close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Этот документ позволяет увидеть целиком Общую;doc

код для вставкиСкачать
щ
двР}1{АвнА сАн1тАРно-шп !дшм|ол ог|чнА слух{БА укРА|ни
головнш' упРАвл1ння дшР}ксАншп]дслужБи
у доншцьк!й оБлАст!
{
вул. }{тобав1нц 3, м. !онецьк-15, 83015' тсл. (062) з81-37-08, фако (062) з35_89_04,
Б-гпа![: 6опо6!вез@ш[т.пе1, \[еб:|т{о://штптп.о61зез.6опе1в[.ша. код едРпоу з8264з89
постАновА
30.07.20|4р.
м. !онецьк
1!{одо
води
зне3ара)кення
нецентр€}л|зованому
водопостачанн1
]\ъ 1/3.1
в
надзвичайних ситуац|й
при
питному
}мовах
головний дер>казний сан|тарний л|кар {онецько| област| 1!1оховик €.Б.,
проанал|зував1т|и проблемн| питання стосовно забезпечення сан|тарноеп|дем|нного благополу{чя у зон|,проведення антитерористично] операц1| (надал|
Ато), в1дзнанато наступне:
у зв'язку з перебоями або в|дсутн|стто централ|зованого питного
водопостачання в ,{онецьк|й област| |снуе защоза виникнення критинно|
е{т|дем|нно! ситуац1|.
метото недопущення виникнення водних спалах|в
|нфекц|йних захвор}овань суттеве значення набувас забезпечення населення
-{,,
з
безпечното | як1сно}о питното водо}о.
Б!дпов|дно до статт| 40 3акону
!кра!ни <[{ро забезпечення сан1тарного та
еп|дем1нного благопощдччя населення) та <<|{лтану заход|в щодо вир|шлення
проблемних питань стосовно забезпечення сан|тарно-еп|дем|иного благополуччя
у сх|дних рег|онах кра{ни у зон| проведення антитерористично| операц|| (Ато)),
затвердженого заступником 1!1|н|стра о3у в.в. .[азоритшинець' пер1шим
заступником [олови,.{ерх<санеп|дслужби 9кра!ни о.п. 1{равнуком,
постАнФБ]|{[Ф:
1
3атвердити Рекомендац||
нецентр€!"л]зованому водопостачанн|
Рекомендац1!) (лолаток 1).
щодо
в
зне3арах{ення питно1
води
при
умовах надзвичайно] ситуац|| (дал!
2.3атвердити форму проведення. оперативного мон|торинц та надання
1нформац|| (додаток 2).
3. 1{ер1вникам орган|в виконавчо| влади та м|сцевого самоврядування на
пер|од проведення
А[Ф
та до стаб|л|зац|| еп|дем|чно| ситуац||:
3.1. Розробити плани водопостачання населенн}о в умовах надзвичайно]
ситуац||, вклточаточи створення й розпод|л запас|в води.
з.2. Рекомен дувати }оридичним особам та приватним
нез€}ле}1{но в|д фор* власност|:
п1дприемця}у1
з.2.|. 3абезпечити наявн]сть резервуар1в/смностей для води на випадок
авар|йного водопостачання та !х дез|нфекц|то зг|дно Рекомендац|й.
з.2.2. 3абезпечити незнит{уваний запас дез|нф|кутоних засоб|в
знезара)кення води (хлорвм|сн| стаб|льн| препарати).
з.2.з. 3абезпечити розповс1одх{ення проф|лактично| |нформац|!
для
серед
прац|вник|в п|дприемств, установ. Рекомендувати користув ання електронними
ресурсами {ерх<санеп|дслуэкби (тм:мтм.о61вев.6опе1в[.ша).
з.з. 3абезпечити налея<ний стан ш1ьтернативних до централ|зованого
водопостачання дх{ерел води : криниць, каптая<|в' свердловин.
' з.4. [овести до в|дома 31!11, }оридичних ос|б та приватних п|дприемц|в
|{останову.
3.5. 3алучати вс| мох<лив| джерела для |нформування населення. Розглянути
мо)клив|сть розм|щення |нформац|йних матер|ал|в на сайтах або посилання на
1ншт| джерела |нформац||.
4. [оловним дер)кавним сан|тарним л|карям м1ст та район|в област| на
пер!од проведення А1Ф та до стаб|л|зац|| еп|дем|чно| ситуац|?:
4.!. .{овести постанову до в|дома кер|вник|в п|дприсмств, установ
орган|зац|й незалехсно в|д фор' власност|.
4.2. 3а:тучати зац|кавлен| щомадськ| орган|зац||, м|сцев|
31!11
та
тощо.
4.3. |{оновити бази даних електронних адрес п|дприсмств, установ,
ф|зинних оо|б, п|дприсмц|в з мето}о надання !й |нформац|| щодо безпеки питно]
води' метод|в дез|нфекц|| дх{ерел та
резервуар|в
децентр€}л|зованого
водопостачання, оперативного мон1торинц.
4,4. 3абезпечити оперативний мон!торинг за знезарах{енням води при
нецентр€}л|зованому питному водопостачанн| та 1нформув ання
щотия{ня за
затверджено}о схемо}о.
5. 1{ер1вникам п|дприемств' установ та орган|зац|й незалежно в1д
форм
власност| на пер|од проведення
5.1. 3абезпечити
Ато
та до стаб|л|зац|| еп|дем|чно? ситуац||:
наявн|сть'. резервуар|в/смностей води на випадок
авар|йного водопостачання та !х лез|нфекй|то зг|дно Рекомендац|й, затвердя{ених
дано}о |{остановото.
5.2. у раз| ускладнення ситуац|| запровадити лосилений
рех{им дез1нфекц||
води' як для питних нух(д, так | для технолог|чних процес|в, особливо харнов|й
у
промисловост|.
5.3. 3абезпечити незни)куваний запас дез|нф|куточих засоб|в |з стаб1льним
вм|стом хлору, дозволених для дез!нфекц!| води.
-1
5.4. 3абезпечити надання |нформац!| для оперативного мон|торингу
(в|дпов|дно до п. 2 |1останови)
електронному вигляд| у м|сцев| органи
держсанеп!днагляду.
5.5. 3абезпечити умови д,ш розповс}од)кення |нформац||, надано| органами
держсанеп|дслркби для населення' через корпоратив}у по1шц, 1нтранет, власн|
к01пти.
€.Б. йоховик
.{одаток 1
до |[останови в|д30.07.20|4 ]\9 1/3.1
Рекомендац|т
щодо знезарая{ення питно1 води
при нецентрал1зованоп/гу водопостачанн|
в умовах надзвичайно? ситуац![
3абезпечення безпеки питно| води засновано на використанн| дек|лькох
бар'ср!в на 1пляху в|д водного ресурсу до спо}кивача. 1!1етото с скорочення
можливих забруднень до нетшк|дливого р|вня для стану здоров'я.
Ёайб|льтп| ризики пов'язан| |з пл|кробним забрудненням води.
Ёасл|дки хвороб, пов'язаних з водото, буватоть найр|зноман|тн|тпими: в|д
безсимптомно] |нфекц|| до смерт|. 1{р!м того, патогенн| пл|кроорган!зми, 1{Ф
передатоться через воду, виклика}оть 1широкий спектр симптом|в. Ёайчаст|тпе
хвороби, пов'язан1 з водо1о, прот|катоть у вигляд| тплунково-ки1шково] |нфекц|| й
проявля}отьоя поносом' нудото1о, блтовотото' ки11|ковими кольками й, |нод|,
лихоманко}о. Фднак патогенн| м|кроорган|зми, 1{Ф передатоться через вФА},
виклика1оть й |нтц| захвортовання, у тому числ| гепатит (в|руси гепатит|в А и Б),
кон'тонктив|т (ентеров|руси), асептутчний мен|нг|т (ентеров|руси), респ|раторн|
ро3лади (ентеров|руси), гемол1тико-урем|чний синдром (в. €о1| серотип
Ф|57:А7), м|окардит (в|руси 1{оксаки), т{укровий д|абет (в|руси 1{оксаки),
реактивний артрит (1егз|п|а врр., $}т|3е11а 5РР., Ба1гпопе11а эрр.), вир€}зку тшлунка й
дванадцятипало| ки1шки (Ёе1|соБас1ег ру1ог|), рак 1шлунка (Ёе1|соБас1ег ру1ог|),
синдром [ийена-Барре (€агпру1о5ас1ег 5рр.). [оксини м|кроорган|зм|в, що х{ивуть
у вод!, зокрема цианобактер|й, здатн| отати причиното гастроентерита, пор€шки
печ|нки й нервово| системи' пневмон||, фаринг|ту, подр€внення тпк|ри й оней,
болто у вухах | |нштих несприятливих насл1дк|в для здоров'я.
8тапи п|дготовки безпечно[ води.
[аний перел|к не е вичерпним,
0
0
о
о
€)ле
повинен обов'язково вк.]1}очати:
виб|р джерела водопост ачання;
оц1нка фактор|в ризику;
очистка;
3н€з8Ра>кення|
дез|нфекц|я.
Б алгоритм! надаетьоя стисла |нформац|я щодо дез|нфекц|!.
1нтпа |нформац|я 6уде надана на стор|нц| Расе6оо[.
!ез|нфекц|я води.
А. Фбгрунтування методу дез|нфекц||
[лорування _ найб|льтп економ|чний 1 ефективний метод знезарах{ення питно|
води в пор|внянн| з будь_якими |нтцими в|домими методами. &орування
забезпечуе м|кроб|олог|нну безпеку води в будь-як!й точц! розпод|льно| мерет<| в
6удь-який момент часу завдяки ефекту п|сляд||. Бс| |нтп! 11у1етоди знезараження
води, у тому числ| озонування | ультраф|олет, не забезпечутоть знезара)кувально?
п|сляд||, тобто не забезпечу}оть консервац|! в|д м|кроорган|зм|в, необх|дно| в
сьогоденних умовах.
Б. Биб|р хлорвм|сного препарату
о наявн|сть дозв|льних документ|в моз
(св|доцтво про
)/кра|ни
висновок
дер)кресстрац|то,
дер)ксанеп|декспертизи) щодо моэкливост|
.
о
застосування для знезара)кення води;
легк|сть дозування. |[рикпад: сипун| препарати потребутоть наявност1
точних електронних ваг|в для вим|ртовання необх|дно| дози препарату.
1аблетован| препарати дозу1оться простим рахуванням к|лькост| таблеток;
стаб1льн1сть препарату. |[риклад: деяк| дез|нф|куточ| засоби (хлорне вапно'
<Ёеохлор>>, <<Б|охлор) тощо) кох<н| три м|сяц| з моменту ]х виготовлення
пощебутоть лабораторного контрол1о за вм|стом з€|'ли1шку хлору 1
в|дпов1дного перерахунку к|лькост| !х застосування для досягнення
знезарах{ув€!]-{ьного
ефекту.
с. Алгоритм застосування дез|нф|кулочого засобу для знезара)кення
|!рикладиу таблиц|
м
води.
1, ш{Ф додаетьоя.
|{рий|тка: 3гадування тих чи |нтпих компан|й або продукт!в окремих виробник|в
не означа€, !!]Ф ,{онецька обласна,{ерэкавна санеп|дслух<ба п|дтримуе !х або ътадае
|м перевац перед |нштими компан|ями або продуктами ан€}лог|чного характеру,
що не були згадан|. [1риклади надан| для кращого розум|ння нефах|вцями |з
дез|нфекц|йно| справи.
\
|!
\
1"
[одаток 2
до |{останови в]д 30.07 .2014-т\9
1/3.
1
€хема оперативного мон1торинц
| порядок надання:
9'ц5'
1. |{|дприсмства,
установи, ф1зинн1 особи_п1дприемц|
_ на
с
;щжж;?н"дй;"..'1д.,у*б;;;11'6';;;""-"#:нж#]^,нж]
2'
Б!докремлен! п|дрозд1ли
санеп!дслужби - в електронному
години кожного понед1лка
вигляд1 до 1600
до в1дм |ни д1;постанови (о616ев
ртпй;т.то1.
Форма |нформац1| <{ез1нфекц|л>
л}\л}
}{азва
п!дприемства
| Ёаявн!сть
резервуар!в
/емностей
для води
(лптук)
0б,см в
л|трах
||родез!нф|к
овано
(лата;
1
3апас
| дез!нфектант!в
(в
наявност!
к!льк|сть кг/ф
]
|
2.
,.
4
8сього
|{ри авар]йних та надзви
чайних оицац|яхдодатков
о
надавати1нформац1то.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа