close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...назначения антитромботических препаратов у пациентов;pdf

код для вставкиСкачать
№ 1281.
26 мая 1915 г.
Подписнэл цѣно
доставиой и переС Ы Й Н І
иа годъ 6 руб
Иі і г«Д| 4 р , ні 3 « 1 *
сшцд а р.. іа грн»ц% ** РОтдѣдьные №№ па 19 и
съ
1
Зі порв-іи- и р . Зв Н.
Ст.тьш •>*«-!_• дошыбытъ
1 1 •ОДОіСЬЮ І ддре. . ш о р і Въ сдучщѣ иадоби. с и и и по
Р О Д І Д Ы І . іъ ро_а*ц Д Д І
•ыіъ оОъясш. р Г Д Я к М І І • »
« р и т я « С Ы Ф Ч * пр#и. іо
• т о р - ч а • а н м * . #тг
* т • тм- •
жоеннып
Годъ ХХГІІІ. Начатъ еъ
1261.
ИЗДАНІЯ,
НОВЫЯ
//.
ишнрашурнын.
Пѳтроградъ, Колокольная, 14.
поступившія
Выходитъ ѳжѳнѳдѣльво.
Ьля продаши въ твчѳніе пислгъдншй нѳдгьли
пшрѳчислѳны на стр. 350 этого номера.
НОВОСТИ въ снладгь В. А.
Березоеснаго.
Составили: полкон.
И. 6. П р ж е в а л и н с ц і й и подполк. Л. § . Б а б и н с к і й . Изд. з-е, псресмотрен.
и дополнен. Петроградъ. Съ чертежами. . .
. .
Р у к о В О Д С Т В О
* —— —^ - —* _•_ _________^т.
_* * _
*_ *
*
*
*
*
*
*
*
»
•
•
*
*
•
і:
*
•
*
по
полевому
телефонному
-Ф_* • * * • • » * * * • • * * * * *
_ __№**-____•__._•_-___
_ __ц -_•_ і -|| і 1 _ __ъ
• • • • • Ф *
* ______Ь____
-9іяг>
комторы
дѣлу.
*
*
ь
•
•
•
•
* * • * * • • • • • • * * *
- _ № - _ _ . - __ь - _ _ ь _Ві - — 4
1 р.
• _ * * • Ф_Ф • _ • • _ * • _ *
•_•
1*1
* _-ь ___ь -__ь й
* _ _ ь _ _ _ ь _ _ _ ь - - _ Ь * —-ь
редакціи.
і:і
І;]І.г. і і о д н н с ч и к и ж л ф н а л а - к а з в ѣ д ч и к ъ > , в н е с ш і е в ъ с ч е т ъ і і о д п і і с н о й с у м м ы н
.ітри р у б л ^ и з в ѣ щ а ю т с я ,
что этимъ № заканчивается дальнѣйіиая
высылкаКі
!имъ ж у р и а л а в п р е д ь д о п о л у ч е н і я с л ѣ д у е м а г о в з н о с а . І І о д п и с н а и ц ѣ н а ж у р - М
і;і
н а л а н а V г о д а 4 р.
я
НРаПНЪИШЕЕ ПР0ИЗВ0ДСТВ0
МУЗЫКАЛЬНЫХЪ
М О С К О В С К А Г О
1
ИНСТРУМЕНІОВЬ
К У П Ц А
іИ^Ч
Н О С К В Д І . ф . М Ю Л Л Е Р Ъ ^ Г
СИГНАЛЬНЫЕ ПШТНЫЕ РОЖКИ, РОТНЫЕ БАРАБАНЫ
н друг. ННСТРУМЕНТЫ для ВОЙСНОВЫХЪ НАСТЕЙ.
/
/
СМ-ЬТЫ ВЫСЫ.1АЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ БЕЗПЛАТНО.
* ^
ИМЪЕТСЯ
М. Домансній.
ПЕРЕДЪ ГРОЗОЮ.
Арывйсхіе разсказы.
Цгна I р. 5 0 к.
Скі. Б. Л-БЕРЕЗОВОКАГО, Дотрогр-
Ныиио 3-С шданіс.
СТАТУТЪ
Импѳраторснаго Военнаго
Ордена Св.Велиномученика
м побѣдоносца Георгія,
принадлеж. іп. сему оряену Гооргіевскаго Креста и црпчислсн.
къ тому-хе ордену ГеоргІевскаго
Оружіл п Георгіовской модіии.
П.ыі.і 9 0
А.
П
кои.
ЫРІЗОВСНІЙ Петрогіі.
Іілптд
ВЪ
//. Н.
ІСрасновъ.
Въ житейскомъ морі
Ромаііъ І. і. лвухъ частяхъ.
Ціша 2 р.
Л
ПРОДАШѢ.
Р о с о і й с к о н И м п с р і м н соирод1>лі.иы\ и СЪ
П а р і а
| г > государстві,: 200 верстъ
въ хюйігЬ, ва
4-хъ л и т а і ъ (рлзмііръ двста 20X14 воршк). въ 8-мп краскахъ,
съ О Т Д І І . І Ь Н О Й ооъасввтелъвой апыѣтков, г ь которой првложева
сщо карта Европм, Сѣв.<Вост. части Афріікн н Алін, въ ' / « і
513,0и) ііа 1 лнстіі (*іУ7 воршк»), отпечатаііная тожѳ 8 краскаын. Карта состаклона ген.осПтон. Коверснимъ къ Х-лЪтІю
коыитота СпСирскоА желѣзнов дорогн (1Ѳ92—19<>2 гг.)- Наклеонвая ва хплетѣ
О ;
а е
ч
Ні кдртЬ іиіі*рим«* іізображоій тррріторіл Кіропи и Л з і п п
НАСіІТібѢ. П > і.І
I . >«ІІрДВ.ІГ«ІЛ • О І М І Ѵ ж«мѣзкодо*
І^іжимхъ вутаВ ыіротого -иѵ
оть Л Т Л Л В Т О Ч О С К І Г О до Т Н \ А Ю
Ездалъ В. А. БЕР.ЗОБСЮЙ.
„ЭДУАРДЪ"
Петроградъ. Нѳвскій пр. 1 0 .
Телефонъ 6 — 6 3 .
Самая б о л ы и а я
фабрика
орденовъ.нагрудныхъанаковъ,
жѳтоновъ, золотыхъ, серебряныхъ н бронаовыхъ ивдълій.
Для тѳлѳграммъ: Пѳтроградъ,|
«Эдуардъ*.
ОДІОМЪ
ЛИ*
• ОТЪ іЧіІкрИАГО МОрЛ Д О ІІ«>рС1ІДСК«ГО .1А IIIП л.
Складь В. Д. БЕРЕЗОВСИДГО. Іістроградъ.
Лосшупилѣ
вл
продажу:
Новый русско-нѣмецній военный ш м а ч ъ
для гг. офицеровъ и прапорщиковъ.
Цѣна 6 5 коп.
Склздъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0, Петрогр.гіолокольная,14.
КНИЖКА
для полевой пѳреписни в і
войскахъ.
СЪ ПрИЛОЖ. КОПВРОВ.
".ѴМ.ЧІИ
каравдашомъ. Ііѣна 4 0
I I
к.
Иэаал-ь 0. А. БЕРЕЭОВСНІЙ.
. _ * 1
Р А З В Ъ Д Н И К Ъ
*
Германскій
и Французсній
офицеръ.
ОФИЦЕРСКІЕ
походные чемоданы (пѣхотные)
и
КАВАЛБРІЙСКІЕ
С р а в н и т е л ь н ы Й соціаль*
н ы й э т ю д ъ иоручика Королсвской Норвожской арыіиЛГ...
Пѳревелъ с ъ пъмоцкаго Ян
ВЬЮКИ
со складной походной кроватью
сонь.
Цѣна 6 9 коп.
Пѣжотные чемоданъ-нров ати
Г н н т е р а . в ьючиын
сумки,
опальные мѣшни, брезенты,
бреэснтовын пальто, ОФицер
сное
походное снаряженіе,
полевыя сумки. планнарты.
походныя
Т і : Р М О
ИІ. ІОКІІ
НУХНИ
СххВ. А. БЕРЕ30ВСКАГ0,Петркр.
НАСТАВЛЕНІЁ
ДЛЯ
1Й583Й,"
ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ
ПгіачаТТТТПРТИ
"°Л™т,>вка рядового, старшагп явена
отдѣлсаваго н вэводваго комаидировъ
въ бою. Собралъ на основ. цослѣдн. уставовъ прныѣнительно
къ боюпоручикъ О. В. Орловъ. Вильва. 1915 г. . . . 20 к.
Т\ П П д а п а Я ппѣшдяразвѣдка Опытъположенія, составХ ) Л И я ѵ п / і л лснвыя Генор. Штаба полковшікоыъ Шеманснимъ. II и 2-е. дополнеыноо по опыту текущей воПны.
Потроградъ. 1910 г. Съ нрилож. схемъ
3 5 к.
К ' т \ а Ф і Р П Р П Л П Г І Г І І О лсаыостоятельнаго водонія
і х р а і к и о ішиииіо
въ П Ѣ Х О Т Ѣ . прнмѣры
боевоп обстановкп и прпмѣноніс исѣхъ впдовъ огня въ цѣпн
съ рѣшовіямн н ратьясненіямн. Съ чертежамп. II
\ однмоо
руководство, эаключаннцее простѣйшіе способы стрѣльбы по
цѣіямъ, вснзбѣжао встрѣчающиііся въ бою ипростѣйшіѳ иріемы
управленія огаемъ. Составнлъ кап. 31., подъ редакціея полк. И.
Кудаиловнча. Внльпа. 1915 г
2 5 к.
Т Я о т г и і Р О а влйиа
Перваяфаза. Фрэнкъ Г. СайіЭеДИКсіЛ ВѴИМЛ.
дсъ.
ІІереводъ съ англіпгкаго, съ прпложеніомъ Ѳ подробныхъ картъ воеипыхъ опсраціП.
Нотроградъ. 1915 г
I р. 5 0 к.
Тайіітл
г»т\маипр?агл
военнаго мнвистсрства.
ХйИИШ
ІС^ШаііЫѴаіи
(Запискн бывшаго нѣмоцкаго шпіона). А. К. Гроаеъ. Пороводъ съ послѣдвяго СО-го
авгліпскаго изданія. 2 ѳ полиое изданіѳ въ 2-хъ частлхъ. Потроградъ. 1915 г
I р
1
іуіпаап.п.ѴЬ
в
ъ
ТРВБОВАНІЯ АДНВСОВАТЬ:
С к л а д ъ В . А. БЕРЕЗОВСКАГО. Петроградъ, Колокольная, 14.
Иміъетсн
вь
продажіы
БОСФОРЪ и Д А Р Д А Н Е Л Л Ы .
Изолѣдоваиіо вопроса о пролнвахъ по днпломатичсскоП иоропискѣ, хранящейся пъ Государствеивомъ и Петроградскомъ
Главномъ архпвахъ.
Составилъ О. Горниноаъ. Съ 10-ю портретамп. 1907 г. 2 р '
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14.
ФОНЪГЕРИХЪ.
Лышло 2-е, дополн. и исправлен. изданіе
ПО ОПЫТУ 7ЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ.
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
И ПОЛЕВАЯ СЛУШБА РОТЫ.
(Зимніп н лѣтвін періоды).
Выпускъ I . Боевая подготовка. Л. Подготовка одиночнаго бойца.
Ь.Подготовка звена н отдѣленія. В.Обученіе взвода.
'
46 к
II. Ьоевая подготовка. Г. ОбучевІе роты КІО же Съ
19 чертежами. 1911 г
БО к
111. Полевая служба. Иэд.2-е, исщ>. н доиолн.' Ею-же.
в б к.
1
5
1 9 1 2
чюо
вьпало.
Необходимый справочникъ для всѣхъ, вѣдующихъ инспентор
скою частью въ войскахъ:
РУКОВОДСТВО ДІЯ АДЪЮТАНТОВЪ.
1II
мом
9
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр
11
о г п я
1
Цѣва 7 6 коп.
Тольпо
Составнлъ В. Н. Заицевъ.
Нзд. 18-е
Исправвлъ п дополнилъ всѣми измѣненіямп, объявлониьшн вг
газетѣ „Рус. Инв." по 20-ѳ дѳкабря 1914 г. / . Ващунь.
Цѣна въ колоіік. порепл. с ъ кож. корошк. Ѳ р.
1я
II.
ааревича.
А. ЛАУБЕ и №.
ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ:
СТАРШИХЪ
войсковыхъ начальниковъ франщіской арміи.
Перев. съ фраицуаск. Ю. Ла-
(Выпныа кухши, состоящіи
і т - даухъ ащаковѵ-термофороіъ, съ котломѵ
очагоиъ п пэъ вьюіяаго сЪдлд),
ІІстроградъ, С О Ф І Й С К П Я 7 . Т С Л С Ф О И Ъ 1 2 4 - 4 8 .
Адресъ для телогрпмиъ: „ Г с л а с ъ " .
1281
г
г
Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр , Колокольная, 14.
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14.
М
И
Ш
Е
НІ И
изъ папки неразмонаеныя.
Главш. Шт&бъ въ цвркуллр. рекоывад. пріобрѣт. пкпкоп. ыишиніі п# і а т у
И К С Т & Е Л . стрѣльби. и і а к о * . ыишеаи по своеі коыавктаостіі. пропв. м і*а
я&дяют. въ имодн. в м ш і іеваыѣвви. Цѣнв: головн. 1 5 к.* грудв. 3 0 к. вмсс
36 к.. въ ростъ М к. Ѵ І Т . о к р в ш . въ а&щвтвы& цвѣтъ; ддя і:с:ірввд. мрбоияъ высыл. бмиллт. буывжв. ыишсв, котор. звкл^пп. ото^рстів в твк.
кз. ыишсви являют ввовъ прпгодк. Съ требовкк. обрвщ.: Пстрогриѵ
Ітлльянская > л д- 6 с к л а д ъ З а х а р і я К о в а л с в с к а г о ^
(«) *-
Й
1
м
К.
Л.
Улъяповъ.
РУКОВОДСТВО
для завъдывающихъ хозяйствомъ
въ полкахъ, Паталіонахъ п командахъ. Изд. 13-е. исправлен •
ДОІІОЛН.
/ .
Защукъ. 1915 г. Въ коленк. перепл. • р.
В-ь э т о и з д а н і е в о ш л о п о л н о с т ь ю :
„ П о л о ж в н і в объ у п р а в л е н і и хозяйетвомъ
въ о т д ѣ л ь н ы х ъ ч а е т я х ъ войекъ".
Издалъ
В.
А. Б Е Р Е З О В С Н І Й ,
Петроградъ.
И/АЪЮТСЯ ВЪ ПРОДВЖЪ:
К т і Я Т К П Р РУ °Д Д- военныхъсавитаровъ-дозні* Ч * * * * П и С фокторовъ холернаго вромени. Состіия
младшій врачъ М Нвановъ. 1911 г.
86 і
ТТіПГТГиао Ш Г М а
опнсанІе болѣяни и средсі»
Л Ш Д Ь а.а П " і у Л СІ, борьбы с ъ нею. СоставилъвгйП
7*. О. Снвеірченно. Изд. 2-е, испр. и дополн. 1912 г. . 3 0 *
К0В
СТВ0
1Я
Какъ уберечься
ее и каігь лечить до пршбн*
врача. Состав. врачъ А. Л. Ставскій. Изд. 2-е, 1911 г. 8 *
Изланія В.
Б.
А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 ,
ІСолюбакинъ.
Петроградъ^
генералъ-маіоръ
!
(вынѣ геи.-лойт., заслуж. ордннарн. профсс. Импѳр Нпкодаевеь
воѳвной академіи).
Р у с с к о - Т у р е ц к а я в о й н а 1877—78 гг.
на К А В К А З Ъ
и МАЛОЙ
АЗІИ.
Съ приложеніеыъ отдѣльнаго атласа каргь и плановъ. 1906 г.
Ці>на * руб.
Склздъ изданіп у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, П троград>
0
І
26 мая 1915 г.
1281.
Я * д я - о л а я • гѣма
оъ д м т а в м і в пврвсыдіві на #дѵ. 6 руі.
г
Ч» г»«
4 р , іі | .V
Отдъльныв №№ по 15 _
Зі вер«іЬ.
ц.
Стл ы • ааиѣтмв д»лшш »ыт»
ті іодаісью • ідрвс. ••!о*а.
Вк сдучі* мдобн. стітм
рвДілыі, іъ рвдінц. Для ліч•ыхъ объяси ведащщів « • рытк, ісждюк. орид-, м
• ТврИ., ЧДТІ. • ГЯТЯІЦ. •!>
т
М
т
* « * • « . Тдд. М 71—«2.
'^ТР^тНЯ—и_*г^л^
//,
Годъ ХХПІІ. Начатъ еъ № 1261.
Петроградъ, Колокольная, 14.
-^_ хл__В«__^
г
ш/ш/;аш///,тш.
Выходитъ еженедѣльно.
С О Д Е Р Л ѵ Л Н І Е : Портретъ короля Внктора-Эмманунла I I I . - Распоряженія по воѳнному вѣдомству. - Хроняка. Войва 1914 года. — Изъ дневника. Сообщнла кн. Зоя Голицына. - Проповѣдь жѳстокости у нѣмцевъ. А. К-ъ. - Бомбы воздушнон
артиллѳрін. - Корроспонденція. - Свѣдѣнія оОъ убитыхъ н ранѳныхъ. - Библіографія. - Вопросы п отвѣты. - Почтовый
ящвкъ. — Объявлѳнія. — Высочдйшге П Р Н К Д З Ы .
отъ казны особыя, въ мѣрѣ дѣйствнтельноп надобпостн,
суммы, опредѣленіе размѣра коихъ предоставить военноокружнымъ совѣтамъ на освованін устаповленныхъ названнымв совѣтами предѣльныхъ цѣвъ на матеріалы н инструменты.
2) Разрѣшвть окружвымъ нитевдантамъ выдавать на
указапвую въ п. 1 падобность ававсы не свыше 1,000 руб.
началыіикамъ воннскнхъ частей, при которыхъ содержатся
команды военвоплѣнныхъ, съ тѣмъ, чтобы онн пропэводилп
заготовку веобходвмыхъ ннструментовъ и матеріаловъ способомъ наличной покупкн въ предѣлахъ цѣнъ, устанавливаемыхъ военно-овружнымп совѣтани.
.4) Расходъ, вызываевыП ѳтон мѣрой, относить на крсдиты, разрѣшаемые Воепнынъ Совѣтомъ па содоржаніе воевнопдѣпныхъ (Пр. в. в. 25 апрѣля № 190).
Военвып Совѣтъ положилъ:
Ст. 847 кннги XIX, взд. 1910 г. С. В. П. 1869 г. н >
мѣнить согласно нзложенному ннже:
Ст. 847. Раненымъ вь дѣлахъ съ непріятелемъ, а равпо
в явакуируемымъ съ пола сражеиія равенымъ офвперамъ,
врачамъ, военвымъ н граждавсвимъ чиновннкамъ и свяіцсннослужителямъ, которые, вслѣдствіе раневія илп впезапваго
отправленія въ военпо врачебныя заведенія, лишатся части
своего имущества, можетъ быть назпачено соотвѣтственпое
единовремеипое пособіе въ размѣрѣ пе свыше военио-подъемвыхъ денегъ; размѣръ втоть опредѣляется согласно рдспнсапіямъ, прнложеннымъ къ ст. 850 (прилож. XVIII).
Верховный вождь арміи кашихъ новыхъ сою8нииовъ, кородь
ВИКТОРЪЭММАНУИЛЪ III.
в
пойогнночу
•
Военпый Совѣтъ положилъ:
і ) На пріобрѣтеаіе матеріаловъ и внструментовъ для по•ИНМ одежды, бѣлья и обуви воснноплѣнныхъ внжнихъ
чяновъ, прон8водиыой трудомъ военноплѣпцыхъ, отпускать
Право назначевія этого нособія, какъ равво в опредѣленія размѣра онаго, предоставляется: 1) еслн раненый находится на театрѣ воГівы, командиру корпуса или главному
начальннку военнагв округа, 2) если же ранепый ввакуировавъ съ театра войны, — то комавдующему войсками того
воевваго округа, въ раіонѣ вотораго раневый находвтся на
излеченіи.
Въ обоихъ случаяхъ для получевія пособія равевые
обязаны представить удостовѣреніе о размѣрѣ стовмостн потерн отъ командира отдѣльнон части нли отъ лица, польвующагося одинаковой съ послѣднимъ властью, равно отъ
лвца нлн учреждевія, уполвомочеввыхъ ѳвавунровать. влв
же старшаго врача военво-санвтарнаго поѣзда (Пр. в. в. 26
апрѣлв № 192).
Военный Совѣтъ положнлъ:
Утвердвть н ввестн въ дѣпствіе сПоложепіе объ ускоревной подготоввѣ офнцеровъ въ военное время въ шволаіъ
подготовки прапорщиковъ внженерныіъ войскъ> (Пр. в- в.
24 апрѣля № 189).
Въ п. 1 пр. в. в. 1914 г. № 646 сказано: «ва
нятіе въ артиллерійскнхъ частяхъ накаптныхъ должпогтеи
334
Р А З В Ѣ Д Ч Й К Ъ
старшвхъ офяцеровъ и начаіьввковъ командъ въ чинѣ капитана н штабсъ-капитапа— поручнками и подпоручикамн
прсдоставлнетъ право: первымъ (штабсъкаинтанамъ, поручикамъ и подпоручнкаиъ) на нолученіе столовыхъ денегъ
по 300 и 360 руб. въ годъ и вторымъ (иоручикамъ н подпоручикамъ)—на полученіе столовыхъ по 180 руб. въ годъ;
причемъ квартирныя деньги по окладу ротпаго командира
могутъ нроизводиться только штабсъ-качитанамъ, занимаюіцимъ вакантныя должностн съ окладамн столовыхъ денегъ
въ 300 и 360 руб. въ годъ>.
11а основаніи пзложенпаго, гл. упр. по кв. дов. войскъ
находнгь, что команднры мѣстныхъ артиллеріііскихъ парковъ въ чинѣ прапорщпка на квартирныя деиі.гн изъ оклада
ротнаго комаидира права ие имѣютъ (Пр — ніе Московск.
в. о. -1 ман .V- 411).
Въ ниду постуинвшихъ свѣдѣній о томъ, что нѣ*
которые отставные офицеры, необязанные службою въ
ополченіи, добровольно поступаютъ на эту службу, съ расчетомъ, чтобы впослѣдствіи, нолучивъ слѣдуемое имъ отъ
казны денежное довольствіе, оии легко, по состояпію своего
разстроеннаго здоровья, могутъ быть забраковавы и уволевы
отъ службы, мян. вн. д. было сдѣлано циркулярное распорлженіс объ обязательномъ предварнтельномъ до пріема на учетъ
огвндѣтельствованіи воішскнми прнсутствіяыи отставвыхъ
офнцеровъ, пзъявившихъ желаніе служнть въ ополченін
добровольно и копіи этого распоряженія былп сообщены для
свѣдѣнія исѣмъ штабамъ военныхъ округовъ.
Нынѣ выяснилось, что находящіеся въ отставкѣ офицсрскіе чины, необязанвые службою въ ополченіи, пногда
постунаютъ на военную службу по распоряженію мѣстнаго
военнаго начальства, вовсс при втомъ не считающагося ни
съ состонвіемъ нхъ здоровья, ни съ возрастомъ. Мпнуя губернскія воинскія ирисутствія, вопреки § 15 инструкціи объ
учетѣ отставныхъ офицерскихъ чиновъ, озиачениыя лица о
своемъ жсланіи добровольно служить въ ополченіі заявляютъ
мѣствому военному начальству, которое, предоставивг имъ
должность, уже затѣмъ само нроснтъ губернаторовъ выдать
прннятымъ добровольцамъ прнзывные листы, указывая, что
этихъ лпцъ можно не освидѣтсльствовать, т а к ъ к а к ь ови
фактичсски несутъ уже службу.
По докладѣ о семъ военному миннстру, его высокопревосходительство приказа.іъ, чтобы безъ зачисленія вп учетъ
въ губернскихъ прнсутствіяхъ отставные офнцеры не получалн назііачеііін иа службу по государственному ополченію
(Пр—ніс Московск. в. о. 7 мая № 426).
Мпинстсрство финансовъ разъяснило, что раиорты
воениос.іужащихъ и прошевія осиротѣвшихъ семействъ ихъ
о выдачѣ пособій, на основаніи приказа по военному вѣдомству 1914 года за Л« N15, а также н приложенія Б Ъ
снмъ ходатанствамъ, могутъ быть признаны свободными отъ
оплаты ггрбоьымъ сборомъ примѣннтельно к ъ п. 5 ст. 76
уст. герб., освобождающему отъ сего сбора нрошсніи о пособін по случаю стихійиыхъ бѣдствііі, къ каконммъ, несомнѣнно, дм.іжна быть отиесена и воііна (Пр—ніе Московск.
в. о. 8 мая Л« 433).
- Ф - Воевнын Совѣтъ положилъ:
1) Ст. 96 кн. 19, иад. 1910 г. С. В. П. 1869 г.
отмѣнить.
2) ,\становить, на врсмя настоящей вонны, чинаиъ расиредѣлнтелыіыхъ и окружныхъ эвакуаціонныхъ пунктовъ
и эвакуаціоішыхъ госпиталсй, расположенныхъ вііѣ раіона
военныхъ дѣйствій, отпускъ суточныхъ дснегъ, по особому
распнсанію.
- • - Въ ввду того, что по нмѣющнмся даннымъ примѣненіе на практикѣ Ноложевія о мсдали <за труды но отличному
выполнснію всеобіцой ыобилішцін 1914 г.» выавало не мало
загрудвсній въ отношеніи оііредѣленш права иа иолученіе
таковой медали, гл. упр. ген. штаба |>азъяснило:
Согласно Иоложеніи о меда.ш таковая жалуется всѣмъ
лицамъ, кон по служебнымъ своимъ обязанностямъ иривимали участіе въ основанныхъ ва нодлежащіхъ узакоисніяхъ
н распоряженіяхъ правнтельства нодготовнтелыіыхъ работахъ
по составленію плавовъ мобидизацін, призыву чиновъ заиаса
и ополчеиія на военную сдужбу и по поставкѣ въ вонска
псрепозочнып, средгтвъ по восино конской, повозочноП, авто-
№ 1281
мобильноіі н судовон повннностямъ, а также по перевод
воПскъ п воеиныхъ грузовъ, а равно и лицамъ, кон неаос^.
ствепио участвовалн въ псполнсніи ѳтого рода работъ пц
мобилизаціяхъ 1914 года. •
На основанін изложеннаго при оиредѣлевіи права на шлучсвіе мсдалп, надлежитъ прннимать во вннманіе только *.
посредственное участіе прсдставлевнаго лица въ мобилнзацмлныхъ работахъ, обезпечившихъ уснѣшнып переходъ вапиі
армін съ мирпаго на воснное положсніе, понимая таковщ
работы въ самомъ узкомъ смыслѣ, въ смыслѣ чисто моСілпзаціоішоіі техники (пополпеніс арміи людьыи, лоипцьц
и повозкамн). Всѣ же осталыіыя работы, пропзводившші
уже посдѣ иерсхода армін на военіюе положеніе (т. е. посгі
окончанія мобилизаціи) п имѣвшія цѣдью тсіько им.
держаніе боевой готовности мобилизованноіі ужс арміі ві
должпон высотѣ, какъ-то: своевременнос изготовлепіе разяып
предметовъ Государственной обороны, подготовка и высыш
укомплектованіи въ арыію и т. п., вся дѣятсльность этог»
рода не относится къ «всеобщен ыобилнзаціи. и можт
быть награждаема въ пбщеустаиоиленномъ порядкѣ «затруы
по обстоятельствамъ военнаго времевн».
Въ соотвѣтствін съ симъ н совѣтъ мннистровъ, ви
обсужденіи «Положенія> о ыедали припялъ во виимавіс
лишь общее па всѣ нѣдомства Имперіи количество медален п
50,000, что, надо полагать, имѣло цѣлью сохранить за ндалью значеніе отличія потрудпвшихся въ моби.іизаціовноп
дѣлѣ лнцъ.
На оснаваніи иззожевнаго на полученіе мсдалі <а
труды по отличвому выпоиіенію всеобщей мобиліз&ціі
1914 года> имѣютъ право нижеслѣдующія і и ц а :
1) Лица, нрннииавшія участіе въ подготовительнип
работахъ по составленію мобилизаціоиныхъ плаповъ, щтщ
чиновъ запаса и ополченія ва воснвую сдужбу и іш тставкѣ в ъ вонска персвозочныхъ средствъ по восвво-піской, повозочной, автомобніьнон н судовон новпішостт.
Сюда О Т Н О С Я Т С Я : а) чнны мобиливаціоіінаго отдѣла главнаи
управленія генеральнаго штаба, 6) чины мобилизаціоенып
отдѣлсвій окружныхъ штабовъ, а равно окружные гвпералѵ
квартирмейстеры н начальники окружныхъ штабовъ, к ш
ближайшіе руководнтелн указанныхъ работъ, в) начальнш
мѣствыхъ бригадъ и ихъ управіенія, і) уѣздные и окружви'
воинскіе начальввкн и ихъ управлевія, а равно и 0Бружвы
атамапы (атаманы отдѣловъ) въ казачьихъ вонскахъ і і п
помощнвки, а также чины мобилнзаціонныхъ отдѣленіі ш
управлеиіЗ, <)) чины 12 н 13 отдѣленій Главнаго Штабі і
с) чины пріеыныхъ коыиссіи и восиные пріеміцики.
>
2) Лнца, принимавшія участіс въ работахъ по персвозкі
воПскъ н военныхъ грузовъ; сюда отвосятся соотвѣтстіуіщіе чины отдѣлонъ генераіъ-квартирмейстсра и воеввып
сообщенін окружныхъ штабовъ и завѣдывающіе передвіж*нісмъ войскъ и коменданты жслѣзнодорожвыхъ и водвып
участковъ.
.і) Лица, ііринимавшія участіе въ работахъ ио укоі
плектованію съ объявленіемъ мобилнзаціи личнымъ соспвомъ вновь формнруемыхъ и мобилизуемыхъ частей, а рім*
лица, приннмавшія въ течевіе настоящеи воины участіе п
разработкѣ вопросовъ о формиіюванін вовыхъ частеіі • уЧ*
жденій (по аналогіи со иновь формируемыми частяп и
псріодъ мобилизаціи, напр., второочередными частямя).
Сюда относятся: </) подлежащіс чины Главнаго Штаб*.
б) подлежащіс чины управленій окружныхъ дежурнып *
нераловъ н «) иодлежащіе чины отдѣлу по устроістіу'
службѣ вонскъ.
4) Лица, нроизводившія для войскъ покупБу лошаі"
взамѣнъ поставки таБОвыхъ по военво-конскои повиввосп
Сюда относятся: а) подлежапііе чины управлсній по (**
моитированію арміп и государственпаго коннозаводсті*
6) чины, входившіе въ составъ комнссін по осмотру я }
лошаден (по аналогін съ чннамн военно-пріемныхъ ко«№*'Б) Чнны прочихъ главныхъ управіеній, д ъ ^ л в * *
коихъ можетъ быть отнссена къ" указаннымъ выше
тамъ (Пр—ніе Омсж. в. о. 25 апрѣля № 90).
Въ виду поступающнхъ запросовъ о правъ чіво
управленій мѣстныхъ брнгадъ, окружныхъ н уѣздныхъ воіВ|
скихъ началышковъ в і получевіе еднновремениыхъ иосоо
1
г %
Р А З В Ъ Д
# 1281
военваго времспи по пр. в. в. 1914 г. № 712 и 1915 г.
$ 12 гл. пнт. упр. разъяснило, что чипы названныхъ
ѵправленій пмѣютъ право на полученіс только порціоновъ
(Пр—ніе Омск. в. о. 30 апрѣля № 94).
• Вслѣдствіе запросовъ о томъ, распространяется ли
азасть начальннка брпгады государствеппаго ополченія на
переводы всѣхъ вообіце штабъ н оберъ-офпцеровъ бригады,
гл. ѵпр. ген. шт. сообщило, что переводъ офицеровъ онолчевія до начальника хозяйственноП части въ дружннахъ включнтельво въ раіонѣ одной в той же бригады можетъ совершаться властью начальниковъ брпгадъ, съ объявленіемъ о
СРЦЪ
въ прнказѣ по бригадѣ (Пр—ніе Омск. в. о. 1 мая
№ 52).
-#- Въ гл. ннт. упр. поступаютъ заявленія о томъ, что
халоны къ ассигповкаиъ, составленнынъ по требованіямъ
частей воясвъ, управлсній, учрежденій п эаведеній военнаго
вѣдомства, расположенныхъ въ томъ же городѣ, въ которомъ
расположено распоряднтельное управленіе, въ тѣхъ случаш , когда асснгновви составлены на пмя отдѣльныхъ чиновъ, прямыхъ кредиторовъ казны, выдаются на руки этимъ
отдѣльнымъ чинамъ, а пе препровождаются въ тѣ части
войскъ, управленія, учреждепія и заведенія, отъ которыхъ
послѣдовалн требовапія объ отпускѣ дснегъ. Прннимая во
вввманіе, что частямъ воііскъ, учреждепіямъ, управленіямъ
в заведеніямъ, препроводившпмъ требованія объ отпускѣ
денегъ, необходимо звать, какое послѣдовало псполневіе по
вхъ требованіямъ, а также съ цѣлью облегченія полученія
шоновъ чннамп военпаго вѣдомства, главпое пптендантское
управленіе предлагаетъ отправлять такіс талопы въ тѣ частн
воііскъ, управленія. учреждеиія и заведенія, по требованіямъ
которыхъ составлепы асеигновки. для выдачн этихъ талоіювъ по принадлежности прямымъ кредиторамъ казны.
На ассигновкахъ въ т а к и х ъ случаяхъ надлежитъ оговарявать, какъ указано въ ст. 104 кассовыхъ правилъ, что
таловъ бѵделъ отослапъ кредитору по почтѣ (Пр. ІІркѵтск.
в. о. 27'апрѣля № 270).
Отъглавнаго управленія генеральнаго штаба.
За послѣднее врсмя в ъ органахъ періоднческоп печатп
сталн встрѣчаться объявлснія частпыхъ заводовъ и отдѣльиыхъ лнцъ о повѣйшихъ военныхъ нзобрѣтеніяхъ, причемъ
вногда иредлагаются различнаго рода панцырп, предохраняюЩіс отъ поражепія иулями и осколками снарядовъ.
Кстественно, что самыіі фактъ помѣщенія объявленііі
въ газетахъ, отнюдь еще не можетъ служпть доказательствомъ пригодности рекламируемыхъ предметовъ II въ дѣп"вительности, далеко не всѣ такія воеиныя нзобрѣтенія
отвѣчаютъ цѣлн, для которой онп предназначаются.
Такъ, напримѣръ, панцырь, изготовлеппыіі акціонсрнымъ
^тгствомъ Сормовскнхъ заводовъ, оказался не только соверикнно безполезнымъ, но даже усиливающимъ дѣпствіе пуль,
такъ какъ на опытахъ, пропзведенпыхъ въ однон изъ вой«овыхъ частеи, выяспилось, что ружейная пуля пробиваетъ
означеішый паицырь насквозь, при чемъ осколки іцита и
Ф°рнировавшеГіся пули неминуемо должны причинить тя»лыя рапенія.
Къ чнслу подобпыхъ жс изобрѣтеній относптся и рекла"РУ^мый Русскоанглійскимъ техническвмъ бюро «щигь^цыры снстемы поручика Гельгара—«особенно необходиШ команды развѣдчиковъ и въ позиціоннон войнѣ».
др
11
иапй*
'
произведенныхъ въ присутствів
°рѣтателя опытовъ стрѣльбы, техннческпмъ комнтетомъ
Э Т 0 Г Ь
н а
о с и о в а н і п
Ч И К Ъ
835
главваго военно-техническаго управленія, прнзнанъ неудовлетворяющимъ требованіямъ, предъявляемымъ вообще" къ
стрѣлковынъ щвтамъ.
Въ виду изложеннаго, главное управленіе генеральнаго
штаба доводитъ до общаго свѣдѣвія о необходимостн съ
особой осторожностью относиться къ тѣмъ изъ предлагасмыхъ военпыхъ изобрѣтеній, которыя нс рекомендованы къ
обращенію въ вонскахъ соотвѣтствующими циркулярами Глакнаго Штаба.
В о й н а
1914
г.
Германскій театръ военныхъ дѣйствій.
9-го мая.
Въ шавельскомъ раіонѣ непріятель нродолжалъ ещс удерживаться на снльно укрѣпленнон имъ познцін у Бубье. Значнтельныя силы, перешедшія въ раіонѣ
Россіснъ на лѣвып берегъ Дубиссы былн ввовь оттѣсвены
нами за эту рѣву.
ІІа наревскомъ фронтѣ, въ долвнѣ Пнссы мы отразнли
попытку непріятеля насъ атаковать.
На лѣвомъ берегу Вислы непріятель въ послѣдніе дпи,
при поддержвѣ сильнаго артиллеріискаго огня, безуспѣшпо
пытался оттѣснить наши сторожевыя части, удержпвающіяся
на лѣвомъ берегу Равки.
Къ югу отъ Пилицы въ раіонѣ Климонтова непріятель
пытался псрейти въ наступлепіе. Энергпчноп коитръ-атакой
въ ночь на 9-е мая мы отброспли его и вахватили свыше
1,000 плѣнныхъ н 4 пулемета.
7 0 - г о мая.
Въ шавельскомъ раіонѣ нашн воііска на
значнтельномъ протяженіи занялн линію рѣкъ Внндавы и
Дубнссы. На нижвемъ теченін послѣднен нашъ фронтъ значнтельно продвннулся къ западу.
11- го мая.
На всемъ фронтѣ Дубиссы отъ ссл. Бубьс
до сел. Велепы на НѢмавѣ велись оживленвые бои, которыс
къ вечеру еще нс закончнлись.
ІІа лѣвомъ берегу Верхней Впслы въ раіонѣ Опатова бои
продолжалпсь. Попыткп противпнка, получившаго пѣкоторыя
пѳдкрѣплепія, переити въ наступленіе были успѣшно отражены нашими коитръ-атаками; вепріятель понесъ болынія
потери.
12- го мая.
Въ шавельскомъ раіопѣ бои продолжались,
но особыхъ перемѣнъ въ обіцемъ положенін дѣлъ на атомъ
участкѣ фронта пе пронзошло.
Блиэъ Осовца у деревни Сосни попытка гермаицевъ насъ
атаковать отражена огнемъ крѣпостп.
На ломжинскомъ ваправленіи на нѣкоторыхъ участкахъ
велся сильный артиллеріпскіп огонь.
На лѣвомъ берегу Вислы 11-го н въ ночь на 12-е ная
мы отбили нѣсколько непріятсльскихъ атавъ, пс отличавшпхся особенноП эііергіен.
13 го яиии Въ шавельскомъ раіонѣ мы вели успѣшвые
бои, причсмъ нашп вонска продвннулись къ юго-аападу отъ
линіи Муравьево—Шавли, а также на Нижнеи Дубиссѣ, и
отразнли непріятельское наступленіе къ востоку отъ Россіенъ.
Нами взято нѣсколько сотъ илѣнныхъ, автомобнли и другіе
трофеи.
Къ вечеру мы овладѣли снльно укрѣиленной поанціей у
Бубье, причемъ взяли въ плѣнъ свыше 1,000 германцевъ.
На Бобрѣ непріятель въ почь на 13-е мая открылъ
огонь тяжелои артиллеріей по раіону Осовецкой крѣпости, а
къ востоку огъ Едвабно пытался безуспѣшно вести наступленіе подъ ирикрытіемъ удушливыхъ газовъ.
На многихъ участкахъ на наревскомъ фронтѣ происходила оживлепиая псрестрѣлка. На лѣвомъ берегу Вислы, на
Бзурѣ въ удачпой стычкѣ со сторожевымн частями германцевъ наши стрѣлкн псрекололи до 60 человѣвъ, а уцѣлѣвшпхъ взялн въ плѣнъ.
11а направленіи къ Опатову непріятель велъ значятельными спламн безуспѣшвыя атаки.
14го
мая.
На Ннжней Дубнссѣ упорные боя продолжалпсь.
Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
336
№
1281
41
Бнвакъ австралійскнхъ войскъ у подножья пирапидъ. („Ш. Ьоініоп Кеи^").
Австро-венгерскій театръ
вовнныхъ дѣйствій.
О-го мая.
Въ Галиціи непріятель, въ общемъ, перешелъ Е Ъ оборонѣ. Предпривимаемыя имъ активныя дѣйствія
имѣли пренмущественно характеръ контръ-атакъ.
Между Внслоіі и Перемышлсмъ ыы нѣсколько продвннулнсь на лѣвоиъ берегу Ннжняго Сана и отбили 4 непріятельскихъ контръ-атаки въ раіоиѣ Рудвика. Къ сѣверовогтоку отъ Сенявы мы вытѣснили непріятеля ивъ селенія
Добрх.
Контръ-атака герыанцевъ, пропзвсдепная ими въ ночь
на 9-е мая на фронтѣ Маковнско-Ветлинъ, была намн
успѣшно отражена.
Между Перемышлемъ и Болыпимъ Днѣстровскимъ болотомъ непріятель продолжалъ безуспѣшныя попытки прорвать
нашъ фронтъ между ссл. Гусакувъ в Крукснпца.
Въ ночь на 9-е мая наши войска перешли въ наступлсніе въ ближайшсмъ къ Днѣстру раіонѣ, и, погьсввп
непріятеля, вахватили до 900 плѣппыхъ и 4 пулемета. На
фронтѣ праваго берега Днѣстра въ раіонѣ Слоньско въ теченіе 8-го мая продолжался упорный бой. Непріятель в і
сколько разъ достигалъ пашихъ окоповъ, но огнемъ и контрѵ
атакамп мы его каждый рааъ отбрасывалн. При этомъ намі
взято въ плѣвъ 17 офнцеровъ, 640 ннжнихъ чивовъ і
захвачены пулеметы.
Отъ Долпны до Коломеи велся спльный артиллерійскін
огопь.
Юго
мая.
Въ Галнціи мы вынудили пепріятеля вашиып контръ-атаками постепенно перейтн къ оборонѣпочп
на всемъ фронтѣ. Лвшь на нѣкоторыхъ участкахъ у Вархои,
Подволина п Гуссакува непріятель пытался, но безуспѣшво,
насъ атаковать.
Герианскій артиллерійскін полкъ, укрывиЛйся вѣт вяии деревьевъ отъ наблюденій съ самолетовъ. (\Ѵе11-Зріеее1).
Я
1281
Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
337
I
и н і ^
Австрійскій бронирооансый поѣздъ. (\Ѵс1і-8ріенсІ).
Начатое намн въ ночь на 9-е мая наступленіс вдолі.
лѣваго берсга Двѣстра развнвалось въ тсчевіс слѣдующаго
іві съ бодьшнмъ успѣхомъ, вссмотря ва непріятельскін
вовтръ-атави. Мы овладѣли съ боя сслсніями Новые и
Старые Бурчице, а такжс селеніями Чернихувъ, Долобово и
частью дсревни Острувъ, причсмъ ва сутки иами ввято свыше
2,200 нлѣнныхъ съ 40 офнцерами, нѣсколько десятковъ
пулеіетовъ и много всякой воевнон добычн.
Въ эадвѣвровскомъ раіонѣ затишье. Только между Чечвой
і Ломницсй въ ночь на 10-е мая непріятель произвелъ
тщетную попытку насъ атаковать.
/ / ;о ман.
На фронтѣ отъ Лрослава до Псрсмышля
съ утра 11-го мая вовобновился упорный боЙ на обоихъ
берегахъ Сава. Большія силы непріятеля, возобновлявшія
атму 10-го и 11-го мая на фронтѣ Гуссакувъ—Крукеница,
бши раэсѣяны нашвмъ артнллерійсквмъ огнсмъ. У сел.
Бурчіце Старые мы взалн еще свыше 1,000 плѣнныхъ съ
20 офвцерами, нѣсколько пулеметовъ и прожекторовъ.
Въ долипѣ Тысменвцы и къ югу отъ Стрыя происходил лвшь частичныя стычки.
12 го мая.
Весьма упорнын бой иа обоихъ берсгахъ
Сава въ раіонѣ между Ярославомъ п Перемышлемъ прододхался въ теіеніе всего 12-го мая.
Между Перемышлемъ и Большимъ Двѣстровсквмъ болотомъ
непріятель иродолжалъ раавивать артиллеріей ураганныіі
огонь и вводить въ Сой значвтельвыя свлы на участкѣ
Гуссакувъ—Круксница. Всѣ пепріятельскія атаьн въ этомъ
раіонѣ нами успѣшно отражсвы.
Въ 8адвѣпровскомъ раіоиѣ непріятель перешелъ въ і'.шительное паступленіе на всемъ фронтѣ о п . Большоіо
Днѣстровскаго болота до Долины. Въ течевіе ѳтого двя и
слѣдующаго непріятель, поиссшій огромвыя нотери. пигдѣ
не достигъ успѣха.
Прсрвавшіяся между нашимп опорвымн пупктамп непріятельскія части вблиэи Стрыя нами уничтожеиы. При
контръ-атакахъ взято много плѣнныхъ, число коихъ выясняется.
13-го
мая.
Въ Галиціи въ ночь на 13-е мая нспріятсль велъ атаки по всему пашему фровту между Верхвей
Вислон и лѣвымъ берсгомъ Сава, во былъ повсюду отбитъ
съ болъшимн потерями.
Весьма упорнын бон на обонхъ берегахъ Сана, между
Перемышлемъ н рѣчкоіі Любачсвкой, а іакже между Переыышлемъ и Большииъ Диѣстровскнмъ болотомъ, продолжался
съ большимъ напряжепіемъ.
Ы-го
мая.
Бон ва Сапѣ продолжалпсь съ прежвимъ
вапряжепіемъ. Въ ночь ва 14-е мая наши вопсва перешлн
въ энергичное наступленіе на позвціи непріятеля къ сѣверу
и востоку отъ Сенявы и, нанеся большія потери непріятелю,
въ теченіе дня овладѣли его укрѣплсніямн ва фронтѣ Пвга-
Генералъ Лиманъ фонъ-Сандерсъ со штабоиъ ні по.гь сріжеиія ѳъ Турціи. (ЛѴвІі-йріереЦ-
і
338
Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
ны—Игнаце, причемъ нашъ славный третій кавказків корпусъ захватнлъ въ плѣнъ до 6,000 австро-германцевъ,.
6 тяжелыхъ н 3 легкихъ орудія.
Въ ночь па 15-е мая третій кавказскій корпусъ, развивая наступленіе, овладѣлъ штурмомъ СенявоЙ, гдѣ нмъ захвачено дополнителыю свыше тысячи плѣнныхъ и иять орудіО.
Въ раіонѣ въ н)гу и къ востоку отъ Гадымно непріятель,
располагая значительпымъ превосходствомъ въ артиллерійскомъ огнѣ, вывгралъ нѣкоторое прострапство на обонхъ
берегахъ Сана.
Восточнѣе Гуссакува у Златковнце непріятелю послѣ
ожесточеннаго многодпевнаго боя удалось ввовь овладѣть
окопани двухъ нашвхъ баталіоновъ.
На фронтѣ отъ Вольшого Днѣстровскаго болота до Долвны
непріятель, начавшій съ 12-го мая рядъ рѣшптельныхъ
атакъ, почтн всюду отбитъ и лишь на нѣкоторыхъ участкахъ удержался ещс у нашнхъ проволочныхъ загражденій,
откуда выбнвался постепевно нашнмв контръ-атакамо.
№ 1281
слѣдовавін мы завладѣлв селевіемъ Бежврга. Турки съ большими потерями отступилн къ югу н западу. Прн взітіі
Вана нашими войсками захвачено 26 пушекъ, много ручногі
оружія, большіе запасы пороха и праввтедьствснпая касса
На прочпхъ
оанравденіяхъ значнтелыіыхъ
боевып
столкновеній не происходило.
Франно—Бельгійскій
театръ
военныхъ
дѣйствій.
9-го
мая.
Во всемъ раіовѣ къ сѣверу отъ Аррад
послѣ цѣлаго ряда неудачъ, испытаоныхъ гернанцанн, боі
продолжалнсь въ теченіе всей вочи на 9-е мая, имѣа ві
нѣкоторыхъ пунвтахъ особенно ожесточенныГі характеръ.
Брнтапская арнія нродвинулась впередъ на востокѣ отъ
Фестюбера.
Къ сѣвсро-востову отъ часовни Нотръ-Дамъ-де-Лоретп
французы продвннулись оа нѣсколько сотъ метровъ и ваял
нлѣнныхъ.
Къ сѣверу отъ Невнлль-Сентъ-Ваат
онн выбвлв оеоріятеля взъ цѣлаго рщ
траошей н достигли перекреста дорогь п
сѣверу отъ деревни. Кромѣ того они занял
новую группу въ самомъ селеніи.
10-го
мая.
На прострапствѣ между
Ні.юпоромъ и Ппромъ упорныи артиллерііскін боп былъ вывванъ удачиымъ огвеп
французской тяжелон артиллеріи по верфі
Гаверсида къ юго-западу отъ Оетенде.
Къ сѣверу отъ Лабассэ англібскія воіска продвинулпсь впередъ.
Къ сѣверу отъ Невилль-Сенъ-Ваасп
германцы пытались произвести атаку весьма значнтелыіыын силами, но огнемъ французскон* артиллеріи были тотчасъ же остановлены, нричемъ понеслн тяжелыя потері.
11 го мая.
Къ сѣверу отъ Арраса
фравоузы съ боемъ зоачительоо продвівт^ ^ ^ ^ ^
лись впередъ.
~Т
Къ сѣверо-занаду отъ Ангра, они злніл
йВя№я
выступавшую часть сидьнаго неоріятельскаго опорпаго пункта Корнайль. Въ топ
же раіонѣ фрапцузскія воііска взялн првступомъ другую позицію германцевъ, весьи
к
снльно ими укрѣпленную.
Далыие къ югу, на востокъ отъ шосс?
Командующій геряанскими войскаии въ Млавѣ гвнералъ Сюренъ. (ѴѴсІІ-ЗрІевсІІ.
нзъ Экс-Нулеттъ въ Супю онн занял
на нротяженін одного вилометра непріятеіьскую траншею.
Турецкій театръ военныхъ дѣйствій.
На западъ отъ того жс шоссе оои значительно продві8-го мая.
На Приморскомъ направленіи п|К>должалась
оуднсь вперсдъ въ оврагѣ Фовъ-де-Вювель, подоііти къ коперестрѣлка. На Ванскомъ паправлепін происходилъ боп
торому непріятельская артиллерія въ Ангрѣ не данала до ВШ
нежду нашими п турецкими вопсками въ раіонѣ перевала
поръ возножпостн н въ которомъ оборонительныя соорухеніі
Чуха-Гядувъ.
гермаоцевъ были особеиоо сильпы.
10 го мая.
На Прнморскомъ наоравлсніи происходила
Къ юго-западу отъ Сушэ въ паоравленіи занка Карлэль
обычная перестрѣлка.
оііи слегва продвввулнсь впередъ.
На сарыкамышскомъ направлевіи въ раіонѣ Кизылъ12го
мая. Великобрнтанскія вонска сиова продвнвулсь
Дербентскаго прохода турки пыталнсь перейти въ настуолевпередъ оо оааравлевів къ Лабассэ, захватнвъ нѣскодь»
ніе, но былн отброшены къ западу.
пуленетовъ н 60 олѣнныхъ, въ тонъ числѣ многихъ офицероіѵ
/ 7 - г о мая.
На ІІриморскомъ направлевіи велась обычКъ сѣверу огъ Арраса продолжались отчаянныя попыто
пая перестрѣлка. Иопытка турокъ перейти въ наступленіе
гернанцевъ вернуть ссбѣ въ раіопѣ Ангръ утраченныя и«
въ_ раіонѣ Карадербентскаго прохода была отбита пашими
накануиѣ позиціп. Весь день длилсн усиленпыГі бон.
войсками, во время боя двѣ сотви одного изъ кавачьихъ
У укрѣпленія Корнайль контръ-атака непріятеля выну
иолковъ атаковали въ вовномъ строю турокъ и иарубили
дила франоузовъ сначала податься назадъ, но вскорѣ ові
двѣ турецкія роты. Наши войска заняли Міяндоабъ. На провновь аавладѣли всей позиціен. Между Корнайль н дорогоі
ч и \ ъ направленіяхъ беаъ перемѣнъ.
отъ Экс-Нуллетъ к ъ Сушэ французы захватвлв Н Ѣ С К О Л Ь Р
12го
мая.
На Приморсвомъ ваправлевів
велась
пунктовъ на линіи расположенія противника.
обычвая перестрѣлка. Южнѣе Мелашкерта наши войска нанесли
На опушкѣ лѣса, к ъ сѣверу отъ дороги отъ Вкс-Нуллея—
пораженіе курдамъ, устронвъ вмъ засаду. Въ Дильманъ-ВанСушэ, рааыгрался оживленнын бой, не измѣиившіи \лсмскомъ раюнѣ нашн войска нмѣли столкновевіе съ туркамп
ложенія сторонъ. Между этой дорогон и массивонъ Лоретть,
нъ окрестностяхъ Башкады н заняли городъ Урмію.
въ оврагѣ Бюваль, несмотря на усиленнын огоиь артиллеріі
На прочихъ направлепіяхъ безъ переыѣнъ.
непріятеля, ему не удалось ныбнть французовъ съ позиціи.
13-го
мая.
На Ванскомъ направленіи ваши вонска
захваченныхъ имн наванупѣ.
заняли Вастанъ и при преслѣдовавів ваялн три орудіа
На сѣверныхъ склонахъ к ъ востову отъ часовни Лоретп
Гурки также разбиты въ раіовѣ Серо в Сыртыкъ ва путв
Французы продвинулпсь впередъ на 200 нетровъ, несмотря
отъ Днльмана въ Дизу Гяверскую. Нри дальвѣйшемъ прева чрезвычайно снльныи артнллерійскій огонь.
X
ш
Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
У Абленъ-Севъ-Навэръ ови захватилн пулемегь, а въ
Цевиль-Сеаъ-Ваастъ послѣ горячаго боя вахватнли группу
доиовъ, образовывавшую опасный выступъ.
ГернансЕІй самодетъ направлялся утромъ къ ІІарнжу.
Встрѣченвый
отрядомъ
французсквхъ с&молетовъ надъ
тврѣплевнымъ лагеремъ. онъ бросилъ беэрезультатно нѣС Б О Л Ь Е О
бомбъ на Внлевуа,
I
близъ Ыо. Фраіщувсвіе передовые воздушные отряды поджпдали возвращенія втого самолета и послѣ воздушноп атаки
онъ былъ сбитъ однимъ изъ
самолетовъ вблизн Брэнъ, въ
раіопѣ Суассона. На немъ оказалось еще 4 бомбы. Два гермавскихъ авіатора убнты.
Фравцузскіе
самол ет ы
успѣшно сбросвли 50 бомбъ на
аэродромъ Ла-Тирейль бдизъ
Дуэ. Лнгары и машппы, паходнвшісся на аэродромѣ, уннчтожепы.
13-го
ман.
Въ Бельгіи
Зриъ-гериогъ Еѳгеній. руковдоль ІІзерскаго канала ведись
водившій операціяни аестрійартиллерійскіе бон.
цевъ протиѳъ Сербіи и коиандующій нынѣ ариіей, дѣйВъ секторѣ къ сѣверу отъ
ствующей протмѳъ италіянАрраса день былъ отмѣчевъ
цеѳъ. (.\ѴеІі-8ріеес1 ).
вѣскодькимн вгсьма жаркими
операціями,доставившимифран*
цузамъ новые успѣхи. Въ раіонѣ Ангра нспріятель предприІ І П двѣ Бонтръ-атаки, но оба раза былъ отраженъ. Француэы Зйврѣпили эа собою пріобрѣтенныя ими рапѣе позиціи.
Къ югу н востоку отъ Аблэнаэнергичвой атакой войскъ,
шватившнхъ рапѣе Карапси н большую часть Аблэна, заш ы германскія траншеи нередъ кладбищемъ ѳтоП деревни.
Немедленно вслѣдъ затѣмъ французы овладѣли самимъ
шдбищемъ, гдѣ непріателемъ были возведены сидыіыя
укрѣоледпія. Нотомъ они продвинулись далѣе за кдадбище,
швативъ при этомъ 400 плѣнныхъ, въ числѣ ихъ нѣсколько
889
нін. Австрійцы потеряли убитыми двоихъ н взятыми въ
плѣнъ 47 человѣкъ, въ томъ числѣ 1 офнцера и 15 увтсръофвцеровъ.
1
г
Военвыя дѣиствія начались на граиицѣ Тироля и Тріентскаго округа. Н - г о мая нталіанскія войска, перейдя повсюду
въ наступлепіе, заняли слѣдующіе пункты: Форчелу, МонтеОццо, Тонале и мостъ на р. Кафаро въ ущельн Джудикарін
территорію Б Ъ сѣверу отъ Феррары и Монтгбальдо, МоитеІѵорно, Моите-Фабіано на сѣверномъ склоиѣ Тесснно, Насубіо
и Мопте-Бофеланъ на оконечвостяхъ долиаъ Аньо н Леогры
и высоко-лежащія ущелья Бренты.
Ири этомъ овн взялв вѣкоторое число нлѣпныхъ.
Въ Кадорахъ италіанцы запялн всѣ погранпчныя ущолья.
Непріятельская артиллерія средняго калнбра безъ рсзультата
обстрѣливала часть озера Миссурины.
На гравицѣ Карніи ночью съ П - г о на 12-е мая штыковою атакою италіанцы 8авладѣди ущельсмъ ІІнферно и оконечпостью ущелья Дегамо.
12го
мая.
На границѣ Фріули на среднемъ течсніи
ІІ80нцо вталіавцы успѣшно продолжали наступательныя оисраціи въ окрестностяхъ Капорстто п заи?лн возвышенностн
между Юдріо н Пзонцо. Аистрі§ская артнллерія срсдняго ка-
в
Въ раіовѣ Экюри-Ролэвкуръ оживленвый артиллерійскіП
бой. Ысжду Лр|>асомъ и Вогезами затишье.
Италіанскій театръ военныхъ дѣйствій.
10 го ман.
ІІталін объяввла воину Австро Венгріи.
11-го мая.
Нѣсколько австрійскихъ коптръ-минопосцевъ п минопосцевъ, подвергли съ 4-хъ до 8-ми час. утра
обстрѣлу адріатическос побсрсжьс ІІталіи.
Лвстрійскіе самолсты ныталнсь сбросить бомбы въ всвеціанскій арссналъ.
Послѣ иепродолжнтельпаго артилдерійскаго боя съ италіаескимн мивоносцамн ненріательскія суда отступилн.
Нападевіе австрійскнхъ миноносцевъ было пропсведено на
слѣдующіе италіанскіе города:
ПортоКорсини, Анкопа, гдѣ
нападеніе имѣло главноіі цѣлью разрушеніе желѣзнодорожной ливіи, и Барлетта.
Иепріятсльскіе с а м о л е т ы
тавже бросилн бомбы въ номѣщсвіе дли дирижабдсй Іези,
однако, вс достиглв цѣлн.
Въ трн часа утра италіанскій контръ-миионосецъ вошелъ
въ Норто-Бузо па нталіанскоавстрійской границѣ и раврушилъ пристанн вокзала в казармы н потопилъвсѣ находившіяся въ порту моторныялодки.
Ген. Лоховъ, иочанднръ 3-го
германскаго корпуса. ( \Ѵо1ЬУріевоі").
я
Коптръ-мипоносецъ пе понссъ ннкакихъ потерь п но
потерпѣлъ никакихъ повреждс-
Поссельдтъ паша, номандовавшіи турецимми войснами на Кавназсномъ фронтѣ. (ЛѴеН-ЗрІокоІ").
либра бсзрезультатно обстрѣливала этн возвышенноітн съ
позицій у Сапта-Маріи н Санта-Лючін, Б Ъ юго-западу отъ
Толмнпо.
Въ нижпемъ течсніи Нзонцо италіанцы продолжали наступать, стремясь достиінуть берсгонъ этоіі рѣкн. Иеиріятель повсюду отступалъ, уничтожая могты. ІІтадІанскіе летЧ И Б И
сбрасывали бомбы надъ станціями электрической и
желѣзнодорожной въ Монфолконэ.
Изъ д неѳника.
н і °).
Слѣдующій девь, 8-го августа, былъ двемъ моего босвого
крещснія. Въ 5 часовъ утра все у васъ 8абѣгало, эасуетилось н скоро уже полкъ н вся дивизія выступнлн. Чудное,
чуть свѣжсе утро, лучн солвца, игравшіе въ росѣ, ляэгъ
шашекъ, говоръ людсй — всс это казалось такъ просто и
естсственно красиво, такъ пе похоже па войну, а лишь па
ежегодпые обыкновенные маневры, на игру. Илдумалъ, и
показалось мпѣ невозможнымъ, смѣшнымъ, :аж-; невѣроягнымъ, что вотъ черсзъ нѣсколько мииутъ, Б О Г Д З пачнется ооП,
• ) Си. .Развѣдчикъ- № 1280.
340
Р А З В - В Д Н И К Т э
Вонзалъ во Львовѣ.
миогіе изъ втихъ молодцовъ будутъ убиты; не вѣрилось, чтобы
лучв такого ласковаго солнца могли освѣтить вровь н ужасъ н
ворчи снерти...
Прошли чвстое поле, 8атѣмъ деревню а за неи пашимъ
глазамъ представплась красиван вартина, какія пишутъ
художниви баталпсты съ вадппсью: «Послѣ боя>. Откосъ
вемли, подъ нимъ у8кая, но быстрая рѣчонка, взорваннып
мостъ, съ той стороны пѣсколько подбитыхъ, опрокинутыхъ
передковъ, граціозно свалившихся однимъ бокомъ, по полю
тамъ и сянъ трупы лошадей и людей и иа песчаномъ пригоркѣ штабъ, среди котораго выдѣляется высокая стройная
фигура генерала М... Смотритъ въ бинокль.
Вчера по всей линіи шелъ пѣхотный боО, и теперь образовался разрывъ, воторый и занялъ нашъ коннып отрадъ.
Спѣшнлись. Мы, офнцеры дивизіи, разбплись на вучки и
болтаемъ, кто-то даже папѣваетъ пѣсепку. Лошади стоятъ,
понуро опустнвъ головы, солдаты спятъ въ ра8лпчвыхъ нозахъ.
Я подхожу ближе въ группѣ пачальниковъ. Они иовидимому
обсуждаютъ планъ дѣнствій. Не дай Богъ, если боП будетъ
въ спѣшенномъ строю, думаю я . Артиллеристъ полковникъ
Т. предлагаетъ <нащупать> противника, пустивъ пару очсредей. Вдругъ кто-то замѣчаегь австрійскіЙ аэропланъ. Красивый аппаратъ на пебольшой вышннѣ прнблнжается къ
намъ. Очевидно летчикъ только что вылетѣлъ, не думая
такъ близко встрѣтить русскихъ.
— <Батарея по аппарату — шрапнелью>... — слышится
конанда. Прислуга аасуетилась. Гулко ударила пушка и
бѣлыЙ клубочекъ дыма показалъ перелетъ. Второй снарядъ
раэорвался ближе, третіп у самаго аппарата. Аэропланъ рѣзко
клюнулъ носомъ, далъ кренъ и, перемѣннвъ направлепіе,
сталъ <задпраться>.—Ушелъ дьяволъ!..—вэдыхали солдаты.
Въ это время покааался уже непріятель. По шоссе двнгалась
колонна, затѣмъ или артиллерія, или обозъ дливной лентой,
поднимая страшпую пыль. Правѣе копошились отдѣльные
людн, что-то дѣлали: можетъ быть рыли окопы. Даже безъ
бинокля можпо уже хорошо раэличить пѣшихъ и конныхъ,
снующихъ взадъ н впередъ, а колонна ясно выдѣляется па
пыльномъ полотнѣ шоссе. Цѣль ужъ слишкомъ ваманчива.
1І вотъ обѣ вашв батарен отврываютъ огоиь. Снаряды ложатся очень хорошо: колонна сразу разорвава, снѣшана,
перепутана, люди стали разсыпаться. У пасъ всѣ ожилп,
офицеры поднялись на пригоровъ, солдаты тоже встрепепулись н всѣ стали съ увдеченіемъ слѣдвть за артиллерійскимъ огнемъ. Австрійцы почему-то не отвѣчали. Гдѣ-то
долго и упорпо трещпгъ пулеметъ, но вого овъ бьетъ, намъ
пока невзвѣстно. Спустя два-три часа гусарскому полку
нриказано двинуться лѣсомъ и атаковать противника, предварительпо подготовнвъ атаку пулеметани, драгунамъ занять
сѣверную опушку лѣса, что восточнѣй деревни Домбровки,
№
1981
ожидать расооряженій, намъ < -1,.твъ реаервѣ, имѣя связь съ ірагунаѵв і
выславъ эсвадронъ наблюдать за домброі.
свпмъ лѣсомъ и ва участкомъ шоссе.
— Пятый по конямъ. Садись... —
командуетъ мой эскадронный.
Опять гдѣ-то справа слышенъ цу^.
метъ и т а к ъ отчетливо, т а к ъ ясно... <Неужели это нашпхъ?» мелькаетъ у каждагь
въ головѣ и всѣ поворачиваются впрам.
но ничего не видно. Доходинъ до деревві
и тутъ насъ нагопяетъ ордннарецъ и отзываетъ командира за доподпительиыыи пр*.
казаніямп. Я прннпмаю команду. Деревві
свободна. За неЙ полянка и опять дѣсѵ
правѣе лѣса шоссе — цѣль нашей задачі
Дозоры уже въ лѣсу. Я разсыпаю ;»скадрові
въ лаву и шагомъ двигаемся на опушву.
Вдругъ выстрѣлъ, второй, третіЙ...
— Лѣсъ очевидно занятъ уже...—говоритъ ЕОрнетъ В. Внжу к ъ намъ скачуп
паши дозоры.
— Такъ что ваше б—діе лѣсъ завимаетъ пѣхота. Насъ чуть, чуть не убнли...
— Рысью, ѳа мнон, направлевіе БІ
л ѣ с ъ . — I I слышу кавъ громко, но
мѣрно стучитъ сердде, предчувствуя первыЙ бой. Мы ве
ошиблись, и уже яспо видно первыхъ стрѣлковъ, которк*
выбѣгаютъ изъ лѣсу и заннмаютъ позицію. ІІули сочво
чмокаютъ въ землю то справа, то слѣва, то жужжатъ т:
уха.
«Эхъ, аря идемъ>... Мелькаетъ у меня въ головѣ: <іѣа
пѣхота, лошадь, п и к и — н е л ь з я » . . .
— Лава назадъ—махаю я клинкомъ.
За намн огонь усиливается. Доіідя до дерсвни, поворачіваю эскадронъ. Вдругъ слышу справа:
— Ординарецъ к ъ к — р у
Подскакиваетъ уланъ.
эскадрона!
— Генералъ М. приказалъ наступать па лѣсъ.
Ничсго пе подѣлаешь, падо повиноваться.
— Лава направленіе на лѣсъ, рысью...
Опять подходпмъ шаговъ на двѣсти в ъ лѣсу. Огонь усіливается и яспо виденъ сѣро-синій мунднръ. У меня и
первомъ взводѣ 8амѣшательство; первый раневыб. Іпап
солдатъ п Еричитъ:
—
Лошадь держите, лошадь... Охъ, бокъ печетъ...
— Лава иазадъ. Подбери молодчпка.
Рысью отступаетъ ѳскадронъ къ Домбровкѣ. У деревні
галопомъ подскаЕиваетъ ко мнѣ офицеръ.
— Ты съ ума сошелъ... Два прикаванін было атавоваг*
лѣсъ. М. рветъ и мечетъ.
У меня въ горлѣ пересохло, хочется пить, обидао, тл
такъ неудачно сраэу СЕладываются обстоятсльства, и вмѣст*
съ тѣнъ злоба и острая ненависть Е Ъ врагу мсдлевно, и
властоо вапол8аютъ въ душу. Теперь я готовъ. Въ третіі
разъ Еричу:
— Лава рысью. Направленіе на опушку. Шашкн вонѵ
пики в ъ бою. Первып взводъ полъ-оборота налѣво. За Н Й І
маршъ—маршъ...
Эсвадронъ бросился вперсдъ. Гдѣ-то ясно заговорнлъ пулметъ. Кто-то нзъ моихъ крикнулъ: сура>; другіе подхватиі
<Бей, колн>... кричали соддаты и, мало сознавая, °
происходитъ, оеслись во весь опоръ впередъ. Я тояе Ч*
чалъ, шпорвлъ лошадь и, вскочивъ въ лѣсъ, яростно р у ^
сѣрое Еепи... Кепи упало, я это понню, справа еще усоь"'
рубить другое, цѣлившееся въ меня... Лязгъ пнкъ я
шекъ, ругавь людей, храпъ лошадей, чьи-то стоны —
это мгновснія, но очень лркія н очень жввыя.
Въ лѣсу нарвались оа сомкоутыя части. Залпъ, оДві
другой... Все оереоуталось.
— Лавой наэадъ... II люди толкаясь бросились н ^ ^ '
пестройно выскочивъ на поляну, т у т ъ взводы
чт
1
1
#
1281
Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
— Эскадронъ стой. Къ пѣшему строю. Слѣэай. Въ цѣпь.
12— оговь...
Какъ-то радостно и тороплвво ватрещали наши виптовки,
н вотъ уже ввдно было, какъ впереди перекндывались отдѣіъныя фигуры у непріятеля.
Бой короткій, но жпвон н радостный. П теперь уже
рѣшнтельно море по колѣно, лвшь бы побольше уложить
сѣрыхъ кепи н прорвать ихъ густую стѣну. Къ сожалѣнію
насъ отоэввли. Только что сѣли на коней, какъ австріецъ,
очевидно подтащивъ орудіе, сталъ бить Домбровку. Два, три
сваряда, и деревия загорѣлась. Ыы вышли изъ пея рысью
• за бугромъ перешли въ іпагъ. Ияти улавъ у мевя ве
хватало, остались въ лѣсу; будь бы на полѣ, моглп бы
подобрать.
IV.
Не сраэу понялъ я всѣ тонвостн чнсто индивидуальныхъ ощущеній на воіінѣ. Нѣкоторые трусливые, въ мирное
время твхони, нерѣшвтельные, ненаходчивые, считагощіеся
плохами офицерами въ обыкновенное время, на воііпѣ просто чудеса
дѣдаютъ. Не ваяывая иикого, приведу примѣръ наъ нашихъ.
Въ полкѵ считался невлжпымъ
і какъ строеввкъ, в въ частной
жнзни, неважпо ѣздилъ, веважно
обучалъ солдатъ, и самъ весь былъ
какой то неважный, иа мансврахъ
скверно и вяло исполнялъ поручевія, всего боялся, и намъ было пепонятно, отчего собствепно такоЙ человѣкъ продолжаетъ военную жнзпь.
Тутъ словно подмѣнилн молодца: всѣ
лгжатъ въ окопахъ, потому
что
пулемсты такъ и сыпятъ кругомъ
кавъ дождемъ, а онъ стоитъ ссбѣ
ва нагыпи высокій, худой, смотритъ
въ бінокль и ннкакого вннманія иа
пул... Даже солдатъ, лсжа въ окопѣ,
дергаетъ его за пальто:
341
Въ бою все фальшивое, все напускное исчеааеть, все загадочвос открывается; каждый человѣкъ весь налицо, въ огнѣ
никто не спрячстъ себя, и горе тому, чья голова силыю киваетъ отъ свиста пули, такихъ молодцовъ презираемъ не
только мы, офицеры н солдаты, но и болѣе слабыя существа—жевщнны, да н у насъ таквхъ нѣтъ, они въ тылу.
Нѣтъ трусостн, нѣтъ н героевъ, все дѣлается просто, до
ужаса просто, бсзъ всякихъ кривляніД н рнсовокъ, и смерть
товарищей дастъ иримѣръ намъ, подсказываеть мпогое, упрощасгь атотъ шагъ въ небытіе, кажущійся страшнымъ лишь
внѣ войны. Здѣсь сотви жизней ничего не стоятъ.
Сообщила Кн. Зоя
(Продолженіе слѣдуетъ).
Пропоѳгьдь шестоности у
Гомщына.
нгьщеѳъ.
До начала нынѣшвсй вонны всѣ счвтали пѣмцевъ :а
культурную націю; никому н въ голову не приходнло сомнѣваться въ томъ, что они будутъ соблюдать всѣ обычан
— Ваше б — діе, вы бы лсгли,
убьютъ вѣдь...
— Оставь, хочу посмотрѣть, куда
онн тамъ передвнгаются. У меня
противъ пули слово есть такое...
И дѣйствнтельно, продолжаетъ
стоять, представллл пзъ себя явную Австрійсній генералъ Цибулъка, ноиандоваешій войскаии въ Вост. Гэлиціи, съ чинаии своего
штаба. (,\Ѵои-8рівео1-).
мншені. стоять спокойпо п назойливо,
точно даже вызываюіце. Есть людн,
пряио идущіе па штыкъ, точно
н правила войны н не станутъ нарушать тѣхъ междунаве видя его—и боящіеся даже отдаленваго грохота орудій.
родныхъ трактатовъ, которые стремятся смягчить ужасы
Всть дюди, способпые пе пошевельнуться изъ простого любовооруженныхъ столкновеній государствъ. Когда же вспыхпытства, когда рядомъ рвется снарядъ — и передсргивающіе
нула войва, дѣйствнтельность доказала, что современные
иевольно плечами отъ едивичнаго сухого треска ружья...
нѣмцы не далско ушли отъ дикихъ гунповъ. Оказалось,
Я ионнмаю, что австрійцы паннчески боятся нашей пики,
что вся нхъ психологія сводится только къ тому, что всс
нонимаю потому, что это оружіе имъ незнакомо, вѣроятво
совершаемое имн непререваеио н свято н что у нихъ
кажется просто диквмъ, поннмаю еще можетъ быть потому,
нсчевли всякія человѣческія чувства, всякія понятія о
что, признаюсь чистосердечно, самъ не переношу пулемета;
правдѣ, справедлнвости, состраданіи и чсловѣколгобін.
копечво я спокойно пройду, куда носылаютъ, сдыша его наОка8алось, что для нѣмца, ведущаго вонну, нѣтъ жензоіілнвый трескъ, но другое дѣло, что возбуждаетъ во мвѣ
щипъ, нѣтъ дѣтсй, нѣтъ священпослужителей, нѣтъ храэтотъ трескъ... Случалось мвѣ просыпаться въ холодномъ
мовъ, вообще нѣтъ ничего могущаго надѣяться на его поУ Долго спустя, уже будучи въ мирной обстановкѣ, и
щаду и что для нанесенія вреда непріятелю допустимы
казадось, что въ т и ш н в ѣ вочи слышу ненавистный 8вукъ.
всѣ, безъ нскдючснія, средства.
Какъ подумаешь, дѣйствительно, что должевъ пережнватъ
Не даватъ пощады врагу стало девизомъ современнаго
человѣкъ, потому что всякій воипъ, какъ бы храбръ онъ ни
нѣмца. Начальники нѣкоторыхъ гсрмапскихъ н австрійскнхъ
бьілъ, ирежде всего человѣкъ, когда па него мчнтся масса
войсковыхъ частей сталн, пс стѣсняясь, отдавать прикавсадииковъ, пригпувшись къ сѣдлу, взявъ «пики къ бою>...
занія добивать ранспыхъ и убивать плѣнныхъ, а нѣкоторыя
ІІсрвое, что онъ долженъ ощущатъ, мнѣ кажется, вто, какъ
газеты стали писать, что не можстъ быть даже вопроса о
йовзается толстое остріе пики въ живое мясо, даже когда
томъ, дозволевы лн или запрещены тѣ илн иные способы
°на еіце далеко въ дѣйствительности отъ него. Стоитъ ею
веденія войны и, что все, могущее облегчить достижсніе
УДарить чедовѣка, какъ у него образуется огромная зіяюконсчной цѣли—дозволено. На ряду съ втямъ сталн из"іая дыра сантиметра три въ діаметрѣ, отвуда быстрымъ и
вѣстнымн свѣдѣпія о варварскомъ истязапіи отдвльныхъ
^удсржнмымъ потокомъ льется кровь. Ыногіе впртуовы умувоинскихъ чиновъ, эахваченпыхъ нѣмцами, стремившпхся
Дрнются еще вытаскивая пику такъ ею покрутнть н поверполучнть такнмъ путемъ нужныя имъ свѣдѣнія.
У*ь, чтобы еще болѣе развернуть рану.
П0Т
в
342
Р
А
З
В
Ъ
Всѳ ѳто, взятое вмѣстѣ,5 явилось ддя насъ неожиданностью и сильно норазило всѣхъ.
Потративъ много временн и труда на ознакомленіе съ
нѣмцами, мы были убѣждены, что хорошо знаемъ ихъ, и
вдругъ оказалось, что онн вовсе не таковы, какими мы
нхъ себѣ представляли. Вмѣсто того, хотя и грубоватаго,
по все же культурнаго нѣмца, котораго мы разсчптывали
встрѣтить, намъ пришлось столкнуться съ другииъ, днкимъ
и необу8данпымъ, не далеко ушедшимъ отъ своихъ первобытпыхъ предвовъ.
Мы дѣйстввтельно прилежно изучалн нѣмцевъ, но при
этомъ сами подпали подъ ихъ вліяніе, оказались эагиппотизированпымн има и стали восторгаться прогрессомъ ихъ
техники, удивляться совершенству ихъ военноП организацін,
широкому, какъ памъ казалось, полету ихъ мысли и старались во многомъ подражать имъ. Нногда, правда, раздавались одиночные, большею частыо робкіе, голоса, указывавшіс
на то, что нѣмецъ грубъ, и что отъ него можно ожндать всего,
но голоса эти заглушались хоромъ, пѣвшнмъ ему хвалебные
гимны.
Ири этпхъ условіяхъ не мудрено, что ны не обратили
должнаго вниманія на мпогое изъ того, что пнсалось и
высказывалось нѣмцани еще задолго до войны.
Между тѣмъ отнесись мы вдумчнвѣе ко всему этому и
сумѣй мы во время отдѣлаться отъ нѣмецкаго гипноза, всѣ
тѣуродливыя явленія,съ которымн намъ пришлось столкнуться
во время войны, не были бы для насъ чѣмъ-то пеожпданнымъ и мы, можетъ быть, могли бы своевременпо принять
мѣры протнводѣйствія. Во всякомъ случаѣ оть нашего внимаІ І І я не ускользнулп бы такіеперлы, к а к ъ приводнмые нпжѳ.
Нзвѣстпын историкъ Момсепъ совѣтуетъ нѣмцамъ быть
жсстокпми, особенпо по отпошепію къ славянамъ, которые,
по его мнѣнію, способны понять только то, что нмъ внушается при помощи побоевъ.
Фонъ-ТреПчке высказываетъ мысль, что всякое проявлсніе
слабостп нлп мягкости па войнѣ, является государственнымъ
преступленіемъ, пезавнсимо отъ тѣхъ побужденій, которыми
будетъ руководиться проявляющій ихъ.
Томасъ Манпъ пишстъ, что, говоря вообщс, культурность
вещь хороніая, но что опа отнюдь не исвлючаетъ необходимостн проявлять иногда вровавую дикость, которой, зачастую, должпо быть отводимо первое мѣсто.
Въ трудѣ профессора Лассона «Воііна и идеалы культуры», нзданномъ еще въ 1868 году. высказываются между
прочимъ сльдующія мысли: Не моясегь существовать 8акоповъ, обязательныхъ для государствъ; отъ послѣднихъ нельзя
требовать ни состраданія, нп человѣколюбія, и они не могутъ
быть отвѣтственпыми за преступленія.
Глупо ожидать нощады и проявлять мягкосердечіе разъ
вспыхнула воііна.
Только слабыя государства могутъ вѣрить въ ненарушимость разныхъ договоровъ и соглашеній, которые въ сущности
представляютъ собою весьма малоцѣвные документы, могущіе
всегда быть нарушенпыми прп самомъ возпикповеніи воВны.
Существуегь только одна вѣрная гараптія—ѳто вооруженная сила.
Въ появившейся 15 лѣтъ тону назадъ книжкѣ «Германія
въ началѣ XX вѣка» говорится, что Германіи нечего страшиться союза Франціи съ Россіею, такъ какъ въ случаѣ
вонны она песоннѣнно побѣдитъ. Для этого необходимо
только, чтобы она вела войну бевпощадно, не останавлнваясь ви передъ чѣмъ, могущнмъ вселпть ужасъ во всѣхъ
тѣхъ, которые будутъ мѣшать торжеству гермапвзма.
Лейпцигсвій профессоръ д-ръ Гассе проводитъ мысль,
что любовь къ ближнимъ является вполнѣ умѣцтнымъ я в л е піенъ, пока имѣются въ виду отдѣльныя личности, по что
она недопустима разъ начпиается выступленіе вооруженныхъ
народныхъ массъ.
Мвого, очень много, подобнаго рода цитатъ можпо было
бы прнвести, но и изъ помѣщенпыхъ вышс лсгко убѣдиться
что проповѣдь жестокости ведется средц пѣмцевъ не со
вчерашняго д ія н что всякія, даже самыя крайнія, проявленія днкости кѣмъ-лнбо изъ ннхъ па войнѣ всегда пайдутъ себѣ оправданіе.
Вначялѣ проповѣді» эта велась, такъ сказать, подъ сур-
Д
4
Й
К
Ъ
*
1281
двнку, но в ъ послѣднее время нѣмецкіе авторы, окончательв&
сбросивъ маску, стали совершенно отврыто высказывап
такія мысли, которыя, казалось бы, мог.тн появиться тольц
у невультурныхъ дпкарей.
Въ этомъ отношенін чуть ли не пальма первенства врі
надлежитъ нѣкоему Роберту Гессену, выпустнвшену д
1913 году свою «Фнлософію силы», которая была встрѣчеві
германскою критикою весьма сочувственно.
Въ этомъ сочипенін авторъ вполнѣ присосдипястся п
МЫСЛИ ОДНОГО НЗЪ ДреВНИХЪ фИЛОСОфОВЪ, ЧТО ТОТЪ, Пі)
соэнательно творвтъ зло, долженъ быть поставлевъ вьщ;
дѣлающаго его безсознательно, н отрицаегь мысль Платона,
что духъ противоположенъ тѣлу и что первый должеві
властвовать надъ вторымъ. Думать иначе могутъ тольи
пустые болтуны, говоритъ онъ.
Вся философія, по мнѣнію Гессена, должна базпроватод
исвлючвтельно на естественпыя науки, краеугольнынъ каінемъ которыхъ должно быть полпѣошее отрѣшеніе отъ какил
бы то нн было предразсудковь. Всакая мора.іь, кавъ стѣсняющая свободу лнчности, имъ отрицается.
Нитцше онъ считаетъ встетомъ, а его ученіе прнзваеп
чуть лп не проповѣдью елабости.
Вообще, по его мнѣнію, вѣнцамъ пеобходино усвовть
себѣ принцппы зоолоінческой философін, выдвигающев хі
вотныс И Н С Т И Н Б Т Ы на первып планъ.
Разъ зло сущсствустъ, говоригь опъ, 8начигъ оно необходнмо; бсзполе8но бороться съ нимъ и пытаться гго исворенить. Зло сстествепно вызываетъ противодѣііствіе и порождаегь эпергію.
ІІризиавъ естественность и необходимость существованіі
зла, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ восхвалясгь озлобленіе, счнтаі
его непзсякаемымъ источникомъ и возбудителемъ в с в ш
творчества.
Національными особенностями нѣмцевъ Гессеиъ считаетѵ:
дикую псобуздаішость, презрѣніс смерти, алчиость, страстность, упрямство и склонность къ излишествамъ всякаго
рода. По его миѣнію все это такія качества, которыя веобходимо всячески поддерживать и развивать, такъ ПП
оиѣ представляютъ собою наслѣдіе древнихъ гернавцеві,
отличавшихся силою и положившнхъ осиованіе велічі»
совремепной Германіи. Послѣдняя должпа приложвть всѣ
усилія к ъ тону, чтобы число 8доровыхъ и физнчесви (Швитыхъ людей, обладающихъ всѣни особенностями свовп
дикихъ предковъ, постоянпо возрастало; въ ѳтонъ овъ ввдип
ся національпую цѣль.
Тавія душсвныя качества какъ состраданіе и благодзрность совершенно не признаются авторомъ кингн. Первос
онъ считаетъ явленіеиъ патологическимъ. Воинъ, проявШ'
щій состраданіе, говоритъ онъ, пожалуй можегь предетавиь
извѣстный иптересъ романисту или поэту, по для народа
цѣнность его равна нулю. Вообще же, онъ того мнѣніі
что проявлять состраданіе могутъ развѣ только глуоцы.
Что касается чувства благодарности, то онъ считаеп
его унизительнымъ, т а к ъ какъ оно умѣстно только въ тош
случаѣ, когда у человѣка нѣтъ возможоости взять снлоюто,
что ему пужоо, и опъ, поневолѣ, должснъ обращаться сь
просьбою.
Не приэнавая никакихъ нравствсвоыхъ устоевъ и являяс:прооовѣдоивомъ матеріализма, въ саноо грубон его фор»^
Гессеоъ сстествевпо не можетъ относиться должвымъ обра*
зомъ к ъ христіанству и к ъ его догматамъ. По его мвьні?.'
христіанство вызвало у людей жажду неземнаго бдаженства,
и они, вслѣдствіе этого, стали чуждаться реальной жизнг
перестали наблюдать за ея проявленіямн н ставилн сео
это въ особую заслугу.
Въ соотвѣтствіи съ приведепными выше вэглядамв »•
ходится также и та роль, которую авторъ отводвтъ «и*
пшнѣ. За нею онъ прнзоаетъ только одоо, едннствевн т
право—имеппо ороизводить на свѣтъ здоровыхъ
обладающихъ всѣми отличительными прн8наками свои
предковъ—дикнхъ германцевъ. Вэглядъ этотъ, какъ внд[ >
не далевъ оть высказаннаго самимъ Вильгельмомъ, котор ь
какъ извѣстно, ограничнваетъ сферу дѣятельности жвви
четырьмя буквами К . — К і ш і е г , К І е Ш е г , КіісЬе, Кігси,
т . е. дѣтскою, тряпкзми, кухнею и церковью.
*
Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
1281
Размѣры журнальнон статьи не позволяютъ прпвести
большого ч і с і а тѣхъ крайнихъ идей, на которыхъ въ Гериаоін воспитывается населсвіе, въ чаяпіи благодаря прнмѣненію ихъ на практпкѣ достигпуть всесвѣтнаго господства
гермаппзма, но и привсденныхъ достаточно, чтобы повять,
гдѣ нужно искать корень озвѣрепія современныхъ нѣмцевъ.
Впнтавъ вт» себя ученіе грубѣйшаго матеріализма и признавая только одпу истину, что Германін превыше всего, онп
ссгествепно должны были утратить всякія человѣчсскія
чувства. Для нихъ понятія о правѣ, законѣ и человѣколіобіи, носкольку онѣ касаются не нѣмцевъ, утратили всякое значевіс п опн стали уинчтожать все то, что такъ или
ивачс иожеть помѣшать нхъ конечпому торжеству, првчемъ
пересталн считаться даже съ самыми азбучпымн правнламн
морали и втнкн. Этимъ объясняютея наси.іія, учипенныя
имн надъ всѣми тѣми больными и туристами, которыхъ
ооъявленіе войны застало въ Германіи, ихъ отношеніе к ъ
мнрному населенію занятыхъ ими областей, истязанія и
убійства раненыхъ п плѣпныхъ, примѣііеніс на вопнѣ разрыввыхъ пуль, удушаюіцихъ газовъ н вообще всѣ гѣ варварскіс прісмы, которыми опн пользуются на войпѣ безъ
зазрѣнія сонѣстп.
343
щается только ири вращеніи крыльевъ С, т. с. при полстѣ
въ воздухѣ.
Фпг. 3.
Фиг. Б.
А. К—ъ.
Бомбы возд ушной
артиллеріи.
Въ № 2 «Артнллерійскаго Журнала» помѣщена статья
.1. Львова «0 примѣвенін на воинѣ воздушной артиллеріи».
Мы позволяемъ себѣ привести изъ нея опнсаиія бомбъ, бросаеныхъ съ самолстовъ.
Англичанами употребляется снарядъ системы « М а г і е п
Йаіѳі (фнг. 1), бросаемый лнбо рукою, либо помощью пружины изъ орудія, устанавливаемаго
Фпг. 1.
на борту самолета. Передъ бросаніемъ
бомбы вытасвиваютъ предохраннтсльную чеку А; тогда хвостовая часть
снаряда В можетъ вращаться подъ
дѣйствІемъ воздуха на крылья С;
ІІІ
для ивбѣжанія преждевременнаго воспламеневія служатъ стальвые шарики
О н Ѳ'. Ири паденіи бомбы, стержснь / / вывинчивается отъ вращенія
хвостовоіі части сиаряда и при нѣкоторомъ смѣщеніи дастъ возможпость
Фиг. 2.
«іаракамъ (і
<7 перемѣститься и освободиті. детонаторъ;
стержень / / останавливается, когда винтъ Л ' дойдетъ до.
конца прорѣза <У. ііомба падаетъ правильно, такъ какъ крылья
служатъ стабилизаторомъ. Эти сиаряды безопасны дажс
Р рѣзкомъ спускѣ на землю, такъ какъ детонаторъ смѣи
и
Фиг. 4
На фиг. 2 прсдставлена
бомба, нѣсволько измѣненпая въ дсталяхъ; въ такомъ случаѣ детонаторъ (фиг. 4) можно
перевозить отдѣльно и ..і.
Фнг. С.
минуту надобиости собрать очепь быстро, вставивъ его въ хвостовую
часть (фиг. 3), которую
с о е д и н я ю т ъ помощью
гаиви С съ бомбой. Снаряды эти приготовляются
въ Лондонѣ на заводѣ
«Соііоп Ролѵііег Сонірапу» или по прнведепному чертежу или жс въ
видѣ фугаснаго сваряда,
сваряженнаго тринитро
толуоломъ (тротиломъ).
Снаряды употребляются
различнаго вѣса — отъ
2,27 до 23 кгр.
Пзъ нѣмецвихъ снарядовъ уважсмъ на, испытывавшіеся у насъ на
конкурсѣ приборовъ для
бомбометанія въ 1913 г.,
сваряды завода сКарбоиитъ» (фиг. 5 и (і). Вертушка въхвостовой части
снаряда начинастъ дѣиствовать но освобождснін
стопорнаго винта и, вывинчиваясь прн нолетѣ изъ ударника, освобождасгъ его
черезъ нѣскольво секундъ послѣ отдѣленія отъ апиарата.
«Новое Время» приводитъ, подъ заглавіемъ «Слова и
дѣло» слѣдующій интерссный фактъ:
На гаагской вонференціи бар. Маршаллъф.-Биберштеинъ
сдѣлалъ заявленіе по поводу нрннцнповъ, которыми гермапскій боевой флотъ будегь руководствоваться во время вонны.
Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ
344
... „Военачальникп должны руководствоваться въ свопхъ
морскихъ операціяхъ но одинми только договорами илн соглашоніямн мѳждународнаго характера: совѣсть и чувство долга,
обусловленныя сознаніемъ принцпповъ человѣколюбія, будутъ
высшпми руководвтелями для моряковъ воюющаго флота и
обусловятъ собою паилучшую гаравтію противъ какихъ бы то
ня было злоупотребленій силою. Офнцеры германскаго флота—
я заявляю это во всѳуслышаніѳ—будутъ самымъ строгнмъ образомъ исполнять всѣ тѣ обязанности, которыя проистекаютъ
изъ святыхъ, хотя н ненаписанныхъ, законовъ гумавности и
цввилизаціи. Во всомъ мірѣ вѣтъ стравы н нѣтъ правитѳльства,
которыя могли бы сравняться съ моимъ правитольствомъ н моей
страной по глубинѣ проникповснія чувствами чсловѣколюбія"...
Слова эти были произнесены за нѣсколько лѣтъ до вопны,
а виснно въ засѣданіи гаагскоп конферевцін 9 октября 1907 г.
Къ этому мы прибавимъ слѣдующія слова германсваго
фельдмаршала, графа Мольтке:
сВоііна поддерживаетъ в ъ л ю д я х ъ всѣ великія, всѣ благородныя чувства: честь, безкорыстіе, добродѣтель, храбрость
н мѣшаетъ имъ ьпадать въ самын ужасный матеріалпзмъ».
ЛЕ 1281
ыѣстъ и броситься къ дверямъ вагова, чтобы посмотрѣть
чѣмъ онъ вызванъ.
— Упало что-нибудь,—лѣниво протявулъ кто-то, не поднамаясь съ мѣста н даже не взглянувъ въ сторопу двери.
Остальыые продолжали свои разговоры.
Эта привычка къ выстрѣламъ, которая отлнчаеіътеперь
весь составъ нашпхъ арміп, побывавшнхъ въ бояхъ, сдужятъ
отличителыіымъ его признакомъ отъ нгдавнпхъ иополненів
гдѣлюди еще къ нимъ не пріучились. Лишь очень немногіе
преимуществснпо съ разстроешюй сще въ мириос время
нсрвнон спстемою, до снхъ поръ нс могутъ освоиться съ грохотомъ орудіиной и звукаыи ружеВнон стрѣльбы.
Самая же минимальная часть подъ вліянісмъ ихъ заболѣваетъ нервнымъ разстройствомъ, но число такихъ лицъ на
каждую армію пасчитывается нѣсколькими десятками, почтв
пе нревышая соб^ю количества таковыхъ же въ мнрнос зрсня.
Одинъ изъ нашихъ чнтателеіі высказываетъ пожелапіе,
чтобы интересная оцѣнка воепныхъ событін, дѣлаемая «Русск.
ІІпв.», излагалась не такъ витіевато, не «нскажая русской
рѣчи»—какъ пишетъ нашъ корреспондентъ.
Дѣйствнтельно, нрочтя слѣдующую выдсржку изъ № 104
этоп газеты, каждый, думается намъ, присоедивится къ этому
пожеланію:
„Нная оборона, иныѳ отбивы чужихъ наступленій и наскоковъ выгодвѣѳ самой ннпціатнвы, уступленноЯ противвпку. Такъ
иышло н сенчасъ у насъ с ъ послѣдвпмъ натискомъ на насъ соедивѳнвыхъ нѣмецкихъ имцерій: главныя пхъ снлы выдохлись
въ своой грозной „Краковской" антрепризѣ, которую ипыѳ впѳчатлитѳльныѳ обозрѣватола войны считали послѣдней гѳнѳральной операціѳй войны. По утверждонію нашего офиціальнаго
сообщѳвія, всюду въ Галицін непріятель порѳшѳлъ отъ порыва
впѳредъ къ оборонѣ, хотя и ведѳтъ ее ѳщѳ активно, въ видѣ
ковтръ-атакъ. К ъ такому образу дѣйствій мы принудили ѳго
своими встрѣчнымп атакамп, перѳходомъ въ ваступлѳніс послѣ
отхода отъ далѳкаго Дувайца п пѳрѳваловъ западныхъ Карпатъ.
ПослѣднІя ѳго попыткп прорваться въ тылъ Сану (мѳжду Пѳремышлемъ н диѣстровскимн болотами на нѣкоторыхъ участкахъ
у Вархоля, Подволпна н Гусакова, 9-го, а 8-го между Гусаковымъ н Крукеніѳмъ) зампраютъ, бѳзуспѣшвы въ атакахъ свопхъ. Тѣмъ болѣѳ обороннтѳленъ ц страдатѳлѳнъ противвикъ ва
всѳмъ прочѳмъ нашѳмъ фронтѣ. Словомъ, инпціатива ватцска
пѳрсшла въ нашп рукн н притомъ самымъ выгоднымъ путсмъ,
мы истощили протпвника погоиѳй за собой, втянули въ разоренвыя вопноЯ мѣствости, отдалили отъ жѳл. дорогь и нанѳсли
ему крупаыя потерп. Теперь пдѳтъ ликвидація его наступленія,
оотѣснѳвіѳ его назадъ. Поведомъ ли мы эту лнквидаціонвую
онерацію шнроко, преслѣдуя полное разбптіе врага п вторженіѳ
въ ого страны, или предоставнмъ ѳму опять источь усиліями н
кровью для новоА такоП жѳ аетрепрнзы—скоро увидимъ. Лѣто
наступаетъ, н новые плавы поднимаются вмѣстѣ съ травоп н
посѣвамн.
Голова Краковской антропризы, перевалнвшая черезъ Санъ,
счнтавшая себя прорвавшейнашерасположоніѳ,остановлснанами,
охватываѳтся съ фланговъ и тѣснится намн со всѣхъ сторонъ".
$понд§н
СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ.
(Ьпечатлѣнія).
Вь южной
части
Галиціи.
ХШѴІІ.
Густая туманиая мгла вакрыла вссь городъ, когда поѣздъ
подходилъ къ Ряшову, гдѣ нсобходимо быдо пересѣсть въ
другон, направляющійся на югъ.
Долгое нахожденіе въ Тарновѣ подъ ежедневными выстрѣлами тяжелыхъ орудій пріучило къ звукамъ разрывовъ
болыпихъ снарядовъ, а поэтому никто изъ пассажировъ
не обращаетъ почти нивакого вниманія на страшный грохотъ
ваставпвшій бы, въ другое время, всѣхъ вскочить со своихъ
Нѣмцы, расположнвшіеѳся во франиузской церквн („ЛѴеІЬ-ЗріедеІ*)Мы ѣдсмъ въ вагонѣ для душевно - больныхъ и сестра,
сонровождающая его, словоохотливо сообщаетъ ннтерссующів
мсня свѣдѣнія.
— Въ общемъ, очень мало дѣнствительныхъ душевныхь
больныхъ; встрѣчаются людн съ разстройствомъ нервнон" сі_стемы, но такихъ, какихъ была масса во время Я П О Н С Е О І І
воОны, теперь нѣтъ.
— ВѢрно, — подтверждаетъ одинъ изъ врачеО. У М Р Н Н
ихъ за всю вонну для ввакуаціи прошло 10—15 человѣкъ,
да и то въ рѣзко выраженной формѣ изъ пихъ половнна.
Теперь стали такой вагонъ посылать, а раньше такъ со всѣми
вмѣстѣ они перево8ились.
— Но, вѣдь это жс опасно для другихъ. Кто знаетъ, что
прпдстъ такому въ голову,—удивнлся одинъ нзъ офицеровъ.
— Нѣгь, ничего! Я всегда такихъ дневальными
двсри ставила нли поручала какое-нибудь дѣло и, представьте
себѣ. они отлично и нунктуальпо исполияютъ порученіе.
Заняты, а поэтому удивительно успокаиваются.
Всѣ невольно повеселѣли, слыша о такомъ оригинальномъ
способѣ, и въ то жс время остановка поѣзда у платформь^
заставляетъ взяться ва вещи и выйтп на станцію, гдѣ сраз.
начинаемъ чувствовать, что пріѣхалп въ благоустроенное, сравнительно, мѣсто, далеко отъ позицій и псредовыхъ частев.
& 1281
Нѣсколько мипутъ спустя
со стороны Ярослава подходнтъ
нарядныіі поѣвдъ взъ четырехъ
вагоновъ перваго и второго
ыасса, взъ вотораго появляется
саачала вѣсвольконашихъ офнцеровъ, а затѣмъ офнцеры въ
фравцузсвой формѣиособоуполноноченныЙ N арніи М. А.
Стаховпчъ.
Мы здороваенся, я спѣшу
узнать о новостяхъ Петрограда
и Мосввы, откуда только что
возвращается М. А.
— Кто это съ вамв? Поіему здѣсь :»ти фрапцузы? —
серебнваетъ мсоя подошедшііі
коиендантъ.
— Генералъ По ѣдетъ въ
арнію! — удовлетворнеіъ лю
Ошательность коменданта Стаховічъ.- Сейчасъонъ выйдетъ.
Дѣйствителыю, нѣсволько
чнпутъ спустя, изъ вагопа
ооБааывается генералъ По и,
Мазепинская лружина украинцевъ. (Съ открытки, распространяемой въ Австрін).
выіідя іііі илатформу подходитъ
поочередн ко віѣмъ офвцерамъ,
подавая вмъ руку. Генералъ одѣтъ въ сѣрую папаху и
ІІебольшое мѣстечко Чудецъ, расположенное на высовнхъ
ч»*рвую штатскую шубу съ чернымъ барашковымъ воротннхолмахъ, покагалось передъ вамн, давъ возножность полюБОІЪ.
Благодаря этому востюму его лнцо съ сѣдымя усами
боваться врасотои помѣщичьеіі усадьбы.
удівітельно вааонннаетъ Тараса Шевченво.
— Есть вдѣсь помѣщики въ этнхъ имѣвіяхъ или же
только служащіе?
— Совершенно н е п о ю ж е , ч:о здѣсь ведется война,—го— Нѣтъ, помѣщики всѣ почти поголовно выѣхали.
ворвтъ генералъ, осматрввая станцію.
Чуть не во всен этой части Галнчвны, отъ Львова и до
— Вездѣ у васъ все цѣло. Я прямо уднвляюсь, ввдя
Ясло, мвѣ пришлось встрѣтнть двоихъ, которые остались иъ
ва каждомъ шагу, изъ овна вагона, дереввн съ населеніемъ,
своихъ усадьбахъ, остальные всѣ выѣхалв: кто въ Венгрію,
СБОТЪ,
чудоыя нетронутыя усадьбы помѣщиковъ. Нораа кто во Львовъ и дальше. Кому охота подвергаться всѣмъ
зитеіьно... кавіе у васъ гуманныс способы иеденія войны,—
продолжаетъ восторгаться генералъ и снова добавляетъ:
случайностямь военнаго времени.
Построенные на полугорѣ дома мѣстечка овружаютъ доКакоіі удинительно великодушнын и храбрый народъ вы,
вольво болыпоі! костелъ, по своеЙ архитектурѣ вапоминающій
руссвіе...
оравославвую церковь.
— Но, позвольте, ваше превосходвтельство, развѣ у васъ
— Недавно няъ Ііеремышія пустили по рѣвѣ Сану
не такъ?
плотъ съ высокоп начтою; его, разумѣется, наши задержали
— 0, у насъ, вездѣ, гдѣ вобна идетъ, тамъ пустыня.
передъ мостомъ, гдѣ устроены особыя боны и цѣпи черезъ
Сожженаыя дерсвни, вырублепные, выжжевные лѣса н полрѣку. Когда осмотрѣли, то оказывается. что подъ плотонъ
вое отсутствіе населенія... Нѣмцы чнсто отдѣлываютъ край.
огронная мива, соединенная съ начтою, н есін бы начта
гдѣ побывалв. Кавъ саранча все уничтожаютъ! Чисто!..
задѣла за настиіку моста, то произошелъ бы страшный вгрывъ,
Еще Н Ѣ С Е О Д Ь Е О мвнутъ разговора объ окружающей насъ
который бы могъ, если не совершеано разрушить мостъ, то
обстановкѣ н фравцувы, оростясь, усаживаются въ вагоны,
на долгое время его повредить.
а яы, почти одновременно, погружаенся въ теплушку, и
— Ну—да, тамъ всегда всѣ ва чеку,—успокаввающннъ
нашъ поѣэдъ трогается по направлснію Ясло.
товомъ подтверждаетъ офицеръ, жввшій долго невдалевѣ
Шнрокая холмистая равнина открывается оередъ глазами
отъ Ярослава.
• постеоеоно начиоаетъ развертываться паоорана.
— А о ІІеремышлѣ что слышно?.. Вѣдь въ сущности
Обсаженныя деревьями шоссейныя дороги виднѣются по
н овъ отсюда недалеБО?
сторовамъ, ведя къ помѣщичьимъ усадьбамъ, овружевнымъ
— Точно ннчего не 8ваю... Ходятъ слухн, что какойвъковыма варослями обширныхъ парвовъ, Е Ъ кврпичнымъ
то пнженеръ предложндъ проектъ, воспользовавшнсь старынъ
заводамъ н деревнянъ, съ покрытымв частью желѣзомъ, н
руслонъ Сава, отвести выше Перемышля рѣку въ это русло,
частью соломою крышами. Краснвая лввія насажденін вдоль
устроивъ плотнну н тогда к|ѣпость останется лишь съ
лвніі желѣзной дорогн, состоящая изъ густыхъ подстрнженводою Еолодцевъ, которыхъ въ городѣ не нного. Правда-ли
« х ъ еловъ, протянулась по обѣнмъ сторопамъ.
это влн тодько раэговоры, не ручаюсь...
Постспенновдали начинаетъ открываться какая то небольМы незанѣтно, эа разговорани, подъѣзжаенъ въ мѣстечку
шая рѣка съ берегами, покрытымн зарослями камышен.
Стрижову подъ Висіовомъ. Долина значительно расшвряется
Это Висдокъ,—ука8ываетъ офицеръ, побывавшін въ
и начннаютъ показываться отдѣлыіыя, довольво высокія
этнхъ мѣстахъ. — Вопъ, тамъ, вндпа Бабья Гора, а ва нею
сопки, покрытыя лѣсани. Въ сторонѣ ввднѣется сожжепная
станція и мвстечко Бабиса. Тавъ все время и буденъ ѣхать
богатая понѣщичья усадьба съ огроннынъ двухъэтажпымъ
доднною этой рѣкн...
дононъ, стѣны котораго почернѣли отъ огня и мрачно сно— Вонъ, поснотрите. ѵже отсюда съ обѣихъ сторонъ подтрятъ на окружающее свонми широкнни овнамв безъ рамъ.
нимаются горы.
Рядомъ съ ней протянулась небольшая деревня, кевда— Не знаете лн, почему дано такое названіе этой горѣ?
лекѣ о і ъ которой рядъ небодыпихъ прододговатыхъ насыней
— Нѣтъ, откуда же это знатъ! Я шелъ въ передовомъ
останавливаетъ наше вввнавіе.
«рядѣ по этой долннѣ. Болыпе разсорашнвалъ о непріятелѣ,
— Воть вамъ доказательство, что мы не трогаемъ завстрѣчаясь съ австрійцами, старался сворѣе на нвхъ напасы населевія. Смотрите, вѣдь это все картофрль. II какая,
сть. Времеви на раэговоры н не оставаіось.
въ сущности, сго насса.
І,жптіР
°ры, между тѣмъ, оостеоенно стали ввдны ясвѣе. НоОколо одной изъ насыпи видны крестьяне, васыпающіе
Рытыя роіпамв вершины ихъ нмѣли мягвія очертанія. Мѣна телѣгу картофель.
стамв свлоны и бововыя лощипы были покрыты лѣсами.
н
4
п&
г
к
346
Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
онъ просдужнлъ мвого д ѣ т ъ , участвуя ужс въ четверток
вопнѣ. 11м внѣшнсму виду ему нсдьзя дать болыпе 45—50
л ѣ т ъ . Совершеипо молодые глаэа всныхиваюгь ыюргіею,
когда генералъ касается военныхъ вопросовъ, и мягко свѣтятся во время бесѣды о положеніи земдедѣлія въ Россіі
которымъ онъ также интересуется.
— ІІшь, д а х е лошади есть. Значитъ, австрінцы очень
спѣшили отступать въ 8дѣшнихъ мѣстахъ, еслн не тронули
запасовъ и лошаден.
II.і бѣломъ фонѣ снѣгонон пелепы червѣютъ болыпія
площади лѣговъ, поврывающія горы, надъ которыми навнсъ
мглистый тяжелый туманъ.
. Неболыпое мѣстечко Фрнштокъ, населеніемъ тысячи въ
двѣ жвтелеб, красивораскинулосьнасклонѣ горы, поросшеи
деревьями и садовыми растеніями.
Вдали 8а первыми горами поднпмаются вершнны еще
болѣе высокія. Вся мѣстпость уднвительно пересѣченная и
живописная. Ближе къ Ясло горы разступаются, образуя
широкую долину, покрытую цѣлынъ рядомъ селепіп и хуторовъ, протявувшнхся почти сплошнон цѣпью у подножья
горъ.
Нользуясь случаемъ, я спѣшу задать вѣскодько воиросовъ объ общей обстановкѣ въ Карпатахъ.
— Могу на вто отвѣтить: отлично...
яспѣе.
Теперь уже у мевя многія части снова за Карпатаіі
на иенгерскоп додинѣ.
Дѣлая крутоп поворотъ, поѣздъ выбѣгаетъ въ долину, в ъ
которой расположенъ городъ Ясло, являющіііся однимъ нзъ
самыхъ краснвыхъ городовъ юго-западнон части Галицін.
I
— Предстаньте себѣ, что когда мы І І ] > І І І І І Л П первын |шь
пъ Ясло, то въ одиомъ ивъ домоиъ, въ которомъ помѣщадгя
штабъ австріііской дииизіи, были нандепы тоиографическія
карты всего этого раіона. Понидимому, на нихъ рѣшадісь
тактическія задачи и иелась военная нгра. По изученіи ш
оказалось, чго прн своемъ ваступлсніи австріПцы з а в и і
тѣ самыя мѣста, что обозначены въ задачахъ, да н выполІ І Н Л П
всс, не отступая ни на іоту отъ своихъ довольво
шаблонныхъ задачъ, составлявшихся для маневровъ мнрнаго
врснени.
— Л мы имъ нъ атихъ случаяхъ ііреподпеслн нс мало
сюрпризовъ, спутавъ всѣ расчеты, что они, повндимому, н*
прсдусматривали.
Городъ раскннулся на равпинѣ, примыкающей къ высокому холму, на в е р ш і в ѣ котораго построено массивное
зданіе францисканскаго монастыря, господствующее надъ
всѣмъ городомъ.
— Выходитъ. что исѣ ихъ задачи составлены съ уциитсльиыми іюдробностями, но нс учнтаны два эдемснп
нредпрІмчивость противинка и духъ его вонскъ.
Неболыной, довольно запущспный вокзалъ
окружснъ
рядомъ домоиъ желѣзнодорожныхъ служащихъ и нѣсколькпми
казарманм. Какъ и вссгда, па станціи къ приходу поѣзда,
собирается довольно много офицеровъ и ннжпихъ чпвовъ,
желающихъ ѣхать дальше на востокъ до Сокма и на8ападъ
на Гіінчъ.
— Если остаетсеь въ Ясло, првходите въ нашу столону»
обѣдать къ часу дня. Сегодня пріѣзжаетъ командующін арміею,
доОаилястъ генералъ, прощаясь.
Спѣшу восподьзоваться
осмотрѣть городъ.
Выйдя на платформу, тотчасъ же встрѣчаю нѣсколькихъ
звакомыхъ.
оставшнмся
временемъ,
чтобы
Насчнтывая около 10 тыс. житедей, изъ которыхъ полоиина поляковъ и иоловииа еврсевъ и лишь 200—НОО челоиѣкъ русскихъ, городъ Ясло, весь потонувшій въ ордени
садовъ, съ обширнымц паркамн посерединѣ, очень краснвъ,
наіюминая собою отчасти Ярославъ, но безъ его многочнсленныхъ казармъ и ііустырсн.
КорпусныП прачъ I I . , подподковннкъ К. н ми.іыіі I I . К.
Ко—въ, какъ і: раньше въ Тарновѣ, песущій здѣсь обязанности комевданта н градоначальника.
— Вотъ хорошо, что ты пріѣхалъ, — съ особою всег^ашвею тсилотою говоритъ, вдороваясь, Н. К. З д ѣ с ь е с т ь ч т о
посмотрѣть. Удивнтельно ннтересныя мѣста.
* - Ну, а наши дѣла какъ? Что австрінцы?
— Дѣда хороши, а австрійцы хотя и продолжають ежсдпсвно свои атакн, но аккуратно каждын разъ терпятъ порядочныіі уронъ и отступаютъ, оставляя много пдѣнныхъ. Мѣстами
мы ихъ отбросили и продвннулісь на южную сторону Карпатъ, спустившись на венгерскую равнину.
ІІа картѣ будеп
II генералъ энергично, іюдчеркивая ногтсмъ, указываеті
на развсрнутой картѣ тѣ пункты, въ которыхъ ироисходили бои.
Нѣсволько верстъ движенія по равнинѣ и снова сдвигаются і ..[і.і къ желѣзнодорожиому пути, подвимаясь по
обѣимъ сторонамъ и темнѣя сноими густыми лѣсами, покрыоающими ихъ склоны и заполняющіе боковыя ущелья.
Расноложенвыи при сліяніи рѣкъ — Вислока Рапы и
Ясіолка—Ясло, принаддежитъ къ довольно древнимъ славянгкпмъ поселенІямъ, какъ основанный въ XIII вѣкѣ подъ
имснемъ Яселе. Лишь съ XVI нѣка городъ становится пзвѣстнымъ подъ говременнымъ нменемъ.
№ 1&81
I
I .
трехъ- і четырехъ-этажные дома, сивагога ві
мавританскомъ ствлѣ, ностроенная на мѣстѣ древняго заіы,
нѣсколько костеловъ иадовольно шнрокихъ уднцахъ п млощадяхъ, производятъ очень благопріятнос виечатлѣніс.
— Что можно иосмотрѣть въ городѣ? — задаю вопросу
запди на этапъ н иозиакомнвшись съ зтапвымъ Бомен*
давтомъ.
— ІІичего изъ ихъ наступлсиія, съ цѣлью прорваться къ
ІІеремышлю, не выйдетъ. Разумѣется, бываетъ и трудновато.
но мы, съ нашими молодцами, съ ннми все-таки отлично
спрапляемся, иесмотря на ихъ чнсленность,—вмѣшивается,
кавказецъ по рожденію, подиолковникъ К.
— Какъ вамъ сказать, — задумывастся тотъ иа иінуту.—Особеннаго ничсго нѣтъ, вотъ, развѣ домъ, въ которонъ останавлниался и І К И Л Ъ Нмперато|іъ Николан I въ
1849 г. во время нашего похода въ Венгрію. Кще есть
домъ, служившін мѣстоііребываніемъ штаба федьдмаршаді
ІІаскевича-Эриванскаго.
— Вчера я пріѣхадъ съ псредовыхъ позицІй. Намъ порядочно помогаютъ въ горахъ морозы, благодаря которымъ
у австріицевъ оказывается очснь много съ отмороженными
ногами. У насъ же такіе случаи рѣдкость, а у нихъ обмораживавіе имѣетъ свонмъ нослѣдствіемъ гангрену и ампутаціи конечностей.
— А вотъ еще что. Вы зашли въ удачную мівуту;
нройдитс въ комнату рядомъ, тамъ много вароду съ разными просьбани, можетъ бытъ узнаете что-либо для себя ватересвое.
I
I
— Но все-таки они лѣзутъ неудержнмымъ нотокомъ
впередъ. )І со своимъ баталіономъ въ теченіе дня отбилъ
пять атакъ одва за другой...
Остановившись у полконника I I . К. К., я сейчасъ жс
отправился представнться мѣстному начадьнику гарнизона,
каковынъ оказался командиръ корнуса генералъ Ц., особенно
вннмателыю ко мнѣ отнссшійся, какъ къ однокашнику по
корпусу и эемляку.
Огройный, подвижнон, сохранившіися генерадъ Ц., типічныіі представитедь нашей кавалеріи, въ рядахъ которой
і
Небодьшая комната полна раздичными просителями: н*сколько типичныхъ польскихъ крестьянъ съ бритыми бородани и сѣдыми усами выдѣляются среди многочисленвыхі
сыновъ израиля, своими длинными нейсами и болыпімі ні<сами, составдяющимп большивство ожидающихъ.
Сморщенная, какъ неченое яблоко, но прямо опирающвдся
на иалочку, въ сторонѣ иа лавкѣ сидѣла старая крестьянка,
поднявшаягя при ноенъ прнближеиіи.
Высокаго роста женщина эта нривлекала особенно вніманіе свонми свѣтлыми, удивительно ещс красивымі Г І » з а м і , вапомннавшнми о былой красотѣ.
Р А З В Т І Д Ч И К Ъ
№ 1281
— До иана коменданта я прншла, — старческинъ надтреснутымъ голосомъ заговорила старуха. — Хлѣба просить,
зосталась зъ малыми дѣтьми, пе мои они. Впуки мнѣ...
Русскіе добры людн... для того и пришла...
— Откуда же вы знаете русскихъ?
— 0! я добже знаю! Якъ русскн войска Паскевича въ
Исло были, я паментамъ. Млода была, пѣпкпа, шеснадцать
роковъ пмѣла. ІІаны офицеры русскіе въ дому у насъ
стояли, съ ними до лясу по гржибы ходпла... Длс то давио
было!—Вндимо съ сожалѣпіемъ добавида она, нытливо всиатрвваясь въ нашп лица.
— Кще что-нибудь намъ разскажите про тѣхъ руссквхъ.
— А что сказать,—добры люди...такІе же, к а к ъ и теперь...
Давъ ей денегъ, я этимъ вызвалъ со стороны стоявшнхъ
тутъ же солдатъ желаніе оказать помощь этону старому человѣку, пергжнвшему свое поколѣніе. Со всѣхъ сторонъ
протянулнсь къ ней руки, передавая разную мелкую нонету.
Старуха прпвѣтливо улыбалась, беря дрожащей рукою
деньги.
11а улицахъ тяпулась въ это время безконечная лента
австрійсквхъ плѣпныхъ, подходнвшнхъ къ этапу и останавливавшихся иевдалекѣ на площадкѣ...
Въ этомъ печальномъ шествіи ножно быдо наглядно
видьть резу.п.таты австрійскаго наступленія на Карпаты.
Д. Н. Логофетъ.
••*-
СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ *)•
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ
Отдіъленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1).
УІШТЫ: прпрщ. Астафъевъ, Паііѳлъ Дмнтріевичъ; прч
Горохъ, Ннколан А;іскеандровнчъ; прч. Дударевъ, Нпколай
Афанасьевпчъ; пдпрч. Дурманенко,
Алексѣй Гордѣевичъ;
прпрщ. Ліариновъ, Владыміръ Николаѳвичъ; прпрщ. Захарчекно, ГригоріП Иваиовнчъ; пдпрч. Кабаевъ, Ыихаплъ Васильевичъ; прпрщ. Кржевинскій, Карлъ Іосифовичъ; прпрщ. Мансимовъ, Николап Инановпчъ; пдпрч. Могилевцевъ, Нцколап
Нпколаевичъ; прпрщ. Петри, Лѳо Ивановичъ; прпрщ. Пономаревъ, Алексапдръ Андреевнчъ; кап. Розовъ, Квгеній Матвѣсвнчъ; прпріц. Романовъ, Васнліп; прпрщ. Соколовъ, Ннколап
Адріаиовачъ; прпрщ. Солтыкъ, Изманлъ Ибрагнмоввчъ;
нрпрщ. Степановъ; пдп.іквп. Такаевъ, Мясостъ Хасаковнчъ;
нрпрщ. Чикалевъ, Лпдреп Ильичъ; шт.-кап. Шчцъ, Левъ Львоввчъ;прцрщ.ІЯ>смло;ндирч.Ясинск/й,Мн\аилъМихай.іовнчъ.
Каа. Ампилоговъ, ЛркадіА Нѳтроввчъ; нрч. Баламевъі
Александръ Павловичъ; прч. Барановскій, Сергѣп ІІаполеоновнчъ; прпрщ. Біьлневъ, Степанъ Иваповичъ; прпрш. ВалІевъ,
Аидріасъ Киркозовичъ; кап. Власовъ, Иванъ Лукичъ; прпрщ.
ГачковскіІі, Валснтинъ Аитоновичъ; прпрщ. Глазковъ, Кирнллъ Федоровпчъ; прпрщ. Гришчнъ, Иванъ Федоровнчъ; прпрщ.
Гуръевъ, Петръ Федоровичъ; прпрщ. Деменчунъ; прпрщ.
Заііцевъ, Нпкифоръ Васпльевичь; кап. Зоаулевичъ, Ссмѳнъ
имсоновичъ; кап. Двановъ, Миханлъ Ппколаеішчъ; прнрщ.
авановъ, Николай Михайловичъ; прапорщикъ Двановъ,
*едоръ Иваеовичъ; прарщ. Кантачіевъ, Кувьма Павловнчъ;
корц. Канъшинъ, Борисъ Модестовичъ; прпрщ. Кудрнвцевъ,
нрцрщ. Кушнаревъ, Фнлиппъ Федоровпчъ; шт.-ротм. Делюкъ,
•іаврснтіп Ивановичъ; прпрщ. Липскій, Іосіснъ Викеатьевичъ;
нднлквц. Луговской, Лѳвъ Сѳмѳновичъ; прпрщ. Любимыгі,
Часиліп Мпханловичъ; прч. Макаровъ, Ефпміп Федоровпчъ;
"рпрщ. Малафеевъ, ВасиліЙікІаксвмовичъ; шт.-кап. Малъковъ,
ннколан Цвановнчъ; пдпрч. Монюшно, Сганиславъ Пстровичъ;
іірпрщ. Вановскій; прпрщ. Вебояловъ, Мнхаилъ Лаврѳнтьевнчъ; прарщ. Онопріенко, Владпміръ Аввакумовнчъ; прпрщ.
'Іередбоговъ, Павѳлъ Ивановичъ; прч. Пійрако, Пѳтръ Кар•іоничъ; прпрщ. Сидоренко, Васнлій Ивановичъ; пдпрч. Су"ротивный, Александръ Іоснфоішчъ; корн. Чубаровъ, Ана™ліп Діоинсіовнчъ; заур.-прпрщ. Чукунъ, Лкнмъ Яковловнчъ;
нрпрщ. Швабъ, Гѳоргій Владнміровнчъ; шт.-кап. Юшкевичъ,
"авелъ Ипполитовичъ.
ІМЕРЛИ ОТЪ РАНЪ: сотн. Компаніецъ, Валентинъ
ііавовнчъ-, цдцрч. Кугиелевъ, прирщ. Гіъшетиловичъ,
Петръ Алсксацдровнчъ
, **
свѣдѣніямъ, напечатаниымъ въ „Русск. Инвалндѣ":
•'го мал * Ю2 н 14-го ман № 105.
П о
І п л
347
Кап. Воронцовъ, Паволъ Васнльѳвичъ; прпрщ. Галановъ
й
^ » ^ ПР«РЩ- Джижамг^въ,
ІѴорТто'
масовнчъ; кап. И л ъ я ш е к к о , Константинъ ІІііановичъ- . п н
Левашевъ; кап. Лгътовъ, Иванъ Даннловнчъ; ирщ/щ По'.
кровскіи, Лнтоиъ Валентиновичъ; цдпрч. Гахинскіи, Федоръ
Яковлевичъ; црпрщ. Рыжевъ, Фодотъ Исидоровнчъ.
$™2
М и х а П
в
ч ъ
Р Ч
РАНЕНЫ: пдпрч. Абрамовъ (тяжело), Ллександръ Разумннковнчъ; прпрщ. Алъбрехтъ, Стѳаанъ Устиновпчъ; пдирч
Араповъ, Иванъ Николаевичъ; нрпрщ. Вацевичъ, Мпхаилъ
іігнатьевичъ; идпрч. Бенаревичъ, АнатоліП Аидреевичъ; прарщ.
ъонОаревъ\ кап. Василенно, Лооаидъ Васильевичъ; прпрщ
Іибшманъ (остался вьстрою), Августъ Хрнстофоровнчѵ шткап. Глоба-Мих<ійленко, Лвтономъ Дмнтріевнчъ; пдплквв
1 оловашенко (остался на полѣ сражѳнія), Александръ Дмитріоішчъ; прпрщ. Гончаренко, Мартынъ Тарасовичъ; прпрщ.
Іршценно, Никаноръ Евгѳнілвичъ; црч. Даціевъ, Дацн
Мпто Оглы; кап. Дыздеревъ, Евгеаіп Владиміровнчъ- прпрщ.
11лъніиіенко\ прпрщ. Интце, Лрвегь Эмнльевнчъ; пдплкви.
Калчстратовъ, Александръ Петровичъ; шт.-кап. Касатнинъ (контуженъ), Васнлій Николаевичъ; кап Кирста, Евгеніп Наумовичъ; прнрщ. Ковшовъ, Алексѣп Николаевичъ; прпрщ.
Козловскій; плквн. Козъевъ, Андрей МнхаП.ювнчъ; пдпрч.
Яооні{кІи,Владиміръ Андреѳвичъ; пдпрч. Котляръ, ГрнгоріП
Павловичъ; прпрщ. Кузнецовъ, Павелъ Ивановичъ; хорунж.
Лебедевъ, Олегъ Ивановичъ; нрпрщ. Любинсній, Станнславъ
Цѳзаревнчъ; прпрщ. Мардиросевичъ, ЕвгепіП Марковичъ;
прпрщ. Міъдновъ, Николай ЛлоксЪевичъ; прпрщ. Мирюродскій, Яковъ Антоновичъ; кап. Мирошниченно (тяжоло),
Иѳтръ Петровичъ; ирпрщ. Мокроусовъ, Нпколай Ивановнчъ;
прнріц. Вестеренко, Викторъ Ильичъ; прпрщ. Нинитинъ,
Иванъ Никифоровачъ; прцрщ. Вгшолаевъ; нрпрщ. Попковъ,
Фѳдоръ Евдокнмовичъ; нрпрщ. Поповъ; прпріц. Серединскій,
Эрасгъ Евгеньеввчъ; прпрщ. СимановокІй, ВаснліП Николаевнчъ; пдплква. Синклеръ, Леонндъ Александровнчъ; прирщ.
Синнковъ; флнголь-адъютантъ плквн. Скалонъ, Михаилъ
Ннколаевичъ; пдцрч. Смирновъ; прпрщ. Соаоновъ, Владиміръ
Ивааовичъ; прирщ. СуховІй, Иванъ Григорьевичъ; прпрщ.
Сухоручкинъ, Петръ; каи. Толченовъ, Михаилъ Гоннадіѳвичъ; пдпрч. Триполъскій, Анатолій Васнльѳвичъ; пдплквн.
Т р о я к о в а , Вячеславъ Платоновичъ; кап. Федоровъ, СергѣП
Матвѣевичъ; пдплквн. Флншинскій, Іосифъ ВоПцѳховпчъ;
подъес. Хопровъ, Петръ Георгіевичъ; тт.-кап. Хорошхинъ
(контуженъ, остался въ строю), Норисъ Ивановичъ; прпрщ.
Цвіътковъ, Ллѳксандръ Евгоньовнчъ; пдпрч. Черевко\ прпрщ.
Шнурунія, Григорій; прпрщ. Шудренко, Ивавъ Соргвевичъ; прч. Эссенсонъ, Викторъ Эрнестоввчъ; прпрщ. Якубовсній (остался въ строю), Ставнславъ Владиславовичъ.
Прпрщ. Адарюковъ, Ннколай Якоіиевнчъ; пдпрч. Айдаровъ, Владнміръ Пѳтровичъ; ндпрч. Алъмендингеръ, Викторъ
Алѳксандровичъ; прпрщ. Антоиіенко, АфанасіЛ Ивановнчъ;
прпрщ. Бабко, Ромаиъ Евдокимоввчъ; пдарч. Бадаевъ, Васнлій Алексѣѳвичъ; идпрч. Банъковскій, Пѳтръ Васильевичъ;
прпрщ. Бваочетный, ВасиліП Пѳтровичъ; кап. Біъликовъ,
Иванъ Николаевичъ; нрпрщ. Біълозеровъ, ПантолсПмонъ Фсдоровичъ; ротм. фонъ-Бидермачъ, Петръ Эдуардовичъ; прирщ.
Бондаренко, Прокофіп Афанасьевнчъ; прч. Боярсновъ, ВасилІй Дмптріовичъ; иіт.-кап. Браучъ, Яковъ Ивааовичъ; шт.кап. Бродннскіи, Гѳоргій Владиміровнчъ; ротм.Вярякс»ьвнчй
(лѳгко), Адольфъ Карловичъ; прпрщ. Вахрухиевъ. Владиміръ
Владиміровичъ; прч. Віъеичъ, Владнміръ Александровичъ;
прпрщ. Волдовъ; ротм. Воронинъ (лѳгко), Евгѳвій Фодоровичъ; прирщ. Въюрковъ; прпрщ. Гавриловъ, Ннколап ІІорфирьевичъ; прпрщ. Г л и н к о в а , Николай Алѳксавдровичъ; прирщ.
Голенихцевъ-Кутузовъ, Ьорисъ Алоксаидровичъ; прпрщ.
Г о л у б о в 5 , Василій Дмнтріѳвичъ; прпрщ. Гохитовтъ, Иванъ
Ивановичъ; прпрщ. Грамановскій, Мнханлъ Васнлілвичъ;
прцрщ. Г р и м с к к о , Николай ІІиколаовичъ; прпрщ. Грудскіи,
Станиславъ Констаитнновичъ; прпрщ. Деминъ; кап. Д л и трокопуло, Юлій Фѳдоровичъ; прпрщ. Долгихъ (остался на
полѣ сражѳнін), Ннколай Ивааовичъ; прпрщ. До.мбровок/и,
Гсоргій Генриховичъ; прпрщ. Дорошинъ, Петръ Давидовичъ;
прпрщ. Д у б к и к а , Дмитрій Парфеніевнчъ; ротм. Кргиовъ,
Петръ Ловкісвичъ; прпрщ. Зарчг{ній, Внкгоръ Іосифоішчъ;
плквн. Пвановъ (лѳгко, остался в ь строю), Миханлъ Ануфріеішчъ- кап. Иващенко (остался въ строю), Евгѳній Олькамировичѵ шт.-кап. Игнатюкъ (тяжѳло), ЛаврентіП Лукьяновичъ;
прпрщ. Илюшенно, Дмнтрій Васильевичъ; ротм. Кайзеръ,
Ллексѣя Юльѳвнчъ; хорунж. Коаинъ (лѳгко), Мнханлъ Степаиовнчъ; прпрщ. Коаловскій (остался иа полѣ сражѳнія), НиколаГі
Изаиов'нчъ;прпрщ. Козловскій,Станиславъ4>ранцевичъ; прпрщ.
Копіинорсній, Ннколай Павловичъ; прч. Корженевскііі,
Пѳтръ Алѳксѣѳвичъ; ирпрщ. Корпусовъ, Андріанъ Петроннчъ;
прпрщ. Кравцовъ, Константннъ Конкордьевичъ; прцрщ. Крюновъ Василій Николаевичъ; пдплквн. Кудрицній, Александръ
Федотовичъ; кап. Куроненъ, Яковъ Яковлевичъ; прч. Лазаревъ, Миханлъ Леонидовпчъ; прпрщ. Лебедевъ, НикилаП ІІомпсевичъ; прпрщ. Левчцній, Сергѣй Яковловичъ; шт.-кап. аопухинъ, Виталій Константиновичъ; прпрщ. Малаховъ
Иванъ Антоновичъ; прпрщ. Марковичъ, АлоксЪП^Алекмадровичъ; идпрч. Марковъ (остался иа полѣ сражен »>:
шт.-кап. Медвіъдевъ ( остался на полѣ сражош> , Ііавс.гь^дн
дріаноничъ; прпрщ. Мчхалъскій, Миханлъ Спирндоновн гь,
1
348
Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
прпрщ. Мищенно, Тимофѣй Иваповвчъ; пдпрч. Моснвиновъ,
Нвколай Конставтивовичъ; прч. Налетовъ, Коиставтипъ Потроввчъ; прпрщ. Ненашевъ, Алоксѣй Павловичъ; прирщ. Новецній, Иавѳлъ Федоровичъ; прпрщ. НовинснІй, Павелъ Павловичъ; прорщ. Ііавелно. Дывтрій Ивавовичъ; прч. Палънинснііі. Евгевій Пвтровичъ; прпрщ. Паникъ. Ннкита Андреевнчъ: прпрщ. Педашенно, Ефреыъ Андреевичъ; прпрщ. Л в липецъ, ВасиліП Лбраыовичъ; прпрщ Петровъ (остался ва
полѣ сраженія), Алоксандръ Дндреевичъ; ^прпрщ. Плессинъ,
Иванъ Ыатвѣевичъ; плквн. Побуновоній (контужспъ), Аркадій Ивавовичъ; прпрщ. Поляковъ; прпрщ. Полянинѣ, Александръ Александровпчъ; прпрщ. Пономаревъ (легко), Германъ
Алексавдровичъ; шт.-кап. Пшичнинъ, Иванъ Петровнчъ; прпрщ.
Гуденно, Сеыенъ Григорьевнчъ; прч. Гыжновъ, ВладпмІръ
Степановичъ; прпрщ. Гяаановсній. Владиміръ Васильевнчъ;
прнрщ Сеичнаръ, Михаилъ Матвѣовичъ; кап. Ѵилинъ, Алексапдръ Николаевичъ; прпрщ. Снордуновъ. Лоонидъ Андреевнчъ; прч. Снржиисній, Станнславъ Ивановнчъ; плквн. Слаболицній, Владиміръ Ивановичъ; шт.-кап. Смеречинсній.
ВладиміръВладпміровичъ; прпрщ. Смирновъ, Владнміръ Кузьмнчъ; пдпрч. Смирновъ, Данінлъ Варфоломѣевичъ; прпрщ.
Соввно, Васплій Діописьевичъ; прпрщ. Соноловъ, Василій Романовпчъ; пдолквн. Соноловъ (коптужонъ, остался въ строю),
Левъ Корниловичъ; прпрщ. Соноловъ, Леонидъ Сергѣевичъ;
прпрщ. Спгъвановъ, Павелъ Васпльевичъ; шт.-кап Старцевъ,
Григорін Кприловичъ; кап. Сурвилло. Станнславъ Викентьевнчъ; прпрщ. Суханъ, Павелъ Яковлевпчъ; прпрщ. Татуръ,
Степанъ; прпрщ. Теличенно, Паволъ Павловичъ; пдпрч. Твпловъ, Павелъ Алѳксѣевичг; шт.-кап. ТерпелевсніІі, Петръ
Сергѣовнчъ; прпрщ. Тимоновсній, ВасплІй Николаевичъ;
корн. фонъ-Траутфеттеръ,
Паволъ Эрнестовпчъ; кап.
Третънновъ, ДмнтрІп Ивавовичъ; пдплквн. нняаъ Тумановъ,
Николап ДмптрІевичъ; корн. Турпаевъ, Суыбатъ Авѳтовнчъ;
ніт.-кап. Урняжъ, Всѳволодъ Борисовичъ; пдпрч. фонъ-Фиссиніъ, Николай ГеоргІсвичъ; прпрщ. Фисенно, Михаилъ Пимевовпчъ; пдпрч. Фишеръ (тяжоло); СергЪй ВладимІровичъ;
кап. Хижняновъ, Иванъ Андрѳевпчъ; кап. Хосровіани, Георіій Сѳргѣевичъ; пдпрч. Цитощчнцъ, Георгій Алоксапдровичъ;
прпрщ. Шарашнинъ, Лндреп Нковлевачъ; прпрщ. Шетелъ,
Алекеандръ Панфиловичъ; прпрщ. Штирнеръ, Сергѣй Васнльсввчъ; ротм. Яновлевъ, Евгѳвій Васпльевичъ; прпрш.
Яснецній (остался на полѣ сраженія), Валеріаьъ Ннколаевичъ;
кап. Юрасовъ, Леоипдъ Валеріановпчъ.
КОПТУЖЕНЫ: нрпрщ. Адамантовъ, ЛеонтіП Алексѣевнчъ; кап. Аленоъсвъ. Константниъ Николаевичъ; нрпрщ.
Гетя, Тпмофѣй Макаровичъ; кап. ЯІирицнІй, Федоръ Васнльевичъ; пдпрч. Житецкій, ДмптріП Платоновичъ; шт.-кап. Кочановъ, Евгеній Николаевнчъ; прпрщ. Кудрявцевъ, НиколаП
Алексаидровичъ; прпрщ. Курочкинъ, Лристархъ Акныовочъ;
прпрщ. Ланъ, Петръ Лндреѳвичъ; піпрч. Дубнный, Евгеніп
Ивавовичъ; прпрщ. ^ я в о к а а о в » , Василій Ивановичъ; ес. Толстухинъ, Владпміръ Самсоновпчъ; шт.-кап. Федоровъ, Алексавдръ Федоровичъ; прпрщ. Финфштикъ. Вроннславъ Людвиговичъ.
Прпрщ. Андрейчснко, Косьыа Лндреевичъ; нрпрщ. Артемовъ; прпрщ. Багинскійу СоргѣП Нпколаевичъ; гон.-маіоръ
Бицютко (остался въ строю), Копставтинъ Яковлевичъ;
прпрщ. Вянинъ, Сѳыевъ Степановнчъ; прпрш Д.іисъно, Александръ Тиыофѣевичъ; прпрщ. Дучановъ, Константпвъ Ивановичъ; пдплквв. Д ь н к о в ь , Сергѣй СергѢввпчъ; приріц Кфремоеъ, Алѳксандръ Николаевичъ; прпрщ. вадоуожный, Сергѣн Исидоровпчъ; прпріц. Кайданъ, Ворисъ Алѳксавдровнчъ;
шт.-роты. Качаловъ, Соргѣй Алоксѣевичъ; пдпрч. Коалоьъ
(остапся въ строю), Ивапъ Васп.тьевичъ; прпрщ. Краоилъниновъ, В.тадвміръ ВладпмІровнчъ; пдпрч. Круноесній, СергьП
Іоспфовичъ; шт.-кап. Лаптевъ. Александръ Михайловнчъ;
прпрш. Машталиръ; прпрщ. Менъ, Иванъ Вигальевичъ;
прпрщ. Новоселъцевъ, ДмнтріП Грвгорьѳвичъ; прнрщ. Пеленновг, Лѳонпдъ Васильовичъ; корн. Петаласъ, Влпдиыіръ Антоновичъ; роты. Пучновоній, Алѳксандръ Ивановичъ; прпрщ.
Гемеаовъ, НиколаЯ Гѳоргіѳвичъ; шт.-кап. Рябиновъ (остался
въ строю), Иванъ Глѣбовпчъ; прпрщ. Сандогъ, Гѳврихъ Автоновичъ; гѳн.-ыаіоръ Снляревсній (остался въстрою), ВасилІй
Епифавовичъ; пдпльвн. Сусленниновъ, Впкторъ Сѳменовпчъ;
плквн. ТомиловснІй (остался въ строю), Павелъ Петровичъ;
плквн. Турчаниновъ, СергѣЯ Внчѳславовичъ; пдпрч. Холевшісній, СѳргѣП Антоновпчъ: прпрщ. Чеботаревъ, Лвстадатуръ Минасофичъ; корн. Чейшвили, Ивавъ Фнлнпповичъ;
прч. Яичниноеъ, Внкторъ Николаевнчъ; пдплквн. Якубовичъ,
ІІетръ Соргѣевнчъ.
КОНТУЖЕНЫ ИОСТАЛИСЬ ІІЪ СТРОЮ: пдпрч. Бруеиловъ, Іооргій Борисовнчъ: прч. Давыдовъ, ЕвгоніП Николаевичъ; прпрщ. Киоелевъ, ЛлександръИьановичъ; пдпрч.Поповъ,
Нпколап Нпколаевичъ.
ОСТАЛПСЬ ;НА НО.ІѢ СРАЖЕШЯ: Прпрщ. Зенчукъ
Петръ Арсеньевнчъ; сотн. Тараеоеъ, Владвыіръ Михаиловичъ!
В Е З Ъ ПѢСТИ ПРОПАЛИ: прпрщ. Артемоеъ; прпрщ
Гриднеръ, Ллѳксавдръ Сергѣовичъ; нрпрщ. Кюровъ; кап.
Елисіъевъ, Ннколап Ннколаевпчъ; кап. Запрнгаевъ, Василіп
№ 1281
Грнгорьенпчъ; пдплквн. Карташевъ (раненъ), Ллоксипк
Владиміровнчъ; пдпрч. Киселевъ, ЕвговІй Нпколаевпчъ; прпрц'
Котлиревсніи,
Стопанъ Дмитріевичх; прпрщ. / Г О Щ О Ч І
Іоснфъ Тнмофѣевнчъ; прпрщ. Погоріъловъ, ВасиснлІй Ку&
мпчъ; каи. Нылевъ, АлексѣП Алексѣевичъ; прпрщ. Пмщ
ній, Ивавъ Ковстантоновнчъ; кап. Семеновъ, Модесгь ВаацІ
вичъ; прпрщ. Слиаа, Касперъ Іоснфовичъ; прпрщ. Трощенщ
Моисей ДыіітрІсвпчъ.
Прпрщ. Агриновъ, Ллѳксавдръ Алексѣевнчъ; тщ^
Аналъ] прпрщ. Артемов?,, Максимъ Ипполитовпчъ; првБогатыревъ, Александръ Евсеевичъ; кап. Бойно, В щ ^
Михайловнчъ; прпрщ. Ваоилъевъ; прпрщ. Ветленъ, і »
ксандръ Ивановичъ; прпрщ. Гавриленно, Евгевій Трофіщ.
вичъ; прч. ГелимбатовснІй, Григорій Ивановичъ; пдплц:
Григоръевъ, ВладиыІръ Ивановпчъ; прпрщ. Гусчикъ, По-фирій Петровичъ; прпрщ. ДоброволъснІй, Петръ Климент*
вичъ; прпрщ. Дубининъ, Андрѳй Васнльевичъ; прпрщ. Заыы
Загаръ Вакуловичъ; прпрщ. Зефироеъ, ВасилІН Дмнтріеип
пдорч. Иващенко, Нпко.таП ВладпыІровпчъ; прч. КчндвАыи
цевъ, ГооргІй Михайловпчъ; прпрщ. Коалоесній, ИвавъИа
новичъ; прпрщ. Колесниновъ, Иванъ Мопсеевнчъ; прігрэ
Колтынинъ, ВаспліП; прпрщ. Куанецоеъ, Алѳксавдръ Ві
сильевичъ; шт.-кап. Купренноеъ. Мнхавлъ Павловачъ; прпрг
Марготъевъ; пдпрч. Мнгкоеъ, Роыанъ Григорьевнчъ; пріцМясоченно, Мпхаилъ Впкторовнчъ; прпрщ. Новиновъ, Ерглай Трифововичъ; шт.-кап. Обернѣевъ, Александръ Лнголь
внчъ;прпрщ Лвтров»,СомвнъВаспльевичъ;прпрщ.77окидькв
ГрнгорІП Павловичъ; пдпрч. Полднееъ, Ііпрнсъ Васильевті
прпрщ Поповъ, НикплаП Фодоровочъ; прпрщ. Нути.итг
ВладимІръ Васильевичъ; ^пдпрч. Рожноескій, Вл&двміръ
тровичъ; прпрщ. РомановснІй, Александръ Ивановпчъ; прпрс
Гоф.іеіичъ. Раймувдъ Волеславовочъ; пдпрч. Саулянь, А»
ксандръ Яковлевичъ; прпрщ. Слаеутинсній,
Мнхаялъ Сппановпчъ; прпрщ. Сучнооъ; прпрщ. Тамманъ, Авгусгь П>
тровичъ; прпрщ. Трубнинъ, Алексаидръ Николаевичъ; прири
Фелъдманъ, Ромапъ Романоввчъ; кап. Фрейганъ, Пладвмір^
Михайловичъ; пдпрч. Чаругинъ, Павелъ Іригорьеввчъ; прпрд
ЧервинснІй, АркадіЛ Ивановичъ; прпрщ. Шайданъ; прпрг
Шлейеръ, Робертъ Евгеньевнчъ; пдплквн. Юноша, Алакн
Петровичъ; пдплквн. Яаыковъ, Александръ Алексавдромп
коллежск. рѳгистр. Потемнинъ, ВладимІръ Платоновнчъ; ж
Тереховъ, Ллѳксандръ Васвльеввчъ.
ВЪ
внчъ.
ІІ.ІЫІУ; пдпрч.
Прпрщ.
Энштейнъ, Владпміръ Фридрно-
Малашенно (раненъ), Алексѣп Семевовнчъ.
Въ сппскѣ безъ вѣсти пропавшнхъ ( Р у с с к . Инв." .М ІК
пока.іаны пдплквн. Александръ ВладимІровнчъ Карташт
кап. Модесп> Васнльсвпчъ Семеноеъ и прпрщ. Кгороеъ\ :
дополиительпо полученнымъ Г.тавныыъ Штабоыъ свѣдѣнишѵ
пдплквн. Карташевъ и кап. Семенооъ ранени. а прп;Кгоровъ Алексѣй Василілвичъ убнтъ.
я
Просятъ авторовъ, жслающихъ, чтобы
выходящіе труды ихъ были отміъчены еъ <Рам*4'
чикт, присылатъ по 2 жвемпляра ихъ въ рсдакці*
< Г'іів)ыічіі>ш>, Петроградъ, Колонолънан, 14.
Всліъдстеіе вначителънаго ноличества постт
паюхцихъ въ реданцію ннигъ и недоотатна міьето
въ журналгъ, Геданція не беретъна себя обявател*
ства даватъ отзывы о наждой поотупающеі *
ней ннигп».
Его И м п е р а т о р о к о е В е л и ч е с т в о Госу
д а р ь И м п е р а т о р ъ Н и н о л а й Аленсандр°'
в и ч ъ в ъ д ѣ й с т в у ю щ е й а р м і и . ВыпусБЪІі"
Петроградъ 1915
г.
Государь Ннператоръ, какъ иввѣстпо, совершнлъ П О Ѣ З І Е *
въ дѣйствующую армію и по многнмъ городамъ Россіі.
времн которыхъ Онъ приннмалъ непосредственвое участі* *
трудахъ Верховнаго Главнокомандующаго, посѣшалъ воі^_
выя частн, госпиталя и лазареты и ногь убѣдитьсі
мѣстахъ, какъ едпнодушны и горячи труды руссіаго
рода па пужды войпы.
№ 1281
Р А З В Ъ Д ЧИК Ъ
349
Объ этихъ поѣздахъ въ газетахъ появлялись дишь весьиа
краткія замѣтви, а между тѣмъ онѣ вызывали во всей
1'оссін нсключительный иитсресъ. Поэтоыу пельая не порадоваться появлепію особаго пзданія Министерства ІІнператорскаго двора, посвященнаго болѣе нлн ыенѣе подробному
описаиію путешествій Государя Нмператора во вреня воины,
когда особенно рельефно выразвлось полвое едвнепіе Царя
съ народонъ.
До настоящаго врененн вышло два выпусва втого нздавія,
изъ которыхъ первый посвящевъ поѣздкѣ, совершеннон в ъ
севтябрѣ и октябрѣ 1914 года, а второй—въ ноябрѣ в
декабрѣ того ж е года.
ІІзъ этихъ выпусковъ чптатель узнастъ, какъ Государь
проводилъ трудовое врсня в ъ Ставкѣ Верховпаго Главноконавдующаго, какою простотою отличалась Бго жизвь,
тамъ вблвзи боевыхъ линій, какое воодушевленіе вызывало
Его появлевіе среди войска и какою благоговѣйною благодарностью встрѣчались Его ласковыя слова, обращенвыя въ
раневынъ, и какъ сильно ободряли ихъ. При чтеніи описаиіб нѣкоторыхъ впиэодовъ изъ посѣщеній Его Величествомъ
госпиталеВ в лазаретовъ певольно навсртываются слезы
уиаленія, до того онн трогательны. Въ нихъ, съ одной
стороны ввдна вслнчайшая сердечность н ласковость нашего
Государя и всен Его семьи къ раневынъ воннамъ, а съ
другой тѣ безпредѣльныя преданность и благодарность которыя способны прояввть простые люди.
Вопросъ № 5207. Слѣдуетъ лп выдавать холостымъ
врачамъ (старшимъ н нладшнмъ) тыловыхъ военно-саннтарныхъ поѣздовъ деньги на наемъ прнслугь, а также женатымъ, еслн жепы ихъ получаютъ деиьги на наемъ одной
прислуги?
Съ ввѣшней стороны взданіе безуворвзненно; хорошая
Оуыага, отчетдввая печать п масса преврасво выполненныхъ иллюстраціЙ, изъ которыхъ нногіе представляютъ совершенно исключительный интересъ. ІІесмотря на это и
на довольво солидвын объенъ, цѣна изданія назначепа
чрезвычайно ннзБая — 60 коп. за первыи выпусвъ и
1 р. 20 коп. за второй, причемъ весь доходъ съ изданія
поступаетъ въ распоряжевіе Государыни ІІмператрнцы Алексавдры Неодоровны на нужды раненыхъ н нхъ сененствъ.
Не подлежитъ инкакому сомнѣвію, что бдагодаря совокупности какъ исключнтельпаго интереса И8данія, такъ и
всякихъ прочихъ, перечисленныхъ выше, сго достовпствъ опо
подучвтъ саное широкое распространеніе но всѣхъ слояхъ
общества и будетъ служнть однпмъ изъ лучшвхъ украше, какъ свромныхъ квартнръ, такъ и роскошныхъ салововъ.
Оіпвѣупъ. Нзъ нптендантства, по требованію части вли
учреждевія, гдѣ служвлъ равеный офицеръ; иптендантское
же управлевіе должно опредѣлить, до какого пупкта должны
быть выданы прогонныя депьги и гдѣ будутъ производнться
слѣдующія выдачи втихъ девегь (ст. 432 и 462 кн. XIX
С. В. П. 1869 г.).
А.
К-ъ.
Отвѣтъ. Нѣтъ (примѣчаніе 9 къ штату воеввосави-
тарваго поѣзда).
Вопросъ № 5208. Положено лн выдавать означенвымъ
въ предыдущеиъ вопросѣ врачамъ квартврныя деньги за то
время, когда они. будучн приписаны въ тыловону эвакуаціоннону пуввту,ваходятся въ мѣстѣ расквартвровавія пунвта?
Отвѣтъ. Да, но тольво въ случаѣ врсменпов певозможностп пользоваться предназначеввыми вмъ въ поѣздѣ
понѣщеніями (примѣчаніе 3-е къ штату военно санитарнаго
поѣзда).
Вопросъ № 5209. Сволько процентовъ отъ получаемаго
содержавія будетъ причитаться въ пенсію капвтану, прослужившему 30 лѣтъ, прнчисленнону во второму классу
раненыхъ и выходящему в ъ отставку по болѣзнв?
Отвѣтъ. 8 5 % или 100% въ зависимости отъ реэультатовъ освидѣтельствованія его эдоровья нспосредственно передъ увольненіемъ отъ службы (пр. по в. в. 1912 г. № 400).
Вопросъ № 5210. Огвуда этотъ офиц<*ръ должевъ получитъ прогонныя деньгн, до вакого перваго пункта н въ
какяхъ пувктахъ по пути слѣдовавія до избраннаго нмъ
нѣста жнтельства?
Вопросъ № 5211. Допускается ли внесевіе въ послужные спискн офицерсквхъ чиновъ, входившвхъ въ составъ
МанчжурсБихъ арній во вреня воины съ Японіеіі, отмѣтки
о тонъ, что онн прввваны быть воспріемпвкаии Его ІІмператорскаго Высочества Наслѣднива Цесаревича?
Отвѣтъ. Допускается, по только лицъ христіанскихъ
вѣроисповѣданій (пр. вовскамъ Мавчжурской арміи 12-го
августа 1904 г. № 600).
Вопросъ № 5212. Слѣдуетъ ли прн выдачѣ дополнительныхъ къ воевно-подъемвымъ девьганъ пособій прязваннымъ по мобилизацін взъ запаса врачамъ прлнвматі. въ
расчетъ н добавочныя девьгв?
Отвѣтъ. Да (пр. по в. в. 1915 г. >й 129).
Почтовый ящикъ.
Вопросы, приеланные въ реданцію безъ № бандероли,понотарой
спраиіивающемувысылаетсмГазыъдчикъі, будутъ оставлятъся безъ поѵлѣдствій.
Вопросъ № 5205. Каввнн првказанн по в. в. разрѣшеао восвть отставнынъ генераламъ походную форму, кителя защитнаго цвѣта, вицъ-мундиры н сѣрыя папахн.
Отвѣтъ. ІІунктонъ
8-мъ пр. в. в. 1914 г. >Ё 166
разрѣшено ношеніе и а п а х ѵ ввцъмундпровъ и сабель на
поясныхъ портупеяхъ отставнымъ генераламъ, воимъ разрѣшено посить двубортныи мундиръ образца 1907 г. Приказа о разрѣшенін носить отставнымъ гснераламъ ноходной
форны не было.
Вопросъ № 5206. Гъ какого вренени должьа счнтаться
учебная служба офицера, опредѣленнаго въ кадетсків кор
У<"ь на должность сверхштатваго преподавателя въ августѣ
нѣсяцѣ 1910 г. и перечислепнаго нсправляющимъ должность
штатнаго преподавателя въ августѣ 1912 г.?
п
Отоѣтъ. Съ февраля
1911 г., т. е. съ зачетомъ въ
Учебную службу не болѣе 4 - х ъ лѣтъ до иодачи имъ отчета о преподаванін (ст. 1675, кн. XV, изд. Я-е, С. В. П.
ІЬС9 г.).
Ст. вр. Эрив. м. лаз. Если члепы вашего лазарета
не н м и н возможности проѣхать по воевво груввнской дорогѣ, то онн должвы былв получнть падлежащін въ томъ
удостовѣревія.
Кап. Б— ву. Сношевія г. у. ген.ш. 1914 г . а а > й 14Г.10
редавція не имѣетъ.
Ирап. / / . М. К — ву. Врачп, призванные изъ запаса,
получили подъемныя и пособія, которыя предна8начены ддя
ваведенія походною одеждою и снаряженіенъ.
Н—ку хоз. части 161-й пѣх. дружины. 1) Оклады
столовыхъ н добавочныхъ денегъ офицеранъ н врачамъ
дружипы показавы въ штатѣ. 2) Въ военное время девежный отпусвъ па наемъ праслуги замѣняется нааначеніемъ
вѣстового.
М. Н. Щ. См. пр. по в. в. 1914 г. за № 7 2 1 .
Дѣйст. армін, поруч. А — му. 1) За боевое отлпчіе
рядовоа взъ евреевъ ножетъ быть проиаведенъ въ унтеръофицеры. 2) Нестроевой старшаго разряда взъ евреевъ за
боевое отлнчіе можетъ быть не перенненовавъ, а произведенъ
въ строевые унтеръ-офицеры.
Томскъ. Казначейство. В. Д. Б—ну. Военно-подъемныя
деньгн н единоврененпое пособіе, выдаляое офицеру, ошвбочво
призвапноиу на службу в ъ ополченіе и исправлявшему вакавтную должность въ дружинѣ менѣе мѣсяца,
^
^
возврату въ кавну полностью (ст. 838 кн. Х І \ С . Ь.П. І ^ Р - Г . ; .
п
Г ^ А ^ Т О Р Ъ - Н ^ Т Ы Ь
0
а
В. А. П»«эовс*.А.
т
Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ
№
1281
РУКОВОДСТВА
для подготовки на чинъ
П Р А П О Р Щ И К А
оружія:
выъжъ родовъ
испытаніЛ па чннъ прапоріцпка за
паса пѣхоты, кавалерін н полевой
артиллеріи. Соглас. съ новѣЯшнмн уставами п наставлеиіяив
1915 г. . . ...... . ...
. , - 20 к.
для подготовки къ испытавію на чшп,
прапорщика запасапѣхоты По программъ
приложѳнвой къ прнк по воон. вѣд. 1886 г. № 75, согласованныЛ съ позднѣЛшими уставами и наставленіяын. Съ рисунк. и
чсртежамн въ текстѣ. Составнлъ К. Адариди. . . 2 р. 75 к.
военной адмпнистрацін для войсковыхъ
унторъ-офпцорскихъ школъ.Сост. Л. Дф
Программы
Цѣна объявленій
въ «РАЗВЬДЧИКЬ»:
1-я н послѣдняя стран. по 4 0 к.,
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпарѳйля въ '/« ширины страницы.
Учебникъ
Учебникъ
НОВЫЯ
ИЗДАНІЯ,
—
ровскій. 1913 г. . .
=
поступившія
за
недгьлю.
П о с о б і е для подготовкн на чнаъ прапорщпка пѣхоты,
кавалерін и артиллеріи. Составнлъ гѳн.-лейт. В. П. Малинко.
М. 1915 г. Съ чертеж. и рисунк
2 р. 5 0 к.
Э т ю д ы п о с т р а т е г і м . П. А. Кладо. Вып. I . Что
такоо стратсгія. Теорія въ военномъ дѣлѣ. Методъ пзученія и
преподаванія стратегіи. Историческіп очеркъ развнтія стратегіи
какъ науки. Лсоръ и Шлнхтингъ. Морокая стратегпческая
лнтература. Пѳтроградъ. 1915 г
4 р.
С о л д а т с н а я д у ш а . (Въ миру). Военно-народнал библіотока Л* 2. Составилъ Андреа Самарскій. Петроградъ. 1915 г.
10 к.
Филосо<»»ін в о й и ы . Г. ІПтеинметцъ. Гаага. Нереводъ Г. Абрамова. ІІетроградъ. 1915 г
2 р.
К о н с т а н т и н о п о л ь , е г о окрестности и Прннцсвы Острова.
Составнлъ С. Филипповъ. Изд. 2-с, исправлен. 1915 г. 1 р. 5 0 к.
Г е р м а н с н а я полевая легкал пушка96 п/Л. Краткое опнсавіо. Таблпца стрѣльбы и схема пристрѣлкн. Соетавплъ П. Певндомсній. Потроградъ. 1915 г. Съ чертежамв
4 0 к.
А в с т р і й с к а я 8-см. полевая легкаи пушка М 5. Краткое
описаніе. Таблица стрѣльбы и схема пристрѣлкп. Составилъ
П. Певндомснііі. Петроградъ. 1915 г. Оь чертежамп. 4 0 к.
ѣъ Скшді Ѣ. Я
БЕРЕ80ѢСЯЯГ0,
:ІГ>
законовѣдѣнія для воЯсковыхъ уятеръофицерскихъ школъ. Сост. П. Вишнн40 к.
ковъ. 1913 г. . . .
для воЯсковыхъ уптеръофнцерскихъ школъ, ізя
обучснія подпраноріцнковъ и для подготовки прапорщиковъ запаса. Сост. Э. Ф. Свидзинсній. Нзд. 5-0, 1913 г. Съ черт.
I р. 20 к.
Т / Ѵ Ѵ Ц П І Т
фортнфнкаціи подпрапорщиковъ.Сост. ІІ.фон:.Л у [)Ь В Герихъ. Изд. 2-о, испр. и дополн. 1913 г. 00 к.
І/ѵѵцргг
по фортификаціи для школъ подпрапорщиковъ
« У Р Ь ** въ пѣхогв. Съ 242 чѳртожаыи въ тсксгіі. Сост.
Учебникъ
Учебникъ тактики
Ф. X. Грантъ. 1909 г
,
РѵКЛПП 7ІРТИП
75 к.
картъ и плановъ п нроізж у І Ш О І І Д І / 1 0 1 1 водству военныхъ рѳкогносцнровокъ
для учсбныхъ командъ,охотнвковъ, развѣдчико.въ и унтеръ-офпц.
всѣхъ родовъ оружія. Сост. П. Гіъщиковъ Изд. 9-е, анач.
дополн. 1913 г.
ИО к
ТТпТТРРЯЯ Р ^
развѣдчика. Его-же. Дополвевіо
ШІЛСОал
кт. книгѣ „Руководство ісъ чтопію каргъ п
плановъ*. 1909 г.
20 к.
Учебникъ топографіи для школъ подпрапорщиковъ н командъ развѣдчнковъ полѳвоЯ артиллеріи. Сост. П. П. Нвановъ. Сь черт.
1911 г
85 к.
Т ^ П О Ф и І й учѳбвикътопографіидля воЯсковыхъ пікмъ
Г і р с І І І і І П подпрапорщнковъ. Сост. шт.-кап. Гонша
ч
т
е
н
і
о т а
Мѣстность.
скій. Изд. 2-е. 1911 г
75 к.
Ѵтгплт.
артнллеріп для школъ подпрапоріцнковъ Сост.
ІіуріѵЬ
фонъ-Герихъ. Изд 4-ѳ. 1912 г. . 75 к.
ТоППаФШШРІЛСТ
Д
по стрѣльбѣ изъ 3-іъ
1 СирС ІИІСІіШД
дюЯмовыхъ пушекъ. Составвлъ
Пѳтроградъ, Копокольная 14.
с в 1 >
БУТОВСНАГ О.
М. Козловскій. 1913 г
Повѣсти изъ современной офицерской жизни
Свѣдѣнія п о
Нован
ппша
Н.
Оъ иортреточъ н •міксинил» ивтора
Цѣна 1 р.
Того же автора:
„0 п о д г о т о в н - Ъ учитолоп ыолодыхъ солдатъ". Изданіс 5-с
( 4 0 к.). „0 с п о с о б а х - ь обученія и воспитааія совреысннаго
солдата*. Изданіѳ 4-е, два тома ( 8 0 и 8 5 к.). — , 0 п р о и з в о д с т в ѣ ротяыхъ учоніи". Изданіо 3-е ( 3 0 к . ) . — „ П о с о б і е
для составленія аттестаціП" (10 к.). — О ч е р н и совроыеннаго
офицерскаго быта* (офицерскіо типы)(ІО к.).—,Отец~ь коыанцнръ" ( 4 0 і ; . ) . — „ К о м а н д и р ы " (тишл соврсыепныхъ начальннковъ) ( 5 0 к) — . П р е ж н я н с л у ж б а и настоящая" ( 4 0 к.).—
П р о м а х и молодого офицсра" ( 3 0 к.). — О т р ы в н и изъ
нхъ бесѣдъ съ молодежыо" ( 3 0 к . ) . — „ С т а т ь н на современныя темы" (I р . ) . — . С б о р н и к ъ послѣднихъ статей* (злободневные вонросы) (I р . ) . — , Н а ш и с о л д а т ы " (типы мнрнаго
н военнаго вреыони). Съ рнс. Изд. 3-е (I р.).
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСК АГ0, Петроградъ.
Вышло ноѳое изданіе
1915 г.
полкового носилыцика съ приложспіемт>
I п а плана для практичсскихъ аанятій и повтоСоставилъ согласно наставлснія для обучонія новъ вопскахъ военный врачъ А. Л. СтавскІй.
донолнон
4 0 к.
ГІЯМЯТНЯ
ІіаПгіп
ренія курса.
силыциковъ
Изданіо 4-о,
ю
1 і н і я
35 ь
стрѣльбѣ:
трсбленіо угломѣра при стрѣльбѣ батарои. 3) Правила стрѣльбы.
4) Краткоо понятіе о стрѣльбѣ изъ 3-хъ лин. вннтовкн. По
ирограмыѣ для испытанія на званіе подпрапорщнка полевой
артнллоріи. Сост. Л. Ѳ. и М. Ѳ. Гейнгарды. 1907 г. 1 р. 15 I
РіШПППЛПФПП
У
Д
°РУА
I упіІОІІДиіоІІ
выѣздка реыонтныхъ лошадей въ
артпллеріи. Съ рис. и черт. Сост. гсн.-отъ-артил. А. і / .
траковъ. Изд. 5-е, исправл. 1913 г.
1 V- Е
к
ъ
о б
Военная лошадь.
ішвалерін. Сост.
ч ѳ н і ю
ѣ з
щиковъ
А. Ивановъ. 1914 г
Свѣдѣнія о л о ш а д и .
ѣ
0
іеиъ
1
н
въ артнллерія н
80 к.
^
.
Й
^
артпллеріи с ъ 18 р и с Сост. магистръ вотерипарін М. О.Л»
вриновичъ. Изд. 3-е, исправл. и дополн. 1910 г.
. . 40іК п а Ф Т / І ы Т І Г І Г П Р Т . в°°нноП гнгіѳны со вклюіе
І Ц І Д І Ш П
п у р і / О ніемъ правилъ подачи первов
помощи въ несчастпыхъ случаяхъ и на полѣ сраженія. Сост
д-ръ А. II. Кондратъееъ. Съ 167 рис. въ тѳкстѣ. Изд.
1910 г
1 р. 25 ь
К р о м ѣ п е р е ч и с л е н н ы х ъ и а д а н і й с н л а д - ъ В. А. БЕ
Р Е З Ц В С К А Г О в ы с ы л а е т ъ в с ѣ у с т э н ы учебныя
п о с о б і я и р у н о в о д с т в а д л н п о д г о т о в к и прапорщ и н о в ъ и у к а а а н н ы я в-ь п р о г р а м м ѣ д л я в оЙсио-
в ы х ъ у н т е р ъ - О Ф и ц е р с н и х ъ шнолъ.
ТРЕБОВЛШЯ АДРЕСОВДТЬ:
Почтой: Петроградъ, Колокольная, 14,
въ складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО.
Ею-же:
Практическое
руководство для войсковыхъ (ротныхъ. эскадронныхъ н батарейныхъ) фельдшѳровъ н фсльдшерскихъъ ученнковъ, согласно
согл
ирограымы, утверждешюЛ
утверждѳнноЛ Военно-Медпциискимъ
Военно-Меднциискимъ Ученымъ
Ученым' Коынтетоыъ. Иад, 3-е, испр. н дополн. Петрогр. 1912 г. Съ 341 рисун.
'
1 р. 4 5 іе.
Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная, 14.
ТелеграммоЙ: Березовскому, Колокольная, Петроградь^
^
К ъ этому номеру безплатноѳ
сВЫСОЧАЙШІЕ
Тнпографія І^ренко в «І^юспо, Псгроградъ, Маіссиыиліди.шскій пор., № 13.
приложѳиіѳ
ПРИКАЗЫ».
Ёезплашюе
прнложсніе.
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
461
и чпсл по а р м . пѣх., О р г ѣ ю Барсову;
чвсл. по арм. кав., Анатолію
Завитневичу; воен. инж., Константину Чечелеву\
пдплквн. Георгію
Золотовскому.
аа. 2-го ранга: Александру Пемитцу
и Александру Бубнову
г му\ кап. Василім
Вредену.
Св. Анни 2-и степсни: — гон. шт.: плквн. Борису Стаховичу
н идплквн:
цотру Ассановичу,
Сѳргѣю Трухачеву
и Владиміру Пинонокому,
кап.:
кора. воон. топограф., Ппколаю Протопопову;
числ. по паж. нопск., Владнміру
Тейху\ гвард. полев. жанд. эскадр., ротм. Ворнсу Заржицкому;
шт.-кап. Фодору
Силинскому.
Се. Анны 3-й степени: — лейт. Борису Апр»ълеву\
Фельдъегерек. корп.
прч. Іінколаю
Аленсандрову.
Се. Станислава 2-й степени:—геа. шт. пдплквн.: Георгію Муханоеу
н
Александру Андсрсу;
старш. лейт. Гвард. экип., Нпколаю
Всееоложскому;
нрнзв. изъ зап. арм. кан. н состоящ. въ прикомапдир. къ гвард. пол. жанд. эскадр.,
прч. Андрею
Чайковскому.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
Всоиплостивѣяшѳ сонзволплъ пожаловать
0 р д ѳ н а:
Се. Анны 3-й стспени:—1-го Умавск п., Кубанск. каз. воПска, подъѳс. Владиіру
ИІаркову.
Се. Стинислаеа 3-й степени:—призв. пзъ аап. арм. пѣх. въ зап. пѣх. батал.,
прпрщ Ивану Смыслоау,
с ъ 6 дек. 1914 г.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
объявляогь Высочаяшѳѳ благоволеніе за
отличао-усѳрдную службу и труды, поносѳнныо во врѳчя воонныхъ дѣйствіп:
:ои. шт. п.іквн. Владиміру Сналону;
гѳн. шт. нлквн. Нпколаю
Гаттелю.
Г О С У Д А Р Ь
И М П К Р А Т О Р Ъ
объявляѳгь Высочайшее б.таговоленіѳ: ком.
5-я батар. 17-й арт. брнг., пдолквн. Хониневичу,
за отлнчія въ дѣлахъ противъ
веаріятеля и числящ. по арм. пѣх., комендантск. шт.-офнц. шт. Ковенск. крѣп.,
пдплквн. ВолынцевичуСидоровичу,
эа отлнчно-усѳрдную службу н труды.
пояесенныѳ во время воевныхъ дѣиствія.
Высочайшія
награды,
объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 2-го
1915 года.
апрѣля
І І Р 0 Н З В 0 Д Я Т С Я : .іа отличія еъ дллахъ протиеъ непріятсля, со старшинсяеомъ: изъ ген.-м. въ гѳи.-лѳйт.: по пѣхотл: чнсл. по арм. пѣх , ком. 17-ю пѣх.
Ш , иірейдеръ
— с ъ 30 сѳнт. 1914 г. и съутвержд. възаним.должа.;взъпдалквн.
въ плквн.: по каеалеріи: 1-го ленбъ-драг. Московск. Имп. П В Т Р А В В Л И К А Г О П . . Бойсманъ — еъ 18 сеат. 1914 г.; по плхотл: пѣх. п.: 30-го Иогтавск . фонъ~Лангъ
съ 10 авг. 1914 г.; 201-го ПотІйск.: Федоровъ п Бражниковъ,
оба — съ 22 сент.
1914 г ; стрѣлк. п.: 4-го Сибврск., СоколовснІй
— съ 8 воября 1914 г.; 2-го Туркставскаго, убитый в ъ сражоаіи съ непрІятел., Молчановъ
— съ 1 окт. 1914 г.;
т инжснернымъ аойскамъ: 9-го сап. бат., Деватевъ — съ 22 ноября 1914 г.; изъ
ротм. въ пдплквн.: по кавалеріи: гус. п : б-го Алѳксавдрійск. ГСя Вглич. Гос. Имп.
АлвкСАВдры Ѳ Е О Д О Р О В И Ы . Бекнеръ — съ 6 сонт. 1914 г ; 10-го Ингермавландск..
Иальишу — съ 27 ноября 1914 г.; изъ кап. въ пдплква.: ио плхотл: 14-го грен.
Грузинск. п., Китеръ — с ъ 29 ноября 1914 г.; пѣх. п.: 17-го Архавге.тогородск..
Каашнинъ-Самаринъ
— съ - I ) окт. 1911 г.; 49-го Врѳстск.: Королевъ
вЛЙилъчевсній ооа — съ 7 ноября 1914 г.; 57-го Модлииск., Терещенко — съ 27 ноября
1914 г ; 127-го Путнвльск.: БоровгкІй
— с ъ 25 сѳнт.; Якушеіскіи
и Гомашнеіичъ-Горбъ,
оба — с ъ 10 окт. 1914 г ; 158го Кутаиетк.: Ііетроеъ
н Біълушнъ\ 1Г>9-го Гурійск., ТопилъснІй.
всѣ троо — съ 9 ноября 1914 г ; 160-го Абхазскаго Щербаковичъ
— с ъ 4 ноября и Бабинокій
— съ 15 ноября 1914 г.; 163-го
Лоикорааско-Нашебургск., убит. въсражовіи съ нопріятел., Грунтъ
— съ 22 авг.
1914 г.; 202-го Горійск., Картвеловъ
— съ 29 поября 1914 г.; Вронницк.. Адамнвичъ — съ 29 сент. 1914 г.; Горбатовск., Слчвнновъ — съ 18 января 1915 г.;
Старобѣльск.: Дубннсній
— с ъ 26 севт. и Годе — съ 20 окт. 1914 г.; Вогучарск.,
Гудитъ — съ 27 сент. 1914 г.; Белѳбеевсіс.: Кибаленко
— съ 23 окт. и Пинитинъ - с ъ 9 дек. 1914 г.; Ворисоглѣбск.: Кратъ
н ДзенцІолоасній,
оба—съ
13 сѳнт. 1914 г.; ДунаПск., Бялокозъ
— съ 9 дек. 1914 г.: Новоржевск,
ЗатеПМтонІй — съ 12 янв. 1915 г.; Ксвельск.. Крулиновскій
— съ 9 ноября ЩЦ г.;
462
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
к*ь
Л*
1281
« Р А З В Ъ Д Ч И К А » .
стрѣ.тк. п.: Сибпрск.: 4-го, Лучезаровъ
— ст. 8 яоября 1914 г.; 17-го, Кононовъс ъ 10 окт. 1914 г.; Фннляндскнхъ: 2-го, Конкулевичъ
— съ 4 окт. 1914 г.; 3-ц
Мозовсній
—съ 15 сонт. 1914 г.; 10-го, Кулановсній—
с ъ 15 окт. 1914 г.; Кц.
кааскихъ: 3-го, Педашенка—съ
23 сент. 1914 г.; 4-го,
Мелитаури—съ
1914 г.; Туркестанск.: 1-го, Фенинъ—съ 9 фовр. 1915 г.; 2-го, убит. въ срахеіц
с ъ непріятел.. Шафринъ—съ
30 окг. 1914 г.; ио артиллеріи: 27-й артнл. Сріг.
Стабровсніи
—съ 22 сент. 1914 г.; по инженернимъ воііскамъ: Ю-го сап. бат., (у
л и ж о в ь — с ъ 24 янв. 1915 г.; пзъ есаул. въ воПск. старпі.: по казачъимъ войекащ
Донск. каз. п.: 16-го, Уишновъ (Ыитрофанъ)—съ 13 ноября 1914 г.; 17-го: Вороц
новъ (Соменъ)—съ 16 воября и Паумоеъ
(Александръ)—съ 17 ноября 1914 ь
1-го Линейн. п., Кубанск. кал. в., принцъ
ПІахъ-Гухъ-Дарабъ-Мирза-вѵ
4 авг. 1914 г.; Полтавск. п., Кубанск. каз. в.: Квсіъевъ (Иванъ) и Гыженноц
(Петръ), послѣдній — съ 17 сент. 1914 г.; изъ шт.-кап. въ кап.: я о плхотѣ: 14-^
грен. Грузинск. п., Байрамбековъ—съ
28 ноября 1911 г.; пѣх. п.: 43-го Одотсі.,
умерш. отъ ранъ, получен. въ сраженіи с ъ непріятѳл., Соловъевъ—съ
10 октяСр,1914 г.; 126-го Гыльск.: Будатинскій—съ
26 мая и Цуймановъ—съ
Ь ет.
1914 г.; 182-го Гроховск., Вороѵіинъ—съ
5 севт. 1914 г.; Ставучанск., умерпгоп
ранъ, получѳн. въ сраженіи съ нопріятел. Проснуряновъ
— съ 9 фенр. 191Бг;
4-го Сибирск. стр. п., Пинолаюнъ
— с ъ 8 ноября 1914 г.; по артиллерхч:
стр. артил. днв., фюнъ-Страутингъ—съ
4 ноября 1914 г.; 8-го мортврн. аріц
дивп.ч., Біъликовл—съ
21 яшз. 1915 г.; ипъ прч. въ шт.-кап.: но пѣхотѣ: пѣі.і:
109-го Волжск., Незнахинъ—съ
31 авг. 1914 г.; 160-го Абхазсваго: Мороаоъ
и Терехоеъ,
послѣднІЙ—съ 15 ноября 1914 г.; 161-го Алексавдрополілк., Лнм*
новъ—съ 27 сѳпт. 1914 г.; 202-го Горійск.: Кубякъ и Балуевъ, оба—съ 29 ноябрі
1914 г.; Дубнонск,, КулъчицкІй—съ
7 иоября 1914 г.; изъ сотник. въ поіш
по калачъимъ еойскамъ: Кавказск. п. Кубанск. каз.
Паелевсній
(Михаал)с ъ 1 сонт. 1914 г.; нзъ пдпрч. въ прч.: ио пѣхотѣ: пѣх. п.: Н7-го Ярославеип
Халилъ-Беноеъ—съ
3 ноября 1914 г.; 202-го Горійскаго,
Лееандовскій-п
29 ноября 1914 г.; 30-го Спбирск. стр. п., Санинидзе—съ
13 октября і9!4 г: •
артиллеріы: 30-й артил. бриг., Лвашкееичъ—съ
1 дѳк. 1914 г.; изъ хоруіх. п
сотп.: по казачъимъ войскамъ: 3-го Уфимско-Самарск. п., Орѳнбургск. каз. в., Ма
люновъ (Ссменъ)—съ 5 ноября 1914 г.
Г о с у д А Р ь И м п к Р А т о р ъ Всемилостивѣйшѳ
за отлнчія въ дѣлахъ противъ попріятѳля:
соиэволи.ть
пожалои:.
0 р д о н а:
'
Раеноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспени съ мечами: — наі 14
Кавказск. каз. див., гѳн.-.теАт. Нико.таю
Баратову.
Св. Анны 1-й степени съ мсчами: — нач. 39-й пѣх. див., гѳн.-лѳйт. Еші
міру
Де-Витту.
Се. Станислаеа 1-й степени г» мечами: — бывш. ген.-квартирм. шт. гаш:комавдуюшаго арм., нынѣ всправл. должн. нач. шт. той же арм., гон.-м. Деоия
Болховитиноеу.
Се. Равноапостолънахо Князя Владиміра 3-й степени съ мсчами: — пхшком. 13-го Туркестанск. стр. п., Сергѣю Біълоногову;
ком. 2-го Кубавск. шѵ.
<*ат., Пѳтру Бирюлънину;
ком. 4-го Турксстанскаго стр. артил. див., Владимірт
Автамонову;
ком. 2-го Турісестаиск- сап. бат., Вагаршаку
Теръ-АкоповуТсрі
Марносянцу.
Се. Равноапостолънаю Князя Иладиміра 4-й степсни п мсчами и банто»:плквн.: гѳн. шт., нач. шт. Мнхайловск. крѣп., Анатолію Диденко;
ком.ВО-гоігН
Кабардпнск. п., Рачарду Термену;
пдплквн.: гѳн. шт., шт.-офиц. для поруі Щ
шт. в. Сомврѣчѳиск. обл., Алѳксандру Іонову;
16-го Туркестанск. стр.п-.Вѵш
Смирнову;
ком. 1-й бат. 4-го Туркѳстанск. стр. артил. дивиз., Виктору Геііцыч
кал : Туркестанск. стр. полк: 13-го. Ннко.таю Юлинцу;
14-го: Петру Самарѵчі
Алѳксаядру Малахову
и ВладнмІру Пайбову;
15-го, Константину КузъзиЩ
16-го, Нѳтру Яременно;
4-го, Туркоставск. стр. арт. див., Александру
ласеу; 14-го Туркостанск. стр. п. шт.-кап. Мнхаи.ту Драчуну;
подъос: 2-п> Ьубанск. пластунск. бат.: Иваву АІелънинову
и Кондрату Горобцу;
Черво»**
н. Кубанск. каз. в., Михаилу Булавинову;
5-го Туркѳстанск. стр. арт. Ш
гат.-кап. Константину Воицеховсному;
14-го Туркѳстанск. стр. п.: ирч. Няюні
Кремлеву
я пдпрч.: Алхасту Оздоеву
п Нпкпфору Безобразоеу;
хорув-"
ныс.
Г І Р И К .
до
в.
в.
къ
№
1281
« Р Л З В Ѣ Д Ч И К А > .
403
1-го Сунженско-Владикавказск. п. Терск. каз. в., Александру
Серебрннову
Волгск. п. Терск. каз. в., Федору
Овчаренно.
Св. Анми 2-й степени сг мечами: — ген. шт., иепр. долж. нач. шт. Кавкалской брвг. госуд. ополч., пдплквн. Козьмѣ
Шумилину.
С*. Лнни Зй степени съ мечами и бантпмъ:-1-го :*апорожск. Иып. Е К А ткгины ВклвкоП п. Куоанек. каз. в. сотн. Леоннду
Артифенсову.
Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Равноапостолънаю Кпязя Владиміра 3-й
етспени: — плквн.: ком. 14-го Туркестанск. стр. п., Николаю Аааръеву;
кон.
5-го Туркостанск. стр. арт. днв., Николаю
ДмитрІеву.
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — 2-го Кубанск. пластунск. бат. подъос. Павлу
Чепурину.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
Всемвлостивѣяшо сонзволилъ пожаловать
за отличія въ дѣлахъ противъ пепріятеля:
0 р д ѳ н а:
Св. Равноапостолъиаю Князя Ііладиміра 3-й степени съ мечами: — плквн.:
ген. шт.. испр. долж. нач. шт. пѣх. див., Владиміру Златолинсному;
командующ.
брвг. пѣх. двп., Сергѣю Біъляеву;
ком. полк.: 10-го грен. Малороссійск., Владниіру Серебрннникову;
9-го пѣх. Иагорманландск. Ими. П К Т Г А В Е Л И К А Г О , М И хаилу Карнаухову,
70-го пѣх. Ряжск., Владиміру Брюхову;
183-го пѣх. Пултускаго, Петру Карнову\
Холыск пѣх., Алексавдру Галактіонову;
чнслящ.
по арм. пѣх., бывш. коы. Красноставск. пѣх. пц пыиѣ сост. въ резервѣ чивовъ
:ріі шт. КІсвск. воен. окр., Борнсу
Яхонтоеу
Се. Равноапостолънаю Князя Иладиміра 4-й степенн съмечами и бантомъх—
хом. 2-мъ див. арт. брвг., пдилквв. Пчсплію Стоннову-Горанчеву;
кап.: 18&-го
пѣх. Каресіс. п.: Владнміру Надп»ину
н исключ. наъ списк. убнтыми въ бояхъ
съ непріятеломъ: Бвговію ІІваноеу
п Ивану Тумааову;
ком. батар. арт. брнг.:
1-ю, Владиміру Гудницному
н 2-ю, Мясосту Танаеву\
3-го Кавказск. сап.
бат.: Мигрофану Корнилову
и Алоксандру Иведенсному\
корп. воен. топогр.,
Ивану Жуновичу;
шт.-каи.: 84-го пѣх. Ширванск. Кго Вклпч. п.: Петру Лунашевсному и Норису Пелидову;
21-й арт. браг., Гооргію Касилъееу\
Уральскаго каз. п. подъос. Вячеславу Логиноеу;
Донск. каз. отдѣльн. сотни сотн.
Алексѣю
Ііойченкоеу.
Се. Анны 2-й степени съ мечами: — 3-го Кавказск. сап. бат. шт.-кан. Ьолеолаву
Гонтарскому.
Се. Анны 3-й степени съ мсчами и Сантомъ: — 138-го пѣх. Болховск. п.
прч. Сергѣю
Эвертсу.
Се Анчы 4-й степсни съ надписъю „за храбростъЧ—З-Л арт. брнг. шт.-кан.
Васнлію Зубарееу;
Донск. каз. и подъес. Алексанэру Афонину;
прч.: нризв.
н.ть зап арм. нѣх. въ 69-П п ѣ \ . Рязанск. п., Сигвзмунду Гудзсному;
3-п арт.
брнг.: Павлу Гешетилову,
Лоониду Краенову,
Федору Шинневичу
и Ипану
Грабилину.
Се. Стаиислаьа 2-й стспсни съ мечами: — 12-го нѣх. Великолуцк. н. нрч.
Нетру
Ямиіевичу.
Се Станислаеа 3-й степсни съ мсчами и бантомъ: — прнзв. изъ заи. легк.
арт. въ 37-ю арт. бриг., прпрщ. Альфреду Бетге.
АГечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 1-й стспени: — ком. 41-П арт.
^риг, ген.-м. Павлу
Кфтину.
Мечи къ имлющемуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й
степгни: — бывш. ком. І0-го Новоингерманлаадск. н., нынѣ исключ. нзъ сннск.
умершимъ, нлквн. Дмитрію
Пуналову.
' " ч и н бамт* « имѣющемуея ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Нладиміра 4-й степени: - плквп- ком. иолк.: Дрисск. пѣх., Иотру Ііудаиловичу;
Чомбарск. иѣх., Евгенію Загродсному;
ком. арт. брнг., Мнхаилу Пыжевсному;
ком.
1-го днв. 3-й арт. бриг., Леоннду Чижевскому;
ком. Донск. каз. арт. див., Веніамнну
Гренову; командующ. 1-мъ двв. арт. брнг., пдплквн. СулсЯману
Бицютко.
*
Г О С У Д А Р Ь
И М П В Р А Т О Р Ъ
ВсемвлостивѣПше сонзволилъ пожаловатъ за
отлнчно-усердную службу н труды, понесевныо во время воевныхъ дѣйствій:
л
0 р Д ѳ н а:
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — сост. въ резорвѣ
чиновъ при шт. Кавказск. воен. окр., ген.-м. Михаилу Гутору.
^
464
Г
*
Ч
выс. прик. по в. в, къ л
1281
І Р А В В Ѣ Д Ч И К Л » .
Св. Раеноапостольито Князя Владиміра 4-й степсни: — плквв.: чпслящ. ік>
инж. іі.. нач. воен.-эксплоатац отд. упр. нач. воен. сообщ. арміи, Маріану Савицному; восв. инж., упр. стронт. Ссвастопольск. крѣп., ВладимІру
Нецвіътаеву
пдплквн.: воен. ивж., шт.-офиц., положен. по штату въ распор. гл. воен.-техннч
унр., Нвколаю Шипунову;
ком. Севастопольск. крѣп. сап, роты, Грнгорію Д<>.
луханоеу;
числящ. по арм. пѣх., испр. долж. старш. адъют. шт. 3-го Кавказск.
ари. корп., Людвигу Гейтингу;
Хопсрск. п. Кубанск. каз. в. ес. Андрею іи.
омашному;
Владивостокск. крѣп. сап. бат. шт.-кап. Лоониду
Сеиридову.
Св. Анны 2-й степсни: — нач, Совастопольск. крѣп. воеп. толографа. плквв.
Модосту Коломойцееу;
пдплквн.: числящ. по пол. легк. арт., нач. скл. крѣп
арт. нмущества въ гор. Всндорахъ н ком. Нѳндѳрск. крѣп. арт. роты, Квгенік
Готекому-Даниловичу;
Очаковск. крѣп. арт., Владиміру Янубовнчу;
Севастопольской крѣп. артпл., кап.: Дмнтрію Степуріъ-Сердюноеу
н Мнханлу
Солопоеу.
Св. Анны 3-й етепени: — шт.-кап.: чнслящ. ио арм. пѣх., комевд. адъют.
шт. Севастопольск. крѣп., Евтвхію Торговицному,
Севастопольск. крѣп. арт^Павлу Сонолову,
Николаю Міончинсному
н Ннколаю
Шашииу.
Св. Станислаеа 2-й степени: — числящ. по арм. пѣх., комевд. шт.-офис
шт. Ссвастопольск. крѣп., плквн. Владнміру Оллонгрену;
кап.: чнслящ. по арк.
пѣх., нач. Севастопольск. крѣп. воон.-голуб. ставц., Іоснфу Комару;
Севастопольск. крѣп. арт.: Алѳксапдру Кааъмину
и Александру Штегману;
мѣств.
инж., Совастопольск. крѣп. инж. унр., Андрею
Дмитріеву.
Св. Станислава 3-й степени: — Совастополъск. крѣп. арт. прч.: Дмитрію
Станневичу
и Гѳоргію Трофимову;
Сѳвастопольск. крѣц. сап. роты: прч.
Николаю Энснувовичу
н пдпрч.: Ворису Ставраки
н Алоксандру Лаааревичу
Утверждаѳтся пожалованіо комавдующимъ арміѳю, .іа отличія въ дѣлап
противъ вопріятеля:
Орденовъ:
Ь
<>-. Анны 3-й степсни сг мечами и бантомг: — 1-го Уральск. каэ. п. ес
ИгватІю Дыннинову;
шт.-кап.: пѣх. полк.: 125-го Курск., Георгію Бекову166-го Ровненск., Алексѣю Аленаъеву;
2-го горн. арт. днв.: Владиміру Лъеоеу
н Норису Знамеровсному;
шт.-ротм.: драг. полк.: 7-го Кинбурнск., Константнвт
Дваницному;
9-го Казанск.: Казпміру Матерно,
Ииколаю Попоеу
н ДятрІю Осадчему;
9-го улан. Бугск. п.: Александру Кравченно
и Соргѣю Йампістнину;
9-го гус. КІовск. п . Соргѣю Бредихину;
подъос: Довск. ш
отдѣльн. сотни, Григорію Сиротину;
Донск. каз. п., Ивану Даиилову;
прч
пѣх. цолк.: 33-го Елецк., Васнлію Бодъно;
34-го Сѣвск.: Ивану Пилипенно і
Соргѣю Кондаероескому;
166-го Ровнонск.: Ивану Кухаренно
и Соргѣю Лу
нашееичу;
7-го драг. Кннбурнск. п.: Таморлану Тхостову
и Николаю Сым
лоеу\ 7-го улан. Ольвіопольск. п., Владпміру Федюшину;
7-го драг. Ка.чанск. п_*
Ростиславу Сидгълънинову,
Вячославу Мироновичу
н Іосифу Прусному.
9-го улан. Пугск. п.: Ннколаю Крупенсному,
ИларІоиу Крупенсному,
Влі
дныіру Ііыграну.
Сергѣю ЛІереметеву,
Дмитрію Гогову н Пстру Зіещери
ноеу; 9-го гус. Кіѳвск. п.: ІІиколаю Бондыреву,
Александру
Трушевсному
Владныіру Пущину
н ЕвгенІю Иванову;
10-го драг. Новгородск. п , Даніалу
Тулубъееу;
10-го морт. арт. днв.. Дмнтрію Гуссановсному
н призв. в.гь ам.
легк. арт. въ тотъ жѳ див., Сергѣю Остроумову;
9-го кон.-арт. днв., СергЬ»
Иінатъсву.
корп. ноен. топогр., Соргѣю Марнову;
сотн.: Донск. каі. полк.:
12-го, Максиму Комиссарову.
ГригорІю Оріъшкину
п Фодору Марнову, <Гедору Малюіину
п Васнлію Полннову.
Мнхаплу Лавлинсноеу;
Ііолтавск. п.
Кубаиск. каз. в., Константнну Бережному,
Донск. каз. батар., Алоксапдру 1><мдыреву;
пдпрч.: пѣх. полк.: 33-го Елоцк.: Владиміру Конетантинову
п Нвколаю Бахаловичу;
34-го Сѣвск., Дмнтрію Неревко\ 36-го Орловск.: Мпхаилу
Яеинскому
и Ивану Пясецному;
125-го Курск., Гавріилу
Прохореню.
166-го Ровнонск.: Нпколаю Сулнтыцкому
н Сергѣю Дружинину;
корв.:
9-го драг. Казанск. п., Георгію Майеру;
9-го улан. Ьугек. н.: Ьоригу фокьМейеру,
Іерониму Лисовсному
и Ивану Мааурневичу;
9-го гус. Кіевсх. пВладимІру Пожидаеву,
барону Клавдію Бломбергу
н Сергѣю Федннк хорувх:
Донск. каз. п., Александру Гужейнинову;
1-го Уральск. каз. п., Павлу Оеы
поеу; прпрщ. арм. пѣх., сост. въ 166-мъ пѣх. Роввенск. п., Ряхарду І&ожу.
прпрщ. арм. кав., сост. въ 9-мъ гус. Кіевск. п.: Іоснфу Соноловскому
н Коі-
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
465
•стантину Шрамченно;
прпрщ., арм. пѣх., призв. изъ зап.: въ 34-й пѣх. Сѣвск.
лолкъ: Якову Великодному
и Васвлію Газсказову;
въ продовол. транспортъ
10-го арм. корп., Константину Брославскому
црцрщ. арм. кав., призв. нзъ зап.
въ полки: 9-П гус. Кіѳвск., Алѳксавдру Даттану\
10-й гус. Ингерманландск.,
Захарію Бенарюкоеу;
прпрщ. конной арт., прпзв. изъ зап. во 2-й горный арт.
див., Михаплу
Турину.
Св. Лнпы 4-й стспсни съ надписъю „за храбростъ": — 1-го Уральск. каз. п.
войск. старш. Миханлу Анутину;
7-го драг. Кинбурпск. п. ротм.: Алоксандру
Василевсному
и Владиміру Климовскому;
шт.-кап.: 125-го пѣх. Курск. п.,
Александру Мирошниченно;
2-го горн. арт. див., Васнлію Вереденко;
штабсъротм.: 7-го драг. Кинбурнск. п., Сѳргѣю Клейну;
7-го улан. ОльвІопольск. п.:
Павлу Попроцкому
и Владиміру Солодовникову\
9-го драг. Казанск. п.:
Алѳксандру Шулъцу,
Николаю Вогинскому
и Николаю Приходъно;
9-го гус.
Кіевск. п., Анатолію Носкоеу;
Донск. каз. п. подъес., Мпхаилу
Квстратову\
прч.: пѣх. по.тк.: 128.го Старооскольск., Леониду Гознатовскому;
166-го Ровненск., Иваву Лебедеву;
2-го горн. арт. див.: Ростиславу Кенъдиралову
и Николаю Агафонову;
7-го драг. Кинбурнск. п., князю Арчплу Церетели;
7-го
улан. Ольвіопольск. п.: Владиміру Федюшину,
Владиміру Переверзеву
и
Георгію Дарагану;
9-го драг. Казанск. п.: Сергѣю Должанскому,
Владиміру
Иоццолини
и призв. изъ зап. арм. кав. въ тотъ жѳ п., Алексѣю
Боровитинову\ служивш. въ 7-мъ улан. Ольвіопольск. п., нынѣ 2-го по.т. жандарм. эскадрова, Мнхаплу Квачевсному;
сотн.: Полтавск. п. Кубанск. каз. в.: Константиву
Кувъно, Валснтпну КомпанІецу
и Михаи.ту Хрещатитскому;
Донск. каз.
батар., Андрею Измаилову;
пдпрч.: иѣх. по.тк.: 34-го Сѣвск., Андріану
Лабунцу;
36-го Орловск., Александру Занржеесному;
служнвш. въ 125-мъ Курск., нывѣ
155-го Кубинск., Хачатуру АганджанІанцу;
128-го Старооскольск., В.тадпиіру
Сліъпневу;
133-го Симферопольск., Конвтантину Шутоеу;
166-го Ровненск.:
Ннк лаю Бенецкому,
Степану Ыовичевсному
и Ивану
Митрофанову;
2-го горн. арт. див.: Констаатпну Щеголеву
и Анатолію Гричуку;
чнслящ. по
пол. конной арт. и сост. въ 16-й кон.-арт. батар., Алексавдру Соймонову;
корн.:
7-го драг. Кннбурнск. п..* Владиміру Булатову
п прпзв. пзъ зап. арм. кав. въ
т о т ъ ж е п , Мнханлу Илъинсному;
7-го улан. Ольвіопольск. п.: Васплію Юницкому, Нпколаю Петрову,
Сергѣю Балабаноеу,
Леониду Аташееу
и князю
Давиду Церетели\
9-го драг. Казанск. п.: Ннко.таю Германюку
и Даніилу
Фалъцу; призв. пзъ зап. гвард. кав. въ Донск. каз. п., Николаю
Хартулари
в прпзв. нзъ зап. арм. кав. въ тотъ же п., Георгію Сптъшневу; прпрщ. пол.
легк. арт.. сост. во 2-мъ горн. арт. див., Алѳксандру Христенко;
прпрщ. арм.
лѣх., призв. изъ заи. въ иѣх. п.: 166-й Ровненск: Ивану Забудсному
и Мп9
л
грію .
Казанск.: Милославу Саріушъ-Заліъссному
и Казиміру Червинскому;
9-й
гус. КІѳвск., Владиміру
Берестовскому.
Св. Станислача 3-й стечени съ мечами и бантомъ: — шт.-кан.: нѣх. полк.:
34-го Сѣвск., Вссволоду Урняжу;
166-го Ровнснск., Петру Курчину\
2-го горн.
арт. днв., Ивану Чернявскому;
подъес: 1-го Уральск. каз. п., Вячеславу БыДонск. каа. п., Святославу Варгалъскову;
прч.: иѣх. иолк.: 33-го Ь.тецк.,
Карлу Лассману;
34-го Сѣвск., Ковставтнну Липинсному,
36-го Орловск.,
Якову Фролову;
44-го Камчатск., Борису Дъяченко:
125-го Курск.: Семену
Пирогу и Алоксандру Жунову,
128-го Старооскольск., Алѳксандру
ЛюбимЦеву\ 166-го Ровненск.: Нико.таю Маковскому
и Владиміру Тышневичу;
т-го
драг. Кшібурнск. п.: князю Арчн.ту Церетели,
Гаврінлу Ивлеву,
ІіотруИижевсному, Мнхаилу Кобарову.
Ивану Стасенно,
Аиоллону
Гиберъ-фонъГреііфенфелъсу,
Абдурагаму Хаджимирзаеву.
Ннколаю Сыкалову
п Вячеславу Никитину;
7-го улан. Ольвіопольск. н., Георгію Меиеру;
9-го улан.
Бугск. п.. Леоннду Новицкому;
9-го гус. Кіевск. п.: Евгенію Лебедеву н Владнміру Козену;
10-го морт. арт. дпв.: Ьорнсу Ненатеву
и Виктору
Гуанету;
пдирч.: иѣх. полк.: 36-го Орловск.: Августину Хенцинскому,
Павлу• Филимонову и ііорису Боеву;
124-го Воронѳжск, Иавлу Чайко;
125-го Курск.: Нпколаю Андреёву,
Ннколаю Жигалову,
Ьорису Введенскому
и Иваііу Шуминскому; 10-го морт. арт. див., Якову Манпеву;
корн.: /-го драг. Ыіноурнскаго п., Лоовпду Ходолею;
7-го улан. Ольвіопольск. п., Леонвду
Атахаееу,
•У-го драг. Казанск. п., Аполлону Бондыреву;
9-го улан. Пугск. п.: Казиміру
ІОГ)
в ы с . п р и к . ш) в . в . к ъ №
1281
« Р А В В Ѣ Д Ч И К А » .
Маріиинскому,
Соргѣю Дриневичу,
Владиміру Эггеру
н Сергѣю Оаворскому\ 9-го гус. Кіовск. п.: Ниьаиору Ратнину,
Лоониду ЗКуравско.иу
і;.,.
рису Чеважевоному
и ВладнмІру Ощевскому-Круглину;
1-го Ѵральск. каз.
полка хорунж. Ііотру Торбину:
прпрш. легк. арт., сост. въ 10-мъ морт. арт.
дпввз., Пѳтру Федорову; прпріп арм. :• ;.\.. призв. изъ зап. въ пѣх. п.: 34-п СъвскІй: Алексавдру Дзисъно н Стефану Котлярсвскому;
125-й Курск., Никола»
Столярову;
166 й Говнеаск.: Мнхаи.іу Михалъскому,
Лндрею
Коробненнв,
Ннколаю Радзіевсному
и Якову Сипитому;
прпрщ. арм. кав., призв. и*ъ
зап. в ъ полки: 7-й драг. Кинбурнск., Дмитрію Фрейгоферу;
9-й гус. КІевса..
Ивану ЯіоАНіъвоному\
прпрщ., призв. изъ зан. во 2-п горн. арт. див.: горя'
арт., Федору Лоханъно
и конной арт., Ллексѣю
Рубинчитейну.
Мечей и банта къ имѣющемуся ордену Св. Лниы 3-й степени: — 7-го драг.
Кинбурнск. п. ротм. Ллексавдру
Насилевскому.
Мечей и банта къ импющемуся ордену Се. Станислава 3-й степены: бывш. ком. 1-й батар. 10-го морт. арт. днв., нынѣ ком. 2-го див. 9-й арт. брат
плквн. Внктору Абазп\
ком. Уральск. каз. батар., нодъсс. Николаю
Анутнну
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
Всемнлостивѣйше соизволнлъ по:каловатц
за окончапіо, по 1-му разряду, въ 1914 г. курса авіаціон. отдѣла офнцерск. возіухоплав. школы, нынѣ воен. авіац. школы, с ъ 17 фовр. 1915 г.
л
ч
0 р д ѳ в а:
Св. Анни 3-й степени: — шт.-кап.: 189-го пѣх. Измаильск. п., Ивану Маеалъскому;
33-й арт. бриг., Павлу Потіъхину\
4-го стр. арт. дав., Павлу
Ялъиноному\
крѣп. воздухонлав. роты, ВладвмІру Олъховсному;
12-го ули.
ВѢлгородск. п., прч. Александру
Козанову.
Св Стчниг.швп 2-й степени:—прч.: л.-гв. 2-го стр. Царскосельск. п , Іівавт
Хризоеколео;
24-го пѣх. Симбирск. п., Борнсу
Горну.
Св. Станислаеа 3-й степени: — шт.-кап.: л.-гв. 3-го стр. Кго Вклич.
Сергѣю Винолъскому\
33-й арт. бриг., Алексапдру Перепечину\
піард. зап.
кав. п. шт.-ротм. барову Артуру Фитин%офъ-Шелю\
сост. въ комплоктѣ Доаскихъ каз. полк., подъес. Ннколаю Тарарину;
прч.: пѣх. полк.: 33-го Елець,
Авѳнвру Констенчину\
103-го ІІотрозаводск., ВасилІю Калантаеву:
123-го
Козловск., Михавлу Смирнову;
стр. полк.: 13-го Ворису Койчевсному.
15-го
Сабврск., ЕвговІю ІІнъкову.
1-го гус. Сумск. п., Василію Сліъпцову;
арт. брат.:
3-й греа., Николаю Вочарову\
85-й, Махавлу Спасову;
39-й, Мвхаалу Діача
варіанщ
Лнбавск. крѣп. арт., Всеволоду Левиіановсному;
2-го ков.-горв. ірт.
двв., Евграфу Крутеню\
пдирч.: полк. л.-гв.: Павловск, Ковстаатвну Саве.іоеу.
Волывск., Андрею Нолннову;
7()го пѣх. Гяжск. п., Ьорису Долгову
<.Рус Инв.'
9 апр. -V 79).
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ
1915 г.
приказѣ
3-го
апрѣдя
ЦРОИЗИОДНТГН:3а опииіія ег дѣиахъ протиеъ непріятеая, ео смортчшстеомъ: изъ гоа.-м. въ гѳн.-лейт.: но пѣхотіъ: числящ. по арм. пѣх., ком. 50-ю пъі.
дпв., Вордгеимъ,
с ъ 25 января 1915 г. и с ъ утв. въ зан. должв.; изъ плквн. ВІ.
гоа.-м.: ком. пѣх. п.: 9-го Ингермаплнндск. Имп. І І К Т Р А В В Л Н К А Г О ,
Карнауховъ,
съ 17 дек. 1914 г.; 14-го Олоноцкаго Пктрл I , Шнейдеръ,
съ 11 ноября 19ІІ г;
20-го Галицкаго, РомановонІй,
съ 27 ноября 1914 г.; 61-го Казанскаго, Нвановъ, с ъ 27 док 1914 г.; 182-го Гроховскаго, Люповъ, с ъ 19 окт. 1914 г.; 20й*го
Сальяаскаго, ІІайцсвъ, съ 4 ноября 1914 г.; Сурскаго, Смирновъ,
съ 3 воя6р>:
1914 г.; Шацкаго, Демноеъ,
с ъ 9 дек. 1914 г.; ком. 20-го стр. п., Тарановсніы.
съ 4 авг. 1914 г.; числящ по арм. пѣх., бывш. ком. 15-го грѳн. Тифлнск. п.,ныгі
за контуз. отчнслен. въ рез. чвв прн шт. Мннск. воѳн. о к р . Лронопенно,
л
23 сен. 1914 г ; по хазачъимъ еойскамг: состоящ. по Кубанск. казач. войску, в>«Кубанск. пластуа. брвг., Красноніъвцевъ
(Алексавдръ), с ъ 26 окт. 1914 г. • л
утв. въ зан. должн.; взъ пдплквн. въ илквн.: по піъхотѣ: 15-го Спбирск. гтр. п.,
Романовснііі,
съ 23 ноября 1914 г.; по арти.иеріи: арт. бриг.: ком. див.: 1-й
гревадер. 1-мь. Алалынинъ.
с ъ 1 дѳкабря 1914 года; 42-й, 1-мъ. Колчшинъ,
съ 15 окт. 1914 г.; 2-мъ, Скрнбинъ,
с ъ 15 сѳит. 1914 г.; 2-мъ, Елагинъ, со ноября 1914 г.; 1-мь, Кожуховснііі,
с ъ 12 окт. 1914 г.; 7-й Сибирск. стр. 2-«,
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
>*
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
467
Аеиловъ, съ 27 сеат. 1914 г.; тяж., 2-мъ. Слухоцній,
съ 4 яав. 1915 г., всѣ
семь—съ утв. въ зап. должв.; ком. бат.: 1-й грои., 5-й СмысловснІй,
съ 8 воября
ІОН г.; б й : 1-й, Калачевеній,
съ 15 окт., 1-й, Лобновъ а 3-й Иаановъ, оба—
съ 22 окт. 1914 г.; 15-й, б-й, Бевнороваевъ,
со 2-го окт. 1У14 г.; 24-й, 5-й, Аленеандровичъ,
съ 11-го окт. 1914 г.; 33-Й: 2-й, Дешинъ
а 3-й,
Порохонсній\
і-й Свбирск. стр., 5-й Шмелевъ,
с ъ 27 сввт. 1914 г.; морт. арт. д а в : ком. бат.:
12-го, 2-й. Лодтягинъ,
съ 13 дѳк. 1914 г.; 1-го Спбнрск., 1-й, Ліьлый,
съ 24
аоября 1914 г.; 2-го Себнрск. тяж. арт. див, ЯЛоллеръ, с ъ 20 окт. 1914 г.; яо
инженернымъ еойскамы ком. Ивангородск. крѣп. сапер. роты, Гулъбе, съ 28 сен.
1914 г.; нзъ кап. въ пдплквн.: по пѣхотѣ: ІЬ-го Снбнрск. стр. п., Сонцовъ,
съ
29 дек. 1914 г.; по артиллеріи: арт. бриг.: ком. бат.: 26-й: 5-ю, фонъ-Гоерцъ,
съ
28 авг. и 6-ю, Лопатинъ,
съ 28 ноября 1914 г.; 4-ю, Ваеилъевъ,
съ 27 авг.
1914 г.; 6-ю, Вевернъу съ 6 дек. 1914 г., всѣ чѳтверо—съ утв. въ .іаанм. должп.;
арт, бриг.: 5-й, Брянчаниновъ,
с ъ 15 окт. 1914 г.; 26-й: Малевичъ
(Николай),
съ 11 окт. и Воронивъ,
с ъ 11 дек. 1914 г.; 3-й Сибнрск. стр., Первушинъ,
съ
26 ноября 1914 г . і а р т . див.: горн., Синнлеръ,
с ъ 15 янв. 1915 г.; Сибирск. тяж.,
Дуброеинъ.
съ 20 окт. 1914 г.; въ пдпрч.: по плхотѣ: прпрщ. арм. пѣх., еостоящ.
ва сл. въ 33-мъ пѣх. Елецк. п., Дурманенно,
съ 7 окт. 1914 г.; въ прпрщ.:арм.
пъх.: заурядъ-прпрщ, 65-го пѣх. Московск. Кго Вклнч. п., Шмырееъ,
съ 14 авг.
1914 г.; въ корн.: по запасу арміи: состоящ. на учетѣ по Кіевск. уѣзду, нынѣ
црнэв. н;і сл. въ 9-й драг. Казанск. п., прпріц. зап. арм. кав.
Саріушъ-8алп>оній (Мнлеславъ), с ъ 25 авг. 1914 г. и с ъ оставл. въ заи. арм. кав. по тому жй
уѣэду; въ пдпрч.: прпрщ эап. арм. пѣх., состоящ. на учетѣ по уѣздамъ: Вогородвцкому, нынѣ прпзв. на сл. въ 13-й пѣх. Вѣлозерск. • ., Минервинъ
(Сергѣй),
съ 24 ноября 1914 г.: Проскуровск., вынѣ призв. ва сл. въ 46-й пѣх. Днѣпровск.
полкъ, Бонячунъ
(Леонтій); Камѳнецк., ныиѣ прпзв. на сл. въ 46-й пѣх. Днѣпровск. п.. Коцюбинсній
(Василій); Новоушицк., нынѣ приэв. на сл. въ 46-й
пѣх. Двѣпровск. п., Торинусъ
і Густавъ), всѣ трое—съ 16 ноября 1914 г.; Камѳвѳцкому, нывѣ праэв. на сл. въ 47-й пѣх. Украннск. п.: Талущенно
(Дмиірій) н Гжибовсній
(Александръ), оба—съ 5 окт. 1914 г.; Харьковск., нынѣ
прнав. иа сл. въ 121-й пѣх. Пѳнэенск. п., Туровецъ
(Михаилъ), съ ЗОавг. 1914 г.;
Купянск., нынѣ прнзв. на сл. въ 124 пѣх. Воронежск. п., Нвліееъ
(ГрнгорІй);
Х&рьковск., нынѣ прнзв. на сл. въ 124-й пѣх. Воронежск. п., Цунановъ
(Валеріавъ), оба—съ 29 авг. 1914 г.; Острогск., нынѣ прнзв. на сл. въ 126-й пѣх.
Рыльск. п.: Стемпноесніи
(Маріанъ), с ъ 27 сент. н Боідановичъ
(Османъ),
еъ 1 окт. 1914 г.; Кіевск., нынѣ призв. на сл. въ 126-й пѣх. Гыльск. • .. Дороднюнъ (Нковъ), с ъ 1 окт. 1914 г.; Козелецк.. в ы в ѣ призв. на сл. въ 131-й пѣх.
Твраспольск., Алябинъ
(Иванъ), съ 11 окт. 1914 г., Кіовск., вынѣ првзван. на
сл. въ 168-й пѣх. Мпргородск. п., Друшнопъ
(Снмѳонъ), с ъ 27 авг. 1914 г.,
Царѳвококшайск., нынѣ прпзв. на сл. въ 177-й пѣх. Изборск. п.,
Киртаевъ
(Мнхаилъ). съ 17 авг. 1914 г.; Новороссійск., нынѣ призв. на сл. въ 204-й пѣх.
Ардагаво-Мвхайловск. п. Дмитровсній
(Дмитрій), съ 17 окт. 1914 г.; Кіевскому,
вывѣ прнзв. на сл. въ Новоградъ-Волынск. пѣх. п , Краснонутсній
(Мнханлъ), съ 24 сент. 1914 г.; Полтавск., нынѣ прнзв. на сл. въ Грайворонск. пѣх. п.,
Пеашнееичъ
(Внльгольмъ), с ъ 29 авг. 1914 г.; Нижегородск.: нынѣ призв. иа
сл. въ Сѣдлецк. пѣх. п., Опаринъ
(Иванъ), съ 7 ноября н нынѣ прнзв. ва сл.
въ Холмск. пѣх. и., Малафеевъ
(Федоръ), съ 25 ноября 1914 г.; Кишиневскому,
нывѣ приэв. на сл. въ Ставучанск. пѣх. п., Греку
(Павелъ); Одѳсскому, пынѣ
првзв. на сл. въ Ставучанск. пѣх. п., Калинниковъ
(Ннколай), оба—съ 25 севтября 1914 г.; Кіѳвскому: нынѣ прпзв. на сл. въ Кишнневск. пѣх. п.,
Крыжиноесній (Ворисъ), с ъ 25 авг. и нынѣ призв. на сл. въ Врацлавск. пѣх. поліп»
Вардіееъ (Мнхаилъ), с ъ 30 авг. 1914 г., Харьковск.: нынѣ приэв. на сл. въ Богодуховск. пѣх. п., Кондратъееъ
(Николай), съ 2й аег., нынѣ призв. на сл. въ
Изюмск. пѣх. п., Лиснуноеѣ
(Дмптрій), съ 26 авг. и нывѣ призв. на сл. в ъ К у пявскій пѣх. п., Воюцній
(Сѳргѣй), съ 13 авг. 1914 г., всѣ двадцать семь—съ
оставл. въ эап. арм. пѣх. по тѣмъ же уѣздамъ; прпрщ. зап. легк. арт., состоящ.
ва учотѣ по уѣздамъ: Корочанск., вынѣ приэв. на сл. въ арт. бр., Князь
Волнононій (Александръ), с ъ 30 авг. 1911 г.; Чоркасск., ныиѣ приэв. на сл. »ъ
арт. брнг., Демяновичъ
(Владнміръ), 14 аьг. 1914 г.; Кіовск., нынѣ призв. ва
сл. въ тяж. арт. бриг., Забуссній
(Богданъ), съ 26 сент. 1914 г., всѣ трое—съ
оставл. въ зап. легк. арт. по тѣмъ же уѣздамъ; въ прпрщ.: приэв. изъ зап. вл.
Грайворонск. пѣх. п., заурядъ-прпрш- Эдиіе (Николай), с ъ 14 авг. 1914 г о д а и с ъ
оставл. въ эап. арм. пѣх.
4<>8
в ы с . приЕ. по в . в . к ъ №
1281
С Р А З В Ѣ Д Ч П К А » .
Всемнлостивѣйше
за отличія въ дѣлахъ протпвъ непріятеля:
Г О С У Д Л Р Ь
И М П В Р А Т О Р Ъ
соизволилъ
пожаловаи
0 р д ѳ и а:
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспени съ мсчами:—вачад.
7-й Сибирск. стр. д и в , гев.-лейт. Владпміру
Трофимоау.
Св. Аннн 1-й степсни съ мечами: — ком. СвСврск. стр. див., гон.-ы. Петру
Андрееву.
Св. Станислаеа 1-й стспени съ мсчами: — ком. пѣх. див., гои.-м. Владимірт
Пржилуцному.
Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Анны 1-йстспени: — инсп. арт. арм. корп„
ген.-лейт. Алѳксѣю
Головачееу.
Г О С У Д А Р Ь
И М І І Е Р А Т О Р Ъ
Всомилостинѣйшѳ соизволилъ иожаловать
за отличія въ дѣлахъ протииъ нопріятеля:
О р д ѳ н а.
Се. Раеноаностолънаю Князя Владиміра .7-й степени сі
мечами:—ПЛКВЕ.
гѳн. шт. вач. шт. пѣх. двв., Дмвтрію Дебедееу;
ком. Свбнрск. тяж. арт. бриг.
Алексавдру Ганилевичу;
ком. 9-го сап. бат., Владнміру
Чернасу.
Г-і. Яавноаяосмо-іьнаіо Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ: —
геп. іпт., вач.шт.—пѣх., днввз.п.тквн. Дмнтрію Лебедеву; ком. 2-мъ див.Свбврск.тях.
арт. брвг.. пдплкин. Леонтію Кибаленно;
ьап.: 85-го пѣх. Выборгск. п., Лндрею
Гнбинину;
1-го сап., бат., Юрію Толмачеоу;
5-го уланск. Литовск. п. ритм.
Виктору Миптевичу
Волчасскому:
Донск. каа. п. ес.: Алѳксандру Коренюгину, Пѳтру Ьогучарсному
и Василію
Лунину.
Всемнлостнвѣйшѳ
отличія въ дѣлахъ протпвъ непріятѳля:
Г О С У Д А Р Ь
И
М
П
Е
Р
А
Т
О
Р
Ъ
С О И Э В О Л И Л Ъ
іюжаловать»
0 р д ѳ н а:
Св. Равноапостолънаю
князя В.юОиміра 4-й степени съ менамн и бачіномъ: — командующ. С-ю батар. арт. брнг., кап. Федору
Шумскому.
Св. Анны 2-й стспсни съ мечами: — шт.-кап.: гѳв. шт., старш. адъют. шг.
пѣх. дввнз., Федору Пучнову;
пѣх. п.: Лииоиск.: Алсксандру Красновснпму н
Вячсславу Ананъину,
Каи^йвск.: В.тадиміру Тихомирову,
Пнколаю Понроесному
и прнзв. н з ъ зап. легк. арт. въ арт. бриг., Оресту
Каминсному.
Се. Анны 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — Лнвевск. пѣх. п. кап. ДытрІю Володневичу;
шт.-кап.: пѣх. п.: 199-го Кронштадтск., ГаврІи.ту Котону
Ливевск., Владиміру Домашневу:
3-й арт. брнг., Георгію
Ніънъковскомгг.
ирч.: пѣх. п.: 10 го Новоингерманландск., Алексѣю Зозуліъ;
ііадон~к., Мнхажлт
Гоаъдзевскому;
арт. бриг., Гѳоргію Кннаеву;
Ливенск. пѣх. п. пдпрч. Ковештнву ВіълІогорскому;
п р п р щ : призв. в з ъ зап. арм пѣх. въ пѣх. п,: въ Квгфавск., Іоанну Баллоду;
въ Ладонск., Фридриху Гейсиху;
првзп. нзъ эап. легс
арт. въ арт. брнг.: Павлу Максимовичу
н Константвну
Бобченну.
Се. Анны 4-й стспсни съ надписъю за храбростъ": — арт. бриг. шт.-кап.
Аркадію Шолъцъ-фонъ-Ахиерслебену;
Звдонск. иѣх. п. прч. Владиміру Сомоеу: Кпвфанск. пѣх. п. пдирч.: Владиміру Фролову
н прнаи. изт»зап. ары пѣх.
въ тотъ жѳ п . Нвколаю Крюгеру:
прпрщ.: призв. и з ъ зап. арм. пѣх. въ иъі.ь:
въ Епвфавск.: ДмитрІю Усненскому.
Ивапу Булапіову.
Алексѣю) Голубеву,
Вячеславу Грачеву,
Алексан-ру Дутову.
Ви.тьгельму Гаппопорту,
Вяѵславу Сопооу и Семепу Сидорову;
въ Ладонск.. В.тадиміру
Шафаревинггпрнзв. и з ъ зап. легк. арт. въ арт. брнг., Роберту
Тедерсу.
Се. Сшанислаеа 2-й степени съ мечами: Бппфааск. пѣх. п. пди.ткви. Ажксандру Біълову;
пѣх. п.: шт.-кап.: 34-го Сѣвск., Льву Ши\\у;
199-го Кровшгадтск., Павлу Иовинову;
141-го Кашнрск., ирч. Порнсу Андрееву;
нрнзв. лаъ
эап. легк. арт. иъ арт. бриг., прпрщ. Ивану
Гаспопову.
Св. Станислава 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — прч.: пѣх. п.: 199-го
Кроиштадтск., ГригорІю Богданову;
Кпифапск.: Константнву Аникіъѵву
в Павдт
Черкасову;
ІІадовск., Ворису Яновсному;
прпрщ.: призв. п з ъ эап. арм. кавал.
въ шт. пѣх. днввз.. Фодору Педанову;
прплв. иэъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.:
Лнвѳнск.: Георгію Сніъгиреву,
Славомвру Легцинсному,
Нако.таю Мухнну.
щ
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р А З В Ъ Д Ч И К А » .
469
Замру Виноградову
и Николаю Быкову;
въ Епифанск.: Дмитрію
Ломазк«ну, Алексѣю Лавлову,
Павлу Костылеву
и Сергѣю Бочнову; въ Вадонск.:
Константину Миронову
и Александру
Федорову.
Мечи и Ьантъкъ имѣющемусн ордену Св. Станислава 3-й степсни:—Задонск.
пѣх. п. шт.-кап. Васнлію
Лопову.
Г О С У Д А Р Ь
И М П В Р А Т О Р Ъ
Всомилостпвѣйше соизволвлъ пожаловать
за отлнчно-усердную службу и труды, понесенныѳ во время военвыхъ дѣйствій:
0 р д е н а:
Св. Анны 1-й степени: — нач. арт. Гродненск. крѣп., ген.-лейт. Владнміру
Кршитафовичу;
нач. ннж. Гроднѳнск. крѣп., воон. инж., гѳн.-м. Дмитрію Колосоескому.
Св. Станислава 1-й степени: — нач. бриг. Государств. ополч., гон.-м. Владнміру
Паландеру.
Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 3-й степсни: — нач. шт. Гроднснск. крѣп., ген.-м. Никандру Лащилину;
ген. шт., нач. отд. упр. ген.-квартирм.
шт. главноком. арм. фронта, плквн. Василію
Попову.
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — числ. по арм. пѣх.,
нач. отдѣл. упр. дежурн. гѳнерала шт. главноком. арм. фронта, плквн. Алоксандру
Петрову; чнсл. по арм. кав., нач. полев. отдѣл. воен.-учен. арх. при шт. главноком. арм. фронта, плквн. Алѳксандру Григоровичу;
ген. шт., помощн. нач. отдѣл. упр. ген.-квартнрм. шт. главноком. арм. фронта, пдплквн. Николаю
ІЦенетову; испр. должн. нач. отдѣл. упр. дожурн. генерала шт. главноком. арм. фронта,
кап. Вячеславу Лучинскому;
нспр. должн. помощн. нач. отд. упр. дежурн. ген.
шт. главноком. арм. фровта, кап. Александру
Ліихайловскому.
Се. Анны 2-й степени: — Варшавск. крѣп. арт. плквн. Ііетру
Глазнову;
ком. вестроев. роты (овъ же ком. обоза) шт. главвоком. арм. фронта, пдплквн.
Длексавдру
Овсниникову.
Св. Анны 3-й степсни: — командующ. мотоцвкл. рот., прч. Николаю Халютину.
Утвѳрждастся пожалованіе командующимъ арміѳю, за отличія въ дѣлахъ
протнвъ непріятѳля:
О р д ѳ н о в ъ :
Св. Анны 3-й стеиени съ мечами н бантомъ: — кап.: п. л.-гв.: Павловск.
Нпколаю Крестинскому;
Фипляндск., Анатолію Януиіу\
л.-гв. 2-й арт. брнг.
Борису Плюцинскому;
шт.-кап.: п. л.-гв.: Павловск.; Ивану Мореву,
Алѳксандру Д М І ( І / . Сѳргѣю Мезенцеву,
Андрею Потоцному
и Ыихаилу Григоровичу; Финляндск., Николаю Кириченно;
л.-гв. 2-й арт. брнг.: Алѳксандру
фонъ-дерь-Ховену,
Вячсславу Бокильону
п Владпміру Вестермарку;
л.гв. Саперн. батал.: Ннколаю ІІокову н того жо батал., воен. летч., Ворвсу Матьеву; прч.: п. л.-гв.: Московск.: 1'ооргію Забіълину,
Всеволоду
Пенрасову,
Николаю Стравинскому
н того жѳ п., воен. летч., ПантелеПмову
Ханыкову;
Гренад.: Алѳксандру Воробъеву,
Внктору Молнару,
Павлу МоллерІусу
и
Всеволоду Фрейбергу;
ІІавловск.: Владиміру Олохоеу,
Льву Салъко,
Льву
Крюнову, Борису Кондратъеву,
Нпколаю Боровскому,
Петру
Баранову,
Ворнсу Бабуіинину,
Владиміру Нреженцону
и Мнтрофану
Темникову;
Фннляндск.: Александру Лидерсу.
Владнміру Серггъеву, Констанииву
Моллеру,
Сергѣю Троцкому-Сенютовичу,
Константпну Фаге, Гооргію
Хирънкову,
Константпну Старосколъскому
а Георгію Пржецлавскому;
Гроднѳнск. гус.
п., Георгію Дороигевскому;
л.-гв. 2-й арт. бриг.: Вадиму Терновскомі/,
СергЬю Сергіъеву, Борису Рощину,
Анатолію Сулоцкому,
Фѳдору
Фехнеру,
Алоксандру Гудневу,
Константину фонъдеръ-Ховену,
Борису
Сонолову,
Аадрею Челюстнину
и Александру Ченалову;
л . г в . Сапѳрн. батал.: Алоксавдру Турбину,
Владиміру Стасевичу,
Вячеславу Новикову,
Дмвтрію Броневскому, Борису Лиліенталю,
Сергѣго Ковалевсному
а Александру Коландсу; корп. воеи. топогр., Сѳргѣю Лобику;
пдпрч.: п. л.-гв.: Московск.: Петру
Клейсту, Сѳргѣю Пенрасову,
Мнхаилу Протопопову,
Ннколаю
Нлъину,
Александру фонъ-Фергену,
Евгенію Оріъхоеу,
Евгевію Адамовичу
и Евговію Забіълину;
Гренадерск.: Гооргію Греку,
Константину Джаврову,
Василію Вашадзе, Александру Дурасову,
Іінколаю Михау, Александру
Яковлеву
470
выс. прик. по в. в. къ № 1281
« Р А В В Ѣ Д Ч И К А .
п Мвхаилу Яковлеву;
ІІавловск.: ЮрІю Гоманову,
Пиколаю
Орловсному
Михаилу ЯСиберу. Всеволоду Покровсному,
Сергѣю Кислановсному,
Пф.
рису Асташеву,
ІІиколаю Болотову,
Ііорису Власову,
Евгенію Козловгному. Ворвсу Чинолеву,
Александру Чистякову,
Пвану Клобукони,
ы.
хаилу Волнову,
Алоксандру Михневичу,
Дмитрію Внтнину,
Георгію Орлову
и Аполлову Любоескому;
Финляндск.: Владиміру Хирьяноеу,
Ппколаю Гернету, Александру ЛІихелю,
Николаю Голубеву,
Всонолоду ГодЪляти, Норпсу Шестунову,
Алоксаидру Сапунову,
Фодору Петровсному,
Порнеу
Серпъеву,
ІІетру ЛІацневичу,
Александру Иконнинову
и Андрею Иванову.
корн.: п. л.-гв.: Уланск. Кго В Е Л И Ч . Ссргѣю Потоцкому;
Гродненск. г у с ; Ніколаю Криесному,
Андрею АдрІаноеу,
Владнміру Воейкову,
Игорю Меннаржевсному,
Альвнну Лерхе п Вячеславу Аничнову;
пдпрч.: л.-гв. 2-нарт.
брнг.: ДмвтрІю ЛІалиноесному,
Михаилу Челюстнину,
Мпхаилу Стаиицкому,
Г.орису Лашневичу,
Александру Чернявскому,
Сергѣю ЛІѵровину.
Сергѣю Кудрявцеву,
Владиміру Калишевскому,
Виктору
фонъ-Ііитте,
Николаю Паулъсону,
Квгсвію Сумаронову,
Алексаидру Шоноли,
ІОрІю Цчкифоранщ
Ьорнсу Тимашеву.
Порпсу Сенсову,
Павлу Короленно,
Аде.
ксаыдру Бруннеру
н Виктору ЛІатвгъееу;
л.-гв. Стрѣлк. арт. днвна., Александру Степаноеу;
л.-гв. кон. арт.: Вогдаву Ахматовичу
н Борноу Дагодовскому;
л.-гв. тяжел. арт. дивиз.: Владнміру Нарбуту
а Георгію Шифнеру
н
1- го мортирн. арт Д І І Ш І . І , Георгію Азинову;
л.-гв. сап. батал.: Георгію Бронелсному, Ііорису Вязигину,
ІІетру Шиловсному,
Николаю Кренне,
Мнхаилт
Тытно,
I еоргію ІІотаноау
и состоящ. въ томъ жо батал., прпрщ: Арнету
Серну, Фридриху Штеіінману,
Вилі.гольму Дидерихсу
и барону ІІнколаь
Вреде; прирщ., прнзв. взъ эап.: арм. пѣх., л.-гв. въ Павловск. п.: Алѳксандру
Малъгину
п Миханлу Крестову;
ннж. войскъ, л.-гв. въ сап. Оатал.: Гергіі
Гніъдичу,
Дмвтрію Мясоіъдову,
Сергѣю Сиротинину,
Ииколаю Ночну
рову н Льву
Кучероау.
Св. А іны 4-й степсни сънадпчсъю за храбростл* — п. л - г в . : плкнн.: Пад.
ловск., Алоксаадру Энстену;
Московск.. Мочиславу Тарчинсному;
кап.: Пааловск.: Соргѣю Гладкому
н Мнхаилу Пиноноеу;
л.-гв. 2-й арт. бриг., Серпш
Сапожнинову;
л.-гв. Саперн. батал.: Нилу Кирпичеяу,
Іінколам Эніелъгардту
н Владиміру Пеаноеу;
9-го Уральск. каз. п. есаулу Павлу Кабанову;
шт.-кап.: п. л.-гв.: Павловск., Алексѣю ЛІорозоеу;
Фвнлявдск,, Дмнтрію Енъно.
л.-гв. сап. батал.: Владвміру Авенаріусу,
Сергѣю Энтелю
и призв. взъ зіл.
полев. инжѳв. войскъ въ тотъ же батал., Сергѣю ІІакидову,
прч.: л.-ги. Моссокх.
п., Владнміру ЛІаціъевоному;
прпзв. пзъ зап арм. кав. л.-гв. въ Гродвенск, гуе.
п., Гооргію Трамбицному;
пдпрч.: п. л.-гв.: Московск., Гооргію Чернщ Гренадерск.: Флавіану Пгнатъеву,
Владнміру Паумову
п призв. въ тотъ хе и.
изъ зап.: гвард. пѣх.. Максвмиліану Филоненно
и арм. нѣх., ІІетру Мыслм
сному; Павловск., Аполлону Любовскому;
Финляпдск., Александру Чепур
нову; корн.: призв. в з ъ зап. арм. кавал. л -гв. въ Гродненск. г у с п.: Ивану Ведоюенно
н Эйиару Валіусу;
Првморск. драг. п.. князю Леоннду Эристоеу.
пдпрч.: л.-гв. 2-й арт. бриг.: Анатолію Леоашеву
и Сергѣю Софійекому;
прпри..
призв. изъ зап.: арм. пѣх., л.-гв. въ п.: Московск. ДмнтрІю Костюнову,
Міхаилу Смирновуу Инану НецеІовсному
и'.)\трасту Стобницному;
1 роиадсргк:
Владиміру Эйке, Алоксандру Лаврентъеоу,
Михаилу Федорову
а ІежІю Рнінеру; ІІавловск.: Удуарду Оітуру,
Ивану Морозоеу,
Миханлу Креспиму і
Алѳксандру ЛІалыину;
Фннляндск.: ГрнгорІю Тихову,
і»дуарду Крнагру, Ьорису Степанову
н Мстнславу Сонолоеу;
полев. ввжен. войскъ, л.-гв. въ ш.
батал.: Сергѣю Гнп>дичу, Грнгорію ЛІнсоіъдову,
Сергѣю
Сиротинину.Ншгельму Кентману,
Николаю Кочнурову.
.Іьву Кучерову
и состояш. п
томъ жо батал.: Аристу Серну, б&роиу Николаю Вреде, Пилі.гельму Дидерихеу.
Фрндриху ІІІтейману
и князю Аидрою
Лобанову-Гостовсному.
щ
Св. Станислава .'1-й стспени съ мечами и Санпюмъ: — л.-гв. сап. батал. шт.кап. Ннколаю ІІькову;
црч.: л.-гв. 2-й арт. брнг., Николаю Смирноеу;
Штяжел. арт. днвнз., Петру Серііъееу; л.-гв. саперн. Оатал.: Вячеславу Нішинову.
князю ЮрІю Голицыну,
Александру Турбину,
Дмитрію Бронгвгному.
А*ксавдру Коландсу
и Борнсу Лилгенталю:
пдпрч.: п. л.-гв.: Гренадерсіс.грЦт
Владиславу Грабовскому;
Финлявдск.: Валерію Чучнину
а Грвгорію Кнънв,
числ. по арм. пѣх. в состонщ. л.-гв. въ Московск. п., Ьорнсу Голодасву;
Д.-П
2- й арт. бриг., Михаилу ІІваненно;
18-й коп.-арт. батар., Николаю Ліитрополъсному;
л.-гв. сапорв. Оатал.: Георгію Броневоному,
Ворису Визигину^
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
471
Федору Отсолніу,
Петру Шиловсному
а Инколаю Ь'ренне\ прпрщ: состоящ.
въ п.: л.-гв. Иавловск., ІІавлу Шумилову,
л.-гв. Фиплявдск., Федору
Михайлову\ призв. в з ъ зап. арм. пѣх. л.-гв. въ Московск. п.: Алексѣю
Свентицному
в Гввриху
ІТнсгцному.
Мсчеіі и банта къ имѣющемуся ордену Св, Лнны 3-й степени: — л.-гв. ФіНлявдск. п. плкші. Пнколаю Кормилеву,
л.-гв. Лтамавск. п. подъос. Дмптрію
Януиюву;
Мечей и банта къ имѣющемуся ордсну С«. Станислава 3-й степени:—л.-гв
•1'ивляндск. п.: плквн. Владиміру ІІытовичу
ц каи. ВладимІру
Яновлеву\л.-гв
Гродвевск. гус. п. п.тквн. Сергѣю
Лааареву.
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшеиъ
приказѣ 4-го апрѣля
1915 г.
ІІРОІЬШОДЯТСЯ: за отлинія еъ дллахъ противъ нспріятсля, со старшинстеомъ: нзъ пдилквп. въ плквн.: по пѣхотѣ: 13 го л.-гренад. :>риванск. Ц А Р Я МиХАНЛА О К О Д О Г О В Н Ч А
П.,
МачаварІани,
с ъ і ноября 1914 г.; стрѣлк. п : С-го Финдяндск., Демидовъ,
с ъ 18 сент. 1914 г.; 1-го Кавкаіск., Аіинулинсній,
съ
22 окт. 1914 г.; нзъ ротм^въ пдплквн.: по кавалеріи: 4-го драг. НовотроицкоКкатернвославск. н.: Пасной-Шараповъ,съ
27 іюля и
Калагеоргій-Ллкалаевъ,
съ 4 сонт. 1914 г.; пзъ кап. въ пдплквн.: по пѣхотл: пѣх. п.: 67-го Тарутпвск.,
Геееелъбергъ, съ 8 ноября 1914 г.; 6 8 г о леЙбъ-Породипск. Имп. А . І Е К С А Н Д Г А I I I ,
Датрневичъ,
съ 10 ноября 1914 г.; 116-го Малонрославск.. Михайловъ,
со
2 воября 1914 г.; 149-го Черноморск.: МинарснІй.
съ 8 ноября п
Кравченонъ,
гь 19 ноября 1914 г.; 204-го Ардагано-Мпхапловск., Курицынъ,
съ 16-го окт.
1914 г.; Ьердянск.: Федорчунъ
а Матв>ъсаъ\
Иахчисараиск.: Политъевъ
н
ГорадысніІі,
всѣ четверо с ъ 27 дек. 1914 г.; МарІупольск., Илъинсній,
съ
17 декбря 1914 і\; Славяносербск, Роіалъсній,
съ 21 дек. 1914 г.; Свврск., баранъ Ти.іеніауаенъ,
с ъ 1 окт. 1914 г.; стрѣлк. п.: 32-го СнОнрск.:
Гнбовскій
і Боншновичъ,
оба съ 20 сент. 1914 г.; «Ьниляндск.:
2*го,ГоадавоГоломбіевеній, съ 2 окт. 1914 г.; 4-го, Гавриловъ,
с ъ 25 авг. 1914 г.; 9-го, убнтый въ
сраж. съ непріят., Кулехиовъ,
съ 10 окт. 1914 г.; Кавказск.: 1-го:
Мицневичъ,
съ 22 окт. н Фиіелъаонъ,
с ъ 5 дек. 1914 г.; 2-го, Довыдовъ,
съ 15 сент. 1914 г.;
1" Туркестанск., Лева, съ 18 дек. 1914 г.; изъ шт.-кап. въ кап.: 68-го л.-пѣх. ІІородннск. Имп. А Л Е К С А Н Д Р Л I I I п : Винифоровъ,
съ 6 иоября и Гриюръевъ
съ
21 ноября 1914 г.: стрѣлк. п.: 26-го Спбирск., Глушновъ,
съ 15 сент. 1914 г.;
8-го ' 1 ' Н Н Л І І В Д С К . , Кѵгуславскій,
съ 9 окт. 1914 г.; 2-го Кавказск.,
Петроченко,
съ й септ. 1914 г.; по артиллеріи: 17-П арт. бриг., Ввановъ (Николап), съ 13 авг.
$
1913 г.; нзъ прч. въ шт.-кап.: по пѣхотѣ: пѣх. п.: 184-го Варшавск.: Огинснііі н
Рябиновъ, оба съ 7 ноября 1914 г.; 202-го Горійск., ЛопацинскІй,
съ 16 окт.
1914 г.; 2-го Фпаляндск стрѣлк. п , Бплыіюіинъ,
съ 6 окт. 1914 г.; изъ пдпрч.
въ прч: 184-го пѣх. Варшавск. п.: Голиновъ,
съ 7 ноября и Лрхипоеъ,
съ
12 ноября 1914 г.; 30-го Сибнрск. стрѣлк. п., Шалаевъ,
съ 13 окт. 1914 г.; позапаеу арміи: состоящ. въ запасѣ арм. пѣх. и на учетѣ по Кологривск. уѣзду, нынѣ
призв. ва службу въ 183-П пѣх. Пултуск. п., Лебедееъ, с ъ 28 ноября 1914 г. и
съ оставленіемъ въ лапасѣ по тому же уѣзду; въ пдпрч.: по пѣхотл: прпрщ.
»рн. пѣх., состоящ. на службѣ въ пѣх. п.: 60-мъ Замосцск.. Дундученно,
съ
3 воября 1914 г.; 145-мъ Новочеркасск. Имп. А Л Е К С А В Д Р А III : Толмачееъ,
съ
21 авг. и Ііасилъееъ,
с ъ 23 авг. 1914 г.; по артиллсріиі состоящ. н а с л у ж б ѣ в ъ
30-в арт. брнг., прпрщ. легк. арт. Лебедевъ, с ъ 8 окт. 1914 г.; въ хорунж.: по
казпчъимъ оойскамъ: прпрщ. арм. пѣх., состояш. на службѣ въ пластунск. батал.:
Кубанск., Горбачевъ,
съ 19 дек. 1914 г.; Кубанск.: Аіааюноеъ
а
Фроловъ,
оба съ 16 док. 1914 г.; въ корн.: но запасу арміи: нрпрщ. зап. арм. кавал., состоящ. на учотѣ по уѣзд.: Бердянск.. иывѣ призв. на службу въ 12-й гус. Лхтырск.,
п., Масловсній
(Александръ), съ 28 окт. 1914 г., Екатерннославск., ныиѣ призв.
на службу въ 12-п гус. Ахтырск. п. Синелъниковъ
(Иванъ), с ъ 28 окт. 1914 г.;
Мценск., нынѣ прпзв. на службу въ 17-н уланск. Новомиргородск. п.,
Иоаноаъ
(Аріадіп), съ 17 ноября 1914 г., Петроградск., нынѣ прпзв. ва службу въ 1.-й
гус Черннговск. п., ІІарышкинъ
(Норисъ).съ 22 окт. 1914 г.; Орловск., нынѣ
призв. на службу в ъ 17-й гус. Черниговск. п., Ярошевъ (Дмитрій), съ 5 дек. 1914 г.;
І'хевск., нынѣ прнэв. на службу въ 18-й гус- Нѣжннск. п., Тупаереръ
(Владичіръ), съ 5 дек. 1914 г.; Новоградъ-Волывск., в ы в ѣ призв. ва службу въ 18-й гус.
472
лыс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р Л З В Ѣ Д Ч И К А »
Нѣжнвск. в., Уваровъ (Владвміръ), съ 6 дек. 1914 г., всѣ семь с ъ оставленіеігі
въ зап. арм. кавал. по т ѣ м ъ жѳ уѣзд.; въ пдпрч: прпрщ. аап. арм. пѣх., состоя^
на учотѣ по уѣзд.: Рѳвѳльск., в ы а ѣ прпзв- ва службу въ 55-й пѣх. ІІодольск. п
Крафтъ
(Альфовсъ), съ 7 поября 1914 г.; Пѳтроградск., в ы а ѣ призв. ва служ^
въ 60-й пѣх. Намосцк. п., Кусновъ
(Иванъ), съ 12 апг. 1914 г.; ІІскопск., выяі
призв. на службу въ 94-й пѣх. Кансойск. п., Карамышевъ
(Модосп), съІЗавг.
1914 г.; Московск., пынѣ прпзв. на службу въ 140-й пѣх. ііарайск. п., Аленаъеп
<Алексѣй), с ъ 15 дѳк. 1914 г.; Потроградск., нынѣ призв. на службу въ 145-й пѣі
Новочѳркасск. Имп. А Л Е К С А И Д Р А I I I п : Бадмаевъ
(ііаколай), съ 20 авг. и /,'„
<Васвлій), с ъ 30 авг. 1914 г.; Ставропольск., нынѣ прпз. ва службу въ 2>5-й піі
Ардагаво-Михайловск. п., Кормановъ
(Александръ), съ 17 окт. 1914 г.; Илонег.
вынѣ прпзв. на службу въ Врацлавск. пѣх. п., Кннзъ
ІПаховснои
(Мііхаилы.
«ъ 31 авг. 1914 г.; Харьковск., нынѣ првзв. ва службу въ Когодуховск. пѣх. ь
Ляудансніи
(Валѳнтинъ) н ІІабатовъ
(Леонидъ), оба с ъ 28 авг. 1914 г.; Петроградск., нынѣ призв. ва службу въ Кромск. пѣх. п., Червяновъ (Конставтниъ),
с ъ 7 ноября 1914 г.; Одосск., нынѣ призв. на службу въ Александрійск. пѣх. в
Телъфманъ
(Пѳтръ), с ъ 8 ноября 1914 г.; Васильковск., нынѣ призв. на слуаф
въ Васпльковск. пѣх. п., Недзіълъсній
(Пѳтръ), с ъ 8 окт. 1914 г.; Кіовск., нып
призв. ва службу въ Васвлькопск. пѣх. п., Оржешно
(Іосифъ), с ъ 8 окт. 1914г.;
Бѳрдичѳвск., вынѣ врвзв. ва службу въ Васвльковск. пѣх. п , Омелъченно
(Д*
тонъ). с ъ 8 окт. 1914 г.; Козмодемьяаск., в ы в ѣ призп. иа службу въ 6-й стрід.
п., Кассенъевъ
(Владпміръ), съ 21 сѳвт. 1914 г.; Петроградск., в ы в ѣ приав. ц
службу въ Свбпрск. стрѣлк. п.: 26-й, Спиридоновъ
(Иѳтръ), с ъ 15 сѳвт., 32-1
Петровъ
(Левъ), с ъ 20 сент. п Лоранъ
(Алсксапдръ), с ъ 4 ноября 1*»14 г.,всѣ
дѳвятнадцать съ оставлон. въ зап. ярм. пѣх. по тѣмъ жо уѣзд.; прпрщ. зап. легк.
арт., состоящ а а учѳтѣ по уѣзд.: Жвтомарск., а ы н ѣ прнзв. аа службу въ арт
-бриг.. Михіъевъ
(Викторъ>, с ъ 29 авг. 1914 г.; Сииферопольск., нынѣ іірнзв. ц
службу въ шт. 7-го арм. корп., Люстихъ
(Всеволодъ), с ъ 19 док. 1914 г.; Оі^
лѳцк.. нынѣ прпзв. ва службу въ тяж. арт. брвг., КелевейснІй
\ В.іаднелап),
« ъ 26 севт. 1914 г.; Ташкевтск., в ы н ѣ прнзв. ва службу въ 1-й Туркѳстаіа
стрѣлк. арт. двввз.. Кирилловъ
(Ковставтввъ), съ 24 севт. 1914 г.; Сахаркандск.. в ы в ѣ првзв. ва службу въ 1-й Туркеставск. стрѣлк. арт. дввиз., Боіновъ (Иванъ), с ъ 1 окт. 1914 г.. всѣ пять съ оставл. въ зап. легк. арт. по тъп
жѳ уѣзд.; состоящ. на учотѣ по Глуховск. уѣзду, нынѣ призв. на службу въ 5-1
сап. батал., прпрщ. зап. инжѳп. войскъ РусецнІй
(Спгизмундъ), съН окт. 1914г.
и с ъ оставл. въ эап. инж. войскъ по тому жѳ уѣзду.
м
Утворждаотся пожалованіе
противъ нопріятеля:
комавдующимъ
арміею
за отличія нъ дѣлаіі
О р д ѳ в о в ъ :
Св. Анпи 3-й степени съ мечами и бантомъ:—нсправл. должв. нач. шт. т.
кав. брвг., ген. шт. пдглквв. Сергѣю Тиличееву\
кап.: пѣх. п.: 197-го ЛѴа.
Владпміру Астрецову\
Побруйск.: Гѳоргію Копылову
и Сергѣю ІІетрову.
корп. воон. топогр. Соргѣю Нванову:
шт-кап.: 5-го грѳн. КІовск. п., княдр
Вактору Массалъсному,
пѣх п.: 197-го Лѣспого, Всоволоду
Деменчуну
Осташковск., Ивану Баранопсному;
Іорбатовск. Алоксандру Ефимову; Котельвичѳскаго: Іону Кадомцеву
п Александру Степинпву\
Иемлянскаго, Ннкплі*
Грибову;
Падонскаго, Иларіору Чачанидзе;
Палашовск.: Полвкарпу Иерлову
Леоввду Линно и Сергѣю Куницыну.
Новооскольск., Васвлію
Ермоленм.
Свбврск. стр. п., Николаю Янчевсному;
26-й арт. брвг., Адаму Залсскожу.
12-го саперн. бат., Ивану Делибалппъ;
прч.: пѣх. п.: Котѳльничѳск., Ироюсі»
Морозевичу;
Побруск., Михаилу Меделю;
Ііалошовск., Нвколаю Сарптт
нину; Сибнрск. стр. п.: 11-го Кя Вклич. Гос. Ими. Млпи О Е О Д О Р О В Н Ы : Маханлт
Федорову
п Ипапу Кобецу\
Михаи.іу ЗКиватовскому
п призв. пзъ аап. етр.
частѳй, Михаилу Онулову;
Алоксандру Чинолинщ
46-го арт. бриг., Влаіимірт
Станюновичу\
3-го Сабирск. сап. бат., Квгонію Мяснинову,
1-го Астраніскаго каз. п., сотв. Конставтпв}
Анеенову.
Св. Амни 4-й степени съ надписъю „за храбростъ": — кап.: ген. шт.: старв
адъют. шт. 50 й пѣх. див., Васвлію Касатнину\
исправл. должн. тт.-От - **•
поруч. прп шт. 19-го арм. ворп., Владиміру Дъянову\
171-го пѣх. Кобрвнеа. у
Ннколаю ІІацІансному\
Снбнрск. стр. п.: 10-го, Николаю Гл*ъбову\ 12-го, мзиміру Ли6еру\
Сибирск. стр. арт. бриг., Святослану Ееънову: шт.-кап.: пьх*
4
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
к-ъ
№
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
473
64-го Казанск., Алоксандру Гордгшоному:
103-го Пѳтрозаводск., Пѳтру
Полозову, 197-го Лѣсного: Павлу Петрову,
Владныіру Преображенскому
и
Валѳнтнну Люпову;
Ковровск., Николаю Лавлову;
Горбатовск.. Фодору Гриюръеву, Скопинск.: Владиыіру Кабанову,
Петру Соболеву и Владиміру Пе~
трову\ Землянск.: Евгенію Голицыну
и Константнну Нелидову;
Еппфанск.,.
Владиміру Прііъажеву;
Задонск. Васнлію Попову; Бобрунск.: Ивану
Пудову
н убнт. въ сраж. с ъ неііріят., Юлію Войтишеку\
Глуховск., Константиву Лозинскому, Сибпрск. стр. п.: 9-го: Александру Карпову
и Стѳфану
Попову\
10-го: Анатолію Соколову
и Константину Наумову;
11-го Ея Ввл. Госуд. Иып.
МАРІН
ѲКОДОРОВНЫИвану Терванду
и Дннтрію Чистнкову;
Алѳксавдру
Орлову; Аидріаву Богусловсному,
Ефиыу Крюнову,
Антону Фесенно, Александру Курицыну
н Люцію Носовичу;
Ефвыу Шабалгіну;
18-го драг. Сѣверскаго п. шт.-ротм. Ивану Санварелидае-Бежанову;
Кубавск. каз. дивиз.
подъес. Александру Еглевсному;
шт.-кап.: Свбирск. стр. арт. бриг: Владиніру
Садлуциому
и Алѳксандру Снгітсному,
19-го сап. батал., Амиру
Мамлееву;
7-го Сибирск. сап. бат., Ннколаю Снурсному;
старш. адъют. шт. Спбирск. арм.
корп. ген. шт. прч. Семѳну Пугачееу,
прч.: пѣх. п.: 197-го Дѣсного, Андрею Колесниченно; 198-го АлвкеандроНевск., Николаю Волоцкому;
199-го Кровштадтскаго Павлу Геде; 200-го Кроншлотск.: Ивану Шербанову
и Борису
Берсеневу;
Ковровскаго,Сѳмену Серггъеву; Горбатовскаго: Константину Михайлову,
Дмвтрію
Зайцееу, Арвиду Скурбе,
Павлу Чихачееу,
Павлу Янышеву,
Михаилу
Волнову, Петру Капогиину,
Николаю Ясинсному
п Евгенію
Андрееву;
Скопннск.: Павлу Жданову,
Сергѣю Степанову,
Феликсу Грабовскому
н
Мвхавлу Дулову;
Зомлянск.: Николаю Савкову,
Евгенію Бирючевскому
и
Фалнппу Голавачу;
Епнфанск.: ВладпмІру Ермолаеву,
Ннколаю
Киселееу,
Алексапдру Гадкевичу
п Дмитрію Дгътышеву;
Задонск.: Борнсу
Яновскому
в Пвану Самсонову;
Бобруйск.: Аркадію Гетманову
н Грнгорію
Алтуфьеву;
Суражск., Алѳксандру Лобанову;
Новооскольск.: Владиміру Есъкову,
ГрпгорІю
Варпову п Нпколаю Дънченно;
Глух.: Стефану Дулину
н Миханлу Иванею,
Евгенію Кожичу,
Георгію Курындину;
Африкану Сафонооу
п Алѳксандру
Бужинскому;
Снбирск. стр. п.: 9-го: Николаю Вахраміъеву,
Всеволоду Веденневу, Якову Пономареву,
Внтольду Янушкевичу;
Ннколаю
Гартонгу
в Александру Крицному:
10-го: Анатолію Шестанову,
Иваву
Бусыгину,
Авдрею Кононову
п Владиыіру Фелицыну,
11-го Ея В Е Л Г О С У Д . Имп. М А Р І И
ѲЕОДОРОВВЫ:
Дмцтрію Лебединскому,
князю Николаю Тенишеву,
Михаилу
Дымансному,
Алѳксандру Тычгшскому,
Павлу Вакуличу,
Петру Армадерову, Дмитрію Иноаемг^еву,
Борису Горогценно,
Николаю Кргімпу,
Валеріаву Нгігофу н Владиміру Яіежеленно,
Леонтію Сувиду п Валерію Кахиперову, Фелиціану Томагиевичу
и Павлу Кореневу;
числящ по арм. кав.,
адъют. ком. Снбнрск. арм. корп., Нпколаю Іевреинову;
45 й арт. брнг., Алексѣю
Каваринову;
Сибирск. стр. арт. бриг.: Георгію Каталею,
Иваау
Вериіинииу н Всеволоду Колановскому;
Новогеоргіевск. крѣп. арт. Якову
Струнову; 3-го Свбарск. сап. бат.: Пѳтру Емелъннову
п Владиміру Голубеву;
7-го
СвОврск. саперн. бат.: Павлу Вдовичекно
и Нпколаю Каимагининову;
пдпрч.:
пѣх. п.: 64-го Казанск., Николаю Крейеру;
197-го Лѣсного, Алексѣю
Ляпину;
Горбатовск., Алексѣю Сонолову;
Скопинск., Льву Гласно;
Землянск.: Пѳтру
Усову н прпзв. н з ъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жѳ п., Мвханлу Чоглонову;
Еііпфанскаго: Ивану Конеігиу
п Нвколаю Топоркову,
Бобрунск., ВалерІану ДеКонору; Суражск., Ивану Гуднову;
Сибирск. стр. п.: 9-го: Георгію
Гргіневу,
Болѳславу Брежго,
Эдуарду МержеІовсному,
Александру Никгітгіну
и
Корнилію Сидорову;
10-го: Борису Логвиненно,
Григорію Джппаридзе.
Владиніру Лааареву,
Ивану Нгікитииу,
Якову Мгінахову,
Алоксандру Шибанову, Генриху Кмселю и Евгенію Двинянину,
11-го Ея Ввл. Г О С У Д . И М П .
МАРІН
ѲЕОДОРОВПЫ:
Иваиу Карасеву,
Мпхаилу Курошу,
Тимофею
Полебеаъеву, Михаплу Нодгоръъцкому,
Иваиу Колоснону
н Казиыіру
Гыбицкому; Александру Емуранову;
Нпколаю Пвиневу;
Пвану Цалюрину,
Дмптрію Здравомыслову,
прнзв. и з ъ зап. гв. кав. въ І 8 и драг. Сѣворск. п., корн.
князю Ыихаилу Багратіону-Мухранскому;у;оѵувж.:
1-го Астраханск. каз. п.,
Конставтину Соколоеу;
Оренбургск. каз. п., Ннколаю Антонову;
Снбирск.
каз. п.. Ковставтину Попову;
идпрч.: Спбврск. стр. арт. бриг., Валеріану Міончинсному; 3-го Сибирск. саи. бат., Александру Семенову;
корп. воон. топогр.,
Иваву Антоноеу;
прпрщ. арм. пѣх., прпзв. изъ зап. въ пѣх. п : Лпвенск.. Дынтрію Кунолеву;
Зомлянск.: Евгенію Кулъману,
Впльгельму-Карлу
Зеиделю.
474
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р А З В Ъ Д Ч И К А » .
Максимнліану Тидебслю,
Нокояаю ІІелъгунову,
Валонтпну
Ні«.
ю Арбитсному,
Алсксѣю Калинину,
Ннколаю К а р н » ь м | / . Іінав) Т р
н « н у , Алексавдру У н ш к о в ѵ и Александру С - н н р и о в і , ; Епифанск.: Нкову О е *
« і ш ѵ . Сергѣю Суходргеу,
Алоксѣю Паелову,
Авдрою К о л т ш о л , / , В а « *
Г«ііри<м»і/. Іоанну-ІІкову Б н . ю о / / , Дмвтрію І Г О « « . - Ж І І Н » . ( ергѣю Ь о ч и м , ,
Ианлѵ Костылеви;
:іадовск: Георгію М в ^ ь н м м о - , / , Александру І і о р о н ц в , ,
ІІиаоѴ А и о Ш н М Ѵ , Александру Фе0»ровг/. Ковстаптнну М м р о н о в у ІІилт
"Ѵмовьс«„, Гнчарду О р д о в с н о л і / о Сергѣю Панову,
Ьалашовс^: Ноюаш
Гладнш,"
Аотону К о р о в м м н » , Сергѣю К л м л о в | / Аркадію Лохлиіоі».
ІІотру Нинулину,
Тнмпфею Путилину
о Мнханлу Тромнмо.мм; Новоосюдѵ
скіп, Борнсу Л о в о р м н с к о . н » ; ирпрщ. арм. пѣх., приав. изъ за.г въ СнГ «
, т р V Германѵ « о м н о о м ч , / . Николаю К о к о р в в и . I ригорію Обоеву,
Арсеііі
Л о с т о в в к о л ѵ и Л в у Щигелъсному,
Федору С п м р м о * н о в | / в Ллексѣю В .
гмльеві/, Иавлѵ Княвнуну;
прпрщ арм. кав., прнзи. изъ лап. в ъ 18-Я
(Ми.ерс* п.: Алоксандру Кащенно
и Алоксандру Лан.ірову;
прпрщ. легк.ірт,
,,ризв изъ зап. в ъ Снбврск. стр. арт брнг.:
"
^ ^
^ '
^
Д 5
Блюму,
Впктору Гнучеву,
Нвколаю Щепилоеу
* 1 еоргію Л1м.»ьну. пртон
инж войскъ. призв. и з ъ з а і . въ 3-й Снбнрск. сап. бат., Леониду І/«кои*гм<иі
ЛЛ
г
іИр
д р а г
Р
и
х
а
и
н
к
Э
ь
Г
Св. Станислава 3-й степсни съ мсчами и бантомъ: — каи.: гсн. шт.
адъют. шт. 4-й пѣх. дпв., Матвѣю Кузнецову;
пѣх. н.: Котельнпч., Сѳргѣю А Ѵ
стомарору;
Глуховск., ВладимІру Грецному;
гат.-кап.:
пѣх. п.: Котольп*.
скаго: Николаю Итинсному
и Василію Аврамову;
Налашовск.: Ыихил
Опенъно,
Николаю Харланову,
Антону Янубовсному,
Всеволоду Синыщщ
и Конетантиву Глуіианоосному;
Сибирск. стр. п.: 9-го, Ипполиту Новицном^
Льву Т ы ч м н о ; прч.: ІЗ-го лейбъ-грѳн. Орпванск. Ц А Г Я Михлилл О Е О Д О Р О В В Ч Д П _
Мпхаилу Кандаурову;
пѣх. п.: Котѳльническ: Сергѣю Ніыііунину,
Федорт
Плужниченно,
Семеву Гогину,
Николаю Мередиагу
и Михаилу Чаплыгину; Ладонск., Мнхаплу Виноградову;
Нобруск.: Стѳпаву Д.ін>бв н првзш
изъ зап. арм. п ѣ х . в ъ тогь же п.: Сергѣю Годаевичу
и Сергѣю
Алфимвц
Суражск.: АнатолІю Самсони-Тодорову
и прнзв. в з ъ зап.арм. пѣх. въ тотьхе д.
Алѳксѣю Аргаманову;
Палагаовск.. ДмптрІю Бабчинсному,
Сибирск. стр. п.:
10-го, йладпміру Несляну;
11-го Ея Вклич. Госуд. Имп. М А Р І И О Е О Д О Р О И Ы :
Вяаднміру Кашину
и Евфпмію Стецному;
4-го араг. Новотровцко-Ккатері
вославскаго п., Ковстантину Терпиловсному\
4-го гус. Маріупольск. п., Нислаю Біълянинову;
Оронбургск. каз. п. сотн. Гѳраспму Плюхину;
Свбіро.
стр. парк. арт. бриг. прч.: Алоксандру Паналову
и Владнміру Спдову; пдпрі
13-го лейбъ-грѳн. ;)риванек. Цлгя Михлила Оводороиичл п., Констаитиву Иопщ
пѣх. п : 40-го Колыванск.: ГеииадІю Дубову,
Владиміру ІІетрову,
Алѳксихрт
Леонову,
Максимиліаву Григорову
и Николаю Козлову;
6Ч-го Катансі.: І>*
горію Филиппову,
ВасплІю Саламатину
и Ннколаю Крейсру;
НіТ-го
ного, Мнхаилу Гуръеву;
Горбатовск., Соргѣю Смолину;
Котольнич.: Пантиеі
мону Кунріянолу,
Лоовиду Дванову
и Василію Гегову;
Суражск., Мвхаілт
Колъцову;
Сибирск. стр. п.: Алоксандру •іубнову;
Нпкнгѣ Клсунову,
Гворгіі
Зефири;
арт. брнг., Николаю Виноградову;
прирщ. арм. пі.х.. призв. взъ ш
въ пѣх. п.: Горбатовск., Павлу Ногожееу.
Котельническ.: Алоксѣю Контгв^х
Нпколаю Натану;
Скопвнск.: Ивану Боброву
и Михаплу Богомолоеу;
Ш
фанскій. Владиміру Нстребову;
Валашонскій: Ннколаю
Алеисаполъсному.
Александру Бандемсру.
ВасилІю Башнареву,
Михаилу Богданоеу,
Квгеаи
Гостееу,
Николаю Константинову,
Сергѣю фонъ-Агте,
Ковстантвну Ч ^
ничину,
Алексавдру ІІІуманову
и Дмитрію
Щшолеву.
Мечсй « б а н т а ѵ» имѣющемусл ордену Се. Анни 3-й степсни:—кап. пѣх.п:
Номляаск., Петру Удалову;
Нобруйск., Вадиму Лунашевсному;
10-го сасері
бат. шт.-кап. Алексѣю
Агіъеву.
Мечей ы банта къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 3-й сяипснм: - Лі
п.: Котельническ., кап. Владиміру Урбанову;
Глуховск., шт.-кап. Алексѣю ЖшШ
сному.
З а отлично-усордную службу и труды, поносонныо во время вооннып
дѣлствіп:
О р д ѳ н о в ъ :
Св. Анны 3-й степени: — 7-го Сибирск. сая. бат. прч. Владиміру Кмелъ*нову.
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
]
128
Се. Станислава .у-й степени; — 17<>.
Артишеасному
(„Русск. Н в . Ш апр * 8о>
р
а
!1ІМ»Іі;ИШДЯТСЯ:
ояи„ /„
ѵ
« Р Л З В Ѣ Д Ч И К А >
Л - Я с в
*
г о
.
475
°- плорч. Вактору
в А
равъ, получ. въ граж. съ непріят., нняаъ Кугутеаъ,
оба—съ 4-го" ноября
1914 г.; наъ кап. въ идплквп.: пѣх. п.: 47-го > краинск., Удоаичснно,
съ 15-го дек.
1914 г.: 48-го Одосск. Имп. А Л Е К С А В Д Р А I , КирІенно
с ъ 16-го воября 1914 г.;
56-го Житомврск., Заржицній,
съ 13-го ноября 1914 г.; 59-го Люблввск., ДеСпиллеръ. съ 9-го ноября н ІІерноаъ, съ 28-го ноября 1914 г.; 153-го Баквяск.,
В.\адимІроаъ, с ъ 2(1-го окт. в убвт. въ сраж. с ъ непріят. ІПно.ююіі,
съ 3-го
іоября 1914 г.; Г»4-го Дербснтск.: Кучеасній,
Голъдшадъ,
ЖолкееемІй.
Камаеаъ и Хантыгоаъ,
в с ѣ пять—съ 29-го окт. ИИ4 г.; 189-го Измаальск . Федороаъ, съ 7-го воября 1914 г.: 190-го Очаковскаго, Добросм ыслоаъ, со 2-го дек.
1914 г; 193-го СвІяжскаго: Пята,
съ 1-го окт. н Кршонъ. съ 4-го окт. 1914 г.;
194-го Троицке-СергІовск., Стритнъ,
с ъ ІѲ-го ноября 1914 г.; 195-го Оровайек.,
ІІІемячннь, с ъ 17-го воября 1914 г.; Квшиневск., Чалоаь, съ 7-го окт. 1914 г.;
14-го стрѣл. п , Келлерь,
съ 5-го окт. 1914 г.; Сибнрск. стрѣл. п.: 1б-го, Голицынь, съ 29-го док. 1914 г.; 46 го, Снигиреасній,
съ 23-го окт. 1914 г.; по инженер. войск.: 5-го сап. бат., Рапнонстъ,
съ 23-го окт. 1914 г.; числ. по ннж.
войскамъ, старшіп адъют. шт. инсп. инж. части Кппказск. нооп. окр.,
Селунсній,
съ 9-го док. 1914 г.; иаъ есауловъ въ войск. стар.: по казачъимъ войскамъ; Сунженеко-Владпкавказск. п Терск. каз. вопска, Антоноеъ
(ІІнколай), съ 22-го окт.
1914 г ; 4-го Кубаиск. пластунск. бат., Колибочъ (Георгій), съ 4-го воября 1914 г.;
взъ шт.-кап. въ кап.: по пѣхотѣ: л - г в . Преображонск. п., убвт. въ сраж. съ вепріят., Бюцоаъ, съ 35-го ноября 1914 г.; 56-го пѣх. Жвтомирск. п.,
Гудноееній.
е\ 14-го ноября 1914 г.; 14-го стрѣл. п., Лущицній
съ 3-го окт. 1914 г ; нзъ
•оіъесаул. въ есау.ты: но каз. войас.; Оревбургск. каа. п., Вагинъ
(Алекгавдръ),
съ 5-го дек. 1914 г.; взъ прч. въ шт.-кап.: по ѣѣготѣ: пѣх. п : 53-го Волывск..
Григароаичъ, с ъ 7-го воября 1914 г.; 195-го ОроваЯск., Асейкинъ.
с ъ 12-го
окт. 1914 г.; но артшллеріы: 49-н арт. брвг., ІІенъноеъ, съ 14-го окт. 1914 г.;
м ътженернымъ еойскамг: 1-го Туркестантек. сап. бат.. Кренетоеъ.
съ 11-го
*«ар. 1915 г.: нзъ пдарч въ прч.: по пѣтотѣ: пѣх. п.: 189-го Измавльск.: Лонроесній, съ 9-го воября. Юнеманъ,
ЛІынулинъ
и Сер*брннооъ,
всѣ трое—
съ 14-го воября 1914 г.; 192-го Рымввкск.: ЗКаданоаснІй
(Порисъ), съ24-го окт.,
Юроеь и ВысоцнІй,
оба—съ 6-го ноября 1914 г.; 191-го Тронцко-Ссргіевск.,
//.імдмочл, съ 12-го окт. 1914 г.; Свбирск. стрѣл. п., Грибиннинъ,
съ 24-го окт.
1914 г.; по артіилсріи: 47-Л арт. брнг., ЗКаданоиь, съ 15-го док. 1914 г.
у
Всомилостниѣпшо соизволилъ пожаловать за
•отлпчія въ дѣлахъ противъ вопріятоля:
Г О С У Д А Р Ь
И
М
П
К
Р
А
Т
О
Р
Ъ
0 р д е я а:
Се. Станчслаеа 2-й степени съ лсчожи:—геа.-м. ком. л.-гв. Волывск. п.,
Алексѣ»» Кушанеаичу;
ком. 14-мъ стрѣл. а , Снльвестру Станкеаичу;
ком.
9-1 арт. Ор . Льву
Богаоаеноми.
Со. Рачипамогмолънаю
Кмлзя Владиміра
3-Л стенени е» мсчами: —
ген-м.: ком. л.-гв. Волынск. п., Алексѣю Кушанеаичу:
ком. 73-мъ пѣх. Крымск.
п.. Алекгандру Ііе.інроаному:
плквв.: гев шт., вач. шт. 14-я пѣх. двв , Алексавдру
Ыесснеру; ком. пѣх. п : 136-го Таганрогск., Петру Чернасоау:
Кременецк.,
Іьву Думброап;
ком. стрѣл. п.: 9-го, Александру Гадоаскому;
10 го, Виктору
Харламоау;
Ц-го, Ивану Гештоату;
Снбарск., Нетру Фелыцину; ком.
Донск. каз. п., Ивану Кундрюноау;
1-го див. 14-й арт. бр., Дмнтрію Деми
476
выс.
П Р П К .
по
в.
в.
къ
№
1281
€ Р А З В
Ч
Ѣ Д
П К А > .
денно; кон. 3-го Донск. каз. арт. днв., Миханлу Ленареву;
кон. 2-й Довса. щ
Оатар., Мнтрофану
Гыновсному.
Св. Равноапостолънаю Енязя Владиміра 4-й степени сг мечамии бантолъ: плквн.: нач. ш г : гон. и;г.. 49-й пѣх. див., Алоксаидру Кавгпарадаееу,
ген. пгГ
3-Й стрѣл. бриг., Вячеславу Левитсному;
ком. СНбирск. стрѣл. п.: Нвкелаь
Требинсному,
Мнхаилу Иванову;
ком. Линопн. п. Кубанск. каз. войска, Сі^
пану Нчрнгину\
пдплквн.: гѳн. шт., старш. адъют. отд. ген.-квартнрм. шт. арц
Пѳтру Махрову;
12-го стрѣл. п., Алсксандру фонъ-Клоту\
ком. 12-ю паркоі'
арт. бриг., Виктору Троцкому-Сенютовичу;
числ. по арм. пѣх., исцраьі.
должность шт.-оф. для поруч. при начальн. саннт. отд. шт. армін, кан. Владикіц
Аеербаху.
Се. Лнны 2-й степсни съ мечамш:—Донск. каз. батар., подъѳсаулу Александвт
Каргину.
Се. Лннч 4-й степени ел надписъю за храбростъ": — прпрщ., првзв. к і
эап. ари. пѣх. въ 12-й стрѣл. п., Иваиу
Олимпіеву.
Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — прпрщ., прнэв. щ
зап. арм. пѣх. въ шт. пѣх. див., Карлу Г рюнбергу.
Мечи къ инѣющсмуся ордену ('•:. Равноапостолънаю Князя ВладимІра 34
степени: — комавдовавш. 133-мъ пѣх. Симфоропольск. п., нынѣ дожурп. гон. пп.
арм. фронта, гон.-м., Гооргію Кортацци;
команд. 1-го Уральск. каз. п., плкві
Гѳоргію
Бородину.
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Іілол.
мгра 4-й степсни: — комаиднру 2-го див. 48-й артвл. Орнг., плква. Владаиірт
Гейнботу.
Мечн и бантъ къ имлющемуся ордену Св. Лмны 3-й степени: — ГіО-го пц
Пѣлостокск. п., пдплквн. Владнміру
Коеиленно.
Мечи къ имѣющемуя ордену Св. Станислава 2-й стспени: — пдпрч., прп.
н з ъ зап. арм. пѣх. въ шт. 14-й пѣх. див., Васи.тію
Вырыпаеву.
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: - & т
пѣх. Азовск. п., пдплквн. Евгѳнію
Аблову.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
Всоми.тостпвѣйше соизволилъ иожадовиѵ
за отличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятоля:
щ
0 р д о н а:
Св. Равноапостолънаю
князя Владиміра 3-й стенени сг мсчами:—6ип.
начальн. пѣх. днв., н ы а ѣ нсправляющ. должн. ген. для поручѳній прн командгва р м , ген.-лейт. Иваву Баггоеуту;
комавднру пѣшей Курск. друж. Государеп.
ополч.. плквн. Ннколаю
ІІаеловсному.
Се. Рчвноаностолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и Сантоп:плквн.: комаидирамъ пѣшихъ Курск. друж. Госуд. ополч.: Владииіру Магдекж*
Діомиду Арандту;
комаид. ополч. сап. полуроты, Алексапдру Косинснояц
команд. пѣшей Курск. дру:к. Госуд. ополч, зауридъ-плквн., Аркадію Космину.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
Всомилостивѣйшс сонзволнлъ пожаловать л
от.тично-уссрдную службу и труды, понѳсенныо во врѳня воѳнныхъ дѣиствів:
0 р д о н а:
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степени: — начальн. шт арі.
ген.-лейт., Ильѣ Одителидзе;
дежурн. ген. шт. ариій фронта, ген.-м. Алеагл*
Галнину.
Св. Лнны 1-й стспеи: — ген.-л.: состоявш. въ распоряжов. коиімии
войск. Варшавск. воен. окр., Нвколаю Ковалънову;
состоящ. въ рез. чнн. щі
шт. КІѳвск, воон. окр., Аглаю Куаъмину-Короеаеву;
ген. для поруч. врі
главнокомандующ. арм. фронта. гѳн.-м. Норису
Игелъстрому.
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степены: — гон. шт., шт.-офідля поруч. при главвокомандующ. ари. фроита, плквн. Федору
Гоманову.
Св. Равноапостолъпаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — плквн.: ген. Юшт.-офиц. для поруч. прн Главноконаидующ. ари. фронта, Федору Гоманоп
чнслящ. по ари. пѣх., нсправляющ. должн. начальн. санит. отд. шт. армін, Глріу
Григоровичу;
пдилквн : вачальн. Севастопольск. крѣп. жандармск. ком., Епр
Гангардту;
начальн. Брестъ-Лпговск. воен.-голуОин. станц., ІІетру ІІасоиЩ
нсправляющ. должн. шг.-офнц. для поруч. при завѣдывающ. орган. авіапіоі-і*»
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
Л;
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
1281
477
въ арм. фровта, кап. Якову Гіыцинову,
отд. корп. жандар., нсправляющ. должн.
шт.-офпц. для поруч. развѣдывательн. отд. шт арміи, ротмнстру Георгію Темниноеу; 23-го пѣх. Ннзовск. п., пдпрч. Якову
Колановскому.
Утверждается пожалованіе Главнокомандующимъарміями—фронта заотличія
въ дЪлахъ протввъ непріятеля:
О р д с н о в ъ :
Св. Анни 2-й степени съ мечами: — комагднру 1-го дивиз. тяж. артилбрнг., плквн. Якову Мусхелеву;
пдплквн.: ген. ш г , всправляющ должп. начальн.
шт. пЬх. девнз., Льву Сонолову;
пѣх. п.: 137-го Нѣжинск., Пѳтру
Игнатову;
Ш-го Зарайск., Федору Гундареву;
Мстилавск., Андрею
Че.рнилопгнпмуѴонплу; комапдвру 1-й батар. 17-го мортири. артил. аив., Ннколаю
Ііейчу;
Пвннгородск. крѣп. артил., Александру ІІваиову,
17-го сап. батал., Ивану Лепеніюхіъ; кап.: ген. шт., оберъ-офиц для поруч прв шт. 24-го арм. корп.. Федору
Махину; пѣх. п.: П-го Псковск., Владиміру ІІейландц;
17-го_мортирн арт.
див., Борису Филиппову;
корп. воѳн. топогр., оберъ-офнц. шт 17-го арм корп.,
Сергъю Ганнытневич
у\ 3 5 г о яртил. бриг., шт.-кап-. Борису Гласно\ Донск.
хаз. п., подъесаулу Миханлу
Годамову.
С«. Анны 4-й степсни съ надннсъю за храбростъ': — чнслящ. по армеяск.
гавал. адгют. главнокомандугщ арм. фронта, ротмнстру Мечнславу-Ставнславу
Кринскому;
12-го гусарск. Ахтырск. п., прч. Георгію Бобрин>>ву.
Св Станислала 2-й степени съ мечами; — пдплквн.: ген. шт., исправляющ.
должн. начальа. шт. пѣх. днв., Ивану Готу,
командпвав. 6 ю батар. артил брнг.,
унерш. отъ ранъ, получ. в ъ сраж. с ъ непріят., Алексавдру Зарубіъ;
кап ген.
шт., отд. гсн. квартирмейст. шт. арміи: нсиравляющ должн. старш. адъют., I ворі ію
Гуну и помоша. старш. аіъют.: Павлу Бусонскому
и Алѳксандру
Грейму,
аъі. п 137-го Нѣжннск. Михаилу Широнову,
Дубвенск., Антону
В»,>и~у\
'іиелящ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 49-п пѣх. див.. Владиміру
Иванаву;
Пвангородск. крѣп. артил.: Иваву Стогоеу
н Дмнтрію Михайлову;
17 га еаи.
Оатал., Владиміру ІІоликарнову;
искропоП роіы, Иваву Ііовалеву,
числяіц.
по арм. каиал., исправляющ дплжн. шт.-офиц. при военно-цевэури. отд. шт. ярміи,
ротыцстру Лндрою Беннендорфу,
ссауламъ: Донск. каз. п.: Миіаилу
Шляхтину; Лдріану Ченомасову,
шт.-кап: пѣх п : 34-го Сѣвск., Мартыну Кглопу,
137-го Нѣжвнск., Петру Гуляееу
и Александру Злобину;
35-й артал. бриг.:
ександру Чирнову
н Константину Кондритъеву;
тяж артил. бриг., МНілу Дубовину;
отдѣльн. сап роты. Сергѣю Заицеву;
Севастопольск. кръп.
і роты, Сергѣю Марнову,
Кавалергард<-к. Ея В Е Л И Ч . Г О С Н М П . М А Р Ш О Е О Д О 9
:
~ н ы п , адъют. Его И - п . Выс. Вал. Квязя
^
^
'
м
^
^
Д
бірону Алоксандру Корфу,
подъвсауламъ: Довск каз п^
^
,'
„
А*.ни..ю А — о
I
.ыін..,оч. • -пл прч.
празв нзъ яап. арм. пѣх в ъ Н м ^ І ^ < * Д
_ _
^
.
Г
ру
ЛІгчей КЬ щтѣн,шсч ся °Р<*"* '-1"""
^ х п - 11-го Пгконск.. ІЫ
•
Красноставск. пѣх. п., Николаю Беабородову.
пѣх. п•• " ™ » пваноеу,
11-го
Сапфирсному,
140-го Ііарайск.: Ниину Квсюнову
I Ллексѣю лмнан
у,
Нсковск , каи. Иетру Доброхотову.
, _ _ . - _ . _ Голвгалпчск.
Мечеи » им»ющ\муся ордену Се. *™»»"
п П-'го Псковѵк . ИаПѣх. п., пдплквн. Маркѳлію Калънишіеину
к<>6р-енино«у
силію Ііогданову,
140 го Иарайск.: Соргѣю Орът-*
; * " " ^ 8 М б р і Р *
в Ллокснндру Тархооу,
Солигалнчск., Ннколаю Пноаемцеву,
Ы арти
ѵ
шт-кан. Михаплу Георгіевичу.
_
„лляямтъ
Э . о т л о ч ^ о - у с ^ в у ю слѵжОу • трулы. поносснвые но нремя в о е . н ы п .
ШствіП:
л
Ч
/
/
ь
к
;
м
а
д
к
В
Н
:
к
м а и д И
С
9
А
гмм
п т ч
и а
С . Апни М сшепеии: - ^ к н н . : г^н ^
^
«о-. шрн фронта, Константипу Ссредину
игправл. Д ^ » « ;
- ,
. отд.
Ди и з , барову Лндрею ^ " « ' ' ^ ^ * * " " ^ ^ К Е по а м п ѣ х , п.-иравл.
ген.-каарторм. шт. а р м , Никол-ю ЬГ"™" ""
( „ р ѵ Г,~мыно
тцт ъося.
Должн. старш. «дъют. отд. дежурн. гва. шт. » Р ; ^ " 7 ; ; 4 Г т н р - - шт.арм., кап.
^погр.: всправл. должн. шт.-офпц. для поруч отдѣла іен квартвр
Ьовстантнну Михелъеону
и шт.-кап. Аитову линау
ш
а
т
й
Т
р
ш
д
г
|
0
Т
Р
С
М
ѵ п
м і
и
Р
п
н
к
3
6
478
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р А Я В Ѣ Д Ч И К А » .
'V. Станислава 3-й спклгни: — числящ. по арм. п !.\., псправл. д<\іжн. щ
вит. каац. нач. атапно-хоэ. отдѣла шт. арм. идплквн. ГворгІю
Саченно-Санун^
Новоузоаск. пѣх п., кап. Игнатію Волосевичу;
Отдѣльн. корп. жанд. в ш р ш
должп. шт. "фиц для поруч. отдѣла геа.-квартиры. шт. арм., ротм. Констаатііт
Ширмо-Щербинсному;
чисд щ. по ары, пѣх., шт-каи.: всиравл. дплжн. шт.офиц. для поруч. прн заиѣдывающ. этапно-трапгпортп. частью шт. ары., Алексавдру Миклаиіевснаму
а нгправл должн. старш. адъют. отдѣла дежурн. ген.
шт. той же арм.і Алексѣю Галичъ;
12-го улаиск. Бѣлгородск. п., шт.-ротм. Ивит
Гіъзнинову
Сі. Станислаоа 3-й стспени: — 12-го гус. Ахтырск. п., прч. ГеоргІю Боб
ринову.
Утверждается пожаловавіо комаадующвмъ арміею аа отличія въ дѣлш
противъ нопріятеля:
Орденовъ:
Се. Анны 3-й стспени съ мечами и бантомъ:—к&п.: пѣх. п.: 118-го Шуяех,
Ііорису Гіъаухину;
159-го Гурійск., Ивану Шпановсному:
шт.-кап.: 1 17-ГР
Ярославск., Сергѣю Зналезинсному,
40-й арт брвг., Коаставтвау Бреннешг
1-го мортврн. арт. днвнз., Ннколаю Савелову;
Сибиргк. тяж арт. брнг., Нэду
Гурсному;
Дпнск. ка.і. п. подъѳс. Дчитрію 'Чайнину;
прч.: нѣх. п.: 117-гоЯрославск., Коастантину Магилевскому;
120го Сорпуховск., Александру Климлаичу; 159-го ГурІнск., Якову Бондаренно;
''О-я арт. бриг., Виктору Нессрг
пдпрч: пѣх. п.: 118-го Шуйск.. Лавревтію Шаблыно;
159-го Гурійек., Петру
Діомидову.
Ѵв. Анны 4-й степсни с% надписъю за храбростъ": пдплкпа.: Духовщвнсі:
пѣх.
Алексавдру Миссаылоау,
коыапдующ. 2-мъ двввэ. 40-й арт. брвг., Дятрію Хріъннинову;
пѣх. п.: кап.: 120-го Серпуховск.: Ннколаю Сначеесколу.
н Виссаріону Фсдоуону; 157-го Имеротинск.. Ивану ІІлатнинову;
159 го І>
рійск.: Владиміру ІІражану,
Александру Крылову
и Карлу Бауэру. шт-ии
118-го ПІуйск., Исааку Безеновичу;
40-П арт. брпг.: Сергѣю Арчегоеу,
Пш?
Филатову,
Владныіру Аленсандровину
и Нотру Пинолаеву;
прч: пѣі. і:
117- го Ярославск.: Василію Орлопу
и ІІиколаю Латію;
И8-Г0 ШуПск, Александру ІІаелову;
Вышиоволоцк.. Ііорнсу Дворннсно.му;
Д)хпвшпнск., Георгні
Фонину,
40-Й арт. бриг/ Владиыіру Поціълуау
в Алѳксандру Мосналс**
пдпрч.: пѣх. п.: »7-го Непшлотск., Ннколаю Байдику,
120-го (Ѵрпуховек.:Нвану
Мигаю и Сергѣю лЦитоничу;
1Б7-го Имеретчнск.: Артуру Аману
а Ііорнет
Горбачечу,
159-го I урійск.: Одуарду Мею, Николаю Ашневнчу
и Маииг
Казанце.ву;
ИІО го Абхазск.. Квгеаію Гриневичу:
Духовщип^к., Владіир
Гаврилону;
40-й арт. брпг.: Стопану ІКиновскому,
Николаю
Коровину,**
ксавдру ІІреображеноному
н Соргѣю Королеву;
состоящ. въ 40-П арт. брігррпрщ. Августу ІІавулу;
призв. взъ зан.: легк. арт., иъ Снбнрск. тлх
''
шт.-кап.: АнатолІю Венюнову
и Александру Донукину;
въ 118-й пѣх. Л ч И
п., прч: арм. п ѣ х , Оскару Блюмнвисту
и стрѣлк. ча«-той, Лареу-ВеПвз іЧР*
далю; прирщ: арм. пѣх., въ 1Г>7-й пѣх. Ймеретнвск. п.: Валевтину 1Іиспіъ.* У
Констангнчу Штолъдеру,
Ллоксандру Буйвиду,
Сергѣю
Баклашеву
Тихоау Обиннкову;
лѳгк. арт., въ Снбирск. к ж . арт. бриг., Сѳргью лМ
ксіъеву.
.
щ
0
лр :
ое
Св. Станислава 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — пѣх. п.: 120-го 'іер
пуховск.. шт.-каи. Сергѣю Гжецкому,
прч.: 117-го Ярославскѵ Ннколао
**нну, Дчнтрію Зылеву,
Николаю Кянтновсному
а Ллексанлру Бплнчень
118- го Шуйск., Ллѳксандру Синнвскому,
120-го Серпуховск., Ллвксандру лл
нсандроничу:
157-го Ичеретннск.: Ллоксандру ІІикифорову
и Ыихаилу
*ову; 159 го Гуріяск.: Алѳксавдру Липину
а Евгенію Архангелыноми;
»*>
Лбхазск.: Степану Морозоау,
Ивану Ходасепичу
и Кфиму Головно
*\
сному; 40 й арт. бриг.: Виктору Лутцау,
Владиміру Жуконсному
"
^.
Мосналенно;
4-го мортирн. арт. давнз.: Павлу Гимсному-Карсановръ
••••
ксандру Криштанонсному;
Свбирск. тяж арт. бриг., Ставвславу ' " ^ І
еному, Донск. каз п. с т н . Маханлу Шумнону;
пдпрч.: пѣх. п.: ^ ' ? " ^
славск.: Владиміру ІІІайдицному
и Лукѣ Абраминону;
118-го Шуй^.: В " - " •
*'«Ц**»ичу
а Ііорвсу ІІетринсному,
119-го Коломонск., Федору
і-и-го Сврпухові-к.: Анатолію Адамопичу
п Гафаилу Біълъскому;
''""^у^
ретинск.: Николаю Лукину
Владиміру Барвыню,
Ллоксандру ДѴ*т\
} А а
г
1І11КТ
7
1
ь
л
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К Л » .
479
яію Ше.\епину,
Борису Кондратъеву
и Григорію Тютчеву;
158-го Кутаасск.: Длександру Грунтъ-Мееру,
Титу Солоновичу;
Аггею
Мищенно,
Броаиславу Юхневичу,
Всеволоду Клусову и Ромуальду Кучинсному;
159-го
ГурІйск.: Внктору Гвовсному,
Впктору Галышеву.
Александру
Григорову,
Гвариху Кулешіъ,
Саввѣ Осипону, Якову Броновицному.
Виктору ІІономарченно и Адольфу Стасевичу;
\Фго Абхазск., Николаю Малейно;
40-П
арт. бриг.: Іосифу Высіъвно,
Дмнтрію Карповичу,
Эдуарду Гудопичу и Владиміру Смирнову;
4-го мортврн арт. дивиз., Николаю Гижицному;
Допск:
каз. п. хорунж. Ыихаилу ІІаеліъдышеву;
прпрщ., со-тонщ въ 40-й арт. бриг..
Іосифу Дапису
(онъ жѳ ЛапннскіЛ). п АмплІю Повалитину,
призв. изъ зап.:
арв. пі.\.. въ пѣх. п : 157-й Имеретняск.: прч. АркадІю Ал-нсіъееу
н пдирч. Стѳвану Климпвичу;
160-й Абхазск., пдпрч. Ковстантнну Митненичу;
прпрщ.:
157-а Нкервтпнск.: Ыихап.ту Сонолову,
Втадаміру Голубеву,
Стеоаау МурпъІІирзичу,
Николаю Б ібпшину,
В.тадчміру ІІотудину
и Андрею Бнчениову; 158 й Кутавсск.: Евгенію Денчевскому
Самотыю
и Конставтнну
Семенпву,'Іеб'деву;
159-й ГурІЙск: Нико.таю Навансному
п Карлу
Бениа;
легк. арт.: въ 40-ю арт. брнг.: КмилІю Иоііцеховсному
и Ю іІуоу-Рнхарду-ЯковуЭгону Петерсону;
пъ Спбнрск. тяж. арт. брпг., Михаилу ІІчноницнчму,
Мнхаилу Голубеву,
Впктору ГаншинуДмнтрію Аленсандрооу
и Сергѣю Шотину.
ИмпЕРлторъ
«ь 6 декабря 1914 г.:
Г О С У Д А Р Ь
Всомилостивѣйшо сонзволвлъ пожаловать,
0 р д ѳ н а:
Се. Станислаеа 1-й степени: — гон.-лейт.: иач. арт. Туркестанск. воев.
«кр., Леону ІІоаоееу; комепд. Кушинск к р ѣ п , Александру
Востросаблину.
Св. Равноапостолънто Княля НладимІрч 3-й стспени: — чпсл. по арм. пѣх.,
Самарск. уі.зди. воинск. нач., плквц Кнгснію
Орловгному.
Св. Станислаеа 2-й степени:—1-го зап. кавал. п. ндилквн. Николаю Андрюнову.
Се. Лнни 3-й степсни:—1-го зап. кавал. п., шт.-ротм. Нико.таю
Андругенно.
Г О С У Д А Р Ь
И М П К Р А Т О Р Ь
Всемнлостивѣйшо гоизнолилъ пожаловать :іа
окончаніо въ 1913 г. курса ОфицерсккП воздухоплаваті-льцс Л школы, по 1-му р;.зряду:
Орденъ С«. Анны 3-й сменени: — воздухоплават роты, прч. Ыаксвмнліаоу
Гартману.
с ъ 21 февр. 1915 г
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
объявляетъ Вькочайшео благоволепіе: плквн.:
ков. 10-го стрѣл. п , Харламову
н ком. 3-го стрѣл арт. диввз., Сытину
в
«аулу Уманск. п. Кубанск. каз. войска Даеыдову,
за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ веирінтеля („Русск. Инв." 11 апр. № 81).
Высочайшія награды,
объявлснныя въ Высочайшемъ приказѣ
1915 года:
6-го апрѣля
3'ТВЕРЖДЛЮТСЯ: проозвод. г.тавноком. арміямв фровта 2 дек. 1914 г.,
•** Эт-твчія въ дълахъ противъ вопріятеля, со паршинствомъ: въ прпрщ арм.
пѣх., заур.-прирщ. 10-го < Р Н Н Л Я И Д ' ' К . стр. п. Гыжанноеа
пдпрпрщ.: 14 г*> грен.
I рузингіс. п., Дсргилева;
Аккермявск. вѣх. п.: Кранченна,
Піюхоронца,
«л., .,„,, п Чваноаа,
всѣхъ ш е с т п - с о 2 дѳк. 1914 г.; сто. полк.: 27-гс СиРск.: Апдонушина,
съ 22 сонт. 1914 г., Дачыдона,
Дернбнна,
Дибиниіщ, Воломейца,
Гусана,
Гіъшетина,
Ііоловнова
и
Щ^рбанова,
всѣхъ вогьмц-со 2 док 1914 г ; 9-го Фннляндск.: Копаленна,
Нолошна,
Маѵнонониго
н Матыцина;
10 го Фннляндскаго, Мелъиина
Маненна,
Амдресви Коваленна,
Мурина
и Афанчсъева,
унт.-офиц.: ТруСчев'-к. цѣх.
полка, Смирноеа;
31-го Сибирск. стр. п., Шанъгина,
в.-ѣхъ днѣнадцатн—
» ^ дек. 1914 г.; но артиллеріи: иъ прпрш- легк. арт.: 7-й Сибирск. гтр. арт.
орнг.: цдпрпрщ. Демченна
м фоперверк.: Кѵрънна
(Владиміра) и
Курънна
^лега), йсѣхъ троихъ—со 2 дек. 1914 г.; но козачъимъ еойскамъ: въ прпрщ. Дов^кого каз. в.: урядвика Донск. каз. п. РадЫнчяа
(Соріѣя). съ 9 окт 1914 г.;
"0 лапвсу арміи: пронзвод. главвоком. ариіями фронта 2 док. 1914 г., за отлвчія
_? ™ ™ "ротпвъ непріятеля, со старшинствомъ: въ прирщ. зап арм. пѣх.:
Рчзв. изъ зап.: въ Фпнляндск. стр. п.: въ 11-й, заур-прирщ. Горшнооа; въ
ЧІ
0а
н
480
выс.
П Р И К .
ш)
в.
в.
к*ь
№
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
10-й, увт.-офиц.: Загряясенаго,
Куланова
н Яблоновснаго;
въ прпрщ. зи.
логк. арт.: прнзв. нзъ зап.: въ 8-ю Свбирск. стр. арт. брвг., фсйерворг. Жилинл
всѣхъ пяти—со 2 дек. 1914 г.
Утверждается пожаловавіе коыавдующиыъ арміею, за отличія въ дѣлаіь
протнвъ вепріятеля. по удостоенію Ыѣстной Кавалерской Дуыы:
Ордена Се. Всликомученика и ІІоблдоносца Георіія
степсны:
Начальнику 2-й Сибирской стрѣлковоА дивизіи, ген.-лейт. Сергѣю Лоспѣ
лову за то, что, начальствул ввѣронною ому днввзіѳю въ поріодъ боовъ подъ
г. Лодзью с ъ 6 по 11 ноябри 1914 г., разбнлъ непріятольскія нойска, обходнвшія
ЛодзпнскІя позиціп с ъ запада, чѣмъ воспропятствовалъ обходу :»того города.
Полковннкамъ:
Командиру 8-го Снбнрскаго стрѣлковаго п., Федору Горноспшсву
;л к>,
что въ бою 6 ноября 1914 г., когда однвъ изъ баталіоновъ ввѣронна.-о ему поліі
иачалъ отступать, сталъ во главѣ этого баталіова, повелъ ѳго впсредъ, а эаггііѵ
присоедивнвъ къ нему остальвыя части полка, перешѳлъ въ рѣшвтольвре насттплевіе, отбвлъ протнвнпка, захватвлъ пулеметы н зарядныѳ ящнки и зтимъ способствовалъ общѳыу успѣху дввизіп.
Команднру 6-го Донского кааачьяго артиллерійскаго дпвпзіона, Ишт
Летахову
за то, что въ бою у д. Иавалевъ 18 авг. 1914 г. огнеыъ ввѣреіиге
ѳыу конно-артиллерійскаго дивнзіона заставп.ть заыолчать чѳтыро нопріятелмхи
батареи, въ тоыъ чвслѣ одну гаубнчную, првчеыъ три изъ ннхъ былн брошеіы
противникоиъ на поэнціп.
Вывшему комавднру 14-А ковно-артиллѳрійской батареп, иынѣ комаидуіщѳму, Николаю Лопову
за то, что въ бою у д. Будинпна 15 авг. 1'Л4 г. въ течѳпіо 6 час. вѳлъ бой с ъ провосходнымп силами противвика, ого артиллерісй Е
пѣхотой, отражая подходившую пѣхоту н дѣйствуя во выпуска послѣдняго смряда, причемъ оставался па позпціи до смѣпы ого другою батаросю.
Пдплквн.: Сабирскнхъ стрѣлковыхъ полковъ:
4-го, Константину Травнинову
за то, что въ бою 8 ноября 1914 г. оіѵ
направивъ ввѣревный ому баталіовъ въ атаку ва ключъ вепріятельсквхъ пояар
(кладбнще), саыъ пошѳлъ во главѣ одной изъ ротъ, ворвался въ кладбище. саяШ
укрѣпленное, былъ равѳвъ въ грудь ва вылетъ, но нѳ позволплъ вынесп сеы
изъ боя, пока нѳ убѣдплся, что познція закрѣплена аа ианн.
6- го, Александру Боѵооснаму
за т<>. что, временно командуя в а з м и и л
полкомъ, в ъ бою въ вочь ва 20-0 ноября 1914 г., увлекая лвчнымъ примЬроіг*
ввѣрѳввую ему колонпу, несмотря на болыпія потерн, овладѣлъ важнымъ пую
томъ позвціи, который былъ захвачонъ противннкомъ, и. удержавъего въсжоаг»
рукахъ, содѣйствовалъ успѣху въ этомъ бою.
^
7- го, Твмофею Власову
эа то, что въ бою 6 ноября 1914 г., командя «
таліономъ, взялъ с ъ боя рядъ позицій, захватнлъ два тяжѳлыхъ орудія, котор»
сдалъ начальству, и эатѣмъ удѳржался на занятой позиціи до конца боя.
Команднру 3-й батарои 7-й артиллоріАской бригады, Нвколаю Гадецноя^
за то, что въ бою 15 авг. 1914 г. у д. Гопкѳ отбилъ картечнымъ огнемъ ата»
превосходныхъ сплъ австрійской пѣхоты н два раза заставилъ эамодчаіі» п).
меты противннка, чѣмъ содѣйствовалт. успѣху боя.
.. .щ
Командующему 5-мъ мортврнымъ артиллерійскимъ дивизіономъ,
Тихоцному
за то, что вроменно командуя названвымъ дввизіономъ,
женіи подъ Томашевымъ 27 авг. 1914 г., съ меныпимъ числомъ °Р>' V ттЬітгзамолчатъ сильнѣйшую артнллорію противника, чѣмъ содѣйствовалъ олагопр
ному повороту сраженія.
ДІ
Капитанаыъ:
66-го пѣхотнаго Вутырскаго полка, Ынхаплу Балынееу
за то,
*Хт1 1 окт. 1914 г. у д. Ольшовой-Волн, по собствѳнному почину, выдвнвулся
соту для прикрытія фланга дивнзіи н обозпѳчилъ развсртываніо ея въ вепочствѳввой близости противипка
чт0
яыс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
>в
1281
С Р А З І № Д Ч И К А » .
481
Ѳ-го Сибирскаго стрѣлконнго полкя, Александру Мсаеіъдеву
за то, что въ
бою въ ночь с ъ 5 на 6 ноября 1914 г., будучи тяжело равенъ въ руку съ раздробленіемъ костн, воодушовивъ свою роту, дввнулъ ео въ атаку ва протнввнка
приіѳнъ было захвачено дна пулемота.
7-го гусарскаго Бѣлорусекаго Инп. Л Л Е К С А П Д Г А I полка ротм. Алоксандрѵ
Вязъмытинову
за то, что въ бою у д. Будннина 15 авг. 1914 г., когда конвая
<атар«я осталась ужѳ безъ патрововъ, с ъ ввѣревнынъ ему эскядрономъ, жертвуя
еобою, бросился въ атаку ва непріятельскую пѣхоту съ пулсметамн и этнмъ далъ
возиожяость въ это время свабдать батарею патровамв.
ИI табсъ-капнтааамъ:
37-го пѣхотнаго Ккатеринбургскаго полка, Квгенію Гусееу за то, что въ
<*ю М авг. 1914 г. у п. Лашова удержалъ важный въ тактнческомъ отвошенів
пунктъ (фольваркъ Надоліцы), что дало возможвость ва слѣдующія день вашвмъ
вонскамъ псреПти въ наступлоніо, окончившееся поражѳніомъ противника.
4-го Сибирскаго стрѣлковаго полки, Ннколаю Гуръееу
за то, что въ бою
6 іоября 1914 г., со ввѣреввою ѳму ротою ворвжлся въ снльао укрѣпленное кладонвда, состаалявшее ключъ познцін нѣмцевъ, вступилъ въ командованіѳ баталіоявагь, за выбытіемъ его конавднра нзъ строя въ тѳченіо 7-ма часовъ отбввалъ
превосходвыхъ снлъ протнвннка и. будучн почтн окруженъ протнвннконъ,
іпхкился съ остатками баталіона н зжвялъ новую позвцію.
2-й Снбнрской стрѣлковой яртнллерійской брнгады, Владнміру
Барналоеу
І5ІІ°'
* *
^
Р
госоодскомъ дворѣ Вымысловт.-ФравпузскІА 6 ноября
і-'И г. оыволъ свою батарею ва открытую позицію на линію стрѣлковой цѣии и
свонмъ огнемъ .частавнлъ занолчать нопріятѳлілкую батарою, обратнвъ непріятельскую пѣхоту в ъ бѣгство.
Првівянному и з ъ запаса логкой артиллеріи въ Снбнрскую тяжелую артиллеріАскую бригяду, Анатолію Фамъеву
за то, что въ бояхъ 6, 8, 11, 18 п 23
1914 і . гъ менмішмь ТИКИпИІ ирудій Ц І Н Ш
чк-тавлялъ И н н і І ч И
зепріятелі/-кі;і 'атареп. но и неодиократно подбивалъ неігрітноьежіа ОрукІЯ і Пн>
Р'
' запряжкж, что позволило пѣхотѣ лахватнть этн орудія •
Ч
Т
0
а с п
0
1
0
я т о л ь с к
П
Н
я
Автомопнльной пулсметной роты, Павлу Гурдоеу,
нынѣ убвтому въ бою
•* иепріятеломъ, н пронзведѳнаому въ чвнъ ка:і. аа то, что въ бояхъ 20 • 21
вояс.ря 1914 г., с ъ четырьмя бронврованвыми автоноби.тянп, выдвввувшвсь вперодъ по іпоссо па Ласкъ безъ нрнкрытіи и прнблиэипшнсь на ІГЯ) шаговъ къ иастуианшеп колонііѣ протнвннка, паносъ сА большой уронъ и прнволъ сѳ въ иолное
Ра^стрпйстно, п|юдолжая дѣАствовять, воснотря на то, что какъ сямъ. такъ в всѣ
пулеметчвки были ранены, прн чомъ всѣ автомобили, хотя н повреждснвые, бы.ти
вывезѳвы нзъ боя.
13-А Донской ка-іачьей батярен подъес- Афанасію Груаиноеу
за то, что
бою у выселковъ Мельвнкя 18 явг. 1914 г. со взводонъ Донской кязячьей
артн.тлерін. выѣхавъ вя открытую поэицію, свовнъ огнѳнъ выбнлъ протнвнякя
• » фольварка Нравда и подавилъ огонь 4-хъ пулонетовъ, изъ конхъ два сгорѣлн, п 2 были потонъ аахвачены каааками.
«7-го Ш.хотнаго Тарутыігкнго полка прч. Андрею Иинонову
зя то, что
" ь бою 13 авг. 1914 г. огвѳмъ своеА пулеметной конавды, по собственвону поУ . прннелъ къ молчанію пуломоты противника н содЪЛствовалъ успѣху атакн
своеп пѣхоты.
7-го Снбнрскаго стрѣлковяго полка пдпрч. Алоксявдру Верещаеину
эа то,
"3°
°ою 6 ноября 1914 г., командуя пулеметвынъ ваводомъ, огнемъ его способствова.ть взятію н удержанію ая собой 2-хъ неьріятельсннхъ тяжелыхъ оруіія.
' ' О С У Д А Р Ь
И М П В Р Д Т О Г Ъ
Всемнлостнвѣйшо сонзволнлъ пожяловать,
отлнчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля:
ЧИВ
п
3 8
0 р д о в а:
Св. Раеноапостол%наю
аующому 5-ю кавалерійскою
Се. Лнны /.
степени
«одесту Р о я м ш е в е к в л и ;
м
Княля Владимхра 2-й степени с» мечами: — командввваіею, ген.-м. Нвколаю
Чайновсному.
съ мечамы: — ввсп. арт. 7-го врн. корп., ген.-лсПт.
кои. 1-й брнг. 10-П кявал. дивнзіи, гон.-м. Васнлію
482
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
кл.
№
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
Св. Станислпва 1-й степени сь мечами: — сост. ио Кубииск. каз. в., коиандующ. брнг. 1-й Кубанск к а і . днв., гов.-лсйт. Владвміру Карцову;
гев-к.нач. шт. ари. кора. Льву Байноау;
кох. 2-й брвг. 31-П пѣх. днв., Алексаііру
Саввичу;
ком. брвг. 34-й пѣх дпв., Бвговію Котюжинсному;
ком. 31-й арт.
брнг. Леовнду Иищинскому;
нач. нижон. упр. арміо, восп. инж., Ллексаадру
Ііпат оаичу- Гора нсн ом у.
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мсчамц: — к «
74-го пѣх. Ставропольск. и.. плквн. Иико.таю
Архиповичу.
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бантомкплкви.: ком. 10-го драг. Новгородск. п., Ипколаю Клеецоау;
командующ. Дабівсквмъ п. Кубанск. каа. в., Ивану Захаръину;
пдплквн.: ком. 48-й парк. арт
брвг., Соргѣю Левицному;
76-го пѣх. Кубанск. п., Николаю Ковалеву;
5-го
сап. бат., Николаю Захароеу;
ьап-: 189-го пѣх. П з м а и л ь - к . п., Борнсу Черневаному; Снбирск. стр. п., Алѳксандру Манланоеу;
арт. бриг., В.тадиміру Кар
таиіевскому;
корп. воен. топогр., Ннко.таю Мораити;
шт.-кап.: Дрогичивсі
пѣх. п., Давінлу Диеничу;
4-П тяжел. арт. бриг., Николаю Щехлову; Дрогвчивск. пѣх. п. прч.: Николаю Бончъ-Осмолоесному
и Пнколаю
Тыхалъенояц,
73-го пѣх. Крымск. п. пдпрч. Мнхан.ту Соловнову;
1-го ЛипеПн. п. Кубавск. ш
воПска хорувж. Діодору
Бондаренко.
('>:. Анни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: Грайворовск. от>і.
полка: Апдрою Яреоъно,
ИларІону Гейно
и Антону Януцину;
Туркеставсі.
кон.-горн. батар., Конставтину Говорову;
5-й Донск. каа. батар. сотн. Нвіву
Титову;
пдпрч.: арт. брвг.: 9-й, Павлу Спиридонову;
12-й, Борнсу Дехтереву; 19-й. Гѳоргію Біълостоцному:
24-го сап бат., Нико.таю
Стрижевснояу
отдѣльн. сап. роты, Зеаову Тарановскому;
прнзв. н з ъ зап. арм. пѣх. въ Граіворонск. пѣх. п., Якову Шандыбину;
прпрщ., призв. и з ъ зап.: арм.пѣх., п
пѣх. п.: 70-П Кубанск., Алоксандру Гостоег^ееу;
ГраПвороиск: Ковстанівну
Панченно,
Всніамину Костнноеу,
Авдрею Власенно
Фѳдору
ІІндутнояу,
Василію Саеченно,
Потру Куанецооу,
Фодору Власову,
Йльѣ Лолееомуш
ГворгІю ІІрокопенко;
лѳгк. а р т , въ 19-ю арт. брнг., Аркадію Бри.гингу;
важ.ьѵ
въ 5-й сап. б а т , Лѳову Эйсмонту;
отдѣльн. сап. роту, Якову Болдовснояу
Сч. Анни 4-й стспени съ надписъю за храбростъ": — шт.-кап.: 47-го пьі
Украинск. п., Емѳльяву Коваленно;
арт. бриг.: 12 П, Георгію Оболенскому
19-й, прч. ІІавлу Біълннову;
пдпрч.: пѣх. п.: 59-го Люб.тпнск., Иваву Ѳедопшу
60-го Замосцск.: И г о | м Лонневичу
п прпрщ. зап.арм. пѣх., Сергѣю Бурлакові
Св. Станислана %-й степени съ мечами: — шт.-офиц. для поруч. прв шт.
7-го арм. корп., ген. шт. пдплкнн. Юрію Григоръееу;
каа.: гои. шт.: сіарш
адъют. шт. арм. корп.: 7-го, Николаю Карлстедту,
24-го, Дмитрію Лебедеву.
старш. адъют. шт. 1-й Кубанск. каз. д и в , Иячеславу ІІауменно;
об.-офід *и
поруч. прн шт. 7-го арм. корп., Степану ЯІагунъ-Линнину;
195-го пѣх Ор*
вайск. п., МакснмилІаву Тарасееичу;
Горско-Моздокск. п. Терск. каз. в. ес Д*
зарю Бичерахову;
шт.-кап.: гон. ш т , об. офиц. длл поруч. при шт. 7-го ар»
корп., Потру Коновалову;
195-го пѣх. Оровайск. ц., ІІотру Гожно; арт. іф«г
49-й, Николаю ІІотулову.
тяжол., Борнсу Гернгросу;
морт. арт. двввз.: гго.
Вадвму Константиноеу;
8-го, Борнсу Біълъскому;
24-го, Внктору 8о*Д^
ченно; 2-го кон.-горн арт. днв., А.тексавдру Гурандіъ;
сап. бат.: 11-го, Грпгор
Гротенгелъму;
24-го, Георгію Кононоеу;
подъес.: Таманск. п. Кубавск. и войска: ВасилІю Гончарову
н Аркадію Крыжановсному;
прч.: 195-го П*
Оровайск. п., Николаю Асейнину;
49-й арт. бриг., Константнпу Васнецову.
7-го морт. арт. д и в : Владиславу Віънцновсному
н Иваву Павловсному. ****
сап. Имп. Н П К О Л А Я 1 б а т , Георгію Голембатовсному;
корп- воев топогр., Іо»*7
ІІахареву;
Горско-Ыоздокск. п. Терск. каэ. в. сотн. Мнханлу Сосіеву; хору _
Хоперск. п. Кубанск. каз. в.: Борису Милашевичу
и Якову Прогцен
Горско-Ыоздокск. п. Торск. каз. в., Василію Зерналею;
прпрщ. эап.: легк. ар •
призв. въ арт. бриг.: 71-ю: Константипу Голоеину
в Ивану Тначенко-інч
ѵ
14-ю парк., Алексавдру Копилеосному;
ннжен. в., въ нскр. роту, Аркаді»
броенинову.
,|
9
щ
1
Мсчи и бантъ къ имѣюще.чуся ордену Се. Анни 3-й стспсни: — *
батар. 12-й арт. брвг., пдплквн. Дмитрію Нороеу;
47-го пѣх. Укрнинск. п.
Ірофнму Гордіенно.
„,
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Станислаеа 3-й
ыепени:--і&'_
по.тк.: 47-го Украинск.: кап. ВладимІру Цп»хановичу
п шт.-кап. Сергѣю луау
нову; іО-го Кубаи к., прч. ГригорІю
Голеннееичу.
ком
п
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
1281
Всемилостнвѣйшѳ
за отличія в ъ дѣлахъ протнвъ поиріятѳля:
Г О С У Д А Г Ь
соизволилъ
И М П Е І * А Т О Р Ъ
и
го) -кД йюг» .гдасед «нг»Ьн»и- 0 р Д в м * :
483
иожаловать
Л
V *' ^ Ѵ°гя "гиатэо
^
ШѢ
Св. Анны 1-й степсни сг мечами: — гев.-м.: числящ. по арм. пѣх., ком. 2-й
бриг. 16-й пѣх. див., Виктору Баудеру;
числящ. по арм. кав., ком. брнг. 7-П кав.
дивиз., Федору
Иубцу.
Св. Равноапостолънахо князя Владиміра .%и степени съ мечами: — плквн..
юк. Симирск. стр. полк.: 2-го, Ллекганару Билинсноми,
8-го, Фодору
стаеву; 8-го Сибирск. стр. п., Сергѣю Ііовиринсному;
ком. 1-ю див. --й Ововрск. стр. арт. бриг., Константньу Левицному,
ком. 2-го Снбвргк. горв. арт.
лвнз., Дмитрію Органову.
ком. 1-й Сибирск. парк. арт. бриг., Ннколаю иаОіыіт/
т
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами н бантомъ —
чнслящ. по пол. логк. арт., ком 2-й Сибнрск. стр. арт. Г.риг., ген-м. квязю Аіексѣю Гантнмурову,
7-го Сибирск. стр. п , пльвя. Нвколаю
Военресенсному,
одплквн.: 26-го нѣх. Могилевск. п., Семену Гыбано*у\
ком. 5-й батар. *-п ^ в *нрск. стр. арт бриг., Нвколаю Заболотсному,
ком. 1-мъ дивиз тлжел. арт.
<фаг.. Цвапу ІІдвьновоному,
ком. 4 6 ю парк. арт. брвг., Алексавдру
Нуонеру,
кон. 25-мъ морт. парк. арт. днв., Авдрею Гернгросеу,
11
' ° *вовск. старш. Потру Артинсному;
кап.: Снбнрск. стр. полк.: 5-го: и в а в у п и роноеу и Васплію Конушнину,
8-го. Леопольду Ауману
ротм: улан. полк
16-го Новоархангельск., Вальтеру фонъ-Бреверну;
17-го НововвргорсдскѴі ерггю
Толмачену; 17-го гус. Червиговек. п : Алекоавдру Суббопгину
и ^і-Мю ся
6УЮву\ Донск. каз. п., ес. Федору ЗКучснноеу;
ком. 3-ю батар. - - Н мфск
стр. арт. бриг., кап. Константину Бухало;
шт.-ротм.: 16-го улан. Н р в л р ^ Ш » ;
скагоп, Иотру Наумову,
17-го гус. Чернвговск. п.,
"
^
2-й Свбврск. стр. арт. брнг. шт.-кап. Конставтину Горуноеичу,
прнзп. пзъ зап.
арн. пѣх. в ъ 8-й пѣх. Эстляндск. п., прпрщ Иваву
Филимоноеу.
го 1
Н
Се. Анны 2-й стспени съ мечами: -
и
к
о
л
вг
а
5-го Сибирск. стр. п. шт.-кап. павлу
Св Анни
3-й степени съ мечами и бантомъ:- 5 го Сибирск. стр. п . | Ш М ! ™ '
Мнхаилу ІПандеру
н прч. Михаилу Махоеу;
2 Й Сибирск. стр. а р г бриг.. прч.
Мвхаилу Лагуноау
н пдпрч. Иетру Шнлнреному,
призв. изъ аап. арм. пъх.
въб-й СнСнрск. стр. п. прпрщ. Мнхаилу Алфупюву.
. п
Се. Станислма 2-йЛенени
съ мечами: - 5 т о Сибирск - « Р - " Алексавдру Посиребышееу
и прнзв. и з ъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жо п., прпрш.
ШиМ
Р91
т т
К Я
^лІечТЖ^
им^емуся
ордену С.. ^
^ ^ «
"Р* 4-й стспени: - ком. тяжел. арт. брнг., плквн. Петру
Яонопчансиому,
чвслящ. по гвард. пѣх., сост. в ъ постоянномъ составѣ офвц. стр. шк., мш.
колаю
Афанасьеву.
За отлично-усѳрдную службу п труды, попосопныѳ во вромя воснныхъ
дъйствій:
п
0 р Д о в а:
Се. Станичаеа 1-й степсни: - завѣдыв. ввжѳн. ч. шт. арміи, воев. инж.,
ген.-м. Оттону фонъ Эттингену.
,
. _ о м . желѣзнодор.
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра
™ . . ф и ц для
<*<ат., плквн Ивану Ивашову,
пдплквн,: « « И
5 К ^ ? ш т . - о ф н ц . для
Дѣлопр. црнзанѣдыв. арт. ч. шт. армін, А н ^ т а м ю
^ ^ ^ ^ ^ Т ^
Дѣлоар. прнзавѣдыв. ннжѳн. ч. шт. армін. воон
* ' " ^ " , ^ . г.іт. Николаю
89-го пъх. Изманльск. п., Гооргію Манаров,
•// °/^ ^
а«.ьа^«/.
Олыиевсному,
1-го Сибарск. морт. арт. див. шт-кап. Ьнктору
"
і
Г о с ѵ д л Р ь И м п в Р л т о Р ъ объявляетъ Высочайшеѳ^благоволев.- плкви
^ г о г у с . Ин^рманландск. п., ^ ^ / ' ^ ' ^
в а с ^ о в с к . в^х п^іпплквн;
Веденнееу, ком. 1-го гора. арт. див., ^^Т^^^^тат
Шела^олунновсному
и нспр. долж. вач. шт. пѣх. днв., « « • - '^?
).
« " Ѵ , за отличія в ъ дѣлахъ протввъ непріятеля ( Д і с с к . и в в . І О
г т г п е н и
К
ш т
с
И
0
и
в
н
л
В
в о
П р
а
О
0
1
ю
о р
д / е
М
В
ш т
1
]
3
а
п
№
в
Ѵ
1
8 2
484
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
С Р Л З В Ѣ Д Ч И К Л » .
1281
Высочайшія награды, объявленныя въ дополненіи къ Высочайшему лриказу.
отданному марта 22-го дня 1915 года.
ІІом. поѳн. мпп., воен. пи.і. , ннж.-ген. ІІернандеръ
назнач. ч:іѳн. Гос.Сов,
съ остапл въ заним. должности.
п і ч > 1 ].; I н і і ; І | ( Л : за от.т. по службѣ: в з ъ гѳв.-м. въ ген.-л.: числящ. к
арм. кавал., комавд 7-ю кавал. днв., Гербергъ^
съ утвержд. въ заним. долха:
изъ плквн въ ген.-м.: экстраордна проф. Нвколаевск. инж. акад. н постоян. чдеіъ
тѳхн. ком. главв. воѳнво-техн. управл., воев. ввж., Балдинъ;
состоящій по Ку
банск. каз нойску, атамавъ Майкопск. отд. Кубанск. обл., Лагуновъ (Нетръ).
дѣлоцроаявод. комат. оо устройству казармъ главв. управл по квартирн. доводѵ
ствію впйскъ. воев. в в ж , ЗІоисіъевъ; завѣд. кварт. частью Омск. воев. окр., вовь
а н ж , Думбчдзв,
родакторъ картъ при воопно-топогр. отд. главн. упр. гев. шт,
корп. воѳн. топогр., Подънполъоній;
числящ. по гвар. легкой артил., понощі.
начальц глави. артнл. полнгона, по тѳхн. части, Андреевъ,
с ъ зачнсл. по воа.
лѳгкой :ірін :., чнслящ. по арм пѣх., исправл. должн. предсѣд. Кааавск. пвтеід.
пріемной комвссіи. Лнпунонъ,
с ъ утвержд. въ заввм. должн.; чвслящ. по гварі
легк. а р т : помощв. вачальн. Ижовск. оруж. и сталедѣлат завод., по техв. часта
Циглеръ;
пачальн отд. главв артал. упр., Свидерсній\
нсправл. должн. покощі.
завѣд. артил. пріомк., Валътврш,
с ъ утвержд. въ лаиим. должв., всѣ трое-съ
зачислоа. по пол. логкой арти.т; числящ по арм. пѣх., помощіі. нача.тья. Закасиійск. обл., Колман^въ;
часлящ по пол. легкой артвл., начальв. Хабаровеа
артвл. склнда, Федорпвъ; дѣлопронзводвт. главн. упр. по квартврв. довольствіг
войскъ,воон инж., Афчнасъевъ;
гон. шт., аач. шт. Кавказск. арм. корп.: Довгнрд*
в Ластонминъ;
воев судьи Иркутск. воонио-окружн. суда: Гудновскій,
Сно
сыревъ и Каменсній;
дѣлопроизводит. воонно-тюрома. отд. гланв. воеаао-суді.
управл., Анутнинь;
н т ь пдплквн. въ плкви.: завѣдыв. отд. цѳвтр. ваучно-теід
лаборат. воен. вѣд. в штата. проподав. Наколаевск. пвж. акад. н учвлнща,
и н ж , Сахаровъ;
ва вакавціа: в з ъ каа в ъ плквн.: по пѣхотѣ: полковъ .т-гвСѳменовск, Гихтеръ;
Егерск., фонъ-Герихъ;
Лнтовск., Щербачевь; Кеягольмск., Курлонъ; Иетроградск.: ІІерховцевъ,
Карповъ
и Петронъ; Волывсі:
ІІовиноть
н Я&иткееичъ;
л . г в . стрѣлк. п.: 1-го Кго Ввлич.:
ДжулІаннI
баронъ
Таубе, 4*го Имн. Ф А М В Л І В : Колотинсній
и Семеновъ; поортшлмтк
чиелящ по гвард. легкой а р т в л : офицоръ батареи Михайловск. арт. учплва
Аиринсній,
съ вазв комавдвр. 2-й батаров Мвхайловск. арт. учплища; Пвтннград<-к. Имп. П Е Т Р А В К Л П К А Г О арсонала. Давыдовъ;
исправл. должиостъ млиШ.
цроизвііднт оцыт. и для разработкв техн. вопрос. сомнсгіи по првмѣи. взрывит.
веществъ артил комитота пря главв. артил. упр., Гдултовсній,
съ У^Р**
въ зааим. должн; Тульск. Имп. П Е Т Р А В Е Л В К А Г О оружейн. яавсда: Иефедее**
Каневспій;
Сестрорѣцк. оруж. завода. Храбровъ;
Тульск. Имп И В Т Р А В Е Л К А Г Р
оруж. занода, Гусевъ; начальн. подважвой почив. масторской. Филиппоеъ. (
стоящіп въ распоряж. главв. артал. упрацл., сверхъ штата, Броиевсній;
гл*№
артнл. у п р : исправл. должн. помощн. редакт. части по изд. спец артил. уставо
руководітвъ н наставл. прн артил. комнт., Самсоновѣ;
исправт. должн. м-**
пронзвпд. опыт. и для разработкв тѳха. вопрос. компгеін по примѣн. -^Р" *
веществъ артвл. комвт., Хатунцееъ;
всправл. должв младш. артал. пріе*
старга. оклада: Смирновъ
и Межинсній,
псѣ чотворо—съ утворжд. въ ІМД»
должа.: Петроградск. трубочв. запода, Кулстоеъ;
Луганск. патрон. аав., **"9
цовъ Велънминоеъ;
всправл. должв. младш. артил. прІемщ., старш. оклада, вр
глава. арти.т. упр . Аленсіъсвъ,
съ утворжд. въ ааавм. должн.; Луганен. мттл
завода, Оже-де-Ганнуръ;
Петроградск пнтроа. завода, Годлеесній;
°Р*Г
1
84
и
ИС
должн. отиопь Л П Л П І А / ^ 2 . 2 Т !
опытѵ
главв. артн.т. упр., ІММ
БоііноР о и^ .для
. - <разработки
, ѵи «і>... т о і а , вопрос.
, . - - ч артнл.
.
• компт. №
прошзвоісп*
оиыт главн. арта.т полигона. оа*гпин%;
Молчсъ; вснравл.
исправл. долж
должн.шг-офвц.
старш. д.ія
прлязвод.
» ^
и для разработки техн. вопрос артил. комат. при главв. артил упр.^ -од. ^Г^ь
^ Р ^ в ™ ^
Лверждѳв. » * завим. должн.; помощв.
есауловъ въ плкви- и«
* масторской, ІІнаноеъ;**
•*абинъ (Квгѳаій)
^ ™»*
"оискаму. л.-гв. Каэачьяго Его Вклпч. п., В+
Г
ѵ
м
ѵ
:
Н
К
П О Д В И Ж И
а ы
п
о
ч
и
ѵ т
в
304
« « " • ^ о р е ^
"УЩей войны, с ъ 1 янв 1 9 1 5 "
г
Ы
в
^* *"
7
1
Вь
сонзволнлъ п о х а л о " Ь
" і в а н н ы е обетоятелъ*-''
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
< Р А З В Ѣ Д Ч И К А > .
1281
485
І!ри.гіантовые знакн ордена Св. Іілаювѣрнаю Великаю Князя Александра
Невскаю: — временно-команд, вопск. Казавск воѳн. окр., нынѣ главн. начальн.
саабженій армій фронта, гон.-отъ-инф., Алѳксѣю
Маврину.
0 р д о н а:
Ііѣлаю Орла:—бывш. воАск. ваказн. атамаву воАска Довск., нынѣ походв.
атаману прн Верховн. Главноком., гов. отъ кавал., Василію
Покотило.
Св. Анны 1-й стспени: — исправл. долж. начальн. шт. Московск. воон. окр.,
ген.-м. Пиколаю
Оболешеву.
Св. Станислава 1-й степсни: — состоящ. въ распоряж. начальн. главн. шт.
гев.-м. Пвану
Харину.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
ВсомвлостивѣАшѳ сонзво.тнлъ пожаловать:
Орденъ Св. Анны 2-й стелени:—числящ. по арм. пѣх., шт.-офиц. для поруч.
при мнн. внут. дѣлъ, пдплквн. ВладимІру
Есаулову.
Высочайшія
награды,
объявленныя въ Высочайшемъ приназѣ 7-го апрѣля
1915 г.
УТВЕРЖДАЮТСЯ: по плхотѣ: производ. главноком. арм. фронта 6 дѳк.
1915 г.. за отлнчія въ дѣлахъ протпвъ вопріят, со старш.: въ прпрщ арм. п.
заурядъ-прпрщ. Краснинск. пѣх. п., Торичка,
съ 6 дѳк. ІШ г.; пдпрпріц.:
Краснинск.: Стрѣлноеа*
съ 22 сѳнт. н Гоманова,
съ Ь дѳк. 1914 г новоржевск.: Слгъпченнова,
АЛросеннова,
Григоръева,
всѣхъ і р м п - в в ^ < " ° й
Штвіъйченкоеа
и Тигрова,
о б о и х ъ - с ъ 3 ноября « 1 4 г.; Коротояьс.к
д^ябчука, съ 6 дек. 1014 г ; Сибнрск. стрѣлк. п.: 26-го:
*%т™"«*^™Хчмка, о б о и х ъ - с ъ 12 оьт. 1914 г.; 32-го, Вузнецоеа,
съ 2У окт. М і ^ ^ Ш ^
17-го: Петренноеа
и Булганоеа,
о б о и х ъ - с ъ 6 дек. 1914 г., ^ г о - / I " Ф * *
сма,о, Жичкоеа,
Люнова,
всѣхъ т р о и х ъ - с ъ 27 авг. н С ас п і ь ж и1 и . с н а г о съ
29 авг. 1914 г.; 3-го Финляндск. стрѣлк. п., Трусоеа.съ
15
^ ^ ^ 2 а ^І іі
Краснинск. пѣх. п., Широноеа,
съ 6 док. 19.4 Г.;ЯО-ГООТОѣМ.<*вП " 2
еъ 4 авг. 1914 г ; по артишрін:
произв главвоком. арм. фронта'6 Док. Ы I I V М
отличія въ дѣлахъ протнвъ вѳпріат., со старш.: въ прпрщ- лсгкоА арт пдпріірщ арт.
*риг.,Зданоеича; фсАерв. 28-Д арт. бриг., Билисснаго,
* * > " ^ ^ ° " * "Ѵн*
п о с у а р - « : п р о н з в о д . главноком. арм. фронтаб дек.
о т л и въ дѣл.
;
в
М М
1
протнвъ вепріят., со старш.: въ прпрщ. заааса арм.
^ - ^ ^ " Ь Д ^
Фельдф.: въ Коротоякск. пѣх п., Л м т о в ч е н к а , съ 6 дск. 1914 г.,
•
»
«•р«* стрѣлк п., Труфаноеа,
съ 31 окт 1914 г.; унт.-офнц въ пѣх. п . *ъ
Номржемкій. Виноградооа,
со 2 ноября 1914 г.; въ Коротоякск.,
ІеръСар
н и с я н ц а , съ 29 окт. 1914 г.
*
і.
Утверждаѳтся пожаловавіѳ конавдующвмъ арміею, за отлич.я в ь д Ш ъ
протнвъ нѳпріятѳля по удостоѳнію ЫѣстноА ГоорпевскоА КавалерсвоА Думы.
ч в Т
Ордена Се. Великомученика « Побѣдоносиа Георгія 4-й степени:
Полковннкамъ: комавдпрамъ стрѣлковыхъ полковъ:
43-го Снбврскаго, убитому въ бою
^ ^ ^ ^ ^ ^ Ѵ ^
^а то. что въ бояхъ съ 28 октября по 3 « ^ * * * *
о А прнмѣръ доблестн,
б м ш участкахъ ротъ ввѣренваго ~Г™**'
^ ° п р 1 з в ^ ъ нодъ огнемъ
неустрашвмостн и саноотвержевія, 2 н о я б р я ^ *
!
^
наводки
противника развѣдку переправъ черезъ ^Сольдау ^ ^ ^ ^ / ^ . . . т в л ь і ь і л
«остовъ, въ ночь со 2 на 3 ноября 1914 г
^
огнемъ нротнвннкаипри отчаянаомъ со стороаы
^ ^° " ;
,аъ н
повелъ , . а иолкъ къ атаку, выбилъ нѣмцовъ изъ око овъ, занялъ гор
гъмъ обезпочнлъ дальнѣйініА успѣхъ частямъ о
™ ^ ^ " ^ ^ , , 1914 г. въ бою
Сибврскаго. Вячеславу Н ^ - ^ ^ » ^
прнкрыть
аодъд. Ііиввнъ-ВоровскіА, получпвъ « Р " » ^ ' ^
"„іиіахъ^
^ходъ прочнхъ част сА дивизіи н. «Дврживаясь иа ар. РгаРДныхъ позвціях^,
™
Мѣ атакн эвачвтѳльво провосходящвхъ св.тъ і.ротивникл чъмъ Д
«ходившимъ частямъ отоПтн и занять вовыя позвціи.. Оъ 1Ь по. ЛІШМ р
,
со своимъ иолкомъ въ составѣ Д » У » б а т м ояовъ
^зефовъ, подъ убіАствоннымъ ружеАііымъ и артиллѳрІАскимъ огнсмъ у
ГОО
Я В
г
п
1
Н 0
л и ч
!
м
г
г
І
0
Р;
п
о
д
ъ
п
п
о
с
л
,
я
во
8 0 6
0
п
8
Р
1
8
0
0
н
я
1
ъ
г о р
486
выс. прик. по в. в. къ Л* 1281
« Р Д Я В Ѣ Д Ч И К А .
отбивалъ всѣ атакіі япачпте.тьно превосходящаго его иротнвннка, а когда вечерог*
20 ноября 1914 г. протнвннкъ прорвалъ иапю расположевіе, что погтаввло нхза
чагти въ крнтическоо положеніе, Судучн прн эгомъ угрожаемъ обходоыъ протнвнвка с ъ фланга, отбилъ яростную атаку противнпка, салою въ 2 полка _•хоты, и пі - . ржал \\ ва поэиціи до тѣхъ поръ, пока нѳ :і олучнлъ првказиіі
отоЛтн. ч ѣ ч ъ далъ вояможвость остальнымъ чагтямъ дпввзіи занять ноную позвцію
5-го Туркогтанскаго, Борису Дуінннну
за то, что во вромя упормго
боя 2-п ТуркѳстантскоЯ стрѣлковоЯ бригады съ цѣлью овладѣнія сильно укртшленноЯ позиціеп протинника по правому берегу р. Слудвы ва лииіи д. ЛаэвикиЯковнцѳ—Здуны, лично руководя своимъ полкомъ въ ноча. бою съ 14 па 16 ноябр*
1914 г., овладѣлъ д. Лазннки, что позволнло остальнымъ частямъ бригады овладѣть вышеозначенвоП укрѣплѳввой познціей. 16 воября 1914 г., получнвъ првказавіѳ держаться у д. Іілаковъ-Коетелъвый съ цѣлью отвлечь наступлеаіе ньицевь
ва гор. Ловичъ. въ теченіѳ почтн цѣлаго дня героЛски удержпвался протввъ эв*
чптельно превосходныхъ сплъ вепріятеля, весмотря на завятіо протививкомъ ш
ходившейся у нѳго въ тылу д. Свернжъ, чѣмъ далъ возможность подваета ПОДкрѣпленіо къ гор Ловичу и оргавизовать его оборову. а такжо в отойтв безъ
потерь вашей артнллеріи, ваходнвшеЯся въ крайнѳ затрудвитѳльномъ положеіів,
такъ какъ еп приходилось отходпть чсроаъ болотвстую долвву р. Слудвы.
104-го пѣхотнаго Устюжскаго гѳпералл квязя Багратіоші полка, Павлу
Мацп.евсному
ап то, что въ бою 2 ноября 1914 г. у п. Кросноввцо, когц
протвввикъ пропзволъ глубокія охиатъ поаицій иашихъ пѣхотиыхъ частек, ю
своимъ баталіономъ перешелъ въ рѣшительноо наступленіѳ и ве только пріостаиовалъ атакв протпвпика. но и заставнлъ ѳго отгтуцнть; 13 воября 1914 г.,
атакѣ уіѵрѣплѳнной д Дмосинъ, комаидуя л т в ы м ъ боевымъ участкомъ, перешелг
р. Ырогу въ бродъ, стремнтельно атакова.тъ окопы протввивка п завялъ дерез.і:
поглѣ чего преслѣдовалъ протввввка болѣо двухъ верстъ; 16 воября 1914 г„
заннмая позвцію у пос. Г.ювво н комавдум лѣвымъ боевымъ участкомъ двввзів.
упорно пборовялъ свой участокъ, отразивъ болѣо 7 яростныхъ атакъ, взъ внп
двѣ особенно рѣшителыіыхъ — всѣмн снлами протнвника, и нѳ уступнлъ своеі
познціи.
Подпо.тковнпкамъ:
13-го леЯбъ-гренадерскаго Приванскаго Цлгя М Н Х А И Л А О Е О Д О Р О В Н Ч А П О И В ,
Алекгавдру Куанецову
з а то, что. кочавдуя въ бою 16 октября 1914 г. И>
гор. Сувалки баталіовонъ, когда нѣмцы, обстрѣлявъ наши пѣхотвыя часта. • *
дввшіягя въ окопахъ. перешли в ъ а т а к у н. вслѣдствіе звачвтельнаго превосіода»
въ сплахъ, сталп тѣсвить ваши чагтв, обраловавъ в ъ вашеыъ боевомъ поряіп
прорынъ, подъ убійгтвоввымъ огвемъ противііика, непосредгтвевво лвчво раог*'
дѣляя и расцоряжаясь частями своего баталіона. рядомъ рѣшвтельпыхъ в Щ"
гвчныхъ мѣръ во донустилъ нѳпріятсля вогпользоваться прорывомъ. а загмь
порехпдомъ въ штыкп оттѣсивлъ пѣмценъ отъ ннгаихъ окопонъ и удсржался м
занятомъ м і с т ѣ , чъмъ во только предотвратилъ поторю всеЯ поавціи, но и вызвать
отступлѳвіѳ нспріятоля.
Командиру І Я батарѳп—артиллерІЛскій бригады, Петру ІІодгаецнояу
*
то, что въ бою 2 воября 1914 года, занявъ съ полубатарей познцію у оэ. ІаД-*
шово, подъ св.тьиымъ огвемъ непріятельской тяжелой артиллеріи нскусвыаъ огн
своей полубатареи заставилъ замолчать 6-тн орудійную батарсю ѵроПвшЖ
сби.ть еѳ и ве п-аволвлъ ей дійствовать протввъ вашвхъ частеЯдооковчавиіі
полвевія поставлонноЛ нмъ задачв. 4 ноября 1914 г. въ бою у дер. Ввнцея
когда одинъ нзъ нагаихъ пѣхотныхъ полковъ былъ охвачонъ протнввикомъ,
доржалъ боЯ с ъ провосходноЯ въ силахъ артиллѳрІеЯ протнввнка и свонмъог
далъ полку возможность выЛтп нзъ затруднитолыіаго положенія. Когда .
получилъ приказаніо отходить, несмотря па губитольвыЯ оговь обрушившгя •ного вооріятольской батарои и на опасность аахвата орудІЯ противникомг,
какъ при батареѣ осталось всего лпші. 7 пнжнихъ чиновъ прикрытія, Д<> * *^
держался на позиціи, отбрасывая пѣхоту противннка, чѣмъ далъ нозмо
полку отодти.
рі
ж е
в а
в
2в-л артвллерійской бригады, в ы в ѣ состоящему въ резервѣ чивовъ
* Двинскаго воевваго округа, Николаю Ѵонолову
за то, что въ *'
.
бря 1914 г. у д. Ьондново, когда обозначнлся выходъ протпввнка въ '"Ѵ^^-,,
зицш, в пѣхотныя части должны были спѣшно перомѣвнть своД Фронгъ,
ш т а б
Со
д 0
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
1281
187
открытую позипію у Д . Бондвово; привявъ насобя всю тяжесть боя. вачалъ ва диставцін 400- ГЮО шагочъ картечвычъ огнѳмъ разстрѣливать пѣхоту нротпвпика
•, хертвуя собой. даѵь возможногть части своей пѣхоты выйти изъ боя приисключительно трудиыхъ условіяхъ, причемъ былъ дважды раненъ.
Капнтанамъ:
13-го лойбъ-гренадерскаго Ііриванскаго Ц А Р Я Мвханла Ѳ Е О Д П Р О В И Ч А полка
Алексѣю Колчину
за то, что въ бою 16 окт. 1914 г. под гор. Сувалкв, когда
одвавзъ нашихъ нвхотныхъ частой оказалась въ крвтичоі омъ положгніи, вслъдствіѳ того, что противникъ обошолъ оя фтавгъ в дажо зашѳлъ въ тылъ, будучи
съ своей рстой вькланъ на ныручку этоя частв, бѣгомъ повелъ роту и, ворвавшвсь въ лѣсъ. атаковалъ авачнтельно превосходившаго въ свлахъ протннника,
обстрѣлялъ его, а затѣмъ бросвлся въ штыки, прнчомъ самъ былъ раневъ, но
оетался въ строю Стремительная штыковая атака пріостановвла нагтуплевіе противника. что дало возможвость другвмъ частямъ водойти и раявпть успѣхъ его
роты, что въ эвачвтельаой стопннв способстповало занятію вмѣвшагося въ ооевомъ участкѣ прорыва, угрожавшаго потерею позиг л
*4го Тѵркестангкаго стрѣлковаго полка. Николаю Давыдову
за то, что въ
<юю 30 окт. 1914 года, при атакѣ укрѣплѳнной ооаиців У Д- НІарнау, съ ввѣревнов ему ротон атаковалъ въ штыкн вепріятельскую гаубвчвую Ь-тн ор>діивую
батарею н взялъ ее, частью порсбивъ, частью жѳ отбросивъ ея првкрытіо.
Ротмистрамъ: Драгунскихъ полковъ:
17- го Нвжегородскаго Его Вклач.: внязю Давнду Чавчаеадве
за то что
въ бою 10 ноября 1914 г. у ст. Колюшки, во главѣ двухъ эскадро овъ, ворвав
шнсь ва веиріятольскую тяжолую батарею подъ свльвымъ р >
?
^
непріятельсьоП пѣхоты и картѳчнымъ огаемъ атакуомоп и сосѣдпеП ^ а р е и , захватвлъ два тяжолыхъ нопріятельскихъ орудія, причомъ былъ;ТЯжадо рандвъ, н
Теймуру И.,врувову
за то, что въ бою 10 воября 1914 г . у "
^ ;
юиавдуя г/скадрономъ совмѣ,тно съ другнмъ ѳскадрономъ того же п о л і і . атако
валъ вепріятѳльскую тяжелую батарею, захватвлъ два передаихъ " ^ ^ „ ^ " Ѵ
Дія, частью увнчтожнвъ, частью нзявъ въ влѣвъ прикрытіе и првсл>Г} '^тарев
а когда тяжело раненый комавдиръ двввзіова выбылъ
людьмв дввваіова бросался на слѣдующія 2 орудія этов батареи ( ; " ° »
' ™
въ 1Ѵ> ворстахъ отъ перодвихъ) и, ата^овавъ находившоеся въ окопахъ пъхотное
прикрытіо, захватилъ эта 2 орудія, прнчемъ былъ
раиит».
18- го Свнерск.. Махаилу Сочолову
за то, что 8 воября 1914 г во время
атака въ югу отъ сел. Брозвиы гермавскихъ обозовъ. » \ «
^ ;
^отІоо
68 нвжанхъ чпновъ свосго эснандрона, личво повелъ ихъ въ атак> на п * « ™ о о
приарытіо непріятельскаго об за, чвсленностью в ъ одву роту, несмотря ва св. ь
ный огонь, открытый по немъ какъ пѣхотнымъ првкрытіе-ъ такъ I : нзъ. пово
зокъ обоза, и частью изрубнвъ. а частью разсѣявъ прнкрытіѳ, взялъ въ плъвъ и
праволъ къ своому отряду 3 офацоровъ и 73 нвжвахъ чвна.
А
,
и
ы
н
ъ
К
о
н
е
м
ъ
с
л
ю
и
^Й^^ЕЕІЗЗ
и в ш
м
и о
в о
т
к
е
и
и
П
а
I I I табсъ- капи та в а мъ:
13-го лейбъ-греаадерскаго
« м д р у Стетаноеу
за то, что въ бою 16 ^ ^ ^ Г ^ ^ А я м г ъ
и тылъ,
бывшая подъ его комавдоп рота, будучи обоидепа в ѣ м ц а м и в о Ф™
вслѣдствіе оставленія сосѣдвею частью
^
хладноположевіе, являя собою примѣръ высшей храбрости, > *
. ^,„
мъ,
кровія. подъ сальпѣпшимъ артиллеріПскимъ, У '
; ^
и
всо время ободрялъ ннжнпхъ чнвовъ, которыо, поддор. ' В
"°
;;'
^
.
"овами, стопко отбивались въ окопахъ отъ « ^ ™ * * ? ^
іахъ пі.тиішп..,
,„..-.
П Й пояпчія.
аали возм»'.ыии
— «і-». оііива и удержаишич.
» » о
— .
«~
яЪмнгвъ. стрсмиваодкрѣплепіямъ. опираясь на эту позицію,
Ѵі "^^^^
инхся нсоользовать образовавшіпся въ боевовъ порядкѣ прорывъ, которьш , у
в
м
е с
в и
и
п
п
с
м
(
ъ
о г и е
о
п
в
-
И
м
п п
е
г
0
0
с и
4
и
ц
о т 6 и т ь
в с
в
х
а
и
я
П и
Х о С И л Г Г г о Ь Аркадію
^
З
Д
^
488
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
к*ь
№
1281
« Р Л З В Ѣ Д Ч И К А » .
непріятеля • в ъ течевіѳ 7 /» час. выдерживалъ упорную огневую атаку въ Ю р т
превосходвщвхъ св.тъ противвнка н. неснотря на получонвую рану въ голов; і
ковтузію в ъ колѣво, а такжв полученвую накавупі. сквоавую раву в ъ ухо, шнымъ првмъромъ довелъ роту до удара в ъ штыкн н только послѣ получеішт
прнказавія отоше.тъ съ эавятой позицін в этнмъ прнкрылъ отходъ полка.
8-го Туркестанек. стр. п., Игнатію АІинучицу
за то. что в ъ бою у мв.
Дуплнно-Дужо, когда протнввикъ охватилъ оба ф.іавга нашего расположеііі, а
своои ротой остался на позвцін н, задержввая іттискъ превосходвыхъ свлъ протввнпка, да.тъ возможность другвмъ частямъ выйги и з ъ положенія полваго оіруженія, а затѣмъ пробился в ъ штыкн в присоедиііилс* къ своимъ частямъ.
1
Поручикамъ:
104-го пѣхотнаго Устюжскаго п., Павлу Щеголеву
за то, что въ бою 13
ноября 1914 Р., при штурмѣ укрѣпленноЯ позпціи противнвка у д. Дмоснп, •
взирая иа губптельвыА артвллерІйскоЯ, пулемѳтвып п ружейный оговь вѣмцевѵ
стремвтольпо подошолъ къ лииін оборовы протииника, перѳправплся со своеі
ротой черезъ р. Ырогу и, выПдя во флангъ непріятельскоЯ позиціи, бросился п
ротой въ атаку на окопы п завялъ правоф.тавговыЯ окопъ, дѣЯствуя затѣвъ »
ф.тангъ всеЯ цозвціп противвнка, чѣмъ звачитсльво облегчнлъ атаку прочвѵъро
тамъ полка н далъ возможность выбнть протвввнка н з ъ окоповъ.
Драгупскнхъ полковъ:
17- го Нижегородскаго Его В Е Л И Ч . , кпязю Нпколаю Андронинову
за то.
что в ъ бою 10 ноября 1914 г. у ст. Колюшкн, командуя взводомъ во вромя атш
нѳпрІятѳльскоЯ тяжѳлой батарен, и рвыЯ вскочилъ на батарею н, когда у него
сломалась шашка и была убита лошадь. выхватилъ ровольверъ и средн вевріятельскаго расположѳнія успѣлъ выпустнлъ шѳсть патроновъ, послѣ чего і Сып
убитъ.
18- го Сѣверскаго, Василію Ширяеву
за то, что 8 ноября 1914 года, м
время атаки къ югу отъ с. Врезины обоза германскаго гвардеЯскаго речерввгс
корпуса, получввъ прнкааавіѳ обстрѣлять непріятеля, с ъ двумя пулеметамі дхв
выскочилъ па поэвцію в ъ 1400 шагаѵь отъ этого обоза п в ъ 180(1 шагахъ огѵ
иепріятольскихъ орудіЯ, одвимъ пулеметомъ сталт. дѣЯствовать по прикрьіти
обоза, а другнмъ по иопріятельскпй батарѳѣ, осыпавшсп ѳго шрапвслі.вьі**
огномъ; результатомъ такпхъ дѣПствІЯ было то, что орудія противвпка долин
былн замолчать, такъ какъ вся прислуга была перебита, а прикрытіе обоза оьі»
обращѳво въ папнческоѳ бѣгство.
Сибирскаго тяжелаго артнллерійскаго дивизіона, воѳвному лѳтчнку авіадуоінаго отряда, Алексѣю Семенову
за то, что производя 26, 27 и 28 авг.
»•
опасиостью для жизнн рядъ боевыхъ воздушвыхъ раэвѣдокъ в ъ Восточвоя Прг
сіи, далъ весьма цѣввыя свѣдѣнія о противаикѣ н способствовалъ уввчтоашв*
вепріятельскаго аэроплава.
„
26-Я артв.тлерІискоА бригады пдпрч. Николаю Коеицному
за то, что
бою 11 ноября 1914 г. у д. Бопдново, послѣ того, кавл. батарейвкй комавд, р
былъ тижоло рановъ, а часть прислугп была поробита, вступилъ вт. комавдов
батарѳоЯ и с ъ дистанціи 300—500 шаговъ картечнымъ огнемъ разстрѣливалъ
хоту противннка, прн этомъ, такъ какъ часть прнслугн была перебита»
—,
ряжалъ орудія и самъ стрѣлялъ, чѣмъ подалъ примѣръ нижнпмъ
*?'
давшимся при лошадяхъ, которыѳ в прнбѣжалп на батарею на замѣву уоывш
вомеровъ.
п
г
ч и н а
ВсомнлостивѣЯгае соизволи.ть пожаловать
отлично-усердную службу н труды, понесеаныѳ во вромя военныхъ дѣЯствіяГ О С У Д Ж Р Ь
И
М
П
Е
Р
А
Т
О
Р
Ъ
0 р д о п а:
Св. Равноапостолънаю
Князя Лладиміра 3-й стсмсны: — плквв.:
по арм. иѣх.: завѣд. ивт. частью этапно-хоз. отд. шт. арм., ЗахарІю Конон
корп. ввт. 22-го арм. корп.. Ковстаативу Глыбсному.
, ліц.
Св. Равноапостолънахо Князя Ьладиміра 4-й степсни: — плквн/
по арм. пъх.: пом. нач. воѳа.-окружв пвт. уцравл. Двниск. воен. окр., * * х
грюмову; корп. инт. 4-го арм. корп., Иавлу Ьоголюбову;
зав. полев.
и С
в
д 1
выс.
;.
по
в.
в.
къ
>в
1281
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А > .
489
хлѣбопек. пдплквн. Констаатину Гріъхоеу;
кап.: испр. должв. нач. отд. упр. внт.
арн. фронта, Федору Берендту;
иепр. должн. прав. канц. воен-окружн. интенд.
упр Дввнск. воен. окр., ныігв канд. ва воев.-судѳбн. должноста при Одесск. воѳн.окружп. судѣ, Вѳніамипу
Сычугову.
Св. Станислава 1-й степени:—чнслящ. по ипж. воПск. корп. ннт. 9-го арм.
корп., ген.-м. Пѳтру
Брандту.
Св. Станислава 2-й степени: — числящ. по арм. пѣх., исправ. должн. комаядвра днв. обоза 32-й пі.х. днв., кап. ііваву
Щербитъ.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ ,
в ъ і б дѳнь марта 1915 г , соизволилъ объяввгь: Высочайшую благодарность гов.-м.: ком пѣх. див.. Симанекому.
и ген.гаарт. шт. арм., Баіову
и Выгочайшоо благоволеніѳ илквв: гев. шт., исправл.
іолжн. нач. эвакуац. упр. главп упр. ген. шг., Мыыицному
н комааднру
Трубчевскаго пѣх. п., Балтійскому,
за труды, понегенныѳ нии въ Высочайше
утвсрждепной коммнссіи пп органнзацін празднованія 2Ш-лѣтія Гангутской побѣды
(,Русск. Инв." 1 4 апрѣля № 8 3 ) .
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 8-го апрѣля
1915 г.
УТВКРЖДАЮТСЯ: но пі№>пп: произв. главноком. арм. фронта, за отлич.
въ дѣл. прот. непріят.: въ прпрщ арм. пѣх.: пдпрорщ. 189-го пѣх. Изманльск. п.,
Сидіълъникова,
съ 1 8 окт 1 9 1 4 г ; пдпрпрщ 1 3 го стрѣлк. п.. Кулънова,
съ
13 овт. 1914 г ; по артиллерін: пронзв. главноком. арм. фровта, 2 6 воября 1914 г.,
аа отлвч. въ дѣл. прот. непріят: въ прпрщ. кон. арт.: охотннка, въ звав. феЯерверк., 8-я ков.-арт. батар.,
Блюмера.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
ВсемилостнвѣЯшѳ совзволилъ пожаловать за
отлвчія въ дѣлахъ протнвъ нѳпріятеля:
0 р Д е н а:
Св. Равноапостолънаго Кням Ііладимхра 3-й степени 01 мечами: — плквн.:
служввш. л.-гв. въ 1-мъ Стрѣлк. Его В Е Л И Ч . и., иыпѣ ком. 51-го пѣх. Ыинск. п.,
Ковстантину Тритатному,
л.-гв. 3-го Стрѣлк. Его Нклич. п., флпг.-алъют.,
Георгію Кетхудову,
ком. батар. л.-гв. 2-й арт. браг.: 2-й, Ьвгевію
Ііррсту;
• 6-а, Фодору Шарпантъе.
.
Св. Равноапостолънаю Кням Владиміра 4-и степени съмсчами и Штомъ.служввш. л.-гв. въ 3-мъ стрѣлк. Его В Е Т И Ч . п., нывѣ К О М . 1 1 5 - Г О пѣх. ІЗязенск п.,
плквв. Ворнсу Ноеакову,
пдилквн.: Дубненск. вѣх. п . Евгевію
Ьергенстроле,
вом. батар. арт. бриг.: 1-й. Евгенію Закревскому
и 3-й. Алексѣю•
Ьущинсному; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. пѣх. дивиз., Иалевтвну
Шаципму,
л.-гв. Фнвляндск. п.: Сергѣю ІІыжеву,
Борвгу Дамъе и В.іадиміру ***іъе*у\
л.тв. 2-й арт. брнг., Констангиву Мандражи,
1Л-го Оровбурггк. каз. п. ѳса>- у
Алоксѣю Кузъмину;
шт.-кап.: п. л.-гв.: Греьадсрск., Федору I
ля"Дск., Алокгандру Моллеру;
л , г в . Стрѣлк. п.: 1-го Кго В Е Л Ш І . . . Д м в т Н Ю Ле
Ьдсву; 3-го Его В Е Л И Ч . : Михаіілу Колобову
и .Христофору Ауэіг
Р " ^
"яъ
«И арм. пѣх. въ пѣх. п : Ковольек., А.тексавдру Нонелъчуку;
Метввмежц
1
И
*»«.:
Игорю Цацковскому.
Алоксавдру Круглевскому
и Ьорису Добро
'олъскому;
3-го Его Вклич., Владпміру Кириину,
К о м Ш № пѣх. в., д. ь
««ндру
я.-гв. 2-й арт. брпг.: Евгенію " « ^ »
" ^ ' ? " "
ідру Мураеъееу;
^ ^ * * * * ^ "
Руд "сву; л , г в . Стрѣлк. арт. дивнз., Авдрею Курвоааъе;
тв.Ивану
Морееу;
пдирч
:
л
,
г
в
Стрѣлк.
..:
^
»
Ж ^ 4 ?
п. сотн
д
й
егк. арт.
Рт- брнг, Алексапдру Мслину
Каспарову,
»*Дубненск. пѣх. І; Алексѣю Кутунову,
Ыаврвкію
Винницному.
а
прпрщ, призв. нзъ *ап.. аР«;
легк. арт., въ арт. брвг., Фѳлвксу-
490
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
€ Р А З В
Ч
Ѣ Д
П К А > .
Св. Аниы 2-й степсни сь мечами:—пдплквн.: пѣх. п.: Мстиславск., Алехсѣв
Мошерову;
Заславск., Владиміру ІІеболюбову;
шт.-кап.: п. л.-гв.: Гревадера,
Николаю Саламанову;
Папловск.. Алексѣю Морозову
пѣх. Дубневск. п, ІІаыт
Федоріюу; л -гв. арт. двввэ.: Стрѣлк., Владаиіру ІЪлъдгаару;
Стрѣлк. щщ
Алѳксавдру Чижу;
прч.: првзв в з ъ аап. гвард. пѣх. въ шт. 2-й гвард. пѣх. д>
виз., барону Ллѳксаидру Киотеру;
л.-гв. Московек. п.: АнатолІю Климивичу
в Пѳтру Адамовичу;
л.-гв. Отрѣлк. п.: 1-го Его Вклич., Николяю Кона.іьноеу,
2-го Царскосе іьск.: ііиколаю Уененсному,
Ворнсу Николаеву,
Льву Кованъкв.
Соргѣю БлофІелъду
и Длоксандру Тюмегову;
3-го Его Вклич, ВладиміруЛыщинекому,
л.-гв. стрѣлк. арт. дивиз.: Садьіку Шахъ-Тахтинсному,
графу
Наколаю ІІвеличу
в Гооргію Гончаренно;
л.-гв 2-й парк. арт брнг., Алексавдру Урнижевскому;
првзв. пзъ з а и въ шт. 2-Й гвард пѣх. днввз.: гвард.
пѣх., ндпрч. Николаю Хомвнно
и гиард. кав., корн. Всоволоду Беру; пдпрч.: в.
л. гв.: Грѳнадѳрск.: Михавлу Лнлину
н Гѳоргію Ярцову;
Павловск., Квгонію
Коаловсному;
л.-гв Сгрѣлк. п.: 1-го Его Вклич.. Константнну
Гутневичу.іп
Царскосельск.: Віадиміру Мандрыніъ.
Владнміру Симонову
и Квгевію Кр*
ницному;
З т о Его В Е Л Н Ч : Ле >ннду ІІанитину
и Гѳоргію
КамбіаджІо;4п
Имп. Фачнлін: Владііміру фонъ-Баумгартену
в Ллексавдру
Гоманенна,
Л . - Г В .
2-й арт бриг.: Глѣбу Годксвича
и Михаалу Осипову;
служивш. х - П .
во 2-й арт. браг.. нынѣ л.-гв. тяжел. арт. дивиз., ВладимІру Андрееву;
х-гв
2-й ііарк. арт. бриг.. Аюксѣю Савченно-Біълъсному.
прирщ.: призв. взъ зап.
арм. пѣх. л.-гв. во 2 й Стрѣлк. Царпкосельск, п., Инану Исанову.
л -гв. 2-й оарг.
арт. бриг.: барону Іоавву Таубе,
Махаилу Карбаснинову
н прндв. взъ зах.
лѳгк. а р т : Николаю Даниловичу,
ІІнколаю Кфремову,
Алоксѣю Кузнецову
п Ннколаю
Гукину.
Св. Анни 4-й степени, сь надпнсъю
за храбростн : — плквв.: л-п
Павловск. п., Васнлію Смиттену,
служнвш. л - г в въ 4-мъ Стрѣлк. Нмп.
мнліи п., в и а ѣ ком. 131-го пѣх Оѳдосійск. п., Іоснфу
Семешюу.
Св. Станислава 2-й степсни съ мечами: — Заславгк. пѣх. п. пдилквн. Мхханлу Горбенко;
к а п : п. л . - г в : Московск., Констаитину Янубовичу;
I"ренадорск., Евгеиію Клюни фонъ-Клюгенау;
Павловск., Николаю
Кресмннснояу.
Фанляндск., Анатолію Янушу;
л.-гв. 2-й арт. бриг., Сергѣю
Сапожнинову.
шт.-кап.: п. л.-гв.: Иавловск.: Андрею Попюцному,
ІІвану Мореву и Мнхахду
Григоровичу;
Фннляндек., Николаю Кирнченно;
л.-гв. Стрѣлк. и : 1-го Кп»
Ввлвч., Сергѣю Шмидту;
3-го Его Ввлич.. Николаю
Шишновсному.-ілсзікі
въх. п.: Александру Кочнину
и Валептнву Нлличснскому;
л -гв 2-йарт. 6ріг
Алоксандру фонъ-деръ- Ховену и Вячеславу Бонилъону;
Уральск. каз. п. иодѵ
есаулу Анатолію Кирилопи:
ирч.: п. л.-гв: Могков^к., Вгѳволоду ІІекрао*?
Грснадерек: Всеволоду Фргйбергу
н Ввктору Молнару;
Иавловск.: Мнтро+ЯУ
Темнинову,
Льву Салъко,
Б»рнсу Кондратъеву,
Потру Баранону,
Л«Г
Крюнову
н прикомандир. къ тому жо п , корп. воен. топогр., Серіѣю Лобнку
Фвнляндск.: Константину Фаге, Константнну Старосколъсному,
ВладнмірГ
Сергіъееу,
Георгію ІІржецлавскому
и Ковстантнну Мол^сру;
Я.-ГВ.
Стр^ п : 1-го Его Вклич: Алѳксандру Колобову
н Владиміру Быкову.
2-го Цяг'"* '
сельск.; Павлу Ііалъдену
и Михаилу Бибинову; нѣх. п.: Дубаеаск.: Инану Га*Ѵ
и Вацлаву Яіеконскому:
Заславск.. Льву Снуратовсному;
л -гв. 2-й арт.бріГПетру Гусинонсному,
Ворису Гощину,
Анатолію Сулоцному.
1>рпсу I *
нолону,
Вадиму Терновсному,
Константину фонъ-денъ- Ховену,
Владинір.
Федирову,
Авлрею Челюсткиму
и Федору Фехнеру;
л.-гв. Стрѣлк. арт. Д '
внз.: Счргъю Цы.юву,
Александру Орлону,
Ноону Тихонраеову
в Бор*7
Голъдіаару;
служавш. л.-гв во 2 Й арт. брвг., в ы н ѣ л.-гв тяж. Р - , " ' Ц | !
Нотру Сергіъеву; арт. б р и г : Фаддсю Гарабурдѣ,
Ііорису Кеваньно
в\еѵ*»і
Фоіорону;
Ороабургск. каз п сотн.: Константвву Клементъеву
и Никола
Сыуомицному;
пдпоч.: п. л.-гв.: Московск.: КвгенІю Адамітичу.
Квгеніг <І
біьлину,
Николаю Нлъину
Сергѣю Векраеову.
Михаилу ІІро»юНоП"в'/ '
Алоксавдру фонъ-Фергену;
Гроандсрек.: I еоргію Грену, Ллоксавдру Д ^ * * ^
Коцстантину Джаврову
Николаю Михау,
Михаилу Яковлеву
н Алекга^
ѣ
щ
:
1
0
а
т
Яжѣчл*ещ\ гім 1 М М Г • НЙМДМІ *********
Дмитрію Л я ш н « ^ Ьоо«7
к о , , / . Борнсу Власоеу,
Александру Михнсвичу,
I іч.рі ію " ' ' - Г .
ДМР**
Чинолеву,
Фннляндск.: Ьорвгу ІНестунову.
Николаю
Пчанону,
Алвксандру Пніжникону,
Ллокгандру
Михеліапннеп
\ичу, Фодору Петровскому,
В- еволоду Гшіолнти,
Л ™ ' " ' '^ др#*9
і Борнсу Серпьееу,
л.-гв. Стрѣлк. п.: 2-го Царскосольск.:
м
и
1
1
н
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
Лв
1281
491
« Р А З В Ѣ Д Ч И К А » .
Ьорпгу Котлирону;
4-го Иып. Фамилін, ЕвгевІю Воронаяу;
л.-гв. 2-й арт.
Лрвг.: Вориеу Тчматсеу,
Миханлу Челмусткину,
Алок<*андру ІПоколи, Алв«аедру Чернянсному.
Павлу Короленко,
В.іадннІру Калителсмому,
Алекеаідру Ьрцннгру,
Виктору ф .нъ-Виттс,
Мнхян гу Иеин+нна,
Ворнсу
Лаиінееичу, Виктчру Матніы-ну
Сергѣю Мироничц,
Юрію
Нинифпрани,
Ніколаю Н-улъсону,
Ворвсу Сенсоеу,
Енгвнію Сумараноеу
н Мнханлу
Старицному;
л - г в . стрѣлк. арт. днвиз: Николаю Гранбергу.
Алексаидру
Злобину и А.тександру С>испиноеу;
л.-гв. тяж. арт. диниі: служивш. л -гв. во
М арт. брвг.; ГеоргІю Шифнеру
н Владнміру Нарбуту
и л-гв. въ стрѣлк.
арт. дявва.. НлсшМю фомъ-Гирдеру;
Оренбургск. каз и. хоруиж. Алексавдру
Пащенноеу; прпрш: првав и*ъ зап. арм. иѣх. въ а.: л-гв. н о і й Стрѣлк. Цар^коеельек. Ннколаю Нсашту.
М.-тнелавск. пѣх.. Меяясіяву ИСулцинснаму;
Заедиаех. п ѣ х , Кнрлу Ивяну Вгнцн<нзскому;
л.-гв. 2-А пярк. ярт. б р и г . Нвколаю
Ьрейтфѵу,
служивш. л.-гв. во 2-А арт. брвг., вынѣ л -гв. 3-й пярк. ярт. брег..
Сергъю Иіахоеу,
л - г в . стрѣтк. пярк. ярт. дивнз.: Соргью Іі»ълонолъеному
в
прізв взъ аяп. легк. арт.: И-іьѣ Ваеилъсеу,
Алекгаидру Нстрону,
Авдрею
Нантеліъгну п кон. а р г , Дмитрію Ипатъееу;
цризв. изъ заи. лѳгк. ярт. въ
арт. бриг., Стаіінслапу
Трушнонсному.
Мечи
имѣющемусн ирікну Св. Станислава 2-й сіи«и*нн:-плквн.: п .т-гв.:
Московск.: Ворису І»ианин»ну
н Мечиславу Тарчинсному;
Гронадсрск: Сергѣю Сарочсннону
и служявш въ этомъ жѳ п., ныаЪ комаид Іов го пѣх Ахялцыіек. п.. Влядпчіру Дебедеіу,
Иавловск, Пѳгру Вену, служивш. л-гв. въ 4-мъ
СтрЪлк. Имв. Фамнлія п.. ныяѣ ком. 4-го пѣх Коаорс*. а . б я р о н у Нтьмяру фонъХеллемсу; вом. бятяр. л.-гв. 2-й ярт. бряг-: 1-Й. Ивяяу Михайлоас<ому,
4 А,
яяакеявдру Нснраоиу
н &-Й. Ватерину Лндиеененому.
ком. бятяр. л.-гв.
аръдк. арт дивва: 2-А. В«>ригу Кулинонсному
н 3-А. Нммивю Ллымоеу
кои.
л-га. 2-й парк. ярт. брнг.. Гхіриеу Кутузиеу,
служивш л - г в . во 2-А ярт. брвг.,
аыіѣ кои л-гв. мортнрн парк. ярт. д н н я з . И і ь ѣ Ва.ношу, яом. 2-го днвиз. арт.
браг., Павлу Костерочу
ком. батар. арт. брнг.. пдилкви : 4 А, ІІвану Ьржснскому ц г>-А. Иіпіолиту Ііарансеичу
каа. и. л-гн.: Пянловок.: Соргмо ' •
'
хому и Лі.ну Сапижниноеу;
4-го Стрѣлк. Ими. Фамн.ііи, Алоксандру Драгомирову.
н і а
За от.тичио-уссрдвую
листвія:
службу и труды, понесениыо во вромя воевныхъ
Орівві
Се. Гаечоапостольнпго * * М Пл«дим,ра 4-йтемп«
66-го Вутырск., Владнміру В.шдиміраеу;
шт,кяп.: п. л.-гв.: М.юковек.. І.-яфѵ * ' * ' ^ , [ ' '
Дчниленсному;
л - г в . 2-А парк. арт. бриг.: Ііладііміру
"
" " ^ » ^ м і і -
*>7"^^" ?>ЗвЛ
л
с м
м
Ч
И
, ш с н о м у и ВляВуняноесному
н н н
днміру Кцршанону.
гиіл™
ііші Фачіпіи п. плквн. ВДЯДЯСя. Алши 2-й а я и т н ш : - л . . г н 4-го Сгрѣлк. ІІм
»\™™
.
аіру Колитинскому,
14-го стрѣлк. п. шт.-мш. I Р ^ Р * '
тъе*у
иП ааи. «.рг. арт. л.-гв. во 2-ю парк. арт. бриг., прпрЩ: Ллоксяндру
а
п р в я в
1
ѵ
Шна
а Евгеиію Щ*тиниму.
%лк.
чястеА в ъ шт. 4-А стрѣлк.
С . Лынн Зй смгпсмм:-првзв. изъ зяо. стрѣлк. чястсн
т
врч. Ивану Гортъсну
Госгдягъ И М П И Г
а.-га Ыосковск п. Лндереу,
Ияв." 15 ацр. ^ 84).
«РІГ.,
я
п пчяАаісв бляговолевіе кап.
А Т О Р Ъ
^
"
^
« в р і я ^ иРусвь
ая отлвчія въ д ъ л а і ъ ирот
ЬІГ
1
Высочайшія награды, обьявпенныя въ Высочайшемь приназѣ 9-го апріля
1
9
1
5
Г
"
^Гв{аііЖ
ПРОИ^ПОДЯТСЯ: « отлччіл «
въ гев -леАт: по
Т чтвеіжд иъ « п и м . должа; нзъ
Л « . диин... Гаприлоеь
с ъ Ш явг ІУ14 г. н « і 3 2 2 . е Ѵ а 1 и в 1914 г ; 8 - г о
Й ;
"ъ плквя.; грснад. н : о-го Ц
у
Д
^
Д
,.
ъ х . п.: 165 го
Мо-ковгк.: Ііо.ноеъ
н Знамероисній
обд . ъ і.. о
.
с ъ 23 но5 Д « , Шареоені*
съ 30 « г ИіН г ;
Ь.т>рии. к «
ом.
Р « 1914 г.; 182-го Гроховск., Д и і Р « « Ч « » ,
*
2^»**: нзъ геа
-1
и
и 4
г :
п
ы е р і ы :
яб
с
0
2
о к Т
1
У
М
К
4У2
выс.
П Р И К .
по
в.
в.
къ
№
1281
« Р А В В Ѣ Д Ч И К А » .
2-й батар. 7-Я Свбирск. стрѣлк. арт. бриг., ДмитрІевъ,
съ 16 окт. 1914 г.; щ
кап. въ пдп.ткви» по пѣхотѣ: пѣх. ц.: 184-го Варшавск., АІироновичъ,
съ 12 оіт.
1914 г.; Вѳлебеевск, Гатушенно,
с ъ 16 сент. 1914 г.; 4-го Кавказск. стріи.
п., Мурашно,
съ 3 фовр. 1915 г.; по артиллеріи: комавдующ. 4-ю батар. ірг
бриг Гудневъ,
с ъ 14 авг. 1914 г. и съ утвержд. въ заиим. должн.; взъ шт.-ш.
въ кап.: по плхотѣ: пѣх. п.: Сѣдлецк., Десятовъ;
Сурск., Мищенно,
оОа л
5-го сопт. 1914 г.; по артиллеріи: 14-й арт. бриг., Стремоуховъ,
съ Юго авг.
1914 г.; 1-го Туркѳстанск. стрѣлк. арт. дивиз., Сонолъницній,
съ 10 авг. 1914г:
изъ иодъос. въ ѳсаулы: по казачъимъ войскамъ: Донск. каз. п.: Пашноеъ (Міхаи.тъ). с ъ 22 апр. 1912 г ; Канлюгинъ
(СертѣА), съ 20 дек. 191- г.; 2-го Ктбанск. пластуиск. батал., Сушноеъ
(Ивааъ), с ъ 31 явв. 1914 г.; нзъ прч. въшт.к а п : по запасу арміи: состоявш. въ аап. арм. пѣх. п на учетѣ по гор. Иладікктоку, нынѣ првзв. иа службу въ 5-й Сибнрск. стрѣлк. п., Власовъ
(Ннколи .
с ъ 5 окт. 1914 г. в с ъ остав.т. въ эап. по тому жѳ гор.; состоявш. въ аао. арх
пѣх. і! иа учотѣ по Гроднѳнск. уѣзду, нынѣ прпзв. ва службу въ 32-й Свбіра.
стрѣлк. п., Фолтинъ
(Пиколай), съ 20-го сѳнт. 1914 г. п съ оставлеи. въ.іаа.по
тому жо уѣзду; нзъ пдирч. въ прч.: состоявш. в ъ зап. арм. пѣх. и на учегв ю
Псковск. уѣзду, выиѣ нрнэв. на службу въ 96-й пѣх. Омск. п., ОрдынекІй(іЪколай). съ 7 н.•:•'>.: 1914 г. в с ъ оставл. въ аап. по тому жѳ уѣзду.
1
НЛІІПЛЧАКТСИ: чо кавалерЫ: чпс.т. по арм. кав., времев. воѳв. геа-гу*
Галвціи, ген.-лейт. графъ ИобринснІй
ген.-адъют. къ Кго ІІмп. Велнч., съосл
влѳн. въ аавим. должн.
Г О С У Д А Р Ь
И М П К Р А Т О Р Ъ
Исомилостпвѣйшо соизволилъ пожаюват:
за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятѳля:
0 р д о в а :
Со. Іілаговѣрнаю Ііеликаю Князя Александра Исвскаю съ мечами: — юх.
кавал. корп, ген.-отъ-кав. ВладимІру
Орановсному.
Иллаю Орла съ мсчами: — ком. арм. корп.: гоп.-отъ-пнф.: Ллоксандр^
Іевііеииову;
Дмитрію Ііаланину,
гон.-отъ-кав.: Снбнрск., Мнхаилу Я.ііьжнову; Т>ркостанск., Сергѣю Шейдеману;
Кавказск., гон.-отъ-арт. Самекъ-Бвіѵ
Садыкъ-Ьекъ Мехмандарову;
ген.-лейт.: нач. пѣх. дивиа.: 21-й, Ннколаю Рлгцннову; 38-й, Владпміру ІІрасалову;
состоящ. нъ рез. чпи. при шт. ДИ"*
воев. округа, Сергѣю
Мчрнову.
Се. Равноапостолънаго Князя Владиміра ~-й стелени съ мсчоми: — кои. Сібирск. арм. корп., ген.-отъ-ипф. АркадІю Сычеескому;
гон.-лѳЙт: инсп. арт. 19-го
арм. корп, Констаптииу Колонолъцову;
иач. пѣх. дивпз., Александру Лнухтину,
пач шт. арм. корп, гѳи.-м. Георгію
Ненратееичу.
Св. Анни
стеіи*ни съ мечами: — всправ.т. должн. нвсп. арт. Гго ір"
корп., гѳв.-отъ-арт. квязю Владиміру Масалъсному;
гон.-лѳйт.: инсп. арт.
арм. к о р п , графу Виктору Долиео-Доброволъсному-Кндонимову;
нач. - *
пѣх. дивиз.. Миханлу Шишнину;
нач. Довск. каз. днвиэ., Глѣбу Ванновснояу
гѳн.-м.: командующ. 14-ю кавал. дивиз., Сввты Его Вклич., Ивану Эрдели; ю*
1-А брпг. Зв-А пѣх. дивиз., Михаилу
Вему.
Мсчи къ имѣюіііемуся ордену Ііллаю Орла: — ком. 19 арм. корп., гея.отъ-инф. Владпміру Горбатовоному;
ком. кава.т. корп., гов.-отъ-кав. Владпмір.
Ораночскому.
Мсчи къ имѣющсмуся ордену Се. Станислаеа 1-й стспени:—влч. і->
кестанск. стрѣлк. б р п г . гѳн.-м. Станнсляву Моржицному.
. д
Мсчи къ чнѣющемуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Владия*рв
стспени: — вач. шт. Сибирск. арм. корп., гѳв.-м. Пѳтру
Крошевичу.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
ВсомилостпвѣАшо соизволилъ подлловать
за отлпчія пъ дѣлахъ иротнвъ непріятоля:
0 р д о н а:
Ііѣлаго Орла съ мечами: — инспокт. арт. 11-го арм. корп., ген.-леит.
хаилу Фролоеу.
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспсни съ мсчони.
17-го арм. корп.. гоп-отъ-иііф. Потру Яновлеву:
инси. арт. П-го арм. кори.,
лойт. Михаилу
Фролову.
^
^
выс.
ПРИК. по
в.
в.
къ
Мв 1281
«РАЗВѢДЧИКА».
493
Св. Анни 1-й степени съ мечами:—тев.-и.: бывш. иач. шт. 11-го арм. корп.,
выаѣ командующ. 33-й пѣх. днвиз., Матвѣю Сулънееичу;
нач. ивж. упр. арм.]
воон. ннж., Ллександру
Ипатовичу-Горанокому.
Св. Раеноапостолънаю Князя ІІладиміра 4-й степени съмечами и бантомъ:—
:і;елЪзнодор. батал.: 8-го, кап. Владнміру Велъцину;
7-го, пдпрч.: Алсксѣю Соколъсному и прнком. къ этому жо батал., 132-го пѣх. Бѳндерск. п., Дмнтрію
Нрейсу.
Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й
степени: — бынш. нач. 11-й пѣх. дивиз., нынѣ ком. арн. корп., ген.-лейт. Ивану
Федопюау.
Мечи къ иміъющемусн ордену Св. Анны 1-й степени:—бывш. нач. 11-Й пѣх.
давнз. нывѣ ком. арм. корп., ген.-лейт. Ивану
Федотоеу.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р Д Т О Р Ъ
Всемнлостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать аа
отличія въ дѣлахъ протввъ иепріятеля:
0 р д ѳ н а:
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — плквн.:
п. л.-гв.: Прѳображонск., флиг.-адъют., Евговію Каааневичу;
Измайловск.: Дмитрію Шнларевичу,
Вадиму Гаагилъдѣеву,
Николаю Клагину
и Макснмнліану фонъ-Ііитту;
ком. п.: 7-го гронад. Самогнтск., флнг.-адъют., Максвмнліану Цвѣцинскому;
Новск. пѣх., Нкову фонъ-Сиверсу;
92-го пѣх. Почорск.,
Льву
фонь-Тимроту.
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантояъ: — п. л.-гв.: Сѳмѳновск.. іілквн. Мнхаилу Вишнннову;
Преображѳнск., кап.
князю Константвну Аргутинскому-Долгорунову;
шт.-кал.: Преображенск.,
Александру ІІІвецоеу;
Измайловск., Владнміру Квитницному;
л.-гв. 1-й арт.
брнт., ВладимІру Курбатову;
прч.: п. л.-гв.: Прѳображенск.: Владиміру
Тимченко-Губану
н Борису Кулъневу;
Семеновск.: Сергѣю Казакову
н Всевоаоду Заііцову;
пдпрч.: л.-гв. Семеновск. п.: Снгнзмувду Лобачеескому,
Дмнтрію Комароау
н Иваву Тимаиіеву\
л.-гв. 1-й арт. брвг., Леоввду
Гембицному.
Св. Анны 2-й смепени съ мечами:— шт.-кап.: п. л - г в : Преображснск.: Николаю Кеаиінину-Самарину,
Петру Веденяпину
н Константиву
Кузъмину;
Сеиеновск.: Соргѣю Соллогубу,
Нвколаю днунъЭссену
и Павлу
Ааанчевсному-Ааанчеелу\
Измайловск., Аркадію Ксимонтовскому\
л.*гв. 1-й арт.
Срвг.: Николаю ІІІталю
и Василію Миллеру;
прч.: п. л.-гв.: Проображоиск.,
Ннколаю ІІІвецаву; Измайловск.: Алѳксандру Чаплыгину
и Андрсю ІСсимонтовсному\ Семоновск., ндпрч. Ивану
Толстому.
Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — л.-гв. 1-й арт. брвг. шт.-кап.: Фодору Перлину
и АнатолІю Гартцу\
прч. п. л.-гв.: Преображенск.: Георгію
Лииімиру н барону Сергѣю Торнау;
Соменовск: Павлу Молчанову
и Борвсу Сморчевскому;
Измайловск.: Карлу дзонъ-Гуммелю,
Александру Хомутову и Ивану Біълозерову.
л.-гв. 1-й арт. бриг.: Сергѣю Берникову,
Михаалу фонъ-Эндену,
Александру Потоцному,
Евгенію Шиловсному,
Николаю
Мну.
Олсгу Біълому,
\лексѣю Кремгы ву. Владвміру Качоровскому,
Грвпрію Гвреинову
а Мнхаилу Добронравоеу,
пдпрч.: п. л.-гв.: ІІреображѳнск.:
Шшолвту Зыбнну,
Ипполнту Еомарову,
Иотру
Малеесному-Малееичу,,
Владнніру Стороженно
н Ннколаю Нелидиеу;
Семеновск.: Алексѣю фонъФолъборту,
Алексѣю Орлініу,
Ннколаю Лялину,
Павлу Купреяноеу,
Борвсу Коновалоау,
Георгію Баланину.
барону Владиміру Витте
н Георгію
фонъ-Эісену;
Измайловск.: Мвхаилу Катерининову,
Сергѣю
Обручеву,
Георгію Губцу,
Сергѣю Давыдоеу,
Іригорію Буцному
а Георгію
Толстому\
л.-гв. 1-п арт. бриг.: Алексѣю Андреееу,
Виктору Гаерилоеу
а Васнлію Иинчтину.
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св . 1'аеноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стенени:-л.-гв. Преображонск. п. плквн. Владнміру
Паоленкову.
Мечи къ иміькщемуся ордену Св. Анны 2-й сшеиеяи:—плквн.: л.-гв. Проо'рал:евск. п.: Навлу Тилло
и графу Ковставтину Литне;
ком. 152-го пѣх.
Владнкавказск. п., Николаю
Кривицкому.
Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Станислава 2-й степени—плквв.: ю м . 106-го
-гьх. Уфвмск. п., Алексавдру Зыкову;
полк. л.-гв.: Соменовек., Борвсу Прохмну; Пзмапловск.: Алексѣю Офросимоеу
п Владнміру Павлоеу,
кап.: полк.
01
г
4'М
выс.
ПРИК. по
в.
в.
къ
ЛѴ 1281
«РЛНВѢДЧИКА».
л.-гв.: Проображонск.: барону Федору Штанелъбергу
и ВладимІру
Баранщ
Сѳмѳиовск., Алѳксандру Попову;
л.-гв. 1-й арт. бриг., ВладимІру Саоонъни
д.-гв. Проображѳнск. п. шт.-кап. Александру
Кутепову.
Всомилостивѣпшо
за отличія въ дѣлахъ противъ попріятѳля:
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
совзволнлъ
пожаловатъ
0 р д ѳ н а:
Са, Станислава 1-й степсни сг мечами:—ком. 16-п пѣх. див., гѳв.-м. Евгеніг,
Трегубову.
Се. Равноапостпольнаю Княгя Владиміра 4-й стенени съ мечамии бантохк^
ком. 2-мъ див. арт. брвг., пдплквн. Николаю Шредерсу;
арт. бриг. шт.-кап. Адександру
Слешинсному.
Се. Анни 2-й степени съ мсчами: — ком, 1-ю батар. арт. брвг., кап. Влдц.
міру
Богдашевсному.
Се. Анни 3-й стснени съ мечами и бантомъ: — арт. брпг.: ком. 5 я батір,
кап. Виктору Сиаову и шт.-кап. Виллибальду Гешу\ шт.-кап.: Юхновск. пѣі. к
Алѳксандру ЯІигмонту;
20-го морт. парк. арт. див.: Мвханлу Нетрову
в Коі.
стантвау
Подолецному.
Св. Анни 4-й степени съ надписъю за трабростъ":—гов. шт., старш. адъвт.
шт. пѣх. див., кап. Порнсу Свистунову;
3-го пѣх. Нарвск. и. прч. Павлу Ие
чаеву;
првзв. нзъ зап. арм. пѣх. въ Суражск. пѣх. п . пдпрч. Нпколаю Ош
поеу; прпрщ.: призв. в з ъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: въ Рославльск., ЬоріИлъину;
въЮхновск.: Сѳмѳну Колотоенину,
Алексѣю Постълову,
Аватоліг.
Нолннову,
Иавлу Лнмпрехту,
А.токсавдру Тавасту,
Алоксаадру Четѵ
ринову,
Миханлу Волъеачееу
н Николаю Ноеосилъцееу;
првзв. изъ аи
гвард. кав. л.-гв. в ъ Кирасирск. Ея Вклич. Го<;. Имп. М А Р І И О К О Д О Р О В Н Ы п.. 'л
роиу Густаву фонъ-деръ-Палену;
призв. изъ зап. легк. арт. въ арт. бріг.:
Алѳксѣю Зайцсвуі
Алѳксѣю Котелъникову,
АфанасІю Коаырееу
ц Георгію
Саеелъееу;
въ 20-н парк. морт. арт. днв., Евгсвію
Бергу.
Св. Станислаеа 2-й степсни съ мечами:— Юхновск. пѣх. п.: кап. Алексацгт
Силъницному
и шт.-кап. Василію Колесникову;
кап.: арт. бриг., Пацг
Одинцову:
гѳн. шт., старш. адъют. шт. пѣх. див., Борвсу
Сеистуноау.
Св. Отанислача 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Юхвовск. пѣх. ѵ
шт.-кап.: Іосифу Контоету,
Леониду Пашину
и Федору Соколову в прч:
Алѳксаидру ЯСуковцу,
Антонину Дуналъсному,
Ивану Булыгину
и Александру Гофману:
прч.: арт. брнг., Ник .таю Стогову;
призв. изъ зап. деа
арт. еъ 20-й морт. парк. арт. днн.. Георгію Діъдову;
призв. нзъ зап. гаард. ш
л.-гв. въ драг. и., корп. барову Степапу Арнсгофену;
прпрщ., прпзв. иэъ з п
арм. пѣх. въ пѣх. п.: въ Рославльск., Порнсу Нлъину;
въ Юхновск., ІІвкоди
Новосилъцееу;
прпріц., призв. нзъ зап. легк. арт. въ 20 й морт. парк. арт. :е:
Ивапу
Зарину.
Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Анны 2-й степсни: — ком. 41-го Снбврскаго стр. п., плквн. В.тадиміру
Кременецному.
Мечи и бантъ къ имлющемуся ордену Се. Станислава 3-й стспекм: 3-го пѣх. Нарвск. н. прч. Павлу
Нечаеву.
щ
л
Всомилостивѣйшо соизво.тилъ пожаловт,
за отличія въ дѣлахъ противъ вопріятоля:
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ ,
0 р д о н а:
Се. Раеноалостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съмечами ибамломкнач. Границк. отдѣл. Варшавск. жавд. полвц. упр. же.т. дор., пдплквн. Феіору
фонъ-Мейеру;
4-го жолѣзнодор. бат. кап. Алоксѣю Кременецкому,
нач. Сосво
внцк. отдѣ.т. Варшавск. жанд. полнц. упр. жел. дор., ротм. Нпколаю Нринцеву
нспр. долж. пом. нач. жанд. упр. Лодзннск. и Ласск. уѣзд-, шт.-ротм. Гесагв»
Адамовичу.
Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Св. Раеноапостолънахо Князя Владиміра я>
степени:—ком. 4-го жслѣзнодор. бат., плквв. Ковставтнну
Корнилову.
Г О С У Д А Р Ь
И М П Е Р А Т О Р Ъ
Всѳмилостивѣйшѳ соазволилъ поааиои*
з а отлично-усѳрдную службу и труды, понесоппыо во время вооввыхъ дѣяслвс
выс.
ГГРИК. по
в.
в.
къ
№
1281
«РАЗВѢДЧИКА».
495
0 р д е н а:
Бѣлахо Орла: — нач. арт. снабж. армій фронта, ген.-лѳйт. Эмманунлу Похвисневу.
.
Св. Рав ноапостольнаго Князя Владимхра 2-и степемы: — ген.-м.: бывш.
ген.-квартирм. шт. армій фровта, нынѣ гѳн.-квартнрм. шт. армій фронта, Ынхаилу
Цустовоитенко;
бывш. дожурн. ген. шт. армін фронта, вынѣ нач. Одесск.
мЬстн. бриг., Ивану Дублянскому;
пом. гл. нач. снабж. армій фронта, Дмитрію
Филатъеву.
Се. Лнни 1-й степенп:—в&ч. 5-й стр. бриг., ген.-м. ВасилІю
Новицкому.
Св. Станислава 1-й степени: — ген.-м.: нач. Внленск. мѣстн. бриг., Стѳпаеу Завернневу;
нач. саннт. отдѣла шт. арміи, Александру
Де-Роберти;
нач. Варшавск. № 4-й тылового эвакуац. пункта, барону Ивану
фонъ-Нолънену.
Св. Равноапостолънаго Кннзя Вла^иніра 3-й степени: — комѳнд. шт.-офвц.
Варшавск. комѳнд. упр., плквн. Васнлію
Кузъминсному.
Св. Раеноапосгполънаго Князя Владиміра 4-й степеии:—плквн.: ком. пѣшей
Ввтебск. дружины Госуд, ополч., Владиславу Лоссоескому;
ком. пѣшей Могилевск. дружины Госуд. ополч., ВаснлІю Зенкевичу\
вач. Велвколуцк. отд. Иетроградо-Виндавск. жавд. полиц. упр. жел. дор., князю Всеволоду Путнтину;
ком.
пъшеп Тверск. дружины Госуд. ополч., эаур.-плквн. Ииколаю Лачинову;
ком.
пѣшеп Псковск. друж. Госуд. ополч., заур.-плквн. Антоиу Станнееичу;
призв.
нзъ Госуд. ополч.: в ъ пѣшую Псковск. друж., пдплкви. Йвану
Пташинскому,
въ шт. бриг. Госуд. ополч.: кап. Григорію Лавроеу
и прч. Алѳксандру Равдериишну; пдплквн.: 8-го пѣх. Эстлянск. п., ГрнгорІю Болдыреву;
нач. Невѳльск.
отдѣл. Петроградо-Вивдавск. жаид. полиц. уир жел. дор., Александру
Пгътуаюву;
пои. нач. Лифляпдск. губѳрнск. жанд. упр., Владиміру
Щербовичу-Вечоръ;
кап.: ген. шт., пом. старш. адъют. отдѣла ген.-квартирм. шт. арміи, Алѳксѣю
Шръюшкину
и Константвну Берендсу
н испр. долж. шт.-офиц. для поруч.
прн шт. той жѳ арміи, Константину Бгъсядовскому;
числ. по ари. пѣх.: комѳвд.
ахъют. шт.-кварт. армін, Нѳстору Оссоеоному;
комѳад. жѳлѣзнодор. участка и
станціи „Гомѳль *, Лѳониду Елагину;
уир. строит. Гроднѳнск. крѣп., воѳн. инж.,
Георгію Шмагаіілову;
пѣшѳй Волынск. друж. Госуд. ополч. шт.-кап. Копстантнву Василъеву;
призв. изъ отставки въ упр Минск. уѣздн. воин. иач., прч.
ЮрІю Кологривову.
.
1
Се. Станислава 2-й степсни: — пом. нач. Виленск. губѳрнск. жанд. уор.,
ротм. Аркадію
Беклемигиеву.
Утвѳрждаотся пожалованіѳ командующимъ арміею за отличія въ дѣлахъ
протввъ нѳпріятсля:
О р д е н о в ъ :
Се. Анны 3-й степени съ мечами и бантомг: — кап.: ген. шт.: нспр. долж.
старш. адъют. отдѣла ген.-квартирм. шт. арміи, Лѳониду Киръянову;
старш.
адъют. шт. 7-го арм. корп., Николаю Варлетедту
н об.-офиц. для поруч. при
шт. того же корп., Степану Жагунъ-Линнину;
числ. по арм. пѣх., об.-офиц.
воея.-цензурн. отдѣл. шт. армін, Ворису Феттеру;
пѣх. полк.: 50-го Вѣлостокскаго, Алѳксандру Томану;
191-го Ларго-Кагульск.. Александру
Саппгину;
ротм.: 12-го улан. Бѣлгородск. п , Сергѣю Смирнову;
12-го гус. Ахтырск. п.,
-Мнхаилу Вологиинову;
числящ. по арм. кав., старш. адъют. шт. 12-й кав. днв,
Николаю Трифонову;
шт.-кап., гѳн. шт., об.-офиц. для поруч. прн шт. 7-го арм.
корп., Пѳтру Коновалову;
пѣх. полк.: 59-го Любливск., Николаю
Масягину;
73-го Крымск., Федору Паеловскому;
135-го Керчь-Ениколъск., Филнппу Яіеліъаннку: Новомосковск., Михаилу Козачку;
АлѳксавдріПск,, Ыихаплу Романовсному; 14-го стр. п., Павлу Морозовичу;
49-Й арт. бриг., Николаю Про
хорову; 7-го морт. арт- див., Ваднму Константинову;
шт.-ротм.: 12-го драг.
Сгародубовск. п.: Алѳксандру Успенскому
н Петру Яблонсному;
12-го гус.
Ахтырск. п.: Силѣ Чадову,
Евгенію Орлу
и Леону Бухарину;
подъес.:
Ѵфнмско-Самарск. п. Оренбургск. ваз. в., Павлу Лленсгъеву;
Запорожск. п. Кубанск. каз. в., Михаилу Жаркоеу;
1б-го Донск. каз. п.: Федору Хоперскову
н
Захару Вострову;
прч.: 124-го пѣх. Воронежск. п., Максиму
Рейнгардту;
7-го морт. арт. див.: Владиславу Вгънцкоескому
а Иваву Павловсному;
корп.
воен. топогр.: Павлѵ Пая-ареву
и Михаилу Печенкину;
12-го драг. Стародубовск. п.: Констаатнну Гилевичу
и Нвколаю Манарову;
12-го улан. Бѣлго-
496
ЗВЮ. ПРИК. по
в.
в.
къ
>«
1281
«РАЗВѢДЧИКА».
родск. п.: Андрою Байдану,
Георгію Ордановсному
ч Владнславу Кулещу
12-го гус. Ахтырск. п.: Владныіру Сначнову,
Конставтниу
Плисовснвму
Митрофану Жовнеру
н Николаю Илъяигенно;
корн.: 12-го драг. Стародубоьть
полка: Виктору Петерсону
н Николаю Юрневичу;
12-го улан. Бѣлгородск. п.
Константину МедвіыІеву
и Ивану Сосновсному;
12-го гус. Лхтырск. п., Петру
Селецному;
призв. изъ зап. ары. кав. въ 12-й драг. Стародубовск. п., Льву
фонь-ля-Гошу;
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Новомосковск. пѣх. П . , прпрщ.
Виссаріону
Чичинадае.
Мечей и банта къ имлющсмуся ордену Св. Анны 3-й стснени:—коыавдувщ.
19-ю парк. арт. брнг., пдплквв. Степаву Соболеву;
ком. 5-й Довск. каз. бп.
вовсж. старш. Ильѣ Оѣдову; шт.-кап.: 59-го пѣх. Люблинск. п., Петру Гриньно
12-й арт. брнг., Георгію
Оболеноному.
З а отлично-усордную службу п труды, попссенные во вромя военныхъ д | .
ствій:
:
О р д е н о в ъ :
Св. Лнни 3-й степени: — нспр. долж. шт.-офиц. для дѣлопр. прп .іавтдыз.
этапно-трансп. ч. шт. армін. кап. Порису Иванову;
отдѣльн. корп. жавд., вспр.
долж. шт.-офиц. для поруч. отдѣла ген.-квартирм. шт. арміи, ротм. Констааіив;
Ширмо-Щербиноному;
шт.-каи.: испр. долж. шт.-офиц. для поруч. прн звПі.
этапно-трансп. ч. шт. армін, Л.токсандру Минлашевсному;
нспр. долж. старш.
адъют. отдѣла дежурн. гѳн. шт. арміи, Ллексѣю Галиіп»;
шт.-ротм : об.-о4и.
прн завѣдыв. этапно-трансп. ч. шт. арміи, Ворису Буху;
12-го улав. Г.ѣлгороіскаго п. Ивану
Ггъзнинову.
Се. Станислаеа 3-й степени:—прч.: І2-го гус. Ахтырск. п., Фнлнппу Ііай
тенсу; автомоб. роты, Мвтрофану Гахмину;
призв. изъ зап. лѳгк. арт. въ пп.
арыіи, Алѳксандру Копыстынсному;
1-го Лннейн. п. Кубанск. каз. в. сотв.
Потру Тутову;
11-го драг. Гижск. п. корн. Всѳволоду Горіомъ;
17-го Доіеі.
каз. п. хорунж. Михаилу
Авдіъеву.
1' о ' у .і А і• і• И Ы П В Р А Т О Р Ъ
объявляетъ Высочайшеѳ благоволеііе а
отлично-усердную службу в труды, повесенвые во вреыя воепиыхъ дѣиствіи:
Плквн., числяіц. по ары. пѣх., сост. въ рѳзервѣ чиновъ при шт. Дапасі
воѳп. округа, Паилу Лебединцеву;
числяіц. по арм. кав., сост. въ рѳзѳрвѣ ііновъ при шт. Двннск. воѳн. округа, Владиыіру Марнувену;
пом. дожурв. гех
шт. главноком. арміями фронта, Антову Масляному;
вач. отдѣл. упр. геіерквартнрм. шт. главвоком. арміямн фронта, гѳн. шт., Ннколаю Батюшину;
т.
общаго отдѣл. упр. дежури. ген. шт. главвоком. арыіяыв фронта, Иваву Иаи
вгъеву; ком. искр. роты, Владиыіру Жервв;
коменд. гл. кварт. шт. главююі.
арміямв фровта, Ворису Лыщинсному;
гѳн. шт., шт.-офвц. для поруч. упр.
гон.-квартирм. штаба главноком. арыіями фропта, пдплквп. Ивану Тонни/
(.Русск. Инв." 18 апр. ?6 87).
1
Высочайшія награды, объявленныя вь Высочайшемъ приказѣ 10-го апріл
1916 г.
УТВБЖДЛЮТСЯ: по пѣхотѣ: произв. главноком. арм. фронта, 19 огнбрі
1914 г., за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ вѳпрІятоля: въ прпршц. арм. пѣх.: 54-го влн.
Мивск. п.: пднрщ. Терлецнаго,
фельдфебеля Котлярова
н ун.-оф.: Дщтненна.
Боровснаго
и Белдовснаго;
произв. главвоком. арм. фронта, 22 («т.
1914 г.. за отличія въ дѣлахъ противъ вепріятѳля: в ъ прпрщ. арм. пѣх., пдпрх54-го пѣх. Минск. п.: Картунова
и
Люлина.
Г О С У Д А Р Ь
И И П Е Р А Т О Р Ъ
въ 7-й довь фѳвраля 1915 г. Всемнлоспвѣйшо соизволилъ пожаловать, ;іа отличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятоля:
0 р д е н а:
Св. Анни 4-й степени съ надписъю яа храбростъ': — 6-го гренад. Тдврі'
полка прч. Ннколаю ІІостнинову;
прпрщ., призв. изъ зап. арм. пѣх. въ гр»
п.: 5-й Кіевск., Лукѣ Дулинъ-Кудрину;
0-й Тавричѳск., Кирику Марнв.
Св. Станислав а 3-й степсни съ менами и бантомь: — 6-го грѳн. п. прч- Ніколаю
Постнинову.
щ
выс.
ПРИК. по
в.
в.
къ №
1281
«РАЗВѢДЧИКА>.
Утверждается пожаловаиіѳ главнокомандующвмъ
чія въ дѣлахъ протпвъ непріятеля:
497
арміями фронта эа отлн-
Орденовъ:
Се. Лнни 2-й степени съ мечами: — ком. пѣш. Тамбовск. друж. Государств.
ополч., ааур.-плквн. Леониду Кобранову;
пдплквн.: Заславск. пѣх. п.. Грнгорію
Цатвіъеву;
арт. бриг.: командующ. 1-мъ днвиз., Владиміру Войнову и ком.
1-й батар., Петру Пеицкому;
кап.: командующ. 3-ю батар. арт. бриг.. Ннколаю
Яроцкому,
Ивапгородск. крѣпостн. арт.: Корнилію Бородавкину,
Пѳтру Попову, Лѳониду Гольдштаубе,
Ивану Гончарову.
Иваву Стогову,
Ивану
Тихоцкому
и Дмитрію Михайлову;
искр. роты, Иваву Ковалееу;
шт.-кап.:
арт. бриг., Іосифу Мингину;
Ивангородск. крѣпостн. арт., Лѳонвду
Шаннесному; ополч. лѳгк. батар., Ыихаилу Анисимову;
ополч. кон. сотвв прч. Льву
Гербаневскому\
пѣш. Курск. друж. Государств. ополч. пдпрч. Исаакію Глухоецеву\ призв. и з ъ зап. легк. арт. въ Ивангородск. крѣп. арт., прпрщ. Андрею Мартыноеу,
Св. Лнны 3-и степени съ мечами и бантомъ: — нач. шт. пѣш. бриг. Государств. ополч., плквн. Игпатію Туржанскому;
кап.: командующ. 2-ю батар.
арт. бриг., Николаю Волнову.
Ивангородск. крѣпостн. инж. упр., воен. инж., барову Гальфу Штромбергу;
пѣш. друж. Государств. ополч.: Тамбовск.: Сергѣю
Ёоиуродицкому
и Дмнтрію Павличенно;
Курск.: Николаю
Пустовойтову
и Сергѣю Здоревсному;
Курск., Сѳргѣю Сварину; Ивангородск. крѣаостн. ввжев.
упр., воен. инж., Ольгорду дІонъ-Глазенаппу\
отдѣльн. корп. жанд. ротм. Владвиіру Гану; шт.-кап.: 181-го пѣх. Остроленск. п.: Андрею Банецкому
и Саввѣ
Михайлову;
Ивангородск. крѣп. арт.: Владпміру Левицкому,
Алексавдру Бараблину и Алѳксандру Бочарскому;
командующ. воздухоплав. рот., Николаю
ДІабаиіеву;
Ивангородск. крѣпостн. сап. роты: Длександру
Заболотокому
н Васнлію Тимошкину,
18-го сап. батал., Федору Думоному;
1-В Севастопольск. крѣп. мин. роты, Николаю Окинину;
1-го сап. батал., Василію
Волкову;
Новогеоргіевск. крѣп. инж. упр., воѳн. инж.: Владиміру Соймонову,
Иваву ХГоспіълову и Василію Зеленину;
пѣш. Курск. друж. Государств. ополч., Аркадію
Раевскому; ополч. лѳгк. батар., Пѳтру ІЕукову;
прч.: арт. брнг.: Адріану Халкіопону и Владиміру Булатову;
Ивангородск. крѣп. арт.: ВладимІру Молчаноеу, Вністору Ляхомсному,
ВладвмІру Михайлову,
Павлу
Оскаленко,
Сергѣю Аношнину
н Сѳргѣю Арбузову;
пѣш. Курск. друж. Государств. ополч.,
Нваву Захарченко\
п.шрч.: 72-го пѣх. Тульск. п., Алѳксандру
Капацину;
Ивангородск. крѣп. арт.: Сѳргѣю Шгітику,
ВладимІру Метелкину,
Георгію
Гіацинтову,
Ннколаю Полчанинову,
Эразму Змунчилліь,
Внктору Фрейману, Борису Казарову
и Василію Куаьмину;
пѣш. Курск. друж. Государств. ополч., Алѳксандру Зеличковсному;
прпрщ., прнзв. изъ зап.: легк. арт., въ
арт. брнг.: Дмитрію Ярошевскому,
Павлу Метелкину,
Ннкнфору
Куничу,
Владнміру Перову,
Мнхаилу Бударину,
Арнольду .7» йог.ію н Мнхаилу Орловскому\ въ Ивангородск. крѣп. арт.: легк. арт.: ВладимІру Иванову^ Ѳадею Нарбутту, Лавру Братанову,
Андрею Каленику,
Ставнславу
Черепинскому,
Алекеѣю Гоффе, Гонриху Гинцу,
ДмитрІю Нроскурину
н крѣп. арт.: Всѳволоду Левицкому
в Маріану Трибурскому;
полев. инжѳн. войскъ, въ Гродненск. крѣп. воздухопл. роту, Сѳргѣю Товстику;
пѣш. друж. Государст. ополч.:
Тамбовск., Владпміру Кутасову;
Тамбовск., Леониду Губырину;
Курск.: Борису Кондратенно
и Потру
дЪонъ-Гутцену.
Св. Лнны 4-й степени съ надписъю за храбростъ : — кап.: Ивавгородск.
кръп. инжѳн. упр., воѳн. инж.: барону Ральфу Штромбергу
и Ольгорду фонъГлааенаппу;
шт.-кап.: Ивангородск. крѣп. сап. роты: Алѳксандру
Заболотскому н Васвлію Тимошкину;
Ивангородск. крѣп. внж. упр., воен. инж.: Владныіру Саймонову
и Ивану Поспіълову;
Новогеоргіевск. крѣп. инж. упр.,воен.
ннж., Василію Зеленину;
крѣп. воздухопл. роты, Евгонію
Дукшъ-Дукшинсному; прч.: отдѣльн. сап. роты, Георгію Сонолъскому;
крѣп. воздухопл. роты,
ГеоргІю Ѵстюгову; 5-го сап. батал., Ковстантипу Елизарову;
1-го желѣзнодор.
п., Модѳсту Борисову;
числ. по иож. войск.: Ивану Рагино и Владиміру Грушвицкому, пдпрч.: 72-го пѣх. Тульск. п , Григорію Пономаренно;
Ивангородск.
крѣц. арт., Ннколаю Галимскому;
отдѣльн. сап. роты, Леоннду
Суліатохину;
пъш. Курск. друж. Государств. ополч., Ннколаю Добрыловскому;
прпріц., прпзь.
изь заа. полев. ииж. войскъ въ отдѣльн. саперн. роту: Роберту
Диаендорфу
л
щ
ещѳ каота Енпопы. Сѣп.-Вост. части Лфрики п л з ш , въ
- ^ ,
і
і" Л ; д У У Д и і У «
498
выс. прик. по в. в. кт,
1281
«РАЗВѢДЧПКА>.
и Николаю Нинолаеву;
иъ Ивангородск. крѣп. сапери. роту: Павлу
Горнуну
и Федору Святогору;
пѣш. Курск. друж. Государств. ополч.: Алексѣю ЬѴіран.
нину н Михаилу
Павловсному.
Св. Станислаеа 2-й стспсни сг мечами:—плквн.: ком. пѣш. Тамбовск. дру
Государств. ополч., Владиміру Петропавлоесному;
ком. ополч. кон. сотнн, Ііц.
колаю Г*оваліону-Сошалъсному;{кои.
пѣш. Тамбовск. друж. Государств. ополѵ
заур.-плквв. Ивану Студенецному;
пдплквн.: ген. шт., нач. шт. Ивангородсь
крѣп., Константину ДороаЬъеву;
пѣш. Курск. друж. Государ. ополч., Флору С*
земову; ком. 1-й батар. арт. бриг., Пѳтру Нвицному;
комѳнд. желѣзнодоролв.
участка станц. Ивангородъ, Соргѣю Сеиалсру\ кап.: командующ. батар. арт. бриг.:
2-й, Ннколаю Волнову
и 3-Й, Ннколаю Яроцному;
Ивангородск. крѣп. арт:
КориилІю Вородавнину,
Леониду Голдттаубе
Ивану Гончарову,
Ивавт
Пучноеу
н Ивану Тихоцному;
Брсстъ-Литовск. крѣп. воев.-телегр. роты, Квгевію Ор%ъшно; вач. Ивангородск. воеп.-голуб. станц., Константнну
/>'ч./„/,
ІІьангородек. крѣп. внжен. упр., мѣстн. ннжен., Федору Воробнову;
пѣш. Кура.
друж. Государств- ополч., Алексавдру Староеу;
шт.-кап.: Ивавгородск. крів.
арт.: Борвсу Пареному,
Лѳоннду ПІаняесному,
Алоксандру Нзместъсеу і
Сергѣю Морозову;
пѣш. Курск. друж. 1'осударств. ополч., Василію Бѣлову
воздухоп.тават. роты, Алоксапдру Зиновъеву;
прпрпі.: прнзв. изъ зап. легк. арт:
въ арт. бриг., Ыихаилу Гордіевсному;
въ Ивангородск. крѣп. арт., Андрею Аартынову;
пѣш. Курск. друж. Государств. ополч., Виктору Бортнееичу;
оподченск. легк. батар., Ыпхаилу
Страшнсеичу.
Се. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — ком. пѣш. Тамбовек
друж. Государств. ополч., заур.-плквв. Владнміру Грину;
конной ополч. сотп
пдплквн. ВасилІю Гудимъ~Лсеноеичу;
шт.-кап.: 181-го пѣх. Остроленск п :Саввѣ
Михайлоиу
п Андрею Банецному;
Ивангородск. крѣп. арт., Алоксанлру Дочароному;
ополч. логк. батар., Пѳтру ЯСунову; пѣш. Тамбовск. друж. Государствон. ополч. шт.-ротм. графу ВладимІру Вараноеу;
прч,: арт. бриг.: Адріану
Колніопооу
н ВладимІру Булатову;
Ивангородск. крѣп. арт.: Павлу ©скяленно и Сергѣю Врасаеину;
отдѣлыі. сап. роты, Георгію Сонолъсному;
исгр
роты, Леонпду Григороеу;
5-го сап. батал., Константнну Влизароеу;
1-го а*
лѣзнодор. п., Ыодесту Борисову;
чнслящ. по внжѳн. войск.: Нвану Гаічно і
Владиміру Грухивицному;
4-го желѣзнодор. батал.. Мнхаи.ту Мухину;
пѣш.
друж. Государств. ополч.: Тамбовск., Фодору Задулъноеу;
Тамбовск., Владнніру
Ситову;
Курск.: Александру Бплецному,
Павлу Нетерсону,
Анатоліс
Марнотуну
и Яорвсу фонъ-Іорну;
Курск., Пѳтру Грипичу;
Курск, Влідиміру Красоесному;
сап. полур. Государств. ополч., Аркадію
Алтуфъееу
пдпрч.: 72-го пѣх. Ту.тьск. п., Грнгорію ІХономаренно;
Нвангородск. крѣп. арт:
Ннколаю Галимсному,
Сергѣю Шитину,
В.тадвміру Метелнину,
I еоргіг
Гіацинтоеу,
Николаю Полчаниноеу,
:»разму Змунчиллть,
ВвкторуФреіману, Ьорнсу Казароеу
и Василію Ку.іъмину;
отдѣльн сап. роты, Леонвду
Суматохину;
пѣш. друж. Государств. онолч: Тамбовск., Владиміру Попнову,
Курск., Мнхаилу Таньсному;
Курск.: Дмитрію Затырнееичу
н КвгепІю Врхицову, Курск., Ннколаю Махову;
Курск., Миханлу Внзъмитиноеу;
корн.: пѣш.
Тамбовск., Павлу Суслинову;
упр. бриг. Государств. ополч.: Василію Дъяноеу і
Евгѳнію Сатину;
прпрщ., прнзв. нзъ зап.: лѳгк. арт.: въ арт. брвг.: Дмвтрш
Ярошсесному,
Павлу Метелнину,
Ннкнфору Куничу,
Владнміру Нерсеу,
Ыиханлу Бударину,
Арнольду Зейделю
и Мнхаилу Орлоесному;
въ Ижигородск. крѣп. арт.: Владпміру Неанову,
Оаддею Парбутту,
Лавру Братанову, Апдрою Калснину,
Станнславу Черепинсному,
Алоксѣю Гаффе, Геіриху Гинцу
и Дмитрію Проснурину,
крѣп. арт., ЫарІану Трибурсному и
Всѳволоду Левицному;
полев. ннжен. войскъ: въ отдѣльн. саперн. роту: Роберту
Дизендорфу
и Николаю Нинолаееу;
въ воздухопл. роту: Сергѣю Лаерму.
графу Владнміру Рейиіаръ-Гиту,
Густаву Ганнелю,
Соргѣю Юденчнуі
Борвсу Сотнину;
въ Ивангородск. крѣп. ннжен упр., ВладимІру Дмитріеву;
в ъ Нвавгородск. крѣп. саперн. роту: полев. инжен. войскъ, Павлу Горнуну і
Фодору Свнтоюру;
въ Гродвѳвск. крѣп. воздухопл. роту, полѳв. пнжен. войсл,
Сергѣю Товстину;
пѣш. друж. Государств. ополч.: Тамбовск., Николаю Шел*хову; Тамбовск.* РодІону Востряноеу
п Владиміру Г*ынову; Тамбовск.: А.:ександру Когтеву
н Аиоксѣю Болотоеу;
Курск.: Ывхаилу
Телихооекому
Бровнславу Чайноесному
н Ыихаилу Топач еесному;
Курск.: Длексаатуу
Новицному
н Ыечпславу Душинсному;
Курск., Внктору Чуйноеу;
Куав:
Ыиханлу ТопчІеву
н Григорію Полтарсеу;
Курск.: Алоксандру Черноусову
ь
л
Нп
выс.
ПРИК. по
в. в. къ
№
1281
«РАЗВѢДЧИКА».
499
онолчоііск. кон. сотпи: Николаю Витнерфелъду,
Игнату Нодгорсному
и Нвану
Цонлевсному-Коаеллу;
ополч. легк. батар.. Александру
Груаееичу-Нсчаюсап. полур. Государст. ополч., Пѳтру
Кашнаданову.
Ыечи къ имѣющемуся ордену Се. Анны 2-й стспени: — Нвавгородск. крѣп.
ввхев. упр.. воѳн. ннж,, пдп.тквн. Михаи.ту
Біълневу
Мечт кь имѣющемуся оі>дену Св. Станисмиа 2-й стспсни: — Ивангородск.
кръп. арт.: пдплквн. Александру
Иванову.
Мечей и банта къ имѣющсмуся ордену Св. Станислаеа 3-й с т е п е н и - І І в а п городск. крѣп. арт.: шт.-кап. Авдрею Сергіъееу а ирч.: Владиміру
Молчпнову
• Владнміру Михайлоеу,
Гродневск. крѣп. воадухопл. роты прч Георгію Устюгову.
Высочайшія награды, объявлѳнныя въ Высочайшемъ приназѣ 11-го апрѣля
1915 года:
Утверждается пожаловавіо комавдующвмъ арміею, за отличія въ дѣлахъ
протнвъ вепріятоля, по удостоонію Мѣствой Думы, нзъ лицъ, нмѣющихъ Георгіввскоѳ Оружіе:
Гсорііеескаю
Оружія:
Бывшему вач. 33-й пѣх. диваз., в ы в ѣ комаидиру арм. корп., гѳв.-оть-ввф.
Алексавдоу Вегелоеу за то, что въ бояхъ иа р. Савъ съ 4 по 21 окт. 1914 г.,
отбвлъ всѣ вастоЛчнвыя повторвыя атакв .твачательно превосходвыхъ снлъ пропвівка и иѳ уступнлъ своей поэнців.
Начальннку пѣх. днвизіи, геи.-лейт. Владнміру Алъфтану
за то, что въ
бояхъ подъ Гавой-Гусской, съ 24 по 30 авг. 1914 г., взя.тъ съ боя рядъ позицій
впередн Гавы-Гусской, охватппъ лѣвыйф.тангъ г.тавной позиціи противника, чьмъ
саесобствовалъ обіцому успѣху опорацій корпуса.
Генералъ-Маіорамъ:
Команднру бригады 11-Й пѣх. диввзів, В.тадиміру Май-Маевсному
за то,
что съ 6 по 22 окт. 1914 г., командуя 44-мъ пѣх. Камчатсквмъ по.ткомъ и заииыая съ полкомъ правый участокъ позиціи корпуса, на правоиъ бѳрѳгу р. Сана,
ваходясь всѳ вромя подъ артв.тлѳрійскимъ и ружейнымъ огнѳмъ протпвввка, отраівдъ всѣ попыткн протнвннка къ пѳрѳправѣ и удержалъ позицію до конца.
Коиандиру бригады 7-й кавалерійской днвнзів, Федору Губцу
за то, что,
Судтчи начальввкомъ отдѣльваго кавалерінскаго отряда. свлою въ 12 эскадрововъ в
сотенъ, 6 орудій а 4 пулемета, в имѣя задачѳй вьіяснить дввжевіѳ коловнъ протвввнка за р. Вислокъ, иункты переправъ ихъ черезъ р. Вислу и, въ с.тучаѣ
с/іваружевія значитольныхъ силъ противннка, задорживать ого всѣми сродствамв,
гьяствуя ва мѣстности и прн обстоятѳльствахъ нсключитѳльной трудности, отважвов развѣдкой с ъ боѳмъ с ъ 23 и до вѳчера 26 октября 1914 г. добылъ чрезвыийво важвыя свѣдѣвія о сн.тахъ и движевін протнввнка, замедлилъ его дваженіѳ
• тьмъ задержалъ успѣхъ его операцІВ.
Командующему І&мъ пѣх. Вологодскимъ п,, Гѳоргію Ступину
за то, что
въ бояхъ у гор. НохнІи, 13 и 27 ноября 1914 г., овладѣлъ съ боя важнымп участхамн вепріятольскаго расположопія, причомъ взято въ общѳй сложности 6* оруДІя, болѣе 2,000 нлѣнныхъ и 45 офицеровъ.
Начальнику :»гапно-хозяйственнаго отдѣла штабаармін, ВладпмІру Колонтаю за то, что, будучи завѣдывающнмъ ииженерной частью армів, съ яввой
опевостью для жизнн, подъ свльнымъ артнллерійскнмъ н ружейнымъ огнемъ,
руководалъ устройствомъ пероправъ черѳзъ р. Санъ у дд. Моиастержъ и Лѳжахова въ течевіе октября мѣсяца 1914 г. и тѣмъ обезпечнлъ прочную свяаь можду
оЛоини берегами р. Санъ, что способствовало прочному утворждеаію аашвхъ
вояскъ ва лѣвомъ бѳрѳгу р. Сава.
Полковнвкамъ генеральнаго штаба:
и
Псправляющему должвость гевѳралъ-квартармейстѳра штаба армій фроата,
Мтанлу Дитерихсу
за то, что съ 28 окт. по 12 ноября 1914 г., нсиолвяя обя«нности вач. шт. арміи, принялъ самоѳ дѣятольное и блнжайшое участіо въ боѳ-
^
)
ещо капта * „ „ „ „ „ . Ш.в.-Впст. чаетя Лфрпкп и лз.п. « ъ ТПі
|
і 4
НѴЫЧЦиШ
Я
500
выс. прик. ііо в. в. къ Л? 1281
«РАВВѢДЧИКА».
вой опораціп войскъ армів по подхояу къ крѣпостн Краковъ п, подвергая своо
жизнь явной опасностн, былъ ближайшнмъ'сотрудникомъ командуюіцаго арніей
сущѳственно способствуя успѣху вашей армів въ бояхъ 12 и 13 ноябра 1914 г.
результатомъ конхъ было овладѣніѳ мѣстностью пѳредъ лнніей фортовъ Краиы]
захватъ болѣе 7,000 плѣнвыхъ, звамени, 28 орудій н 21 пулемета.
Началышку штаба 33-й пѣх. днвизін. Владиміру Вреелеру
за то, чт*
будучи старшнмъ адъют. шт. арміи, въ бояхъ 24, 28 и 29 авг. 1914 г., въ раіові
Равы-Русской,рядомъ развѣдокъ подъ снльнымъ ружейнымъ н пулемотнымъ огвікѵ
доставвлъ вѳсьма цѣввыя свѣдѣнія, существенно пов.тіявшія на ходъ боя, защ.
чпвшагося взятіемъ 1'авы-Русской.
Старшѳму адъютанту отдѣла гѳн.-квартирм. шт. арміи, Нвколаю Дутонину за то, что съ 11 по 16 совт. 1914 г. рядомъ рѳкогвосцвровокъ укрѣщвдц
Перѳмышля и, въ особеввости, Сѣдлисской группы, сопряженныхъ съ явнов окв»
ностью для жизни, уставовилъ точво составъ гарннзова крѣпостн ц другія дц.
ныя, способствовавшія впослѣдствіи взятію штурмомъ двухъ фортовъ и.п> Съд.]ц.
ской группы.
Командирамъ пѣхотныхъ полковъ:
176-го Переволочопск., Іосифу Ножарсному
за то, что въ бояхъ пар. Савъ
съ 4 по 19 окт. 1914 г. переправп.тся черезъ р. Савъ и, занявъ д. НововѳсцотСіп
всѣ настойчивыя повторныя атаки значнтѳльно превосходвыхъ сплъ протавіац.
которому но уступнлъ С В О И П О З И Ц І И .
Нерезшіск., Федору фонъ-Губенау
за то, что, вромеппо командуя ваэвинымъ полкомъ, 4 дѳкабря 1914 г. въ бою у д. Рудка, атаковалъ вочью непріяте»
скую позицію, выбвлъ штыкамн протнввнка, который, бѣжавъ, оставвлъ ищ
убитыхъ. Взято въ плѣвъ 246 пнжнихъ чиновъ 220-го германскаго полка.
18-го пѣх. Вологодскаго полка плквн. Васплію Мосновнину
за то, чтоп
бояхъ ва р. Санѣ съ 6 по 23 окт. 1914 г.. производнлъ со своимъ батапіоюп
штыковыя атаки н постѳпенно заинмалъ окопы протпвннка на своемъ боемп
участкѣ, а въ ночь с ъ 2 2 на 23 октября со своимъ баталіовомъ, а затѣмъ, събаталіонами Вилоискаго полка, иорсшелъ въ наступленіѳ и застави.тъ протввнш
отойтп.
Коыандирамъ дивнзіоновъ артиллорійскихъ бригадъ:
1- го, 33-Й, Борису Демъяноеичу
за то, что въ бояхъ ва р. СавъсъЗОснтября по 14 окт. 1914 г., находясь на передовомъ наблюдательномъ пункті, п
сфорѣ дѣйствнтельнаго ружейваго огня, въ положѳвін исключительной опасюеті
руководилъ огномъ батареи и нривѳлъ вопріятольскія батарси къ молчавію.
2- го, 33-го, Михап.ту Зайновсному
за то, что въ бояхъ 19 авг. 1914 г. у
д. Дзибульвв, находясь на пѳредовомъ ваб.тюдательномъ пунктѣ въ сферѣ хІІствнтельнаго ружейваго огвя, руководвлъ и направлялъ огонь, чѣмъ отбвлытііт
протнвника, находившагося въ опасной близостп къ батароѣ2-го, 58-й, Викентію Качинсному
за то, что, состоя въ 5-й артиллерііской бригадѣ, въ бою 17 авг. 1914 г. цодъ Кросіенко, когда 20-й пѣх. ГаляпіІІ
полкъ былъ въ гяжѳломъ положеніи, сиачала выслалъ 2 орудія впередъ, ааатіл
с ъ остальными 4-мя орудіями быстро выѣхалъ на позицію, на разетоянІе2ДО0гаговъ отъ позиціи противника, и свонмт. огномъ далъ возможность I алнцкокт
полку удержаться, а въ дальві>йшемъ перейти въ атаку и выбить противвнха.
ІІодцолковнпкамъ геноральваго штаба:
Исправляюшему должность началышка штаба 32-й пѣхотной дввнзін, Д*
ксѣю Вандаму
за то, что, будучи старшимъ адъютантомъ штаба арміи, воірви
боевъ ва р. Савѣ, подъ снльвымъ ружейвымъ в артвллерійскнмъ огаемъ, «р>
изволъ развѣдку въ раіовѣ с. Рудввкъ, прпчемъ добытыя пмъ свѣдѣнія суг»
ствѳнно способствовали достижовію успѣха при овлодѣніи этой уьрѣпленвой познціей.
Старшѳму адъютанту отдѣла гевѳралъ-квартирмейстора штаСа арніі. ^
рису Малнвину
за то, что въ бою 13 авг. 1914 г. у д. Лацки, личво Щ» **
развѣдку на пересѣчениой и лѣснстой М І І С Т И О С Т В , П О Д Ъ снлыіѣйшимъ ружевіы«
и пулѳметнымъ огнемт>, лвчно направлялъ н вводилъ въ бой частп Мнргородепг*
01
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа