close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Информация о личном приеме | Новости;pdf

код для вставкиСкачать
Análisis bioquímico y estructural del factor de
transcripción mitocondrial humano
A, TFAM, en complejo con la secuencia
promotora LSP
Anna Rubio Cosials
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
‹‘Ž‘‰Àƒ›‹‘–‡…‘Ž‘‰Àƒ‘Ž‡…—Žƒ”
‹‘–‡…‘Ž‘‰Àƒ
ʹͲͳʹȀʹͲͳ͵
A
Vǡǡ
‡‘”‹ƒ’”‡•‡–ƒ†ƒ’‘”ƒ—„‹‘‘•‹ƒŽ•’ƒ”ƒ‘’–ƒ”ƒŽ–À–—Ž‘†‡†‘…–‘”’‘”Žƒ‹˜‡”•‹†ƒ†
†‡ƒ”…‡Ž‘ƒ
‹”‡…–‘”ƒ†‡–‡•‹•ǡƒ”‹ƒ‘Ž‹Žƒ””—„‹ƒ•
‘…–‘”ƒ†ƒǡƒ—„‹‘‘•‹ƒŽ•
—–‘”ƒǡ‘•‡ˆƒƒ†‹ƒƒŽƒ…À
ƒ—„‹‘‘•‹ƒŽ•ǡʹͲͳʹ
2
‘–‡“—‡†‡•‹×˜‹Ž
ƒŽ„‘”†‡†‡Ž…ƒ‹‘
‘…‘‰‡Ž‡•‡ŽŒï„‹Ž‘
‘“—‹‡”ƒ•…‘†‡•‰ƒƒ
‘–‡•ƒŽ˜‡•ƒŠ‘”ƒ
‹—…ƒ
‘–‡•ƒŽ˜‡•
MarioBenedetti,Notesalves
3
4
ÍNDICE
ABREVIATURASYANGLICISMOSǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͳͷǦͳͻ
RESUMENǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤʹͳ
OBJETIVOSǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤʹͳ
INTRODUCCIÓNǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤʹ͵ǦͳͲͶ
A. MITOCONDRIAǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤʹͷǦͶͺ
1. Introducciónalamitocondria
ͳǤͳǤ ‹•–‘”‹ƒ
ͳǤʹǤ ”‹‰‡†‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒǣ–‡‘”Àƒ‡†‘•‹„‹‘•‹•
2. Estructura
ʹǤͳǤ ‡„”ƒƒ‡š–‡”ƒ
ʹǤʹǤ •’ƒ…‹‘‹–‡”‡„”ƒƒ
ʹǤ͵Ǥ ‡„”ƒƒ‹–‡”ƒ
ʹǤͶǤ ”‹•–ƒ‡
ʹǤͷǤ ƒ–”‹œ
ʹǤ͸Ǥ ‡„”ƒƒ•‘…‹ƒ†ƒƒȋȌ
3. Organizaciónydistribucióndelamitocondria
4. Función
ͶǤͳǤ ƒ†‡ƒ†‡–”ƒ•’‘”–‡‡Ž‡…–”א‹…‘ȋȌ›ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×‘š‹†ƒ–‹˜ƒ
ͶǤͳǤͳǤ ƒ ‹’‘”–ƒ…‹ƒ †‡Ž ‡“—‹Ž‹„”‹‘ǣ › ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒǡ …‘•‡…—‡…‹ƒ• †‡ •—
†‡•ƒ…‘’Ž‡
ͶǤʹǤ Žƒ…‡ƒ‹‡–‘†‡‹‘‡•†‡ƒŽ…‹‘
ͶǤ͵Ǥ —…‹‘‡•ƒ†‹…‹‘ƒŽ‡•
5. Genomamitocondrial
ͷǤͳǤ ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•†‡Ž‰‡‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽŠ—ƒ‘
ͷǤʹǤ ǦŽ‘‘’
ͷǤʹǤͳǤ ǦŽ‘‘’‡‹–‘…‘†‹”ƒ
ͷǤʹǤͳǤͳǤ
ǦŽ‘‘’ǣ”‡‰‹‘‡•”‹…ƒ•‡…‹–‘•‹ƒ•›”‡Žƒ…‹×…‘…ž…‡”
ͷǤʹǤͳǤʹǤ
ǦŽ‘‘’ǣ›ˆ‘”ƒ…‹×†‡quadruplex
ͷǤ͵Ǥ ”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Ž‰‡‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽǣ—…Ž‡‘‹†‡•
ͷǤͶǤ ‡”‹†ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡Ž–
ͷǤͷǤ Ž‡˜ƒ†ƒ–ƒ•ƒ†‡—–ƒ…‹×‡–
ͷǤ͸Ǥ ‡…ƒ‹•‘†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡–
6. Mitocondriayapoptosiscelular
7. Mitocondriayenfermedades
͹ǤͳǤ Žƒ•‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡Žƒ•‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•
͹ǤͳǤͳǤ ˆ‡”‡†ƒ†‡•†‡„‹†ƒ•ƒ—–ƒ…‹‘‡•‡–
͹ǤͳǤʹǤ ‹–‘…‘†”‹ƒ›†‹ƒ„‡–‡•
͹ǤͳǤ͵Ǥ ˆ‡”‡†ƒ†‡•‡—”‘†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ•
͹ǤͳǤ͵ǤͳǤ
•…Ž‡”‘•‹•Žƒ–‡”ƒŽƒ‹‘–”‘ˆ‹…ƒȋȌ
͹ǤͳǤ͵ǤʹǤ
ˆ‡”‡†ƒ††‡ŽœŠ‡‹‡”ȋȌ
͹ǤͳǤͶǤ ‹–‘…‘†”‹ƒ›…ž…‡”
5
͹ǤͳǤͷǤ ‘•‹„Ž‡”‡Žƒ…‹×…‘‡Ž‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘
͹ǤͳǤͷǤͳǤ
‡‘”‹ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ†‡Ž‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘
8. Mitocondriayefectossecundariosenterapiasfarmacéuticas
B. REGULACIÓNYTRANSCRIPCIÓNMITOCONDRIALǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͶͻǦ͸ͷ
1. Transcripciónmitocondrial
ͳǤͳǤ ‹†ƒ†‡•†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽ
ͳǤʹǤ ”‘‘–‘”‡•’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒǣͳ›ʹ
ͳǤ͵Ǥ ”‘‘–‘”’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒǣ
ͳǤͶǤ ‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×Ȁ
2. Maquinariadelatranscripciónenmamífero
ʹǤͳǤ ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ–Ȍ
ʹǤʹǤ ͳ›ʹ
ʹǤʹǤͳǤ ‡•…—„”‹‹‡–‘
ʹǤʹǤʹǤ ͳ›ʹ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘Žƒƒ“—‹ƒ”‹ƒ–”ƒ•…”‹’…‹×
ʹǤʹǤ͵Ǥ ͳ›ʹǡ›•—†—ƒŽ‹†ƒ†ˆ—…‹‘ƒŽ
ʹǤʹǤͶǤ ƒ’‡Ž‡–”ƒ•…”‹’…‹×†‡ʹ
ʹǤ͵Ǥ ›Žƒ–‡”‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×
ʹǤͶǤ 3. Modelosparaelcomplejodeiniciacióndelatranscripciónmitocondrial
4. Biogénesismitocondrial:coordinaciónentregenesnuclearesymitocondriales
5. RelaciónentrelaformacióndeencebadoresparalareplicaciónylatranscripcióndeLSP
6. Transcripciónmitocondrialenlevadura
7. Sistemadetraducciónenmitocondria
C. FACTORDETRANSCRIPCIÓNMITOCONDRIALHUMANOA,TFAMǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ͸͸ǦͳͲͶ
1. Introducción
2. DescubrimientodeTFAM
3. IsoformadeTFAMymodificacionesposttraduccionales
͵ǤͳǤ •‘ˆ‘”ƒ
͵ǤʹǤ ‘†‹ˆ‹…ƒ…‹×’‘•Ǧ–”ƒ†—……‹‘ƒŽǣƒ…‡–‹Žƒ…‹×†‡
͵Ǥ͵Ǥ ‘†‹ˆ‹…ƒ…‹×’‘•Ǧ–”ƒ†—……‹‘ƒŽǣˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×†‡
4. TFAMylacurvaturadelADN
5. TFAMysuuniónalADN
ͷǤͳǤ ǣ—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒȋǡͳȌ
ͷǤͳǤͳǤ ‡‰‹×†‡’”‘–‡……‹×’ƒ”ƒ›ͳ’‘”’ƒ”–‡†‡
ͷǤͳǤͳǤͳǤ
ˆ‹‹†ƒ†’‘”Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡—‹×ǡ†‡
ͷǤͳǤͳǤʹǤ
ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡‡
ͷǤͳǤʹǤ ‡‰‹×†‡’”‘–‡……‹×†‡‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•‡
ͷǤʹǤ ǣ—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒ
ͷǤʹǤͳǤ ‹×ƒŽƒ”‡‰‹×ǦŽ‘‘’
ͷǤ͵Ǥ ǣ—‹×ƒ‘–”‘–‹’‘†‡
ͷǤ͵ǤͳǤ ‹×†‡ƒ†ƒÓƒ†‘
ͷǤ͵ǤͳǤͳǤ
‹×ƒ†ƒÓƒ†‘…‘…‹•’Žƒ–‹‘’‘”
ͷǤ͵ǤͳǤʹǤ
‹×ƒ‘š‹†ƒ†‘’‘”
6
ͷǤͶǤ ‹×†‡ƒ…”—…‹ˆ‘”‡
6. HMGbox
͸ǤͳǤ Žƒ•‹ˆ‹…ƒ…‹×
„‘š
͸ǤʹǤ ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•†‡†‘‹‹‘•
„‘š
͸Ǥ͵Ǥ „‘š‹†—…‡…—”˜ƒ–—”ƒ‡‡Ž
͸ǤͶǤ ‡…—‡…‹ƒ•’—–ƒ–‹˜ƒ•†‡—‹×
„‘š
7. FuncionesdeTFAM
͹ǤͳǤ ƒ–‡‹‹‡–‘†‡Ž–
͹ǤͳǤͳǤ ‘†‡Ž‘†‡…‘’ƒ…–ƒ…‹×›…‘‘”†‹ƒ…‹×†‡–
͹ǤͳǤʹǤ “—‹Ž‹„”‹‘‡–”‡–”ƒ•…”‹’…‹×›‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–
͹ǤͳǤ͵Ǥ ‘†‡Ž‘†‡–‹–”ƒ…‹×†‡’ƒ”ƒ”‡‰—Žƒ”‡Žï‡”‘†‡–…‘’‹ƒ•
͹ǤʹǤ ‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×›‡•’‡…‹ˆ‹…‹†ƒ††‡•‡…—‡…‹ƒ
͹Ǥ͵Ǥ ›•À–‡•‹•†‡‡…‡„ƒ†‘”‡•’ƒ”ƒŽƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×
͹ǤͶǤ ›•—’‘•‹„Ž‡’ƒ’‡Ž‡‡Ž‡…ƒ‹•‘†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡Ž–
8. TFAMyelpapeldesucolaCterminal
ͺǤͳǤ ‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒ‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×
ͺǤʹǤ ‹×ƒʹ
ͺǤ͵Ǥ •–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡…‘’Ž‡Œ‘–Ȁ›†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘
9. InteraccióndeTFAMconotrasproteínas
ͻǤͳǤ ”‘–‡ƒ•ƒ‘
ͻǤͳǤͳǤ –”‘†—……‹×
ͻǤͳǤʹǤ ˆ‡…–‘†‡‘•‘„”‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡›‡Žï‡”‘•†‡…‘’‹ƒ•–
ͻǤͳǤ͵Ǥ ‡‰”ƒ†ƒ…‹×†‡’‘”‘ǣ”‡…‘‘…‹‹‡–‘
ͻǤʹǤ ”‘–‡Àƒ•—’”‡•‘”ƒ–—‘”ƒŽǣ’ͷ͵
ͻǤʹǤͳǤ –”‘†—……‹×ƒ’ͷ͵
ͻǤʹǤʹǤ –‡”ƒ……‹×’ͷ͵Ǧ
ͻǤʹǤ͵Ǥ ‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ„‹‘Ž×‰‹…ƒ†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×
ͻǤ͵Ǥ ʹ
ͻǤ͵ǤͳǤ –”‘†—……‹×ͳȀʹ
ͻǤ͵ǤʹǤ –‡”ƒ……‹×†‡ͳȀʹ…‘
ͻǤ͵Ǥ͵Ǥ ‡˜‡Žƒ…‹ƒ„‹‘Ž×‰‹…ƒ†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×
ͻǤͶǤ ‹‘””‡†‘š‹ƒʹȋʹȌ
ͻǤͶǤͳǤ –”‘†—……‹×ƒ‹‘””‡†‘š‹ƒʹ
ͻǤͶǤʹǤ –‡”ƒ……‹×†‡ʹ…‘
ͻǤͶǤ͵Ǥ ‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ„‹‘Ž×‰‹…ƒ†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×
10. TFAMenotrosorganismos
ͳͲǤͳǤ
‡ƒ……Šƒ”‘›…‡scerevisiaeȋʹȌ
ͳͲǤͳǤͳǤ ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡ʹ’
ͳͲǤͳǤʹǤ ‹×†‡ʹ’ƒ
ͳͲǤͳǤ͵Ǥ ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×‡–”ƒ•…”‹’…‹×†‡ʹ’
ͳͲǤͳǤͶǤ ‡…ƒ‹•‘†‡…‘’ƒ…–ƒ…‹×–‡Ž‡˜ƒ†—”ƒ
ͳͲǤʹǤ
‡ƒ‡‘”Šƒ„†‹–‹•elegansȋ
Ǧͷ‘…‡ǦȌ
ͳͲǤʹǤͳǤ ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡
Ǧͷ
ͳͲǤʹǤʹǤ ‹×†‡
Ǧͷƒ
7
ͳͲǤʹǤ͵Ǥ
ͳͲǤ͵Ǥ
ͳͲǤ͵ǤͳǤ
ͳͲǤ͵ǤʹǤ
Ǧͷ›•——‹×ƒ–‡Ž×‡”‘•
‡‡‘’—•Žƒ‡˜‹•ȋšŽǦȌ
ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡šŽǦ
‹×†‡šŽǦƒ
11. TFAMysurelaciónenenfermedades
ͳͳǤͳǤ
›‡•–”±•‘š‹†ƒ–‹˜‘
ͳͳǤʹǤ
›†‹ƒ„‡–‡•
ͳͳǤ͵Ǥ
›‘„‡•‹†ƒ†
ͳͳǤͶǤ
›…ž…‡”
ͳͳǤͶǤͳǤ ›–‡”ƒ’‹ƒ•…‘–”ƒ…ž…‡”
ͳͳǤͶǤʹǤ ž…‡”…‘Ž‘”‡…–ƒŽ’‘”‹‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ†‡‹…”‘•ƒ–±Ž‹–‡
ͳͳǤͷǤ
›‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•‡—”‘†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ•
ͳͳǤͷǤͳǤ ˆ‡”‡†ƒ†ƒ”‹•‘ȋȌ›
ͳͳǤͷǤʹǤ ˆ‡”‡†ƒ†ŽœŠ‡‹‡”ȋȌ›
ͳͳǤ͸Ǥ
‡‹•—ˆ‹…‹‡…‹ƒ…ƒ”†Àƒ…ƒ
RESULTADOSǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͳͲͷǦʹʹ͵
A. CLONACIÓN,EXPRESIÓN,PURIFICACIÓNYCARACTERIZACIÓNDETFAMǤǥǥǥǥǥǥǥǤͳͲ͹ǦͳʹͲ
1. Análisisbioinformático
2. Clonación
ʹǤͳǤ Ǧ‹•ƒ‰ǡǦ
ʹǤʹǤ ‘•–”—…–‘•…‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ
ʹǤ͵Ǥ ‘‹‹‘•ǣͳǡʹǡͳǡʹǡʹ
ʹǤͶǤ —–ƒ‰±‡•‹•†‹”‹‰‹†ƒǣ—–ƒ–‡•†‡—‹×ƒǡ—–ƒ–‡•linker
3. Pruebasdeexpresiónysolubilizacióndelaproteína
4. Purificación
5. Homogeneidaddelaproteína
ͷǤͳǤ ƒŽ‹„”ƒ…‹×ǡ’‘•‹„Ž‡†‹‡”‹œƒ…‹×
ͷǤʹǤ ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡Žƒ†‡‰”ƒ†ƒ…‹×‡
ͷǤ͵Ǥ ’–‹‹œƒ…‹×†‡Ž–ƒ’א’”‘–‡‹…‘’‘”Š‡”‘ˆŽ—‘”›
B. FORMACIÓNDELCOMPLEJOPROTEÍNAADNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤͳʹͳǦͳʹ͸
1. Diseñodeoligosparalacristalización
2. Formacióndelcomplejo
ʹǤͳǤ ’–‹‹œƒ…‹×†‡Žƒ…‘†‹…‹‘‡•†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘
ʹǤʹǤ •ƒ›‘•†‡—‹×…‘
3. Purificacióndelcomplejo
C. CRISTALIZACIÓNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͳʹ͹Ǧͳ͵͵
1. CristalizaciónTFAMLSP22
ͳǤͳǤ ‘ˆ‹”ƒ…‹×†‡Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•
2. CristalizaciónTFAMHalf1
3. CristalizaciónTFAMSeMetLSP22
4. CristalizaciónTFAMLSP22Br
8
D.
1.
2.
E.
1.
2.
3.
4.
5.
F.
G.
1.
2.
PROCESAMIENTODEDATOSYRESOLUCIÓNDELAESTRUCTURAǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͳ͵ͶǦͳͶͲ
DifracciónyprocesamientodeTFAMSeMetLSP22
DifracciónyprocesamientodeTFAMLSP22Br
ANÁLISISESTRUCTURALDETFAMLSP22ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͳͶͳǦͳͶͻ
CurvaturadelADNofrecidaporlaproteínaenelcomplejoTFAMLSP22
SuperficieelectrostáticayconservacióngeneralenTFAM
CaracterísticasdelADNLSP22enlaestructuraTFAMLSP22
ContactosTFAMconADN
ͶǤͳǤ ‘‹‹‘•
„‘š›•—‹–‡”ƒ……‹×…‘Žƒ”‡‰‹×ͳ›ʹ
ͶǤʹǤ ‹‡”›•—‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Ž
ͶǤ͵Ǥ ‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ›•—‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Ž
AnálisisdelaperturbaciónsobreelADNyelmotivoAAC
ANÁLISISDELAFLEXIBILIDADINTRÍNSECADELADNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͳͷͲǦͳͷ͵
CARACTERÍSTICASBIOQUÍMICASYBIOFÍSICASDEHMGboxDETFAMǤǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͳͷͶǦͳ͸Ͷ
AnálisisestructuraldominiosHMGboxdeTFAM
AnálisisdeuniónaADNdelosdominiosHMGboxdeTFAM
ͳǤͳǤ ‹ˆ‡”‡–‡’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘
ͳǤʹǤ ‹ˆ‡”‡–‡ƒˆ‹‹†ƒ††‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒʹʹ
AnálisiselectrostáticodelosdominiosHMGbox
AnálisiselectrostáticodelosdominiosHMGbox
Representaciónenformaderuedadehélicesalpha
AnálisisestructuralentreHMGboxysunúcleohidrofóbico
ComparativaestructuraldeldominioHMG2ensuformaunidaynounida
2.
3.
4.
5.
6.
H. ANÁLISISESTRUCTURALDELASDOSESTRUCTURASCRISTALOGRÁFICASDETFAMǤǤͳ͸ͷǦͳ͹ͷ
1. Superposiciónglobal
ͳǤͳǤ —’‡”’‘•‹…‹×†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š
ͳǤʹǤ ”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ
2. AnálisisestructuraldelADN
3. ContactosTFAMADN
͵ǤͳǤ ‘–ƒ…–‘•
ͳ…‘
͵ǤʹǤ ‘–ƒ…–‘•
ʹ…‘
͵Ǥ͵Ǥ ‘–ƒ…–‘•Ž‹‡”…‘
͵ǤͶǤ ‘–ƒ…–‘•…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ…‘
4. Discusiónfinal
I. ANÁLISISESTRUCTURALDELAESTRUCTURANOVELBIDOMINIOHMGboxǤǥǤǥǥǤǥǥǤͳ͹͸Ǧͳ͹ͺ
1. InteracciónconADNycurvaturafinal
2. OrientacióndominiosHMGbox
3. Regiónconnectoraolinker
J. INTERACCIONESPROTEÍNAPROTEÍNAǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤͳ͹ͻǦͳͺͷ
1. Empaquetamientocristalino
2. Análisisdelasuperficiedeinteracciónyprediccióndeensamblajes
9
K.
1.
2.
3.
4.
L.
1.
2.
PERMUTACIÓNCIRCULARPARAELCOMPLEJOTFAMLSP22ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͳͺ͸Ǧͳͺͻ
TécnicasdemedidadelacurvaturadelADN
EnsayoconelcomplejoTFAMfragmentoADNwtymutado
Ensayocondominios
Limitacionesdelatécnica
DISPERSIÓNDERAYOSXABAJOÁNGULO(SAXS)ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͳͻͲǦʹͲ͵
Descripcióndelatécnica
CaracterizacióndeTFAMlibreensoluciónmedianteSAXS
ʹǤͳǤ ‡–‡”‹ƒ…‹×†‡ŽƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡
3. CaracterísticasdelsistemaTFAMLSP22
͵ǤͳǤ ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡Ǧʹʹ‡•‘Ž—…‹×‡†‹ƒ–‡
͵ǤʹǤ ‘’ƒ”ƒ…‹×†‡…‘‘†‡Ž‘…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘
͵Ǥ͵Ǥ •–—†‹‘†‡Žƒ†‹ž‹…ƒ†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹ‡•‘Ž—…‹×
M. spFRETPARAELESTUDIODELACURVATURADELADNENSOLUCIÓNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤʹͲͶǦʹʹ͵
1. ModelosdeADNparaaplicarenestudiosspFRET
2. PrimerosexperimentosTFAM30bp
ʹǤͳǤ ‘’‘”–ƒ‹‡–‘
ʹǤʹǤ ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘ǯǯ͵Ͳ„’
3. DatosparaTFAM,D1ymutanteencomplejoconADN30pb
͵ǤͳǤ ͳǡͳ
͵ǤʹǤ —–ƒ–‡•’ƒ”ƒ—‹×†‡•‡‰—†ƒ
ʹ
4. DatosparaTFAM,D1ymutanteencomplejoconADN50pb
ͶǤͳǤ ͶǤʹǤ ͳǡͳ
ͶǤ͵Ǥ —–ƒ–‡•’ƒ”ƒ—‹×ͳͺʹ
5. Modificacióndelcálculocrosstalkcorrection
6. Resultadosfinales
͸ǤͳǤ ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘
͸ǤͳǤͳǤ ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’ƒ”ƒ›͵Ͳ’„ȀͷͲ’„
͸ǤͳǤʹǤ ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘†‘‹‹‘•›—–ƒ–‡•’—–—ƒŽ‡•
͸ǤʹǤ ”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘vs
͸Ǥ͵Ǥ žŽ…—Ž‘†‡ǡ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•
͸ǤͶǤ ‘ˆ‹”ƒ…‹×†‡Ž•‹•–‡ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡
͸ǤͷǤ ”‡•‡…‹ƒ†‡…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•ïŽ–‹’Ž‡•
DISCUSIÓNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤʹʹͷǦʹͶͻ
A.
1.
2.
B.
1.
TFAMIMPONEUNACURVATURADE180°SOBRELSPǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǤʹʹ͹Ǧʹʹͻ
TFAMprovocaunatorsiónde180°enLSP
DinámicadelcomplejoTFAMLSP
TFAMYSURECONOCIMIENTOESPECÍFICODESECUENCIAǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥʹʹͻǦʹ͵ͷ
SecuenciasputativasdeuniónpordominiosHMGbox
10
2. MotivoinvertidoAAC
ʹǤͳǤ ‘•‡”˜ƒ…‹×‡–”‡›Šǡ›‹–‡”…ƒ„‹‘ˆ—…‹‘ƒŽ
ʹǤʹǤ ‘•‡”˜ƒ…‹×†‡Ž‘–‹˜‘‡–”‡†‡Š‘‹‘‹†‡•
ʹǤ͵Ǥ ‘•‡”˜ƒ…‹×†‡Ž‘–‹˜‘‡–”‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•†‡—‹×ƒ
ʹǤͶǤ Œ‡’Ž‘†‡‘–‹˜‘‡•‡…—‡‹…ƒ•†‡—‹×†‡šŽǦ
3. ImplicaciónenergéticaAACyprebendinginicial
4. Regióncentral(Nxlinker)
ͶǤͳǤ ‘•‡”˜ƒ…‹×cluster†‡‰—ƒ‹ƒ•…‡–”ƒŽ
C. ELDOGMADELACOLACTERMINALǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤʹ͵ͷǦʹͶͲ
1. Actividadenreconocimientoespecífico
2. ColaCterminalyflexibilidadintrínseca
3. ColaCterminalycooperatividad
4. Orientaciónopuestaaliniciodetranscripción
D. IMPORTANCIADELLINKERǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǤǥǤʹͶͲǦʹͶ͵
1. LazonadellinkerenlatorsióndelADN
2. PapeldellinkerenlauniónalADNyfunciónenlaactivacióndelatranscripción
3. EllinkerparticipaenelcorehidrofóbicoqueestabilizaHMG2
4. Reorganizacióndelosdominiosporpartedellinker
5. LongituddellinkerycorrelaciónconlasecuenciadeunióndeTFAM
E. MODELODEINICIODELATRANSCRIPCIÓNENLSPǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤʹͶͶǦʹͶͷ
F. MODELODEEMPAQUETAMIENTODELmtADNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǤʹͶ͸ǦʹͶͺ
G. TFAMYBIOGÉNESISMITOCONDRIAL:zoomoutǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǤʹͶͻ
CONCLUSIONESǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤʹͷͳǦʹͷͶ
MATERIALES,MÉTODOSYFUNDAMETOSǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǥǤǤǤǤʹͷͷǦ͵Ͳ͵
CLONACIÓNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤʹͷ͸Ǧʹͷͻ
1. Clonaciónestándar
2. Clonaciónindependientedeligación:Infusion
3. Mutagénesisdirigida
PRUEBASDEEXPRESIÓNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥʹͷͻ
SOLUBILIZACIÓNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǤǤʹͷͻǦʹ͸Ͳ
PURIFICACIÓNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤʹ͸ͲǦʹ͸͵
1. Columnadeafinidad
ͳǤͳǤ ‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”À“—‡Ž
ͳǤʹǤ ‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”
ͳǤ͵Ǥ ‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”‡’ƒ”‹ƒ
2. Cromatografíadeexclusiónporpesomolecular
11
3. Columnadeintercambioiónico
IDENTIFICACIÓNDEPROTEÍNASǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸͵Ǧʹ͸Ͷ
1. Electroforesisdeproteínasencondicionesdesnaturalizantes
2. Digestióntrípticadeproteínas
3. DegradaciónEdman
CARACTERIZACIÓNDELAESTABILIDADDEPROTEÍNASENSOLUCIÓNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤʹ͸ͶǦʹ͸ͷ
1. DynamicLightscattering(DLS)
2. Thermofluor
FORMACIÓNDELCOMPLEJOPROTEÍNAADNǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤʹ͸ͷǦʹ͸͹
1. Gelesnativosderetardo(EMSA)
ͳǤͳǤ ”‡’ƒ”ƒ…‹×‡Žƒ—‡•–”ƒ
ͳǤʹǤ ”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡Ž‘•‰‡Ž‡•
ͳǤ͵Ǥ ‘„•‡”˜ƒ…‹×†‡Ž‘•‰‡Ž‡•
CRISTALOGRAFIADEPROTEÍNASǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤʹ͸ͺǦʹ͹͹
1. Introducción
ͳǤͳǤ ”‹•–ƒŽ‡•›•‹‡–”Àƒ
2. Cristalización
ʹǤͳǤ ”‘…‡•‘•†‡‘’–‹‹œƒ…‹×
ʹǤʹǤ ‘‰‡Žƒ…‹×†‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•
3. RayosX
͵ǤͳǤ ‹ˆ”ƒ……‹×†‡”ƒ›‘•
4. Recogidadedatos
5. Procesamientodedatos
ͷǤͳǤ žŽ‹•‹•†‡Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡†ƒ–‘•
6. Resoluciónproblemadelafase
͸ǤͳǤ ±–‘†‘†‡†‹•’‡”•‹×ƒ×ƒŽƒïŽ–‹’Ž‡ȋȌ
͸ǤʹǤ ±–‘†‘†‡”‡’Žƒœƒ‹‡–‘‘Ž‡…—Žƒ”ȋȌ
7. Optimizacióndelafase
8. Modelado,refinamientoyvalidacióndelaestructura
ͺǤͳǤ ‡ˆ‹ƒ‹‡–‘‡•–”—…–—”ƒŽ
ͺǤʹǤ ƒŽ‹†ƒ…‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ
ͺǤʹǤͳǤ ƒ”ž‡–”‘•‡•–ƒ†À•–‹…‘•
ͺǤʹǤʹǤ ƒ”ž‡–”‘•‡•–‡”‡‘“—À‹…‘•
PERMUTACIÓNCIRCULARǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤʹ͹ͺǦʹͺͲ
9. Descripcióndelatécnica
10. Realizacióndelensayodepermutacióncircular
DISPERSIÓNDERAYOSXABAJOÁNGULO(SAXS)ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǤǤǤǤʹͺͲǦʹͺͻ
1. DispersiónderayosXabajoángulo(SAXS)
2. Análisisdelosdatos
3. CombinacióndedatoscristalográficosySAXSparamodelarestructuras
͵ǤͳǤ žŽ…—Ž‘†‡…—”˜ƒ•†‡†‹•’‡”•‹×–‡×”‹…ƒ•ƒ’ƒ”–‹”†‡‘†‡Ž‘•ƒ–׏‹…‘•ǣ
͵ǤͳǤͳǤ ƒŽ‹†ƒ…‹×
͵ǤʹǤ ‘†‡Žƒ†‘‹‰‹†‘†›…‘„‹ƒ†‘…‘†ƒ–‘•†‡ǣ’”‡̴
͵Ǥ͵Ǥ •–—†‹‘†‡•‹•–‡ƒ•ˆŽ‡š‹„Ž‡•ǡ…‘ïŽ–‹’Ž‡•…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•ǣ
4. EstudiodesistemadinámicosenSAXS
5. Recogidadedatos
12
ͷǤͳǤ ‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒƒŽ
ͷǤʹǤ ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘ʹʹ
FRET(FÖRSTERRESONANCEENERGYTRANSFER)ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤʹͺͻǦʹͻ͸
1. IntroducciónaFRET
ͳǤͳǤ ”‹…‹’‹‘ˆÀ•‹…‘
ͳǤͳǤͳǤ ‹‹–ƒ…‹‘‡•‡
ͳǤʹǤ ’Ž‹…ƒ…‹×†‡‡…‘’Ž‡Œ‘•’”‘–‡ÀƒǦ
2. SingleMoleculeFRET(spFRET)
ʹǤͳǤ ‹ƒ‰”ƒƒ†‡Ž•‹•–‡ƒ
ʹǤʹǤ ‹‹–ƒ…‹‘‡•†‡Ž•‹•–‡ƒ…‘ˆ‘…ƒŽ†‡ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ’ƒ”ƒ•’
ʹǤʹǤͳǤ ‡–‡……‹×†‡ŽƒˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ
2.2.2. Burstsizedistribution
ʹǤʹǤ͵Ǥ Background‘”—‹†‘†‡ˆ‘†‘
ʹǤʹǤͶǤ ”‡•‡…‹ƒ†‡‡˜‡–‘•ïŽ–‹’Ž‡•
ʹǤ͵Ǥ žŽ…—Ž‘†‡Žƒˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡‡•’
SINGLEPARTICLEFRET(spFRET)PARATFAMENCOMPLEJOCONLSPǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤʹͻ͸Ǧ͵Ͳ͵
1. Diseñodelexperimento
2. CaracterísticasdelosoligosypurificaciónHPLCdelduplex
3. FormacióndelcomplejoypreparacióndelamuestraparaspFRET
4. Adquisicióndelosdatos
5. Procesamientodedatos
ͷǤͳǤ –…Š‡
ͷǤʹǤ ”‘‰”ƒƒ
›
AGRADECIMIENTOSǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤ͵ͲͷǦ͵Ͳ͹
BIBLIOGRAFÍAǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͳ͹Ǧ͵ʹʹ
13
14
ABREVIATURASYANGLICISMOS
A
ʹǣŠ‘×Ž‘‰‘†‡‡Ǥcerevisiae
ǣ…‹†‘†‡•‘š‹Ǧ”‹„‘—…Ž‡‹…‘
ǣAtomicForceMicrscopy
ǣ–”ƒ•’‘”–ƒ†‘”†‡—…Ž‡×–‹†‘•†‡ƒ†‡‹ƒ
ǣ…‹†‘”‹„‘—…Ž‡‹…‘
•ǣAntiViralRibonucleosideAnalogs
B
BeamlineǣŽÀ‡ƒ†‡†‹ˆ”ƒ……‹×†‡”ƒ›‘•‡•‹…”‘–”א
ǣ‡…ƒ‹•‘†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×’‘”‡•…‹•‹×†‡„ƒ•‡
Burstsize:†‹•–”‹„—…‹×†‡Žƒ•—ƒ†‡ˆ‘–‘‡•†‡–‡…–ƒ†‘•
C
ƒ†‡ƒǣ…ƒ†‡ƒŽ‹‰‡”ƒ‘light
ƒ†‡ƒǣ…ƒ†‡ƒ’‡•ƒ†ƒ‘heavy
•ǣconservedsequenceblocks
ǣ‹–…”‘‘š‹†ƒ•ƒ
”‘••Ž‹‹‰ǣ”‡ƒ……‹×“—À‹…ƒ†‡‡–”‡…”—œƒ‹‡–‘‡†‹ƒ–‡Žƒ”‡ƒ……‹×”‡•À†—‘•†‡›•‹ƒ
Cryobuffersǣ…‘†‹…‹‘‡•…”‹‘’”‘–‡…–ƒ–‡•
ǣƒ†‡ƒ†‡”ƒ•’‘”–‡Ž‡…–”א‹…‘
ǯǣ…‘•–”—…–‘•†‡…‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒ†‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒȋͳǡʹǡ͵ǤͶȌ
D
ͳǣ…‘•–”—…–‘’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ͳǡ†‡‡”ͶͶǦ
Žͳʹͷ
ʹǣ…‘•–”—…–‘’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ʹǡ†‡‡—ͳͶͻǦ”‰ʹʹ͹
ʹǣ…‘•–”—…–‘’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ʹ…‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǡ†‡‡—ͳͶͻǦ›•ʹͶ͸
•ǣ‹†‹‰‘ƒ‹•
ǣDynamicLightScattering
ǣDensityModification
Dmaxǣ†‹•–ƒ…‹ƒžš‹ƒ‹–”ƒ‘Ž‡…—Žƒ”
15
:DistalPromoterElement
ǦͳǣDynaminrelatedProtein1
E
ǣˆ‹…‹‡…‹ƒ†Žˆ‡×‡‘
ǣElectrophoreticMobilityShiftAssay
ǣEnsembleOptimitzationMethod
ESRF:EuropeanSincrotonFacility
F
FAD:†‹—…Ž‡×–‹†‘†‡ˆŽƒ˜‹ƒ›ƒ†‡‹ƒ
FootprintingǣƒžŽ‹•‹•†‡†‹‰‡•–‹×…‘–”‘Žƒ†ƒ•‘„”‡
ǣFluorescenceRessonanceEnergyTransfer
G
ǣ‰Ž—–ƒ–‹×”‡†—…‹†‘
ǣ‰Ž‹…‘‡•ˆ‹‰‘ŽÀ’‹†‘•
H
ͳǣ…‘•–”—…–‘’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ͳŒ—–‘…‘‡Žlinkerȋ‡”Ͷ͵Ǧ‡—ͳͷʹȌ
ʹǣ…‘•–”—…–‘’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ʹŒ—–‘…‘‡Žlinker›…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋ‡”ͳͳͷǦ›•ʹͶ͸Ȍ
ʹǣ…‘•–”—…–‘’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ʹŒ—–‘…‘‡Žlinkerȋ‡”ͳͳͷǦ
Ž—ʹͳͻȌ
‹•ƒ‰ǣ…‘Žƒ†‡‹•–‹†‹ƒ•’ƒ”ƒ’‡”‹–‹”Žƒ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×‡†‹ƒ–‡—ƒ…‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†…ƒ–‹×‹…ƒ
‹•”ƒ’ǣ…‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”‹•–‹†‹ƒ•
„‘šǣHighMobilityGroupdomain
HMGboxSS:HMGboxsequencespecific,†‡—‹‘‡•’‡…Àˆ‹…ƒ
HMGboxNSS:HMGboxnonsequencespecific,†‡—‹‘‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ
ǣHeatUnstablenucleoid
ǣHeavyStrandPromotor
ͳǣHeavyStrandPromotor1
ʹǣHeavyStrandPromotor2
I
I(0)Ȍǣ‹–‡•‹†ƒ††‡†‹•’‡”•‹×‹‹…‹ƒŽ
16
ǣIntegrationHostFactor
L
ǦͳǣLymphoidenhancerbindingfactor1
Linkerǣ”‡‰‹×…‘‡…–‘”ƒ
ǣLateonsetAlzheimer’s
LoopǣŽƒœ‘
ǣLightStrandpromotor
ʹʹ”ǣ•‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×†‡ƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ†ƒ‡…‘’Ž‡Œ‘ǡ…‘‹‹ƒ”‡’Žƒœƒ†ƒ’”‘ͷǦ”‘‘
”ƒ…‹Ž‘
M
ǣMembranaMitocondrialAsociadaaRE
ǣMultiplewavelenghtAnomalousDispersionǡ
Ǧǣ…‘Žƒ†‹ƒ‡Ǧ–‡”‹ƒŽǤȋƒŽ–‘•‡‹†‹‰”‘–‡‹Ȍ
ǣMolecularDynamics
ǣMitochondrialEncefalomiopatía,LacticAcidosisansstrokelikeepisodes
ǣMitochondriaLeaderSequence
MR:MolecularReplacement‘‡‡’Žƒœƒ‹‡–‘‘Ž‡…—Žƒ”
‘‘ǣ…‘Ž—ƒ†‡‹–‡”…ƒ„‹‘†‡‹–‡”…ƒ„‹‘ƒ‹×‹…‘
–ǣ‹–‘…‘†”‹ƒŽ
–ǣ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ†‡‹–‘…‘†”‹ƒ
–ǣ’”‘–‡Àƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ†‡—‹×ƒ†‡…ƒ†‡ƒï‹…ƒ
ǣƒ…–‘”‹–‘…‘†”‹ƒŽ†‡–‡”‹ƒ…‹×†‡–”ƒ•…”‹’…‹×
–ˆ„ͳ’ǣˆƒ…–‘”†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡Saccharomycescerevisiae
ǣ’‘”‘†‡–”ƒ•‹…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽ
MW:’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”ƒ’ƒ”‡–‡
N
ǣ‹—…Ž‡×–†‘†‡†‡‹ƒ›†‡‹ƒ
ǣ‡…ƒ‹•‘†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×’‘”‡•…‹•‹×†‡„ƒ•‡
ǣNonCodingRegions
17
ǣnoncrystallographicsymmetry
Ǧͳǣˆƒ…–‘”—…Ž‡ƒ”†‡”‡•’‹”ƒ…‹×ͳ
O
ǣ”‹‰‡”‡’Ž‹…ƒ…‹×…ƒ†‡ƒ
ǣ”‹‰‡”‡’Ž‹…ƒ…‹×…ƒ†‡ƒ
Opencomplexǣ„—”„—Œƒ…”‡ƒ†ƒ’ƒ”ƒ’‡”‹–‹”Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×’‘”’ƒ”–‡†‡’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ
P
ǣŽƒ–ƒˆ‘”ƒ—–‘ƒ–‹œƒ†ƒ†‡”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒ
ǣ…‘’Ž‡Œ‘†‡’”‡Ǧ‹‹…‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋPreInitiationComplexȌ
proximityratioȋP):˜ƒŽ‘”‡š–”ƒÀ†‘†‡Ž‘•‡š’‡”‹‡–‘†‡•’ǡ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘
•ǣPeroxisomeProliferatorActivatedReceptor
ǣProximalPromoterElement
†‘ƒ‹ǣpentatricopeptiderepeat
R
ǣ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•
Rmergeǣ’ƒ”ž‡–”‘‡•–ƒ†À…–‹…‘
Rgǣ”ƒ†‹‘†‡‰‹”‘
ǣ”‡–À…—Ž‘‡†‘’Žƒ•ž–‹…‘
ǣ‡•‘ƒ…‹ƒƒ‰±–‹…ƒ—…Ž‡ƒ”
‹ǣ‹–‡”ˆ‡”‡…‹ƒ
’‘Ž͹ǣ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ†‡Ž„ƒ…–‡”‹×ˆƒ‰‘͹
Ͷͳ’ǣ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡Saccharomycescerevisiae
ǣ‡•’‡…‹‡•”‡ƒ…–‹˜ƒ•†‡‘šÀ‰‡‘
S
ǣ‹‰Ž‡Ǧ™ƒ˜‡Ž‡‰Š–‘ƒŽ‘—•‹ˆˆ”ƒ…–‹‘
ǣš’‡”‹‡–‘•†‡”ƒ›‘•†‡„ƒŒ‘ž‰—Ž‘ȋSmallAngleXrayScatteringȌ
SeMetǣ‡Ž‡‘‡–‹‘Àƒ
Screeningsǣ•‘Ž—…‹‘‡•†‡‡•…ƒ‡‘†‡…‘†‹…‹‘‡•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×
Sliding:‡…ƒ‹•‘†‡†‡•Ž‹œƒ‹‡–‘†‡’”‘–‡Àƒ•†‡—‹×ƒŽ
•ǣsinglenucleotidepolymorphisms
18
•’‘•ǣsingleparticle
ǣSurfacePlasmonRessonance
ǣSexdeterminingRegionY
SRY.B:’”‘–‡ÀƒŠÀ„”‹†ƒ‡–”‡†‘‹‹‘
„‘š†‡›†‘‹‹‘
„‘š†‡
ͳ
Stacking:ƒ’ƒ”‡ƒ‹‡–‘‡–”‡„ƒ•‡•†‡†‘•Š‡„”ƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•
ǣStimulatedEmissionDepletionMicroscopy
—’͹ͷʹ͸Ȁ͸Ͳǣ‰‡Žˆ‹Ž–”ƒ…‹×•—’‡”†‡š͹ͷ‹‰Š‘ƒ†ʹ͸Ȁ͸Ͳ
T
ǣTerminationassociatedsequences
ǣ„‘šǦ‹†‹‰”‘–‡‹
’”‘–‡ƒ•‡ǣ’”‘–‡ƒ•‡†‡•‹–‹‘‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡Ž˜‹”—•†‡Žƒ„ƒ…‘ȋTobaccoEtchVirusȌ
ǣTranlationLibrationScrewmotion
ǣ‹–‘…‘†”‹ƒŽ”ƒ…”‹’–‹‘ƒ…–‘”
Ǧ‹•ƒ‰ǣ…‘Žƒ†‹ƒ‹•ƒ‰‡Ǧ–‡”‹ƒŽ
ͳȀʹǣƒ…–‘”†‡”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽΦ
ʹǣ–‹‘””‡†‘š‹ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ
U
ǣUpstreamBindingFactor
Unwound‘unwindǣ†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘
V
ǣ…ƒƒŽ†‡’‡†‹‡–‡†‡˜‘Ž–ƒ‰‡ƒ‹×‹…‘
‡α˜‘Ž—‡†‡‡Ž—…‹×
Pǣ‘–‡…‹ƒŽ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘†‡‡„”ƒƒ
μ
ρȀρǣ‘˜‹Ž‹†ƒ†”‡Žƒ–‹˜ƒ†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘vsŽƒ‘˜‹Ž‹†ƒ††‡ŽŽ‹„”‡
19
20
RESUMEN
‡•–ƒ–‡•‹••‡Šƒ…‘•‡‰—‹†‘Žƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×„‹‘“—À‹…ƒǡ„‹‘ˆÀ•‹…ƒ›‡•–”—…–—”ƒŽ†‡Žˆƒ…–‘”
†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽŠ—ƒ‘ǡǤ
’”‡•‡–ƒ ïŽ–‹’Ž‡• ˆ—…‹‘‡• ‡ Žƒ „‹‘‰±‡•‹• †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ › ‡•–ž ‹’Ž‹…ƒ†ƒ ‡
–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǡ ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ †‡Ž ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ ”‡’ƒ”ƒ…‹× †‡Ž ‹–‘…‘†”‹ƒŽǤǤǤǤƒ”ƒ–”ƒ–ƒ”†‡ŠƒŽŽƒ”Ž‘•‡…ƒ‹•‘•‘Ž‡…—Žƒ”‡••‡’”‘…‡†‹×ƒŽƒ”‡•‘Ž—…‹×
†‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ •— •‡…—‡…‹ƒ †‹ƒƒ †‡ —‹× ‡ ‡Ž
’”‘‘–‘”ȋLightStrandPromotorȌǤ
ƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘—ƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ʹʹ’„†‡ȋ—„‹‘Ǧ‘•‹ƒŽ•ǡ‹†‘™
‡–ƒŽǤȌ‘•–”ƒ„ƒ…׏‘‹’‘‡—ƒ–‘”•‹×‰Ž‘„ƒŽ†‡Ž†‡ͳͺͲιǡ…‘ƒ„‘•†‘‹‹‘•
„‘š ‹–”‘†—…‹‡†‘ — ’—–‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ —‹× ƒŽ •—”…‘ ‡‘” †‡Ž Ǥ
•–—†‹‘• ‡ •‘Ž—…‹× ‡†‹ƒ–‡ ȋSmall Angle Xray ScatteringȌ †‡ ‡ ˆ‘”ƒ ‘
—‹†ƒ ’‡”‹–‹‡”‘ ƒ•‹‰ƒ” — ƒŽ–‘ ‰”ƒ†‘ †‡ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ’ƒ”ƒ Žƒ ”‡‰‹× …‘‡…–‘”ƒ ‡–”‡ Ž‘•
†‘‹‹‘• „‘š › Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ƒ„ƒ• ”‡‰‹‘‡• …ƒ”‰ƒ†ƒ• ’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡Ǥ •–ƒ
ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ††‡Žƒœ‘ƒ…‘‡…–‘”ƒ’‡”‹–‡—‰”ƒï‡”‘†‡…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•†‹ˆ‡”‡–‡•’ƒ”ƒ
‡ •— ˆ‘”ƒ Ž‹„”‡ǡ †‘†‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘š •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘ ’‘•‹…‹‘‡•
”‡Žƒ–‹˜ƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•Ǥ
‘•–‡”‹‘”‡–‡ ‡†‹ƒ–‡ ‡•–—†‹‘• †‡ •’ ȋsingleparticle FRETȌǡ •‡ …‘ˆ‹”× ‡Ž •‹•–‡ƒ
†‡ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž †‡ˆ‹‹†‘ ’‘” Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ …‘ Žƒ ‹–”‘†—……‹× †‡ —ƒ
–‘”•‹× ‡ ±•–‡ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ Ǥ ‘• ‡•–—†‹‘• †‡ › •’ ‹†‹…ƒ„ƒ “—‡ ‡•–ƒ —‹×
’”‡•‡–ƒ„ƒ — …‘’‘”–ƒ‹‡–‘ Ž‹‰‡”ƒ‡–‡ †‹ž‹…‘ǡ ’‘•‹„Ž‡‡–‡ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†
‹–”À•‡…ƒ“—‡—‡•–”ƒŽƒ”‡‰‹×…‘‡…–‘”ƒ‡–”‡Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
„‘š‡•‘Ž—…‹×Ǥ
‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•‘„–‡‹†‘•’‡”‹–‡‡–‡†‡”Žƒ—Ž–‹–—††‡ˆ—…‹‘‡•ƒ•‹‰ƒ†ƒ•ƒ›‡
…‘…”‡–‘ǡ•—’ƒ’‡Ž‡Žƒƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡Ǥ
OBJETIVOS
Ž ‘„Œ‡–‹˜‘ †‡Ž –”ƒ„ƒŒ‘ ”‡ƒŽ‹œƒ†‘ †—”ƒ–‡ Žƒ –‡•‹• †‘…–‘”ƒŽ ˆ—‡ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ” ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡
–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽŠ—ƒ‘ǡǡ–ƒ–‘‡•—ˆ‘”ƒŽ‹„”‡…‘‘‡Žƒˆ‘”ƒ—‹†ƒ
ƒŽǡ…‘…”‡–ƒ‡–‡ƒ•—•‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×ƒŽƒ”‡‰‹×’”‘‘–‘”ƒǤƒ’”‹‡”ƒ‡–ƒ’ƒ
†‡Ž ’”‘›‡…–‘ ‹’Ž‹…× Žƒ ‘„–‡…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡•–ƒ„Ž‡ › ‡•–ƒ„Ž‡…‡” — ’”‘–‘…‘Ž‘ †‡
ˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘…‘‡ŽǤƒ•‡‰—†ƒˆƒ•‡…‘•‹•–‹×‡Žƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×‘Ž‡…—Žƒ”
†‡ Žƒ —‹× †‡ ƒ Ǥ ƒ”ƒ ‡ŽŽ‘ •‡ ƒ’Ž‹…ƒ”‘ †‹˜‡”•ƒ• ‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ•ǣ …”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒ †‡
’”‘–‡Àƒ•ǡ †‹•’‡”•‹× †‡ ”ƒ›‘• ƒ „ƒŒ‘ ž‰—Ž‘ ‡ •‘Ž—…‹× ȋȌǡ –±…‹…ƒ• „ƒ•ƒ†ƒ ‡ ‡Ž
’”‹…‹’‹‘ †‡ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ ȋȌǡ ‡•ƒ›‘• „‹‘“—À‹…‘•ǡǥǤ ‘†‘ ‡ŽŽ‘ ’‡”‹–‹× ‡–‡†‡” Ž‘•
‡…ƒ‹•‘• ‘Ž‡…—Žƒ”‡• †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ › •— ”‡Žƒ…‹× …‘ Žƒ• ïŽ–‹’Ž‡• ˆ—…‹‘‡•
ƒ•‘…‹ƒ†ƒ•ƒ†‡–”‘†‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒǤ
21
22
INTRODUCCIÓN
23
24
A. MITOCONDRIA
1. Introducciónalamitocondria
ƒ ’ƒŽƒ„”ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ’”‘˜‹‡‡ †‡ mitochondrion †‡Ž ‰”‹‡‰‘ mitosǡ Š‹Ž‘ǡ
Ϊ
chondrionǡ‰”ƒ—Žƒ”Ǥƒ‹–‘…‘†”‹ƒ–‹‡‡—–ƒƒÓ‘‡†‹‘†‡ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡
ͲǤ͵ǦͳǤͲ’‘”ͷǦͳͲρǤ—‡†‡†‡•’Žƒœƒ”•‡ƒ–”ƒ˜±•†‡Ž…‹–‘’Žƒ•ƒ…‡Ž—Žƒ”ǡ›•—‡•–”—…–—”ƒ„ž•‹…ƒ
Žƒ ˆ‘”ƒ †‘• ‡„”ƒƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• ‡ …—ƒ–‘ ƒ …‘’‘•‹…‹× › ˆ—…‹×Ǥ ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ‡•
…‘‘…‹†ƒ…‘‘‡Ž’”‘˜‡‡†‘”‘ˆ‹…‹ƒŽ†‡ǡˆ—‡–‡†‡‡‡”‰Àƒ’ƒ”ƒŽƒ…±Ž—ŽƒǤ
1.1. Historia
ƒ• ’”‹‡”ƒ• ‘„•‡”˜ƒ…‹‘‡• †‡ ‡•–”—…–—”ƒ• ‹–”ƒ…‡Ž—Žƒ”‡• “—‡ ’‘•‹„Ž‡‡–‡ ”‡’”‡•‡–ƒ„ƒ
‹–‘…‘†”‹ƒ• ˆ—‡”‘ ’—„Ž‹…ƒ†ƒ• ‡ ͳͺͶͲǤ ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ˆ—‡ ‡Ž ’”‹‡” ‘”‰ž—Ž‘ …‡Ž—Žƒ”
”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘ …‘ —ƒ ‡ˆ‡”‡†ƒ†Š—ƒƒǤ•–‘ •—…‡†‹× ‡ͳͻ͸ʹǡ…—ƒ†‘—ˆ–‡– †‡•…”‹„‹×—
’ƒ…‹‡–‡…‘Š‹’‡”‡–ƒ„‘Ž‹•‘‡Ž…—žŽ’”‡•‡–ƒ„ƒ†‹•ˆ—…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ
1.2. Origendelamitocondria:teoríaendosimbiosis
› ƒ”‰—Ž‹• ˆ‘”—Ž× Žƒ –‡‘”Àƒ †‡ Žƒ ‡†‘•‹„‹‘•‹• “—‡ ’”‘’‘‡ “—‡ Žƒ• ƒ…–—ƒŽ‡•
‹–‘…‘†”‹ƒ••‘†‡•…‡†‹‡–‡•†‡‘”‰ƒ‹•‘•’”‹‹–‹˜‘•…‘…ƒ’ƒ…‹†ƒ†ƒ‡”ׄ‹…ƒǡŽ‘•…—ƒŽ‡•
ˆ—‡”‘ Dz‹‰‡”‹†‘•dz ’‘” …±Ž—Žƒ• ’”‘–‘‡—…ƒ”‹‘–ƒ• ƒƒ‡”ׄ‹…ƒ• Šƒ…‡ ͳǤͷͲͲǦʹǤͲͲͲ ‹ŽŽ‘‡• †‡
ƒÓ‘•Ǥ ‘‘ …‘•‡…—‡…‹ƒ †‡ ‡•–ƒ ƒ•‘…‹ƒ…‹× Žƒ• †‘• ‡•’‡…‹‡• •‡ Šƒ„”Àƒ „‡‡ˆ‹…‹ƒ†‘ǣ ‡Ž
Š—±•’‡† —–‹Ž‹œƒ†‘ ‡‡”‰Àƒ ‰‡‡”ƒ†ƒ ’‘” Žƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† ƒ‡”ׄ‹…ƒ †‡ Žƒ „ƒ…–‡”‹ƒ ‹…‘”’‘”ƒ†ƒǡ ›
±•–‡ƒ……‡†‹‡†‘ƒ—–”‹‡–‡•“—‡…‘•‡‰—‹”Àƒ‡ŽŠ—±•’‡†Ǥ
ƒ–‡‘”Àƒ†‡Žƒ‡†‘•‹„‹‘•‹••‡„ƒ•ƒ‡ƒŽ‰—ƒ••‡‡Œƒœƒ•‡–”‡Žƒ•„ƒ…–‡”‹ƒ•ƒ…–—ƒŽ‡•…‘
Žƒ•‹–‘…‘†”‹ƒ•›Ž‘•…Ž‘”‘’Žƒ•–‘•ǣƒ„‘•‘”‰ž—Ž‘•–‹‡‡—ƒ•†‹‡•‹‘‡•’ƒ”‡…‹†ƒ•ƒŽƒ•
„ƒ…–‡”‹ƒ•ǡ’‘•‡‡Š‡„”ƒ•…‹”…—Žƒ”‡•†‡‡•—‹–‡”‹‘”›•—•”‹„‘•‘ƒ••‘͹Ͳǡ•‹‹Žƒ”‡•ƒ
Ž‘•†‡Žƒ•„ƒ…–‡”‹ƒ•Ǥ†‡ž•ǡ•‘…ƒ’ƒ…‡•†‡”‡’Ž‹…ƒ”•‡†‡ˆ‘”ƒ‹†‡’‡†‹‡–‡‡‡Ž‹–‡”‹‘”
…‡Ž—Žƒ”›Žƒ†‘„Ž‡‡„”ƒƒ†‡‡•–‘•‘”‰ž—Ž‘••—‰‹‡”‡—ƒ‹…‘”’‘”ƒ…‹×’‘”‹˜ƒ‰‹ƒ…‹×
†‡ Žƒ ‡„”ƒƒ †‡Ž ’”‘–‘‡—…ƒ”‹‘–ƒǡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ •‡”Àƒ †‡ ‘”‹‰‡ ’”‘…ƒ”‹‘–ƒ › Žƒ
‡š–‡”ƒ†‡‘”‹‰‡’”‘–‘‡—…ƒ”‹‘–ƒǤ
2. Estructura
…‘–‹—ƒ…‹× •‡ †‡•…”‹„‡ „”‡˜‡‡–‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• …‘’ƒ”–‹‡–‘• ’”‡•‡–‡• ‡
‹–‘…‘†”‹ƒȋ‹‰̴ͳȌǤ
25
‹‰̴ͳǣ ƒ‰‡ ‹…”‘•…×’‹…ƒ †‡ —ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ƒ…‘’ƒÓƒ†‘ †‡ — ‡•“—‡ƒ ‹Ž—•–”ƒ–‹˜‘ “—‡ —‡•–”ƒ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋˆ—‡–‡ǣWikipediaȌǤ
2.1. Membranaexterna
ƒ ‡„”ƒƒ ‡š–‡”ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‡‰Ž‘„ƒ –‘†‘ ‡Ž ‘”‰ž—Ž‘ › ‡•–ž ˆ‘”ƒ†ƒ ’‘” — ”ƒ–‹‘
’”‘–‡Àƒǣˆ‘•ˆ‘ŽÀ’‹†‘•‹‹Žƒ”ƒ Žƒ‡„”ƒƒ’Žƒ•ž–‹…ƒ‡—…ƒ”‹‘–ƒǤ”‡•‡–ƒ— ‰”ƒï‡”‘
†‡’‘”‹ƒ•ǡ’”‘–‡Àƒ•“—‡ƒ…–ˆ‘”ƒ†‘…ƒƒŽ‡•›’‡”‹–‹‡†‘Žƒ†‹ˆ—•‹×†‡’”‘–‡Àƒ•†‡
‹‰—ƒŽ ‘ ‡‘” ’‡•‘ ‘Ž‡…—Žƒ” ƒ ͷͲͲͲ ƒǤ ƒ ‡„”ƒƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‡š–‡”ƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ
ƒ•‘…‹ƒ†ƒ ƒ Žƒ ‡„”ƒƒ †‡Ž ‡–À…—Ž‘ †‘’Žƒ•ž–‹…‘ ȋȌǡ ‡ —ƒ ‡•–”—…–—”ƒ ŽŽƒƒ†ƒ ȋMembranaMitocondrial AsociadaaREȌǤ •–ƒ ‡•–”—…–—”ƒ ‡• ‹’‘”–ƒ–‡ ’ƒ”ƒ Žƒ •‡ÓƒŽ‹œƒ…‹×
†‡…ƒŽ…‹‘‡–”‡›‹–‘…‘†”‹ƒǡƒ•À…‘‘‡‡Ž–”ƒ•’‘”–‡†‡ŽÀ’‹†‘•‡–”‡›‹–‘…‘†”‹ƒǤ
2.2. Espaciointermembrana
Ž‡•’ƒ…‹‘‹–‡”‡„”ƒƒ‡•ƒ“—±Ž•‹–—ƒ†‘‡–”‡Žƒ‡„”ƒƒ‡š–‡”‹‘”›Žƒ‹–‡”‹‘”Ǥ‡„‹†‘ƒ
“—‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‡š–‡”‹‘” ‡• …‘’Ž‡–ƒ‡–‡ ’‡”‡ƒ„Ž‡ ƒ ‘Ž±…—Žƒ• ’‡“—‡Óƒ•ǡ Žƒ
…‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ‘Ž±…—Žƒ• ’‡“—‡Óƒ•ǡ …‘‘ ‹‘‡• › ƒœï…ƒ”‡•ǡ ‡• Žƒ ‹•ƒ ‡–”‡ ‡Ž ‡•’ƒ…‹‘
‹–‡”‡„”ƒƒ › ‡Ž …‹–‘•‘ŽǤ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ Žƒ• ‘Ž±…—Žƒ• ƒ›‘”‡• †‡„‡ ’”‡•‡–ƒ” —ƒ
•‡…—‡…‹ƒ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡ÓƒŽ‹œƒ…‹× ’ƒ”ƒ •‡” ‹’‘”–ƒ†ƒ• ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‡š–‡”‹‘”ǡ
…‘Ž‘“—‡Žƒ…‘’‘•‹…‹×†‡’”‘–‡Àƒ•‡‡•–‡‡•’ƒ…‹‘‡•†‹ˆ‡”‡–‡†‡Žƒ†‡Ž…‹–‘•‘ŽǤƒ†‡Žƒ•
’”‘–‡Àƒ•‹–—ƒ†ƒ•‡‡•–‡‡•’ƒ…‹‘‹–‡”‡„”ƒƒ‡•‡Ž‹–‘…”‘‘Ǥ
2.3. Membranainterna
ƒ ‡„”ƒƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‹–‡”ƒ …‘–‹‡‡ ’”‘–‡Àƒ• ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ• ‡ …‹…‘ –‹’‘• †‡
ˆ—…‹‘‡•ǣ ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒǡ –”ƒ•’‘”–‡ ‡•’‡…Àˆ‹…‘ †‡ ‡–ƒ„‘Ž‹–‘• †‡–”‘ › ˆ—‡”ƒ †‡ Žƒ
ƒ–”‹œǡˆ—•‹×›ˆ‹•‹×†‡‹–‘…‘†”‹ƒ‡‹’‘”–ƒ…‹×†‡’”‘–‡Àƒ•Ǥ
ƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ …‘–‹‡‡ ž• †‡ ͳͷͳ ’‘Ž‹’±’–‹†‘• †‹ˆ‡”‡–‡•ǡ › –‹‡‡ — ‡Ž‡˜ƒ†‘ ”ƒ–‹‘
’”‘–‡Àƒǣˆ‘•ˆ‘ŽÀ’‹†‘ ȋ‡ ’‡•‘ ž• †‡ ͵ǣͳǡ ‡• †‡…‹”ǡ ƒŽ”‡†‡†‘” †‡ ͳ ’”‘–‡Àƒ ’‘” ͳͷ
ˆ‘•ˆ‘ŽÀ’‹†‘•ȌǤƒ‡„”ƒƒ‹–‡”ƒ…‘•–‹–—›‡—ͷͲΨ†‡Ž–‘–ƒŽ†‡’”‘–‡Àƒ‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒǤ
26
•–ƒ‡„”ƒƒ‡•”‹…ƒ‡—ˆ‘•ˆ‘ŽÀ’‹†‘‹—•—ƒŽǡ…ƒ”†‹‘Ž‹’‹ƒȋ‹‰̴ʹȌǤƒ…ƒ”†‹‘Ž‹’‹ƒ–‹‡‡Ͷ
ž…‹†‘• ‰”ƒ•‘• ȋ…‘ï‡–‡ Ž‘• ˆ‘•ˆ‘ŽÀ’‹†‘• ’”‡•‡–ƒ •×Ž‘ †‘• ž…‹†‘• ‰”ƒ•‘•Ȍǡ › ’—‡†‡
ƒ›—†ƒ” ƒ ‹’‡”‡ƒ„‹Ž‹œƒ” Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒǤ Ž …‘–”ƒ”‹‘ “—‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‡š–‡”ƒǡ Žƒ
‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ ‘ …‘–‹‡‡ ’‘”‹ƒ•ǡ Ž‘ “—‡ Žƒ Šƒ…‡ ƒŽ–ƒ‡–‡ ‹’‡”‡ƒ„Ž‡ ƒ –‘†ƒ• Žƒ•
‘Ž±…—Žƒ•ǡ ’‘” Ž‘ “—‡ –‘†‘• Ž‘• ‹‘‡• › ‘Ž±…—Žƒ• ”‡“—‹‡”‡ –”ƒ•’‘”–ƒ†‘”‡• †‡ ‡„”ƒƒ
‡•’‡…Àˆ‹…‘•’ƒ”ƒ‡–”ƒ”‘•ƒŽ‹”†‡Žƒƒ–”‹œǤ
‹‰̴ʹǣה—Žƒ†‡Žƒ…ƒ”†‹‘Ž‹’‹ƒǤ‘•‡‡—ƒ‡•–”—…–—”ƒ†‹±”‹…ƒï‹…ƒ“—‡…‘–‹‡‡—‹†‘•…—ƒ–”‘ž…‹†‘•‰”ƒ•‘•›
†‘•…ƒ”‰ƒ•‡‰ƒ–‹˜ƒ•Ǥƒ†‡Žƒ•’”‹…‹’ƒŽ‡•ˆ—…‹‘‡•†‡Žƒ…ƒ”†‹‘Ž‹’‹ƒ‡•“—‡•‹•—’”‡•‡…‹ƒ‡Žƒ‡„”ƒƒ
‹–‘…‘†”‹ƒŽ‹–‡”ƒǡ—ƒ‰”ƒ…ƒ–‹†ƒ††‡‡œ‹ƒ•†‡Žƒˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×‘š‹†ƒ–‹˜ƒ‘’‘†”Àƒ†‡•ƒ””‘ŽŽƒ”•—ˆ—…‹×
…‘””‡•’‘†‹‡–‡Ǥ ƒ”‹ƒ…‹‘‡• ‡ ‡Ž …‘–‡‹†‘ ‘ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ …ƒ”†‹‘Ž‹’‹ƒ •‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ ‡ —‡”‘•ƒ•
ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡•’ƒ–‘Ž×‰‹…ƒ•ȋˆ—‡–‡ǣWikipediaȌǤ
2.4. Cristae
ƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘’ƒ”–‹‡–ƒ†ƒ ‡ —‡”‘•ƒ• …”‡•–ƒ• ‘ …”‹•–ƒ‡ǡ
’‡”‹–‹‡†‘ ƒ•À ‡š’ƒ†‹” •— •—’‡”ˆ‹…‹‡ ƒ’Ž‹ƒ†‘ •— …ƒ’ƒ…‹†ƒ† ’ƒ”ƒ ’”‘†—…‹” Ǥ ‘”
‡Œ‡’Ž‘ǡ‡‡Ž…ƒ•‘†‡‹–‘…‘†”‹ƒ†‡ŠÀ‰ƒ†‘ǡ‡Žž”‡ƒ†‡Žƒ‡„”ƒƒ‹–‡”ƒ‡•…‹…‘˜‡…‡•
ƒ›‘”“—‡Žƒ‡„”ƒƒ‡š–‡”‹‘”Ǥƒ…ƒ–‹†ƒ††‡…”‹•–ƒ‡‡•–ž”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ…‘Žƒ†‡ƒ†ƒ†‡
›ǡ’‘”–ƒ–‘ǡ†‡’‡†‡†‡Ž–‹’‘†‡…±Ž—ŽƒǤ
2.5. Matriz
ƒƒ–”‹œ‡•‡Ž‡•’ƒ…‹‘“—‡‡…‹‡””ƒŽƒ‡„”ƒƒ‹–‡”ƒǤ‘–‹‡‡—͸͸Ψ†‡Ž–‘–ƒŽ’”‘–‡‹…‘
†‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒǤƒƒ–”‹œ‡•‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒŽƒ’”‘†—……‹×†‡…‘Žƒƒ›—†ƒ†‡Žƒ
•‹–ƒ•ƒǡ “—‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒǤ ƒ ƒ–”‹œ …‘–‹‡‡ —ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ‡œ‹ƒ• ȋ‹’Ž‹…ƒ†ƒ• ‡ ˆ—…‹‘‡• …‘‘ Žƒ ‘š‹†ƒ…‹× †‡Ž ’‹”—˜ƒ–‘ › ž…‹†‘•
‰”ƒ•‘•Ȍǡ”‹„‘•‘ƒ•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ–›˜ƒ”‹ƒ•…‘’‹ƒ•†‡‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ–ȌǤ
2.6. MembranaMitocondrialAsociadaaRE(MAM)
‡• ‘–”‘ ‡Ž‡‡–‘ ‡•–”—…–—”ƒŽ …‘‘…‹†‘ ’‘” •— ’ƒ’‡Ž …”À–‹…‘ ‡ Žƒ ˆ‹•‹‘Ž‘‰Àƒ …‡Ž—Žƒ” › Žƒ
Š‘‡‘•–ƒ•‹•Ǥ‡–”ƒ–ƒ†‡—‡•’ƒ…‹‘‡„”ƒ‘•‘•‹–—ƒ†‘‡–”‡‡Ž›Žƒ‡„”ƒƒ‡š–‡”‹‘”
†‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ ‡• ‹’”‡•…‹†‹„Ž‡ ’ƒ”ƒ ǡ ›ƒ “—‡ ’”‡•‡–ƒ Žƒ• …Šƒ’‡”‘ƒ• †‡ ȋ‹…Ž—À†ƒ•Ž‡…–‹ƒǡ…ƒŽ‡š‹ƒǡǥȌ“—‡ …‘–”‘ŽƒŽƒŠ‘‡‘•–ƒ•‹•†‡ǡ’‡”‘–ƒ„‹±Œ—‡‰ƒ—
’ƒ’‡Ž‡‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒƒ’‘’–‘•‹•‡†‹†ƒ†ƒ’‘”‡•–”±•‡‡Žǡ‡†‹ƒ–‡Žƒ•‡ÓƒŽ‹œƒ…‹×’‘”
…ƒŽ…‹‘‡‡Žȋ‹‰̴͵ȌǤ‘•”‘Ž‡•‘’—‡•–‘•†‡Žƒ•…Šƒ’‡”‘ƒ•Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ•‡•—‰‹‡”‡Žƒ
‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ ‡…ƒ‹•‘• “—‡ ”‡‰—Ž‡ ‡Ž ‡“—Ž‹„”‹‘ ‡–”‡ ‡•–ƒ†‘ ’”‘ǦŠ‘‡‘•–ž–‹…‘ ‘ ’”‘Ǧ
ƒ’‘’–×–‹…‘Ǥ ‡…‹‡–‡‡–‡ǡ Žƒ ƒ•ƒ ƒ„͵ʹ Šƒ •‹†‘ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†ƒ …‘‘ ”‡‰—Žƒ†‘” †‡ Žƒ•
’”‘’‹‡†ƒ†‡•†‡Ǥ
27
ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ‡•–ž ‡ …‘–ƒ…–‘ ‡•–”‡…Š‘ …‘ Žƒ• ˜Àƒ• †‡ •‡…”‡…‹×Ǥ ‡ ˆ‘”ƒ ƒ›‘”‹–ƒ”‹ƒǡ
‡•–‘•…‘–ƒ…–‘•‘…—””‡‡Ǥ•–ƒ”‡‰‹×‡–”‡›‹–‘…‘†”‹ƒŠƒ•‹†‘”‡…‹‡–‡‡–‡
ƒ•‹‰ƒ†ƒ …‘‘ ƒ›‘” ‡Œ‡ †‡ •‡ÓƒŽ‹œƒ…‹× …‡Ž—Žƒ”Ǥ ƒ •‡ÓƒŽ‹œƒ…‹× ‡ —–‹Ž‹œƒ Žƒ
–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ …ƒŽ…‹‘ ‡–”‡ › ‹–‘…‘†”‹ƒǤ ƒ ‹’‘”–ƒ…‹× ‡ˆ‹…‹‡–‡ †‡ …ƒŽ…‹‘ ‡ ƒ–‹‡‡Žƒ•…Šƒ’‡”‘ƒ•ˆ—…‹‘ƒŽ‡•›‡˜‹–ƒŽƒƒ…——Žƒ…‹×†‡’”‘–‡Àƒ•†‡•’Ž‡‰ƒ†ƒ•‡ǡ
Š‡…Š‘“—‡•—…‡†‡‡•‹–—ƒ…‹‘‡•†‡‡•–”±•‡Ǣ’‡”‘‡Žƒ•‹–—ƒ…‹×‹˜‡”•ƒǡ‡š‹•–‡—”ž’‹†‘
ˆŽ—Œ‘†‡•†‡›•‡–”ƒ•ˆ‹‡”‡ƒŽƒ‹–‘…‘†”‹ƒ…‘†—…‹‡†‘ƒŽƒƒ’‘’–‘•‹•’‘”‡•–”±•Ǥ‘”‘–”ƒ
’ƒ”–‡ǡ ‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ •‡ „‡‡ˆ‹…‹ƒ †‡Ž ‹…”‡‡–‘ †‡ …ƒŽ…‹‘ ‡†‹ƒ–‡ —
‹…”‡‡–‘ †‡ ’”‘†—……‹× †‡ ƒ –”ƒ˜±• †‡ ’‹”—˜ƒ–‘ǡ ’‡”‘ —ƒ •‘„”‡…ƒ”‰ƒ ‘ ‡š…‡•‘ †‡
…ƒŽ…‹‘ ”‡•—Ž–ƒ ‡ —ƒ ’”‘†—……‹× ƒ•‹˜ƒ †‡ ‡•’‡…‹‡• ”‡ƒ…–‹˜ƒ• †‡ ‘šÀ‰‡‘ › —ƒ ’±”†‹†ƒ †‡Ž
’‘–‡…‹ƒŽ†‡‡„”ƒƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡Ž–”ƒ•’‘”–‡†‡…ƒŽ…‹‘†‡ƒƒ…–ïƒ
…‘‘ — ƒ”ƒ †‡ †‘„Ž‡ ˆ‹Ž‘ǡ •—‰‹”‹‡†‘ “—‡ „ƒŒ‘ ‡…ƒ‹•‘• †‡ ”‡‰—Žƒ…‹× †‡•…‘‘…‹†‘•
’—‡†‡ƒ…–—ƒ”…‘‘’”‘ǦŠ‘‡‘•–ž–‹…‘‘’”‘Ǧƒ’‘’–×–‹…‘Ǥ
†‡ž•ǡ ‡•–ž ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ ‡ Žƒ „‹‘•À–‡•‹• › –”žˆ‹…‘ †‡ ˆ‘•ˆ‘ŽÀ’‹†‘• ‡–”‡ ›
‹–‘…‘†”‹ƒǤ•‡ †‘†‡•‡‡…—‡–”ƒŽƒ•‡œÀƒ•“—‡’ƒ”–‹…‹’ƒ‡Žƒ„‹‘•À–‡•‹•†‡
ȋ‰Ž‹…‘‡•ˆ‹‰‘ŽÀ’‹†‘•ȌǤ •‘ …‘’‘‡–‡• ‡•‡…‹ƒŽ‡• †‡ Žƒ• ‡„”ƒƒ• †‡ –‘†ƒ• Žƒ•
…±Ž—Žƒ•‡—…ƒ”‹‘–ƒ•ǡ…‘ˆ‘”ƒ†‘—͹͸Ψ†‡Žƒ•‡„”ƒƒ•Ǥ
‹‰̴͵ǣ‡‰—Žƒ…‹×†‡Ž‡“—‹Ž‹„”‹‘Š‘‡‘•–ƒ•‹•Ȁƒ’‘’–‘•‹•‡†‹ƒ–‡Žƒ‡•–”‡…Šƒ…‘—‹…ƒ…‹×‡š‹•–‡–‡‡–”‡
› ‹–‘…‘†”‹ƒǤ ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ‡•–ž ‡ …‘–ƒ…–‘ ‡•–”‡…Š‘ …‘ Žƒ• ˜Àƒ• †‡ •‡…”‡…‹×Ǥ ƒ›‘”‹–ƒ”‹ƒ‡–‡ǡ ‡•–‘•
…‘–ƒ…–‘•‘…—””‡‡Ǥ•–ƒ”‡‰‹×‡–”‡›‹–‘…‘†”‹ƒŠƒ•‹†‘”‡…‹‡–‡‡–‡ƒ•‹‰ƒ†ƒ…‘‘ƒ›‘”‡Œ‡†‡
•‡ÓƒŽ‹œƒ…‹× …‡Ž—Žƒ”ǡ ‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× ‡–”‡ › •‡ ‡…—‡–”ƒ ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ Žƒ ‹–‘ˆ—•‹ƒ –ˆʹǤ ƒ
•‡ÓƒŽ‹œƒ…‹× ‡ —–‹Ž‹œƒ Žƒ –”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ …ƒŽ…‹‘ ‡–”‡ › ‹–‘…‘†”‹ƒ ƒ –”ƒ˜±• †‡Ž …ƒƒŽ ȋVoltage
dependent Anion ChannelȌǤ ƒ ‹’‘”–ƒ…‹× ‡ˆ‹…‹‡–‡ †‡ …ƒŽ…‹‘ ‡–”‡ › ‹–‘…‘†”‹ƒ ’‡”‹–‡ ƒ–‡‡” Žƒ•
…Šƒ’‡”‘ƒ• †‡ ‡•–ƒ„Ž‡•Ǥ  •‹–—ƒ…‹‘‡• †‡ ‡•–”±• ‡ ǡ ‡š‹•–‡ — ”ž’‹†‘ ˆŽ—Œ‘ †‡ …ƒŽ…‹‘ …‘†—…‹‡†‘ ƒ —ƒ
ƒ’‘’–‘•‹• ’‘” ‡•–”±•Ǥ ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ –ƒ„‹± ’—‡†‡ ŽŽ‡‰ƒ” ƒ ƒ’‘’–‘•‹• ‡ •‹–—ƒ…‹‘‡• †‘†‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ƒ›‘”
’”‘†—……‹×†‡ǡ†ƒ†‘Ž—‰ƒ”ƒ—‡Ž‡˜ƒ†‘ï‡”‘†‡‡•’‡…‹‡•Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡Ž–”ƒ•’‘”–‡†‡…ƒŽ…‹‘†‡ƒ
ƒ…–‘‘—ƒ”ƒ†‡†‘„Ž‡ˆ‹Ž‘ǡ•—‰‹”‹‡†‘“—‡„ƒŒ‘‡…ƒ‹•‘•†‡”‡‰—Žƒ…‹×†‡•…‘‘…‹†‘•’—‡†‡ƒ…–—ƒ”
…‘‘’”‘ǦŠ‘‡‘•–ž–‹…‘‘’”‘Ǧƒ’‘’–×–‹…‘ǤȋBui,M.etal.2010Ȍ
3. Organizaciónydistribucióndelamitocondria
ƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ …ƒ•‹ –‘†‘ Ž‘• ‡—…ƒ”‹‘–ƒ•Ǥ ƒ ˜ƒ”‹‡†ƒ† ‡ ‡Ž ï‡”‘ › Žƒ
Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹× †‡’‡†‡ †‡Ž –‹’‘ †‡ …±Ž—ŽƒǤ  Ž‘• ‘”‰ƒ‹•‘• —‹…‡Ž—Žƒ”‡• ‘”ƒŽ‡–‡
28
‡…‘–”ƒ‘•—ƒ•‘Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒǡ‹‡–”ƒ•“—‡‡…±Ž—Žƒ•†‡ŠÀ‰ƒ†‘Š—ƒƒ•‡…‘–”ƒ‘•
‡–”‡ͳǤͲͲͲǦʹǤͲͲͲ‹–‘…‘†”‹ƒ•’‘”…±Ž—Žƒǡ”‡’”‡•‡–ƒ†‘—ͳȀͷ†‡Ž˜‘Ž—‡…‡Ž—Žƒ”Ǥ
‘”ƒŽ‡–‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ˆ‘”ƒ†‘ — ‡–”ƒƒ†‘ ͵ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡Ž …‹–‘‡•“—‡Ž‡–‘
ȋ‹‰̴ͶȌǤ ƒ ƒ•‘…‹ƒ…‹× …‘ ‡Ž …‹–‘‡•“—‡Ž‡–‘ †‡–‡”‹ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǡ Ž‘ “—‡
’—‡†‡ƒˆ‡…–ƒ”–ƒ„‹±Žƒˆ—…‹×Ǥ‡…‹‡–‡‡–‡•‡Šƒ’”‘’—‡•–‘“—‡˜‹‡–‹ƒǡ—‘†‡ Ž‘•
…‘’‘‡–‡• †‡Ž …‹–‘‡•“—‡Ž‡–‘ǡ ‡• …”À–‹…‘ ’ƒ”ƒ Žƒ ƒ•‘…‹ƒ…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒǦ…‹–‘‡•“—‡Ž‡–‘Ǥ
†‡ž•ǡŽƒˆ‘”ƒ‰‡‡”ƒŽ‘ˆ‹ƒŽ†‡Žƒ•‹–‘…‘†”‹ƒ•†‡’‡†‡†‡Ž„ƒŽƒ…‡‡–”‡ˆ—•‹×›ˆ‹•‹×
†‡ …ƒ†ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ •–‘• ’”‘…‡•‘• •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘–”‘Žƒ†‘• ’‘” —ƒ •‡”‹‡ †‡ ’”‘–‡Àƒ•ǡ
‹…Ž—À†ƒdynaminrelatedprotein1ȋǦͳȌ›†‡‹–‘ˆ—•‹ƒ•ȋ’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡˆǦͳ›ʹȌǤ
‹‰̴Ͷǣ ‹•–”‹„—…‹× †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ȋ‡ ”‘Œ‘ǡ ƒ–‹…—‡”’‘ …‘–”ƒ Š•’͹ͲȌ ‡ ”‡Žƒ…‹× …‘ Ž‘• ˆ‹Žƒ‡–‘•
‹–‡”‡†‹‘•ȋ‡˜‡”†‡ǡƒ–‹…—‡”’‘…‘–”ƒ˜‹‡–‹ƒȌ‡…±Ž—Žƒ•†‡ˆ‹„”‘„Žƒ•–‘ǤȋDeVos,K.etal.2007Ȍ
ƒ‹–‘…‘†”‹ƒ–ƒ„‹±’”‡•‡–ƒ—‘˜‹‹‡–‘ƒ–”ƒ˜±•†‡Žƒ…±Ž—Žƒǡ’‘•‹„Ž‡‡–‡‰”ƒ…‹ƒ•ƒ
Žƒ’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×†‡Ž‘•‘–‘”‡•ƒ…–‹ƒȀ‹‘•‹ƒ›†‹‡‹ƒȀ‹‡•‹ƒƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Žƒ•”‡†‡•†‡
‹…”‘ˆ‹Žƒ‡–‘•›‹…”‘–ï„—Ž‘•ȋ„‘””ƒǡ‹—”ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ
4. Función
ƒ †‡ Žƒ• ˆ—…‹‘‡• ž• …‘‘…‹†ƒ• †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ‡• ’”‘†—…‹” ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ
”‡•’‹”ƒ…‹×ǡ › ƒ•À ”‡‰—Žƒ” ‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ …‡Ž—Žƒ”Ǥ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ –‹‡‡ ‘–”ƒ•
ˆ—…‹‘‡•ƒ†‡ž•†‡’”‘†—…‹”Ǥ
4.1. Cadenadetransporteelectrónico(CTE)yfosforilaciónoxidativa
ƒCadenadeTransporteElectrónicoȋȌ•‡…‘•‹†‡”ƒŽƒ’”‹…‹’ƒŽˆ—…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ
›ƒ“—‡’”‘’‘”…‹‘ƒƒŽ”‡†‡†‘”†‡—ͻͲΨ†‡Ž”‡“—‡”‹‹‡–‘…‡Ž—Žƒ”†‡Ǥ
Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒ‡–”ƒž…‹†‘•‰”ƒ•‘•“—‡•‘‘š‹†ƒ†‘•ƒƒ…‡–‹Ž‘‡œ‹ƒȋƒ…‡–‹Ž‘Ȍ‡‡Ž
’”‘…‡•‘ ŽŽƒƒ†‘ BoxidaciónǤ Ž ’‹”—˜ƒ–‘ ȋ’”‘†—…–‘ ˆ‹ƒŽ †‡ Žƒ ‰Ž‹…׎‹•‹• ‡ ‡Ž …‹–‘’Žƒ•ƒ
…‡Ž—Žƒ”Ȍ–ƒ„‹±‡–”ƒƒŽƒ‹–‘…‘†”‹ƒǡ›•‡†‡•…ƒ”„‘š‹Žƒ’‘”Žƒ’‹”—˜ƒ–‘†‡•…ƒ”„‘š‹Žƒ•ƒǡ“—‡
‹…‘”’‘”ƒŽƒ‘Ž±…—Žƒ†‡Žƒ…‘‡œ‹ƒ›•‡’”‘†—…‡ƒ…‡–‹Ž‘Ǥ‘•–‡”‹‘”‡–‡ƒ…‡–‹Ž‘•‡
‘š‹†ƒ‡‡Ž…‹…Ž‘†‡Ž‘•ž…‹†‘•–”‹…ƒ”„‘šÀŽ‹…‘•‘ciclodeKrebsǡƒŽˆ‹ƒŽ†‡Ž…—ƒŽ•‡‰‡‡”ƒ†‘•
‘Ž±…—Žƒ•†‡ʹ›Ͷ’ƒ”‡•†‡ž–‘‘•†‡Š‹†”׉‡‘ǡŽ‘•…—žŽ‡••‡–”ƒ•ˆ‹‡”‡ƒŽ†‹—…Ž‡×–‹†‘
†‡ ‹…‘–‹ƒ‹†ƒ › ƒ†‡‹ƒ ȋΪȌ › ƒŽ †‹—…Ž‡×–‹†‘ †‡ ˆŽƒ˜‹ƒ › ƒ†‡‹ƒ ȋȌ “—‡ •‡
”‡†—…‡ƒ›ʹǡ”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡Ǥ•–‘•…‘’—‡•–‘•–‹‡‡—ƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‘ƒ†‘”ƒ
29
†‡‡Ž‡…–”‘‡•—›‡Ž‡˜ƒ†ƒ›‡•–ƒ‡‡”‰Àƒ•‡˜ƒŽ‹„‡”ƒ†‘‡—ƒ•‡”‹‡†‡”‡ƒ……‹‘‡•”‡†‘š“—‡
–‹‡‡ Ž—‰ƒ” ‡ Žƒ• …”‡•–ƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ †‘†‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ —ƒ •‡”‹‡ †‡ …‘’Ž‡Œ‘•
‡œ‹ž–‹…‘• › …‘‡œ‹ƒ• ˆ‘”ƒ†‘ Žƒ …ƒ†‡ƒ †‡ –”ƒ•’‘”–‡ †‡ ‡Ž‡…–”‘‡• ȋȌ ‘ …ƒ†‡ƒ
”‡•’‹”ƒ–‘”‹ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋȌȋ‹‰̴ͷȌǤ
ƒ• ’”‘–‡Àƒ• “—‡ ‹–‡˜‹‡‡ ‡ ‡•–ž ƒ‰”—’ƒ†ƒ• ‡ …‘’Ž‡Œ‘• Ž‘…ƒŽ‹œƒ†‘• ‡ Žƒ
‡„”ƒƒ†‡Žƒ•…”‡•–ƒ•Ǥƒ•…‘‡œ‹ƒ•‡•–ž‡˜—‡Ž–ƒ•‡Ž‘•ŽÀ’‹†‘•›†‹ˆ—†‡ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡
Žƒ ‡„”ƒƒ ‘ ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ •—’‡”Àˆ‹…‡Ǥ Ž …‘’Ž‡Œ‘ ǡ —„‹“—‹‘ƒ ‘š‹†‘”‡†—…–ƒ•ƒ ȋ‘
†‡•Š‹†”‘‰‡ƒ•ƒȌǡ‡•‡Žž•‰”ƒ†‡›‡•–ž…‘’—‡•–‘’‘”—À‹‘†‡Ͷʹ’‘Ž‹’±’–‹†‘•Ǥ
ƒ–ƒŽ‹œƒŽƒ–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ†‡‡Ž‡…–”‘‡•†‡•†‡‡ŽƒŽƒ—„‹“—‹‘ƒ‘…‘‡œ‹ƒȋ‘ȌǤŽ
…‘’Ž‡Œ‘ǡ•—……‹ƒ–‘‘‘š‹†‘”‡†—…–ƒ•ƒǡ‡•–žˆ‘”ƒ†‘’‘”Ͷ’±’–‹†‘•›…ƒ–ƒŽ‹œƒŽƒ‘š‹†ƒ…‹×
†‡•—……‹ƒ–‘ƒˆ—ƒ”ƒ–‘ȋ†‡–”‘†‡Ž…‹…Ž‘†‡”‡„•Ȍǡ›–”ƒ•ˆ‹‡”‡Ž‘•‡Ž‡…–”‘‡•Ǥƒ…‹–‘…”‘‘
‘š‹†‘”‡†—…–ƒ•ƒ ‘ …‘’Ž‡Œ‘ ‡•–ž ˆ‘”ƒ†ƒ ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ ’‘” ͳͲ •—„—‹†ƒ†‡•Ǥ Ž
…‹–‘…”‘ƒ…–‘‘‹–‡”‡†‹ƒ”‹‘’ƒ”ƒŽƒ–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ†‡‡Ž‡…–”‘‡•‡–”‡Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•
› › ‡•–ž Ž‘…ƒŽ‹œƒ†‘ ‡ ‡Ž ‡•’ƒ…‹‘ ‹–‡”‡„”ƒƒǤ Ž …‘’Ž‡Œ‘ ǡ …‹–‘…”‘‘ ‘š‹†ƒ•ƒ
ȋȌ ˆ‘”ƒ†‘ ’‘” ͳ͵ •—„—‹†ƒ†‡•ǡ –”ƒ•ˆ‹‡”‡ Ͷ ‡Ž‡…–”‘‡• †‡•†‡ ‡Ž …‹–‘…”‘‘ ƒŽ ‘šÀ‰‡‘
‘Ž‡…—Žƒ”ǡ›•‡‰‡‡”ƒ—ƒ‘Ž±…—Žƒ†‡ƒ‰—ƒǤ
•–ƒ–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ†‡‡Ž‡…–”‘‡•†‡—‹‡„”‘†‡ƒ‘–”‘‰‡‡”ƒ‡‡”‰Àƒ“—‡•‡‹˜‹‡”–‡
‡Žƒ•À–‡•‹•†‡’‘”—ƒ˜Àƒ‹†‹”‡…–ƒǤ‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ…ƒ†‡ƒǡŽƒ•‘Ž±…—Žƒ•†‡›
ʹ–”ƒ•ˆ‹‡”‡Ž‘•‡Ž‡…–”‘‡•ƒŽ•‹‰—‹‡–‡…‘’Ž‡Œ‘‡œ‹ž–‹…‘ǡ›Ž‹„‡”ƒŽ‘•’”‘–‘‡•ƒŽƒ
ƒ–”‹œ ‡†‹ƒ–‡ ‡…ƒ‹•‘• ‘ …‘‘…‹†‘• ƒïǤ —ƒ†‘ Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘• ‡œ‹ž–‹…‘•
–”ƒ•ˆ‹‡”‡‡Ž‡…–”‘‡•ƒŽ•‹‰—‹‡–‡…‘’‘‡–‡†‡Žƒ…ƒ†‡ƒǡ—–‹Ž‹œƒ‡‡”‰Àƒ‰‡‡”ƒ†ƒ‡‡•–‡
’”‘…‡•‘’ƒ”ƒ„‘„‡ƒ”’”‘–‘‡•ƒŽ‡•’ƒ…‹‘‹–‡”‡„”ƒƒ–”ƒ•’ƒ•ƒ†‘Žƒ‡„”ƒƒ‹–‡”ƒǤ
•–ƒƒ…——Žƒ…‹×†‡’”‘–‘‡•‡‡Ž‡•’ƒ…‹‘‹–‡”‡„”ƒƒ‰‡‡”ƒ—’‘–‡…‹ƒŽ‡Ž±…–”‹…‘“—‡
–‹‡†‡ ƒ ŽŽ‡˜ƒ” ƒ Ž‘• ’”‘–‘‡• †‡ —‡˜‘ Šƒ…‹ƒ Žƒ ƒ–”‹œǤ ‡”‘ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ ‡•
‡š–”‡ƒ†ƒ‡–‡‹’‡”‡ƒ„Ž‡ƒŽ‘•’”‘–‘‡•›‡•‡…‡•ƒ”‹ƒŽƒƒ……‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ȋͲǦͳǦ
•‹–ƒ•ƒȌ ’ƒ”ƒ “—‡ ‡•–‘• ’—‡†ƒ •‡” –”ƒ•’‘”–ƒ†‘• †‡ —‡˜‘ ƒŽ ‹–‡”‹‘” ‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ ƒ
‡‡”‰Àƒ ‰‡‡”ƒ†ƒ …‘ Žƒ ‡–”ƒ†ƒ †‡ ’”‘–‘‡• •‡ —–‹Ž‹œƒ ’ƒ”ƒ •‹–‡–‹œƒ” ƒ ’ƒ”–‹” †‡ …‹–‘’Žƒ•ž–‹…‘ǡ ‹’‘”–ƒ†‘ ƒ –”ƒ˜±• †‡Ž –”ƒ•’‘”–ƒ†‘” †‡ —…Ž‡×–‹†‘• †‡ ƒ†‡‹ƒ ȋȌǤ Ž
…‘’Ž‡Œ‘ ‡•–ž …‘•–‹–—‹†‘ ’‘” ͳʹǦͳͶ ’‘Ž‹’±’–‹†‘•ǡ › ’”‡•‡–ƒ †‘• ”‡‰‹‘‡•ǣ Žƒ Ͳǡ “—‡ ‡•–ž
Ž‹‰ƒ†ƒƒŽƒ‡„”ƒƒ›ͳǡ“—‡”‡’”‡•‡–ƒŽƒ’ƒ”–‡…ƒ–ƒŽÀ–‹…ƒ†‡Žƒ‘Ž±…—Žƒ‹…”—•–ƒ†ƒ‡Žƒ
ƒ–”‹œ‹–‘…‘†”‹ƒŽǤŽ’”‘…‡•‘†‡•À–‡•‹•†‡‡•…‘‘…‹†‘…‘‘fosforilaciónoxidativaǤ
Ž ƒÓ‘ ͳͻ͸ͳǡ ‡–‡” ‹–…Š‡ŽŽ ’”‘’—•‘ ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ ‘š‹†ƒ–‹˜‘ ’‘” ‡Ž …—ƒŽ Žƒ•
…±Ž—Žƒ• …‘•‹‰—‡ Ǥ ƒ”ƒ “—‡ Žƒ ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒ –‡‰ƒ Ž—‰ƒ” Šƒ…‡ ˆƒŽ–ƒ †‘•
…‘†‹…‹‘‡•ǣ “—‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ ‡•–± ‹–ƒ…–ƒ †‡ ˆ‘”ƒ “—‡ Ž‘• ’”‘–‘‡• •×Ž‘ ’—‡†ƒ
˜‘Ž˜‡” ƒ Žƒ ƒ–”‹œ ’‘” — ’”‘…‡•‘ ƒ…‘’Žƒ†‘ ƒ Žƒ •À–‡•‹• †‡ Ǣ › “—‡ •‡ ƒ…——Ž‡ —ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×‡Ž‡˜ƒ†ƒ†‡’”‘–‘‡•‡‡Ž‡•’ƒ…‹‘‹–‡”‡„”ƒƒǤ
30
‹‰̴ͷǤ •“—‡ƒ †‡ “—‡ …‘•‹•–‡ ‡ ͷ …‘’Ž‡Œ‘• ”‡•’‹”ƒ–‘”‹‘•ǡ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†‘• ‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ †‡ Žƒ
‹–‘…‘†”‹ƒǡ…ƒ†ƒ…‘’Ž‡Œ‘…‘’—‡•–‘’‘”ïŽ–‹’Ž‡••—„—‹†ƒ†‡•Ǥˆ‹ƒŽ‹œƒ…‘‡Ž’”‘…‡•‘†‡Žƒˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×
‘š‹†ƒ–‹˜ƒ“—‡†ƒŽ—‰ƒ”ƒŽƒ‰‡‡”ƒ…‹×†‡‘Ž±…—Žƒ•†‡ǤȋWallace,K.2008Ȍ
ͶǤͳǤͳǤ ƒ‹’‘”–ƒ…‹ƒ†‡Ž‡“—‹Ž‹„”‹‘ǣ›ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×‘š‹†ƒ–‹˜ƒǡ…‘•‡…—‡…‹ƒ•†‡
•—†‡•ƒ…‘’Ž‡
‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘• ’”‘–‡À‹…‘• ‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ
ȋ †‡•Š‹†”‘‰‡ƒ•ǡ…‹–‘…”‘‘ ‘š‹†‘”‡†—…–ƒ•ƒ › Ȍ ŽŽ‡˜ƒ ƒ …ƒ„‘ Žƒ –”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ †‡
‡Ž‡…–”‘‡• › ‡Ž ‹…”‡‡–‘ †‡ ‡‡”‰Àƒ ‰”ƒ…‹ƒ• ƒŽ „‘„‡‘ †‡ ’”‘–‘‡• ȋΪȌ ‡ ‡Ž ‡•’ƒ…‹‘
‹–‡”‡„”ƒƒǤ•–‡’”‘…‡•‘‡•‡ˆ‹…‹‡–‡ǡ’‡”‘—’‡“—‡Ó‘’‘”…‡–ƒŒ‡†‡‡Ž‡…–”‘‡•’—‡†‡
”‡†—…‹” ‡Ž ‘šÀ‰‡‘ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ ˆ‘”ƒ• ‘ ‡•’‡…‹‡• ”‡ƒ…–‹˜ƒ• †‡Ž ‘šÀ‰‡‘ ȋȌǡ …‘‘ ‡Ž
•—’‡”ך‹†‘ ȋʹǦȌǤ •‘ ’—‡†‡ ’”‘˜‘…ƒ” ‡•–”±• ‘š‹†ƒ–‹˜‘ ‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ › …‘–”‹„—‹” ƒ Žƒ
†‹•ˆ—…‹× †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ƒ•‘…‹ƒ†ƒ …‘ ‡Ž ‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ ȋ˜‡” ƒ’ƒ”–ƒ†‘ –”‘†—……‹×
Ǥ͹ǤͳǤͷȌǤ
•‹–—ƒ…‹‘‡•†‡‡š…‡•‘†‡…ƒŽ‘”Àƒ•›ƒ—•‡…‹ƒ†‡‡Œ‡”…‹…‹‘ǡ‡š‹•–‡—ƒƒ—•‡…‹ƒ†‡–”ƒ•’‘”–‡
†‡…‹–‘•×Ž‹…‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒ“—‡’”‘˜‘…ƒŽƒ‹’‘•‹„‹Ž‹†ƒ††‡•‹–‡–‹œƒ”‘Ž±…—Žƒ•†‡
—‡˜ƒ•Ǥ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ …‘–‹ïƒ ‰‡‡”ƒ†‘ ‡Ž‡…–”‘‡• Šƒ•–ƒ “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ
Š‹’‡”’‘Žƒ”‹œƒ…‹×†‡Ž’‘–‡…‹ƒŽ†‡‡„”ƒƒ‘‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘ȋοȌ“—‡‹Š‹„‡‡Ž„‘„‡‘†‡
’”‘–‘‡•Ǥ • ‡ ‡•–‡ ’—–‘ †‘†‡ ˆ”‡ƒ › Ž‘• –”ƒ•’‘”–ƒ†‘”‡• †‡ ‡Ž‡…–”‘‡• “—‡†ƒ
–‘–ƒŽ‡–‡ ”‡†—…‹†‘• ȋ‡• †‡…‹”ǡ …ƒ”‰ƒ†‘• †‡ ‡Ž‡…–”‘‡•ȌǤ ‘• ‡Ž‡…–”‘‡• ’—‡†‡ •‡”
–”ƒ•ˆ‡”‹†‘• ‡•’‘–ž‡ƒ‡–‡ ƒ ʹǡ ‰‡‡”ƒ†‘ ƒ•À — ‹…”‡‡–‘ †‡ › ŽŽ‡˜ƒ†‘ ƒ Žƒ
…±Ž—Žƒƒ—ƒ•‹–—ƒ…‹×†‡‡•–”±•‘š‹†ƒ–‹˜‘Ǥ
 …‘–”ƒ•–‡ǡ ‡ Ž‘• ‹†‹˜‹†—‘• “—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ ‡Œ‡”…‹…‹‘ ƒ…–‹˜ƒ‡–‡ › ‰‡‡”ƒ ǡ Žƒ •‹–ƒ•ƒ ƒ–‹‡‡ ο Š‹’‘’‘Žƒ”‹œƒ†‘ › Ž‘• ‡Ž‡…–”‘‡• …‘–‹ïƒ ˆŽ—›‡†‘ ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ ƒ–‡‹‡†‘ ‡Ž οǤ‡ ‡•–ƒˆ‘”ƒ Ž‘• –”ƒ•’‘”–ƒ†‘”‡•†‡‡Ž‡…–”‘‡••‡ƒ–‹‡‡†‡ ˆ‘”ƒ
31
‘š‹†ƒ†ƒ › ’—‡†‡ …ƒ’–ƒ” ‡Ž‡…–”‘‡•Ǥ •–‘ ‹’Ž‹…ƒ —ƒ ”‡†—……‹× †‡ Žƒ ‰‡‡”ƒ…‹× †‡ ǡ
”‡†—…‹±†‘•‡ƒ•À‡Ž‡•–”±•‘š‹†ƒ–‹˜‘ȋƒŽŽƒ…‡ʹͲͲͷȌǤ
4.2. Almacenamientodeionesdecalcio
ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡…ƒŽ…‹‘‡Žƒ…±Ž—Žƒ’—‡†‡”‡‰—Žƒ”†‹˜‡”•ƒ•”‡ƒ……‹‘‡•ǡ›ƒ“—‡•‡‡…—‡–”ƒ
Ž‹‰ƒ†ƒƒ—…Š‘•’”‘…‡•‘•†‡•‡ÓƒŽ‹œƒ…‹×Ǥƒ‹–‘…‘†”‹ƒ’—‡†‡–”ƒ•‹–‘”‹ƒ‡–‡ƒŽƒ…‡ƒ”
…ƒŽ…‹‘ǡ …‘–”‹„—›‡†‘ ƒ Žƒ Š‘‡‘•–ƒ•‹• †‡ Žƒ …±Ž—ŽƒǤ ‡ Š‡…Š‘ǡ Žƒ ”ƒ’‹†‡œ …‘ Žƒ “—‡ ’—‡†‡
…ƒ’–ƒ” ‡Ž …ƒŽ…‹‘ ’ƒ”ƒ Ž—‡‰‘ Ž‹„‡”ƒ”Ž‘ ”ž’‹†ƒ‡–‡ǡ Šƒ…‡ “—‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ƒ…–ï‡ …‘‘
Dz–ƒ’א…‹–‘•×Ž‹…‘dz’ƒ”ƒ ‡Ž…ƒŽ…‹‘ǡ—’”‘…‡•‘“—‡’—‡†‡‹””‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘Žƒ…‘—‹…ƒ…‹×
…‘ƒ–”ƒ˜±•†‡Ǥ
4.3. Funcionesadicionales
ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ Œ—‡‰ƒ — ’ƒ’‡Ž …‡–”ƒŽ ‡ —…Šƒ• ‘–”ƒ• ƒ……‹‘‡• ‡–ƒ„׎‹…ƒ•ǡ …‘‘ Žƒ
”‡‰—Žƒ…‹×†‡Ž’‘–‡…‹ƒŽ†‡‡„”ƒƒǡƒ’‘’–‘•‹•’”‘‰”ƒƒ†ƒǡ”‡‰—Žƒ…‹×†‡Žƒ’”‘Ž‹ˆ‡”ƒ…‹×
…‡Ž—Žƒ”›•À–‡•‹•†‡‡•–‡”‘‹†‡•Ǥ
Ž‰—ƒ•†‡‡•–ƒ•ˆ—…‹‘‡•ƒ†‹…‹‘ƒŽ‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡••‘ŽŽ‡˜ƒ†ƒ•ƒ…ƒ„‘‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡–‡‡
ƒŽ‰—‘• –‹’‘• †‡ …±Ž—Žƒ•Ǥ ‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ Žƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒ• †‡ …±Ž—Žƒ• †‡ ŠÀ‰ƒ†‘ ’—‡†‡
†‡–‘š‹ˆ‹…ƒ” ƒ‘‹‘ǡ — ”‡•‹†—‘ ’”‘†—…–‘ †‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ ’”‘–‡‹…‘Ǥ ƒ —–ƒ…‹× ‡ ƒŽ‰—‘
†‡Ž‘•‰‡‡•“—‡”‡‰—Žƒ‡•–ƒ•ˆ—…‹‘‡•’—‡†‡”‡•—Ž–ƒ”‡—ƒ‡ˆ‡”‡†ƒ†‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ
5. Genomamitocondrial
ͳͻ͸͵ƒ••›ƒ••ȋƒ••ƒ†ƒ••ͳͻ͸͵Ȍ†‡•…—„”‹‡”‘“—‡Žƒ•‹–‘…‘†”‹ƒ•…‘–‹‡‡•—
’”‘’‹‘ȋ–ȌǤŽƒƒ…–—ƒŽ‹†ƒ†•‡…‘‘…‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ…‘’Ž‡–ƒ†‡Ž–†‡—…Š‘
˜‡”–‡„”ƒ†‘•‡‹˜‡”–‡„”ƒ†‘•ǡ›•‡•ƒ„‡“—‡•—•ˆ—…‹‘‡•‡•‡…‹ƒŽ‡•‡•–ž—›…‘•‡”˜ƒ†ƒ•Ǥ
—“—‡ ‡Ž – †‡ ƒŽ‰—ƒ• ‡•’‡…‹‡• †‡ ’”‘–‘œ‘‘• …‹Ž‹ƒ†‘•ǡ ƒŽ‰ƒ• ‘ Ž‡˜ƒ†—”ƒ• ‡• Ž‹‡ƒŽǡ Žƒ
‰”ƒƒ›‘”Àƒ†‡–••‘…‹”…—Žƒ”‡•ǤŽ•‹–‡ƒ‰‡±–‹…‘‹–‘…‘†”‹ƒž•‡•–—†‹ƒ†‘‡•‡Ž
†‡Ž‘•Š—ƒ‘•Ǥ
‡ƒ…—‡”†‘…‘Žƒƒ’Ž‹ƒ‡–‡ƒ…‡’–ƒ†ƒ–‡‘”Àƒ†‡Žƒ‡†‘•‹„‹‘•‹•ǡŽƒ‹–‘…‘†”‹ƒ’”‘˜‹‡‡
†‡ —ƒ ƒŽ’ŠƒǦ’”‘–‡‘’ƒ…–‡”‹ƒ ȋ
”ƒ›ǡ —”‰‡” ‡– ƒŽǤ ͳͻͻͻȌǤ ‘ ‡Ž ’ƒ•‘ †‡Ž –‹‡’‘ǡ Ž‘• ‰‡‡•
ƒ…‡•–”ƒŽ‡•„ƒ…–‡”‹ƒ‘•Šƒ•‹†‘–”ƒ•ˆ‡”‹†‘•ƒŽ‰‡‘ƒ—…Ž‡ƒ”ǡƒŽ‰‘“—‡•‡’—‡†‡‡˜‹†‡…‹ƒ”
…‘ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ‰‡‡• ‘”–׎‘‰‘• ‡ ‡Ž ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ †‡ ƒŽ‰—ƒ• ‡•’‡…‹‡• › ‡ ‡Ž
‰‡‘ƒ —…Ž‡ƒ” †‡ ‘–”ƒ• ‡•’‡…‹‡•Ǥ ƒ –”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ ‰‡±–‹…ƒ ‡š’Ž‹…ƒ ’‘”“—± –‘†ƒ• Žƒ•
’”‘–‡Àƒ•‡…‡•ƒ”‹ƒ•’ƒ”ƒŽƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǡ–”ƒ•…”‹’…‹×›–”ƒ†—……‹×†‡Ž‰‡‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ
‡•–ƒ …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ• ‡ ‡Ž ï…Ž‡‘Ǥ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ ‘ ‡• ƒï …‘‘…‹†‘ ’‘”“—± Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ
…‘•‡”˜ƒ—‰‡‘ƒ‹†‡’‡†‹‡–‡Ǥ•’‘•‹„Ž‡“—‡‡š‹•–ƒ—ƒ”‡Žƒ…‹×‡–”‡”‡‰—Žƒ…‹×†‡Žƒ
‡š’”‡•‹× ‰±‹…ƒ †‡Ž ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ › ”‡‰—Žƒ…‹× †‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ †‡ Žƒ …±Ž—Žƒ
‡—…ƒ”‹‘–ƒǡƒ –”ƒ˜±•†‡ Žƒ Ǥ‡ Š‡…Š‘‡• •ƒ„‹†‘“—‡ ‡ …Ž‘”‘’ƒ•–‘• Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‰±‹…ƒ
‡•–ž †‹”‡…–ƒ‡–‡ ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ …‘ ‡Ž ‡•–ƒ†‘ †‡ ”‡†—……‹× — ‘š‹†ƒ…‹× †‡Ž ‘”‰ž—Ž‘
ȋˆƒ•…Š‹†–ǡ‹Ž••‘‡–ƒŽǤͳͻͻͻȌǤ
32
5.1. Característicasdelgenomamitocondrialhumano
Ž ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ Š—ƒ‘ …‘•‹•–‡ ‡ —ƒ ‘Ž±…—Žƒ †‡ …‹”…—Žƒ” ȋ–Ȍ †‡
ƒŽ”‡†‡†‘”ͳ͸ǡ͸„ǡ†‘†‡…ƒ†ƒ…ƒ†‡ƒ …‘†‹ˆ‹…ƒȋ†‡”•‘ǡƒ‹‡” ‡– ƒŽǤͳͻͺͳȌȋ‹‰̴͸ȌǤƒ•
†‘•…ƒ†‡ƒ•†‡–’—‡†‡•‡”†‹ˆ‡”‡…‹ƒ†ƒ•‡ˆ—…‹×†‡•—†‹ˆ‡”‡–‡…‘–‡‹†‘‡
Ȁ
›’—‡†‡•‡”•‡’ƒ”ƒ†ƒ•’‘”†‡•‹†ƒ†‡‰”ƒ†‹‡–‡•†‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ–‡•ǡ†ƒ†‘Ž—‰ƒ”ƒ…ƒ†‡ƒ
’‡•ƒ†ƒ‘ǡ›Ž‹‰‡”ƒ‘Ǥ
–…‘†‹ˆ‹…ƒ’ƒ”ƒ͵͹‰‡‡•ǣͳ͵’ƒ”ƒ•—„—‹†ƒ†‡•†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ”‡•’‹”ƒ–‘”‹ƒǡǡ›Ǣʹʹ
’ƒ”ƒ–‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ’ƒ”ƒʹͲ†‡Ž‘•ƒ‹‘ž…‹†‘•‡•–ž†ƒ”ǡž•—‡š–”ƒ‰‡’ƒ”ƒ‡—…‹ƒ
›‡”‹ƒȌǡ›ʹ’ƒ”ƒ”Ǥƒ‹–‘…‘†”‹ƒ’—‡†‡…‘–‡‡”‡–”‡ʹ›ͳͲ…‘’‹ƒ•†‡ ‡•–‡Ǥ
ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡‡Ž…‘†‹‰‘‰‡±–‹…‘†‡‹–‘…‘†”‹ƒ’”‡•‡–ƒ˜ƒ”‹ƒ…‹‘‡•”‡•’‡…–‘ƒŽ—…Ž‡ƒ”ǡ
’”‡•‡–ƒ†‘—…׆‹‰‘†‡—•‘ƒŽ–‡”ƒ–‹˜‘Ǥ
‘‘ ‡ ’”‘…ƒ”‹‘–ƒ•ǡ —ƒ ‰”ƒ ’‘”…‹× †‡Ž – “—‡ …‘†‹ˆ‹…ƒ …‘ ƒ—•‡…‹ƒ †‡ ”‡‰‹‘‡•
”‡’‡–‹†ƒ•‡‹–”‘‡•Ǥ‘•‰‡‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡••‘–”ƒ•…”‹–‘•†‡ˆ‘”ƒ’‘Ž‹…‹•–”א‹…ƒǡ›Ž—‡‰‘
•‘ ’”‘…‡•ƒ†‘• ȋ‡•…‹†‹†‘• › ’‘Ž‹ƒ†‡‹Žƒ†‘•Ȍ ’ƒ”ƒ †ƒ” ”‡•—Ž–ƒ†‘ ƒ • ƒ†—”‘•Ǥ ƒ
ƒ›‘”Àƒ†‡‰‡‡•“—‡…‘†‹ˆ‹…ƒ’”‘–‡Àƒ••‘†‡ˆ‹…‹–ƒ”‹‘•†‡…‘†×†‡–‡”‹ƒ…‹×ǡ†‡•’—±•
†‡ŽïŽ–‹‘…‘†×…‘•‡–‹†‘•‡‡…—‡–”ƒ—ƒ„ƒ•‡‘—’ƒ”ǡ‡‹‡†‹ƒ–ƒ‡–‡†‡•’—±•
‡’‹‡œƒ ‘–”‘ ‰‡Ǥ Ž …‘†× †‡ –‡”‹ƒ…‹× •‡ ˆ‘”ƒ”ž †‡•’—±• †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ’‘”
’‘Ž‹ƒ†‡‹Žƒ…‹×†‡Ž‡š–”‡‘͵ǯǤ
‘ –‘†ƒ• Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• •‘ …‘†‹ˆ‹…ƒ• ‡ ‡•–‡ ǡ Žƒ ƒ›‘”Àƒ ‡•–ž …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ• ‡ ‰‡‡•
—…Ž‡ƒ”‡• › Žƒ• …‘””‡•’‘†‹‡–‡• ’”‘–‡Àƒ• •‘ Ž—‡‰‘ ‹’‘”–ƒ†ƒ• ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ ƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽ•‡†ƒƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ•’”‘‘–‘”ƒ•’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ›
ȋǡȌǡ“—‡•‡‡…—‡–”ƒƒ†›ƒ…‡–‡•’‡”‘…‘†‹”‡……‹×‘’—‡•–ƒǤ†‡ž•ǡ…‡”…ƒ†‡Ž•‹–‹‘
‡…‘–”ƒ‘• Žƒ ”‡‰‹× †‡ ‹‹…‹‘ †‡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× ’ƒ”ƒ Žƒ …ƒ†‡ƒ ȋȌǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡Ž
‹‹…‹‘†‡”‡’Ž‹…ƒ…‹×’ƒ”ƒȋȌ•‡‡…—‡–”ƒ‡‘–”ƒ’‘•‹…‹×†‡Ž‰‡‘ƒǤ ‡…”‡Àƒ“—‡‡Ž‡•–ƒ†‘‘”ƒŽ†‡–‡”ƒ—ƒ‡•–”—…–—”ƒ•—’‡”‡”‘ŽŽƒ†ƒ’‘…‘ƒ•‘…‹ƒ†ƒ…‘
’”‘–‡Àƒ•ǡ‡…‘’ƒ”ƒ…‹×…‘‡Ž—…Ž‡ƒ”ȋȌǤƒ•’”‹‡”ƒ•’—„Ž‹…ƒ…‹‘‡••—‰‡”ÀƒŽƒ
ƒ•‘…‹ƒ…‹× †‡Ž – …‘ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ Dz’”‘–‡Àƒ ‘„dz ȋŽ„”‹‰ǡ
”‹ˆˆ‹–Š ‡– ƒŽǤ ͳͻ͹͹ȌǤ „•‡”˜ƒ…‹‘‡• ‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒ †‡‘•–”ƒ”‘ “—‡ – •‡ ‡…—‡–”ƒ
‘”‰ƒ‹œƒ†‘ ‡ ‡•–”—…–—”ƒ• •—’”ƒ‘Ž‡…—Žƒ”‡• ŽŽƒƒ†ƒ• —…Ž‡‘‹†‡•ǡ “—‡ …‘–‹‡‡ †‹˜‡”•ƒ•
…‘’‹ƒ• †‡ – ȋ͵ǦͶȌ › —‘• ʹͲ ’‘Ž‹’±’–‹†‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ȋ‹›ƒƒ™ƒǡ ƒ†‘ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺ͹ȌǤ
‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡŠƒ•‹†‘†‡•…”‹–ƒ•Žƒ•‹•ƒ•‡•–”—…–—”ƒ•’ƒ”ƒ–Š—ƒ‘ǡƒ•‘…‹ƒ†‘•ƒ
Žƒ‡„”ƒƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ‘„„•ǡ”‹‹˜ƒ•ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͳȌǤƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡‡•–ƒ•‡•–”—…–—”ƒ•
…‘‘…‹†ƒ• …‘‘ —…Ž‡‘‹†‡•ǡ •‡ Šƒ ’”‘’—‡•–‘ …‘‘ ‡…ƒ‹•‘ †‡ •‡‰”‡‰ƒ…‹× ȋƒŒƒ†‡”ǡ
‘˜‹‘‡–ƒŽǤʹͲͲͲȌǤ
33
‹‰̴͸Ǥ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Ž‰‡‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ‘Ž±…—Žƒ…‹”…—Žƒ”†‘†‡Žƒ•†‘•…ƒ†‡ƒ••‘…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡•ȋ›ȌǤ
‘• ”‘„‘• ”‡’”‡•‡–ƒ –•ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ • › ”• •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘Ž‘”‡ƒ†‘• ‡ ˆ‘”ƒ †‡ …ƒŒƒ•Ǥ
ȋ›”‹ƒ‘—Ž‹ǤǡetalǤʹͲͲͺȌ
5.2. Dloop
„‹‘Ž‘‰Àƒ‘Ž‡…—Žƒ”ǡ—Ž‘‘’†‡•’Žƒœƒ†‘‘ǦŽ‘‘’‡•—ƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡†‘†‡Žƒ•†‘•
…ƒ†‡ƒ• †‡ Žƒ †‘„Ž‡ Š±Ž‹…‡ †‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ •‡’ƒ”ƒ†ƒ• ’‘” Žƒ ƒ……‹× †‡ —ƒ –‡”…‡”ƒ
…ƒ†‡ƒ†‡Ǥƒ–‡”…‡”ƒ…ƒ†‡ƒ–‹‡‡—ƒ•‡…—‡…‹ƒ—…Ž‡‘–À†‹…ƒ…‘’Ž‡‡–ƒ”‹ƒƒ—ƒ†‡
Žƒ•…ƒ†‡ƒ•’”‹…‹’ƒŽ‡•› •‡ …‘’Ž‡‡–ƒ …‘‡ŽŽƒǡ’”‘˜‘…ƒ†‘ ‡Ž†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ‘–”ƒ
…ƒ†‡ƒ ‡ ‡•ƒ ”‡‰‹×Ǥ ‘• ǦŽ‘‘’ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ †‡–‡”‹ƒ†ƒ• •‹–—ƒ…‹‘‡•ǡ ‹…Ž—›‡†‘
‡…ƒ‹•‘•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×’‘””‡…‘„‹ƒ…‹×ǡ‡–‡Ž×‡”‘•ȋ…‘‘…‹†‘…‘‘ǦŽ‘‘’Ȍǡ›
‡‡•–”—…–—”ƒ••‡‹Ǧ‡•–ƒ„Ž‡•†‡Ž–Ǥ
ͷǤʹǤͳǤ ǦŽ‘‘’‡‹–‘…‘†‹”ƒ
 ͳͻ͹ͳ Kasamatsu, et.al. †‡•…—„”‹‡”‘ ’‘” ‹…”‘•…‘’Àƒ ‡Ž‡…–”א‹…ƒ — ˆ”ƒ‰‡–‘ …‘”–‘ †‡
–…‘–”‡•…ƒ†‡ƒ•ƒŽ“—‡ŽŽƒƒ”‘ǮDisplacementloop’ȋ‹‰̴͹ȌǤŽ”‡†‡†‘”†‡ŽͻͷΨ†‡
Ž‘• ‡˜‡–‘• †‡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ˆ‹ƒŽ‹œƒ ƒ —‘• ͸ͲͲ ’„ ”À‘ ƒ„ƒŒ‘ †‡Ž ȋ”‘™ǡ
Š‹‡ ‡– ƒŽǤ ͳͻ͹ͺȌǤ ‘• ’”‘†—…–‘• ƒ…‹‡–‡• ƒ””‡•–ƒ†‘• †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ’‡”ƒ‡…‡
‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘• ‡ Žƒ ‘Ž±…—Žƒ …‹”…—Žƒ” ’ƒ”‡–ƒŽǡ ˆ‘”ƒ†‘ —ƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ –”‹’Ž‡ …ƒ†‡ƒ
…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†ƒ’‘”‡Ž†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ’ƒ”‡–ƒŽǤ•–ƒ–”‹’Ž‡‡•–”—…–—”ƒ•‡…‘‘…‡
…‘‘displacementloopȋǦŽ‘‘’Ȍ›•‡‡…—‡–”ƒ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ‡—…Š‘•…ƒ•‘•†‡…ž…‡”Ǥ
ƒ ˆ—…‹× †‡Ž ǦŽ‘‘’ ‘ ‡•–ž ƒï …Žƒ”ƒǡ ƒ—“—‡ ”‡…‹‡–‡‡–‡ •‡ ‡•–ž •—‰‹”‹‡†‘ •—
’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×‡Žƒ‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Ž‘•—…Ž‡‘‹†‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ȋ‡ǡƒ‘‡–ƒŽǤʹͲͲ͹Ȍ
ƒœ‘ƒ“—‡‹…Ž—›‡‡ŽǦŽ‘‘’ȋ‡–”‡–Š‡›–”‘ǡ†‡ͳǤͳʹʹ’„Ȍ…‘–‹‡‡‡Ž‘”‹‰‡†‡
”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ’‡•ƒ†ƒ›Ž‘•’”‘‘–‘”‡•†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×†‡Žƒ•†‘•…ƒ†‡ƒ•Ǥ‘•
•‡‰‡–‘• ǦŽ‘‘’ •‘ ˜ƒ”‹ƒ„Ž‡• ‡ –ƒƒÓ‘ ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ ‡•’‡…‹‡Ǥ •–ƒ ”‡‰‹× –ƒ„‹± •‡
…‘‘…‡ …‘‘ Žƒ œ‘ƒ †‡ …‘–”‘Ž › ƒŽ„‡”‰ƒ ”‡‰‹‘‡• ŽŽƒƒ†ƒ• DzŠ‹’‡”˜ƒ”‹ƒ„Ž‡•dz †‡„‹†‘ ƒ •—
‡Ž‡˜ƒ†ƒ˜ƒ”‹ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡•‡…—‡…‹ƒǤ
34
ƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡Ž ǦŽ‘‘’ ’ƒ”ƒ †‹ˆ‡”‡–‡• ƒ‹ƒŽ‡• …‘–‹‡‡ –ƒ„‹± •‡…—‡…‹ƒ• …‘•‡”˜ƒ†ƒ•
…‘‘ • ȋconserved sequence blocksȌǡ • ȋTerminationassociated sequencesȌ ›
‡•–”—…–—”ƒ•†‡…‘ˆ‘”ƒ…‹×•‹‹Žƒ”ƒ–ǦȋŠƒ†‡Žƒ†Žƒ›–‘ͳͻͻ͹Ȍǡ“—‡’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡
Œ—‡‰ƒ—”‘Ž‡Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡ŽǤ
‹‰̴͹ǤȋȌ•“—‡ƒ†‡Ž–ǡ…‘Žƒƒ’Ž‹ƒ…‹×†‡Žƒœ‘ƒ†‡…‘–”‘Ž‘ǦŽ‘‘’Ǥ‡ŽŽƒ•‡‡…—‡–”ƒǡǡ
ǡ ǡ •Ǥ ȋȌ ƒ‰‡ ‹…”‘•…×’‹…ƒ †‘†‡ ƒ’ƒ”‡…‡ ‡Ž ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ …‘ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡Ž ǦŽ‘‘’ǡ
•‡ÓƒŽƒ†‘…‘—ƒˆŽ‡…ŠƒȋKasamatsuH,et.al.1971)
ͷǤʹǤͳǤͳǤ
ǦŽ‘‘’ǣ”‡‰‹‘‡•”‹…ƒ•‡…‹–‘•‹ƒ•›”‡Žƒ…‹×…‘…ž…‡”
Ž ǦŽ‘‘’ ‡• —ƒ ”‡‰‹× ”‹…ƒ ‡ …‹–‘•‹ƒ•Ǥ —“—‡ ‡• •ƒ„‹†‘ “—‡ Žƒ• ‹•Žƒ• ”‹…ƒ• ‡ …‹–‘•‹ƒ•
–‹‡‡ —ƒ ’”‡†‹•’‘•‹…‹× Šƒ •—ˆ”‹” ‹•‡”…‹‘‡• ›Ȁ‘ †‡Ž‡……‹‘‡•ǡ Šƒ•–ƒ Šƒ…‡ ͳͲ ƒÓ‘• ‘ •‡
‡’‡œ× ƒ ‹˜‡•–‹‰ƒ” Žƒ ”‡‰‹× †‡Ž ǦŽ‘‘’ › Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ —–ƒ…‹‘‡• †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ‰”ƒ
…ƒ–‹†ƒ† †‡ …‹–‘•‹ƒ•Ǥ ‡…‹‡–‡‡–‡ Šƒ •‹†‘ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†ƒ —ƒ ”‡‰‹× ”‹…ƒ ‡ …‹–‘•‹ƒ• ȋC
tractȌǡ ŽŽƒƒ†ƒ Ǧ͵ͳͲǡ …‘‘ Hotspot ȋ’—–‘ …ƒŽ‹‡–‡Ȍ ’ƒ”ƒ —–ƒ…‹‘‡• ’—–—ƒŽ‡• ’”‡•‡–‡•
‡˜ƒ”‹‘•…ž…‡”‡•ȋ‹‰̴ͺȌȋƒ„‘ǡ
ƒ‘‡–ƒŽǤʹͲͲ͵ȌǤ
•–ƒ”‡‰‹×…‘•‹•–‡‡—…‘Œ—‘†‡ͳʹǦͳͺ…‹–‘•‹ƒ•“—‡•‘‹–‡””—’‹†ƒ•’‘”—ƒ„ƒ•‡†‡
–‹‹ƒ‡Žƒ’‘•‹…‹×͵ͳͲǤ͵͹Ψ†‡Žƒ•Ž‡•‹‘‡•’”‡ǦƒŽ‹‰ƒ•ƒŽ„‡”‰ƒƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡•‡‡ŽC
tractǡ ‹•‡”…‹‘‡• ‘ †‡Ž‡…‹‘‡• †‡ —‘ ‘ †‘• —…Ž‡×–‹†‘•Ǥ ƒ ’”‡˜ƒŽ‡…‹ƒ ‹…”‡‡–ƒ †‡
Š‹’‡”’Žƒ•‹ƒ„‡‹‰ƒƒ†‹•’Žƒ•‹ƒ›…ƒ”…‹‘ƒinsituǡ‹’Ž‹…ƒ†‘‡–‘…‡•“—‡Žƒ•—–ƒ…‹‘‡•
‡Ctract’—‡†‡•‡”ï–‹Ž‡•…‘‘ƒ”…ƒ†‘”‡•‡Žƒ’”‘‰”‡•‹×ƒŽ‹‰ƒ†‡†‡–‡”‹ƒ†‘•–‹’‘•
†‡…ž…‡”ǡƒ—“—‡•‘‡…‡•ƒ”‹‘•‡•–—†‹‘•…ŽÀ‹…‘•“—‡†‡—‡•–”‡‡•–ƒ…‘””‡Žƒ…‹×ȋƒǡ‘‰
‡–ƒŽǤʹͲͲʹȌǤ
35
‹‰̴ͺǤ•“—‡ƒ†‡ŽǦŽ‘‘’‘•–”ƒ†‘Žƒ”‡‰‹×…‘‘…‹†ƒ…‘‘Ǧ͵ͳͲǡ”‹…ƒ‡…‹–‘•‹ƒ•ǡ†‘†‡‡Ž”‡•‹†—‘͵ͳͲ‡•
—ƒ–‹‹ƒȋMambo,etal.2003Ȍ
ƒ„‘ǡ et alǤ •—‰‹”‹‡”‘ “—‡ ‡Ž ǦŽ‘‘’ǡ › ‡ ’ƒ”–‹…—Žƒ” Žƒ ”‡‰‹× ͵ͳͲǡ ‡• ‡š–”‡ƒ†ƒ‡–‡
•—•…‡’–‹„Ž‡ƒ—–ƒ…‹‘‡•’‘•‹„Ž‡‡–‡†‡„‹†‘ƒŽƒ…‘„‹ƒ…‹×†‡˜—Ž‡”ƒ„‹Ž‹†ƒ†ƒŽ†ƒÓ‘’‘”
ƒ‰‡–‡•›Žƒ‹‡ˆ‹…‹‡–‡”‡’ƒ”ƒ…‹×Ǥ‡„‹†‘ƒ“—‡‡Žž”‡ƒ͵ͳͲ•‡‡…—‡–”ƒ‡Žƒ”‡‰‹×ǡ
“—‡ ’”‡•—‹„Ž‡‡–‡ …‘–”‘Žƒ Žƒ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× › –”ƒ•…”‹’…‹× †‡Ž –ǡ ‡• —› ’”‘„ƒ„Ž‡
‡–‘…‡•“—‡˜ƒ”‹ƒ…‹‘‡•‡ŽƒŽ‘‰‹–—††‡ŽCtract†‡͵ͳͲ–‡‰ƒ—‹’‘”–ƒ–‡’ƒ’‡Ž‡Žƒ
”‡‰—Žƒ…‹×†‡Ž‡–ƒ„‘Ž‹•‘†‡Ž–Ǥ
ͷǤʹǤͳǤʹǤ
ǦŽ‘‘’ǣ›ˆ‘”ƒ…‹×†‡quadruplex
ƒœ‘ƒ†‡ŽǦŽ‘‘’‡•—ƒ†‡Žƒ•ž•†‹˜‡”‰‡–‡•‡–”‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•‰‡‘ƒ•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•
‡ ˜‡”–‡„”ƒ†‘•ǡ ’‡”‘ ‡š‹•–‡ –”‡• ’‡“—‡Ó‘• „Ž‘“—‡• †‡ •‡…—‡…‹ƒ ƒŽ–ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†ƒ•
ȋǣǡ›Ȍ•‹–—ƒ†‘•‡–”‡›ǡ›…‘Žƒ‹•ƒ‡š–‡•‹×Ǥ•–ƒ•”‡‰‹‘‡•
’ƒ”‡…‡•‡”‹’‘”–ƒ–‡•’ƒ”ƒŽƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Ž‘•‡…‡„ƒ†‘”‡•‡Žƒ…ƒ†‡ƒ‘Ž†‡†‡Ž
–ȋŠƒ†‡Žƒ†Žƒ›–‘ͳͻͻ͹ȌǤ
ƒ •‡…—‡…‹ƒ …‘•‡”˜ƒ†ƒ Š—ƒƒ –‹‡‡ —ƒ Ž‘‰‹–—† †‡ ͳ͸’„ǡ †‘†‡ ͳͷ •‘ …‘
–‘†ƒ•Žƒ•‰—ƒ‹ƒ••‹–—ƒ†ƒ•‡—ƒ…ƒ†‡ƒǤ‡Šƒ†‡‘•–”ƒ†‘“—‡Žƒ–‡”‹ƒ…‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ
†‡•‡…—‡…‹ƒ’—‡†‡•‡”†‡„‹†ƒƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡‡•–”—…–—”ƒ•†‡
Ǧ“—ƒ†”—’Ž‡š“—‡•‡ˆ‘”ƒ
‡‡Ž”‹…‘‡‰—ƒ‹ƒ•†‡•’—±•†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×†‡ȋƒ”‘‘‹ŒǡŠŽ‡”‡–ƒŽǤȌǤ
ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• Ǧ“—ƒ†”—’Ž‡š •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ •‡…—‡…‹ƒ• ”‹…ƒ• ‡ ‰—ƒ‹ƒ• †‡„‹†‘ ƒ ƒŽ
stacking’Žƒƒ”†‡…—ƒ”–‡–‘•‘–±–”ƒ†ƒ•†‡
Ǥ•–ƒ•‡•–”—…–—”ƒ••‘—›‡•–ƒ„Ž‡•†‡„‹†‘ƒŽ‘•
‡Žƒ…‡•†‡Š‹†”׉‡‘‡–”‡‰—ƒ‹ƒ•‡–”‡‡Ž…—ƒ”–‡–‘›ƒ†‡ž•ǡ‡•–ž‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘•’‘”‹‘‡•
‘‘˜ƒŽ‡–‡•“—‡•‡ƒ–‹‡‡‡Žƒ…ƒ˜‹†ƒ†…‡–”ƒŽǤƒ••‡…—‡…‹ƒ•”‹…ƒ•‡
•‡‡…—‡–”ƒ
ƒ Ž‘ Žƒ”‰‘ †‡Ž ‰‡‘ƒ Š—ƒ‘ ‡ –‡Ž×‡”‘•ǡ ”‹„‘•‘ƒŽǡ ”‡‰‹‘‡• †‡ …ƒ„‹‘ †‡
‹—‘‰Ž‘„—Ž‹ƒ•ǡ‹‹•ƒ–±Ž‹–‡•›‡”‡‰‹‘‡•’”‘‘–‘”ƒ•Ǥ‡Šƒ•—‰‡”‹†‘“—‡ž•†‡—ͶͲΨ
†‡ ’”‘‘–‘”‡• …‘–‹‡‡ •‡…—‡…‹ƒ• ‘–‹˜‘ …‘ ’”‡†‹•’‘‹„‹Ž‹†ƒ† ƒ ˆ‘”ƒ” “—ƒ†”—’Ž‡š
ȋ—’’‡”– ƒ† ƒŽƒ•—„”ƒƒ‹ƒ ʹͲͲ͹ȌǤ ƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ‡•–‘• “—ƒ†”—’Ž‡š ‡ •‡…—‡…‹ƒ•
’”‘‘–‘”ƒ•‹’Ž‹…ƒ—‡…ƒ‹•‘†‡…‘–”‘Ž‘”‡‰—Žƒ…‹×‰±‹…ƒǤ
5.3. Organizacióndelgenomamitocondrial:Nucleoides
‘• —…Ž‡‘‹†‡• ’”‡•‡–ƒ —ƒ †‹ž‹…ƒ ‡•–ƒ„Ž‡ǡ ˆƒ…‹Ž‹–ƒ†‘ Ž‘• ’”‘…‡•‘• †‡ Š‡”ƒ†‹„‹Ž‹†ƒ† ›
•‡‰”‡‰ƒ…‹×†‡‡•–‘•‡•ƒ„Žƒ†‘•ȋƒŒƒ†‡”ǡ‘˜‹‘‡–ƒŽǤʹͲͲͲȌǤ‡…”‡‡“—‡Žƒ‘”‰ƒ‹œƒ…‹×
36
‡—…Ž‡‘‹†‡•…‘–”‹„—›‡ƒŽƒ”ž’‹†ƒ•‡‰”‡‰ƒ…‹×†‡–†—”ƒ–‡Žƒƒ†—”ƒ…‹×†‡Ž‘×…‹–‘ǡ
’”‘…‡•‘ …‘‘…‹†‘ …‘‘ bottleneckǤ  ‹˜‡Ž ‡Ž‡˜ƒ†‘ †‡ ˆ—•‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ’ƒ”‡…‡ •‡”
‡•‡…‹ƒŽ’ƒ”ƒ‡Žƒ–‡‹‹‡–‘†‡Ž–‡—…Ž‡‘‹†‡•Ǥ‡„‹†‘ƒŽ‘•…‘–‹—‘•’”‘…‡•‘•†‡
ˆ—•‹×›ˆ‹•‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ‡•‡…‡•ƒ”‹ƒ—ƒ‡•–”—…–—”ƒ…‘‘Ž‘•—…Ž‡‘‹†‡•“—‡’‡”‹–ƒ‡Ž
ƒ……‡•‘†‡–ƒ—ƒ’Ž‹‘pool†‡’”‘–‡Àƒ•’ƒ”ƒ“—‡†‹ˆ—†ƒ’‘”‡Ž›†‡‡•ƒˆ‘”ƒ
’‡”‹–‹” Ž‘• ’”‘…‡•‘• †‡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× › –”ƒ•…”‹’…‹× ‡…‡•ƒ”‹‘• ’ƒ”ƒ Žƒ •—’‡”˜‹˜‡…‹ƒ †‡ Žƒ
‹–‘…‘†”‹ƒ›…±Ž—Žƒȋ‘‰‡Šƒ‰‡ǡ‘—••‡ƒ—‡–ƒŽǤʹͲͲͺȌǤ
žŽ‹•‹• …—ƒ–‹–ƒ–‹˜‘• †‡Ž –ƒƒÓ‘ †‡ Ž‘• —…Ž‡‘‹†‡•ǡ ƒ•À …‘‘ †‡ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ –
’”‡•‡–‡ ‡ …—Ž–‹˜‘• †‡ …±Ž—Žƒ• †‡ ƒÀˆ‡”‘ •—‰‹‡”‡ —ƒ ‡†‹ƒ †‡ ͷǦ͹ –
‡’ƒ“—‡–ƒ†‘• ‡ —ƒ ‡•ˆ‡”ƒ †‡ †‹ž‡–”‘ ͹Ͳ  ȋ„‘””ƒǡ ‹—”ƒ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͶȌǤ Ž
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ ‡ —…Ž‡‘‹†‡• › •— †‡•‹†ƒ† •‡”Àƒ •‹‹Žƒ” ƒŽ …ƒ•‘ †‡ Ž‘• —…Ž‡‘‹†‡•
„ƒ…–‡”‹ƒ‘•Ǥ †‡ž• †‡ ‡•–ƒ •‹‹Ž‹–—† –ƒ„‹± ‡ ƒ„‘• …ƒ•‘• •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒ•‘…‹ƒ†‘• ƒ
…‘’‘‡–‡• †‡ ‡„”ƒƒǡ ƒ—“—‡ •‡ †‡•…‘‘…‡ ‡šƒ…–ƒ‡–‡ ‡Ž ‡…ƒ‹•‘ †‡ ƒ…Žƒ‰‡Ǥ
‡…‹‡–‡‡–‡ǡ •‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡Ž ‹…”‘•…‘’‹‘ ȋStimulated Emission
Depletion MicroscopyȌ …‘„‹ƒ†‘ …‘ „‹‘Ž‘‰Àƒ ‘Ž‡…—Žƒ”ǡ —‡˜ƒ• †‹‡•‹‘‡• ’ƒ”ƒ Ž‘•
—…Ž‡‘‹†‡• ȋ‹‰̴ͻȌǤ ”‡˜‡Ž× — –ƒƒÓ‘ †‡ —…Ž‡‘‹†‡ —› —‹ˆ‘”‡ ‡ ƒÀˆ‡”‘•
‡–‘”‘ƒͺͷǦͳͳͳǡ‹ˆ‡”‹‘”ƒŽ˜‹•–‘‡†‹ƒ–‡‹…”‘•…‘’‹ƒ…‘ˆ‘…ƒŽǤ•–ƒ—‹ˆ‘”‹†ƒ†‡‡Ž
–ƒƒÓ‘ †‡Ž —…Ž‡‘‹†‡ •—‰‹‡”‡ Žƒ ˆ—‡”–‡ …‘•‡”˜ƒ…‹× ‡˜‘Ž—–‹˜ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ƒ–‡‹‹‡–‘ †‡Ž
–Ǥ †‡ž•ǡ ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ ‘–”ƒ• ’—„Ž‹…ƒ…‹‘‡• †‘†‡ •‡ ƒ†Œ—†‹…ƒ„ƒ ʹǦͺ …‘’‹ƒ• †‡
– ’‘” —…Ž‡‘‹†‡ǡ ‡Ž —•‘ †‡ ’‡”‹–‡ ‘„•‡”˜ƒ” —ƒ ‡†‹ƒ †‡ ͳǤͶ ‘Ž±…—Žƒ• †‡
– ’‘” —…Ž‡‘‹†‡ǡ Ž‘ …—ƒŽ ‹†‹…ƒ “—‡ —…Š‘• —…Ž‡‘‹†‡• •×Ž‘ …‘–‹‡‡ —ƒ …‘’‹ƒ †‡
–ȋ—ƒ–ǡ—”‡–ƒŽǤȌǤ
‹‰̴ͻǣ ‘• —…Ž‡‘‹†‡• ’”‡•‡–ƒ — –ƒƒÓ‘ —‹ˆ‘”‡ ‡ Žƒ• …±Ž—Žƒ•Ǥ ȋȌ –ǡ ‡ ˜‡”†‡ǡ •‡ ‡…—‡–”ƒ
…‘’ƒ…–ƒ†‘ ‡ —…Ž‡‘‹†‡• ‡ …±Ž—Žƒ• †‡ ˆ‹„”‘„Žƒ•–‘ Š—ƒ‘Ǥ  ƒœ—Ž ˜‡‘• Žƒ –‹…‹× †‡Ž ï…Ž‡‘ › ‡ ”‘Œ‘ǡ Žƒ
–‹…‹×†‡Žƒ•”‡†‡•–—„—Žƒ”‡•†‡‹–‘…‘†”‹ƒǤ•…ƒŽƒ†‡Žƒ„ƒ””ƒ‡•ʹͲρȋȌž‰‡‡•†‡‹…”‘•…‘’‹‘…‘ˆ‘…ƒŽǡ
37
†‘†‡ ‡Ž †‹ž‡–”‘ †‡ Ž‘• —…Ž‡‘‹†‡• ’ƒ”‡…‡ •‡” †‡ —‘• ͵ͲͲ Ǥ ȋȌ ƒ‰‡ †‡ †‘†‡ ‡Ž †‹ž‡–”‘ †‡ Ž‘•
—…Ž‡‘‹†‡• ‡• †‡ —‘• ͻͻ Ǥ •–ƒ –±…‹…ƒ ’‡”‹–‡ —ƒ ƒ›‘” ”‡•‘Ž—…‹× ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ — ‡Œ‘” …žŽ…—Ž‘ †‡Ž
–ƒƒÓ‘†‡Ž‘•—…Ž‡‘‹†‡•Ǥ•…ƒŽƒ†‡„ƒ””ƒ‡ȋǡȌ†‡ͲǤͷρǤȋKukat,etalǤȌ
Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡–‡—…Ž‡‘‹†‡•‡•’‘•‹„Ž‡ ‰”ƒ…‹ƒ• ƒŽƒƒ›—†ƒ†‡’”‘–‡Àƒ•†‡
—‹×ƒŽǡ›†‡ˆ‘”ƒƒ›‘”‹–ƒ”‹ƒ’‘”‡Žˆƒ…–‘”†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽǡǡ›Žƒ
’”‘–‡Àƒ†‡—‹×ƒ…ƒ†‡ƒ•‡…‹ŽŽƒǡ–ȋƒ—ˆƒǡ—”‹•‹…‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
‡Ž–”ƒ„ƒŒ‘†‡Ž‰”—’‘†‡‘‰‡Šƒ‰‡Ǥ.,etal.ȋ‘‰‡Šƒ‰‡ǡ‘—••‡ƒ—‡–ƒŽǤʹͲͲͺȌ‡„‘””ƒ
ǤǤǡ et al. ȋ„‘””ƒǡ ‹—”ƒ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͶȌǤ •‡ ’”‘’‘‡ — ‘†‡Ž‘ †‡ ‡•–”—…–—”ƒ †‡Ž —…Ž‡‘‹†‡
ȋ‹‰̴ͳͲȌǡ …‘ —ƒ œ‘ƒ core †‡Ž —…Ž‡‘‹†‡ › —ƒ œ‘ƒ ’‡”‹ˆ±”‹…ƒǤ ƒ œ‘ƒ core •‡”Àƒ
…Žƒ”ƒ‡–‡ ‡Ž …‡–”‘ †‡ „‹‘•À–‡•‹• †‡Ž –ǡ …‘ ’”‘…‡•‘• …‘‘ Žƒ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× ›
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ •–‡ core •‡ ‡…‘–”ƒ”Àƒ ”‘†‡ƒ†‘ ’‘” —ƒ œ‘ƒ ’‡”‹ˆ±”‹…ƒ “—‡ …‘–‹‡‡ –‘†ƒ•
ƒ“—‡ŽŽƒ•’”‘–‡Àƒ•“—‡‘‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘–‡ˆ‹…‹‡–‡‡–‡Ǣ’‡”‘•À•‡‡…—‡–”ƒ‡
Žƒ ‡š–”ƒ……‹× †‡ —…Ž‡‘‹†‡• †‡ ˆ‘”ƒ ƒ–‹˜ƒǡ …‘‘ •‡”Àƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ͵ “—‡ ‘ …‘–ƒ…–ƒ
†‹”‡…–ƒ‡–‡ …‘ –Ǥ ‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ǡ ‡š‹•–‡ —ƒ ‡•–”‡…Šƒ ”‡Žƒ…‹× ‡–”‡ —…Ž‡‘‹†‡ ›
”‹„‘•‘ƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ ”‡ˆŽ‡Œž†‘•‡ ƒ•À —ƒ …‘‘”†‹ƒ…‹× ‡–”‡ Žƒ •À–‡•‹• †‡ ’”‘–‡Àƒ•
…‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ•‡–›—‡•ƒ„ŽƒŒ‡†‡…‘’Ž‡Œ‘•Ǥ
‹‰̴ͳͲǤ •–”—…–—”ƒ †‡Ž —…Ž‡‘‹†‡ › Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• †—”ƒ–‡ Žƒ „‹‘‰±‡•‹• †‡Ž –ǡ …‘‘ •‡ Šƒ
†‡–ƒŽŽƒ†‘…Žƒ”ƒ‡–‡•‡’—‡†‡†‹•–‹‰—‹”—ƒœ‘ƒ…‘”‡›—ƒ’‡”‹ˆ±”‹…ƒǤȋ„‘””ƒǡ‹—”ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ
5.4. HeridabilidaddelmtADN
ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ •‡ †‹˜‹†‡ ’‘” ˆ‹•‹× „‹ƒ”‹ƒ †‡ ˆ‘”ƒ •‹‹Žƒ” ƒŽƒ †‹˜‹•‹× …‡Ž—Žƒ” „ƒ…–‡”‹ƒƒǡ
’‡•‡ ƒ “—‡ ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ Žƒ „ƒ…–‡”‹ƒǡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ‡• …ƒ’ƒœ †‡ ˆ—•‹‘ƒ”•‡ …‘ ‘–”ƒ•
‹–‘…‘†”‹ƒ•Ǥƒ”‡‰—Žƒ…‹×†‡‡•–ƒ†‹˜‹•‹×†‹ˆ‹‡”‡‡–”‡‡—…ƒ”‹‘–ƒ•ǤŽƒƒ›‘”Àƒ†‡…±Ž—Žƒ•
‡—…ƒ”‹‘–ƒ• —‹…‡Ž—Žƒ”‡•ǡ ‡Ž …”‡…‹‹‡–‘ › Žƒ †‹˜‹•‹× ‡•–ž Ž‹‰ƒ†ƒ ƒŽ …‹…Ž‘ …‡Ž—Žƒ”Ǥ ‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ
—ƒ •‘Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ’—‡†‡ †‹˜‹†‹”•‡ †‡ ˆ‘”ƒ •‹…”‘‹œƒ†ƒ …‘ ‡Ž ï…Ž‡‘Ǥ Ž ’”‘…‡•‘ †‡
†‹˜‹•‹×›•‡‰”‡‰ƒ…‹×†‡„‡•‡”„‹‡”‡‰—Žƒ†‘†‡ˆ‘”ƒ“—‡…ƒ†ƒ…±Ž—ŽƒŠ‹Œƒ”‡…‹„‡ƒŽ‡‘•
—ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ  ‘–”‘• ‡—…ƒ”‹‘–ƒ•ǡ ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ ‡ ƒÀˆ‡”‘•ǡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ’—‡†‡
”‡’Ž‹…ƒ”•—›†‹˜‹†‹”•‡‡”‡’—‡•–ƒƒ‡…‡•‹†ƒ†‡•‡‡”‰±–‹…ƒ•†‡Žƒ…±Ž—Žƒǡž•“—‡‡•–ƒ”
38
•‹…”‘‹œƒ†‘…‘‡Ž…‹…Ž‘…‡Ž—Žƒ”Ǥ—ƒ†‘Žƒ•‡…‡•‹†ƒ†‡•‡‡”‰±–‹…ƒ•†‡Žƒ…±Ž—Žƒ•‘‡Ž‡˜ƒ†ƒ•ǡ
Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ …”‡…‡ › •‡ †‹˜‹†‡Ǥ ‘” ‡Ž …‘–”ƒ”‹‘ǡ •‹ Žƒ• ‡…‡•‹†ƒ†‡• •‘ ‡‘”‡•ǡ Žƒ•
‹–‘…‘†”‹ƒ• •‘ †‡•–”—‹†ƒ• ‘ •‡ …‘˜‹‡”–‡ ‹ƒ…–‹˜ƒ•Ǥ ƒ …‘’”‡•‹× †‡ Žƒ †‹ž‹…ƒ
‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ†‡•…”‹–ƒ…‘‘‡Ž„ƒŽƒ…‡‡–”‡‡Ž’”‘…‡•‘†‡ˆ—•‹×›ˆ‹•‹×ǡŠƒ•‹†‘”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘
…‘ ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡• ‘”ˆ‘Ž×‰‹…ƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• “—‡ Œ—‡‰ƒ — ’ƒ’‡Ž ‹’‘”–ƒ–‡ ‡ †‹˜‡”•ƒ•
’ƒ–‘Ž‘‰Àƒ•Ǥ
ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ •‡ Š‡”‡†ƒ ’‘” ˜Àƒ ƒ–‡”ƒ ȋ
‹Ž‡•ǡ Žƒ… ‡– ƒŽǤ ͳͻͺͲȌǤ • ‡Ž ‘×…‹–‘ǡ …‘ —ƒ•
ͳͲͲǤͲͲͲ ‘Ž±…—Žƒ• †‡ –ǡ ‡Ž “—‡ ƒ’‘”–ƒ Žƒ ‹‡•ƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ• ‡ ‡Ž
‘‡–‘ †‡ Žƒ ˆ‡…—†ƒ…‹×Ǥ Ž – ’ƒ–‡”‘ •‡ ‡Ž‹‹ƒ ‡ Žƒ ˆƒ•‡ –‡’”ƒƒ †‡ Žƒ
‡„”‹‘‰±‡•‹•Ǥƒ”‡…‡“—‡Žƒ•‡•…ƒ•ƒ•‘Ž±…—Žƒ•†‡–ƒ’‘”–ƒ†ƒ•’‘”‡Ž‡•’‡”ƒ–‘œ‘‹†‡
•‘ ‡Ž‹‹ƒ†ƒ• ƒŽ •‡” ”‡…‘‘…‹†ƒ• ’‘” •‡ÓƒŽ‡• †‡ —„‹“—‹–‹ƒ…‹× ȋ—–‘˜•›ǡ ‘”‡‘ ‡– ƒŽǤ
ʹͲͲͲȌǡ › ‡ ‹‰ï …ƒ•‘ ’ƒ”‡…‡ “—‡ ’ƒ”–‹…‹’‡ ‡ ‡Ž ‰‡‘–‹’‘ †‡ Žƒ †‡•…‡†‡…‹ƒǤ ƒ
Š‡”‡†ƒ„‹Ž‹†ƒ† —‹’ƒ”‡–ƒŽ †‡Œƒ ’‘…ƒ ‘’‘”–—‹†ƒ† ƒ Žƒ ”‡…‘„‹ƒ…‹× ‰‡±–‹…ƒ ‡†‹ƒ–‡
†‹ˆ‡”‡–‡• Ž‹ƒŒ‡• †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ ‘” ‡•ƒ ”ƒœ× •‡ …”‡‡ “—‡ ‡Ž – •‡ ”‡’”‘†—…‡
‡†‹ƒ–‡ˆ‹•‹×„‹ƒ”‹ƒǤ
ƒ’”ž…–‹…ƒƒ—•‡…‹ƒ†‡”‡…‘„‹ƒ…‹×†‡‰‡±–‹…ƒ‡‡Ž–Šƒ…‡“—‡•‡ƒ—ƒˆ—‡–‡†‡
‹ˆ‘”ƒ…‹×’ƒ”ƒŽ‘•‡•–—†‹‘•†‡‰‡±–‹…ƒ†‡’‘„Žƒ…‹‘‡•›„‹‘Ž‘‰Àƒ‡˜‘Ž—–‹˜ƒǡ†‡„‹†‘ƒ“—‡‡Ž
–‡•Š‡”‡†ƒ†‘…‘‘—ƒï‹…ƒ—‹†ƒ†Ǥ‡Š‡…Š‘Žƒ”‡Žƒ…‹×‡–”‡–†‡†‹ˆ‡”‡–‡•
‹†‹˜‹†—‘•’—‡†‡•‡””‡’”‡•‡–ƒ†‘…‘—ž”„‘Ž‰‡‡ƒŽ×‰‹…‘Ǥ
5.5. ElevadatasademutaciónenmtADN
ƒ‡Ž‡˜ƒ†ƒ–ƒ•ƒ†‡—–ƒ…‹×†‡Ž–‡…‘’ƒ”ƒ…‹×…‘‡Ž—…Ž‡ƒ”ȋȌȋ‹‰Šǡ
‡…‡Žƒ‡–ƒŽǤͳͻͺ͹Ȍ‡•’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡…‘•‡…—‡…‹ƒ†‡Ž†±ˆ‹…‹–†‡Š‹•–‘ƒ•“—‡’”‘–‡‰‡Žƒ
†‘„Ž‡ Š±Ž‹…‡ †‡ Ǥ ‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ǡ ‡Ž – –ƒ„‹± ’—‡†‡ •‡” †ƒÓƒ†‘ ’‘” ‡š…‡•‘ †‡
‘Ž±…—Žƒ••—„’”‘†—…–‘•†‡Žƒˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×‘š‹†ƒ–‹˜ƒǤ•–‡‡ˆ‡…–‘†ƒÓ‹‘‡•–žˆƒ˜‘”‡…‹†‘
’‘”‡ŽŠ‡…Š‘“—‡‡Ž–‡•–ž‡…‘–ƒ…–‘…‘Žƒ‡„”ƒƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‹–‡”ƒ›ǡ’‘”Ž‘
–ƒ–‘ǡ—›…‡”…ƒ†‡“—‡‰‡‡”ƒǤ
‡•± ƒ “—‡ •‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ ƒŽ‰—‘• ‡…ƒ‹•‘• †‡ ”‡’ƒ”ƒ…‹× †‡Ž – ‡ ”‡•’—‡•–ƒ ƒ
†ƒÓ‘•‡•’‡…Àˆ‹…‘•ȋ”‘–‡ƒ—ǡ–‹‡”—‡–ƒŽǤͳͻͻͻȌǡŠƒ•–ƒ‡•–‡‘‡–‘‘’ƒ”‡…‡‡š‹•–‹”†‡–”‘
†‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ — •‹•–‡ƒ ‰‡‡”ƒŽ ”‡’ƒ”ƒ†‘” †‡ —–ƒ…‹‘‡•ǡ Ž‘ “—‡ ’—‡†‡ ’”‘˜‘…ƒ” “—‡
…‹‡”–ƒ•—–ƒ…‹‘‡••‡˜ƒ›ƒƒ…——Žƒ†‘Ǥ
5.6. MecanismodereparacióndemtADN
‘•‡…ƒ‹•‘•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×’ƒ”ƒˆ—‡”‘’”‹‡”‘†‡•…”‹–‘•’ƒ”ƒǡƒ—“—‡Š‘›‡
†Àƒ ‡š‹•–‡ ‡˜‹†‡…‹ƒ• “—‡ —‡•–”ƒ •— ’”‡•‡…‹ƒ ‡ ‘”‰ž—Ž‘• …‘‘ ‹–‘…‘†”‹ƒ ›
…Ž‘”‘’ƒ•–‘•Ǥ Ž ‡…ƒ‹•‘ †‡ ”‡’ƒ”ƒ…‹× ’‘” ‡•…‹•‹× †‡ „ƒ•‡ ȋȌ ’ƒ”‡…‡ •‡” ‡Ž ž• „‹‡
…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘ǡ‹‡–”ƒ•“—‡‡…ƒ‹•‘†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×’‘”‡•…‹•‹×†‡—…Ž‡×–‹†‘ȋȌƒï
‘Šƒ’‘†‹†‘•‡”…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘‡‹–‘…‘†”‹ƒ†‡ƒÀˆ‡”‘•Ǥ
39
‘• ‡…ƒ‹•‘• †‡ ”‡’ƒ”ƒ…‹× •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘‘”†‹ƒ†‘• …‘ ‘–”ƒ• ˜Àƒ• ‡–ƒ„׎‹…ƒ• †‡Ž
ǡƒ•‘…‹ƒ†ƒ•ƒŽƒ‡„”ƒƒ‹–‡”ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ‹‰̴ͳͳȌǤ‘•‡…ƒ‹•‘•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×
‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ ”‡‰—Žƒ†‘• ‘ ’‡†‹‡–‡• †‡ ”‡•’—‡•–ƒ ƒŽ ‡•–”±•Ǥ Ž ‰‡‘ƒ
‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‘ …‘†‹ˆ‹…ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ• ‡œ‹ƒ• “—‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ ‡ ”‡’ƒ”ƒ…‹×ǡ ƒ•À “—‡ ‡š‹•–‡ —
–”ƒ•Ž‘…ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ• ‡ ï…Ž‡‘ǡ “—‡ •‘ –”ƒ•’‘”–ƒ†ƒ• †‡ …‹–‘•‘Ž ƒ
‹–‘…‘†”‹ƒǤ ‹ƒŽ‡–‡ǡ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ …ƒ„‹‘• ‡ Žƒ ˆ‹ƒ„‹Ž‹†ƒ† › ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ †‡ Ž‘•
‡…ƒ‹•‘•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×•‘Žƒ…ƒ—•ƒ†‡Žƒƒ…——Žƒ…‹×†‡†ƒÓ‘•‡‡Ž–ǡ‡ˆ‡”‡†ƒ†
›‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ȋ‘‡•…Šǡ‡„‡”Ǧ‘–ˆ‹‡–ƒŽǤȌ
‹‰̴ͳͳǤ”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡ Ž‘•’”‘…‡•‘•†‡ ”‡’ƒ”ƒ…‹× ’‘” ‡•–”±• ‘š‹†ƒ–‹˜‘ “—‡ •—…‡†‡†‡–”‘ †‡Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ
ƒ• ’”‹…‹’ƒŽ‡• ‡œ‹ƒ• †‡ Žƒ ”‡’ƒ”ƒ…‹× •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ …‘Ž‘” ˜‡”†‡ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ˆƒ…–‘”‡• “—‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ ‡
”‡’ƒ”ƒ…‹×•‡‡…—‡–”ƒ‡ƒƒ”‹ŽŽ‘›Ž‹Žƒǡ‡‰”‹••‡‡…—‡–”ƒŽƒ•’”‹…‹’ƒŽ‡•’”‘–‡Àƒ•†‡‹–‡”ƒ……‹×…‘Ǥ
ȋBoesch,etalǤȌ
6. Mitocondriayapoptosiscelular
Ž ‡•–—†‹‘ †‡ Žƒ —‡”–‡ …‡Ž—Žƒ” ’”‘‰”ƒƒ†ƒ ‘ ƒ’‘’–‘•‹• Šƒ •‹†‘ ˆ‘…‘ †‡ ‹–‡”±• …‹‡–Àˆ‹…‘
†‡•†‡ Šƒ…‡ ƒÓ‘•Ǥ ‡ –”ƒ–ƒ †‡ — ’”‘…‡•‘ …”À–‹…‘ ’ƒ”ƒ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ —…Š‘• ‘”‰ƒ‹•‘•ǡ
‡…‡•ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ ‘†—Žƒ” ‡Ž •‹•–‡ƒ ‡”˜‹‘•‘ †—”ƒ–‡ ‡Ž †‡•ƒ””‘ŽŽ‘ › ’ƒ”ƒ ƒ–‡‡” —
ˆ—…‹‘ƒ‹‡–‘‘”ƒŽ†‡Ž•‹•–‡ƒ‹—‘Ž×‰‹…‘ǤƒƒŽ–‡”ƒ…‹×†‡Ž‘•‡…ƒ‹•‘•‘”ƒŽ‡•
†‡ ƒ’‘’–‘•‹• ’—‡†‡ ’”‘˜‘…ƒ” …‘•‡…—‡…‹ƒ• ‰”ƒ˜‡•ǣ …ž…‡” › ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•
ƒ—–‘‹—‹–ƒ”‹ƒ••‹•‡…ƒ”‡…‡ǡ‡‹ˆƒ”–‘•‘†‡‰‡‡”ƒ…‹×‡”˜‹‘•ƒ–À’‹…ƒ†‡Žƒ‡ˆ‡”‡†ƒ††‡
ŽœŠ‡‹‡”•‹•‡’”‘†—…‡‡‡š…‡•‘Ǥ
40
ƒƒ’‘’–‘•‹•’—‡†‡•‡”‹‹…‹ƒ†ƒ’‘”—ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ††‡ƒ‰‡–‡•“—‡†ƒÓƒ‡Žǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘
”ƒ†‹ƒ…‹‘‡•›ǡ›†‡–‡”‹ƒ†ƒ•†”‘‰ƒ•–‡”ƒ’±—–‹…ƒ•Ǥƒ•’”‘–‡Àƒ•“—‡†‡–‡…–ƒ‡Ž†ƒÓ‘‡
‡Ž‡‹‹…‹ƒŽƒƒ’‘’–‘•‹•–ƒ„‹±’—‡†‡ƒˆ‡…–ƒ”‡Ž…‹…Ž‘…‡Ž—Žƒ”ǣ†‹˜‹•‹×’ƒ”ƒ“—‡‡Ž†ƒÓ‘
’—‡†ƒ•‡””‡’ƒ”ƒ†‘Ǣ‘„‹‡—‡”–‡…‡Ž—Žƒ”ǡ•‹Žƒ•ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡••‘‹””‡˜‡”•‹„Ž‡•Ǥ
‡ …‘‘…‡ …‘‘ À‹‘ –”‡• ’”‘…‡•‘• ‘ ‡…ƒ‹•‘• ‰‡‡”ƒŽ‡• “—‡ ”‡ƒŽ…‹‘ƒ Žƒ
‹–‘…‘†”‹ƒ…‘ƒ’‘’–‘•‹•ȋ‹‰̴ͳʹȌǣ
x
–‡””—’…‹×†‡–”ƒ•’‘”–‡†‡‡Ž‡…–”‘‡•
x
Ž–‡”ƒ…‹×†‡Ž’‘–‡…‹ƒŽ”‡†‘š…‡Ž—Žƒ”
x
‹„‡”ƒ…‹× †‡ ˆƒ…–‘”‡• “—‡ ’”‘—‡˜‡ Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ …ƒ•’ƒ•ƒ• ȋ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ Žƒ
’”‘–‡Àƒ…‹–‘…”‘‘Ȍ
—”ƒ–‡ Žƒ ƒ’‘’–‘•‹•ǡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ Ž‹„‡”ƒ …‹–‘…”‘‘ ƒŽ …‹–‘•‘Ž ȋ’‘” ‡…ƒ‹•‘• ƒï ‘
…‘‘…‹†‘•Ȍǡ ‡• ‡ ‡Ž …‹–‘•‘Ž †‘†‡ ‡Ž …‹–‘…”‘‘ ǡ Œ—–ƒ‡–‡ …‘ Žƒ ‘Ž±…—Žƒ ’ƒˆǦͳ
ȋApoptotic Protease Activating FactorȌ › Žƒ ’”‘…ƒ•’ƒ•ƒǦͻǡ ˆ‘”ƒ ‡Ž Dzƒ’‘’–‘•‘ƒdzǤ Ž
ƒ’‘’–‘•‘ƒƒ…–‹˜ƒ”žŽƒ…ƒ•’ƒ•ƒͻǡ“—‡‹…‹ƒ”žŽƒ…ƒ•…ƒ†ƒ’”‘–‡‘ŽÀ–‹…ƒ“—‡†‡”‹˜ƒ‡ƒ’‘’–‘•‹•Ǥ
ƒ•ƒŽ‹†ƒ†‡Ž…‹–‘…”‘‘†‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒ’ƒ”‡…‡‡…ƒ‹ƒ”Žƒ…±Ž—ŽƒŠƒ…‹ƒŽƒ—‡”–‡ǡ„‹‡
•‡ƒ’‘”—‡…ƒ‹•‘ƒ’‘’–×–‹…‘‡†‹ƒ–‡Žƒƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ•…ƒ•’ƒ•ƒ•’‘”’ƒˆǦͳǡ‘’‘”—
’”‘…‡•‘ ‡…”×–‹…‘ ž• Ž‡–‘ …ƒ—•ƒ†ƒ ’‘” ‡Ž †±ˆ‹…‹– †‡ –”ƒ•’‘”–‡ †‡ ‡Ž‡…–”‘‡•ǡ “—‡ ’—‡†‡
’”‘˜‘…ƒ” Žƒ ‰‡‡”ƒ…‹× †‡ ”ƒ†‹…ƒŽ‡• †‡ ‘šÀ‰‡‘ Ž‹„”‡ › Žƒ †‹•‹—…‹× †‡ Žƒ ’”‘†—……‹× †‡
ǤŽ„Ž‘“—‡‘†‡ŽƒŽ‹„‡”ƒ…‹×†‡…‹–‘…”‘‘’‘”’ƒ”–‡†‡…ŽǦʹ‹Š‹„‡Žƒƒ’‘’–‘•‹•Ǥ
†‡ž• †‡Ž …‹–‘…”‘‘ ǡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ Ž‹„‡”ƒ ‘–”ƒ• ‘Ž±…—Žƒ•ǡ …‘‘ ‡Ž ˆƒ…–‘” ‹†—…–‘” †‡
ƒ’‘’–‘•‹•ȋȌ›Žƒ’”‘…ƒ•’ƒ•ƒǦ͵ǡƒ„‘•’”‘Ǧƒ’‘’–×–‹…‘•Ǥ
Ž ’‘”‘ †‡ –”ƒ•‹…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ȋȌǡ — …ƒƒŽ ‘ •‡Ž‡…–‹˜‘ †‡ ‡•–”—…–—”ƒ ’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡
†‡ˆ‹‹†ƒ “—‡ –‹‡‡ …‘’‘‡–‡• ‡ Žƒ• †‘• ‡„”ƒƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ Šƒ ‡•–ƒ†‘ ‹’Ž‹…ƒ†‘
‡Žƒ’±”†‹†ƒ†‡…ƒŽ…‹‘›–ƒ„‹±‡Žƒ—‡”–‡…‡Ž—Žƒ”ǤƒŽ‰—‘••‹•–‡ƒ•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡••‡
Šƒ ˜‹•–‘ “—‡ Žƒ ˆƒ•‡ ‹‹…‹ƒŽ †‡Ž ’”‘…‡•‘ ƒ’‘’–×–‹…‘ ȋ‡• †‡…‹”ǡ ‡Ž ‡•–ƒ†‘ “—‡ ’”‡…‡†‡ ƒ Žƒ
†‡•‹–‡‰”ƒ…‹× —…Ž‡ƒ”Ȍ ‡•–ž ’”‡…‡†‹†‘ ’‘” Žƒ ’±”†‹†ƒ †‡Ž ’‘–‡…‹ƒŽ †‡ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ
…‘‘…‘•‡…—‡…‹ƒ†‡Žƒƒ’‡”–—”ƒ†‡ǡ”‡‰—Žƒ†ƒ’‘”…ŽǦʹȋƒ”…Š‡––‹ǡ‹”•…Š‡–ƒŽǤͳͻͻ͸ȌǤ
•–ƒƒ’‡”–—”ƒ’‘†”Àƒ…‘’‘”–ƒ”Žƒ•ƒŽ‹†ƒ†‡•—•–”ƒ–‘•‡–ƒ„׎‹…‘•›•—„•–ƒ…‹ƒ•ƒ–‹‘š‹ƒ–‡•
‡•‡…‹ƒŽ‡•ȋǡǡ‰Ž—–ƒ–‹×”‡†—…‹†‘‘
Ȍ†‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒǤƒ†‹•‹—…‹×†‡
’—‡†‡ƒˆ‡…–ƒ”‡‘”‡‡–‡Žƒ˜‹ƒ„‹Ž‹†ƒ†‹–‘…‘†”‹ƒŽ›ƒ“—‡‡•‡…‡•ƒ”‹‘’ƒ”ƒŽƒ”‡†—……‹×
†‡Ž’‡”ך‹†‘†‡Š‹†”׉‡‘›‘–”ƒ•‡•’‡…‹‡•”‡ƒ…–‹˜ƒ•†‡‘šÀ‰‡‘ȋȌǤ
‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ǡ Žƒ ƒ’‡–—”ƒ †‡Ž ‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ ’‘†”Àƒ ’”‘˜‘…ƒ” “—‡ •‡
‡“—‹Ž‹„”ƒ•‡Žƒ•…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡’”‘–‘‡•†‡Žƒƒ–”‹œ›†‡Ž‡•’ƒ…‹‘‹–‡”‡„”ƒƒǡ…‘Ž‘
“—‡•‡†‡•ƒ…‘’Žƒ”ÀƒŽƒǤ‡•–‡…ƒ•‘‡Ž˜‘Ž—‡‹–‘…‘†”‹ƒŽƒ—‡–ƒ’‘”Žƒ‡–”ƒ†ƒ†‡
‘Ž±…—Žƒ•†‡ƒ‰—ƒǤ•–‘’—‡†‡…‘’‘”–ƒ”Žƒ”‘–—”ƒ†‡Žƒ‡„”ƒƒ‡š–‡”ƒǡ…‘ŽƒŽ‹„‡”ƒ…‹×
†‡•†‡‡Ž‡•’ƒ…‹‘‹–‡”‡„”ƒƒ†‡’”‘–‡Àƒ•ƒ…–‹˜ƒ†‘”ƒ•†‡Žƒ•…ƒ•’ƒ•ƒ•ȋƒŽŽƒ…‡ʹͲͲͷȌǤ
41
‹‰̴ͳʹǤ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡•“—‡ž–‹…ƒ †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǡ ‘†‡ •‡ ’—‡†‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ” Ž‘• ‡…ƒ‹•‘ “—‡
…‘†—…‡ƒŽƒ‰‡‡”ƒ…‹×†‡ȋƒ…‘’Žƒ†‘•ƒŽƒȌ›Žƒ˜Àƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ†‡ƒ…–‹˜ƒ…‹×ƒ’‘’–×–‹…ƒǤȋWallace,DǤ
ʹͲͲͷȌǤ
7. Mitocondriayenfermedades
Ž …‘…‡’–‘ †‡ ‡ˆ‡”‡†ƒ† ‹–‘…‘†”‹ƒŽ •‡ ƒ’Ž‹…ƒ •×Ž‘ ƒ ƒ“—‡ŽŽƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• “—‡ –‹‡‡
ƒŽ–‡”ƒ†‘ ‡Ž ˆ—…‹‘ƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ ǡ ƒ—“—‡ ‡š‹•–‡ ‡œ‹ƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• –ƒ„‹±
‹’Ž‹…ƒ†ƒ• ‡ ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• †‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ ‹–‡”‡†‹ƒ”‹‘ǡ …‘‘ ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ ‡
ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡• †‡ Žƒ ȾǦ‘š‹†ƒ…‹× ‘ ‡Ž …‹…Ž‘ †‡ ”‡„•Ǥ ‘‘ •‡ Šƒ ˜‹•–‘ǡ ‡ Žƒ ’ƒ”–‹…‹’ƒ
’‘Ž‹’±’–‹†‘• …‘†‹ˆ‹…ƒ†‘• ’‘” Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ › •‹–‡–‹œƒ†‘• ‡ Žƒ ƒ–”‹œ ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ ›
–ƒ„‹± —…Šƒ• •—„—‹†ƒ†‡• …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ• ’‘” ‡Ž ǡ •‹–‡–‹œƒ†ƒ• ‡ ‡Ž …‹–‘•‘Ž › ‰—‹ƒ†ƒ•
Šƒ•–ƒ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ†‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ‡†‹ƒ–‡’±’–‹†‘•Ǧ•‡ÓƒŽ ƒ‹‘Ǧ–‡”‹ƒŽ‡•Ǥ •
’‘” ‡ŽŽ‘ “—‡ Žƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• ’—‡†‡ –‡‡” ‡Ž ‘”‹‰‡ ‘ …ƒ‡–‡ ‡
†‡ˆ‡…–‘•†‡Ž‰‡‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ•‹‘–ƒ„‹±‡†‡ˆ‡…–‘•†‡Ž‰‡‘ƒ—…Ž‡ƒ”Ǥ‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ
–‘†‘•Ž‘•ˆƒ…–‘”‡•’ƒ”ƒŽƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡Ž–•‘…‘†‹ˆ‹…ƒ†‘•’‘”‡Žǡ’‘”Ž‘“—‡‘
”‡•—Ž–ƒ ‡š–”ƒÓ‘ “—‡ Žƒ• —–ƒ…‹‘‡• ‡  ƒˆ‡…–‡ †‡ —ƒ ˆ‘”ƒ ‹’‘”–ƒ–‡ ‡Ž
ˆ—…‹‘ƒ‹‡–‘†‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒǤ
7.1. Clasificacióndelasenfermedadesmitocondriales
ŽŠ‡…Š‘†‡“—‡Žƒ•‹–‘…‘†”‹ƒ•‡•–±ƒ’Ž‹ƒ‡–‡†‹•–”‹„—‹†ƒ•‡–”‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•–‡Œ‹†‘•›
ה‰ƒ‘•Šƒ…‡“—‡Žƒ•–À’‹…ƒ•…Žƒ•‹ˆ‹…ƒ…‹‘‡•ƒƒ–׏‹…ƒ•‘•‡ƒ‘’‘”–—ƒ•’ƒ”ƒ‡Ž…‘Œ—–‘†‡
Žƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•Ǥ ƒ ’”‹‡”ƒ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ “—‡ †‡ˆ‹‡ ƒ Žƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•
‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• ‡• Žƒ ‰”ƒ Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ† †‡ Žƒ• ƒ‹ˆ‡•–ƒ…‹‘‡• …ŽÀ‹…ƒ•Ǥ ‘• ˆ‡‘–‹’‘•
’—‡†‡ •‡” †‹˜‡”•‘• › …‘‹…‹†‡–‡•ǣ —ƒ —–ƒ…‹× …‘…”‡–ƒ ‡ ‡Ž – ’—‡†‡ ’”‘†—…‹”
ˆ‡‘–‹’‘•—›˜ƒ”‹ƒ„Ž‡•ǡ›—–ƒ…‹‘‡•†‹ˆ‡”‡–‡•’—‡†‡’”‘˜‘…ƒ”•À–‘ƒ••‹‹Žƒ”‡•Ǥ
42
ƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• —‡•–”ƒ —‘• ’ƒ–”‘‡• †‡ Š‡”‡…‹ƒ ˜ƒ”‹ƒ„Ž‡•ǣ ƒ–‡”ƒǡ
‡†‡Ž‹ƒƒǡ › —ƒ …‘„‹ƒ…‹× †‡ Žƒ• †‘•Ǥ ƒ• ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡• ’”‹ƒ”‹ƒ• ‡ ‡Ž – •‡
–”ƒ†—…‡ ‡ —ƒ †‹•‹—…‹× †‡ Žƒ ’”‘†—……‹× †‡ ‡‡”‰Àƒǡ •‡ƒ …—žŽ •‡ƒ ‡Ž ‰‡ —–ƒ†‘Ǥ ‘•
–‡Œ‹†‘• …‘ ƒ›‘”‡• ‡…‡•‹†ƒ†‡• ‡‡”‰±–‹…ƒ• ȋ…‡”‡„”‘ǡ …‘”ƒœ×ǡ ï•…—Ž‘ǥȌ •‘ Ž‘• ž•
ƒˆ‡…–ƒ†‘•Ǥƒ•‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•”‡•—Ž–ƒ–‡••‡–”ƒ•‹–‡’‘”Š‡”‡…‹ƒƒ–‡”ƒǤ–”‘‰”—’‘†‡
‡ˆ‡”‡†ƒ†‡••‡‡…—‡–”ƒƒ•‘…‹ƒ†‘ƒ†‡Ž‡…‹‘‡•ïŽ–‹’Ž‡•†‡Ž–’‡”‘•‡–”ƒ•‹–‡†‡
ˆ‘”ƒ ƒ—–‘•×‹…ƒǡ ’‘” ‡•–‡ ‘–‹˜‘ •‡ …”‡‡ “—‡ •‘ …‘•‡…—‡…‹ƒ †‡ —ƒ …‘—‹…ƒ…‹×
†‡ˆ‡…–—‘•ƒ‡–”‡‡Žï…Ž‡‘›Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒǤ
‘• †‡•‘”†‡‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• •‡ ’”‡•‡–ƒ ˆ”‡…—‡–‡‡–‡ …‘‘ ’ƒ–‘Ž‘‰Àƒ• ‡—”‘Ž×‰‹…ƒ•ǡ
’‡”‘ –ƒ„‹± •‡ ’—‡†‡ ‘•–”ƒ” …‘‘ ‹‘’ƒ–Àƒ•ǡ †‹ƒ„‡–‡•ǡ ‡†‘…”‹‘’ƒ–Àƒ• ‘ ˜ƒ”‹‡†ƒ† †‡
‘–”ƒ• ƒ‹ˆ‡•–ƒ…‹‘‡• •‹•–‡ž–‹…ƒ•Ǥ  Žƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ Ž‘• …ƒ•‘•ǡ Žƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• •‘
–”ƒ•‹–‹†ƒ•†‡Žƒ•ƒ†”‡•ƒ•—•Š‹Œ‘•Ǥ
 ‘–”ƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•ǡ †‡„‹†ƒ• ƒ †‡ˆ‡…–‘• ‡ ‰‡‡• —…Ž‡ƒ”‡• ’”‘˜‘…ƒ †‹•ˆ—…‹× †‡
’”‘–‡Àƒ•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ±•–‡‡•‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒƒ–ƒš‹ƒ†‡”‹‡†‡”‹…Šǯ•›‡ˆ‡”‡†ƒ††‡‹Ž•‘Ǥ
•À „‹‡ǡ ‡Ž ƒ„‹‡–‡ ȋˆ‡‘–‹’‘Ȍ –ƒ„‹± ’—‡†‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ” …‘ Žƒ• ’”‡†‹•’‘•‹…‹‘‡•
Š‡”‡†‹–ƒ”‹ƒ• › …ƒ—•ƒ” ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•Ǥ ‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ǡ –ƒ„‹± ‡š‹•–‡ ‡Ž ‡ˆ‡…–‘
†‡Ž ‡•–”±• ‘š‹†ƒ–‹˜‘ › •— ”‡Žƒ…‹× …‘ Žƒ †‹•ˆ—…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ › †‡–‡”‹ƒ†‡•
‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•Ǥ
͹ǤͳǤͳǤ ˆ‡”‡†ƒ†‡•†‡„‹†ƒ•ƒ—–ƒ…‹‘‡•‡–
ƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• †‡„‹†ƒ• ƒ —–ƒ…‹‘‡• ’—–—ƒŽ‡• ‡ – ’—‡†‡ •‡” †‹˜‹†‹†ƒ• ‡ ͵
…ƒ–‡‰‘”‹ƒ•ǣ
x
—–ƒ…‹‘‡•…‘…ƒ„‹‘†‡’ƒ—–ƒ†‡Ž‡…–—”ƒǡ†‡„‹†‘ƒ‹•‡”…‹‘‡•‘†‡Ž‡……‹‘‡•‡‡Ž
–ǡ“—‡’—‡†‡•‡”Š‡”‡†ƒ†ƒ•‘‡•’‘–ž‡ƒ•
x
—–ƒ…‹‘‡••‹‡ˆ‡…–‘‡Žƒ…‘†‹ˆ‹…ƒ…‹×
x
—–ƒ…‹‘‡• ‡ ‰‡‡” †‡ •À–‡•‹• †‡ ’”‘–‡Àƒ• ȋ” › –ȌǤ ‘•‹„Ž‡‡–‡ǡ —ƒ• †‡
Žƒ•—–ƒ…‹‘‡•‡Žƒ•À–‡•‹•†‡’”‘–‡Àƒ•ž•…‘—‡•‡•ƒ‹˜‡Ž†‡Ž—…Ž‡×–‹†‘͵ʹͶ͵
ȋε
Ȍ ‡ ‡Ž ‰‡–‡—ȋȌǤ •–ƒ —–ƒ…‹× ‡• ‹–‡”‡•ƒ–‡ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ˜ƒ”‹ƒ„‹Ž‹†ƒ†
“—‡ ’”‡•‡–ƒ ‡ •—• ƒ‹ˆ‡•–ƒ…‹‘‡• …ŽÀ‹…ƒ•Ǥ —ƒ†‘ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ ‹˜‡Ž‡• „ƒŒ‘•
ȋͳͲǦ͵ͲΨȌ‡•ƒ‰”‡ǡ‡Ž’ƒ…‹‡–‡’—‡†‡ƒ‹ˆ‡•–ƒ”•×Ž‘†‹ƒ„‡–‡•–‹’‘…‘’”‡•‡…‹ƒ‘
ƒ—•‡…‹ƒ†‡•‘”†‡”ƒǤ–”‡—ͲǤͷǦͳΨ†‡Ž‘•…ƒ•‘•†‡†‹ƒ„–‡•–‹’‘•‘†‡„‹†‘•ƒ‡•–ƒ
—–ƒ…‹× ‡ –Ǥ  …‘–”ƒ•–‡ǡ …—ƒ†‘ ‡•–ž ’”‡•‡–‡ ‡ ž• †‡ — ͹ͲΨ †‡Ž
–•ǡ‘Šƒ›’”‡•‡…‹ƒ†‡†‹ƒ„‡–‡•–‹’‘ǡ’‡”‘Ž‘•‡ˆ‡…–‘••‘—…Š‘ž••‡˜‡”‘•
‹…Ž—›‡†‘…ƒ”†‹‘‹‘’ƒ–Àƒ•ǡ‡…‡ˆƒŽ‘‹‘’ƒ–Àƒ•ǡ•À†”‘‡†‡Ǥ
ƒ• ƒ‹ˆ‡•–ƒ…‹‘‡• …ŽÀ‹…ƒ• ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ• …‘ —–ƒ…‹‘‡• ‡ – ƒˆ‡…–ƒ ƒ …‡”‡„”‘ǡ
…‘”ƒœ×ǡ ï•…—Ž‘ ‡•“—‡Ž±–‹…‘ǡ ŠÀ‰ƒ†‘ǡ › •‹•–‡ƒ ‡†‘…”‹‘ǡ “—‡ •‘ Ž‘• ‹•‘• –‡Œ‹†‘•
ƒˆ‡…–ƒ†‘•‡‡Ž‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ǤÀ–‘ƒ• ‡•’‡…Àˆ‹…‘• ‹…Ž—‹”Àƒ…‡‰—‡”ƒǡ •‘”†‡”ƒǡ†‡•‘”†‡‡•
43
†‡ ‘˜‹‹‡–‘ǡ †‡‡…‹ƒ•ǡ ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• …ƒ”†‹‘˜ƒ•…—Žƒ”‡•ǡ †‡„‹Ž‹†ƒ† —•…—Žƒ”ǡ †‹•ˆ—…‹×
”‡ƒŽǡ›’”‘„Ž‡ƒ•‡†‘…”‹‘•…‘‘Žƒ†‹ƒ„‡–‡•Ǥ
͹ǤͳǤʹǤ ‹–‘…‘†”‹ƒ›†‹ƒ„‡–‡•
•–—†‹‘• ‡ ’ƒ…‹‡–‡• …‘ †‹ƒ„‡–‡• –‹’‘ Šƒ ”‡˜‡Žƒ†‘ ’”‘„Ž‡ƒ• ‡ Žƒ• ˆ—…‹‘‡• ›
„‹‘‰±‡•‹•†‡‹–‘…‘†”‹ƒǡ‰‡‡”ƒŽ‡–‡—ƒ”‡‰—Žƒ…‹×ƒŽƒ„ƒŒƒǤ‘•’ƒ…‹‡–‡•”‡•‹•–‡–‡•ƒ
‹•—Ž‹ƒǡ…‘†‹ƒ„‡–‡•–‹’‘ǡ’”‡•‡–ƒ—†±ˆ‹…‹–‘ˆƒŽŽ‘‡‡”‰±–‹…‘‡‹–‘…‘†”‹ƒǤ†‡ž•ǡ
—ƒ †‹•‹—…‹× ‡ Ž‘• ‹˜‡Ž‡• †‡ ‡ ‡Ž …‘ƒ…–‹˜ƒ†‘” ͳ †‡ peroxisomeproliferationactivated
receptorgamma(PPAR),ȋ
ǦͳȌǡ‡Ž’”‹…‹’ƒŽ”‡‰—Žƒ†‘”†‡Žƒ„‹‘‰±‡•‹•‡‹–‘…‘†”‹ƒ›Žƒ
‘š‹†ƒ…‹×†‡ž…‹†‘•‰”ƒ•‘•Ǥ
‘”‘–”‘Žƒ†‘ǡ‡š‹•–‡—ƒ”‡Žƒ…‹×…ƒ—•ƒȀ‡ˆ‡…–‘—›‡•–”‡…Šƒ‡–”‡†‡ˆ‡…–‘•‡‹–‘…‘†”‹ƒ›
’”‘„Ž‡ƒ• …‘ Žƒ •‡…”‡…‹× †‡ ‹•—Ž‹ƒ ’‘” …±Ž—Žƒ• Ⱦ ‡ †‘• ‘†‡Ž‘• †‡ ”ƒ–אǤ  ‡Ž ’”‹‡”
‘†‡Ž‘ǡ ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ȋȌ ‡• ‹ƒ…–‹˜ƒ†‘ ‡ …±Ž—Žƒ• ȾǦ
’ƒ…”‡ž–‹…ƒ•Ǥ •–‘ …‘†—…‡ ƒ — ‹…”‡‡–‘ ‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ‰Ž—…‘•ƒ ‡ •ƒ‰”‡ ›ǡ —
’”‘‰”‡•‹˜‘ †‡…Ž‹˜‡ ‡ ƒ•ƒ †‡ …±Ž—Žƒ• Ⱦ ’‘” ƒ’‘’–‘•‹• ȋ‹Ž˜ƒǡ ‘ŠŽ‡” ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͲȌǤ  ‡Ž
•‡‰—†‘‘†‡Ž‘ǡ•‡”‡†—Œ‘Žƒƒˆ‹‹†ƒ†’‘”†‡Ž…ƒƒŽǦ†‡’‡†‹‡–‡†‡ǡ”‡•—Ž–ƒ†‘‡
—ƒ •‡˜‡”ƒ ”‡†—……‹× ‡ •±”— †‡ ‹•—Ž‹ƒ › Š‹’‡”‰Ž‹…‡‹ƒ ȋ‘•–‡”ǡ ƒ”•ŠƒŽŽ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͲȌǤ
•–‘•‘†‡Ž‘•†‡—‡•–”ƒ“—‡Žƒ’”‘†—……‹×†‡‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•…”À–‹…‘‡‡Ž•‹•–‡ƒ†‡
•‡ÓƒŽ‹œƒ…‹×†‡Žƒ•…±Ž—Žƒ•Ⱦ’ƒ”ƒŽƒŽ‹„‡”ƒ…‹×Ȁ•‡…”‡…‹×†‡‹•—Ž‹ƒ
͹ǤͳǤ͵Ǥ ˆ‡”‡†ƒ†‡•‡—”‘†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ•
‡Šƒ‡•’‡…—Žƒ†‘“—‡Žƒ•‡—”‘ƒ•’—‡†‡•‡”‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡˜—Ž‡”ƒ„Ž‡•ƒŽƒ†‹•‹—…‹×†‡Ž
‡–ƒ„‘Ž‹•‘‹–‘…‘†”‹ƒŽ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘‡Ž’”‘…‡•‘†‡‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ǤŽ–‡Œ‹†‘‡—”‘ƒŽ‡•
’‘•–‹–×–‹…‘ ›ǡ ‡ …‘•‡…—‡…‹ƒǡ •‡ ’—‡†‡ ƒ…——Žƒ” —–ƒ…‹‘‡• ‡•’‘–ž‡ƒ• ‡ ‡Ž –
“—‡‘•‡”ž‡Ž‹‹ƒ†ƒ•ǡ›ƒ“—‡‘‡š‹•–‡•‡Ž‡……‹×…Ž‘ƒŽ’‘”†‹˜‹•‹×…‡Ž—Žƒ”Ǥƒ†‹•ˆ—…‹×
‹–‘…‘†”‹ƒŽ ’—‡†‡ ‰‡‡”ƒ” ”ƒ†‹…ƒŽ‡• Ž‹„”‡• › †ƒÓ‘ ‘š‹†ƒ–‹˜‘ǡ ˆƒ…–‘”‡• ‹’Ž‹…ƒ†‘• ‡ Žƒ
’ƒ–‘‰±‡•‹•†‡Žƒ•‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•‡—”‘†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ•Ǥ
 —‡”‘•ƒ• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• ‡—”‘†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ• •‡ Šƒ ‘„•‡”˜ƒ†‘ †‡ˆ‡…–‘• ‡ Žƒ
ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒ › —ƒ ’”‘†—……‹× ‹…”‡‡–ƒ†ƒ †‡ ”ƒ†‹…ƒŽ‡• Ž‹„”‡•ǡ “—‡ ‘ ‡•–ž
…ƒ—•ƒ†‘•’‘”†‡ˆ‡…–‘•‡‹–‘…‘†”‹ƒǤ‡•–‘•…ƒ•‘••‡…”‡‡“—‡Žƒ†‹•ˆ—…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽ
‡•’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡—‡’‹ˆ‡×‡‘“—‡‡–‘†‘…ƒ•‘…‘–”‹„—›‡ƒ’”‡…‹’‹–ƒ”Žƒ—‡”–‡…‡Ž—Žƒ”Ǥ
…‘–‹—ƒ…‹× •‡ ’”‡•‡–ƒ — ”‡•—‡ „”‡˜‡ †‡ Žƒ• ’”‹…‹’ƒŽ‡• ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•
‡—”†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ•›†‡Ž’ƒ’‡Ž“—‡–‹‡‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒ‡‡ŽŽƒ•Ǥ
͹ǤͳǤ͵ǤͳǤ
•…Ž‡”‘•‹•Žƒ–‡”ƒŽƒ‹‘–”׈‹…ƒȋȌ
ƒ‡•…Ž‡”‘•‹•Žƒ–‡”ƒŽƒ‹‘–”׈‹…ƒȋȌ‡•—ƒ†‡Žƒ•‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ•“—‡ƒ’ƒ”‡…‡
Šƒ…‹ƒŽ‘•ͶͲǦͷͲƒÓ‘•ǡ›‡—–‹‡’‘‡†‹‘†‡–”‡•ƒÓ‘•…‘’‘”–ƒŽƒ’ƒ”žŽ‹•‹•›Žƒ—‡”–‡†‡Ž
‹†‹˜‹†—‘Ǥ ƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ Ž‘• …ƒ•‘• •‘ ‡•’‘”ž†‹…‘• › †‡ …ƒ—•ƒ• †‡•…‘‘…‹†ƒ•Ǥ –”‡ — ͳͲǦ
ʹͲΨ †‡ Ž‘• ’ƒ…‹‡–‡• •‘ …ƒ•‘• ˆƒ‹Ž‹ƒ”‡• › ‡–”‡ ‡•–‘•ǡ ‡ — ͳͲΨ •‡ Šƒ ‡…‘–”ƒ†‘
44
—–ƒ…‹‘‡•‡‡Ž‰‡†‡Žƒ•—’‡”ך‹†‘†‹•—–ƒ•ƒǡ‰‡‡•‡…‹ƒŽ’ƒ”ƒŽƒ‡Ž‹‹ƒ…‹×†‡”ƒ†‹…ƒŽ‡•
ʹǦǡŽ‘•…—ƒŽ‡•‘•‘‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡–ך‹…‘•’‡”‘’—‡†‡–”ƒ•ˆ‘”ƒ”•‡‡”ƒ†‹…ƒŽ‡•Š‹†”‘š‹Ž
ȋǦȌǡ —…Š‘ ž• †ƒÓ‹‘•Ǥ ‡ ‡•–ƒ ƒ‡”ƒǡ •‡ Šƒ •—‰‡”‹†‘ “—‡ •‡ ’”‘†—…‹”Àƒ ‡ …ƒ•‘•
†‘†‡‡Ž‡“—‹Ž‹„”‹‘†‡‡•’‡…À‡‡•‡•–žƒŽ–‡”ƒ†‘›‡ŽŽ‘…‘†—…‹”ÀƒƒŽ†ƒÓ‘‘š‹†ƒ–‹˜‘Ǥ
͹ǤͳǤ͵ǤʹǤ
ˆ‡”‡†ƒ††‡ŽœŠ‡‹‡”ȋȌ
• Žƒ †‡‡…‹ƒ ž• ˆ”‡…—‡–‡ †‡ Žƒ ˜‡Œ‡œǤ  ͷΨ †‡ Ž‘• …ƒ•‘• •‡ –”ƒ•‹–‡ †‡ ˆ‘”ƒ
ƒ—–‘•×‹…ƒ †‘‹ƒ–‡ › •‘ …ƒ—•ƒ†‘• ’‘” —–ƒ…‹‘‡• ‡ ‡Ž ‰‡ †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ‹Ž‘‹†‡ ‘
’”‡•‡‹Ž‹ƒǤ ƒ ‰”ƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ ’ƒ…‹‡–‡• …‘ ”‡’”‡•‡–ƒ …ƒ•‘• ‡•’‘”ž†‹…‘• •‹ “—‡ •‡
…‘‘œ…ƒ ‡Ž †‡ˆ‡…–‘ ‰‡±–‹…‘ “—‡ Ž‘• ‘”‹‰‹ƒǤ ‡—”‘’ƒ–‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡ •‡ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ ’‘” Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ †‡ ƒ‰”‡‰ƒ†‘• ‡—”‘ˆ‹„”‹Žƒ”‡• › †‡ ’Žƒ…ƒ• ƒ‹Ž‘‹†‡•ǡ › ’‘” ’±”†‹†ƒ ‡—”‘ƒŽǤ 
…‡”±„”‘•†‡‡ˆ‡”‘••‡Šƒ˜‹•–‘“—‡Žƒƒ…–‹˜‹†ƒ†‡•–ž”‡†—…‹†ƒǤ‹˜‡”•ƒ•—–ƒ…‹‘‡•‡
‡Ž – •‡ Šƒ ƒ•‘…‹ƒ†‘ …‘ ǡ ’‡”‘ ‘ •‡ Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ — ’ƒ’‡Ž †‡ ±•–ƒ• ‡ Žƒ
’ƒ–‘‰±‡•‹•†‡Žƒ‡ˆ‡”‡†ƒ†Ǥ
͹ǤͳǤͶǤ ‹–‘…‘†”‹ƒ›…ž…‡”
‡ˆ‡…–‘• ‰‡±–‹…‘• ‡ †‡–‡”‹ƒ†‘• ‰‡‡• —…Ž‡ƒ”‡• “—‡ …‘†‹ˆ‹…ƒ ’ƒ”ƒ ’”‘–‡Àƒ
‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• Šƒ •‹†‘ †‹”‡…–ƒ‡–‡ ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘• …‘ ƒŽ‰—‘• …ž…‡”• Š‡”‡†‹–ƒ”‹‘•Ǥ 
‡Œ‡’Ž‘ •‡”Àƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Žƒ ˆ—ƒ”ƒ–‘ Š‹†”ƒ–ƒ•ƒǡ “—‡ Šƒ •‹†‘ ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ …‘ …ƒ”…‹‘ƒ•
”‡ƒŽ‡•Ǥ
†‡ž•–ƒ„‹±…ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”‡Ž’ƒ’‡Ž†‡‡…ž…‡”Ǥ”ƒ–‘‡•knockout’ƒ”ƒ
ȋ•—’‡”ך‹†‘ †‹•—–ƒ•ƒȌ ’”‡•‡–ƒ — ‹…”‡‡–‘ †‡Ž ͳͲͲΨ ‡ Žƒ ‹…‹†‡…‹ƒ †‡ …ž…‡” › ‡•
’‘•‹„Ž‡”‡˜‡”–‹”‡•–‡ˆ‡‘–‹’‘‡†‹ƒ–‡Žƒ‹…‘”’‘”ƒ…‹×†‡…’ƒ”ƒȋƒ‡‡ǡ
‡‘ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͵ȌǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ —–ƒ…‹‘‡• “—‡ ƒˆ‡…–‡ Žƒ ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒ ‘ Žƒ …‘ŽŽ‡˜ƒ”ƒ ƒ — ‹…”‡‡–‘ †‡ ›ǡ ’‘” –ƒ–‘ǡ ‡•–‘• ƒ‰‡–‡• ’—‡†‡ …‘–”‹„—‹” ƒŽ
‹…”‡‡–‘†‡‹…‹†‡…‹ƒ‘†‡•ƒ””‘ŽŽ‘†‡…ž…‡”Ǥ
͹ǤͳǤͷǤ ‘•‹„Ž‡”‡Žƒ…‹×…‘‡Ž‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘
—”ƒ–‡‡š‹•–‡ƒŽ‰—ƒ’‡”†‹†ƒ•†‡‡Ž‡…–”‘‡•“—‡†ƒŽ—‰ƒ”ƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡”ƒ†‹…ƒŽ‡•
Ž‹„”‡• ƒŽ–ƒ‡–‡ ”‡ƒ…–‹˜‘• › †ƒÓ‹‘• ȋȌǤ ’—‡†‡ ”‡•—Ž–ƒ” ‡ — ‡Ž‡˜ƒ†‘ ‡•–”±•
‘š‹†ƒ–‹˜‘’ƒ”ƒŽƒ‹–‘…‘†”‹ƒ›ǡ‡…‘•‡…—‡…‹ƒǡƒ—‡Ž‡˜ƒ†‘’‘”…‡–ƒŒ‡†‡—–ƒ…‹‘‡•‡‡Ž
–ǡ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ ƒ‘”ƒŽ‹†ƒ†‡• ‡œ‹ž–‹…ƒ• › †‡•‡„‘…ƒ†‘ ‡ Žƒ ƒŽ–‡”ƒ…‹× †‡ Žƒ
‹–‘…‘†”‹ƒǤ ‘‘ ›ƒ •‡ Šƒ ‡š’Ž‹…ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ Žƒ –ƒ•ƒ †‡ —–ƒ…‹× †‡Ž – ‡• ͳͲ
˜‡…‡• •—’‡”‹‘” ƒ Žƒ †‡Ž Ǥ ‹‡–”ƒ• “—‡ —–ƒ…‹‘‡• ‡ …±Ž—Žƒ• †‡ Žƒ ŽÀ‡ƒ ‰‡”‹ƒŽ
’”‘˜‘…ƒ ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• †‡ Š‡”‡…‹ƒ ƒ–‡”ƒǡ Žƒ ƒ…——Žƒ…‹× †‡ —–ƒ…‹‘‡• •‘ž–‹…ƒ• ‡
–‡Œ‹†‘•’‘•–‹–×–‹…‘• ’—‡†‡–‡‡” …‘‘ …‘•‡…—‡…‹ƒ ‡Ž †‡…Ž‹˜‡’”‘‰”‡•‹˜‘ †‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘
‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‘„•‡”˜ƒ†‘ ‡ ‡Ž †‡•ƒ””‘ŽŽ‘ †‡ ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• Š‡”‡†ƒ†ƒ• › –ƒ„‹± ‡ ‡Ž
‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ǤŽ‹‹…‹‘–ƒ”†À‘›‡Ž…—”•‘’”‘‰”‡•‹˜‘†‡—…Šƒ•‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•
•—‰‹‡”‡“—‡‡Žˆ—…‹‘ƒ‹‡–‘†‡Žƒ•‹–‘…‘†”‹ƒ•‡’‡‘”ƒ…‘‡Ž–‹‡’‘Ǥ
45
‹˜‡”•‘• –”ƒ„ƒŒ‘• Šƒ †‡•…”‹–‘ ‹…”‡‡–‘• ‡•–ƒ†À•–‹…‘• •‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜‘• ‡ Žƒ ƒ…——Žƒ…‹× †‡
—–ƒ…‹‘‡••‘ž–‹…ƒ•‡‡Ž–…‘Žƒ‡†ƒ†ǡ–ƒ–‘†‡Ž‡…‹‘‡•…‘‘—–ƒ…‹‘‡•’—–—ƒŽ‡•
ȋ
‘‘†‡ŽŽ ƒ† ‘”–‘’ƒ••‹ ͳͻͻͺȌǤ ‘ “—‡ ‘ ‡•–ž …Žƒ”‘ ‡• “—‡ ‡Ž ‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ ‹’Ž‹“—‡ Žƒ
†‹•‹—…‹×†‡Žƒƒ…–‹˜‹†ƒ††‡ŽǤš‹•–‡‡•–—†‹‘•“—‡†‡–‡…–ƒ”‡†—……‹‘‡•‡Žƒƒ…–‹˜‹†ƒ†
†‡ƒŽ‰—‘•…‘’Ž‡Œ‘•ǡ‹‡–”ƒ•“—‡‘–”‘•‘‡…—‡–”ƒ…‘””‡Žƒ…‹×‡–”‡‡†ƒ†›…ƒ’ƒ…‹†ƒ†
‡‡”‰±–‹…ƒ †‡Ž ï•…—Ž‘ ȋƒ””‹‡–‘•ǡ ‘Ž’‹‹ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻ͸ȌǤ • ’‘•‹„Ž‡ “—‡ ‡•–‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘•
…‘–”ƒ’—‡•–‘• •‡ƒ …‘•‡…—‡…‹ƒ †‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ• ‡ …—ƒ–‘ ƒ ˆƒ…–‘”‡• …‘‘ ‡Ž ‰”ƒ†‘ †‡
‡Œ‡”…‹…‹‘ ‘ ‡Ž …‘•—‘ †‡ –ƒ„ƒ…‘ — ‘–”ƒ• •—•–ƒ…‹ƒ• –ך‹…ƒ• ‡ Ž‘• ‰”—’‘• ‡•–—†‹ƒ†‘• ’‘”
†‹˜‡”•‘•Žƒ„‘”ƒ–‘”‹‘•Ǥ
͹ǤͳǤͷǤͳǤ
‡‘”‹ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ†‡Ž‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘
ƒ –‡‘”Àƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ †‡Ž ‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ ’”‘’‘‡ “—‡ •‹ Žƒ• ‡•’‡…‹‡• •‡ ’”‘†—…‡ ‡
‡š…‡•‘ › ‘ •‘ ‡—–”ƒŽ‹œƒ†ƒ• ’‘” ‡…ƒ‹•‘• ƒ–‹‘š‹†ƒ–‡• †‡ Ž‘• “—‡ †‹•’‘‡ Žƒ …±Ž—Žƒǡ
’—‡†‡”‡ƒ……‹‘ƒ”…‘‡Ž–›†ƒÓƒ”Ž‘Ǥ•–‘ƒˆ‡…–ƒ”ž‡Žˆ—…‹‘ƒ‹‡–‘†‡Žƒ’”‘’‹ƒǡ
› ‡–‘…‡• •‡ ’”‘†—…‹”ž ž• ”ƒ†‹…ƒŽ‡• Ž‹„”‡•Ǥ •–‡ …À”…—Ž‘ ˜‹…‹‘•‘ ’—‡†‡ …‘’‘”–ƒ” —ƒ
†‹•‹—…‹×‡Žƒ’”‘†—……‹×†‡“—‡ƒŽ–‡”ƒ”Àƒ‡Ž’‘–‡…‹ƒŽ–”ƒ•‡„”ƒƒ‡‹†—…‹”ÀƒŽƒ
˜Àƒ †‡ Žƒ ƒ’‘’–‘•‹• …‡Ž—Žƒ”Ǥ Ž ‡š…‡•‘ †‡ ‘š‹†ƒ–‡• –ƒ„‹± ’—‡†‡ ƒˆ‡…–ƒ” ƒ ŽÀ’‹†‘• †‡
‡„”ƒƒǡ’”‘–‡Àƒ•›‘–”ƒ•ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒ•Ǥ
ƒ• —–ƒ…‹‘‡• •‘ž–‹…ƒ• •‘ ’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡ …‘•‡…—‡…‹ƒ †‡Ž †ƒÓ‘ ‘š‹†ƒ–‹˜‘ǡ “—‡ •‡
‹…”‡‡–ƒ…‘Žƒ‡†ƒ†–ƒ–‘‡”ƒ–ƒ•…‘‘‡Š—ƒ‘•Ǥ‹˜‡”•‘•–”ƒ„ƒŒ‘••—‰‹‡”‡“—‡Žƒ•
—–ƒ…‹‘‡• •‘ž–‹…ƒ• •‡ ƒ…——Žƒ …‘ Žƒ ‡†ƒ† ‡ –‡Œ‹†‘• ’‘•–‹–×–‹…‘• ƒ …ƒ—•ƒ †‡Ž †ƒÓ‘
‘…ƒ•‹‘ƒ†‘ ’‘” Ǥ ƒ †‹•‹—…‹× †‡ Žƒ ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒ ”‡•—Ž–ƒ–‡ ƒŽ–‡”ƒ”Àƒ Žƒ
…ƒ’ƒ…‹†ƒ† ‡‡”‰±–‹…ƒ †‡Ž –‡Œ‹†‘ Šƒ•–ƒ •‘„”‡’ƒ•ƒ” — †‡–‡”‹ƒ†‘ ŽÀ‹–‡ ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž …—žŽ
ƒ’ƒ”‡…‡”Àƒ ‡Ž‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘›•À–‘ƒ•‘‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ•“—‡‘”ƒŽ‡–‡ Ž‘
ƒ…‘’ƒÓƒȋ’”‘„Ž‡ƒ•…ƒ”†‹‘˜ƒ•…—Žƒ”•ǡ†‹•ˆ—…‹×…‡”‡„”ƒŽǡ…ƒ–ƒ”ƒ–ƒ•ǡ…ž…‡”ǡƒˆ‡…–ƒ…‹×†‡Ž
•‹•–‡ƒ‹—‘Ž×‰‹…‘ǡ‡–…ǤȌǤ
8. Mitocondriayefectossecundariosenterapiasfarmacéuticas
‡…‹‡–‡‡–‡ǡ •‡ Šƒ †‡•…—„‹‡”–‘ “—‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ’—‡†‡ ”‡•—Ž–ƒ” ‡ †‹ƒƒ ‹˜‘Ž—–ƒ”‹ƒ
’ƒ”ƒ†‹˜‡”•‘•–”ƒ–ƒ‹‡–‘•…‘ˆž”ƒ…‘•›ǡ’‘•‹„Ž‡‡–‡ǡ‡•Žƒ”‡•’‘•ƒ„Ž‡†‡ƒŽ‰—‘•†‡Ž‘•
‡˜‡–‘•Ž‹‹–ƒ–‡•†‡†‘•‹•ƒ•‘…‹ƒ†‘•ƒ—ƒƒ’Ž‹ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ††‡ˆž”ƒ…‘•ȋƒŽŽƒ…‡ʹͲͲͺȌǤ
‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒ‡•–ž‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ‡—ƒ‰”ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ†
†‡ˆ—…‹‘‡•ǡ…ƒ†‡ƒ†‡–”ƒ•’‘”–‡‡Ž‡…–”א‹…‘ǡ…‹…Ž‘ž…‹†‘•‰”ƒ•‘•ǡ‘š‹†ƒ…‹×†‡ƒ‹‘ž…‹†‘•ǡ
…‹…Ž‘ †‡ ”‡„•ǡ ‡–…Ǥ ‘” Ž‘ “—‡ Žƒ ƒˆ‡…–ƒ…‹× †‡ ‡•–ƒ• ˆ—…‹‘‡• ’‘” ˜Àƒ †‹”‡…–ƒ ‘ ‹†‹”‡…–ƒ
…‘ŽŽ‡˜ƒƒŽƒ†‡•”‡‰—Žƒ…‹×†‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒ›ƒˆ‡…–ƒ•—„‹‘‰±‡•‹•Ǥ
ƒ†ƒ ƒÓ‘ — ’‘”…‡–ƒŒ‡ ’‡“—‡Ó‘ †‡ ˆž”ƒ…‘• •‘ ”‡–‹”ƒ†‘• †‡Ž ‡”…ƒ†‘ †‡„‹†‘ ƒ ‡ˆ‡…–‘•
•‡…—†ƒ”‹‘• ‹‡•’‡”ƒ†‘• †—”ƒ–‡ Ž‘• –‡•– ’”‡Ǧ…ŽÀ‹…‘• › Ž‘• •‹‰—‹‡–‡• ‡•ƒ›‘• …ŽÀ‹…‘•Ǥ
‡…‹‡–‡‡–‡•‡Šƒ†‡•…—„‹‡”–‘“—‡—ƒˆ”ƒ……‹×†‡‡•–‘•ˆž”ƒ…‘•’”‡•‡–ƒŽƒ‹–‘…‘†”‹ƒ
…‘‘ †‹ƒƒ ‹˜‘Ž—–ƒ”‹ƒǡ …‘‘ •‡ —‡•–”ƒ ‡ Žƒ ‹‰̴ͳ͵Ǥ ‘• ‡…ƒ‹•‘• “—‡ ‰‡‡”ƒ
–‘š‹…‹†ƒ†‡‹–‘…‘†”‹ƒ•‡’—‡†‡…Žƒ•‹ˆ‹…ƒ”‡ǣ
46
x
Š‹„‹†‘”‡•†‹”‡…–‘•†‡Žƒˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×‘š‹†ƒ–‹˜ƒ
x
—•–”ƒ–‘•Š‹„‹†‘”‡•†‡Žƒ‘š‹†ƒ…‹×‡‹–‘…‘†”‹ƒ
x
Š‹„‹†‘”‡•†‡Žƒ„‹‘‰±‡•‹•‡‹–‘…‘†”‹ƒ
‹‰̴ͳ͵Ǥ •“—‡ƒ †‡ Ž‘• ‡…ƒ‹•‘• “—‡ ‰‡‡”ƒ –‘š‹…‹†ƒ† ‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ †‡„‹†‘ ƒŽ —•‘ †‡ ˆž”ƒ…‘• “—‡
‹–‡”ƒ…–…‘’”‘…‡•‘•…Žƒ˜‡’ƒ”ƒŽƒ˜‹ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡‹–‘…‘†”‹ƒǤȋWallace,K.2008Ȍ
Š‹„‹†‘”‡•†‹”‡…–‘•†‡Žƒˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×‘š‹†ƒ–‹˜ƒ
‘ …‘’—‡•–‘• “—À‹…‘• “—‡ ‹–‡”ˆ‹‡”‡ †‹”‡…–ƒ‡–‡ ‡ Žƒ ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒ
‹…Ž—›‡†‘ ‹Š‹„‹†‘”‡• †‡ …‘’‘‡–‡• ‹†‹˜‹†—ƒŽ‡• †‡ › †‡•ƒ…‘’Žƒ†‘”‡• †‡ Žƒ
ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒǤ Œ‡’Ž‘• …Žž•‹…‘• †‡ ‹Š‹„‹†‘”‡• †‡ •‘ rotenoneǡ ƒ–‹‹…‹ƒ ǡ
cyanideǤ
—•–”ƒ–‘•Š‹„‹†‘”‡•†‡Žƒ‘š‹†ƒ…‹×‡‹–‘…‘†”‹ƒ
‘••—•–”ƒ–‘•‹Š‹„‹†‘”‡•†‡Žƒ‘š‹†ƒ…‹×‡‹–‘…‘†”‹ƒ•‘ǡŽƒƒ›‘”Àƒ†‡‡ŽŽ‘•ǡ‹±–‹…‘•
‡•–”—…–—”ƒŽ‡• †‡ Ž‘• •—•–”ƒ–‘• ƒ–—”ƒŽ‡•Ǥ ‡ –”ƒ–ƒ †‡ ‹Š‹„‹†‘”‡• ’‘” …‘’‡–‹…‹× †‡ Žƒ•
”‡•’‡…–‹˜ƒ• ”‡ƒ……‹‘‡•Ǥ Ž‰—‘• ‡Œ‡’Ž‘• ‹…Ž—›‡ Žƒ ‹Š‹„‹…‹× †‡ Žƒ ‘š‹†ƒ…‹× †‡ ž…‹†‘•
‰”ƒ•‘•’‘”valproicǤ
Š‹„‹†‘”‡•†‡Žƒ„‹‘‰±‡•‹•‡‹–‘…‘†”‹ƒ
ƒ„‹‘‰±‡•‹•†‡‹–‘…‘†”‹ƒ‡•—’”‘…‡•‘…‘’Ž‡Œ‘“—‡‹˜‘Ž—…”ƒ—‰”ƒï‡”‘†‡’ƒ•‘•ǡ
‡–”‡‡ŽŽ‘•Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǡ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ–”ƒ•†—……‹×ǥǤ
47
 ‡Œ‡’Ž‘ …Žƒ”‘ †‡ ‡•–‘• ‡ˆ‡…–‘• •‡…—†ƒ”‹‘• •‡”Àƒ ‡Ž ‡ˆ‡…–‘ “—‡ ’”‘˜‘…ƒ ‡ Žƒ ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ–ȌƒŽ‰—‘•ƒ–‹‹…”‘„‹ƒ‘•›‡Ž—•‘†‡ƒ–‹˜‹”ƒŽ‡•ƒžŽ‘‰‘•
†‡”‹„‘—…Ž‡‘•‹†‘•ȋ•ȌǤ
x
 Žƒ ”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǣ  ‡Œ‡’Ž‘ •‡”Àƒ ‡Ž †‡ Ž‘• ƒ–‹˜‹”ƒŽ‡• ƒžŽ‘‰‘• †‡ —…Ž‡‘•‹†‘•
†‹•‡Óƒ†‘• ’ƒ”ƒ ‹–‡”ˆ‡”‹” …‘ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹˜‡”•ƒ †‡Ž ‹˜ƒ•‘” ˜‹”ƒŽǤ ƒ ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ †‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ ’—‡†‡ ƒ†“—‹”‹” ‡•–‘• ƒžŽ‘‰‘• ‡ Žƒ •À–‡•‹• †‡ †—”ƒ–‡Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×Ǥ•–‘’”‘˜‘…ƒŽƒ–”—…ƒ…‹×›—–‹‡•–ƒ„Ž‡ǡ’”‘˜‘…ƒ†‘
Žƒ †‡Ž‡…‹× ˆ‹ƒŽ †‡Ž –Ǥ ƒ †‹•‹—…‹× †‡Ž ï‡”‘ †‡ …‘’‹ƒ• †‡ –
’”‘˜‘…ƒ”Àƒ †‡ ˆ‘”ƒ †‹”‡…–ƒ —ƒ ”‡†—……‹× †‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• •‹–‡–‹œƒ†ƒ• ‡
‹–‘…‘†”‹ƒ“—‡’ƒ”–‹…‹’ƒ‡›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ—’”‘„Ž‡ƒ‡‡”‰±–‹…‘Ǥ
x
 Žƒ –”ƒ†—……‹×ǣ ƒ •À–‡•‹• †‡ ’”‘–‡Àƒ• –ƒ„‹± •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒˆ‡…–ƒ†ƒǤ Ž‰—ƒ•
–‡”ƒ’‹ƒ•ƒ–‹„ƒ…–‡”‹ƒŽ‡•‹’Ž‹…ƒ‡Ž—•‘†‡‘šƒœ‘Ž‹†‹‘ƒ•›…Ž‘”ƒˆ‡‹…‘Ž“—‡’—‡†‡
—‹”•‡ƒŽƒ•’”‘–‡Àƒ•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•‡‹Š‹„‹”Žƒ•Ǥ
x
Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǣ‘•”‹„‘—…Ž‡×•‹†‘•ƒ–‹˜‹”ƒŽ‡•ȋ•Ȍ†‡•’—±•†‡‡–”ƒ”‡Žƒ
…±Ž—Žƒ •‘ ‡–ƒ„‘Ž‹œƒ†‘• ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ ƒ…–‹˜ƒ –”‹ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ†ƒǤ • ’—‡†‡ ƒ…–—ƒ” …‘‘
•—•–”ƒ–‘’ƒ”ƒŽƒ–›ǡ‡…‘•‡…—‡…‹ƒǡ‹Š‹„‹”Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽǤŽ
—•‘ †‡ • ’‘” – › Žƒ …‘•‹‰—‹‡–‡ ‹Š‹„‹…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×
‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ Šƒ •‹†‘ •—‰‡”‹†ƒ …‘‘ …ƒ—•ƒ–‡ †‡ Žƒ †‹•”—’…‹× ˆ—…‹‘ƒŽ †‡ Žƒ
‹–‘…‘†”‹ƒ ›ǡ ‡ …‘•‡…—‡…‹ƒǡ †‡ Žƒ –‘š‹…‹†ƒ† ‡ ’ƒ…‹‡–‡• “—‡ ”‡…‹„‡ •
†—”ƒ–‡•Ž‘•‡•ƒ›‘•…ŽÀ‹…‘•’ƒ”ƒ–”ƒ–ƒ”‹ˆ‡……‹‘‡•†‡˜‹”—•Ǥ
48
B. REGULACIÓNYTRANSCRIPCIÓNMITOCONDRIAL
1. Transcripciónmitocondrial
1.1. Unidadesdelatranscripciónmitocondrial
ƒŽ …‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ ‡Ž – ‡ ƒÀˆ‡”‘• …‘•‹•–‡ ‡ — …‹”…—Žƒ”†‡†‘„Ž‡…ƒ†‡ƒ†‡ͳ͸Ǥͷ„“—‡…‘†‹ˆ‹…ƒ•‘Ž‘’ƒ”ƒ͵͹‰‡‡•ȋ‹‰̴ͳȌǣͳ͵•—„—‹†ƒ†‡•
†‡ Žƒ ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ‘š‹†ƒ–‹˜ƒǡ ʹ”• ȋͳʹ ” › ͳ͸ ”Ȍǡ › ʹʹ–•Ǥ Ž ‰‡‘ƒ
‹–‘…‘†”‹ƒŽ …‘†‹ˆ‹…ƒ ’”‘–‡Àƒ• ‡•‡…‹ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘• ǡ ǡ › †‡ Žƒ ǡ ’‡”‘
…—”‹‘•ƒ‡–‡Žƒ••—„—‹†ƒ†‡•†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘•‡‡…—‡–”ƒ–‘†ƒ•…‘•‹ˆ‹…ƒ†ƒ•’‘”‡Ž‰‡‘ƒ
—…Ž‡ƒ”Ǥ ‘• ‰‡‡• †‡Ž – •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒ‰”—’ƒ†‘• †‡ ˆ‘”ƒ —› ƒ•‹±–”‹…ƒ ‡–”‡ Žƒ
…ƒ†‡ƒ ȋheavyǡ ’‡•ƒ†ƒȌ › Žƒ …ƒ†‡ƒ ȋlightǡ Ž‹‰‡”ƒȌǡ ŽŽƒƒ†ƒ• ƒ•À ’‘” •— †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡
†‡•‹†ƒ†‡—‰”ƒ†‹‡–‡†‡…Ž‘”—”‘†‡…‡•‹‘Ǥƒ…ƒ†‡ƒ’”‡•‡–ƒŽƒƒ›‘”Àƒ†‡Ž‘•‰‡‡•ǡ
ͳʹ †‡ Ž‘• ͳ͵•ǡ ʹ”• › ʹʹ–•ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ …‘†‹ˆ‹…ƒ •×Ž‘ ’ƒ”ƒ Žƒ
•—„—‹†ƒ†͸†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘›ͺ–•ȋ––ƒ”†‹ƒ†…Šƒ–œͳͻͺͺȌǤ
‹‰̴ͳǤ”‘’‘”…‹×‡–”‡–•ǡ•›”•‡‡Ž‰‡‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽŠ—ƒ‘ǡ†‘†‡—ͺ͸Ψ…‘•‹•–‡‡
–•ȋMercer,etal.20011Ȍ
š‹•–‡ †‘• ”‡‰‹‘‡• ‘ …‘†‹ˆ‹…ƒ–‡• ȋȌ ‡ ‡Ž – “—‡ ”‡‰—Žƒ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ›
”‡’Ž‹…ƒ…‹×Ǥ ƒ ”‡‰‹× ‘ …‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ ƒ›‘” ‡• †‡ —‘• ͳʹͲͲ ’„ › …‘ï‡–‡ •‡ …‘‘…‡
…‘‘ ‡Ž ǦŽ‘‘’ ȋ‹‰̴ʹȌǡ …‘–‹‡‡ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• ’”‘‘–‘”ƒ• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ’ƒ”ƒ Žƒ• †‘•
…ƒ†‡ƒ• › ‡Ž ‘”‹‰‡ †‡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× ’ƒ”ƒ Žƒ …ƒ†‡ƒ ȋȌǤ †‡ž•ǡ †‹˜‡”•‘• ‡•–—†‹‘• Šƒ
…‘•–ƒ–ƒ†‘ Žƒ ƒ•‘…‹ƒ…‹× †‡ —Ž–‹’Ž‡• ’”‘–‡Àƒ• ƒŽ ǦŽ‘‘’ǡ ‹†‹…ƒ†‘ “—‡ ‡Ž ǦŽ‘‘’ ‡• ‡Ž
’”‹…‹’ƒŽ •‹–‹‘ †‡ ”‡‰—Žƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ ƒ ‘–”ƒ ”‡‰‹× ‘ …‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ǡ •‡ ‡…—‡–”ƒ
Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ‡–”‡–›•›–•ǡ›‡•”‡Žƒ–‹˜ƒ‡–‡’‡“—‡Óƒȋ͵Ͳ’„Ȍǡ…‘–‹‡‡‡Ž‘”‹‰‡
†‡”‡’Ž‹…ƒ…‹×’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒȋȌǤ
49
‹‰̴ʹǤ•“—‡ƒ†‡ŽǦŽ‘‘’…‘Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•’”‘‘–‘”‡•ȋǡͳǡʹȌ›•‹–‹‘•†‡—‹×ƒ’”‘–‡Àƒ•“—‡•‡
‡…—‡–”ƒ ‡ – †‡ ˜‡”–‡„”ƒ†‘•Ǥ ƒ• ˆ‡…Šƒ• ‹†‹…ƒ Žƒ †‹”‡……‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ’ƒ”ƒ Žƒ• …ƒ†‡ƒ• †‡Ž
–Ǥ ƒ• ˆ‘”ƒ• ‘˜ƒŽƒ†ƒ• ‹†‹…ƒ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ• ‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ –ƒ–‘ ‹‹…‹ƒ…‹× …‘‘
–‡”‹ƒ…‹×†‡±•–ƒȋPeralta,etal.2011ȌǤ
1.2. PromotoresparalacadenaH:HSP1yHSP2
ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ•‡Šƒ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘†‘•”‡‰‹‘‡•’”‘‘–‘”ƒ•ǡͳȋHeavyStrandPromotor
1Ȍ › ʹ ȋHeavy Strand Promotor 2Ȍ ȋ‹‰̴ʹȌǤ š‹•–‡ —…Šƒ …‘–”‘˜‡”•‹ƒ ‡–‘”‘ ƒ Žƒ
‡š‹•–‡…‹ƒ†‡ʹǡ›ƒ“—‡‘‡•ˆž…‹Ž‡–‡‘„•‡”˜ƒ„Ž‡‡‡•ƒ›‘•invitroǤ‹‡„ƒ”‰‘ǡŽƒ•
‡˜‹†‡…‹ƒ• in vivo •—‰‹‡”‡ ˆ—‡”–‡‡–‡ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ — •‡‰—†‘ •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹ƒ…‹×
ȋ‘–‘›ƒǡ Š”‹•–‹ƒ•‘ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺʹȌǤ ‘• ’”‘‘–‘”‡• ͳ › ʹǡ †‡ˆ‹‹†‘• ‡†‹ƒ–‡ Ž‘•
‡•ƒ›‘• †‡ ’”‘–‡……‹× ƒ S1 nucleasaǡ •‡ ‡…—‡–”ƒ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†‘• —› …‡”…ƒǡ ‡•’ƒ…‹ƒ†‘• ’‘”
ͳͲͲ’„‡Žƒ”‡‰‹×ǦŽ‘‘’›•‘–”ƒ•…”‹–‘•‡Žƒ‹•ƒ†‹”‡……‹×ȋƒ”–‹ǡŠ‘‡–ƒŽǤʹͲͲͷȌǤ
ƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹‹…‹ƒ†ƒ †‡•†‡ ‡Ž ’”‘‘–‘” ʹ †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ — –”ƒ•…”‹–‘ …‘’Ž‡–‘ †‡ Žƒ
…ƒ†‡ƒ “—‡ …‘–‹‡‡ Žƒ ‹ˆ‘”ƒ…‹× ’ƒ”ƒ ʹ ”•ǡ ͳʹ  › ͳ͵ –•ǡ …‘ —ƒ
ˆ”‡…—‡…‹ƒʹͲ˜‡…‡•‡‘”ƒŽ–”ƒ•…”‹–‘ƒ’ƒ”–‹”†‡ͳǤ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×†‡•†‡
ͳ–‡”‹ƒ†‡ˆ‘”ƒ’”‡ƒ–—”ƒ”À‘ƒ„ƒŒ‘†‡ͳ͸”ǡ–”ƒ•…”‹„‹‡†‘•×Ž‘’ƒ”ƒ–ƒŽǡ
–Š‡›ʹ”•Ǥƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‹‹…‹ƒ†ƒ†‡•†‡ͳ’ƒ”‡…‡“—‡ˆ‹ƒŽ‹œƒ…‘‘”‡•—Ž–ƒ†‘
†‡ Žƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ –‡”‹ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ͳ ȋ”—•‡ǡ
ƒ”ƒ•‹Šƒ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺͻȌǤ ƒ –‡”‹ƒ…‹× †‡ Ž‘• –”ƒ•…”‹–‘• †‡•†‡ ʹ Šƒ •‹†‘ ‡‘•
‡•–—†‹ƒ†ƒǡ ’‡”‘ ‡š‹•–‡ —ƒ ”‡‰‹× ”‹…ƒ ‡ Ȁǡ ŽŽƒƒ†ƒ ʹ …‡”…ƒƒ ƒ – Š‡ǡ “—‡ •‡ Šƒ
’”‘’—‡•–‘…‘‘”‡‰‹×†‡–‡”‹ƒ…‹×ȋƒƒ•ƒ—†”ƒǡƒ‰‡–ƒŽǤʹͲͲ͵ȌǤ‡…‹‡–‡‡–‡•‡
Šƒ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘˜ƒ”‹ƒ•’”‘–‡Àƒ•“—‡ •‡—‡ ƒ Žƒ”‡‰‹× †‡ –‡”‹ƒ…‹× ʹ†‡”ƒ–אǡ‡–”‡
‡ŽŽƒ•͵Ǥ
1.3. PromotorparalacadenaL:LSP
‘•–”ƒ•…”‹–‘•‘”‹‰‹ƒ†‘•†‡•†‡‡Ž…‘†‹ˆ‹…ƒ’ƒ”ƒ—ƒ’”‘–‡Àƒȋ͸Ȍ›—ƒ…‘Ž‡……‹×†‡
–•Ǥ†‡ž•ǡ•‡Šƒ†‡–‡…–ƒ†‘‡˜‡–‘•†‡’‘Ž‹ƒ†‡‹Žƒ…‹×‡Žƒ’‘•‹…‹‘‡•ͳ͸ͲǦͳͺͷ–ǡ”À‘
†‡„ƒŒ‘†‡Žƒ”‡‰‹×’”‘‘–‘”ƒ†‡–”‘†‡Žƒœ‘ƒ†‡ŽǦŽ‘‘’ǡ‡•†‡…‹”ǡ‡š‹•–‡’”‘†—…–‘•†‡
—ƒ –”ƒ•…”‹’…‹× –”—…ƒ†ƒ ȋ‘ƒ™‹–œǡ Žƒ›–‘ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͸ȌǤ •–—†‹‘• †‡ ƒ’‡‘ †‡—‡•–”ƒ
50
“—‡Ž‘•–”ƒ•…”‹–‘••‘–”—…ƒ†‘•ƒŽ”‡†‡†‘”†‡›±•–‘••‹”˜‡…‘‘‡…‡„ƒ†‘”’ƒ”ƒŽƒ
‹‹…‹ƒ…‹×†‡Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡Žƒ…ƒ†‡ƒƒ’ƒ”–‹”†‡•‹–—ƒ†‘…‡”…ƒ‘ƒǤ†‡ž•ǡ‡•–ƒ
”‡‰‹×’”‡•‡–ƒ—ƒ‰”ƒ’”‘–‡……‹×ˆ”‡–‡ƒƒ•ƒǡ•—‰‹”‹‡†‘“—‡Žƒ—‹×†‡’”‘–‡Àƒ•ƒ
‡•–ƒ ”‡‰‹× ’—‡†‡ ‹†—…‹” Žƒ –‡”‹ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋ‡”…‡”ǡ ‡’Š ‡– ƒŽǤȌǤ •–ƒ
–‡”‹ƒ…‹× ’”‡ƒ–—”ƒ ’—‡†‡ •‡” ‹’‘”–ƒ–‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ ‡…‡„ƒ†‘”‡• ’ƒ”ƒ Žƒ
”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ•“—‡•‡—‡ƒǦŽ‘‘’’—‡†‡•‡”—
‹’‘”–ƒ–‡ŠƒŽŽƒœ‰‘Ǥ
‘• ‡˜‡–‘• †‡ –‡”‹ƒ…‹× …‘„‹ƒ†‘• …‘ Žƒ ‹‹…‹ƒ…‹× ‡ ‡Ž ͳ …‘ŽŽ‡˜ƒ ƒ —
‡…ƒ‹•‘†‡…‘–”‘Ž†‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ†‡–”‡”›Ǥ
1.4. SitiodeiniciodetranscripciónLSP/HSP
ƒ”ƒ ‡Ž ’”‘‘–‘” ͳ •‡ †‡ˆ‹‹× ‡Ž •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž —…Ž‡×–‹†‘
ͷͷͻΪȀǦͳ › ƒ ’ƒ”ƒ ʹ ‡ ‡Ž —…Ž‡×–‹†‘ ͷ͸ͳǤ ‹‡–”ƒ• “—‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹× ‡• ‡ ‡Ž – ͶͲ͹ΪȀǦͳ ȋ‹‰̴͵ȌǤ †‡ž• Šƒ •‹†‘ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†ƒ• Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ•
‡…‡•ƒ”‹ƒ• ’ƒ”ƒ ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ ƒ”ƒ ‡Ž ’”‘‘–‘” ͳ •‡ ƒ•‹‰× Žƒ •‡…—‡…‹ƒ
•‹–—ƒ†ƒ‡–”‡Ǧͳ͸›Ϊ͹†‡Ž‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒ•‡†‡ˆ‹‹×Žƒ”‡‰‹×
†‡ǦʹͺƒΪͳ͸ȋŠƒ‰ƒ†Žƒ›–‘ͳͻͺͶȌǤ
‡ …ƒ†ƒ •‡…—‡…‹ƒ ‡…‡•ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‡ˆ‹‹” —ƒ ”‡‰‹×
…‘•‡•‘ȋ…‘Žƒ‹–”‘†—……‹×†‡…‹‡”–‘•‡•’ƒ…‹‘•Ȍȋ‹‰̴͵Ȍǣ5’CANACC(G)CC(A)AAAGAPyA3’ǡ
†‘†‡‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‘…—””‡†‡͸ƒͺ—…Ž‡×–‹†‘•†‡•’—±•†‡͵ǯǤ•–ƒ”‡‰‹×†‡
…‘•‡•‘†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×•‡…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ’‘”—ƒ”‡‰‹×”‹…ƒ‡…‹–‘•‹ƒ••‡‰—‹†ƒ
’‘”—…‘Œ—–‘†‡ƒ†‡‹ƒ•Ǥ
‡ ˆ‘”ƒ ‹–‡”‡•ƒ–‡ǡ Žƒ „ï•“—‡†ƒ †‡ ‘–”ƒ• ”‡‰‹‘‡• Š‘×Ž‘‰ƒ• ‹†‹…ƒ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ —ƒ
•‡…—‡…‹ƒ ‡ ǡ —› •‹‹Žƒ” ƒ ͳǡ “—‡ •×Ž‘ †‹ˆ‹‡”‡ ‡ — –Ǥ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ͳ
’”‡•‡–ƒ —ƒ ‰—ƒ‹ƒ …‘‘ ‹‹…‹‘ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ’ƒ”ƒ ’”‡•‡–ƒ —ƒ
ƒ†‡‹ƒǤ ‘ …—ƒŽ •—‰‹‡”‡ “—‡ ‡•–ƒ ’‘•‹…‹× ‡• ‡•‡…‹ƒŽ ’ƒ”ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‡ …‘–”‘Ž ȋŠƒ‰ ƒ†
Žƒ›–‘ͳͻͺͶȌǤ
51
‹‰̴͵Ǥ ȋȌ ‡…—‡…‹ƒ †‡ Žƒ ”‡‰‹× †‡ …‘–”‘Ž ǦŽ‘‘’ “—‡ …‘–‹‡‡ › ǡ Ž‘• ”‡…–ž‰—Ž‘• ‹†‹…ƒ ”‡‰‹‘‡•
‹’”‡•…‹†‹„Ž‡•’ƒ”ƒ‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥƒ•ˆŽ‡…Šƒ•‡›‹†‹…ƒŽƒ†‹”‡……‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
ȋȌ‡…—‡…‹ƒŠ‘×Ž‘‰ƒ‡–”‡›ǡƒ•À…‘‘Žƒ”‡‰‹×͵ǤȋChang,etal.1984ȌǤ‡•–ƒˆ‹‰—”ƒŠƒ‰ǡetalǤ
ŽŽƒƒƒŽ”‡ˆ‡”‹”•‡ƒͳǤ
 †ƒ–‘ ‘„•‡”˜ƒ†‘ ’‘” Šƒ‰ǡ et alǤ ‡• “—‡ …—ƒ†‘ •‡ †‡Ž‡……‹‘ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‡ Ǧ͸Ͳ ƒ Ǧͳ͸ ‡
ͳ ‡š‹•–‡ —ƒ ‡‘” ”‡†—……‹× †‡ Ž‘• –”ƒ•…”‹–‘•ǡ “—‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ǥ
‘”’”‡†‡–‡‡–‡‡•–ƒ”‡‰‹×…‘‹…‹†‡…‘Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×ƒ›ǡ‡ŽŽ‘ǡ•‡’‘†”Àƒ
”‡Žƒ…‹‘ƒ”…‘‡ŽŠ‡…Š‘“—‡ͳ‘‡•–ƒ•‡•‹„Ž‡ƒǤ
2. Maquinariadelatranscripciónenmamífero
 Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡…‘–”ƒ‘• ‡Ž‡‡–‘• “—‡ ƒ…– †‡ ˆ‘”ƒ …‹• ‘ –”ƒ•ǡ Ž‘• ‡Ž‡‡–‘•
–”ƒ• Šƒ •‹†‘ †‡•…—„‹‡”–‘• ž• Ž‡–ƒ‡–‡Ǥ  — ’”‹…‹’‹‘ •‡ †‡ˆ‹‹× “—‡ ’ƒ”ƒ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹× ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘ǣ ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ȋmtRNAPȌȋ‹”ƒ–‹ǡ ƒ˜‘‹ƒ ‡– ƒŽǤ
ͳͻͻ͹Ȍ › ’‘” Ž‘ ‡‘• –”‡• ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹×ǣ ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ȋTFAMȌ ȋ‹•Š‡” ƒ† Žƒ›–‘ ͳͻͺͺȌǡ ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋTFB1M&TFB2MȌ
ȋƒŽ‡„‡”‰ǡ ƒ•’ƒ”‹ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲʹȌ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‹‹…‹‘ǡ › ‡Ž ˆƒ…–‘” ‹–‘…‘†”‹ƒŽ †‡ –‡”‹ƒ…‹×
ȋmTERFȌ’ƒ”ƒŽƒ–‡”‹ƒ…‹×ȋ‡”ƒ†‡œǦ‹Ž˜ƒǡƒ”–‹‡œǦœ‘”‹‡–ƒŽǤͳͻͻ͹ȌǤ
ʹǤͳǤ ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ–Ȍ
‡Žƒ–‹˜ƒ‡–‡”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ…‘’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ†‡Ž„ƒ…–‡”‹×ˆƒ‰‘͹ȋ’‘Ž͹ȌǤ‹‡„ƒ”‰‘
’‘Ž͹’—‡†‡ ‹‹…‹ƒ”Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×’‘”‡ŽŽƒ•‘Žƒǡ ‹‡–”ƒ• “—‡Žƒ – ”‡“—‹‡”‡ †‡
Ž‘• ˆƒ…–‘”‡• › ʹ ’ƒ”ƒ Žƒ —‹× › ƒ’‡”–—”ƒ †‡Ž ’”‘‘–‘” †‡ Ǥ ‡• —ƒ
ƒ„—†ƒ–‡’”‘–‡Àƒ“—‡—‡›†‘„ŽƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ’”‘‘–‘”ƒ†‡†‡ͳͷǦͶͲ’„”À‘ƒ””‹„ƒ†‡Ž
•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ›‡•–‹—ŽƒŽƒ”‡…Ž—–ƒ…‹×†‡Žƒ–›ʹƒŽ’”‘‘–‘”Ǥ
52
ʹƒ•‹•–‡ƒŽƒ–†—”ƒ–‡Žƒƒ’‡”–—”ƒȋmeltingȌ†‡Ž’”‘‘–‘”›ƒ…‡”…ƒ‡Ž•‹–‹‘ƒ…–‹˜‘
†‡–’ƒ”ƒ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”…‘Žƒ’”‹‡”ƒ„ƒ•‡†‡ŽŠ‹„”‹†‘ǦǤ
‡…‹‡–‡‡–‡ •‡ Šƒ ’—„Ž‹…ƒ†‘ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡ Žƒ – Š—ƒƒ ƒ —ƒ
”‡•‘Ž—…‹× †‡ʹǤͷ %“—‡’‡”‹–‡ ‡–‡†‡” Žƒ•†‹ˆ‡”‡…‹ƒ• ˆ—…‹‘ƒŽ‡•‡–”‡–›
†‡„ƒ…–‡”‹×ˆƒ‰‘͹ƒ–”ƒ˜±•†‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡•–”—…–—”ƒŽ‡•ȋ‹‰‡Žǡ‘Ž‘‰—„‡–ƒŽǤȌȋ‹‰̴ͶȌǤƒ
‡•–”—…–—”ƒ—‡•–”ƒǣ
x
 †‘‹‹‘ …ƒ–ƒŽÀ–‹…‘ …ƒ”„‘š‹–‡”‹ƒŽ ‡…‡•ƒ”‹‘ ’ƒ”ƒ …ƒ–ƒŽ‹œƒ” Žƒ ‹…‘”’‘”ƒ…‹× †‡
—…Ž‡×–‹†‘•Ǥ•–‡†‘‹‹‘…ƒ–ƒŽÀ–‹…‘‡••‹‹Žƒ”ƒŽƒ’‘Ž͹Ǥ
x
†‘‹‹‘ƒ‹‘Ǧ–‡”‹ƒŽȋȌ“—‡”‡‘–ƒ‡–‡•‡’ƒ”‡…‡ƒŽ†‘‹‹‘†‡—‹×ƒŽ
’”‘‘–‘”†‡’‘Ž͹Ǥ
x
 ‘˜‡†‘•‘ †‘‹‹‘ Dzpentatricopeptide repeatdz ȋ †‘ƒ‹Ȍ ‡• — †‘‹‹‘
Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ“—‡…‘‡…–ƒ…‘‡Ž‡†‹ƒ–‡—Ž‹‡””‹…‘‡’”‘Ž‹ƒ•ǡ’”ž…–‹…ƒ‡–‡
Ž‹‡ƒŽǤ•–‡†‘‹‹‘…‘•‹•–‡‡—‡˜‡ȽǦŠ±Ž‹…‡•ǡ†‡Žƒ…—ƒŽ‡•Ͷ…‘•–ƒ†‡ʹ†‘‹‹‘•
Ǥ ‘• †‘‹‹‘• •‘ –À’‹…‘ †‡ ’”‘–‡Àƒ• †‡ ’Žƒ–ƒ• › ‹–‘…‘†”‹ƒ•Ǥ ƒ•
’”‘–‡Àƒ• “—‡ ’”‡•‡–ƒ †‘‹‹‘• •‡ ‡…—‡–”ƒ ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ• ‡ ‡Ž
’”‘…‡•ƒ‹‡–‘†‡Ǥ
x
ƒ‡š–‡•‹×Ǧ–‡”‹ƒŽˆŽ‡š‹„Ž‡
ƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ – –‹‡‡ Žƒ ˆ‘”ƒ †‡ —ƒ ƒ‘ †‡”‡…Šƒ …‘ Ž‘• •—„†‘‹‹‘•
…‘””‡•’‘†‹‡–‡• ƒ Žƒ ’ƒŽƒǡ †‡†‘• › ’—Ž‰ƒ”ǡ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…‘• †‡ Žƒ ˆƒ‹Ž‹ƒ ’‘Ž †‡ Žƒ•
—…Ž‡‘–‹†‹Ž –”ƒ•ˆ‡”ƒ•ƒ•ǡ †‘†‡ Žƒ ’ƒŽƒ › †‡†‘• …‘””‡•’‘†‡ …‘ ‡Ž †‘‹‹‘ Ǧ–‡”‹ƒŽ
ȋȌǡ“—‡•‡‡…—‡–”ƒ—›…‘•‡”˜ƒ†‘ǤŽ’—Ž‰ƒ”’”‡•‡–ƒ‡Ž†‘‹‹‘Ǧ–‡”‹ƒŽ›‡ŽǤ
53
‹‰̴ͶǤȋȌ•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ†‡–ǤȋȌ‡’”‡•‡–ƒ…‹×‰”žˆ‹…ƒ†‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•†‘‹‹‘•’”‡•‡–‡•
‡–›͹Ǥƒ”ƒ–ǡ‡ƒ””א•‡—‡•–”ƒŽƒ”‡‰‹×Ǧ–‡”‹ƒŽˆŽ‡š‹„Ž‡ǡ‡ƒœ—Ž‡Ž†‘‹‹‘Ǥ
‰”‹•…Žƒ”‘•‡—‡•–”ƒ‡Ž†‘‹‹‘ƒ‹‘Ǧ–‡”‹ƒŽǡ‡ˆ‘”ƒ†‡’—Ž‰ƒ”ǡ“—‡…‘–‹‡–‡‡ŽŽ‘‘’†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘
†‡œ‘ƒ•›ŽƒŠ‘”“—‹ŽŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ–‡Ǥ‰”‹•‘•…—”‘•‡—‡•–”ƒ‡Ž†‘‹‹‘Ǧ–‡”‹ƒŽǤȋ‹‰‡ŽǡetalǤȌ
Ž†‘‹‹‘•‡…—‡•–”ƒ‘”‡–‹‡‡‡ŽŽ‘‘’†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡œ‘ƒ•”‹…ƒ•‡Ǯǯǡ“—‡—‡
ƒŽ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ’‘Ž ͹ǡ Ž‘ “—‡ ’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡ ‡š’Ž‹…ƒ”Àƒ Žƒ ‡…‡•‹†ƒ† †‡Ž ˆƒ…–‘”
†—”ƒ–‡Žƒ—‹×ƒŽ’”‘‘–‘”Ǥ‡Š‡…Š‘ǡŽƒ•—•–‹–—…‹×†‡Ž”‡•‹†—‘…‘•‡”˜ƒ†‘”‰‡‡Ž
ǮŽ‘‘’†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘ǯǡ‘Žƒ‡š’‘•‹…‹×†‡‡•–‡Ž‘‘’’‘”†‡Ž‡……‹×†‡Žƒ’ƒ”–‡Ǧ–‡”‹ƒŽ†‡
–ǡ‘’”‡•‡–ƒ‹‰ï‡ˆ‡…–‘‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
‘”‘–”ƒ’ƒ”–‡ǡ‡Ž†‘‹‹‘›ŽƒŠ‘”“—‹ŽŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ–‡ǡ“—‡’”‘˜‘…ƒŽƒƒ’‡”–—”ƒ†‡Ž
‡ ’‘Ž ͹ǡ ‡•–ž ”‡’‘•‹…‹‘ƒ†‘•ǡ ‡š’Ž‹…ƒ†‘ ƒ•À Žƒ ‡…‡•‹†ƒ† †‡ ʹ †—”ƒ–‡ Žƒ
ƒ’‡”–—”ƒ†‡Ž’”‘‘–‘”Ǥ
‹‰‡ŽǡetalǤ’”‘’‘‡—‘†‡Ž‘†‘†‡ʹ•‡‹•‡”–ƒ”Àƒ‡–”‡ŽƒŠ‘”“—‹ŽŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ–‡
’ƒ”ƒ•—”‡•–”—…–—”ƒ…‹×Ǥƒ”‡•–”—…–—”ƒ…‹×†‡ŽƒŠ‘”“—‹ŽŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ–‡’‡”‹–‹”Àƒ•—ƒ……‹×‡
Žƒ ƒ’‡”–—”ƒ †‡Ž ’”‘‘–‘”Ǥ †‡ž•ǡ ʹ •‡ •‹–—ƒ”Àƒ …‡”…ƒ‘ ƒŽ •‹–‹‘ †‡ ƒ…–‹˜ƒ…‹× ‡ ’ƒ”ƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”‡Ž•—„•–”ƒ–‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡†‹ƒ–‡Žƒ—‹×†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ‘Ž†‡›‡Ž
ŽŽ‡‰ƒ†‘Ǥ • ƒ•À …‘‘ Žƒ ’±”†‹†ƒ †‡ ˆ—…‹‘‡• ‡˜‘Ž—–‹˜ƒǡ …‘‘ —‹× › ƒ’‡–—”ƒ †‡Ž †‡
–ǡ‹’Ž‹…ƒŽƒƒ……‹×†‡ˆƒ…–‘”‡•†‡‹‹…‹ƒ…‹×–ƒ–‘‡trans…‘‘cisǡ’ƒ”ƒ’‡”‹–‹”“—‡
Žƒ ”‡‰—Žƒ…‹× †‡Ž ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ •‡ ƒ†ƒ’–‡ ƒ Žƒ• ˆ—…‹‘‡• †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ › Ž‘•
…ƒ„‹‘•‡‡Žƒ„‹‡–‡Ǥ
†‡ž• †‡ •— ’ƒ’‡Ž ‡ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ – •‹”˜‡ …‘‘ ’”‹ƒ•ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× †‡Ž
‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ
2.2. TFB1MyTFB2M
ʹǤʹǤͳǤ ‡•…—„”‹‹‡–‘
•–—†‹‘• ‡ ‘†‡Ž‘• †‡ •‹•–‡ƒ• Saccharomyces cerevisiae › Xenopus laevis ”‡˜‡Žƒ”‘ ‡Ž
”‡“—‡”‹‹‡–‘‘Žƒ‡…‡•‹†ƒ††‡‘–”‘ˆƒ…–‘”†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽȋͳ’Ȍǡ†‹•–‹–‘
†‡ ǡ •—‰‹”‹‡†‘ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ — •‡‰—†‘ ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‡
˜‡”–‡„”ƒ†‘•Ǥ —‡ ‡ ‡•–‡ ‘‡–‘ …—ƒ†‘ •‡ †‡•…”‹„‹‡”‘ ‡ Š—ƒ‘• †‘• ˆƒ…–‘”‡• †‡
–”ƒ•…”‹’…‹×Š‘×Ž‘‰‘•ƒ•…Ǧ–Ȁͳ’ǡŽŽƒƒ†‘ͳ›ʹǡ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘•ƒ„‘•
…‘Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ†‡RNAmetiltransferasasȋ‡‹†‡ŽǦ‘‰‘Žǡ…—ŽŽ‘…Š‡–ƒŽǤʹͲͲ͵ȌǤ
ƒ”ƒ ‡•–‡ˆƒ…–‘”‡š‹•–‡†‘• ‹•‘ˆ‘”ƒ• Š—ƒƒ•ǡŽŽƒƒ†ƒ• ͳ›ʹǡ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†ƒ• †‡
ˆ‘”ƒ ‹†‡’‡†‹‡–‡Ǥ žŽ‹•‹• ˆ‹Ž‘‰‡±–‹…‘• †‡ ‡•–ƒ ˆƒÀŽ‹ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ• ‹†‹…ƒ “—‡ Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ †‡ ‡•–‘• †‘• Š‘×Ž‘‰‘• †‡ ‡ metazoos ‡• ‡Ž ”‡•—Ž–ƒ†‘ †‡ —ƒ ‡˜‡–‘ †‡
†—’Ž‹…ƒ…‹×‰±‹…ƒ‘…—””‹†‘‡Žƒ•’”‹‡”ƒ•‡–ƒ’ƒ•†‡Žƒ‡˜‘Ž—…‹×‡‡—…ƒ”‹‘–ƒ•ǡƒ–‡•†‡Žƒ
†‹˜‡”‰‡…‹ƒ‡fungi›metazoosȋ‘–‡›ƒ†Šƒ†‡ŽʹͲͲ͸ȌǤ
Ž‡˜ƒ†—”ƒǡŽƒ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋͶͳ’Ȍ•‡‡…—‡–”ƒƒ•‘…‹ƒ†ƒ…‘•…Ǧ
†‡Ͷ͵ƒǤƒ‡•–”—…–—”ƒ’”‹ƒ”‹ƒ†‡•…Ǧ–”‡…—‡”†ƒƒɐǦˆƒ…–‘”•†‡’”‘…ƒ”‹‘–ƒ•ǡ’‡”‘Žƒ
54
‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ ”‡˜‡Žƒ …‹‡”–ƒ Š‘‘Ž‰Àƒ …‘ ” ‡–‹Ž–”ƒ•ˆ‡”ƒ•ƒ•Ǥ —“—‡
‹†‹˜‹†—ƒŽ‡–‡ ‹ Ͷͳ’ ‹ ͳ’ ’—‡†‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ” …‘ ’”‘‘–‘”‡• ‹–‘…‘†”ƒ‹Ž‡•
†‡Ž‡˜ƒ†—”ƒǡŒ—–‘•ŽŽ‡˜ƒƒ…ƒ„‘”‡…‘‘…‹‹‡–‘‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡Ž’”‘‘–‘”ȋ‹ˆˆŽ‡›ƒ†–‹ŽŽƒ
ͳͻͻͳȌǤ
‡ ˆ‘”ƒ ‹–‡”‡•ƒ–‡ǡ ƒŽ ‹‰—ƒŽ “—‡ ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒǡ Ž‘• †‘• • Š—ƒ‘• ‡•–ž
”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘• …‘ ” ‡–‹Ž–”ƒ•ˆ‡”ƒ•ƒ•Ǥ ͳ ’—‡†‡ —‹” Ǧƒ†‡‘•‹ŽǦ‡–‹‘‹ƒ › ‡–‹Žƒ”
”Ǥ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ ‡•–ž ƒ…–‹˜‹†ƒ† ‘ ‡• ‡…‡•ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×
ŽŽ‡˜ƒ†ƒƒ…ƒ„‘’‘”‡•–‡ˆƒ…–‘”Ǥ
ʹǤʹǤʹǤ ͳȀʹ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘Žƒƒ“—‹ƒ”‹ƒ–”ƒ•…”‹’…‹×
‹…‹ƒŽ‡–‡ •‡ †‡‘•–”× “—‡ –ƒ–‘ ͳ …‘‘ ʹ •‘ …ƒ’ƒ…‡• †‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”
†‹”‡…–ƒ‡–‡ …‘ ǡ ›ƒ “—‡ …‘‹—‘’”‡…‹’‹–ƒ„ƒ ‡ ‡š–”ƒ…–‘• †‡ …±Ž—Žƒ• ‡ƒ › •‡
‘„•‡”˜× ‹–‡”ƒ……‹× †‹”‡…–ƒ in vitroǤ †‡ž• •‡ Šƒ ‹†‡–‹ˆ‹…× “—‡ ‡”ƒ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡
Žƒ“—‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘ͳ›ʹȋ…—ŽŽ‘…Šƒ†Šƒ†‡ŽʹͲͲ͵ȌǤ
ƒ„‹± •‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ “—‡ –ƒ–‘ ͳ …‘‘ ʹ ’—‡†‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ” †‹”‡…–ƒ‡–‡
…‘ – ˆ‘”ƒ†‘ — Š‡–‡”‘†À‡”‘ ‡•–ƒ„Ž‡ ‡†‹ƒ–‡ …‘Ǧ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× ȋ…—ŽŽ‘…Š ƒ†
Šƒ†‡ŽʹͲͲ͵ȌǤ
Ž ‰”—’‘ †‡ ƒŽ‡„‡”‰ǡ et al. †‡•…”‹„‹‡”‘ “—‡ ʹ ’”‡•‡–ƒ ƒŽ ‡‘• — ‘”†‡ †‡
ƒ‰‹–—†ƒ›‘”‡’”‘‘˜‡”Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×“—‡ͳȋƒŽ‡„‡”‰ǡ
ƒ•’ƒ”‹‡–ƒŽǤʹͲͲʹȌǤ
†‡ž•ǡ ‘„•‡”˜ƒ”‘ “—‡ ƒŽ ‡Ž‹‹ƒ” ʹ †‡ Ž‘• ‡š–”ƒ…–‘• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• ‡š‹•–Àƒ —ƒ
’±”†‹†ƒ†‡Ž‹˜‡Ž†‡–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
ʹǤʹǤ͵Ǥ ͳȀʹ›•—†—ƒŽ‹†ƒ†ˆ—…‹‘ƒŽ
 — ’”‹…‹’‹‘ –ƒ–‘ ͳ …‘‘ ʹ ˆ—‡”‘ †‡•…”‹–ƒ• …‘‘ ‹•‘ˆ‘”ƒ• …‘ †—ƒŽ‹†ƒ†
ˆ—…‹‘ƒŽǡ…‘…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×›ƒ…–—ƒ”…‘‘‡–‹Ž–”ƒ•ˆ‡”ƒ•ƒ•
ȋ…—ŽŽ‘…Š ƒ† Šƒ†‡Ž ʹͲͲ͵ȌǤ ‘„”‡–‘†‘ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ͳǡ ‡ ‡Ž “—‡ •‡ …‘•–ƒ–× Žƒ
ƒ…–‹˜‹†ƒ†”‡–‹Ž–”ƒ•ˆ‡”ƒ•ƒ›•—…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒ‡–‹Žƒ”Ž‘•”‡•À†—‘•ƒ†‡‹ƒƒ†›ƒ…‡–‡•
‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ stemloop …‘•‡”˜ƒ†ƒ ‡ ‘Ž±…—Žƒ• ” †‡Ž ͳ͸ „ƒ…–‡”‹ƒ‘ › ͳʹ
‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• Š—ƒ‘ ȋ‡‹†‡ŽǦ‘‰‘Žǡ …—ŽŽ‘…Š ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͵Ȍ ȋ‹‰̴ͷȌǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡ —
†‡–‡”‹ƒ†‘‘‡–‘•‡’Žƒ–‡×Žƒ…—‡•–‹×†‡’‘”“—±‡•–ž•’”‘–‡Àƒ•ǡ›•‘„”‡–‘†‘’ƒ”ƒ‡Ž
…ƒ•‘ †‡ ͳǡ ’”‡•‡–ƒ„ƒ Žƒ †—ƒŽ‹†ƒ† ˆ—…‹‘ƒŽ ’ƒ”–‹…‹’ƒ†‘ –ƒ–‘ ‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×
…‘‘‡Žƒ–”ƒ†—……‹×†‡’”‘–‡Àƒ•ȋŠ‘—„”‹†‰‡ʹͲͲͻȌǤ
ͳǤ  …—Ž–‹˜‘ †‡ …±Ž—Žƒ• †‡ Drosphilaǡ ‘…†‘™ †‡ ‹–‡”ˆ‡”‡…‹ƒ ȋ‹Ȍ ’ƒ”ƒ Žƒ
‹•‘ˆ‘”ƒʹ”‡•—Ž–ƒ„ƒ‡—ƒ †‹•‹—…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×›†‡Žï‡”‘†‡
…‘’‹ƒ• –ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‹ ’ƒ”ƒ Žƒ ‹•‘ˆ‘”ƒ ͳ ‘ ’”‡•‡–ƒ„ƒ ‹‰ï
‡ˆ‡…–‘ ‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹ ”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǡ ’‡”‘ •À ‹’Ž‹…ƒ„ƒ —ƒ ”‡†—……‹× †‡ Žƒ
–”ƒ†—……‹× ȋƒ–—•Š‹ƒ ǡ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͷȌǤ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ –ƒ–‘ Žƒ •‘„”‡‡š’”‡•‹× †‡
…‘‘ ʹ ‹…”‡‡–ƒ„ƒ ‡Ž ï‡”‘ †‡ …‘’‹ƒ• †‡ –ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ
•‘„”‡‡š’”‡•‹×†‡ͳ‘ƒˆ‡…–ƒ„ƒǤ
55
ʹǤ ƒ–‘‡• ‘…‘—– ’ƒ”ƒ ͳ ‘•–”ƒ„ƒ “—‡ —ƒ ’±”†‹†ƒ †‡ ͳ ƒ—Žƒ Žƒ
–”ƒ†—……‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ‡–‘†‹‡˜ǡ‡•‘‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǤ•–‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•†‡‘•–”ƒ„ƒ
“—‡Žƒ•†‘•‹•‘ˆ‘”ƒ•†‡’”‡•‡–ƒ„ƒˆ—…‹‘‡•‹†‹’‡†‹‡–‡•›†‹ˆ‡”‡–‡•in
vivoǣ ͳ ƒ…–ïƒ …‘‘ †‹‡–‹Ž–”ƒ•ˆ‡”ƒ•ƒ ‘†‹ˆ‹…ƒ†‘ ͳʹ ”ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡
ʹ’”‡•‡–ƒ—’ƒ’‡Ž‡‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
•–‘•—‰‹‡”‹×“—‡ͳ’”‡•‡–ƒƒ—ƒ’±”†‹†ƒ‡Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡ƒ…–‹˜ƒ”Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×›
“—‡Žƒ•†‘•‹•‘ˆ‘”ƒ•†‡‘ˆ—…‹‘ƒ„ƒ†‡Žƒ‹•ƒˆ‘”ƒǤ
‹‰̴ͷǤ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ ˆ—…‹× †‡ ͳ ‡ ‡Ž ‡•ƒ„ŽƒŒ‡ †‡ Ž‘• ”‹„‘•‘ƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•Ǥ Ž ’”‘†—…–‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×†‡Ž–ǡ‡•’‘•–‡”‹‘”‡–‡–”ƒ†—…‹†‘‡†‹ƒ–‡Ž‘•”‹„‘•‘ƒ•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ͷͷǤ
”±˜‹ƒ‡–‡‡•‡…‡•ƒ”‹ƒŽƒƒ……‹×‡–‹Ž–”ƒ•ˆ‡”ƒ•ƒ’‘”’ƒ”–‡†‡ͳƒŽƒ•—„—‹†ƒ†’‡“—‡ÓƒʹͺȋMetodiev,et
alǤȌ
ʹǤʹǤͶǤ ƒ’‡Ž‡–”ƒ•…”‹’…‹×†‡ʹ
‡…‹‡–‡‡–‡ǡ •‡ Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ “—‡ ʹ ŽŽ‡˜ƒ ƒ …ƒ„‘ —ƒ •‡”‹‡ †‡ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• …‘ ‡Ž
…‡”…ƒ†‡Ž‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×›ˆƒ…‹Ž‹–ƒŽƒƒ’‡”–—”ƒ†‡Ž’”‘‘–‘”ǡƒ—“—‡‘‡•‡•‡…‹ƒŽ
’ƒ”ƒ‡Ž”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡Ž‹•‘ȋ‹‰‡Žǡ‘Ž‘‰—„‡–ƒŽǤȌȋ‹‰̴͸ȌǤ†‡ž•ǡʹ‡•…ƒ’ƒœ
†‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ” …‘ ‡Ž •—•–”ƒ–‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ •—‰‹”‹‡†‘ ƒ•À “—‡ ʹ ƒ…–ïƒ …‘‘
…‘’‘‡–‡ –”ƒ•‹–‘”‹‘ ‡ ‡Ž •‹–‹‘ †‡ …ƒ–žŽ‹•‹• †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ †‡ ‹‹…‹ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×
ȋȌǤ ƒ’‡ƒ†‘ ʹ •‡ Šƒ †‡–‡…–ƒ†‘ —ƒ ”‡‰‹× †‡ Ǧ–‡”‹ƒŽ ȋ”‡•‹†—‘ ͳǦ͸ʹȌ “—‡ •‡
‡…—‡–”ƒ ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ –ƒ–‘ ‡ ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡ ƒ’‡”–—”ƒ …‘‘ ‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡Ž —‡˜‘
’”‘†—…–‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡ…ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡ʹ’‘”‡Ž•×Ž‘‡•‹…ƒ’ƒœ†‡
—‹”•‡ ƒŽ ’”‘‘–‘”ǡ ›ƒ “—‡ ‘ •‡ Šƒ †‡–‡…–ƒ†‘ ‹‰ï ’”‘†—…–‘ ‡†‹ƒ–‡ ˆ‘‘–’”‹–‹‰
ȋ‘Ž‘‰—„ǡ‹–‘‹‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǤ
56
‹‰̴͸ǤȋȌ‡…—‡…‹ƒ’”‘–‡‹…ƒ†‡ʹ›•—’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘–ǡˆ—…‹×†‡ƒ’‡”–—”ƒ›
‹–‡”ƒ……‹‘‡•…‘ǤȋȌ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡’”‘–‡……‹×†‡ȋǦͶͲƒǦͳͶȌǡ–ȋǦ͹ƒΪͳͷȌǡ
ʹȀ–ȋǦͳͶƒΪͳͷȌȋ‹‰‡Žǡ‡–ƒŽǤȌǤ
2.3. mTERFylaterminacióndelatranscripción
‘• ‡˜‡–‘• ‡•’‡…Àˆ‹…‘•†‡ –‡”‹ƒ…‹× ‘ˆ‹†‡Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×Œ—‡‰ƒ— ’ƒ’‡Ž ‹’‘”–ƒ–‡
‡ Žƒ †‹”‡……‹× †‡ Ž‘• ‹˜‡Ž‡• †‡ –”ƒ•…”‹–‘• ‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ ”‡Žƒ…‹× ‡–”‡ Žƒ
•À–‡•‹• †‡ ” ›  Šƒ •‹†‘ ƒ–”‹„—‹†ƒ ƒ Žƒ ƒ›‘” ˆ”‡…—‡…‹ƒ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× †‡ Žƒ
…ƒ†‡ƒƒ’ƒ”–‹”†‡Ž•‹–‹‘ͳǤͳ†‹”‹‰‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡•—•‹–‹‘†‡–”‘†‡Ž
‰‡ – Š‡Ǥ ƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ Ž‘• –”ƒ•…”‹–‘• ‹‹…‹ƒ†‘• ‡ ͳ –‡”‹ƒ ”À‘ ƒ„ƒŒ‘ †‡Ž ͳ͸
”ǡ ‡ —ƒ •‡…—‡…‹ƒ –‡”‹ƒ†‘”ƒ ˆ—‡”–‡‡–‡ „‹†‹”‡……‹‘ƒŽ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ †‡–”‘ †‡Ž ‰‡
– ‡—ȋȌǤ •–‡ ‡˜‡–‘ †‡ –‡”‹ƒ…‹× ”‡“—‹‡”‡ Žƒ ’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹× †‡Ž ˆƒ…–‘” †‡
–‡”‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋȌǤƒƒ…–‹˜‹†ƒ††‡’”‘‘˜‡”‡Žˆ‹†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×
†‡  ‡• „‹†‹”‡……‹‘ƒŽǡ › †ƒ†‘ “—‡ ‘ ‡š‹•–‡ ‰‡‡• …‘†‹ˆ‹…ƒ†‘• ”À‘ ƒ„ƒŒ‘ †‡Ž •‹–‹‘ †‡
—‹× †‡ ǡ ’—‡†‡ ‡–‘…‡• –ƒ„‹± ƒ…–—ƒ” ‡ ‡Ž ˆ‹ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ
Ž‹‰‡”ƒǤ
‡•—ƒ’”‘–‡Àƒ†‡͵ͻƒǡ“—‡…‘–‹‡‡–”‡•†‘‹‹‘•…”‡ƒŽŽ‡”ƒ†‡Ž‡—…‹ƒ•›—‡ƒ
Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ ʹͺ ’„ •‹–—ƒ†ƒ ”À‘ ƒ„ƒŒ‘ †‡Ž ‰‡ “—‡ …‘†‹ˆ‹…ƒ ’ƒ”ƒ ͳ͸ ”ǡ ‡ ‡Ž ‰‡ ’ƒ”ƒ
– ‡—ǡ †‘†‡ •‡ …‘‘…‡ “—‡ ˆ‹ƒŽ‹œƒ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ ƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡
 ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ”‡˜‡Žƒ “—‡ ‡•–ƒ ’”‘–‡Àƒ ‡•–ž ˆ‘”ƒ†‘ ’‘” ͻ ”‡’‡–‹…‹‘‡•
Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ‡•“—‡‡•–ž”‡‘”‰ƒ‹œƒ†ƒ•†‡ˆ‘”ƒ–”‹ƒ‰—Žƒ”‡•‡–‹†‘…‘–”ƒ”‹‘ƒŽƒ•ƒ‰—Œƒ•†‡Ž
”‡Ž‘Œǡ†ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ—ï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ …‡–”ƒŽǤ•–‡–‹’‘†‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹× ’‡”‹–‡ †‡ˆ‹‹”
— —‡˜‘ †‘‹‹‘ ŽŽƒƒ†‘ †‘‹‹‘ Zurdo ȋ‹‡‡œǦ‡‡†‡œǡ ‡”ƒ†‡œǦ‹ŽŽƒ ‡– ƒŽǤȌ
ȋ‹‰̴͹ȌǤ †‡ž• –ƒ–‘ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ …‘‘ ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ ’‡”‹–‡
…‘…Ž—‹” “—‡  ‰‡‡”ƒ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž †‡ ͵ͷǏǡ Ž‘ …—ƒŽ ’‡”‹–‡ ‡–‡†‡” ‡Ž
‡…ƒ‹•‘‹˜‹˜‘†‡‡•–ƒ’”‘–‡ÀƒǤ
57
‹‰̴͹Ǥ ȋȌ •–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ×‰”ƒˆ‹ƒ †‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ –‡”‹ƒ…‹× ǡ …‘ Žƒ• —‡˜‡ ”‡’‡–‹…‹‘‡•Ǥ ƒ ”‡‰‹× Ǧ
–‡”‹ƒŽ ‡•–ž …‘–ƒ…–ƒ†‘ …‘ ‡Ž ͳǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ ”‡‰‹× Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡•–ž ‡ …‘–ƒ…–‘ …‘ ‡Ž ʹǤ ȋȌ
‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ•—‡˜‡”‡’‡–‹…‹‘‡•Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ‡•“—‡‡•–ž”‡‘”‰ƒ‹œƒ†ƒ•†‡ˆ‘”ƒ–”‹ƒ‰—Žƒ”‡‡Ž•‡–‹†‘
…‘–”ƒ”‹‘ ƒ Žƒ• ƒ‰—Œƒ• †‡Ž ”‡Ž‘Œǡ †‡ˆ‹‹‡†‘ ‡Ž †‘‹‹‘ —”†‘Ǥ ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• —–ƒ†‘• ‡ ‡Ž
”‡’‡ƒ–Ǥȋ‹±‡œǦ‡‡†‡œǡetalǤȌ
ƒ ’”‘–‡Àƒ ”‡…‘„‹ƒ–‡ Š—ƒƒ  ‡• ƒ…–‹˜ƒ …‘‘ ‘×‡”‘ › ‘ ’ƒ”‡…‡ •‡”
‡…‡•ƒ”‹ƒ •— ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ’ƒ”ƒ “—‡ •‡ƒ ƒ…–‹˜ƒ ȋ•‹Ǧƒ›—‡Žƒǡ …Š™‡† ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͷȌǤ
–‡”‡•ƒ–‡‡–‡Ǥ—”ƒ–‡Žƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×‹‹…‹ƒŽ†‡‡•–ƒ’”‘–‡Àƒǡ•‡‘„•‡”˜×“—‡
‡”ƒ…ƒ’ƒœ†‡‡•–‹—Žƒ”‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡ͳǡ‹†‹…ƒ†‘Žƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡
—‡š‘†‡…‘—‹…ƒ…‹×‡–”‡›Žƒƒ“—‹ƒ”‹ƒ†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ‡•†‡…‹”ǡ
‡–”‡ Žƒ –‡”‹ƒ…‹× › ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋ”—•‡ǡ ƒ”ƒ•‹Šƒ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺͻǢ •‹Ǧ
ƒ›—‡Žƒǡ‡Ž‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ†‡ž•ǡ’—‡†‡—‹”•‹—Ž–ž‡ƒ‡–‡‡Ž•‹–‹‘†‡‹‹…‹ƒ…‹×
‡ ͳ › ‡Ž †‡ –‡”‹ƒ…‹×ǡ ”‡•—Ž–ƒ†‘ ‡ — looping †‡ ”Ǥ ‡ Šƒ ’”‘’—‡•–‘ “—‡ ‡•–ƒ•
‹–‡”ƒ……‹‘‡•’—‡†‡’”‘‘˜‡”Žƒ”‡‹‹…‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡ͳ”‡•—Ž–ƒ†‘‡—
‡Ž˜ƒ†‘”ƒ–‹‘†‡•À–‡•‹•†‡”ǡ’‘”–ƒ–‘ǡ—ƒ—‡–‘†‡Ž”ƒ–‹‘”ȀǤ‡•–‡Š‡…Š‘‡•
…‘•‹•–‡–‡…‘‡Ž…‘‘…‹‹‡–‘“—‡Žƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡”ƒ–‹‘‡–”‡”›‡•†‡„‹†‘ƒŽƒ
†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡–”ƒ•…”‹’…‹×‡–”‡ͳ›ʹǤ
2.4. TFAM
‘•’”‘‘–‘”‡•›…‘’ƒ”–‡”À‘ƒ””‹„ƒ—ƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×’ƒ”ƒȋ‹•Š‡”
ƒ† Žƒ›–‘ ͳͻͺͺȌǤ ˆ—‡ ’”‹‡”‘ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘ …‘‘ —ƒ ’”‘–‡Àƒ „‘š ȋHigh
Mobility GroupȌ “—‡ ‡•–‹—Žƒ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡†‹ƒ–‡ Žƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒ •—• •‹–‹‘• †‡
—‹×”À‘ƒ””‹„ƒ‡›Ǥ
58
•–”—…–—”ƒŽ‡–‡ …‘•‹•–‡ ‡ †‘• ‘–‹˜‘• „‘š ‡ –ž†‡ › —ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǤ
ƒ•À …‘‘ ‘–”ƒ• ’”‘–‡Àƒ• ’—‡†‡ †‘„Žƒ” › †‡•‡”‘ŽŽƒ” ‡Ž ǡ ’”‘’‹‡†ƒ†‡•
’‘–‡…‹ƒŽ‡–‡Ž‹‰ƒ†ƒ•ƒ•—Šƒ„‹Ž‹†ƒ†’ƒ”ƒ‡•–‹—Žƒ”Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×†‡•’—±•†‡Žƒ—‹×ƒŽ
ǤŽƒ—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ›Žƒ’”‘‘…‹×†‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×’ƒ”‡…‡Œ—‰ƒ”—’ƒ’‡Ž
‹’‘”–ƒ–‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
†‡ž•†‡•——‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒǡ’—‡†‡—‹”†‡ˆ‘”ƒ‘‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒ‘–”‘•
•‹–‹‘• †‡ ǡ †‡•ƒ””‘ŽŽƒ†‘ ƒ•À •— ˆ—…‹× …‘‘ ’”‘–‡Àƒ ‡’ƒ“—‡–ƒ†‘”ƒ †‡Ž – ‡
‡•–”—…–—”ƒ•…‘’ƒ…–ƒ•ŽŽƒƒ†ƒ•—…Ž‡‘‹†‡•Ǥ
•–—†‹‘• …‘ ”ƒ–‘‡• ‘…‘—– ’ƒ”ƒ ‘•–”ƒ„ƒ —ƒ Ž‡–ƒŽ‹†ƒ† ‡„”‹‘ƒ”‹ƒ › —ƒ
ƒ—•‡…‹ƒ †‡ ˆ‘”ƒ ‡ ‡Ž – …‘ˆ‹”ƒ†‘ ƒ•À ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ ‡ ‡Ž ƒ–‡‹‹‡–‘ †‡Ž
–‡ƒÀˆ‡”‘•ȋƒ”••‘ǡƒ‰‡–ƒŽǤͳͻͻͺȌǤ†‡ž•ǡŽ‘•‹˜‡Ž‡•†‡…‘””‡Žƒ…‹‘ƒ
…‘Žƒƒ„—†ƒ…‹ƒ†‡–ǡ›ƒ“—‡•‡‘„•‡”˜×“—‡Žƒ•‘„”‡‡š’”‡•‹×†‡’”‘˜‘…ƒ„ƒ
— ‹…”‡‡–‘ †‡Ž ï‡”‘ †‡ …‘’‹ƒ• †‡ – ȋ•–”ƒ†ǡ ƒŽ‡„‡”‰ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͶȌ. 
…‘…”‡–‘ǡ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ – …—ƒ–‹ˆ‹…ƒ†ƒ ‡ –‡Œ‹†‘• •‘ž–‹…‘• › ‡„”‹‘ƒ”‹‘• ‡”ƒ
’”‘’‘”…‹‘ƒŽ ƒ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ‡š’”‡•ƒ†ƒ ‡ ‡ŽŽ‘•ǡ •—‰‹”‹‡†‘ “—‡ ’‘†”Àƒ
ˆ—…‹‘ƒ”…‘‘ˆƒ…–‘”Ž‹‹–ƒ–‡‡‡Žï‡”‘†‡…‘’‹ƒ•†‡–ȋƒ‹ǡŠ‰ƒ‹‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ
3. Modelosparaelcomplejodeiniciacióndelatranscripciónmitocondrial
Ž ‘†‡Ž‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋ‘ ǡ preinitiation complexȌ › ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ Žƒ•
’”‘–‡Àƒ• ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ• ‡•–ž ‡ …‘–‹—ƒ †‹•…—•‹× †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ‰”ƒ ‹˜‡•–‹‰ƒ…‹× ‡
‹–‘…‘†”‹ƒ › Žƒ ‰”ƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ‹ˆ‘”ƒ…‹× †‹•’‘‹„Ž‡ …ƒ„‹ƒ–‡ ‡ „”‡˜‡ ‡•’ƒ…‹‘ †‡
–‹‡’‘Ǥ
…‘–‹—ƒ…‹× •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ — „”‡˜‡ ”‡•—‡ †‡ ƒŽ‰—‘ †‡ Ž‘• ‘†‡Ž‘• ž• ƒ…‡’–ƒ†‘• › •—
‡˜‘Ž—…‹×…‘‡Ž–‹‡’‘Ǥ
‹…‹ƒŽ‡–‡ǡ•‡†‡•…”‹„‹×—‘†‡Ž‘„ƒ•ƒ†‘‡Žƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•…‘‘…‹†ƒ•’ƒ”ƒŽƒ•’”‘–‡Àƒ•
†‡•…”‹–ƒ• …‘‘ ‡•‡…‹ƒŽ‡• ‡ ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×ǣ ǡ ͳ › ʹǡ –
ȋ…—ŽŽ‘…Šƒ†Šƒ†‡ŽʹͲͲ͵Ȍȋ‹‰̴ͺȌǤ‘†‡–”‡ƒŽ‹œƒ‡Ž”‡…‘‘…‹‹‡–‘›—‹×ƒŽƒ
•‡…—‡…‹ƒ’”‘‘–‘”ƒ…‘Žƒƒ›—†ƒ†‡Ǥ’‡”‹–‹”ÀƒŽƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Ž›ƒ•‡ƒ
‰”ƒ…‹ƒ• ƒ •— ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ‡•’‡…Àˆ‹…‘ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ‘ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‰‡‡”ƒ…‹× †‡ —ƒ
…‘ˆ‘”ƒ…‹×‡•–”—…–—”ƒŽ†‡–‡”‹ƒ†ƒ†‡„‹†‘ƒ•—…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒ…—”˜ƒ”‡ŽǤ‡ƒ…—‡”†‘
…‘ ‡•–‡ ‘†‡Ž‘ǡ ʹ ’”‡•‡–ƒ”Àƒ —ƒ ˆ—…‹× †‡ Dzƒ†ƒ’–ƒ†‘”dz “—‡ ˆƒ…‹Ž‹–ƒ”Àƒ Žƒ
ƒ……‡•‹„‹Ž‹†ƒ††‡–ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ’”‘‘–‘”ƒǡ‰”ƒ…‹ƒ•ƒŽƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡ʹ…‘Žƒ
…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡Ǥ
59
‹‰̴ͺǤ‘†‡Ž‘†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡„ƒ•‡ƒŽƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•‡–”‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•’”‘–‡Àƒ•
ȋMcCulloch&Shadel_2003Ȍǡ †‘†‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ …‘ ʹ “—‡ ƒ…–—ƒ …‘‘ ’—‡–‡ ‘ …‹‹‡–‘
‡–”‡›–Ǥ
‘•–‡”‹‘”‡–‡•‡’”‘’—•‘‡Ž‘†‡Ž‘†‡Žƒ„—”„—Œƒ†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‘Dzopenomplex”ǡ†‘†‡Žƒ
”‡‰‹× ’”‘‘–‘”ƒ †‡ Ǧ͵ͷ ƒ ΪͳͲ ’„ •‡ ‡…—‡–”ƒ …—„‹‡”–ƒ ’‘” ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×ˆ‘”ƒ†‘’‘”ǡʹ›–ǡ‡š‹•–‹‡†‘—ƒƒ’‡”–—”ƒ‘„—”„—Œƒ†‡͵‘
Ͷ ’„ ”À‘ ƒ„ƒŒ‘ †‡Ž •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋ‘Ž‘‰—„ǡ ‹–‘‹ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͻȌ ȋ‹‰̴ͻȌǤ
‘Ž‘‰—„ǡ et alǤ •—‰‡”Àƒ — ‡…ƒ‹•‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‰‘„‡”ƒ†‘ ’‘” –
ƒ•‹•–‹†ƒ ’‘” †‘• ˆƒ…–‘”‡• †‡ ‹‹…‹ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ › ʹǤ ‘†‡ –
’‘•‡± ˆ—…‹‘‡• †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ’”‘‘–‘”ƒǡ ’‡”‘ †‡’‡†‡ †‡ ›
ʹ’ƒ”ƒŽƒƒ’‡”–—”ƒ†‡Ž’”‘‘–‘”ȋ‘Ž‘‰—„ǡ‹–‘‹‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǤ
‡•–‡‘†‡Ž‘ǡ•‡—‡ƒŽ–ǡ’”‘–‡‰‹‡†‘Žƒ”‡‰‹×”À‘ƒ””‹„ƒ†‡Ž•‹–‹‘†‡‹…‹‘†‡Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹× ‡ ‡–”‡ ͳͶǦ͵ͷ ’„ǡ › ƒ•‹•–‡ ƒŽ ‡•ƒ„ŽƒŒ‡ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ †‡ ‹…‹ƒ…‹×
ʹȀ–›Ȁ‘ˆƒ…‹Ž‹–ƒ”ÀƒŽƒƒ’‡”–—”ƒ‹‹…‹ƒŽ†‡Ž’”‘‘–‘”ǤŽ’”‹…‹’ƒŽ’ƒ’‡Ž†‡ʹ
‡•Žƒƒ’‡”–—”ƒ†‡Ž’”‘‘–‘”›‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ƒ„‹‡”–‘‡†‹ƒ–‡Žƒ—‹×•‹—Ž–ž‡ƒ†‡Ž
•—•–”ƒ–‘’ƒ”ƒŽƒ–”ƒ•…”‹’…‹×›‡Žƒ…‹‡–‡Ǥ†‡ž•ǡ’ƒ”‡…‡•‡”“—‡‡Ž†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘†‡
ʹ ’—‡†‡ •‡” ‡Ž ‡˜‡–‘ “—‡ ‰‘„‹‡”‡ Žƒ –”ƒ•‹…‹× †‡Ž ‡•–ƒ†‘ †‡ ‹‹…‹ƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×ƒŽ‡•–ƒ†‘†‡‡Ž‘‰ƒ…‹×Ǥ
‹‰̴ͻǤ‘†‡Ž‘†‡…‘’Ž‡Œ‘’ƒ”ƒ‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ†‘†‡ʹˆƒ˜‘”‡…‡Žƒƒ’‡”–—”ƒ†‡Ž›ˆƒ˜‘”‡…‡
Žƒ’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×†‡–ǤȋSologub,etal.)
Ž ‹•‘ –‹‡’‘ •‡ ’Žƒ–‡× — ‘†‡Ž‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× †‘†‡ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ †‡
‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‡•–ž ”‡‰—Žƒ†‘ ’‘” — •‹•–‡ƒ †‡ †‘• …‘’‘‡–‡• in
vitroǡ •‹‡†‘ ‡•–‘• †‘• …‘’‘‡–‡• – › ʹǡ ŽŽ‡˜ƒ†‘ ƒ …ƒ„‘ Žƒ ‹‹…‹ƒ…‹×
60
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒ ’ƒ”–‹” †‡ Ž‘• ’”‘‘–‘”‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ › ͳ ȋŠ—––ǡ ‡•–™‹… ‡– ƒŽǤȌǤ •
†‡…‹”ǡ •‡”Àƒ ’”‡•…‹†‹„Ž‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ —“—‡ ‡š‹•–‡ …‹‡”–ƒ
†‡’‡†‡…‹ƒ ‡–”‡ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ʹ › •— ƒ…–‹˜‹†ƒ†ǡ …—ƒ†‘ ‡‘” ‡• Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡
ʹ ƒ›‘” ‡• Žƒ †‡’‡†‡…‹ƒ †‡ Žƒ ƒ……‹× †‡ Ǥ •–‡ ‘†‡Ž‘ †‡ †‘• …‘’‘‡–‡•ǡ
†‘†‡”‡•—Ž–ƒ’”‡•…‹†‹„Ž‡ǡ†‹ˆ‹‡”‡–‘–ƒŽ‡–‡…‘Žƒ•ƒ–‡”‹‘”‡•†‡•…”‹’…‹‘‡•†‡Ž
„ƒ•ƒ†ƒ• ‡ — •‹•–‡ƒ †‡ –”‡• …‘’‘‡–‡•Ǥ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡ •‹•–‡ƒ in vitro ‡š‹•–‡
—…Šƒ• ˜ƒ”‹ƒ„Ž‡• ƒ–‡‡”‡ ‡…—‡–ƒ“—‡’—‡†‡ ƒˆ‡…–ƒ”Ž‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•‘„•‡”˜ƒ†‘•ǡ …‘‘ Žƒ
…‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ•ǡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ •ƒŽ ‡ ‡Ž •‹•–‡ƒǡǥ ‡…‹‡–‡‡–‡ •‡ Šƒ
†‡•…”‹–‘“—‡…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡•ƒŽ„ƒŒƒ•’—‡†‡ˆƒ˜‘”‡…‡”Žƒˆ‘”ƒ…‹×‘‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒ
„—”„—Œƒ†‡–”ƒ•…”‹’…‹×›…”‡ƒ”ƒ”–‡ˆƒ…–‘•‡‡Ž•‹•–‡ƒȋŠ—––ǡ‡•–™‹…‡–ƒŽǤȌǤ
–”‘ ’—–‘ †‡ …‘–”‘˜‡”•‹ƒ ‡• “—‡ Š—––ǡ et alǤ ‘„•‡”˜ƒ”‘ “—‡ Žƒ —–‹Ž‹œƒ…‹× †‡Ž ’”‘‘–‘”
ȋ‘ͳȌ˜ƒ”‹ƒ‡ˆ—…‹×†‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡’”‡•‡–‡Ǥ‡–‡…–ƒ”‘“—‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡
‡…‡•ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ ƒ…–‹˜ƒ” ‡Ž ’”‘‘–‘” ͳǡ ‡• ƒ›‘” “—‡ ’ƒ”ƒ Ǥ †‡ž• Žƒ
‡•–‹—Žƒ…‹× †‡’‘” ‡”ƒ•‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ‡–‡ ƒ›‘” “—‡ ’ƒ”ƒ ͳǤ•–ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ
‡–”‡ –”ƒ•…”‹’…‹× †‡ › ͳ ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ‡• †‡„‹†ƒ ƒ Ž‘•
†‹ˆ‡”‡–‡•”‘Ž‡•†‡Ž‘•–”ƒ•…”‹–‘•‘”‹‰‹ƒ†‘•†‡•†‡ͳ›Ǥƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡
ƒ†‡ž• †‡ †ƒ” Ž—‰ƒ” ƒ —  ȋ͸Ȍ › –•ǡ –ƒ„‹± ’”‘†—…‡ Ž‘• ‡…‡„ƒ†‘”‡•
‡…‡•ƒ”‹‘•’ƒ”ƒ‹‹…‹ƒ”Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡Ž–ƒ’ƒ”–‹”†‡ǡ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×
ƒ ’ƒ”–‹” †‡ ͳ ‰‡‡”ƒ ʹ ”• ‡…‡•ƒ”‹‘• ’ƒ”ƒ Žƒ „‹‘‰±‡•‹• †‡ Ž‘• ”‹„‘•‘ƒ•
‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•›Žƒ–”ƒ†—……‹×Ǥ
‘”Ž‘–ƒ–‘•‡‰ï‡•–‡‘†‡Ž‘ǡ‡Ž•‡–”ƒ–ƒ”Àƒ†‡—•‹•–‡ƒ†‡†‘•…‘’‘‡–‡•Š‘×Ž‘‰‘
ƒŽ†‡Ž‡˜ƒ†—”ƒ“—‡ƒ›—†ƒ”Àƒƒ‡–‡†‡”Žƒ”‡‰—Žƒ…‹×†‹ˆ‡”‡…‹ƒŽ†‡Ž‘•’”‘‘–‘”‡•†‡Ž–
‡†‹ƒ–‡Žƒ’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×†‡ǡ“—‡ƒ…–—ƒ”Àƒ…‘‘ƒ…–‹˜ƒ†‘”–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽ‡Ž—‰ƒ”†‡
•‡”—…‘’‘‡–‡‘„Ž‹‰ƒ†‘†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘†‡‹‹…‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǣ‹˜‹–”‘‘‡•
‹–”À•‡…ƒ‡–‡ž•ƒ…–‹˜‘“—‡ͳǡ’‡”‘‡•ž••‡•‹„Ž‡ƒŽƒ‡•–‹—Žƒ…‹×’‘”“—‡
ͳǤ • ’‘” ‡ŽŽ‘ “—‡ Ž‘• ƒ—–‘”‡• ’”‘’‘‡ — ‡…ƒ‹•‘ †‡ ‹‹…‹ƒ…‹× •‹‹Žƒ” ‡ Ž‘• †‘•
’”‘‘–‘”‡•ǡ ’‡”‘ Ž‘• ƒ…–‹˜ƒ ’‘” ‡…ƒ‹•‘• †‹•–‹–‘•Ǥ †‡ž•ǡ •‡ ‡•’‡…—Žƒ “—‡ Žƒ
‡…‡•‹†ƒ† †‡ ƒ›‘”‡• …ƒ–‹†ƒ†‡• †‡ ‡ ͳ ’‘†”Àƒ ‹†‹…ƒ” — ƒ›‘” ‘”†‡ ‘
‡•–”—…–—”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ȁ–ƒ•À…‘‘‹˜‘Ž—…”ƒ”•‡…—‡…‹ƒ•†‡Žƒ”‡‰‹×‹–‡”Ǧ
’”‘‘–‘”ƒȋŠ—––ǡ‡•–™‹…‡–ƒŽǤȌǤ
4. Biogénesis mitocondrial:
mitcondriales
coordinación
entre
genes
nucleares
y
ƒ”‡‰—Žƒ…‹×†‡Žƒ„‹‘‰±‡•‹•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‹˜‘Ž—…”ƒŽƒƒ……‹×…‘‘”†‹ƒ†ƒ†‡‰‡‡•—…Ž‡ƒ”‡•
›‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ›ƒ“—‡Žƒƒ…–‹˜‹†ƒ††‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒ‘‡•‹†‡’‡†‹‡–‡›”‡“—‹‡”‡†‡Žƒ
‡š’”‡•‹× †‡ †‡–‡”‹ƒ†‘• ‰‡‡• —…Ž‡ƒ”‡• ’ƒ”ƒ •‹–‡–‹œƒ” ‡œ‹ƒ• …ƒ–ƒŽÀ–‹…ƒ•ǡ ’ƒ”ƒ ˆ‘”ƒ”
’ƒ”–‡ †‡ Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘• †‡ ǡ ’ƒ”ƒ •‹–‡–‹œƒ” ’”‘–‡Àƒ• “—‡ ’ƒ”–‹…‹’‡ ‡ Žƒ ‹’‘”–ƒ…‹× ›
‡•ƒ„Žƒ†‘†‡…‘’Ž‡Œ‘•ǡ’ƒ”ƒ’”‘–‡Àƒ•‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ•‡’”‘…‡•‘•†‡‡š’”‡•‹×›”‡’Ž‹…ƒ…‹×
†‡Ž–Ǥ
61
Žˆƒ…–‘”—…Ž‡ƒ”†‡”‡•’‹”ƒ…‹×ͳȋǦͳȌŠƒ•‹†‘”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘Žƒ„‹‘‰±‡•‹•‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ
‘• ‰‡‡• †‹ƒƒ ’ƒ”ƒ Ǧͳ Šƒ •‹†‘ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ Žƒ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹× ˆ—…‹‘ƒŽ †‡
Ž‘• •‹–‹‘• †‡ —‹× †‡ Ǧͳ †‡–”‘ †‡ •—• ’”‘‘–‘”‡•Ǥ —…Š‘• †‡ Ž‘• ‰‡‡• ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘•
…‘‘ †‹ƒƒ •‘ •—„—‹†ƒ†‡• †‡ Ž‘• …‹…‘ …‘’Ž‡Œ‘• †‡ Ǥ ‘ ‘„•–ƒ–‡ Žƒ ”‡† ”‡‰—Žƒ–‘”‹ƒ
…‘–”‘Žƒ†ƒ’‘”Ǧͳ•‡‡š–‹‡†‡†‡•†‡Ž‘•‰‡‡•“—‡…‘†‹ˆ‹…ƒ’ƒ”ƒ•—„—‹†ƒ†‡•ƒ‘–”‘
–‹’‘ †‡ ‰‡‡•Ǥ ‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ ‰‡‡• ‹˜‘Ž—…”ƒ†‘• ‡ ‡Ž ‡•ƒ„ŽƒŒ‡ †‡Ž ƒ’ƒ”ƒ–‘ ”‡•’‹”ƒ–‘”‹‘ ‘
…‘•–‹–—›‡–‡• †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× › ”‡’Ž‹…ƒ…‹× †‡Ž –ǡ ‘ „‹‡ …‘’‘‡–‡• †‡ Žƒ
‹’‘”–ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒǡ ‡–…Ǥ ǡ ’”‘–‡Àƒ ‘Ž‡…—Žƒ” …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ ‡ ï…Ž‡‘ǡ ‡• —ƒ †‡ Žƒ•
†‹ƒƒ• ‰±‹…ƒ• ’ƒ”ƒ Ǧͳ ˜‹±†‘•‡ ƒ•À ”‡ˆŽ‡Œƒ†‘ ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ Ǧͳ …‘‘ ‹–‡‰”ƒ†‘” ‡
‹–‡”ƒ……‹‘‡•‘Žƒ”‡Žƒ…‹×ï…Ž‡‘Ǧ‹–‘…‘†”‹ƒǤ
Ǧͳ ‡• —ƒ ’”‘–‡Àƒ †‡ ͸ͺ ƒ “—‡ ’”‡•‡–ƒ — †‘‹‹‘ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ•–ƒ’”‘–‡Àƒ•‡—‡…‘‘Š‘‘†À‡”‘ƒŽ‘••‹–‹‘•’ƒŽ‹†”׏‹…‘•‡•’‡…Àˆ‹…‘•
†‡ŽǤƒˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×†‡—ƒ•‡”‹ƒ‡‡Ž†‘‹‹‘Ǧ–‡”‹ƒŽ‹…”‡‡–ƒŽƒƒˆ‹‹†ƒ†ƒ
›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ•—•ˆ—…‹‘‡•†‡ƒ…–‹˜ƒ…‹×–”ƒ•Ǥ
‡ Šƒ†‡•…”‹–‘‡Ž…‘ƒ…–‹˜ƒ†‘”–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽ
Ǧͳ…‘‘…‘‘”†‹ƒ†‘”†‡ Žƒ”‡‰—Žƒ…‹×†‡Žƒ
„‹‘‰‡±•‹•‹–‘…‘†”‹ƒŽƒ–”ƒ˜±•†‡ï…Ž‡‘ȋ‹‰̴ͳͲȌǤ•–‡…‘ƒ…–‹˜ƒ†‘”–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽŽŽ‡˜ƒƒ
…ƒ„‘ïŽ–‹’Ž‡•ˆ—…‹‘‡•…‘‘‘†‹ˆ…‹ƒ…‹×†‡Žƒ…”‘‘–‹ƒƒ–”ƒ˜±•†‡‘†‹ˆ‹…ƒ…‹‘‡•’‘•–Ǧ
–”ƒ†—……‹‘ƒŽ‡•ǡ‹–‡”ƒ……‹×…‘’‘Ž‹‡”ƒ•ƒǡ’”‘…‡•ƒ‹‡–‘†‡‘”‡…Ž—–ƒ‹‡–‘
†‡‘–”‘•…‘ƒ…–‹˜ƒ†‘”‡•–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽ‡•ǡ…‘‘ǦͳǤ†‡ž•
Ǧͳ‡•‡Žï‹…‘“—‡‡šŠ‹„‡
—‡”‹“—‡…‹‡–‘‡†‡–‡”‹ƒ†‘•–‡Œ‹†‘•ȋ…‘‘ï•…—Ž‘‡•“—‡Ž±–‹…‘‘–‡Œ‹†‘ƒ†‹’‘•‘Ȍ›‡•
ƒŽ–ƒ‡–‡ ‹†—…‹„Ž‡ ȋŽƒ ‡š’”‡•‹× †‡ ‡•–‡ ƒ…–‹˜ƒ†‘” •‡ ˜‡ ‹…”‡‡–ƒ†ƒ ‡ •‹–—ƒ…‹‘‡• †‡
†‡ƒ†ƒ†‡‘…ƒŽ‘”Ȍȋ‡ŽŽ›ƒ†…ƒ”’—ŽŽƒʹͲͲͶȌǤ
‹‰̴ͳͲǣ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡•“—‡ž–‹…ƒ †‡Ž ’ƒ’‡Ž ”‡‰—Žƒ†‘” †‡ Ǧͳ ‡ Žƒ …±Ž—Žƒ › •—• †‹ˆ‡”‡–‡• ‹–‡”ƒ……‹× …‘
ˆƒ…–‘”‡•†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ”‡’”‡•‘”‡•ǡ•—’”‡•‘”‡•†‡–—‘”‡•ǡ‡–…ǤȋNelly,etal.2004Ȍ
5. Relación entre la formación de encebadores para la replicación y la transcripción
deLSP
—“—‡ Žƒ œ‘ƒ †‡Ž ǦŽ‘‘’ ‡• —ƒ †‡ Žƒ• ž• †‹˜‡”‰‡–‡• ‡–”‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‰‡‘ƒ•
‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ ‡ ˜‡”–‡„”ƒ†‘• ‡š‹•–‡ ’‡“—‡Ó‘• „Ž‘“—‡• †‡ •‡…—‡…‹ƒ• ƒŽ–ƒ‡–‡
62
…‘•‡”˜ƒ†ƒ••‹–—ƒ†‘•‡–”‡›Ǥ•–‘•–”‡•‡Ž‡‡–‘••‘ŽŽƒƒ†‘•Dzconservedsequence
blocsdz ȋǡ › Ȍ › ’”‡•‡–ƒ †‹ˆ‡”‡–‡ ‡š–‡•‹× ȋ‹‰̴ͳͳȌǤ •–ƒ• ”‡‰‹‘‡•
’ƒ”‡…‡•‡”‹’‘”–ƒ–‡•’ƒ”ƒŽƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Ž‘•‡…‡„ƒ†‘”‡•‡Žƒ…ƒ†‡ƒ‘Ž†‡†‡Ž
– ȋŠƒ†‡Ž ƒ† Žƒ›–‘ ͳͻͻ͹ȌǤ  ‰‡‡”ƒŽǡ Žƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ Ž‘• –”ƒ•…”‹–‘• ˆ‹ƒŽ‹œƒ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×Šƒ•–ƒ‡Žˆ‹ƒŽ†‡•—‘Ž†‡Ǥ‘‘„•–ƒ–‡ǡ‡š‹•–‡‡˜‹†‡…‹ƒ•†‡—ˆ‡×‡‘
†‡–‡”‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡invitro,…‘””‡•’‘†‹‡–‡…‘Žƒ’‘•‹…‹×͵ͲͲǦʹͺʹ
‡ ‡Ž ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ –”ƒ•…”‹–‘• ’”‡ƒ–—”‘• †‡ —‘• ͳͲͲ’„
ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ȋŠƒǡƒ”‰‡‡–ƒŽǤʹͲͲ͸ȌǤ
ƒ •‡…—‡…‹ƒ …‘•‡”˜ƒ†ƒ Š—ƒƒ –‹‡‡ —ƒ Ž‘‰‹–—† †‡ ͳ͸’„ǡ †‘†‡ ͳͷ •‘ …‘
–‘†ƒ• Žƒ• ‰—ƒ‹ƒ• •‹–—ƒ†ƒ• ‡ —ƒ …ƒ†‡ƒǤ Ž •‹–‡–‹œƒ†‘ ƒ ’ƒ”–‹” †‡ …‘–‹‡‡ Žƒ•
‰—ƒ‹ƒ•ǡ›‡•–‡Š‡…Š‘…‘–”‹„—›‡ƒˆƒ˜‘”‡…‡”Žƒ‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒŠÀ„”‹†ƒǦ
‡ȋ—ƒ†Žƒ›–‘ͳͻͻ͸ȌǤƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡ŽŠÀ„”‹†‘Ȁ‹‡†‹ƒ–ƒ‡–‡”À‘
ƒ””‹„ƒ†‡Ž’—‡†‡‹…”‡‡–ƒ”Žƒ’”‘„ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡‹‹…‹ƒ…‹×†‡Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×Ǥ•–‘’—‡†‡•‡”
„‡‡ˆ‹…‹‘•‘ ‡ …ƒ•‘• †‘†‡ ‡• ‡…‡•ƒ”‹ƒ —ƒ ”ž’‹†ƒ ƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡Ž – ȋ‘ƒ™‹–œǡ
Žƒ›–‘‡–ƒŽǤʹͲͲ͸ȌǤ
‹‰̴ͳͳǤ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡•“—‡ž–‹…ƒ †‡Ž ǦŽ‘‘’ ȋƒ”…ƒ†‘ …‘ ŽÀ‡ƒ• †‹ƒ‰‘ƒŽ‡• †‹•…‘–‹—ƒ•Ȍǡ †‘†‡ •‡
”‡’”‡•‡–ƒŽƒ•”‡‰‹‘‡•…‘•‡”˜ƒ†ƒ•ǣǡǡǢŽƒ••‡…—‡…‹ƒ•’”‘‘–‘”ƒ•’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ›ǣ›Ǥ
‘•”‡…–ƒ‰—Ž‘•ƒœ—Ž‘•…—”‘Šƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒŽƒ•œ‘ƒ•†‡•…”‹–ƒ•†‡‹–‡”ƒ……‹×…‘ǤŽ”‡…–ƒ‰—Ž‘”‘Œ‘
”‡’”‡•‡–ƒ‡Ž•‹–‹‘†‡—‹×’ƒ”ƒǤŽƒ’ƒ”–‡‹ˆ‡”‹‘”•‡‘„•‡”˜ƒŽƒ•À–‡•‹•†‡…‘–‹—ƒǡƒ•À…‘‘‡Ž
„Ž‘“—‡‘‡ʹ’ƒ”ƒ†ƒ”Ž—‰ƒ”ƒŽ‘•‡…‡„ƒ†‘”‡•ǤȋFarge,etal.2006Ȍ
‡…‹‡–‡‡–‡ •‡ Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ “—‡ ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡ –‡”‹ƒ…‹× ’”‡ƒ–—”ƒ †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹× ‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ‡• — ’”‘…‡•‘ †‡’‡†‹‡–‡ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ȋŠƒǡ ƒ”‰‡ ‡– ƒŽǤ
ʹͲͲ͸ȌǤ‹‡–”ƒ•“—‡—–ƒ…‹‘‡•‡’”‘˜‘…ƒ—ƒŽ‡˜‡†‹•‹—…‹×†‡Žƒ–‡”‹ƒ…‹×
†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×’”‡ƒ–—”ƒǡŽ‘•—–ƒ–‡•‡…ƒ•‹‡Ž‹‹ƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡’”‘†—…–‘•
’”‡ƒ–—”‘•†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ‡…‘…”‡–‘Ž‘•—–ƒ–‡•†‡Žƒ”‡‰‹×͵ͲͲǦ͵ͲͶǤƒ—–ƒ…‹×
‡‘’”‘˜‘…ƒ‹‰ï‡ˆ‡…–‘Ǥ
63
‹‰̴ͳʹǤȋȌ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡–Ǥ‘•”‡•À†—‘•‡”‘Œ‘—‡•–”ƒŽƒœ‘ƒ
†‘†‡‘…—””‡Žƒ–‡”‹ƒ…‹×Ǥƒ•‰—ƒ‹ƒ•—„”ƒ›ƒ†ƒ••‘Žƒ••—•…‡’–‹„Ž‡•†‡ˆ‘”ƒ”
Ǧ“—ƒ†”—’Ž‡šǤȋȌƒ•ˆŽ‡…Šƒ•
‹†‹…ƒŽ‘•”‡•À†—‘•…—›ƒ—–ƒ…‹×’”‘˜‘…ƒ—ƒ”‡†—……‹×†‡Žƒ–‡”‹ƒ…‹×’”‡ƒ–—”ƒ†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǤȋFarge,
etal.2006Ȍ
†‡ž• •‡ Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ “—‡ ‡•–ƒ –‡”‹ƒ…‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ‡• †‡„‹†ƒ ƒ Žƒ
ˆ‘”ƒ…‹× †‡ ‡•–”—…–—”ƒ• †‡ Ǧ“—ƒ†”—’Ž‡š “—‡ •‡ ˆ‘”ƒ ‡ ‡Ž †‡•’—±• †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×†‡ȋƒ”‘‘‹ŒǡŠŽ‡”‡–ƒŽǤȌǤƒ„‹±•‡†‡‘•–”ד—‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡’‘Ž‹Ǧ
†”À‘ƒ„ƒŒ‘†‡‡•‹’‘”–ƒ–‡ ’ƒ”ƒŽƒ–‡”‹ƒ…‹×’”‡ƒ–—”ƒ†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ•–‡
‡…ƒ‹•‘‡•”‡‹‹•…‡–‡†‡Ž•‹•–‡ƒ†‡–‡”‹ƒ…‹×‡’”‘…ƒ”‹‘–ƒ•‹†‡’‡†‹‡–‡†‡Š‘ǡ
…‘Žƒ‡š…‡’…‹×“—‡Žƒ•‡•–”—…–—”ƒ•†‡
Ǧ“—ƒ†”—’Ž‡š”‡‡’ŽƒœƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡—hairpin
loopȋ—ƒŠ‘”“—‹ŽŽƒȌ‡‡Ž„ƒ…–‡”‹ƒ‘†—”ƒ–‡Žƒ–‡”‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
6. Transcripciónmitocondrialenlevadura
Ž– †‡S.cerevisiaeȋͺ͸„Ȍ –‹‡‡—ƒ ‘”‰ƒ‹œƒ…‹× …‘’Ž‡Œƒ…‘ ƒ„—†ƒ–‡•œ‘ƒ•‘
…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡•›‰‡‡•‹–‡””—’‹†‘•’‘”‹–”‘‡•ǡ‹‡–”ƒ•“—‡‡Ž–ƒÀˆ‡”‘‡•—…Š‘
ž•’‡“—‡Ó‘ȋͳ͸„Ȍ›…‘–‹‡‡—›’‘…ƒ•”‡‰‹‘‡•‘…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡•›ƒ—•‡…‹ƒ†‡‹–”‘‡•Ǥ
†‡ž•ǡ Žƒ ‹‹…‹ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡ S.cerevisae ‘…—””‡ ƒ ’ƒ”–‹” †‡ ïŽ–‹’Ž‡•
’”‘‘–‘”‡•ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ – †‡ ƒÀˆ‡”‘• •×Ž‘ ‡š‹•–‡ –”‡• •‡…—‡…‹ƒ• ’”‘‘–‘”ƒ•
†‡•…”‹–ƒ•ȋ
ƒ•’ƒ”‹ǡƒŽ‡„‡”‰‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ
ƒƒ“—‹ƒ”‹ƒ„ž•‹…ƒ’ƒ”ƒŽƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡Ǥcerevisiae…‘•‹•–‡ï‹…ƒ‡–‡‡†‘•ˆƒ…–‘”‡•
‘ …‘’‘‡–‡•ǣ Ͷͳ ‘ scǦ–ǡ › ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ͳ’ǡ –ƒ„‹± …‘‘…‹†‘
…‘‘ •…Ǧ–Ǥ  ‡•–‡ …ƒ•‘ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡• –‘–ƒŽ‡–‡ ‹†‡’‡†‹‡–‡ †‡ ’”‘†—…–‘•
…‘†‹ˆ‹…ƒ†‘• ‡ ï…Ž‡‘Ǥ  …‘–”ƒ•–‡ǡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡ ƒÀˆ‡”‘• •‡ Šƒ †‡ˆ‹‹†‘ …‘‘ —
•‹•–‡ƒ†‡–”‡•…‘’‘‡–‡•ǣ–ǡʹ›ǡƒ—“—‡”‡…‹‡–‡‡–‡‡š‹•–‡—…Šƒ
…‘–”‘˜‡”•‹ƒ ‡ ‡•–‡ …ƒ’‘Ǥ • ‹–‡”‡•ƒ–‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡Ž Š‘×Ž‘‰‘ †‡ ‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒǡ
ʹ’ǡ ‘ ’”‡•‡–ƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† ‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ’‡”‘ –‹‡‡ — ‹’‘”–ƒ–‡ ’ƒ’‡Ž ‡ ‡Ž
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–Ǥ
Ž‡˜ƒ†—”ƒǡ‡ŽŠ‡–‡”‘†À‡”‘ͶͳȀͳ’•‡—‡ƒ—ƒ”‡‰‹×†‡Ž’”‘‘–‘”†‡ͻ–ȋ”‡‰‹×
…‘•‡•‘ Ȍ †‡•†‡ †‘†‡ •‡ ‹…‹ƒ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋƒ‰—•ǡ ƒ‰ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻͶȌǤ
ͳ’ ’‡”ƒ‡…‡ ƒ•‘…‹ƒ†ƒ ƒ Ͷͳ †—”ƒ–‡ Žƒ ‹‹…‹ƒ…‹× › ‡ Ž‘• ’”‹‡”‘• ‡•–ƒ†À‘• †‡ Žƒ
64
‡Ž‘‰ƒ…‹×ǡ ’‡”‘ ‡• Ž‹„‡”ƒ†ƒ …—ƒ†‘ ‡’‹‡œƒ Žƒ ‡–ƒ’ƒ †‡ ‡Ž‘‰ƒ…‹×Ǥ Ͷͳ’ ‡• —ƒ ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ†‡•—„—‹†ƒ†ǡ“—‡…‘’ƒ”–‡•‹‹Ž‹–—††‡•‡…—‡…‹ƒ…‘Žƒ•’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ•͹›͵†‡
„ƒ…–‡”‹×ˆƒ‰‘•Ǥ —“—‡ Ͷͳ ’—‡†‡ ‹‹…‹ƒ” Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‘ •‡Ž‡…–‹˜ƒ‡–‡ ƒ ’ƒ”–‹” †‡
•‹–±–‹…‘•ǡ Žƒ ‡•’‡…‹ˆ‹…ƒ†ƒ† †‡Ž ˆƒ…–‘” ͳ’ ‡• ‡…‡•ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡ Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ ’”‘‘–‘”ƒ › Žƒ ‹‹…‹ƒ…‹× •‡Ž‡…–‹˜ƒ ȋ‹Ž‡›ǡ ‡ŽŽ‡” ‡– ƒŽǤ ͳͻͺͷȌǤ ‡ ˆ‘”ƒ
‹–‡”‡•ƒ–‡ǡ Ͷͳ’ ‡†‹ƒ–‡ •— ‹–‡”ƒ……‹× …‘ Ž‘• ’”‘‘–‘”‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• › Ž‘•
—…Ž‡×•‹†‘• –”‹ˆ‘•ˆƒ–‘•ǡ ’—‡†‡ ƒ…–—ƒ” …‘‘ •‡•‘” ’ƒ”ƒ Žƒ †‹•’‘‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ Ǥ ƒ
ƒ„—†ƒ…‹ƒ†‡–”ƒ•…”‹–‘•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•‡•–ž”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ…‘Žƒ”‡•’‹”ƒ…‹×›Žƒ•À–‡•‹•†‡
ǡ › …—ƒ†‘ ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘ — ”‡“—‡”‹‹‡–‘ ‡‡”‰±–‹…‘ ‡Ž‡˜ƒ†‘ ȋ‡• †‡…‹”ǡ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×†‡Ȍ‡š‹•–‡—ƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×†‡Žƒ•—„—‹†ƒ†‡•
†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ”‡•’‹”ƒ–‘”‹ƒǤ
7. Sistemadetraducciónenmitocondria
ƒ•À–‡•‹•†‡Žƒ•ͳ͵’”‘–‡Àƒ•…‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ•‡–‡•ŽŽ‡˜ƒ†ƒƒ…ƒ„‘’‘”—‡…ƒ‹•‘†‡
–”ƒ†—……‹×‡•’‡…‹ƒŽ‹œƒ†‘•‹–—ƒ†‘‡Žƒƒ–”‹œ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ‹‰̴ͳ͵ȌǤ‘•…‘’‘‡–‡•†‡Žƒ
ƒ“—‹ƒ”‹ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ †‡ Žƒ –”ƒ†—……‹× ȋˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ†—……‹×ǡ ˆƒ…–‘”‡• †‡ ‡Ž‘‰ƒ…‹× ›
‹–‘”‹„‘•‘ƒ•Ȍ•‘’ƒ”‡…‹†‘•ƒŽƒƒ“—‹ƒ”‹ƒ†‡„ƒ…–‡”‹ƒ›†‹ˆ‹‡”‡†‡Ž‘•‡…‘–”ƒ†‘•‡‡Ž
…‹–‘•‘Ž…‡Ž—Žƒ”Ǥ
Ž‹–‘”‹„‘•‘ƒƒÀˆ‡”‘‡•—ƒ’ƒ”–À…—Žƒͷͷǡ…‘’—‡•–ƒ’‘”—ƒ•—„—‹†ƒ†’‡“—‡Óƒǡʹͺǡ
›—ƒƒ›‘”ǡ͵ͻǡ›…‘–‹‡‡—…Šƒ•ž•’”‘–‡Àƒ•›•“—‡‡Ž”‹„‘•‘ƒ„ƒ…–‡”‹ƒ‘͹ͲǤ
ƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡›†ƒŽ—‰ƒ”ƒ’”‘†—…–‘•’‘Ž‹…‹•–”א‹…‘•ǡ†‘†‡Ž‘•–•
•‘ ‡•…‹†‹†‘• ’ƒ”ƒ ’”‘…‡•ƒ” Ž‘• –”ƒ•…”‹–‘• › †ƒ” Ž—‰ƒ” ƒ  › ”Ǥ •–‡ ’”‘…‡•‘ †‡
’—…–—ƒ…‹× ‡• ŽŽ‡˜ƒ†‘ ƒ …ƒ„‘ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† ‡†‘—…Ž‡ƒ•ƒ †‡ ƒ•ƒ Ǥ ƒ ’”‘–‡Àƒ
ͳǡ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ ‡ Žƒ ƒ–”‹œ ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ •‡ —‡ ƒ ” †‡ Žƒ •—„—‹†ƒ† ’‡“—‡Óƒ ʹͺǡ
•‹‡†‘ — ’”‹…‹’ƒŽ …‘•–‹–—›‡–‡ †‡ Žƒ •—„—‹†ƒ† ’‡“—‡Óƒ †‡Ž ”‹„‘•‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ›
’‡”‹–‡•—‡•ƒ„ŽƒŒ‡Ǥ‡Šƒ’‘†‹†‘‘„•‡”˜ƒ”“—‡—…Šƒ•†‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ•“—‡’ƒ”–‹…‹’ƒ‡
‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ †‡Ž ’”‡•‡–ƒ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• …‘ ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ›
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ǡ‡š‹•–‹‡†‘—˜À…—Ž‘‡–”‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ–”ƒ†—……‹×›—…Ž‡‘‹†‡•ǡ
–‘†‘‡ŽŽ‘Ž‘…ƒŽ‹œƒ†‘‡Žƒƒ–”‹œ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ…Š‹—‹ǡŠ‰ƒ‹‡–ƒŽǤȌǤ
‹‰̴ͳ͵Ǥ‡…ƒ‹•‘†‡–”ƒ†—……‹×ǡ’”‘…‡•ƒ‹‡–‘†‡›‡•ƒ„ŽƒŒ‡†‡‹–‘”‹„‘•‘ƒ•ǡŽ‘…ƒŽ‹œƒ†‘‡Žƒƒ–”‹œ
‹–‘…‘†”‹ƒŽǤȋUchiumi,etalǤȌ
65
C. FACTORDETRANSCRIPCIÓNMITOCONDRIALHUMANOA,
TFAM
Ž ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ Š—ƒ‘ ǡ ǡ ‡• Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‘„Œ‡–‘ †‡ —‡•–”‘
‡•–—†‹‘Ǥ…‘–‹—ƒ…‹×•‡†‡–ƒŽŽƒ”žƒŽ‰—ƒ†‡Žƒ•…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•†‡‡•–ƒ’”‘–‡ÀƒǤ
1. Introducción
Ž ’”‹‡” ˆƒ…–‘” †‡ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘ ‡ …±Ž—Žƒ• †‡ ƒÀˆ‡”‘ ˆ—‡ ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡
–”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ Š—ƒ‘ǡ ǡ ȋ‹•Š‡” ƒ† Žƒ›–‘ ͳͻͺͺȌǤ Ž ƒ‹•Žƒ‹‡–‘ †‡Ž
‰‡ “—‡ …‘†‹ˆ‹…ƒ ’ƒ”ƒ ”‡˜‡Ž× “—‡ ‡• — ‹‡„”‘ †‡ Žƒ ˆƒ‹Ž‹ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ• high
mobilitygroup ȋ
Ȍ ȋƒ”‹•‹ ƒ† Žƒ›–‘ ͳͻͻͳȌǡ “—‡ …‘ˆ‹‡”‡ ƒ Žƒ• ’”‘’‹‡†ƒ†‡•
’ƒ”ƒ …—”˜ƒ” › …—„”‹” ‡Ž Ǥ ‘• †‘‹‹‘• „‘š ’”‡•‡–ƒ —ƒ ‡•–”—…–—”ƒ ƒ’Ž‹ƒ‡–‡
…‘•‡”˜ƒ†ƒ†‘†‡–”‡•Š±Ž‹…‡•ƒŽ’Šƒ•‡‡…—‡–”ƒ’Ž‡‰ƒ†ƒ•‡ˆ‘”ƒ†‡Ǥ
•‡ ‡…—‡–”ƒ ‹˜‘Ž—…”ƒ†‘ ‡ ˜ƒ”‹‘• ’”‘…‡•‘• ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ• …‘ ‡Ž …‘‘
–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× › ƒ–‡‹‹‡–‘ †‡Ž ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ȋŠ‘ƒ• ƒ† ”ƒ˜‡”•
ʹͲͲͳȌǤ‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘•—…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒƒ…–‹˜ƒ”Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ’—‡†‡—‹”†‡ˆ‘”ƒ
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ‡Ž ”À‘ ƒ””‹„ƒ †‡ › ͳǡ …‘‘ •‡ ’—†‘ …‘’”‘„ƒ” ‡†‹ƒ–‡ ‡•ƒ›‘• †‡
footprint ȋ‹•Š‡”ǡ ‘’’‡” ‡– ƒŽǤ ͳͻͺ͹ȌǤ  ‡•–‘• ’”‘‘–‘”‡•ǡ ‡Ž •‹–‹‘ †‡ —‹× ’ƒ”ƒ •‡
‡…—‡–”ƒ •‹–—ƒ†‘ ”À‘ ƒ””‹„ƒ †‡Ž •‹–‹‘ †‡ ‹…‹‘ ȋǦͳʹ ƒ Ǧ͵ͻ’„ȌǤ ƒ”‡…‡ •‡” “—‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ †‡
ͳͲ’„‡–”‡Žƒ”‡‰‹×†‡ˆ‹‹†ƒ’ƒ”ƒ‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×›Žƒ”‡‰‹×†‡—‹×’ƒ”ƒ
‡• …”À–‹…ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋŠƒ‰ǡ ‹š•‘ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺ͸ȌǤ Ž •‡‰—†‘ •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡
–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ ʹǡ ’”‡•‡–ƒ —ƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ ͳͷ ’„ •‹‹Žƒ” ƒ Žƒ …‘•‡”˜ƒ†ƒ ‡ Ž‘• ‘–”‘•
’”‘‘–‘”‡•ǡ’‡”‘ƒ’ƒ”‡–‡‡–‡‘’”‡•‡–ƒ•‹–‹‘†‡—‹×’ƒ”ƒ”À‘ƒ””‹„ƒǤ
‡• —ƒ ’”‘–‡Àƒ †‡ ʹͶ͸ ƒ‹‘ž…‹†‘• ȋʹͶǤͶ ƒȌ …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ › •‹–‡–‹œƒ†ƒ ‡ ‡Ž ï…Ž‡‘ǡ
“—‡ ‡• ’‘•–‡”‹‘”‡–‡ –”ƒ•Ž‘…ƒ†ƒ ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ‰”ƒ…‹ƒ• ƒ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ —ƒ ”‡‰‹× Ǧ
–‡”‹ƒŽǡ ŽŽƒƒ†ƒ ȋmitochondrial leader sequenceȌ “—‡ ’”‡•‡–ƒ Žƒ ’”‘’‹‡†ƒ†‡•
‡…‡•ƒ”‹ƒ• ’ƒ”ƒ ‹’‘”–ƒ” Žƒ ’”‘–‡Àƒ Šƒ•–ƒ Žƒ ž–”‹œ †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǡ ‹…Ž—›‡†‘ …ƒ”‰ƒ•
’‘•‹–‹˜ƒ•—‹ˆ‘”‡‡–‡†‹•–”‹„—‹†ƒ•ƒ•À…‘‘’‘–‡…‹ƒŽ‡•Š±Ž‹…‡•ƒˆ‹’ž–‹…ƒ•Ǥȋ‹‰̴ͳȌǤ
Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ’‡’–À†‹…ƒ ”‡˜‡Žƒ †‘• ”‡‰‹‘‡• …‘•‡”˜ƒ†ƒ• “—‡ ˆ—‡”‘ †‡•…”‹–ƒ•
…‘‘ †‘• †‘‹‹‘• „‘š ‡ –ž†‡ǡ › ƒ—“—‡ ‡Ž •‡‰—†‘ †‘‹‹‘ ‡• ž• †‹˜‡”‰‡–‡ǡ
±•–‘• ’”‡•‡–ƒ — ʹ͸Ψ †‡ ‹†‡–‹†ƒ† › ͵͸Ψ †‡ •‹‹Ž‹–—† ‰Ž‘„ƒŽ …ƒ†ƒ —ƒ ȋ’‡”‹–‹‡†‘
‡•’ƒ…‹‘•Ȍȋƒ”‹•‹ ƒ† Žƒ›–‘ ͳͻͻͳȌǤ Ž ͹ͲΨ †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡•–ž…‘’—‡•–‘ ’‘” Ž‘• †‘‹‹‘•
„‘šǡŽ‘…—ƒŽŠƒ…‡’‡•ƒ”‡Žƒ”‡Ž‡˜ƒ…‹ƒˆ—…‹‘ƒŽ†‡‡•–‘•†‘‹‹‘•’ƒ”ƒǤ‘‘
ž• ƒ†‡Žƒ–‡ •‡ †‡–ƒŽŽƒ”žǡ ‡š‹•–‡ †‘• –‹’‘• ’”‹…‹’ƒŽ‡• †‡ ’”‘–‡Àƒ• ‡ ˆ—…‹× †‡Ž
ï‡”‘ †‡ „‘š › •— …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ —‹× ƒŽ †‡ ˆ‘”ƒ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ‘ ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ —‡
ƒ”‹•‹etalǤǡ“—‹‡‡•‘„•‡”˜ƒ”‘Žƒ”‡Žƒ…‹×‡š‹•–‡–‡‡–”‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡›
„‘š†‡Žˆƒ…–‘”Š—ƒ‘—…Ž‡ƒ”†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡȋUpstreamBindingFactorȌǡ’”‘–‡Àƒ
Š—ƒƒ…‘‘…‹†ƒ’‘”•‡”‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒŽƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡‡Žï…Ž‡‘Ǥ
66
—“—‡ ‡Ž –ƒƒÓ‘ †‡ Š—ƒ‘ ȋŠȌ › •‡ƒ †‹•’ƒ” ȋͻ͹ ƒ › ʹͷ ƒǡ
”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡Ȍǡ •—•‹‹Ž‹–—†‡…—ƒ–‘ƒ•‡…—‡…‹ƒ’”‹ƒ”‹ƒ†‡ƒ‹‘ž…‹†‘•‡•‹†—†ƒ„Ž‡Ǥ
ƒ ’”‹‡”ƒ „‘š †‡ ‡• —…Š‘ ž• •‹‹Žƒ” ƒ Žƒ ’”‹‡”ƒ „‘š †‡ ŠǤ ‹
‡„ƒ”‰‘ǡŽƒ•‡‰—†ƒ
„‘š†‡‡••‹‹Žƒ”ƒŽƒ•‡‰—†ƒ†‡Šǡ•‹‡†‘ƒ„ƒ•—…Š‘
ž•…‘”–ƒ•›†‹˜‡”‰‡–‡•“—‡‘–”‘–‹’‘†‡
„‘šȋƒ”‹•‹ƒ†Žƒ›–‘ͳͻͻͳȌǤ
’ƒ”–‹” †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ’”‹ƒ”‹ƒ †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ •‡ ’”‡†‹Œ‘ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ —ƒ •‡…—‡…‹ƒ
Ž‹‡”‡–”‡Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
„‘šǡ…‘—ï‡”‘†‡”‡•À†—‘•›…ƒ”‰ƒ’‘•‹–‹˜ƒ•‹‹Žƒ”ƒ
Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǤ ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ Šƒ •‹†‘ †‡•…”‹–ƒ …‘‘ …”À–‹…ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ”‡…‘‘…‹‹‡–‘
‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡•‡…—‡…‹ƒǡƒ•À…‘‘’ƒ”ƒ—ƒ‡ˆ‹…‹‡–‡ƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡ
Šƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
‹‰̴ͳǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•†‘‹‹‘•†‡Ǥƒ”ƒŒƒ’ƒ”ƒ‡Ž’”‹‡”†‘‹‹‘
„‘šȋ
ͳȌ…‘
•—• –”‡• Š±Ž‹…‡• › ‡ ˜‡”†‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž •‡‰—†‘ †‘‹‹‘ „‘š ȋ
ʹȌǤ –”‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• •‡ ‡…—‡–”ƒ —
Ž‹‡” ȋ‡ ƒƒ”‹ŽŽ‘Ȍǡ › ˆ‹ƒŽ‡–‡ — …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ȋ‡ ‰”‹•ȌǤ  Žƒ ”‡‰‹× Ǧ–‡”‹ƒŽ •‡ ‡…—‡–”ƒ ǡ ’ƒ”ƒ
–”ƒ•Ž‘…ƒ” Žƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ ƒ †‡Ž‹‹–ƒ…‹× †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• •‡ Šƒ Š‡…Š‘ ‡ „ƒ•‡ ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
–”‹†‹‡•‹‘ƒŽȋRubioCosials,etal.ȌǤ
2. DescubrimientodeTFAM
ˆ—‡ ’”‹‡”‘ †‡ˆ‹‹†ƒ …‘‘ ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ͳ ȋ–ˆͳȌǡ ‡…‡•ƒ”‹‘
’ƒ”ƒ ‡Ž ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ in vitro †‡ Ž‘• †‘• ’”‹…‹’ƒŽ‡• ’”‘‘–‘”‡• ‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ Š—ƒƒǤ
‘•–‡”‹‘”‡–‡ •‡ †‡•…—„”‹× “—‡ ’”‡•‡–ƒ„ƒ Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ —‹” •‡…—‡…‹ƒ• †‡ †‡
ˆ‘”ƒ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒȋ‹•Š‡”ƒ†Žƒ›–‘ͳͻͺͺȌǤ†‡ž•ǡ•‡†‡–‡…–×—’ƒ–”א†‡‹‰”ƒ…‹×…‘
Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡ïŽ–‹’Ž‡•„ƒ†ƒ•ƒŽƒ—‡–ƒ”‡Ž”ƒ–‹‘†‡’‘”ǡŽ‘…—ƒŽ”‡’”‡•‡–ƒ„ƒ
…‘’Ž‡Œ‘•Ȁ…‘†‹ˆ‡”‡–‡‡•–‡“—‹‘‡–”‹ƒǤ
‹…‹ƒŽ‡–‡ǡ Žƒ ‹˜‡•–‹‰ƒ…‹× ‡–‘”‘ •‡ ˆ‘…ƒŽ‹œ× ‡ ‡Ž ’ƒ’‡Ž …‘‘ ˆƒ…–‘” †‡
–”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ ƒ …‘’ƒ”ƒ…‹× †‡ Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• ’ƒ”ƒ › •—‰‹‡”‡ “—‡
’—‡†ƒˆ—…‹‘ƒ”†‡ˆ‘”ƒ‹†‡’‡†‹‡–‡ƒŽƒ‘”‹‡–ƒ…‹×ȋ‹•Š‡”ǡ‘’’‡”‡–ƒŽǤͳͻͺ͹ȌǤ
‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘•†‡ƒˆ‹‹†ƒ†•‡‘„•‡”˜×“—‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ȁ‡”ƒž•‡•–ƒ„Ž‡“—‡’ƒ”ƒ
‡Ž…ƒ•‘Ȁǡ…—ƒ†‘•‡”‡ƒŽ‹œƒ„ƒ‡•ƒ›‘•†‡…‘’‡–‹…‹×…‘—ƒ•‡…—‡…‹ƒ”ƒ†‘Ǥ
†‡ž•’ƒ”ƒŽƒ”‡ƒŽ‹œƒ…‹×†‡‡š’‡”‹‡–‘•†‡–”ƒ•…”‹’…‹×invitro‡”ƒ‡…‡•ƒ”‹ƒ—ƒ‡‘”
…ƒ–‹†ƒ††‡’ƒ”ƒ‡•–‹—Žƒ”“—‡’ƒ”ƒǡ›‡•–‘•‡‰—”ƒ‡–‡–‹‡‡—…Š‘“—‡˜‡”
…‘ Žƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ˆ—…‹‘ƒŽ †‡ ƒ„‘• ’”‘‘–‘”‡•in vivoǤ ‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• in vitro •—‰‡”Àƒ ›ƒ
‡–‘…‡• “—‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ’‘†Àƒ ”‡‰—Žƒ” Žƒ •‡Ž‡……‹× †‡Ž ’”‘‘–‘” †‘†‡ Žƒ
…ƒ–‹†ƒ††‡‡•‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒ”‡‰—Žƒ”–”ƒ•…”‹’…‹×Ȁ”‡‰—Žƒ…‹×†‡Ž–Ǥ
67
‘‘„•–ƒ–‡ǡ‡ͳͻͺ͹‹•Š‡”ǡetalǤ‘ƒ•‘…‹ƒ„ƒ—ƒ‹’Ž‹…ƒ…‹×ˆ—…‹‘ƒŽƒŽƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡
†‡—‹”‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡–‡ƒǡ•‹‘“—‡Žƒ†‹•…—•‹×•‘„”‡‡•–‡ƒ•’‡…–‘•‡Ž‹‹–ƒ„ƒƒ
”‡ˆŽ‡š‹‘ƒ”•‘„”‡Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡ƒŽ‰—ƒ•’”‘–‡Àƒ•†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒ—‹”†‡ˆ‘”ƒ
‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ’ƒ”ƒ ”‡‰—Žƒ” Žƒ —‹× †‡ †‡–‡”‹ƒ†‘• ƒ…–‹˜ƒ†‘”‡• ‘ ”‡’”‡•‘”‡• ƒ —‹”•‡ ƒ
†‡–‡”‹ƒ†ƒ•”‡‰‹‘‡•†‡Ž‰‡‘ƒǤ
3. IsoformadeTFAMymodificacionesposttraduccionales
3.1. Isoforma
Ž‰‡†‡ȋ͹ͲͳͻȌ•‡‡š’ƒ†‡—ƒ•ͳͲ„›…‘•‹•–‡‡͹‡š‘‡•›…‹…‘‹–”‘‡•Ǥ‡
Šƒ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘—ƒ‹•‘ˆ‘”ƒƒŽ–‡”ƒ–‹˜ƒ†‡invivo“—‡…‘””‡•’‘†‡ƒŽƒ†‡Ž‡……‹×†‡Ž
‡š‘ͷ …‘‘…‹†ƒ …‘‘ Ǧȟ‡š‘ͷ ȋ‘‹ƒ‰ƒǡ ƒ›ƒ•Š‹ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻ͵ȌǤ Ǧȟ‡š‘ͷ ‡•
’”‘†—…–‘†‡—ƒ’‡“—‡Óƒ†‡Ž‡……‹×‡—ƒ’‡“—‡Óƒ”‡‰‹×†‡͵ʹƒ‹‘ž…‹†‘•†‡Žƒ
„‘šʹ
†‡Ǥ—“—‡‘•‡…‘‘…‡ˆ—…‹×invivo’ƒ”ƒǦȟ‡š‘ͷǡ‡‡š’‡”‹‡–‘•invitro•‡
’—†‘…‘•–ƒ–ƒ”“—‡‡•–ƒ‹•‘ˆ‘”ƒ‡•‹…ƒ’ƒœ†‡ŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž
‡– ƒŽǤ ͳͻͻͷȌǡ ’‡”‘ ’”‡•‡–ƒ —ƒ †±„‹Ž ’”‘–‡……‹× ƒ DNasaI ‡ Žƒ ‹–ƒ† †‡Ž •‹–‹‘ ž•
’”‘š‹ƒŽ ƒŽ •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ Ǧȟ‡š‘ͷ ”‡–‹‡‡ Žƒ Šƒ„‹Ž‹†ƒ† †‡ —‹×
‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒǤ
•–ƒ ‹•‘ˆ‘”ƒ ‡• •‹‹Žƒ” ƒ Žƒ ‹•‘ˆ‘”ƒ ‡š‹•–‡–‡ †‡ ǡ ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ’ƒ”ƒ ’‘Ž‹‡”ƒ•ƒȋ̵ƒŠ‘‡›ǡ”ƒ†‘‡–ƒŽǤͳͻͻͳȌǤ‘‘ǡ’”‡•‡–ƒïŽ–‹’Ž‡•
„‘š
›—ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǤ‹‡„ƒ”‰‘ǡƒŽ…‘–”ƒ”‹‘†‡†‘†‡Žƒ…‘Žƒ‡•„ž•‹…ƒǡ‡‡Ž…ƒ•‘
†‡ Žƒ …‘Žƒ ‡• ƒ…À†‹…ƒ › •‡ …”‡‡ “—‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ …‘ „‘šͳ †‡ ‘†—Žƒ†‘ •—
…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹×ƒǡ‡˜‡œ†‡‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”•——‹×Ǥš‹•–‡—ƒˆ‘”ƒƒŽ–‡”ƒ–‹˜ƒ†‡ǡ
ʹǡ’”‡•‡–‡invivo›†‘†‡Žƒ•‡‰—†ƒ
„‘šŠƒ”‡•—Ž–ƒ†‘’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡†‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒǤ
ƒ ‹•‘ˆ‘”ƒ ʹ ‘ ’”‡•‡–ƒ Šƒ„‹Ž‹†ƒ† ’ƒ”ƒ ƒ…–‹˜ƒ” Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× in vivoǤ ƒ–‘ …‘‘’”‡•‡–ƒ—ƒ’±”†‹†ƒ†‡Žƒˆ—…‹×–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽ …—ƒ†‘•‡†‡Ž‡……‹‘ƒ—‘†‡
Ž‘• ‡š‘‡• ’‘” splicing ƒŽ–‡”ƒ–‹˜‘ǡ ‡•–ƒ ’±”†‹†ƒ ’ƒ”‡…‡ ƒˆ‡…–ƒ” Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ ”‡‰—Žƒ” Žƒ
—‹× ƒ Ǥ —“—‡ ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ ʹ › Ǧȟ‡š‘ ͷ ’ƒ”‡…‡ •‡” †‡•…‘‘…‹†‘ in vivoǡ ‡•
’‘•‹„Ž‡“—‡±•–ƒ•ˆ‘”ƒ•…‘”–ƒ•†‡’”‘–‡Àƒ—‡•–”‡ˆ—…‹‘‡•†‡—‹× ‡‘–”‘••‹–‹‘•†‡Ž
‰‡‘ƒ—…Ž‡ƒ”‘‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ
3.2. Modificaciónpostraduccional:acetilacióndeTFAM
ƒƒ…‡–‹Žƒ…‹×†‡Ž‘•‰”—’‘•ɂǦƒ‹‘†‡Ž›•‹ƒ‡•—ƒ‹’‘”–ƒ–‡‘†‹ˆ‹…ƒ…‹×”‡˜‡”•‹„Ž‡“—‡
’‡”‹–‡”‡‰—Žƒ”Žƒ‡š’”‡•‹×‰±‹…ƒǤ’ƒ”–‹…—Žƒ”‡ï…Ž‡‘ǡŽƒƒ…‡–‹Žƒ…‹×†‡Š‹•–‘ƒ•ƒ…–‹˜ƒ
Žƒ‡š’”‡•‹×‰±‹…ƒ’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡†‡„‹†‘ƒŽƒ‡—–”ƒŽ‹œƒ…‹×†‡’ƒ”–‡†‡Žƒ…ƒ”‰ƒ’‘•‹–‹˜ƒ†‡
Žƒ• Š‹•–‘ƒ• ‹’Ž‹…ƒ†‘ —ƒ ”‡†—……‹× †‡ Žƒ• ‹–‡”ƒ……‹‘‡• Š‹•–‘ƒǦ ‡ Š‹•–‘ƒǦŠ‹•–‘ƒǤ
ŽŽ‘’”‘˜‘…ƒŽƒ†‡•‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ž—…Ž‡‘•‘ƒ›’‡”‹–‡Žƒƒ……‡•‹„‹Ž‹†ƒ††‡
ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ƒŽ ‰‡‘ƒǤ —“—‡ Žƒ ƒ…‡–‹Žƒ…‹× ˆ—‡ †‡ˆ‹‹†ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ• Š‹•–‘ƒ•
‡š‹•–‡—ƒ…”‡…‹‡–‡Ž‹•–ƒ†‡’”‘–‡ÀƒǦŠ‹•–‘ƒ•ǡŽƒ•…—ƒŽ‡•Œ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Ž‡Žƒ”‡‰—Žƒ…‹×
†‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× › Žƒ ’”‘Ž‹ˆ‡”ƒ…‹× …‡Ž—Žƒ”Ǥ  ’ƒ”–‹…—Žƒ” ͳ › ‘–”ƒ• ’”‘–‡Àƒ• „‘š
•‘ƒ…‡–‹Žƒ†ƒ•Ǥ
68
ƒ”ƒ Žƒ ’”‘–‡Àƒ †‡ ï…Ž‡‘ ͳǡ ‡•–ƒ• ‘†‹ˆ‹…ƒ…‹‘‡• ’‘•–Ǧ–”ƒ†—……‹‘ƒŽ‡• ‘…—””‡ ‡ Žƒ•
Ž‹•‹ƒ•‹–—ƒ†ƒ•‡Žƒ•’‘•‹…‹‘‡•ʹ›ͳͳ‡Žƒ”‡‰‹×Ǧ–‡”‹ƒŽ†‡
ͳȋ–‡”‡”ǡ‹†ƒŽ‹‡–ƒŽǤ
ͳͻ͹ͺȌǤ ƒ ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ —‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ…‡–‹Žƒ†ƒ ‡• •‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ‡–‡ ƒ›‘” ’ƒ”ƒ
‡•–”—…–—”ƒ•†‡†‹•–‘”•‹‘ƒ†ƒ•ȋ…‹•’Žƒ–‹ƒ†‘Ȍ›fourwayjuntionȋ‰”‹‘˜ƒǡƒ•Š‡˜ƒ
‡–ƒŽǤʹͲͲͳȌǤ
†‡ŠÀ‰ƒ†‘†‡”ƒ–ƒ•‡‡…—‡–”ƒƒ…‡–‹Žƒ†ƒ‡—ï‹…‘”‡•‹†—‘†‡Ž‹•‹ƒ›‡•–ƒƒ…‡–‹Žƒ…‹×
‘˜ƒ”‹ƒ†‡ˆ‘”ƒ•—„•–ƒ…‹ƒŽ…‘Žƒ‡†ƒ†ȋ‹ƒ”†‘ǡ—•‹……‘‡–ƒŽǤʹͲͲ͵ȌǤ‡Šƒ•—‰‡”‹†‘“—‡Žƒ
ƒ…‡–‹Žƒ…‹×†‡’‘†”Àƒ”‡‰—Žƒ” Žƒ—‹×†‡ Žƒ’”‘–‡ÀƒƒŽǡ…‘ˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž ‘
‹–‡”ƒ……‹‘‡•†‡…‘‘–”ƒ•’”‘–‡Àƒ•†‡Žƒƒ“—‹ƒ”‹ƒ†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‘”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡
–Ǥ
3.3. Modificaciónpostraduccional:fosforilacióndeTFAM
• ‹–‡”‡•ƒ–‡ ‘–ƒ” “—‡ ‡š‹•–‡ †‹˜‡”•‘• •‹–‹‘• ’‘•‹„Ž‡• †‡ ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ’ƒ”ƒ Žƒ œ‘ƒ
…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡†‡ȋŠ‘ǡƒ‡–ƒŽǤͳͻͻͺȌ“—‡ˆ—‡”‘’—„Ž‹…ƒ†‘•’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ
Š‘×Ž‘‰ƒ ‡ Ǥcerevisiaeǡ ʹ’ǡ †‘†‡ Žƒ ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹× ’”‘˜‘…ƒ†ƒ ’‘” ‡•–À—Ž‘• ‡š–‡”‘•
’”‘˜‘…ƒ—ƒ’±”†‹†ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†ƒǤ‡Šƒ’”‡†‹…Š‘†‹ˆ‡”‡–‡•’—–‘•†‡ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×’ƒ”ƒ
Š—ƒƒǡ‡„ƒ•‡ƒŽ‘•’—–‘•‡š‹•–‡–‡•‡•—Š‘×Ž‘‰‘ȋ‹‰̴ʹȌǤ
‹‰̴ʹǤŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ’”‘–‡‹…ƒ’ƒ”ƒ‡Š—ƒ‘ǡ”ƒ–ƒ›”ƒ–אǤ‘ƒ•–‡”‹•…‘••‡—‡•–”ƒŽƒ•
œ‘ƒ•†‡’‘•‹„Ž‡ˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×ǡ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ•…ƒŒƒ•‹†‹…ƒŽ‘•†‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤƒ•…ƒŒƒ•‹†‹…ƒŽ‘•†‘•
†‘‹‹‘•
„‘šȋCho,etal.1998Ȍ
4. TFAMylacurvaturadelADN
‘…‘†‡•’—±•†‡•—†‡•…—„”‹‹‡–‘ˆ—‡’‘•‹„Ž‡…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ”—ƒ†‡Žƒ•…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•„ž•‹…ƒ•
†‡ ’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ” ƒ …ƒ„‘ •—ˆ—…‹×†‡ˆƒ…–‘”†‡‹‹…‹ƒ…‹× †‡Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×›’”‘–‡Àƒ
‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ‡‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Žǡ“—‡•‡”Àƒ•—…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒ†‘„Žƒ”›‡”‘ŽŽƒ”‡Ž
69
ȋ‹•Š‡”ǡ ‹•‘™•› ‡– ƒŽǤ ͳͻͻʹȌǤ ‡†‹ƒ–‡ ‡•–—†‹‘• …‘ …‹”…—Žƒ” ”‡ŽƒŒƒ†‘ ›
–‘’‘‹•‘‡”ƒ•ƒǡ •‡ †‡‘•–”× “—‡ ‡”ƒ …ƒ’ƒœ †‡ ‹–”‘†—…‹” ˜—‡Ž–ƒ• †‡ •—’‡”Š±Ž‹…‡ ‘
•—’‡”‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘‡‰ƒ–‹˜‘Ǥ•–ƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡‹–”‘†—…‹”•—’‡”‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘‡‰ƒ–‹˜‘’ƒ”‡…‡
‡•–ƒ” ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ Ž‹‰ƒ†‘ …‘ ‡Ž Š‡…Š‘ “—‡ ‡• — ƒ…–‹˜ƒ†‘” –”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽǡ “—‡
ˆ”‡…—‡–‡‡–‡’”‘˜‘…ƒ’‡”–—”„ƒ…‹‘‡•…‘ˆ‘”ƒ…‹‘ƒŽ‡•‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ž…‘‘Žƒ
‹–”‘†—……‹× †‡ ˜—‡Ž–ƒ• †‡ Š±Ž‹…‡ ‡‰ƒ–‹˜ƒ• “—‡ ’”‘—‡˜‡ — †‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ Ž‘…ƒŽ › Žƒ
ƒ’‡”–—”ƒ†‡ŽǤ
†‡ž• ‡†‹ƒ–‡ ‡•ƒ›‘• †‡ ’‡”—–ƒ…‹× …‹”…—Žƒ” ‹•Š‡” et alǤǡ …‘•–ƒ–ƒ”‘ Žƒ ƒŽ–‡”ƒ…‹×
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘ƒŽ “—‡ ‹†—…‡ ‡ Ž‘• ’”‘‘–‘”‡• › †‡•’—±• †‡ •— —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒǡ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹–”‘†—……‹× ’—–‘•†‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž –Ǥƒ„‹±‘„•‡”˜ƒ”‘
“—‡‡Ž†‘„Žƒ‹‡–‘†‡Ž‘”‡“—‡”Àƒ—ƒ—‹×‡•–ƒ„Ž‡›•—…‡†Àƒ–ƒ„‹±‡ •‡…—‡…‹ƒ•
…‘–”‘Ž ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ•Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‹•Š‡” et alǤ ˆ—‡”‘ Ž‘• ’”‹‡”‘• ‡ †‹•‘…‹ƒ” Žƒ —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡Ž†‘„Žƒ‹‡–‘†‡ŽǤ
‡†‹ƒ–‡„ƒŒ‘…‘†‹…‹‘‡•†‡ƒŽ–‘˜ƒ…À‘•‡”‡ƒŽ‹œ×Žƒ‡†‹†ƒ†‡Žï‡”‘†‡‡˜‡–‘•†‡
—‹×‹†‹˜‹†—ƒŽ‡•ǡ†‘†‡Žƒ—‹×†‡‹†—…Àƒ†‘„Žƒ‹‡–‘•†‡Ž†‡ͳͲͲάʹͲǏ‡—ƒ
…‘”–ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ȋƒ—ˆƒǡ —”‹•‹… ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͹Ȍ ȋ‹‰̴͵ȌǤ •–ƒ• ‡†‹ƒ†ƒ• †‹ˆ‹‡”‡ †‡ Ž‘
‘„•‡”˜ƒ†‘ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ʹ’ ‡†‹ƒ–‡ ‡ ‘†‘ tapping ȋ”‹††Ž‡ǡ Žƒ”‡ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͶȌ
“—‡ ‡”ƒ †‡ —‘• ͹ͺǏǤ ƒ †ƒ–‘ ƒ †‡•–ƒ…ƒ” ‡”ƒ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ ‡ Žƒ „ƒ•‡ †‡
‡•–”—…–—”ƒ•–‹’‘Ž‘‘’‘πǤ
‹‰̴͵Ǥž‰‡‡•†‡‡…‘†‹…‹‘‡•†‡‡Ž‡˜ƒ†‘˜ƒ…À‘ǡ†‘†‡•‡’—‡†‡‘„•‡”˜ƒ”Žƒ…‘’ƒ…–ƒ…‹×†‡Ž›•—•
‡•’‡…‹‡• ‹–‡”‡†‹ƒ•Ǥ ƒ ‹ƒ‰‡ —‡•–”ƒ Žƒˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž‘‘’•ƒ „ƒŒƒ‘…—’ƒ…‹× †‡ ǡ Žƒ• ˆŽ‡…Šƒ•‹†‹…ƒ Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ†‡‡Žƒ„ƒ•‡†‡Žƒ•‡•–”—…–—”ƒ•–‹’‘πǤ‡Ž’ƒ‡Ž†‡”‡…Š‘•‡—‡•–”ƒ—‡•“—‡ƒ†‡ŽŽƒ—‹×†‡
ƒŽǡŽ‘•’—–‘•”‡’”‡•‡–ƒƒȋKaufman,etalǤȌǤ
5. TFAMysuuniónalADN
’”‡•‡–ƒŽƒ’”‘’‹‡†ƒ††‡—‹”†‡ˆ‘”ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ•–ƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡
—‹”–ƒ–‘ƒ•‹–‹‘•‡•’‡…Àˆ‹…‘•†‡Ž…‘‘ƒ”‡‰‹‘‡•‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ•ŽƒŠƒ…‡ï‹…ƒ†‡–”‘†‡
Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ†‡’”‘–‡Àƒ•
Ǥ†‡ž•ǡ’”‡•‡–ƒŽƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹”ƒ‘–”‘•–‹’‘•†‡
ǡ…‘‘†ƒÓƒ†‘…‘…‹•’Žƒ–‹‘‘Š‘”“—‹ŽŽƒ•†‡”‡…‘„‹ƒ…‹×Ǥ
70
5.1. TFAM:uniónespecíficadesecuencia(LSP,HSP1)
‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ’ƒ”–‹…‹’ƒ‡‡Ž‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‡†‹ƒ–‡
•——‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒ”‡‰‹‘‡•”À‘ƒ””‹„ƒ†‡Žƒ•œ‘ƒ•’”‘‘–‘”ƒ•’ƒ”ƒŽƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ›
ͳȋ‹‰̴ͶȌǤ
‹‰̴ͶǤ •“—‡ƒ †‡Ž ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ Š—ƒ‘ …‘ Žƒ ƒ’Ž‹ƒ…‹× †‡ Žƒ œ‘ƒ ŽŽƒƒ†ƒ ǦŽ‘‘’ǡ †‘†‡ •‡
‡…—‡–”ƒŽƒ•”‡‰‹‘‡•’”‘‘–‘”ƒ•†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
ͷǤͳǤͳǤ ‡‰‹×†‡’”‘–‡……‹×’ƒ”ƒ›ͳ’‘”’ƒ”–‡†‡
‡†‹ƒ–‡ƒžŽ‹•‹•’‘”footprinting•‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”‘†‘•”‡‰‹‘‡•†‡—‹×†‡ƒ–
‡Žƒ•œ‘ƒ•’”‘š‹ƒŽ‡•ƒŽ‘•’”‘‘–‘”‡•ȋ›ͳȌǤ‘•†‘••‹–‹‘•†‡—‹×ȋǦ’”‘š‹ƒŽ
›Ǧ’”‘š‹ƒŽȌ•‡‡…—‡–”ƒ •‹–—ƒ†‘•‡–”‡ Žƒ ’‘•‹…‹× ǦͳʹƒǦ͵ͻ’„ǡ”À‘ ƒ””‹„ƒ †‡Ž •‹–‹‘ †‡
‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ’‡”‘…‘‘”‹‡–ƒ…‹×‘’—‡•–ƒƒŽƒ†‹”‡……‹×†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ȋ‹‰̴ͷȌǤ
ŽŽ‘•—‰‹‡”‡“—‡’‘†”Àƒˆ—…‹‘ƒ”†‡ˆ‘”ƒ„‹†‹”‡……‹‘ƒŽȋ‹•Š‡”ǡ‘’’‡”‡–ƒŽǤͳͻͺ͹ȌǤ
x ͳ
’”‘–‡‰‡†±„‹Ž‡–‡Žƒ”‡‰‹×”À‘ƒ””‹„ƒ†‡Ǧͳ͵ƒǦ͵ͷ’„ȋ’‘•‹…‹×ͷͷͻ–Ȍ‡Žƒ
…ƒ†‡ƒ ‘Ǧ…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡Ǥ ƒ †‡„‹Ž‹†ƒ† †‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× Ǧ ȋ…‘’ƒ”ƒ†ƒ …‘ Žƒ
‹–‡”ƒ……‹×ǦȌ•‡˜‡”‡ˆŽ‡Œƒ†ƒ‡Ž‘•ƒžŽ‹•‹•†‡’”‘–‡……‹×‡†‹ƒ–‡DNasaIǡ
†‘†‡‡•‡…‡•ƒ”‹‘—ƒ›‘””ƒ–‹‘†‡’ƒ”ƒŽƒ’”‘–‡……‹×Ǥ
x ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ʹ͵’„•‘’”‘–‡‰‹†‘•ˆ—‡”–‡‡–‡‡…ƒ†ƒ…ƒ†‡ƒǡ…‘—ƒƒ”…ƒ†ƒ
ƒ•‹‡–”Àƒ‡–”‡Žƒ…ƒ†‡ƒ‘Ǧ…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ǡ†‘†‡Žƒ’”‘–‡……‹×…‘’Ž‡–ƒ•—…‡†‡†‡Ǧͳʹƒ
Ǧ͵ͷ †‡Ž •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ …‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ǡ Žƒ ’”‘–‡……‹× …‘’Ž‡–ƒ
•—…‡†‡†‡Ǧͳ͸ƒǦ͵ͻ’„Ǥ
71
‹‰̴ͷǤ ‡‰‹‘‡• †‡ ’”‘–‡……‹× ˆ”‡–‡ ƒ ‡•ƒ›‘• †‡ †‹‰‡•–‹× …‘ ƒ•ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• › Ǥ ‘•
ƒ•–‡”‹•…‘• —‡•–”ƒ Ž‘• •‹–‹‘• †‡ …‘”–‡ ’ƒ”ƒ ƒ•ƒǤ ƒ ŽÀ‡ƒ •‘Ž‹†ƒ —‡•–”ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‡ ’”‘–‡……‹× ’ƒ”ƒ
…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡›ŽƒŽÀ‡ƒ†‹•…‘–‹—ƒ’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ‘Ǧ…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ǤŽƒˆ‹‰—”ƒŠƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒͳǤȋFisher,et
alǤȌ
‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ Žƒ• †‘• ”‡‰‹‘‡• ’”‘š‹ƒŽ‡• †‡ —‹× “—‡ ’”‡•‡–ƒ ȋͳǡ Ȍ ‡•–ž
•‹–—ƒ†ƒ• ‡šƒ…–ƒ‡–‡ ƒ Žƒ ‹•ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ”‡•’‡…–‘ ƒŽ •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹ƒ…‹× › •— Ž‘‰‹–—† ‡•
ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡—‘•ʹ͵’„Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡ‡š‹•–‡†‘•†‹ˆ‡”‡…‹ƒ•ƒ†‡•–ƒ…ƒ”Ǥƒƒˆ‹‹†ƒ††‡
’‘”•—•‹–‹‘’”‘š‹ƒŽƒ‡•ƒ›‘”“—‡’ƒ”ƒͳȋŽƒ’”‘–‡……‹×†‡•—…‡†‡…‘
”ƒ–‹‘•†‡Ͷ˜‡…‡•‡‘”ȌǤ†‡ž•ǡƒŽ…‘–”ƒ”‹‘†‡Ž…ƒ•‘’ƒ”ƒ†‘†‡Žƒ’”‘–‡……‹×•‡
†ƒ‡Žƒ•†‘•…ƒ†‡ƒ•ǡ’ƒ”ƒͳ‡š‹•–‡‡‘”’”‘–‡……‹×’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡†‡Ǥ
ƒ• †‘• ”‡‰‹‘‡• †‡ —‹× ’ƒ”ƒ •‘ ƒžŽ‘‰ƒ• ‡ ’‘•‹…‹× › ˆ—…‹× –”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽǡ
ƒ†‡ž•’”‡•‡–ƒ…‹‡”–ƒŠ‘‘Ž‘‰Àƒ†‡•‡…—‡…‹ƒŽ‘…—žŽ•—‰‹‡”‡“—‡‡ƒŽ‰ï‘‡–‘—ƒ
†—’Ž‹…ƒ…‹×ǡ ’ƒ”…‹ƒŽ ‘ …‘’Ž‡–ƒǡ †‡ — ’”‘‘–‘” „‹†‹”‡……‹‘ƒŽ ’‡”‹–‹× Žƒ •‡’ƒ”ƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×†‡ ƒ„ƒ•…ƒ†‡ƒ•ǡ›’‡”‹–‹× ƒ•ÀŽƒ”‡‰—Žƒ…‹×†‹ˆ‡”‡…‹ƒŽ †‡Žƒ•†‘•—‹†ƒ†‡•
†‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ”‡’”‡•‡–ƒ†ƒ• ’‘” Žƒ …ƒ†‡ƒ › Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ Žƒ †—’Ž‹…ƒ…‹× †‡ ‡•–ƒ
•‡…—‡…‹ƒ’‘†”ÀƒŠƒ„‡”’‡”‹–‹†‘ŽƒDz‡•’‡…‹ƒŽ‹œƒ…‹×dz†‡’”‘‘–‘”‡•‡•’‡…Àˆ‹…‘•†‡…ƒ†‡ƒ‡
‡Ž–ȋ‹•Š‡”ǡ‘’’‡”‡–ƒŽǤͳͻͺ͹ȌǤ
ͷǤͳǤͳǤͳǤ
ˆ‹‹†ƒ†’‘”Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡—‹×ǡͳ†‡
Invitroǡ’”‡•‡–ƒ—ƒƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†’ƒ”ƒ—‹”•‡ƒ“—‡ƒͳȋ‹•Š‡”ƒ†Žƒ›–‘
ͳͻͺͺȌǤ‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘•†‡ƒˆ‹‹†ƒ†•‡‘„•‡”˜×“—‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ȁ‡”ƒž•‡•–ƒ„Ž‡
“—‡’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘Ȁͳǡ…—ƒ†‘•‡”‡ƒŽ‹œƒ„ƒ‡•ƒ›‘•†‡…‘’‡–‹…‹×…‘—ƒ•‡…—‡…‹ƒ
”ƒ†‘Ǥ†‡ž• ’ƒ”ƒŽƒ ”‡ƒŽ‹œƒ…‹×†‡ ‡š’‡”‹‡–‘•†‡–”ƒ•…”‹’…‹× invitro ‡”ƒ ‡…‡•ƒ”‹ƒ
—ƒ ‡‘” …ƒ–‹†ƒ† †‡ ’ƒ”ƒ ‡•–‹—Žƒ” “—‡ ’ƒ”ƒ ǡ › ‡•–‘ •‡‰—”ƒ‡–‡ –‹‡‡
—…Š‘ “—‡ ˜‡”…‘Žƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ˆ—…‹‘ƒŽ†‡ƒ„‘•’”‘‘–‘”‡•invivoǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ
’‘†”Àƒ ”‡‰—Žƒ” Žƒ •‡Ž‡……‹× †‡Ž ’”‘‘–‘” › ‡ …‘•‡…—‡…‹ƒ Žƒ ‡•–”‡…Šƒ ”‡Žƒ…‹× ‡–”‡
–”ƒ•…”‹’…‹× ›”‡‰—Žƒ…‹×†‡Ž –Ǥ•–ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ‡Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹×‡–”‡ ͳ›ˆ—‡
ƒ•‘…‹ƒ†ƒƒŽƒ‡…‡•‹†ƒ††‡—ƒ’‡”–—”„ƒ…‹×‡•–”—…–—”ƒŽƒ›‘”‡ͳȋŠƒ‰ƒ†Žƒ›–‘
ͳͻͺͶȌǤ
‡…‹‡–‡‡–‡ ‡†‹ƒ–‡ ‡•ƒ›‘• †‡ Surface Plasmon Ressonance ȋȌǡ •‡ …‘ˆ‹”× “—‡
’”‡•‡–ƒ—ƒƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”•—”‡‰‹×†‡—‹×ƒ…‘’ƒ”ƒ†‘…‘Žƒƒˆ‹‹†ƒ†
’‘” ͳǤ ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† ‡–”‡ ‡•–ƒ• †‘• •‡…—‡…‹ƒ• ‡• †‡ — ‘”†‡ †‡ ͳͲ ˜‡…‡•Ǥ
ƒ—ˆƒ et alǡ †‡ˆ‹Àƒ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ — †À‡”‘ •‘„”‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ Ͷͷ – › — –‹’‘ †‡
72
—‹×…‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒǢ–ƒ–‘Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž†À‡”‘…‘‘‡Ž‡ˆ‡…–‘…‘‘’‡”ƒ–‹˜‘†‡•‘„”‡
•‡”ž†‹•…—–‹†‘•ž•ƒ†‡Žƒ–‡ȋƒ—ˆƒǡ—”‹•‹…‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
ͷǤͳǤͳǤʹǤ
ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡‡
‹•Š‡” et alǡ ƒ’‡ƒ”‘ Ž‘• …‘–ƒ…–‘• ‡–”‡ › ’ƒ”‡• †‡ „ƒ•‡• ‡•’‡…Àˆ‹…‘• †‡ “—‡
‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ‡Ž…‘’Ž‡Œ‘’”‘–‡ÀƒǦǡ–ƒ–‘’ƒ”ƒŠ—ƒ‘…‘‘’ƒ”ƒ”ƒ–אǡ—•ƒ†‘‡Ž•‹•–‡ƒ
†‡‡–‹Žƒ…‹×’‘”‹–‡”ˆ‡”‡…‹ƒȋ“—‡…‘•‹•–‡‡‡–‹Žƒ”’—”‹ƒ•ǡ‡‡Žž–‘‘†‡͹‰—ƒ‹ƒ›
‡͵†‡ƒ†‡‹ƒǡ›‘„•‡”˜ƒ”Žƒ‹…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡’ƒ”ƒ—‹”ƒŽ‘•ˆ”ƒ‰‡–‘•‡–‹Žƒ†‘•ȌǤ
•–‘• ‡š’‡”‹‡–‘ ”‡˜‡Žƒ”‘ “—‡ –ƒ–‘ Š ȋŠ—ƒ‘Ȍ …‘‘  ȋ”ƒ–אȌ …‘–ƒ…–ƒ
’—”‹ƒ• †‡ ƒ„ƒ• …ƒ†‡ƒ• †‡Ž –ƒ–‘ ‡ ‡Ž •—”…‘ ƒ›‘” …‘‘ ‡‘” ‡ Žƒ ”‡‰‹‘‡•
†‡ˆ‹‹†ƒ•‡†‹ƒ–‡Ž‘•‡•ƒ›‘•†‡’”‘–‡……‹×—•ƒ†‘DNasaIȋ‹•Š‡”ǡƒ”‹•‹‡–ƒŽǤͳͻͺͻȌǤ
•–‘•‡š’‡”‹‡–‘•—‡•–”ƒ“—‡Š”‡ƒŽ‹œƒ‡š–‡•‹˜‘•…‘–ƒ…–‘•…‘‡Ž•—”…‘ƒ›‘”ƒŽ‘
Žƒ”‰‘†‡–‘†‘‡ŽǡŽ‘“—‡Šƒ…‡’‡•ƒ”“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—–‹’‘†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘ƒŽ‘Žƒ”‰‘
†‡ –‘†ƒ Žƒ •‡…—‡…‹ƒǡ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ ˆ‘”ƒ †‡ …‘’Ž‡Œ‘ ’”‘–‡ÀƒǦ ‡š–‡†‹†ƒǤ ‹
‡„ƒ”‰‘ǡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡  ‡Ž ’ƒ–”א †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ‡• —…Š‘ ž• •‹’Ž‡ǡ
…‘•‹•–‹‡†‘‡†‘•”‡‰‹‘‡•†‡…‘–ƒ…–‘•‹–—ƒ†ƒ•‡Ž‘•‡š–”‡‘•†‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×ǡ
•‡’ƒ”ƒ†ƒ• ’‘” —ƒ ˜—‡Ž–ƒ †‡ ȋ̱ͳͲ ’„ȌǤ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ †‡„‡ –‡‡”•‡ ‡ …—‡–ƒ “—‡ ‡–”‡
‡•–‘•†‘•†‘‹‹‘•†‡‘‡š‹•–‡’ƒ”‡•
ǡŽ‘…—ƒŽ‡•’”‡”‡“—‹•‹–‘’ƒ”ƒ‡Žƒ’‡ƒ†‘†‡
Ž‘• …‘–ƒ…–‘• ‡ ‡Ž •—”…‘ ƒ›‘” ‡†‹ƒ–‡ ‡–‹Žƒ…‹× ’‘” ‹–‡”ˆ‡”‡…‹ƒǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡•–‘•
ƒ—–‘”‡• …‘…Ž—›‡”‘ “—‡  ’‡”ƒ‡…‡”Àƒ ƒ Ž‘ Žƒ”‰‘ †‡Ž •—”…‘ ƒ›‘” ‡ —ƒ ˆ‘”ƒ
‡š–‡†‹†ƒ†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘’”‘–‡ÀƒǦǡ›ƒŽ‰‘•‹‹Žƒ”ƒŽƒ“—‡‡š‹•–‹”Àƒ’ƒ”ƒŠǤ
 ‡Ž’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘’‘” Š›‡•’‘•‹„Ž‡†‹ˆ‡”‡…‹ƒ”†‘• ‘–‹˜‘• †‡
—‹×‡ˆ—…‹×†‡Ž•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǣ—‘ž•’”‘š‹ƒŽ›ž•…‘•‡”˜ƒ†‘ǡ›
‘–”‘ž•†‹•–ƒŽȋ‹‰̴͹ȌǤȋ‹•Š‡”ǡƒ”‹•‹‡–ƒŽǤͳͻͺͻȌǤ
‹ƒŽ‡–‡ǡ‡•–‘•ƒ—–‘”‡•‘„•‡”˜ƒ”‘“—‡ƒ„‘•ˆƒ…–‘”‡•…‘–ƒ…–ƒ†‡ˆ‘”ƒ‡š–‡•‹˜ƒ…‘‡Ž
•—”…‘ƒ›‘”›‡‘”‡ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡Žƒ•‹•ƒ•’‘•‹…‹‘‡•‡”‡Žƒ…‹×ƒŽ•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘
†‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ ”‡ƒŽ‹œƒ†‘ …‘–ƒ…–‘• ‡ ž• †‡ —ƒ …ƒ”ƒ †‡ Žƒ †‘„Ž‡ Š±Ž‹…‡ › …‘ —‹±†‘•‡ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Ž†‡ˆ‘”ƒ‡š–‡†‹†ƒǤŽŠ‡…Š‘†‡“—‡‡Ž–‹’‘†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘‘
—‹×ƒ’ƒ”ƒŠ›ˆ—‡•‡•‹‹Žƒ”ǡ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ•‡ƒ†‹˜‡”‰‡–‡ǡ
•—‰‹”‹× “—‡ ‡•–ƒ †‹˜‡”‰‡…‹ƒ ‘ ‹’Ž‹…ƒ„ƒ ‰”ƒ†‡• …ƒ„‹‘• ‡•–”—…–—”ƒŽ‡• ‡ Ž‘• ‘–‹˜‘• †‡
ȋ‹•Š‡”ǡƒ”‹•‹‡–ƒŽǤͳͻͺͻȌǤ
73
‹‰̴͹ǣȋȌ‡‰‹‘‡•’”‘‘–‘”ƒ•’ƒ”ƒŠ› ƒŽ‹‡ƒ†ƒ•‡ ˆ—…‹×†‡Ž•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘ †‡–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥƒ•
…ƒŒƒ•’—–‡ƒ†ƒ•‹†‹…ƒŽƒ•”‡‰‹‘‡•†‡’”‘–‡……‹×‡†‹ƒ–‡footprintƒžŽ‹•‹•Ǥ‘•”‡•À†—‘•†‡…‘–ƒ…–‘…‘‡Ž
’”‡•‡–ƒ—…À”…—Ž‘Ǥƒ•…ƒŒƒ•˜‡”†‡•›ƒ”ƒŒƒ†‡•–ƒ…ƒŽ‘•†‘•‘–‹˜‘•†‡…‘–ƒ…–‘†‡ˆ‹‹†‘•†‡–”‘†‡Žƒ”‡‰‹×
†‡’”‘–‡……‹×†‡ǤȋȌŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡•‡…—‡…‹ƒ‡–”‡Žƒ•œ‘ƒ•†‡—‹×†‡ƒ›Ž•’ǡ†‘†‡•‡
—‡•–”ƒŽ‘•‘–‹˜‘•†‡…‘–ƒ…–‘…‘…ƒŒƒ•†‡…‘Ž‘”‡•›…‘ŽÀ‡ƒ•˜‡”–‹…ƒŽ‡•ǡŽƒ…‘•‡”˜ƒ…‹×‡–”‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•Ǥ
ȋFisher,etal.1987Ȍ
ͷǤͳǤʹǤ ‡‰‹×†‡’”‘–‡……‹×†‡‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•‡
†‡ž•†‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡—‹×Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ•‡ͳ›ǡˆ—‡”‘‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘•†‘••‹–‹‘•†‡
—‹× ƒ†‹…‹‘ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ ‡†‹ƒ–‡ ƒžŽ‹•‹• †‡ footprinting ‡†‹ƒ–‡ DNasa Ǥ ƒ
’”‘–‡……‹× ŽŽ‡˜ƒ†ƒ ƒ …ƒ„‘ ’‘” •‡ ‡š–‹‡†Àƒ ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ †‡•†‡ Žƒ ’‘•‹…‹× ʹ͵Ͳ ƒ
ʹͻͲǡ ‡•–ƒ ”‡‰‹× …‘•‹†‡”ƒ„Ž‡‡–‡ ƒ›‘” ƒ Žƒ• œ‘ƒ• ’”‘š‹ƒŽ‡• †‡ ͳ › ’—‡†‡ •‡”
†‹˜‹†ƒ†‡†‘••—„œ‘ƒ•“—‡’”‡•‡–ƒ…‹‡”–ƒŠ‘‘Ž‘‰Àƒƒ›ͳȋ‹•Š‡”ǡ‘’’‡”‡–ƒŽǤ
ͳͻͺ͹Ȍȋ‹‰̴ͺȌǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡š‹•–‡…—ƒ–”‘”‡‰‹‘‡•†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ’ƒ”ƒ•‹–—ƒ†ƒ•
†‡–”‘ǦŽ‘‘’ǣH’ƒ”ƒ Žƒ œ‘ƒ ’”‘š‹ƒŽ †‡ ͳȋͷʹ͵ǦͷͷͳȌǡL’ƒ”ƒ Žƒ œ‘ƒ’”‘š‹ƒŽ†‡ ȋͶͳͺǦͶͶͷȌǡX†‡Žƒ’‘•‹…‹×ʹ͵͵ƒʹ͸Ͳ‡Y†‡Žƒ’‘•‹…‹×ʹ͹͸ƒ͵Ͳ͵Ǥ
‹”ƒ†‘…‘ž•†‡–ƒŽŽ‡•ŽƒŽ‘…ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•‡’‘†‡‘•‘„•‡”˜ƒ”“—‡±•–ƒ•
•‡ ‡…—‡–”ƒ ’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡ ‹…Ž—‹†ƒ• †‡–”‘ †‡ › ǡ ”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡ ȋ‹‰̴ͺȌǤ
—“—‡ ‘ ‡š‹•–‡ ‹ˆ‘”ƒ…‹× ˆ—…‹‘ƒŽ ‡ ”‡Žƒ…‹× ƒ ‡•–ƒ• •‡…—‡…‹ƒ• › ǡ ”‡…‹‡–‡‡–‡
ƒŽ‰—‘• ‡š’‡”‹‡–‘• ‹†‹…ƒ Žƒ ”‡Žƒ…‹× ‡–”‡ ȋ†‘†‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ
’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒȌ › Žƒ –‡”‹ƒ…‹× ’”‡ƒ–—”ƒ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ’ƒ”ƒ ǡ “—‡ †ƒ
Ž—‰ƒ”ƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡‡…‡„ƒ†‘”‡•’ƒ”ƒŽƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡†‡•†‡ȋ•‹–—ƒ†‘–ƒ„‹±‡
ǦŽ‘‘’Ȍȋ…‘‡–ƒ†‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡‡‡Ž…ƒ’À–—Ž‘–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽȌǤ
74
‹‰̴ͺǤ•“—‡ƒ†‡Ž‘••‹–‹‘•†‡—‹×’ƒ”ƒ†‡–”‘†‡ŽǦŽ‘‘’‘„•‡”˜ƒ†‘•‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘•†‡’”‘–‡……‹×
…‘DNasaIǤȋȌ„‹…ƒ…‹×”‡Žƒ–‹˜ƒ†‡Ž‘••‹–‹‘•†‡—‹×†‡†‡–”‘†‡ŽǦŽ‘‘’…‘Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡‹‹…‹‘†‡
–”ƒ•…”‹’…‹×’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ›ǡƒ•À…‘‘Žƒ•”‡‰‹‘‡•…‘•‡”˜ƒ†ƒ•›ǤȋȌ‘’ƒ”ƒ…‹×†‡•‡…—‡…‹ƒ
†‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•”‡‰‹‘‡•†‡—‹×ƒǤȋFisher,etal.1987Ȍ
ƒ …‘’ƒ”ƒ…‹× †‡ Ž‘• •‹–‹‘• †‡ —‹× †‡ ‘”–׎‘‰‘• ’ƒ”ƒ ’‡”‹–‡ ‡•–ƒ„Ž‡…‡” •‹‹Ž‹–—†
‡–”‡•‡…—‡…‹ƒ•ǣǣͻͶάʹΨǡǣͺͷά͹Ψǡǣ͹ͻάͳͷΨ‡ǣ͸ͳάͳͶΨǤ‘••‹–‹‘•›‘’”‡•‡–ƒ
†‡Ž‡……‹‘‡•‹˜ƒ”‹ƒœƒ‡–”‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡••‡…—‡…‹ƒ•†‡‘”–׎‘‰‘•Ǣ‹‡–”ƒ•“—‡Ž‘••‹–‹‘•
‡ ’”‡•‡–ƒ †‡Ž‡……‹‘‡• › —ƒ ‡‘” •‹‹Ž‹–—† ȋ‘”ƒǡ ‹š•‘ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺͺȌǤ Ž ƒžŽ‹•‹• †‡
‡•–‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• ’‡”‹–‡ •—‰‡”‹” “—‡ Ž‘• •‹–‹‘• › ’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡ ’”‡•‡–ƒ —ƒ ˆ—…‹×
•‹‹Žƒ”‡…Š‹’ƒ…±•ǡ‰‘”‹Žƒ•›Š—ƒ‘•Ǣ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•‡ǡ•‹’”‡•‡–ž•‡
ˆ—…‹×ǡ•‡”Àƒ„ƒŒ‘—ƒ•…‘†‹…‹‘‡•”‡•–”‹…–‹˜ƒ•—…Š‘ž•”‡ŽƒŒƒ†ƒ•“—‡’ƒ”ƒ›Ǥ
5.2. TFAM:unióninespecíficadesecuencia
‹…‹ƒŽ‡–‡•‡†‡‘•–”ד—‡’‘†Àƒ—‹”†‡ˆ‘”ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒ–†‡ǦͳʹƒǦͳͻ’„
”‡•’‡…–‘ ƒŽ •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ’ƒ”ƒ ͳ › Ǥ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ •‡ †‡‘•–”×
“—‡’—‡†‡…‘–ƒ…–ƒ”…‘‡Ž†‡ˆ‘”ƒ‘‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒȋ‹•Š‡”ǡƒ”‹•‹‡–
ƒŽǤͳͻͺͻȌǡƒ•À…‘‘Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡…—”˜ƒ”›…‘’ƒ…–ƒ”‡Žȋ‹•Š‡”ǡ‹•‘™•›‡–ƒŽǤͳͻͻʹȌǤ
ƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ ’ƒ”ƒ —‹” †‘„Ž‡ …ƒ†‡ƒ †‡ ˆ‘”ƒ ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ …‘ —ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ
ƒˆ‹‹†ƒ†‘’‘†Àƒ•‡”†‡–‡…–ƒ†ƒ‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘•†‡’”‘–‡……‹×…‘DNasaIǤ•–—†‹‘•†‡
†‡‘•–”ƒ”‘ “—‡ —‡ ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ …ƒ†ƒ ͵ͷ’„ǡ ‹†‡’‡†‹‡–‡‡–‡ †‡ Žƒ
•‡…—‡…‹ƒǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡ŽŽ‘ •—‰‡”Àƒ •— ”‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ ‡ ‡Ž ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ †‡Ž –
ȋƒ—ˆƒǡ—”‹•‹…‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
†‡ž•ǡ†‹˜‡”•ƒ•–±…‹…ƒ•’‡”‹–‹‡”‘…‘…Ž—‹”“—‡—Àƒ†‡ˆ‘”ƒ…‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒƒŽǤ
‡†‹ƒ–‡ ǡ Žƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ† ‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ’”‡•‡–ƒ — †‘„Ž‡ ”‡–ƒ”†‘ ƒŽ
ƒ—‡–ƒ”Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡’”‘–‡ÀƒǤ‡†‹ƒ–‡‹ž‰‡‡•†‡ǡŽƒ…—ƒ–‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡
75
‡ˆ‘”ƒ—‹†ƒƒ‰‡‡”ƒ„ƒ—ƒ…—”˜ƒ•‹‰‘‹†ƒŽǡ…‘””‡•’‘†‹‡–‡ƒ—ƒ’”‹‡”ƒ—‹×†‡
ƒǡ—ƒ•‡‰—†ƒˆƒ•‡†‘†‡Žƒ—‹×•‡†ƒ†‡ˆ‘”ƒ‡š’‘‡…‹ƒŽ›ˆ‹ƒŽ‡–‡—ƒ
ˆƒ•‡ ’Žƒ–‡ƒ—Ǣ ‡š’‡”‹‡–‘• ƒ†‹…‹‘ƒŽ‡• †‡ †‹Ž—…‹†ƒ”‘ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ …‘‘’‡”ƒ–‹˜‹†ƒ†
’‘•‹–‹˜ƒ‡”‡•’—‡•–ƒƒŽƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡’”‘–‡Àƒȋƒ—ˆƒǡ—”‹•‹…‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤƒ—ˆƒ
et alǡ •—‰‡”‹× †‘• Š‹’×–‡•‹• ’ƒ”ƒ ‡š’Ž‹…ƒ” Žƒ —‹× …‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒ †‡ Ǥ ƒ …‘‘’‡”ƒ–‹˜‹†ƒ†
’‘†Àƒ•‡”†‡„‹†ƒ‰”ƒ…‹ƒ•ƒŽƒ‹–‡”ƒ……‹×‡–”‡’”‘–‡Àƒ•—‹†ƒ•ƒŽǡ‘†‡„‹†ƒƒ…ƒ„‹‘•‡
Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ž’”‘š‹ƒŽǤ
ͷǤʹǤͳǤ ‹×ƒŽƒ”‡‰‹×ǦŽ‘‘’
†‡ž• †‡ •— —‹× ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ’‘” –‘†‘ ‡Ž –ǡ ’”‡•‡–ƒ —ƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‡ ‡Ž
”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡ •‡…—‡…‹ƒ• †‡ – ‡ ‡Ž ǦŽ‘‘’ǡ †‡’‡†‹‡†‘ †‡ Žƒ• …‘‡–”ƒ…‹‘‡• †‡
•ƒ–—”ƒ…‹×Ǥ‡†‹ƒ–‡ƒžŽ‹•‹•footprintinorganello†‡‘•–”ƒ”‘“—‡‡š‹•–Àƒ—‰”ƒ‹˜‡Ž†‡
‹–‡”ƒ……‹×†‡†‡–”‘†‡Žƒ”‡‰‹×†‡…‘–”‘ŽǦŽ‘‘’ǡ‡—ƒ‡š–‡•‹×†‡ƒŽ”‡†‡†‘”ͷͲͲ
’„Ǥ ‘’ƒ”ƒ†‘ ‡•–‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• …‘ ‡•–—†‹‘• †‡ ’”‘–‡……‹× in vitro ‡†‹ƒ–‡ DNasaI
‹†‹…ƒ”‘“—‡‡•–‡–‹’‘†‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•’”‘–‡ÀƒǦ‡”ƒ†‡„‹†ƒ•ƒŽƒ—‹×‘‡•’‡…Àˆ‹…ƒ
†‡ •‡…—‡…‹ƒ ”‡ƒŽ‹œƒ†ƒ ’‘” ‡ Žƒ ”‡‰‹× …‘–”‘Ž †‡Ž – ȋ
Š‹˜‹œœƒ‹ǡ ƒ†•‡ ‡– ƒŽǤ
ͳͻͻͶȌǤ
†‡ž• †‡ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• †‡ —‹× ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǡ Š‹˜‹œœƒ‹ et alǡ †‡ˆ‹‹‡”‘ ”‡‰‹‘‡• †‡ „ƒŒƒ
ƒˆ‹‹†ƒ† ’ƒ”ƒ Žƒ —‹× †‡ ƒ ǦŽ‘‘’ …‘ — …‹‡”–‘ ‹˜‡Ž †‡ ’”‘–‡……‹× ƒ ‡–‹Žƒ…‹× †‡Ž
ȋ—…ƒͳͲͲΨȌ›’”‘–‡……‹×ƒDNasaIǤ•–ƒ•”‡‰‹‘‡••‡‡…—‡–”ƒ•‹–—ƒ†ƒ•ƒ†›ƒ…‡–‡•ƒ
ǡǢ›’”‡•‡–ƒ‡š–‡•‹‘‡•†‡͹Ͳ’„›͵Ͳ’„”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡Ǥƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡•‡
‘„•‡”˜ƒ”‘ in organello —‡”‘•‘• •‹–‹‘• †‡ Š‹’‡”‡–‹Žƒ…‹× ‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ •‹–—ƒ†‘• ‡–”‡
›ǤŽŽ‘•—‰‹‡”‡ ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡• ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ• ‡Žƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹×†‡‹†—…‹†‘’‘”Žƒ
—‹× †‡ ƒ ǡ ›ƒ “—‡ ±•–ƒ ’”‡•‡–ƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† ’ƒ”ƒ †‘„Žƒ” › †‹•–‘”•‹‘ƒ” ‡Ž —‹±†‘•‡ƒŽ•—”…‘‡‘”›ƒ›‘”†‡ŽǤ
•–‡‘†‡Ž‘†‡—‹×‡ˆƒ•‡‘DzPhasedTFAMDNAbindingdz‘„•‡”˜ƒ†‘…‡”…ƒ†‡Ž‘•‡Ž‡‡–‘
invitroŠƒ•‹†‘’”‘’—‡•–‘…‘‘…‘•‡…—‡…‹ƒ†‡Žƒ‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡‡–’ƒ”ƒ
ˆƒ…‹Ž‹–ƒ”Žƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡‘”–‘•‡Ž‡‡–‘•‡–”ƒ•›…‹•ȋ
Š‹˜‹œœƒ‹ǡƒ†•‡‡–ƒŽǤͳͻͻͶȌǤ
5.3. TFAM:uniónaotrotipodeADN
‡•…ƒ’ƒœ†‡—‹”•‡ƒ‡•–”—…–—”ƒ•…‘‘…”—…‹ˆ‘”‡•›”‡…‘‘…‡”†ƒÓƒ†‘…‘
…‹•’Žƒ–‹‘Ǣ•‡‰—”ƒ‡–‡‡•–ƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†˜‹‡‡…‘ˆ‡”‹†ƒ‰”ƒ…‹ƒ•ƒ“—‡ˆ‘”ƒ’ƒ”–‡†‡Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ
†‡’”‘–‡Àƒ•
„‘šȋ‘•Š‹†ƒǡœ—‹‡–ƒŽǤʹͲͲʹȌǤ
ͷǤ͵ǤͳǤ ‹×†‡ƒ†ƒÓƒ†‘
Ž – ‡• —…Š‘ ž• •—•…‡’–‹„Ž‡ ƒ †ƒÓ‘• “—‡ ‡Ž ǡ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ˆƒŽ–ƒ †‡ —
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ •—’”ƒ‡•–”—…–—”ƒŽ …‘‘ Žƒ …”‘ƒ–‹ƒǤ •–‘ •—‰‹‡”‡ “—‡ Ž‘• ‡…ƒ‹•‘• †‡
”‡’ƒ”ƒ…‹×‡‹–‘…‘†”‹ƒ†‡„‡”Àƒ•‡”ž•‡ˆ‡…–‹˜‘•“—‡Ž‘•‡š‹•–‡–‡•‡ï…Ž‡‘ǡ›ƒ“—‡‡Ž
†ƒÓ‘‡•ƒ›‘”Ǥƒ•‹†‘‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘•†‹˜‡”•‘•‰‡‡•‡•’‡…Àˆ‹…‘•†‡‹–‘…‘†”‹ƒ‹˜‘Ž—…”ƒ†‘•
‡ ”‡’ƒ”ƒ…‹×ǡ …‘‘ Žƒ ‰Ž‹…‘•‹Žƒ•ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ Š‘×Ž‘‰ƒ ƒ —– †‡ Ǥcoli ȋ–Ȍ › Žƒ
76
‰Ž‹…‘•‹Žƒ•ƒ ͺǦ‘š‘‰—ƒ‹ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ȋ–
ͳȌǡ ƒ„ƒ• ’”‡•‡–ƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† ‰Ž‹…‘•‹Žƒ•ƒ …‘
”‡…‘‘…‹‹‡–‘’ƒ”ƒ…‹‡”–‘•–‹’‘•†‡•†ƒÓƒ†‘•ȋ‘‡•…Šǡ‡„‡”Ǧ‘–ˆ‹‡–ƒŽǤȌǤ
ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ƒ…–ïƒ …‘‘ — …‡–”‘ ˆ—†ƒ‡–ƒŽ †‡ †‡…‹•‹× ‡ —…Š‘• †‡ Ž‘• –‹’‘• †‡
”‡•’—‡•–ƒ ƒ’‘–×–‹…ƒǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ‡š‹•–‡ —ƒ †—ƒŽ‹†ƒ† †‡ ”‡•’—‡•–ƒ ‡–”‡
ƒ’‘’–‘•‹•›‡…ƒ‹•‘•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡ŽǤ
ͷǤ͵ǤͳǤͳǤ
‹×ƒ†ƒÓƒ†‘…‘…‹•’Žƒ–‹‘’‘”
‹•’Žƒ–‹‘‡•—ƒ’‘–‡–‡ƒ‰‡–‡ƒ–‹…ƒ…‡”À‰‡‘—•ƒ†‘’ƒ”ƒ–”ƒ–ƒ”—…Š‘•–‹’‘•†‡–—‘”‡•
•×Ž‹†‘•Ǥ Ž ‡ˆ‡…–‘ …‹–‘–ך‹…‘ †‡Ž …‹•’Žƒ–‹‘ •‡ …”‡‡ “—‡ ‡• †‡„‹†‘ ’”‹…‹’ƒŽ‡–‡ ’‘” •—
‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Žǡ…”‡ƒ†‘‡–”‡…”—œƒ‹‡–‘•‡‡Ž“—‡’—‡†‡•‡”‡…‹•‘–”ƒ•Ǥ
Ž‡–”‡…”—œƒ‹‡–‘“—‡‘…—””‡…‘ƒ›‘”ˆ”‡…—‡…‹ƒ•‡†ƒ‡–”‡’—”‹ƒ•˜‡…‹ƒ•ǡ’—†‹±†‘
‘…—””‹” †‡–”‘ †‡ Žƒ ‹•ƒ …ƒ†‡ƒ ȋ‹–”ƒ…ƒ†‡ƒ ‘ ‡ …‹•Ȍ ‘ ‡–”‡ …ƒ†‡ƒ• †‹•–‹–ƒ•
ȋ‹–‡”…ƒ†‡ƒ‘‡–”ƒ•Ȍȋ‹‰̴ͻȌǤ
‹‰̴ͻǤŽ…‘’—‡•–‘…‹•’Žƒ–‹‘‡•…ƒ’ƒœ†‡’”‘˜‘…ƒ”Žƒ—‡”–‡…‡Ž—Žƒ”†‡„‹†‘ƒ•—‹–‡”ƒ……‹×…‘ǡ’‘”‡ŽŽ‘‡•
—•ƒ†‘ …‘‘ — ’‘–‡–‡ ƒ–‹…ƒ…‡”À‰‡‘Ǥ ƒ ˜‡œ Šƒ –‡‹†‘ Ž—‰ƒ” Žƒ Š‹†”׎‹•‹• †‡Ž …‹•’Žƒ–‹‘ǡ ±•–‡ ’—‡†‡
‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”…‘‡ŽǤš‹•–‡—…Š‘•–‹’‘•†‡…‘’Ž‡Œ‘•Ǧ…‹•’Žƒ–‹‘Ǥ‡–”‘Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘‹–”ƒ…ƒ†‡ƒ—‘
†‡ Ž‘• ž• ˆ”‡…—‡–‡• ‘…—””‡ ‡–”‡ ‰—ƒ‹ƒ ƒ†›ƒ…‡–‡• ȋ͸ͷΨȌ ‘ ‡–”‡ —ƒ ‰—ƒ‹ƒ › ƒ†‡‹ƒ ȋʹͷΨȌǤ ƒ„‹±
’—‡†‡ •—…‡†‡” ‡–”‡ †‘• „ƒ•‡• •‹–—ƒ†ƒ• ‡ Žƒ ‹•ƒ …ƒ†‡ƒǡ ’‡”‘ †‹•–ƒ…‹ƒ†ƒ•Ǥ •–‘• ƒ†—…–‘• …ƒ—•ƒ —ƒ
’‡”–—”„ƒ…‹×‡‡Ž’”‘˜‘…ƒ†‘Žƒƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Ž‘•‡…ƒ‹•‘•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×Ǥ‹•’Žƒ–‹‘’—‡†‡–ƒ„‹±…”‡ƒ”
ƒ†—…–‘• ‡–”‡ „ƒ•‡• †‡ †‹•–‹–ƒ• …ƒ†‡ƒ•ǡ ŽŽƒƒ†‘• ‹–‡”…ƒ†‡ƒǤ —“—‡ ‡•–‡ –‹’‘ †‡ ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡• •‘ „ƒ•–ƒ–‡
’‘…‘ˆ”‡…—‡–‡•ȋ•‘„”‡—ͳΨȌǡ•‡…”‡‡“—‡•‘„ƒ•–ƒ–‡…‹–‘–ך‹…ƒ•ǤȋFuente:WikipediaȌǤ
š‹•–‡…‹‡”–ƒ•’”‘–‡Àƒ•“—‡•‘…ƒ’ƒ…‡•†‡—‹”•‡ƒŽ†ƒÓƒ†‘’‘”…‹•’Žƒ–‹‘ǡ…‘‘’‘”
‡Œ‡’Ž‘Ǧͳ‘’”‘–‡Àƒ•“—‡ˆ‘”ƒ’ƒ”–‡†‡Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ
ǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ
ͳ‘
ʹ
ȋ’”‘–‡Àƒ•—…Ž‡ƒ”‡•ȌǤ—‡•–”ƒ†‘•˜‡…‡•ž•ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”…‹•’Žƒ–‹ƒ†‘“—‡
ͳ
› ʹ ȋ‘•Š‹†ƒǡ œ—‹ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲʹȌǤ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž‡…–”‘ˆ‘”‡•‹• Šƒ •‹†‘ ’‘•‹„Ž‡ …‘•–ƒ–ƒ” “—‡
’”‡•‡–ƒ—ƒƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”…‹•’Žƒ–‹ƒ†‘“—‡’‘”†ƒÓƒ†‘’‘”‘š‹†ƒ…‹×Ǥ
•–ƒƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†•‡‡…—‡–”ƒ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ…‘‡Ž‰”ƒ†‘†‡†ƒÓ‘‡‡Žǡ›ƒ“—‡‡Ž
77
…‹•’Žƒ–‹ƒ†‘ ’”‡•‡–ƒ ͶǦͷ ’—–‘• †‡ ‡–”‡…”—œƒ‹‡–‘ ’‘” ‡Ž ’Žƒ–‹‘ ’‘” ‘Ž‹‰‘—…Ž‡×–‹†‘ǡ
‹‡–”ƒ• “—‡ ‡Ž ‘š‹†ƒ–‹˜ƒ‡–‡ †ƒÓƒ†‘ ‡ ‡Ž ‡•–—†‹‘ ’”‡•‡–ƒ — ͺǦ‘š‘Ǧ†
’‘”
‘Ž‹‰‘—…Ž‡×–‹†‘ȋ‘•Š‹†ƒǡœ—‹‡–ƒŽǤʹͲͲʹȌǤ
ƒ•’”‘–‡Àƒ•“—‡”‡…‘‘…‡…‹•’Žƒ–‹ƒ†‘†‡ˆ‘”ƒ’”‡ˆ‡”‡–‡’—‡†‡•‡”…Žƒ•‹ˆ‹…ƒ†ƒ•‡
†‘• …ƒ–‡‰‘”Àƒ• ȋ‹‰̴ͳͲȌǤ ‘” —ƒ ’ƒ”–‡ǡ ’”‘–‡Àƒ• “—‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ ‡ ‡…ƒ‹•‘• †‡
”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡Ž›”‡…‘‘…‡†‡ˆ‘”ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒŽ‘••‹–‹‘•†ƒÓƒ†‘•ǡ‡•†‡…‹”ǡˆ—…‹‘ƒ†‘
…‘‘ ’”‹‡” ’ƒ•‘ ‡ ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡ ”‡’ƒ”ƒ…‹×Ǥ ‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ ‡š‹•–‡ ’”‘–‡Àƒ• “—‡
’‡”–‡‡…‡ƒŽƒ…Žƒ•‡†‡’”‘–‡Àƒ•Dzƒ”“—‹–‡…–—”ƒŽ‡•dzǡ‡•†‡…‹”ǡ’”‘–‡Àƒ•“—‡•‡—‡ƒ‡•–‡–‹’‘
†‡ ’‘” •‹‹Ž‹–—† ‡•–”—…–—”ƒŽ …‘ •—• •‹–‹‘• †‡ —‹× ƒ–—”ƒŽ‡•Ǥ ‡–”‘ †‡ ‡•–ƒ •‡‰—†ƒ
…Žƒ•‡‡…‘–”ƒ”Àƒ‘•Žƒ•’”‘–‡Àƒ•’‡”–‡…‹‡–‡ƒŽƒˆƒ‹Ž‹ƒ
„‘šǡ›…‘…”‡–ƒ‡–‡ǡǤ
‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ “—‡ ‡•–ƒ• ’”‘–‡Àƒ• ‹†—…‡ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž ’‘•–‡”‹‘” ƒŽ ’”‘˜‘…ƒ†‘
’‘”Žƒ‘†‹ˆ‹…ƒ…‹×…‘…‹•’Žƒ–‹‘ǤŽŠ‡…Š‘“—‡’—‡†ƒ—‹”†‡ˆ‘”ƒ’”‡ˆ‡”‡–‡ƒ
†ƒÓƒ†‘ ’‘” ‘š‹†ƒ…‹× ’”‘’‘”…‹‘ƒ ‹ˆ‘”ƒ…‹× •‘„”‡ …‘‘ ˆ—…‹‘ƒ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ
ȋŽƒ–ƒ‘˜ƒǡƒ‡˜ƒ‡–ƒŽǤͳͻͻͺȌǤ
•–ƒ•†‘•…Žƒ•‡•†‡’”‘–‡Àƒ•’‘†”Àƒ‡•–ƒ”‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ•‡’”‘…‡•‘•†‡…‹–‘–‘š‹…‹†ƒ†ǡƒ—“—‡
‡’ƒ’‡Ž‡•‘’—‡•–‘•Ǥƒ•’”‘–‡Àƒ•“—‡”‡…‘‘…‡†‡ˆ‘”ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡Ž…‹•’Žƒ–‹ƒ†‘•‘
…Žƒ˜‡’ƒ”ƒƒŽ–‡”ƒ”Žƒƒ…–‹˜‹†ƒ†ƒ–‹…ƒ…‡”†‡Žƒ–‡”ƒ’‹ƒ…‘…‹•’Žƒ–‹‘Ǥ
‹‰̴ͳͲǤ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡•“—‡ž–‹…ƒ †‡ Ž‘• †‘• ‘†‘• †‡ ƒ……‹× †‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• “—‡ ”‡…‘‘…‡ †‡ ˆ‘”ƒ
’”‡ˆ‡”‡–‡ …‹•’Žƒ–‹ƒ†‘Ǥ ȋȌ ”‘–‡Àƒ• “—‡ ”‡…‘‘…‡ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡–‡ Ž‘• Ž—‰ƒ”‡• …‘ …‹•’Žƒ–‹ƒ†‘ ›
’‡”‹–‡ Žƒ ƒ…–—ƒ…‹× †‡ Ž‘• ‡…ƒ‹•‘• †‡ ”‡’ƒ”ƒ…‹×Ǥ ȋȌ ƒ —‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• ƒ”“—‹–‡…–—”ƒŽ‡• …‘‘ ‹–‡”ˆ‹‡”‡‡Ž‘•‡…ƒ‹•‘•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×„Ž‘“—‡ƒ†‘Žƒ—‹×†‡Ž‘••‹•–‡ƒ•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×ǤȋZlatanova,etal.
1998ȌǤ
ͷǤ͵ǤͳǤʹǤ
‹×ƒ‘š‹†ƒ†‘’‘”
ƒ•…±Ž—Žƒ•‡—…ƒ”‹‘–ƒ•’”‘†—…‡”ƒ†‹…ƒŽ‡•Ž‹„”‡•‘‡•’‡…‹‡•”‡ƒ…–‹˜ƒ•†‡‘š‹‰‡‘ȋȌ†‡„‹†‘
ƒ’‡“—‡Ó‘•†‡•ƒ…‘’Ž‡•†‡ŽƒǤƒƒ…——Žƒ…‹×†‡’”‘˜‘…ƒ†ƒÓ‘•†‡–‹’‘‘š‹†ƒ–‹˜‘‡
‡Ž – “—‡ ‡•–ž ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘• …‘ ’”‘…‡•‘• †‡ ‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ǡ …ž…‡” › ‘–”‘ –‹’‘ †‡
‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• Š—ƒƒ•Ǥ ƒ †‡ Žƒ• ˆ‘”ƒ• ‘š‹†ƒ†ƒ• †‡ ž• …‘—‡• •‡ †ƒ ‡ Žƒ „ƒ•‡
78
‰—ƒ‹ƒǡͺǦ‘š‘Ǧ͹ǡͺǦ†‹Š›†”‘‰—ƒ‹ƒȋͺǦ‘š‘Ǧ†
ȌǤ•–‡ͺǦ‘š‘Ǧ†
‡•—ƒ†‡Žƒ•ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡•ž•
ƒ„—†ƒ–‡•‡‡Žǡ’”‘˜‘…ƒ†ƒ•’‘”Žƒ‡š’‘•‹…‹×ƒȋƒ•ƒ‹ǡ”ƒ‹‡–ƒŽǤͳͻͺ͸ȌǤ
‡•…ƒ’ƒœ†‡”‡…‘‘…‡”†‡ˆ‘”ƒ’”‡ˆ‡”‡–‡‘š‹†ƒ†‘Ǥƒƒˆ‹‹†ƒ††‡—‹×†‡
ƒ ‘š‹†ƒ†‘ ‡• ƒ›‘” “—‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ‰Ž‹…‘•‹Žƒ•ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ –Ǥ ȋ‘•Š‹†ƒǡ œ—‹ ‡– ƒŽǤ
ʹͲͲʹȌǤ
ͷǤ͵ǤʹǤ ‹×†‡ƒ…”—…‹ˆ‘”‡
ƒ ‡•–”—…–—”ƒ• –‹’‘ ‘ŽŽ‹†ƒ› ‘ Fourway Junction •‘ ‡•–”—…–—”ƒ• …”—…‹ˆ‘”‡• †‡„‹†‘ ƒ Žƒ
‹–‡”ƒ……‹× ×˜‹Ž †‡ …—ƒ–”‘ …ƒ†‡ƒ• †‡ ǡ ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†ƒ• †‡ „ƒ…–‡”‹ƒ• ƒ
ƒÀˆ‡”‘•Ǥ•–ƒ•‡•–”—…–—”ƒ••‘ŽŽƒƒ†ƒ•ƒ•Àǡ›ƒ“—‡ˆ—‡‘„‹‘ŽŽ‹†ƒ›“—‹‡Žƒ•†‡•…—„”‹×
‡ ͳͻ͸Ͷǡ ‘„•‡”˜× ‡•–ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• ‹‡–”ƒ• ‡•–—†‹ƒ„ƒ Ž‘• ’”‘…‡•‘• †‡ ”‡…‘„‹ƒ…‹×
Š‘×Ž‘‰ƒ‡Ž‡˜ƒ†—”ƒǤ
‡†‹ƒ–‡‡•–—†‹‘•…‘”ƒ›‘›Šƒ•‹†‘’‘•‹„Ž‡‡•–—†‹ƒ”Žƒ‡•–”—…–—”ƒ–”‹†‹‡•‹‘ƒŽ†‡
fourwayjunctionǤš‹•–‡†‘•’‘•‹„Ž‡•ˆ‘”ƒ•ȋ‹‰̴ͳͳȌǢŽƒˆ‘”ƒ‡š–‡†‹†ƒ…‘Žƒ•Š‡„”ƒ•‡
’‘•‹…‹×ƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒǡ‘Žƒˆ‘”ƒ…‘Žƒ•Š‡„”ƒ•‡’‘•‹…‹×’ƒ”ƒŽ‡Žƒ‘ˆ‘”ƒ†‡
‹‰̴ͳͳǤ•–”—…–—”ƒ•†‡“—‡”‡’”‡•‡–ƒˆ‘—”Ǧ™ƒ›Œ—…–‹‘ȋȌ‡•Žƒˆ‘”ƒ‡š–‡†‹†ƒǡ‘‡•–ƒ„Ž‡ǡ›ȋȌ‡•Žƒ
ˆ‘”ƒ’Žƒƒ”Ǥ’”‡•‡…‹ƒ†‡Žƒ•—ˆ‹…‹…‡–‡…ƒ–‹†ƒ††‡…ƒ–‹‘‡•†‹˜ƒŽ‡–‡•ǡƒ†“—‹‡”‡Žƒˆ‘”ƒǤ…׆‹‰‘•Ǣ
ͳ͹›͵
ǤȋKhuu,etal.2009ȌǤ
Ž‰—ƒ• ’”‘–‡Àƒ• ’”‡•‡–ƒ —ƒ ‰”ƒ ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ —‹× ’ƒ”ƒ fourway junction “—‡
‹‡–‹œƒ ƒŽƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• ‘ŽŽ‹†ƒ› — Š‘”“—‹ŽŽƒ• †‡”‡…‘„‹ƒ…‹×ǡ“—‡ •‘ ‹–‡”‡†‹ƒ”‹‘•
’—–ƒ–‹˜‘•†‡Žƒ”‡…‘„‹ƒ…‹×Ǥƒ„‹±•‡•ƒ„‡“—‡Žƒ”‡…‘„‹ƒ…‹×†‡ŽŒ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Ž
…”À–‹…‘ ‡ Žƒ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× †‡Ž › •— ”‡’ƒ”ƒ…‹×Ǥ • •ƒ„‹†‘ “—‡ ‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒ —ƒ „—‡ƒ
ˆ—…‹× †‡ Žƒ ”‡…‘„‹ƒ…‹× ‡• ‡•‡…‹ƒŽ ’ƒ”ƒ ƒ–‡‡” ‡Ž –Ǥ ‡…‹‡–‡‡–‡ •‡ Šƒ
†‡–‡…–ƒ†‘ ƒ…–‹˜‹†ƒ† ”‡…‘„‹ƒ–‘”‹ƒ ‡ ‡š–”ƒ…–‘• †‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ †‡ ”ƒ–ƒǡ ’‡•‡ ƒ “—‡ Žƒ
‡š‹•–‡…‹ƒ†‡”‡…‘„‹ƒ…‹×‡‹–‘…‘†”‹ƒ†‡ƒÀˆ‡”‘•‡•ƒï—Š‡…Š‘†‡…‘–”‘˜‡”•‹ƒ›
†‹•…—•‹×Ǥ†‡ž••‡Šƒ†‡•…”‹–‘‡•–”—…–—”ƒ•–‹’‘‘ŽŽ‹†ƒ›‡‡ŽǦŽ‘‘’ǡ…‡”…ƒ‘ƒŽ‘”‹‰‡†‡
”‡’Ž‹…ƒ…‹×Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ’ƒ”‡…‡ •‡” “—‡ ‡•–‡ –‹’‘ †‡ ‡•–”—…–—”ƒ• ‹–‡”‡†‹ƒ”‹ƒ• †‡ Žƒ
”‡…‘„‹ƒ…‹×ˆ‘ƒ”Àƒ—’ƒ’‡Ž‹’‘”–ƒ–‡‡‡Žƒ–‡‹‹‡–‘†‡Ž–‡ƒÀˆ‡”‘Ǥ
79
—‡ƒ‡•–”—…–—”ƒ•–‹’‘ˆ‘—”Ǧ™ƒ›Œ—…–‹‘…‘ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ͳͲ˜‡…‡•ž•ƒˆ‹‹†ƒ†
“—‡ ƒ •— …‘””‡•’‘†‹‡–‡ Ž‹‡ƒ” › ’”ž…–‹…ƒ‡–‡ …‘ Žƒ ‹•ƒ ƒˆ‹‹†ƒ† “—‡ ƒ •—•
•‡…—‡…‹ƒ †‡ —‹× ‡ †‡ ͵Ͳ –Ǥ •‡ —‡ …‘‘ ‘×‡”‘ ƒ ‡•–ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• ›
ƒ„‘•†‘‹‹‘•
„‘š’”‡•‡–ƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒ—‹”•‡ȋŠ‘ǡ‡†ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͲȌǤ
ŽŽ‘ Šƒ…‡ ’Žƒ–‡ƒ” Žƒ ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† “—‡ ‡•–‡ –‹’‘ †‡ ‡•–”—…–—”ƒ• •‡ƒ ˆ‹•‹‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡
‹’‘”–ƒ–‡• ‡ Žƒ „‹‘‰±‡•‹• ‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ ƒ”–‹…—Žƒ”‡–‡ ‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒǡ Žƒ• ”‡ƒ……‹‘‡• †‡
”‡…‘„‹ƒ…‹× •‘ ‹’‘”–ƒ–‡• ‡ ‡Ž ƒ–‡‹‹‡–‘ †‡Ž – › Žƒ ’”‘–‡Àƒ ʹ’ǡ
Š‘×Ž‘‰ƒ †‡ ǡ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ Žƒ• Š‘”“—‹ŽŽƒ• †‡ ”‡…‘„‹ƒ…‹× ‘ ‡•–”—…–—”ƒ• ‘ŽŽ‹†ƒ›
‹–‡”‡†‹ƒ”‹ƒ•invivoǤ
‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ—‹×†‡ƒ‹–‡”‡†‹ƒ”‹‘•†‡Žƒ”‡…‘„‹ƒ…‹×…‘‘•‘Žƒ•‡•–”—…–—”ƒ•
…”—…‹ˆ‘”‡• ’‘†”Àƒ ‡•–ƒ” ‹˜‘Ž—…”ƒ†‘ ‡ Ž‘• ’”‘…‡•‘• †‡ ”‡…‘„‹ƒ…‹× ‹’Ž‹…ƒ†‘• ‡ ‡Ž
ƒ–‡‹‹‡–‘†‡Ž–Ǥ
6. HMGbox
’”‡•‡–ƒ†‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤƒ’”‹…‹’ƒŽ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ†‡—†‘‹‹‘
„‘š‡•
•—‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Ž•—”…‘‡‘”†‡Ž›•—…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒ†‹•–‘”•‹‘ƒ”Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ž
†‡ˆ‘”ƒ’”‘—…‹ƒ†ƒ†‡•’—±•†‡Žƒ—‹×ȋ
”‘••…Š‡†Ž̴ͳͻͻͶȌǤ
ƒ• ’”‘–‡Àƒ• „‘š •‘ǡ †‡•’—±• †‡ Žƒ• Š‹•–‘ƒ•ǡ Žƒ •‡‰—†ƒ ˆƒ‹Ž‹ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ•
…”‘‘•‘ƒŽ‡• ž• ƒ„—†ƒ–‡•Ǥ  …‘–”ƒ•–‡ …‘ Žƒ• Š‹•–‘ƒ•ǡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ …ƒ–‹†ƒ†‡•
˜ƒ”‹ƒ„Ž‡• › •‡ …”‡‡ “—‡ —‡ ƒ — ͳͲΨ †‡ —…Ž‡‘•‘ƒ•Ǥ ƒ…‡ ž• †‡ ͷͲ ƒÓ‘• ˆ—‡”‘
‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†ƒ•…‘‘…‘–ƒ‹ƒ–‡•†‡’”‡’ƒ”ƒ…‹‘‡•†‡Š‹•–‘ƒͳǤ
6.1. ClasificaciónHMGbox
‡–”‘†‡Žƒ•—’‡”ˆƒ‹Ž‹ƒ†‡
‡š‹•–‡–”‡•†‹ˆ‡”‡–‡•…Žƒ•‡•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•ǡ‡ˆ—…‹×†‡•—
ƒ•ƒ‘Ž‡…—Žƒ”ǡ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ†‡—‹×ƒ›•‡…—‡…‹ƒƒ‹‘ƒ…À†‹…ƒ‡Ž‘•‘–‹˜‘•
ȋ‹‰̴ͳʹȌǣHMGnucleosomebindingfamilyȋ
ȌǡHMGAThookfamilyȋ
Ȍ›HMGbox
familyȋ
ȌǤ‡–”‘†‡Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ
’‘†‡‘•‡…‘–”ƒ”†‘•–‹’‘•†‡’”‘–‡Àƒ•ǣ
†‡—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ›
†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ
‹‰̴ͳʹǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×‡•“—‡ž–‹…ƒ†‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•‰”—’‘•›•—„‰”—’‘•†‡–”‘†‡Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ†‡’”‘–‡Àƒ•
Ǥ
 ‰‡‡”ƒŽǡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• „‘š †‡ —‹× ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒ ’”‡•‡–ƒ †‘• †‘‹‹‘•
„‘š › —ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ƒ…À†‹…ƒ ȋ‡Œǣ ͳȌǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• „‘š †‡
80
—‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ’”‡•‡–ƒ — –‹’‘ †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ …‘ — •‘Ž‘ †‘‹‹‘ „‘š › —ƒ
…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‘ƒ…À†‹…ƒȋ‡Œǣ…‘‘Ž‘•ˆƒ…–‘”‡•†‡–‡”‹ƒ–‡•†‡•‡š‘›ȌǤ
ƒ„‹±‡š‹•–‡’”‘–‡Àƒ•–‹’‘
“—‡’”‡•‡–ƒž•†‡†‘•†‘‹‹‘•
„‘šǡ•‡”Àƒ‡Ž
…ƒ•‘†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ…‘–‹‡‡•‡‹•†‘‹‹‘•
„‘šǡ“—‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘‡Ž
‡ ˆ‘”ƒ †‡ †À‡”‘Ǥ ƒ†ƒ †‘‹‹‘ ‹†‹˜‹†—ƒŽ †‡ ’”‡•‡–ƒ ’”‘’‹‡†ƒ†‡• ˆ—…‹‘ƒŽ‡•
†‹ˆ‡”‡–‡• ’ƒ”ƒ‡Ž ”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡Ž ‡ ‹–‡”ƒ……‹× ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ ȋ—Šǡ ‘‹– ‡–ƒŽǤ
ͳͻͻͶȌǤ
–”ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‘–‘”‹ƒ‡–”‡
†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ›—‹×‘‡•’‡…Àˆ‹…ƒǡ‡••—†‹ˆ‡”‡–‡
†‹•–”‹„—…‹×Ǥ ‘”ƒŽ‡–‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ ”‡•–”‹‰‹†ƒ• ƒ
†‡–‡”‹ƒ†‘•–‹’‘•…‡Ž—Žƒ”‡•ǡ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ•‘‡•’‡…Àˆ‹…ƒ••‘—„‹…—ƒ•Ǥ•–ƒ”‡•–”‹……‹×‡
Žƒ†‹•–”‹„—…‹×’—‡†‡–‡‡”—ƒ‹’‘”–ƒ–‡‹’Ž‹…ƒ…‹×”‡‰—Žƒ†‘”ƒǡ“—‡ƒ›—†‡ƒŽƒ•’”‘–‡Àƒ•
ƒ‡•ƒ„Žƒ”•‡‡…‘’Ž‡Œ‘•—…Ž‡‘’”‘–‡À…‘••×Ž‘‡–‹’‘•…‡Ž—Žƒ”‡•‡•’‡…Àˆ‹…‘•ȋ‡‹”ǡ”ƒ—Ž‹•
‡–ƒŽǤͳͻͻ͵ȌǤ
–”ƒ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ ˆƒ•…‹ƒ–‡ †‡ Ž‘• †‘‹‘• „‘š ‡• “—‡ ’”‡•‡–ƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† ’ƒ”ƒ
”‡…‘‘…‡” ‡•–”—…–—”ƒ• ‹””‡‰—Žƒ”‡• †‡Ž ǡ …‘‘ ‡•–”—…–—”ƒ• …”—…‹ˆ‘”‡• †‡ ‘ †ƒÓƒ†‘’‘”…‹•’Žƒ–‹‘ȋ‹ƒ…Š‹ǡ‡Ž–”ƒ‡‡–ƒŽǤͳͻͺͻȌǤ
Ž…ƒ•‘†‡‡•ž•†‹˜‡”•‘›†‹ˆÀ…‹Ž†‡…Žƒ•‹ˆ‹…ƒ”‡ƒŽ‰—‘†‡Ž‘•†‘••—„‰”—’‘•†‡ˆ‹‹†‘•ǡ
›ƒ“—‡…‘–‹‡‡†‘•†‘‹‹‘•
„‘š›—ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ„ž•‹…ƒǤ†‡ž•’”‡•‡–ƒ
ŽƒŠƒ„‹Ž‹†ƒ††‡—‹”†‡ˆ‘”ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡ŽǤ
6.2. CaracterísticasestructuralesdedominiosHMGbox
‘•†‘‹‹‘•
„‘š•—‡Ž‡…‘•–ƒ”…‘—‘•ͺͲƒ‹‘ž…‹†‘•›’”‡•‡–ƒ–”‡•Š±Ž‹…‡•ƒŽ’Šƒ
ȋǡǡȌǡ“—‡…‘•–‹–—›‡‡ŽͺͲΨ†‡Ž‘•ƒ‹‘ž…‹†‘•†‡Ž†‘‹‹‘Ǥ
ƒ•–”‡•Š±Ž‹…‡••‡‡…—‡–”ƒ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ•ˆ‘”ƒ†‘—’Ž‡‰ƒ‹‡–‘‡ˆ‘”ƒ†‡ǡ–À’‹…‘›
…‘•‡”˜ƒ†‘ ’ƒ”ƒ –‘†‘• Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š ȋ‹‰̴ͳ͵ȌǤ ƒ• Š±Ž‹…‡• › •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡
‡•–”‡…Š‘ …‘–ƒ…–‘ ˆ‘”ƒ†‘ — ž‰—Ž‘ †‡ ͺͲǏ …‘ Žƒ –‡”…‡”ƒ Š±Ž‹…‡ǡ ž• Žƒ”‰ƒ “—‡ Žƒ•
ƒ–‡”‹‘”‡•Ǥ š‹•–‡ —ƒ •‡”‹‡ †‡ ”‡•À†—‘• ƒ”‘ž–‹…‘• ‡ ‡Ž †‘‹‹‘ „‘š “—‡ ’‡”‹–‡ Žƒ
‘”†‡ƒ…‹×†‡Žƒ–”‡•Š±Ž‹…‡‡ˆ‘”ƒ†‡ȋˆ”‡…—‡–‡‡–‡•‡‡…—‡–”ƒ…‘•‡”˜ƒ†‘•ȌǤŽƒ
”‡‰‹×Ǧ–‡”‹ƒŽ“—‡–‹‡‡ˆ‘”ƒ‡š–‡†‹†ƒ›‡•–ƒ„‹Ž‹œƒŽƒŠ±Ž‹…‡ǡ•‡‡…—‡–”ƒ—‘–‹˜‘
†‡ƒ‹‘ž…‹†‘•…‘•‡”˜ƒ†‘•ȋ›•Ǧ”‰Ǧ”‘Ȍȋ
”‘••…Š‡†Žǡ
‹‡•‡‡–ƒŽǤͳͻͻͶȌǤ
• ‹–‡”‡•ƒ–‡ ‘–ƒ” “—‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• „ž•‹…‘• ‡ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ …‘…ƒ˜ƒ †‡ Žƒ• Š±Ž‹…‡• › ’ƒ”–‹…‹’ƒ‡Žƒ—‹×…‘‡Ž•—”…‘‡‘”†‡Žȋ
‹‡•‡ǡƒ‰‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͶȌǤ
81
‹‰̴ͳ͵ǤȋȌŽ‹‡ƒ‹‡–‘•‡…—‡…‹ƒŽ†‡†‹ˆ‡”‡–‡•
†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ‘•Ž—‰ƒ”‡•‡•‘
Žƒ• ’‘•‹…‹‘‡• †‡ˆ‹‹†ƒ• ’ƒ”ƒ Žƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× †‡ ”‡•À†—‘• Š‹†”‘ˆ×„‹…‘• ‡ „‘š †‡ —‹× ‘ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ ȋȌ
Ž‡‰ƒ‹‡–‘–À’‹…‘’ƒ”ƒŽ‘•†‘‹‹‘•
„‘šǡ“—‡…‘•‹•–‡‡–”‡•Š±Ž‹…‡•ƒŽ’ŠƒǤ
6.3. HMGboxinducencurvaturaenelADN
• ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ •ƒ„‹†‘ “—‡ „‘š ’”‡•‡–ƒ Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ †‘„Žƒ” ‡Ž Ǧ Ž‹‡ƒŽǡ
‡†‹ƒ–‡Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡”‡•À†—‘•Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•‡‡Ž•—”…‘‡‘”†‡ŽǤ
ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‹†—…‹†ƒ ’‘” Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• •‘„”‡ ‡Ž ˆ—‡ ’”‡˜‹ƒ‡–‡ †‡‘•–”ƒ†ƒ
‡†‹ƒ–‡ ‡•ƒ›‘• †‡ ”‡…‹”…—Žƒ”‹œƒ…‹× …‘ Ž‹‰ƒ•ƒ ’‘” Žƒ ’”‘–‡Àƒ ’”‘…ƒ”‹‘–ƒ ͳ ȋƒ—ŽŽǡ
ƒ›‹•‘ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻ͵ȌǤ ƒ †‡–‡”‹ƒ…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ –”‹†‹‡•‹‘ƒŽ †‡ …‘’Ž‡Œ‘• †‡
†‘‹‹‘• „‘š …‘ —‡•–”ƒ “—‡ Žƒ ‹†—……‹× †‡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡• †‡„‹†ƒ ƒ Žƒ
‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡”‡•À†—‘•Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•˜‘Ž—‹‘•‘•†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š‡–”‡•—…‡•‹˜ƒ•
„ƒ•‡• ‡ ‡Ž •—”…‘ ‡‘”ǡ ƒ…‘’ƒÓƒ†‘ ’‘” — †‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ ’ƒ”…‹ƒŽ ȋ’‘” Žƒ ƒ’‡”–—”ƒ †‡Ž
•—”…‘ ‡‘” › …—”˜ƒ–—”ƒ Šƒ…‹ƒ ‡Ž Žƒ†‘ †‡Ž •—”…‘ ƒ›‘”ȌǤ ‘• ”‡•À†—‘• ‹–‡”…ƒŽƒ–‡• †‡ Ž‘•
†‘‹‹‘• „‘š •‡ ‡…—‡–”ƒ ”‘†‡ƒ†‘• ’‘” ”‡•À†—‘• …‘•‡”˜ƒ†‘• “—‡ ˆ‘”ƒ …‘–ƒ…–‘•
‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘•…‘‡ŽǤ
‡‡”ƒŽ‡–‡ǡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ‡ ’”‘–‡Àƒ• †‡ —‹× ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ‹˜‘Ž—…”ƒ ïŽ–‹’Ž‡•
”‡•À†—‘•Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•“—‡‹–‡”…ƒŽƒ†‘•’ƒ•‘•†‹ˆ‡”‡–‡•†‡Žǡ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ•†‡—‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ•×Ž‘’”‡•‡–ƒ—’—–‘†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×‡‡Ž‡†‹ƒ†‘’‘”—ï‹…‘”‡•‹†—‘
ȋŽƒ••ǡ—”’Š›‡–ƒŽǤʹͲͲ͵Ȍȋ‹‰̴ͳ͵ȌǤƒ—–ƒ…‹×†‡Ž‘•”‡•À†—‘•‹–‡”…ƒŽƒ–‡•’”‘˜‘…ƒ—ƒ
’±”†‹†ƒ‘†‹•‹—…‹×†‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ—ƒ†‹•ˆ—…‹×Ǥ
6.4. SecuenciasputativasdeuniónHMGbox
ƒ•‹†‘†‡•…”‹–ƒ•”‡‰‹‘‡•…‘•‡•‘†‡’ƒ”ƒ‡Ž”‡…‘‘…‹‹‡–‘›—‹×’‘”’ƒ”–‡†‡Žƒ•
†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ•–ƒ•”‡‰‹‘‡•…‘•‡•‘Šƒ•‹†‘†‡ˆ‹‹†ƒ•ƒ–”ƒ˜±•†‡Ž‡•–—†‹‘†‡
Ž‘••‹–‹‘•†‡—‹×’ƒ”ƒǡǦͳǡǢ›•—ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘ȋƒ—†‡–ǡ–‡Š‡Ž‹‡–ƒŽǤͳͻͻ͵ȌǤ‡•‡
82
ƒŽ„ƒŒ‘‹˜‡Ž†‡Š‘‘Ž‘‰ÀƒŠƒ•‹†‘’‘•‹„Ž‡†‡ˆ‹‹”—‘–‹˜‘†‡—‹×‡‡Ž•—”…‘‡‘”†‡Ž
ȋ‹‰̴ͳͶȌǤ
‹‰̴ͳͶǤ‡…—‡…‹ƒ…‘•‡•‘’ƒ”ƒŽ‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤȋLaudet,etalǤͳͻͻ͵Ȍ
7. FuncionesdeTFAM
…‘–‹—ƒ…‹×•‡†‡•…”‹„‡ƒŽ‰—ƒ•†‡Žƒ•’”‹…‹’ƒŽ‡•ˆ—…‹‘‡•†‡‡‹–‘…‘†”‹ƒǣ
x
x
x
x
ƒ–‡‹‹‡–‘†‡Ž–
‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×
À–‡•‹•†‡‡…‡„ƒ†‘”‡•’ƒ”ƒŽƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×
‡‰—Žƒ…‹× †‡ Žƒ „‹‘‰±‡•‹• †‡Ž –ǡ …‘–”‘Ž ‡–”‡ –”ƒ•…”‹’…‹× › ï‡”‘ †‡
…‘’‹ƒ•†‡–
x ’Ž‹…ƒ…‹×‡‡…ƒ‹•‘•†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡Ž–
7.1. MantenimientodelmtADN
‘‘ •‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ ‡ Žƒ ‹–”‘†—……‹× †‡Ž ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ ‡Ž ƒ–‡‹‹‡–‘ †‡ Žƒ
‹–‡‰”‹†ƒ† †‡Ž – ‡• ‹’‘”–ƒ–‡ ’ƒ”ƒ ’‡”‹–‹” — „—‡ ˆ—…‹‘ƒ‹‡–‘ …‡Ž—Žƒ” › ‡˜‹–ƒ”
…‘†‹…‹‘‡•’ƒ–‘Ž×‰‹…ƒ•ǤŒ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Ž…”—…‹ƒŽ‡‡Žƒ–‡‹‹‡–‘†‡Ž–ǡ•‹‡†‘
—‘†‡Ž‘•’”‹…‹’ƒŽ‡•…‘’‘‡–‡•Ǥ
ƒ ’”‘’‹‡†ƒ† †‡ —‹× ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ’ƒ”ƒ Œ—–‘ …‘ ‡Ž Š‡…Š‘ “—‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡
ƒ„—†ƒ…‹ƒ•—‰‹‡”‡“—‡Œ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Ž‹’‘”–ƒ–‡‡Žƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×›‡Žƒ–‡‹‹‡–‘†‡
–Ǥ ʹ’ǡ ’”‘–‡Àƒ Š‘×Ž‘‰ƒ ƒ ‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒǡ –‹‡‡ —ƒ ˆ—…‹× ‡ ‡Ž
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡ŽǤ—“—‡•‘—›†‹˜‡”‰‡–‡•‡˜‘Ž—–‹˜ƒ‡–‡ǡʹ’‘’”‡•‡–ƒ
Ž‹“—‡” ‡–”‡ Žƒ• †‘• „‘š ‹ —ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ‡š‹•–‡ —ƒ ‹–‡”…ƒ„‹ƒ„‹Ž‹†ƒ† †‡
ˆ‡‘–‹’‘•’‘”Ž‘“—‡”‡•’‡…–ƒƒŽ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ȋ‹ˆˆŽ‡›ƒ†–‹ŽŽƒͳͻͻͳȌǤ
–”‘•‡š’‡”‹‡–‘Šƒ†‡‘•–”ƒ†‘Žƒˆ—…‹×†‡‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–’‘”’ƒ”–‡†‡
Ǥƒƒ—Žƒ…‹×‘†‹•”—’…‹×Š‘‘œ‹‰‘–ƒ†‡Ž‰‡tfam‡•Ž‡–ƒŽǡ‡’ƒ”–‡†‡„‹†‘ƒ“—‡‡ŽŽ‘
’”‘˜‘…ƒ —ƒ †‹•‹—…‹× †‡Ž ï‡”‘ †‡ …‘’‹ƒ• †‡ –ǡ ”‡•—Ž–ƒ†‘ ‡ —ƒ ’±”†‹†ƒ †‡ Žƒ
…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘Žƒˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ…‹×‘š‹†ƒ–‹˜ƒȋƒ–•—•Š‹ƒǡƒ–•——”ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲ͵ȌǤ
 …±Ž—Žƒ• Š‡–‡”‘œ‹‰‘–ƒ•ǡ Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ”‡†—…‹†ƒ •‘„”‡ — ͷͲΨ › Žƒ
…ƒ–‹†ƒ††‡–†‹•‹—›‡Šƒ•–ƒŽƒ‹–ƒ†Ǥ
Ž – †‡ ƒÀˆ‡”‘• •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡’ƒ“—‡–ƒ†‘ ‡ …‘’Ž‡Œ‘• —…Ž‡‘’”‘–‡‹…‘• ŽŽƒƒ†‘•
—…Ž‡‘‹†‡•ǡ “—‡ ’—‡†‡ •‡” ˜‹•—ƒŽ‹œƒ†‘• …‘‘ ’‡“—‡Ó‘• …—‡”’‘• ‡•ˆ±”‹…‘• •‹–—ƒ†‘• ‡ Žƒ
ƒ–”‹œ ȋƒ•• ͳͻ͸ͻȌǤ ƒ†ƒ —…Ž‡‘‹†‡ …‘–‹‡‡ ‡–”‡ ͳ › ͳͲ ‰‡‘ƒ•ǡ †‡’‡†‹‡†‘ †‡Ž –‹’‘
…‡Ž—Žƒ”Ǥ ƒ †‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• “—‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ ƒ›‘” …ƒ–‹†ƒ† ‡ ‡•–ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ•
83
—…Ž‡‘’”‘–‡À‹…ƒ ‡• ǡ –ƒŽ › …‘‘ •‡ ‘„•‡”˜× ‡†‹ƒ–‡ ‡•–—†‹‘• ‹—‘…‹–‘“—À‹…‘•
ȋ
ƒ””‹†‘ǡ
”‹’ƒ”‹…‡–ƒŽǤʹͲͲ͵ȌǤ
‡…‹‡–‡‡–‡ǡ—ƒ–etalǤǡˆ—‡”‘…ƒ’ƒ…‡•†‡…—ƒ–‹ˆ‹…ƒ”Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡’‘”—…Ž‡‘‹†‡
‰”ƒ…‹ƒ•ƒŽ—•‘†‡Ž‹…”‘•…‘’‹‘‡…‘„‹ƒ…‹×…‘„‹‘Ž‘‰Àƒ‘Ž‡…—Žƒ”ȋ—ƒ–ǡ—”‡–
ƒŽǤȌǤ ‘…Ž—Àƒ “—‡ ‡š‹•–‡ ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ ͳͲͲͲ ‘Ž±…—Žƒ• †‡ ’‘” ‘Ž±…—Žƒ †‡
–ǡ‡•†‡…‹”ǡ—ƒ‘Ž±…—Žƒ†‡’‘”ͳ͸Ǥ͸’„†‡–‡ˆ‹„”‘„Žƒ•–‘•Š—ƒ‘•Ǥ•–‘•
ƒ—–‘”‡• ‘ˆ”‡…Àƒ — ‘†‡Ž‘ ‡•–”—…–—”ƒŽ †‡ …׏‘ —Àƒ ƒ – ‡†‹ƒ–‡ ›Š”‡ Ƭ Ǧ
ƒ••‡” ȋ‹‰̴ͳͷȌǤ Ž ‘†‡Ž‘ ‡•–”—…–—”ƒŽ ’”‘’—‡•–‘ ‡ …—ƒ–‘ ƒ ˜‘Ž—‡ ’”‡•‡–ƒ„ƒ —ƒ
…‘””‡Žƒ…‹×…‘‡Ž…žŽ…—Ž‘ƒ–‡”‹‘”†‡ͳ͸’„’‘”…ƒ†ƒǤ
‹‰̴ͳͷǤ ”‡†‹……‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡†‹ƒ–‡ Š›”‡ Ƭ Ǧƒ••‡”Ǥ  Žƒ ˆ‹‰—”ƒ †‡
ƒ„ƒŒ‘ •‡ ”‡’”‡•‡–ƒ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ †‡ ‡ ˆ‘”ƒ —‹†ƒ ƒ ǡ †‘†‡ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ ƒ……‡•‹„Ž‡ ƒ •‘Ž˜‡–‡ •‡
—‡•–”ƒ ‡ …‘Ž‘” ˜‡”†‡Ǥ  „ƒ•‡ ƒŽ ˜‘Ž—‡ …‘””‡•’‘†‹‡–‡ Ž‘• ƒ—–‘”‡• …ƒŽ…—Žƒ”‘ ‡Ž ï‡”‘ †‡ ‘Ž±…—Žƒ• †‡
’‘”—…Ž‡‘‹†‡ǤȋKukat,etal.ȌǤ
͹ǤͳǤͳǤ ‘†‡Ž‘†‡…‘’ƒ…–ƒ…‹×›…‘‘”†‹ƒ…‹×†‡–
š‹•–‡—‘†‡Ž‘’”‘’—‡•–‘’ƒ”ƒŽƒ…‘’ƒ…–ƒ…‹×†‡–’‘”’ƒ”–‡†‡‡„ƒ•‡ƒŽƒ•
‘„•‡”˜ƒ…‹‘‡• ‡†‹ƒ–‡ ȋƒ—ˆƒǡ —”‹•‹… ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͹Ȍ ȋ‹‰̴ͳ͸ȌǤ  ±Žǡ ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡
…‘’ƒ…–ƒ…‹× ’”‘’—‡•–‘ ‡’‹‡œƒ …‘ Žƒ —‹× †‡ — †À‡”‘ †‡ › ‡Ž …‘””‡•’‘†‹‡–‡
†‘„Žƒ‹‡–‘†‡ŽǤ‘•–‡”‹‘”‡–‡•‡’”‘†—…‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡‡•–”—…–—”ƒ•–‹’‘loop‘ǡ›
ïŽ–‹’Ž‡• ‘Ž±…—Žƒ• †‡ ’—‡†‡ •‡” —‹†ƒ•Ǥ —ƒ–‘ ž• •‡ —‡ ƒ Ž‘• •‹–‹‘•
’”‘š‹ƒŽ‡•ǡ ‡Ž –ƒƒÓ‘ †‡Ž …‘–‘”‘ †‡Ž †‡…”‡…‡ ”ž’‹†ƒ‡–‡ǡ Ž‘ …—žŽ ‡• ˆž…‹Ž‡–‡
…‘’ƒ–‹„Ž‡ …‘ ‡Ž ‘†‡Ž‘ †‡ —‹× …‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒ ƒŽ Ǥ ‹ Žƒ —‹× †‡ ƒŽ •‹‰—‡
‹…”‡‡–ƒ†‘•‡’”‘†—…‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡‡•–”—…–—”ƒ•†‡–‹’‘‰Ž‘„—Žƒ”ǡ†‘†‡Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•
Ȁ •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒŽ–ƒ‡–‡ …‘’ƒ…–ƒ†‘•Ǥ •–ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• …‘’ƒ…–ƒ• •‡”Àƒ
’ƒ”‡…‹†ƒ•ƒŽ‘•—…Ž‡‘‹†‡•Ǥ
 Žƒ –‡‘”Àƒ ’”‘’—‡•–ƒ ’‘” ƒ—ˆƒǡ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ Ž‘• loops ˆ‘”ƒ ’ƒ”–‡ †‡ Ž‘• ’”‹‡”‘•
’ƒ•‘• Šƒ…‹ƒ Žƒ …‘’ƒ…–ƒ…‹×Ǥ In vivo •‡ Šƒ ‘„•‡”˜ƒ†‘ ‡•–”—…–—”ƒ• •‹‹Žƒ”‡• ‡ ˆ”ƒ……‹‘‡•
‡”‹“—‡…‹†ƒ• …‘ —…Ž‡‘‹†‡• †‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ †‡ ŠÀ‰ƒ†‘ †‡ ”ƒ–ƒ ȋƒ —›Ž‡ ƒ† …Š‡”•‘
ͳͻ͹ͻȌǤ†‡ž•‡••ƒ„‹†‘“—‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ•…‘†‘‹‹‘•
„‘š’”‡•‡–ƒŽƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡
84
ƒˆ‡…–ƒ” Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡Ž ‹†—…‹‡†‘ •—’‡”‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ǡ ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ › ˆ‘”ƒ…‹× †‡
Ž‘‘’•†‡Ǥ
‹‰̴ͳ͸Ǥž‰‡‡•ǡ‡…‘†‹…‹‘‡•†‡—Ž–”ƒ˜ƒ…À‘†‡Ž’”‘…‡•‘†‡…‘’ƒ…–ƒ…‹×†‡Ž’‘”’ƒ”–‡†‡Ǥ
‘†‡Ž‘ †‡ …‘’ƒ…–ƒ…‹× ’”‘’—‡•–‘ ’‘” ƒ—ˆƒ ‡– ƒŽǤ Ž ’”‹‡” ’ƒ•‘ •‡”Àƒ Žƒ —‹× †‡ ǡ •‡‰—‹†ƒ‡–‡ •‡
†ƒ”ÀƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡‡•–”—…–—”ƒ•–‹’‘π‘ǡ“—‡’‡”‹–‹”ÀƒŽƒ—‹×†‡†‹˜‡”•ƒ•‘Ž±…—Žƒ•†‡Ǥƒ—‹×†‡
ž•‘Ž±…—Žƒ•†‡’‡”‹–‹”ÀƒŽƒ…‘’ƒ…ƒ–ƒ…‹×ˆ‹ƒ†‡ŽǤƒ””ƒ†‡‡•…ƒŽƒ†‡ͳͲͲȋKaufmanetalǤȌ
͹ǤͳǤʹǤ “—‹Ž‹„”‹‘‡–”‡–”ƒ•…”‹’…‹×›‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–
׏‘Žƒ†‹ž‹…ƒ†‡Ž‘•—…Ž‡‘‹†‡•‡•–ž”‡‰—Žƒ†ƒ‘‡••ƒ„‹†‘ƒïǤ‡Šƒ‡•’‡…—Žƒ†‘“—‡Žƒ
†‹ž‹…ƒ †‡Ž —…Ž‡‘‹†‡ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ”‡“—‹‡”‡ Žƒ ”‡‰—Žƒ…‹× ‘ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ —ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ
ƒˆ‹‹†ƒ††‡…‘‡Ž’ƒ”ƒ’”‘‘˜‡”Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‘”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡Ž–ǡ•‹‹Žƒ”
ƒ Ž‘• ‡…ƒ‹•‘• “—‡ ‡š‹•–‡ ‡ Žƒ †‹ž‹…ƒ †‡Ž ‰‡‘ƒ —…Ž‡ƒ”Ǥ ‡…‹‡–‡‡–‡ǡ •‡ Šƒ
†‡•…”‹–‘ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ …‘’Ž‡Œ‘ Ȁ “—‡ ’‡”‹–‡ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ ‡˜‡–‘• †‡
–”ƒ•…”‹’…‹×Œ—–‘…‘‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–Ǥ
—”—ƒ™ƒetalǤǡŠƒ†‡•…”‹–‘…׏‘Žƒˆ‘”ƒ‡“—‡‡Ž–•‡‡…—‡–”ƒ‡’ƒ“—‡–ƒ†‘’‘”
‡Ž ‡ˆ‡…–‘ †‡ –‹‡‡ — ‹’ƒ…–‘ ‡ Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‘ •— ‹Š‹„‹…‹×
ȋ‹‰̴ͳ͹ȌǤƒ‘Ž±…—Žƒ†‡—‹†ƒ…ƒ†ƒʹͲ’„’‡”‹–‡Žƒƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×in
vitroǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡Ž ‹•‘ ‡•ƒ›‘ …‘ ’”‘–ƒ‹ƒ ‘ ’‡”‹–Àƒ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ
’‘•‹„Ž‡‡–‡ †‡„‹†‘ ƒ “—‡ ‘ ‘ˆ”‡…Àƒ —ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× †‡ ƒ†‡…—ƒ†ƒǤ ‡‹‡†‘ ‡
…—‡–ƒ‡•–ƒ‡•–‡“—‹‘‡–”‹ƒǡ‡•’‘•‹„Ž‡‡•’‡…—Žƒ”“—‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡•ƒ…–‹˜ƒ…—ƒ†‘‡š‹•–‡
—ƒ ג–‹ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž ǡ ‡• †‡…‹”ǡ …—ƒ†‘ •‡ —‡ ƒ ‡ — ƒ’”‘’‹ƒ†‘
85
‹–‡”˜ƒŽ‘Ǥ‘‘„•–ƒ–‡ǡ‡”‡Žƒ…‹‘‡•‘Žƒ”‡•‡Ž‡˜ƒ†ƒ•ǡŽƒ–”ƒ•…”‹’…‹×†‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ†‘
…‘”‡•—Ž–ƒ‹Š‹„‹†ƒȋ—”—ƒ™ƒǡʹͲͳʹȌǤ
‹‰̴ͳ͹ǤŽ—•–”ƒ…‹×‡•“—‡ž–‹…ƒ†‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–…‘›•—ƒ…–‹˜‹†ƒ†–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽǤ
‘ˆ”‡…‡—ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×ƒ…–‹˜ƒ†‡’ƒ”ƒŽ‘•’”‘…‡•‘•†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ…—ƒ†‘‡Ž•‡‡…—‡–”ƒ†‘„Žƒ†‘‘
•—’‡”‡”‘ŽŽƒ†‘ǡ‹‡–”ƒ•“—‡…—ƒ†‘‡š‹•–‡—•‘„”‡‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž’‘”‡š…‡•‘†‡‡š‹•–‡—ƒ
‹Š‹„‹…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǤȋFurkawa,etal.)
͹ǤͳǤ͵Ǥ ‘†‡Ž‘†‡–‹–”ƒ…‹×†‡’ƒ”ƒ”‡‰—Žƒ”‡Žï‡”‘†‡…‘’‹ƒ•†‡–
‡†‹ƒ–‡‡•–—†‹‘•†‡†‡’Ž‡…‹×›•‘„”‡‡š’”‡•‹×†‡‡•’‘•‹„Ž‡…‘…Ž—‹”“—‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ†
†‡ ‡• ‡Ž ’”‹…‹’ƒŽ †‡–‡”‹ƒ–‡ †‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ –Ǥ ‡Ž ‡ˆ‡…–‘ ‹˜‡”•‘ǡ
…—ƒ†‘Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡–‡•†‹•‹—‹†ƒ‡†‹ƒ–‡‡Ž–”ƒ–ƒ‹‡–‘…‘„”‘—”‘†‡‡–‹†‹‘ǡ
Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ †‹•‹—›‡ †‡’‡†‹‡†‘ †‡ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ – ȋ‡‹†‡ŽǦ‘‰‘Ž ƒ†
Šƒ†‡Ž ʹͲͲʹȌǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡• — ˆƒ…–‘” Ž‹‹–ƒ–‡ †‡ †‘•‹• ’ƒ”ƒ –Ǥ ƒ‰ et al.
’‘•–—Žƒ”‘“—‡–‹–”ƒ„ƒ Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡– ‡ˆ—…‹×†‡•——‹×ƒ –ȋƒ‰ǡ
‹‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
‹‰̴ͳͺǤ‹–”ƒ…‹×†‡Ž–’‘”Ǥ•‡—‡•–”ƒ…‘‘—…”‹…—Ž‘…‡””ƒ†‘ǤŽ†‡•…—„‹‡”–‘›‡
•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒ•‘‹‡•–ƒ„Ž‡•‡‹–‘…‘†”‹ƒ›ǡ’‘”‡ŽŽ‘ǡ”ž’‹†ƒ‡–‡†‡‰”ƒ†ƒ†‘•ȋKang,etal.2007ȌǤ
86
7.2. Iniciodelatranscripciónyespecificidaddesecuencia
—”ƒ–‡ —ƒ •‡”‹‡ †‡ ƒÓ‘• Šƒ •‹†‘ ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ †‹•…—–‹†‘ ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡
•‡…—‡…‹ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ’‘”›•—’ƒ’‡Ž‡‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…אǤžŽ‹•‹•—–ƒ…‹‘ƒŽ‡•
†‡ ’‡”‹–‹‡”‘ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ‡ –‘†‘• Ž‘• —–ƒ–‡• …”‡ƒ†‘• ’ƒ”ƒ ǡ Žƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ†
–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽ ’ƒ”‡…Àƒ ‡•–ƒ” …‘””‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ …‘ Žƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒ ǡ •—‰‹”‹‡†‘ “—‡
‡•–ƒ• †‘• ˆ—…‹‘‡• ’—‡†‡ •‡” ‹•‡’ƒ”ƒ„Ž‡•Ǥ †‡ž• ”‡˜‡Žƒ”‘ “—‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡•
‹’‘”–ƒ–‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ‡•’‡…Àˆ‹…‘ †‡Ž › ‡•‡…‹ƒŽ ’ƒ”ƒ Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
–‡”‹‘”‡–‡ǡ ʹͲ ƒÓ‘• ƒ–”ž•ǡ ‡•–ƒ„ƒ ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ ƒ…‡’–ƒ†‘ “—‡ ‡”ƒ ‡Ž ’”‹…‹’ƒŽ
…‘’‘‡–‡‡…‡•ƒ”‹‘’ƒ”ƒ‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡Ž‘•†‘•’”‘‘–‘”‡•ͳ›
ǡ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†‘• ‡ Žƒ ”‡‰‹× †‡Ž ǦŽ‘‘’ †‡Ž – ȋŠƒ‰ ƒ† Žƒ›–‘ ͳͻͺͶȌ ȋ‹•Š‡” ƒ†
Žƒ›–‘ͳͻͺͷȌȋ˜‡”–”‘†—……‹×ǡƒ’ƒ”–ƒ†‘ǤͳȌǤƒ—‹×†‡‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒƒ
Žƒ•”‡‰‹‘‡••‹–—ƒ†ƒ•”À‘ƒ””‹„ƒ†‡Ž‘••‹–‹‘•†‡‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ†‡ǦͳʹƒǦ͵ͻ’„†‡Ž•‹–‹‘
†‡ ‹‹…‹‘ǡ •‡ …”‡Àƒ “—‡ ‡”ƒ ‹’”‡•…‹†‹„Ž‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋ‹š•‘ ƒ†
Žƒ›–‘ͳͻͺͷȌȋ‘’’‡”ƒ†Žƒ›–‘ͳͻͺͻȌǤ
‡…‹‡–‡‡–‡‡š‹•–‡—ƒƒ’Ž‹ƒ†‹•…—•‹×‡–‘”‘ƒŽ‘†‡Ž‘‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ…‘‘
•‡Šƒ†‡•…”‹–‘‡Žƒ‹–”‘†—……‹×ǡ–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ˜‡”–”‘†—……‹×ǡƒ’ƒ”–ƒ†‘Ǥ͵Ȍ
‘†‡Ž‘•’‘•‹„Ž‡•”‘Ž‡•†‡‡‡Ž‘†‡Ž‘†‡‹‹…‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×’—‡†‡•‡”‡Ž
†‡‹–”‘†—…‹”’‡”–—”„ƒ…‹‘‡•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•‡•’‡…Àˆ‹…ƒ•‡‡Ž–ǡ Ž‘“—‡’—‡†‡ˆƒ…‹Ž‹–ƒ”‡Ž
‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋ
ƒ•’ƒ”‹ǡ ƒŽ‡„‡”‰ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͶȌǤ •–‡ ‘†‡Ž‘ ’‘†”Àƒ ‡š’Ž‹…ƒ”
’‘”“—±’ƒ”‡…‡•‡”…”—…‹ƒŽŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡‡Ž•‹–‹‘†‡—‹×†‡›‡Ž•‹–‹‘†‡‹…‹‘†‡Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ†‡ž•ǡ–ƒ„‹±Šƒ•‹†‘†‡‘•–”ƒ†‘“—‡
‡•…ƒ’ƒœ†‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”…‘ʹǡŠ‡…Š‘“—‡’‘†”Àƒ…‘ŽŽ‡˜ƒ”ƒŽƒ”‡…Ž—–ƒ…‹×†‡–Ǥ
7.3. TFAMysíntesisdeencebadoresparalareplicación
‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ Žƒ —–‹Ž‹œƒ…‹× †‡Ž ’”‘‘–‘” ˜ƒ”Àƒ ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ
…ƒ–‹†ƒ††‡’”‡•‡–‡Ǥ
ƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ‡…‡•ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ ƒ…–‹˜ƒ” ‡Ž ’”‘‘–‘” ͳǡ ‡• ƒ›‘” “—‡ ’ƒ”ƒ Ǥ
†‡ž• Žƒ žš‹ƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ‡•–‹—Žƒ…‹× †‡ ’‘” ‡• •‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ‡–‡ ƒ›‘”
“—‡’ƒ”ƒͳǤ•–ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡ƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡›ͳ‡ˆ—…‹×†‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡
•‡ ”‡Žƒ…‹‘ƒ …‘ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ”‘Ž‡• †‡ Ž‘• –”ƒ•…”‹–‘• ‘”‹‰‹ƒ†‘• †‡•†‡ ͳ › Ǥ ƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡ƒ†‡ž•†‡†ƒ”Ž—‰ƒ”ƒ—ȋ͸Ȍ›–ǡ–ƒ„‹±’”‘†—…‡
Ž‘•‡…‡„ƒ†‘”‡•‡…‡•ƒ”‹‘•’ƒ”ƒ‹‹…‹ƒ”Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡Ž–ƒ’ƒ”–‹”†‡Ǥ‹‡–”ƒ•“—‡
Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ƒ ’ƒ”–‹” †‡ ͳ ‰‡‡”ƒ ʹ”• ‡…‡•ƒ”‹‘• ’ƒ”ƒ Žƒ „‹‘‰±‡•‹• †‡ Ž‘•
”‹„‘•‘ƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• › Žƒ –”ƒ†—……‹×Ǥ –‘…‡•ǡ …ƒ„‹‘• ‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ’—‡†‡ •‡” ”‡•’‘•ƒ„Ž‡•†‡’”‘˜‘…ƒ” Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ’ƒ”ƒ †ƒ” Ž—‰ƒ” ƒ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× ‘ ’ƒ”ƒ Žƒ
‡š’”‡•‹× ‰±‹…ƒ †‡’‡†‹‡†‘ †‡ “—± ’”‘‘–‘” ‡•–ž ƒ…–‹˜‘ǡ ‘ ͳ ȋŠ—––ǡ ‡•–™‹… ‡–
ƒŽǤȌǤ
87
ƒ†‘ “—‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ’‘” —…Ž‡‘‹†‡ ‘ ‡• …‘•–ƒ–‡ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‡ˆ‹‹” —
•‹•–‡ƒ †‘†‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ƒ…–ïƒ …‘‘ ƒ…–‹˜ƒ†‘” –”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽ ’ƒ”ƒ Žƒ
”‡‰—Žƒ…‹× ‡–”‡ ‡š’”‡•‹× ‰±‹…ƒǡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× › ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ †‡Ž – ȋŠ—––ǡ
‡•–™‹…‡–ƒŽǤȌȋ‹‰̴ͳͻȌǤ
‹‰̴ͳͻǤ‘†‡Ž‘†‡”‡‰—Žƒ…‹×†‡Žƒ”‡‰—Žƒ…‹×†‡Ž–ǡ†‘†‡†‡ƒ‡š‹•–‡—ƒ—‡–‘‡Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×
†‡ǤȋƒȌ‹–—ƒ…‹×Žƒ“—‡…‘…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡—›Ž‹‹–ƒ–‡•ǡͳ›•‘ƒ…–‹˜‘•†ƒ†‘Ž—‰ƒ”ƒ
—…‹‡”–‘‹˜‡Ž†‡‡š’”‡•‹×‰±‹…ƒ›”‡’Ž‹…ƒ…‹×‡—…Ž‡‘‹†‡•“—‡–‹‡‡’‘…ƒ…ƒ–‹†ƒ††‡ƒ•‘…‹ƒ†ƒǤȋ„Ȍ
‹…”‡‡–‘†‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡’—‡†‡†‡•’Žƒœƒ”‡Ž•‹•–‡ƒŠƒ…‹ƒ—ƒ›‘””‡’Ž‹…ƒ…‹×†‡„‹†‘ƒŽƒƒ…–‹˜ƒ…‹×
’”ˆ‡”‡…‹ƒŽ †‡ ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ •‡ ƒ–‹‡‡ ‡Ž ‹˜‡Ž †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× †‡ ͳǤ ȋ…Ȍ  ƒ›‘” ‹˜‡Ž †‡ ƒ•‘…‹ƒ†ƒƒ—…Ž‡‘‹†‡•‹’Ž‹…ƒ”Àƒ—žš‹‘‹˜‡Ž†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡ƒ„‘•’”‘‘–‘”‡•›ǡ’‘”–ƒ–‘ǡ—ƒ
ƒ›‘” ‡š’”‡•‹× ‰±‹…ƒǤ ȋ†Ȍ  …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• †‡ —…Š‘ ƒ›‘”‡• •‡”Àƒ †‡ ‡•’‡”ƒ” —ƒ ‹Š‹„‹…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹× ƒ ’ƒ”–‹” †‡ Ž‘• †‘• ’”‘‘–‘”‡• › †ƒ”Àƒ Ž—‰ƒ” ƒ —…Ž‡‘‹†‡• Žƒ–‡–‡• ‡ …—ƒ–‘ ƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ›
”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǤȋShutt,etalǤ2011Ȍ
š‹•–‡ ‡˜‹†‡…‹ƒ• …‹‡–Àˆ‹…ƒ• “—‡ …‘””‘„‘”ƒ ‡•–‡ ‘†‡Ž‘ †‡ ”‡‰—Žƒ…‹× †‡ Žƒ „‹‘‰±‡•‹• ‡
‹–‘…‘†”‹ƒ†‡’‡†‹‡–‡†‡Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡Ǥ‡Šƒ‘„•‡”˜ƒ†‘“—‡—…Ž‡‘‹†‡•…‘
‡‘” …ƒ–‹†ƒ† †‡ •‘ ž• ƒ…–‹˜‘• ‡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× ȋƒ‹ǡ ‡‘Ž‹ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͺȌǤ †‡ž•ǡ
‡•–—†‹‘• ‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒ †‡—‡•–”ƒ “—‡ Žƒ …‘’‘•‹…‹× ’”‘–‡‹…ƒ †‡ ʹ’ †‡ Ž‘• —…Ž‡‘‹†‡•
˜ƒ”‹ƒ ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ• ‡…‡•‹†ƒ†‡• ‡ Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡Ž – ‡ ”‡•’—‡•–ƒ ƒ …ƒ„‹‘•
‡–ƒ„׎‹…‘•ȋ—…‡Œǡ—…‡Œ‘˜ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͺȌǤ
…–—ƒŽ‡–‡ƒï“—‡†ƒ’”‡‰—–ƒ•’‘””‡•’‘†‡”…‘‘“—±‡…ƒ‹•‘”‡‰—ŽƒŽƒ…ƒ–‹†ƒ††‡
‡ Ž‘• —…Ž‡‘‹†‡• ‘ •‹ ‡š‹•–‡ ƒŽ‰—ƒ ‘†‹ˆ‹…ƒ…‹× ’”‘•–Ǧ–”ƒ†—……‹‘ƒŽ “—‡ ”‡‰—Ž‡ Žƒ
ƒ…–‹˜‹†ƒ††‡Ǥ
7.4. TFAMysuposiblepapelenelmecanismodereparacióndelmtADN
Ž – •‡ ‡…—‡–”ƒ •‹–—ƒ†‘ ‡ Žƒ ‡„”ƒƒ ‹–‡”ƒ †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒǡ †‘†‡ •‘
‰‡‡”ƒ†ƒ•Žƒƒ›‘”Àƒ†‡Žƒ•‡•’‡…‹‡•ǡ•‹‡†‘ƒŽ–ƒ‡–‡•—•…‡’–‹„Ž‡ƒŽ†ƒÓ‘‘š‹†ƒ–‹˜‘Ǥ
88
’‘•‹„Ž‡ ‡…ƒ‹•‘ †‡ ’”‘–‡……‹× †‡Ž – ‡• ‡Ž ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ ‡ Ž‘• —…Ž‡‘‹†‡•ǡ
ƒ•‘…‹ƒ†‘•ƒŽƒ‡„”ƒƒǤ
†‡ž• Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ’”‡•‡–ƒ —ƒ ”‘„—•–ƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† †‡ ‡…ƒ‹•‘• ǡ ’‡”‘ ‘
‡…ƒ‹•‘•Ǥƒ•‹†‘”‡’‘”–ƒ†‘“—‡‡•…ƒ’ƒœ†‡‹Š‹„‹”‡…ƒ‹•‘•invitroǡ
ƒ—“—‡ ‡•–‡ ‡…ƒ‹•‘ ‘ Šƒ •‹†‘ †‡•…”‹–‘ in vivo ‡ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ Ž ‡ˆ‡…–‘ ‹Š‹„‹–‘”‹‘ †‡
•‘„”‡ Ž‘• ‡…ƒ‹•‘• ‡• †‘•‹•Ǧ†‡’‡†‹‡–‡Ǥ ŽŽ‘ •—‰‹‡”‡ “—‡ ‘†—Žƒ Žƒ
”‡’ƒ”ƒ…‹× †‡Ž ‡†‹ƒ–‡ ‡…ƒ‹•‘• †‡ …‘’‡–‹…‹× ’‘” —‹× ƒ ȋƒ—‰‘˜‹ǡ
ƒ›ƒ”†‡–ƒŽǤȌ
•–‡ ‡ˆ‡…–‘ ‹Š‹„‹–‘”‹‘ †‡ Ž‘• ‡…ƒ‹•‘• ’—‡†‡ ‹ˆŽ—‡…‹ƒ” ‡ Žƒ• –‡”ƒ’‹ƒ•
“—‹‹‘–‡”ƒ’±—–‹…ƒ•Ǥ ƒ• ’”‘–‡Àƒ• …‘ †‘‹‹‘• „‘š …‘‘ ͳ › ‹Š‹„‡ †‡
ˆ‘”ƒ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ Žƒ ”‡’ƒ”ƒ…‹× †‡ Ž‘• ‡–”‡…”—œƒ‹‡–‘• ͳǡʹǦ‹–”ƒ…ƒ†‡ƒ ‹†—…‹†‘• ’‘” ‡Ž
…‹•’Žƒ–‹‘ ’‘” Ž‘• ‡…ƒ‹•‘• Ȁ ȋ—ƒ‰ǡ ƒ„Ž‡ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻͶȌǤ Ž …‹•’Žƒ–‹‘ ‡• —
‡†‹…ƒ‡–‘—•ƒ†‘’ƒ”ƒ“—‹‹‘–‡”ƒ’‹ƒ†‡˜ƒ”‹‘•–‹’‘•†‡…ž…‡”Ǥ•–ƒ‹Š‹„‹…‹×’‘”’ƒ”–‡†‡
ͳ › ’‡”‹–‡ •—‰‡”‹” “—‡ Žƒ †‹ˆ‡”‡–‡ •‡•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ –—‘”‡• ƒ …‹•’Žƒ–‹‘ ‡•
‡†‹ƒ†ƒ ’‘” ’”‘–‡Àƒ• …‘ „‘š …‘‘ › ͳȋ—ƒ‰ǡ ƒ„Ž‡ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻͶȌǤ•–‘•
”‡•—Ž–ƒ†‘••—‰‹‡”‡“—‡‡Ž–‹’‘›Ž‘•‹˜‡Ž‡•†‡’”‘–‡Àƒ•
„‘š‡—†‡–‡”‹ƒ†‘–—‘”
’—‡†‡ ‹ˆŽ—‡…‹ƒ” Žƒ ”‡•’—‡•–ƒ †‡Ž …ž…‡” ƒ Žƒ “—‹‹‘–‡”ƒ’‹ƒ …‘ …‹•’Žƒ–‹‘ › ‡•–‘ ’—‡†‡
’”‘˜‡‡” „ƒ•‡• ”ƒ…‹‘ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ Žƒ •À–‡•‹• †‡ —‡˜ƒ• †”‘‰ƒ• ƒ–‹…ƒ…‡”À‰‡ƒ• †‡”‹˜ƒ†ƒ• †‡Ž
…‹•’Žƒ–‹‘Ǥ
8. TFAMylafuncióndesucolaCterminal
8.1. UniónespecíficaaADNeiniciodelatranscripción
š’‡”‹‡–‘•†‡—–ƒ‰±‡•‹•‡‹–‡”…ƒ„‹‘†‡†‘‹‹‘•‡˜‹†‡…‹ƒ„ƒ“—‡ǡ‹‡–”ƒ•“—‡Ž‘•
†‘‹‹‘• „‘š •‘ ‡…‡•ƒ”‹‘• ’ƒ”ƒ Žƒ• ’”‘’‹‡†ƒ†‡• †‡ —‹× ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ
–‡”‹ƒŽ‡•ƒ„•‘Ž—–ƒ‡–‡‡…‡•ƒ”‹ƒ’ƒ”ƒŽƒ—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒ›•—ƒ…–‹˜‹†ƒ†‡‡Ž‹‹…‹‘
†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
Ž ’ƒ’‡Ž …”À–‹…‘ †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ Š—ƒƒ †‡ ‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ˆ—‡ …‘ˆ‹”ƒ†‘
‡†‹ƒ–‡ Žƒ …‘•–”—……‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• “—À‡”‹…ƒ• “—‡ ‹–‡”…ƒ„‹ƒ„ƒ ”‡‰‹‘‡• •‹‹Žƒ”‡•
ȋ†‘‹‹‘• „‘šȌ ‡–”‡ Š › ʹ’Ǥ ʹ’ ‡”ƒ ‹…ƒ’ƒœ †‡ ƒ…–‹˜ƒ” Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ƒ
’ƒ”–‹” †‡ Šǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ ƒ†‹…‹× †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ …‘ˆ‡”Àƒ Žƒ ‡•’‡…‹ˆ‹…ƒ†ƒ† †‡
”‡…‘‘…‹‹‡–‘’ƒ”ƒ›•—ƒ…–‹˜‹†ƒ†–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽǤ–‘†‘•Ž‘•—–ƒ–‡• …”‡ƒ†‘•’ƒ”ƒ
Šǡ Žƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† –”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽ ’ƒ”‡…Àƒ ‡•–ƒ” …‘””‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ …‘ Žƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒ
ǡ•—‰‹”‹‡†‘“—‡‡•–ƒ•†‘•ˆ—…‹‘‡•’—‡†‡•‡”‹•‡’ƒ”ƒ„Ž‡•Ǥ
ŽŽ‘ ”‡Žƒ…‹‘ƒ„ƒ ‹‡†‹ƒ–ƒ‡–‡ ƒ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ …‘‘ ”‡‰‹× …”À–‹…ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ › Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡ Ǥ ‘ ‘„•–ƒ–‡ǡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ
–‡”‹ƒŽ‡•‡…‡•ƒ”‹ƒ’‡”‘‘‡••—ˆ‹…‹‡–‡’ƒ”ƒ‡•–ƒˆ—…‹×ǡ›ƒ“—‡—–ƒ…‹‘‡•†‡…‘
Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ’‡”‘ …‘ „‘šͳ †‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ ‘ Žƒ ‹•‘ˆ‘”ƒ ȟ‡š‘ͷ •‘ ‹…ƒ’ƒ…‡• †‡
ƒ…–‹˜ƒ”Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
89
8.2. UniónaTFB2M
‘‘ •‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ ƒ–‡”‹‘”‡‡–‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ‹–‡”ƒ……‹× ˆÀ•‹…ƒ ‡–”‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ›
ʹ ȋ…—ŽŽ‘…Š ƒ† Šƒ†‡Ž ʹͲͲ͵Ȍ ȋ˜‡” –”‘†—……‹×ǡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ ǤʹǤʹȌǤ ƒ”ƒ –‡•–ƒ” Žƒ
Š‹’×–‡•‹• “—‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ ‡• ‡…‡•ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ ‹‹…‹ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×
†‡„‹†‘ ƒ •— ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ʹǡ •‡ Šƒ —•ƒ†‘ —–ƒ–‡• †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ ’ƒ”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ”‡š’‡”‹‡–‘•†‡—‹×…‘ʹȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤǡ…‘—ƒ
†‡Ž‡……‹×†‡ͷƒƒ‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‡•…ƒ’ƒœ†‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”…‘ʹǡ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ
’±”†‹†ƒ†‡ͳͲƒ‹‘ž…‹†‘•‘–‘–ƒŽ†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ’”‘˜‘…ƒ„ƒ—ƒ•‡˜‡”ƒ‘’±”†‹†ƒ–‘–ƒŽ
†‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× in vitro …‘ ʹǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ’ƒ”‡…‡ “—‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ •‡”Àƒ—’—–‘‹’‘”–ƒ–‡†‡‹–‡”ƒ……‹×ˆÀ…‹•ƒ›ˆ—…‹‘ƒŽ…‘ʹǤ
8.3. EstabilizacióndecomplejomtADN/TFAMydesenrollamiento
š‹•–‡‡˜‹†‡…‹ƒ…‹‡–Àˆ‹…ƒ•“—‡†‡•…”‹„‡“—‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‹”‹‰Àƒ‘ˆ‘”–ƒŽ‡…ÀƒŽƒ—‹×
†‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ȁǡ ’‘•‹„Ž‡‡–‡ †‡„‹†‘ ƒ “—‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ’”‡•‡–ƒ ͺ
ƒ‹‘ž…‹†‘•„ž•‹…‘•ȋͶ”‰›Ͷ›•Ȍǡ†‡ʹͷƒ‹‘ž…‹†‘•–‘–ƒŽ‡•Ǥ‡ˆ‘”ƒ“—‡’‘•‹„Ž‡‡–‡Žƒ
…‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ …‘–”‹„—›‡ ƒ Žƒ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ȁ– ‡†‹ƒ–‡
‹–‡”ƒ……‹‘‡• ‡Ž‡–”‘•–ž–‹…ƒ• ȋŠ‰ƒ‹ǡ ƒ‹ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͹ȌǤ ‡†‹ƒ–‡ ‡•ƒ›‘• †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† …‘
› Ǧȟ ȋ…‘•–”—……‹× …‘ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ •‡‰ï Žƒ ’”‡†‹……‹× †‡
‡•–”—…–—”ƒ•‡…—†ƒ”‹ƒȌ…‘–”‡••‡…—‡…‹ƒ•†‡‘Ž‹‰‘—…Ž‡×–‹†‘•†‹ˆ‡”‡–‡•ȋǡ›ȌǤ
Šƒ‹etalǡ‘„•‡”˜ƒ”‘“—‡’”‡•‡–ƒ„ƒ—ƒ…‘•–ƒ–‡†‡ƒˆ‹‹†ƒ†͵‘”†‡‡•‡‘”“—‡
ǦȟǤ ‘”’”‡†‡–‡‡–‡ǡ Žƒ ƒ—•‡…‹ƒ †‡ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‹…”‡‡–ƒ Žƒ †‹•‘…‹ƒ…‹×ǡ
•—‰‹”‹‡†‘“—‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‡•‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒŽƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒƒ•‘…‹ƒ…‹×Ǥ
†‡ž•ǡ Šƒ •‹†‘ †‡•…”‹–‘ “—‡ ‡Ž ǦŽ‘‘’ ’—‡†‡ •‡” ”‡•—‡Ž–‘ ‡†‹ƒ–‡ †‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ †‡
‡•–ƒ†‘•†‡•—’‡”‰‹”ƒ†‘•›’—‡†‡†‡•‡”‘ŽŽƒ”‡ŽǤŠ‰ƒ‹etal,…‘’ƒ”ƒ”‘Žƒ
…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘‡Ž†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ”‡…‘„‹ƒ–‡›Ǧ
ȟǤ‹‡–”ƒ•“—‡‡•…ƒ’ƒœ†‡ŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘—•—’‡”‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘‡‰ƒ–‹˜‘†‡Ž‡
’”‡•‡…‹ƒ †‡ –‘’‹•‘‡”ƒ•ƒǡ •‡ ”‡“—‹‡”‡ ‘…Š‘ ˜‡…‡• ž• …ƒ–‹†ƒ† †‡ Ǧȟ ’ƒ”ƒ ŽŽ‡˜ƒ” ƒ
…ƒ„‘ ‡Ž ‹•‘ †‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘Ǥ —“—‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ “—‡ ‡•–ƒ ‡‘” …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡
†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ •‡ ‡…—‡–”‡ ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ …‘ Žƒ ’±”†‹†ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ –”‡• ‘”†‡‡• †‡
ƒ‰‹–—†‡–”‡›Ǧȟ’ƒ”ƒ—‹”ƒ†‹ˆ‡”‡–‡••‡…—‡…‹ƒ•†‡ȋŠ‰ƒ‹ǡƒ‹‡–
ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
9. InteraccióndeTFAMconotrasproteínas
‡ Šƒ †‡ˆ‹‹†‘ ‡Ž …‘–ƒ…–‘ †‡ …‘ †‹˜‡”•ƒ• ’”‘–‡Àƒ•Ǥ  ‡•–‡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ •‡ †‡•…”‹„‡
ƒŽ‰—‘•†‡Ž‘•…‘–ƒ…–‘•…‘’”‘–‡Àƒ•ž•…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘•Ǥ
90
9.1. ProteasaLon
ͻǤͳǤͳǤ –”‘†—……‹×
‘ ‡• Žƒ ’”‹…‹’ƒŽ ’”‘–‡ƒ•ƒ ‡ Žƒ ƒ–”‹œ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ †‡ ‡—…ƒ”‹‘–ƒ•ǡ › •‡ ‡…—‡–”ƒ
ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†ƒ ‡–”‡ ‡•’‡…‹‡•Ǥ ‘ ‡• ‹‡„”‘ †‡ Žƒ •—’‡”ˆƒ‹Ž‹ƒ †‡ ƒ•ƒ
ƒ•‘…‹ƒ†ƒ ƒ †‹˜‡”•ƒ• ƒ…–‹˜‹†ƒ†‡• …‡Ž—Žƒ”‡• ȋΪƒ•ƒȌǡ › ˆ‘”ƒ —ƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ƒ‹ŽŽ‘
Š‘‘Ǧ‘Ž‹‰‘±”‹…ƒǤ ‘ …‘–”‹„—›‡ ƒŽ …‘–”‘Ž †‡ Žƒ …ƒŽ‹†ƒ† †‡ ’”‘–‡Àƒ ‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ
‡†‹ƒ–‡ Žƒ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× ’”‡ˆ‡”‡…‹ƒŽ †‡ ’”‘–‡Àƒ ‘š‹†ƒ†ƒ• ȋ†‡„‹†‘ ƒ •— ‘†‹ˆ‹…ƒ…‹×Ȍ ‘
’”‘–‡Àƒ•†‡•’Ž‡‰ƒ†ƒ•ƒ–‡•†‡“—‡•—…‡†ƒ•—ƒ‰”‡‰ƒ…‹×Ǥ
†‡ž•†‡•—ˆ—…‹×’”‘–‡‘ŽÀ–‹…ƒǡ‘‹–‘…‘†”‹ƒŽ’”‡•‡–ƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹”invitroǡ
› •‡ Šƒ ‘•–”ƒ†‘ “—‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ …‘ – ‡ …—Ž–‹˜‘• …‡Ž—Žƒ”‡• ȋ—ǡ ƒ†ƒ˜ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͹ȌǤ
ƒ„‹± Šƒ •‹†‘ †‡‘•–”ƒ†‘ “—‡ ‘ ‡• — …‘’‘‡–‡ †‡ Ž‘• —…Ž‡‘‹†‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ǡ
Œ—–‘…‘ȋ—…‡Œƒ†—–‘™ʹͲͲ͹ȌǤ
ͻǤͳǤʹǤ ˆ‡…–‘†‡‘•‘„”‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡›‡Žï‡”‘•†‡…‘’‹ƒ•–
Ž‘†‡Ž‘†‡”ƒ–א‘…†‘™†‡‹’ƒ”ƒ‘”‡•—Ž–ƒ‡—‹…”‡‡–‘†‡Žƒƒ„—†ƒ…‹ƒ
†‡ › ‡Ž ï‡”‘ †‡ …‘’‹ƒ• †‡ –Ǥ ‡ ˆ‘”ƒ ‹˜‡”•ƒǡ —ƒ •‘„”‡‡š’”‡•‹× †‡ ‘
”‡†—…‡ ‡Ž ‹˜‡Ž †‡ ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡Ž ï‡”‘ †‡ …‘’‹ƒ• †‡ –ǡ ›ƒ “—‡ …‘‘ •‡ Šƒ
†‡•…”‹–‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡‡š‹•–‡—ƒ”‡Žƒ…‹×†‡’‡†‹‡–‡†‡†‘•‹•‡–”‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡›
‡Ž ï‡”‘ †‡ –Ǥ ‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ǡ Žƒ ‹†—……‹× †‡ Žƒ †‡’Ž‡…‹× †‡ – ‡ …±Ž—Žƒ•
‘…†‘™ ’ƒ”ƒ ‘ ‘ ”‡•—Ž–ƒ ‡ —ƒ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× †‡ ǡ ’”‘˜‘…ƒ†‘ — ƒ—‡–‘ †‡Ž
”ƒ–‹‘ǣ–ȋƒ–—•Š‹ƒ̴
‘–‘̴ʹͲͳͲ̴ȌǤ
ƒ–—•Š‹ƒ et al., …‘…Ž—›‡ “—‡ Žƒ ’”‘–‡ƒ•ƒ ‘ ”‡‰—Žƒ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ
‡†‹ƒ–‡Žƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Ž”ƒ–‹‘ǣ–˜ÀƒŽƒ†‡‰”ƒ†ƒ…‹×•‡Ž‡…–‹˜ƒ†‡Ǥ
ͻǤͳǤ͵Ǥ ‡‰”ƒ†ƒ…‹×†‡’‘”‘ǣ”‡…‘‘…‹‹‡–‘
‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ “—‡ Žƒ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× †‡ ‡• ‡•–‹—Žƒ†ƒ …—ƒ†‘ ‡š‹•–‡ —ƒ †‡’Ž‡…‹× †‡Ž
– ȋƒ–—•Š‹ƒ̴
‘–‘̴ʹͲͳͲ̴ȌǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒ ƒ ‡•
•—•…‡’–‹„Ž‡ †‡ •‡” †‡‰”ƒ†ƒ†ƒǤ —“—‡ ‡Ž ‡…ƒ‹•‘ ’‘” ‡Ž …—ƒŽ ‘ ”‡…‘‘…‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ•
†‹ƒƒ ƒï ‘ ‡• †‡ƒ•‹ƒ†‘ …‘‘…‹†‘ǡ ”‡…‹‡–‡‡–‡ Šƒ •‹†‘ ’—„Ž‹…ƒ†‘ “—‡ ‘ ’”‘–‡ƒ•ƒ †‡
Ǥcoli”‡…‘‘…‡œ‘ƒ•”‹…ƒ•‡”‡•À†—‘•ƒ”‘ž–‹…‘•“—‡‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒƒ–‹˜ƒ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ
•‡ ‡…—‡–”ƒ ‡•…‘†‹†‘• ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ï…Ž‡‘• Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•ǡ ’‡”‘ “—‡ •‘ ƒ……‡•‹„Ž‡• ‡
’”‘–‡Àƒ•†‡•’Ž‡‰ƒ†ƒ•ȋ
—”ƒ†ƒ—‡”ʹͲͲͻȌǤ—”‹‘•ƒ‡–‡ǡŽ‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡
’”‡•‡–ƒͶ”‡•À†—‘•ƒ”‘ž–‹…‘•…‘•‡”˜ƒ†‘•‡‡Žï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ǡ›‡•–‘••‡‡…—‡–”ƒ
’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡‘…—Ž–‘•…—ƒ†‘•‡‡…—‡–”ƒ—‹†ƒƒǤ–”ƒ’‘•‹„Ž‡‡š’Ž‹…ƒ…‹×‡•“—‡
Žƒ ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒ ƒ †‡ •‡ƒ ‡š’—‡•–ƒ ƒŽ ‡•–”±• ‘š‹†ƒ–‹˜‘ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ ˆ‘”ƒ
—‹†ƒ‘Ž‘•‡ƒǤˆ‹ƒŽ‡–‡ǡŽƒ–‡”…‡”ƒŠ‹’×–‡•‹•‡•–ƒ”Àƒ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ…‘Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡‘
’ƒ”ƒ —‹” ƒ › •— Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹× ‡ —…Ž‡‘‹†‡•Ǥ ‡”Àƒ ’‘•‹„Ž‡ “—‡ ‘ †‡–‡…–‡ Žƒ• ‰”ƒ†‡•
•—’‡”‡•–”—…–—”ƒ• †‡ …‘’ƒ…–ƒ…‹× “—‡ •‡ ˆ‘”ƒ …—ƒ†‘ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ‡• —…Š‘
ƒ›‘”ǡ†‡ˆ‘”ƒ“—‡‘’”‘–‡ƒ•ƒ”‡…‘‘…‡‡•–‡‡š…‡•‘›Ž‘†‡‰”ƒ†ƒǤ
91
9.2. Proteínasupresoratumoral:p53
ͻǤʹǤͳǤ –”‘†—……‹×ƒ’ͷ͵
Ž‰‡†‡’ͷ͵ǡ–ƒ„‹±ŽŽƒƒ†‘‡Ž̶‰—ƒ”†‹ž†‡Ž‰‡‘ƒ̶ǡ•‡‡…—‡–”ƒ‡‡Ž„”ƒœ‘…‘”–‘†‡Ž
…”‘‘•‘ƒͳ͹ȋͳ͹’ͳ͵Ȍ›…‘†‹ˆ‹…ƒ—ˆƒ…–‘”†‡–”ƒ•…”‹’…‹×—…Ž‡ƒ”†‡Ͷ͵Ǥ͹ƒǤ
ͷ͵ ”‡•—Ž–ƒ ‡•‡…‹ƒŽ ’ƒ”ƒ ‹†—…‹” Žƒ ”‡•’—‡•–ƒ †‡ Žƒ …±Ž—Žƒ ƒ–‡ ‡Ž†ƒÓ‘ †‡Ž ǡ †‡–‡‹‡†‘
‡Ž…‹…Ž‘ …‡Ž—Žƒ”‡ …ƒ•‘ †‡—–ƒ…‹×Ǥ ’ͷ͵ ‡• — •—’”‡•‘” –—‘”ƒŽ“—‡ †‡•‡’‡Óƒ — ’ƒ’‡Ž
‹’‘”–ƒ–‡‡ƒ’‘’–‘•‹•›…‘–”‘Ž†‡Ž…‹…Ž‘…‡Ž—Žƒ”Ǥ•–ž‹˜‘Ž—…”ƒ†‘‡—Ž–‹–—††‡ˆ—…‹‘‡•
…‡Ž—Žƒ”‡•…‘‘‡Žƒ””‡•–‘†‡Ž…‹…Ž‘…‡Ž—Žƒ”ǡƒ’‘’–‘•‹•ǡ•‡‡•…‡…‹ƒǡ†ƒÓ‘†‡Ž›”‡’ƒ”ƒ…‹×Ǥ
‡”–‡‡…‡ƒ—ƒˆƒ‹Ž‹ƒ†‡ˆƒ…–‘”‡•†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡƒŽƒ…—ƒŽ’‡”–‡‡…‡–ƒ„‹±’͸͵›’͹͵Ǥ
•–ƒ•–”‡•’”‘–‡Àƒ•…‘Žƒ„‘”ƒ‡—ƒ…‘’Ž‡Œƒ”‡††‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•“—‡ƒï‘•‡…‘‘…‡‡
•—–‘–ƒŽ‹†ƒ†Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡ’ͷ͵‡•—„‹…—‘ȋ•‡‡š’”‡•ƒ‡–‘†‘•Ž‘•–‡Œ‹†‘•Ȍǡ‹‡–”ƒ•“—‡’͸͵›
’͹͵’”‡•‡–ƒ‡•’‡…‹ˆ‹…‹†ƒ†–‹•—Žƒ”Ǥ
ƒ ’”‘–‡Àƒ Š—ƒƒ ’ͷ͵ –‹‡‡ ͵ͻ͵ ƒ‹‘ž…‹†‘• › ’”‡•‡–ƒ †‹˜‡”•‘• †‘‹‹‘• ȋ‹‰̴ʹͲȌ
ȋ‘‰ǡƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǣ
x
x
x
x
x
 †‘‹‹‘ ƒ…À†‹…‘ †‡ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋȌǡ –ƒ„‹± …‘‘…‹†‘
…‘‘ †‘‹‹‘ †‡ ƒ…–‹˜ƒ…‹× ͳ ȋͳȌǡ “—‡ ƒ…–‹˜ƒ ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹×ǣ
”‡•À†—‘•ͳǦͶʹǡ›‡Ž†‘‹‹‘†‡ƒ…–‹˜ƒ…‹×ʹȋʹȌ‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒ•—ˆ—…‹×†‡
ƒ…–‹˜ƒ…‹×ƒ’‘’–×–‹…ƒǣ”‡•À†—‘•ͷͷǦ͹ͷ
†‘‹‹‘”‹…‘‡’”‘Ž‹ƒ‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒŽƒƒ…–‹˜‹†ƒ†ƒ’‘’–×–‹…ƒǢ”‡•À†—‘•͸ͶǦ
ͻʹ
†‘‹‹‘…‡–”ƒŽ†‡—‹×ƒŽȋȌǡ…‘–‹‡‡—ž–‘‘†‡œ‡…›†‹˜‡”•‘•
”‡•À†—‘•†‡ƒ”‰‹‹ƒȋ”‡•À†—‘•ͳͲʹǦʹͻʹȌ
†‘‹‹‘†‡‘Ž‹‰‘‡”‹œƒ…‹×ȋ”‡•À†—‘•͵ͳ͸Ǧ͵ʹͷȌǤƒ–‡–”ƒ‡”‹œƒ…‹×‡•‡•‡…‹ƒŽ
’ƒ”ƒŽƒƒ…–‹˜‹†ƒ††‡’ͷ͵invivo
†‘‹‹‘Ǧ–‡”‹ƒŽ“—‡•‡‡…—‡–”ƒ‹˜‘Ž—…”ƒ†‘‡Žƒ”‡‰—Žƒ…‹×‡‰ƒ–‹˜ƒ†‡
Žƒ—‹×ƒ‡†‹ƒ–‡‡Ž†‘‹‹‘…‡–”ƒŽȋ”‡•À†—‘•ǣ͵ͷ͸Ǧ͵ͻ͵Ȍ
‹‰̴ʹͲǤ‘‹‹‘•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•›ˆ—…‹‘ƒŽ‡•’”‡•‡–‡‡’ͷ͵ȋWong,etal.)
ͻǤʹǤʹǤ –‡”ƒ……‹×’ͷ͵Ǧ
’ͷ͵‹–”À•‹…ƒ‡–‡…ƒ”‡…‡†‡‡•–”—…–—”ƒ–‡”…‹ƒ”‹ƒǡƒ—“—‡’”‡Ǧ‡š‹•–‡Š±Ž‹…‡•ƒˆ‹’ž–‹…ƒ•‡
ͳ›ʹǤ
92
•–—†‹‘•‡†‹ƒ–‡‘•–”ƒ”‘“—‡•‡—‡’”‹‡”ƒ‡–‡ƒŽ†‘‹‹‘Ǧ–‡”‹ƒŽ†‡
–”ƒ•ƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡’ͷ͵ǡ…‘—ƒ…‘•–ƒ–‡†‡ƒˆ‹‹†ƒ††ǣͳǤͻͷάͲǤͳͻρǤŽ†‘‹‹‘”‡‰—Žƒ†‘”
Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ ’ͷ͵ ‘ˆ”‡…‡ — •‡‰—†‘ Ž—‰ƒ” †‡ —‹× ’ƒ”ƒ Ǥ ƒ• Š±Ž‹…‡• › †‡ Ž‘•
†‘‹‹‘• „‘š †‡ …‘•–‹–—›‡ Žƒ ”‡‰‹× †‡ —‹× ’ƒ”ƒ ’ͷ͵Ǥ Ž …‘’Ž‡Œ‘ „‘šǦ
’ͷ͵ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘ ’‘” Žƒ• ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ• †‡ Žƒ• …ƒ†‡ƒ• Žƒ–‡”ƒŽ‡•
‡‰ƒ–‹˜ƒ• †‡ ’ͷ͵ › Žƒ• …ƒ”‰ƒ• ’‘•‹–‹˜ƒ• †‡ „‘šǡ ƒ•À …‘‘ †‡ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• †‡ –‹’‘
Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ ‡–”‡ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ …א…ƒ˜ƒ †‡ ’ͷ͵ ‡ Ǧ–‡”‹ƒŽ › ‡Ž ï…Ž‡‘ Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ †‡
„‘šȋ‘‰ǡƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǤ
ƒ ‹–‡”ƒ……‹× †‡ ’ͷ͵Ǧ in vivo •‡ ’—‡†‡ ˜‡” ‹…”‡‡–ƒ†ƒ ƒ–‡ — –”ƒ–ƒ‹‡–‘
‰‡‘–ך‹…‘ȋ’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ…‹•’Žƒ–‹‘ȌǤ’ͷ͵”‡•—Ž–ƒˆ‘•ˆ‘”‹Žƒ†ƒ‡†‹ˆ‡”‡–‡•”‡•À†—‘•†‡‡”‹ƒ
†‡ͳ›ʹǡ…‘ˆ‡”‹‡†‘—ƒƒ›‘”…ƒ”‰ƒ‡‰ƒ–‹˜ƒ›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡˆƒ˜‘”‡…‹‡†‘‡Ž–‹’‘†‡
‹–‡”ƒ……‹‘‡•‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ•‡–”‡Ǧ’ͷ͵ȋ‡ƒŒ‡”‘˜ƒǡ”•–‡”‡–ƒŽǤʹͲͲͷȌǤ
ͻǤʹǤ͵Ǥ ‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ„‹‘Ž×‰‹…ƒ†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×
‡„‹†‘ ƒ“—‡ › ’ͷ͵ —‡†‡ˆ‘”ƒ ’”‡ˆ‡”‡–‡ ƒ †‹•–‘”•‹‘ƒ†‘ǡ‡•’‘•‹„Ž‡“—‡ Žƒ
‹–‡”ƒ……‹×‡–”‡›’ͷ͵‡•–±‹’Ž‹…ƒ†ƒ‡‡…ƒ‹•‘†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡Ž†ƒÓƒ†‘Ǥ
š‹•–‡ †‹˜‡”•ƒ• ‡˜‹†‡…‹ƒ• “—‡ •—‰‹‡”‡ “—‡ ‡• — •‡•‘” †‡ †ƒÓƒ†‘ǡ ›ƒ “—‡
’—‡†‡—‹”…‘—ƒ‡Ž‡˜ƒ†ƒƒˆ‹‹†ƒ†ƒ†ƒÓƒ†‘‘š‹†ƒ–‹˜ƒ‡–‡›ƒ†—…–‘•†‡…‹•’Žƒ–‹‘Ǥ—
‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Ž•—’”‡•‘”–—‘”ƒŽ’ͷ͵•‡…”‡‡“—‡’—‡†‡Œ—‰ƒ”—’ƒ’‡Ž‡Ž‘•‡…ƒ‹•‘•
†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡ǡ›ƒ“—‡‡•–ƒ‹–‡”ƒ……‹×’—‡†‡‡˜‹–ƒ”Žƒ‹Š‹„‹…‹× †‡Ž‘•‡…ƒ‹•‘•
†‡”‡’ƒ”ƒ…‹×’‘”’ƒ”–‡†‡ȋ–”‘†—……‹×ǡ˜‡”ƒ’ƒ”–ƒ†‘ǤͷǤ͵ȌǤ
†‡ž•ǡ ‡• •ƒ„‹†‘ “—‡ ’ͷ͵ ‡• …ƒ’ƒœ †‡ –”ƒ•Ž‘…ƒ”•‡ ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ …‘‘ ”‡•’—‡•–ƒ ƒ
†‡–‡”‹ƒ†ƒ••‹–—ƒ…‹‘‡•…‡Ž—Žƒ”‡•ǡƒ—“—‡ƒï‘‡•…‘‘…‹†‘‡Ž‡…ƒ‹•‘’‘”‡Ž…—žŽ•‡
†ƒ Žƒ –”ƒ•Ž‘…ƒ…‹× ȋ’ͷ͵ ‘ ’”‡•‡–ƒ ȌǤ š‹•–‡ Žƒ –‡‘”Àƒ “—‡ ‡†‹ƒ–‡ –”ƒ–ƒ‹‡–‘
‰‡‘–ך‹…‘ ‡• ’‘•‹„Ž‡ “—‡ ±•–‡ “—‡†‡ —‹†‘ ƒŽ –”ƒ•’‘”–ƒ†‘” ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ȋ…ƒƒŽ
†‡’‡†‹‡–‡ †‡ ˜‘Ž–ƒ‰‡ ƒ‹×‹…‘Ȍǡ ‡†‹ƒ–‡ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ •—• …‹•–‡Àƒ• › ‡–‹‘‹ƒ•ǡ ›
’”‘˜‘“—‡—ƒƒŽ–‡”ƒ…‹× †‡Žƒ’‡”‡ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡‡„”ƒƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ—ŽŽ‡ǡƒ‰‡–ƒŽǤ
ʹͲͲ͹ȌǤ †‡ž• •‡ Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ “—‡ Žƒ •‘„”‡‡š’”‡•‹× †‡ › ‡Ž „Ž‘“—‡‘ †‡ •—
–”ƒ•Ž‘…ƒ…‹× ’—‡†‡ ”‡•—Ž–ƒ” ‡ —ƒ ƒ…——Žƒ…‹× —…Ž‡ƒ” †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ȋƒ•–—Šǡ
Š‘‘Ž‡‘ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͹ȌǤ —…Ž‡ƒ” ˆ—‡ †‡•…”‹–ƒ …‘‘ ’‘•‹„Ž‡ ’”‘–‡Àƒ “—‡ …‘ˆ‹‡”‡
…‹–‘’”‘–‡……‹× …‘–”ƒ †”‘‰ƒ• “—‹‹‘–‡”ƒ’±—–‹…ƒ•ǡ ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǣ ‡–‘’ו‹†‘ǡ …ƒ’–‘–Š‡…‹ƒ ›
…‹•’Žƒ–‹‘Ǥ ƒ Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ ’ͷ͵ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ › Žƒ ƒ…——Žƒ…‹× —…Ž‡ƒ” †‡ †ƒ ’‹‡ ƒ
’‡•ƒ”“—‡‡š‹•–‡—–”žˆ‹…‘„‹†‹”‡……‹‘ƒŽ†‡’”‘–‡Àƒ†‡•’—±•†‡†ƒÓ‘‡‡Žǣ’ͷ͵’ƒ•ƒ”Àƒ
†‡ï…Ž‡‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒǡ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ•ƒ”Àƒ†‡‹–‘…‘†”‹ƒƒï…Ž‡‘ȌǤ
9.3. TFB2M
ͻǤ͵ǤͳǤ –”‘†—……‹×ͳ›ʹ
‡•‡ ƒ “—‡ ‡ — ’”‹…‹’‹‘ •‡ …”‡›× ‡ Žƒ †—ƒŽ‹†ƒ† ˆ—…‹‘ƒŽ †‡ ‡•–ƒ• ’”‘–‡Àƒ•ǡ
’‘•–‡”‹‘”‡–‡†‹˜‡”•‘•‡•–—†‹‘••—‰‡”Àƒ“—‡Žƒ•†‘•‹•‘ˆ‘”ƒ•†‡‘–‡ÀƒŽƒ‹•ƒ
93
ˆ—…‹×Ǥͳƒ…–ïƒ …‘‘†‹‡–‹Ž–”ƒ•ˆ‡”ƒ•ƒ‘†‹ˆ‹…ƒ†‘ͳʹ”ǡ‹‡–”ƒ•“—‡ʹ
’”‡•‡–ƒ—’ƒ’‡Ž‡‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋ…—ŽŽ‘…Šǡ‡‹†‡ŽǦ‘‰‘Ž‡–ƒŽǤʹͲͲʹȌǤ
ͻǤ͵ǤʹǤ –‡”ƒ……‹×†‡ͳ›ʹ…‘
‡Šƒ†‡‘•–”ƒ†‘“—‡–ƒ–‘ͳ›ʹ•‘…ƒ’ƒ…‡•†‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”†‹”‡…–ƒ‡–‡…‘
ǡ›ƒ“—‡‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”•—…‘‹—‘’”‡…‹’ƒ–‹…‹×‡‡š–”ƒ…–‘•†‡‡ƒ…‡ŽŽ•›•—
‹–‡”ƒ……‹× †‹”‡…–ƒ in vitroǤ †‡ž• •‡ Šƒ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘ “—‡ ‡• Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ Žƒ
“—‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘ͳȀʹȋ…—ŽŽ‘…Šƒ†Šƒ†‡ŽʹͲͲ͵ȌǤ
ͻǤ͵Ǥ͵Ǥ ‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ„‹‘Ž×‰‹…ƒ†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘ʹ
ǡʹ’ƒ”–‹…‹’ƒ‡‡Žǡ’‡”‹–‹‡†‘Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Žƒ„—”„—Œƒ†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ‡•
†‡…‹”ǡƒ›—†ƒƒŽƒƒ’‡”–—”ƒ†‡Žƒ”‡‰‹×’”‘‘–‘”ƒǤ†‡žǡ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ‡Ž’”‘†—…–‘‹‹…‹ƒŽ†‡Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×ȋȌǤ
‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘•footprinting •‡ Šƒ ’‘†‹†‘ …‘•–ƒ–ƒ” “—‡ʹ ‘ ’”‡•‡–ƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡
—‹× ƒŽ ’‘” •À •×Ž‘ǡ ’‘” Ž‘ “—‡ Žƒ ‹’Ž‹…ƒ…‹× ˆ—…‹‘ƒŽ †‡ ‡•–ƒ ‹–‡”ƒ……‹× ˆÀ•…‹ƒ ‡–”‡
›ʹ’—‡†‡•‡”’‡”‹–‹”Žƒ ŽŽ‡‰ƒ†ƒ †‡ʹ ƒ ’‘” ’ƒ”–‡ †‡Ž”‡…‘‘…‹‹‡–‘
‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡Ǥ
9.4. Tiorredoxina2
ͻǤͶǤͳǤ –”‘†—……‹×
ƒ•–‹‘””‡†‘š‹ƒ••‘’”‘–‡Àƒ•“—‡ ƒ…– …‘‘ƒ–‹‘š‹†ƒ–‡•ǡ ˆƒ…‹Ž‹–ƒ†‘ Žƒ”‡†—……‹×†‡
‘–”ƒ• ’”‘–‡Àƒ• ƒ –”ƒ˜±• †‡ — ‹–‡”…ƒ„‹‘–‹‘ŽǦ†‹•—Žˆ—”‘‡ Žƒ…‹•–‡ÀƒǤ ƒ• –‹‘””‡†‘š‹ƒ• •‡
‡…—‡–”ƒ‡…ƒ•‹–‘†‘•Ž‘•‘”‰ƒ‹•‘•†‡ˆ‘”ƒ—„‹…—ƒ›•‘‡•‡…‹ƒŽ‡•’ƒ”ƒŽƒ˜‹†ƒ‡Ž‘•
ƒÀˆ‡”‘•Ǥ• —ƒ‡œ‹ƒ ‘š‹†‘””‡†—…–ƒ•ƒ†‡ ͳʹ ƒ “—‡ …‘–‹‡‡ — •‹–‹‘ ƒ…–‹˜‘ †‹–‹‘ŽǦ
†‹•—Žˆ—”‘Ǥ
‡
‡–”‡
Ž‘•
’‘•‹„Ž‡•
•—•–”ƒ–‘•
in
vitro
‡…‘–”ƒ‘•ǣ
”‹„‘—…Ž‡ƒ•ƒ•ǡ…‘”‹‘‰‘ƒ†‘–”‘’‹ƒ•ǡˆƒ…–‘”‡•†‡…‘ƒ‰—Žƒ…‹×ǡ”‡…‡’–‘”‡•†‡‰Ž—…‘…‘”–‹…‘‹†‡•‡
‹•—Ž‹ƒǤ
ƒ•–‹‘””‡†‘š‹ƒ••‡…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒƒ‹˜‡Ž†‡•‡…—‡…‹ƒ†‡ƒ‹‘ž…‹†‘•’‘”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡†‘•
…‹•–‡Àƒ•˜‡…‹ƒ•ˆ‘”ƒ†‘—‘–‹˜‘Ǥ•–ƒ•†‘•…‹•–‡Àƒ••‘Žƒ…Žƒ˜‡’ƒ”ƒŽƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†
†‡Žƒ–‹‘””‡†‘š‹ƒ†‡”‡†—…‹”ƒ‘–”ƒ•’”‘–‡Àƒ•Ǥƒ–‹‘””‡†‘š‹ƒ–ƒ„‹±’‘•‡‡—ƒ‡•–”—…–—”ƒ
–‡”…‹ƒ”‹ƒ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ †‡‘‹ƒ†ƒ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ –‹‘””‡†‘š‹ƒǤ ƒ• –‹‘””‡†‘š‹ƒ• •‘
ƒ–‡‹†ƒ• ‡ ‡•–ƒ†‘ ”‡†—…‹†‘ ’‘” ŽƒˆŽƒ˜‘‡œ‹ƒ–‹‘””‡†‘š‹ƒ ”‡†—…–ƒ•ƒǡ ‡ —ƒ ”‡ƒ……‹×
†‡’‡†‹‡–‡ †‡Ǥƒ• –‹‘””‡†‘š‹ƒ• ƒ…–—ƒ …‘‘ †‘ƒ–‡• †‡ ‡Ž‡…–”‘‡•
’ƒ”ƒ’‡”‘š‹†ƒ•ƒ•›”‹„‘—…Ž‡×–‹†‘”‡†—…–ƒ•ƒǤ
ƒ –‹‘””‡†‘š‹ƒ ʹ ȋʹȌ †‡ ƒÀˆ‡”‘ ‡• —ƒ ‹•‘ˆ‘”ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ › •‡ ‡…—‡–”ƒ
ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†ƒǤ  ƒÀˆ‡”‘•ǡ ʹ •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ ‡ ï…Ž‡‘ › ‡•
–”ƒ•’‘”–ƒ†ƒƒ‹–‘…‘†”‹ƒ‡†‹ƒ–‡—ƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹×•‹–—ƒ†ƒ‡•—‡š–”‡‘Ǧ
–‡”‹ƒŽǤ‡Šƒ†‡‘•–”ƒ†‘“—‡ʹ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘…‘’‘‡–‡•†‡ŽƒǡŒ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Ž
‡‡Ž…‘–”‘Ž†‡Ž’‘–‡…‹ƒŽ†‡‡„”ƒƒ›’ƒ”–‹…‹’ƒ‡Žƒ˜Àƒ†‡•‡ÓƒŽ‹œƒ…‹×†‡Žƒƒ’‘’–‘•‹•
94
‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ  ʹͲͲͷ ˆ—‡ ”‡•—‡Ž–ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ʹ Š—ƒƒ ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘š‹†ƒ†ƒ ›
”‡†—…‹†ƒ ȋ‹‰̴ʹͳȌǤ —“—‡ ‡Ž ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ ‡• —› •‹‹Žƒ” ‡–”‡ –‹‘””‡†‘š‹ƒ …‹–‘•×Ž‹…ƒ
ȋͳȌ › –‹‘””‡†‘š‹ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ȋʹȌǡ ‡š‹•–‡ ƒŽ‰—ƒ• †‹ˆ‡”‡…‹ƒ• ‡ Žƒ –”ƒ•‹…‹× †‡
ˆ‘”ƒ‘š‹†ƒ†ƒƒ”‡†—…‹†ƒ‡–”‡ͳ›ʹǤ—“—‡‡š‹•–‡†‹‡”‹œƒ…‹×‡Žƒ•†‘•ˆ‘”ƒ•ǡ
‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ʹ ‘ ‡š‹•–‡ ›• ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ ‡ Žƒ †‹‡”‹œƒ…‹× › ±•–ƒ •‡ †ƒ ‡†‹ƒ–‡
…‘–ƒ…–‘•Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•ȋ‡‡–•ǡ˜”ƒ”†‡–ƒŽǤʹͲͲͷȌ
B
‹‰̴ʹͳǤ •–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ×‰”ƒˆ‹…ƒ †‡ ʹǤ ȋȌ •–”—–—”ƒ †‡ Žƒ ˆ‘”ƒ ‘š‹†ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ ʹǡ †‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡
†‹ˆ‡”‡…‹ƒ” –”‡• Š±Ž‹…‡• ƒŽ’Šƒ › …—ƒ–”‘ Š‘Œƒ• „‡––ƒ …‘””‡•’‘–‹‡–‡• ƒŽ –‹’‹…‘ ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ †‡ Ǥ ȋȌ À‡”‘
ˆ‘”ƒ†‘’‘”†‘•‘Ž±…—Žƒ•†‡ʹ‡‡•–ƒ†‘‘š‹†ƒ†‘Ǥ
‡…‹‡–‡‡–‡ǡ•‡Šƒ†‡‘•–”ƒ†‘ “—‡Žƒ˜‹ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡ƒŽ‰—ƒ•…±Ž—Žƒ•…ƒ…‡”À‰‡ƒ• •‘ž•
†‡’‡†‹‡–‡†‡Ž•‹•–‡ƒ“—‡Žƒ•…±Ž—Žƒ•‘”ƒŽ‡•ǡ•—‰‹”‹‡†‘“—‡‡Ž•‹•–‡ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽ
‡•—ƒ†‹ƒƒ–‡”ƒ’±—–‹…ƒ’ƒ”ƒ…ž…‡”ȋŠƒ‰ǡŠ‡‰‡–ƒŽǤȌǤ
ͻǤͶǤʹǤ –‡”ƒ……‹×ʹ…‘
ƒ–‹‘””‡†‘š‹ƒʹȋʹȌ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ†‹”‡…–ƒ‡–‡…‘invivo›ƒ—‡–ƒŽƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†
†‡—‹×ƒ†ƒÓƒ†‘Ǥ‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘•†‡pulldown•‡Šƒ˜‹•–‘“—‡‡•
„‘šͳ†‡
“—‹‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ †‹”‡…–ƒ‡–‡ …‘ ʹǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡Ž †‘‹‹‘ „‘šʹ ‘
‹–‡”ƒ……‹‘ƒǤ †‡ž•ǡ •‡ Šƒ ”‡’‘”–ƒ†‘ “—‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× †‡ ʹ …‘ ƒ—‡–ƒ Žƒ
ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ ’‘” †ƒÓƒ†‘ †‡ ˆ‘”ƒ ‘š‹†ƒ–‹˜ƒ ‘ …‹•’Žƒ–‹ƒ†‘ ȋ‹†ƒ‹ǡ œ—‹ ‡– ƒŽǤ
ʹͲͲͻȌǤ
ͻǤͶǤ͵Ǥ ‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ„‹‘Ž×‰‹…ƒ†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×
ʹ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ †‹”‡…–ƒ‡–‡ …‘ Ǥ ‘• ‹˜‡Ž‡• †‡ ‡š’”‡•‹× ’ƒ”ƒ › ʹ •‡
˜‡ ‹…”‡‡–ƒ†‘• ‡ ŽÀ‡ƒ• …‡Ž—Žƒ”‡• ”‡•‹•–‡–‡• ƒ …‹•’Žƒ–‹‘ǡ › Žƒ •‘„”‡‡š’”‡•‹× †‡ ‡•–ƒ•
’”‘–‡Àƒ•Šƒ…‡“—‡Žƒ•…±Ž—Žƒ••‡ƒ”‡•‹•–‡–‡•ƒ‡•–‡–‹’‘†‡†”‘‰ƒ•Ǥƒ–‘…‘‘ʹ
’”‡•‡–ƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† ’ƒ”ƒ —‹” ƒ …‹•’Žƒ–‹ƒ†‘ › †ƒÓƒ†‘ ‘š‹†ƒ–‹˜ƒ‡–‡ ›ǡ ƒ •— ˜‡œǡ
’”‡•‡–ƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”…‘’ͷ͵ǤŽŽ‘•—‰‹‡”‡“—‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×Ȁʹ
–‹‡‡”‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ‡Žƒ˜Àƒ†‡Žƒƒ’‘’–‘•‹•‹–‘…‘†”‹ƒŽ›‡…ƒ‹•‘•ȋ‹†ƒ‹ǡœ—‹‡–ƒŽǤ
ʹͲͲͻȌǤ
95
10.TFAMenotrosorganismos
10.1.
TFAMenSaccharomycescerevisiae(ABF2p)
ŽŠ‘×Ž‘‰‘†‡’ƒ”ƒŽ‡˜ƒ†—”ƒǡʹ’ǡ‡•—ƒ’”‘–‡Àƒƒ„—†ƒ–‡…‘’—‡•–ƒ’‘”†‘•
†‘‹‹‘•–ž†‡
„‘š›—’‡“—‡Ó‘Ž‹‡”†‡̱͸ƒƒǤʹǦ’ˆ—‡‘”‹‰‹ƒŽ‡–‡†‡ˆ‹‹†ƒ
…‘‘ ARSbinding factor 2ǡ …‘ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† ’ƒ”ƒ —‹”•‡ ƒŽ ‘”À‰‡ †‡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× †‡Ž —…Ž‡ƒ”ǡ ƒ—“—‡ ž• –ƒ”†‡ •‡ ‡…‘–”× “—‡ ‡•–ƒ„ƒ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ ‡ ‹–‘…‘†”‹ƒ ȋ‹ˆˆŽ‡› ƒ†
–‹ŽŽƒ ͳͻͻͳȌǤ ƒ †‹•”—’…‹× ‘ –”—…ƒ‹‡–‘ †‡Ž ‰‡ abf2 ’”‘˜‘…ƒ —ƒ ’±”†‹†ƒ †‡ Žƒ
…‘’‡–‡…‹ƒ”‡•’‹”ƒ–‘”‹ƒ›–ǡ…—ƒ†‘Žƒ•…±Ž—Žƒ•…”‡…‡‡‰Ž—…‘•ƒǤƒ‡š’”‡•‹×†‡ŠǦ
‡ Žƒ …‡’ƒ †‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒ †‡ˆ‹…‹–ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ abf2 ‡Œ‘”ƒ ‡Ž ˆ‡‘–‹’‘ǡ ’‘” Ž‘ “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ
Š‘‘Ž‘‰Àƒˆ—…‹‘ƒŽ‡–”‡ŠǦ›ʹ’Ǥ
ͳͲǤͳǤͳǤ ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡ʹ’
‡†‹ƒ–‡ — ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• ’ƒ”ƒ Š › ʹ’ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡
‡š‹•–‡—…‹‡”–‘‰”ƒ†‘†‡†‹˜‡”‰‡…‹ƒȋ‹‰̴ʹʹȌǤ‹‡–”ƒ•“—‡ƒ„ƒ•’”‡•‡–ƒ†‘•†‘‹‹‘•
„‘š‡–ž†‡ǡʹ’‡•†‡ˆ‹…‹–ƒ”‹ƒ’ƒ”ƒŽƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ›Ž‹‡”Ǥ•–ƒ†‹˜‡”‰‡…‹ƒ‡
•‡…—‡…‹ƒŠƒ…‡’‡•ƒ”“—‡‡š‹•–‡—ƒ†‹˜‡”‰‡…‹ƒ‡˜‘Ž—–‹˜ƒ“—‡‹’Ž‹…ƒ…ƒ„‹‘•ˆ—…‹‘ƒŽ‡•
‡–”‡Žƒ•†‘•’”‘–‡Àƒ•ȋ…‘—ʹͳΨ†‡‹†‡–‹†ƒ†›͵͵Ψ†‡•‹‹Ž‹–—†ƒ‹‘ƒ…À†‹…ƒȌȋƒ”‹•‹ǡ—
‡–ƒŽǤͳͻͻ͵ȌǤ
‹‰̴ʹʹǤŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡•‡…—‡…‹ƒ‡–”‡scǦ›ŠǦǡ…‘…ƒŒƒ••‡‹†‹…ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡–”ƒ•Ž‘…ƒ…‹×ƒ
‹–‘…‘†”‹ƒ›Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤȋParisi,etal.)
ͳͲǤͳǤʹǤ ‹×†‡ʹ’ƒ
ʹ’—‡ƒ†‡ˆ‘”ƒ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǡ›ƒ“—‡’—‡†‡—‹”•‡ƒïŽ–‹’Ž‡••‡…—‡…‹ƒ•†‡
…‘ —ƒ ƒˆ‹‹†ƒ† •‹‹Žƒ”Ǥ †‡ž• ‡šŠ‹„‡ …‹‡”–ƒ ‡•’‡…‹ˆ‹…‹†ƒ†ǡ ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ •‡ —‡
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡–‡ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ŽŽƒƒ†ƒͳǡ•‡…—‡…‹ƒ†‡”‡’Ž‹…ƒ…‹×ƒ—–‘×‹…ƒǤ‡
96
–”ƒ–ƒ †‡ —ƒ ”‡‰‹× ”‡‰—Žƒ–‘”‹ƒ •‹–—ƒ†ƒ ‡ ‡Ž ‘”‹‰‡ †‡ ”‡’Ž‹…ƒ…‹× †‡Ž —…Ž‡ƒ” †‡
Ž‡˜ƒ†—”ƒǤƒ„‹±•‡Šƒ˜‹•–‘—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ’ƒ”ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒƒ†›ƒ…‡–‡ƒŽ’”‘‘–‘”†‘†‡
—‡ŽƒscǦ–ȋ‹ˆˆŽ‡›ƒ†–‹ŽŽƒͳͻͻͳȌǤ
ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡‡Ž–‹’‘†‡—‹×ƒ‡–”‡ʹ’›ǡ›Žƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ
•‡…—†ƒ”‹ƒ ‹˜‹–ƒ ƒ ’‡•ƒ” “—‡ Ž‘• •‹•–‡ƒ• Šƒ ‡˜‘Ž—…‹‘ƒ†‘ ’ƒ”ƒ ƒ†ƒ’–ƒ”•‡Ǥ  Ž‡˜ƒ†—”ƒ
‡…‘–”ƒ‘•—–†‡͹ͷ„ …‘ïŽ–‹’Ž‡•’”‘‘–‘”‡•†‡–”ƒ•…”‹’…‹×›‘”À‰‡‡•†‡
”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǡ•—‰‹‡”‹‡†‘“—‡‡•‡…‡•ƒ”‹ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡—ƒ’”‘–‡Àƒ“—‡‡’ƒ“—‡–‡‡Ž
ƒš‹‹œƒ†‘ Žƒ ƒ……‡•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ Žƒ• ’”‹…‹’ƒŽ‡• ”‡‰‹‘‡• †‡ …‘–”‘Ž ƒ Žƒ ƒ“—‹ƒ”‹ƒǤ 
…‘–”ƒ•–‡ǡ ‡ ˜‡”–‡„”ƒ†‘• ‡š‹•–‡ — ’‡“—‡Ó‘ ‰‡‘ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒŽ …‘ ‡‘• œ‘ƒ• †‡
”‡‰—Žƒ…‹×›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ”‡“—‹‡”‡‡‘•‡–±”‹‘•†‡‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ȋƒ”‹•‹ǡ—‡–ƒŽǤ
ͳͻͻ͵ȌǤ
ͳͲǤͳǤ͵Ǥ ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×‡–”ƒ•…”‹’…‹×†‡ʹ’
†‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ ‡ ƒÀˆ‡”‘•ǡ ʹ’ ‘ ‡• ‡…‡•ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ ‹‹…‹ƒ” Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×
‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒǡ ƒ—“—‡ ʹ’ ’—‡†‡ ‡•–‹—Žƒ” Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× in vitro †‡ ˆ‘”ƒ
Ž‡˜‡Ǥ
‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ ʹ’ ’”‡•‡–ƒ ˆ—…‹× ‡ ‡Ž ƒ–‡‹‹‡–‘ †‡Ž
– › —ƒ Ž‡˜‡ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ ƒ…–‹˜ƒ” Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ’”‡•‡–ƒ —ƒ
†—ƒŽ‹†ƒ† ˆ—…‹‘ƒŽ ’ƒ”–‹…‹’ƒ†‘ –ƒ–‘ ‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× …‘‘ ‡ ‡Ž ƒ–‡‹‹‡–‘ †‡Ž
–Ǥ •–ƒ ‡˜‘Ž—…‹× †‡ ‡ — ’‘–‡–‡ ƒ…–‹˜ƒ†‘” †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‘ ’ƒ”‡…‡ •‡”
†‡„‹†ƒ ƒ …ƒ„‹‘• ‡ Žƒ• ’”‘’‹‡†ƒ†‡• „‹‘“—À‹…ƒ• †‡ „‘šǡ •‹‘ ’‘•‹„Ž‡‡– †‡„‹†‘ ƒ Žƒ
‹…‘”’‘”ƒ…‹×†‡—ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ›—ƒ”‡‰‹×…‘‡…–‘”ƒ‡–”‡Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
„‘š
‡ –ž†‡Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ʹ’ ’ƒ”‡…‡ –‡‡” Žƒ ˆ—…‹× †‡ ƒ–‡‡” ‡Ž – ›
‡’ƒ“—‡–ƒ”Ž‘ ‡ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• …‘‘…‹†ƒ• …‘‘ —…Ž‡‘‹†‡•ǡ ›ƒ “—‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ”‡‡’Žƒœƒ”
ˆ—…‹‘ƒŽ‡–‡ʹ’’‘”ǡŠ‹•–‘‡ǦŽ‹‡’”‘–‡‹†‡Ǥ…‘Ž‹ȋ‡‰”ƒ™ƒ†Šƒ‡ͳͻͻ͵ȌǤ
†‡ž• ‡š‹•–‡ ”‡•—Ž–ƒ†‘• “—‡ •—‰‹‡”‡ “—‡ ʹ’ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ ‡ Žƒ
”‡’Ž‹…ƒ…‹× › •‡‰”‡‰ƒ…‹× †‡Ž –ǡ “—‹œž• ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× ‘ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹× †‡
‹–‡”‡†‹ƒ”‹‘•†‡Žƒ”‡…‘„‹ƒ…‹×Ǥ
ͳͲǤͳǤͶǤ ‡…ƒ‹•‘†‡…‘’ƒ…–ƒ…‹×†‡–‡Ž‡˜ƒ†—”ƒ
‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ –±…‹…ƒ• †‡ ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ ”‡•‘Ž—…‹× ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ʹ’
‹†—…‡’”‘—…‹ƒ†ƒ•†‹•–‘”•‹‘‡•‡Žƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×†‡ŽǤƒ•‹ž‰‡‡•†‡‹†‹…ƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ• †‡ —‘• ά͹ͺǏǡ “—‡ …‘‹…‹†‡ …‘ ‘–”‘• ž‰—Ž‘• ”‡’‘”–ƒ†‘• ’ƒ”ƒ ’”‘–‡Àƒ• †‡ Žƒ
ˆƒ‹Ž‹ƒ ǡ ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ †‘„Žƒ —‘• ͹ͲǏǡ …—”˜ƒ ͺ͵ǏǤ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡
ʹ’ …‘–‹‡‡ †‘• †‘‹‹‘• „‘š ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ Žƒ• ‘–”ƒ• ’”‘–‡Àƒ• “—‡ †‘„Žƒ άͺͲǏǤ
—ƒ†‘ •‡ ‹…”‡‡–ƒ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† ‘ …‘„‡”–—”ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” — ‘–ƒ„Ž‡
…‘Žƒ’•‘†‡Žƒ•‘Ž±…—Žƒ•†‡‡—†‡•‘…‘’Ž‡Œ‘‘Ž‡…—Žƒ”ǤŽŽ‘•—‰‹‡”‡“—‡ʹ’‡•
…ƒ’ƒœ†‡…‘’ƒ…–ƒ”‡Ž‡†‹ƒ–‡Žƒ•‹’Ž‡‹–”‘†—……‹×†‡…—”˜ƒ•‘†‘„Žƒ‹‡–‘•‡‡Ž
‡•“—‡Ž‡–‘†‡ȋ”‹††Ž‡ǡŽƒ”‡‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌȋ‹‰̴ʹ͵ȌǤ
97
‹‰̴ʹ͵Ǥž‰‡‡•†‡ǡ†‘†‡•‡’—‡†‡˜‹•—ƒŽ‹œƒ”‡Ž‡ˆ‡…–‘•‘„”‡Žƒ‘Ž±…—Žƒ†‡Ž‹‡ƒ”‹œƒ†ƒ’͵ʹʹ†‡
…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•…”‡…‹‡–‡•†‡ʹǤȋȌ‘‡š‹•–‡ʹ’ǤȋȌ”ƒ–‹‘ͳʹ’ǣʹͲǤȋȌ”ƒ–‹‘ͳǣͶǤȋȌ”ƒ–‹‘ȋͳǣʹȌǤ
ȋȌ”ƒ–‹‘ͳǣͳǤȋȌ‹ƒ‰‡ƒ’Ž‹ƒ†ƒƒ’ƒ”–‹”†‡ǤȋFriddle,etal.2004Ȍ
10.2.
TFAMenCaenorhabditiselegans(HMG5oceTFAM)
Ǧͷ†‡Caenorhabditiselegansǡ…‘–‹‡‡†‘•†‘‹‹‘•
„‘š›’”‡•‡–ƒ—ƒ•‹‹Ž‹–—††‡
•‡…—‡…‹ƒ …‘ ŠǤ Ǧͷ –‹‡‡ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ —‹” ƒ †‡ ˆ‘”ƒ ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǡ ›ƒ “—‡
’—‡†‡ —‹” –ƒ–‘ ƒ – Š—ƒ‘ǡ …‘‘ – †‡ Ǥelegans › †‡ — ’Žž•‹†‘
…—ƒŽ“—‹‡”ƒǤ†‡ž•ǡ
Ǧͷ’—‡†‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”…‘‡ŽŽƒ‹•ƒǤ
Ǧͷ’”‡•‡–ƒŽƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†
†‡ƒ…–—ƒ”…׏‘ˆƒ…–‘”†‡‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ȋ—‹–ƒ‹ǡƒ•ƒ•Š‹ƒ‡–ƒŽǤȌǤ
ͳͲǤʹǤͳǤ ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡
Ǧͷ
Ǧͷ’”‡•‡–ƒ—ƒ•‡…—‡…‹ƒ…‘—ƒ‹†‡–‹†ƒ††‡Žʹ͵Ǥ͵Ψ›—ƒ•‹‹Ž‹–—††‡ͶʹǤ͵Ψ…‘ŠǦ
Ǥ
Ǧͷ’”‡•‡–ƒŽ‘•†‘•†‘‹‹‘•‡–ƒ†‡
„‘š›‡–”‡‡ŽŽ‘•—Ž‹‡”†‡—‘•
ʹ͹ƒ‹‘ž…‹†‘•Ǥ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” Žƒ …ƒ•‹ –‘–ƒŽ ƒ—•‡…‹ƒ †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ —ƒ …‘Žƒ †‡ ͳͲ
ƒ‹‘ž…‹†‘•ƒŽ…‘–”ƒ”‹‘†‡Š†‘†‡•‘ʹͷ”‡•À†—‘•ȋ—‹–ƒ‹ǡƒ•ƒ•Š‹ƒ‡–ƒŽǤȌǤ
Ž‹‰—ƒŽ“—‡†‡ƒÀˆ‡”‘’—‡†‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”ˆ‘”ƒ†‘Š‘‘†À‡”‘•ǡŽ‘‹•‘•‡Šƒ
†‡•…”‹–‘’ƒ”ƒ
ǦͷǤ
ͳͲǤʹǤʹǤ ‹×†‡
Ǧͷƒ
Ǧͷ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ Žƒ ˆ”ƒ……‹× —…Ž‡‘‹†‡ › •‡ Šƒ ˜‹•–‘ “—‡ —‡ ƒ – †‡ ƒÀˆ‡”‘Ǥ
Ǧͷˆ—‡‘”‹‰‹ƒŽ‡–‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†ƒ…‘‘—ƒ’”‘–‡Àƒ†‡—‹×–‡Ž‘±”‹…‘†‡†‘„Ž‡
…ƒ†‡ƒȋƒ†‡‡ʹͲͲ͵ȌǤ
Ǧͷ•‡‡š’”‡•ƒ‡‡Žï…Ž‡‘†‡‘×…‹–‘•›…±Ž—Žƒ•‡„”‹‘ƒ”‹ƒ•ǡ
’‡”‘ ‘ ‡ ƒ†—Ž–‘•Ǥ Ǧͷ •‡ ‡…—‡–”ƒ ’”‹…‹’ƒŽ‡–‡ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ ‡ Ž‘• ‡š–”‡‘• †‡ Ž‘•
…”‘‘•‘ƒ•ǡ‹†‹…ƒ†‘“—‡
Ǧͷ•‡—‡ƒ–‡Ž×‡”‘•invivoǤ•–ƒ•‘„•‡”˜ƒ…‹‘‡••—‰‹‡”‡
“—‡
Ǧͷ’—‡†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡Ž‘•’”‹‡”‘•‡•–ƒ†À‘•†‡Žƒ‡„”‹‘‰±‡•‹•‹–‡”ƒ……‹‘ƒ†‘…‘
Ž‘•–‡Ž×‡”‘•ȋƒ†‡‡ʹͲͲ͵ȌǤ
98
Ǧͷ ‘ •×Ž‘ —‡ •‡…—‡…‹ƒ• –‡Ž‘±”‹…ƒ• †‡ Ǥelegans …‘’—‡•–ƒ• ’‘” ǡ •‹‘ “—‡
–ƒ„‹± —‡ ƒ •‡…—‡…‹ƒ• –‡Ž‘±”‹…ƒ• Š—ƒƒ• › †‡ ’Žƒ–ƒ•ǡ – › ‡Ž ’Žž•‹†‘ ’ͳͻǡ
Šƒ…‹‡†‘‰ƒŽƒ†‡•—…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹”†‡ˆ‘”ƒ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ
10.3.
TFAMenXenopuslaevis(xlTFAM)
ƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽŠƒ•‹†‘‡š–‡•ƒ‡–‡‡•–—†‹ƒ†ƒ–ƒ–‘‡•‹•–‡ƒ†‡ƒÀˆ‡”‘•
…‘‘ ‡ ƒˆ‹„‹‘•Ǥ ƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡ Xenopus laevis ’—‡†‡ •—’Ž‹” ‡Ž ‡•’ƒ…‹‘ ƒ—•‡–‡ †‡
…‘‘…‹‹‡–‘‡–”‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡Ž‡˜ƒ†—”ƒ›ƒÀˆ‡”‘ȋ–‘•Š‡…Š‹ƒ†‘‰‡Šƒ‰‡
ͳͻͻͷȌǤ
xlǦ ‡• …ƒ’ƒœ †‡ ”‡‰—Žƒ” Žƒ ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ †‡ —–‹Ž‹œƒ…‹× †‡ Ž‘• ’”‘‘–‘”‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• in
vitro,ƒ—“—‡‘‡•…ƒ’ƒœ†‡”‡‡’Žƒœƒ”xlǦǤ–‘•Š‡…Š‹etalǡ‘„•‡”˜ƒ”‘“—‡xlǦ
‘ ‡”ƒ — …‘’‘‡–‡ ‡•‡…‹ƒŽ ’ƒ”ƒ Žƒ ƒ“—‹ƒ”‹ƒ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× „ƒ•ƒŽǡ ƒ—“—‡ ’—‡†‡
‡•–‹—Žƒ” •‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ‡–‡ Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡’”‘‘–‘”Ǥƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”‡ŽŠ‡…Š‘
“—‡ Ž‘• ƒ—–‘”‡• –ƒ„‹± ‘„•‡”˜ƒ —ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ‡ ‡Ž ‰”ƒ†‘ †‡ ‡•–‹—Žƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×’‘”xlǦ†‡’‡†‹‡†‘†‡Ž’”‘‘–‘”Ǥ
ͳͲǤ͵ǤͳǤ ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡xlǦ
xlǦ ’”‡•‡–ƒ †‘• †‘‹‹‘• „‘š ‡ –ž†‡ǡ …‘ — ƒŽ–‘ ‰”ƒ†‘ †‡ •‹‹Ž‹–—† ‘
Š‘‘Ž‘‰Àƒ…‘ŠǦǤŽ…‘–”ƒ”‹‘†‡Ž…ƒ•‘†‡ʹ’“—‡’”‡•‡–ƒ•‘Ž‘—‘•’‘…‘•”‡•À†—‘•
‡–”‡ ‡Ž –ž†‡ †‡ „‘šǡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• †‡ ˜‡”–‡„”ƒ†‘ ȋxlǦ › ŠǦȌ ’”‡•‡–ƒ
–ƒ„‹± †‘•”‡‰‹‘‡• ƒŽ–ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†ƒ•ǣ —ƒ †‡ ‡ŽŽƒ•‡• Žƒ ”‡‰‹×•‹–—ƒ†ƒ ‡–”‡ Žƒ•†‘•
…ƒŒƒ• „‘š › Žƒ •‡‰—†ƒ Šƒ…‡ ”‡ˆ‡”‡…‹ƒ ƒ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǤ š’‡”‹‡–‘• ’”‡˜‹‘•
•—‰‹‡”‡ “—‡ ‡•–ƒ• †‘• œ‘ƒ• ƒŽ–ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†ƒ•ǡ Ž‹‡” › …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ‡•–ƒ
‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ•‡‡Ž”‡…‘‘…‹‹‡–‘‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡›Žƒ‡•–‹—Žƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
ͳͲǤ͵ǤʹǤ ‹×†‡šŽǦƒ
xlǦ ’—‡†‡ —‹” †‡ ˆ‘”ƒ ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒŽ –ǡ ”‡ƒŽ‹œƒ†‘ •— ˆ—…‹× †‡
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž‰‡‘ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡƒ•À…‘‘—‹”†‡ˆ‘”ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ
•–—†‹‘• †‡ ˆ‘‘–’”‹–‹‰ …‘ DNasaI ’‡”‹–‹‡”‘ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ” Ž‘• •‹–‹‘• †‡ —‹× †‡ xlǦ
†‡–”‘†‡Žƒœ‘ƒ†‡…‘–”‘Ž…‡”…ƒ†‡Ž‘•’”‹…‹’ƒŽ‡•’”‘‘–‘”‡•†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǤxlǦ
…—„”‡…‹…‘”‡‰‹‘‡•†‡ŽǦŽ‘‘’Ǥ”‡•†‡‡ŽŽƒ••‘ƒ†›ƒ…‡–‡•ƒŽ‘•’”‘‘–‘”‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•
›Žƒ•‘–”ƒ•†‘••‡‡…—‡–”ƒ…‡”…ƒƒ•ƒǤ•–‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•†‡ˆ‘‘–’”‹–‹‰•‘•‹‹Žƒ”‡•
ƒŽ‘•†‡ŠǦǤƒ–”ƒ•…”‹’…‹×„‹†‹”‡……‹‘ƒŽ‡Xenopuslaevis,’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡†‡„‹†‘ƒŽƒ
—‹× †‡ xlǦ …‘‘ –‡–”ž‡”‘ǡ “—‡ ’‡”‹–‡ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• •‹±–”‹…ƒ• …‘ ‘–”‘•
…‘’‘‡–‡•†‡Žƒƒ“—‹ƒ”‹ƒ†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‡Ž‘•’”‘‘–‘”‡•ƒ†›ƒ…‡–‡•ȋ–‘•Š‡…Š‹ǡ
‘‰‡Šƒ‰‡‡–ƒŽǤͳͻͻ͹ȌǤ
99
11.TFAMysurelaciónenenfermedades
11.1.
TFAMyestrésoxidativo
‘†‡Ž‘•invitro‡invivoŠƒ†‡‘•–”ƒ†‘†‡ˆ‘”ƒ†‹”‡…–ƒ‡‹†‹”‡…–ƒǡ‡†‹ƒ–‡Žƒ’”‘–‡……‹×
ˆ”‡–‡ ƒ ‡•–”±• ‘š‹†ƒ–‹˜‘ › ƒ’‘›‘ †‡ ˆ—…‹‘‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• ”‡•’‹”ƒ–‘”‹ƒ•ǡ Žƒ ’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×
†‡ ‡ ‡ˆ‡”‡†ƒ†‡• ‘ ’”‘…‡•‘• ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘• …‘ ‡Ž ‡•–”±• ‘š‹†ƒ–‹˜‘ › ‡Ž
‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘Ǥƒ‹ƒ…–‹˜ƒ…‹×…‘†‹…‹‘ƒŽ›•‡Ž‡…–‹˜ƒ†‡ƒŽ‡Ž‘•tfam‡”ƒ–‘‡•–”ƒ•‰±‹…‘•
Šƒ…‡“—‡‡•–‘•”ƒ–‘‡•†‡•ƒ””‘ŽŽ‡—ˆ‡‘–‹’‘•‹‹Žƒ”ƒŽƒ†‹•ˆ—…‹×’”‘‰”‡•‹˜ƒ‘–‘”ƒ“—‡
•—…‡†‡ ‡ ƒ”‹•‘ › —‡”–‡ †‡ ‡—”‘ƒ• †‘’ƒ‹±”‰‹…ƒ•Ǥ •–‡ –‹’‘ †‡ ”ƒ–‘‡• —‡•–”ƒ
—ƒ”‡†—……‹×†‡Žƒ‡š’”‡•‹×†‡–›—ƒ†‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡Žƒȋ•–”ƒ†ǡ‡”œ‹‘‰Ž—‡–ƒŽǤ
ʹͲͲ͹ȌǤ
‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ǡ Šƒ •‹†‘ ‰‡‡”ƒ†‘• ”ƒ–‘‡• –”ƒ•‰±‹…‘• “—‡ •‘„”‡‡š’”‡•ƒ Ǥ •–‘•
”ƒ–‘‡•’”‡•‡–ƒ—ƒ—‡–‘‡‡Žï‡”‘†‡…‘’‹ƒ•†‡–‡‹‘…ƒ”†‹‘›’”‘–‡……‹×
†‡Ž…‘”ƒœ×ˆ”‡–‡ƒ†‹•ˆ—…‹‘‡•…ƒ”†Àƒ…ƒ•†‡‘”À‰‡‹–‘…‘†”‹ƒŽȋƒ–•—•ƒƒǡ‡—…Š‹‡–ƒŽǤ
ʹͲͲͷȌǤ ‘• ”ƒ–‘‡• –”ƒ•‰±‹…‘• ’ƒ”ƒ ‡šŠ‹„‡ — ‡Œ‘”ƒ‹‡–‘ ”‡•’‡…–‘ ƒŽ
‡˜‡Œ‡…‹‹‡–‘ǡ“—‡…‘””‡Žƒ…‹‘ƒ…‘Žƒ„—‡ƒƒ…–‹˜‹†ƒ††‡Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•›‡…‡”‡„”‘ǡ›
”‡†—……‹×†‡Žƒ’‡”‘š‹†ƒ…‹×†‡ŽÀ’‹†‘•…‘Žƒ‡†ƒ†ȋƒ›ƒ•Š‹ǡ‘•Š‹†ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͺȌǤ
†‡ž•ǡ •‡ Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ “—‡ Žƒ •‘„”‡‡š’”‡•‹× †‡ ‡ ‹‘„Žƒ•–‘• †‡ ”ƒ–ƒ ƒ…‡Ž‡”ƒ Žƒ
”‡…—’‡”ƒ…‹×†‡–†‡•’—±•†‡Ž†ƒÓ‘…‘’‡”ך‹†‘ȋ‘ƒ…ǡ‡†ƒ”‡‡–ƒŽǤʹͲͲ͸ȌǤ
ƒ…‘•–”—……‹×†‡‡•–‘•”ƒ–‘‡•–”ƒ•‰±‹…‘•’ƒ”ƒ›•—•‡ˆ‡…–‘•†‡—‡•–”ƒ“—‡
‡†‹ƒ–‡•—’ƒ’‡Ž†‡ƒ–‡‹‹‡–‘†‡Žƒ‹–‡‰”‹†ƒ††‡–ǡ‘ˆ”‡…‡—ƒ’”‘–‡……‹×ˆ”‡–‡
ƒŽ‡•–”±•‘š‹†ƒ–‹˜‘Ǥ
‹ƒŽ‡–‡ǡ…ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡Žƒ–‡”ƒ’‹ƒ‰±‹…ƒ„ƒ•ƒ†ƒ‡Žƒ–”ƒ•ˆ‡……‹×†‡’”‘˜‘…ƒ
—ƒ”…ƒ†‘‡Œ‘”ƒ‹‡–‘†‡Žƒ•ˆ—…‹‘‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•…‘Žƒ‡†ƒ†ȋ‡‡‡›ǡ—‹‰Ž‡›‡–ƒŽǤ
ʹͲͲͻȌǤ
11.2.
TFAMydiabetes
ƒ ‡š’”‡•‹× ‰±‹…ƒ †‡ ”‡•—Ž–ƒ ƒŽ–‡”ƒ†ƒ ’‘” Žƒ• …‘†‹…‹‘‡• …‡Ž—Žƒ”‡• › ’—‡†‡ •‡”
†‹”‡…–ƒ‡–‡ ”‡‰—Žƒ†ƒ ’‘” †‹ˆ‡”‡–‡• ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× …‘‘ Ž‘• ˆƒ…–‘”‡• —…Ž‡ƒ”‡•
”‡•’‹”ƒ–‘”‹‘• ȋǦͳ › ǦʹȌǤ ‡…‹‡–‡‡–‡ǡ •‡ Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ ‡Ž ’ƒ’‡Ž ”‡‰—Žƒ–‘”‹‘ †‡
‡‡Ž…‘–”‘Ž†‡Žï‡”‘†‡…‘’‹ƒ•ǡ•—”‡“—‡”‹‹‡–‘’ƒ”ƒŽƒ„‹‘‰±‡•‹•‹–‘…‘†”‹ƒŽ›
†‡•ƒ””‘ŽŽ‘‡„”‹‘ƒ”‹‘ ‡”ƒ–‘‡•‘…‘—–Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡƒï‘‡•†‡ƒ•‹ƒ†‘…‘‘…‹†ƒŽƒ
”‡‰—Žƒ…‹×†‡Žƒ‡š’”‡•‹×†‡Ǥ
ƒ ‡–‹Žƒ…‹× ‡ †‹—…Ž‡‘–‹†‘• ’
‹ƒ…–‹˜ƒ Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡ —…Š‘• ‰‡‡•Ǥ Ž ’”‘‘–‘” †‡
tfam …‘•–ƒ †‡ ʹ͵͹ͺ ’„› …‘–‹‡‡ ͸͹ ’
†‹—…Ž‡×–‹†‘•ǡ ŽŽƒƒ†‘• ‹•Žƒ• ’
Ǥ ‘• •‹–‹‘• ’
•‘…‘…‹†‘•…‘‘•‹–‹‘•†‡‡–‹Žƒ…‹×‡‡Ž‰‡‘ƒǡ‹’”‹‹‡†‘›”‡‰—Žƒ†‘Žƒ‡š’”‡•‹×
‰±‹…ƒǤ ‡ Šƒ ’”‡†‹…Š‘ †‹ˆ‡”‡–‡• •‹–‹‘• †‡ —‹× ’ƒ”ƒ Ǧͳ ‡ ‡Ž ’”‘‘–‘” †‡ › ‡
—‡”‘•‘• ‰‡‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• “—‡ …‘†‹ˆ‹…ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž‡‡–‘• †‡ ǡ …‘‘ …‹–‘…”‘‘ Ǥ
‹˜‡”•‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• Šƒ •—‰‡”‹†‘ “—‡ Žƒ ‡–‹Žƒ…‹× †‡ Ž‘• •‹–‹‘• †‡ —‹× ’ƒ”ƒ Ǧͳ
’”‘˜‘…ƒ ‡Ž •‹Ž‡…‹ƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† †‡Ž ’”‘‘–‘” › †‹•‹—›‡ ‡Ž ï‡”‘ †‡
100
…‘’‹ƒ•†‡–Ǥ†‡ž••‡Šƒ’‘†‹†‘†‡‘•–”ƒ”“—‡Žƒ‡š’”‡•‹×†‡“—‡†ƒƒˆ‡…–ƒ†ƒ
’‘”†‹˜‡”•‘•‡•–À—Ž‘•‡š×‰‡‘•…‘‘‰Ž—…‘•ƒȋŠ‘‹ǡ‹‡–ƒŽǤʹͲͲͳȌǤ
‘• ƒ—–‘”‡• •—‰‹‡”‡ “—‡ —ƒ ‡š’‘•‹…‹× ƒ ‰Ž—…‘•ƒǡ …”‡…‹‡–‡ › •—•’‡†‹†ƒ ‡ ‡Ž –‹‡’‘ǡ
’”‘˜‘…ƒ—ƒ‡–‹Žƒ…‹×†‡Ž‘••‹–‹‘•”‡…‘‘…‹†‘•’‘”ǦͳǤŽŽ‘’”‘˜‘…ƒ—ƒ†‹•‹—…‹×†‡
Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡ ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ —ƒ ”‡†—……‹× †‡Ž ï‡”‘ †‡ …‘’‹ƒ• †‡Ž –Ǥ ”‡Žƒ…‹‘ƒ ‡•–ƒ ”‡†—……‹× …‘ ‡Ž ï‡”‘ †‡ …‘’‹ƒ• †‡ – …‘ ‡Ž Š‡…Š‘ “—‡ …±Ž—Žƒ• …‘
†‹•‹—…‹× †‡ – ‘ †‡’Ž‡…‹× —‡•–”ƒ ’”‘„Ž‡ƒ• ‡ ‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ †‡ Žƒ ‰Ž—…‘•ƒ
’”‘˜‘…ƒ†‘—‡•–ƒ–—•†‹ƒ„±–‹…‘ȋŠ‘‹ǡ‹‡–ƒŽǤʹͲͲͳȌǤ
11.3.
TFAMyobesidad
‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ ‡• —ƒ ’”‘–‡Àƒ …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ ‡ ‡Ž ï…Ž‡‘Ǥ ƒ
†‹•‹—…‹× †‡ Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• …‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ• ‡ ï…Ž‡‘ Šƒ •‹†‘
”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ …‘ ‡Ž †‡•ƒ””‘ŽŽ‘ †‡ ‘„‡•‹†ƒ† ‡ ”ƒ–אǡ •—‰‹”‹‡†‘ “—‡ ˜ƒ”‹ƒ–‡• ‰‡±–‹…ƒ• †‡
’—‡†‡ ‹ˆŽ—‡…‹ƒ” Žƒ „‹‘‰±‡•‹• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ›ǡ ‡ …‘•‡…—‡…‹ƒǡ ƒˆ‡…–ƒ” ‡Ž
‡–ƒ„‘Ž‹•‘ ‡‡”‰±–‹…‘ › ‡•–‹—Žƒ” Žƒ †‡’‘•‹…‹× †‡ …—‡”’‘• ‰”ƒ•‘•Ǥ ƒ •‹†‘ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘•
†‘•’‘Ž‹‘”ˆ‹•‘•ȋ•ǡsinglenucleotidepolymorphismsȌ‡Žƒ”‡‰‹×’”‘‘–‘”ƒ„‘˜‹ƒ†‡
Ǥ ƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ‡•–‘• • ’—‡†‡ …‘ŽŽ‡˜ƒ” ƒ Žƒ ‰ƒƒ…‹ƒȀ’±”†‹†ƒ †‡ •‡‹• •‹–‹‘•
’—–ƒ–‹˜‘• †‡ —‹× †‡ ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× Ž‹‰ƒ†‘• ƒŽ ‡–ƒ„‘Ž‹•‘ ‡‡”‰±–‹…‘ ȋ’‘”
‡Œ‡’Ž‘ǡ ǦͳȌǤ ŽŽ‘ •—‰‹‡”‡ “—‡ ‡Ž ‰‡ tfam Œ—‡‰ƒ — ’ƒ’‡Ž ‹’‘”–ƒ–‡ ‡ ‡Ž ‡–ƒ„‘Ž‹•‘
Ž‹’À†‹…‘›“—‹œž•‡•— ‹’‘”–ƒ–‡ ‰‡…ƒ†‹†ƒ–‘’ƒ”ƒ†‡–‡”‹ƒ”Žƒ ‘„‡•‹†ƒ†‡ ƒÀˆ‡”‘•
ȋŠ‹Š—ƒǡʹͲͲͷȌǤ
11.4.
TFAMycáncer
ͳͳǤͶǤͳǤ ›–‡”ƒ’‹ƒ•…‘–”ƒ…ž…‡”
Šƒ •‹†‘ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ ‡ ï…Ž‡‘ †‡ …±Ž—Žƒ• …ƒ…‡”À‰‡ƒ• †‡•’—±• †‡Ž –”ƒ–ƒ‹‡–‘ …‘
…‹‡”–ƒ• †”‘‰ƒ•Ǥ —“—‡ ƒï ‘ ‡•–ž …Žƒ”‘ “—± ’ƒ’‡Ž –‹‡‡ Žƒ Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹× —…Ž‡ƒ” †‡ ǡ
’‘†”Àƒ •‡” “—‡ ‘ˆ”‡…‡ ƒŽ‰ï –‹’‘ †‡ …‹–‘’”‘–‡……‹× ˆ”‡–‡ ƒ –”ƒ–ƒ‹‡–‘•
“—‹‹‘–‡”ƒ’±—–‹…‘•Ǥ ƒ•–—Šǡ et alǤ †‡ˆ‹Àƒ ‡•–‡ …ƒ„‹‘ †‡ Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹× …‘‘ — ’‘•‹„Ž‡
‡ˆ‡…–‘†‡Dzdistribucióneclípticadzǡˆ‡×‡‘‡‡Ž“—‡‡š‹•–‡—ƒ†‹•–”‹„—…‹×‹””‡‰—Žƒ”†‡—ƒ
†‡–‡”‹ƒ†ƒ’”‘–‡Àƒ‡–”‡†‘•‘ž•…‘’ƒ”–‹‡–‘•…‡Ž—Žƒ”‡•ǡ†‘†‡Žƒƒ…——Žƒ…‹×†‡Žƒ
’”‘–‡Àƒ‡—…‘’ƒ”–‹‹‡–‘‹’‹†‡•—†‡–‡……‹×‡‘–”‘ȋƒ•–—ŠǡŠ‘‘Ž‡‘‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
ͳͳǤͶǤʹǤ ž…‡”…‘Ž‘”‡…–ƒŽ’‘”‹‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ†‡‹…”‘•ƒ–±Ž‹–‡
Ž …ž…‡” …‘Ž‘”‡…–ƒŽ ȋȌ •‡ ’—‡†‡ ‘•–”ƒ” ’‘” ‹‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ† ‰‡×‹…ƒ †‡ †‘• –‹’‘•ǣ
‹‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ† …”‘‘•×‹…ƒ ‡ ‹‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ† ‡ ‹…”‘•ƒ–±Ž‹–‡•Ǥ ƒ ‹‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ† ’‘”
‹…”‘•ƒ–±Ž‹–‡• •‡ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ ’‘” ‹ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ• ‡ ‡…ƒ‹•‘• †‡
”‡’ƒ”ƒ…‹× †‡Ž Ǥ ‘‘ …‘•‡…—‡…‹ƒǡ Ž‘• –—‘”‡• ’‘” ‹‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ† ‡ ‹…”‘•ƒ–±Ž‹–‡•
’”‡•‡–ƒ —ƒ ƒ…——Žƒ…‹× †‡ ƒŽ–‡”ƒ…‹‘‡• ‰‡±–‹…ƒ•ǡ –ƒ–‘ ‡ Žƒ• ”‡’‡–‹…‹‘‡• †‡
‹…”‘•ƒ–±Ž‹–‡•…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡•…‘‘‡Žƒ•‘…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡•Ǥ
ƒ †‡ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• ‹…”‘•ƒ–±Ž‹–‡• ’‘–‡…‹ƒŽ †‹ƒƒ †‡ —–ƒ…‹‘‡• ‡ ‡• Žƒ ”‡’‡–‹…‹×
’‘Ž‹ȋȌͳͲǡ‡‡Ž‡š×Ͷ†‡tfamǤƒ—–ƒ…‹×‡‡•–‡’—–‘‹’Ž‹…ƒŽƒ‹–‡””—’…‹×†‡Žƒ’ƒ—–ƒ
†‡Ž‡…–—”ƒǤƒƒ›‘”Àƒ†‡˜‡…‡••‡—‡•–”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡—ƒ†‡Ž‡……‹‘Š‡–‡”‘œ‹‰‘–ƒ†‡ͳ„ƒ•‡
101
‡Žƒ”‡‰‹×’‘Ž‹ȋȌͳͲǤ•–ƒ—–ƒ…‹×‡Žƒ’ƒ—–ƒ†‡Ž‡…–—”ƒ†‡Ž‰‡’ƒ”ƒ†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—ƒ
’”‘–‡Àƒ –”—…ƒ†ƒ ‡ ‡Ž …‘†× ͳͶͻ ȋ‡—ͳͶͻȌǡ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ †‡Ž‡……‹× †‡Ž •‡‰—†‘
†‘‹‹‘
„‘šʹ›Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋ‹‰̴ʹͶȌǤ
‹‰̴ʹͶǤ•“—‡ƒ†‡Ž‘•‡š‘‡•†‡Ž‰‡–ˆƒǡ†‘†‡‡‡Ž‡š×Ͷ‡…‘–”ƒ‘•’‘Ž‹ȋȌͳͲ•—•…‡’–‹„Ž‡†‡—–ƒ…‹×Ǥ
‡„ƒŒ‘ƒ’ƒ”‡…‡Ž‘•†‘‹‹‘•’ƒ”ƒ•ƒŽ˜ƒŒ‡›’ƒ”ƒŽƒˆ‘”ƒ–”—…ƒ†ƒ†‡ǤȋGuo,etalȌ
ƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡‡•–ƒˆ‘”ƒ–”—…ƒ†ƒ’ƒ”ƒ‡…±Ž—Žƒ•†‡…ž…‡”…‘Ž‘”‡…–ƒŽ’”‘˜‘…ƒ—ƒ
†‹•‹—…‹× †‡Ž ‹˜‡Ž †‡ ’”‘–‡Àƒ •ƒŽ˜ƒŒ‡ –ƒ–‘ in vivo …‘‘ in vitroǤ •–ƒ †‹•‹—…‹× ‡ Žƒ
…ƒ–‹†ƒ† †‡ ’”‘˜‘…ƒ —ƒ †‹•‹—…‹× †‡ – ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ —ƒ ‹‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ†
‹–‘…‘†”‹ƒŽǤ †‡ž• ‡•–ƒ ˆ‘”ƒ –”—…ƒ†ƒ †‡ ’”‘—‡˜‡ ‡Ž …”‡…‹‹‡–‘ †‡ …±Ž—Žƒ• †‡
…ž…‡”…‘Ž‘”‡…–ƒŽǡ‡•†‡…‹”ǡ’”‘—‡˜‡Žƒ–—‘”‘‰±‡•‹•†‡‡•–‡–‹’‘†‡…±Ž—Žƒ•Ǥ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ†‡
Ž‘ “—‡ •—…‡†‡ ‡ •ƒŽ˜ƒŒ‡ǡ “—‡ ’”‡…‹•ƒ‡–‡ ‹Š‹„‡ Žƒ –—‘”‘‰±‡•‹•Ǥ ƒ„‹± •‡ Šƒ
˜‹•–‘ “—‡ ‡•–ƒ ˆ‘”ƒ –”—…ƒ†ƒ …‘ˆ‹‡”‡ ”‡•‹•–‡…‹ƒ ƒ ‡•–‡ –‹’‘ †‡ …±Ž—Žƒ• ’ƒ”ƒ Žƒ ƒ’‘’–‘•‹•
‹†—…‹†ƒ’‘”–”ƒ–ƒ‹‡–‘…‘…‹•’Žƒ–‹‘ȋ
—‘ǡŠ‡‰‡–ƒŽǤȌǤ
11.5.
TFAMyenfermedadesneurodegenerativas
ƒ•†‹•ˆ—…‹‘‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•Šƒ•‹†‘”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ•…‘‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•‡—”‘†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ•
…‘‘ ƒ”‹•‘ ȋȌ › ŽœŠ‡‹‡” ȋȌǤ žŽ‹•‹• postmortem •—‰‹‡”‡ —ƒ ”‡†—……‹× †‡Ž
‡–ƒ„‘Ž‹•‘†‡Ž‘šÀ‰‡‘›‰Ž—…‘•ƒ–ƒ–‘‡…‘‘ Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ—ƒ”‡†—……‹×†‡Žƒ•
ˆ—…‹‘‡•‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡•ȋ’‘”‡Œ‡’Ž‘ƒ–”ƒ˜±•†‡Žƒ’±”†‹†ƒ†‡‹–‡‰”‹†ƒ††‡–†‡„‹†‘
ƒ Žƒ †‹•ˆ—…‹× †‡ Ȍ ’—‡†‡ …‘ŽŽ‡˜ƒ” ƒ —ƒ •‹–—ƒ…‹× ‡—”‘†‡‰‡‡”ƒ–‹˜ƒ ’”‘‰”‡•‹˜ƒ ›
…”א‹…ƒ…‘‘•—…‡†‡‡›Ǥ
Ž‰—ƒ•˜ƒ”‹ƒ–‡•‰‡±–‹…ƒ•’ƒ”ƒ–ȋŠƒ’Ž‘‰”—’‘•†‡–ȌŠƒ•‹†‘”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ•‡
Žƒ ‘†—Žƒ…‹× †‡Ž”‹‡•‰‘ ƒ •—ˆ”‹” ‡•–ƒ•‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•Ǥ‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ •‡ Šƒ †‡–‡…–ƒ†‘‡Ž ‡ˆ‡…–‘
’”‘–‡…–‹˜‘ †‡Ž Šƒ’Ž‘‰”—’‘ › ˆ”‡–‡ ƒ ƒ”‹•‘ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Šƒ’Ž‘‰”—’‘• …‘‘ Šƒ
•‹†‘ƒ•‘…‹ƒ†‘•…‘—‹…”‡‡–‘ƒŽ”‹‡•‰‘†‡•—ˆ”‹”ŽœŠ‡‹‡”Ǥ
‡„‹†‘ƒŽ‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•†‡”‹˜ƒ†‘•†‡Ž†‹•‡Ó‘†‡”ƒ–‘‡•–”ƒ•‰±‹…‘•’ƒ”ƒǡ•‡’”‘‘˜‹×
‡Ž ‡•–—†‹‘ †‡ Žƒ• ˜ƒ”‹ƒ–‡• ‘ ’‘Ž‹‘”ˆ‹•‘• ’”‡•‡–‡• ‡ ‡Ž ‰‡ tfam › •— ”‡Žƒ…‹× …‘
‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•ǤŽ‰‡Š—ƒ‘tfam…‘–‹‡‡•‹‡–‡‡š‘‡•›•‡‹•‹–”‘‡•›…—„”‡ͳͳǤ͹„†‡Žƒ
”‡‰‹× …”‘‘•×‹…ƒ ͳͲ“ʹͳǤͳǤ ‡–”‘ †‡Ž ‰‡ †‡ ‡…‘–”ƒ‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ˜ƒ”‹ƒ–‡• ‘
’‘Ž‹‘”ˆ‹•‘••‹–—ƒ†‘•‡‹–”‘‡•›‡š‘‡•Ǥƒ•˜ƒ”‹ƒ–‡•ȋ•Ȍž•…‹–ƒ†ƒ•›”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ•
…‘‡ˆ‡”‡†ƒ†‡•’ƒ”ƒ•‘”•ͳͻ͵͹ȋ‡š×ͳǡ’‘•‹…‹×ͳ͸͹ǡ
εǡ‡”ͳʹŠ”Ȍ›”•ʹ͵Ͳ͸͸ͲͶ
ȋ‹–”אͶǡͶΪͳͳ͵ε
Ȍȋ‡Ž‹ǡŒ‘”‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ”•ͳͻ͵͹‘”ƒŽ‡–‡‡š‹•–‡—ƒ
“—‡
102
†ƒŽ—‰ƒ”ƒŽ”‡•‹†—‘‡”ͳʹǡ’‡”‘–ƒ„‹±‡š‹•–‡Žƒ˜ƒ”‹ƒ–‡†‘†‡‡š‹•–‡—ƒ“—‡†ƒŽ—‰ƒ”ƒŽ
”‡•‹†—‘Š”ȋ‡›‡•ǡ‡œœ‹ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲʹȌǤ‹‡–”ƒ•“—‡‡”•ʹ͵Ͳ͸͸ͲͶ’—‡†‡‡š‹•–‹”—…ƒ„‹‘
‡ ‡Ž ‹–”א Ͷ †‡ ƒ ǡ ’‡”Ö ‡ŽŽ‘ ‘ ’”‘˜‘…ƒ ‹‰—ƒ ‘†‹ˆ‹…ƒ…‹× †‹”‡…–ƒ ‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ
…‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒǤ—“—‡‘‡š‹•–‡‹’Ž‹…ƒ…‹‘‡•ˆ—…‹‘ƒŽ‡••‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ•†‡‡•–‘•’‘Ž‹‘”ˆ‹•‘•ǡ
Šƒ•‹†‘”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘•‡•–ƒ†À•–‹…ƒ‡–‡…‘›Ǥ
ͳͳǤͷǤͳǤ ˆ‡”‡†ƒ†ƒ”‹•‘ȋȌ›
‡†‹ƒ–‡ ‡•–—†‹‘• †‡ ‰‡‘–‹’ƒ†‘ › ˆ‡‘–‹’‘ †‡ ’‘„Žƒ…‹‘‡• …‘–”‘Ž › ’‘„Žƒ…‹‘‡• …‘
ƒ”‹•‘ǡ Šƒ •‹†‘ ’‘•‹„Ž‡ †‡–‡…–ƒ” “—‡ Žƒ ˜ƒ”‹ƒ–‡ ‹–”א‹…ƒ ”•ʹ͵Ͳ͸͸ͲͶ ‘†—Žƒ ‡Ž ”‹‡•‰‘ ƒ
•—ˆ”‹” ƒ”‹•‘Ǥ ‘• ƒžŽ‹•‹• †‡ ‰‡‘–‹’ƒ†‘ ”‡˜‡Žƒ”‘ “—‡ ‡Ž ‰‡‘–‹’‘ ”•ʹ͵Ͳ͸͸ͲͶ ȋ
Ȁ
˜•Ǥ
ȀΪȀ
Ȍ‡”ƒž•ˆ”‡…—‡–‡•‡’ƒ…‹‡–‡•…‘ƒ”‹•‘“—‡‡…‘–”‘Žȋ
ƒ™‡†ƒǦƒŽ‡”›…Šǡ
ƒˆ”ƒ‘™‡–ƒŽǤȌ
ͳͳǤͷǤʹǤ ˆ‡”‡†ƒ†ŽœŠ‡‹‡”ȋȌ›
‹˜‡”•‘• ‡•–—†‹‘• Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ Žƒ ”‡Žƒ…‹× ‡–”‡ › Ž‘• …”‘‘•‘ƒ• ͻǡ ͳͲ › ͳʹǤ
–‡”‡•ƒ–‡‡–‡ Žƒ ”‡‰‹× ͳͲ“ǡ “—‡ …‘‹…‹†‡ …‘ ‡Ž ‰‡ ’ƒ”ƒ ǡ Šƒ •‹†‘ ƒ’Ž‹ƒ‡–‡
‡•–—†‹ƒ†ƒ†‡„‹†‘ƒ•—”‡Žƒ…‹×…‘Ǥ
‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ —ƒ Ž‡˜‡ ƒ•‘…‹ƒ…‹× †‡ Žƒ ˜ƒ”‹ƒ–‡ ”•ʹ͵Ͳ͸͸ͲͶ ȋ
Ȍ …‘ Žƒ ‡ˆ‡”‡†ƒ† †‡
ŽœŠ‡‹‡”Ǥ‡Š‡…Š‘•‡Šƒ•—‰‡”‹†‘“—‡‡ŽƒŽ‡Ž‘’—‡†‡’‘–‡…‹ƒ”‡Ž”‹‡•‰‘ƒ•—ˆ”‹”ŽœŠ‡‹‡”
ȋ‡Ž‹ǡŒ‘”‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
†‡ž•ǡ •‡ Šƒ †‡–‡…–ƒ†‘ ”‡Žƒ…‹× ‡–”‡ ‡Ž ’‘Ž‹‘”ˆ‹•‘ ”•ͳͻ͵͹ › ȋƒ–‡Ǧ‘•‡–
ŽœŠ‡‹‡”ǯ•ȌǤƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡ŽƒŽ‡Ž‘–‹‡‡—’ƒ’‡Ž’”‘–‡…–‘”ˆ”‡–‡ƒŽ†‡•ƒ””‘ŽŽ‘†‡ǡ
…—ƒ†‘•‡…‘’ƒ”ƒ…‘Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž’”‹…‹’ƒŽƒŽ‡Ž‘
ǤŽŽ‘’—‡†‡•‡”‹–‡”’”‡–ƒ†‘–ƒ„‹±
ƒ Žƒ ‹˜‡”•ƒǡ …”‡›‡†‘ “—‡ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡Ž ƒŽ‡Ž‘ ’”•‡–ƒ —ƒ ƒ›‘” ”‹‡•‰‘ ƒ •—ˆ”‹” ȋŠƒ‰ǡ—‡–ƒŽǤȌȋŽ˜ƒ”‡œǡ‘”ƒ‘‡–ƒŽǤʹͲͲͺȌǤ
11.6.
TFAMeinsuficienciacardíaca
ƒ ‹•—ˆ‹…‹‡…‹ƒ …ƒ”†Àƒ…ƒ ‡• —ƒ ƒˆ‡……‹× …‘’Ž‡Œƒ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†ƒ ’‘” Žƒ ‹…ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡Ž
…‘”ƒœ×’ƒ”ƒ ”‡•’‘†‡” ƒ — ‰ƒ•–‘ …ƒ”†Àƒ…‘ ƒ…‘”†‡…‘Žƒ †‡ƒ†ƒ‡–ƒ„׎‹…ƒ †‡Ž”‡•–‘ †‡
Ž‘• –‡Œ‹†‘•Ǥ •–ƒ ‡ˆ‡”‡†ƒ† ”‡’”‡•‡–ƒ ‡Ž ‡•–ƒ†‘ –‡”‹ƒŽ †‡ Žƒ …ƒ”†‹‘’ƒ–Àƒ ‹•“—±‹…ƒǡ
˜ƒŽ˜—Žƒ” ‘ Š‹’‡”–‡•‹˜ƒǤ ‡…‹‡–‡• ŠƒŽŽƒœ‰‘• ‹†‹…ƒ “—‡ …ƒ„‹‘• ‡ Žƒ ‘”ˆ‘Ž‘‰Àƒ
‹–‘…‘†”‹ƒŽ ’‘†”Àƒ •‡” ”‡Ž‡˜ƒ–‡• ‡ Žƒ ˆ‹•‹‘’ƒ–‘Ž‘‰Àƒ …ƒ”†‹‘˜ƒ•…—Žƒ”ǡ ’—‡• ‹ˆŽ—›‡ ‡ Žƒ
…ƒ’ƒ…‹†ƒ†‡–ƒ„׎‹…ƒ…‡Ž—Žƒ”ȋƒ””ƒǡ‡”†‡Œ‘‡–ƒŽǤȌǤ‡Œ‹†‘•“—‡’”‡•‡–ƒ—ƒƒŽ–ƒ†‡ƒ†ƒ
‡‡”‰±–‹…ƒǡ …‘‘ ‡Ž …‘”ƒœ× › ‡Ž ï•…—Ž‘ ‡•“—‡Ž±–‹…‘ǡ –‹‡†‡ ƒ ’”‡•‡–ƒ” —ƒ ”‡†
‹–‘…‘†”‹ƒŽˆ—•‹‘ƒ†ƒǡ‹‡–”ƒ•“—‡ƒ“—‡ŽŽ‘•…‘„ƒŒƒ†‡ƒ†ƒ‡‡”‰±–‹…ƒǡ…‘‘‡ŽŠÀ‰ƒ†‘ǡ
’”‡•‡–ƒ—ƒ”‡†ž•ˆ‹•‹‘ƒ†ƒǤ
Ž ”ƒ–א …‘ Žƒ †‡Ž‡…‹× †‡Ž ˆƒ…–‘” ‹–‘…‘†”‹ƒŽ †‡•‡…ƒ†‡ƒ —ƒ ‹‘…ƒ”†‹‘’ƒ–Àƒ
‡„”‹‘ƒ”‹ƒ Ž‡–ƒŽǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ Ž‘• ”ƒ–‘‡• Š‡–‡”‘…‹‰‘–‘• •‡ †‡•ƒ””‘ŽŽƒ ‹‘…ƒ”†‹‘’ƒ–Àƒ
†‹Žƒ–ƒ†ƒ•‡˜‡”ƒǡ›•‘˜‹ƒ„Ž‡••×Ž‘Šƒ•–ƒŽ‘•ʹͲ†Àƒ•†‡†‡•ƒ””‘ŽŽ‘ȋƒ”••‘ǡƒ‰‡–ƒŽǤͳͻͻͺȌǤ
†‡ž• ‡†‹ƒ–‡ ‡•–—†‹‘• ‰‡±–‹…‘• †‡ ’ƒ…‹‡–‡• …‘ Š‹’‡”–”‘ˆ‹ƒ …ƒ”†Àƒ…ƒǡ Šƒ •‹†‘ ’‘•‹„Ž‡
‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”ʹ˜ƒ”‹ƒ–‡•‰‡±–‹…ƒ•’ƒ”ƒǡ“—‡‘‡•–ž’”‡•‡–‡•‡Žƒ’‘„Žƒ…‹×…‘–”‘ŽǤ
‡–”ƒ–ƒ†‡ —ƒ…ƒ„‹‘ •‹–—ƒ†‘‡Žƒ”‡‰‹×‘…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ǦͻͳȋͷǯȌȋεȌǡ‡•—ƒ”‡‰‹×
103
“—‡ …‘–‹‡‡ •‹–‹‘• †‡ —‹× ’ƒ”ƒ ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× …‘‘ Ǥ ƒ •‡‰—†ƒ ˜ƒ”‹ƒ–‡
…‘•‹•–‡‡—ƒ—–ƒ…‹×•‹•‡–‹†‘‡‡Ž‡š×ͶǡͳͲͷǤ•–‡ƒ‹‘ž…‹†‘•‡‡…—‡–”ƒ‡‡Ž
’”‹‡” †‘‹‹‘ „‘šǡ …‘…”‡–ƒ‡–‡ ‡ Žƒ ±Ž‹…‡ ͵ǡ ’‘•‹„Ž‡‡–‡ ‡Ž …ƒ„‹‘ †‡ Žƒ ’‘”
Š”’—‡†‡ƒˆ‡…–ƒ”Žƒ—‹×†‡ƒ–Ǥ•–ƒ•†‘•˜ƒ”‹ƒ–‡•–ƒ•‘Ž‘•‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”‘‡
—‘†‡Ž‘•’ƒ…‹‡–‡•›•‡–”ƒ–ƒ„ƒ†‡—…ƒ•‘‡•’‘”ž†‹…‘†‡Š‹’‡”–”‘ˆ‹ƒ…ƒ”†Àƒ…ƒǡ…‘Ž‘…—ƒŽ‡•
‡…‡•ƒ”‹‘ — ‡•–—†‹‘ …‘ — ƒ›‘” ï‡”‘ †‡ ’ƒ…‹‡–‡•ǡ ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” Ž‹‹–ƒ…‹‘‡• ȋŽ‘•‘Ǧ
‘–‡•ǡƒ•–”‘‡–ƒŽǤʹͲͲͺȌǤ
104
RESULTADOS
105
106
A. RESULTADOS: CLONACIÓN,
CARACTERIZACIÓNDETFAM
EXPRESIÓN,
PURIFICACIÓN
y
 ‡•–‡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ •‡ †‡–ƒŽŽƒ”ž ‡Ž –”ƒ„ƒŒ‘ ”‡ƒŽ‹œƒ†‘ †‡ …Ž‘ƒ…‹×ǡ ‡š’”‡•‹×ǡ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× ›
…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡›†‹˜‡”•‘•…‘•–”—…–‘•Ǥ
1. Análisisbioinformático
ƒ’”‡†‹……‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ•‡…—†ƒ”‹ƒ†‡‡•—ˆ‘”ƒƒ†—”ƒȋ‡”Ͷ͵Ǧ›•ʹͶ͸Ȍǡ…—›ƒ
•‡…—‡…‹ƒ•‡ÓƒŽ’ƒ”ƒ‹–‘…‘†”‹ƒŠƒ•‹†‘’”‘…‡•ƒ†ƒ‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒPsipredȋ…
—ˆˆ‹ǡ
”›•‘ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͲȌ ’‡”‹–‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ •‡ –”ƒ–ƒ †‡ —ƒ ’”‘–‡Àƒ …‘ ƒŽ–‘ …‘–‡‹†‘ ‡
Š±Ž‹…‡• ƒŽ’Šƒ ȋ‹‰̴ͳȌǡ ›ƒ “—‡ …‘‘ •‡ …‘‡–× ‡ Žƒ –”‘†—……‹×ǡ ’”‡•‡–ƒ †‘•
†‘‹‹‘•
„‘š•‡’ƒ”ƒ†‘•’‘”—linkerǤ•–‘•†‘‹‹‘•
„‘šǡ‘”ƒŽ‡–‡ˆ‘”ƒ†‘•
’‘” —‘• ͺͲ ”‡•À†—‘•ǡ …‘•‹•–‡ ‡ —ƒ ”‡‰‹× Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡Ž‘‰ƒ†ƒ •‡‰—‹†ƒ †‡ –”‡• Š±Ž‹…‡•
ƒŽ’Šƒǡ†‘•’‡“—‡Óƒ•›ŽƒïŽ–‹ƒŽƒ”‰ƒǡ“—‡•‡‡’ƒ“—‡–ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡„‘–ƒ‘Ǥ†‡ž•†‡Ž‘•
†‘‹‹‘• „‘š †‡ ǡ ‡…‘–”ƒ‘• — linker ȋ̱ʹͷ ”‡•À†—‘•Ȍ › —ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ
ȋ̱ʹ͹”‡•À†—‘•ȌǤ
ƒ ’”‡†‹……‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ •‡…—†ƒ”‹ƒ ‡• ‹’‘”–ƒ–‡ ’ƒ”ƒ ƒ„‘”†ƒ” Žƒ …Ž‘ƒ…‹× †‡ Žƒ
’”‘–‡Àƒǡ †‡„‹†‘ ƒ “—‡ ‡• ‹’‘”–ƒ–‡ ƒ–‡‡” Žƒ• ”‡‰‹‘‡• …‘ …‘ˆ‘”ƒ…‹× •‡…—†ƒ”‹ƒ
…‘•–ƒ–‡•ǡ ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” —ƒ ’‘•‹„Ž‡ †‡•‡•–”—…–—”ƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡ ‡Ž ‘‡–‘ †‡
‡š’”‡•ƒ”ŽƒǤ
107
‹‰̴ͳǤ ”‡†‹……‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ •‡…—†ƒ”‹ƒ †‡ ‡ „ƒ•‡ ƒŽ ’”‘‰”ƒƒ PsiPredǡ †‘†‡ •‡ ‹†‹…ƒ ‡Ž –‹’‘ †‡
…‘ˆ‘”ƒ…‹× ’”‡†‹…Šƒ › Žƒ …‘ˆ‹ƒœƒ †‡ Žƒ ’”‡†‹……‹× ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ ”‡•‹†—‘Ǥ ƒ„‹± •‡ ‡…—‡–”ƒ ‹†‹…ƒ†ƒ• Žƒ•
Š±Ž‹…‡•†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤȋ‘„Ž‡›ǡƒ†‘™•‹‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǤ
2. Clonación
2.1. TFAMHisTag,MBPTFAM
ƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ†—”ƒ ȋͶ͵ǦʹͶ͸ ƒ‹‘ž…‹†‘•ǡ •‹ Žƒ •‡ÓƒŽ †‡ –”ƒ•Ž‘…ƒ…‹× ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒȌ ˆ—‡
…Ž‘ƒ†ƒ‡†‹ƒ–‡Žƒ•‡œ‹ƒ•†‡”‡•–”‹……‹×NcoI›XhoIȋBiolabsȌ‡‡Ž˜‡…–‘”†‡‡š’”‡•‹×
ʹͺ„ ȋΪȌ ȋNovagenȌ ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž … †‡ …‡†‹†‘ ’‘” ‡Ž ”Ǥ Ǥƒ…‘„• ȋFinMIT,
ƒ’‡”‡ǡ ‹Žƒ†‹ƒȌǤ ƒ …Ž‘ƒ…‹× ‡ ‡•–‡ ˜‡…–‘” ’‡”‹–‡ ‹–”‘†—…‹” —ƒ …‘Žƒ †‡ ’‘Ž‹Ǧ
‹•–‹†‹ƒ• ȋ‹•ƒ‰Ȍ ‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ˆ‘”ƒ†ƒ ’‘” ͸ ‹•–‹†‹ƒ• …‘•‡…—–‹˜ƒ•
’‡”‹–‹‡†‘ ƒ•À Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ ‡†‹ƒ–‡ —ƒ …‘Ž—ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† …ƒ”‰ƒ†ƒ …‘
…ƒ–‹‘‡•Ǥ
•À‹•‘ǡ–ƒ„‹±•‡…Ž‘×Žƒˆ‘”ƒƒ†—”ƒ†‡†‡–”‘†‡Ž˜‡…–‘”’ͶͲ—•ƒ†‘‡Ž
‹•‘–‹’‘†‡‡œ‹ƒ•†‡”‡•–”‹……‹×Ǥ•–‡˜‡…–‘”’‡”‹–‡Žƒ‡š’”‡•‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ…‘—ƒ
ˆ—•‹×ƒŽƒ’”‘–‡Àƒ†‡—‹×ƒƒŽ–‘•ƒȋȌ‡‡Ž‡š–”‡‘Ǧ–‡”‹ƒŽ•‡‰—‹†ƒ†‡—•‹–‹‘†‡
…‘”–‡’‘”†‹‰‡•–‹×…‘Ǥ
2.2. ConstructosconlacolaCterminaldeleccionada
‡†‹ƒ–‡ ’”‘‰”ƒƒ• †‡ ’”‡†‹……‹× •‡…—†ƒ”‹ƒ …‘‘ Psipredǡ •‡ ‘„•‡”˜× “—‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ
–‡”‹ƒŽ‘’”‡•‡–ƒ„ƒ‡•—–‘–ƒŽ‹†ƒ†‡•–”—…–—”ƒ•‡…—†ƒ”‹ƒ’”‡†‡…‹„Ž‡ǡŽ‘…—žŽ‹†‹…ƒ„ƒ“—‡
108
Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ’‘†Àƒ †‹ˆ‹…—Ž–ƒ” Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡ÀƒǤ †‡ž• …‘‘ •‡ Šƒ
…‘‡–ƒ†‘ ‡ Žƒ –”‘†—……‹× ȋƒ’ƒ”–ƒ†‘ ǤͺȌǡ ‡•–ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡•–ž ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ ‡
ïŽ–‹’Ž‡• ˆ—…‹‘‡•ǣ ‡•’‡…‹ˆ‹…‹†ƒ† †‡ •‡…—‡…‹ƒǡ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ǡ ‹–”‘†—……‹× †‡
•—’‡”…‘Ž‹‰‡‰ƒ–‹˜‘ǡ‡–…Ǥ‘”‡ŽŽ‘ǡ•‡†‡…‹†‹×‰‡‡”ƒ”—ƒ„ƒ–‡”Àƒ†‡—–ƒ–‡•…‘Žƒ…‘ŽƒǦ
–‡”‹ƒŽ†‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ‡†‹ˆ‡”‡–‡•’—–‘•Ǥ•–‘•—–ƒ–‡•ˆ—‡”‘‰‡‡”ƒ†‘•ƒ’ƒ”–‹”†‡Ž…Ž‘
Ǧ‹•ƒ‰›…‘–‡ÀƒŽƒ‹•ƒ‰‡Ǧ–‡”‹ƒŽǤ
Žƒ‹‰̴ʹ•‡‹†‹…ƒŽ‘•†‹ˆ‡”‡–‡•—–ƒ–‡•ǡŽŽƒƒ†‘•ʹȋ‡”ͶͶǦ
Ž—ʹ͵ͺȌǡ͵ȋ‡”ͶͶǦ
”‰ʹ͵͵Ȍ›Ͷȋ‡”ͶͶǦ”‰ʹʹ͹ȌǤ
‹‰̴ʹǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×…‘…ƒŒƒ•†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒƒ‹‘ƒ…À†‹…ƒ†‡ǡ‡Žƒ’ƒ”–‡‹ˆ‡”‹‘”•‡‹†‹…ƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡
Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ’ƒ”ƒ›Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•…‘•–”—…–‘•Ǥ‰”‹•…Žƒ”‘•‡‹†‹…ƒŽ‘•”‡•À†—‘•ƒ•‡Ž‡……‹‘ƒ”‡‡Ž
•‹‰—‹‡–‡…‘•–”—…–‘‹ˆ‡”‹‘”Ǥ‘•ï‡”‘•‹†‹…ƒ‡Ž”‡•‹†—‘ˆ‹ƒŽ†‡…ƒ†ƒ…‘•–”—…–‘ž•Žƒ…‘Žƒ‹•ƒ‰Ǥ
2.3. Dominios:D1,D2,H1,H2S,H2L
–‡• †‡ …‘‘…‡” Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒǡ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× Žƒ …Ž‘ƒ…‹× †‡ Ž‘•
†‘‹‹‘• „‘š †‡ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ ’”‘‰”ƒƒ• †‡ ’”‡†‹……‹× •‡…—†ƒ”‹ƒ …‘‘
Psipred › ‡Ž ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘ …‘ ‘–”‘• †‘‹‹‘• „‘š …‘ ‡•–”—…–—”ƒ ”‡•—‡Ž–ƒ ȋǡ Ǧͳǡ
͸ǡ ͳǥȌǤ ‡ …‘•‹‰—‹‡”‘ –”‡• …‘•–”—…–‘• †‹ˆ‡”‡–‡•ǡ ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž —–ƒ–‡ Ǧ
‹•ƒ‰ȋ‹‰̴͵Ȍǣ
x
‘‹‹‘ͳȋͳȌǣ‡”ͶͶǦ
Žͳʹͷ
x
‘‹‹‘ʹȋʹȌǣ‡—ͳͶͻǦ”‰ʹʹ͹
x
‘‹‹‘ʹΪ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋʹȌǣ‡—ͳͶͻǦ›•ʹͶ͸
†‡ž•ǡ —ƒ ˜‡œ ”‡•—‡Ž–ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡Ž •‡ †‹•‡Óƒ”‘
…‘•–”—…–‘•†‡Ž‘•†‘‹‹‘•…‘‡Žlinkerǡ›ƒ“—‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Œƒ„ƒ‡–”‡˜‡”“—‡‡•–‡linker
‡”ƒˆ—…‹‘ƒŽ‡–‡‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒŽƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘‡ŽǤŽ†‘‹‹‘
„‘šͳȋ
ͳȌ
ž•linkerˆ—‡…Ž‘ƒ†‘‡‡Ž˜‡…–‘”†‡‡š’”‡•‹×’ǡ“—‡ƒÓƒ†‡—ƒ‹•–ƒ‰‡‡Ž‡š–”‡‘
Ǧ–‡”‹ƒŽ › ˆ—‡ ŽŽƒƒ†‘ ͳǤ ƒ”ƒ ‡Ž †‘‹‹‘ „‘šʹ ȋ
ʹȌ ž• linkerǡ ŽŽƒƒ†‘ ʹ
ȋʹ•Š‘”–Ȍǡ › Ž‹‡”Ϊ
ʹΪ…‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ŽŽƒƒ†‘ ʹ ȋʹŽ‘‰Ȍǡ ˆ—‡ —•ƒ†‘ ‡Ž ˜‡…–‘”
’ ƒÓƒ†‹‡†‘ Žƒ ‹•–ƒ‰ ‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽǤ Ž …‘•–”—…–‘ ͳ †‡–”‘ †‡Ž •‹•–‡ƒ
’’”‡•‡–ƒ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ††‡…‘”–‡†‡Žƒ†‹ƒƒ‡†‹ƒ–‡†‹‰‡•–‹×…‘’”‘–‡ƒ•ƒ͵Ǥ
109
‹‰̴͵ǣ‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡•“—‡ž–‹…ƒ †‡ Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•…‘•–”—…–‘•†‡ †‘‹‹‘• ”‡ƒŽ‹œƒ†‘•ǡ †‘†‡
ͳ › ʹ
Šƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒŽ‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡Ǥ
2.4. Mutagénesisdirigida:mutantesdeuniónaADNymutantesenellinker
’ƒ”–‹”†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘ʹʹǡˆ—‡’‘•‹„Ž‡†‹Ž—…‹†ƒ”Ž‘•…‘–ƒ…–‘•
“—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š ȋ
ͳǡ ʹȌ …‘ Žƒ „ƒ•‡• †‡Ž Ǥ ƒ”ƒ ͳǡ Ž‘•
…‘–ƒ…–‘• “—‡ …‘–ƒ…–ƒ ‡Ž •‘ǣ ›”ͷ͹ǡ ͷͺǡ Š”͹͹ǡ Š”͹ͺ › Ž‡ͺͳǡ ’ƒ”ƒ ʹǣ
”‘ͳ͹ͺǡ
Žͳ͹ͻǡ ›”ͳ͸ʹǡ•ͳ͸͵ǡƒŽͳ͸͸›‡—ͳͺʹȋ˜‡” ž•ƒ†‡Žƒ–‡‡ Žƒ †‡•…”‹’…‹×†‡Žƒ
‡•–”—…–—”ƒȌ
‘Žƒˆ‹ƒŽ‹†ƒ††‡”‡ƒŽ‹œƒ”‡•ƒ›‘•†‡ƒˆ‹‹†ƒ†ƒŽ ›…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Žǡ •‡ ŽŽ‡˜× ƒ…ƒ„‘
—–ƒ‰±‡•‹•†‹”‹‰‹†ƒ—•ƒ†‘‡Ž…‘•–”—…–‘Ǧ‹•–ƒ‰†‡…ƒ†ƒ—‘†‡‡•–‘•”‡•À†—‘•ǡ“—‡•‡
—–ƒ”‘ƒŽƒǤƒ„‹±•‡”‡ƒŽ‹œ×—†‘„Ž‡—–ƒ–‡ȋ‡—ͷͺȀŽƒǦ‡—ͳͺʹȀŽƒȌ
†‡ž•ǡ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ’‘•‹„Ž‡ †‹‡”‹œƒ…‹× †‡ •‡ …‘•–”—›‡”‘ —–ƒ–‡• †‡Ž Ž‹‡”ǣ
ͳʹ͹ǡ ͳ͵Ͳǡ ͳ͵ͲǤ ƒ–‘ Ž‘• †‘„Ž‡• —–ƒ–‡• …‘‘ Ž‘• —–ƒ–‡• ’ƒ”ƒ ‡Ž Ž‹‡” ‘ Šƒ
•‹†‘…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘•…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘•‡•—‡š’”‡•‹×ǡ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×ǡ‡–…ǥ
3. Pruebasdeexpresiónysolubilizacióndelaproteína
ƒ”ƒ ‘„–‡‡” — „—‡ ”‡†‹‹‡–‘ †‡ ‡š’”‡•‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘ ’”—‡„ƒ• †‡
‡š’”‡•‹×ǡ “—‡ ’”‡•‡–ƒ ïŽ–‹’Ž‡• ˜ƒ”‹ƒ„Ž‡• ’ƒ”ƒ ‘’–‹‹œƒ” ‡Ž ’”‘…‡•‘Ǥ ‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘ ‡•–‘•
‡•ƒ›‘•…‘…—ƒ–”‘–‹’‘†‡…‡’ƒ•ǣʹͳȋ͵Ȍǡʹͳȋ͵Ȍ’›•ǡ‘••‡––ƒʹǡ‘••‡––ƒ’›•Ǣƒ
†‘•–‡’‡”ƒ–—”ƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•ȋͳ͸ι›͵͹ιȌ…‘—ƒƒ‰‹–ƒ…‹×†‡ʹͷͲ”’Ǥƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡
‹†—…–‘”‡”ƒ†‡ͳ
ǡ–‹‡’‘•†‡‡š’”‡•‹×†‡•’—±•†‡Žƒ‹†—……‹×†‡͵ǤͷŠ’ƒ”ƒ͵͹ι›
ʹͶŠ’ƒ”ƒͳ͸ιǡ‡‡†‹‘Ǥ
ƒ”ƒ ‡Ž …‘•–”—…–‘ Ǧ‹•–ƒ‰ǡ Žƒ• …‘†‹…‹‘‡• †‡ ‡š’”‡•‹× ‡”ƒ •‹‹Žƒ”‡• ‡ –‘†‘• Ž‘•
‡•ƒ›‘•ǡ ƒ•À “—‡ ˆ‹ƒŽ‡–‡ •‡ ‡•…‘‰‹× Žƒ …‡’ƒ ʹͳȋ͵Ȍ’›• › —ƒ –‡’‡”ƒ–—”ƒ †‡
‹†—……‹× †‡ ͵͹ι ȋ‹‰̴ͶȌǤ •–ƒ• ‹•ƒ• …‘†‹…‹‘‡• •‡ ƒ’Ž‹…ƒ”‘ ’ƒ”ƒ Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡ Ž‘•
110
…‘•–”—…–‘•…‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ”‡…‘”–ƒ†ƒȋȌǡŽ‘•†‘‹‹‘•ȋͳǡʹǡʹȌ›Ž‘•—–ƒ–‡•
†‡ —‹× ƒ Ǥ ׎‘ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ž‘• —–ƒ–‡• ‡—ͷͺȀŽƒ › ”›”ͷ͹ȀŽƒ ‘•–”ƒ”‘
†‡‰”ƒ†ƒ…‹×†—”ƒ–‡Žƒ‡š’”‡•‹×ǡ’‘”‡ŽŽ‘•‡”‡ƒŽ‹œ×—ƒ‡š’”‡•‹×†‡ʹͶŠƒͳ͸ι’ƒ”ƒ–”ƒ–ƒ”
†‡ ‡˜‹–ƒ” ‡•–ƒ †‡‰”ƒ†ƒ…‹×Ǥ ‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ǡ Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡ Ž‘• …‘•–”—…–‘• ʹ › ʹ ‘ •‡
‡š’”‡•ƒ”‘‡‹‰—ƒ†‡Žƒ•…‡’ƒ•—•ƒ†ƒ•ǡŽ‘…—žŽ’ƒ”‡…‡‹†‹…ƒ”“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡…‘•–”—…–‘•
—›’‘…‘‡•–ƒ„Ž‡•Ǥ
‹‰̴ͶǤ
‡ŽǦ
ƒŽͳͷΨ†‘†‡•‡—‡•–”ƒŽƒ‡š’”‡•‹×†‡Ǧ‹•ƒ‰‡Žʹͳȋ͵Ȍ›ʹͳȋ͵Ȍ’›•ƒ
͵͹Ǐ …‘ Žƒ• •‹‰—‹‡–‡• —‡•–”ƒ• ȋŽ‡‡” †‡ †‡”‡…Šƒ ƒ ‹œ“—‹‡”†ƒȌǣ ‹†‹…ƒ ƒ”…ƒ†‘”ǡ ˆ”ƒ……‹× ‘ ‹†—…‹†ƒǡ ˆ”ƒ……‹× ‹†—…‹†ƒǡ ˆ”ƒ……‹× •‘Ž—„Ž‡ › ˆ”ƒ……‹× ‹•‘Ž—„Ž‡Ǥ ƒ ˆŽ‡…Šƒ ”‘Œƒ ‹†‹…ƒ Žƒ „ƒ†ƒ …‘””‡•’‘†‹‡–‡ ƒ Žƒ
’”‘–‡ÀƒǦ‹•ƒ‰Ǥ
ƒ”ƒŽƒ‡š’”‡•‹×†‡Ž…‘•–”—…–‘ǦǡŽƒ…‡’ƒ…‘ƒ›‘”‡š’”‡•‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‡”ƒ
‘••‡–ƒʹǡ ‹†‡’‡†‹‡–‡‡–‡ †‡ Žƒ –‡’‡”ƒ–—”ƒǤ —”ƒ–‡ Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡ ‡•–‡ …‘•–”—…–‘
‡š‹•–‡—ƒ†‡‰”ƒ†ƒ…‹×…‘•–ƒ–‡†ƒ†‘Ž—‰ƒ”ƒ—ƒˆ‘”ƒ–”—…ƒ†ƒ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒȋ̱͸ͲƒȌ
ȋ‹‰̴ͷȌǤ
‹‰̴ͷǤ ‡Ž Ǧ
ƒŽ ͳʹΨ †‘†‡ •‡ —‡•–”ƒ Žƒ ‡š’”‡•‹× †‡ Ǧ ‡ ‘••‡––ƒʹ ƒ †‘• –‡’‡”ƒ–—”ƒ•
†‹ˆ‡”‡–‡• ȋ͵͹ι › ͳ͸ιȌ …‘ Žƒ• •‹‰—‹‡–‡• —‡•–”ƒ•ǣ ‹†‹…ƒ ƒ”…ƒ†‘”ǡ ˆ”ƒ……‹× ‘ ‹†—…‹†ƒǡ ˆ”ƒ……‹×
111
‹†—…‹†ƒǡˆ”ƒ……‹×•‘Ž—„Ž‡›ˆ”ƒ……‹×‹•‘Ž—„Ž‡ǤƒˆŽ‡…Šƒ‰”‹•‹†‹…ƒŽƒ„ƒ†ƒ…‘””‡•’‘†‹‡–‡ƒŽƒ’”‘–‡ÀƒǦ
ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ ˆŽ‡…Šƒ ”‘Œƒ ‹†‹…ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ –”—…ƒ†ƒ ‘ †‡‰”ƒ†ƒ†ƒ †‡ ǦǤ Ž „—ˆˆ‡” †‡ Ž‹•‹• ‡”ƒ
͹ͷͲƒŽǡͷͲ’͹Ǥͷǡͳǡͳǡƒ•ƒǤ
Ž •‹‰—‹‡–‡ ’ƒ•‘ †‡•’—±• †‡ Žƒ ‡š’”‡•‹×ǡ ‡• Žƒ •‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ › ’ƒ”ƒ ‡ŽŽ‘ ‡•
…Žƒ˜‡Žƒ‡Ž‡……‹×†‡Ž–ƒ’א†‡•‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹×‡ˆ—…‹×†‡Žƒ•…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•ˆÀ•‹…‘Ǧ“—À‹…ƒ•
†‡ Žƒ ’”‘–‡ÀƒǤ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž •‡”˜‹†‘” ProtParam ȋƒ‹”‘…Šǡ ’™‡‹Ž‡” ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͷȌ ‡• ’‘•‹„Ž‡
…‘‘…‡” ƒŽ‰—‘• †‡ Ž‘• ’ƒ”ž‡–”‘• ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ †‡…‹†‹” ‡Ž –ƒ’א †‡ •‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹×
…‘‘•‘‡Ž’–‡×”‹…‘†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ“—‡†‡–‡”‹ƒ”ž‡Ž’†‡Ž–ƒ’א‘‡Žï‡”‘†‡›•
“—‡ †‡–‡”‹ƒ”ž Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ƒ‰‡–‡• ”‡†—…–‘”‡• ȋƒ„Žƒ̴ͳȌǤ †‡ž•ǡ ‡• •ƒ„‹†‘ “—‡ Žƒ•
’”‘–‡Àƒ• †‡ —‹× ƒŽ ǡ …‘‘ ǡ ”‡“—‹‡”‡ —ƒ ‰”ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ •ƒŽ ’ƒ”ƒ
‹‡–‹œƒ”Žƒ…ƒ”‰ƒ‡‰ƒ–‹˜ƒ†‡ŽǤ
ƒ”ƒ †‡–‡”‹ƒ” ‡Ž –ƒ’א †‡ Ž‹•‹• •‡ …‘•‹†‡”ƒ”‘ Ž‘• ’ƒ”ž‡–”‘• ˆ‹•‹…‘“—À‹…‘• †‡ Ž‘•
…‘•–”—…–‘•†‡’”‘–‡Àƒȋƒ„Žƒ̴ͳȌǡ•‡’”‘…‡†‹×ƒ’”‘„ƒ”†‹ˆ‡”‡–‡•–ƒ’‘‡•ǡ…‘…‡–”ƒ…‹×
†‡ •ƒŽǡ ƒ‰‡–‡• ”‡†—…–‘”‡•ǡ ‡–…Ǥ ‡•’—±• †‡ —ƒ ï‡”‘ †‡ ’”—‡„ƒ• › ‘’–‹‹œƒ…‹‘‡• ’ƒ”ƒ
†‡–‡”‹ƒ”‡Ž–ƒ’א†‡•‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹×•‡‡•…‘‰‹×ǣ͹ͷͲƒŽǡͷͲ’͹Ǥͷǡͳ
Ǥ
constructos
Numaa
PM(Da)
pI
Cys
Ǧ‹•
ʹͳͶ
ʹͷ͸ͷʹǤͶ
ͻǤ͸ͷ
ʹ
ʹ
ʹͲ͸
ʹͶ͹ͳͷǤͶ
ͻǤ͹ʹ
ͳ
͵
ʹͲͳ
ʹͶͳͳ͸Ǥ͸
ͻǤ͸ͷ
ͳ
Ͷ
ͳͻͷ
ʹ͵͵͵ͶǤ͹
ͻǤͷͷ
ͳ
ͳ
ͻ͵
ͳͳͳͳ͵Ǥ͸
ͻǤ͹͸
ͳ
ʹ
ͳͲͻ
ͳ͵ͳ͵ͺ
ͻǤͳ͸
ͳ
ƒ„Žƒ̴ͳǤƒ„Žƒ”‡•—‡…‘ƒŽ‰—ƒ•†‡Žƒ•’”‘’‹‡†ƒ†‡•ˆÀ•‹…‘Ǧ“—À‹…ƒ•†‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•…‘•–”—…–‘•’ƒ”ƒ
‘„–‡‹†ƒ•‡†‹ƒ–‡‡Ž•‡”˜‹†‘ProtParamǤ
4. Purificación
ƒ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡‡•—ˆ‘”ƒƒ†—”ƒ›•‘Ž—„Ž‡ȋʹͷǤ͸ƒȌǡƒ•À…‘‘†‡Ž‘•…‘•–”—…–‘•
…‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋǯȌ›Ž‘•†‘‹‹‘•…‘‘•‹‡š–‡•‹×†‡Ž‹‡”ȋͳǡʹǡʹǡͳȌǡ
–‘†‘•‡ŽŽ‘•…‘’”‡•‡…‹ƒ†‡‹•ƒ‰ǡ’”‡•‡–ƒ†‘•‡–ƒ’ƒ•…‘•‡…—–‹˜ƒ•ǣ—ƒ’”‹‡”ƒ‡–ƒ’ƒ“—‡
…‘•‹•–Àƒ‡—ƒ…‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†ǡ…ƒ”‰ƒ†ƒ…‘—ƒ‰‡–‡“—‡Žƒ–‡“—‡—‡ƒÀ“—‡Ž›“—‡
ƒ–”ƒ’ƒƒŽƒ•…‘Žƒ•†‡Š‹•–‹†‹ƒ•ǡ›Žƒ•‡‰—†ƒ‡—ƒ…”‘ƒ–‘‰”ƒˆÀƒ†‡‡š…Ž—•‹×‘Ž‡…—Žƒ”Ǥ
Žƒ…‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†ȋ‹•”ƒ’ͷŽȌ’ƒ”ƒŽƒ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡ȋ‹‰̴͸ȋȌȌ•‡ƒ’Ž‹…ƒ„ƒ
—‰”ƒ†‹‡–‡†‡‹‹†ƒœ‘ŽŽ‹‡ƒŽǡ†‘†‡ƒŽ”‡†‡†‘”†‡ͳʹΨ‡š‹•–Àƒ—’”‹‡”’‹…‘ǡ†‡„‹†‘ƒŽƒ
’”‡•‡…‹ƒ†‡…‘–ƒ‹ƒ–‡•…‘—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒŽƒ…‘Ž—ƒ…ƒ”‰ƒ†ƒ†‡À“—‡ŽǤ‡†‹†ƒ
“—‡ƒ—‡–ƒ„ƒŽƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡–ƒ’אȋͳ‹‹†ƒœ‘Žǡ͹ͷͲƒŽǡͷͲ’
͹ǤͷǡͳȌ•‡‡Ž—›‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‹–‡”±•ȋ̱ʹͲΨȌǤƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡••‡…ƒ”‰ƒ„ƒ‡—‰‡Ž
112
Ǧ
ȋͳͷΨȌ’ƒ”ƒ…‘ˆ‹”ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒǡ›’‘•–‡”‹‘”‡–‡Žƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡•
‡Ž‡‰‹†ƒ•‡”ƒ…ƒ”‰ƒ†ƒ•‡Žƒ‰‡Žˆ‹Ž–”ƒ…‹×ȋ—’‡”†‡š͹ͷʹ͸Ȁ͸ͲȌ
ƒŽ›…‘‘•‡‘„•‡”˜ƒ‡Ž‘•…”‘ƒ–‘‰”ƒƒ•†‡ƒ„ƒ•…‘Ž—ƒ•†‡ƒˆ‹‹†ƒ†›†‡‡š…Ž—•‹×
‘Ž‡…—Žƒ”’ƒ”ƒȋ‹‰̴͸ȌǡŽƒŽÀ‡ƒ†‡ƒ„•‘”„ƒ…‹ƒʹͺͲ‡•–ž’‘”‡…‹ƒ†‡Žƒ †‡ʹ͸Ͳǡ
‡•–‘ ‡• ‹†‹…ƒ–‹˜‘ †‡ Žƒ ƒ—•‡…‹ƒ †‡ ‘Ž‹‰‘—…Ž‡×–‹†‘• ‡ Žƒ —‡•–”ƒǡ › ‡•–‘ ‡• ‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡
‹’‘”–ƒ–‡ ‡ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• †‡ —‹× ƒ Ǥ ƒ• ˆ”ƒ……‹‘‡• ž• ’—”ƒ• •‡
Œ—–ƒ”‘›…‘…‡–”ƒ”‘’ƒ”ƒ’”‘…‡†‡”ƒŽ•‹‰—‹‡–‡’ƒ•‘†‡’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×Ǥ
ƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× ’‘” ‰‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹× ‘ …”‘ƒ–‘‰”ƒˆÀƒ †‡ ‡š…Ž—•‹× ’‘” ’‡•‘ ‘Ž‡…—Žƒ” —‡•–”ƒ
“—‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡Ž—›‡ ‡ — •‘Ž‘ ’‹…‘ ‘†‡”ƒ†ƒ‡–‡ ƒ…Š‘ …‘ — Ž‹‰‡”‘ Š‘„”‘ ƒŽ
’”‹…‹’‹‘ǤŽƒžŽ‹•‹•†‡Žƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡•’‘”Ǧ
‹†‹…×—ƒƒŽ–ƒ’—”‡œƒ†‡Žƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡•
‡Ž—À†ƒ•ǡƒ•À…‘‘Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡—ƒ„ƒ†ƒ•—’‡”‹‘”’ƒ”ƒŽƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡•’”‹‡”ƒ•“—‡’‘†”Àƒ
‡š’Ž‹…ƒ”†‹…Š‘Š‘„”‘ǡ…‘””‡•’‘†‹‡–‡ƒ…‘–ƒ‹ƒ–‡•Ǥƒƒ…Š—”ƒ†‡Ž’‹…‘‡”ƒ…‘’ƒ–‹„Ž‡
…‘Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡†‹•–‹–‘•‡•–ƒ†‘•‘Ž‹‰‘±”‹…‘•ȋ†À‡”‘•ǡ‘×‡”‘•ȌǤƒƒ—•‡…‹ƒ†‡—
’‹…‘ ‡ ‡Ž ˜‘Ž—‡ †‡ ‡š…Ž—•‹× †‡ Žƒ …‘Ž—ƒ †‡ ‰‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹× ‹†‹…× ƒ—•‡…‹ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ
ƒ‰”‡‰ƒ†ƒ›…‘ˆ‹”×“—‡‡Ž–ƒ’א†‡’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×‡”ƒƒ’”‘’‹ƒ†‘Ǥ‘‘„•–ƒ–‡•‡‘„•‡”˜×—
’ƒ–”א †‡ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× …‘””‡•’‘†‹‡–‡ ƒ — •‡‰—†‘ ’‹…‘ ‡ ‡Ž …”‘ƒ–‘‰”ƒƒ †‡ Žƒ ‰‡Ž
ˆ‹Ž–”ƒ…‹×ǡ ’‘” ‡ŽŽ‘ •‡ †‡…‹†‹× ”‡ƒŽ‹œƒ” Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× ƒ ͶιǤ Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ Žƒ• —‡•–”ƒ• ’‘”
‡Ž‡…–”‘ˆ‘”‡•‹• › protein mass fingerprinting •‡ ‹†‡–‹ˆ‹…× …‘‘ ’”‘†—…–‘ †‡ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× †‡
Ǥ
Ž”‡†‹‹‡–‘ˆ‹ƒŽ†‡Žƒ‡š’”‡•‹×›Žƒ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×’ƒ”ƒǦ‹•ƒ‰‡•ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡
†‡ —‘• ͳͷ ‰ ’‘” ͳ †‡ …—Ž–‹˜‘Ǥ ‡„‹†‘ ƒ “—‡ ‡Ž ”‡†‹‹‡–‘ †‡ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× ’ƒ”ƒ ‡Ž
…‘•–”—…–‘ Ǧ‹•–ƒ‰ ‡”ƒ —…Š‘ ƒ›‘” “—‡ Ǧǡ •‡ †‡…‹†‹× ƒ„‘”†ƒ” Žƒ
…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×‡’Ž‡ƒ†‘‡•–‡…‘•–”—…–‘Ǥ
113
‹‰̴͸ǤȋȌ”‘ƒ–‘‰”ƒƒ†‡‡Ž—…‹×†‡†‡—ƒ…‘Ž—ƒ‹•”ƒ’ͷŽǤŒ‡˜‡”–‹…ƒŽ‹“—‹‡”†‘ǡ†‡•‹†ƒ†
ג–‹…ƒ †‡ Žƒ• ˆ”ƒ……‹‘‡• ‡Ž—›‡–‡•Ǣ ‡Œ‡ †‡”‡…Š‘ǡ ’‘”…‡–ƒŒ‡ †‡Ž –ƒ’א Ǥ ƒ ’‡†‹‡–‡ ˜‡”†‡ •‹„‘Ž‹œƒ ‡Ž
‹…”‡‡–‘ †‡Ž ’‘”…‡–ƒŒ‡ †‡ –ƒ’א Ǥ Ž …”‘ƒ–‘‰”ƒƒ ‹†‹…ƒ Žƒ• ˆ”ƒ……‹‘‡• ‡Ž—›‡–‡• › •— ”‡•’‡…–‹˜ƒ
ƒ„•‘”„ƒ…‹ƒƒʹͺͲȋ‡ƒœ—ŽȌ›ƒʹ͸Ͳȋ‡”‘Œ‘ȌǤ‰‡‡”ƒŽǡ’ƒ”ƒ—’”‘–‡Àƒ’—”ƒŽƒ”‡Žƒ…‹×ʹ͸ͲȀʹͺͲ‡•
†‡ͲǤ͹Ǥ
‡ŽǦ
ͳͷΨ†‡Žƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡•‡Ž—‹†ƒ•‡Žƒ…‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†Ǥ˜‡”–‹…ƒŽ•‡‹†‹…ƒŽ‘•’‡•‘•
‘Ž‡…—Žƒ”‡•†‡Žƒ”…ƒ†‘”—–‹Ž‹œƒ†‘Ǥƒ””‹Ž‡•ǣǣƒ”…ƒ†‘”Ǣǣˆ”ƒ……‹×†‡Žƒ˜ƒ†‘†‡Žƒ…‘Ž—ƒǢǣˆ”ƒ……‹×
†‡…ƒ”‰ƒ†‡…‘Ž—ƒ‘DzflowthroughdzǢͶǦͳͳǣˆ”ƒ……‹‘‡•‡Ž—À†ƒ•‡ǤȋȌ”‘ƒ–‘‰”ƒƒ—’‡”†‡š͹ͷʹ͸Ȁ͸Ͳ
Ǥƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Ž‰”žˆ‹…‘•‹‰—‡Ž‘•‹•‘•…”‹–‡”‹‘•“—‡‡ȋȌǡ’‡”‘…‘ƒ—•‡…‹ƒ†‡Ž‰”ƒ†‹‡–‡†‡
‹‹†ƒœ‘ŽǤ
‡ŽǦ
ͳͷΨ†‡Žƒˆ”ƒ……‹‘‡•†‡Žƒ‰‡Žˆ‹Ž–”ƒ…‹×Ǥ„•±”˜‡•‡Žƒ’—”‡œƒ†‡Žƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡•ȋεͻͷΨȌǤ
ƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡Ž …‘•–”—…–‘ Ǧ ‹’Ž‹…ƒ„ƒ …—ƒ–”‘ ’ƒ•‘• •‡…—‡…‹ƒŽ‡• ȋ‹‰̴͹Ȍǣ
…‘Ž—ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† ’ƒ”ƒ ǡ †‹‰‡•–‹× …‘ ’”‘–‡ƒ•ƒ ǡ ‰‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹× †‡ Žƒ —‡•–”ƒ
†‹‰‡”‹†ƒ›ˆ‹ƒŽ‡–‡—ƒ…‘Ž—ƒ†‡‹–‡”…ƒ„‹‘…ƒ–‹×‹…‘‘…‘Ž—ƒ†‡Š‡’ƒ”‹ƒǤ‡•‡ƒ
“—‡ ‘”ƒŽ‡–‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• ˆ—•‹‘ƒ†ƒ• …‘ ’”‡•‡–ƒ — ƒŽ–‘ ”‡†‹‹‡–‘ †‡
‡š’”‡•‹×›’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×ǡ›ƒ“—‡’‡”‹–‡—ƒƒ›‘”•‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒǡ›‡Ž
–‹’‘†‡…‘Ž—ƒ’‡”‹–‡—ƒ‡Ž—…‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‡ƒŽ–ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×ǡ‡Ž”‡†‹‹‡–‘
ˆ‹ƒŽ ȋ̱ ʹ ‰ ’‘” ͳ …—Ž–‹˜‘Ȍ ‡”ƒ —› „ƒŒ‘ …‘’ƒ”ƒ†‘ …‘ Ǧ‹•–ƒ‰Ǥ ‘•‹„Ž‡‡–‡
†‡„‹†‘ ƒ Ž‘• …‘•‡…—–‹˜‘• ’ƒ•‘• †‡ †‹žŽ‹•‹•ǡ –ƒ–‘ ’ƒ”ƒ †‹‰‡•–‹× …‘ ’”‘–‡ƒ•ƒ …‘‘
’ƒ”ƒ Žƒ ‹›‡……‹× ‡ ‘‘ ‘ …‘Ž—ƒ †‡ ‡’ƒ”‹ƒǡ “—‡ ’—‡†‡ ’”‘˜‘…ƒ” Žƒ
†‡•‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ
114
‹‰̴͹Ǥ —”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡Ž …‘•–”—…–‘ ǦǤ ȋȌ ‡”ˆ‹Ž †‡ ‡Ž—…‹× †‡ Žƒ …‘Ž—ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† ’‘” ǡ
‡†‹ƒ–‡ — ‡Ž …ƒ„‹‘ †‡ –ƒ’א …‘ Žƒ• ‹•ƒ• …‘†‹…‹‘‡• ’‡”‘ …‘–‡‹‡†‘ ͳͲ ƒŽ–‘•ƒ ‡”ƒ ’‘•‹„Ž‡
‡Ž—‹”Žƒ’”‘–‡Àƒ‹–‡”±•Ǥ‘•–‡”‹‘”‡–‡•‡’”‘…‡†ÀƒƒŽƒ†‹žŽ‹•‹•†‡Žƒ—‡•–”ƒŠƒ•–ƒ͵ͲͲ†‡ƒŽ’ƒ”ƒŽƒ
†‹‰‡•–‹×Ȁ…‘ƒʹͲιǡ˜‡”ˆ”ƒ……‹×Ȁ–‡˜ǤȋȌƒ˜‡œ†‹‰‡”‹†ƒŽƒ—‡•–”ƒ•‡…ƒ”‰ƒ„ƒ‡—ƒ…‘Ž—ƒ
†‡‡š…Ž—•‹×’‘”’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”ǡ†‘†‡Žƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡•ͳ͹Ǧͳͻ…‘–‡Àƒǡ’‡”‘…‘’”‡•‡…‹ƒ–ƒ„‹±†‡
ǤȋȌ‡†‹ƒ–‡—ïŽ–‹‘’ƒ•‘‡—ƒ…‘Ž—ƒ†‡‹–‡”…ƒ„‹‘‹×‹…‘•‡…‘•‡‰—Àƒ’—”ƒǡ†‡„‹†‘ƒ
“—‡•‡ƒ’”‘˜‡…Šƒ„ƒ‡ŽŠ‡…Š‘“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—ƒ’”‘–‡Àƒ†‡—‹×ƒŽȋ…ƒ”‰ƒ†ƒ’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡Ȍ…‘Ž‘…—ƒŽ
’‡”ƒ‡…Àƒ—‹†ƒƒŽƒ…‘Ž—ƒŠƒ•–ƒƒŽ…ƒœƒ”—’‘”…‡–ƒŒ‡–ƒŽ†‡•ƒŽ“—‡’‡”‹–ƒ‡Ž—‹”Žƒȋ˜‡”ˆ”ƒ……‹‘‡•ʹͳǦ
ʹ͵ȌǤ
5. Homogeneidaddelaproteína
ƒ–‘’ƒ”ƒŽ‘‡•ƒ›‘•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×…‘‘’ƒ”ƒ‡Ž‡•–—†‹‘‡†‹ƒ–‡‡•‹’‘”–ƒ–‡
“—‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ •‡ƒ Ž‘ ž• ‡•–ƒ„Ž‡ › Š‘‘‰±‡ƒ ’‘•‹„Ž‡Ǥ ‘” ‡ŽŽ‘ —ƒ ˜‡œ ’—”‹ˆ‹…ƒ†ƒ •‡
”‡ƒŽ‹œƒ”‘†‹ˆ‡”‡–‡•‡•ƒ›‘•„‹‘ˆÀ•‹…‘•’ƒ”ƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ”‡Ž‡•–ƒ†‘†‡Žƒ—‡•–”ƒǡƒ–‡•†‡
Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘…‘Ǥ
5.1. Calibración,posibledimerizaciónTFAM
‡†‹ƒ–‡ Žƒ …ƒŽ‹„”ƒ…‹× †‡ Žƒ …‘Ž—ƒ †‡ ‰‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹× ȋ—’͹ͷ ʹ͸Ȁ͸ͲȌ •‡ …‘’ƒ”ƒ ‡Ž
˜‘Ž—‡†‡‡Ž—…‹×ȋ‡Ȍ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ…‘‡Ž‡†‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ•‰Ž‘„—Žƒ”‡•‡•–ž†ƒ”ȋ’‘”
‡Œ‡’Ž‘ǣ ‘˜ƒŽ„—‹ƒǡ …‘ƒŽ„—‹ƒǡ ƒ’”‘–‹‹ƒǡǥȌ •‹‡’”‡ ‡ ’”‡•‡…‹ƒ †‡Ž ‹•‘
–ƒ’א “—‡ ’ƒ”ƒ ȋ͹ͷͲ  ƒŽǡ ͷͲ  ’͹Ǥͷǡ ͷ  ȌǤ ƒ
”‡’”‡•‡–ƒ…‹×Ž‹‡ƒŽ†‡ƒ˜ȋȋ‡ǦͲȌȀȋ–ǦͲȌvsŽ‘‰†‡Ž’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”†‡Ž‘•ƒ”…ƒ†‘”‡•
‘’ƒ–”‘‡•ǡ’‡”‹–‡‡š–”ƒ‡”‡Ž’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ†‹ƒƒǤ‡‘„–—˜‘“—‡‡Ž’‡•‘
‘Ž‡…—Žƒ” ‡š’‡”‹‡–ƒŽ †‡ Ǧ‹•–ƒ‰ ‡”ƒ ̱Ͷ͸ ƒǡ ˜ƒŽ‘” —› …‡”…ƒ‘ ƒŽ ’‡•‘
‘Ž‡…—Žƒ”–‡×”‹…‘†‡Ž†À‡”‘ȋʹšʹͷǤ͸ƒαͷͳǤʹƒȌȋ‹‰̴ͺȌǤ
115
‹‰̴ͺǤ‡”ˆ‹Ž…”‘ƒ–‘‰”žˆ‹…‘†‡Žƒ‰‡Žˆ‹Ž–”ƒ…‹×ȋ—’͹ͷʹ͸Ȁ͸ͲȌ†—”ƒ–‡Žƒ…ƒŽ‹„”ƒ…‹×†‡Žƒ…‘Ž—ƒƒ‡Žƒ•
…‘†‹…‹‘‡• †‡ –ƒ’א ’ƒ”ƒ ǡ †‘†‡ •‡ ‹†‹…ƒ Ž‘• ˜‘Žï‡‡• †‡ ‡Ž—…‹× ȋ‡Ȍ ’ƒ”ƒ Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡•
’”‘–‡Àƒ•‰Ž‘„—Žƒ”‡•—•ƒ†ƒ•…‘‘’ƒ–”‘‡•›’ƒ”ƒǤ
—ƒ†‘ •‡ ƒƒŽ‹œƒ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ƒ‹‘ƒ…À†‹…ƒ †‡ •‡ ‘„•‡”˜ƒ †‘• …‹•–‡Àƒ•ǡ —ƒ
•‹–—ƒ†ƒ‡Žƒ’ƒ”–‡Ǧ–‡”‹ƒŽȋ›•ͶͻȌ›‘–”ƒ‡‡ŽïŽ–‹‘”‡•‹†—‘†‡Žƒ’”‘–‡Àƒȋ›•ʹͶ͸ȌǤ
‡ …”‡›× “—‡ ‡•–ž …‹•–‡Àƒ• ‡”ƒ Žƒ• ’‘•‹„Ž‡• …ƒ—•ƒ–‡• †‡ Žƒ †‹‡”‹œƒ…‹×ǡ ’‘” Ž‘ “—‡
…‘’ƒ”ƒ‘•‡Ž‡†‡…‘Ž‘•…‘•–”—…–‘•…‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒȋȌǡ
“—‡†‡•–ƒ…ƒ’‘”Žƒƒ—•‡…‹ƒ†‡›•ʹͶ͸ȋ‹‰̴ͻȌǤƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡‡Ž‡‘’ƒ”‡…‡‹’Ž‹…ƒ”
‡•–ƒ†‘•‘Ž‹‰‘±”‹…‘•†‹•–‹–‘•‡–”‡›ǯǡŽ‘“—‡•—‰‹‡”‡“—‡‡Ž”‡•‹†—‘›•ˆ‹ƒŽ
‘’ƒ”–‹…‹’ƒ‡Žƒ’‘•‹„Ž‡†‹‡”‹œƒ…‹×†‡Ǥ
‹‰̴ͻǤ ‡”ˆ‹Ž …”‘ƒ–‘‰”žˆ‹…‘ †‡ › Ž‘• …‘•–”—…–‘• ʹȀ͵ǡ †‘†‡ •‡ ‹†‹…ƒ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‡ ‡
’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž‹•‘–ƒ’א†‡’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×Ǥ
5.2. CaracterizacióndeladegradaciónenTFAM
‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡†—”ƒ–‡Žƒ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡Ž…‘•–”—…–‘Ǧ‹•–ƒ‰ǡ
‡š‹•–‡ —ƒ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× …‘•–ƒ–‡ †‡ ’‘” ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ›ƒ “—‡ ‡•–ƒ
†‡‰”ƒ†ƒ…‹× •‡ ƒ””ƒ•–”ƒ ›ƒ †—”ƒ–‡ Žƒ …‘Ž—ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† ȋ‹‰̴ͳͲȌǤ  ”‡ƒŽ‹†ƒ†ǡ ‡•–ƒ
†‡‰”ƒ†ƒ…‹× ‡•–ž ˆ‘”ƒ†ƒ ’‘” —ƒ †‘„Ž‡ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× †‡ ̱ͳ͸ƒ › ̱͸ƒǡ “—‡ ’—‡†‡
116
•‡” •‡’ƒ”ƒ†ƒ• ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ —ƒ •‡‰—†ƒ ‰‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹×ǡ –ƒŽ › …‘‘ •‡ ‹†‹…ƒ ‡ Žƒ
‹‰̴ͻǤ
‡†‹ƒ–‡ •‡…—‡…‹ƒ…‹× Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ Žƒ —‡•–”ƒ †‡ ͳ͸ƒ ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ ‘„–‡‡” Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ ƒ‹‘ƒ…À†‹…ƒ †‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Ž‘• ’”‘†—…–‘• †‡ †‡‰”ƒ†ƒ…‹×Ǥ Ž ’”‘†—…–‘ †‡
†‡‰”ƒ†ƒ…‹× †‡ ͳ͸ ƒ ˜ƒ †‡ Š”ͳͶͶ ƒ ›•ʹͶ͸ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ ‹…Ž—›‡
’ƒ”–‡†‡ŽŽ‹‡”Ǥ
‹‰̴ͳͲǤ ”‘…‡†‹‹‡–‘ ’ƒ”ƒ Žƒ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹× †‡ Žƒ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× ‡ Ǧ‹•–ƒ‰Ǥ —ƒ†‘ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ Žƒ
’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡Ǧ‹•–ƒ‰‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”—•‡‰—†‘’‹…‘‡‡Ž…”‘ƒ–‘‰”ƒƒ†‡Žƒ‰‡Žˆ‹Ž–”ƒ…‹×ǡ“—‡
‡†‹ƒ–‡‰‡ŽǦ
ƒŽͳͷΨ•‡…‘•–ƒ–ƒ“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡†‘•†‡‰”ƒ†ƒ…‹‘‡•Ǥƒ—‡•–”ƒ…‘Žƒ•ˆ”ƒ……‹‘‡•
‡Ž—‹†ƒ•ȋʹͳǦʹ͹Ȍ•‘…‘…‡–”ƒ†ƒ•›…ƒ”‰ƒ†ƒ•‡—ƒ•‡‰—†ƒ‰‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹×ǡ “—‡’‡”‹–‡Žƒ •‡’ƒ”ƒ…‹×†‡Žƒ•
†‘• †‡‰”ƒ†ƒ…‹‘‡• ’”‡•‡–‡• ȋ̱ͳ͸ ƒ › ̱͸ ƒȌ › •— ’‘•–‡”‹‘” …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹× ‡†‹ƒ–‡ •‡…—‡…‹ƒ…‹× Ǧ
–‡”‹ƒŽ›†‹‰‡•–‹×’”‘–‡‹…ƒ†‡Žƒ•„ƒ†ƒ•”‡…‘”–ƒ†ƒ‡‡„”ƒƒ›‰‡ŽǦ
Ǥ
5.3. OptimizacióndeltampónproteicoporThermofluoryDLS
‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘‡•ƒ›‘•†‡‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ†–±”‹…ƒ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‡ˆ—…‹×†‡Žƒ…‘’‘•‹…‹×
†‡Ž –ƒ’אǡ –±…‹…ƒ …‘‘…‹†ƒ …‘‘ ThermofluorǤ ƒ”ƒ ‡•–‡ ‡•ƒ›‘ •‡ —•ƒ — …‘Ž‘”ƒ–‡
•‡•‹„Ž‡ ƒ Žƒ Š‹†”‘ˆ‘„‹…‹†ƒ† †‡Ž ‡–‘”‘ ȋSyPro OrangeȌ › •‡ ƒƒŽ‹œƒ Žƒ ˜ƒ”‹ƒ…‹× ‡ Žƒ
ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ ‡ ˆ—…‹× †‡Ž ‹…”‡‡–‘ †‡ –‡’‡”ƒ–—”ƒǤ ‡„‹†‘ ƒ “—‡ ‡• —ƒ
’”‘–‡Àƒ…‘’‘…ƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡ï…Ž‡‘•Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•ǡ‡•–‡‡•ƒ›‘‘”‡•—Ž–‘×’–‹‘’ƒ”ƒ
Žƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‡•‘Ž—…‹×Ǥ
• ’‘” ‡ŽŽ‘ “—‡ •‡ —–‹Ž‹œ× Žƒ –±…‹…ƒ …‘‘…‹†ƒ …‘‘ Dynamic Light Scattering ȋȌǡ “—‡
‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ Žƒ †‹•’‡”•‹× “—‡ •‡ ’”‘†—…‡ †‡•’—±• †‡ “—‡ — Šƒœ Žƒ•‡” †‡ Ž—œ
‘‘…”‘ž–‹…ƒ–”ƒ•’ƒ•‡—ƒ—‡•–”ƒǡ†ƒ†‘“—‡‡Ž‘˜‹‹‡–‘†‡Žƒ•‘Ž±…—Žƒ•‡•ˆ—…‹×
†‡Ž –ƒƒÓ‘ †‡ Žƒ• ‘Ž±…—Žƒ•ǡ ‡Ž ”‡•—Ž–ƒ†‘ ‡• —ƒ ˆ—…‹× †‡ …‘””‡Žƒ…‹× “—‡ ’‡”‹–‡
…ƒŽ…—Žƒ” ‡Ž …‘‡ˆ‹…‹‡–‡ †‡ †‹ˆ—•‹×ǡ Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡Ž ”ƒ†‹‘ Š‹†”‘†‹ž‹…‘ ȋ’‡”ˆ‹Ž †‡
†‹•–”‹„—…‹× ‡ ˆ—…‹× †‡Ž ˜‘Ž—‡ ‡ ‹–‡•‹†ƒ† †‡ Žƒ ’ƒ”–À…—Žƒ ‡ •‘Ž—…‹×Ȍ › Žƒ
’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ† †‡Ž •‹•–‡ƒǤ ƒ ’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ† ‡• Žƒ †‡•˜‹ƒ…‹× ‡•–ž†ƒ” †‡ Žƒ —‡•–”ƒǤ
117
‡‰ï‡•–‡’ƒ”ž‡–”‘•‡’—‡†‡†‹•–‹‰—‹”ǣ—‡•–”ƒ‘‘†‹•’‡”•ƒ•‹Žƒ’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ†‡•
‹ˆ‡”‹‘”ƒ̱ʹͲΨ›—‡•–”ƒ’‘Ž‹†‹•’‡”•ƒ•‹Žƒ’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ†‡••—’‡”‹‘”ƒŽ͵ͲΨǤ
‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘ ‡†‹ƒ†ƒ• †‡ ƒ —ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ †‡ ͳ͵‰ȀŽǡ †‘†‡ Žƒ•
…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•†‡Ž–ƒ’א’”‘–‡‹…‘‡”ƒ‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ•‡…—ƒ–‘ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ƒŽ›
’ †‡ Žƒ •‘Ž—…‹×Ǥ ƒ”ƒ †‡–‡”‹ƒ” Žƒ …ƒŽ‹†ƒ† †‡ Žƒ —‡•–”ƒ •‡ ‡šƒ‹ƒ„ƒ ‡Ž ˜ƒŽ‘”
—±”‹…‘†‡Žƒ’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ†›–ƒƒÓ‘†‡Žƒ’ƒ”–À…—Žƒǡƒ•À…‘‘‡Ž’‡”ˆ‹Ž†‡†‹•–”‹„—…‹×
‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ ‹–‡•‹†ƒ† › ˜‘Ž—‡Ǥ •–‡ ’”‹…‹’‹‘ ˆÀ•‹…‘ ’‡”‹–‹× ‡•–ƒ„Ž‡…‡” Žƒ•
…‘†‹…‹‘‡•†‡–ƒ’א…‘””‡…–ƒ•’ƒ”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ”‡š’‡”‹‡–‘•†‡…‘Žƒ’”‘–‡Àƒ‡Žƒ
ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒǡ ›ƒ “—‡ Žƒ• ‡†‹†ƒ• †‡ ”‡“—‹‡”‡ ”‡†—…‹” Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ƒŽ
’ƒ”ƒ‘ƒÓƒ†‹””—‹†‘ƒŽƒ‡†‹†ƒ›Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡ƒ‰‡–‡”‡†—…–‘”’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”†ƒÓ‘’‘”
”ƒ†‹ƒ…‹×ȋƒ„Žƒ̴ʹȌȋ‹‰̴ͳͳ‹‰̴ͳʹȌǤ—‡’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡”ƒ‡…‡•ƒ”‹‘ƒÓƒ†‹”‡Ž
ƒ‰‡–‡”‡†—…–‘”ǡǡ›“—‡‡”ƒ’‘•‹„Ž‡†‹•‹—‹”Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ƒŽŠƒ•–ƒʹͲͲǤ
†‡ž• ‡Ž –ƒ’א ‡ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ƒ ’͹Ǥͷ ‘ˆ”‡…Àƒ —ƒ ƒ›‘” ‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ† ƒ Žƒ
—‡•–”ƒǤ
‹‰̴ͳͳǤ ‡”ˆ‹Ž‡• †‡ ‹–‡•‹†ƒ† › ˜‘Ž—‡ †‡ Žƒ —‡•–”ƒ †‡ ‡ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ †‹ˆ‡”‡–‡• –ƒ’‘‡•ǡ
…Žƒ”ƒ‡–‡ ‡Ž ‡Œ‘” –ƒ’א ‡• ‡Ž —•ƒ†‘ ’ƒ”ƒ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×Ǥ ƒ”–À…—Žƒ• —› ‰”ƒ†‡• †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ ˆ—‡”–‡
118
‹–‡•‹†ƒ† ȋ‰”žˆ‹…‘ †‡ Žƒ ‹œ“—‹‡”†ƒȌǡ ƒ ’‡•ƒ” †‡ “—‡ ‡Ž ˜‘Ž—‡ “—‡ ‘…—’ƒ ȋ‰”žˆ‹…‘ †‡ Žƒ †‡”‡…ŠƒȌ
’”ž…–‹…ƒ‡–‡‘•‡ƒ†‡–‡…–ƒ„Ž‡Ǥ
‹‰̴ͳʹǤ ‡”ˆ‹Ž‡• †‡ ‹–‡•‹†ƒ† › ˜‘Ž—‡ †‡ Žƒ —‡•–”ƒ ƒƒŽ‹œƒ†ƒ ‡†‹ƒ–‡ ǡ ’ƒ”ƒ •‡Ž‡……‹‘ƒ” Žƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×‹†‡ƒŽ†‡ƒŽ†‡Ž–ƒ’א’ƒ”ƒŽ‘•‡•ƒ›‘•†‡Ǥ
—”‹‘•ƒ‡–‡ǡ ƒ ’‡•ƒ” †‡ “—‡ Žƒ ƒŽ–ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ƒŽ ȋ͹ͷͲ ǡ ͳȌ ‘’–‹‹œƒ Žƒ
‡š–”ƒ……‹×†‡’”‘–‡Àƒ–”ƒ•ŽƒŽÀ•‹•ǡŽƒ”‡†—……‹×ƒʹͲͲ†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—ƒ‡‘”’”‡•‡…‹ƒ
119
†‡ ƒ‰”‡‰ƒ†‘• —ƒ ˜‡œ Žƒ ’”‘–‡Àƒ Šƒ •‹†‘ ’—”‹ˆ‹…ƒ†ƒǤ ‘ ‘„•–ƒ–‡ǡ Žƒ ’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ† ‡•
‡‘”ƒ͹ͷͲ†‡ƒŽȋ˜‡”ƒ„Žƒ̴ʹȌǤ
Tampóndiálisis
Tamañopromedio(nm)
Polidispersidad
͹ͷͲƒŽǡͷͲ
’͹Ǥͷǡͷ
ͳͲǤ͵͵
ͲǤʹͲ͹
͹ͷͲƒŽǡͷͲ
’͹ǤͷǡͲ
ͻͻǤͺͲ
ͲǤ͵ͷ͵
ͶͳǤͻͲ
ͲǤʹͻͻ
ͳʹǤͻ͹
ͲǤʹ͸ͻ
Tampóndiálisis
Tamañopromedio(nm)
Polidispersidad
͹ͷͲƒŽǡͷͲ
’͹Ǥͷǡͷ
ͳͲǤ͵͵
ͲǤʹͲ͹
͹ͷͲƒŽǡͷͲ‹•Ǧ”‹•
’͸Ǥͷǡͷ
ͶͻʹǤͷ
ͲǤͻͷͶ
͹ͷͲƒŽǡͷͲ’
͸Ǥͷǡͷ
ͳʹͶǤͶ
ͲǤ͸Ͷͳ
͵ͷͲƒŽǡͷͲ
’͹Ǥͷǡͷ
ʹͲͲƒŽǡͷͲ
’͹Ǥͷǡͷ
ƒ„Žƒ̴ʹǤ ƒŽ‘”‡• —±”‹…‘• †‡Ž –ƒƒÓ‘ › ’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ† †‡ Žƒ —‡•–”ƒ ‡ …‘’‘•‹…‹‘‡• †‡ –ƒ’א
†‹ˆ‡”‡–‡•ǡ ƒƒŽ‹œƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ Ǥ ƒ„Žƒ •—’‡”‹‘”ǡ ˜ƒ”‹ƒ…‹× ‡ Žƒ …‘„‹ƒ…‹× †‡ ƒŽ › Ǥ ƒ –ƒ„Žƒ
‹ˆ‡”‹‘”ǡ˜ƒ”‹ƒ…‹×‡‡Ž–‹’‘†‡–ƒ’אǤ
120
B.RESULTADOS:FORMACIÓNDELCOMPLEJOPROTEÍNAADN
‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ †—”ƒ–‡ Žƒ –”‘†—……‹×ǡ ‡ ƒÀˆ‡”‘• Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‘…—””‡ ƒ
–”ƒ˜±• †‡ –”‡• ”‡‰‹‘‡• ’”‘‘–‘”ƒ•ǣ ǡ ͳ › ʹǤ ‡ Šƒ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘ •‹–‹‘• †‡
—‹×’ƒ”ƒ‡›ͳǤ‡„‹†‘ƒ“—‡Žƒƒˆ‹‹†ƒ††‡‡••—’‡”‹‘”’ƒ”ƒ›
“—‡Žƒ‹’Ž‹…ƒ…‹×ˆ—…‹‘ƒŽ‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×’ƒ”‡…‡•‡”ƒ›‘”’ƒ”ƒǡ•‡‡•…‘‰‹×Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×’ƒ”ƒŽƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×…‘Ǥ
ƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ •‡ ‡•ƒ›× •‘„”‡–‘†‘ …‘ ‡Ž …‘•–”—…–‘ Ǧ‹•–ƒ‰ǡ ƒ—“—‡
–ƒ„‹± ˆ—‡”‘ —•ƒ†‘• Ž‘• …‘•–”—…–‘• ǯ• › ‡Ž …‘•–”—…–‘ Ǧ †‡•’—±• †‡ Žƒ
†‹‰‡•–‹×†‡•—†‹ƒƒ†‡’”‘–‡×Ž‹•‹•’ƒ”ƒ•‡’ƒ”ƒ”›Ǥ
1. Diseñodeoligosparalacristalización
ƒ”ƒŽƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘•—•‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×ƒˆ—‡‡…‡•ƒ”‹‘
”‡ƒŽ‹œƒ”‡Ž†‹•‡Ó‘†‡Ž‘•‘Ž‹‰‘•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×‡„ƒ•‡ƒŽƒ”‡‰‹×†‡’”‘–‡……‹×†‡
ƒƒŽ‹œƒ†ƒ ’‘” footprinting ȋ‹•Š‡”ǡ ‘’’‡” ‡– ƒŽǤ ͳͻͺ͹Ȍ › Žƒ •‡…—‡…‹ƒ …‘•‡•‘ †‡ˆ‹‹†ƒ
’ƒ”ƒŽ‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒȋƒ—†‡–ǡ–‡Š‡Ž‹‡–ƒŽǤͳͻͻ͵ȌǤ
‘•ƒžŽ‹•‹•†‡footprinting—‡•–”ƒ—ƒ”‡‰‹×†‡’”‘–‡……‹×†‡̱ʹ͹’„’ƒ”ƒ›ǡ
†‘†‡Žƒ•…ƒ†‡ƒ•—‡•–”ƒ—†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘‡Žƒ”‡‰‹×†‡’”‘–‡……‹×ȋ‹‰ͳǡ†‘†‡Žƒ
ŽÀ‡ƒ•×Ž‹†ƒ‹†‹…ƒŽƒ”‡‰‹×†‡’”‘–‡……‹×’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ‘Ǧ…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡›‡Ž‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘
’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ȌǤ
‹‰̴ͳǤ žŽ‹•‹• footprinting …‘ ƒ•ƒ ’ƒ”ƒ › •—• ”‡‰‹‘‡• †‡ —‹× ‡ › ͳǤ ‘• ƒ•–‡”‹•…‘•
‹†‹…ƒ Ž‘• •‹–‹‘• †‡ …‘”–‡ ’‘” ‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ …‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ › ‘ …‘†‹ˆ‹…ƒ–‡Ǥ ƒ ŽÀ‡• ‹†‹…ƒ Žƒ œ‘ƒ †‡
’”‘–‡……‹× ‘ˆ”‡…‹†ƒ ’‘” ‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ‘ …‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡Ž ‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘ ‹†‹…ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‡
’”‘–‡……‹×’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ǤȋDairaghi&Shadel,1995ȌǤ
‡†‹ƒ–‡ Žƒ …‘’ƒ”ƒ…‹× †‡ Žƒ• †‘• •‡…—‡…‹ƒ• ‡ › ǡ †‡ˆ‹‹†ƒ• ‡†‹ƒ–‡
footprinting ’‘” ǡ › ‡Ž ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• …‘•‡•‘ ’ƒ”ƒ Ž‘• †‘‹‹‘•
„‘šǢ •‡ ‡•–ƒ„Ž‡…‹× Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ƒ†”‡ †‡ ʹͻ ’„ ƒ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ …—ƒŽ •‡ †‹•‡Óƒ”‘ Ž‘•
†‹ˆ‡”‡–‡•‘Ž‹‰‘•…‘Ž‘‰‹–—†›‡š–”‡‘•˜ƒ”‹ƒ„Ž‡•ȋ‹‰̴ʹȌǤ
121
‹‰̴ʹǤ Ž‹‡ƒ‹‡–‘ •‡…—‡…‹ƒŽ †‡ Žƒ• †‘• ”‡‰‹‘‡• ȋ › Ȍ †‘†‡ ‘ˆ”‡…‡ ’”‘–‡……‹× ˆ”‡–‡ ƒ Žƒ
†‹‰‡•–‹× …‘ ƒ•ƒǡ …‘ —ƒ ŽÀ‡ƒ ˜‡”–‹…ƒŽ •‡ ‹†‹…ƒ Žƒ• „ƒ•‡• “—‡ …‘‹…‹†‡ ‡–”‡ Žƒ• †‘• •‡…—‡…‹ƒ•Ǥ 
…ƒŒƒ• ”‘Œƒ• •‡ ‹†‹…ƒ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ‰‡‡”ƒŽ …‘•‡•‘ ’ƒ”ƒ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ ƒ œ‘ƒ
•‘„”‡ƒ†ƒ‡‰”‹•Šƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒƒ†”‡‡•–ƒ„Ž‡…‹†ƒ’ƒ”ƒ‹‹…‹ƒ”‡Ž†‹•‡Ó‘†‡Ž‘•‘Ž‹‰‘•’ƒ”ƒŽƒ
…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×Ǥ
’ƒ”–‹” †‡ ‡•–ƒ •‡…—‡…‹ƒ ƒ†”‡ †‡ ʹͻ ’„ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× — †‹•‡Ó‘ ƒ’Ž‹‘ †‡ ‘Ž‹‰‘• ’ƒ”ƒ Žƒ
…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡Œƒ†‘ ‡š–”‡‘• …‘Š‡•‹˜‘• › ‘Ǧ…‘Š‡•‹˜‘•ǡ …‘ Ž‘‰‹–—†‡• ˜ƒ”‹ƒ„Ž‡•ǡ
Dz‘˜‹±†‘‘•dzƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒƒ†”‡†‡ʹͻ’„ȋ˜‡”‹‰̴͵Ȍ
‹‰͵Ǥ •“—‡ƒ †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‘Ž‹‰‘• ‡’Ž‡ƒ†‘• ’ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ǡ ‡ ƒœ—Ž •‡ ‡…—‡–”ƒ •‡ÓƒŽƒ†ƒ Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ†‡Ž‘Ž‹‰‘†‡ʹʹ’„…”‹•–ƒŽ‹œƒ†‘‡…‘’Ž‡Œ‘Œ—–‘…‘Ǥ
2. Formacióndelcomplejo
‘ †‡ Ž‘• ’—–‘• …Žƒ˜‡ ’ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡• Žƒ
‘’–‹‹œƒ…‹×†‡Žƒ•…‘†‹…‹‘‡•“—À‹…ƒ•…‘‘‡Ž–ƒ’א’ƒ”ƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘
122
ȋ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ƒŽǡ’ǡ‡–…ǤȌ›‡Ž”ƒ–‹‘’”‘–‡Àƒǣג–‹‘Ǣ’ƒ”ƒ‡ŽŽ‘ˆ—‡”‘—•ƒ†‘•
‰‡Ž‡•†‡”‡–ƒ”†‘ƒ–‹˜‘ȋǣElectrophoreticMobilityShiftAssayȌǤ
ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡Ž ±–‘†‘ ‡•–ƒ„Ž‡…‹†‘ ’ƒ”ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ˆ—‡ •‹‡’”‡
‡†‹ƒ–‡†‹žŽ‹•‹•‡•…ƒŽ‘ƒ†ƒ‡‰”ƒ†‹‡–‡†‡…”‡…‹‡–‡†‡ƒŽǤ
2.1. Optimizacióndelacondicionesdelcomplejo
ƒ…‘’‘•‹…‹×†‡Ž–ƒ’א’ƒ”ƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘’—‡†‡ƒ›—†ƒ”ƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”Žƒ
‹–‡”ƒ……‹× ’”‘–‡ÀƒȀǤ ‘ †‡ Ž‘• ˆƒ…–‘”‡• …Žƒ˜‡• ‡ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ …‘’Ž‡Œ‘•
’”‘–‡ÀƒȀ‡•Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×•ƒŽǡ›ƒ“—‡—…Šƒ†‡Žƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•“—‡•‡†ƒ•‘†‡
–‹’‘ ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘ …‘ Ž‘ “—‡ ˜ƒ”‹ƒ…‹‘‡• ‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ •ƒŽ ’—‡†‡ ’”‘‘˜‡” ‘
†‡•‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǥ‡•–‡…ƒ•‘•‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘…‘’Ž‡Œ‘•ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•
…‘…‡–”ƒ…‹‘‡• †‡ •ƒŽ “—‡ ˆ—‡”‘ ƒƒŽ‹œƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ — ‡•’‡…–”‘ˆ‘–׏‡–”‘ › ‰‡Ž‡•
Ǥ ƒ ‡†‹…‹× †‡ Žƒ ƒ„•‘”„ƒ…‹ƒ ƒ ͵ͶͲ  ’‡”‹–‡ ‘„•‡”˜ƒ” Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡
ƒ‰”‡‰ƒ…‹× †‡ Žƒ —‡•–”ƒ ȋƒ„Žƒ̴ͳǡ ‹‰̴ͶȌǡ ‡š’‡”‹‡–‘• “—‡ ’‡”‹–‹‡”‘ †‡Ž‹‹–ƒ” Žƒ
…‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ƒŽ ג–‹ƒ ‡–”‡ ͷͲǦʹͲͲ ƒŽǤ ƒ ˜‹•—ƒŽ‹œƒ…‹× ‡†‹ƒ–‡
‡Ž‡…–”‘ˆ‘”‡•‹• †‡ Žƒ• —‡•–”ƒ• ƒ †‹ˆ‡”‡–‡• …‘†‹…‹‘‡• ’‡”‹–‹× ‡•–ƒ„Ž‡…‡” …—žŽ ‡”ƒ Žƒ
…‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ƒŽ ‹†‹…ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ †‡•’Žƒœƒ” –‘†‘ ‡Ž Šƒ…‹ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž
…‘’Ž‡Œ‘Ǥ
mM
NaCl
Abs
280nm
Abs340nm
Ͳ
Ͳǡ͹ʹ͵
ͲǡͲͳʹ
ͷͲ
ͲǡͺͶͷ
ǦͲǡͲʹ
ͳͲͲ
Ͳǡͺͷʹ
ǦͲǡͲʹͺ
ʹͲͲ
Ͳǡͺͷ͸
ǦͲǡͲʹ
ͷͲͲ
Ͳǡͷͳ
ǦͲǡͲͲͻ
ƒ„Žƒ̴ͳǤš’‡”‹‡–‘†‡ˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡ƒŽǤ—ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×
…‘•–ƒ–‡ †‡ ’”‘–‡Àƒ › •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘ †‹žŽ‹•‹• ƒ †‹ˆ‡”‡–‡• …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• †‡ ƒŽ › Ž—‡‰‘ ”‡ƒŽ‹œ× Žƒ
‡†‹†ƒ †‡ Žƒ „•‘”„ƒ…‹ƒ ƒ ʹͺͲ ȋ†‘†‡ ƒ„•‘”„‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• ƒ”‘ž–‹…‘ †‡ Žƒ ’”‘–‡ÀƒȌ › ƒ ͵ͶͲ
ȋŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒ‹†‹…ƒ†‘”†‡‡ˆ‡…–‘•†‡ƒ‰”‡‰ƒ…‹×ȌǤ
‹‰̴ͶǤš’‡”‹‡–‘†‡ˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡ƒŽǤ‡†‹ƒ–‡Žƒ‘„•‡”˜ƒ…‹×
†‡Žƒ”‡Žƒ…‹×‡–”‡ƒ„•‘”„ƒ…‹ƒƒʹͺͲ›͵ͶͲǡ‡•’‘•‹„Ž‡…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ”Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ƒŽ‘’–‹ƒ
123
’ƒ”ƒˆ‘”ƒ”‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǥ•–ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×•‡‡…—‡–”ƒ‘•…‹Žƒ–‡‡–”‡ͷͲǦʹͲͲǡˆ‹ƒŽ‡–‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘
•‡ˆ‘”ƒ„ƒƒʹͲ†‘†‡’”‡•‡–ƒ„ƒ—ƒ‡‘”…ƒ–‹†ƒ††‡Ž‹„”‡Ǥ
‹ƒŽ‡–‡ǡ ‡Ž –ƒ’א ג–‹‘ ‡’Ž‡ƒ†‘ ’ƒ”ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ’”‡•‡–ƒ„ƒ Žƒ•
•‹‰—‹‡–‡• …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•ǣ ʹͲ  ƒŽǡ ͷͲ  ’ ͹Ǥͷǡ ͷ  ǡ †‘†‡ Žƒ
Ž‘‰‹–—††‡Ž‘ƒˆ‡…–ƒ„ƒƒŽƒ…‘’‘•‹…‹×†‡Ž–ƒ’א
2.2. EnsayosdeuniónconADN
‘• ‡•ƒ›‘• †‡ ”‡–ƒ”†‘ ‡ Žƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ† ‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ ȋElectrophoretic Mobility Shift
Assays, Ȍ ‘ ž• …‘ï‡–‡ ŽŽƒƒ†‘• ‰‡Ž‡• ƒ–‹˜‘• †‡ ”‡–ƒ”†‘ǡ •‡ „ƒ•ƒ ‡ Žƒ
‘„•‡”˜ƒ…‹× †‡ “—‡ …‘’Ž‡Œ‘• ‡•–ƒ„Ž‡• ’”‘–‡ÀƒȀ ‹‰”ƒ ž• Ž‡–ƒ‡–‡ “—‡ Ž‘•
ˆ”ƒ‰‡–‘•†‡Ž‹„”‡‡‰‡Ž‡•†‡’‘Ž‹ƒ…”‹Žƒ‹†ƒ‡…‘†‹…‹‘‡•ƒ–‹˜ƒ•„ƒŒ‘Žƒƒ……‹×
†‡—…ƒ’‘‡Ž±…–”‹…‘Ǥ‡—•ƒ”‘Ž‘•‡•ƒ›‘•’ƒ”ƒ…‘‘…‡”‡Ž…‘’‘”–ƒ‹‡–‘†‡Žƒ
—‡•–”ƒ …—ƒ†‘ •‡ —–‹Ž‹œƒ —ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× …‘•–ƒ–‡ †‡ ȋͲǤͳ‘ŽȌ ˆ”‡–‡ ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•…”‡…‹‡–‡•†‡’”‘–‡Àƒ†‡ͲǤͲʹͷ‘ŽƒͲǤ͸‘Žȋ‹‰̴ͷȌǤŽƒžŽ‹•‹•†‡
Ž‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•‹†‹…ד—‡Ǧ‹•–ƒ‰ˆ‘”ƒ„ƒ†‹˜‡”•‘•–‹’‘•†‡…‘’Ž‡Œ‘•…‘‡Žǡ›ƒ
“—‡ ƒ ‡†‹†ƒ “—‡ ƒ—‡–ƒ„ƒ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ ƒ’ƒ”‡…Àƒ „ƒ†ƒ• ž•
”‡–ƒ”†ƒ†ƒ• ‡ ‡Ž ‰‡ŽǤ ƒ ‘„•‡”˜ƒ…‹× †‡ ‰‡Ž‡• …‘ †‹ˆ‡”‡–‡ ”ƒ–‹‘ ’”‘–‡Àƒǣ
’‡”‹–Àƒ †‹Ž—…‹†ƒ” Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ †‘• „ƒ†ƒ• †‡ …‘’Ž‡Œ‘ ȋcoger band, upper bandȌǤ ƒ
’”‡•‡…‹ƒ†‡Žƒ„ƒƒ†ƒupperband•‡†ƒ„ƒ‡…‘’Ž‡Œ‘•…‘†‡Ž‘‰‹–—†‡•†‡ʹͻ’„
Šƒ•–ƒʹͲ’„Ǥƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡‡•–ƒ†‘„Ž‡„ƒ†ƒ•—‰‡”ÀƒŽƒ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ††‡†‹ˆ‡”‡–‡•‡•–ƒ†‘•
‘Ž‹‰‘±”‹…‘•†‡–”‘†‡Žƒ—‡•–”ƒǤ
ƒ”ƒ Ž‘• ‡•ƒ›‘• †‡ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× •‡ –”ƒ„ƒŒ× …‘ ”‡Žƒ…‹‘‡• ʹǣͳ †‡ ’”‘–‡Àƒǣǡ ›ƒ “—‡
‡”ƒ…—ƒ†‘‡š‹•–Àƒ—ƒ†‡•ƒ’ƒ”‹…‹×†‡Ž‹„”‡Ǥ
‹‰̴ͷǤ ƒ–‹˜‘ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹ͸ › ʹʹ ȋ•‡‰ï ‹‰̴͵ȌǤ —ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× …‘•–ƒ–‡ †‡
•‡ƒÓƒ†‹×…ƒ–‹†ƒ†‡•…”‡…‹‡–‡•†‡’”‘–‡ÀƒǤ„•±”˜‡•‡“—‡‡”ƒ–‹‘•†×†‡Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡’”‘–‡Àƒ‡•
‹ˆ‡”‹‘” ƒ Žƒ †‡ ‡š‹•–‡ —ƒ „ƒ†ƒ ‹‹…‹ƒŽ ȋ‹†‹…ƒ†ƒ …‘‘ lower bandȌǡ “—‡ †‡•ƒ’ƒ”‡…‡ ƒŽ ‹…”‡‡–ƒ” Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ ‡ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ǡ –”ƒ•ˆ‘”ž†‘•‡ ‡ —ƒ „ƒ†ƒ ž• ”‡–ƒ”†ƒ†ƒ ȋ‹†‹…ƒ†ƒ …‘‘ upper
bandȌȌǤ †‡ž• ‡š‹•–‡ —ƒ œ‘ƒ …‘ˆ—•ƒ ‘ ‹–‡”‡†‹ƒ †‘†‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ Žƒ• †‘• „ƒ†ƒ•Ǥ —› „ƒŒƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×†‡’”‘–‡Àƒǡƒ’ƒ”‡…‡„ƒ†ƒ•…‘””‡•’‘†‹‡–‡•ƒŽ‹„”‡‡Žƒ’ƒ”–‡‹ˆ‡”‹‘”†‡Ž‰‡ŽǤ
124
”ƒÀœ†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ”‡•—‡Ž–ƒ’‘”–‘––etalȋ–‘––ǡƒ‰‡–ƒŽǤʹͲͲ͸Ȍǡ‡Žƒ“—‡‡†‹ƒ–‡
‡˜‹†‡…‹ƒ„ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ — „‹†‘‹‹‘ „‘š •‹–±–‹…‘ǡ “—‡ …‘–‡Àƒ ‡Ž
†‘‹‹‘
„‘š†‡›‡Ž†‘‹‹‘†‡
ͳǡ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘—‘Ž‹‰‘†‡ͳ͸’„ǡ’‘”
‡ŽŽ‘ǡ •‡ †‡…‹†‹× †‹˜‹†‹” Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ƒ†”‡ †‡ ʹͻ ’„ ‡ †‘• •‡…—‡…‹ƒ•ǡ —ƒ †‡ ͳͷ’„ǡ
ŽŽƒƒ†ƒ ƒŽˆͳǡ › ‘–”ƒ †‡ ͳ͸’„ǡ ŽŽƒƒ†ƒ ƒŽˆʹǤ Ž ”‡ƒŽ‹œƒ” Ž‘• ‡•ƒ›‘• †‡ —‹× …‘ Ž‘•
‘Ž‹‰‘•ƒŽˆͳ›‘–”ƒ†‡ƒŽˆʹǡ‡ƒ„‘•…ƒ•‘•Žƒ†‡•ƒ’ƒ”‹…‹×–‘–ƒŽ†‡ŽŽ‹„”‡•—…‡†Àƒ‡
‡Ž”ƒ–‹‘ʹ’”‘–‡ÀƒǣͳǤ‡”‘ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ†‡Ž‘˜‹•–‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡’ƒ”ƒ‘–”‘•ǯ•ǡ‡
‡Ž…ƒ•‘†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘…‘ƒŽˆͳ‘‡š‹•–Àƒ—ƒ†‘„Ž‡„ƒ†ƒ†‡”‡–ƒ”†‘›’ƒ”‡…‡–‡‡”
—ƒ ƒˆ‹‹†ƒ† Ž‹‰‡”ƒ‡–‡ ‹ˆ‡”‹‘”ǡ †‘†‡ ‡Ž ’”‹‡” ”‡–ƒ”†‘ •‡ †ƒ ƒ ͲǤͲ͹ͷ ‘Ž ˆ”‡–‡ ƒ
ͲǤͲͷ‘Ž’ƒ”ƒ‡Ž‘Ž‹‰‘ƒŽˆʹȋ‹‰̴͸ȌǤ
‹‰̴͸Ǥƒ–‹˜‘†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ǦƒŽˆͳȋƒŽƒ‹œ“—‹‡”†ƒȌ›ǦƒŽˆʹȋƒŽƒ†‡”‡…ŠƒȌǤ‹‡–”ƒ•“—‡‡
ƒŽˆʹƒ…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•…”‡…‹‡–‡•†‡’”‘–‡Àƒ‡š‹•–‡—’”‹‡””‡–ƒ”†‘ƒͲǤͲͷ‘Ž›—•‡‰—†‘”‡–ƒ”†‘ƒ
ͲǤͳͷ‘ŽǤ‡Ž…ƒ•‘†‡ǦƒŽˆͳ‘‡š‹•–‡†‘„Ž‡„ƒ†ƒ›‡Ž’”‹‡””‡–ƒ”†‘•—…‡†‡ƒͲǤͲ͹ͷǤ
3. Purificacióndelcomplejo
ƒ˜‡œˆ‘”ƒ†‘‡Ž…‘’Ž‡Œ‘’”‘–‡Àƒȋǡ͵×ʹȌȀ…‘”ƒ–‹‘ʹǣͳ’ƒ”ƒŽ‘•
†‹ˆ‡”‡–‡• ‘Ž‹‰‘• †‡ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× —•ƒ†‘• ȋ‹‰̴͵Ȍǡ •‡ ’”‘•‹‰—‹× ƒ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ ±•–‡
‡†‹ƒ–‡…”‘ƒ–‘‰”ƒˆÀƒ†‡‡š…Ž—•‹×‘Ž‡…—Žƒ”Ǥ
ƒ ‰‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹× ‘•–”ƒ„ƒ ’ƒ”ƒ –‘†‘• Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘• ’”‘–‡ÀƒǦ ’‘•‹„Ž‡•ǡ ’‡”ˆ‹Ž‡•
…”‘ƒ–‘‰”žˆ‹…‘•…‘’”‡•‡…‹ƒ†‡—†‘„Ž‡ ’‹…‘ǡŽ‘…—ƒŽ‹†‹…ƒ„ƒŽƒŠ‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ††‡Žƒ
—‡•–”ƒ …ƒ”‰ƒ†ƒ ȋˆ‹‰̴͹ȌǤ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡ Žƒ Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ† ‡”ƒ ”ƒ–‹ˆ‹…ƒ†ƒ ‡†‹ƒ–‡
†‘†‡ •‡ ‘„•‡”˜ƒ„ƒ †‹˜‡”•ƒ• „ƒ†ƒ• †‡ ”‡–ƒ”†‘Ǥ †‡ž• ‡•–ž Š‡–‡”‘‰‡‡†ƒ†
’ƒ”‡…Àƒ ‡•–ƒ” ‡ ‡“—‹Ž‹„”‹‘ǡ ›ƒ “—‡ •‹ •‡ ˜‘Ž˜Àƒ ƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ” Žƒ• ˆ”ƒ……‹‘‡• ‡Ž—À†ƒ• †‡ Žƒ
’”‹‡”ƒ‰‡Žˆ‹Ž–”ƒ…‹×‡”ƒ’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”Žƒ†‘„Ž‡„ƒ†ƒ‡‡Ž‰‡Žƒ–‹˜‘Ǥ
125
ƒ ‡–ƒ’ƒ †‡ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ‘ Ž‘‰”ƒ„ƒ †‹•‹—‹” Žƒ Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ† †‡ Žƒ
—‡•–”ƒ’‘”Ž‘“—‡•‡…”‡×—’—–‘†‡‹ˆŽ‡š‹×‡Žƒ‡•–”ƒ–‡‰‹ƒ†‡’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×ƒ’ƒ”–‹”
†‡Ž …—ƒŽ •‡ †‡…‹†‹× ‡Ž‹‹ƒ” Žƒ ‡–ƒ’ƒ †‡ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ ȋ“—‡
‘”ƒŽ‡–‡•‡‹–”‘†—…‡’ƒ”ƒ’—Ž‹”Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡Žƒ—‡•–”ƒȌǡ›ƒ“—‡‘•‡ŽŽ‡‰ƒ„ƒƒ—ƒ
’—”‡œƒƒ›‘”ǡ›ƒ†‡ž•‹–”‘†—…Àƒ—–‹‡’‘†‡‡š’‡”‹‡–‘ž•Žƒ”‰‘ǡ†‹Ž—ÀƒŽƒ—‡•–”ƒ
›‡Ž”‡†‹‹‡–‘‡”ƒ‡‘”Ǥ
‹‰̴͸Ǥ ȋȌ ‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹× ȋ—’‡”†‡š ͹ͷ ͳͲȀ͵ͲȌ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ȁ ʹʹǤ  ‡Ž …”‘ƒ–‘‰”ƒƒ ȋ•—’‡”‹‘”
‹œ“—‹‡”†ƒȌ •‡ ‘„•‡”˜ƒ”‘ ʹ ’‹…‘• …—›ƒ• ˆ”ƒ……‹‘‡• ˆ—‡”‘ ƒƒŽ‹œƒ†‘• ’‘” ǡ ‰‡Ž ƒ–‹˜‘ ͷǤͷΨ ƒ”…Š‹Žƒ‹†ƒ
–‡Ó‹†‘ …‘ SyBrgreen ȋȌ ‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹× ȋ—’‡”†‡š ͹ͷ ͳͲȀ͵ͲͲȌ †‡ Žƒ• ˆ”ƒ……‹‘‡• ȋͳʹǦͳ͵Ȍ †‡Ž ‰‡Ž ƒ–‡”‹‘”
ȋ‹†‹…ƒ†ƒ• …‘ …À”…—Ž‘ ”‘Œ‘Ȍ “—‡ †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ — ’‹…‘ …‘Ǥ —ƒ†‘ •‡ ƒƒŽ‹œƒ Žƒ• ˆ”ƒ……‹‘‡• ’‘” ‡•
’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡Žƒ—‡•–”ƒ•‹‰—‡•‹‡†‘Š‡–‡”‘‰±‡ƒǤ„•±”˜‡•‡Žƒ”‡Žƒ…‹×†‡ƒʹͺͲȋ‡ƒœ—ŽȌ’‘”
†‡„ƒŒ‘†‡ʹ͸Ͳȋ‡”‘Œ‘Ȍǡ‹†‹…ƒ–‹˜ƒ†‡Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Ǥ
126
C.RESULTADOS:CRISTALIZACIÓN
ƒ…”‹„ƒ‹‹…‹ƒŽ†‡…‘†‹…‹‘‡•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×•‡”‡ƒŽ‹œ×…‘Ž‘•screenings…‘‡”…‹ƒŽ‡•†‡
HamptonResearch‡’Žƒ…ƒ•†‡ͻ͸’‘…‹ŽŽ‘•›†‹•’‡•ƒ…‹×ŽÀ“—‹†ƒƒ—–‘ž–‹…ƒ‡†‹ƒ–‡—
”‘„‘–Ǥƒ•’Žƒ…ƒ••‡‰—ƒ”†ƒ„ƒƒ†‘•–‡’‡”ƒ–—”ƒ•†‹•–‹–ƒ•ǡͶ›ʹͲιǤ‡ŽŽƒ••‡–‡•–ƒ”‘
Ž‘• …‘•–”—…–‘• ǡ ͵ › ʹǡ •‘Ž‘• ‘ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‘Ž‹‰‘• †‡
Ž‘‰‹–—†˜ƒ”‹ƒ„Ž‡Ǥ
1. CristalizacióndelcomplejoTFAMLSP22
‡‘„–—˜‹‡”‘…”‹•–ƒŽ‡•…‘‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹȋ…‘‡š–”‡‘•”‘‘•Ȍ‡Žƒ•‹‰—‹‡–‡
…‘†‹…‹× ƒ ʹͲιǣ ʹͲΨ
ͳͲͲͲǡ ͲǤʹ ƒŽǡ ͲǤͳ ƒȀ ’Š‘•’Šƒ–‡ ’ ͸Ǥʹǡ ƒ —ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×ͳͲ‰ȀŽ†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘›‰‘–ƒ•†‡ʹͲͲŽȋ‹‰̴ͳȌǤ”ƒ…”‹•–ƒŽ‡•…‘ˆ‘”ƒ
†‡ƒ‰—Œƒ›‘†‡Ž–‘†‘–”‹†‹‡•‹‘ƒŽ‡•ǡ†‡’‘…‘‰”‘•‘”›ˆ‘”ƒ†‘•’‘”ˆ‹ƒ•…ƒ’ƒ•Ǥƒ
‡•–”ƒ–‡‰‹ƒ—–‹Ž‹œƒ†ƒ’ƒ”ƒ‹…”‡‡–ƒ”‡Ž–ƒƒÓ‘†‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•ˆ—‡‡•…ƒŽƒ”Šƒ…‹ƒ’Žƒ…ƒ•†‡
ʹͶ’‘…‹ŽŽ‘•…‘‰‘–ƒ•†‡ ʹɊŽ›˜ƒ”‹ƒ”Žƒ• …‘†‹…‹‘‡•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ȋ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡
’”‡…‹’‹–ƒ–‡ǡ’ǡ˜‘Ž—‡†‡Žƒ‰‘–ƒǡ–‡’‡”ƒ–—”ƒǡ‡–…ǤȌǢ†‡‡•–ƒˆ‘”ƒ•‡‘„–—˜‹‡”‘—‘•
…”‹•–ƒŽ‡•ž•‰”ƒ†‡•Ǥ•–‘•…”‹•–ƒŽ‡•ˆ—‡”‘…‘‰‡Žƒ†‘•’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”‡Ž†ƒÓ‘’‘””ƒ†‹ƒ…‹×
› Žƒ †‡•‡…ƒ…‹× †‡Ž …”‹•–ƒŽǡ ‡• ‹’‘”–ƒ–‡ “—‡ †—”ƒ–‡ ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡ …‘‰‡Žƒ…‹× ‘ •‡
ˆ‘”‡ …”‹•–ƒŽ‡• †‡ ƒ‰—ƒ “—‡ ’‘†”Àƒ ƒˆ‡…–ƒ” Žƒ ‘”†‡ƒ…‹× †‡Ž …”‹•–ƒŽ › ’ƒ”ƒ ‡ŽŽ‘
‘”ƒŽ‡–‡ •‡ „—•…ƒ •‘Ž—…‹‘‡• “—À‹…ƒ• †‡ …‘‰‡Žƒ…‹× ȋcryobuffers ‘ •‘Ž—…‹‘‡•
…”‹‘’”‘–‡…–ƒ–‡•Ȍ “—‡ ˆƒ˜‘”‡œ…ƒ Žƒ ˜‹–”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡Ž –ƒ’א ‡ ‡Ž “—‡ ‡•–ž ‹‡”•‘ ‡Ž
…”‹•–ƒŽǤ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• Ǧʹʹ ‘ Š‹œ‘ ˆƒŽ–ƒ „—•…ƒ” •‘Ž—…‹‘‡• †‡
…”‹‘’”‘–‡……‹×ǡ ›ƒ “—‡ Žƒ• …‘†‹…‹‘‡• †‡ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× ›ƒ ‡”ƒ ’‘” •À ‹•ƒ•
…”‹‘’”‘–‡…–‘”ƒ•Ǥ
‹‰̴ͳǤ ž‰‡‡• †‡ Ž‘• ’”‹‡”‘• …”‹•–ƒŽ‡• ‘„–‡‹†‘• …‘ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ǦʹʹǤ  Žƒ ’ƒ”–‡ •—’‡”‹‘”
ƒ’ƒ”‡…‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•‘„–‡‹†‘•‡’Žƒ…ƒ•†‡ͻ͸’‘…‹ŽŽ‘•‡†‹ƒ–‡Žƒ†‹•’‡•ƒ…‹×ƒ—–‘ž–‹…ƒ†‡‰‘–ƒ•—•ƒ†‘
Ž‘•”‘„‘–•†‡ŽƒŽƒ–ƒˆ‘”ƒ—–‘ƒ–‹œƒ†ƒ†‡”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒȋȌ†‡Žǡ†‘†‡•‡—‡•–”ƒŽƒ‡˜‘Ž—…‹×†‡Žƒ
127
‰‘–ƒ‡͵†Àƒ•ǤŽƒ’ƒ”–‡‹ˆ‡”‹‘”•‡—‡•–”ƒƒŽ‰—ƒ•‹ž‰‡‡•†‡Ž‘•…”‹–ƒŽ‡•‘„–‡‹†‘•†‡•’—±•†‡Ž’”‘…‡•‘
†‡‡•…ƒŽƒ†‘ƒ’Žƒ…ƒ•†‡‰‘–ƒ•†‡ʹͶ’‘…‹ŽŽ‘•Ǥ
•–‘• …”‹•–ƒŽ‡• ˆ—‡”‘ †‹ˆ”ƒ…–ƒ†‘• ‡ Žƒ ŽÀ‡ƒ ͳͶǦͶ ‡ Žƒ •–ƒŽƒ…‹× —”‘’‡ƒ †‡
ƒ†‹ƒ…‹× †‡ ‹…”‘–”א ȋǡ ”‡‘„Ž‡ȌǤ ‘• ’”‹‡”‘• †ƒ–‘• ‘„–‡‹†‘• ‘•–”ƒ„ƒ —ƒ
†‹ˆ”ƒ……‹×ƒï†±„‹Žȋ̱Ͷ%Ȍǡ’‡”‘•‹”˜‹‡”‘’ƒ”ƒ†‡–‡”‹ƒ”‡Ž‰”—’‘‡•’ƒ…‹ƒŽ›Žƒ…‡Ž†‹ŽŽƒ
—‹†ƒ†Ǥ’ƒ”–‹”†‡‡•–‡‘‡–‘•‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘–‘†‘–‹’‘†‡‡•ƒ›‘•†‡‘’–‹‹œƒ…‹×†‡
‡•–‘•…”‹•–ƒŽ‡•ȋ‹‰̴ʹȌȋmacroseedingǡmicroseeedingǡ‡•ƒ›‘•†‡†‡•Š‹†”ƒ–ƒ…‹×“—À‹…ƒǡ
—•‘ †‡ ƒ††‹–‹˜‘• ȋǡ •ƒ”…‘•‹‡Ȍǡ ‡’Ž‡‘ †‡ ƒ…‡‹–‡• ’ƒ”ƒ †‹•‹—‹” Žƒ ˜‡Ž‘…‹†ƒ† †‡Ž
’”‘…‡•‘ †‡ ˜ƒ’‘” †‡ †‹ˆ—•‹×ǡ ‡–…ǤȌǡ ƒ•À …‘‘ Œ—‰ƒ” ƒŽ”‡†‡†‘” †‡Ž ‘Ž‹‰‘ ‡’Ž‡ƒ†‘Ǥ ŽŽ‘
‹’Ž‹…ƒ Œ—‰ƒ” …‘ ‡Ž ‘Ž‹‰‘ †‡ ʹʹ’„ ȋŽŽƒƒ†‘ ʹʹȌ ƒŽ–‡”ƒ†‘ •— Ž‘‰‹–—† › –‹’‘ †‡
‡š–”‡‘• †‡ ˆ‘”ƒ …‘•‡”˜ƒ†‘”ƒǤ‡•‡ ƒ Žƒ „ƒ–‡”Àƒ †‡ ‘Ž‹‰‘• …”‡ƒ†‘• ƒŽ”‡†‡†‘” †‡Ž ‘Ž‹‰‘
ʹʹǡ –ƒ •×Ž‘ •‡ ‘„–—˜‹‡”‘ …”‹•–ƒŽ‡• …‘ —‘ †‡ Ž‘• ‘Ž‹‰‘ ˜ƒ”‹ƒ–‡•ǡ › ‡•–‘• …”‹•–ƒŽ‡•
†‹ˆ”ƒ…–ƒ„ƒ ƒ—ƒƒ›‘””‡•‘Ž—…‹× “—‡Ǧʹʹȋ‹‰̴͵ȌǤŽ”‡•–‘ †‹‡”‘ Ž—‰ƒ”ƒŽƒ
ˆ‘”ƒ…‹×†‡ï…Ž‡‘•…”‹•–ƒŽ‹‘•ǡ’‡”‘‘…”‹•–ƒŽ‡•Ǥ
128
‹‰̴ʹǤ”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹǡ˜ƒ”‹ƒ†‘‡Ž–ƒ’א†‡Žƒ•‘Ž—…‹×†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×›•—’
ȋ‹†‹…ƒ†‘•‡ǡ›ȌǤ•‡‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×‡Žƒ•…‘†‹…‹‘‡•‹†‹…ƒ†ƒ•‡ȋȌ†‘†‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•
…”‡…‡›†‹ˆ”ƒ…–ƒ‡Œ‘”Ǥ
‹‰̴͵Ǥ •“—‡ƒ †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‘Ž‹‰‘• ˜ƒ”‹ƒ–‡ †‡Ž ‘Ž‹‰‘ ʹʹ › •— …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× ‡ Žƒ …‘†‹…‹×ǣ
͵͹Ψ
ͳͲͲͲǡͲǤ͵ͷƒŽǡͲǤͳƒȀˆ‘•ˆƒ–‘’͸ǤʹǤƒœ—Ž•‡—‡•–”ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡Ž‘Ž‹‰‘ʹʹǤš…‡’–‘
‡Ž ‹‘ ‘Ž‹‰‘ …‘ ‡š–”‡‘• ”‘‘•ǡ Ž‘• †‡ž• ’”‡•‡–ƒ ‡š–”‡‘• …‘Š‡•‹˜‘•Ǥ ƒ •‘Ž‘ …‘ — †‡ Ž‘• ‘Ž‹‰‘•
˜ƒ”‹ƒ–‡ •‡ ‘„–—˜‹‡”‘ …”‹•–ƒŽ‡•ǡ ’ƒ”ƒ Ž‘• ‘–”‘• …ƒ•‘• •×Ž‘ •‡ ‘„–—˜‹‡”‘ ‡•–ƒ†‘• †‡ ˆƒ•‡ …‡”…ƒ‘• ƒ Žƒ
—…Ž‡ƒ…‹×Ǥ
‡†‹ƒ–‡ Ž‘• ’”‘…‡•‘• †‡ ‘’–‹‹œƒ…‹× ƒ’Ž‹…ƒ†‘• ƒ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• Ǧʹʹ ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡
ƒ—‡–ƒ” Žƒ ”‡•‘Ž—…‹× Šƒ•–ƒ ͵Ǥʹ % ‡ ʹ͵Ǧͳǡ ’‡”–‡‡…‹‡–‡• ƒŽ ‰”—’‘ ‡•’ƒ…‹ƒŽ
‘”–‘””׏„‹…‘ ’”‹‹–‹˜‘ ȋʹʹʹȌ › …‘ Ž‘• •‹‰—‹‡–‡• ’ƒ”ž‡–”‘• †‡ …‡Ž†‹ŽŽƒǣ ƒαͷ͸Ǥͳʹǡ
„αͳͳͺǤͶͳǡ…αͳʹͲǤͲͷǢȽαȾαɀαͻͲιǤ—ƒ†‘•‡‡•…ƒŽƒ”‘Ž‘•†ƒ–‘•ǡŽƒ•‡•–ƒ†À•–‹…ƒ•‹†‹…ƒ„ƒ
„ƒŒƒ…‘’Ž‡–‹–—†ȋͺͺǤ͸%Ȍ›—Ž–‹’Ž‹…‹†ƒ†ȋͶǤͳȌ†‡Ž‘•†ƒ–‘•ǡ›ˆƒ…–‘”‡•†‡‡””‘”‡Ž‡˜ƒ†‘•
ȋRmergeȌ ȋRmerge ‡ Žƒ ‹ƒ …ƒ’ƒ †‡ ͸ͳ ΨȌǤ ‡•‡ ƒ ‡ŽŽ‘ •‡ ’”‘„× ”‡•‘Ž˜‡” Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
‡†‹ƒ–‡”‡‡’Žƒœ‘‘Ž‡…—Žƒ”…‘‡Ž’”‘‰”ƒƒPhaser—•ƒ†‘Žƒ‡•–”—…–—”ƒ”‡•—‡Ž–ƒ†‡Ž
•‡‰—†‘ †‘‹‹‘ „‘š †‡ ȋ
ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆǡ —‰ƒŽƒ…Š‡––› ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͻȌǡ ȋ…׆‹‰‘ †‡
ƒ……‡•‘ ‡ ’†„ǣ ͵
ȌǤ ‡„‹†‘ ƒ “—‡ Žƒ …ƒŽ‹†ƒ† †‡ Ž‘• †ƒ–‘• › Žƒ ”‡•‘Ž—…‹× ‘ ‡”ƒ
•—ˆ‹…‹‡–‡•ǡ ‘ ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ ‡…‘–”ƒ” —ƒ •‘Ž—…‹× ˜žŽ‹†ƒǤ †‡ž•ǡ ‡Ž ’‘”…‡–ƒŒ‡ †‡
‹†‡–‹†ƒ†‡”ƒ”‡†—…‹†‘Ǥ‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡zscore‡”ƒ†‡Ͷǡ…—ƒ†‘•‡‡•’‡”ƒ”Àƒ˜ƒŽ‘”‡•’‘”
‡…‹ƒ†‡͹‘ͺȌǤ
1.1. ConfirmacióndelapresenciadeADNenloscristales
ƒ”ƒ”ƒ–‹ˆ‹…ƒ”“—‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•‡”ƒ’”‘†—…–‘†‡Žƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ…‘‡Ž
•‡”‡ƒŽ‹œ×—‡•ƒ›‘•‹’Ž‡ǡ“—‡…‘•‹•–Àƒ‡…ƒ”‰ƒ”ƒŽ‰—‘•†‡Ž‘•…”‹–ƒŽ‡•‘„–‡‹†‘‡‰‡Ž
ƒ–‹˜‘ ’ƒ”ƒ — ‡•ƒ›‘ › –‡Ó‹†‘• …‘ ›”ǡ “—‡ †‡–‡…–ƒ ‡Ž Ǥ ‡†‹ƒ–‡ ‡•–‡
129
’‡“—‡Ó‘ ‡•ƒ›‘ •‡ ’—†‘ …‘•–ƒ–ƒ” “—‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• ‡•–ƒ„ƒ …‘’—‡•–‘• ’‘” ’”‘–‡Àƒ ›
ǡ›“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‡•–ƒ’ƒ”‡…Àƒ‘‡•–ƒ”†‡‰”ƒ†ƒ†ƒȋ‹‰̴ͶȌǤ
‹‰̴ͶǤ ‡Ž ƒ–‹˜‘ ƒŽ ͷΨ ’ƒ”ƒ ǦʹʹǤ —‡•–”ƒ• xtallǣ ‡œ…Žƒ †‡ …”‹•–ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ Ǧʹʹ
†‹•—‡Ž–‘•‡‡Ž–ƒ’א†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǣcmplxǣ…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹ‡•‘Ž—…‹×ǢLSP22ǣ‘Ž‹‰‘†‡ʹʹ’„—•ƒ†‘
’ƒ”ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ › ’‘•–‡”‹‘” …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×Ǥ ‡†‹ƒ–‡ ‡•–‡ ‡•ƒ›‘ •‡ ”ƒ–‹ˆ‹…ƒ “—‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡•
’”‡•‡–ƒŽƒ‹•ƒ…‘’‘•‹…‹×“—‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘‡•‘Ž—…‹×Ǥ•‹–‡”‡•ƒ–‡‘–ƒ”“—‡ʹʹ‘‹‰”ƒ…‘‘
—ƒ„ƒ†ƒï‹…ƒǡŠ‡…Š‘“—‡•‡…ƒ”ƒ…–‡”‹œ×’‘•–‡”‹‘”‡–‡Ǥ
2. CristalizaciónTFAMHalf1
—”ƒ–‡Žƒ‘’–‹‹œƒ…‹×†‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•Ǧʹʹǡ–ƒ„‹±•‡‘„–—˜‹‡”‘…”‹•–ƒŽ‡•’ƒ”ƒ
Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ ‘Ž‹‰‘ ƒŽˆͳ †‡ ͳͷ’„ ‡ †‹ˆ‡”‡–‡• …‘†‹…‹‘‡• †‡ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× ›
–‡’‡”ƒ–—”ƒ ȋ‹‰̴ͷȌǤ •–‘• …”‹•–ƒŽ‡• ’”‡•‡–ƒ„ƒ — ƒ•’‡…–‘ ž• ”‘„—•–‘ǡ …‘ …ƒ”ƒ•
†‡ˆ‹‹†ƒ• › …”‡…‹‹‡–‘ ž• –”‹†‹‡•‹‘ƒŽǤ ‡•‡ ƒ Žƒ ‰”ƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ …”‹•–ƒŽ‡• ‡
†‹ˆ‡”‡–‡•…‘†‹…‹‘‡•ǡŽƒ”‡•‘Ž—…‹×†‡Žƒ†‹ˆ”ƒ……‹×†‡‡•–‘•‡”ƒ’‘„”‡ǡ‘ŽŽ‡‰ƒ†‘ƒž•
†‡̱͸%ȋ†‹ˆ”ƒ……‹×‡ͳͶǤͶȌǤ
‡ Žƒ ‹•ƒ ˆ‘”ƒ “—‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹǡ ‡ ‡•–‡ …ƒ•‘ •‡ ŽŽ‡˜ƒ”‘ ƒ …ƒ„‘
’”‘…‡•‘• †‡ ‘’–‹‹œƒ…‹× › †‹•‡Ó‘ †‡ —‡˜‘• ‘Ž‹‰‘• ˜ƒ”‹ƒ–‡ †‡ ƒŽˆͳǤ ‡•‡ ƒ ‡ŽŽ‘ǡ ‘ •‡
…‘•‹‰—‹×‡Œ‘”ƒ”Žƒ”‡•‘Ž—…‹×†‡Žƒ†‹ˆ”ƒ……‹×Ǥ
130
‹‰̴ͷǤ ”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× ǦƒŽˆͳǤ ȋȌǡ ȋȌ › ȋȌ —‡•–”ƒ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ †‹ˆ‡”‡–‡• …‘†‹…‹‘‡• †‡
…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× › –‡’‡”ƒ–—”ƒǡ –ƒ„‹± •‡ —‡•–”ƒ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ †‹ˆ”ƒ……‹× ‘„–‡‹†‘ ‡ Žƒ ŽÀ‡ƒ ͳͶǤͶ ‡
—‹‘ʹͲͲͻǤ
3. CristalizaciónTFAMSeMetLSP22
‘ ‡Ž ‘„Œ‡–‹˜‘ †‡ ”‡•‘Ž˜‡” ‡Ž ’”‘„Ž‡ƒ †‡ Žƒ ˆƒ•‡ †‡ ˆ‘”ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ •‡ †‡…‹†‹×
†‡”‹˜ƒ–‹œƒ”Žƒ’”‘–‡Àƒ…‘•‡Ž‡‘‡–‹‘Àƒȋ‡‡–Ȍ†—”ƒ–‡Žƒ‡š’”‡•‹×‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘
†‡—‡†‹‘’”‡’ƒ”ƒ†‘’ƒ”ƒ‡ŽŽ‘Ǥ‡ˆ‘”ƒ•‘”’”‡†‡–‡ǡŽƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Ǧ‡‡–
‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡Ž ‘Ž‹‰‘ ʹʹ •‡ †ƒ„ƒ ‡ …‘†‹…‹‘‡• †‡ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× —…Š‘ ž•
‡š–‡•ƒ•‡‰‘–ƒ’‡“—‡Óƒǡ“—‡Ž—‡‰‘•‡‡•…ƒŽƒ”‘ƒ‰‘–ƒ‰”ƒ†‡›•‡‘’–‹‹œƒ”‘ȋ‹‰̴͸ȌǤ
†‡ž•ǡŽ‘•…”‹•–ƒŽ‡•’‡•‡ƒ’”‡•‡–ƒ”Žƒ‹•ƒˆ‘”ƒ†‡ƒ‰—Œƒǡ”‡•—Ž–ƒ„ƒž•”‘„—•–‘•Ǥ
‹ƒŽ‡–‡ ˆ—‡ ƒŽ”‡†‡†‘” †‡ Žƒ• ‹•ƒ …‘†‹…‹× “—‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• Ǧʹʹ
ȋ͵͹Ψ
ͳͲͲͲǡ ͲǤ͵ͷ ƒŽǡ ͲǤͳ ƒȀ Š‘•’Šƒ–‡ ’ ͸ǤʹȌ †‘†‡ •‡ ‘„–—˜‹‡”‘ Ž‘•
…”‹•–ƒŽ‡•…‘ƒ›‘””‡•‘Ž—…‹×ȋ̱ʹǤ͸%ȌǤ‘•†ƒ–‘•†‡‡•–‘•…”‹•–ƒŽ‡•’‡”‹–‹‡”‘–”ƒœƒ”Žƒ
–‘–ƒŽ‹†ƒ††‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒǡ‹…Ž—›‡†‘’”‘–‡Àƒ›Ǥ
131
‹‰̴͸Ǥ ’–‹‹œƒ…‹× †‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• ‘„–‡‹†‘• ’ƒ”ƒ ‡‡–Ǧʹʹ …‘’Ž‡Œ‘ ƒ —ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡
ͺ‰ȀŽǤȋȌ‘†‹…‹×ǣ
ͳͲͲͲ͵ͲΨǡƒŽͲǤʹͷǡƒȀ’Š‘•’Šƒ–‡ͲǤͳ’͸Ǥʹǡ•‹‹Žƒ”ƒŽƒ…‘†‹…‹×†‡Ž‘•
…”‹•–ƒŽ‡•ƒ–‹˜‘•Ǥ‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡Al’soilˆ—‡’‘•‹„Ž‡†‹•‹—‹”Žƒ—…Ž‡ƒ…‹×›ˆƒ˜‘”‡…‡”‡Ž…”‡…‹‹‡–‘ǤȋȌ
‘†‹…‹×ǣ ͵͵ͷͲ ʹͲΨǡ Ͷ ͲǤʹǤ ȋȌ ‘†‹…‹×ǣ ͳͲͲͲ ͵ͲΨǡ ƒŽ ͲǤʹͷǡ ͲǤͳ ’͹ǤͷǤ ȋȌ
‘†‹…‹×ǣ
ͳͲͲͲ͵ͲΨǡƒŽͲǤʹͷǡͲǤͳ’͸ǤͷǤ
4. CristalizaciónTFAMLSP22Br
ƒ ˜‡œ –”ƒœƒ†ƒ Žƒ …ƒ†‡ƒ ’‘Ž‹’‡’–À†‹…ƒ †‡ †‡–”‘ †‡ Žƒ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒǡ •‡
„—•…× …‘ˆ‹”ƒ” ‡Ž ‘”†‡ › ‘”‹‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ —…Ž‡‘–À†‹…ƒ †‡Ž Ǥ ‘” ‡ŽŽ‘ •‡
†‡…‹†‹×—•ƒ”†‡”‹˜ƒ–‹œƒ†‘•…‘‡”…‹ƒŽ‡–‡ǡ…‘…”‡–ƒ‡–‡•—„•–‹–—‹”—ƒ–‹‹ƒ†‡
Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ‘”‹‰‹ƒŽ †‡Ž ‘Ž‹‰‘ ʹʹ ’‘” ͷǦ”‘‘”ƒ…‹Ž‘Ǥ ƒ”ƒ ‡ŽŽ‘ •‡ ‡•…‘‰‹‡”‘ Žƒ•
–‹‹ƒ•“—‡‘‡•–—˜‹‡”ƒ‹’Ž‹…ƒ†ƒ•‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•’”‘–‡ÀƒǦ›“—‡’”‡•‡–ž•‡—
‡‘”Bfactor‘ˆƒ…–‘”†‡–‡’‡”ƒ–—”ƒȋ‹†‹…ƒ†‘•‡ƒœ—Žƒ…‘–‹—ƒ…‹×ȌǤ
‘•‡•ƒ›‘•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×…‘‡•–‘•‘Ž‹‰‘••‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘ƒŽ”‡†‡†‘”†‡Žƒ…‘†‹…‹×†‡Ž
…‘’Ž‡Œ‘ƒ–‹˜‘Ǥƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡Žƒƒ‹’—Žƒ…‹×†‡‡•–‘•…‘’Ž‡Œ‘•‹’Ž‹…ƒ„ƒ–”ƒ„ƒŒƒ”
„ƒŒ‘ …‘†‹…‹‘‡• …‘ „ƒŒƒ ‹–‡•‹†ƒ† †‡ Ž—œǡ ›ƒ “—‡ ‡Ž ”‘‘ ȋ”Ȍ ‡• •‡•‹„Ž‡ ƒ Žƒ Ž—œ
†‡„‹†‘ƒ•—ˆž…‹Ž‡š…‹–ƒ…‹×Ǥ‘•‡Œ‘”‡•…”‹•–ƒŽ‡••‡‘„–—˜‹‡”‘‡‡Ž…ƒ•‘†‘†‡ͳͻ†‡Žƒ
132
…ƒ†‡ƒ ‡”ƒ †‡”‹˜ƒ–‹œƒ†ƒ ƒ ”Ǧ”ƒ…‹Ž‘ › ‡•–‘• …”‹•–ƒŽ‡• †‹ˆ”ƒ…–ƒ„ƒ Šƒ•–ƒ ʹǤͳ % ȋ†ƒ–‘•
‡†‹†‘•‡ʹ͵ǤʹǡȌȋ‹‰̴͹ȌǤ
‹‰̴͹Ǥ ”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹ”Ǥ ƒ• …‘†‹…‹‘‡• †‡ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× ‡”ƒ Žƒ• ‹•ƒ• ‡
–‘†‘•Ž‘•…ƒ•‘•ǣ͵͹Ψ
ͳͲͲͲǡͲǤ͵ͷƒŽǡͲǤͳƒȀŠ‘•’Šƒ–‡’͸Ǥʹƒͺ‰ȀŽǤ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒ”ͳͶ
‘ ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ …‘•‡‰—‹” …”‹•–ƒŽ‡•ǡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ”ʹ › ”͵ ±•–‘• ‡”ƒ Žž„‹Ž‡• ‘•–”ƒ†‘ — ƒŽ
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž…”‹•–ƒŽǤ‘•…”‹•–ƒŽ‡•‘„–‡‹†‘•…‘”ͳͻ’”‡•‡–ƒ„ƒ—ƒ‘”ˆ‘Ž‘‰Àƒ†‡ƒ‰—Œƒ›‡”ƒ
”‘„—•–‘•Ǥ
133
D. RESULTADOS: PROCESAMIENTO DE DATOS Y RESOLUCIÓN DE
LAESTRUCTURA
1. Difracción y procesamiento de los datos de difracción del cristal
TFAMSeMetLSP22
‡„‹†‘ƒ“—‡‘‡”ƒˆƒ…–‹„Ž‡ƒ’Ž‹…ƒ”–±…‹…ƒ•†‡”‡’Žƒœƒ‹‡–‘‘Ž‡…—Žƒ”’ƒ”ƒ”‡•‘Ž˜‡”Žƒ
‡•–”—…–—”ƒƒ–‹˜ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘ʹʹǡ•‡†‡…‹†‹×”‡•‘Ž˜‡”‡Ž’”‘„Ž‡ƒ†‡Žƒ
ˆƒ•‡‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡–‡‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡’”‘–‡Àƒ†‡”‹˜ƒ–‹œƒ†ƒ…‘‡‡–‡…‘’Ž‡Œ‘
…‘‡Ž›—–‹Ž‹œƒ†‘‡Ž±–‘†‘†‡†‹•’‡”•‹×ƒ×ƒŽƒƒïŽ–‹’Ž‡•Ž‘‰‹–—†‡•†‡‘†ƒ
ȋMultiplewavelenghtAnomalousDispersionǡȌǤ
Ž ‡Œ‘” …‘Œ—–‘ †‡ †ƒ–‘• ’‡”–‡‡…‡ ƒ — …”‹•–ƒŽ †‹ˆ”ƒ…–ƒ†‘ ‡ Žƒ ͳͶǦͶ †‡Ž ‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡—‰‘‹×‡–”‘…—›ƒ‘”‹‡–ƒ…‹×ƒ’’ƒ‡•‘†‹ˆ‹…ƒ„Ž‡ǡŽ‘“—‡’‡”‹–‡
—ƒ …‘Ž‡……‹× †‡ †ƒ–‘• —…Š‘ ž• …‘’Ž‡–ƒ …‘ —ƒ ’”‡…‹•‹× ̱Ͷ ‹…”‘•Ǥ ƒ”ƒ ‡ŽŽ‘ •‡
—•‘ ‡Ž ‹‹ƒ’’ƒ ƒ ͸Ͳιǡ ’‡”‹–‹‡†‘ —ƒ ”‡…‘‰‹†ƒ …‘ –‘†ƒ• Žƒ• ”‡ˆŽ‡š‹‘‡• ’‘•‹„Ž‡• ›
‡Ž‡˜ƒ†ƒ”‡†—†ƒ…‹ƒǡ’‡”‘ƒ†‡ž•ˆƒ˜‘”‡…‹‡†‘Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž‘•’ƒ”‡•†‡Friedel‡Žƒ
‹•ƒ‹ƒ‰‡ȋ‹‰̴ͳȌǤƒ”ƒŽƒ”‡…‘‰‹†ƒ†‡Ž•‡–†‡†ƒ–‘•’”‹‡”‘•‡”‡ƒŽ‹œ×—‡•…ƒ‡‘†‡
ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ ’ƒ”ƒ ‡•…‘‰‡” Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡ ‘†ƒ ג–‹ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ ƒ„•‘”…‹× †‡ ‡ ȋˆ—‡”‘
…‘Ž‡…–ƒ†‘•†ƒ–‘•ƒ†‘•Ž‘‰‹–—†‡•†‡‘†ƒ†‹•–‹–ƒ•ǡ‹ˆŽ‡š‹×ǣ‹’αͳʹǤ͸͸͸ͷ‡›’‹…‘ǣ’α
ͳʹǤ͸͸ͻ‡ȌǤ
134
‹‰̴ͳǤ ‹ˆ”ƒ……‹× †‡ ‡‡–ǦʹʹǤ ȋȌ ƒ‰‡ †‡Ž …”‹•–ƒŽ †‹ˆ”ƒ…–ƒ†‘ †‡–”‘ †‡Ž Žƒœ‘ †‡ ›Ž‘ “—‡
’‡”‹–‡ƒ–‡‡”‡Ž…”‹•–ƒŽ‡cryobufferǤȋȌŒ‡’Ž‘†‡—ƒ‹ƒ‰‡†‡Ž’ƒ–”א†‡†‹ˆ”ƒ……‹×†‡Ž…”‹•–ƒŽ
‡‡–Ǧʹʹ‡ͳͶǤͶǤŽ’ƒ–”א†‡†‹ˆ”ƒ……‹×•‡‡š’ƒ†‡Šƒ•–ƒ—ƒ”‡•‘Ž—…‹×†‡ʹǤ͸%›—‡•–”ƒ—ƒ
Ž‹‰‡”ƒ ƒ‹•‘–”‘’ÀƒǤ ȋȌ •…ƒ‡‘ †‡ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ ’ƒ”ƒ †‡–‡”‹ƒ” Žƒ ƒ„•‘”…‹× †‡ ‡ ‡ ‡Ž …”‹•–ƒŽǤ  ‡ŽŽƒ •‡
‹†‹…ƒŽƒ‡‡”‰Àƒ†‡Ž’—–‘†‡‹ˆŽ‡š‹×ȋ‹ˆȌαͳʹǡ͸͸͸ͷ‡˜ȋˆǯαǦͻǤ͵͵ǡˆǯǯαʹǤͺͻȌǡ›†‡Ž’‹…‘†‡ƒ„•‘”…‹×ȋ’Ȍα
ͳʹǡ͸͸ͻ‡˜ȋˆǯαǦͺǤʹͷǡˆǯǯαͷǤʹͺȌǤȋȌ‘•‹…‹×†‡Ž‘•ž–‘‘•†‡‡‡…‘–”ƒ†‘•‡†‹ƒ–‡ǤƒŽÀ‡ƒ”‘Œƒ
‹†‹…ƒ ‡Ž ‡Œ‡ „‹ƒ”‹‘ “—‡ ”‡Žƒ…‹‘ƒ Ž‘• ž–‘‘• †‡ ‡ †‡ ƒ„ƒ• ‘Ž±…—Žƒ•Ǥ ȋȌ ƒ’ƒ †‡ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒ
†‡•’—±•†‡ŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘—ƒ…‘””‡……‹×†‡ƒ‹•‘–”‘’Àƒ†‡Ž‘•†ƒ–‘•›—ƒ…‘””‡……‹×†‡Ž•‘Ž˜‡–‡Ǥ•’‘•‹„Ž‡
‘„‡”˜ƒ” Žƒ …‘–‹—‹†ƒ† ‡ ‡Ž ƒ’ƒ †‡ †‡•‹†ƒ†ǡ †‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ” —ƒ Š‡„”ƒ †‡ ‡ ‡Ž ‡Œ‡
˜‡”–‹…ƒŽǤ
Ž…”‹•–ƒŽ‡”ƒ‘”–‘””׏„‹…‘’”‹‹–‹˜‘›…‘–‡Àƒʹ…‘’Ž‡Œ‘•’”‘–‡ÀƒȀ‡Žƒ—‹†ƒ†
ƒ•‹±–”‹…ƒǡ …‘ — ’‘”…‡–ƒŒ‡ †‡ •‘Ž˜‡–‡ †‡Ž ͸ͷǤͺ͵ Ψ › — …‘‡ˆ‹…‹‡–‡ †‡ ƒ––Š‡™• †‡
͵Ǥʹͳ %͵ȀƒǤ ‘• †ƒ–‘• ˆ—‡”‘ ‹†‡šƒ†‘• ‡ ‹–‡‰”ƒ†‘• …‘ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ȋƒ„•…ŠȌ
ƒ’Ž‹…ƒ†‘ —ƒ …‘””‡……‹× †‡Ž †ƒÓ‘ ’‘” ”ƒ†‹ƒ…‹×Ǥ Ž …”‹•–ƒŽ ’‡”–‡‡…Àƒ ƒŽ ‰”—’‘
‘”–‘””׏„‹…‘ ’”‹‹–‹˜‘ǡ ʹʹʹǡ …‘ Ž‘• •‹‰—‹‡–‡• ’ƒ”ž‡–”‘• †‡ …‡Ž†‹ŽŽƒ ƒαͷ͸ǤͳʹǢ
„αͳͳͺǤͶͳǢ…αͳʹͲǤͲͷǢȽαȾαɀαͻͲιǤ‘•–‡”‹‘”‡–‡‡•–‘•†ƒ–‘•ˆ—‡”‘‡•…ƒŽƒ†‘•‡†‹ƒ–‡‡Ž
’”‘‰”ƒƒ ȋ˜ƒ• ʹͲͲ͸Ȍǡ “—‡ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž …žŽ…—Ž‘ †‡ Žƒ• ‡š–‹…‹‘‡• •‹•–‡ž–‹…ƒ•
’‡”‹–Àƒ†‹Ž—…‹†ƒ”“—‡‡š‹•–Àƒ—‡Œ‡Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽȋŽȌǡ‘–”‘‘Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽȋŠȌ›—‘†‡Ž‘•‡Œ‡•
ȋȌ‘•‡’‘†Àƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ”Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ†‡–”‘†‡Ž‰”—’‘‘”–‘””׏„‹…‘’”‹‹–‹˜‘’‘†Àƒ
–”ƒ–ƒ”•‡†‡…”‹•–ƒŽ‡•…‘•‹‡–”Àƒʹʹʹͳ‘ʹͳʹͳʹǤ
ƒ ‡•–”—…–—”ƒ ˆ—‡ ”‡•—‡Ž–ƒ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ±–‘†‘ †‡ †‹ˆ”ƒ……‹× ƒ×ƒŽƒ ȋsinglewavelenght
anomalous diffractionǡ Ȍ …‘ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ȋŠ‡Ž†”‹… ʹͲͲͺȌǡ ›ƒ “—‡ Ž‘• †ƒ–‘•
ˆ—‡”‘”‡…‘‰‹†‘•ƒŽƒŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒ†‡Ž’‹…‘Ǥ‡†‹ƒ–‡ˆ—‡’‘•‹„Ž‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”
ͳͲ •‹–‹‘• …‘””‡•’‘†‹‡–‡• ƒ ͷ †‡ Ž‘• •‡‹• ”‡•À†—‘• †‡ ‡‡– “—‡ ’”‡•‡–ƒ„ƒ †‡”‹˜ƒ–‹œƒ†ƒȋŽƒ’”‹‡”ƒ‡–‹‘‹ƒŠƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒŽ‹‹…‹‘†‡–”ƒ†—……‹×›‘”ƒŽ‡–‡
‡• ‡Ž‹‹ƒ†ƒȌǢ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ •‡ ”ƒ–‹ˆ‹…× Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ †‘• ’”‘–‡Àƒ• ’‘” …‡Ž†‹ŽŽƒǤ ƒ
‹•’‡……‹×˜‹•—ƒŽ†‡Žƒ’‘•‹…‹×†‡Ž‘•ž–‘‘•’‡•ƒ†‘•ȋ‡Ȍ‡˜‹†‡…‹ƒ†‘•clusters†‡…‹…‘
ž–‘‘•…ƒ†ƒ—‘”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘•’‘”—ƒ•‹‡–”Àƒ„‹ƒ”‹ƒǡ‡•†‡…‹”ǡ“—‡‡š‹•–‡—ƒ•‹‡–”Àƒ
‘ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ ȋ‹‰̴ͳ ȋȌȌǤ Ž ˆƒ•‡ƒ†‘ …‘•‡…—–‹˜‘ …‘ ”‡˜‡Ž× “—‡ ‡Ž ‰”—’‘
‡•’ƒ…‹ƒŽ …‘””‡…–‘ ‡”ƒ ʹͳʹͳʹǡ ’”‡•‡–ƒ†‘ —ƒ pseudosfree correlation coefficient
•‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ‡–‡ †‹ˆ‡”‡–‡ ȋ†‡„‡”Àƒ •‡” ƒ›‘”Ȍ ”‡•’‡…–‘ ʹʹʹͳǤ †‡ž• ‡†‹ƒ–‡
•‡ƒ’Ž‹…×—ƒ…‘””‡……‹×ƒ‹•‘–”×’‹…ƒƒŽƒ’ƒ†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ’ƒ”ƒ’‘†‡”
135
”‡ƒŽ‹œƒ”‡Ž–”ƒœƒ†‘†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ’‘Ž‹’‡’–À†‹…ƒ›•‡…—‡…‹ƒ—…Ž‡×–‹†‹…ƒ‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡
ȋ•Ž‡›ƒ†‘™–ƒʹͲͲͶȌǤƒ„‹±•‡ƒ’Ž‹…×—ƒ…‘””‡……‹×†‡Ž•‘Ž˜‡–‡†‡Žƒ’ƒ
†‡ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ȋDensity ModificationȌ ȋ‘™–ƒ ƒ†
ƒ‹ͳͻͻ͸Ȍȋ‹‰̴ͳȋȌȌǤ
‡‰—‹†ƒ‡–‡ǡ•‡’”‘…‡†‹×ƒŽ”‡ˆ‹ƒ†‘…‘ͷȋ—”•Š—†‘˜ǡƒ‰‹‡–ƒŽǤͳͻͻ͹Ȍǡ“—‡
‹…Ž—Àƒ ”‡ˆ‹ƒ†‘ ‡†‹ƒ–‡ ȋTranlation Libration ScrewmotionȌǡ ”‡•–”‹……‹‘‡• …‘‘
ȋnon crystallographic symmetryȌ ‡ ”‡‰‹‘‡• ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ• ȋ”‡•‹†—‘ ͷͳǦͷ͸Ǣ ͳͲͶǦͳͲͺǢ
ͳʹͺǦͳ͵ͳǢ ͳͶ͵ǦͳͶ͹ǢͳͷͺǦͳ͸ͲȌǡ › ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ …‘•–”—‹” —ƒ Ž‹„”‡”Àƒ ’ƒ”ƒ ‡•–ƒ„Ž‡…‡” Ž‘•
’ƒ”‡•†‡„ƒ•‡•ƒ–•‘›”‹…’ƒ”ƒ‡ŽǤŽ’”‘…‡•‘†‡”‡ˆ‹ƒ†‘•‡ƒŽ–‡”×‡–”‡—•‘†‡Ž
’”‘‰”ƒƒͷ›…‘•–”—……‹×ƒƒ‘Šƒ•–ƒŽŽ‡‰ƒ”ƒ—‘†‡Ž‘ˆ‹ƒŽƒ—ƒ”‡•‘Ž—…‹×
†‡ ʹǤ͹ͷ % …‘ Ž‘• •‹‰—‹‡–‡• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ Ž‘• ‹†‹…ƒ†‘”‡• ˆƒ…–‘” α ͲǤʹͶ % › ˆ”‡‡ α ͲǤ͵ͲǤ Ž
‘†‡Ž‘ˆ‹ƒŽ‹…Ž—ÀƒŽ‘•”‡•À†—‘•‡”Ͷ͵Ǧ
Žʹ͵ͺ›‡”Ͷ͵ǦŠ”ʹ͵Ͷ’ƒ”ƒƒ„ƒ•‘Ž±…—Žƒ•†‡
’”‘–‡Àƒǡ › Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ‡–‡”ƒ †‡Ž ‘Ž‹‰‘ ʹʹǤ ƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ ƒƒ…Šƒ†”ƒ
’”‡•‡–ƒ„ƒ‡ŽΨ†‡”‡•À†—‘•‡”‡‰‹‘‡•ˆƒ˜‘”‡…‹†ƒ•ǡ“—‡‡”ƒ†‡ŽͻͶǤͲͶΨ›†‡„‡”Àƒ•‡”ε
ͻͺΨǤ †‡ž•ǡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ’”‡•‡–ƒ„ƒ — ͺǤ͸Ψ †‡ ”‘–ž‡”‘• ’‘„”‡•ǡ ’ƒ”ž‡–”‘ “—‡
†‡„‡”Àƒ•‡”δͳΨǤ
2. DifracciónyprocesamientodeTFAMLSP22Br
ƒ”ƒ …‘ˆ‹”ƒ” Žƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ —…Ž‡‘–À†‹…ƒ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ˆ—‡”‘
†‹•‡Óƒ†‘•‘Ž‹‰‘•ʹʹ…‘„ƒ•‡•„”‘‹ƒ†ƒ•‡†‡–‡”‹ƒ†ƒ•’‘•‹…‹‘‡•ȋ–ƒŽ›…‘‘•‡
Šƒ…‘‡–ƒ†‘‡‡Žƒ’ƒ”–ƒ†‘†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ȌǤ‘•…”‹•–ƒŽ‡•“—‡‡Œ‘”†‹ˆ”ƒ…–ƒ”‘ˆ—‡”‘
ƒ“—‡ŽŽ‘• …‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ —–ƒ†ƒ ‡ Žƒ ͳͻ †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ȋŽŽƒƒ†‘ ”ͳͻȌǡ Šƒ•–ƒ ʹǤͳ %
ȋ‹‰̴ʹȌǤ ƒ ”‡…‘‰‹†ƒ †‡ †ƒ–‘• •‡ ”‡ƒŽ‹œ‘ ‡ ʹ͵Ǥͳ †‡ ǡ ŽÀ‡ƒ “—‡ ’”‡•‡–ƒ —ƒ
Ž‘‰‹–—††‡‘†ƒˆ‹ŒƒȋɉαͲǤͺ͹ʹ͸ͲͲ%ǡαͳͶǤʹͻͲ‡ȌǤ•–ƒŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒ•‡‡…—‡–”ƒ
•‹–—ƒ†ƒ‡‡Ž’ƒ–”א†‡ƒ„•‘”…‹×†‡”ž•ƒŽƒ†‡”‡…Šƒǡ‡•†‡…‹”ǡ•‡”‡ƒŽ‹œ×—ƒ”‡…‘‰‹†ƒ
†‡Ž‘•†ƒ–‘•†‡†‹ˆ”ƒ……‹×‡—’—–‘”‡‘–‘Ǥƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”†ƒÓ‘’‘””ƒ†‹ƒ…‹×‡‡Ž…”‹•–ƒŽ
›Žƒ’±”†‹†ƒ†‡Žƒ•‡ÓƒŽ†‡Ž„”‘‘‘’–ƒ‘•’‘”—ƒˆ—‡”–‡ƒ–‡—ƒ…‹×†‡Žƒ‡‡”‰Àƒ›—ƒ
”‡…‘‰‹†ƒ †‡ †ƒ–‘• †‡ ˆ‘”ƒ Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽǡ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ Žƒ ‹–‡”ˆƒœ helical collection
†‡–”‘†‡š—„‡‡‡Žȋ
ƒ„ƒ†‹Š‘ǡ‡–‡˜ƒ‡–ƒŽǤȌǤ
136
‹‰̴ʹǤ •–”ƒ–‡‰‹ƒ †‡ ”‡…‘‰‹†ƒ ’ƒ”ƒ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• Ǧʹʹ”Ǥ ȋȌ ƒ‰‡ †‡Ž …”‹•–ƒŽ …‘Ž‘…ƒ†‘ †‡–”‘ †‡Ž
Žƒœ‘ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘•‡ƒ’Ž‹…×—ƒ”‡…‘‰‹†ƒ†‡–‹’‘Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽǡ“—‡‡†‹ƒ–‡Žƒ•‡Ž‡……‹×†‡—’—–‘‹‹…‹ƒŽȋͳȌ›
—’—–‘ˆ‹ƒŽ ȋʹȌ’‡”‹–‡Žƒ ”‡…‘‰‹†ƒ†‡•’Žƒœƒ†ƒƒŽ‘Žƒ”‰‘ †‡Ž…”‹•–ƒŽǡ…‘ —’‘†‡”†‡†‹ˆ”ƒ……‹×•‹‹Žƒ”›
‡•–ƒ„Ž‡ȋFlot_2010ȌǤȋȌ•…ƒ‡‘†‡ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ’ƒ”ƒ†‡–‡”‹ƒ”Žƒ‡‡”‰Àƒ†‡ƒ„•‘”…‹×†‡ž–‘‘†‡„”‘‘
‡‡Ž…”‹•–ƒŽǤ‡„‹†‘ƒ“—‡ŽƒŽÀ‡ƒ—–‹Ž‹œƒ†ƒ‡”ƒ†‡Ž‘‰‹–—††‡‘†ƒˆ‹Œƒǡ‡ŽŽ‘‹’Ž‹…׊ƒ…‡”—ƒ”‡…‘‰‹†ƒ‡—
’—–‘†‡•’Žƒœƒ†‘ƒŽƒ‹œ“—‹‡”†ƒ†‡Ž’‹…‘†‡ƒ„•‘”…‹×™˜αͲǤͺ͹ʹ͸ͲͲ%ǡ‡˜αͳͶǤʹͻͲǤ
‡„‹†‘ƒ“—‡‡•–‘•…”‹•–ƒŽ‡•†‹ˆ”ƒ…–ƒ„ƒ‡Œ‘”ǡ‡Ž…‘Œ—–‘†‡†ƒ–‘•ˆ—‡—•ƒ†‘’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ
…ƒ„‘ — ”‡’Žƒœƒ‹‡–‘ ‘Ž‡…—Žƒ” —•ƒ†‘ …‘‘ ‘†‡Ž‘ ‡Ž ’†„ ‘„–‡‹†‘ ƒ –”ƒ˜±• †‡
‡‡–ǦʹʹǤŽ’”‘…‡•‘†‡”‡ˆ‹ƒ†‘‹’Ž‹…טƒ”‹‘•…‹…Ž‘•…‘‡Ž’”‘‰”ƒƒ
ȋ‹…Ž—›‡†‘‹‹…‹ƒŽ‡–‡’ƒ•‘•†‡…—”‡’‘”À‰‹†‘ǡǡȌǤ‘•ïŽ–‹‘•’ƒ•‘•†‡”‡ˆ‹ƒ†‘
•‡ŽŽ‡˜ƒ”‘ƒ…ƒ„‘‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒȋƒ”–ǡ‘ƒ…‡–ƒŽǤȌǡ“—‡”‡ƒŽ‹œƒ
—”‡ˆ‹ƒ†‘‡†‹ƒ–‡—ƒ‘˜‡†‘•ƒ”‡•–”‹……‹×„ƒ•ƒ†ƒ‡ȋLocalStructureSimilarity
RestraintsȌ “—‡ ’‡”‹–‡ ‡š’Ž‘–ƒ” Žƒ ‹ˆ‘”ƒ…‹× †‡ ‡•–”—…–—”ƒ• ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ• › ˆƒ…‹Ž‹–ƒ” ‡Ž
—•‘†‡Ǥ‡–”‘†‡Ž’”‘‰”ƒƒˆ—‡”‘—•ƒ†ƒ•Žƒ•ƒ’Ž‹…ƒ…‹‘‡•
‡ŽŽ›ǡ“—‡
’‡”‹–‡ ˆ‹Œƒ” ”‡•–”‹……‹‘‡• †‡ ‰‡‘‡–”Àƒ ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” ˜‹‘Žƒ…‹‘‡• ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ• …‘ Žƒ
…‘•–”—……‹× ƒ ƒ‘ ȋŽ ’ƒ”ƒ ‡Ž Ȍǡ › form factor correction ȋ’‡”‹–‡ ”‡—‹” Ž‘•
†ƒ–‘• ƒ —ƒ Ž‘‰‹–—† †‡ ‘†ƒ †‘†‡ ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ †‹•’‡”•‹× ‡• •‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ‡–‡
†‹ˆ‡”‡–‡ȌǤŽƒ’ƒ†‡†‡•‹†ƒ††‡Ž‘•†ƒ–‘•…‘ˆƒ•‡•’ƒ”ƒǦʹʹ”…‘‡Ž‘†‡Ž‘
’ƒ”…‹ƒŽ ‡‡–Ǧʹʹ ‘•–”ƒ„ƒ — ’‹…‘ †‡ •‡ÓƒŽ ƒ×ƒŽƒ ȋεͷɐȌ ‡ Žƒ ’‘•‹…‹×
‡•’‡”ƒ†ƒ’ƒ”ƒ‡Ž„”‘‘ǡ…‘ˆ‹”ƒ†‘Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ȋ‹‰̴͵ȌǤ
137
‹‰̴͵Ǥƒ’ƒ†‡†‡•‹†ƒ†ƒ×ƒŽƒȋ‘Ǧ…Ȍ†‘†‡•‡”‡˜‡Žƒ—ƒ•‡ÓƒŽεͷɐ…‘””‡•’‘†‹‡–‡ƒŽ”†‡Žƒ„ƒ•‡†‡
„”‘‘”ƒ…‹Ž“—‡•—„•–‹–—›‡ͳͻ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ†‡Ž‘Ž‹‰‘ʹʹǤ
ƒ ‡•–”—…–—”ƒ ˆ‹ƒŽ ‹…Ž—Àƒ Ž‘• ”‡•À†—‘• ‡”ͶͶǦ›•ʹ͵͹ ’ƒ”ƒ Žƒ …ƒ†‡ƒ › ‡”ͶͶǦ”‰ʹ͵͵
’ƒ”ƒ Žƒ …ƒ†‡ƒ ǡ ƒ•À …‘‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ —…Ž‡‘–À†‹…ƒ …‘’Ž‡–ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‘Ž‹‰‘ ʹʹǤ ƒ
•—’‡”‹’‘•‹…‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ‘„–‡‹†ƒ‡†‹ƒ–‡‡‡–Ǧʹʹ›Ǧʹʹ”
‘ ”‡˜‡Žƒ ‰”ƒ†‡• …ƒ„‹‘•ǡ †‡ ˆ‘”ƒ “—‡ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡Ž „”‘‹ƒ†‘ ‘ ‹’Ž‹…ƒ
…ƒ„‹‘• ‡•–”—…–—”ƒŽ‡• ‡ ‡Ž …‘Œ—–‘ ‰Ž‘„ƒŽ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ˆ‹ƒŽ‡–‡ •‡
‘„–—˜‘Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ǧʹʹ”…‘—ƒ•‡•–ƒ†À•–‹…ƒ•†‡”‡ˆ‹ƒ†‘×’–‹ƒ•’ƒ”ƒŽƒ
”‡•‘Ž—…‹× ˆ‹ƒŽ †‡ ʹǤͶͷ %ǡ ˆƒ…–‘”α ͳͺǤʹȀ ˆ”‡‡α ʹʹǤͺ ȋƒ„Žƒ̴ͳȌ › — ƒ’ƒ †‡ †‡•‹†ƒ†
‡Ž‡…–”א‹…ƒ †‡ •—ˆ‹…‹‡–‡ …ƒŽ‹†ƒ† …‘‘ ’ƒ”ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ” ‡Ž stacking ‡–”‡ Žƒ• „ƒ•‡•
’‹”‹‹†À‹…ƒ• › ’—”À‹…ƒ• †‡Ž ȋ‹‰̴ͶȌǤ Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ Žƒ ‰‡‘‡–”Àƒ ˆ‹ƒŽ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž
•‡”˜‹†‘”MolProbityȋŠ‡ǡ”‡†ƒŽŽ‡–ƒŽǤȌ’‡”‹–‹×‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡ŽͻͺǤͶΨ†‡Ž‘•”‡•À†—‘•
•‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ œ‘ƒ ˆƒ˜‘”ƒ„Ž‡• ȋ•—’‡”‹‘” ƒŽ ͻͶǤͲͶ Ψ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ‡‡–Ǧ
ʹʹȌ
138
ƒ„Žƒ̴ͳǤ•–ƒ†À•–‹…ƒ•†‡Ž’”‘…‡•ƒ†‘›”‡ˆ‹ƒ†‘’ƒ”ƒǦʹʹ”Ǥ
139
‹‰̴ͶǤ ƒ’ƒ †‡ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒ †‡ˆ‹‹†‘ ’ƒ”ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ǦʹʹǤ Ž ƒ’ƒ †‡ †‡•‹†ƒ†
‡Ž‡…–”א‹…ƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ ˆ‘…ƒŽ‹œƒ†‘ ‡ —ƒ ”‡‰‹× †‡Ž ǡ †‘†‡ •‡ —‡•–”ƒ ‡Ž stacking ’”‡•‡–‡ ‡–”‡ Žƒ•
„ƒ•‡•†‡Žǡƒ†‡ž•‡•’‘•‹„Ž‡†‹•–‹‰—‹”Žƒ•‘Ž±…—Žƒ•†‡ƒ‰—ƒǤ
‹‰̴ͷǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡ƒƒ…Šƒ†”ƒ’ƒ”ƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒǦʹʹ”Ǥ͵͹͸†‡Ž‘•”‡•À†—‘••‡‡…—‡–”ƒ
‡”‡‰‹‘‡•ƒƒ…Šƒ†”ƒˆƒ˜‘”‡…‹†ƒ•›–‘†‘•Ž‘•”‡•À†—‘•ȋ͵ͺͲȌ‡•–ƒ‡”‡‰‹‘‡•’‡”‹–‹†ƒ•Ǥ
140
E.RESULTADOS:ANÁLISISESTRUCTIRALDETFAMLSP22
ƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ†—”ƒ ‘ …”‹•–ƒŽ‹œ× •‹ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ǡ Ž‘• ‡Œ‘”‡• …”‹•–ƒŽ‡•
ˆ—‡”‘ ‘„–‡‹†‘• …‘ ‡Ž ‘Ž‹‰‘—…Ž‡×–‹†‘ †‡ Žƒ ”‡‰‹× †‡ ’”‘–‡……‹× †‡ ’ƒ”ƒ Light
StrandPromoterȋȌ†‡—ƒ‡š–‡•‹×†‡ʹʹ’„Ǥ
ƒ †‡–‡”‹ƒ…‹× ‡•–”—…–—”ƒŽ ‡†‹ƒ–‡ ±–‘†‘• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•ǡ “—‡ ‹…Ž—›‡ †ƒ–‘• †‡
”ƒ›‘•†‡…”‹•–ƒŽ‡•…‘’”‘–‡Àƒ†‡”‹˜ƒ–‹œƒ†ƒ…‘•‡Ž‡‹‘Ǧ‡–‹‘‹ƒȋ‡‡–ǦǦʹʹȌ
‘†‡”‹˜ƒ–‹œƒ†‘ …‘”‘‘Ǧ”ƒ…‹Ž‘ȋǦʹʹ”Ȍǡ’‡”‹–‹‡”‘‘„–‡‡”—ƒƒ’ƒ
†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ•—ˆ‹…‹‡–‡’ƒ”ƒƒ•‹‰ƒ”Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡›ǤƒžŽ‹•‹•
†‡–ƒŽŽƒ†‘ †‡ Žƒ• ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ’”‘–‡ÀƒǦ —‡•–”ƒ “—‡ ƒ„‘• …”‹•–ƒŽ‡• ‘ ’”‡•‡–ƒ
—ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ•—„•–ƒ…‹ƒŽ†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡’”‘–‡Àƒƒ–‹˜ƒǤ
1.
Curvatura del ADN ofrecida por la proteína en el complejo TFAM
LSP22
‡•—’”‘–‡ÀƒȽǦ‘†—Žƒ”ǡ“—‡…‘’”‡†‡†‘•†‘‹‹‘•
„‘šȋ
ͳ›
ʹȌǡ
…ƒ†ƒ —‘ †‡ ‡ŽŽ‘• •‡ ‡š–‹‡†‡ —‘• ͹ͷ ”‡•À†—‘• ȋ”‡•À†—‘• ͶͶǦͳʹͲ › ͳʹͷǦʹʹͷǡ
”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡Ȍȋ‹‰̴ͳȌǤ•–‘••‡‡…—‡–”ƒ…‘‡…–ƒ†‘•’‘”—Ž‹‡”‡…‘ˆ‘”ƒ…‹×
Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽȋ”‡•À†—‘•ͳʹͶǦͳͷʹȌ›ǡˆ‹ƒŽ‡–‡ǡ•‡ŠƒŽŽƒ—ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‡…‘ˆ‘”ƒ…‹×
’”ž…–‹…ƒ‡–‡ ‡š–‡†‹†ƒ ȋ”‡•À†—‘• ʹʹ͸Ǧʹ͵͹ȌǤ „ƒ• „‘š …‘•‹•–‡ ‡ ͵ Š±Ž‹…‡•ǦȽ
’Ž‡‰ƒ†ƒ•‡Žƒ–À’‹…ƒ›…‘•‡”˜ƒ†ƒ†‹•’‘•‹…‹×†‡“—‡’”‡•‡–ƒŽ‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤ
ƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡‹–‡”ƒ†‡Žƒ…‘–ƒ…–ƒ…‘‡Ž•—”…‘‡‘”†‡Ž‡†‹ƒ–‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•
’‘Žƒ”‡• ‘ ‘Ǧ’‘Žƒ”‡•ǡ …‘ ”‡•À†—‘• ‡•’‡…Àˆ‹…‘• “—‡ ’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡ ‘ †‡ ˆ‘”ƒ –‘–ƒŽ •‡
‹–‡”…ƒŽƒ ‡–”‡ Žƒ• „ƒ•‡•Ǥ ‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘š ’”‡•‡–ƒ —ƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× ‘
†‹•’‘•‹…‹×†‡…ƒ„‡œƒ…‘…ƒ„‡œƒǡ†‘†‡‡Ž„”ƒœ‘…‘”–‘†‡Žƒǡ“—‡‹…Ž—›‡Žƒ•Š±Ž‹…‡•ͳ›
ʹǡ‡•–ž‘”‹‡–ƒ†‘•Šƒ…‹ƒŽƒ”‡‰‹×…‡–”ƒŽ†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ‰Ž‘„ƒŽ›”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ’‘”—‡Œ‡
†‡ •‹‡–”Àƒ „‹ƒ”‹ƒǤ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ Žƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× …‘ŽƒǦ…‘Žƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘•–”—…–‘ •‹–±–‹…‘
†‹•‡Óƒ†‘ ‡†‹ƒ–‡ ‹‰‡‹‡”Àƒ ‰‡±–‹…ƒ Ǥǡ “—‡ ’”‡•‡–ƒ — …‘’Ž‡Œ‘ ‡•–ƒ„Ž‡ …‘ ‡Ž
ȋˆ—•‹×†‡
„‘š†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ…‘
„‘š†‡—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒȌǡ†‘†‡Ž‘•
†‘• „”ƒœ‘• …‘”–‘• †‡ Žƒ †‹•’‘•‹…‹× •‡ ‡…—‡–”ƒ ‹”ƒ†‘ Šƒ…‹ƒ ‡Ž ‡š–‡”‹‘” †‡Ž ‡Œ‡
…‡–”ƒŽȋ–‘––ǡƒ‰‡–ƒŽǤʹͲͲ͸Ȍȋ†‡–ƒŽŽƒ†‘ž•ƒ†‡Žƒ–‡ȌǤ
ͳ …‘–ƒ…–ƒ Žƒ ”‡‰‹× ͳ †‡ ǡ “—‡ …‘’”‡†‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ͳʹ͵Ͷͷ͸ǡ
‹‡–”ƒ• “—‡ ʹ …‘–ƒ…–ƒ Žƒ ”‡‰‹× ʹ †‡ ǡ …‘ •‡…—‡…‹ƒ ͳͶͳͷͳ͸ͳ͹ͳͺͳͻʹͲʹͳǤ
 ‡•–ƒ• ”‡‰‹‘‡• Žƒ ’”‘–‡Àƒ ƒŽŽƒƒ › ‡•ƒ…Šƒ ‡Ž •—”…‘ ‡‘” †‡Ž ‡†‹ƒ–‡ Žƒ
•‡’ƒ”ƒ…‹× †‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ †‡ ˆ‘•ˆƒ–‘• †‡ ƒ„ƒ• …ƒ†‡ƒ•ǡ ‹’‘‹‡†‘ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ˆ‹ƒŽ
†‡Ž †‡ ͳͺͲιǤ ‡–”‘ †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ †‘•
”‡•À†—‘• “—‡ •‡ ‹–‡”…ƒŽƒ ‡ ‡Ž ǡ ‡—ͷͺ ’ƒ”ƒ ͳ › ‡—ͳͺʹ ’ƒ”ƒ ʹǡ ‡ Ž‘•
’—–‘•†‡ƒ›‘”…—”˜ƒ–—”ƒ‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡ˆ‹‹†ƒ•Ǥ
–”‡ ‡•–‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘šǡ “—‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ†‘ …‘ Ž‘• •—”…‘•
‡‘”‡• †‡Ž ǡ ‡š‹•–‡ — Ž‹‡” Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ ’‘–‡…‹ƒŽ‡–‡ „ž•‹…‘ ƒŽ‘Œƒ†‘ ‡ ‡Ž •—”…‘
‡‘”†‡Žƒœ‘ƒ†‡Ž•‹–—ƒ†ƒ‡–”‡Žƒ”‡‰‹×ͳ›”‡‰‹×ʹǡ…‘…‘ˆ‘”ƒ…‹×–À’‹…ƒ†‡
Ǧǡ ‡šƒ…–ƒ‡–‡ ‡ ‡Ž •—”…‘ ‡‘” ȋ‹‰̴ͳȋȌȌǤ ƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× †‡Ž Ž‹‡” ‡•
’‡”’‡†‹…—Žƒ” ƒŽ › ƒŽ ‡Œ‡ †‡ •‹‡–”Àƒ “—‡ ”‡Žƒ…‹‘ƒ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘šǤ Ž
Ž‹‡”†‡•–ƒ…ƒƒ•‹’Ž‡˜‹•–ƒ’‘”‡ŽŠ‡…Š‘†‡“—‡•‡‡…—‡–”ƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ
141
‹†—…‹†ƒ •‘„”‡ ‡Ž ’‘” Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘š ‡†‹ƒ–‡ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ‘
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ•…‘Ž‘•‡š–”‡‘•†‡Ž“—‡•‘„”‡•ƒŽ‡†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒȋ‹‰̴ͳȋȌȌǤ
‹ƒŽ‡–‡ǡ‡…‘–”ƒ‘•—ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ’‘•–‡”‹‘”ƒ
ʹǤŽƒ‡•–”—…–—”ƒˆ‹ƒŽˆ—‡
‹’‘•‹„Ž‡–”ƒœƒ”–‘†ƒŽƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǡˆƒŽ–ƒ†‘ͻ”‡•À†—‘•ˆ‹ƒŽ‡•ǡ‡•†‡…‹”ǡ•‡–”ƒœ×Šƒ•–ƒ
›•ʹ͵͹ȋ‹‰̴ͳȋȌȌǤ•–ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǡ“—‡ƒŽ‹‰—ƒŽ“—‡‡ŽŽ‹‡”’”‡•‡–ƒ—’‘–‡…‹ƒŽ
‡š–”‡ƒ†ƒ‡–‡ „ž•‹…‘ǡ •‡ Šƒ ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘ …‘ Žƒ Šƒ„‹Ž‹†ƒ† †‡ ’ƒ”ƒ Žƒ —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒŽǤ‹‡„ƒ”‰‘ǡ‡Žƒ’”‡•‡–‡‡•–”—…–—”ƒ‡•–ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‘—‡•–”ƒ
—ƒ‹–‡”ƒ……‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡ŽǤ
‹‰̴ͳǤ‘’Ž‡Œ‘ǦʹʹǤȋȌ‡…—‡…‹ƒ†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ†ƒȋ‡ƒœ—Žǡž•‹–‡•‘’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ‘”‹…ƒ
‡…‹–‘•‹ƒ•ǡ›ƒœ—Ž…‹‡Ž‘’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ‘”‹…ƒ‡‰—ƒ‹ƒ•ȌǤƒ•…ƒŒƒ•ƒ”ƒŒƒǡ˜‡”†‡›ƒƒ”‹ŽŽƒ•‹„‘Ž‹œƒŽ‘•
†‘‹‹‘•
ͳǡ
ʹ›‡ŽŽ‹‡”ȋȌ”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡ǡ“—‡…‘–ƒ…–ƒ…‘‡ŽǤ‘•”‡•À†—‘•†‡“—‡
‹–‡”…ƒŽƒ ‡Ž •‡ —‡•–”ƒ …‘ ˆ‘†‘ ”‘•ƒ†‘ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• “—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ …‘–ƒ…–‘• …‘ Žƒ•
„ƒ•‡• •‡ —‡•–”ƒ •‹‰—‹‡†‘ ‡Ž …׆‹‰‘ †‡ …‘Ž‘”‡• †‡ Ž‘• †‘‹‹‘•Ǥ ƒ• …ƒŒƒ• ”‘Œƒ• ‹†‹…ƒ ‡Ž ‘–‹˜‘ 142
‹˜‡”•‘ › Žƒ• …ƒŒƒ• ‡‰”ƒ• Žƒ• ”‡‰‹‘‡• †‘†‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ˆ—‡”–‡ †‡•˜‹ƒ…‹× ‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ twist › rollǤ ƒ•
ŽÀ‡ƒ• †‹•…‘–‹—ƒ• ”‡’”‡•‡–ƒ Ž‘• ’—‡–‡• Š‹†”׉‡‘ –‹’‘ ‡Žƒ…‡ „‹ˆ—”…ƒ†‘• ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Ž‘•
†‘‹‹‘• †‡ ƒ Ž‘ Žƒ”‰‘ †‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒǡ ‘•–”ƒ†‘ Ž‘• ”‡•À†—‘• “—‡ •‡ ‹–‡”…ƒŽƒ › ‡Ž ‹‘ ”‡•‹†—‘
–”ƒœƒ†‘ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒǤ ‡„ƒŒ‘ •‡ —‡•–”ƒ —ƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ͵ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ Žƒœ‘•Ǥ ‘•
†‘‹‹‘• ͳ › ʹ …‘ •—• ”‡•’‡…–‹˜ƒ• Š±Ž‹…‡• •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘Ž‘”‡ƒ†‘• ‡ ƒ”ƒŒƒ › ˜‡”†‡ǡ
”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡ǤŽŽ‹‡”•‡”‡’”‡•‡–ƒ‡ƒƒ”‹ŽŽ‘ǡ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•ˆŽƒ“—‡ƒ–‡•ǡŽ‘•‡š–”‡‘•Ǧ
–‡”‹ƒŽ›Ǧ–‡”‹ƒŽǡ‡‰”‹•Ǥ‘•”‡•À†—‘•“—‡•‡‹–‡”…ƒŽƒ‡–”‡‡Žȋ‡—ͷͺ›‡—ͳͺʹȌ•‡—‡•–”ƒ‡
ˆ‘”ƒ†‡„ƒ””ƒ•Ǥ
Ž ‘†‘ ‡ ‡Ž “—‡ ‡Ž •‡ ‡…—‡–”ƒ …—”˜ƒ†‘ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǧʹʹ —‡•–”ƒ
•‹‹Ž‹–—†‡•…‘Ž‘“—‡•—…‡†‡‡Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ†‡’”‘–‡Àƒ•ǡ“—‡•‘’”‘–‡Àƒ•†‡—‹×ƒŽ
•—”…‘ ‡‘” †‡Ž …‘ —ƒ ˆ—…‹‘ƒŽ‹†ƒ† †‡ –‹’‘ ƒ”“—‹–‡…–—”ƒŽ ‡ Ž‘• —…Ž‡‘‹†‡• †‡
’”‘…ƒ”‹‘–ƒ• ȋ‹…‡ǡ ƒ‰ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻ͸Ǣ ‘—™ ƒ† ‹…‡ ʹͲͲ͹ȌǤ ‡–”‘ †‡ ‡•–ƒ ˆƒ‹Ž‹ƒ †‡
’”‘–‡Àƒ•‡…‘–”ƒ‘•’”‘–‡Àƒ•…‘‘ȋIntegrationHostFactorȌǡ“—‡‹†—…‡—ƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ‡‡Ž†‡Šƒ•–ƒͳͺͲιǡ†ƒ†‘Ž—‰ƒ”ƒ—ˆ‘”ƒˆ‹ƒŽ†‡ƒŽǤ•–ƒ’”‘–‡Àƒ
ˆ‘”ƒ†À‡”‘•ǡ›—‡ƒŽ‡†‹ƒ–‡Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×ƒŽ•—”…‘‡‘”†‡—ƒŠ‘ŒƒȾ‘Dz
ribbon armdzǤ ƒ ‹–‡”ˆƒœ †‡ †‹‡”‹œƒ…‹× ‡–”‡ Žƒ• †‘• •—„—‹†ƒ†‡• ‡• ”‹…ƒ ‡ ”‡•À†—‘•
’‘•‹–‹˜‘• › •‹”˜‡ ’ƒ”ƒ ‡—–”ƒŽ‹œƒ” Žƒ ”‡’—Ž•‹× ‡š‹•–‡–‡ ‡–”‡ Žƒ• …ƒ”‰ƒ• ‡‰ƒ–‹˜ƒ• †‡Ž
‡•“—‡Ž‡–‘ˆ‘•ˆƒ–‘Ǥ
2.
SuperficieelectrostáticayconservacióngeneralenTFAM
ŽƒƒŽ‹œƒ”‡Ž’‘–‡…‹ƒŽ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘›”‡’”‡•‡–ƒ”Ž‘•‘„”‡—ƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡†‡‘‘ŽŽ›†‡Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘ǡ‘„•‡”˜ƒ‘•“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—ƒ’”‘–‡Àƒ…‘
— ‡Ž‡˜ƒ†‘ ’‘–‡…‹ƒŽ „ž•‹…‘Ǥ  Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ •‡ †‹•–‹‰—‡ –”‡• ”‡‰‹‘‡• …ƒ”‰ƒ†ƒ•
’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡ǡ “—‡ …‘‹…‹†‡ …‘ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• †‡ žš‹ƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡Ž ǣ …ƒ”ƒ
‹–‡”ƒ†‡
ͳǡ…ƒ”ƒ‹–‡”ƒ†‡
ʹ›Žƒ”‡‰‹×†‡ŽŽ‹‡”ȋ‹‰̴ʹȌǤ
‹‰̴ʹǤ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ǡ ‡ †‘• ‘”‹‡–ƒ…‹‘‡•
†‹ˆ‡”‡–‡•”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ•’‘”ͳͺͲιǤƒœ—Ž•‡—‡•–”ƒŽƒ•”‡‰‹‘‡•…—›‘’‘–‡…‹ƒŽ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘‡•–ž…ƒ”‰ƒ†‘
’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡›‡”‘Œ‘ǡ…ƒ”‰ƒ†‘‡‰ƒ–‹˜ƒ‡–‡Ǥ
Ž ”‡ƒŽ‹œƒ” —ƒ ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘ †‡ …‘ †‹ˆ‡”‡–‡• Š‘×Ž‘‰‘• ‡ ‘”‰ƒ‹•‘•
—Ž–‹…‡Ž—Žƒ”‡• ȋ‹‰̴͵ ȋȌȌǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ‡š‹•–‡ — ‡Ž‡˜ƒ†‘ ‰”ƒ†‘ †‡
…‘•‡”˜ƒ…‹× ‡–”‡ Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• ǡ ‡š…‡’–‘ ‡ Žƒ œ‘ƒ †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǤ  ‡Ž
…ƒ•‘ †‡ Žƒ ‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡š‹•–‡ †‹ˆ‡”‡–‡• Ž‘‰‹–—†‡• ‡ ‹…Ž—•‘ ƒ—•‡…‹ƒ †‡ …‘Žƒ Ǧ
143
–‡”‹ƒŽǡ…‘‘‡•‡Ž…ƒ•‘†‡ŽŠ‘×Ž‘‰‘†‡‡Ž‡˜ƒ†—”ƒȋʹ’ȌǤŽ”‡’”‡•‡–ƒ”Žƒ
…‘•‡”˜ƒ…‹× ‡š‹•–‡–‡ ‡ ǡ …‘ —ƒ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× †‡ …‘Ž‘”‡• †‡ ”‘Œ‘ ƒ „Žƒ…‘ ‡
ˆ—…‹×†‡Ž‰”ƒ†‘†‡…‘•‡”˜ƒ…‹×†‡ž•ƒ‡‘•ȋ‹‰̴͵ȋȌȌǡ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡
‡š‹•–‡ —ƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ ”‡•À†—‘• …‘•‡”˜ƒ†‘• ‡ ”‡‰‹‘‡• †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒǤ
‘…”‡–ƒ‡–‡ǡ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• †‡–‡”‹ƒ†ƒ•ǡ †‘†‡ ‡š‹•–‡ ‹–‡”ƒ……‹×
’”‘–‡ÀƒǦŠƒ›—‰”ƒï‡”‘†‡”‡•À†—‘•…‘•‡”˜ƒ†‘•ǡƒ•À…‘‘‡‡ŽŽ‹‡”Ǥ
‹‰̴͵Ǥ ‘•‡”˜ƒ…‹× ‡–”‡ Š‘×Ž‘‰ƒ•Ǥ ȋȌ Ž‹‡ƒ‹‡–‘ ‡–”‡ †‹ˆ‡”‡–‡• †‡ ‘”‰ƒ‹•‘•
’Ž—”‹…‡Ž—Žƒ”•ȋmetazoosȌǡ†‘†‡•‡‹†‹…ƒŽ‘•†‘‹‹‘•‡–ž†‡
„‘šǡ‡ŽŽ‹‡”›’‘”‹‘Žƒ…‘ŽƒǦ
–‡”‹ƒŽǤŽ‰”ƒ†‘†‡…‘•‡”˜ƒ…‹×‘‹†‡–‹†ƒ†‡–”‡”‡•À†—‘••‡‹†‹…ƒ‡…‘Ž‘””‘Œ‘ǡ†‘†‡Ž‘•”‡•À†—‘•…‘
ˆ‘†‘ ”‘Œ‘ ‡•–ž …‘•‡”˜ƒ†‘• ƒŽ ͳͲͲΨǤ ‘• –”‹ž‰—Ž‘• ‹†‹…ƒ Ž‘• ”‡•À†—‘• †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× › …‘ ‡•–”‡ŽŽƒ•ǡ
”‡•À†—‘• †‡•–ƒ…ƒ†‘• ’‘” •— ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡Ž Ǥ ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ʹʹǡ
†‘†‡Žƒ…‘Ž‘”ƒ…‹×”‡’”‡•‡–ƒ‡Ž‰”ƒ†‘†‡…‘•‡”˜ƒ…‹×†‡Ž‘•”‡•À†—‘•ǣͲǦ͵ͲΨα„Žƒ…‘ǡ͵ͳǦͷͲΨ჏ƒ”‹ŽŽ‘ǡ
ͷͳǦ͸ͻΨ჏ƒ”‹ŽŽ‘‹–‡•‘ǡ͹ͲǦͺͻΨᐃ”ƒŒƒǢͻͲǦͻͻΨᐃ”ƒŒƒˆ—‡”–‡ǢͳͲͲΨα”‘Œ‘Ǥ
144
3.
CaracterísticasdelADNLSP22enlaestructuraTFAMLSP22
 Žƒ ‡•–”—…–—”ƒǡ ‡Ž •—ˆ”‡ †‘• …—”˜ƒ–—”ƒ• —› ƒ”…ƒ†ƒ• †‡ ̱ͻͲιǡ …ƒ†ƒ —ƒ †‡ ‡ŽŽƒ•
’”‘˜‘…ƒ†ƒ ’‘” —ƒ „‘šǡ †ƒ†‘ …‘‘ ”‡•—Ž–ƒ†‘ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‰Ž‘„ƒŽ †‡ ͳͺͲι ›
“—‡†ƒ†‘ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ȋ‹‰̴Ͷ ȋȌȌǤ ‡–”‘ †‡ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• ͳ › ʹ ’‘†‡‘• †‡ˆ‹‹” Ž‘•
’—–‘• †‡ ƒ›‘” …—”˜ƒ–—”ƒ “—‡ …‘•‹•–‡ ‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ͵Ͷͷ
͸ ’ƒ”ƒ Žƒ ”‡‰‹×ͳ ›
ͳͶͳͷͳ͸ͳ͹ ‡ Žƒ ”‡‰‹× ʹǤ  — Ǧ …ƒ×‹…‘ǡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ Ž‘• ˆ‘•ˆƒ–‘•
†‹•–ƒ…‹ƒ†‘•’‘”…—ƒ–”‘„ƒ•‡•‡‡Ž•—”…‘‡‘”‡•†‡ͳͳǤ͹%Ǥ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ”‡‰‹×ͳǡŽƒ
†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡͹ȋ…ƒ†‡ƒȌ›ʹͲȋ…ƒ†‡ƒȌ‡•†‡ʹʹǤͶ%ǡ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒŽƒ”‡‰‹×ʹŽƒ
†‹•–ƒ…‹ƒ ‡• †‡ ʹͳǤͻ %ǡ ‡–”‡ ͳ͹ › ͳͲ ȋ‹‰̴Ͷ ȋȌȌǤ ŽŽ‘ ‹†‹…ƒ ‡Ž ‡•ƒ…Šƒ‹‡–‘ “—‡ Žƒ
’”‘–‡Àƒ…ƒ—•ƒ‡‡Ž•—”…‘‡‘”Ǥ
 ‡•–ƒ• †‘• ”‡‰‹‘‡• ‡š‹•–‡ — ˜ƒŽ‘” ‡š–”‡ƒ†ƒ‡–‡ ’‘•‹–‹˜‘ †‡ roll ȋ…‘ žš‹‘• †‡
ͷͲι›͸ͲιȌ†‡„‹†‘ƒŽƒˆ—‡”–‡…—”˜ƒ–—”ƒ‹†—…‹†ƒǡ“—‡Šƒ…‡˜‘Ž…ƒ”‡Ž•—”…‘‡‘”Šƒ…‹ƒ‡Ž
•—”…‘ƒ›‘”ǡ‹‡–”ƒ•“—‡‡Ž˜ƒŽ‘”†‡twist†‹•‹—›‡ȋ…‘—À‹‘†‡ͳͲιȌ‡‡Ž’ƒ”†‡
„ƒ•‡•…‡–”ƒŽȋͶͷȀͺ
ͻǡͳͷͳ͸Ȁ͹
ͺȌ…‘Ž‘“—‡‡Ž•—”…‘‡‘”•‡‡…—‡–”ƒ†‘„Žƒ†‘›
ƒ„‹‡”–‘ǤŽƒ…ƒ”ƒ‹–‡”ƒ†‡…ƒ†ƒ†‘„Žƒ‹‡–‘ǡ‡•†‡…‹”ǡ‡‡Ž•—”…‘ƒ›‘”†‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•
†‡ ͳ › ʹǡ Ž‘• ’ƒ”‡• †‡ „ƒ•‡• …‘ ƒ›‘” ˜ƒŽ‘” †‡ ”‘ŽŽ ”‡ƒŽ‹œƒ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ƒ–•‘Ǧ
”‹… ”‡‰—Žƒ”‡•ǡ ƒ•À …‘‘ ‡Žƒ…‡• †‡ Š‹†”׉‡‘ „‹ˆ—”…ƒ†‘• ‡–”‡ Žƒ ‹•ƒ …ƒ†‡ƒ ȋ‘ŽŽǡ
”‡†‡”‹… ‡– ƒŽǤ ͳͻͺ͹Ȍ ȋ ‹‰̴ͳ ȋȌǡ ‹‰̴Ͷ ȋȌǡ ȋȌȌǤ †‡ž• ‡š‹•–‡ ‘Ž±…—Žƒ• †‡ ƒ‰—ƒ
…‘‘”†‹ƒ†ƒ•’‘”Ž‘•ž–‘‘•†‡Žƒ•„ƒ•‡•ǡ“—‡‡•–ƒ„‹Ž‹œƒŽƒ–‘”•‹×ǤŽƒ…ƒ”ƒ‡š–‡”ƒ†‡Žƒ
…—”˜ƒ–—”ƒǡ‡•†‡…‹”ǡ‡Žƒ’ƒ”–‡†‡Ž•—”…‘‡‘”“—‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘
„‘šǡŽ‘•ž–‘‘•
†‡ ‘šÀ‰‡‘ †‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ ˆ‘•ˆƒ–‘ •‘ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ …‘–ƒ…–‘• ’‘Žƒ”‡• › …ƒ”‰ƒ•
’‘•‹–‹˜ƒ•†‡Ž‘•”‡•À†—‘•“—‡…‘ˆ‘”ƒŽƒ•–”‡•Š±Ž‹…‡•ǦȽǤ
‹‰̴ͶǤƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•†‡ʹʹ‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹǡ“—‡’”‡•‡–ƒ—ƒˆ‘”ƒ†‡ǡ…‘Žƒ•”‡‰‹‘‡•ͳ
›ʹ‡ƒ”ƒŒƒ›˜‡”†‡ǡ“—‡•‹„‘Ž‹œƒŽƒ•œ‘ƒ•†‡…‘–ƒ…–‘…‘Ž‘•†‘‹‹‘•
ͳ›
ʹǡ”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡Ǥ
145
ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡ ’ƒ•–‹ŽŽƒ †‡ Ž‘• ’ƒ”‡• †‡ „ƒ•‡• “—‡ …‘ˆ‘”ƒ ‡Ž ʹʹǡ †‘†‡ Ž‘• ’—–‘• †‡
‹–‡”…ƒŽƒ…‹×•‘‹†‹…ƒ†‘•…‘—ƒˆŽ‡…ŠƒǤȋȌ‡’”‡•‡–ƒ…‹×‰”žˆ‹…ƒ†‡Ž‘•’ƒ”ž‡–”‘•roll›twist.
4.
ContactosTFAMconADN
4.1.
DominiosHMGboxysuinteracciónconlaregión1y2
‘‘•‡Šƒ†‡–ƒŽŽƒ†‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘Žƒ•
„ƒ•‡•†‡ŽǤ
ͳǡ‡—ͷͺ†‡ŽƒŠ±Ž‹…‡ͳ•‡‹–‡”…ƒŽƒ‡–”‡͵›Ͷ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒȋ”‹…ƒ
‡ …‹–‘•‹ƒ•Ȍ †‹ˆ‹…—Ž–ƒ†‘ •— stacking › …‘–”‹„—›‡†‘ ˆ—‡”–‡‡–‡ ƒŽ ‹…”‡‡–‘ †‡ roll
‡‡•–‡’ƒ•‘Ǥ•–ƒ†‹•–‘”•‹×•‡‡…—‡–”ƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†ƒ’‘”—”‡•‹†—‘…‡”…ƒ‘ƒŽ–ƒ‡–‡
…‘•‡”˜ƒ†‘ǡ›”ͷ͹†‡ŽƒŠ±Ž‹…‡ͳǡ“—‡’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡•‡‹–‡”…ƒŽƒ‡–”‡Žƒ•„ƒ•‡•ʹͲ›
ͳͻ†‡
Žƒ…ƒ†‡ƒǡ›”‡ƒŽ‹œƒ…‘–ƒ…–‘•†‡Ž–‹’‘’—‡–‡†‡Š‹†”׉‡‘…‘
ͳͻǤƒŠ±Ž‹…‡ʹ†‡
ͳ
–ƒ„‹± …‘–”‹„—›‡ ƒ Žƒ †‹•–‘”•‹× †‡Ž ǡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× ’ƒ”…‹ƒŽ †‡ Š”͹͹ǡ
Š”͹ͺ‡Ž‡ͺͳȋ‹‰̴ͷȋȌȌǤ
‘” Ž‘ “—‡ •‡ ”‡ˆ‹‡”‡ ƒ ʹǡ ±•–‡ ’”‡•‡–ƒ — ’ƒ–”א †‡ ‹–‡”ƒ……‹× †‹ˆ‡”‡–‡ …‘ Žƒ
”‡‰‹×ʹǤ  Žƒ ’‘•‹…‹× ‡“—‹˜ƒŽ‡–‡ ƒ ͳǦ‡—ͷͺǡ — ”‡•‹†—‘ ’‘Žƒ”ǡ •ͳ͸͵ǡ ‘ •‡
‹–‡”…ƒŽƒ’‡”‘”‡ƒŽ‹œƒ’—‡–‡†‡Š‹†”׉‡‘…‘͸›͹†‡Žƒ…ƒ†‡ƒǤƒ…ƒ†‡ƒŽƒ–‡”ƒŽ†‡Ž
”‡•‹†—‘ ’”‡…‡†‡–‡ǡ ›”ͳ͸ʹǡ ƒŽ–ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†‘ ‡ ‹…Ž—‹†‘ ‡ ‡Ž …‘”‡ Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ †‡
ʹǡ —‡•–”ƒ —ƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× “—‡ ’‡”‹–‡ ˆ‘”ƒ” ’—‡–‡ †‡ Š‹†”׉‡‘ …‘ ͳ͸ †‡ Žƒ
…ƒ†‡ƒ ”‹…ƒ ‡ …‹–‘•‹ƒ ȋ…ƒ†‡ƒ Ȍǡ •‹‹Žƒ” ƒŽ ”‡•‹†—‘ –‘’‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡ ‡“—‹˜ƒŽ‡–‡ ‡
ͳǡ ›”ͷ͹Ǥ ƒ ƒ›‘” †‹•–‘”•‹× †‡–”‘ †‡ Žƒ ”‡‰‹× ʹ ‡•–ž ’”‘˜‘…ƒ†ƒ ’‘” — ”‡•‹†—‘
Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ †‡ Žƒ Š±Ž‹…‡ ʹ †‡ ʹǡ ‡—ͳͺʹǡ “—‡ •‡ ‹–‡”…ƒŽƒ ‡–”‡ ͳͷǦ
ͺ › ͳ͸Ǧ͹Ǥ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ •— Š‘×Ž‘‰‘ –‘’‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡ ‡ ͳǡ Ž‡ͺͳǡ “—‡ •×Ž‘ ‹–‡”…ƒŽƒ
’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡Ǥ ƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× †‡ ‡—ͳͺʹ •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘’‡•ƒ†ƒ ’‘” ƒŽͳ͸͸ǡ •‹–—ƒ†ƒ
‡ŽƒŠ±Ž‹…‡ͳ†‡
ʹǡ“—‡•‡‹Ǧ‹–‡”…ƒŽƒ‡–”‡͹›
ͺ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒǤ†‡ž•‡š‹•–‡
†‹˜‡”•‘• ”‡•À†—‘• “—‡ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ ‡•–ƒ †‹•–‘”•‹× †‡ Žƒ ”‡‰‹×ʹǡ •‹–—ƒ†‘• ‡ ‡Ž Ž‘‘’
ˆ‘”ƒ†‘‡–”‡Š±Ž‹…‡ͳ›Š±Ž‹…‡ʹ†‡•…”‹–‘…‘‘ɀǦ–—”ȋ‡”ͳ͹͹Ǧ
Ž—ͳͺͲȌȋ‹‰̴ͷȋȌȌǤ
4.2.
LinkerysuinteracciónconelADN
 Žƒ ‡•–”—…–—”ƒǡ ‡Ž Ž‹‡” •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘–ƒ…–ƒ†‘ ͳ › ʹǡ › …‘’‡•ƒ†‘ Žƒ
”‡’—Ž•‹× †‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ ˆ‘•ˆƒ–‘ †‡Ž ǡ “—‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ …‡”…ƒ‘ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ –‘”•‹×
’”‘˜‘…ƒ†ƒ’‘”Žƒ—‹×†‡
„‘šƒŽǤ’ƒ”–‹…—Žƒ”ǡ—‰”—’‘†‡”‡•À†—‘•’‘•‹–‹˜‘•
•‹–—ƒ†‘• ‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡Ž ‹‡” “—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ –”‡• –‹’‘• †‡ …‘–ƒ…–‘ …‘ ‡Ž
ȋ‹‰̴ͶȋȌȌǤ ‘• †‡ ‡•–‘• …‘–ƒ…–‘• •‘ ”‡ƒŽ‹œƒ†‘• ’‘” Ž‘• ”‡•À†—‘• ƒŽ–ƒ‡–‡
…‘•‡”˜ƒ†‘•”‰ͳͶͲ››•ͳͶ͸Ǥ”‰ͳͶͲ…‘–ƒ…–ƒ …‘ ‡Ž •—”…‘ƒ›‘”†‡Žƒ”‡‰‹×ͳǡ››•
ͳͶ͸”‡ƒŽ‹œƒ‡Ž‹•‘…‘–ƒ…–‘…‘‡Ž•—”…‘ƒ›‘”†‡Žƒ”‡‰‹×ʹǤ•–‘•”‡•À†—‘•”‡ƒŽ‹œƒ
…‘–ƒ…–‘•…‘Ž‘•ˆ‘•ˆƒ–‘•†‡Ž‡†‹ƒ–‡•—•…ƒ†‡ƒ•Žƒ–‡”ƒŽ‡•…ƒ”‰ƒ†ƒ•’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡ǡ
’‡”‹–‹‡†‘‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‹†—…‹†ƒ’‘”
„‘š‡Žƒ‘–”ƒ…ƒ”ƒ†‡ŽǤ
Ž–‡”…‡”…‘–ƒ…–‘”‡ƒŽ‹œƒ†‘’‘”‡ŽŽ‹‡”‡•…‘‡Ž•—”…‘‡‘”†‡Ž•‹–—ƒ†‘‡–”‡Žƒ
”‡‰‹×ͳ›Žƒ”‡‰‹×ʹȋ”‡‰‹‘‡•†‡…‘–ƒ…–‘†‡
„‘šȌǡ“—‡…‘’”‡†‡Žƒ•„ƒ•‡•†‡•†‡
ͳ͸ƒ
ͳ͵ȋ…ƒ†‡ƒȌ›†‡•†‡ͻƒͳͳȋ…ƒ†‡ƒȌǤ›•ͳ͵ͻǡ›•ͳͶ͹›‘–”‘•”‡•À†—‘•…‡”…ƒ‘•
…‘•‡”˜ƒ†‘• ”‡ƒŽ‹œƒ …‘–ƒ…–‘• †‡ –‹’‘ ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘ǡ “—‡ ’‡”‹–‡ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ” Žƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ǡ •‹ ”‡ƒŽ‹œƒ” ‹‰ï ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ‡•’‡…Àˆ‹…‘ †‡ •‡…—‡…‹ƒǤ •
†‡…‹”ǡ‡ŽŽ‹‡”›ƒ…‡‡‡Ž•—”…‘‡‘”›‡•–ƒ„‹Ž‹œƒŽ‘•†‘•’—–‘•†‡…—”˜ƒ–—”ƒǤ‡†‹ƒ–‡
•— ’ƒ•‘ ’‡”’‡†‹…—Žƒ” ƒ –”ƒ˜±• †‡Ž ǡ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ Ž‘• …‘–ƒ…–‘• †‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘•
„‘šƒŽ‘–”‘Žƒ†‘†‡Ž›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ…‘–”‹„—›‡ƒˆƒ…‹Ž‹–ƒ”Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡
146
Ǥ…ƒ„‹‘‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ„‹†‘‹‹‘ƒ”–‹ˆ‹…‹ƒŽǤǡ‡Ž’‡“—‡Ó‘Ž‹‡”
„ž•‹…‘ ’‡”ƒ‡…‡ ‡•–‹”ƒ†‘ ƒ Ž‘ Žƒ”‰‘ †‡Ž •—”…‘ ‡‘” ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ‰Ž‘„ƒŽǡ
’‡”‘‘”‡ƒŽ‹œƒ‹‰ï…‘–ƒ…–‘“—‡ƒ›—†‡ƒŽƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Ž†‘„Žƒ‹‡–‘ǡ“—‡‡•†‡
ͳͲͳιȋ–‘––ǡƒ‰‡–ƒŽǤʹͲͲ͸ȌǤ
‹‰̴Ͷǣ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹‘‡•’”‡•‡–‡•‡
ͳȋƒȌǡ
ʹȋ„Ȍ›Ž‹‡”ȋ…Ȍ…‘‡Žǡ•‹‰—‹‡†‘
Žƒ’ƒ—–ƒ†‡…‘Ž‘”‡•‘”‹‰‹ƒŽǤ‡Ž’ƒ‡Ž†‡Žƒ‹œ“—‹‡”†ƒ•‡—‡•–”ƒ…‘†‡–ƒŽŽ‡Žƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•†‡Ž‘•”‡•À†—‘•
’”‘–‡‹…‘• …‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡Ž ǡ Ž‘• ’—‡–‡• †‡ Š‹†”׉‡‘• ‘ ‡Žƒ…‡• •ƒŽ‹‘• •‡ —‡•–”ƒ …‘ —
‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘ ‡‰”‘Ǥ Ž ’ƒ‡Ž …‡–”ƒŽ —‡•–”ƒ Ž‘• ‹•‘• ”‡•À†—‘• †‡Ž ƒ–‡”‹‘” ’ƒ‡Ž ‡ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ †‡
’‘–‡…‹ƒŽ ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘Ǥ ‹ƒŽ‡–‡ ‡ ‡Ž ’ƒ‡Ž †‡ Žƒ †‡”‡…Šƒ •‡ —‡•–”ƒ Žƒ …‘•‡”˜ƒ…‹× †‡ …‘ Ž‘•
”‡•À†—‘•†‡‹–‡”ƒ……‹×…‘‡—‡”ƒ†‘•Ǥ
147
4.3.
ColaCterminalysuinteracciónconelADN
ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽŠƒ•‹†‘†‡•…”‹–ƒ…‘‘‡…‡•ƒ”‹ƒ’ƒ”ƒ‡Ž”‡…‘‘…‹‹‡–‘‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡Ž
ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡ Šƒ†‡Ž ‡– ƒŽǤ ͳͻͻͷǢ ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆǡ —‰ƒŽƒ…Š‡––› ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͻȌ › ’ƒ”ƒ •—
‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ʹ ’ƒ”ƒ ˆ‘”ƒ” ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ †‡ ‹‹…‹ƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹× ȋ…—ŽŽ‘…Š ƒ† Šƒ†‡Ž ʹͲͲ͵ȌǤ  ƒÀˆ‡”‘•ǡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡•–ž
…‘•‡”˜ƒ†ƒ Šƒ•–ƒ ‡Ž ”‡•‹†—‘ ›•ʹ͵͸ ȋ‹‰̴ͶȌǤ •–ƒ …‘Žƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡’ƒ“—‡–ƒ†ƒ †‡
ˆ‘”ƒ ƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒ Šƒ…‹ƒ Žƒ Š±Ž‹…‡͵ †‡ ʹ Šƒ•–ƒ ‡Ž ”‡•‹†—‘ Ž‡ʹ͵ͷǡ “—‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ
”‡ƒŽ‹œƒ†‘ — …‘–ƒ…–‘ –‹’‘ Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ …‘ ‡Ž ”‡•‹†—‘ Ž—ʹͳͻ †‡ Žƒ ±Ž‹…‡ ͵ †‡ ʹ
ȋ‹‰̴ͷȌǤ  …‘…”‡–‘ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” Ͷ ”‡•À†—‘• †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ‡—ʹ͵Ͳǡ ‡—ʹ͵ͳǡ
”‰ʹ͵ʹǡŽ‡ʹ͵ʹͷǡ“—‡”‡ƒŽ‹œƒ…‘–ƒ…–‘•†‡–‹’‘˜ƒ†‡”ƒƒŽ•…‘”‡•À†—‘•†‡ŽŽ‹‡”ǡ…‘
ŽƒŠ±Ž‹…‡͵†‡
ʹ‘…‘‡ŽŽƒ‹•ƒǣ
x
‡—ʹ͵ͲǣŽ‹‡”ȋ‡—ͳͷʹǡ‡—ͳͶͻȌǡŠ±Ž‹…‡͵ȋ‡–ʹʹʹȌ
x
‡—ʹ͵ͳǣŠ±Ž‹…‡͵ȋ‡–ʹʹʹǡŽ‡ʹʹ͵ǡ
Ž—ʹͳͻȌ
x
”‰ʹ͵ʹǣ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋŠ”ʹ͵ͶǡŽ‡—ʹ͵ͲȌ
x
Ž‡ʹ͵ͷǣŠ±Ž‹…‡͵ȋ
Ž—ʹͳͻȌ
†‡ž•ǡ‡š‹•–‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•†‡–‹’‘‡Ž‡•–”‘…–ž–‹…‘‡–”‡”‰ʹ͵ʹ…‘
Ž—ʹͳͻȋŽ‘…ƒŽ‹œƒ†‘
‡ Š±Ž‹…‡ ͵Ȍǡ •’ʹʹͻ …‘ ”‰ʹʹ͹ ȋŽ‘…ƒŽ‹œƒ†‘ ‡ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽȌ › ”‰ʹʹ͹ …‘ Ž—ͳͶͺ
ȋŽ‘…ƒŽ‹œƒ†‘‡linkerȌǤ
‘” Ž‘ “—‡ •‡ ”‡ˆ‹‡”‡ ƒ Ž‘ …‘–ƒ…–‘• “—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ …‘ ‡Ž ǡ –ƒ •‘Ž‘
‡š‹•–‡ ͵ …‘–ƒ…–‘• …‘ ‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ ˆ‘•ˆƒ–‘ †‡Ž ǡ ’‘” ’ƒ”–‡ †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• ”‰ʹ͵ʹ
ȋ…‘ ʹͳ †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ Ȍǡ ”‰ʹ͵͵ ȋ…‘ ʹʹ †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ Ȍǡ › Š”ʹ͵Ͷ ȋ…‘ ʹʹ †‡ Žƒ
…ƒ†‡ƒ Ȍ ȋ‹‰̴ͷȌǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǧʹʹ ’ƒ”‡…‡ “—‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ
–‡”‹ƒŽ ‘ ”‡ƒŽ‹œƒ—”‡…‘‘…‹‹‡–‘‡•’‡…Àˆ‹…‘ †‡•‡…—‡…‹ƒ†‡Žǡ›ƒ“—‡‘ ‡š‹•–‡
‹–‡”ƒ……‹× …‘ Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž Ǥ —“—‡ ‡Ž ‹‘ ”‡•‹†—‘ –”ƒœƒ†‘ ‡• ›•ʹ͵͹ǡ “—‡ •‡
‡…—‡–”ƒ‡š’—‡•–‘ƒŽ•‘Ž˜‡–‡ǡŽ‘•ïŽ–‹‘•—‡˜‡”‡•À†—‘•‘’”‡•‡–‡•‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ
‘’ƒ”‡…‡†ƒ”Ž—‰ƒ”ƒ—ƒœ‘ƒ‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡…ƒ”‰ƒ†ƒ’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡ȋʹ͵ͺ
ʹͶ͸ȌǤ
‹‰̴ͷǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋ‡‰”‹•Ȍ‡’ƒ“—‡–ƒ†ƒ†‡ˆ‘”ƒƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒ…‘–”ƒŽƒŠ±Ž‹…‡͵†‡
ʹȋ‡˜‡”†‡Ȍ›“—‡”‡ƒŽ‹œƒ…‹‡”–‘•…‘–ƒ…–‘•…‘‡ŽŽ‹‡”ȋ‡ƒƒ”‹ŽŽ‘ȌǤ‘•”‡•À†—‘•“—‡ˆ‘”ƒ’ƒ”–‡†‡Ž
148
ï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘‘‹’Ž‹…ƒ†‘•‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•…‘‡Ž•‡—‡•–”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡„ƒ””ƒ•Ǥ‘•‘šÀ‰‡‘••‡
—‡•–”ƒ ‡ ”‘Œ‘ › Ž‘• ‹–”׉‡‘• ‡ ƒœ—ŽǢ Ž‘• ’—‡–‡• †‡ Š‹†”׉‡‘ ‘ ‡Žƒ…‡• ‹×‹…‘• •‡ —‡•–”ƒ …‘
‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘Ǥƒ’‘•‹…‹×†‡ïŽ–‹‘”‡•‹†—‘–”ƒœƒ†‘ǡ›•ʹ͵͹ǡˆ‹ƒŽ‹œƒŽƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×Ǥ
5.
ElmotivosimétricoAACdeLSP
‘‘ •‡ Šƒ ‡š’Ž‹…ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ ͳ › ʹ ‹–‡”…ƒŽƒ ”‡•À†—‘• †‡ †‹ˆ‡”‡–‡•
Š±Ž‹…‡‡‡Žǣ
ͳ‹–‡”…ƒŽƒ‡—ͷͺ†‡ŽƒŠ±Ž‹…‡ͳ‡–”‡Ž‘•’ƒ”‡•†‡„ƒ•‡͵’Ͷͷ
͸†‡
Žƒ•‡…—‡…‹ƒǡ‹‡–”ƒ•“—‡
ʹ—–‹Ž‹œƒ‡Ž”‡•‹†—‘‡—ͳͺʹǡ†‡ŽƒŠ±Ž‹…‡ʹǡ’ƒ”ƒ‹–‡”…ƒŽƒ”•‡
‡–”‡ Ž‘• ’ƒ”‡• †‡ „ƒ•‡ ͳͶͳͷ’ͳ͸ͳ͹ ȋ‡Ž ƒ…‡–‘’ ‹†‹…ƒ ‡Ž ’ƒ•‘ ‹–‡”…ƒŽƒ†‘ȌǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ
…ƒ†ƒ Ž‡—…‹ƒ ’”‘˜‘…ƒ Žƒ †‹•”—’…‹× †‡Ž stacking ‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ’ƒ•‘• †‡ •— ”‡•’‡…–‹˜ƒ
”‡‰‹×Ǥ ƒ •—’‡”‹’‘•‹…‹× †‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘š ȋ”‡’”‡•‡–ƒ†‘
‡•“—‡ž–‹…ƒ‡–‡ ‹‰̴͸Ȍ —‡•–”ƒ —ƒ …‘‹…‹†‡…‹ƒ ‡•’ƒ…‹ƒŽ †‡ Ž‘• ƒ‹‘ž…‹†‘• “—‡
…‘–ƒ…–ƒ ‡Ž ȋ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ ›”ͷ͹ ‡•–”—…–—”ƒŽ‡–‡ •‡ ƒŽ‹‡ƒ …‘ ›”ͳ͸ʹȌǤ ‹
‡„ƒ”‰‘ǡ‡š‹•–‡—†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘’ƒ”ƒŽ‘•”‡•À†—‘•“—‡•‡‹–‡”…ƒŽƒǡ‡—ͷͺ›‡—ͳͺʹǡ›
Ž‘•’ƒ”‡•†‡„ƒ•‡•‹–‡”…ƒŽƒ†‘•Ǥ‹•‡”‡ƒŽ‹œƒ—ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘‡„ƒ•‡ƒŽ‘•”‡•À†—‘•“—‡•‡
‹–‡”…ƒŽƒǡ ‡–‘…‡• ‘„•‡”˜ƒ‘• “—‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ʹ͵’Ͷ •‡ ƒŽ‹‡ƒ …‘ ͳͷ’ͳ͸ͳ͹Ǥ ‹
‹˜‡”–‹‘• ‡•–ƒ ‹ƒ •‡…—‡…‹ƒǡ ‡…‘–”ƒ‘• “—‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ͳ͹ͳ͸’ͳͷ ‡…ƒŒƒ
’‡”ˆ‡…–ƒ‡–‡…‘ʹ͵ǯͶǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡•’‘•‹„Ž‡†‡ˆ‹‹”—‘–‹˜‘‹˜‡”–‹†‘ǡ’ǦͳͲ’„Ǧ
’ǡ“—‡•‹‰—‡—ƒ•‹‡–”Àƒ•‹‹Žƒ”ƒŽƒ•‹‡–”Àƒ„‹ƒ”‹ƒ
„‘šǤ
‹‰̴͸ǤŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•ͳ›ʹǡ“—‡’”‡•‡–ƒŽ‘•’ƒ”ž‡–”‘•†‡roll›twistƒŽ–‡”ƒ†‘•Ǥƒœ—Ž•‡
—‡•–”ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ȋƒœ—Žˆ—‡”–‡ǡ…ƒ†‡ƒǢƒœ—Ž…‹‡Ž‘ǡ…ƒ†‡ƒȌǤ”‘•ƒ•‡—‡•–”ƒŽ‘•”‡•À†—‘•“—‡
•‡ ‹–‡”…ƒŽƒ ‡ ‡Ž ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Ž‘• …‘–ƒ…–‘• †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• †‡ …ƒ†ƒ „‘š …‘ ‡Ž •‹‰—‡ ‡Ž
…׆‹‰‘ †‡ …‘Ž‘”‡• ƒ’Ž‹…ƒ†‘ ƒ Žƒ• „‘šǤ Ž ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ ‹œ“—‹‡”†ƒ ‡•–ž Š‡…Š‘ ‡ „ƒ•‡ ƒ Ž‘• ”‡•À†—‘•
‡“—‹˜ƒŽ‡–‡•‡•–”—…–—”ƒŽ‡–‡ǡ‹‡–”ƒ•“—‡‡Ž†‡”‡…Š‘‡•‡„ƒ•‡ƒŽ‘•”‡•À†—‘•“—‡•‡‹–‡”…ƒŽƒ›’‡”‹–‡
†‹ˆ‡”‡…‹ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž‘–‹˜‘Ǥ
149
F. RESULTADOS: ANÁLISIS DE LA FLEXIBILIDAD INTRÍNSECA DE
LSP22
Ž ‡…ƒ‹•‘ ’‘” ‡Ž …—ƒŽ —ƒ ’”‘–‡Àƒ ‘ †”‘‰ƒ ’—‡†‡ ”‡…‘‘…‡” —ƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ ŽŽ‡˜ƒ ƒÓ‘• •‹‡†‘ ‡•–—†‹ƒ†‘ ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• †‡ †‹•’‘‹„Ž‡• › Žƒ•
‡•–”—…–—”ƒ• †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ’”‘–‡Àƒ•Ǥ Ž ’”‹‡”‘ ‡ ‘ˆ”‡…‡” —ƒ ‡š’Ž‹…ƒ…‹× ƒ
‡•–‡’”‘…‡•‘ˆ—‡‡Ž‰”—’‘†‡‹…Šȋ‡‡ƒǡ‘•‡„‡”‰‡–ƒŽǤͳͻ͹͸Ȍǡ“—‹‡‡•’‘•–—Žƒ”‘“—‡
Žƒ †‡’‡†‡…‹ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ’‘†Àƒ ˜‡‹” ‡†‹ƒ†‘ ’‘” ‡Ž ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡Ž ’ƒ–”א †‡
’—‡–‡•†‡Š‹†”׉‡‘‡–”‡Žƒ•…ƒ†‡ƒ•Žƒ–‡”ƒŽ‡•†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒƒŽ‘•Žƒ”‰‘†‡Ž‘•’‹•‘•“—‡
…‘ˆ‘”ƒ ‡Ž •—”…‘ ‡‘” › ƒ›‘”Ǥ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡ ”ƒ˜‡”•ǡ et al. †‡•…—„”‹‡”‘
‡†‹ƒ–‡‡Ž‡•–—†‹‘†‡—…Ž‡‘•‘ƒ“—‡‡š‹•–‡Žƒ–‡†‡…‹ƒ†‡ƒŽ‰—ƒ••‡…—‡…‹ƒ•†‡
ƒ ˆ‘”ƒ” ‡•–”—…–—”ƒ• …א…ƒ˜ƒ•ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‘–”ƒ• ˆ”‡…—‡–‡‡–‡ ˆ‘”ƒ ‡•–”—…–—”ƒ•
…‘˜‡šƒ• ȋ”ƒ˜‡”• ƒ† ”‡™ ͳͻͻ͹ȌǤ ž• –ƒ”†‡ Dickerson & Drew ȋ‹…‡”•‘ ƒ† ”‡™
ͳͻͺͳȌ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘ ‡Ž ’”‹‡” ƒžŽ‹•‹• †‡ —ƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡ › Žƒ
†‡’‡†‡…‹ƒ ‡–”‡ ’‘•‹„Ž‡• †‡ˆ‘”ƒ…‹‘‡• †‡ Žƒ Š±Ž‹…‡ › •— •‡…—‡…‹ƒǤ  ’ƒ”–‹…—Žƒ”ǡ Ž‘•
’ƒ•‘• “—‡ ‹’Ž‹…ƒ ’‹”‹‹†‹ƒǦ’—”‹ƒ ȋǦ
ǡǦȌ –‹‡†‡ ƒ ’”‡•‡–ƒ” — roll ’‘•‹–‹˜‘ǡ ‡•
†‡…‹”ǡƒ†‘„Žƒ”•‡Šƒ…‹ƒ‡Ž•—”…‘ƒ›‘”ƒ–”ƒ˜±•†‡Ž‡Œ‡Žƒ”‰‘‘longaxisǤ‹‡–”ƒ•“—‡Ž‘•
’ƒ•‘• ’—”‹ƒǦ’‹”‹‹†‹ƒ ȋǦ
ǡ ǦȌ —‡•–”ƒ —ƒ –‡†‡…‹ƒ Šƒ…‹ƒ — roll ‡‰ƒ–‹˜‘
…‘’”‘‡–‹‡†‘ ‡Ž •—”…‘ ‡‘”Ǥ ’ƒ”–‹” †‡ ‡•‡ ‘‡–‘ •—”‰‹× ‡Ž …‘…‡’–‘ †‡ Žƒ
–‡†‡…‹ƒ Ž‘…ƒŽ ƒ —ƒ †‡ˆ‘”ƒ…‹× ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ ǡ ‡• †‡…‹”ǡ Žƒ
ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‹–”À•‡…ƒ†‡Ž†‡’‡†‹‡–‡†‡•—•‡…—‡…‹ƒǤ‘”‡ŽŽ‘‡‡•–‡ƒ’ƒ”–ƒ†‘ǡ•‡
“—‹•‘ ‡šƒ‹ƒ” Žƒ• …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• ˆÀ•‹…‘Ǧ“—‹ƒ• †‡ Ž‘• ’ƒ”‡• †‡ „ƒ•‡• “—‡ …‘ˆ‘”ƒ Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×†‡’ƒ”ƒǤ
ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×†‡——…Ž‡×–‹†‘†‡’‡†‡†‡•‹‡–‡ž‰—Ž‘•†‡–‘”•‹×ȋ‹‰̴ͳȋƒȌȌǡ‡•–‘•
ž‰—Ž‘• †‡ –‘”•‹× •‡ ‡…—‡–”ƒ †‡ˆ‹‹†‘• ’‘” ž‰—Ž‘• ‡–”‡ Žƒ „ƒ•‡ ‹–”‘‰‡ƒ†ƒ › ‡Ž
ƒœï…ƒ” ȋɖȌǡ ‡–”‡ ‡Ž ͷ › ‡Ž ‰”—’‘ ˆ‘•ˆƒ–‘ †‡Ž —…Ž‡×–‹†‘ ƒ–‡”‹‘” ȋȽȌǡ ‡–”‡ ͵ › ‡Ž ‰”—’‘
ˆ‘•ˆƒ–‘ ’‘•–‡”‹‘” ȋɃȌǡǥ ƒ †‡’‡†‡…‹ƒ ‡–”‡ ‡•–”—…–—”ƒ †‡Ž › Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡Ž ’—‡†‡ •‡” ‡š’Ž‹…ƒ†ƒ ˆž…‹Ž‡–‡ ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž ƒžŽ‹•‹• ƒ ‹˜‡Ž †‡Ž ’ƒ” †‡ „ƒ•‡ ȋ„ƒ•‡Ǧ’ƒ‹”
Ž‡˜‡ŽȌǡ†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡†‡ˆ‹‹”͸’ƒ”ž‡–”‘•ǣshift,tilt,slide,roll,rise›twistȋ‹‰̴ͳȋ„ȌȌǤ
‘• ’ƒ”ž‡–”‘ †‡ roll, twist › slide Œ—‡‰ƒ — ’ƒ’‡Ž ‹’‘”–ƒ–‡ ‡ Žƒ ˆ‘”ƒ ˆ‹ƒŽ †‡ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ †‡ ǡ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ Š‡„”ƒ• †‡ ž• Žƒ”‰ƒ• ‘ …‘”–ƒ•ǡ ‘ …‘ …—”˜ƒ–—”ƒ•
‹‹…‹ƒŽ‡• ‡ †‡–‡”‹ƒ†‘• ’—–‘•Ǥ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ‡•–—†‹‘ †‡ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ ›ƒ
”‡•—‡Ž–ƒ••‡Šƒ’‘†‹†‘…‘•–ƒ–ƒ”“—‡roll,–™‹•–›slide‡šŠ‹„‡—ƒ•—–‹Ž†‡’‡†‡…‹ƒ…‘Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ†‡ǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ‡Ž’ƒ”†‡„ƒ•‡ȉ
‡•‹–”À•‡…ƒ‡–‡‡‘•”À‰‹†‘“—‡
ȉ
ǡ ’‡”‹–‹‡†‘ ƒ†“—‹”‹” †‡ˆ‘”ƒ…‹‘‡• “—‡ ƒˆ‡…–ƒ ƒ Žƒ •—’”ƒ ‡•–”—…–—”ƒ Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ
ˆ‹ƒŽǤ
150
‹‰̴ͳǤ‰—Ž‘•“—‡†‡ˆ‹‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒŽ‘…ƒŽ†‡ŽǤȋƒȌž‰—Ž‘•†‡–‘”•‹×‡Žƒ—‹†ƒ†—…Ž‡‘–À†‹…ƒǤȋ„Ȍ
‰—Ž‘• “—‡ †‡ˆ‹‡ Ž‘• steps †‡Ž ȋ…Ȍ Œ‡’Ž‘ †‡ …‘‘ Ž‘• ’ƒ”ž‡–”‘• †‡ rollǡ twist › slide ƒˆ‡…–ƒ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒŽ‘…ƒŽ†‡ŽǤ
…‘Žƒ„‘”ƒ…‹×…‘‡†‡”‹…ƒƒ––‹•–‹‹†‡Ž‰”—’‘†‡‘†‡•–‘”‘œ…‘‡–‹–—–†‡‡…‡”…ƒ
‹‘°†‹…ƒȋȌǡ•‡”‡ƒŽ‹œ×‡Ž‡•–—†‹‘†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ʹͻ’„†‡ˆ‹‹†ƒ‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘
†‡footprintinginorganello’‘”Šƒ†‡ŽǢetalǤ…‘…”‡–‘•‡”‡ƒŽ‹œ×‡ŽƒžŽ‹•‹•ƒ‹˜‡Ž†‡
’ƒ” †‡ „ƒ•‡ †‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ǣ shift, tilt, slide, roll, rise › twistǡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ „ƒ•‡ †‡ †ƒ–‘•
’”‡•‡–‡ ‡ ‡•–‡ ‰”—’‘ ȋ‹‰̴ʹǡ ͵ȌǤ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• ’ƒ”ƒ ‡•–‘•
’ƒ”ž‡–”‘• ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ” “—‡ ‡š‹•–‡ †‹˜‡”•‘• À‹‘• ‡‡”‰±–‹…‘• ‡ Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ —•ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× ȋ•‘„”‡ƒ†ƒ ‡ ‰”‹•Ȍ “—‡ …‘‹…‹†‡ ’ƒ”ƒ –‘†‘• Ž‘•
’ƒ”ž‡–”‘• ƒƒŽ‹œƒ†‘•Ǥ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• …‘ À‹‘• ‡‡”‰±–‹…‘• •‘
”‡‰‹‘‡•‡‘•”À‰‹†ƒ•ǡ…‘–‡†‡…‹ƒƒ’”‡•‡–ƒ”†‡ˆ‘”ƒ…‹‘‡•‡•—‡•–”—…–—”ƒǡ…‘‘
ƒ’‡”–—”ƒ†‡Žƒ•„ƒ•‡•”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘—ƒ’”‡Ǧ…—”˜ƒ–—”ƒ‹–”À•‡…ƒ†‡ŽǤ‹‹–‡–ƒ‘•
”‡Žƒ…‹‘ƒ” ‡•–‘• À‹‘• ‡‡”‰±–‹…‘• …‘ Ž‘• ‘–‹˜‘• †‡ …‘–ƒ…–‘ …‘ ͳ ȋ‡
ƒ”ƒŒƒȌ›…‘
ʹȋ‡˜‡”†‡ȌǤ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡‡—ͳͺʹ‡‡Ž‘–‹˜‘
‹˜‡”–‹†‘ ȋͷǯǦǦ͵ǯȌǡ ‡Ž ’—–‘ †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× …‘‹…‹†‡ ‡šƒ…–ƒ‡–‡ …‘ ‡Ž À‹‘
‡‡”‰±–‹…‘ǡ ’‘”Ž‘ “—‡ Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡‡—ͳͺʹ•‡˜‡”Àƒˆƒ˜‘”‡…‹†ƒ’‘”Žƒˆ‘”ƒ ‹‹…‹ƒŽ
†‡Ž Ǥ ƒ”ƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ‹–‡”ƒ……‹× †‡ ͳ …‘ ‡Ž ǡ ‡Ž ’—–‘ †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× ’‘”
’ƒ”–‡ †‡ ‡—ͷͺ ‘ …‘‹…‹†‡ ‡šƒ…–ƒ‡–‡ …‘ ‡Ž À‹‘ ‡‡”‰±–‹…‘Ǥ ‡”‘ ‡• ’‘•‹„Ž‡ “—‡
‡š‹•–ƒ —ƒ ’”‡Ǧ…—”˜ƒ–—”ƒ ‹‹…‹ƒŽ †‡Ž ǡ •—‰‡”‹†ƒ ’‘” ‡Ž À‹‘ ‡‡”‰±–‹…‘ ’”‡˜‹‘ǡ “—‡
ˆƒ…‹Ž‹–‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡Ž‘•”‡•À†—‘•†‡
ͳ…‘‡Ž›‡ŽŽ‘’”‘—‡˜ƒŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×
ˆ‹ƒŽ†‡‡—ͷͺǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ…ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡ƒ—“—‡‡š‹•–‡‡•–‡‘–‹˜‘’ǦͳͲ„’Ǧ’
…‘•‹‹Ž‹–—†‡‡Ž’ƒ–”א†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡Ž‘•”‡•À†—‘•†‡ǡŽƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡
’”‡•‡–ƒ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒˆÀ•‹…‘Ǧ“—À‹…ƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•‡–”‡‡Ž’”‹‡”‘–‹˜‘›‡Ž•‡‰—†‘
151
‘–‹˜‘ ‹˜‡”–‹†‘ Ǥ ‡•‡ ƒ ‡ŽŽ‘ǡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ˆ‹ƒŽ ‹†—…‹†ƒ’‘” Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• ‡ ‡Ž
‡••‹‹Žƒ”Ǥ
‹‰̴ʹǤƒ”ž‡–”‘•†‡shiftǡslideǡrise›tilt’ƒ”ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ʹͻ’„ǤŽƒžŽ‹•‹••‡”‡ƒŽ‹œƒ’ƒ…ƒ…ƒ†ƒ’ƒ”
†‡„ƒ•‡••‡…—‡…‹ƒŽǤƒ•‡…—‡…‹ƒ•‘„”‡ƒ†ƒ‡‰”‹•ǡŠƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒŽƒ”‡‰‹×†‡…‘Žƒ“—‡•‡…”‹•–ƒŽ‹œ×
ǡʹʹǤƒ•”‡‰‹‘‡•‡ƒ”ƒŒƒ›˜‡”†‡‹†‹…ƒ‡Ž‘–‹˜‘ǡ‡ƒ”ƒŒƒ’ƒ”ƒŽƒ”‡‰‹×†‡…‘–ƒ…–‘†‡
ͳ › ‡ ˜‡”†‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‡ …‘–ƒ…–‘ †‡ ʹǤ ‘ ˆŽ‡…Šƒ• ‡ Žƒ ’ƒ”–‡ •—’‡”‹‘” •‡ ‹†‹…ƒ ‡Ž •‹–‹‘ †‡
‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡‡—ͷͺ’ƒ”ƒ
ͳǡ›‡—ͳͺʹ’ƒ”ƒ
ʹǤ
152
‹‰̴͵Ǥ ƒ”ž‡–”‘ †‡ rollǡ twist › ˜ƒŽ‘” ‰Ž‘„ƒŽ ‡‡”‰±–‹…‘ ȋvariation fceȌ ’ƒ”ƒ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ ʹͻ’„Ǥ Ž
ƒžŽ‹•‹• •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ ’ƒ…ƒ …ƒ†ƒ ’ƒ” †‡ „ƒ•‡• •‡…—‡…‹ƒŽǤ ƒ •‡…—‡…‹ƒ •‘„”‡ƒ†ƒ ‡ ‰”‹•ǡ Šƒ…‡ ”‡ˆ‡”‡…‹ƒ ƒ Žƒ
”‡‰‹×†‡…‘Žƒ“—‡•‡…”‹•–ƒŽ‹œ×ǡʹʹǤƒ•”‡‰‹‘‡•‡ƒ”ƒŒƒ›˜‡”†‡‹†‹…ƒ‡Ž‘–‹˜‘ǡ‡
ƒ”ƒŒƒ’ƒ”ƒŽƒ”‡‰‹×†‡…‘–ƒ…–‘†‡
ͳ›‡˜‡”†‡’ƒ”ƒŽƒ”‡‰‹×†‡…‘–ƒ…–‘†‡
ʹǤ‘ˆŽ‡…Šƒ•‡Žƒ
’ƒ”–‡•—’‡”‹‘”•‡‹†‹…ƒ‡Ž•‹–‹‘†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡‡—ͷͺ’ƒ”ƒ
ͳǡ›‡—ͳͺʹ’ƒ”ƒ
ʹǤ
153
G. CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS Y BIOFÍSICAS DE LOS
DOMINIOSHMGbox
‡•–‡ƒ’ƒ”–ƒ†‘†‡”‡•—Ž–ƒ†‘••‡‘•–”ƒ”žŽƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×„‹‘“—À‹…ƒ›‡•–”—…–—”ƒŽ†‡
Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š’”‡•‡–‡•‡Ǥ
1. AnálisisestructuraldominiosHMGboxdeTFAM
Ž •—’‡”’‘‡” Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘š †‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ƒ„‘•
’”‡•‡–ƒ‡Ž‹•‘’Ž‡‰ƒ‹‡–‘‡ˆ‘”ƒ†‡ȋ”Ǥ•Ǥ†ǤͲǤͻͷ%Ȍǡ’‡”‘‘•‘‹†±–‹…‘•Ǥƒ•
–”‡• Š±Ž‹…‡• ‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ• ‡ ‡Ž ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ’”‡•‡–ƒ †‹ˆ‡”‡–‡ ž‰—Ž‘
‡–”‡Ž‘•‡Œ‡•Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ‡•ǡ†ƒ†‘Ž—‰ƒ”ƒ—ƒˆ‘”ƒž•‡•–”‡…Šƒ›‡Ž‘‰ƒ†ƒ’ƒ”ƒ
ʹ
…‘’ƒ”ƒ†‘…‘
ͳǤ
‡•—Ž–ƒ‹–‡”‡•ƒ–‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡ŽƒŠ±Ž‹…‡ͳ†‡
ʹ‡•—ƒ˜—‡Ž–ƒž•…‘”–ƒ“—‡
ͳǡ
…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ“—‡•‡ƒ–‹‡‡†‡•’—±•†‡Žƒ—‹×ƒŽǡ›“—‡†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡•–‡†‘‹‹‘
†‡ ‘–”‘• †‘‹‹‘• „‘š ȋ‹‰̴
ͳȌǤ •–ƒ Š±Ž‹…‡ ͳ ž• …‘”–ƒ ‡ ʹ •‡ ƒ–‹‡‡ ƒ Ž‘
Žƒ”‰‘†‡–‘†ƒ• Žƒ•‡…—‡…‹ƒ•†‡†‡metazoosǤ’‡•ƒ” †‡‡•ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡•–”—…–—”ƒŽ
‡–”‡
ͳ›
ʹǡƒ„ƒ•‹–‡”…ƒŽƒ”‡•À†—‘•‘’‘Žƒ”‡•‡‡ŽǤ
ƒ„‹±‡•‹’‘”–ƒ–‡†‡•–ƒ…ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž‘•”‡•À†—‘•‹–‡”…ƒŽƒ–‡•†‡Žȋ‡—ͷͺ
›‡—ͳͺʹȌ•‡‡…—‡–”ƒ•‹–—ƒ†‘•‡†‹ˆ‡”‡–‡•Š±Ž‹…‡•‡•—•…‘””‡•’‘†‹‡–‡•†‘‹‹‘•ǡ
›ƒ“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡‡—ͷͺ•‡‡…—‡–”ƒŽ‘…ƒŽ‹œƒ†ƒ‡±Ž‹…‡ͳ›’ƒ”ƒ‡—ͳͺʹ‡±Ž‹…‡ʹǤ
‹‰̴
ͳǤ—’‡”‹’‘•‹…‹×‡•–”—…–—”ƒŽ†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š’ƒ”ƒǤȋȌ‡’”‡•‡–ƒ…‹×‡•–”—…–—”ƒŽ†‡
Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ǡ †‘†‡ ‡ ƒ”ƒŒƒ •‡ —‡•–”ƒ ͳ › ‡ ˜‡”†‡ ʹǡ …‘ Žƒ•
†‹ˆ‡”‡–‡•Š±Ž‹…‡•‹†‹…ƒ†ƒ•›Žƒ•Ž‡—…‹ƒ•‹–‡”…ƒŽƒ–‡•”‡’”‡•‡–ƒ†ƒ•‡ˆ‘”ƒ†‡„ƒ””ƒ•Ǥ
2. AnálisisdeuniónaADNdelosdominiosHMGboxdeTFAM
2.1. Diferentepatróndereconocimiento
•–—†‹‘•”‡ƒŽ‹œƒ†‘•ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡ͶͲƒÓ‘•Šƒ‘•–”ƒ†‘“—‡Ž‘•†‘‹‹‘•†‡—‹×ƒŽ
ȋVds.,DNABindingDomainsȌ”‡…‘‘…‡‡Ž‡—ƒ‰”ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ††‡ˆ‘”ƒ•ǤŽ‰—‘•
154
DBDs…‘‘Ž‘•”‡’”‡•‘”‡•„ƒ…–‡”‹ƒ‘•ǡ•‡‡…—‡–”ƒ’‡”ˆ‡…–ƒ‡–‡’Ž‡‰ƒ†‘•ƒ–‡•†‡—‹”
ƒ Ž‘• •‹–‹‘•†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘ǡ‡šŠ‹„‹‡†‘ ƒ•À—ƒ—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒ …‘ —ƒ
‰”ƒ ƒˆ‹‹†ƒ† › –‹‡’‘• †‡ ”‡•‹†‡…‹ƒ Žƒ”‰‘ǡ ‘•–”ƒ†‘ — ‡…ƒ‹•‘ …‘‘…‹†‘ …‘‘
…‡””ƒ†—”ƒǦŽŽƒ˜‡ (lockandkey mechanismȌǤ  ‡—…ƒ”‹‘–ƒ• Žƒ •‹–—ƒ…‹× ‡• — ’‘…‘ ž•
…‘’Ž‡Œƒǡ ˆ”‡…—‡–‡‡–‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ”‡ŽƒŒƒ…‹× ‡ ‡Ž ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡ •‡…—‡…‹ƒ
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ’ƒ”ƒ’‘†‡”‘ˆ”‡…‡”—ƒƒ›‘”‰”ƒ†‘†‡ƒ†ƒ’–ƒ„‹Ž‹†ƒ†…‘ˆ‘”ƒ…‹‘ƒŽǤ
—“—‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š—‡•–”ƒ—ƒ•‹‹Ž‹–—†ˆ—…‹‘ƒŽȋƒ…–—ƒ†‘…‘‘ˆƒ…–‘”‡•
†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ’”‘–‡Àƒ•ƒ”“—‹–‡…–—”ƒŽ‡•ǡ‡–…ǤȌǡŽƒ•‡Ž‡…–‹˜‹†ƒ†’‘” Žƒ •‡…—‡…‹ƒ†‡
‡• Žƒ ’”‹…‹’ƒŽ †‹ˆ‡”‡…‹ƒǤ ‹‡–”ƒ• “—‡ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡
•‡…—‡…‹ƒȋHMGboxSSȌ…‘–‹‡‡•‘Ž‘—•‹–‹‘†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×›†‹˜‡”•‘•…‘–ƒ…–‘•…‘Žƒ•
„ƒ•‡•ǡŽ‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒȋHMGboxNSSȌ…‘–‹‡‡†‘•’—–‘•†‡
‹–‡”…ƒŽƒ…‹×Ǥ†‡ž•HMGboxSS•‘ž•‹‡•–ƒ„Ž‡•‡•‘Ž—…‹×‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒƒŽ
ȋ”ƒ‰ƒǡ‡ƒ†‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ
ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• †‡ †‘‹‹‘• „‘š Ž‹„”‡• ‘ —‡•–”ƒ — …‘ ‡•–ƒ†‘ †‡ –”ƒ•‹…‹×ǡ
•‹‘“—‡‡š‹•–‡†‡–”‡•ƒ†‘••—„†‘‹‹‘•‹˜‘Ž—…”ƒ†‘•‡‡Ž’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ
’ƒ”ƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ HMGbox SS •‘ ž• ‹‡•–ƒ„Ž‡•Ǥ ‹ ‡„ƒ”‰‘ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ ‡•–‘• •—„†‘‹‹‘• › †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ — …‘ …‘’Ž‡Œ‘ …‘‘’‡”ƒ–‹˜‘Ǥ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡
HMGbox SS “—‡ ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒ •‘ ‡š–”‡ƒ†ƒ‡–‡ ˆŽ‡š‹„Ž‡•ǡ ƒŽ ˆ‘”ƒ” …‘’Ž‡Œ‘
—‡•–”ƒ —ƒ ‹–‡”ˆƒœ „‹‡ ’Ž‡‰ƒ†ƒ “—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ …‘–ƒ…–‘• ˜ƒ †‡” ƒƒŽ• ‡–”‡ ”‡•À†—‘•
ƒ’‘Žƒ”‡•ǡ “—‡ †‡–‡”‹ƒ Žƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒǤ  …ƒ„‹‘ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡
HMGbox NSSǡ ±•–‘• •‘ ž• ‡•–ƒ„Ž‡• ‡ •‘Ž—…‹× ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒǡ ‡• †‡…‹”ǡ ž•
”À‰‹†‘•ǡ›Žƒƒ›‘”ˆ—‡”œƒ†‡—‹×ƒŽ’”‘˜‹‡‡†‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•†‡–‹’‘‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘
“—‡•‘‹†‡’‡†‹‡–‡•†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡Ǥƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•†‡–‹’‘‘‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘
‡HMGboxSS›Žƒ•†‡–‹’‘‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘†‡HMGboxNSS•‘Žƒ•“—‡†‹”‹‰‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ
†‡Ž‡†‹ƒ–‡Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡”‡•À†—‘•ȋ‘…—Óƒ•Ȍ†‡•—•†‘‹‹‘•‰Ž‘„—Žƒ”‡•‡–”‡
Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž ȋ’”‘…‡•‘ –‡”‘†‹ž‹…ƒ‡–‡ ’‘…‘ ˆƒ˜‘”ƒ„Ž‡ȌǤ ƒ”ƒ ƒ„‘• –‹’‘• †‡
„‘šǡŽƒ•…—”˜ƒ–—”ƒ••‘‹†—…‹†ƒ•ž•ƒ†‡Žƒ–‡‡†‹ƒ–‡‡—–”ƒŽ‹œƒ…‹×ƒ•‹±–”‹…ƒ†‡
Ž‘•‰”—’‘•ˆ‘•ˆƒ–‘•’‘”’ƒ”–‡†‡Žƒ•‡š–‡•‹‘‡•„ž•‹…ƒ•ȋ”ƒ‰ƒǡ‡ƒ†‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ
‡ ‡–”ƒ†ƒ ‡• —ƒ ’”‘–‡Àƒ ‹–‡”‡•ƒ–‡ ‡ …—ƒ–‘ ƒ •— …Žƒ•‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡–”‘ †‡ Žƒ
ˆƒ‹Ž‹ƒ†‡’”‘–‡Àƒ•
ǡ›ƒ“—‡’‡•‡ƒ’”‡•‡–ƒ”†‘•†‘‹‹‘•
„‘š…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ
ƒ•‘…‹ƒ†ƒ ƒ Ž‘• †‘‹‹‘• HMGbox NSS, •— ƒ…–‹˜‹†ƒ† •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒ•‘…‹ƒ†ƒ ƒ —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ȋ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ ‡ Ȍ ‡ ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒǤ •–‡ ’ƒ–”א †‡
”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡ „‘š ’—‡†‡ ‡•–ƒ„Ž‡…‡”•‡ •‡‰ï ‡Ž ï‡”‘ › ’‘•‹…‹× †‡ Ž‘•
”‡•À†—‘• †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š “—‡ •‡ ‹–‡”…ƒŽƒ ‡ ‡Ž ȋ‹’‘”–ƒ–‡• ’ƒ”ƒ
‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ” ‡Ž ‰”ƒ†‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ȌǤ ‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ Ž‘•
†‘‹‹‘•
„‘š…‘–‹‡‡—”‡•‹†—‘‘Ǧ’‘Žƒ”‡Žƒ±Ž‹…‡ͳ“—‡•‡‹–‡”…ƒŽƒ‡‡Ž
ȋŽŽƒƒ†‘X ‡Žƒ‹‰̴
ʹȌǤ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž‘•†‘‹‹‘• HMGboxNSS’”‡•‡–ƒ—•‡‰—†‘
”‡•‹†—‘ ‹–‡”…ƒŽƒ†‘” ƒ†‹…‹‘ƒŽ Ž‘…ƒŽ‹œƒ†‘ ‡ Žƒ ±Ž‹…‡ʹ ȋŽŽƒƒ†‘ Y ‡ Žƒ ‹‰̴
ʹȌǡ ƒ
†‹ˆ‡”‡…‹ƒ†‡ŽHMGboxSS“—‡‡‡•–ƒ’‘•‹…‹×—‡•–”ƒ—”‡•‹†—‘“—‡ˆ‘”ƒ’—‡–‡•†‡
Š‹†”׉‡‘…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡ŽǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡‡Ž…ƒ•‘†‡HMGboxNSSŽƒ•’‘•‹…‹‘‡•X‡
Y•‘”‡•À†—‘•Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•ǡ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒHMGboxSSǡX‡•—”‡•‹†—‘ƒ’‘Žƒ”“—‡•‡
‹–‡”…ƒŽƒ‡–”‡Žƒ•„ƒ•‡•†‡Ž‡Y‡•—”‡•‹†—‘’‘Žƒ”“—‡ˆ‘”ƒ’—‡–‡•†‡Š‹†”׉‡‘
…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡ŽǤ†‡ž•ǡ‡Ž•‹–‹‘Xǡ–ƒ–‘’ƒ”ƒHMGboxSS…‘‘NSSǡ•‡‡…—‡–”ƒ
‘”ƒŽ‡–‡’”‡…‡†‹†‘†‡—”‡•‹†—‘ƒ”‘ž–‹…‘ǡ…‘‘Š‡‘›”Ǥ
155
‡†‹ƒ–‡ ‡•–ž …Žƒ•‹ˆ‹…ƒ…‹× ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‡–‡”‹ƒ” “—‡ ͳ †‡ ’—‡†‡ •‡”
…ƒ–ƒŽ‘‰ƒ†‘ …‘‘ „‘š †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ȋHMGbox SSȌǡ ›ƒ “—‡ ‡ Žƒ
’‘•‹…‹×Xƒ’ƒ”‡…‡—”‡•‹†—‘‘’‘Žƒ”ȋ‡—ͷͺȌ“—‡•‡‹–‡”…ƒŽƒ‡–”‡Žƒ•„ƒ•‡•†‡Žǡ
’”‡…‡†‹†‘ ’‘” — ”‡•‹†—‘ ƒ”‘ž–‹…‘ ȋ›”ͷ͹Ȍǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ Žƒ ’‘•‹…‹× Y ’”‡•‡–ƒ —
”‡•‹†—‘’‘Žƒ”ȋŠ”͹͹Ȍ“—‡ˆ‘”ƒ—‡Žƒ…‡–‹’‘’—‡–‡Š‹†”׉‡‘…‘‡Žȋ‹‰̴
ʹȌǤ
‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ ’ƒ”ƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ʹǡ ‡Ž ”‡•‹†—‘ ‡ Žƒ ’‘•‹…‹× X ‡• — ”‡•‹†—‘ ’‘Žƒ”ǡ
•ͳ͸͵ǡ “—‡ ˆ‘”ƒ ’—‡–‡• †‡ Š‹†”׉‡‘ …‘ ‡Ž ǡ ‡ Ž—‰ƒ” †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ” ‡Ž Ǥ
†‡ž• ‡ Žƒ ’‘•‹…‹× Y ‡š‹•–‡ — ”‡•‹†—‘ ƒ’‘Žƒ”ǡ ”‘ͳ͹ͺǡ “—‡ ‘ •‡ ‹–‡”…ƒŽƒ ‡–”‡ ‡Ž
ǡƒ—“—‡†‡”‘ͳ͹ͺƒ
Ž—ͳͺͲ‡š‹•–‡…‘–ƒ…–‘•…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡Ž“—‡ˆƒ˜‘”‡…‡Žƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ‹†—…‹†ƒ’‘”‡Ž”‡•‹†—‘‹–‡”…ƒŽƒ–‡‡—ͳͺʹǤ•–‡”‡•‹†—‘‡—ͳͺʹ‘‡…ƒŒƒ…‘
‹‰—ƒ …Žƒ•‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ ”‡•À†—‘• ‹–‡”…ƒŽƒ–‡• ‡ †‘‹‹‘• „‘š › ’ƒ”‡…‡ •‡” …‘
ȋ‹‰̴
ʹȌǡ’‡”‘…‘•‡”˜ƒ†‘‡–”‡Ž‘•Š‘×Ž‘‰‘•†‡Ǥ
†‡ž• †‡ ’”‡•‡–ƒ” — ’ƒ–”א †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‹ˆ‡”‡–‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž ǡ †‘†‡ ͳ
‡…ƒŒƒ …‘‘ „‘š › ʹ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ —ƒ •‹–—ƒ…‹× ‹–‡”‡†‹ƒ †‡
…Žƒ•‹ˆ‹…ƒ…‹×ǡ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” Žƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ‡ ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ ‡•–‘• †‘• ‘–‹˜‘• ’ƒ”ƒ •— —‹×
…‘‡ŽǤ
‹‰̴
ʹǤŽ‹‡ƒ‹‡–‘•‡…—‡…‹ƒŽ‡„ƒ•‡ƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
ͳ›
ʹǤƒ•’‘•‹…‹‘‡•‡
‹†‹…ƒ Ž‘• •‹–‹‘• Šƒ„‹–—ƒŽ‡• †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× ’ƒ”ƒ „‘šǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Ž‘• –”‹ž‰—Ž‘• ”‘Œ‘• ‹†‹…ƒ Ž‘•
•‹–‹‘•”‡ƒŽ‡•†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×’ƒ”ƒ
ͳ›
ʹǤƒ”ƒŒƒ›˜‡”†‡•‡—‡•–”ƒŽ‘•”‡•À†—‘•“—‡…‘–ƒ…–ƒ
…‘ Žƒ „ƒ•‡•ǡ ƒ–‡‹‡†‘ ‡Ž …׆‹‰‘ †‡ …‘Ž‘”‡• ȋƒ”ƒŒƒ ’ƒ”ƒ ͳǡ ˜‡”†‡ ’ƒ”ƒ ʹȌǤ ‘• ƒ”…‘• ”‘Œ‘•
‹†‹…ƒŽ‘•”‡•À†—‘•ͳͲͲΨ…‘•‡”˜ƒ†‘•‡–”‡
ͳ›
ʹǡ‹‡–”ƒ•“—‡Ž‘•ƒ”…‘•‡‰”‘•‹†‹…ƒ”‡•À†—‘•
‘†‡”ƒ†ƒ‡–‡…‘•‡”˜ƒ†‘•Ǥ
2.2. DiferenteafinidadporlasecuenciaLSP22
‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘••‡’—†‘…‘’”‘„ƒ”Žƒ†‹ˆ‡”‡–‡ƒˆ‹‹†ƒ††‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š
†‡’‘”Žƒ•‡…—‡…‹ƒʹʹǡ—–‹Ž‹œƒ†ƒ’ƒ”ƒŽƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ȋ‹‰̴
͵ȌǤƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡
‘„•‡”˜ƒ‘• —ƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ –‘–ƒŽ ƒ ͲǤͶ ‘Ž ǣͲǤͳ ‘Ž ǡ
‹‡–”ƒ• “—‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž †‘‹‹‘ ͳ ȋ…‘•–”—…–‘ ͳȌ ‘„•‡”˜ƒ‘• —ƒ
†‡•’ƒ”ƒ‹…‹×…ƒ•‹–‘–ƒŽ†‡Ž‹„”‡‡”ƒ–‹‘ͲǤ͸‘ŽͳǣͲǤͳ‘Ž›‡‡Ž…ƒ•‘†‡Ž
†‘‹‹‘
ʹž•Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋʹȌǡŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘‹’Ž‹…ƒ—ƒƒ›‘”
…ƒ–‹†ƒ††‡Ǥ
•–‡ ’‡“—‡Ó‘ ‡•ƒ›‘ •—‰‡”‹× “—‡ Žƒ ƒˆ‹‹†ƒ† †‡Ž †‘‹‹‘ ͳ ’‘” ‡• ƒ›‘” “—‡
’ƒ”ƒ ʹǡ ’‡”‘ •‹‡’”‡ ‹ˆ‡”‹‘” ƒŽ †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ–‹˜ƒ Ǥ –”‘• ‰”—’‘• Šƒ
…‘•–ƒ–ƒ†‘ ‡•–ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† ‡†‹ƒ–‡ ‡•ƒ›‘• †‡ …ƒŽ‘”‹‡–”Àƒ ȋƒŽƒ”‡›ǡ
‡•–™‹…‡–ƒŽǤǢ‰‘ǡƒ‹•‡”‡–ƒŽǤȌǤ
156
‹‰̴
͵Ǥ•ƒ›‘’ƒ”ƒ…‘’ƒ”ƒ”Žƒƒˆ‹‹†ƒ††‡ǡ‡Ž…‘•–”—…–‘ͳ›ʹˆ”‡–‡ƒ—ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×
†‡…‘–ƒ–‡†‡ͲǤͳ‘ŽǤŽƒ’ƒ”–‡•—’‡”‹‘”•‡‹†‹…ƒŽ‘•”ƒ–‹‘•†‡’”‘–‡ÀƒȋͲǤͳǡͲǤʹǡͲǤͶ›ͲǤ͸‘ŽȌǤŽ
…ƒ””‹Ž]ǡ…‘””‡•’‘†‡ƒŽ‹„”‡Ǥ
Ž †‹ˆ‡”‡–‡ ’ƒ–”א †‡ ‹–‡”ƒ……‹× †‡ Ž‘• ”‡•‹†—‘• ’ƒ”ƒ „‘š › Žƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ‡ Žƒ•
…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ…‘–ƒ…–ƒ†ƒ’‘”…ƒ†ƒ†‘‹‹‘
†‡ǡ’‡”‹–‡
’‘–‡…‹ƒ”Žƒ‹†‡ƒ†‡“—‡ƒ„ƒ•
„‘š•‘†‹ˆ‡”‡–‡•‡•——‹×ƒǤ
3. AnálisiselectrostáticodelosdominiosHMGbox
—ƒ†‘ •‡ ƒƒŽ‹œƒ Ž‘• ’—–‘• ‹•‘‡Ž±…–”‹…‘• –‡×”‹…‘• †‡ ƒ„‘• †‘‹‹‘• ͳ ȋ‡”ͷ͸Ǧ
ŽͳʹͲȌ › ʹ ȋŽƒͳ͸ͳǦƒŽʹʹͷȌ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” Žƒ ‰”ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ‡š‹•–‡–‡ǡ
”‡•—Ž–ƒ†‘ ͳ ‡š–”‡ƒ†ƒ‡–‡ „ž•…‹‘ ȋ’ ͻǤͺ͹Ȍ › ʹ ‘†‡”ƒ†ƒ‡–‡ ž…‹†‘ ȋ’
ͷǤ͹ͳȌǤ•–ƒ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ‡•†‡Ž–‘†‘•‘”’”‡†‡–‡ǡ›ƒ“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡†‘‹‹‘•†‡—‹×ƒ
ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ•‡‡•’‡”ƒ”Àƒ“—‡ƒ„‘•ȋ›‘•×Ž‘
ͳȌ•‡ƒ”‹…‘•‡”‡•À†—‘•„ž•‹…‘•
’ƒ”ƒ ˆƒ˜‘”‡…‡” Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡Ž ǡ …ƒ”‰ƒ†‘ ‡‰ƒ–‹˜ƒ‡–‡Ǥ •–ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡
’‘–‡…‹ƒŽ‡–”‡†‘‹‹‘••‡‡…—‡–”ƒ‡š–‡†‹†ƒ‡‘–”‘•†‘‹‹‘•
„‘•†‡†‘•‘ž•
†‘‹‹‘•ǡ…‘‘‡•‡Ž…ƒ•‘†‡Ǥ
Ž…žŽ…—Ž‘†‡Žƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ—‡•–”ƒ…‘‘‡Žƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡†‡…‘–ƒ…–‘…‘‡Ž
ȋ…ƒ”ƒ‹–‡”ƒ†‡Žƒ„‘–ƒȌ†‡ƒ„‘•†‘‹‹‘•–‹‡‡—‡Ž‡˜ƒ†‘…‘–‡‹†‘†‡…ƒ”‰ƒ
’‘•‹–‹˜ƒ ‘ ’‘–‡…‹ƒŽ ’‘•‹–‹˜‘ ȋ‡ ƒœ—Ž ˜‡” ‹‰̴
ͶȌǡ ‡ …‘…”‡–‘ǡ Žƒ ”‡‰‹× “—‡ ‹…Ž—›‡ Žƒ
±Ž‹…‡ͳ›±Ž‹…‡ʹǤ‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ†‡Žƒ’ƒ”–‡‡š–‡”ƒ†‡Žƒ„‘–ƒǡ
‘‡š’—‡•–ƒƒŽǡ‘—‡•–”ƒ—ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡…ƒ”‰ƒ•’‘•‹–‹˜ƒ•–ƒƒŽ–ƒǤ‘„”‡–‘†‘
‡‡Ž…ƒ•‘†‡
ʹǡ†‘†‡•‡’—‡†‡†‹ˆ‡”‡…‹ƒ”“—‡Žƒ±Ž‹…‡͵’”‡•‡–ƒ—ƒƒ›‘”…ƒ”‰ƒ
‡‰ƒ–‹˜ƒ‘ƒ›‘”’‘–‡…‹ƒŽ‡‰ƒ–‹˜‘ȋ‘•–”ƒ†‘‡…‘Ž‘””‘Œ‘ǡ˜‡”‹‰̴
ͶȌ‡…‘’ƒ”ƒ…‹×
…‘ Žƒ ±Ž‹…‡ ͵ †‡ ͳǤ —‹œž• ‡• ‡•–ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ …ƒ”‰ƒ Ž‘ “—‡ ’”‘˜‘…ƒ “—‡ ͳ
’”‡•‡–‡ —ƒ ƒ›‘” ƒˆ‹‹†ƒ† ’‘” ‡Ž “—‡ ʹǡ “—‡ ‡ Ž—‰ƒ” †‡ ’”‡•‡–ƒ” —ƒ
…‘•–ƒ–‡†‡ƒˆ‹‹†ƒ††‡Ž‘”†‡ƒ‘‘Žƒ”‡•‹…”‘‘Žƒ”ȋ‰‘ǡƒ‹•‡”‡–ƒŽǤȌ
157
‹‰̴
ͶǤ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡Ž ’‘–‡…‹ƒŽ ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…‘ ‡ —ƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ †‡ ‘‘ŽŽ› ’ƒ”ƒ ƒ„‘• †‘‹‹‘•
„‘š†‡ǡ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘‡Žȋ‡‰”‹•Ȍ‡†‘•‘”‹‡–ƒ…‹‘‡•”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ•’‘”ͳͺͲιȋƒœ—Ž’‘•‹–‹˜‘ǡ
”‘Œ‘ ‡‰ƒ–‹˜‘ȌǤŽƒ†‡”‡…Šƒ‡…‘–”ƒ‘•Žƒ‘”‹‡–ƒ…‹×†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”Žƒ’ƒ”–‡†‡Ž†‘‹‹‘ “—‡
…‘–ƒ…–ƒ…‘‡Žǡ‹‡–”ƒ•“—‡ƒŽƒ‹œ“—‹‡”†ƒ•‡’—‡†‡†‹ˆ‡”‡…‹ƒ”Žƒ’ƒ”–‡‡š–‡”ƒ†‡±•–‡ǤȋȌ—’‡”ˆ‹…‹‡
‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ ’ƒ”ƒ ͳǡ †‘†‡ •‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ Žƒ• –”‡• Š±Ž‹…‡• ‡ ƒ”ƒŒƒǤ ȋȌ —’‡”ˆ‹…‹‡ ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ ’ƒ”ƒ
ʹǡ†‘†‡•‡†‹ˆ‡”‡…‹ƒŽƒ•–”‡•Š±Ž‹…‡•‡˜‡”†‡Ǥ
4. Representaciónenformaderuedadehélicesalpha
ƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ Š±Ž‹…‡ †‡ „‘š ‡ —
’Žƒ‘…‘ǡ‡†‹ƒ–‡Žƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×…‘‘…‹†ƒ…‘‘HelicalWheelprojection‰‡‡”ƒ†ƒ
’‘”DonArmstrong›RaphaelZidovetzkiȋ‹•‡„‡”‰ǡ‡‹••‡–ƒŽǤͳͻͺʹȌȋ‹‰̴
ͷȌǡ’‡”‹–‡
‘„–‡‡”ž•‹ˆ‘”ƒ…‹×ƒ…‡”…ƒ†‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡…‹ƒ•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•‡–”‡Š±Ž‹…‡•Ǥ
x
±Ž‹…‡ͳ
ƒ …‘’ƒ”ƒ…‹× ‡–”‡ ±Ž‹…‡ ͳ †‡ ͳ ȋ‡”ͷ͸Ǧ
Ž͹ͳȌ › ʹ ȋŽƒͳ͸ͶǦ
Ž—ͳͻͲȌ
—‡•–”ƒ“—‡Žƒ±Ž‹…‡ͳ†‡
ͳ‡•—ƒ˜—‡Ž–ƒž•…‘”–ƒȋ–ƒŽ›…‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘
ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ͵˜—‡Ž–ƒ•’ƒ”ƒ
ͳ›ʹ˜—‡Ž–ƒ•’ƒ”ƒ
ʹȌǤ†‡ž•’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡
ʹ …‘–‹‡‡ ‡‘• ”‡•À†—‘• …‘ …ƒ”‰ƒ ’‘•‹–‹˜ƒ “—‡ ’ƒ”ƒ ͳǡ ƒ•À …‘‘ Žƒ
158
†‹•–”‹„—…‹× †‡ …ƒ”‰ƒ• ’‘•‹–‹˜ƒ• ‡• —› †‹ˆ‡”‡–‡Ǥ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡Ž
”‡•‹†—‘‡—ͷͺǡ”‡•’‘•ƒ„Ž‡†‡Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×‡‡Ž‘–‹˜‘’Ǥ
x
±Ž‹…‡ʹ
ƒ”ƒ
ͳǡŽƒŠ±Ž‹…‡ʹ‹…Ž—›‡†‡Ž”‡•‹†—‘Š”͹͹ƒ
Ž—ͻͲǡ›’ƒ”ƒ
ʹ‡•†‡Ž”‡•‹†—‘
”‘ͳ͹ͺƒ•ͳͻͳǡ“—‡‹…Ž—›‡‡Ž”‡•‹†—‘‡—ͳͺʹǡ”‡•’‘•ƒ„Ž‡†‡Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×‡‡Ž
‘–‹˜‘ ’Ǥ  ‡•–‡ …ƒ•‘ ƒ„ƒ• Š±Ž‹…‡• ’”‡•‡–ƒ ‡Ž ‹•‘ ï‡”‘ †‡ ˜—‡Ž–ƒ•ǡ “—‡
•‘͵Ǥƒ…ƒ”‰ƒ ‰Ž‘„ƒŽ‡••‹‹Žƒ”ȋͶ”‡•À†—‘•’‘•‹–‹˜‘•ǡʹ ‡‰ƒ–‹˜‘•Ȍ›•—†‹•–”‹„—…‹×
ž•…‘•‡”˜ƒ†ƒǤ
x
±Ž‹…‡͵
ƒ”ƒ
ͳǡŽƒŠ±Ž‹…‡͵‹…Ž—›‡†‡Ž”‡•‹†—‘•’ͻ͵ƒ
ŽͳʹͲǡ›’ƒ”ƒ
ʹ˜ƒ†‡•’ͳͻͶ
Šƒ•–ƒ ƒŽʹʹͷǤ ƒ Š±Ž‹…‡ ͵ †‡ ͳ ‡• — ’ƒ•‘ †‡ ˜—‡Ž–ƒ ž• …‘”–ƒǡ ˆ”‡–‡ ƒ Žƒ• ͹
˜—‡Ž–ƒ•†‡ŽƒŠ±Ž‹…‡͵†‡
ʹǤ•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡•–ƒ•Š±Ž‹…‡•’”‡•‡–ƒ—ƒ
•—’‡”ˆ‹…‹‡ Š‹†”‘ˆ×„‹…ƒ ‡ Žƒ ”‡‰‹× ‹œ“—‹‡”†ƒ †‡ Žƒ Š±Ž‹…‡ǡ …‘•‡”˜ƒ†ƒ ‡–”‡ ƒ„ƒ• ›
“—‡…‘””‡•’‘†‡…‘Žƒ’ƒ”–‡‹–‡”‹‘”†‡Ž„”ƒœ‘Žƒ”‰‘†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡Ǥ
‘”Ž‘“—‡•‡”‡ˆ‹‡”‡ƒŽƒ•…ƒ”‰ƒ•ǡŽƒ±Ž‹…‡͵†‡
ʹ’”‡•‡–ƒ—ƒ›‘”ï‡”‘†‡
…ƒ”‰ƒ•‡‰ƒ–‹˜ƒ•ȋͳͲ”‡•À†—‘•…ƒ”‰ƒ†‘•‡‰ƒ–‹˜ƒ‡–‡ˆ”‡–‡ƒ͸‡
ͳȌ›•‹‹Žƒ”
ï‡”‘• †‡ ”‡•À†—‘• …ƒ”‰ƒ†‘• ’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡Ǥ ƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ ‡•–ƒ• …ƒ”‰ƒ• ‡•
ƒŽ”‡†‡†‘”†‡Žƒ’ƒ”–‡ƒ……‡•‹„Ž‡ƒŽ•‘Ž˜‡–‡Ǥ
‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡•–ƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ•Š±Ž‹…‡•’‡”‹–‡˜‹•—ƒŽ‹œƒ”†‡—ƒˆ‘”ƒ”ž’‹†ƒŽƒ•
†‹ˆ‡”‡…‹ƒ•“—À‹…ƒ•‡–”‡
ͳ›
ʹǡ“—‡ƒˆ‡…–ƒ”ƒƒŽ’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡Ž
’‘” ’ƒ”–‡ †‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘•Ǥ ƒ ±Ž‹…‡ʹ †‡ ʹ › ͳ ’”‡•‡–ƒ —ƒ
†‹•–”‹„—…‹×†‡…ƒ”‰ƒ••‹‹Žƒ”ǡ‹‡–”ƒ•“—‡±Ž‹…‡ͳ†‹ˆ‹‡”‡Ǥ†‡ž•‡±Ž‹…‡ͳ†‡ƒ„ƒ•
„‘šǡ ‡Ž ï‡”‘ †‡ ”‡•À†—‘• …ƒ”‰ƒ†‘• ’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡ ˆ”‡–‡ ƒ Ž‘• ƒ…À†‹…‘• †‹ˆ‹‡”‡ǡ ‡
ͳ͵ǣͳˆ”‡–‡ͳǣʹ‡
ʹǤ
‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ±Ž‹…‡ʹǡŽƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡†‡…‘–ƒ…–‘…‘‡Ž…—„”‡—ƒ›‘”ï‡”‘†‡
”‡•À†—‘•‡‡Ž…ƒ•‘†‡
ͳǤƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž‘•”‡•À†—‘•”’ͺͺ›”’ͳͺͻǡ
ƒŽ–ƒ‡–‡…‘•‡”˜ƒ†‘•‡–”‡†‡‡–ƒœ‘‘•ǡ›“—‡…—”‹‘•ƒ‡–‡’”‡•‡–ƒŽƒ‹•ƒ
’‘•‹…‹×‡Žƒ’”‘›‡……‹×ǡ•—‰‹”‹‡†‘Žƒ‹’‘”–ƒ…‹ƒ†‡‡•–‡”‡•‹†—‘Ǥ
‹ƒŽ‡–‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ±Ž‹…‡͵ǡ“—‡…‘•–‹–—›‡‡Ž„”ƒœ‘Žƒ”‰‘†‡
„‘šǡ’”‡•‡–ƒ—
•—’‡”ˆ‹…‹‡ Š‹†”‘ˆ×„‹…ƒ ȋ…ƒ”ƒ ‹–‡”ƒȌ …‘•‡”˜ƒ†ƒ ‡–”‡ ͳ › ʹǡ ’‡”‘ —ƒ
†‹•–”‹„—…‹× †‡ …ƒ”‰ƒ• —› †‹ˆ‡”‡–‡ ’ƒ”ƒ ƒ„‘• …ƒ•‘•Ǥ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ʹǡ ‡•–ƒ Š±Ž‹…‡
—‡•–”ƒ — ƒ›‘” ï‡”‘ †‡ …ƒ”‰ƒ• ‡‰ƒ–‹˜ƒ•ǡ Ž‘ …—ƒŽ ‡š’Ž‹…ƒ ’‘”“—‡ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡
‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ†‡Žƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡‡š–‡”ƒȋ…‘–ƒ…–‘…‘‡Ž•‘Ž˜‡–‡Ȍ‡Š±Ž‹…‡͵†‡
ʹ‡•
ž•‡‰ƒ–‹˜ƒ“—‡‡
ͳǤ
ƒ• †‹ˆ‡”‡…‹ƒ• ‡ …—ƒ–‘ ƒ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ › Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ …ƒ”‰ƒ• ’‘†”Àƒ
‡š’Ž‹…ƒ”’‘”“—±
ͳ›
ʹ’”‡•‡–ƒ—ƒ†‹ˆ‡”‡–‡ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”‡Ž›—†‹ˆ‡”‡–‡
’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘Ǥ
159
‹‰̴
ͷǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×‡ˆ‘”ƒ†‡”—‡†ƒ’ƒ”ƒŽƒ•Š±Ž‹…‡•†‡
„‘š†‡Ǥ‘•”‡•À†—‘•Š‹†”‘ˆÀŽ‹…‘••‡
—‡•–”ƒ…‘‘…‹”…—ˆ‡”‡…‹ƒ•›Ž‘•Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•…‘‘”‘„‘•ǡŽ‘•…ƒ”‰ƒ†‘•‡‰ƒ–‹˜ƒ‡–‡…‘‘–”‹ž‰—Ž‘•
›Ž‘•’‘•‹–‹˜‘•…‘‘’‡–ž‰‘‘•ǤŽ‰”ƒ†‘†‡Š‹†”‘ˆ‘„‹…‹†ƒ†•‡—‡•–”ƒ†‡ž•ƒ‡‘•…‘Žƒ‹–‡•‹†ƒ††‡Ž
…‘Ž‘” ˜‡”†‡Ǥ ‘• ”‡•À†—‘• Š‹†”‘ˆÀŽ‹…‘• •‡ —‡•–”ƒ ‡ –‘‘ ƒ”ƒŒƒǡ …—ƒ–‘ ž• ‹–‡•‘ ž• Š‹†”‘ˆÀŽ‹…‘ ‡• ‡Ž
”‡•‹†—‘Ǥ ‹ƒŽ‡–‡ǡ Ž‘• ”‡•À†—‘• …ƒ”‰ƒ†‘• ‡‰ƒ–‹˜ƒ‡–‡ •‡ —‡•–”ƒ ‡ ”‘Œ‘ …Žƒ”‘ › Ž‘• ’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡ ‡
ƒœ—ŽǤ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ±Ž‹…‡͵•‡—‡•–”ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡—ƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡Š‹†”‘ˆ×„‹…ƒ…‘—‡†‹‘…À”…—Ž‘‰”‹•
…Žƒ”‘ǤŽ‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘ƒœ—Ž“—‡…—„”‡”‡‰‹‘‡•‡±Ž‹…‡ͳ›±Ž‹…‡ʹǡ‹†‹…ƒŽƒœ‘ƒ†‡…‘–ƒ…–‘…‘‡ŽǤ‘•
ƒ•–‡”‹•…‘• ‰”‹•‡• —‡•–”ƒ Žƒ• „ƒ•‡• “—‡ …‘–ƒ…–ƒ …‘ Žƒ• „ƒ•‡•ǡ › Ž‘• ƒ•–‡”‹•…‘• ”‘Œ‘ …Žƒ”‘ —‡•–”ƒ Ž‘•
”‡•À†—‘•‹–‡”…ƒŽƒ–‡•ǡ‡—ͷͺ›‡—ͳͺʹǤ
160
5. AnálisisestructuralentreHMGboxysunúcleohidrofóbico
—ƒ†‘•‡ƒŽ‹‡ƒŽƒ••‡…—‡…‹ƒ•†‡Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡‡ˆ—…‹×†‡•—
‡•–”—…–—”ƒǡ‡•’‘•‹„Ž‡†‡•–ƒ…ƒ”—…‘Œ—–‘†‡”‡•À†—‘•…‘•‡”˜ƒ†‘•ȋ‹‰̴
ʹȌǤŽƒƒŽ‹œƒ”
ŽƒŽ‘…ƒŽ‹œƒ…‹×†‡‡•–‘•”‡•À†—‘•‡Žƒ•—’‡”‹’‘•‹…‹×†‡
ͳ‡
ʹǡŽƒƒ›‘”Àƒ†‡
‡ŽŽ‘•‘’ƒ”–‹…‹’ƒ‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Žǡ•‹×“—‡’ƒ”–‹…‹’ƒ‡‡Žƒ–‡‹‹‡–‘
†‡Žï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘›Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…‹×†‡Ž†‘‹‹‘
„‘š‡ˆ‘”ƒ†‡ȋ‹‰̴
͸ȌǤ
‡–”‘ Ž‘• ”‡•À†—‘• …‘•‡”˜ƒ†‘• …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” ƒ“—‡ŽŽ‘• “—‡ ƒ–‹‡‡ —ƒ ‘”‹‡–ƒ…‹×
…ƒ•‹‹†±–‹…ƒ‡–”‡ƒ„‘•†‘‹‹‘•ȋ
ͳȀ
ʹȌǣ
x
š–‡•‹×Ǧ–‡”‹ƒŽǣ”‘ͷͲȀ”‘ͳͷͷǡ”‘ͷ͵Ȁ”‘ͳͷͺ
x
±Ž‹…‡ͳǣ›”ͷ͹Ȁ›”ͳ͸ʹ
x
±Ž‹…‡ʹǣ
Ž—͹ͻȀ
Ž—ͳͺͲǡ”’ͺͺȀ”’ͳͺͻ
x
‘‘’±Ž‹…‡ʹǦ±Ž‹…‡͵ǣ‡—ͻͳȀ‡—ͳͻʹ
x
±Ž‹…‡͵ǣ •’ͻ͵Ȁ•’ͳͻͶǡ ›•ͻ͸Ȁͳͻ͹ǡ ›”ͻͻȀ›”ʹͲͲǡ ›”ͳͳͲȀ›”ʹͳͳǡ
Ž—ͳͳ͵Ȁ
Ž—ʹʹͲǡ
Ž—ͳͳͻȀʹʹͲ
—ƒ†‘•‡ƒŽ‹‡ƒŽƒ••‡…—‡…‹ƒ•†‡
ͳ›
ʹ…‘Žƒ•‡•–”—…–—”ƒ•”‡•—‡Ž–ƒ•†‡HMGbox
SS›HMGboxNS‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”Ž‘••‹‰—‹‡–‡•”‡•À†—‘•…‘•‡”˜ƒ†‘•Ǥƒ”ƒHMGboxSS
•‘ȋ”‘ͷ͵Ȁ”‘ͳͷͺȌǡȋ”’ͺͺȀ”’ͳͺͻȌǡȋ‡—ͻͳȀͳͻʹȌǤ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒHMGboxNSS•‘
ȋ”‘ͷͲȀ”‘ͳͷͷȌǡȋ‡”ͷͷȀ‡”ͳ͸ͲȌǡȋ”’ͺͺȀ”’ͳͺͻȌǡȋ›•ͻ͸Ȁͳͻ͹Ȍ›ȋ›”ͳͳͲȀ›”ʹͳͳȌȋ˜‡”
‹‰̴
͸ȌǤ‹‹”ƒ‘•…‘†‡–‡‹‹‡–‘Žƒ•—’‡”‹’‘•‹…‹×†‡Žƒ‹‰Ǥͷǡ‘„•‡”˜ƒ‘•“—‡Ž‘•
”‡•À†—‘•…‘•‡”˜ƒ†‘•‡–”‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•†‘‹‹‘•’”‡•‡–ƒ—ƒˆ—…‹×‡•–”—…–—”ƒŽ†‡
ƒ–‡‹‹‡–‘ †‡Ž ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ †‡Ž †‘‹‹‘ǡ †‘†‡ •‡ ’—‡†‡ Ž‘…ƒŽ‹œƒ” †‘• œ‘ƒ•
‹’‘”–ƒ–‡•Ǥ ƒ ’”‹‡”ƒ œ‘ƒ …‘””‡•’‘†‡”Àƒ ƒ Ž‘• ”‡•À†—‘• Ž‘…ƒŽ‹œƒ†‘• ‡ Žƒ „‹•ƒ‰”ƒ †‡
Ž‘• †‘• „”ƒœ‘•ǡ “—‡ ’‡”‹–‡ ƒ–‡‡” ‡Ž ž‰—Ž‘ …‘””‡…–‘ ‡–”‡ Ž‘• †‘• „”ƒœ‘•Ǥ ƒ„‡
†‡•–ƒ…ƒ” Žƒ• ’ƒ”‡Œƒ” †‡ ”‡•À†—‘• ƒ”‘ž–‹…‘• ȋ”’ͺͺȀ”’ͳͺͻȌ ȋ›”ͻͻȀ›”ʹͲͲȌ ›
ȋ‡—ͻͳȀ‡—ͳͻʹȌ “—‡ ’‡”‹–‡ ˆ‘”ƒ” — ï…Ž‡‘ ‘ˆ”‡…‹‡†‘ — …‘””‡…–‘ ž‰—Ž‘ †‡
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘Ǥ ƒ •‡‰—†ƒ œ‘ƒ …‘””‡•’‘†‡”Àƒ ƒ Ž‘• ”‡•À†—‘• “—‡ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ Žƒ
‡š–‡•‹×Ǧ–‡”‹ƒŽ…‘Žƒ±Ž‹…‡͵ǣȋ”‘ͷͲȀ”‘ͳͷͷȌǡȋ”‘ͷ͵Ȁ”‘ͳͷͺȌǡȋ›”ͳͳͲȀ›”ʹͳͳȌ
ȋ
Ž—ͳͳ͵Ȁ
Ž—ʹʹͲȌǤ
• ‹–‡”‡•ƒ–‡ ‹†‹…ƒ” “—‡ ‡Ž …‘Œ—–‘ ȋ”’ͺͺȀ”’ͳͺͻȌ •‡ ‡…—‡–”ƒ ͳͲͲΨ …‘•‡”˜ƒ†‘
‡–”‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• †‡ ‘”‰ƒ‹•‘• —Ž–‹…‡Ž—Žƒ”‡•ǡ ƒ•À …‘‘ Ž‘• ”‡•À†—‘• ”‘ͳͷͷǡ
›”ʹͳͳǤ
†‡ž•…ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡”‡•À†—‘•ƒ”‘ž–‹…‘••‹–‹—ƒ†‘•‡Žƒ”‡‰‹×…א…ƒ˜ƒ
‘ …‡”…ƒ †‡ ‡ŽŽƒ ˆ‘”ƒ†ƒ ’‘” Ž‘• †‘• „”ƒœ‘• †‡ Žƒ Ǥ •–‘• ”‡•À†—‘• ’”‡•‡–ƒ — ’ƒ’‡Ž
‹’‘”–ƒ–‡ ‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡Ž Ǥ ‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ —‘• †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• “—‡ •‡
‡…—‡–”ƒ …‘•‡”˜ƒ†‘ ‡–”‡ ͳ › ʹ ‡•ǣ ›”ͷ͹Ȁ›”ͳ͸ʹǡ “—‡ ˆ‘”ƒ — ’—‡–‡
Š‹†”׉‡‘ …‘ Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž ‡ ‡Ž •—”…‘ ‡‘” †‡Ž Ǥ •–‡ ”‡•‹†—‘ •‡ ‡…—‡–”ƒ
ͳͲͲΨ…‘•‡”˜ƒ†‘‡–”‡†‹ˆ‡”‡–‡•†‡‘”‰ƒ‹•‘•—Ž–‹…‡Ž—Žƒ”‡•ǡƒ•À…‘‘ƒ–”ƒ˜±•
†‡HMGboxSS›HMGboxNSSȋ‹‰̴
͹ȌǤ
161
‹‰̴
͸Ǥ —’‡”‹’‘•‹…‹× †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• ͳ ȋƒ”ƒŒƒȌ › ʹ ȋ˜‡”†‡Ȍǡ †‘†‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‹†‹…ƒ†‘•
‡†‹ƒ–‡ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡ „ƒ””ƒ• Ž‘• ”‡•À†—‘• …‘•‡”˜ƒ†‘• ‡–”‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘•Ǥ ƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×
•—’‡”‹‘”—‡•–”ƒŽƒ…ƒ”ƒ‹–‡”ƒ†‡Žƒǡ“—‡…‘–ƒ…–ƒ…‘‡ŽǢ‹‡–”ƒ•“—‡‡Žƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×‹ˆ‡”‹‘”•‡
—‡•–”ƒŽƒ‘”‹‡–ƒ…‹×‡š–‡”ƒ†‡ŽƒǤƒ”ƒ…ƒ†ƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×•‡‹†‹…ƒŽƒœ‘ƒ•ƒ’Ž‹ƒ†ƒ•“—‡‹’Ž‹…ƒ‡Ž
…‘”‡Š‹†”‘ˆ×„‹…‘“—‡ƒ–‹‡‡Žƒ…‘””‡…–ƒ‘”‹‡–ƒ…‹×‡–”‡Žƒ•Š±Ž‹…‡•†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤ
162
‹‰̴
͹Ǥ Ž‹‡ƒ‡–‘ •‡…—‡…‹ƒŽ †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• ͳ › ʹ …‘–”ƒ HMGbox SS …‘ ‡•–”—…–—”ƒ ”‡•—‡Ž–ƒ
ȋʹǡ ͳ͹ǡ ǡ ͳȌ ‡ ȋƒȌǡ › …‘–”ƒ „‘š …‘ ‡•–”—…–—”ƒ ”‡•—‡Ž–ƒ ȋ͸ǡ ǡ ͳǡ
ͳȌ‡ȋ„ȌǤ•‹–‡”‡•ƒ–‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡‡ƒ„‘•…ƒ•‘•Žƒ’ƒ”‡Œƒ”’ͺͺȀͳͺͻ•‡‡…—‡–”ƒ…‘•‡”˜ƒ†‘–ƒ–‘
‡HMGboxNSS…‘‘HMGboxSSǤ
6. ComparativaestructuralentredominioHMG2ensuformaunidayno
unida
”‡˜‹‘ ƒ Žƒ ”‡•‘Ž—…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ǡ ˆ—‡ ”‡•—‡Ž–ƒ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡Ž †‘‹‹‘ ʹ ȋ‡—ͳͷʹǦ
ŽʹʹͳȌ ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒ ƒŽ
ȋ
ʹǦ—„‘—†Ȍȋ
ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆǡ—‰ƒŽƒ…Š‡––›‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌ…‘—ƒ”‡•‘Ž—…‹×ͳǤ͵ͷ%
ȋ…׆‹‰‘ †‡ ƒ……‡•‘ ƒŽ ͵
ȌǤ ʹ …”‹•–ƒŽ‹œ× ‡ ‡Ž ‰”—’‘ ‡•’ƒ…‹ƒŽ ʹʹʹͳ …‘ Ž‘•
•‹‰—‹‡–‡• ’ƒ”ž‡–”‘• †‡ …‡Ž†‹ŽŽƒ aα ͵ͲǤʹͺ %ǡ bα ͻͻǤ͵ͷ %ǡ cα ͷͳǤͻͲ %Ǥ ƒ ‡•–”—…–—”ƒ ˆ‹ƒŽ
‹…Ž—›‡ Ž‘• ƒ‹‘ž…‹†‘• †‡ Ž›ͳͷ͵Ǧ‡—ʹͳͻǡ …‘ ”‡•À†—‘• …‘ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• ƒŽ–‡”ƒ†ƒ•
›ͳ͸ʹǡ‡—ͳͺʹǡƒŽͳͺͷǡ›•ͳͻ͹ǡ›”ʹͲͲǡ‡–ʹͳͷ›‡”ʹͳ͹ǡŽ‘•ƒ‹‘ž…‹†‘•†‡Žƒ’‘•‹…‹×
ͳ͹ʹƒͳ͹͸ˆ—‡”‘–”ƒœƒ†‘•…‘‘ƒŽƒ‹ƒ†‡„‹†‘ƒŽƒ’‘„”‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒǤ
Ž•—’‡”’‘‡”Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•ǡ
ʹǦʹʹ›
Ǧ—„‘—†ǡ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡
±•–ƒ• •‘ •‹‹Žƒ”‡•ǡ ‘•–”ƒ†‘ — ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ •‹‹Žƒ” ȋ”ǤǤ•Ǥ†Ǥ ʹǤ͵͹ %ȌǤ Ž …‘’ƒ”ƒ” Žƒ•
†‘•‡•–”—…–—”ƒ•ȋ‹‰̴
ͺȌ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ’ƒ”ƒ
ʹǦ
ʹʹ’ƒ”‡…‡ž•…‘’ƒ…–ƒǤ
‘•ƒ—–‘”‡•“—‡”‡•‘Ž˜‹‡”‘Žƒ‡•–”—…–—”ƒ
ʹǦ—„‘—††‡•–ƒ…ƒ„ƒ“—‡†ƒ†‘“—‡
ʹ
‡ ‡Ž ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘ †‡ •‡…—‡…‹ƒ …‘ ͳ ’”‡•‡–ƒ — ‰ƒ’ ‡ Žƒ œ‘ƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ Žƒ
±Ž‹…‡ʹǡ”‡‰‹×†‡ˆ‹‹†ƒ…‘‘œ‘ƒ†‡…‘–ƒ…–‘…‘‡Žǡ›‡ŽŠ‡…Š‘“—‡‡Žƒ’‘•‹…‹×
†‡Ž ”‡•‹†—‘ –À’‹…‘ †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× ‡ „‘šǡ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘ ’‘” •‡” — ”‡•‹†—‘ ƒ’‘Žƒ”
“—‡ •‡ ‹–‡”…ƒŽƒ ‡–”‡ Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž ǡ ‡ ʹ ‡š‹•–‡ •ͳ͸͵Ǣ –‘†‘ ‡ŽŽ‘ ‹†—…Àƒ ƒ
’‡•ƒ”ƒŽ‘•ƒ—–‘”‡•“—‡‡•–‡†‘‹‹‘
ʹ‡”ƒ‹…ƒ’ƒœ†‡‹–‡”…ƒŽƒ”•‡‡‡Ž›“—‡
’”‡•‡–ƒ„ƒ —ƒ• ’”‘’‹‡†ƒ†‡• †‡ —‹× ƒŽ —› †‹ˆ‡”‡–‡Ǥ ƒ ”‡•‘Ž—…‹× †‡ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ‡•—ˆ‘”ƒ—‹†ƒƒŽŠƒ’‡”‹–‹†‘†‹Ž—…‹†ƒ”ƒŽ‰—‘•ƒ•’‡…–‘•’”‡˜‹ƒ‡–‡
†‡•…”‹–‘•Ǥ
‘”Ž‘“—‡•‡”‡ˆ‹‡”‡ƒŽƒ‡š–‡•‹×†‡Žƒ•Š±Ž‹…‡•ǡ…—ƒ†‘…‘’ƒ”ƒ‘•±Ž‹…‡ͳ›±Ž‹…‡ʹ†‡
Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•†‡
ʹǡ±•–ƒ•…‘‹…‹†‡‡•—•†‹‡•‹‘‡•›ƒ„ƒ••‘ž•…‘”–ƒ•
“—‡ ͳǤ ‡•‡ ƒ “—‡ ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ„ƒ ‡•–‡ ‰ƒ’ ‘ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ‡ Ž‘‰‹–—† ‡ Žƒ
163
±Ž‹…‡ʹ†‡
ͳ›
ʹǡŽƒ•—’‡”’‘•‹…‹×†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
ͳǡ
ʹǦʹʹ›
ʹǦ
—„‘—†’‡”‹–‡Ž‘…ƒŽ‹œƒ”‡•–‡‰ƒ’ †‡…—ƒ–”‘ƒ‹‘ž…‹†‘• ȋ’”ž…–‹…ƒ‡–‡—ƒ˜—‡Ž–ƒ†‡
Š±Ž‹…‡‡‘•Ȍ‡Žƒ±Ž‹…‡ͳ†‡
ʹǡ–ƒ–‘‡•—ˆ‘”ƒ—‹†ƒ…‘‘‘—‹†ƒƒŽǤ
†‡ž•ǡŽƒ‡•–”—…–—”ƒ
ʹǦʹʹ’‡”‹–‡ƒ…Žƒ”ƒ”Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡‹–‡”…ƒŽƒ”—”‡•‹†—‘
ƒ’‘Žƒ”‡–”‡Žƒ•„ƒ•‡•†‡Ž’‘”’ƒ”–‡†‡‡•–‡†‘‹‹‘Ǥ‡—ͳͺʹ‡Žƒ±Ž‹…‡ʹ‹–‡”…ƒŽƒ
‡–”‡ ͳͷǦ
ͺ › ͳ͸Ǧ͹Ǥ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡•–‡ ”‡•‹†—‘ ‡—ͳͺʹ ’”‡•‡–ƒ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
ʹǦ—„‘—†—ƒ†‘„Ž‡…‘ˆ‘”ƒ…‹×ǡ—ƒ†‡‡ŽŽƒ••‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘…‘‡Ž
’ƒ”ƒ ‹–‡”…ƒŽƒ” ‡–”‡ Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž ȋ‹‰̴
ͺȌǤ ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆ ‡– ƒŽǤ •—‰‡”Àƒ “—‡ Ž‘•
”‡•À†—‘• ›”ͳ͸ʹ › ›”ʹͲͲǡ •‹–—ƒ†‘• ‡ ‡Ž ï…Ž‡‘ Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ › …‘ ‘”‹‡–ƒ…‹‘‡•
ƒŽ–‡”ƒ†ƒ• ‡ ʹǦ—„‘—†ǡ ‡”ƒ ‹’‘”–ƒ–‡• ‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡Ž Ǥ  Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ ʹǦʹʹǡ›”ͳ͸ʹ ’”‡•‡–ƒ —ƒ …ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× “—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ — ‡Žƒ…‡
–‹’‘ ’—‡–‡ Š‹†”׉‡‘ …‘ Žƒ ͳ͸ †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ǡ †‡ Žƒ ‹•ƒ ƒ‡”ƒ “—‡ ‡Ž ”‡•‹†—‘
–‘’Ž×‰‹…ƒ‡–‡ ‡“—‹˜ƒŽ‡–‡ ‡ ͳǡ ›”ͷ͹Ǥ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” ‡Ž ”‡•‹†—‘ ƒŽ–ƒ‡–‡
…‘•‡”˜ƒ†‘ ›”ʹͲͲǡ “—‡ —‡•–”ƒ †‘„Ž‡ …‘ˆ‘”ƒ…‹× ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ „‘šʹǦ
—„‘—†ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǧʹʹǡ ’”‡•‡–ƒ —ƒ …ƒ ‘”‹‡–ƒ…‹×
†‘†‡‡Žƒ‹ŽŽ‘ƒ”‘ž–‹…‘…‘–”‹„—›‡ƒŽï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘†‡
ʹ›•—‰”—’‘Š‹†”‘š‹Ž‘
’‡”ƒ‡…‡‡Žƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡•‹”‡ƒŽ‹œƒ”‹–‡”ƒ……‹×†‡‹‰ï–‹’‘…‘‡Žǡƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ
†‡Ž‘“—‡’”‘’‘Àƒ
ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆǡ‡–ƒŽǤ†‡ž•…ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”›”ʹͳͳ“—‡’”‡•‡–ƒ—ƒ†‘„Ž‡
…‘ˆ‘”ƒ…‹×‡
ʹǦ—„‘—†ǡ‹‡–”ƒ•“—‡
ʹǦʹʹ‡š‹•–‡—†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘†‡
ŽƒŠ±Ž‹…‡͵Šƒ…‹ƒ‡Ž“—‡’‡”‹–‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Žˆ‘•ˆƒ–‘†‡Žƒ„ƒ•‡ʹͳǤ
‹‰̴
ͺǤ —’‡”‹’‘•‹…‹× †‡ ʹǦʹʹ ȋ‡ ˜‡”†‡Ȍ …‘ ʹǦ—„‘—† ȋ‡ Ž‹ŽƒȌǡ †‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ˜‡”
ƒ—‡–ƒ†ƒ‡—ͳͺʹ…‘Žƒ†‘„Ž‡…‘ˆ‘”ƒ…‹×‡
ʹǦ—„‘—†›•‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒŽƒ’‘•‹…‹×†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×
‡
ʹǦ—„‘—†Ǥ
164
H.ANÁLISISESTRUCTURALDELASDOSESTRUCTURAS
CRISTALOGRÁFICASEXISTENTESPARATFAMLSP
Ž ‹•‘ –‹‡’‘ “—‡ ˆ—‡ ’—„Ž‹…ƒ†ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ʹʹǡ •‡
’—„Ž‹…׎ƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘—†‡ʹͺ’„“—‡…‘–‡ÀƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ
†‡ȋʹͺȌƒ—ƒ”‡•‘Ž—…‹×†‡ʹǤͷ%ȋ‰‘ǡƒ‹•‡”‡–ƒŽǤȌǤ‡•–‡…ƒ•‘•‡–”ƒ–ƒ„ƒ†‡—
‰”—’‘‡•’ƒ…‹ƒŽ†‹ˆ‡”‡–‡ǡʹʹʹͳǡ›’ƒ”ž‡–”‘•†‡…‡Ž†‹ŽŽƒƒα͸ͺǤͶͶǡ„αͺͳǤͻͳǡ…αͳ͸ͳǤʹͷǢȽ
αȾαɀαͻͲιǤ‡•‡ƒ‡ŽŽ‘ǡŽƒ˜‹•—ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ—‡•–”ƒ…‘‘…‘‘”†‹ƒŽ‘•
†‘• †‘‹‹‘• „‘š ’ƒ”ƒ ‹’‘‡” —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž …‘ ˆ‘”ƒ †‡ ǡ •‹‹Žƒ” ƒ
ʹʹǤ  ‡•–ƒ ‡•–”—…–—”ƒǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ …‘•–ƒ–ƒ” “—‡ Žƒ• …—ƒ–”‘ ”‡‰‹‘‡• †‡ ǣ †‘•
†‘‹‹‘•
„‘šǡŽ‹‡”ǡ›…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǡ”‡ƒŽ‹œƒ‡š–‡•‹˜‘•…‘–ƒ…–‘•…‘‡ŽǤ‘”
Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ›‡Ž…‘–ƒ…–‘‰Ž‘„ƒŽ…‘‡Ž‡••‹‹Žƒ”‡–”‡Žƒ•
†‘•‡•–”—…–—”ƒ•Ǥ…‘–‹—ƒ…‹×•‡”‡ƒŽ‹œƒ—ƒžŽ‹•‹•…‘’ƒ”ƒ–‹˜‘†‡ƒ„ƒ•‡•–”—…–—”ƒ•Ǥ
1. Superposiciónglobal
ƒ •—’‡”’‘•‹…‹× ‰Ž‘„ƒŽ †‡ Žƒ• †‘• ‡•–”—…–—”ƒ• —‡•–”ƒ — ”ǤǤ•Ǥ†Ǥ †‡ ͳǤͶͶ %Ǥ „ƒ•
‡•–”—…–—”ƒ• —‡•–”ƒ †‘• †‘‹‹‘• „‘š …‘ ‡Ž –À’‹…‘ ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ǡ
†‘†‡ Žƒ …ƒ˜‹†ƒ† …א…ƒ˜ƒ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ …‘ ‡Ž •—”…‘ ‡‘” †‡Ž ’”‘˜‘…ƒ†‘ —
…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ͻͲιǤŽŽ‘”‡•—Ž–ƒ‡—ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ–‘–ƒŽ†‡Ž†‡—‘•
ͳͺͲιǡ†‡ˆ‹‹†ƒ…‘‘…—”˜ƒ–—”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡ȋ‹‰̴ͳȌǤ
–”‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘š •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡Ž Ž‹‡” Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽǡ “—‡ ’‡”‹–‡ Žƒ
”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Ž‘•†‘‹‹‘•›ƒ†‡ž•’‡”‹–‡‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡ǡ
†‡„‹†‘ƒ“—‡‡—–”ƒŽ‹œƒŽƒ•…ƒ”‰ƒ•‡‰ƒ–‹˜ƒ•†‡Ž‡•“—‡Ž‡–‘†‡ˆ‘•ˆƒ–‘†‡ŽǤ‹ƒŽ‡–‡ǡ
•‡ ‡…—‡–”ƒ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ “—‡ ‡ ƒ„‘• …ƒ•‘• •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ —ƒ ˆ‘”ƒ
’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡ ‡š–‡†‹†ƒ › Šƒ •‹†‘ ’‘•‹„Ž‡ –”ƒœƒ” Žƒ …ƒ†‡ƒ ’”‹…‹’ƒŽ Šƒ•–ƒ ‡Ž ”‡•‹†—‘
›•ʹ͵͹Ǥ‡•‡ƒ“—‡ˆƒŽ–ƒŽ‘•ͻ”‡•À†—‘•ˆ‹ƒŽ‡•ǡŽƒœ‘ƒ†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡ˆ‹‹†ƒ‘
’”‡•‡–ƒ‹‰ï–‹’‘†‡‹–‡”ƒ……‹×…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡ŽǤȋ‹‰̴ͳȌ
‡ ‡–”ƒ†ƒ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ Ž‘• †‘• ’—–‘• ‹–‡”…ƒŽƒ–‡• †‡ „‘š ‡ ‡Ž ǡ
•‘‡–”‡Ž‘•‹•‘•”‡•À†—‘•†‡›’‘”’ƒ”–‡†‡Ž‹•‘–‹’‘†‡ƒ‹‘ž…‹†‘ǣ‡—ͷͺ
’ƒ”ƒ ͳ › ‡—ͳͺʹ ’ƒ”ƒ ʹǤ ŽŽ‘ …‘ˆ‹”ƒ ‡Ž ‘–‹˜‘ †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡ˆ‹‹†‘
ƒ–‡”‹‘”‡–‡ …‘‘ ’ ȋ‘ ‹†‹…ƒ ‡Ž •‹–‹‘ †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×ȌǤ —“—‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ”
“—‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒǦʹͺǡ—‡•–”ƒŽƒ’”‘–‡Àƒ‡—ƒˆ‘”ƒ—–ƒ–‘ž•…‘’ƒ…–ƒ
“—‡’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡ˆ‹‹†ƒ’ƒ”ƒǦʹʹ›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡǦʹͺ
—‡•–”ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ•†‡‹–‡”ƒ……‹×’”‘–‡ÀƒǦŽ‹‰‡”ƒ‡–‡ž•…‘”–ƒ•Ǥ
—ƒ†‘ƒƒŽ‹œƒ‘•…‘†‡–ƒŽŽ‡Ž‘•†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•‡š‹•–‡–‡•‡–”‡Žƒ•†‘•
‡•–”—…–—”ƒ• ”‡•—‡Ž–ƒ•ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ Žƒ• ƒ›‘”‡• †‹ˆ‡”‡…‹ƒ• •—…‡†‡ ‡–”‡ Žƒ
œ‘ƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡ŽŽ‹‡”ȋ”‡•‹†—‘ͳͳͻƒͳʹͺǡ̱ʹǤͷ%ȌǡƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Žƒ±Ž‹…‡ʹ†‡Ž
ʹ
ȋ”‡•‹†—‘ͳͺͲǦͳͳͻ͵ǡ̱ʹ%Ȍǡ›‡–”‡Žƒ’ƒ”–‡ˆ‹ƒŽ†‡Žƒ±Ž‹…‡͵†‡
ʹ›Žƒ’ƒ”–‡‹‹…‹ƒŽ†‡
Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǤ
165
‹‰̴ͳǤ ȋƒȌ —’‡”‹’‘•‹…‹× ‰Ž‘„ƒŽ †‡ Žƒ• †‘• ‡•–”—…–—”ƒ †‡ Ǥ ƒ ˜‡”•‹× ‡ …‘Ž‘” …‘””‡•’‘†‡ …‘ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ Ǧʹʹǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ ‰”‹• ‡…‘–”ƒ‘• ǦʹͺǤ Ž ’ƒ–”א †‡ …‘Ž‘”‡• ‡• ƒ”ƒŒƒ ›
˜‡”†‡’ƒ”ƒŽƒ•†‘•†‘‹‹‘•
„‘šǡƒƒ”‹ŽŽ‘’ƒ”ƒŽ‹‡”ǡ‡‰”‘’ƒ”ƒŽƒ…‘Žƒ–‡”‹ƒŽ›ƒœ—Ž’ƒ”ƒ‡ŽǤȋ„Ȍ
‘‘ †‡ Žƒ• œ‘ƒ• †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× ƒŽ ’ƒ”ƒ ͳ ȋ‡—ͷͺȌ › ʹ ȋ‡—ͳͺʹȌǡ › Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ȋ‡
‡‰”‘•‡‹†‹…ƒŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡‹•ʹͳʹ››•ʹ͵͹’ƒ”ƒǦʹʹ›‡‰”‹•’ƒ”ƒǦʹͺȌǤ
1.1.
SuperposicióndelosdominiosHMGbox
—ƒ†‘•—’‡”’‘‡‘•Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•ˆ‹Œƒ†‘Ž‘•†‘‹‹‘•
ʹȋǦʹʹǣͳͷ͵Ǧʹʹͷǡ
Ǧʹͺǣ ͳͳͳǦͳͺ͵Ǥ ז‡•‡ “—‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ƒ‹‘ƒ…À†‹…ƒ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǧ
ʹͺ ƒ•‹‰ƒ …‘‘ ï‡”‘ ͳ ‡Ž ’”‹‡” ”‡•‹†—‘ Ǧ–‡”‹ƒŽ –”ƒœƒ†‘ǡ …‘””‡•’‘†‹‡–‡ ƒ
‡”Ͷ͵Ȍ‡…‘–”ƒ‘•“—‡Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•‡…ƒŒƒ…‘—”ǤǤ•Ǥ†Ǥ†‡ͲǤͷͺͺ%Ǥ‹‡–”ƒ•
“—‡ …—ƒ†‘ •—’‡”’‘‡ ‡ ͳ ȋǦʹʹǣ Ͷ͵ǦͳʹͲǡ Ǧʹͺǣ ͳǦ͹ͺȌǡ ‡Ž ”ǤǤ•Ǥ†Ǥ
166
‡–”‡ Žƒ• †‘• ‡•–”—…–—”ƒ• ‡• ͲǤ͵͸͹ %Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡š‹•–‡ —ƒ ƒ›‘” •‹‹Ž‹–—† ‡–”‡ ‡Ž
†‘‹‹‘
ͳ†‡Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•ǡ“—‡‘‡–”‡
ʹȋ‹‰̴ʹȌǤ
—ƒ†‘ •‡ ƒŽ‹‡ƒ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• ˆ‹Œƒ†‘ ͳ ȋ‹‰̴ʹ ȋƒȌȌ ‡š‹•–‡ — Ž‹‰‡”‘
†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ †‡ ʹǡ •‹ ƒˆ‡…–ƒ” ‡Ž ’ƒ–”א †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× ‡ ‡Ž Ǥ
•’‡…Àˆ‹…ƒ‡–‡ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Žƒ ±Ž‹…‡ʹ †‡ ʹǡ “—‡ ’”‡•‡–ƒ — ƒ›‘”
†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ ‡–”‡ Žƒ• †‘• ‡•–”—…–—”ƒ• ȋ†‡ ͵Ǥͺ͹ ƒ ͷǤʹ͸ %ȌǤ • ‡ ‡•–ƒ Š±Ž‹…‡ †‘†‡ •‡
‡…—‡–”ƒ ‡Ž ”‡•‹†—‘ ‹–‡”…ƒŽƒ–‡ǡ ‡— ͳͺʹǡ “—‡ —‡•–”ƒ — †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ †‡ ͵ǤͷͶ %
ȋƒ„Žƒ̴ͳȌǤ ‹‡–”ƒ• “—‡ …—ƒ†‘ •‡ •—’‡”’‘‡ Ž‘• †‘‹‹‘• ʹ †‡ ƒ„ƒ•
‡•–”—…–—”ƒ•ǡ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”—†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘†‡Žƒ’ƒ”–‡Ǧ–‡”‹ƒŽ†‡ŽŽ‹‡”†‡̱͸
% “—‡ ’”‘•‹‰—‡ ‡ ͳ ȋ‹‰̴ʹ ȋ„ȌȌǤ Ž Ž‹‡” •‡ ‡…—‡–”ƒ †‡•’Žƒœƒ†‘
ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž ”‡•‹†—‘ ͳ͵ͺ › ‡ †‹”‡……‹× ƒŽ †‘‹‹‘ ͳǤ •–‡
†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ŽŽ‡‰ƒƒ•‡”žš‹‘ƒ‹˜‡Ž†‡Ž”‡•‹†—‘”‘ͳʹ͵ǡ‘•–”ƒ†‘—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ†‡
͸Ǥͳ͵ %Ǥ ‘” Ž‘ “—‡ •‡ ”‡ˆ‹‡”‡ ƒŽ †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ ‡–”‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• ʹǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡
‘„•‡”˜ƒ”‘–”ƒ˜‡œ“—‡‡š‹•–‡—…‘ˆ‘”ƒ…‹×ž•…‘’ƒ…–ƒ’ƒ”ƒ
ʹǦʹͺ›“—‡‡•–‡
†‘‹‹‘ ’”‡•‡–ƒ — †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ ‰‡‡”ƒŽ ž• ƒ‰—†‘ “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ ƒ–‡”‹‘”
ȋƒ„Žƒ̴ʹȌǤ
ƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• ͳ •—’‡”’—‡•–‘• —‡•–”ƒ ‡•–”—…–—”ƒ• …ƒ•‹
‹†±–‹…ƒ•ǡƒ—“—‡‡•’‘•‹„Ž‡†‡•–ƒ…ƒ”—ƒ‰”ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡…—ƒ–‘ƒŽƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž
”‡•‹†—‘‡—ͷͺǡ†‘†‡‡Ž”‡•‹†—‘‡—•‡‡…—‡–”ƒ‡—ƒ‘”‹‡–ƒ…‹×†‹ˆ‡”‡–‡‡ƒ„‘•
…ƒ•‘•Ǥ‡•‡ƒ‡•–ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡Žƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×ǡ‡ŽŽ‘‘ƒˆ‡…–ƒŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×‡‡Ž‹
ƒŽ’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘Ǥ
Residuo
DesplazamientoenÅ
ʹ̴±Ž‹…‡ͳȋ‹‹…‹‘Ȍ
Žƒͳ͸ͳ
ʹǤͳ͵
ʹ̴±Ž‹…‡ͳȋˆ‹ƒŽȌ
Ž—ͳ͹ʹ
ͶǤͶͳ
ʹ̴±Ž‹…‡ʹȋ‹‹…‹‘Ȍ
”‘ͳ͹ͺ
͵Ǥͺ͹
ʹ̴±Ž‹…‡ʹ
‡—ͳͺʹ
͵ǤͷͶ
ʹ̴±Ž‹…‡ʹȋˆ‹ƒŽȌ
•ͳͻͳ
ͷǤʹ͸
ʹ̴±Ž‹…‡͵ȋ‹‹…‹‘Ȍ
•’ͳͻͶ
ͶǤ͸Ͳ
ʹ̴±Ž‹…‡͵ȋˆ‹ƒŽȌ
ƒŽʹʹͷ
ͳǤͺͺ
ƒ„Žƒ̴ͳǤƒŽ‘”‡•†‡†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘’ƒ”ƒ
ʹ†‡„‹†‘ƒŽƒ•—’‡”’‘•‹…‹×†‡
ͳǦʹʹ˜•
ͳǦʹͺǤ
Residuo
DesplazamientoenÅ
ͳ̴±Ž‹…‡ͳȋ‹‹…‹‘Ȍ
‡”ͷ͸
ͲǤͻ͵
ͳ̴±Ž‹…‡ͳ
‡—ͷͺ
ͳǤͳͷ
ͳ̴±Ž‹…‡ͳȋˆ‹ƒŽȌ
Ž͹ͳ
ͶǤʹͷ
ͳ̴±Ž‹…‡ʹȋ‹‹…‹‘Ȍ
Š”͹͹
ʹǤͷͷ
167
ͳ̴±Ž‹…‡ʹȋˆ‹ƒŽȌ
Ž—ͻͲ
͵ǤͲͶ
ͳ̴±Ž‹…‡͵ȋ‹‹…‹‘Ȍ
•’ͻ͵
ʹǤͷ͵
ͳ̴±Ž‹…‡ʹȋˆ‹ƒŽȌ
ŽͳʹͲ
ͶǤͻͻ
‹‡”
”‘ͳʹ͵
͸Ǥͳ͵
ƒ„Žƒ̴ʹǤƒŽ‘”‡•†‡†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘’ƒ”ƒ
ͳ†‡„‹†‘ƒŽƒ•—’‡”’‘•‹…‹×†‡
ʹǦʹʹ˜•
ʹǦʹͺǤ
‹‰̴ʹǤ—’‡”‹’‘•‹…‹×†‡Ǧʹʹ›Ǧʹͺ’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ†‘‹‹‘
„‘šǡȋƒȌˆ‹Œƒ†‘
ͳ›ȋ„Ȍ
’ƒ”ƒ
ʹǤ‡‹†‹…ƒŽƒ•†‹•–ƒ…‹ƒ•‘†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘•žš‹‘•Ǥ
ƒ •—’‡”‹’‘•‹…‹× Ž‘…ƒŽ †‡ ͳ › ʹ ȋ‹‰̴͵Ȍ ”‡ˆŽ‡Œƒ “—‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• ͳ
•‘…ƒ•‹‹†±–‹…‘•ǡ‹‡–”ƒ•“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡
ʹ‡š‹•–‡—ƒ‡‘”•‹‹Ž‹–—†‡–”‡Žƒ•
†‘•‡•–”—…–—”ƒ•ǡ’”‡•‡–ƒ†‘–”‡•œ‘ƒ•†‡‡‘”‡…ƒŒ‡Ǥƒ†‡‡ŽŽƒ••‡‡…—‡–”ƒ‡‡Ž
Ž‘‘’ •‹–—ƒ†‘ ‡–”‡ ±Ž‹…‡ͳ › ±Ž‹…‡ʹ ȋ
Ž—ͳ͹ʹǦ•’ͳ͹͸ǡ •‡ †‡•’Žƒœƒ †‡ ̱ͲǤ͸ ƒ ͲǤͻ͸ %ȌǢ Žƒ
‘–”ƒ ”‡‰‹× •‡ –”ƒ–ƒ †‡Ž Ž‘‘’ •‹–—ƒ†‘ ‡–”‡ ±Ž‹…‡ʹ › ±Ž‹…‡ ͵ ȋ‡”ͳͻ͵Ǧ
Ž—ͳͻͺǡ …‘
†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘• †‡ ̱ͳǤ͸ ƒ ͳǤͲ %Ȍǡ “—‡ ƒˆ‡…–ƒ ‡Ž –ƒŽ× †‡ Žƒ Ǥ ‹ƒŽ‡–‡ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡
‘„•‡”˜ƒ” “—‡ Žƒ Š±Ž‹…‡͵ ‡ •— …‘Œ—–‘ ’”‡•‡–ƒ —ƒ …‹‡”–ƒ †‹•’ƒ”‹†ƒ† ‡–”‡ Žƒ• †‘•
‡•–”—…–—”ƒ•ǡƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ†‡Ž‘“—‡•‡’—‡†‡‘„•‡”˜ƒ”‡Š±Ž‹…‡͵†‡
ͳǤ
168
‹‰̴͵Ǥ—’‡”’‘•‹…‹×†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š’‘”•‡’ƒ”ƒ†‘ǤŽƒ‹œ“—‹‡”†ƒǡ•—’‡”’‘•‹…‹×
ͳǡ‡ƒ”ƒŒƒ
’ƒ”ƒǦʹʹ›‰”‹•’ƒ”ƒǦʹͺǡ…‘‡Ž”‡•‹†—‘‡—ͷͺ‘•–”ƒ†‘‡ˆ‘”ƒ†‡„ƒ””ƒǤŽƒ†‡”‡…Šƒǡ
—’‡”’‘•‹…‹×
ʹǡ‡˜‡”†‡’ƒ”ƒǦʹʹ›‰”‹•’ƒ”ƒǦʹͺǡ…‘‡Ž”‡•‹†—‘‡—ͳͺʹ‘•–”ƒ†‘‡
ˆ‘”ƒ†‡stick›Žƒ•œ‘ƒ•…‘ƒ›‘”†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘•‘„”‡ƒ†ƒ•‡‰”‹•Ǥ
1.2.
OrganizacióndelacolaCterminal
„ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• …ƒ”‡…‡ †‡ Ž‘• ‹‘• —‡˜‡ ƒ‹‘ž…‹†‘• †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ
’‘•‹„Ž‡‡–‡ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‹–”À•‡…ƒ †‡ ‡•–ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǤ ‡•‡ ƒ ‡ŽŽ‘ •‡
ƒ–‹‡‡ — ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ •‹‹Žƒ”ǡ …‘ ‡Ž ‹•‘ ï…Ž‡‘ Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ ‡–”‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ
–‡”‹ƒŽ‡š–‡†‹†ƒ›ŽƒŠ±Ž‹…‡͵†‡
ʹǡ†‡•…”‹–‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡ȋ‡•—Ž–ƒ†‘•ǤͶǤ͵ȌǤƒ„‡
†‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǧʹͺ ‡š‹•–‡ — ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ ž•
‡•–”‡…Š‘‡–”‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ›ŽƒŠ±Ž‹…‡͵ǡ›ƒ“—‡•‹…ƒŽ…—Žƒ‘•Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒȽǦȽ‡–”‡
›•ʹ͵͹ › ‹•ʹͳʹ ‡• ‡‘” ’ƒ”ƒ Ǧʹͺ ȋ͹Ǥ͸ʹ % Ǧʹͺ ˆ”‡–‡ ͻǤͳͺ % Ǧ
ʹʹȌȋ‹‰̴ͶȌǤ
‹‰̴ͶǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ’ƒ”ƒƒ„ƒ•‡•–”—…–—”ƒ•ǡ†‘†‡‡‡‰”‘‡…‘–”ƒ‘•Žƒ…‘ŽƒǦ
–‡”‹ƒŽ’ƒ”ƒǦʹʹ›‡‰”‹•’ƒ”ƒǦʹͺǤ
169
2. AnálisisestructuraldelADNLSP28yLSP22
‡•‡ƒ“—‡‡ƒ„‘•…”‹•–ƒŽ‡•Ž‘•–‹‡‡†‹ˆ‡”‡–‡•Ž‘‰‹–—†‡•ȋʹʹ’„›ʹͺ’„Ȍǡƒ„‘•
…‘–‡ÀƒŽƒ”‡‰‹×†‡—‹×’ƒ”ƒ‡“—‡•‡Šƒ„Àƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡
‡†‹ƒ–‡ ‡•ƒ›‘• footprintingǤ †‡ž•ǡ –ƒŽ › …‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ǡ Žƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× †‡
”‡•À†—‘• ’‘” ’ƒ”–‡ †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š •‹‰—‡ ‡Ž ‹•‘ ’ƒ–”א †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ›
•—…‡†‡‡šƒ…–ƒ‡–‡‡Ž‘•‹•‘•’—–‘•Ǥ
ŽƒžŽ‹•‹•‡•–”—…–—”ƒŽ‰Ž‘„ƒŽ†‡Ž’ƒ”ƒƒ„ƒ•‡•–”—…–—”ƒ•‡•’ƒ”‡…‹†‘ȋ”ǤǤ•Ǥ†ǤͳǤͳͷ%Ȍǡ
…‘—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡ǡƒ—“—‡‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•†‡
‘ •‘ ‹†±–‹…ƒ•ǡ •‘„”‡ –‘†‘ ‡ Žƒ ”‡‰‹× †‘†‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ ʹ ȋͳͶǦʹͳȌǤ
‘…”‡–ƒ‡–‡ ‡ Žƒ œ‘ƒ •‹–—ƒ†ƒ ‡–”‡ ͳͶǦ ͳ͹ǡ ‡š‹•–‡ — †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ †‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘
ˆ‘•ˆƒ–‘†‡Ž‡–”‡Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•ȋ‹‰̴ͷȌǤ
ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× †‡ Žƒ• †‘• œ‘ƒ• †‡ “—‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ …‘ Ž‘• †‘‹‹‘• ‘š
’”‡•‡–ƒ—ƒ†‡•˜‹ƒ…‹×•—„•–ƒ…‹ƒŽ†‡Ǧ…ƒ×‹…‘Ǥƒ„‘••‹–‹‘•†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×
‡š‹•–‡—‡•ƒ…Šƒ‹‡–‘†‡Ž•—”…‘‡‘”ǡ’‘”Ž‘“—‡‡š‹•–‡—†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘Ž‘…ƒŽ†‡Ž
ǡƒ—“—‡‰Ž‘„ƒŽ‡–‡‡Ž‘‡•–ž†‡•‡”‘ŽŽƒ†‘Ǥ
Ž ’‡”ˆ‹Ž ’ƒ”ƒ ‡Ž ž‰—Ž‘ †‡ roll › twist •‘ •‹‹Žƒ”‡• ’ƒ”ƒ ƒ„ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ•Ǥ  ƒ„‘•
…ƒ•‘•‡•’‘•‹„Ž‡‡…‘–”ƒ”†‘•Ž—‰ƒ”‡•†‡…ƒ„‹‘•’”‘—…‹ƒ†‘•‡Ž‘•‹˜‡Ž‡•†‡twist‘
roll†‡Ž‘•’ƒ”‡•†‡„ƒ•‡•ǡ‡ŽŽ‘‡•‹†‹…ƒ–‹˜‘†‡Ž‘••‹–‹‘•†‘†‡‡š‹•–‡Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×Ǥƒ”ƒ
‡Ž’ƒ”ž‡–”‘roll‡•’‘•‹„Ž‡Ž‘…ƒŽ‹œƒ”†‘•’—–‘•…‘—‹…”‡‡–‘’”‘—…‹ƒ†‘ǡ‹‡–”ƒ•
“—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž ˜ƒŽ‘” twist ‡š‹•–‡ —ƒ †‹•‹—…‹× ‹’‘”–ƒ–‡ ‡ ‡Ž ’ƒ” †‡ „ƒ•‡•
…‘•‡…—–‹˜‘ƒŽŽ—‰ƒ”†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×Ǥ—“—‡’ƒ”ƒǦʹʹŽ‘•˜ƒŽ‘”‡•’”‡•‡–ƒ—
ƒ›‘”…‘–”ƒ•–‡‘•ƒŽ–‘‡Ž‘•’—–‘•†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×Ǥȋ‹‰̴ͷȌ
‹‰̴ͷǤ ‘’ƒ”ƒ…‹× ‡•–”—…–—”ƒŽ †‡Ž †‡ˆ‹‹†‘ ‡ Ǧʹͺ › ǦʹʹǤ ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× –‹’‘
cartoon †‡Ž †‡ ʹʹ’„ ȋ‡ ƒœ—ŽȌ › ‡Ž †‡ ʹͺ’„ ȋ‡ „Žƒ…‘Ȍǡ †‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ” Ž‘• ’—–‘• †‡
‹–‡”…ƒŽƒ…‹× “—‡ ’”‘˜‘…ƒ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ †‡Ž Ǥ ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Ž‘• ’‡”ˆ‹Ž‡• ’ƒ”ƒ Ž‘•
˜ƒŽ‘”‡•†‡roll›twist‡–”‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•„ƒ•‡Ǥƒ”ƒŒƒ›˜‡”†‡•‡‡…—‡–”ƒ”‡’”‡•‡–ƒ†ƒ•Žƒ•”‡‰‹‘‡•
†‡Ž“—‡‡–”ƒ‡…‘–ƒ…–‘…‘
ͳȋƒ”ƒŒƒȌ›
ʹȋ˜‡”†‡ȌǤ‘ˆŽ‡…Šƒ••‡—‡•–”ƒŽ‘•Ž—‰ƒ”‡•†‡
‹–‡”…ƒŽƒ…‹×’ƒ”ƒŽƒ•Ž‡—…‹ƒ•Ǥ
170
3. ContactosTFAMADNenTFAMLSP22yTFAMLSP28
ƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ǧʹͺ’‡•‡ƒ…‘–‡‡”—ï‡”‘ƒ›‘”†‡’„ȋʹͺ’„Ȍ…‘…—‡”†ƒ
…‘ Ž‘• ƒžŽ‹•‹• footprinting …‘ ƒ•ƒ › Ž‘• ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ ‹–‡”ˆ‡”‡…‹ƒ ’‘”
‡–‹Žƒ…‹×ǡ†‘†‡‡Ž‘×‡”‘†‡”‡ƒŽ‹œƒŽ‘•†‹ˆ‡”‡–‡•…‘–ƒ…–‘•ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ†‡ˆ‹‹†ƒ†‡ʹ͵’„ȋƒŽ‹‰—ƒŽ†‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒǦʹʹȌǤƒ†ƒ—‘†‡
Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š —‡ ƒ Ž‘• •‹–‹‘• †‡ …‘–ƒ…–‘ †‡ˆ‹‹†‘• …‘‘ •‹–‹‘• ’”‡†‹…Š‘• †‡
…‘–ƒ…–‘’ƒ”ƒ
„‘šȋ‰‘ǡƒ‹•‡”‡–ƒŽǤȌǡƒŽ‹‰—ƒŽ“—‡•—…‡†Àƒ‡‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ
†‡…‘Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ʹʹ’„Ǥ
‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧ—…Š‘•†‡Ž‘•…‘–ƒ…–‘•†‡Žƒ•…ƒ†‡ƒ•Žƒ–‡”ƒŽ‡•…‘‡Ž‘
•‘‡•’‡…Àˆ‹…‘•†‡•‡…—‡…‹ƒǡ•‹‘“—‡‘…—””‡‡‡Ž‡•“—‡Ž‡–‘ˆ‘•ˆƒ–‘Ǧƒœï…ƒ”†‡ŽǤ‹
‡„ƒ”‰‘ǡ ‡š‹•–‡ — ’‡“—‡Ó‘ ï‡”‘ †‡ …‘–ƒ…–‘• …‘ Žƒ• „ƒ•‡• ƒ Žƒ• “—‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ
ƒ……‡†‡ –”ƒ• ƒ„”‹” ‡ ‡Ž •—”…‘ ‡‘”Ǥ ‘’ƒ”ƒ†‘ Ž‘• …‘–ƒ…–‘• ’”‡•‡–‡• ‡–”‡ ›
†‡ƒ„ƒ•‡•–”—…–—”ƒ•ǡ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡Ž’ƒ–”א†‡‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Ž‡•
’”ž…–‹…ƒ‡–‡ ‹†±–‹…‘ …‘ ƒŽ‰—‘• ”‡•À†—‘• “—‡ †‹ˆ‹‡”‡ ‡ …—ƒ–‘ ƒ –‹’‘ †‡ …‘–ƒ…–‘Ǥ
ȋ‹‰̴͸Ȍ
‹‡–”ƒ•“—‡‰‘ǡetalǤ†‡ˆ‹‹×‡—ͷͺ›•—’ƒ’‡Ž‹–‡”…ƒŽƒ–‡…‘Žƒ„ƒ•‡͵ȋ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ
”‹…ƒ‡‹–‘•‹ƒ•Ȍǡ‘‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”‘Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡‹‰ï”‡•‹†—‘’ƒ”ƒ
„‘šʹǤ‘•
ƒ—–‘”‡•…‘…Ž—›‡“—‡ƒŽ‡…‘–”ƒ”•‡•ͳ͸͵‡Žƒ’‘•‹…‹×†‡Ž”‡•‹†—‘‡—ͷͺ‡
ͳǡ
”‡•‹†—‘ ’‘Žƒ” ‡ Ž—‰ƒ” †‡ ‘Ǧ’‘Žƒ”ǡ ʹ ‘ ”‡ƒŽ‹œƒ ‡Ž ‹•‘ –‹’‘ †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× “—‡
ͳǤ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡ •ͳ͸͵ •×Ž‘ ‡š‹•–‡ — Ž‹‰‡”‘ …‘–ƒ…–‘ …‘ ͸ ȋ…ƒ†‡ƒ ”‹…ƒ ‡ Ȍǡ ƒ
†‹ˆ‡”‡…‹ƒ†‡Ž‘“—‡•—…‡†Àƒ’ƒ”ƒ‡—ͷͺǤ†‡ž•ǡ•‡ÓƒŽƒ„ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡”‘ͳ͹ͺǡ‡Žƒ
•‡‰—†ƒ’‘•‹…‹×–À’‹…ƒ†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×‡
„‘š†‡—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ•–ƒ”‘ͳ͹ͺ•‡
‡…—‡–”ƒ‹•‡”–ƒ†ƒ‡‡Ž•—”…‘‡‘”›…‘–ƒ…–ƒ…‘Žƒ
ͻȋ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ”‹…ƒ‡
Ȍ›‡•–ž
†‡•’Žƒœƒ†ƒ ž• †‡ ʹ % ’ƒ”ƒ ”‡ƒŽ‹œƒ” ‡Ž …‘–ƒ…–‘ …‘ Žƒ „ƒ•‡ ‡ …‘’ƒ”ƒ…‹× …‘ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ†‡
ʹ‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒƒŽǤ
†‡ž• ƒƒŽ‹œƒ†‘ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• ’ƒ”‡…‡ “—‡ ͳ †‡ Ǧʹͺ ”‡ƒŽ‹œƒ …‘–ƒ…–‘•
…‘†‹•–ƒ…‹ƒ•‹ˆ‡”‹‘”‡•ǡ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒ
ʹŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ†‡Žƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•‡•ž•
•‹‹Žƒ”Ǥ‘”Ž‘“—‡•‡”‡ˆ‹‡”‡ƒŽ‹‡”›Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǡ±•–‘•”‡ƒŽ‹œƒ…‘–ƒ…–‘•…‘‡Ž
‡•“—‡Ž‡–‘ ˆ‘•ˆƒ–‘ †‡ …‘ ‡Ž ‹•‘ –‹’‘ †‡ ”‡•À†—‘•ǡ “—‡ ’ƒ•ƒ‘• ƒ †‡•…”‹„‹” ‡ ‡Ž
•‹‰—‹‡–‡ƒ’”ƒ–ƒ†‘Ǥ
171
‹‰̴͸ǣ•“—‡ƒ…‘Ž‘•…‘–ƒ…–‘“—‡”‡ƒŽ‹œƒ…‘‡Ž†‡ǡ–ƒ–‘’ƒ”ƒǦʹͺ…‘‘Ǧ
ʹʹǤ  ƒœ—Ž •‡ —‡•–”ƒ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ †‡ ʹʹ’„ —•ƒ†ƒ ‡ ƒ„‘• …ƒ•‘•ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ ‰”‹• •‡
—‡•–”ƒŽƒ•„ƒ•‡•‡š–”ƒ—•ƒ†ƒ•’‘”‰‘ǡetalǤƒ”ƒ
ͳ›
ʹ•‡—‡•–”ƒŽ‘•…‘–ƒ…–‘•‡•’‡…Àˆ‹…‘•…‘
Žƒ•„ƒ•‡•ǡ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒ‹‡”›Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ•‡—‡•–”ƒŽ‘•…‘–ƒ…–‘•‡š‹•–‡–‡•ǡ“—‡•‡”‡ˆ‹‡”‡ƒ
…‘–ƒ…–‘ …‘ ‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ ˆ‘•ˆƒ–‘ ‡ •— ƒ›‘”ÀƒǤ ‘ ƒ•–‡”‹•…‘• •‡ —‡•–”ƒ Ž‘• ”‡•À†—‘• “—‡ ’”‡•‡–ƒ
†‹ˆ‡”‡–‡–‹’‘†‡‹–‡”ƒ……‹×‡–”‡Ǧʹʹ›Ǧʹͺǡ‡‰”‹••‡—‡•–”ƒŽ‘•”‡•À†—‘•’ƒ”ƒǦ
ʹͺ“—‡’”‡•‡–ƒ†‹ˆ‡”‡–‡–‹’‘†‡‹–‡”ƒ……‹×ǤŽ•À„‘Ž‘Ϊ›‡‰”‹•ǡ‹†‹…ƒƒ“—‡ŽŽ‘•”‡•À†—‘•“—‡’ƒ”ƒ
Ǧʹͺ—‡•–”ƒǡƒ†‡ž•†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×‡š‹•–‡–‡‡Ǧʹʹǡ‘–”‘–‹’‘†‡…‘–ƒ…–‘…‘‡ŽǤ
3.1.
ContactosHMG1conADN
—ƒ†‘ •‡ …‘’ƒ”ƒ Ž‘• …‘–ƒ…–‘• ‡ ͳ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ‡ Ǧʹͺ
‡š‹•–‡—ƒ‡‘”†‹•–ƒ…‹ƒǡƒ—“—‡Ž‘•…‘–ƒ…–‘•‡…—ƒ–‘ƒ”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡„ƒ•‡••‡
ƒ–‹‡‡ › ’”‡•‡–ƒ ‡Ž ‹•‘ ’ƒ–”א †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘Ǥ ‘• …‘–ƒ…–‘• ’‡”‹–Àƒ
†‡ˆ‹‹” Žƒ ”‡‰‹× †‡ ‡–”‡ Žƒ• „ƒ•‡• ȋͳǦ
͸ȌȋʹʹǦͳ͹Ȍ …‘‘ œ‘ƒ †‡ …‘–ƒ…–‘ …‘
ͳǡ ”‡‰‹× “—‡ …‘…—‡”†ƒ …‘ Žƒ †‡ˆ‹‹†ƒ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ Ǧ
ʹʹǤ•‡•–ƒ”‡‰‹×†‡‡•’‘•‹„Ž‡†‡•–ƒ…ƒ”Ž‘•”‡•À†—‘•‡—ͷͺǡ›”ͷ͹ǡ‡”͸ͳǡŠ”͹͹
›Š”͹ͺ…‘‘Ž‘•’”‹…‹’ƒŽ‡•”‡•À†—‘•“—‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡ŽǤ
•…—”‹‘•‘‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡—ͷͺ‡Ǧʹͺ’„•‡‡…—‡–”ƒ‹–‡”…ƒŽƒ†ƒ‡–”‡Žƒ•„ƒ•‡•͵Ǧ
Ͷ ȋ†‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ”‹…ƒ ‡ …‹–‘•‹ƒ•Ȍǡ › ’”‡•‡–ƒ —ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× †‹ˆ‡”‡–‡ ‡–”‡ Žƒ• †‘•
‡•–”—…–—”ƒ•Ǥ‡Ž…ƒ•‘†‡‡—ͷͺ‡ǦʹʹǡŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ͳ‡—ͷͺǦͳȀͶ‡•†‡
͵ǤͶ %ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ’ƒ”ƒ ‡—ͷͺ ‡ Ǧʹʹ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡• †‡ ͵ % ’ƒ”ƒ
ʹ‡—ͷͺ̴͵Ȁ͵Ǥ †‡ž• Š”͹ͺǡ “—‡ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǧʹʹ •‡ ‡…—‡–”ƒ
ˆ‘”ƒ†‘ ‹–‡”ƒ……‹× †‡ –‹’‘ ˜ƒ †‡” ƒƒŽ• …‘ ͳ͹ǡ ’ƒ”ƒ Ǧʹͺ •‡ ‡…—‡–”ƒ
‹–‡”ƒ……‹‘ƒ†‘ …‘ ‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ ˆ‘•ˆƒ–‘ †‡ ͳͺ †‡„‹†‘ ƒ “—‡ Š”͹ͺǦǦʹͺ “—‡†ƒ
ƒŽ‡Œƒ†ƒ†‡ȋ‹‰̴͹›‹‰̴ͳȌǤ
172
‹‰̴͹ǣ—’‡”’‘•‹…‹×†‡Ž†‘‹‹‘
ͳ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘‡Žǡ†‘†‡•‡‘„•‡”˜ƒŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×’ƒ”…‹ƒŽ
†‡Ž”‡•‹†—‘‡—ͷͺǤ
‘” Ž‘ “—‡ •‡ ”‡ˆ‹‡”‡ ƒ Ž‘• —…Ž‡×–‹†‘• ‡š–”ƒ —•ƒ†‘• ’‘” Ǧʹͺǡ •‹–—ƒ†‘• ž•
ƒ†›ƒ…‡–‡•ƒŽ•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ–ƒ•×Ž‘‡š‹•–‡‹–‡”ƒ……‹×…‘‡Ž‡•“—‡Ž‡–‘
ƒœï…ƒ”Ǧˆ‘•ˆƒ–‘ › ‡• ’‘” ’ƒ”–‡ †‡ †‘• ”‡•À†—‘• †‡ ͳǣ ›”ͳͲ͵ › ”’ͳͲ͹ǡ “—‡ •‡
‡…—‡–”ƒ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ†‘…‘ʹͶǤ
3.2.
ContactosHMG2conADN
‘•…‘–ƒ…–‘•‡š‹•–‡–‡•‡ƒ„ƒ•‡•–”—…–—”ƒ•’‡”‹–‡†‡ˆ‹‹”Žƒ”‡‰‹×†‡‡–”‡Žƒ•
„ƒ•‡• ȋͳͶǦʹͳȌȋ
ͻǦʹȌ …‘‘ œ‘ƒ †‡ …‘–ƒ…–‘ †‡ …‘ ʹǡ ”‡‰‹× “—‡ …‘…—‡”†ƒ
…‘Žƒ†‡ˆ‹‹†ƒƒ–‡”‹‘”‡–‡’ƒ”ƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒǦʹʹǤ‘”Ž‘“—‡•‡”‡ˆ‹‡”‡ƒŽ‘•
…‘–ƒ…–‘• ’”‘–‡ÀƒǦǡ ‡ ‡•–‡ …ƒ•‘ ’ƒ”‡…‡ •‡” Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǧʹʹ Žƒ “—‡ •‡
‡…—‡–”ƒ ž• …‡”…ƒƒ ƒŽ Ǥ —„‹‘ǡ et al. †‡ˆ‹‹‡”‘ ‡Ž ”‡•‹†—‘ ‡—ͳͺʹ …‘‘
‹–‡”…ƒŽƒ–‡›Ž‘••‹‰—‹‡–‡•”‡•À†—‘•†‡…‘–ƒ…–‘…‘Žƒ•„ƒ•‡†‡Žǣ›”ͳ͸ʹǡƒŽͳ͸͸ǡ
”‘ͳ͹ͺ›
Žͳ͹ͻǤ…ƒ„‹‘‰‘ǡetalǤ•×Ž‘†‡ˆ‹‹×”‘ͳ͹ͺǡ”‰ͳͷ͹›
Žͳ͹ͻȋ‹‰̴ͺȌǤ
—“—‡ ʹ ’”‡•‡–ƒ — ’ƒ–”א †‡ ‹–‡”ƒ……‹× •‹‹Žƒ” ‡–”‡ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• †‡Ǧ
ʹʹ›Ǧʹͺǡ‡š‹•–‡ƒŽ‰—ƒ•†‹ˆ‡”‡…‹ƒ•‡…—ƒ–‘ƒ”‡•À†—‘•Ǥ›”ͳ͸ʹ‘”‡ƒŽ‹œƒ
’—‡–‡• †‡ Š‹†”׉‡‘ ‡ Ǧʹͺ › ƒ†‡ž• ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ …‘ ͳ͹ ȋ‡ Ž—‰ƒ” †‡ ͳ͸ȌǤ
‡—ͳͺʹ•‡‡…—‡–”ƒž•’”ך‹‘ƒ‡Ǧʹʹȋ͵ǤͷͶ˜•͵Ǥͷ͹ȌǤ†‡ž•
Žͳ͹ͻ
‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒǦʹʹ‡•–žˆ‘”ƒ†‘—’—‡–‡Š‹†”׉‡‘…‘ͳͶǡ‹‡–”ƒ•“—‡‡
Ǧʹʹ•‡‡…—‡–”ƒˆ‘”ƒ†‘‹–‡”ƒ……‹×–‹’‘˜ƒ†‡”ƒƒŽ•…‘ͳͷǤ‡•‡ƒ‡•–ƒ•
†‹ˆ‡”‡…‹ƒ•ǡ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” Žƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× †‡Ž ”‡•‹†—‘ ‡— ͳͺʹǡ “—‡ ‡ ƒ„‘• …ƒ•‘• •‡
‡…—‡–”ƒ‹–‡”…ƒŽƒ†‘–‘–ƒŽ‡–‡‡–”‡Žƒ•„ƒ•‡•ȋͳͷǦͳ͸ǡ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ”‹…ƒ‡…‹–‘•‹ƒ•Ȍ›
ȋ
ͺǦ͹ǡ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ”‹…ƒ‡‰—ƒ‹ƒ•ȌǤ
173
‹‰̴ͺǣ—’‡”’‘•‹…‹×†‡Ž†‘‹‹‘
ʹ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘‡Žǡ†‘†‡•‡‘„•‡”˜ƒŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×–‘–ƒŽ†‡Ž
”‡•‹†—‘‡—ͳͺʹǤ
3.3.
ContactoslinkerconADN
‘• …‘–ƒ…–‘• ‡–”‡ Ž‹‡” › •‘ •‹‹Žƒ”‡• ’ƒ”ƒ ƒ„ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ•ǡ †‡•–ƒ…ž†‘•‡ ‡Ž
’ƒ’‡Ž†‡—‰”—’‘†‡”‡•À†—‘•…ƒ”‰ƒ†‘•’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡•‹–—ƒ†‘•‡‡Ž‡š–”‡‘Ǧ–‡”‹ƒŽ
†‡ Ž‹‡”Ǥ •–‘• ”‡•À†—‘• ’—‡†‡ •‡” …Žƒ•‹ˆ‹…ƒ†‘• ‡ †‘• –‹’‘•Ǥ ‹‡–”ƒ• “—‡ ”‰ͳͶͲ
’”‡•‡–ƒ‡Ž‹•‘’ƒ–”א†‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•ƒ—“—‡…‘†‹•–ƒ…‹ƒ•ž•…‘”–ƒ•ȋ”‰ͳͶͲǦ
ͳͷǣ
͵Ǥ͸ʹ%’ƒ”ƒǦʹʹǡ͵Ǥͳʹ%’ƒ”ƒǦʹͺǢ”‰ͳͶͲǦʹǣ͵Ǥ͸͸%’ƒ”ƒǦʹʹǡ
ʹǤ͹ͻ%’ƒ”ƒǦʹͺȌǤƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡Ž”‡•‹†—‘›•ͳͶ͸Žƒ•†‹•–ƒ…‹ƒ•‡–”‡›•ͳͶ͸Ǧͳͳ
•‘ •‹‹Žƒ”‡•ǡ ’‡”‘ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ǧʹͺ ‡š‹•–‡ — …‘–ƒ…–‘ ‡š–”ƒ …‘ ͹ ȋ†‡ Žƒ
…ƒ†‡ƒ”‹…ƒ‡‰—ƒ‹ƒ•ȌǤ
†‡ž•ǡ‡•’‘•‹„Ž‡†‡•–ƒ…ƒ”Ž‘•”‡•À†—‘•›•ͳ͵͸››•ͳͶͷ“—‡•‡‡…—‡–”ƒ…‘–ƒ…–ƒ†‘
…‘‡Ž•—”…‘‡‘”‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡ƒ›‘”…—”˜ƒ–—”ƒǡƒ—“—‡‡•–‘•…‘–ƒ…–‘••‘Ž‘‡•–ž
’”‡•‡–‡•’ƒ”ƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒǦʹʹǤ
‹ƒŽ‡–‡ ‡š‹•–‡ ‘–”‘ ’‡“—‡Ó‘ ‰”—’‘ †‡ ”‡•À†—‘• ›•ͳ͵ͻǡ ‡–ͳͶ͵ǡ ŠͳͷͲ “—‡
‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘‡Ž•—”…‘‡‘”†‡Ž†‡Žƒ”‡‰‹×”‹…ƒ‡‰—ƒ‹ƒ•ǡ…‘…‘ˆ‘”ƒ…‹×
•‹‹Žƒ”ƒǦ…ƒ×‹…‘Ǥ
3.4.
ContactoscolaCterminalconADN
‡•‡ ƒ “—‡ †—”ƒ–‡ —…Š‘• ƒÓ‘• •‡ Šƒ †‡ˆ‹‹†‘ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ …‘‘ ‡Ž‡‡–‘
‹’”‡•…‹†‹„Ž‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ‡•’‡…Àˆ‹…‘ †‡ •‡…—‡…‹ƒǡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ•
†‡ˆ‹‹†ƒ• ’ƒ”ƒ ƒ„‘• • ȋʹʹ › ʹͺȌ ‘ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ” …‘–ƒ…–‘• …‘ Žƒ•
„ƒ•‡•Ǥ—“—‡•À‡•’‘•‹„Ž‡†‡•–ƒ…ƒ”—ƒ•‡”‹‡†‡…‘–ƒ…–‘•‡Ž‡•“—‡Ž‡–‘ˆ‘•ˆƒ–‘†‡Žƒ
‹˜‡Ž†‡Žƒ•„ƒ•‡•ʹͳ›ʹʹǡ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒ”‹…ƒ‡…‹–‘•‹ƒ•Ǥ‘•”‡•À†—‘•“—‡”‡ƒŽ‹œƒ‡•–‘•
…‘–ƒ…–‘• •‘ ”‰ʹ͵ʹǡ ”‰ʹ͵͵ › Š”ʹ͵Ͷ ’ƒ”ƒ ƒ„‘• …ƒ•‘•Ǥ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡ ƒ„‘•
…ƒ•‘••‡Šƒ’‘†‹†‘–”ƒœƒ”•‘Ž‘Šƒ•–ƒ‡Ž”‡•‹†—‘›•ʹ͵͹ǡ’‘”Ž‘“—‡‡•’‘•‹„Ž‡“—‡•‡’‹‡”†ƒ
‹ˆ‘”ƒ…‹×‡…—ƒ–‘ƒŽƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡‘–”‘–‹’‘†‡…‘–ƒ…–‘Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡ’ƒ”‡…‡†‹ˆÀ…‹Ž
’‡•ƒ”“—‡‡š‹•–‡ƒŽ‰ï–‹’‘†‡‹–‡”ƒ……‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ…‘‡Ž’‘”’ƒ”–‡†‡Ž‘•—‡˜‡
174
”‡•À†—‘• ‘ –”ƒœƒ†‘•ǡ ›ƒ “—‡ Žƒ †‹”‡……‹× †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡‡”‰‡ ‡ †‹”‡……‹×
‘’—‡•–ƒƒŽȋ‹‰̴ͻȌǤ
‹‰̴ͻǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǡ‡‰”‹•’ƒ”ƒǦʹͺ›‡‰”‘’ƒ”ƒǦʹʹǤ•’‘•‹„Ž‡
‘„•‡”˜ƒ”…‘‘‡Ž”‡•‹†—‘›•ʹ͵͹•‡‡…—‡–”ƒ‘”‹‡–ƒ†‘‡•‡–‹†‘…‘–”ƒ”‹‘ƒŽ‡•“—‡Ž‡–‘†‡ŽǤ
4. Discusiónfinal
‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ…‘’ƒ”ƒ…‹×†‡Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•ȋǦʹʹ›ǦʹͺȌ’‡”‹–‡
”ƒ–‹ˆ‹…ƒ” Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ …‘ ͳͺͲι “—‡ ’”‘—‡˜‡ Žƒ —‹× †‡ ƒŽ Ǥ
†‡ž• •‡ …‘ˆ‹”ƒ ‡Ž ’ƒ–”א †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ’ƒ”ƒ „‘šǡ ‘•–”ƒ†‘ Ž‘• ‹•‘•
”‡•À†—‘• †‡ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ Žƒ• „ƒ•‡• †‡ › ‡Ž ‘–‹˜‘ •‡…—‡…‹ƒŽ ’Ǣ ƒ•À …‘‘ ‡Ž
‹•‘–‹’‘†‡…‘–ƒ…–‘’ƒ”ƒŽ‹‡”›…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǤƒ„‹±•‡…‘ˆ‹”ƒ“—‡Žƒ…‘ŽƒǦ
–‡”‹ƒŽ ‘ ”‡ƒŽ‹œƒ ‹‰ï –‹’‘ †‡ ‹–‡”ƒ……‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ …‘ Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž › •‡
‡‡”‰‡‡†‹”‡……‹×‘’—‡•–ƒƒŽǤ
ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡Ž Š‡…Š‘ ž• •‘”’”‡†‡–‡ ‡• “—‡ —ƒ ‡•–”—…–—”ƒ ”‡•’‡…–‘ ƒ Žƒ ‘–”ƒ
—‡•–”ƒ — Ž‹‰‡”‘ †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ œ‘ƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡Ž Ž‹‡” “—‡ ’”‘˜‘…ƒ —ƒ
”‡‘”‹‡–ƒ…‹×†‹ˆ‡”‡–‡’ƒ”ƒ
ʹ”‡•’‡…–‘
ͳǤ‡ˆ‘”ƒ“—‡ǡŽƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ǧ
ʹͺ—‡•–”ƒ—ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×ž•…‘’ƒ…–ƒ“—‡ǦʹʹǤŽŽ‘•—‰‹‡”‡—’‘•‹„Ž‡
’ƒ’‡Ž†‡ŽŽ‹‡”‡Žƒ”‡‘”‹‡–ƒ…‹×”‡•’‡…–‹˜ƒ†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤ
175
I.ANÁLISISESTRUCTURALDELAESTRUCTURANOVEL
BIDOMINIOHMGbox
ƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ïŽ–‹’Ž‡• †‘‹‹‘• „‘š ‡ —ƒ ’”‘–‡Àƒ ‡• ‡ ‰‡‡”ƒŽ —ƒ
…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ†‡’”‘–‡Àƒ•…‘—‹×†‡–‹’‘‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ…‘‘
ͳǡ
ʹǡʹǥ‘
†‡’”‘–‡Àƒ•…‘—ƒ‡‘”‡•’‡…‹ˆ‹…‹†ƒ††‡•‡…—‡…‹ƒ…‘‘‡•‡Ž…ƒ•‘†‡ȋUpstream
BindingFactor),‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ‡–”ƒ•…”‹’…‹×›“—‡…‘–‹‡‡‡–”‡Ͷ›͸†‘‹‹‘•
„‘š
†‡’‡†‹‡†‘ †‡ Žƒ ‡•’‡…‹‡Ǥ ‘” ‡ŽŽ‘ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ ǡ …‘‘ …ƒ•‘
’‡…—Ž‹ƒ”ǡ ›ƒ “—‡ ’”‡•‡–ƒ –ƒ–‘ —ƒ —‹× †‡ –‹’‘ ‡•’‡…Àˆ‹…‘ …‘‘ —‹× ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ›
’”‡•‡–ƒ†‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤ
ƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡• Žƒ ’”‹‡”ƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡
—ƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ–‹˜ƒ …‘ †‘• †‘‹‹‘• –ž†‡ „‘šǤ —“—‡ ’”‡˜‹ƒ‡–‡ •‡ Šƒ„Àƒ
”‡•—‡Ž–‘ ’‘” ȋResonancia Magnética NuclearȌ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ —ƒ ’”‘–‡Àƒ ŠÀ„”‹†ƒ
…‘•–”—‹†ƒ‡†‹ƒ–‡‹‰‡‹‡”Àƒ‰‡±–‹…ƒǡŽŽƒƒ†ƒǤȋ–‘––ǡƒ‰‡–ƒŽǤʹͲͲ͸ȌǤ–‘––ǡet
alǤ†‹•‡Óƒ”‘—ƒ’”‘–‡ÀƒŠÀ„”‹†ƒ†‘†‡•—„•–‹–—›‡”‘‡Ž†‘‹‹‘†‡
ͳǡ†‡—‹×
‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǡ ’‘” ‡Ž †‘‹‹‘ „‘š †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ ‡Œƒ†‘ ‡–”‡ ƒ„‘•
†‘‹‹‘• „‘šŽƒ”‡‰‹× …‘‡…–‘”ƒ‘ Ž‹‡” „ž•‹…ƒ‡š‹•–‡–‡ ‡–”‡†‘‹‹‘›†‡
ͳǤƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ǥˆ—‡”‡•—‡Ž–ƒ‡†‹ƒ–‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘—ƒ‘Ž‹‰‘†‡
ͳ͸’„…‘Žƒ•‡…—‡…‹ƒ…‘•‡•‘†‡—‹×†‡Ǥ
 ‡•–‡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ •‡ ’”‡–‡†‡ ”‡ƒŽ‹œƒ” — ƒžŽ‹•‹• …‘’ƒ”ƒ–‹˜‘ †‡ ƒ„ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ•
ȋǤǡȌǡ’ƒ”ƒ†‹Ž—…‹†ƒ”Ž‘•ƒ•’‡…–‘•†‹ˆ‡”‡…‹ƒŽ‡•›‡…‘ïǤ
1. InteracciónconADNycurvaturafinal
ƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǥ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡Ž ›ƒ ‘•–”ƒ„ƒ “—‡ •‡ –”ƒ–ƒ †‡ Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡
ŽÀ‹–‡ ’ƒ”ƒ ˆ‘”ƒ …‘’Ž‡Œ‘Ǥ Ž ƒŽ‘Œƒ‹‡–‘ †‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘š ‡ ‡•–ƒ
Ž‘‰‹–—††‡‡•…‘•‹•–‡–‡…‘Žƒ•Ž‘‰‹–—†‡•†‡‘…—’ƒ†‘•’‘”†‘‹‹‘•ï‹…‘•
„‘š ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ȋͻ’„ ’ƒ”ƒ ȋ—”’Š›ǡ Š—”‹ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͳȌǡ ͻ’„ ’ƒ”ƒ
Ǧͳȋ‘˜‡ǡ‹‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǡ͹’„’ƒ”ƒ
Ǧȋ—”’Š›ǡ™‡‡–‡–ƒŽǤͳͻͻͻȌȌǤ
 Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǥ …‘ ǡ ‡Ž ’”‡•‡–ƒ —ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹×
‹–‡”‡†‹ƒ‡–”‡ˆ‘”ƒ›ǡ†‡„‹†‘ƒŽƒ‹–”‘†—……‹×†‡—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‰Ž‘„ƒŽ†‡̱ͳͲͳǏ
‡ˆ‘”ƒ†‡‹…‘’Ž‡–ƒȋ‹‰̴ͳǡȌǡ•—ƒ†‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‹†—…‹†ƒ’‘”›‡Ž†‘‹‹‘
‡ Ž‘• †‘• ‡š–”‡‘• †‡Ž …‘ ƒ‰‹–—† •‹‹Žƒ”Ǥ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ǧ
ʹʹǡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‰Ž‘„ƒŽ †‡Ž †‡„‹†ƒ ƒŽ ‡ˆ‡…–‘ †‡ ƒ„‘• †‘‹‹‘• ‡• †‡ ͳͺͲǏ
…‘’Ž‡–ƒ†‘—Ǧ–—”Ǥ
—ƒ†‘ ƒƒŽ‹œƒ‘• Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ ‡Ž †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ǥǡ
‡…‘–”ƒ‘• “—‡ ‡Ž †‘‹‹‘ —‡•–”ƒ ‡Ž ‹•‘ ’ƒ–”א †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ‡
‹–‡”…ƒŽƒ…‹×“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ”‡•—‡Ž–ƒ’ƒ”ƒǦȋ—”’Š›ǡŠ—”‹‡–
ƒŽǤʹͲͲͳȌ‡†‹ƒ–‡Žƒ…ƒ†‡ƒŽƒ–‡”ƒŽ†‡—”‡•‹†—‘•‘Ž‡—…‹ƒǤ•À‹•‘ǡ‡Ž†‘‹‹‘†‡
Ǥ•‡—‡ƒŽ†‡Žƒ‹•ƒˆ‘”ƒ†‡•…”‹–ƒ’ƒ”ƒ
ͳǡ†‘†‡‡š‹•–‡†‘•”‡•À†—‘•
‹–‡”…ƒŽƒ–‡ȋŠ‡ǡŽ‡Ȍȋ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ†‡Ž‘•†‘‹‹‘•†‡—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒȌǤƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”
“—‡
ͳ†‡—‡•–”ƒ—’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘•‹‹Žƒ”ƒǡ‹‡–”ƒ•“—‡‡Ž
–‹’‘ †‡ ‹–‡”ƒ……‹× †‡ ʹ ‘ ‡• •‹‹Žƒ” ƒŽ †‘‹‹‘ Ǥ —“—‡ ‡ ƒ„‘• …ƒ•‘• ‡Ž
†‘‹‹‘†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒȋ‘
ͳȌƒ…–‘‘ƒ…Žƒ’ƒ”ƒŽƒ—‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ
176
ƒŽǢ†‹”‹‰‹‡†‘ƒ•ÀŽƒ’‘•–‡”‹‘”—‹×‡—ƒ”‡‰‹×ƒ†›ƒ…‡–‡’‘”’ƒ”–‡†‡Ž†‘‹‹‘†‡
—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒȋ‘
ʹȌǤ
2. OrientacióndominiosHMGbox
–”ƒ†‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡…‹ƒ•”‡ƒ”…ƒ„Ž‡•‡–”‡Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•‡•Žƒ†‹ˆ‡”‡–‡‘”‹‡–ƒ…‹×†‡
Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š—‘”‡•’‡…–‘ƒŽ‘–”‘ȋ‹‰̴ͳǡȌǤ‡Ž…ƒ•‘†‡ǡ–ƒŽ›…‘‘•‡Šƒ
…‘‡–ƒ†‘ǡŽ‘•†‘‹‹‘••‡‡…—‡–”ƒ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘•‡†‹ƒ–‡—‡Œ‡†‡•‹‡–”Àƒ„‹ƒ”‹‘
’‡”’‡†‹…—Žƒ” ƒŽ › ‘”‹‡–ƒ†‘• …ƒ”ƒ ƒ …ƒ”ƒ ȋheadtoheadȌǡ …‘ Žƒ …ƒ”ƒ ‹–‡”ƒ ‘
…א…ƒ˜ƒ‹”ƒ†‘—ƒŠƒ…‹ƒŽƒ‘–”ƒǤ‡Ž…ƒ•‘†‡ǤǡŽƒ‘”‹‡–ƒ…‹×†‡Ž‘•†‘‹‹‘•‡•
…‘’Ž‡–ƒ‡–‡ †‹ˆ‡”‡–‡ǡ ’‡•‡ ƒ “—‡ –ƒ„‹± ‡š‹•–‡ — ‡Œ‡ †‡ •‹‡–”Àƒ „‹ƒ”‹‘ “—‡ Ž‘•
”‡Žƒ…‹‘ƒǤǤ’”‡•‡–ƒŽ‘•†‘‹‹‘•‘”‹‡–ƒ†‘•‡†‹ƒ–‡‡Ž„”ƒœ‘Žƒ”‰‘†‡Žƒǡ‡•†‡…‹”ǡ
‡†‹ƒ–‡Žƒ±Ž‹…‡͵†‡ƒ„‘•†‘‹‹‘•ȋtailtotailȌǤ
3. Regiónconnectoraolinker
ƒ”‡‰‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ‡Žƒ“—‡‡•‡…‡•ƒ”‹‘‹…‹†‹”‡•Žƒ”‡‰‹×…‘‡…–‘”ƒ‘Ž‹‡”Ǥ
ƒ”ƒ Ǥǡ Žƒ ”‡‰‹× Ž‹‡” ‡–”‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• ‡•–ž …‘•–‹–—‹†ƒ ’‘” Žƒ •‹‰—‹‡–‡
•‡…—‡…‹ƒǣ ǡ › …‘””‡•’‘†‡ ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‡•‡•–”—…–—”ƒ†ƒ ‡ ͳǤ Ž
…‘–”ƒ”‹‘ †‡ Ž‘ “—‡ •—…‡†‡ ‡ •‘Ž—…‹× ’ƒ”ƒ ͳǡ Žƒ ”‡‰‹× †‡Ž Ž‹‡” ‡ …‘’Ž‡Œ‘
‘ˆ”‡…‡—ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×…‘…‹‡”–‘‰”ƒ†‘†‡”‹‰‹†‡œ›•‡‡…—‡–”ƒŽ‘…ƒŽ‹œƒ†‘‡Žƒœ‘ƒ
†‡Ž•—”…‘‡‘”•‹–—ƒ†ƒ‡–”‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡…‘–ƒ…–‘†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤ‡„‹†‘ƒ
“—‡ ‡•–‡ Ž‹‡” ’”‡•‡–ƒ …‹‡”–ƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ†ǡ ‘ •‡ ‡…—‡–”ƒ …‘’Ž‡–ƒ‡–‡ †‡ˆ‹‹†ƒǤ •–‡
Ž‹‡” •‡ ‡…—‡–”ƒ †‡•’”‘˜‹•–‘ †‡ —ƒ …Žƒ”ƒ ‡•–”—…–—”ƒ •‡…—†ƒ”‹ƒǡ ’‡”‘ ‡š‹•–‡ †‘•
’—–‘•†‡…‘–ƒ…–‘…‘‡Ž†‘†‡•‡ŠƒŽŽƒ†‡ˆ‹‹†‘ž•…Žƒ”ƒ‡–‡Ǥ•–‘•†‘•’—–‘•
…‘””‡•’‘†‡…‘Žƒœ‘ƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡ŽŽ‹‡”“—‡…‘–ƒ…–ƒ…‘‡Ž•‹–‹‘†‡—‹×†‡ǡ›
Žƒœ‘ƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡ŽŽ‹‡”“—‡…‘–ƒ…–ƒ…‘‡Ž•‹–‹‘†‡—‹×†‡Ž†‘‹‹‘Ǥƒ”ƒ
Žƒ•‹–—ƒ…‹×‡•—ƒ–ƒ–‘†‹ˆ‡”‡–‡ǡ›ƒ“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—Ž‹‡”†‡ƒ›‘”Ž‘‰‹–—†ȋʹͷƒƒȌǡ
ˆŽ‡š‹„Ž‡‡•‘Ž—…‹×ȋ˜‡”ƒ’ƒ”–ƒ†‘Ȍ’‡”‘“—‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘‡Ž†‡ʹʹ’„›ƒ…‡‡
‡Ž •—”…‘ ‡‘” †‡Ž ǡ †‘†‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽ ”‡ƒŽ‹œƒ …‘–ƒ…–‘• …‘ †‹ˆ‡”‡–‡•
’—–‘•†‡Ž‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘‡ŽUturnǤ
‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ’ƒ”‡…‡ •‡” “—‡ ‡ ƒ„‘• …ƒ•‘• Žƒ ”‡‰‹× ˆŽƒ“—‡ƒ–‡ „ž•‹…ƒ ‡–”‡ Ž‘•
†‘‹‹‘•ȋŽ‹‡”Ȍ’ƒ”‡…‡’‘–‡…‹ƒ”Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹×ƒŽ’”‘’‘”…‹‘ƒ†‘…‘–ƒ…–‘•
…‘‡Žƒ†‹…‹‘ƒŽ‡•ǡ›ˆ‹ƒŽ‡–‡‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒǤ
†‡ž•’‘”‹‘ǡ‡•’‘•‹„Ž‡…‘•–ƒ–ƒ”“—‡Žƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡Ž‘‰‹–—††‡ŽŽ‹‡”ȋͻƒƒ’ƒ”ƒ
Ǥǡ ʹͷƒƒ ’ƒ”ƒ Ȍ › ȋͳ͸’„ ’ƒ”ƒ Ǥ ˆ”‡–‡ ʹʹ’„ ’ƒ”ƒ Ȍǡ ‹’Ž‹…ƒ —ƒ
†‹ˆ‡”‡–‡’‘•‹…‹×”‡Žƒ–‹˜ƒ†‡Ž‘•†‘‹‹‘•‡Žƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•…‘‡–ƒ†ƒ•Ǥ•†‡…‹”ǡ‡Ž
Ž‹‡”’‡”‹–‡—ƒ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Ž‘•†‘‹‹‘•Ǥ
177
‹‰̴ͳǤ ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǥ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ —ƒ †‡ ͳ͸’„ǡ …‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ
…‘•‡•‘†‡—‹×†‡Ǥ”‘Œ‘•‡—‡•–”ƒ‡Ž†‘‹‹‘›ǡ‡ƒœ—Ž‡Ž†‘‹‹‘†‡
ͳǤ–”‡Ž‘•†‘•
†‘‹‹‘• •‡ ‡…—‡–”ƒ Žƒ ”‡‰‹× …‘‡…–‘”ƒ …‘Ž‘”‡ƒ†ƒ ‡ ‰”‹•Ǥ ƒ ‡•–”—…–—”ƒ •‡ ”‡’”‡•‡–ƒ …‘ †‘•
‘”‹‡–ƒ…‹‘‡•†‹ˆ‡”‡–‡•”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ•’‘”—ž‰—Ž‘†‡ͳͺͲǏǤȋȌŽƒ‹œ“—‹‡”†ƒ•‡‡…—‡–”ƒ”‡’”‡•‡–ƒ†ƒŽƒ
‡•–”—…–—”ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘ʹʹǡ…‘Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
ͳ›
ʹǢƒ•À…‘‘‡Ž‡Œ‡†‡•‹‡–”Àƒ›
‡Žž‰—Ž‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒǤŽƒ†‡”‡…Šƒ•‡‡…—‡–”ƒ”‡’”‡•‡–ƒ†ƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ǥǡ…‘‡Žž‰—Ž‘ˆ‹ƒŽ†‡
…—”˜ƒ–—”ƒ›‡Ž‡Œ‡†‡•‹‡–”ÀƒǤ
178
J.INTERACCIONESPROTEÍNAPROTEÍNA
1. Empaquetamientocristalino
ŽƒŽ‹–‡”ƒ–—”ƒǡŠƒ•‹†‘ƒ’Ž‹ƒ‡–‡’”‘’—‡•–ƒŽƒ•—’—‡•–ƒ†‹‡”‹œƒ…‹×†‡‡•—
ˆ‘”ƒ—‹†ƒƒŽȋ
ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆǡ—‰ƒŽƒ…Š‡––›‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌȋƒ—ˆƒǡ—”‹•‹…‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
†‡ž•‡š‹•–‡†‹˜‡”•‘•‡š’‡”‹‡–‘•“—‡†‡—‡•–”ƒŽƒ—‹×…‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒ†‡‡
’”‡•‡…‹ƒ †‡ ȋƒ—ˆƒǡ —”‹•‹… ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͹Ǣ ‘‰ǡ ƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͻȌǤ ‘” Ž‘
–ƒ–‘ǡ’ƒ”‡…‡„ƒ•–ƒ–‡‡˜‹†‡–‡“—‡Žƒ—‹×†‡ƒŽˆƒ˜‘”‡…‡—ƒ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×
†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ“—‡’‘†”Àƒƒ›—†ƒ”ƒŽƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ”‡•’‘•ƒ„Ž‡•†‡Žƒ
…‘‘’‡”ƒ–‹˜‹†ƒ†Ǥ•’‘”‡ŽŽ‘“—‡‡‡•–‡ƒ’ƒ”–ƒ†‘•‡ƒƒŽ‹œƒ‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘…”‹•–ƒŽ‹‘
’ƒ”ƒ ’‘†‡” ‡•–ƒ„Ž‡…‡” …—žŽ ‡• Žƒ ”‡‰‹× …ƒ—•ƒ–‡ †‡ †‹‡”‹œƒ…‹×ǡ ‘ ‡Œ‘” †‹…Š‘ ’‘†‡”
ƒ…‘–ƒ”Žƒœ‘ƒ†‘†‡•‡†ƒŽƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡ÀƒǤ
‡Ž…ƒ•‘†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘ʹʹǡŽƒ…‡Ž†ƒ…”‹•–ƒŽ‹ƒ’”‡•‡–ƒ†‘•‘Ž±…—Žƒ•†‡
’”‘–‡Àƒ …‘ •—• ”‡•’‡…–‹˜‘• ‘Ž‹‰‘• ȋʹ …ƒ†‡ƒ• †‡ ’‘” ’”‘–‡ÀƒȌ ’‘” —‹†ƒ†
ƒ•‹±–”‹…ƒ …‘ Žƒ• •‹‰—‹‡–‡• †‹‡•‹‘‡• †‡Ž …‡Ž†‹ŽŽƒǣ ƒα ͳͳ͵ǤͻͲǡ „α ͳͳ͹ǤʹͲǡ …α ͷ͸Ǥͷ͵Ǣ
ȽαȾαɀα ͻͲι › ‰”—’‘ ‡•’ƒ…‹ƒŽ ʹͳʹͳʹǤ  ‡•–‡ …ƒ•‘ Žƒ• †‘• ‘Ž±…—Žƒ• †‡ ’”‘–‡Àƒ •‡
‡…—‡–”ƒ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ’‘”‡ŽŽ‹‡”ǡ†‘†‡ŽƒŠ±Ž‹…‡Ƚ†‡ŽŽ‹‡”‡•–ž‘”‹‡–ƒ†ƒ…‘Žƒ‘–”ƒ
‡—ƒˆ‘”ƒƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒ…‘—Ž‹‰‡”‘ž‰—Ž‘†‡†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ȋ‹‰̴ͳȌǤƒ”‡…‡“—‡‡
‡•–ƒ ‹–‡”ƒ……‹× ‡š‹•–‡ ”‡•À†—‘• †‡ …ƒ’‹–ƒŽ ‹’‘”–ƒ…‹ƒǣ ‡–ͳʹ͹ǡ Ž—ͳ͵Ͳǡ›•ͳ͵ͳ “—‡ •‡
‡…—‡–”ƒ ‘”‹‡–ƒ†‘• ˆ”‡–‡ ƒ Žƒ ‘–”ƒ ‘Ž±…—Žƒ ‘ˆ”‡…‹‡†‘ —ƒ ’‘•‹„Ž‡ ‹–‡”ƒ……‹× ’‘”
‡Žƒ…‡••ƒŽ‹‘•…‘Ž‘•”‡•À†—‘•…‘–”ƒ’—‡•–‘•‘‡†‹ƒ–‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•Š‹†”‘ˆ×„‹…ƒ•‡‡Ž
…ƒ•‘†‡‡–ͳʹ͹Ǥ‘”‘–”ƒ’ƒ”–‡ǡ‡•‹–‡”‡•ƒ–‡ˆ‹Œƒ”•‡‡‡ŽŠ‡…Š‘“—‡Žƒ•Š‡„”ƒ•†‡†‡
Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• ‘Ž±…—Žƒ• †‡ ’”‘–‡Àƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ …ƒ•‹ ˆ‘”ƒ†‘ — ’‡”ˆ‡…–‘ stacking
‡–”‡‡ŽŽƒ•ǡŽ‘…—ƒŽ•—‰‹‡”‡“—‡“—‹œž•‡Ž †‡ƒŽ‰—ƒˆ‘”ƒ†‹”‹‰‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×‡–”‡
’”‘–‡Àƒ•ƒ–”ƒ˜±•†‡ŽŽ‹‡”Ǥ‘‘„•–ƒ–‡ǡ‡•–ƒ‹–‡”ƒ……‹×‘•‡‘„•‡”˜ƒ‡‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ
‡•–”—…–—”ƒǦʹͺǤ
‹‰̴ͳǤ‘’‘•‹…‹×†‡Žƒ…‡Ž†‹ŽŽƒ—‹†ƒ†’ƒ”ƒǦʹʹǡ…‘†‘•‘Ž±…—Žƒ•’”‘–‡‹…ƒ•…‘•—•”‡•’‡…–‹˜‘•
ȋ‡…‘Ž‘”˜‡”†‡›‘”ƒ†‘Ȍ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ•‡†‹ƒ–‡—ƒ•‹‡–”Àƒ‘…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǤȋƒȌ”‹‡–ƒ…‹×†‡Žƒ•
†‘• …‘’Ž‡Œ‘• …‘ ‡Ž Ž‹‡” ’ƒ”ƒŽ‡Ž‘ ƒŽ ‡Œ‡ †‡ ˜‹•‹×ǡ †‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” …‘‘ Ž‘• ǯ• †‡ Ž‘•
†‹ˆ‡”‡–‡•…‘’Ž‡Œ‘•’ƒ”‡…‡‡•–ƒ„Ž‡…‡”—’‡”ˆ‡…–‘stackingˆ‘”ƒ†‘—…À”…—Ž‘’‡”ˆ‡…–‘Ǥȋ„Ȍ”‹‡–ƒ…‹×†‡
Ž‘•†‘•…‘’Ž‡Œ‘•†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡˜‡”‡Ž’ƒ’‡Ž†‡ŽŽ‹‡”ǡ…‘‘•‡”‡…‘Ž‘…ƒ†‡ˆ‘”ƒƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡ŽƒǤ
179
†‡ž• ƒŽ ˜‹•—ƒŽ‹œƒ” ‡Ž ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ …”‹•–ƒŽ‹‘ ȋ‹‰̴ʹǡ ’ƒ”–‡ •—’‡”‹‘”Ȍ ‡• ’‘•‹„Ž‡
‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ •‡‰—†ƒ ‹–‡”ƒ……‹× ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ±Ž‹…‡ ͵ †‡Ž
†‘‹‹‘
ͳǡ†‘†‡ƒ„ƒ•±Ž‹…‡͵’”‡•‡–ƒ—ƒ‘”‹‡–ƒ…‹×…ƒ•‹ƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒ…‘—
Ž‹‰‡”‘†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ǡˆ‘”ƒ†‘—ƒ‡–”‡‡ŽŽƒ•Ǥ
 ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ʹͺǡ Žƒ …‡Ž†‹ŽŽƒ —‹†ƒ† ’”‡•‡–ƒ –ƒ •‘Ž‘ —ƒ
‘Ž±…—Žƒ†‡’”‘–‡Àƒ›•—•†‘•…ƒ†‡ƒ•†‡’‘”—‹†ƒ†ƒ•‹±–”‹…ƒ…‘Žƒ••‹‰—‹‡–‡•
†‹‡•‹‘‡•†‡…‡Ž†‹ŽŽƒǣƒα͸ͺǤͶͶǡ„αͺͳǤͻͳǡ…αͳ͸ͳǤʹͷǢȽαȾαɀαͻͲ雉”—’‘‡•’ƒ‹ƒŽʹʹʹͳǤ
Ž ˜‹•—ƒŽ‹œƒ” ‡Ž ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ †ƒ”•‡ …—‡–ƒ “—‡ ƒŽ ‹‰—ƒŽ “—‡ ’ƒ”ƒ Ǧ
ʹʹ ‡š‹•–‡ —ƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× ƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒ ‡–”‡ ±Ž‹…‡ ͵ †‡Ž †‘‹‹‘ ͳ ‡–”‡ Žƒ•
‘Ž±…—Žƒ•’”‘–‡‹…ƒ•ȋ‹‰̴ʹȌǤ
‹‰̴ʹǤ’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘…”‹•–ƒŽ‹‘’ƒ”ƒǦʹʹȋ’ƒ”–‡•—’‡”‹‘”Ȍ›Ǧʹͺȋ’ƒ”–‡‹ˆ‡”‹‘”ȌǤŽƒ
”‡’”‡•‡–ƒ…‹× •‡ ‡…—‡–”ƒ ‹†‹…ƒ†ƒ• Žƒ• ‘Ž±…—Žƒ• •‹±–”‹…ƒ• ’ƒ”ƒ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• ”‡•—‡Ž–ƒ• › Žƒ•
†‹‡•‹‘‡•†‡Žƒ…‡Ž†‹ŽŽƒǤ
ƒ„‹± ”‡•—Ž–ƒ ‹–‡”‡•ƒ–‡ ƒƒŽ‹œƒ” ‡Ž ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ …”‹•–ƒŽ‹‘ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
”‡•—‡Ž–ƒ’‘”Gangelhoff,etalǤ†‡Ž†‘‹‹‘
ʹ‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒƒŽǤ‡•–‡…ƒ•‘
180
•‡ ‡…—‡–”ƒ †‘• ‘Ž±…—Žƒ• ’”‘–‡‹…ƒ• ’‘” —‹†ƒ† ƒ•‹±–”‹…ƒǡ ’‡”ˆ‡…–ƒ‡–‡ ‘”‹‡–ƒ†ƒ•
†‡ˆ‘”ƒƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒ‡†‹ƒ–‡Žƒ±Ž‹…‡͵†‡Ž
ʹǤŽ…”‹•–ƒŽ’‡”–‡…‡ƒŽ‰”—’‘‡•’ƒ‹ƒŽ
ʹʹʹͳǡ …‘ Žƒ• •‹‰—‹‡–‡• †‹‡•‹‘‡• †‡ …‡Ž†‹ŽŽƒǣ ƒα ͵ͲǤʹͺǡ „α ͻͻǤ͵ͷǡ …α ͷͳǤͻͳǢ ȽαȾαɀα
ͻͲιǤ ‘ …—ƒŽ †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ — ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ …”‹•–ƒŽ‹‘ †‹˜‡”–‹†‘ †‘†‡ Žƒ• ‘ „‘–ƒ•
†‡ˆ‹‹†ƒ•’‘”Ž‘•†‘‹‹‘•
ʹ†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—ƒ‡•’‡…‹‡†‡…‘•‘ƒ–‡ȋ˜‡”‹‰̴͵Ȍ
‹‰̴͵Ǥ’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž†‘‹‹‘
ʹ”‡•—‡Ž–‘’‘”
ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆ‡–ƒŽǡ…‘‡Ž…׆‹‰‘†‡ƒ……‡•‘ƒ’†„ǣ͵
‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡š‹•–‡ –”‡• ’‘•‹„Ž‡• œ‘ƒ• †‡ ‹–‡”ƒ……‹× ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ ȋ‹‰̴ͶȌ
‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ …”‹•–ƒŽ‹‘ ‘„•‡”˜ƒ†‘ ’ƒ”ƒ Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•–”—…–—”ƒ•
”‡•—‡Ž–ƒ•ǣ
x
±Ž‹…‡ ͵ †‡ ʹǦ±Ž‹…‡ ͵ †‡ ʹǡ ’”‡•‡–‡ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ”‡•—‡Ž–ƒ
’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ʹȋ‹‰̴ͶȋȌȌ
x
±Ž‹…‡ ͵ †‡ ͳǦ±Ž‹…‡ ͵ †‡ ͳǡ ’”‡•‡–‡ ‡ Ǧʹͺ › Ǧ
ʹʹȋ‹‰̴ͶȋȌǡȋȌȌ
x
‘ƒ…‡–”ƒŽ†‡ŽŽ‹‡”ǡ‹–‡”ƒ……‹×’”‡•‡–‡‡–”‡Žƒ•†‘•‘Ž±…—Žƒ•†‡Žƒ
—‹†ƒ†ƒ•‹±–”‹…ƒ†‡Ǧʹʹȋ‹‰̴ͶȋȌȌ
181
‹‰̴ͶǤ’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘…”‹•–ƒŽ‹‘†‡‡†‹ˆ‡”‡–‡•‡•–”—…–—”ƒ•ǡ…‘”‡…–ž‰—Ž‘•†‡…‘Ž‘”‰”‹•†‘†‡•‡
‹†‹…ƒ Žƒ• ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ ‡š‹•–‡–‡• ‡ Žƒ —‹†ƒ† ƒ•‹±–”‹…ƒ ‘ …‘ ‘Ž±…—Žƒ• •‹±–”‹…ƒ•
†‡–”‘†‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘…”‹•–ƒŽ‹‘ǤȋȌ’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘…”‹•–ƒŽ‹‘‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡
ʹǦ—„‘—†ǡ
…‘‡Ž…׆‹‰‘†‡ƒ……‡•‘ǣ͵
ǤȋȌ–‡”ƒ……‹×’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒǦʹͺǡ“—‡‹’Ž‹…ƒŽƒ
‹–‡”ƒ……‹× ‡–”‡ ͳ †‡ Žƒ ‘Ž±…—Žƒ …‘ •— •‹±–”‹…ƒǤ ȋȌ –‡”ƒ……‹× ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
Ǧʹʹǡ “—‡ ‹’Ž‹…ƒ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× ‡–”‡ Ž‹‡” †‡ Žƒ• †‘• ‘Ž±…—Žƒ• †‡ Žƒ —‹†ƒ† ƒ•‹±–”‹…ƒǡ ž• Žƒ
‹–‡”ƒ……‹×ƒ–”ƒ˜±•†‡
ͳ…‘Žƒ‘Ž±…—Žƒ•‹±–”‹…ƒǤ
2. Análisisdelasuperficiedeinteracciónyprediccióndeensamblajes
Ž •‡”˜‹†‘” ’‡”‹–‡ ƒƒŽ‹œƒ” ‡•–”—…–—”ƒ• › ”‡ƒŽ‹œƒ” ’”‡†‹……‹‘‡• †‡ ’‘•‹„Ž‡•
…‘’Ž‡Œ‘• ‡•–ƒ„Ž‡• ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ ’”‘’‹‡†ƒ†‡• ˆ‹•‹…‘Ǧ“—À‹…ƒ• …‘‘ •‘ Ž‘•
‡Žƒ…‡• †‡ Š‹†”׉‡‘ǡ ‡‡”‰Àƒ †‡ ‰ƒƒ…‹ƒ ’‘” •‘Ž˜ƒ–ƒ…‹×ǡ …žŽ…—Ž‘ †‡Ž ž”‡ƒ †‡ ‹–‡”ˆƒœǡ
‡Žƒ…‡••ƒŽ‹‘•‡–”‡Žƒ‹–‡”ˆƒœǡ‡•’‡…‹ˆ‹…ƒ†Š‹†”‘ˆ×„‹…ƒǡ‡–…Ǥȋ”‹••‹‡Žƒ†‡”‹…ʹͲͲ͹ȌǤ
ƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ ƒ……‡•‹„Ž‡ ƒ •‘Ž˜‡–‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‡•ƒ„ŽƒŒ‡ †‡ Žƒ —‹†ƒ† ƒ•‹±–”‹…ƒ
ȋȏǣǣȐΪȏǣǣȐȌȋ†×†‡›•‘Žƒ•…ƒ†‡ƒ•†‡’”‘–‡Àƒǡ›ȀȀȀ•‘Žƒ•…ƒ†‡ƒ•†‡
Ȍ‡•†‡͵͵ʹͻͶ%ʹ…‘—ƒ‡‡”‰ÀƒŽ‹„”‡†‡•‘Ž˜ƒ–ƒ…‹×ȋȟ
‹–Ȍ†‡•’—±•†‡Ž‡•ƒ„ŽƒŒ‡
†‡ǦͺͷǤʹ…ƒŽȀǤ
182
Ž…žŽ…—Ž‘†‡Žƒ‹–‡”ˆƒœ’‡”‹–‡‘„–‡‡”Žƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡†‡Žƒ”‡‰‹×†‡…‘–ƒ…–‘‡–”‡Žƒ•†‘•
‘Ž±…—Žƒ•’”‘–‡‹…ƒ•†‡Žƒ—‹†ƒ†ƒ•‹±–”‹…ƒǡ“—‡…‘–ƒ…–ƒƒ–”ƒ˜±•†‡ŽŽ‹‡”›‡š–”‡‘Ǧ
–‡”‹ƒŽ†‡Žƒ±Ž‹…‡͵†‡
ʹǡŽƒ‹–‡”ˆƒœ•‡…ƒŽ…—Žƒ…‘‘Žƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡–”‡‡Ž–‘–ƒŽ†‡
•—’‡”ˆ‹…‹‡‡š’—‡•–ƒƒŽ•‘Ž˜‡–‡†‡Žƒ•‡•–”—…–—”ƒ•’‘”•‡’ƒ”ƒ†‘›Œ—–ƒ•†‹˜‹†‹†‘‡–”‡Žƒ•
†‘•ǣ ͷͻ͵Ǥͳ %ʹǤ †‡ž•ǡ ‡Ž ˜ƒŽ‘” ‡•–ƒ†À•–‹…‘ ’ƒ”ƒ Žƒ ‰ƒƒ…‹ƒ ’‘” ‡‡”‰Àƒ Ž‹„”‡ †‡
•‘Ž˜ƒ–ƒ…‹×ǡ‡†‹ƒ†ƒ†‡Žƒ‡š’‡…‹ˆ‹…‹†ƒ††‡Žƒ‹–‡”ˆƒœȋ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘ŽƒŠ‹†”‘ˆ‘„‹…‹†ƒ†Ȍ
‡• ȟ‹
Ǧ˜ƒŽ—‡αͲǤͲͺͶǡ ‹†‹…ƒ†‘ —ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ ’”‘„ƒ„‹Ž‹†ƒ† “—‡ •—…‡†ƒǤ ‡”‹–‡ ’”‡†‡…‹”
†‘• ’‘–‡…‹ƒŽ‡• ‡Žƒ…‡• •ƒŽ‹‘• ȋƒ„Žƒ̴ʹȌ › ͸ ’—‡–‡• †‡ Š‹†”׉‡‘ ȋƒ„Žƒ̴ͳȌ › ‡Ž
ï‡”‘ †‡ ”‡•À†—‘• ‹’Ž‹…ƒ†‘• •‘ ͳ͸ ’ƒ”ƒ ‘Ž±…—Žƒ › ͳ͹ ’ƒ”ƒ ‘Ž±…—Žƒ Ǥ †‡ž•
‡š‹•–‡‡Ž’ƒ”ž‡–”‘ȋComplexFormationSignificanceScoreȌ“—‡’”‡•‡–ƒ˜ƒŽ‘”‡•†‡Ͳ
ƒ ͳ …‘‘ ‹†‹…ƒ†‘” †‡ Žƒ ”‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ †‡ Žƒ ‹–‡”ˆƒœ ’ƒ”ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘Ǥ  ‡Ž
…ƒ•‘†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×’‘”‡ŽŽ‹‡”ǡ‡Ž˜ƒŽ‘”‡•†‡ͲǤͺ͸ʹǤŽŽ‘‹†‹…ƒ“—‡‡•–ƒ‹–‡”ˆƒœ
Œ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Ž‡•‡…‹ƒŽ‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǥ
Puenteshidrógeno
MoléculaB
Distancia(Å)
MoléculaA
1
‡”ͳʹͶȋ
Ȍ
ʹǤͺͲ
‡”ͳʹͶȋ
Ȍ
2
”‰ʹʹ͹ȋȌ
͵Ǥ͹ͻȗ
Ž›ʹʹ͸ȋȌ
3
›•ʹʹͺȋȌ
͵ǤͲͷ
Ž›ʹʹ͸ȋȌ
4
›•ʹʹͺȋȌ
ʹǤͺͲ
ƒŽʹʹͷȋȌ
5
Ž›ʹʹ͸ȋȌ
͵ǤͲͷ
›•ʹʹͺȋȌ
6
ƒŽʹʹͷȋȌ
͵Ǥʹͳ
›•ʹʹͺȋȌ
ƒ„Žƒ̴ͳǤ ‘–‡…‹ƒŽ‡• ’—‡–‡• †‡ Š‹†”׉‡‘ ‡–”‡ Žƒ• ‘Ž±…—Žƒ• › †‡ Žƒ —‹†ƒ† ƒ•‹±–”‹…ƒ ƒ –”ƒ˜±• †‡
Ž‹‡”›‡Ž‡š–”‡‘Ǧ–‡”‹ƒŽ†‡Žƒ±Ž‹…‡͵†‡
ʹǤŽƒ•–‡”‹•…‘‹†‹…ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ•ƒŽŽÀ‹–‡†‡—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ
‡•–ƒ†ƒ”’ƒ”ƒ—’—‡–‡†‡Š‹†”׉‡‘‘—ƒ‹–‡”ƒ……‹×‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒȋʹǤͷ%ƒ͵Ǥͷ%ȌǤ
Enlacessalinos
MoléculaB
Distancia(Å)
MoléculaA
1
›•ͳ͵ͳȋȌ
͵Ǥ͵͹
Ž—ͳ͵ͲȋʹȌ
2
Ž—ͳ͵ͲȋʹȌ
͵Ǥͷͺ
›•ͳ͵ͳȋȌ
ƒ„Žƒ̴ʹǤ‘–‡…‹ƒŽ‡•‡Žƒ…‡••ƒŽ‹‘•‡–”‡Žƒ•‘Ž±…—Žƒ•›†‡Žƒ—‹†ƒ†ƒ•‹±–”‹…ƒƒ–”ƒ˜±•†‡Ž‹‡”›‡Ž
‡š–”‡‘Ǧ–‡”‹ƒŽ†‡Žƒ±Ž‹…‡͵†‡
ʹǤ
 ‡Ž ‹•‘ ’”‘‰”ƒƒ ‹•ƒ‡”˜‡” Žƒ Š‡””ƒ‹‡–ƒ Dzassembliesdz ‘• ’‡”‹–‡ …ƒŽ…—Žƒ”
‹ˆ‘”ƒ…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …—ƒ–‡”ƒ”‹ƒǡ ‹†‹…ƒ†‘ ’‘•‹„Ž‡• ‹–‡”ˆƒ…‡• ˆƒ˜‘”‡…‹†ƒ•Ǥ
‡†‹ƒ–‡ ‡•–ƒ Š‡””ƒ‹‡–ƒ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‡…‘–”ƒ” Žƒ ’‘•‹„Ž‡ ‹–‡”ˆƒœ †‡ˆ‹‹†ƒ ‡–”‡ ͳ
†‡‘Ž±…—Žƒ••‹±–”‹…ƒ•‡‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘…”‹•–ƒŽ‹‘“—‡’”‡•‡–ƒ—ƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡†‡
ͳͲʹͷǤͻ %ʹ › — Ǧ˜ƒŽ—‡ †‡ ‡‡”‰Àƒ Ž‹„”‡ ’‘” •‘Ž˜ƒ–ƒ…‹× †‡ ȟ‹
Ǧ˜ƒŽ—‡αͲǤ͵͸͹Ǥ ‘ ʹͻ
”‡•À†—‘•’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ‘Ž±…—Žƒ‹’Ž‹…ƒ†‘•‡Žƒ‹–‡”ˆƒœǡ͹’‘–‡…‹ƒŽ‡•’—‡–‡•†‡Š‹†”׉‡‘
ȋƒ„Žƒ̴͵Ȍ › ͺ ‡Žƒ…‡• •ƒŽ‹‘• ȋƒ„Žƒ̴ͶȌǤ  ‡•–‡ …ƒ•‘ ‡Ž ˜ƒŽ‘” ‡• †‡ ͲǤʹ͹Ͷǡ Ž‘ …—ƒŽ
‹’Ž‹…ƒ“—‡‡•–ƒ‹–‡”ˆƒœŒ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Žƒ—š‹Ž‹ƒ”‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǥ
183
Puenteshidrógeno
MoléculaB
Distancia(Å)
MoléculaA
1
”‰ͷͻȋʹȌ
ʹǤ͹ͻ
Ž—ͳͳ͵ȋʹȌ
2
›”ͻͻȋȌ
͵Ǥͳͷ
Ž—ͳͳ͵ȋʹȌ
3
ŽͳʹͷȋʹȌ
͵Ǥͺ͸
Ž͹ͳȋͳȌ
4
Ž—͸͵ȋͳȌ
ʹǤ͹͹
”‰ͳͳ͸ȋʹȌ
5
Ž͹ͳȋͳȌ
ʹǤͻͶ
ŽͳʹͷȋʹȌ
6
›”ͻͻȋȌ
͵ǤͲͷ
”‰ͳͳ͸ȋʹȌ
7
Ž—ͳͳ͵ȋ‡ʹȌ
͵Ǥͳ͸
›”ͻͻȋȌ
ƒ„Žƒ̴͵Ǥ‘–‡…‹ƒŽ‡•’—‡–‡•†‡Š‹†”׉‡‘‡–”‡Žƒ•‘Ž±…—Žƒ•›ƒ–”ƒ˜±•†‡Ž†‘‹‹‘
ͳǤ
Enlacessalinos
MoléculaB
Distancia(Å)
MoléculaA
1
”‰ͷͻȋʹȌ
ʹǤ͹ͻ
Ž—ͳͳ͵ȋʹȌ
2
”‰ͷͻȋʹȌ
͵ǤͶͳ
Ž—ͳͳ͵ȋͳȌ
3
›•ͻͷȋȌ
͵Ǥͷ͵
Ž—ͳͳʹȋʹȌ
4
›•ͻͷȋȌ
͵Ǥͷ͵
Ž—ͳͳʹȋͳȌ
5
Ž—͸͵ȋͳȌ
ʹǤ͹͹
”‰ͳͳ͸ȋʹȌ
6
Ž—͸͵ȋʹȌ
͵Ǥͺ͸ȗ
”‰ͳͳ͸ȋʹȌ
7
Ž—ͳͳʹȋͳȌ
͵Ǥʹͷ
›•ͻͷȋȌ
8
Ž—ͳͳʹȋʹȌ
Ͷ
›•ͻͷȋȌ
ƒ„Žƒ̴ͶǤ ‘–‡…‹ƒŽ‡• ‡Žƒ…‡• •ƒŽ‹‘• ‡–”‡ Žƒ• ‘Ž±…—Žƒ• › †‡ Žƒ —‹†ƒ† ƒ•‹±–”‹…ƒ ƒ –”ƒ˜±• †‡Ž †‘‹‹‘
ͳǤ Ž ƒ•–‡”‹•…‘ ‹†‹…ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ• ƒŽ ŽÀ‹–‡ †‡ —ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡•–ƒ†ƒ” ’ƒ”ƒ — ’—‡–‡ †‡ Š‹†”׉‡‘ ‘ —ƒ
‹–‡”ƒ……‹×‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒȋʹǤͷ%ƒ͵Ǥͷ%ȌǤ
‹…‘’ƒ”ƒ‘•Žƒ••—’‡”ˆ‹…‹‡•†‡Žƒ‹–‡”ˆƒœ›Žƒ‰ƒƒ…‹ƒ’‘”‡‡”‰ÀƒŽ‹„”‡†‡•‘Ž˜ƒ–ƒ…‹×
†‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× ƒ –”ƒ˜±• †‡ ͳ †‡ †‘• ‘Ž±…—Žƒ• •‹±–”‹…ƒ• •‡ ˜‡ ž• ˆƒ˜‘”‡…‹†ƒ
”‡•’‡…–‘ ƒ •—• ’”‘’‹‡†ƒ†‡• ˆ‹•‹…‘“—À‹…ƒ• › ž”‡ƒ †‡ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ “—‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× ƒ
–”ƒ˜±•†‡ŽŽ‹‡”Ǥ—“—‡‡Ž˜ƒŽ‘”’ƒ”ƒŽƒ‹–‡”ƒ……‹×ƒ–”ƒ˜±•†‡ŽŽ‹‡”’”‡•‡–ƒ—
˜ƒŽ‘”ž•”‡Ž‡˜ƒ–‡Ǥ
ƒ”ƒ ‡Ž …‘–ƒ…–‘ ’‘” ͳǡ Ž‘• ”‡•À†—‘• “—‡ ’ƒ”–‹…‹’ƒ ‡ ‡Ž ‹•‘ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ Žƒ
•—’‡”ˆ‹…‹‡‡š–‡”‹‘”ȋ‡•†‡…‹”ǡŽƒ”‡‰‹×“—‡‘ …‘–ƒ…–ƒ …‘ ‡Ž Ȍ†‡Ž„”ƒœ‘ …‘”–‘†‡Žƒ
„‘š ˆ‘”ƒ†‘ ’‘” Žƒ ±Ž‹…‡ ͳ › ±Ž‹…‡ʹ ’ƒ”ƒ —ƒ ‘Ž±…—Žƒǡ › ‡ Žƒ ±Ž‹…‡ ͵ ’ƒ”ƒ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ•‹±–”‹…ƒȋ‹‰̴ͷȌǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡š‹•–‡—ƒ‘”‹‡–ƒ…‹×…ƒ•‹ƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒ‡–”‡Žƒ
±Ž‹…‡͵†‡
ͳ†‡†‹ˆ‡”‡–‡•‡•–”—…–—”ƒ•“—‡’‡”‹–‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡±Ž‹…‡͵…‘‡Ž
„”ƒœ‘…‘”–‘†‡Žƒ
ͳ…‘–‹‰—ƒǤ•–‡–‹’‘†‡‹–‡”ƒ……‹×’ƒ”‡…‡•‡”†‹”‹‰‹†ƒ’‘”Žƒˆ—‡”œƒ
‹×‹…ƒ†‡Ž‡–‘”‘Ǥ
184
‹‰̴ͷǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡†‘•‡•–”—…–—”ƒ••‹±–”‹…ƒ•†‡ǡ†‘†‡‡š‹–‡‡Ž…‘–ƒ…–‘‡–”‡
ͳ†‡ƒ„ƒ•Ǥ
‡†‹ƒ–‡ ‡Ž •‡”˜‹†‘” ‹•ƒ‡”˜‡” ‘ ’‘” ‹•’‡……‹× ˜‹•—ƒŽ ‹†‹‡†‘ Žƒ• †‹•–ƒ…‹ƒ• ‡–”‡ ž–‘‘•ǡ ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡
†‡–‡”‹ƒ”Ž‘•’‘•‹„Ž‡•”‡•À†—‘•†‡…‘–ƒ…–‘ …‘‹–‡”ƒ……‹‘‡•†‡–‹’‘‡Žƒ…‡•ƒŽ‹‘‘’—‡–‡†‡Š‹†”׉‡‘Ǥ
‘•”‡•À†—‘•…‘‡•–‡–‹’‘†‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•‡•–ž”‡’”‡•‡–ƒ†‘•‡ˆ‘”ƒ†‡„ƒ””ƒǤ
ƒ”ƒ ˜‡”‹ˆ‹…ƒ” ‡•–‘• ’‘•‹„Ž‡• …‘–ƒ…–‘• ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘ ”‡ƒŽ‹œƒ” ‡š’‡”‹‡–‘• „‹‘“—À‹…‘•ǡ
’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǣ crosslinking …‘ ‡Ž › Žƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ–‹˜ƒ › —–ƒ–‡•ǡ “—‡ ”‘’ƒ ‡•–ƒ•
’‘•‹„Ž‡• ‹–‡”ƒ……‹‘‡•ǡ ‘ ƒžŽ‹•‹• ‡†‹ƒ–‡ ǡ ’ƒ”ƒ ‡–‡†‡” ‡Œ‘” Žƒ• ‹–‡”ƒ……‹‘‡•
’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ“—‡Œ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Ž‹’‘”–ƒ–‡‡‡Ž’”‘…‡•‘†‡‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž
–Ǥ
185
K.RESULTADOS:PERMUTACIÓNCIRCULAR
1. TécnicasdemedidadelacurvaturadelADN
ƒ”ƒ ‡Ž ‡•ƒ›‘ †‡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‹†—…‹†ƒ ’‘” —ƒ ’”‘–‡Àƒ •‘„”‡ ‡Ž ‡š‹•–‡ †‹˜‡”•ƒ•
‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ•ǣ ±–‘†‘• …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘• ’‡”‹–‡ …ƒŽ…—Žƒ” — ž‰—Ž‘ ’”‡…‹•‘ ’‡”‘ †‹…Š‘
ž‰—Ž‘ ’—‡†‡ ˜‡”•‡ †‹•–‘”•‹‘ƒ†‘ ’‘” Žƒ• ˆ—‡”œƒ• †‡Ž ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ …”‹•–ƒŽ‹‘Ǣ ȋ‡•‘ƒ…‹ƒƒ‰±–‹…ƒ—…Ž‡ƒ”Ȍ’‡”‹–‡‡Ž…žŽ…—Ž‘†‡Žž‰—Ž‘‡•‘Ž—…‹×’‡”‘‡š‹•–‡—ƒ
Ž‹‹–ƒ…‹× ‡ ‡Ž –ƒƒÓ‘ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘Ǣ ȋFluorescence Ressonance Energy TransferȌ
–ƒ„‹±’‡”‹–‡‡Ž…žŽ…—Ž‘†‡Žž‰—Ž‘‡•‘Ž—…‹×’‡”‘‹’Ž‹…ƒ—†‹•‡Ó‘ž•‡Žƒ„‘”ƒ†‘
†‡Ž‡š’‡”‹‡–‘Ǥ‹ƒŽ‡–‡ǡ‡š‹•–‡—ƒ–±…‹…ƒŽŽƒƒ†ƒ’‡”—–ƒ…‹×…‹”…—Žƒ”“—‡’‡”‹–‡
‡Ž …žŽ…—Ž‘ †‡Ž ž‰—Ž‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡†‹ƒ–‡ ‡•ƒ›‘• †‡ ‘˜‹Ž‹†ƒ† ‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒǤ •–ƒ
–±…‹…ƒˆ—‡—›—•ƒ†ƒƒˆ‹ƒŽ‡•†‡Žƒ†±…ƒ†ƒ†‡Ž‘•‘…Š‡–ƒ’ƒ”ƒ‡Ž‡•–—†‹‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‡
’”‘–‡Àƒ•
…‘‘ȋ‡””ƒ”‹ǡƒ”Ž‡›‡–ƒŽǤͳͻͻʹȌ‘ȋŠ‘’•‘ƒ†ƒ†›ͳͻͺͺȌ
‘ͳȽȋ‡ƒ†ͳͻͻͶȌǡ†‡„‹†‘ƒ“—‡Ž‘•”‡“—‡”‹‹‡–‘•›ƒ–‡”‹ƒŽ‡…‡•ƒ”‹‘•‡”ƒˆž…‹Ž‡•
†‡ƒŽ…ƒœƒ”Ǥ
2. Ensayo de permutación circular para el complejo TFAMfragmento
ADNwtymutado
•–ƒ ’ƒ”–‡ †‡Ž ’”‘›‡…–‘ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× „ƒŒ‘ Žƒ •—’‡”˜‹•‹× †‡Ž ”Ǥ ‘”†‹ ‡”—±• ‡ ‡Ž Ǧ
Ǥ
ƒ”ƒ ƒƒŽ‹œƒ” Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ “—‡ ‹†—…‡ •‘„”‡ ʹʹǡ •‡ ƒ’Ž‹…× Žƒ –±…‹…ƒ …‘‘…‹†ƒ
…‘‘’‡”—–ƒ…‹×…‹”…—Žƒ”ǡ’ƒ”ƒŽƒ“—‡•‡‰‡‡”ƒ”‘ˆ”ƒ‰‡–‘•†‡†‡ͳͶ͵’„…‘Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ †‡ ʹʹ •‹–—ƒ†ƒ ‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ’‘•‹…‹‘‡•ǡ ‡ …‘…”‡–‘ ͸ ˜ƒ”‹ƒ–‡• †‹ˆ‡”‡–‡•
ȋ‹‰̴ͳǡȌǡ›•‡ƒƒŽ‹œ×Žƒ‘˜‹Ž‹†ƒ†‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ†‡Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•Ǥ—”‹‘•ƒ‡–‡ǡ‡”ƒ‡Ž
ˆ”ƒ‰‡–‘ “—‡ ’”‡•‡–ƒ Žƒ †‹ƒƒ ʹʹ ‡ Žƒ ”‡‰‹× …‡–”ƒŽǡ ‡Ž “—‡ ’”‡•‡–ƒ — ”‡–ƒ”†‘
ƒ›‘” ‡ Ž‘• ‰‡Ž‡• ǡ ›ƒ “—‡ ‹’Ž‹…ƒ„ƒ —ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ …‘ —
˜‘Ž—‡ƒ›‘”›ǡ’‘”–ƒ–‘ž•”‡–ƒ”†ƒ†‘Ǥ‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡ•‡”‡’”‡•‡–ƒ”‘Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•
†‡‘˜‹Ž‹†ƒ†‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ”‡Žƒ–‹˜ƒȋρȀρȌ‡ˆ—…‹×†‡ŽŽ—‰ƒ”†‡ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†ȋflexure
displacementȌ‘’‘•‹…‹×”‡Žƒ–‹˜ƒ†‡ʹʹ†‡–”‘†‡Žˆ”ƒ‰‡–‘ȋȀȌȋ‹‰̴ͳǡȌ
ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ…ƒŽ…—Žƒ†ƒƒ–”ƒ˜±•†‡‡•–‡±–‘†‘‡•†‡̱͸͹ιǡŽ‘…—žŽ‘…‘””‡•’‘†‡…‘‡Ž
ž‰—Ž‘‘„•‡”˜ƒ†‘’‘”Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǤŽ‡š’‡”‹‡–‘•‡”‡ƒŽ‹œ×ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•
…‘…‡–”ƒ…‹‘‡• †‡ ƒŽ ȋʹͲ › ͳͲͲȌ › †‹ˆ‡”‡–‡• ’ ȋ͸Ǥͷ › ͹ǤͷȌǡ •‹ “—‡ ‡š‹•–‹‡”ƒ
‹‰ï…ƒ„‹‘•‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜‘ȋ‹‰̴ͳǡȌǤƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡„ƒ†ƒ••—’‡”‹‘”‡•
†‡”‡–ƒ”†‘ǡ’‘•‹„Ž‡‡–‡†‡„‹†‘ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡†‹ˆ‡”‡–‡•‡•–ƒ†‘•†‡‘Ž‹‰‘‡”‹œƒ…‹×Ǥ
•–‡ †‡–ƒŽŽ‡ –ƒ„‹± ˆ—‡ †‡•…”‹–‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ƒ’Ž‹…ƒ…‹× †‡ ‡•–ƒ –±…‹…ƒ
’ƒ”ƒǡ’‡•‡ƒ“—‡‡‡•–‡…ƒ•‘‘’—†‹‡”‘‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”‡Ž‰”ƒ†‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‡„‹†‘ƒ
“—‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”‘†‘•À‹‘•ƒ’ƒ”‡–‡•ȋ‹•Š‡”ǡ‹•‘™•›‡–ƒŽǤͳͻͻʹȌǤ
186
‹‰̴ͳǤ •ƒ›‘ †‡ ’‡”—–ƒ…‹× …‹”…—Žƒ” …‘ Ǥ ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡•“—‡ž–‹…ƒ †‡ Ž‘• •‡‹• ˆ”ƒ‰‡–‘•
‰‡‡”ƒ†‘•ƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ†‹‰‡•–‹×…‘†‹ˆ‡”‡–‡•‡œ‹ƒ•†‡”‡•–”‹……‹×ǣ‰Žǡ’‡ǡ…‘ǡ–—ǡ•’͹ͳͺǡ
ƒǡ“—‡•‡”žŽŽƒƒ†‘•ǡǡǥ‡ˆ—…‹×†‡Žƒ‡œ‹ƒ—•ƒ†ƒǤ•’‘•‹„Ž‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”Žƒ•‡…—‡…‹ƒ’ƒ”ƒ‡Ž
‘Ž‹‰‘ʹʹ•‹–—ƒ†ƒ‡†‹ˆ‡”‡–‡•’‘•‹…‹‘‡•ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Ž‘•ͳͶ͵’„–‘–ƒŽ‡•ǤȋȌ
‡Žƒ–‹˜‘
ƒŽͺΨǡ’ƒ”ƒ
Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•†‡…‘†‹ˆ‡”‡–‡•ˆ”ƒ‰‡–‘•ǡƒ†‘•’†‹ˆ‡”‡–‡•ȋ͹Ǥͷ›͸ǤͷȌǤŽ…ƒ””‹Ž‹†‹…ƒƒ”…ƒ†‘”
†‡ Ǥ  Ž‘• ’‘…‹ŽŽ‘• •‡ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ ‡•–ƒ†‘• †‡ ƒ‰”‡‰ƒ…‹×ǡ ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘• …‘ Žƒ —‹× †‡ ƒŽ ”‡•–ƒ–‡’”‘†—…–‘†‡Žƒ†‹‰‡•–‹×†‡Ž’Žž•‹†‘ȋ̱ͳǤͻ„Ȍǡ“—‡’‡”‹–‡ƒ””ƒ•–”ƒ”‡Ž–‹’‘†‡—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ
ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ ρȀρ vs Žƒ ’‘•‹…‹× ”‡Žƒ–‹˜ƒ †‡ ʹʹ ‡ ‡Ž ˆ”ƒ‰‡–‘ ’ƒ”ƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ‡ Žƒ
…‘†‹…‹×†‡’͹ǤͷǡͳͲͲƒŽǤ•’‘•‹„Ž‡ƒŒ—•–ƒ”—ƒˆ—…‹×’‘Ž‹×‹…ƒ›αͲǤ͹͸ͲͺšʹǦͲǤͺͳʹͺšΪͲǤ͸͹Ͳ͹…‘
—…‘‡ˆ‹…‹‡–‡†‡”‡‰”‡•‹×”ʹαͲǤͻ͹Ǥ
†‡ž•ǡ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× ‡Ž ‹•‘ ‡š’‡”‹‡–‘ …‘ —ƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ ‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ
œ‘ƒ …‡–”ƒŽǡ ›ƒ “—‡ ‡š‹•–Àƒ Žƒ •‘•’‡…Šƒ †‡ “—‡ Žƒ ”‡‰‹× …‡–”ƒŽ †‡ •‡‹• ‰—ƒ‹ƒ• ’‘†”Àƒ
‰‡‡”ƒ”Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡•—’”ƒ‡•–”—…–—”ƒ•ŽŽƒƒ†ƒ
Ǧ…—ƒ†”—’Ž‡š“—‡ƒ›—†ƒ•‡ƒ—ƒ’”‡Ǧ
…—”˜ƒ–—”ƒ ‹‹…‹ƒŽ †‡Ž Ǥ ƒ •‡…—‡…‹ƒ —–ƒ†ƒ ‡”ƒǣ ͷǯǦ
CCAACCǦ͵ǯǡ
…‘ Žƒ• †‘• …‹–‘•‹ƒ• …‡–”ƒŽ‡• —–ƒ†ƒ• ’‘” †‘• ƒ†‡‹ƒ•Ǥ ŽŽ‘ ‘ †‹× Ž—‰ƒ” …ƒ„‹‘•
˜‹•‹„Ž‡•‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Žǡ‘„•‡”˜ž†‘•‡—ž‰—Ž‘•‹‹Žƒ”ȋ‹‰̴ʹȌǤ
187
‹‰̴ʹǤ ‡…—‡…‹ƒ ʹʹ ƒ–‹˜ƒ › ʹʹ —–ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ• ‰—ƒ‹ƒ• …‡–”ƒŽ‡•Ǥ Ž ‰‡Ž †‡ ”‡–ƒ”†‘ —‡•–”ƒ —ƒ
ƒ’ƒ”‹‡…‹ƒ •‹‹Žƒ”ǡ Žƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• ’‡”‹–‡ ˆ‹Œƒ” Žƒ •‹‰—‹‡–‡ ˆ—…‹×
’‘Ž‹×‹…ƒ†‡•‡‰—†‘‰”ƒ†‘›αͳǤʹͲ͹ͶšʹǦͳǤͲ͹ʹ͵šΪͲǤͻ͸ͺͻ͵…‘—…‘‡ˆ‹…‹‡–‡†‡”‡‰”‡•‹×”ʹαͲǤͻͶǡ†ƒ†‘
Ž—‰ƒ”ƒ—ž‰—Ž‘•‹‹Žƒ”“—‡‡‡Ž…ƒ•‘ǦʹʹǤ
3. Ensayocondominios
ƒ„‹±•‡‡•–—†‹×Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹×›…—”˜ƒ–—”ƒ†‡
ͳ›
ʹǡ‡…‘…”‡–‘…‘
Ž‘•†‘‹‹‘•†‡ˆ‹‹†‘•…‘‘ͳȋ‡”ͶͶǦ
ŽͳʹͷȌ›ʹȋ‡—ͳͷͳǦ›•ʹͶ͸ȌǤ‡Ž…ƒ•‘†‡ͳ
’”‡•‡–ƒ„ƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ’‘” ‡Ž ǡ ’‡”‘ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‘ •‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒǢ › ʹ ‘
‘•–”ƒ„ƒ—‹×ƒŽ†‡ͳͶ͵’„ȋ‹‰̴͵ȌǤ
•–‡‡•–—†‹‘’‡”‹–‹×ƒ…Žƒ”‡…‡”“—‡Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡–‘”•‹×†‡Ž’‘”’ƒ”–‡†‡‘
‡•–ž•‘Ž‘‰‘„‡”ƒ†ƒ’‘”Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘šǡ•‹‘–ƒ„‹±’‘”—ƒƒ……‹×…‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒ
†‡Ž‘•†‡ž••‡‰‡–‘•Ǥ
188
‹‰̴͵Ǥ ‡”—–ƒ…‹× …‹”…—Žƒ” ’ƒ”ƒ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š †‡ Ǥ ȋȌ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× ‡•“—‡ž–‹…ƒ †‡ Ž‘•
…‘•–”—…–‘•—•ƒ†‘•’ƒ”ƒ‡Ž‡•ƒ›‘›Ž‘•ˆ”ƒ‰‡–‘•†‡ͳͶ͵’„—•ƒ†‘•ȋ‹†±–‹…‘•ƒŽ‘•…ƒ•‘•ƒ–‡”‹‘”‡•ȌǤȋȌ
‡Ž
ƒ–‹˜‘
ƒŽͺΨǡ’ƒ”ƒŽ‘•…‘’Ž‡Œ‘•†‡Ž‘•†‘‹‹‘•ȋͳ›ʹȌ…‘†‹ˆ‡”‡–‡•ˆ”ƒ‰‡–‘•Ǥ
4. Limitacionesdelatécnica
‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ž• ƒ””‹„ƒ ‡Ž ž‰—Ž‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ‘„•‡”˜ƒ†‘ ‡†‹ƒ–‡
’‡”—–ƒ…‹× …‹”…—Žƒ” ˆ—‡ †‡ ̱͸͹ι ’ƒ”ƒ Ǥ ŽŽ‘ †‹ˆ‹‡”‡ •‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ‡–‡ †‡Ž ž‰—Ž‘
†‡–‡”‹ƒ†‘‡†‹ƒ–‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǤ†‡ž•ǡ’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ͳȋͳȌ
‘•‡‘„•‡”˜×…—”˜ƒ–—”ƒ•‘„”‡‡Žǡ’‡”‘•‹—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒǡŽ‘“—‡”‡•—Ž–ƒ‹’ƒ…–ƒ–‡ǡ
›ƒ“—‡‡•–žƒ’Ž‹ƒ‡–‡†‡•…”‹–‘“—‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š’”‘˜‘…ƒ—ƒ†‹•–‘”•‹×†‡Ž
†‡•’—±• †‡ •— —‹×Ǥ • ‹–‡”‡•ƒ–‡ ”‡ƒ”…ƒ” “—‡ ‡•–ƒ –±…‹…ƒ ‡•–ž •—Œ‡–ƒ ƒ ˜ƒ”‹ƒ•
Ž‹‹–ƒ…‹‘‡•Ǥ –‡• †‡ –‘†‘ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡•–ƒ –±…‹…ƒ ’‡”‹–‡ …ƒŽ…—Žƒ” ‡Ž ž‰—Ž‘ †‡
…—”˜ƒ–—”ƒǡ’‡”‘‘…‘Žƒ‹•ƒ’”‡…‹•‹×“—‡’‘”‡Œ‡’Ž‘Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǤ
š‹•–‡ †‘• ˆƒ…–‘”‡• “—‡ ’—‡†‡ Šƒ„‡” ƒˆ‡…–ƒ†‘ ‡ ‡•–ƒ ˜ƒ”‹ƒ…‹× ‡ ‡Ž ž‰—Ž‘ †‡
…—”˜ƒ–—”ƒ ‡–”‡ Žƒ• †‘• –±…‹…ƒ•Ǥ ”‹‡”‘ †‡ –‘†‘ǡ Šƒ •‹†‘ †‡•…”‹–‘ “—‡ Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡Ž
ˆ”ƒ‰‡–‘ †‡ ’ƒ”–‹†ƒ ȋȌ ‡• ‹’‘”–ƒ–‡ ȋŠ‘’•‘ ƒ† ƒ†› ͳͻͺͺȌǤ ”ƒ‰‡–‘•
†‡ƒ•‹ƒ†‘•Žƒ”‰‘•’—‡†‡†ƒ”Ž—‰ƒ”ƒ—ƒ†‹•‹—…‹×†‡Žž‰—Ž‘ǡ†‡„‹†‘ƒŽƒ‡š‹•–‡…‹ƒ
†‡ —ƒ ƒ›‘” ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† †‡Ž Ǣ ‹‡–”ƒ• “—‡ ˆ”ƒ‰‡–‘• †‡ƒ•‹ƒ†‘ ’‡“—‡Ó‘• •‡
‡…—‡–”ƒ ‡ ‡Ž ŽÀ‹–‡ †‘†‡ ‡Ž …‘•–‡ ‡Žž•–‹…‘ ’ƒ”ƒ “—‡ •‡ ’”‘†—œ…ƒ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‘ ‡•
ƒ•—‹„Ž‡Ǥ•–ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡•…‘‘…‹†ƒ…‘‘DzŽ‘‰‹–—††‡’‡”•‹•–‡…‹ƒdzȋpersistencelengthȌǡ
“—‡…‘””‡•’‘†‡…‘—ƒŽ‘‰‹–—†‡†‡ͷͲǤ‹…ƒŽ…—Žƒ‘•ŽƒŽ‘‰‹–—††‡Žˆ”ƒ‰‡–‘†‡
ͳͶ͵’„ǡ ‡…‘–”ƒ‘• “—‡ ‡•–ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡• †‡ ͶͺǤ͸Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ “—‡ Ž‘•
ˆ”ƒ‰‡–‘•‰‡‡”ƒ†‘•’ƒ”ƒ—•ƒ”Žƒ–±…‹…ƒˆ—‡”ƒ†‡ƒ•‹ƒ†‘…‘”–‘•’ƒ”ƒ’‘†‡”•‡’”‘†—…‹”
—ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡š–”‡ƒ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ”‹‰‹†‡œ ‹–”À•‡…ƒ †‡Ž Ǥ –”‘ †‡ Ž‘• ˆƒ…–‘”‡• “—‡
’—‡†‡Šƒ„‡”ƒˆ‡…–ƒ†‘ƒŽ…žŽ…—Ž‘†‡Žž‰—Ž‘‡•—’”‘„Ž‡ƒž•–‡×”‹…‘ǡ›‡•“—‡Žƒ„ƒ•‡
†‡‡•–ƒ–±…‹…ƒ–‹‡‡‡…—‡–ƒ—‘†‡Ž‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒ“—‡”‡…—‡”†ƒƒ—–”‹ƒ‰—Ž‘ǡ…‘
–”‡• ˜±”–‹…‡• › ‡Ž ž‰—Ž‘ Ʌ ȋ˜‡” ƒ–‡”‹ƒŽ‡• › ±–‘†‘•ǡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ ’‡”—–ƒ…‹× …‹”…—Žƒ”ȌǤ ‹
‘„•‡”˜ƒ‘• Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ʹʹǡ ‘ ‡š‹•–‡ —
‘†‡Ž‘–‹’‘–”‹ž‰—Ž‘…‘—•‘Ž‘ž‰—Ž‘ȋ—Ž—‰ƒ”†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×Ȍǡ•‹‘—ƒˆ‘”ƒ†‡
…‘†‘•ž‰—Ž‘•ȋ…‘†‘•Ž—‰ƒ”‡•†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×ȌǤ
189
L.RESULTADOS:DISPERSIÓNDERAYOSXABAJOÁNGULO(SAXS)
•–—†‹‘•’”‡˜‹‘•„ƒ•ƒ†‘•‡†‹…”‘À•‘…‹”…—Žƒ”‘•–”ƒ”‘—‹…”‡‡–‘‡‡Ž…‘–‡‹†‘
†‡ Š±Ž‹…‡• Ƚ †‡ †‡•’—±• †‡ •— —‹× …‘ ‡Ž ȋ‘‰ǡ ƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͻȌǤ
†‡ž• Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡ Ǧʹʹ —‡•–”ƒ …‘‘ Žƒ• †‘• ‘Ž±…—Žƒ•ǡ
’”‘–‡Àƒ › ǡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡–”‡Žƒœƒ†ƒ• •—‰‹”‹‡†‘ “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×
‡•–”—…–—”ƒŽ’”‡˜‹ƒ“—‡ˆƒ…‹Ž‹–ƒ‡Ž‡…ƒŒ‡‡–”‡Žƒ•†‘•‘Ž±…—Žƒ•Ǥ
•’‘”‡ŽŽ‘“—‡•‡†‡…‹†‹×ƒƒŽ‹œƒ”›‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹ‡•‘Ž—…‹×‡†‹ƒ–‡
‡Ž—•‘†‡Žƒ†‹•’‡”•‹×†‡”ƒ›‘•ƒ„ƒŒ‘ž‰—Ž‘ȋǣSamllangleXrayscatteringȌǡ’ƒ”ƒ
ŠƒŽŽƒ”—‡˜ƒ‹ˆ‘”ƒ…‹×“—‡’‡”‹–‹‡”ƒ‡–‡†‡”‡Œ‘”‡Ž‡…ƒ‹•‘†‡—‹×Ǥ
•–ƒ ’ƒ”–‡ †‡Ž ’”‘›‡…–‘ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× ‡ …‘Žƒ„‘”ƒ…‹× …‘ ƒ— ‡”ƒ†×ǡ Centre de Biochimie
Structuraleǡ ‘–’‡ŽŽ‹‡” ȋ”ƒ…‹ƒȌǡ “—‹± ‘ˆ”‡…‹× ‡Ž •‘’‘”–‡ –±…‹…‘ǡ ‡–‘†‘Ž×‰‹…‘ › †‡
ƒžŽ‹•‹•ˆ—†ƒ‡–ƒŽ’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘‡•–‘•‡š’‡”‹‡–‘•Ǥ
1. Descripcióndelatécnica
ƒ †‹•’‡”•‹× †‡ ”ƒ›‘• ƒ „ƒŒ‘ ž‰—Ž‘ ȋǣ Samll angle Xray scatteringȌ ‘ˆ”‡…‡
‹ˆ‘”ƒ…‹× …‘’Ž‡‡–ƒ”‹ƒ •‘„”‡ ‡Ž ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ ‘ †‡•’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ǡ Žƒ ƒ‰”‡‰ƒ…‹×ǡ Žƒ
’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ …‘ˆ‘”ƒ…‹× ‡š–‡†‹†ƒ ‘ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ Ž‹‡” ˆŽ‡š‹„Ž‡ ‡–”‡ †‘‹‹‘•Ǣ
ƒ—“—‡‡—”ƒ‰‘†‡”‡•‘Ž—…‹×„ƒŒ‘‡–”‡ͷͲ%›ͳͲ%ǡ’‡”‘•‹Ž‹‹–ƒ…‹‘‡•†‡–ƒƒÓ‘
…‘‘‘…—””‡‡›‹…”‘…‘’‹ƒ‡Ž‡…–”א‹…ƒǤ
2. CaracterizacióndeTFAMlibreensoluciónmedianteSAXS
ŽƒžŽ‹•‹•†‡Žƒ…—”˜ƒ†‡†‹•’‡”•‹×‡†‹ƒ–‡Žƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡
—‹‹‡”ƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ
…—”˜ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ ȋ‹‰̴ͳȌ ’‡”‹–‹× …‘…Ž—‹” “—‡ ‡ •‘Ž—…‹× ‡”ƒ —ƒ ’ƒ”–À…—Žƒ
…‘—’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”ƒ’ƒ”‡–‡†‡ʹͶƒǡ…‘Š‡”‡–‡…‘‡Ž’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ
‡š’”‡•ƒ†ƒ†‡ʹͷǤ͸ƒǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡•‘Ž—…‹×‡†‹ƒ–‡‡š’‡”‹‡–‘•†‡
•‡ ’”‡•‡–ƒ„ƒ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ‘×‡”‘Ǥ †‡ž• ‡• ’‘•‹„Ž‡ …ƒŽ…—Žƒ” ‡Ž ”ƒ†‹‘ †‡ ‰‹”‘
ȋRgȌ†‡Žƒ’ƒ”–À…—Žƒ•—Œ‡–ƒƒŽ‡•–—†‹‘ǡ’”‡•‡–ƒ„ƒ—Rg†‡͵ʹǤͲάͲǤ͵%ǡ•—’‡”‹‘”ƒŽRg
‡•–‹ƒ†‘’ƒ”ƒ—ƒ’”‘–‡Àƒ†‡̱ʹͶƒǡƒŽ”‡†‡†‘”†‡ͳͺ%ȋ•‡‰ïŽƒ‡…—ƒ…‹×†‡Flory‰α
͵ š šͳͲͲǤ͵͵ȌǤ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ †—”ƒ–‡ Žƒ• ’”‹‡”ƒ• ”‡…‘‰‹†ƒ• †‡ †ƒ–‘• –ƒ„‹± •‡
”‡ƒŽ‹œƒ”‘ ‡†‹ƒ†ƒ• †‡ Ž‘• …‘•–”—…–‘• …‘ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒǡ ŽŽƒƒ†‘•
ǯ•ǡ ›ƒ “—‡ ‡š‹•–Àƒ Žƒ ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ “—‡ ˆ‘”ƒ•‡ †À‡”‘• ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ
–‡”‹ƒŽȋŠ‹’×–‡•‹•’Žƒ–‡ƒ†ƒ’‘”ƒ—ˆƒ‡–ƒŽȌǤŽƒžŽ‹•‹•†‡‡•–ƒ•…—”˜ƒ•”‡ˆŽ‡Œ×“—‡‘
‡š‹•–Àƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ ƒŽ‰—ƒ ‡ ’ƒ”ž‡–”‘• …‘‘ I(0), Rg, Dmax ȋ‹†‡’‡†‹‡–‡‡–‡ †‡ Žƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×–‡•–ƒ†ƒȌ‡–”‡Ž‘•…‘•–”—…–‘•ǯ›ȋƒ„Žƒ̴ͳȌǤ
190
‹‰̴ͳǤȋƒȌ—”˜ƒ†‡†‹•’‡”•‹×ˆ—•‹‘ƒ†ƒ’ƒ”ƒǡlog(I)vssǤƒ”ƒ”‡•‘Ž—…‹‘‡•‹ˆ‡”‹‘”‡••‡—•×Žƒ…—”˜ƒ
…‘””‡•’‘†‹‡–‡ ƒ —ƒ ‡‘” …‘…‡–”ƒ…‹× ȋͳǤͷ‰ȀŽȌ †‡ ’”‘–‡Àƒǡ ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” ‡ˆ‡…–‘• ‡–”‡ ’ƒ”–À…—Žƒ•ǡ
‹‡–”ƒ• “—‡ ’ƒ”ƒ ”‡•‘Ž—…‹‘‡• •—’‡”‹‘”‡• ȋͳǤͷ ƒ ͵ ǦͳȌ •‡ —•ƒ”‘ …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• ƒ›‘”‡• †‡ ’”‘–‡Àƒ
ȋ͵‰ȀŽȌ›’ƒ”ƒŽƒ’ƒ”–‡ˆ‹ƒŽȋ”‡•‘Ž—…‹‘‡•†‡͵ƒͷǦͳȌ†‡ͷǤ͵‰ȀŽǤ•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡Žƒ’ƒ”–‡ˆ‹ƒŽ
†‡ Žƒ …—”˜ƒǡ …‘””‡•’‘†‹‡–‡ ƒ —ƒ ƒ›‘” ”‡•‘Ž—…‹×ǡ ’”‡•‡–ƒ — ƒ›‘” ”—‹†‘Ǥ ȋ„Ȍ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× —‹‹‡”ǡ
log(I) vs s2 …‘‰‹‡†‘ Ž‘• ’—–‘• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• †‡ „ƒŒƒ ”‡•‘Ž—…‹×Ǥ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ ’‡†‹‡–‡ †‡ Žƒ ‡…—ƒ…‹×
Ž‹‡ƒ”ƒ’Ž‹…ƒ†ƒ‡•’‘•‹„Ž‡‡š–”ƒ‡”‡Ž˜ƒŽ‘”†‡Rg›‡š–”ƒ’‘Žƒ†‘‡›αͲǡ‡Ž˜ƒŽ‘”†‡I(0).
mg/ml
Rg
I(0)
MW
(kDa)
TFAM
ͳǤ͵
͵ǤͳͲ
ʹ͵Ǥʹ͸ͳ
ʹͶ
ͷǤͷ
͵Ǥ͵͸
ʹͺǤͲͺʹ
ʹͻ
͹ǤͶ
͵Ǥ͵ͻ
ʹ͹Ǥͳͳʹ
ʹͺ
CTT2
ͳǤͳ
͵ǤʹͶ
ʹ͵ǤͲͻͲ
ʹͶǤ͸
͵Ǥͻ
͵Ǥͻ
ʹͳǤͶͺͶ
ʹʹǤͳͷ
ͶǤ͸
͵Ǥʹ͸
ʹͻǤ͸͹Ͷ
͵ͲǤ͸
͵
͵ǤʹͶ
ʹ͵ǤͲͻͲ
ʹͶǤ͸
ͷǤͶ
͵Ǥͳ͵
ʹ͵Ǥ͹
ʹͶǤ͸
͹Ǥͳ
͵ǤʹͲ
ʹͷǤͷ͹͵
ʹ͸Ǥ͵͸ͷ
CTT3
191
ƒ„Žƒ̴ͳǤ ‡•—‡ †‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• ‘„–‡‹†‘• ‡–”‡ †‹ˆ‡”‡–‡• …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• › …‘•–”—…–‘• ’ƒ”ƒ Ǥ ‘•
˜ƒŽ‘”‡•‘†‹ˆ‹‡”‡‡–”‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•…‘•–”—…–‘•‡•ƒ›ƒ†‘•ǡ“—‡†ƒ†‘†‡•…ƒ”–ƒ„ƒŽƒ’‘•‹„Ž‡†‹‡”‹œƒ…‹×
†‡ ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ –ƒŽ › …‘‘ Šƒ„Àƒ ’”‘’—‡•–‘ ƒ—ˆƒ ‡– ƒŽǤ Ž ˜ƒŽ‘” ȋͲȌ › ‡
…‘•‡…—‡…‹ƒ ǡ ’”‡•‡–ƒ —ƒ ’‡“—‡Óƒ ˜ƒ”‹ƒ„‹Ž‹†ƒ† …‘ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡„‹†‘ ƒ ’‘•‹„Ž‡• ‡ˆ‡…–‘• †‡
‹–‡”ƒ……‹×‡–”‡’ƒ”–À…—Žƒ•ƒ…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•ƒ›‘”‡•Ǥ
ƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ función de distribución ȋp(r)Ȍ ȋ‹‰̴ʹȋƒȌȌǡ “—‡ ”‡ˆŽ‡Œƒ Žƒ
†‹•–”‹„—…‹× †‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ• ‹–‡”ƒ–׏‹…ƒ• †‡–”‘ †‡ Žƒ ’ƒ”–À…—Žƒǡ ’”‡•‡–ƒ„ƒ — Žƒ”‰‘
Š‘„”‘ ˆ‹ƒŽ “—‡ •‡ ‡š–‹‡†‡ †ƒ†‘ …‘‘ ”‡•—Ž–ƒ†‘ — ˜ƒŽ‘” †‡ Ž‘‰‹–—† žš‹ƒ ‡ Žƒ
’ƒ”–À…—ŽƒȋƒšȌ—›‰”ƒ†‡ǡͳ͵ͷάͷ%Ǥ•–‘”‡ˆŽ‡Œƒ„ƒ“—‡‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒ‡
•‘Ž—…‹× ‡”ƒ —ƒ ’ƒ”–À…—Žƒ ‡Ž‘‰ƒ†ƒ › …‘ — ‰”ƒ ‰”ƒ†‘ †‡ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†ǡ ’”‡•‡–ƒ†‘
†‹ˆ‡”‡–‡• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• ‡ •‘Ž—…‹×Ǥ †‡ž• Žƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Kratky ȋ‹‰̴ʹȋ„ȌȌǡ
†ƒ Ž—‰ƒ” ƒ — ’‡”ˆ‹Ž …‘””‡•’‘†‹‡–‡ †‡ ’”‘–‡Àƒ ‰Ž‘„—Žƒ”ǡ ‡• †‡…‹”ǡ …‘ †‘‹‹‘• „‹‡
’Ž‡‰ƒ†‘•Ǣ ƒ—“—‡ –ƒ„‹± •‡ ‘•–”ƒ„ƒ —ƒ œ‘ƒ †‡Ž ’‡”ˆ‹Ž ˆ‹ƒŽ –‘–ƒŽ‡–‡ ’Žƒƒ
…‘””‡•’‘†‹‡–‡ ƒ œ‘ƒ• †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ †‡•’Ž‡‰ƒ†ƒ•Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ •‡ ‡…‘–”ƒ„ƒ
’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡†‡•‡•–”—…–—”ƒ†ƒǤ
‹‰̴ʹǤžŽ‹•‹•†‡Ž‘•†ƒ–‘•†‡’ƒ”ƒ‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒǤȋȌ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒˆ—…‹×†‡
†‹•–”‹„—…‹×ȋp(r)Ȍǡ“—‡—‡•–”ƒ—’‡”ˆ‹Ž…‘—ƒ…‘ŽƒƒŽ‘‰ƒ†ƒ“—‡†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—’ƒ”ž‡–”‘ƒšƒ›‘”ǤȋȌ
‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Kratky ’ƒ”ƒ —ƒ ’”‘–‡Àƒ –À’‹…ƒ‡–‡ ‰Ž‘„—Žƒ”ǡ …‘‘ ȋ‡ ˜‡”†‡Ȍǡ …‘ •— ’‡”ˆ‹Ž
‰ƒ—••‹ƒ‘Ǣ›ȋ‡‡‰”‘Ȍ“—‡’ƒ”‡…‡‘•–”ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡”‡‰‹‘‡•’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡†‡•‡•–”—…–—”ƒ†ƒ•Ǥ
2.1. DeterminacióndelaflexibilidadenTFAM
ƒ”ƒ‡•–—†‹ƒ”ŽƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†›Žƒ…‘‡š‹•–‡…‹ƒ†‡†‹ˆ‡”‡–‡•…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•‡š‹•–‡–‡•’ƒ”ƒ
•‡ ƒ’Ž‹…× ‡Ž ±–‘†‘ …‘‘…‹†‘ …‘‘ ȋEnsemble Optimitzation MethodȌǤ
‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒ•‡‰‡‡”×—…‘Œ—–‘†‡ͳͲǤͲͲͲ‡•–”—…–—”ƒ•„ƒ•ƒ†ƒ•‡Žƒ•
…‘‘”†‡ƒ†ƒ• …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ• †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒǡ †‘†‡ •‡ ’‡”‹–‹× –‘–ƒŽ Ž‹„‡”–ƒ† †‡
…‘ˆ‘”ƒ…‹× ’ƒ”ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‡Ž Ž‹‡” › Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ‡• †‡…‹”ǡ •‡ †‡ˆ‹‹‡”‘ …‘‘
…—‡”’‘• ”À‰‹†‘• Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘šǤ ‡‰—‹†ƒ‡–‡ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡Ž ȋ˜‡”
ƒ–‡”‹ƒŽ‡• › ±–‘†‘•Ȍ › •—• ƒŽ‰‘”‹–‘• ‰‡±–‹…‘• ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ •‡Ž‡……‹‘ƒ” —ƒ
•—„’‘„Žƒ…‹×†‡ͷͲ…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•ǡ“—‡†‡ˆ‘”ƒ…‘Œ—–ƒǡ’‡”‹–Àƒ—„—‡ƒŒ—•–‡…‘
Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ†‡’ƒ”ƒ‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒȋɖʹαͲǤͷͻȌȋ˜‡”
‹‰̴͵ǤƒȌǤŽŽ‘‹†‹…ƒ„ƒ“—‡‡•‘Ž—…‹×’”‡•‡–ƒ„ƒ—‡Ž‡˜ƒ†‘‰”ƒ†‘†‡’Žƒ•–‹…‹†ƒ†
’ƒ”ƒŽƒ”‡‰‹×†‡ŽŽ‹‡”›•—…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǤƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡‰†‡Žƒ•—„’‘„Žƒ…‹×‡”ƒ
192
ƒ’Ž‹ƒ › •‹‹Žƒ” ƒ Žƒ †‹•–”‹„—…‹× ‘„–‡‹†ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘Œ—–‘ ‹‹…‹ƒŽ †‡ ͳͲǤͲͲͲ
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•ǡ › Ž‘ ‹•‘ •—…‡†Àƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ’‡”ˆ‹Ž †‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ †‘‹‹‘• ȋ˜‡”
‹‰̴͵ǡ „ › …ȌǤ ŽŽ‘ ‹†‹…ƒ„ƒ “—‡ †‡–”‘ †‡ Žƒ •—„’‘„Žƒ…‹×ǡ Žƒ• ͷͲ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• ‡”ƒ
—›†‹ˆ‡”‡–‡•‡–”‡‡ŽŽƒ•›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ’ƒ”‡…‡‹’‘•‹„Ž‡†‡ˆ‹‹”…‘‘—•‹•–‡ƒ
†‡ …‘ˆ‘”ƒ…‹× …ƒ ‡ •‘Ž—…‹×Ǥ ‡ Š‡…Š‘ ƒŽ ”‡’”‡•‡–ƒ” ‰”žˆ‹…ƒ‡–‡ Žƒ• ͷͲ
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡••‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ•’‘”ǡ•‡…‘•–ƒ–ƒ„ƒŽƒ‰”ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ††‡…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•
‡‡Ž‡•’ƒ…‹‘›Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•’‘•‹…‹‘‡•”‡Žƒ–‹˜ƒ•“—‡ƒ†‘’–ƒ
ͳ›
ʹ†‡„‹†‘ƒŽƒ
ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ††‡ŽŽ‹‡”ȋ‹‰̴ͶȌ
‹‰̴͵Ǥ ‡–‡”‹ƒ…‹× †‡ Žƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‡ Ǥ ȋƒȌ Œ—•–‡ †‡ Žƒ …—”˜ƒ –‡×”‹…ƒ ȋ‡ ”‘Œ‘Ȍ ‡œ…Žƒ †‡ Žƒ• ͷͲ
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡••‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ•’‘” …‘Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ ȋ‡ ‡‰”‘Ȍ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž—•‘†‡Ž’”‘‰”ƒƒ
ǡ†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡ŽƒŒ—•–‡‡•’‡”ˆ‡…–‘ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡–‘†ƒŽƒ…—”˜ƒǡ‡š…‡’–‘‡Žƒ”‡‰‹×
ˆ‹ƒŽ †‡„‹†‘ ƒŽ ”—‹†‘ ’”‡•‡–‡ ‡ Žƒ …—”˜ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽǤ ȋ„Ȍ ‹•–”‹„—…‹× †‡Ž ”ƒ†‹‘ †‡ ‰‹”‘ ȋRgȌ ’ƒ”ƒ Žƒ
’‘„Žƒ…‹×‹‹…‹ƒŽ†‡ͳͲǤͲͲͲ…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•ȋ‡‡‰”‘Ȍ›Žƒ•—„’‘„Žƒ…‹×†‡ͷͲ…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡••‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒƒ
–”ƒ˜±• †‡ ȋ‡ ”‘Œ‘ȌǤ ȋ…Ȍ ‹•–”‹„—…‹× †‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ †‘‹‹‘• ’ƒ”ƒ Žƒ ’‘„Žƒ…‹× ‹‹…‹ƒŽ †‡ ͳͲǤͲͲͲ
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•ȋ‡‡‰”‘Ȍ›Žƒ•—„’‘„Žƒ…‹×†‡ͷͲ…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡••‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒƒ–”ƒ˜±•†‡ȋ‡”‘Œ‘ȌǤ
193
‹‰̴ͶǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ•ͷͲ…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡••‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ•’‘”•—’‡”’—‡•–ƒ•ǡƒŽ‹‡ƒ†ƒ•‡
ʹȋ‡
˜‡”†‡Ȍ†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”…‘‘Žƒ’‘•‹…‹×”‡Žƒ–‹˜ƒ†‡
ͳȋ‡ƒ”ƒŒƒȌǤƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×—‡•–”ƒ
—ƒ ƒ’Ž‹ƒ ‰ƒƒ †‡ ‘”‹‡–ƒ…‹‘‡• ’ƒ”ƒ ͳǡ Ž‹‡” ȋ‡ ”‘Œ‘Ȍ › …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ȋ‡ ƒƒ”‹ŽŽ‘Ȍ †‡Œƒ†‘
…‘•–ƒ…‹ƒ†‡Žƒ‰”ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ††‡‡•‘Ž—…‹×Ǥ
ƒ˜‡œ†‡ˆ‹‹†ƒ•Žƒ•†‘•”‡‰‹‘‡•“—‡…‘ˆ‹‡”‡ŽƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‹–”À•‡…ƒƒǡŽ‹‡”›
…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǡ•‡†‡…‹†‹×ƒ…‘–ƒ”ŽƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡Žƒ”‡‰‹×†‡Ž Ž‹‡”Ǥƒ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡
“—‡ ‡Ž Ž‹‡” †‡ ’—†‹‡•‡ ˆ‘”ƒ” —ƒ Š±Ž‹…‡ Ƚ ‡•–ƒ„Ž‡ ˆ—‡ ‡š’Ž‘”ƒ†ƒ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ
‰‡‡”ƒ…‹× †‡ —ƒ ’‘„Žƒ…‹× †‡ ʹǤͲͲͲ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• ‡†‹ƒ–‡ ’”‡Ǧǡ †‘†‡ •‡
†‡ˆ‹‹‡”‘ …‘‘ …—‡”’‘• ”À‰‹†‘ ͳǡ ʹ › ‡Ž Ž‹‡” Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽǡ †‘†‡ Žƒ• ”‡‰‹‘‡•
ˆŽƒ“—‡ƒ–‡• †‡Ž Ž‹‡” •‡ †‡ˆ‹‹‡”‘ …‘‘ „‹•ƒ‰”ƒ• ˆŽ‡š‹„Ž‡•Ǥ ‡‰—‹†ƒ‡–‡ ‡†‹ƒ–‡
•‡ •‡Ž‡……‹‘× Žƒ •—„’‘„Žƒ…‹× †‡ ͷͲ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• “—‡ ‡Œ‘” •‡ ƒŒ—•–ƒ„ƒ ƒ Žƒ
…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽǡ’‡”‘‡‡•–‡…ƒ•‘‡ŽƒŒ—•–‡‡’‡‘”×ȋɖʹαʹǤͻ͵ȌǤƒ„‹±•‡”‡ƒŽ‹œ×‡Ž
‡•ƒ›‘ ‹˜‡”•‘ǡ ‘ˆ”‡…‹‡†‘ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ƒ Žƒ ”‡‰‹× …‡–”ƒŽ †‡Ž Ž‹‡” › †‡ˆ‹‹‡†‘ †‘•
…—‡”’‘•”À‰‹†‘•“—‡‹˜‘Ž—…”ƒ„ƒƒ„‘•
„‘š›Žƒ•”‡‰‹‘‡•ˆŽƒ“—‡ƒ–‡•ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘
‡ŽƒŒ—•–‡–ƒ’‘…‘ˆ—‡‡Œ‘”
‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ •‡‰ï Ž‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• †‡ ǡ ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒ ‡ •‘Ž—…‹×
’”‡•‡–ƒ†‘•”‡‰‹‘‡•‘‡•–”—…–—”ƒ†ƒ•ǡ‡ŽŽ‹‡”›Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒǤ‹…‘„‹ƒ‘•‡•–ƒ
‹ˆ‘”ƒ…‹× …‘ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡Ž ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡
…‘’”‡†‡” “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹× †‡Ž Ž‹‡” †‡•’—±• †‡ Žƒ —‹× ƒŽ “—‡
‹’Ž‹…ƒŽƒƒ†“—‹•‹…‹×†‡—ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽŒ—–‘…‘Žƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘‡ŽǤ
3. CaracterizacióndeTFAMLSP22ensoluciónmedianteSAXS
ƒ ˜‡œ ”‡•—‡Ž–ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹǡ “—‡ •—‰‡”Àƒ —
•‹•–‡ƒ”À‰‹†‘†‘†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ”‘†‡ƒ„ƒ‡Ž‹†—…‹‡†‘…—”˜ƒ–—”ƒ‡±•–‡†‡ͳͺͲιǡ›
…‘Žƒ‘„•‡”˜ƒ…‹×†‡Ž‡š–”‡ƒ†‘‰”ƒ†‘†‡’Žƒ•–‹…‹†ƒ†‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒ‡•‘Ž—…‹×ǡ
•‡ †‡…‹†‹× ƒ’Ž‹…ƒ” Žƒ ‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ ‡ •‘Ž—…‹× ’ƒ”ƒ ‡Ž ‡•–—†‹‘ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ
ʹʹǤ
3.1. CaracterísticasdelsistemaTFAMLSP22
Ž …žŽ…—Ž‘†‡Ž Rg†‡ Žƒ —‡•–”ƒȋ‹‰̴ͷȌ‡”ƒƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡†‡ʹ͸%ǡ‡…‘…‘”†ƒ…‹ƒ
…‘ ‡Ž Rg –‡×”‹…‘ •‡‰ï Žƒ ‡…—ƒ…‹× †‡ Floryǡ ʹͺ %Ǥ Ž Rg †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹ ‡•
‹ˆ‡”‹‘”ƒŽ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒǡ‹†‹…ƒ†‘“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡Ǧʹʹ
194
‡•‘Ž—…‹×‡•—ƒ’ƒ”–À…—Žƒ—…Š‘ž•…‘’ƒ…–ƒ“—‡Žƒ’”‘–‡ÀƒŽ‹„”‡ǡƒŽ‹‰—ƒŽ†‡Ž‘“—‡
•‡ ‘„•‡”˜ƒ„ƒ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǤ †‡ž•ǡ …—ƒ†‘ •‡ ƒƒŽ‹œƒ Žƒ ˆ—…‹× †‡
†‹•–”‹„—…‹×ǡp(r)ǡ±•–ƒ’”‡•‡–ƒ„ƒ—ƒˆ‘”ƒž••‹‹Žƒ”ƒ—ƒ…ƒ’ƒƒ†‡‰ƒ—••–À’‹…ƒǡ
•‹’”‡•‡…‹ƒ†‡ŽŠ‘„”‘ˆ‹ƒŽ‡š‹•–‡–‡’ƒ”ƒŽ‹„”‡ȋ‹‰̴ͷȋ…ȌȌǤŽŽ‘‹’Ž‹…ƒ“—‡‡Ž
˜ƒŽ‘” ˆ‹ƒŽ ƒš ‡”ƒ ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡ †‡ ͺʹ %ǡ ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡Ž ˜ƒŽ‘” ’ƒ”ƒ •‘Žƒ †‡
ͳ͵ͷ%Ǥ‡ˆŽ‡Œƒ†‘ƒ•À‡•‘Ž—…‹×ǡ“—‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹ‡•—ƒ‘Ž±…—Žƒ—…Š‘
ž• …‘’ƒ…–ƒ “—‡ ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒǤ ‹ƒŽ‡–‡ǡ Ž‘• ‡•ƒ›‘• †‡ ’‡”‹–‹‡”‘ †‹Ž—…‹†ƒ” “—‡ ‡ •‘Ž—…‹× •‡ —‡ †‡ ˆ‘”ƒ ‘×‡”‹…ƒ ƒŽ ǡ …‘
”ƒ‰‘•†‡…‘…‡–”ƒ…‹×’”‘–‡Àƒ‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘†‡ͳ‰ȀŽƒͳͳ‰ȀŽǤ
‹‰̴ͷǤ ȋƒȌ —”˜ƒ †‡ †‹•’‡”•‹× ‡š’‡”‹‡–ƒŽ ’ƒ”ƒ Ǧʹʹ ƒ ͷ ‰ȀŽǡ log(I) vs sǤ ȋ„Ȍ ‡’”‡•‡–ƒ…‹×
—‹‹‡”ǡ log(I) vs s2 …‘‰‹‡†‘ Ž‘• ’—–‘• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• †‡ „ƒŒƒ ”‡•‘Ž—…‹×Ǥ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ ’‡†‹‡–‡ †‡ Žƒ
‡…—ƒ…‹×Ž‹‡ƒ”ƒ’Ž‹…ƒ†ƒ‡•’‘•‹„Ž‡‡š–”ƒ‡”‡Ž˜ƒŽ‘”†‡Rg›‡š–”ƒ’‘Žƒ”‡›αͲǡ‡Ž˜ƒŽ‘”†‡I(0).ȋ…Ȍ—…‹×†‡
†‹•–”‹„—…‹×’ƒ”ƒǦʹʹǡ…‘—˜ƒŽ‘”ƒš‹ˆ‡”‹‘”“—‡’ƒ”ƒǤ
195
‘”‘–”ƒ’ƒ”–‡Žƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Kratkyȋ‹‰̴͸Ȍ†‹×Ž—‰ƒ”ƒ—’‡”ˆ‹Ž…‘””‡•’‘†‹‡–‡ƒŽ
†‡—ƒ’”‘–‡Àƒ‰Ž‘„—Žƒ”…‘…‹‡”–ƒ•”‡‰‹‘‡•ˆŽ‡š‹„Ž‡•Ǥ‹…‘’ƒ”ƒ‘•‡Ž’‡”ˆ‹ŽKratky†‡
›Ǧʹʹ‘„•‡”˜ƒ‘•“—‡‡ƒ„‘•…ƒ•‘••‡–”ƒ–ƒ†‡•‹•–‡ƒ•ˆŽ‡š‹„Ž‡•ǡ’‡•‡
ƒ“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡Ǧʹʹ‡Ž•‹•–‡ƒ‡•—…Š‘ž•…‘’ƒ…–‘Ǥ
‹‰̴͸Ǥ‡’”‡•‡–ƒ…‹×Krtaky’ƒ”ƒ‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ǦʹʹǤ
3.2. ComparacióndeSAXSconmodelocristalográfico
ƒ†‘“—‡‡š‹•–ÀƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡Ǧʹʹ”‡•—‡Ž–ƒǡ‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒ›
‡Ž’†„†‹•’‘‹„Ž‡ǡ•‡ƒŒ—•–׎ƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ†‡…‘Žƒ…—”˜ƒ–‡×”‹…ƒ‘”‹‰‹ƒ†ƒƒ
’ƒ”–‹” †‡Ž ’†„ Ǧʹʹǡ ’‡”‘ ‡Ž ˜ƒŽ‘” †‡ †‹•…”‡’ƒ…‹ƒ ‘„–‡‹†‘ ‡”ƒ —› ƒŽ–‘ǡ ɖʹα͸Ǥͺ
ȋ‹‰̴͹ȌǤƒ„‹±•‡ƒŒ—•–׃Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽƒŽƒ…—”˜ƒ–‡×”‹…ƒ…‘””‡•’‘†‹‡–‡ƒ
Žƒ• …‘‘”†‡ƒ†ƒ• †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ •‘Žƒ › ‡Ž •‘Ž‘ǡ ’”‡•‡–ƒ†‘ ˜ƒŽ‘”‡• †‡ †‹•…”‡’ƒ…‹ƒ
ƒ›‘”‡•ǤŽŠ‡…Š‘“—‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ‘’—†‹‡•‡‡š’Ž‹…ƒ”Ž‘•†ƒ–‘•†‡
‡•‘Ž—…‹×•—‰‡”ÀƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•Ž‹‰‡”ƒ‡–‡†‹ˆ‡”‡–‡•‘‘˜‹‹‡–‘•
‘Ž‡…—Žƒ”‡••—–‹Ž‡•Ǥ
196
‹‰̴͹Ǥ‘’ƒ”ƒ…‹×†‡Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ†‡…‘Žƒ•‡•–”—…–—”ƒ• …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ•†‹•’‘‹„Ž‡•›•—•
˜ƒŽ‘”‡• †‡ †‹•…”‡’ƒ…‹ƒ ȋ
2ȌǤ ȋƒȌ ‘’ƒ”ƒ…‹× …‘ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ǦʹʹǤ ȋ„Ȍ ‘’ƒ”ƒ…‹× …‘ Žƒ•
…‘‘”†‡ƒ†ƒ• …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ• ’ƒ”ƒ Žƒ ’”‘–‡ÀƒǤ ȋ…Ȍ ‘’ƒ”ƒ…‹× …‘ Žƒ• …‘‘”†‡ƒ†ƒ• …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž
Ǥ
197
3.3.
EstudiodeladinámicadelcomplejoTFAMLSP22ensolución
ƒ”ƒ …‘ˆ‹”ƒ” — ‘†‡Ž‘ †‹ž‹…‘ †‡ —‹× › …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž •‡ …ƒŽ…—Ž× ‡Ž Ψ †‡
†‹ˆ‡”‡–‡• ’‘„Žƒ…‹‘‡• …‘ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• †‹ˆ‡”‡–‡• ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹ ‡
•‘Ž—…‹×Ǥ ƒ”ƒ ‡ŽŽ‘ ’”‹‡”‘ ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ ‰‡‡”ƒ” †‹ˆ‡”‡–‡• Dz‡•…‡ƒ”‹‘•dzǡ „ƒ•ƒ†‘• ‡ ‡Ž
‘†‡Ž‘†‡†‡ˆ‹‹†‘’ƒ”ƒ›•—’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×‡‡Ž‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×†‡„‹†‘ƒŽ‘•
”‡•—Ž–ƒ†‘• ‘„–‡‹†‘•Ǥ ‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•…‡ƒ”‹‘• ‹’Ž‹…ƒ„ƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† –ƒ–‘ ‡ Žƒ
…‘ˆ‘”ƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ …‘‘ ‡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ȋ˜‡” †‡ˆ‹‹…‹× †‡ Ž‘•
†‹ˆ‡”‡–‡•‡•…‡ƒ”‹‘•‡ƒ–‡”‹ƒŽ‡•›±–‘†‘•ǣȌǤƒ˜‡œ‘„–‡‹†‘•Ž‘•‘†‡Ž‘•’ƒ”ƒ
Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•…‡ƒ”‹‘• •‡ …‘’ƒ”ƒ„ƒ Žƒ …—”˜ƒ –‡×”‹…ƒ ’”‘‡†‹‘ ’ƒ”ƒ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡•
‘†‡Ž‘•…‘Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ†‡Ǥ
—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž ‡•…‡ƒ”‹‘ ͳ ȋ‹‰̴ͺȌǡ …‘…”‡–ƒ‡–‡ ͳǡ †‘†‡ •‡ ‘„–—˜‘ — ‡Œ‘”
ƒŒ—•–‡…‘Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽǤ‡•–‡‡•…‡ƒ”‹‘‡Ž‡”ƒ‹†±–‹…‘ƒŽ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘ǡ
…‘Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͳͺͲιǡ›•‡†‡ˆ‹‹×…‘‘…—‡”’‘”À‰‹†‘–‘†ƒŽƒ’”‘–‡Àƒ‡š…‡’–‘’ƒ”ƒŽƒ
…‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ …‘ –‘–ƒŽ Ž‹„‡”–ƒ† ȋ”‡•À†—‘• ʹʹͷǦʹͶ͸ȌǤ –”‘ ‡•…‡ƒ”‹‘ “—‡ –ƒ„‹± •‡
ƒŒ—•–ƒ„ƒ ƒ—“—‡ …‘ —ƒ ƒ›‘” †‹•…”‡’ƒ…‹ƒ ƒ Žƒ …—”˜ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ ‡”ƒ ‡Ž ‡•…‡ƒ”‹‘ ͸
ȋ‹‰̴ͳͳȌǤ‡•–‡‡•…‡ƒ”‹‘Žƒ’”‘–‡Àƒˆ—‡†‡ˆ‹‹†ƒ…‘‘—…—‡”’‘”À‰‹†‘’ƒ”ƒ
ͳ›
Žƒ ”‡‰‹× †‡Ž Ž‹‡”ǡ ‘ˆ”‡…‹‡†‘ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ’ƒ”ƒ Žƒ œ‘ƒ †‡ ʹǤ Ž —–‹Ž‹œƒ†‘
’”‡•‡–ƒ„ƒ—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͻͲ釐Žƒ”‡‰‹×†‡
ͳǡ’ƒ”ƒ‡Ž‡•…‡ƒ”‹‘͸Ǣ‡‡Ž…ƒ•‘†‡Ž
‡•…‡ƒ”‹‘͸ǡ‡Ž’”‡•‡–ƒ„ƒŽƒ‹•ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͻͲ釐Žƒœ‘ƒ†‡
ͳž•—ƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ ž• †±„‹Ž †‡ ̱ͶͲι ‡ Žƒ ”‡‰‹× …‘””‡•’‘†‹‡–‡ ƒ Žƒ —‹× †‡ ʹǤ ƒ”ƒ ‡Ž
…ƒ•‘†‡Ž‡•…‡ƒ”‹‘ʹȋ‹‰̴ͻȌ‡Ž’Žƒ–‡ƒ‹‡–‘‡”ƒˆ‹Œƒ”Žƒ—‹×†‡
ͳƒŽ›†‡ˆ‹‹”
…‘‘ †‘‹‹‘• ͳǡ ʹ › Žƒ ”‡‰‹× †‡Ž Ž‹‡”Ǥ Ž ‡•…‡ƒ”‹‘̴ʹȀ ’”‡•‡–ƒ
’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ …‘–ƒ…–‘ …‘ ‡Ž Šƒ•–ƒ ‡Ž ”‡•‹†—‘ ˆ‹ƒŽ †‡ ͳǡ ‹‡–”ƒ• “—‡
‡•…‡ƒ”‹‘̴ʹȀ ’”‡•‡–ƒ ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ …‘–ƒ…–‘ Šƒ•–ƒ ‡Ž ˆ‹ƒŽ †‡Ž Ž‹‡”Ǥ ‡”‘ ‡ ‡•–‡
…ƒ•‘ Žƒ †‹•…”‡’ƒ…‹ƒ ‡”ƒ ƒ›‘”ǡ Š‡…Š‘ “—‡ ‡”ƒ ’”‡•—‹„Ž‡ ›ƒ “—‡ ‡Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ Žƒ …—”˜ƒ
‡š’‡”‹‡–ƒŽ‘•‹†‹…ƒ„ƒ“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—•‹•–‡ƒŽ‹‰‡”ƒ‡–‡…‘’ƒ…–‘›‡Ž˜‘Ž—‡
†‡Ž‡•…‡ƒ”‹‘ʹ‡•—…Š‘ƒ›‘”ƒŽ‡š’‡”‹‡–ƒŽǤ‹ƒŽ‡–‡–ƒ„‹±•‡”‡ƒŽ‹œ×‡ŽƒŒ—•–‡
…‘‡Ž‡•…‡ƒ”‹‘͵ǡͶ›ͷǢƒ—“—‡‡ŽƒŒ—•–‡‘‡”ƒ×’–‹‘ȋ‹‰̴ͳͲȌǤ
198
‹‰̴ͺǤEscenario1ysuajustealacurvaexperimentalǤ‡Ž’ƒ‡Ž‹œ“—‹‡”†‘•‡’”‡•‡–ƒ‡Ž—–‹Ž‹œƒ†‘ǡ
‹†±–‹…‘ ƒŽ …‘ ͳͺͲι †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ’”‡•‡–ƒ„ƒ
ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†’ƒ”ƒŽƒ–‘–ƒŽ‹†ƒ††‡•—…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋescenario_1AȌ‘’ƒ”…‹ƒŽȋescenacrio_1BȌȋ•×Ž‘•‡‹†‹…ƒ
ͳͲ‘†‡Ž‘•ǡ’ƒ”ƒ•‹’Ž‹ˆ‹…ƒ”Žƒˆ‹‰—”ƒȌǤ‡Ž’ƒ‡Ž†‡”‡…Š‘•‡—‡•–”ƒ‡ŽƒŒ—•–‡’ƒ”ƒŽ‘••—„‡•…‡ƒ”‹‘•ǡ‡”‘Œ‘
Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ›˜‡”†‡Žƒ…—”˜ƒ–‡×”‹…ƒǤ
199
‹‰̴ͻǤEscenario2ysuajustealacurvaexperimentalǤ‡Ž’ƒ‡Ž‹œ“—‹‡”†‘•‡”‡’”‡•‡–ƒ‡Ž—–‹Ž‹œƒ†‘ǡ
•‡‰—‹†‘ †‡ Žƒ ˆ‘”ƒ ˆ‹ƒŽ “—‡ ’”‡•‡–ƒ Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘• …‘ †‹ˆ‡”‡–‡ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‹–”À•‡…ƒ ‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ›
…‘–ƒ…–‘’ƒ”ƒ‡ŽǤŽescenario_2A/B’”‡•‡–ƒ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ††‡…‘–ƒ…–‘…‘‡ŽŠƒ•–ƒ‡Ž”‡•‹†—‘ͳʹͲǡ
‹‡–”ƒ•“—‡escenario_2C/D’”‡•‡–ƒ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ††‡…‘–ƒ…–‘Šƒ•–ƒ‡Ž”‡•‹†—‘ʹʹͲǤ‡Ž’ƒ‡Ž†‡”‡…Š‘•‡
—‡•–”ƒ‡ŽƒŒ—•–‡’ƒ”ƒŽ‘••—„‡•…‡ƒ”‹‘•ǡ‡”‘Œ‘Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ›˜‡”†‡Žƒ…—”˜ƒ–‡×”‹…ƒǤ
200
‹‰̴ͳͲǤ Escenario3, 4 y 5, con el ajuste a la curva experimentalǤ Ž escenario3 ’”‡•‡–ƒ — Ž‹‡” ‘
Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ…‘ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†›’‘•‹„‹Ž‹†ƒ††‡—‹×ƒŽŠƒ•–ƒ
ͳǤŽescenario4‡•–žˆ‘”ƒ†‘’‘”Žƒ•ͷͲ
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•“—‡‡Œ‘”†‡ˆ‹‡‡•‘Ž—…‹×›ǡˆ‹ƒŽ‡–‡ǡ‡Žescenario5‡•–žˆ‘”ƒ†‘’‘”—
Ž‹‡ƒŽ†‡ˆ‘”ƒǤ‡Ž’ƒ‡Ž†‡”‡…Š‘•‡—‡•–”ƒŽ‘•ƒŒ—•–‡•’ƒ”ƒŽ‘•†‹ˆ‡”‡–‡•‡•…‡ƒ”‹‘•Ǥ
201
Fig_L11. Escenario 6 y su ajuste con la curva experimentalǤ  ‡•–‡ …ƒ•‘ •‡ †‡ˆ‹‡ ‡Ž …‘Œ—–‘ ͳ ›
Ž‹‡”…‘‘—…—‡”’‘”À‰‹†‘—‹†‘ƒŽǡ‹‡–”ƒ•“—‡•‡’‡”‹–‡Ž‹„‡”–ƒ†’ƒ”ƒ
ʹǤŽ‡•…‡ƒ”‹‘͸›
͸ǡ †‹ˆ‹‡”‡ ‡ ‡Ž –‹’‘ †‡ —•ƒ†‘Ǥ  ‡Ž ’ƒ‡Ž †‡”‡…Š‘ •‡ —‡•–”ƒ Ž‘• ƒŒ—•–‡• ’ƒ”ƒ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡•
‡•…‡ƒ”‹‘•Ǥ
’ƒ”–‹” †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•…‡ƒ”‹‘• …”‡ƒ†‘• › •— ƒŒ—•–‡ •‡ ‹–‡–× †‡ˆ‹‹” ’‘„Žƒ…‹‘‡•
‹š–ƒ• †‡–”‘ †‡ Žƒ …—”˜ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ǡ ‡• †‡…‹”ǡ ƒ ’ƒ”–‹” †‡
Žƒ• …—”˜ƒ• ’”‘‡†‹‘ ’ƒ”ƒ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•…‡ƒ”‹‘• •‡ ‘’–‹‹œƒ”‘ Žƒ• ’‘„Žƒ…‹‘‡• ’ƒ”ƒ
“—‡‡ŽƒŒ—•–‡…‘Ž‘•†ƒ–‘•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•ˆ—‡”ƒ×’–‹‘ȋ‹‰̴ͳʹȌǤ
‡•‡ƒ‡ŽŽ‘—‡•–”‘•‘†‡Ž‘••‹’Ž‹•–ƒ•’ƒ”ƒ‡Ž‡…ƒ‹•‘†‹ž‹…‘‘ˆ—‡”‘•—ˆ‹…‹‡–‡•
’ƒ”ƒ‘•–”ƒ”—ƒ…‘…‘”†ƒ…‹ƒ…‘Ž‘•†ƒ–‘•†‡ǡ›ƒ“—‡‡š‹•–‡—‡Ž‡˜ƒ†‘’‘”…‡–ƒŒ‡
†‡ ‡•’‡…‹‡• …‘’ƒ…–ƒ•Ǥ ‘•‹„Ž‡‡–‡ Ž‘• ˆ‡×‡‘• †‹ž‹…‘• †‡–”‘ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘
Ǧʹʹ•‘†‹ˆ‡”‡–‡•ƒŽ‘•–‡•–ƒ†‘•›—•…Š‘ž••—–‹Ž‡•ȋ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡž•†‹ˆÀ…‹Ž‡•
†‡’”‡†‡…‹”Ȍ›ƒ—“—‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ‰Ž‘„ƒŽ†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘‡•‘Ž—…‹×‡•ž•„‹‡…‘’ƒ…–ƒǡ
‡••‡•‹„Ž‡ƒŽ‘•’‡“—‡Ó‘•…ƒ„‹‘•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•ȋ’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡž‰—Ž‘•†‡…—”˜ƒ–—”ƒ
“—‡‘•…‹Žƒ‡–”‡ͳͺͲǦͳ͸Ͳ鑆‡•’Žƒœƒ‹‡–‘•Ž‡˜‡•†‡
ʹ›Ž‹‡”ȌǤ
202
‹‰̴ͳʹǤŒ—•–‡†‡’‘„Žƒ…‹‘‡•’ƒ”ƒ‡Ž‡•…‡ƒ”‹‘ͳ›‡•…‡ƒ”‹‘͸ǡ…‘†‹ˆ‡”‡–‡’‘”…‡–ƒŒ‡ǤŽƒ‰”žˆ‹…ƒ‡•
’‘•‹„Ž‡†‹ˆ‡”‡…‹ƒ”Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽǡ‡‡‰”‘ǡ›Žƒ…—”˜ƒ–‡×”‹…ƒ’”‘†—…–‘†‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•‡•…‡ƒ”‹‘•‡
”‘Œ‘Ǥš‹•–‡†‘•’—–‘•†‡žš‹ƒ†‡•˜‹ƒ…‹×ǡ‡Žƒ’ƒ”–‡‹‹…‹ƒŽ›Žƒ‹–ƒ††‡Žƒ…—”˜ƒǤ
‘”‘–”ƒ’ƒ”–‡–ƒ„‹±•‡’”‘„×…‘Žƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘—†‡ʹͺ
’„ȋ‰‘ǡƒ‹•‡”‡–ƒŽǤȌǡ†‡•…”‹–ƒ‡‡Žƒ’ƒ”–ƒ†‘†‡ƒžŽ‹•‹•‡•–”—…–—”ƒŽǤ‡†‹ƒ–‡‡ŽƒžŽ‹•‹•
…‘’ƒ”ƒ–‹˜‘ †‡ Žƒ• †‘• ‡•–”—…–—”ƒ• ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ †‹•–‹‰—‹” Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ —ƒ ‘Ž±…—Žƒ
ž•…‘’ƒ…–ƒ‡‡Ž…ƒ•‘†‡Ǧʹͺǡ…‘—†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘†‡ŽŽ‹‡”›‡Ž†‘‹‹‘
ʹǤ ‘” ‡ŽŽ‘ǡ •‡ —•× ‡•–ƒ ‡•–”—…–—”ƒ …‘ ‡Ž •‘„”ƒ–‡ ”‡…‘”–ƒ†‘ ’ƒ”ƒ ƒŒ—•–ƒ” ƒ Žƒ
…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ†‡Ǥ‘‘•‡’—‡†‡‘„•‡”˜ƒ”‡Žƒˆ‹‰̴ͳ͵ǡ‡ŽƒŒ—•–‡†‡Žƒ…—”˜ƒ
‡š’‡”‹‡–ƒŽ†‡Ǧʹ͹‡•’”ž…–‹…ƒ‡–‡‹†±–‹…‘ƒŽ†‡ǦʹʹǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ
“—‡†ƒ’‘”†‹Ž—…‹†ƒ”‡Ž…‘’‘”–ƒ‹‡–‘†‡Ž•‹•–‡ƒǦ‡•‘Ž—…‹×‡†‹ƒ–‡‘–”‘
–‹’‘†‡Š‡””ƒ‹‡–ƒ•“—‡‘•’‡”‹–ƒ‡–‡†‡”Ž‘•†ƒ–‘•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•†‡Ǥ
‹‰̴ͳ͵ǤŒ—•–‡†‡Žƒ•‡•–”—…–—”ƒ•†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹȋ‡–—”“—‡•ƒȌ›Ǧʹ͹ȋ‡˜‡”†‡Ȍǡ…‘Ž‘•
†ƒ–‘•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•†‡ȋ‡ƒœ—ŽȌǤ
203
M.spFRETPARAELESTUDIODELACURVATURADELADNEN
SOLUCIÓN
‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ ‡Ž ˆ‡×‡‘ ˆÀ•‹…‘ ŽŽƒƒ†‘ ȋFluorescence
Ressonance Energy TransferȌ ’—‡†‡ •‡” —•ƒ†‘ ’ƒ”ƒ †‡–‡”‹ƒ” …—ƒ–‹–ƒ–‹˜ƒ‡–‡ ‡Ž
ž‰—Ž‘†‡–‘”•‹×“—‡’”‘†—…‡—ƒ’”‘–‡ÀƒƒŽˆ‘”ƒ”…‘’Ž‡Œ‘…‘—ƒ”…ƒ†‘‡
•—•‡š–”‡‘•…‘ˆŽ—‘”׈‘”‘•Ǥ•’‘”‡ŽŽ‘“—‡—ƒ˜‡œ†‡–‡”‹ƒ†ƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒ†‡
‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ Ǧʹʹǡ •‡ ‘’–× ’‘” ”‡ƒŽ‹œƒ” —ƒ …‘Žƒ„‘”ƒ…‹× ’ƒ”ƒ ‡•–—†‹ƒ” ‡•–ƒ
–‘”•‹× ‡ •‘Ž—…‹× ‡†‹ƒ–‡ •’Ǥ ‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• †‡•…”‹–‘• ‡ ‡•–‡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ ˆ—‡”‘
ˆ”—–‘ †‡ —ƒ ‡•–ƒ…‹ƒ †‡ ͵ ‡•‡• †‡–”‘ †‡Ž ’”‘‰”ƒƒ †‡ ‘˜‹Ž‹†ƒ† Ǧ’”‡‘… ‡ ‡Ž
Žƒ„‘”ƒ–‘”‹‘†‡Ž”‘ˆǤڔ‰ƒ‰‘™•‹‡Žƒ—‹†ƒ††‡‹‘ˆÀ•‹…ƒ†‡ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒ•†‡DKFZ
ȋGerman Cancer Research CenterȌǡ ‡‹†‡Ž„‡”‰ǡ Ž‡ƒ‹ƒǤ ƒ •—’‡”˜‹•‹× †‡Ž –”ƒ„ƒŒ‘ ˆ—‡
ŽŽ‡˜ƒ†ƒƒ…ƒ„‘’‘”Žƒ”ƒǤƒ–ƒŽ‹×–ŠǤ
ƒ’”‹‡”ƒ’ƒ”–‡†‡Ž’”‘›‡…–‘…‘•‹•–‹×‡‡Ž‡•–—†‹‘†‡›Žƒ–‘”•‹×“—‡±•–ƒ…”‡ƒ‡
Žƒ •‡…—‡…‹ƒ Ǥ †‡ž• •‡ “—‹•‘ …‘•–ƒ–ƒ” ‡Ž ‘†‡Ž‘ †‡ †‘• ’—–‘• †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ’‘”
’ƒ”–‡ †‡ ƒ„‘• †‘‹‹‘• „‘šǡ › ˆ—‡ ’‘” ‡ŽŽ‘ “—‡ ‡Ž ‡•–—†‹× ‹’Ž‹…× ‡Ž —•‘ †‡ †‘•
•‡…—‡…‹ƒ• †‡ †‡ †‹ˆ‡”‡–‡ Ž‘‰‹–—†ǣ ͵Ͳ’„ › ͷͲ’„Ǥ ‡–‘†‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡ ‹’Ž‹…× ‡Ž
ƒ”…ƒŒ‡…‘ˆŽ—‘”׈‘”‘•†‡Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•›Žƒ–‹–”ƒ…‹×†‡Ž•‹•–‡ƒ’ƒ”ƒ•ƒ„‡”…—ž–ƒ
‡”ƒ‡…‡•ƒ”‹ƒ’ƒ”ƒŽŽ‡‰ƒ”ƒŽƒˆƒ•‡’Žƒ–‡ƒ—†‡Ǥƒ”ƒ‡Žƒ”…ƒŒ‡†‡Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•
ˆ—‡‡…‡•ƒ”‹‘‡˜ƒŽ—ƒ”‡Ž–ƒƒÓ‘†‡Žƒ‡•–—†‹ƒ”ȋ…‘Žƒ”‡‰‹×…‡–”ƒŽ†‡ʹʹ’„—•ƒ†ƒ
’ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×Ȍ › •‹ ‡š‹•–Àƒ Ž‹„”‡ ”‘–ƒ…‹× †‡ ƒŽ ‡‘• —ƒ †‡ Žƒ• •‘†ƒ•Ǥ ƒ”ƒ Žƒ
–‹–”ƒ…‹× ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ ‡•–—†‹ƒ” —‡•–”‘ •‹•–‡ƒ › …‘’”‡†‡” •‹ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ —ƒ
†‘„Ž‡ „ƒ†ƒ †‡ ”‡–ƒ”†‘ ’‘” ǡ ‡• †‡…‹”ǡ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•–ƒ†‘•
‘Ž‹‰‘±”‹…‘•ǡ ƒˆ‡…–ƒ„ƒ ‡Ž ‡•–—†‹‘ ‡†‹ƒ–‡ Ǥ ƒ„‹± ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ ‡•–ƒ„Ž‡…‡” Žƒ•
…‘†‹…‹‘‡• ‹†‡ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ” Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘• Ǧ „ƒŒ‘ Žƒ• …‘†‹…‹‘‡•
‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•†‡•’Ǥ
ƒ •‡‰—†ƒ ’ƒ”–‡ †‡Ž ’”‘›‡…–‘ …‘•‹•–‹× ‡ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ” Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‘…ƒ•‹‘ƒ†ƒ ’‘” ‡Ž
†‘‹‹‘ ͳ ȋ
ͳȌ …‘ ‘ •‹ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ Ž‹‡”ǡ ’ƒ”ƒ ‡–‡†‡” ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡Ž Ž‹‡” ‡ Žƒ
—‹× †‡ ƒ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ʹʹ › •— ’‡”–—”„ƒ…‹× ‡•–”—…–—”ƒŽǤ ƒ„‹± •‡ “—‹•‘
”‡ƒŽ‹œƒ”‡Ž‡•–—†‹‘†‡Ž•‡‰—†‘†‘‹‹‘
„‘šǡ
ʹǡ›•——‹×›’‘•‹„Ž‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Ž
Ǥ •–‡ ‡•–—†‹‘ ‹’Ž‹…× ‡Ž —•‘ †‡ †‹ˆ‡”‡–‡• —–ƒ–‡• ’—–—ƒŽ‡• †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• “—‡
Œ—‡‰ƒ—’ƒ’‡Žž•‹’‘”–ƒ–‡‡Žƒ—‹×†‡
ʹ…‘ʹʹǤ
‹ƒŽ‡–‡ǡ •‡ ‹–‡–× ”‡ƒŽ‹œƒ” — ‡•–—†‹‘ …‹±–‹…‘ †‡Ž ‡…ƒ‹•‘ Dzstepwisedz ’”‘’—‡•–‘
’ƒ”ƒŽƒ—‹×†‡ƒ‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡–‹‡Ǧ”‡•‘Ž˜‡††‡–”‘†‡Ž•‹•–‡ƒ
•’ǤŽƒŽ‹–‡”ƒ–—”ƒ…‹‡–Àˆ‹…ƒ‡…‘–”ƒ‘•†‹ˆ‡”‡–‡•‡Œ‡’Ž‘•†‡—•‘†‡‡•–ƒ–±…‹…ƒ
’ƒ”ƒ ‡•–‡ –‹’‘ †‡ ‡•–—†‹‘•ǡ —‘ †‡ Ž‘• ‡Œ‡’Ž‘• ‡• ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ †‘†‡ •‡
‡…‘–”ƒ”‘ ‡•’‡…‹‡• ‹–‡”‡†‹ƒ• †‡–”‘ †‡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž Šƒ•–ƒ ‹†—…‹” Žƒ
…—”˜ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽ†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ȋƒ”Š—”•–ǡ‹…Šƒ”†•‡–ƒŽǤͳͻͻͻȌǤ
1. ModelosdeADNparaaplicarenestudiosspFRET
Ž’”‹‡”’ƒ•‘’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘Ž‘•‡š’‡”‹‡–‘•†‡ˆ—‡‡Ž†‹•‡Ó‘†‡Ž‘•‘Ž‹‰‘•ǡ‡
„ƒ•‡ ƒ Ž‘• ’”‹…‹’‹‘• –±…‹…‘• †‡Ž ˆ‡×‡‘ › ‡Ž …‘‘…‹‹‡–‘ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǤ
204
Ž ƒ”…ƒŒ‡ †‡Ž •‡ ”‡ƒŽ‹œ× ‡ Žƒ …ƒ”ƒ ‡š–‡”ƒ †‡Ž ǡ ‡• †‡…‹”ǡ ‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ȋ“—‡
…‘””‡•’‘†‡ƒŽ‘Ž‹‰‘”‹…‘‡…‹–‘•‹ƒ•Ȍ•‡ƒ”…×…‘‡ŽˆŽ—‘”׈‘”‘Ž‡šƒͶͺͺ‡•—‡š–”‡‘
ͷǯǢ ‹‡–”ƒ• “—‡ ’ƒ”ƒ Žƒ …ƒ†‡ƒ ȋ‘Ž‹‰‘ ”‹…‘ ‡ ‰—ƒ‹ƒ•Ȍ •‡ ƒ”…× ‡ ‡š–”‡‘ ͷǯ …‘
Ž‡šƒͷͻͶǤ‡•–‡•‹•–‡ƒŽ‡šƒͶͺͺ‡•‡Ž†‘ƒ†‘”›Ž‡šƒͷͻͶ‡•‡Žƒ…‡’–‘”ǤŽƒ”…ƒŒ‡†‡
Ž‘• • ‹’Ž‹…ƒ„ƒ Žƒ ƒ†‹…‹× †‡ — ’‘Ž‹ǦŽ‹‡” ’ƒ”ƒ ˆƒ˜‘”‡…‡” Žƒ Ž‹„‡”–ƒ† †‡ ”‘–ƒ…‹× †‡
Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‹–‡–ƒ””‡†—…‹”Žƒƒ‹•‘–”‘’ÀƒȋɈʹȌǤ‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘
ƒ–‡”‹‘”‡–‡ȋƒ–‡”‹ƒŽ‡•›±–‘†‘•ǣȌǡ•‡†‹•‡Óƒ”‘†‘•…‘•–”—……‹‘‡•†‡…‘
†‹ˆ‡”‡–‡•Ž‘‰‹–—†‡•ȋ͵Ͳ’„‘ͷͲ’„Ȍ’ƒ”ƒŽ‘•‡š’‡”‹‡–‘•†‡ǡ…‘Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡
…‘‘…‹†ƒ…‘‘ʹʹ‡Žƒœ‘ƒ…‡–”ƒŽ›Žƒ•„ƒ•‡•‡š–”ƒƒŽ‘•Žƒ†‘•ȋ‹‰̴ͳȌǤ‡‡•–ƒ
ˆ‘”ƒ–‡‡‘•—“—‡ǡ‡•—ˆ‘”ƒŽ‹‡ƒŽǡ’”‡•‡–ƒ”Àƒ—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•
†‡ ̱ͻ͹ % ’ƒ”ƒ — †‡ ͵Ͳ ’„ › ̱ͳ͸ʹ % ’ƒ”ƒ ͷͲ’„ ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‘ •‡ †ƒ”Àƒ ‡Ž
ˆ‡×‡‘†‡–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ‡‡”‰±–‹…ƒ…‘‘…‹†‘…‘‘Ǥ‹‡š‹•–‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͳͺͲι
†‡•…”‹–ƒ ‡ ‡Ž …”‹•–ƒŽǡ Ž‘• ‘†‡Ž‘• …‘•–”—‹†‘• ‹†‹…ƒ “—‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ Ž‘• †‘•
ˆŽ—‘”׈‘”‘• •‡ ƒ…‘”–ƒ”Àƒ ”‡•—Ž–ƒ†‘ ‡ —ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ †‡ ̱ͷ͸ %ǡ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒŽ ˆ‡×‡‘
Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ‡†‹†ƒ†‡’ƒ”ƒŽ‘•…‘’Ž‡Œ‘•Ǧ’‡”‹–‡‘„–‡‡”—
…žŽ…—Ž‘ƒ’”‘š‹ƒ†‘†‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•›ǡ‡…‘•‡…—‡…‹ƒǡ†‡Žž‰—Ž‘†‡
–‘”•‹×“—‡‘…—””‡‡‡ŽǤ‹‡Ž‡…ƒ‹•‘†‡—‹×†‡‡•‘Ž—…‹×‡••‹‹Žƒ”ƒ
Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǡŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ƒ„‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•ȋȌ•‡”ž•‹‹Žƒ”‡–”‡
Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•…‘†‹ˆ‡”‡–‡•Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡Ž†‡͵Ͳ’„’‡”‹–‹”žŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘Ž‘•
‡š’‡”‹‡–‘• ’ƒ”ƒ †‹Ž—…‹†ƒ” Žƒ ǡ ’‡”‹–‹‡†‘ ƒ•À ‘„–‡‡” Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ Ž‘•
ˆŽ—‘”׈‘”‘• › ‡Ž …žŽ…—Ž‘ ˆ‹ƒŽ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒǤ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡Ž †‡ ͷͲ’„ ‘• ’‡”‹–‹”ž
†‹Ž—…‹†ƒ” •‹ •‡ –”ƒ–ƒ †‡ — •‹•–‡ƒ …‘ †‘• ’—–‘• †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ …‘‘ †‡•…”‹„‡ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒȋˆ‘”ƒ†‡Ȍƒ–‡‹±†‘•‡—ƒ•‹‹Žƒ”ƒ͵Ͳ’„Ǥ—
•‹•–‡ƒ …‘ — •‘Ž‘ ’—–‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ȋˆ‘”ƒ †‡ Ȍǡ †‹ˆ‹”‹‡†‘ Žƒ ‡–”‡ Ž‘• †‘•
•Ǥ
205
‹‰̴ͳǤ ‘†‡Ž‘ †‡ ‡ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ ‡ „ƒ•‡ ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǤ ƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡
–‹‡‡†‘•…׆‹‰‘•†‡…‘Ž‘”‡•ǣ˜‡”†‡’ƒ”ƒŽƒ•„ƒ•‡•†‡–”‘†‡ʹʹ›ƒœ—Ž’ƒ”ƒŽƒ•„ƒ•‡•‡š–”ƒƒÓƒ†‹†ƒ•
’ƒ”ƒ…‘’Ž‡‡–ƒ”ŽƒŽ‘‰‹–—†ˆ‹ƒŽǤ˜‡”†‡•‡‹†‹…ƒŽƒ’‘•‹…‹×’ƒ”ƒ‡ŽˆŽ—‘”׈‘”‘Ž‡šƒͶͺͺ›”‘Œ‘’ƒ”ƒ‡Ž
ˆŽ—‘”׈‘”‘Ž‡šƒͷͻͶǤƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡Žƒ••‘†ƒ•‡•†‡̱ͷ͸%ȋάͳͲ%Ȍǡ•‹‡Ž•‹•–‡ƒ‡•‘Ž—…‹×…‘‹…‹†‡…‘
‡Ž…‘’Ž‡Œ‘…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘ǤȋȌ…‘’Ž‡Œ‘‡–”‡›‡Ž†‡͵Ͳ’„ǤȋȌ‘’Ž‡Œ‘‡–”‡›‡Ž†‡
ͷͲ’„Ǥ
206
2. PrimerosexperimentosTFAM30bp
–‡•†‡Žƒƒ†“—‹•‹…‹×†‡†ƒ–‘•†‡ˆ‹‹–‹˜ƒˆ—‡‡…‡•ƒ”‹‘’‘‡”ƒ’—–‘‡Ž•‹•–‡ƒ’ƒ”ƒ‡Ž
…‘’‘”–ƒ‹‡–‘†‡—‡•–”ƒ—‡•–”ƒǤ‘•‡•ƒ›‘••’•‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘ƒ…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•
†‡Ž‘”†‡’ȋʹͲǦͷͲ’Ȍ…‘Ž‘…—ƒŽˆ—‡‡…‡•ƒ”‹‘‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘›
‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”ŽƒˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ†‡Žƒ••‘†ƒ•‡Žƒ•‘Ž—…‹×†—”ƒ–‡‡Ž–‹‡’‘†‡Ž‡š’‡”‹‡–‘
ȋ˜‡”ƒ–‡”‹ƒŽ›±–‘†‘•ǣȌǤ
2.1. ComportamientodelADN
Ž‡š’‡”‹‡–‘†‡”‡“—‹‡”‡‡Ž—•‘†‡…‘–”‘Ž‡•‡‰ƒ–‹˜‘•ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘‡š‹•–Àƒ†‘•
–‹’‘• †‡ …‘–”‘Ž‡• †‡‘‹ƒ†‘• Donor only ‘ C’D dúplexǤ Ž …‘–”‘Ž ‡‰ƒ–‹˜‘ Donor
onlyŠƒ…‡”‡ˆ‡”…‹ƒƒŽƒŠ‡„”ƒ†‡ƒ”…ƒ†ƒ…‘‡Ž†‘ƒ†‘”ǡ‹‡–”ƒ•“—‡C’Ddúplex
‡• Žƒ †‘„Ž‡ Š‡„”ƒ †‡ ƒ”…ƒ†ƒ •×Ž‘ …‘ ‡Ž †‘ƒ†‘” ȋ†‘†‡ ‘ ‹†‹…ƒ ‡Ž ƒ”…ƒŒ‡ …‘
ˆŽ—‘”׈‘”‘‡‡Ž‘Ž‹‰‘ǡC‡Ž‘Ž‹‰‘”‹…‘‡…‹–‘•‹ƒ•›D‡Ž‘Ž‹‰‘”‹…‘‡‰—ƒ‹ƒ•ȌǤ
Ž ƒƒŽ‹œƒ” ‡Ž Š‹•–‘‰”ƒƒ †‡ Žƒ ‡†‹†ƒ †‡Ž …‘–”‘Ž ‡‰ƒ–‹˜‘ C’D dúplex ȋ†‘„Ž‡ Š‡„”ƒ
ƒ”…ƒ†ƒ …‘ †‘ƒ†‘”Ȍ …‘ C’D’ dúplex †‡ ͵Ͳ’„ ȋ†‘„Ž‡ Š‡„”ƒ ƒ…ƒ†ƒ …‘ Ž‘• †‘•
ˆŽ—‘”׈‘”•ǡ…‘—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ†‡̱ͳͲͲ%‡–”‡‡ŽŽ‘•Ȍȋ‹‰̴ʹȌ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡ǯ
†ï’Ž‡š’”‡•‡–ƒ— •‘Ž‘’‹…‘ǡ‹‡–”ƒ•“—‡ǯǯ†ï’Ž‡š‡•–žˆ‘”ƒ†‘’‘”†‘•’‹…‘•Ǥ•–‘
•—‰‹‡”‡ “—‡ ‡Ž ’”‡•‡–ƒ — …‘’‘”–ƒ‹‡–‘ ‹–”À•‡…‘ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…‘ǡ †‘†‡ •‡”Àƒ
’‘•‹„Ž‡Žƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡—ƒŽ‡˜‡’”‡…—”˜ƒ–—”ƒ‹–”À•‡…ƒǤ
ƒ„‹±•‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘…‘–”‘Ž‡•’‘•‹–‹˜‘•ǡ•‡†‹•’‘Àƒ†‡†‡͵Ͳ’„…‘Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•
…‘Ž‘…ƒ†‘• ƒ ʹͳ ’„ ‘ ̱͸ͺ % ȋŽŽƒƒ†‘ ǯǯ ʹͳ’„Ȍ › ͳͲ’„ ‘ ̱͵ʹ % ȋŽŽƒƒ†‘ ǯǯͳͲ’„Ȍ
ȋ‹‰̴ʹȌǤ•–‘•’”‡•‡–ƒ„ƒ†‹ˆ‡”‡–‡†‡„‹†‘ƒŽƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡–”‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ
‡–”‡ •‘†ƒ• ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ — ˜ƒŽ‘” †‹ˆ‡”‡–‡ ’ƒ”ƒ proximity ratioǤ •–ƒ• ‡†‹†ƒ•
’‡”‹–‡ …ƒŽ‹„”ƒ” ‡Ž •‹•–‡ƒ ’ƒ”ƒ ’‘†‡” ‡š–”ƒ‡” —ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ •‘†ƒ• ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž
˜ƒŽ‘”proximityratio‡š’‡”‹‡–ƒŽǤŽƒˆ‹‰—”ƒ–ƒ„‹±•‡—‡•–”ƒ‡Ž˜ƒŽ‘”†‡’”‘š‹‹–›
”ƒ–‹‘ ’ƒ”ƒ ǯǯ͵Ͳ’„ǡ —ƒ ˜‡œ ƒ†“—‹”‹†‘• Ž‘• †ƒ–‘• › ˜‹•—ƒŽ‹œƒ†‘•ǡ •‡”ž ‡…‡•ƒ”‹‘
”‡’”‘…‡•ƒ”Ž‘• ˆ‹Œƒ†‘ — ˜ƒŽ‘” †‡ proximity ratio œ‡”‘ ’ƒ”ƒ ǯǯ †—’Ž‡šǤ •–‡ ’”‘…‡•‘ ‡•
…‘‘…‹†‘…‘‘†‡–‡”‹ƒ…‹×crosstalkcorrectionǤ
2.2. TFAMencomplejoconC’D’30bp
ƒ”ƒ Žƒ• ‡†‹†ƒ• †‡ •’ ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ ŽŽ‡˜ƒ” ƒ …ƒ„‘ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘
‡†‹ƒ–‡ †‹žŽ‹•‹• ȀǤ ƒ„‹± ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ ‡•–ƒ„Ž‡…‡” — ”ƒ–‹‘ ’”‘–‡Àƒǣ ג–‹‘ǡ
“—‡ ‡”ƒ ’”‡˜‹ƒ‡–‡ ƒƒŽ‹œƒ†‘ ‡†‹ƒ–‡ ‰‡Ž‡• Ǥ  Žƒ ˆ‹‰—”ƒ ̴ʹǡ •‡ —‡•–”ƒ ‡Ž
ï‡”‘ †‡ ‡˜‡–‘• †‡ †‡ Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘ ͳǡ ʹ › ͵ …‘ ”ƒ–‹‘• ’”‘–‡Àƒǣ
…”‡…‹‡–‡•ǡ ‡• †‡…‹”ǡ Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ’”‘–‡Àƒ ˆ”‡–‡ ‡• ƒ›‘” †‡ ͳ ƒ ͵Ǥ  ”‘Œ‘
‘„•‡”˜ƒ‘•‡Ž˜ƒŽ‘”†‡proximityratio’ƒ”ƒ‡Žǡ…‘†‘•’‹…‘•—›’”ך‹‘•Ǥ—ƒ†‘
•‡ ƒÓƒ†‡ ‘„•‡”˜ƒ‘• — ’”‹‡” ’‹…‘ ‡ …‘…‘”†ƒ…‹ƒ …‘ ‡Ž ǡ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ †‡ Ž‹„”‡ǡ › — •‡‰—†‘ ’‹…‘ †‡„‹†‘ ƒŽ ˆ‡×‡‘ ‡ ’”‡•‡…‹ƒ †‡
†‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ˆ‹Œƒ” ‡Ž ˜ƒŽ‘” ‡†‹‘ †‡ Žƒ …ƒ’ƒƒ ƒ—•• •‘„”‡ š α ͲǤͶͷ ’ƒ”ƒ
proximity ratioǤ ƒ”ƒ Ž‘• –”‡• …‘’Ž‡Œ‘• ‡Ž ˜ƒŽ‘” ‡†‹‘ ‡”ƒ •‹‹Žƒ”ǡ ƒ—“—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡
‡‘” …ƒ–‹†ƒ† †‡ ‡š‹•–Àƒ —ƒ ƒ›‘” …ƒ–‹†ƒ† †‡ Ž‹„”‡ ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡Ž
Š‹•–‘‰”ƒƒ ‘•–”ƒ„ƒ — ƒ›‘” ï‡”‘ †‡ ‡˜‡–‘• ’ƒ”ƒ Žƒ •‡ÓƒŽ †‡Ž Ž‹„”‡Ǥ †‡ž•
–ƒ„‹±•‡‡•ƒ›×‡Ž‡ˆ‡…–‘†‡Ž†‡–‡”‰‡–‡ͶͲ’ƒ”ƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•’”‘–‡ÀƒǦ
ǡ˜‹‡†‘“—‡‘’”‘˜‘…ƒ„ƒ‡ˆ‡…–‘•‡‰ƒ–‹˜‘••‘„”‡‡Žˆ‡×‡‘Ǥ
207
ƒ„‹±•‡‡•–—†‹×‡Ž‡ˆ‡…–‘†‡…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•…”‡…‹‡–‡•†‡ƒŽ‡‡Žˆ‡×‡‘
ȋ‹‰̴͵ȌǤ’ƒ”–‹”†‡…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡ƒŽƒŽ”‡†‡†‘”†‡ʹͷͲ‡Ž˜ƒŽ‘”†‡proximity
ratio ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ’”ž…–‹…ƒ‡–‡ †‡•ƒ’ƒ”‡…‡ › •‘Ž‘ ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‹•–‹‰—‹” ‡Ž ’‹…‘
”‡ˆ‡”‡–‡ ƒŽ ȋŽ‡˜‡‡–‡ †‡•’Žƒœƒ†‘ †‡„‹†‘ ƒ “—‡ Žƒ •ƒŽ ƒÓƒ†‡ ”—‹†‘ ƒ Žƒ ‡†‹†ƒǡ
‹‰̴͵ȌǤ •–ƒ †‡•ƒ’ƒ”‹…‹× †‡Ž ’‹…‘ ”‡ˆ‡”‡–‡ ƒŽ ˆ‡×‡‘ •—‰‹‡”‡ “—‡ „ƒŒ‘
…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•‡Ž‡˜ƒ†ƒ•†‡ƒŽ‡š‹•–‡—ƒ†‹•‘…‹ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǥ‘”‘–”ƒ’ƒ”–‡…ƒ„‡
†‡•–ƒ…ƒ” “—‡ †—”ƒ–‡ Ž‘• ’”‹‡”‘• ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ •’ •‡ †‡–‡”‹× “—‡ ‡Ž ƒ‰‡–‡
”‡†—…–‘” —•ƒ†‘ –À’‹…ƒ‡–‡ ’ƒ”ƒ ȋͷ  Ȍ ’‘†”Àƒ ’”‘˜‘…ƒ” †ƒÓ‘• •‘„”‡ Ž‘•
ˆŽ—‘”׈‘”‘•ǣ ‡Ž ƒžŽ‹•‹• †‡Ž „ƒŒ‘ ˜ƒ”‹ƒ• …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• †‡ ǡ ‹†‹…× “—‡ ‡Ž ‡ƒ•…ƒ”ƒ„ƒŽƒ•‡ÓƒŽ†‡ŽˆŽ—‘”׈‘”‘†‘ƒ†‘”‡‡Žƒ…‡’–‘”ȋ‹‰̴͵ȌǤ‘”‡ŽŽ‘•‡†‡…‹†‹×
—•ƒ”…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡†‡ͳǤ
208
‹‰̴ʹǤ ‹•–‘‰”ƒƒ •’ †‘†‡ •‡ ”‡’”‡•‡–ƒ proximity ratio vs ï‡”‘ †‡ ‡˜‡–‘•Ǥ ȋȌ
‘’‘”–ƒ‹‡–‘ †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• Ǥ  ‡Ž ’ƒ‡Ž ‹œ“—‹‡”†‘ ‡…‘–”ƒ‘• Žƒ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ †‡–‡…–ƒ†ƒ
’ƒ”ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•–‹’‘•†‡†ï’Ž‡š†‡ǣC’Ddúplexǡ•‘Ž‘‡Ž‘Ž‹‰‘‡•–žƒ”…ƒ†‘…‘‡Ž†‘ƒ†‘”ȋ—‡•–”ƒ
…‘‘…‹†ƒ …‘‘ ‘‘” ‘Ž›ȌǢ C’D’ dúplexǡ ƒ„‘• ‘Ž‹‰‘ ‡•–ž ƒ”…ƒ†‘• ȋ …‘ †‘ƒ†‘”ǡ …‘ ƒ…‡’–‘”ȌǢ
mixDNAǡ …‘„‹ƒ…‹× †‡ †ï’Ž‡š ƒ”…ƒ†‘ …‘ Ž‘• †‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• › †ï’Ž‡š ‘ ƒ”…ƒ†‘Ǥ  ‡Ž ’ƒ‡Ž
†‡”‡…Š‘ǡ Š‹•–‘‰”ƒƒ †‡ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ ’ƒ”ƒ †‡ †‹ˆ‡”‡–‡ Ž‘‰‹–—† ƒ”…ƒ†‘ ȋC’D’ 10pbǡ C’D’ 21pbǡ
C’D’ 30pbȌ › ‡Ž †ï’Ž‡š …‘–”‘Ž ‡‰ƒ–‹˜‘ ŽŽƒƒ†‘ ‘‘” ‘Ž› ȋC’DȌǤ ȋȌ ‘’‘”–ƒ‹‡–‘ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘
Ǧ͵Ͳ’„ …‘ ’”‡•‡…‹ƒ ‘ ƒ—•‡…‹ƒ †‡ †‡–‡”‰‡–‡ ͶͲ ‡ ‡Ž –ƒ’א †‡ ƒ†“—‹•‹…‹× †‡ †ƒ–‘•Ǥ ‘•
†‹ˆ‡”‡–‡•…‘’Ž‡Œ‘•’”‡•‡–ƒ—”ƒ–‹‘Ǧ†‹ˆ‡”‡–‡ǡC1ǡͲǤͳ‘ŽǣͲǤͳ‘ŽǢC2ǡͲǤʹ
‘Ž ǣ ͲǤͳ ‘Ž Ǣ C3ǡ ͲǤͶ ‘Ž ǣ ͲǤͳ ‘Ž Ǥ ƒ• ˆŽ‡…Šƒ• ‹†‹…ƒ Ž‘• ’‹…‘• †‡Ž
Š‹•–‘‰”ƒƒǡ‡‰”‹•…Žƒ”‘…‘””‡•’‘†‹‡–‡ƒŽ˜ƒŽ‘”’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’ƒ”ƒ‹šǡ›‡‰”‹•‘•…—”‘ǡ˜ƒŽ‘”†‡
’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’ƒ”ƒ‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ϊ͵Ͳ’„Ǥ
209
‹‰̴͵ǤȋȌ‹•–‘‰”ƒƒ•’’ƒ”ƒ‡Ž…‘…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•…”‡…‹‡–‡•†‡ƒŽȋʹͲǡͳͲͲǡͳͷͲ›ʹͷͲ
ƒŽȌǤȋȌˆ‡…–‘†‡•‘„”‡‡Žƒ”…ƒ†‘…‘Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•›•—ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒǤƒˆŽ‡…Šƒ‰”‹•‹†‹…ƒ‡Ž
ƒ—‡–‘ ‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ †‡ Ͳ ƒ ͳͲ Ǥ ȋȌ ‘’‘”–ƒ‹‡–‘ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ͵Ͳ’„ ȋ‡
†‹ˆ‡”‡–‡• –‘ƒŽ‹†ƒ•†‡•†‡ƒœ—ŽȌˆ”‡–‡†‹ˆ‡”‡–‡•…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡ƒŽ ›•—†‹•‹—…‹× ‡‡Ž ˆ‡×‡‘
Ǥ
3. FRETparaTFAM,HMG1ymutantespuntualesenHMG2parael
complejoconADN30pb
ƒ˜‡œ‘„–‡‹†‘•†ƒ–‘•’ƒ”ƒŽ‘…‘’Ž‡Œ‘Ǧ͵Ͳ’„•‡ŽŽ‡˜ƒ”‘ƒ…ƒ„‘‡š’‡”‹‡–‘•
•’’ƒ”ƒ†‘‹‹‘•›—–ƒ–‡•’—–—ƒŽ‡•†‡Ǥ
3.1. DominiosparaHMG1
‡…‘’ƒ”ׇŽˆ‡×‡‘†‡„‹†‘ƒŽ†‘‹‹‘ͳȋ
ͳǣ‡”ͶͶǦ
ŽͳʹͷȌ›†‘‹‹‘ͳ
ȋ
ͳڎ‹‡”ǣ‡”ͶͶǦ‡—ͳͷʹȌ…‘‡Ž†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‡–‡”ƒȋ‹‰̴ͶȌǤ‹ˆ‹Œƒ‘•Ž‘•
’‹…‘• ƒ•‘…‹ƒ†‘• ƒ …ƒ†ƒ —‡•–”ƒǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ‡š‹•–‡ —
ƒ›‘” ˜ƒŽ‘” †‡ proximity ratio “—‡ ’ƒ”ƒ ͳ › ͳǡ ›ƒ “—‡ǡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‹†—…‹†ƒ ’‘” Žƒ
’”‘–‡Àƒ ‡–‡”ƒ ‡• —…Š‘ ƒ›‘”Ǥ †‡ž• ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ͳǡ •‹ ‡Ž Ž‹‡”ǡ ‡Ž ˜ƒŽ‘” †‡
proximityratio‡•‡‘”“—‡’ƒ”ƒͳȋ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡ͳŠƒ›—ƒƒ›‘”†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡
ˆŽ—‘”׈‘”‘•Ȍǡ‹†‹…ƒ†‘“—‡‡ŽŽ‹‡”‹…”‡‡–ƒŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ŽǤ
210
3.2. MutantespuntualesparalaunióndeHMG2
—”ƒ–‡ Žƒ †‡•…”‹’…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ †‡ˆ‹‹” …‘–ƒ…–‘• ’”‘–‡ÀƒǦ ‡ ‡Ž
†‘‹‹‘
ʹ“—‡’ƒ”‡…Àƒ‹’‘”–ƒ–‡•’ƒ”ƒŽƒ—‹×›…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Žǡ“—‡‹…Ž—Àƒ
›”ͳ͸ʹǡ •ͳ͸͵ǡ ƒŽͳ͸͸ǡ ”‘ͳ͹ͺǡ Žͳ͹ͻ › ‡—ͳͺʹǤ  ‡•–‡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ …‘…”‡–ƒ‡–‡ •‡
ƒƒŽ‹œ× ‡Ž ‡ˆ‡…–‘ †‡ —–ƒ–‡• ’—–—ƒŽ‡• †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘•ǣ Žͳ͹ͻǡ ›”ͳ͸ʹ › •ͳ͸͵ǡ
•—„•–‹–—‹†‘• —‘ ƒ —‘ ’‘” Žƒ ȋ‹‰̴ͶȌǤ ‹‰—‘ †‡ Ž‘• —–ƒ–‡• ‘•–”ƒ„ƒ ‡Ž ‹•‘
˜ƒŽ‘” †‡ proximity ratio “—‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ–‹˜ƒ ǡ ‹†‹…ƒ†‘ Žƒ ’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹× †‡
Ž‘•”‡•À†—‘•‡Žƒ’”‘‘…‹×†‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒǤ
‹‰̴ͶǤ‹•–‘‰”ƒƒ•’’ƒ”ƒͳǡͳǡ—–ƒ–‡•’—–—ƒŽ‡•†‡
ʹ…‘͵Ͳ’„ǤȋȌvsͳǡͳ‡
…‘’Ž‡Œ‘…‘͵Ͳ’„Ǥ”‘Œ‘•‡—‡•–”ƒ‡Ž’‡”ˆ‹Ž’ƒ”ƒ‡Žǡ‡ƒ”ƒŒƒ’ƒ”ƒͳ›‡’ï”’—”ƒ’ƒ”ƒͳǤ
ȋȌvs—–ƒ–‡•’—–—ƒŽ‡•’ƒ”ƒŽ‘•”‡•À†—‘•†‡‹–‡”ƒ……‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ…‘†‡͵Ͳ’„Ǥ†‹ˆ‡”‡–‡•
–‘ƒŽ‹†ƒ†‡•†‡˜‡”†‡•‡‡…—‡–”ƒŽ‘•—–ƒ–‡•†‡
ʹǣͳ͸͵ǡͳ͸ʹǡͳ͹ͻǤ
211
4. FRETparaTFAM,HMG1ymutantespuntualesdeHMG2encomplejo
conADN50pb
4.1. TFAM
Ž ‹‰—ƒŽ “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ †‡ ͵Ͳ’„ǡ ’ƒ”ƒ Žƒ• ‡†‹†ƒ• †‡ Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘ …‘ †‡
ͷͲ’„ ˆ—‡ ’”‹‡”‘ ‡…‡•ƒ”‹‘ ƒƒŽ‹œƒ” ‡Ž …‘’‘”–ƒ‹‡–‘ †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• †ï’Ž‡šǤ  Žƒ
ˆ‹‰—”ƒͷȋȌ•‡’—‡†‡‘„•‡”˜ƒ”‘–”ƒ˜‡œŽƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡‡Ž’‡”ˆ‹Ž†‡’ƒ”ƒ‡Ž†ï’Ž‡š
ǯǦͷͲ’„ȋ‡”‘•ƒȌ›‡Ž†ï’Ž‡šǯǯǦͷͲ’„ȋ‡‘”ƒ†‘ȌǡƒŽ‹‰—ƒŽ “—‡•—…‡†Àƒ’ƒ”ƒ†‡
͵Ͳ’„ǡ†‘†‡‡š‹•–Àƒ—†‘„Ž‡’‹…‘Ǥ‡•–‡…ƒ•‘Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘••‡‡…—‡–”ƒ–‡×”‹…ƒ‡–‡
ƒ —ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ †‡ ̱ͳ͸ʹ %ǡ …‘ Ž‘ …—ƒŽ ”‡•—Ž–ƒ ’‘…‘ ’”‘„ƒ„Ž‡ “—‡ ‡•–‡ ’”‡•‡–‡
ˆ‡×‡‘ †‡„‹†‘ ƒǡ ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ —ƒ Ž‡˜‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ‹–”À•‡…ƒǤ ‹˜‡”•ƒ• Š‹’×–‡•‹•
’‘†”Àƒ ‡š’Ž‹…ƒ” ‡•–‡ …‘’‘”–ƒ‹‡–‘ †‡Ž ǣ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‹–”À•‡…ƒǡ ‡ˆ‡…–‘ †‡Ž
…Žï•–‡” †‡ ‰—ƒ‹ƒ• ‡ Žƒ †‹•–”‹„—…‹× ‡ •‘Ž—…‹× †‡ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• › •—• †‹’‘Ž‘•ǡ ‘ Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ †‡ •—’”ƒ‡•–”—…–—”ƒ• †‡ “—‡ ’‡”‹–‹‡•‡ Žƒ ‡š…‹–ƒ…‹× †‡Ž ƒ…‡’–‘”ǡ ‡–”‡
‘–”ƒ•Ǥ
‘• ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ †‡ ͷͲ’„ †ƒ„ƒ Ž—‰ƒ” ƒ Š‹•–‘‰”ƒƒ•
•‹‹Žƒ”‡• ƒŽ ͵Ͳ’„ǡ …‘ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ͵ …ƒ’ƒƒ• †‡ ƒ—•• ‡ — ‹•‘ Š‹•–‘‰”ƒƒ
ȋ‹‰̴ͷȌǤ†‡ž•’ƒ”‡…Àƒ“—‡‡Ž˜ƒŽ‘”†‡proximityratio’ƒ”ƒ‡Žˆ‡×‡‘†‡„‹†‘
ƒŽ…‘’Ž‡Œ‘ǦͷͲ’„‡”ƒ•‹‹Žƒ”ƒŽ†‡͵Ͳ’„ȋ‹‰̴ͷȌǤ‡Ž‰‡Žǡ•‡†‹•–‹‰—Àƒ
Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•…‘†‡͵Ͳ’„…‘Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•’ƒ”ƒ†‡ͷͲ’„Ǥ—“—‡Žƒ„ƒ†ƒ†‡
Ž‹„”‡‹‰”ƒ†‡ˆ‘”ƒ†‹ˆ‡”‡–‡’ƒ”ƒŽƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•Ž‘‰‹–—†‡•†‡ǡŽƒ‹‰”ƒ…‹×†‡Ž
…‘’Ž‡Œ‘Ǧ†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—ƒ„ƒ†ƒ’”ž…–‹…ƒ‡–‡ƒŽƒ‹•ƒƒŽ–—”ƒǤ‡Ž…ƒ•‘†‡Ž
…‘’Ž‡Œ‘ Ǧ ͷͲ’„ ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ ƒˆ‹ƒ” ‡Ž ”ƒ–‹‘ ’”‘–‡Àƒǣ †‡„‹†‘ ƒ “—‡ Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ †‡ „ƒ†ƒ• •—’‡”‹‘”‡• › —…Š‘• ž• †‹ˆ—•ƒ• ‡”ƒ ž• …‘””‹‡–‡ǡ ’‘•‹„Ž‡‡–‡
’‘”Žƒƒ›‘”Ž‘‰‹–—††‡•‡ˆƒ˜‘”‡…ÀƒŽƒ—‹×†‡ˆ‘”ƒ†‹±”‹…ƒ†‡ƒŽǤ
ŽŠ‡…Š‘“—‡‡Ž˜ƒŽ‘”†‡proximityratio•‡ƒ•‹‹Žƒ”’ƒ”ƒǦ͵Ͳ’„›ǦͷͲ’„‹†‹…ƒ
“—‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•‡•‹†‡’‡†‹‡–‡†‡ŽƒŽ‘‰‹–—††‡ŽǡŽ‘“—‡’‡”‹–‡
•—‰‡”‹”—•‹•–‡ƒ†‡—‹×’ƒ”‡…‹†‘ƒŽ†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǡ†‘†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ
’”‘—‡˜‡—ƒˆ‘”ƒ†‡‡‡Ž†‡„‹†‘ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡†‘•’—–‘•†‡…—”˜ƒ–—”ƒǤ
212
‹‰̴ͷǤš’‡”‹‡–‘••’’ƒ”ƒ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘†‡ͷͲ’„ǤȋȌ‘’‘”–ƒ‹‡–‘ƒ”…ƒ†‘
†‡ͷͲ’„Ǥ‹•–‘‰”ƒƒ’ƒ”ƒ†ï’Ž‡šƒ”…ƒ†‘•‘Ž‘…‘†‘ƒ†‘”ȋǯ†ï’Ž‡šͷͲ’„ǡ‡”‘•ƒȌˆ”‡–‡ƒŽŠ‹•–‘‰”ƒƒ
…‘†ï’Ž‡š…‘ƒ„‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•ȋǯǯ†ï’Ž‡šͷͲ’„ǡ‡‘”ƒ†‘Ȍ›—ƒ‡œ…Žƒ†‡ƒ”…ƒ†‘›‘ƒ”…ƒ†‘
ȋ‹šǡ ‡ ”‘Œ‘ȌǤ ȋȌ ‹•–‘‰”ƒƒ †‡ ǦͷͲ’„ ȋ‡ ƒœ—ŽȌ ˆ”‡–‡ ƒ †‡ ͷͲ’„ ƒ”…ƒ†‘ …‘ ƒ„‘•
ˆŽ—‘”׈‘”‘• ȋ‡ ”‘Œ‘Ȍ ‘ •‘Ž‘ †‘ƒ†‘” ȋ‡ ”‘•ƒȌǤ ȋȌ ‘’ƒ”ƒ…‹× ‡–”‡ ’‡”ˆ‹Ž‡• †‡ •’ ’ƒ”ƒ Ǧ͵Ͳ’„
ȋ‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘ƒœ—ŽȌvsǦͷͲ’„ȋŽÀ‡ƒ•×Ž‹†ƒƒœ—ŽȌǤ‡Ž’ƒ‡Ž†‡”‡…Š‘ǡ‰‡ŽƒŽͳʹΨ’ƒ”ƒŽƒ•—‡•–”ƒ•
”‡’”‡•‡–ƒ†ƒ•‡‡ŽŠ‹•–‘‰”ƒƒǤƒ•—‡•–”ƒ•ͳͲ›ͳʹ•‘’ƒ”ƒ‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ǦͷͲ’„ǡ›ͳͲǡ͵ǡŽ†ǡ’ƒ”ƒ‡Ž
…‘’Ž‡Œ‘Ǧ͵Ͳ’„Ǥ
4.2. DominiosparaHMG1
‡Ž…ƒ•‘†‡ŽͷͲ’„–ƒ„‹±•‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘‡š’‡”‹‡–‘•…‘‡Ž†‘‹‹‘ͳ›ͳǤ‘•
’‡”ˆ‹Ž‡• †‡ †‹•–”‹„—…‹× †‡Ž ˜ƒŽ‘” proximity ratio ’ƒ”ƒ ͳ › ͳ ȋ‹‰̴͸ › Ȍ •‘
’”ž…–‹…ƒ‡–‡ •‹‹Žƒ”‡• ƒŽ ’‡”ˆ‹Ž …‘ ‡Ž ͷͲ’„Ǥ  ‡•–‡ …ƒ•‘ Ž‘• ’‡”ˆ‹Ž‡• •‘ —›
†‹ˆ‡”‡–‡•ƒŽ…ƒ•‘†‡Ž†‡͵Ͳ’„Ǥ
213
‹‰̴͸Ǥ ‹•–‘‰”ƒƒ •’ ’ƒ”ƒ ͳǡ ͳ› Ǥ ȋȌ ‹•–‘‰”ƒƒ †‡ Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ ’”‘š‹‹–› ”ƒ–‹‘ ’ƒ”ƒ
†‹˜‡”•ƒ•—‡•–”ƒ•†‡ͳȋ…‘†‹ˆ‡”‡–‡•–‘ƒŽ‹†ƒ†‡•†‡ƒ”ƒŒƒȌǡ’ƒ”ƒ‡”‘Œ‘›’ƒ”ƒ‡ƒœ—ŽǤȋȌ
‹•–‘‰”ƒƒ’ƒ”ƒ†‹˜‡”•ƒ•—‡•–”ƒ•†‡ͳȋ…‘–‘ƒŽ‹†ƒ†‡•†‡’ï”’—”ƒȌǤ
4.3. MutantepuntualparaL182
–”ƒ†‡Žƒ•‡†‹†ƒ•”‡ƒŽ‹œƒ†ƒ•ˆ—‡’ƒ”ƒ‡Ž—–ƒ–‡’—–—ƒŽ†‡Ž”‡•‹†—‘‹–‡”…ƒŽƒ–‡’ƒ”ƒ‡Ž
†‘‹‹‘
ʹǡ‡—ͳͺʹǤŽ’‡”ˆ‹Ž†‡†‹•–”‹„—…‹×’ƒ”ƒ‡—ͳͺʹ‡ƒ„‘•…ƒ•‘•ȋ͵Ͳ’„ǡ
ͷͲ’„Ȍ ‘•–”ƒ„ƒ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ †‘• ’‹…‘• …‘ —ƒ …‘Žƒ ‡š–‡†‹†ƒ Šƒ•–ƒ ˜ƒŽ‘”‡• †‡
proximityratioƒ›‘”‡•“—‡’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ‡†‹†ƒ†‡Ž•‹’”‘–‡Àƒȋ‹‰̴͹›ȌǤ
‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ—–ƒ…‹×†‡Ž”‡•‹†—‘‡—ͳͺʹ’ƒ”‡…‡‘•–”ƒ”ˆ‡×‡‘ǡ’‡”‘‡‘”
“—‡’ƒ”ƒƒ–‹˜ƒǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ’‘†‡‘••—‰‡”‹”“—‡Žƒ’”‘‘…‹×†‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ’‘”
’ƒ”–‡ †‡ ʹ ‡• — ’”‘…‡•‘ …‘‘’‡”ƒ–‹˜‘ †‘†‡ •‡”Àƒ ‡Ž ‡ˆ‡…–‘ …‘Œ—–‘ †‡ –‘†‘• Ž‘•
”‡•À†—‘•‡Ž“—‡’‡”‹–‡‘„–‡‡”Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽǤ
214
‹‰̴͹Ǥ‹•–‘‰”ƒƒ•†‡•’’ƒ”ƒ—–ƒ–‡•’—–—ƒŽ‡•†‡‡—ͳͺʹ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘͵Ͳ’„
ȋȌ›†‡ͷͲ’„Ǥ‘•…‘’Ž‡Œ‘•Ǧ•‡—‡•–”ƒ…‘†‹ˆ‡”‡–‡•–‘ƒŽ‹†ƒ†‡•†‡ƒœ—ŽǤ
”‘Œ‘ƒ’ƒ”‡…‡Žƒ‡†‹ƒ’ƒ”ƒ‡Žǡ•‹’”‡•‡…‹ƒ†‡’”‘–‡ÀƒǤȋȌ‘†‹ˆ‡”‡–‡•–‘ƒŽ‹†ƒ†‡•†‡‰”‹•
•‡—‡•–”ƒŽƒ•‡†‹†ƒ•’ƒ”ƒ‡Ž—–ƒ–‡‡—ͳͺʹǤ
5. Modificacióndelcálculocrosstalkcorrection
‡•’—±• †‡ Žƒ ‘„–‡…‹× †‡ Ž‘• ’‡”ˆ‹Ž‡• †‡ †‹•–”‹„—…‹× †‡ proximity ratio ’ƒ”ƒ Ž‘•
†‹ˆ‡”‡–‡• …‘’Ž‡Œ‘• › ǡ ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘ ‘”ƒŽ‹œƒ” Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ ’”‘š‹‹–› ”ƒ–‹‘ ‡
ˆ—…‹×†‡Ž…‘–”‘Ž‡‰ƒ–‹˜‘—•ƒ†‘‡…ƒ†ƒ‡†‹†ƒǤ•†‡…‹”ǡ…‘‡Ž’”‘‰”ƒƒ
•‡ˆ‹Œƒƒ
…‡”‘ ‡Ž ˜ƒŽ‘” †‡ ’”‘š‹‹–› ”ƒ–‹‘ ƒ•‘…‹ƒ†‘• ’ƒ”ƒ ‡Ž •‹ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ’”‘–‡ÀƒǤ
‘”ƒŽ‡–‡•‡—•ƒŽƒ—‡•–”ƒ†‡•…”‹–ƒ…‘‘Donoronlyȋǯ†ï’Ž‡šȌǡ…‘’”‡•‡…‹ƒ
•‘Ž‘ †‡Ž †‘ƒ†‘”ǡ ›Ȁ‘ ‡Ž …‘ Ž‘• †‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• ’‡”‘ •‹ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ
ȋǯǯ†ï’Ž‡š‘‹šȌǤƒŽ›…‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡‡Žƒ—‡•–”ƒ‹š
‘ ǯǯ †ï’Ž‡š ‡š‹•–‡ †‘• ’‹…‘• ‡ ‡Ž Š‹•–‘‰”ƒƒǤ ƒ”ƒ ‡Ž ’”‘…‡•ƒ†‘ †‡ Žƒ• •‹‰—‹‡–‡•
—‡•–”ƒ••‡–‘×Žƒ’‘•‹…‹×…‡–”ƒŽ†‡Ž‘•†‘•’‹…‘•…‘‘˜ƒŽ‘”…‡”‘ȋ‹‰̴ͺȌǤ•’‘•‹„Ž‡
‘„•‡”˜ƒ” “—‡ †‡•’—±• †‡ Žƒ …‘””‡……‹× ‹‰—‘ †‡ Ž‘• †‘• ’‹…‘••‡ …‡–”ƒ ‡ Žƒ ’‘•‹…‹×
…‡”‘ǡ ’‘” ‡ŽŽ‘ ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ ”‡’”‘…‡•ƒ” Ž‘• †ƒ–‘• –‘ƒ†‘ …‘‘ crosstalk correction Žƒ
’‘•‹…‹× …‡–”ƒŽ †‡Ž ’‹…‘ ’ƒ”ƒ Donor onlyǡ ‡• †‡…‹”ǡ ‡Ž ’”‹‡” ’‹…‘ †‡Ž Š‹•–‘‰”ƒƒ ’ƒ”ƒ
‹šǤƒ˜‡œ‘„–‡‹†‘‡Ž˜ƒŽ‘”’ƒ”ƒcrosstalkcorrection•‡†‡„‡”‡’”‘…‡•ƒ”Ž‘•†ƒ–‘•
‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒ–…Š‡›’‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡ˜‹•—ƒŽ‹œƒ”Ž‘›ƒƒŽ‹œƒ”Ž‘‡†‹ƒ–‡‡Ž
’”‘‰”ƒƒ
›
Ǥ
‹‰̴ͺǤ ‹•–‘‰”ƒƒ †‡Ž ’‡”ˆ‹Ž †‡ †‹•–”‹„—…‹× †‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ ’”‘š‹‹–› ”ƒ–‹‘ ’ƒ”ƒ †‘• –‹’‘• †‡ ǣ ǯ
†ï’Ž‡š ȋ ƒ”…ƒ†‘ •‘Ž‘ …‘ ‡Ž †‘ƒ†‘”Ȍ › ‹š ȋ‡œ…Žƒ †‡ Š‡„”ƒ• †‡ ƒ”…ƒ†ƒ• …‘ Ž‘• †‘•
215
ˆŽ—‘”׈‘”‘•›•‹ƒ”…ƒŒ‡ȌǤŽƒ‹œ“—‹‡”†ƒ•‡‘„•‡”˜ƒ‡ŽŠ‹•–‘‰”ƒƒƒ–‡•†‡crosstalkcorrection›‡ŽŠ‹•–‘‰”ƒƒ
†‡•’—±•†‡crosstalkcorrection…‘Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ’‘•‹…‹×†‡Ž’‹…‘Ǥ
6. Resultadosfinales
ƒ˜‡œ”‡’”‘…‡•ƒ†‘•Ž‘•†ƒ–‘•…‘Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡crosstalkcorrection•‡˜‹•—ƒŽ‹œƒ”‘Ž‘•
Š‹•–‘‰”ƒƒ•…‘‡Ž’”‘‰”ƒƒ
“—‡’‡”‹–‡‘„–‡‡”Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•—±”‹…‘•’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ
—‡•–”ƒǤ‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡ‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒ
•‡†‡–‡”‹×’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ…—”˜ƒ†‡
†‹•–”‹„—…‹× Žƒ posición central (x)ǡ “—‡ …‘””‡•’‘†‡ ƒŽ ’‹…‘ †‡ Žƒ …ƒ’ƒƒ †‡ ƒ—•• ›
†‡–‡”‹ƒ ‡Ž ˜ƒŽ‘” †‡ proximity ratio ’ƒ”ƒ Žƒ ’‘„Žƒ…‹× †‡ Žƒ —‡•–”ƒǤ Ž área (A) †‡ Žƒ
…ƒ’ƒƒ‡•Žƒ‡†‹†ƒ†‡Ž’‘”…‡–ƒŒ‡”‡’”‡•‡–ƒ–‹˜‘†‡‡•–ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×‡Žƒ—‡•–”ƒǤ
‹ƒŽ‡–‡ǡ Žƒ anchura (w) ƒ Žƒ ‹–ƒ† †‡Ž ’‹…‘ “—‡ ‘ˆ”‡…‡ ‹ˆ‘”ƒ…‹× •‘„”‡ Žƒ
Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ††‡Žƒ’‘„Žƒ…‹×ǡ‡•†‡…‹”ǡ•‹•‡–”ƒ–ƒ†‡—ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×†‹ž‹…ƒ‘ž•
„‹‡‡•–ž–‹…ƒǤ
6.1. Valoresdeproximityratioobtenidosparalosdiferentescomplejos
ƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•…—”˜ƒ•ˆ—‡”‘ƒƒŽ‹œƒ†ƒ•’‘”•‡’ƒ”ƒ†‘‡ˆ—…‹×†‡Ž†Àƒ†‡‘„–‡…‹×†‡
Ž‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•›•—…‘””‡•’‘†‹‡–‡crosstalkǤ‡‰—‹†ƒ‡–‡•‡‘„–—˜‹‡”‘Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡
proximity ratioǡ “—‡ Ž—‡‰‘ ˆ—‡”‘ ’”‘‡†‹ƒ†‘•Ǥ …‘–‹—ƒ…‹× ȋƒ„Žƒ̴ͳȌ ƒ’ƒ”‡…‡ Ž‘•
˜ƒŽ‘”‡•†‡proximityratioǡ‘Žƒ’‘•‹…‹×…‡–”ƒŽ†‡ˆ‹‹†ƒ’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ’‹…‘ǡ’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ–‹’‘†‡
…‘’Ž‡Œ‘…‘Ž‘•’ƒ”ž‡–”‘•crosstalkcorrection†‡ˆ‹‹†‘•’”‡˜‹ƒ‡–‡Ǥ
Proximity
ratio
TFAM_30pb
Ͳǡʹͳ
intermediate
TFAM_30bp
ͲǡͶͺ
TFAM_50bp
ͲǡͶͷ
D1_30bp
ͲǡʹͶ
D1_50bp
Ͳǡͳ͸
H1_30bp
Ͳǡ͵ͳ
H1_50bp
Ͳǡͳ͸
L182_30bp
Ͳǡʹͺ
L182_50bp
Ͳǡͳ͸
N163
Ͳǡʹͺ
Y162
ͲǡʹͶ
Q179
Ͳǡ͵ͻ
ƒ„Žƒ̴ͳǤ ƒŽ‘”‡• †‡ ’”‘š‹‹–› ”ƒ–‹‘ ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ –‹’‘ †‡ …‘’Ž‡Œ‘Ǥ ‘• ˜ƒŽ‘”‡• ž• „ƒŒ‘• †‡ proximity ratio
‹†‹…ƒ ƒ›‘” †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘•ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ˜ƒŽ‘”‡• ž• ƒŽ–‘• ‹†‹…ƒ ‡‘” †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡
ˆŽ—‘”׈‘”‘•Ǥ
216
͸ǤͳǤͳǤ
ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’ƒ”ƒ›͵Ͳ’„ȀͷͲ’„
 ‡Ž …ƒ•‘ †‡ …‘ †‡ ͵Ͳ’„ ‡”ƒ ’‘•‹„Ž‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ” ͵ ’‡”ˆ‹Ž‡• ‘ …ƒ’ƒƒ• †‡
ƒ—••ǡ ‹†‹…ƒ†‘ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ† ‡ Žƒ —‡•–”ƒ ȋ‹‰̴ͻȌǤ Ž ’”‹‡” ’‹…‘
…‘””‡•’‘†Àƒ…‘‡Ž†‡ŽǦDonoronly…‘—˜ƒŽ‘”š̱Ͳȋ‘Ȍǡ†‡„‹†‘ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ
†‡Ž‹„”‡‡Žƒ—‡•–”ƒǤŽ•‡‰—†‘’‹…‘•‡‡…—‡–”ƒ†‡•’Žƒœƒ†‘”‡ˆ‡”‡–‡”‡•’‡…–‘ƒŽ
’‹…‘†‡Žƒ”…ƒ†‘…‘Ž‘•†‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•…‘—˜ƒŽ‘”šαͲǤʹͳȋ˜ƒŽ‘”’”‘‡†‹‘ǡͲǤʹͲ
’ƒ”ƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Žƒ ‹‰̴ͻȌǤ ǡ ˆ‹ƒŽ‡–‡ǡ ‡š‹•–‡ — –‡”…‡” ’‹…‘ …‘ — ˜ƒŽ‘” †‡ proximty
ratio†‡ͲǤͶͷȋ˜ƒŽ‘”’”‘‡†‹‘ǡͲǤͶͺ’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ‹‰̴ͻȌǤǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ’ƒ”‡…‡‡š‹•–‹”
†‡–”‘ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ͵Ͳ’„ǡ †‘• –‹’‘• †‡ ’‘„Žƒ…‹‘‡• …‘ †‹ˆ‡”‡–‡
‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ’ƒ”ƒ‡Žˆ‡×‡‘ǡ•—‰‹”‹‡†‘†‹ˆ‡”‡–‡‰”ƒ†‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒ‡‡ŽǤŽ
…‘’Ž‡Œ‘ǦͷͲ’„‘—‡•–”ƒ‡•–ƒ’‘„Žƒ…‹×‹–‡”‡†‹ƒ…‘˜ƒŽ‘”proximityratio
•—’‡”‹‘” ƒŽ ’‹…‘ †‡Ž ǡ ƒ—“—‡ •À —‡•–”ƒ — ˜ƒŽ‘” •‹‹Žƒ” ƒ —ƒ †‡ Žƒ• ’‘„Žƒ…‹‘‡•
†‡•…”‹–ƒ• ’ƒ”ƒ Ǧ͵Ͳ’„ ȋš α ͲǤͶͷ ’ƒ”ƒ ǦͷͲ’„ǡ šαͲǤͶͺ ’ƒ”ƒ Ǧ
͵Ͳ’„ȌǤ ƒ ƒ—•‡…‹ƒ †‡ Žƒ ’‘„Žƒ…‹× ‹–‡”‡†‹ƒ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ǦͷͲ’„ ‡•
†‡„‹†‘ƒ“—‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ‡•†‹ˆ‡”‡–‡ǡ’‘”Ž‘“—‡ǡ—ƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͻͲ釐‡Ž†‡͵Ͳ’„‹’Ž‹…ƒ”Àƒ—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡•‘†ƒ•ȋȌ“—‡†ƒŽ—‰ƒ”
ƒ—˜ƒŽ‘”†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘šǤƒ”ƒ‡Ž†‡ͷͲ’„ǡ‡•–ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ•‡–”ƒ†—…‹”Àƒ‡—ƒ
ƒ›‘”†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡•‘†ƒ•›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ—˜ƒŽ‘”‡‘”†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘Ǥ
‹‰̴ͻǤ‹•–”‹„—…‹×†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’ƒ”ƒ‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧ͵Ͳ’„ȋƒŽƒ‹œ“—‹‡”†ƒȌ›…‘’Ž‡Œ‘Ǧ
ͷͲ’„ȋƒŽƒ†‡”‡…ŠƒȌǡ†‘†‡•‡‹†‹…ƒ…‘ŽÀ‡ƒ•‘Ž‹†ƒ‡Ž’‡”ˆ‹Ž†‡Žƒ†‹•–”‹„—…‹×‰Ž‘„ƒŽ›…‘‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘
Ž‘•ƒŒ—•–‡•’ƒ”ƒŽ‘•†‹ˆ‡”‡–‡•’‹…‘•“—‡…‘ˆ‘”ƒŽƒ†‹•–”‹„—…‹×‰Ž‘„ƒŽǤ‡Ž…ƒ•‘†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧ͵Ͳ’„
‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡—ƒ—‡˜ƒ’‘„Žƒ…‹×…‘˜ƒŽ‘”š͵›—ƒ’‘„Žƒ…‹×‹–‡”‡†‹ƒ…‘˜ƒŽ‘”šʹǡ
‡–”‡‡Ž’‡”ˆ‹Ž†‡Ž›‡Ž’‡”ˆ‹Ž’ƒ”ƒ‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǥ
͸ǤͳǤʹǤ
ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’ƒ”ƒŽ‘•†‘‹‹‘•›•—•—–ƒ–‡•
’—–—ƒŽ‡•
‘• …‘’Ž‡Œ‘• †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• †‘‹‹‘• › —–ƒ–‡• …‘ ͵Ͳ’„ —‡•–”ƒ —ƒ
”‡†—……‹× †‡Ž ˆ‡×‡‘ ”‡•’‡…–‘ †‡ ǡ ›ƒ “—‡ •— ˜ƒŽ‘” †‡ proximity ratio ‡•
‡‘”Ǥ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡Ž †‘‹‹‘ ͳ ȋ
ͳȌ ’”‡•‡–ƒ — ˜ƒŽ‘” †‡ proximity ratio
217
‡‘”ƒŽ†‘‹‹‘ͳȋ
ͳڎ‹‡”Ȍǡ…‘ˆ‹”ž†‘•‡‡ŽŠ‡…Š‘“—‡Žƒƒ†‹…‹×†‡ŽŽ‹‡”ƒ
ͳ‹…”‡‡–ƒŽƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡‡•–‡†‘‹‹‘†‡…—”˜ƒ”‡ŽǤ
‹ …‘’ƒ”ƒ‘• Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• proximity ratio ’ƒ”ƒ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• —–ƒ–‡ ’—–—ƒŽ‡• ͳ͸͵ǡ
ͳ͸ʹǡ ͳ͹ͻ › ͳͺʹ ȋƒ„Žƒ̴ͳȌǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ –‘†‘• ‡ŽŽ‘ ’”‡•‡–ƒ —ƒ
”‡†—……‹×†‡Ž˜ƒŽ‘”proximityratio…‘’ƒ”ƒ†‘…‘ƒ–‹˜ƒǡ‡•†‡…‹”ǡ—ƒ†‹•‹—…‹×
†‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡‡ŽǤ—“—‡‡•‡‡Ž…ƒ•‘†‡Ž—–ƒ–‡ͳ͸ʹ†‘†‡Žƒ”‡†—……‹×‡•
ƒ›‘”ǡ’‡•‡ƒ“—‡•‡‡•’‡”ƒ”Àƒ“—‡‡Ž—–ƒ–‡’ƒ”ƒ‡Ž”‡•‹†—‘‹–‡”…ƒŽƒ–‡ȋͳͺʹȌ…ƒ—•ƒ”ž
—ƒƒ›‘”’‡”Œ—‹…‹‘‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽǤ
ƒ”ƒ‡Ž†‡ͷͲ’„‡Ž…‘’‘”–ƒ‹‡–‘†‡Ž‘• —–ƒ–‡•‡•—›†‹•–‹–‘ǡ‘•–”ƒ†‘—
˜ƒŽ‘”†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’”ž…–‹…ƒ‡–‡‹†±–‹…‘ƒŽ…‘–”‘Ž›•—‰‹”‹‡†‘“—‡‘‡š‹•–‡
„ƒŒ‘‡•–ƒ•…‘†‹…‹‘‡•ȋƒŽ‹‰—ƒŽ“—‡•—…‡†Àƒ’ƒ”ƒŽƒ’‘„Žƒ…‹×‹–‡”‡†‹ƒ†‡Ǧ
͵Ͳ’„ “—‡ †‡•ƒ’ƒ”‡…Àƒ ‡ ǦͷͲ’„ȌǤ ŽŽ‘ ‡• †‡„‹†‘ ƒ “—‡ ‡ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ — ‹•‘
ž‰—Ž‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒǡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• ȋȌ ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ ’‡†‡ ”‡•—Ž–ƒ”
†‹ˆ‡”‡–‡Ǥ‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ—ƒ’‘•‹„Ž‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͻͲιȋ•‹‹Žƒ”ƒŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‹†—…‹†ƒ’ƒ”ƒ
…ƒ†ƒ „‘šȌ ‡ ‡Ž †‡ ͵Ͳ’„ ‹’Ž‹…ƒ —ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ •‘†ƒ• “—‡ †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ —
˜ƒŽ‘”†‡proximityratiošǤƒ”ƒ‡Ž†‡ͷͲ’„ǡ‡•–ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ•‡–”ƒ†—…‹”ž‡—ƒƒ›‘”
†‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ •‘†ƒ• ’”‘˜‘…ƒ†‘ Žƒ †‹•‹—…‹× †‡Ž ˆ‡×‡‘ ‘ •— ƒ—•‡…‹ƒ
ȋ‹‰̴ͳͲȌǤ
‹‰̴ͳͲǤ •“—‡ƒ ‡š’Ž‹…ƒ–‹˜‘ †‡Ž •‹•–‡ƒ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ …‘ †‹ˆ‡”‡–‡ Ž‘‰‹–—†ǡ †‘†‡ ‹†‹…ƒŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•ȋ•‡ÓƒŽƒ†‘•…‘…À”…—Ž‘•˜‡”†‡’ƒ”ƒŽ‡šƒͶͺͺ›”‘Œ‘’ƒ”ƒŽ‡šƒͷͻͶȌǤŽƒ
’ƒ”–‡•—’‡”‹‘”ƒ’ƒ”‡…‡‡Ž•‹’”‡•‡…‹ƒ†‡…—”˜ƒ–—”ƒǡ†‘†‡εͳͲͲ%›‘‡š‹•–‡ˆ‡×‡‘ ǤŽƒ
’ƒ”–‡•—’‡”‹‘” ‡š‹•–‡—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡Žƒ”‡‰‹× ʹʹ†‡ͻͲιǡ“—‡’”‘˜‘…ƒ—ƒ…‘”–ƒ‹‡–‘†‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ
‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•’ƒ”ƒƒ„‘•ǯ•ǡ“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡†‡͵Ͳ’„‡••—ˆ‹…‹‡–‡’ƒ”ƒ“—‡‡š‹•–ƒˆ‡×‡‘
Ǥ
6.2. ProximityratiovsEFRET
‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘‡Žƒ†‡•…”‹’…‹×†‡Žˆ—†ƒ‡–‘ȋƒ–‡”‹ƒŽ‡•›±–‘†‘•ǣȌǡŽƒ
”‡Žƒ…‹× ‡–”‡ › ǡ †‡’‡†‡ †‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ †‡–‡……‹× †‡Ž •‹•–‡ƒ ȋɀȌǡ †‡ˆ‹‹†‘ ’‘” Žƒ
‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ †‡ †‡–‡……‹× › ‡Ž ”‡†‹‹‡–‘ …—ž–‹…‘ †‡ †‘ƒ†‘” › ƒ…‡’–‘”Ǥ —ƒ†‘ ɀαͳǡ
•—…‡†‡ “—‡ α Ǥ  —‡•–”‘ …ƒ•‘ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× Žƒ …ƒŽ‹„”ƒ…‹× ’ƒ”ƒ —‡•–”‘• ‘Ž‹‰‘• › ‡Ž
218
•‹•–‡ƒȋ‡˜‡”†‡‡Žƒ‰”žˆ‹…ƒ†‡Žƒ‹‰̴ͳͳȌǡ›ƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒˆ—…‹×’‘Ž‹×‹…ƒ‘„–‡‹†ƒ
•‡ ‡š–”ƒ’‘Žƒ”‘ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ ’”‘š‹‹–› ”ƒ–‹‘ ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ …‘’Ž‡Œ‘Ǥ •À •‡ ‘„–—˜‹‡”‘ Ž‘•
˜ƒŽ‘”‡•†‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡ȋȌǤ
‹‰̴ͳͳǤ
”žˆ‹…ƒ†‡Žƒ”‡Žƒ…‹×‡–”‡ȋ†‡ˆ‹‹†ƒ…‘‘‡ŽƒŽ‡›‡†ƒȌ›’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘’ƒ”ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•
˜ƒŽ‘”‡• †‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ †‡–‡……‹× †‡Ž •‹•–‡ƒ ȋɀȌǤ  ”‘Œ‘ ’ƒ”ƒ ɀα ͳǤ͹ǡ ‡ ƒœ—Ž ’ƒ”ƒ ɀα ʹǤͺ › ‡ ˜‡”†‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž
•‹•–‡ƒ…‘—‡•–”‘•‘Ž‹‰‘•Ǥ
‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ ’‡”‹–‡ ŽŽ‡‰ƒ” ƒ Žƒ• ‹•ƒ• …‘…Ž—•‹‘‡• “—‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡
proximityratioȋƒ„Žƒ̴ʹȌǤƒƒ›‘”‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡Žˆ‡×‡‘•—…‡†‡’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡
ƒ–‹˜ƒ › •— ˜ƒŽ‘” ‡• •‹‹Žƒ” ’ƒ”ƒ ƒ„‘• ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Ž‘• †‘‹‹‘• › —–ƒ–‡•
’”‡•‡–ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•˜ƒŽ‘”‡•Ǥ
Proximity
ratio
EFRET
Ͳǡʹͳ
Ͳǡͳͳ
TFAM_30bp
ͲǡͶͺ
Ͳǡ͵ʹ
TFAM_50bp
ͲǡͶͷ
Ͳǡʹͻ
D1_30bp
ͲǡʹͶ
Ͳǡͳʹ
D1_50bp
Ͳǡͳ͸
ͲǡͲͺ
H1_30bp
Ͳǡ͵ͳ
Ͳǡͳ͹
H1_50bp
Ͳǡͳ͸
ͲǡͲͺ
L182_30bp
Ͳǡʹͺ
Ͳǡͳͷ
L182_50bp
Ͳǡͳ͸
ͲǡͲͺ
N163
Ͳǡʹͺ
Ͳǡͳͷ
TFAM_30pb
intermediate
219
Y162
ͲǡʹͶ
Ͳǡͳ͵
Q179
Ͳǡ͵ͻ
ͲǡʹͶ
ƒ„Žƒ̴ʹǤƒŽ‘”‡•†‡ǡ’ƒ”ƒŽ‘•†‹ˆ‡”‡–‡•…‘’Ž‡Œ‘•Ǥ
6.3. Cálculodeladistancia(R)entrefluoróforos
ƒ”ƒ‡Ž…žŽ…—Ž‘†‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘••‡‘’–×’‘”Žƒ…ƒŽ‹„”ƒ…‹×†‡Ž•‹•–‡ƒǡ
‡• †‡…‹”ǡ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘ Žƒ ‡†‹†ƒ †‡ ǯ• …‘ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• …‘Ž‘…ƒ†‘• ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ•
…‘‘…‹†ƒ•Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡•’‘•‹„Ž‡”‡’”‡•‡–ƒ”Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘‘„–‡‹†‘•’‘”
—‡•–”‘•‹•–‡ƒversusŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡ƒ×‡–”‘•‡–”‡Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•ȋȌȋ‹‰̴ͳʹȌǤ
‡•–ƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×•‡’—‡†‡‡š–”ƒ’‘Žƒ”Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘‘„–‡‹†‘•’ƒ”ƒŽƒ
—‡•–”ƒ•ǡ ‘„–‡‹‡†‘ ƒ•À Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘•Ǥ ‡•‡ ƒ ‡ŽŽ‘ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡
‡š‹•–‡—’ƒ”ž‡–”‘“—‡‹ˆŽ—›‡‡‡Ž‡””‘”ƒ•‘…‹ƒ†‘ƒŽ…žŽ…—Ž‘†‡†‹•–ž…‹ƒ…‘‘…‹†‘…‘‘
ƒ‹•‘–”‘’Àƒǡ “—‡ Šƒ…‡ ”‡ˆ‡”‡…‹ƒ ƒ Žƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× ‡–”‡ Ž‘• ‘‡–‘• †‹’‘Ž‘• †‡ Ž‘•
ˆŽ—‘”׈‘”‘•Ǥ •–‡ ’ƒ”ž‡–”‘ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡–”‡ ˜ƒŽ‘”‡• †‡ Ͳ ȋ†‹’‘Ž‘• ’ƒ”ƒŽ‡Ž‘•ǡ ‡•–ƒ
•‹–—ƒ…‹×ƒ—“—‡‡•Žƒ‹†‡ƒŽ‘‘…—””‡‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡–‡ȌƒͶȋ’ƒ”ƒ†‹’‘Ž‘•‘”‹‡–ƒ†‘•†‡
ˆ‘”ƒ ’‡”’‡†‹…—Žƒ”ȌǤ Ž …žŽ…—Ž‘ †‡ Žƒ ƒ‹•‘–”‘’Àƒ ȋɈʹα ʹǤͺ͸ ’ƒ”ƒ Ǧ͵Ͳ’„ › Ɉʹα ʹǤ͵ʹ
’ƒ”ƒǦͷͲ’„Ȍǡ’‡”‹–‹×”‡ƒŽ‹œƒ”—…žŽ…—Ž‘†‡Ž‡””‘”‘‹…‡”–‹†—„”‡†‡Žƒ‡†‹†ƒ†‡
Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ†‡ǦʹʹΨƒΪʹ͹Ψ’ƒ”ƒǦ͵Ͳ’„›ǦͳͷΨƒΪʹ͵Ψ’ƒ”ƒǦͷͲ’„Ǥ
’ƒ”–‹” †‡ ‡•–‘• ˜ƒŽ‘”‡• ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ Šƒ…‡” — …žŽ…—Ž‘ ƒ’”‘š‹ƒ†‘ †‡Ž ž‰—Ž‘ †‡
…—”˜ƒ–—”ƒ ƒ•‘…‹ƒ†‘ ƒ †‡–‡”‹ƒ†‘• ˜ƒŽ‘”‡• Ǥ ŽŽ‘ …‘•‹•–‡ ‡ ‡Ž —•‘ †‡ Žƒ ‹ˆ‘”ƒ…‹×
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ › Ž‘• ‘†‡Ž‘• …‘•–”—‹†‘•ǡ ›ƒ “—‡ǡ •‹ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ‡• •‹‹Žƒ” ƒ Žƒ
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ …‘ ͳͺͲι •ƒ„‡‘• “—‡ ̱ ͷ͸ %Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ’‘†‡‘• Šƒ…‡” — …žŽ…—Ž‘
ƒ’”‘š‹ƒ†‘†‡Žž‰—Ž‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒǤ
‹‰̴ͳʹǤ‡…–ƒ†‡…ƒŽ‹„”ƒ…‹×‡–”‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘˜•ȋȌǡ…‘Žƒ•‹‰—‹‡–‡‡…—ƒ…‹×Ž‹‡ƒŽƒ•‘…‹ƒ†ƒǤ
ƒ‡‘”†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘••‡†ƒ‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧ͵Ͳ’„›ǦͷͲ’„ǡ“—‡
’”‡‹–‡…ƒŽ…—Žƒ”—ž‰—Ž‘ˆ‹ƒŽ†‡̱ͳ͹Ͳιȋƒ„Žƒ̴͵ȌǤ
Ž …‘’ƒ”ƒ” Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘• “—‡ ‘ˆ”‡…‡ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ …‘ Ž‘•
˜ƒŽ‘”‡•’ƒ”ƒŽ‘•…‘’Ž‡Œ‘•…‘‡Ž†‘‹‹‘ͳ›ͳǡ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡•‘‹ˆ‡”‹‘”‡•Ǥ
†‡ž•Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘ͳ‡•‡‘”ƒŽ†‘‹‹‘ͳǡ’‘”Ž‘“—‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ
‹†—…‹†ƒ’‘”‡Ž†‘‹‹‘ͳǡ‡•†‡…‹”ǡ
ͳ…‘Ž‹‡”Ǣ‡•ƒ›‘”Ǥ•‹–‡”‡•ƒ–‡†‡•–ƒ…ƒ”
220
“—‡ ‡Ž ž‰—Ž‘ ƒ’”‘š‹ƒ†‘ …ƒŽ…—Žƒ†‘ ’ƒ”ƒ ‡Ž †‘‹‹‘ ͳ ‡• •‹‹Žƒ” ƒ Žƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹×
‹–‡”‡†‹ƒ†‡…—”˜ƒ–—”ƒ’ƒ”ƒȋ˜‡”ž•ƒ†‡Žƒ–‡ȌǤ
ƒ• —–ƒ…‹‘‡• ’—–—ƒŽ‡• †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• †‡ ‹–‡”ƒ……‹× †‡ ʹ …‘ ‡Ž ’‡”‹–‡
…‘–”ƒ•–ƒ”“—‡Žƒ—–ƒ…‹×“—‡‘ˆ”‡…‡—ƒ›‘”‡ˆ‡…–‘”‡†—…–‘”†‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡•ͳ͸ʹ
•‡‰—‹†‘†‡Ž—–ƒ–‡ͳͺʹǤ‹‡–”ƒ•“—‡‡Ž—–ƒ–‡’ƒ”ƒ‡Ž”‡•‹†—‘ͳ͹ͻ‘‹’Ž‹…ƒ—ƒ
†‹•–‘”•‹×†‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ–ƒ‰”ƒ†‡Ǥ‡Ž…ƒ•‘†‡Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•…‘Ž‘•—–ƒ–‡•’ƒ”ƒ
ͳͺʹǡͳ͸͵›ͳ͸ʹǡ‡Ž˜ƒŽ‘”†‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•‡••‹‹Žƒ”ƒŽ†‘‹‹‘ͳ›
ͳǤ ŽŽ‘ ”‡ˆŽ‡Œƒ “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ‡•–‘• —–ƒ–‡• ’—–—ƒŽ‡•ǡ ‡Ž †‘‹‹‘ ʹ ‘ ’—‡†‡
’”‘‘˜‡” —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡•–ƒ„Ž‡ ‡ ‡Ž Ǥ •–‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ †‹•–ƒ…‹ƒ —‡•–”ƒ “—‡ ‘
‡š‹•–‡ — ”‡•‹†—‘ …ƒ’‹–ƒŽ ‡ Žƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× ƒŽ ‡ ʹǡ •‹‘ “—‡ •‡ –”ƒ–ƒ †‡ —
’”‘…‡•‘ …‘‘’‡”ƒ–‹˜‘ •—ƒ †‡Ž ‡ˆ‡…–‘ †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ”‡•À†—‘• †‡ ‹–‡”ƒ……‹×Ǥ ‘” Ž‘
–ƒ–‘ǡ Ž‘• ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ ’‡”‹–‹‡”‘ ’”‘ˆ—†‹œƒ” ‡ ‡Ž ‡…ƒ‹•‘ †‡ —‹× ›
…—”˜ƒ–—”ƒ†‡
ʹƒŽǤ
Proximity
ratio
R(nm)
R(Å)
curvatura
Ͳǡʹͳ
ͺǡ͹͸
ͺ͹ǡ͸ͳ
ͺͳǡ͵͹
TFAM_30bp
ͲǡͶͺ
ͷǡͻ͸
ͷͻǡ͸Ͳ
ͳ͹ͲǡͶͶ
TFAM_50bp
ͲǡͶͷ
͸ǡʹͺ
͸ʹǡ͹ͻ
ͳ͸Ͳǡ͵ͳ
D1_30bp
ͲǡʹͶ
ͺǡͶ͹
ͺͶǡ͹ͷ
ͻͲǡͶ͹
H1_30bp
Ͳǡ͵ͳ
͹ǡ͹͸
͹͹ǡ͸ʹ
ͳͳ͵ǡͳͷ
L182_30bp
Ͳǡʹͺ
ͺǡͲͻ
ͺͲǡͺ͸
ͳͲʹǡͺͷ
N163_30bp
Ͳǡʹͺ
ͺǡͲʹ
ͺͲǡʹͶ
ͳͲͶǡͺ͵
Y162_30bp
ͲǡʹͶ
ͺǡͶͶ
ͺͶǡ͵ͺ
ͻͳǡ͸ͷ
Q179_30bp
Ͳǡ͵ͻ
͸ǡͺͺ
͸ͺǡͺͶ
ͳͶͳǡͲͺ
TFAM_30pb
intermediate
ƒ„Žƒ̴͵ǤƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘ǡ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•›…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ŽǤ
6.4. ConfirmacióndelsistemaenformadeU
ƒ …‘””‡Žƒ…‹× ‡–”‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡ proximity ratioǡ › ‡–”‡ Ž‘• …‘’Ž‡Œ‘• Ǧ
͵Ͳ’„ › ǦͷͲ’„ǡ ’‡”‹–‡ ”ƒ–‹ˆ‹…ƒ” ‡Ž •‹•–‡ƒ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡•…”‹–‘ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
…‹”•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‘†‡ ‡š‹•–‡ †‘• ’—–‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž ȋ‹‰ͳ͵ȌǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡Ž
‡…ƒ‹•‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‡’”‘‘˜‹†‘’‘”‡•‡ˆ‘”ƒ†‡›‘†‡…‘‘•‡
Šƒ„Àƒ†‡•…”‹–‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡’‘”‘–”‘•‰”—’‘•ȋƒŽƒ”‡›ǡ‡•–™‹…‡–ƒŽǤȌǤ
221
‹‰̴ͳ͵Ǥ •“—‡ƒ ‡š’Ž‹…ƒ–‹˜‘ †‡Ž •‹•–‡ƒ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ …‘ †‹ˆ‡”‡–‡ Ž‘‰‹–—†ǡ †‘†‡ ‹†‹…ƒŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•ȋ•‡ÓƒŽƒ†‘•…‘…À”…—Ž‘•˜‡”†‡’ƒ”ƒŽ‡šƒͶͺͺ›”‘Œ‘’ƒ”ƒŽ‡šƒͷͻͶȌǤȋȌ
’ƒ”‡…‡ ‡Ž •‹ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒǡ †‘†‡ εͳͲͲ% › ‘ ‡š‹•–‡ ˆ‡×‡‘ Ǥ  ƒœ—Ž ƒ’ƒ”‡…‡ Žƒ
•‡…—‡…‹ƒʹʹ‡Žƒ”‡‰‹×…‡–”ƒŽǡ‡†‹ˆ‡”‡–‡•–‘ƒŽ‹†ƒ†‡•†‡‰”‹••‡—‡•–”ƒ‡Ž†‡͵Ͳ’„›†‡
ͷͲ’„Ǥ ȋȌ ‘• …ƒ•‘• †‘†‡ ‡š‹•–‡ — ƒ…‘”–ƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘• †‡„‹†‘ ƒ †‘• –‹’‘• †‡
…—”˜ƒ–—”ƒ—›†‹•–‹–‘•ǣ‡ˆ‘”ƒ†‡‘ˆ‘”ƒ†‡Ǥ‡Ž…ƒ•‘†‡ˆ‘”ƒǡŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡Žƒœ‘ƒ…‡–”ƒŽ†‡
ʹʹ’”‘˜‘…ƒ—ƒ…‘”–ƒ‹‡–‘†‡†‹•–ƒ…‹ƒ•ƒ›‘”‡–”‡†‡͵Ͳ’„“—‡‡ͷͲ’„Ǥ‹‡–”ƒ•“—‡‡‡Ž
…ƒ•‘‡ˆ‘”ƒ†‡ǡŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽ†‡ͳͺͲιȋ•—ƒ†‡†‘•’—–‘•†‡…—”˜ƒ–—”ƒȌ’”‘˜‘…ƒ—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡
ˆŽ—‘”׈‘”‘••‹‹Žƒ”’ƒ”ƒƒ„‘•Ǥ
6.5. Presenciadeconformacionesmúltiples
‘• ‡•ƒ›‘• •’ ’‡”‹–‡ †‹•–‹‰—‹” Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•’‡…‹‡• ‘
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•‡Žƒ—‡•–”ƒǤƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•†‹ˆ‡”‡–‡••‡—‡•–”ƒ’‘”
Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ïŽ–‹’Ž‡• ’‹…‘• †‡–”‘ †‡Ž ’‡”ˆ‹Ž ‰Ž‘„ƒŽǤ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ
͵Ͳ’„ȋ‹‰̴ͳͶȌ•‡‘„–‹‡‡—’‡”ˆ‹Ž†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡†‡–‡”‹ƒ”–”‡•…ƒ’ƒƒ•†‡‰ƒ—••
…‘†‹ˆ‡”‡–‡•’‘•‹…‹‘‡•…‡–”ƒŽ‡•‘˜ƒŽ‘”‡•†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘ǣšͳ̱ͲǡŠƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒŽƒ
’”‡•‡…‹ƒ †‡ Ž‹„”‡Ǣ šʹ ̱ ͲǤʹͲ ›š͵ ̱ ͲǤͶͷǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡š‹•–‡ †‘• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•
†‡–”‘†‡Žƒ†‹ž‹…ƒ†‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ŽǤƒ’”‹‡”ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×…‘—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ
‡–”‡•‘†ƒ•†‡̱ͺ͹%ǡŽ‘…—ƒŽ‹†‹…ƒ—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡̱ͺͳιǤƒ•‡‰—†ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×
’”‡•‡–ƒ—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡•‘†ƒ•†‡̱ͷͻ%›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ—ž‰—Ž‘†‡̱ͳ͹ͲιǤ‘”Ž‘
–ƒ–‘ǡ ‡•–ƒ –‡”…‡”ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× ’”‡•‡–ƒ”Àƒ —ƒ •‹‹Ž‹–—† …‘ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǡ›ƒ“—‡Ž‘•‘†‡Ž‘•…”‡ƒ†‘•ƒ’ƒ”–‹”†‡‡•–ƒ’”‘‘•–‹…ƒ„ƒ—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ†‡
̱ͷ͸%‡–”‡•‘†ƒ•Ǥ
’ƒ”–‹”†‡Ž‘•’‡”ˆ‹Ž‡•–ƒ„‹±‡•’‘•‹„Ž‡‘„–‡‡”‹ˆ‘”ƒ…‹×†‡Žƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ•
†‹ˆ‡”‡–‡• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• ‡ Žƒ —‡•–”ƒ –‘–ƒŽǡ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ž”‡ƒ ȋȌ †‡ Žƒ …ƒ’ƒƒ †‡
ƒ—••ǡƒ•À…‘‘‘„–‡‡”‹ˆ‘”ƒ…‹×•‘„”‡ŽƒŠ‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ††‡Žƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×‡„ƒ•‡
ƒ Žƒ ƒ…Š—”ƒ †‡ Žƒ …—”˜ƒ ƒ Žƒ ‹–ƒ† †‡ Žƒ ƒŽ–—”ƒ †‡Ž ’‹…‘ ȋ™ȌǤ ƒ ’‘„Žƒ…‹× •‹‹Žƒ” ƒ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ—‡•–”ƒ—ž”‡ƒ‹ˆ‡”‹‘”ƒŽƒ’‘„Žƒ…‹×†‡…—”˜ƒ–—”ƒ‹–‡”‡†‹ƒ
222
›ƒ†‡ž•—‡•–”ƒ—ƒƒ›‘”Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ††‡–”‘†‡Žƒ’‘„Žƒ…‹×ǡ›ƒ“—‡’”‡•‡–ƒ—
˜ƒŽ‘”™—…Š‘ƒ›‘”ƒŽƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×‹–‡”‡†‹ƒǤ
ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡Žƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡‡•–‡’‘„Žƒ…‹×‹–‡”‡†‹ƒ‘•‡‘„•‡”˜ƒ„ƒ‡–‘†‘Ž‘•
‡•ƒ›‘•Ǥ
‘ˆ‘”ƒ…‹×
š
™
Curvatura~80°
ͲǤʹͲάͲǤͲͳ
ͻǤ͸͸άͳǤ͹Ͷ
ͲǤͳ͹άͲǤͲʹ
Curvatura~170°
ͲǤͶͷάͲǤͲͶ͵
͸ǤͲ͵άʹǤͳͶ
ͲǤʹ͹άͲǤͲ͹
‹‰̴ͳͶǤ ‹•–‘‰”ƒƒ Ǧ ͵Ͳ’„ ’ƒ”ƒ ͵ …‘’Ž‡Œ‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ȋ‡ †‹ˆ‡”‡–‡• –‘ƒŽ‹†ƒ†‡• †‡
ƒœ—ŽȌǤ ‡–”‘ †‡Ž Š‹•–‘‰”ƒƒ …‘ — ’‡”ˆ‹Ž ‰Ž‘„ƒŽ ȋ‹†‹…ƒ†‘ …‘ —ƒ ŽÀ‡ƒ ‰”‹•Ȍ •‡ ƒŒ—•–ƒ”‘
†‹ˆ‡”‡–‡• ’‹…‘• ƒ•‘…‹ƒ†ƒ• ƒ …ƒ†ƒ …ƒ’ƒƒ †‡ ƒ—•• ȋ‡ ”‘Œ‘ǡ …‡Ž‡•–‡ › „Žƒ…‘Ȍ …‘ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ
Ǥ‡‹†‹…ƒŽ‘•˜ƒŽ‘”‡•’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ’‘•‹…‹×…‡–”ƒŽ›‡Žž”‡ƒ”‡Žƒ–‹˜ƒ’ƒ”ƒŽ‘•’‹…‘•†‡„‹†‘•ƒ
Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡†‹ˆ‡”‡–‡•…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•Ǥ
223
224
DISCUSIÓN
225
226
A. TFAMIMPONEUNACURVATURADE180°SOBRELSP
1. TFAMprovocaunatorsiónde180°enLSP
ƒ ”‡•‘Ž—…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ ’‡”‹–‡ ˜‹•—ƒŽ‹œƒ” Žƒ –‘”•‹× “—‡ ’”‘˜‘…ƒ •‘„”‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ Ǥ •–ƒ ’‡”–—”„ƒ…‹× –‘’‘Ž×‰‹…ƒ “—‡†ƒ –ƒ„‹± ”‡ˆŽ‡Œƒ†ƒ
‡†‹ƒ–‡‡•–—†‹‘•†‡ǡ”ƒ–‹ˆ‹…ž†‘•‡‡Ž‘†‡Ž‘†‡—‹×†‡…‘†‘•’—–‘•†‡
…—”˜ƒ–—”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ†‘•’‘”…ƒ†ƒ†‘‹‹‘
„‘š’‘”•‡’ƒ”ƒ†‘Ǥ
ƒˆ‘”ƒ‡Žƒ“—‡…—”˜ƒ‡Ž—‡•–”ƒ—ƒ•‹‹Ž‹–—†…‘Žƒ•’”‘–‡Àƒ•’”‘…ƒ”‹‘–ƒ•
ȋHeatUnstablenucleoidȌ›ȋIntegrationHostFactorȌ“—‡…‘’ƒ…–ƒ›‡’ƒ“—‡–ƒ
‡Ž ’”‘…ƒ”‹‘–ƒ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹–”‘†—……‹× †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ• ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ȋ‹‰̴ͳȌ ȋ‹…‡ǡ
ƒ‰‡–ƒŽǤͳͻͻ͸Ǣ‘—™ƒ†‹…‡ʹͲͲ͹ȌǤ‡•—ƒ’”‘–‡Àƒ’‡“—‡ÓƒŠ‡–‡”‘†À‡”‹…ƒ“—‡
’”‘˜‘…ƒ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡ ̱ ͳͺͲι ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× †‡ †‘• ”‡•À†—‘• †‡ ’”‘Ž‹ƒ
—› …‘•‡”˜ƒ†‘• ‡ †‘• ’—–‘• †‹ˆ‡”‡–‡• †‡Ž •—”…‘ ‡‘” ȋ—‘ ’‘” …ƒ†ƒ ‘×‡”‘ȌǤ
‡„‹†‘ ƒ “—‡ ‡• —ƒ †‡ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• ’”‹…‹’ƒŽ‡• ‡ ‡Ž ƒ–‡‹‹‡–‘ ›
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–ˆž…‹Ž‡–‡’‘†‡‘•ŽŽ‡‰ƒ”ƒŽƒ…‘…Ž—•‹×“—‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ
“—‡ ’”‘—‡˜‡ †‡•’—±• †‡ Žƒ —‹× …‘ ‡Ž ‡• — ‡…ƒ‹•‘ ’ƒ”ƒ •—
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘Ǥ
†‡ž•ǡ–ƒ„‹±•‡–”ƒ–ƒ†‡—ˆƒ…–‘”†‡–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽǤŽ’ƒ’‡Ž–‘’‘Ž×‰‹…‘
“—‡’”‘˜‘…ƒ•‘„”‡”‡…—‡”†ƒƒŽˆƒ…–‘”†‡–”ƒ•…”‹’…‹×—…Ž‡ƒ”†‡—‹×ƒŽƒ…ƒŒƒ
ȋȌȋ‹‰̴ͳȌǤ•‡—‡†‡ˆ‘”ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒƒ—ƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ŽŽƒƒ†ƒ…ƒŒƒ
•‹–—ƒ†ƒ͵Ͳ’„”À‘ ƒ””‹„ƒ†‡Ž•‹–‹‘†‡ ‹‹…‹‘ †‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ •‹‹Žƒ”ƒ“—‡
—‡Žƒ”‡‰‹×Ǧ͵ͷƒǦͳͷ’„Ǥƒ—‹×†‡’”‘˜‘…ƒ—ƒ†‹•–‘”•‹×‡‡Ž‡†‹ƒ–‡Žƒ
‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡”‡•À†—‘•†‡ˆ‡‹ŽƒŽƒ‹ƒ†‡•—•Š‘Œƒ•Ⱦ‡‡Ž•—”…‘‡‘”ǡ’”‘˜‘…ƒ†‘—
†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ Ž‘…ƒŽ › —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ˆ‹ƒŽ †‡ ͺͲι ȋ‹‘Ž‘˜ǡ Š‡ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻ͸ȌǤ •–ƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ’‡”‹–‡ ‡Ž ”‡…Ž—–ƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ ƒ“—‹ƒ”‹ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×›’”‘—‡˜‡—ƒƒ’‡”–—”ƒ‡Žƒœ‘ƒ”‹…ƒ‡…‡”…ƒƒƒŽ•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
ƒ–‘‡›Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ˜‹‡‡†ƒ†ƒ’‘”Žƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡”‡•À†—‘•Š‹†”‘ˆ×„‹…‘•
‡ ‡Ž •—”…‘ ‡‘” †‡Ž ǡ …‘ †‘• ’—–‘• †‡ Š‡†‹†—”ƒǡ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ
•‹‹Žƒ”ǤŽ‹‰—ƒŽ“—‡•—…‡†‡‡Ǥ
227
‹‰̴ͳǤ•–”—…–—”ƒ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒǡ›‡…‘’Ž‡Œ‘…‘•—•”‡•’‡…–‹˜‘•ǯ•Ǥ•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”
…‘‘ ‡ –‘†‘• Ž‘• …ƒ•‘• ‡š‹•–‡ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ’”‘˜‘…ƒ†ƒ ’‘” Žƒ —‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡ÀƒǤ Ǧʹʹ
ȋ—„‹‘Ǧ‘•‹ƒŽ•ǡ‹†‘™‡–ƒŽǤȌǡǦǯ•‹–‹‘†‡—‹×ȋ‘—™ƒ†‹…‡ʹͲͲ͹ȌǡŠ—ƒƒ‡…‘’Ž‡Œ‘…‘Žƒ…ƒŒƒ
ȋ‹‘Ž‘˜ǡŠ‡‡–ƒŽǤͳͻͻ͸ȌǤ
2. DinámicadelcomplejoTFAMLSP
ŽŠ‡…Š‘“—‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ‘’—†‹‡•‡‡š’Ž‹…ƒ”Ž‘•†ƒ–‘•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•†‡
‡ •‘Ž—…‹× ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹ ‹†‹…ƒ …‹‡”–ƒ †‹ž‹…ƒ ‡ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘
ǦʹʹǤ‡•‡ƒ‡ŽŽ‘ǡŽ‘•†‘•‡•…‡ƒ”‹‘•“—‡‡Œ‘”ƒŒ—•–‡’”‡•‡–ƒ„ƒ‡”ƒǡ’‘”—ƒ
’ƒ”–‡ǡ’ƒ”ƒŽƒ•‹–—ƒ…‹×‡“—‡‡Ž‡”ƒ ‹†±–‹…‘ƒŽ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘ǡ …‘ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡
ͳͺͲιǡ›•‡†‡ˆ‹Àƒ…‘‘…—‡”’‘”À‰‹†‘–‘†ƒŽƒ’”‘–‡Àƒ‡š…‡’–‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ…‘–‘–ƒŽ
Ž‹„‡”–ƒ† ȋ”‡•À†—‘• ʹʹͷǦʹͶ͸Ȍ ȋ‡•…‡ƒ”‹‘ ͳȌǤ ƒ”ƒ ‡Ž •‡‰—†‘ ‡•…‡ƒ”‹‘ǡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡”ƒ
†‡ˆ‹‹†ƒ …‘‘ — …—‡”’‘ ”À‰‹†‘ ’ƒ”ƒ ͳ › Žƒ ”‡‰‹× †‡Ž Ž‹‡”ǡ †ƒ†‘ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ƒ
ʹǡ›…‘‡Ž …—”˜ƒ†‘ͻͲι’ƒ”ƒŽƒ”‡‰‹× †‡—‹×†‡ ͳȋ‡•…‡ƒ”‹‘͸ȌǤ‘”Ž‘
–ƒ–‘ǡ‡•–‘•‡š’‡”‹‡–‘•insilico•—‰‡”Àƒ—•‹•–‡ƒ…‘…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•ž•‘‡‘•
…‘’ƒ…–ƒ• …‘ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ’‘•‹„Ž‡• ‘˜‹‹‡–‘• ‘Ž‡…—Žƒ”‡• •—–‹Ž‡• ‡–”‡ ‡ŽŽƒ•ǡ ›ƒ
ˆ—‡•‡—Ž‹‰‡”ƒ”‡•’‹”ƒ…‹×†‡Ž‘—†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘†‡
ʹǤ
”‡Žƒ…‹×…‘‡•–ƒ•‘•’‡…ŠƒǡŽ‘•‡•ƒ›‘••’’‡”‹–‹‡”‘†‹•–‹‰—‹”Žƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•†‹ˆ‡”‡–‡•‡Žƒ—‡•–”ƒ‡”‡Žƒ…‹×ƒŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ŽǤ‹†‹…ƒ
“—‡ ‡š‹•–‡ †‘• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ǣ —ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× …‘ — ‡Ž‡˜ƒ†‘
‰”ƒ†‘ †‡ Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ† ȋ•— Š‹•–‘‰”ƒƒ —‡•–”ƒ — ’‹…‘ —› ƒ…Š‘Ȍ …‘ —ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ
‡–”‡ •‘†ƒ• †‡ ̱ͷͻ % ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ — ž‰—Ž‘ †‡ ̱ ͳ͹ͲιǤ •–ž …‘ˆ‘”ƒ…‹× ‡•–ž ‡
…‘…‘”†ƒ…‹ƒ …‘ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ• †‡•…”‹–ƒ•Ǥ ‘” ‘–”ƒ ’ƒ”–‡ ‡š‹•–‡ —ƒ
…‘ˆ‘”ƒ…‹×’”‡•‡–‡‡ƒŽ‰—ƒ†‡Žƒ•‡†‹†ƒ•ǡ…‘—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡•‘†ƒ•†‡̱ͺ͹
%ǡŽ‘…—ƒŽ‹†‹…ƒ—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡̱ͺͳιǤ‡„‹†‘ƒ“—‡
ͳ’”‡•‡–ƒƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†“—‡
ʹ’‘”›“—‡‡‰‡‡”ƒŽŽƒ—‹×†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š–À’‹…ƒ‡–‡’”‘˜‘…ƒ—
ž‰—Ž‘ †‡ –‘”•‹× ‡–”‡ ͹Ͳ ƒ ͳͳͲιǡ ’‘†”Àƒ‘• ’‡•ƒ” “—‡ ‡•–ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž †‡
̱ͺͲ釕†‡„‹†ƒƒŽƒ—‹×†‡
ͳƒŽǤ†‡ž•…‘‹…‹†‡…‘Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡…—”˜ƒ–—”ƒ
‘„–‡‹†‘•’ƒ”ƒ‡Ž†‘‹‹‘
ͳ‡•’Ǥ
ŽŽ‘ •—‰‹‡”‡ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ —ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× ‹–‡”‡†‹ƒ †‡ —‹× “—‡ ’”‘˜‘…ƒ —ƒ
…—”˜ƒ–—”ƒƒŽž•‹‡•–ƒ„Ž‡ǡ†‘†‡‡š‹•–‡Žƒ—‹×†‡
ͳƒŽ†ƒ†‘Ž—‰ƒ”ƒ—ƒ
’”‹‡”ƒŠ‡†‹†—”ƒ‡–”‡’ƒ”‡•†‡„ƒ•‡•Ǥ‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡ•‡†ƒ”ÀƒŽƒ—‹×†‡
ʹ“—‡
…‘Œ—–ƒ‡–‡…‘
ͳ†ƒ”ÀƒŽ—‰ƒ”ƒŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͳͺͲιǡž•‡•–ƒ„Ž‡‡‡”‰±–‹…ƒ‡–‡Ǥ
•–‡–‹’‘†‡‡…ƒ‹•‘†‡—‹×…‘‡•’‡…‹‡•‹–‡”‡†‹ƒ••‡Šƒ†‡•…”‹–‘–ƒ„‹±’ƒ”ƒ‡Ž
…ƒ•‘†‡›‡†‹ƒ–‡‡š’‡”‹‡–‘•†‡•’Ǥ•ƒ›‘•†‡•’‡…‘’Ž‡Œ‘†‡
…‘ „‘š —‡•–”ƒ — ‡Ž‡˜ƒ†‘ †‹ƒ‹•‘ …‘ –”ƒ•‹…‹‘‡• ƒ„”—’–ƒ• ‡–”‡
ïŽ–‹’Ž‡• ‡•–ƒ†‘• †‡ ȋ…ŠŽ—‡•…Š‡ǡ ‡‹••̴ʹͲͲͺȌǤ Ž Š‹•–‘‰”ƒƒ †‡ †‹•–”‹„—…‹× ‡
–‹‡’‘• †‡ ͹ͷͲ• ”‡˜‡Žƒ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ Šƒ•–ƒ •‡‹• †‹•…”‡–‘• ‡•–ƒ†‘•ǡ ‘•–”ƒ†‘ “—‡ ‡Ž
‡…ƒ‹•‘†‡—‹×†‡ƒŽ‡•ž•…‘’Ž‡Œ‘†‡Ž‘“—‡•‡’‡•ƒ„ƒȋ‹‰ʹȌǤƒ”ƒ
‡Ž—•‘†‡•’timeresolved’‡”‹–‹×‡–‡†‡”Žƒ…‹±–‹…ƒ†‡…—”˜ƒ–—”ƒȀ‘…—”˜ƒ–—”ƒ‡
‡Žǡ†‘†‡‡š‹•–‡—‡•–ƒ†‘‹–‡”‡†‹‘…‘—’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡…—”˜ƒ†‘ȋ—œ‡–•‘˜ǡ
—‰‹—”ƒ‡–ƒŽǤʹͲͲ͸Ȍȋ‹‰ʹȌǤ
228
‹‰ʹǤ‹ž‹…ƒ†‡Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•’ƒ”ƒ›…‘•—•”‡•’‡…–‹˜‘•‡†‹ƒ–‡‡•–—†‹‘•†‡•’ǤȋȌȋȌ
ƒ”ƒˆ—‡’‘•‹„Ž‡†‡ˆ‹‹”—‡•–ƒ†‘‹–‡”‡†‹‘‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡–±…‹…ƒ•†‡timeresolved…‘–‹‡’‘•†‡Ž
‘”†‡†‡•ǤȋȌȋȌƒ”ƒǡ‡Ž†‹ƒ‰”ƒƒ†‡†‹•–”‹„—…‹×†‡‡ˆ—…‹×†‡Ž–‹‡’‘’‡”‹–‡†‹•–‹‰—‹”
†‹ˆ‡”‡–‡•‡•’‡…‹‡•†‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‹ˆ‡”‡–‡Ǥ
B. TFAM Y SU RECONOCOIMIENTO ESPECÍFICO DE
SECUENCIA
‡•–‡ƒ’ƒ”–ƒ†‘†‡†‹•…—•‹×•‡’”‡–‡†‡’”‘ˆ—†‹œƒ”‡‡Ž”‡…‘‘…‹‹‡–‘‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡
•‡…—‡…‹ƒ’‘”’ƒ”–‡†‡‡›Žƒ•‹’Ž‹…ƒ…‹‘‡•‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǤƒŽ›…‘‘•‡
Šƒ …‘‡–ƒ†‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ †‹”‡…–ƒ‡–‡ …‘ Ž‘• —…Ž‡×–‹†‘•
•‹–—ƒ†‘• ‡–”‡ Ǧ͵ͷ › Ǧͳ͹ ȋ‹•Š‡”ǡ ‘’’‡” ‡– ƒŽǤ ͳͻͺ͹ȌǤ †‡ž• •‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ “—‡ Žƒ
†‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ‡Ž •‹–‹‘ †‡ —‹× ƒ › ‡Ž •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡• ‡•‡…‹ƒŽ
’ƒ”ƒŽƒƒ…–‹˜‹†ƒ††‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ’”‘‘–‘”ƒȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
1. SecuenciasputativasdeuniónpordominiosHMGbox
ƒŽ›…‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘‡š‹•–‡†‘•–‹’‘•†‡†‘‹‹‘•
„‘š†‡–”‘†‡Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ†‡
’”‘–‡Àƒ• ǣ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ȋ
„‘š ssȌ › —‹× ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡
•‡…—‡…‹ƒȋ
„‘šnssȌȋ˜‡”–”‘†—……‹×ǡƒ’ƒ”–ƒ†‘Ǥ͸ȌǤ‡†‹ƒ–‡Žƒ…‘’ƒ”ƒ…‹×†‡Ž‘•
•‹–‹‘• †‡ —‹× ’ƒ”ƒ „‘š ss ȋ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǣ ǡ ǡ Ȍ ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ †‡ˆ‹‹” —ƒ
•‡…—‡…‹ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡—‹×‡Žƒ”‡‰‹×†‡Ž•—”…‘‡‘”’ƒ”ƒŽ‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡
—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒȋƒ—†‡–ǡ–‡Š‡Ž‹‡–ƒŽǤͳͻͻ͵Ȍǣ
229
5’A/TA/TCAAAG3’
ƒ–‘Žƒ”‡‰‹×’”‘‘–‘”ƒ›ǡ’ƒ”ƒŠ—ƒ‘•ȋŠǡŠȌ›”ƒ–אȋǡȌǡ
…‘–‹‡‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•’—–ƒ–‹˜ƒ•†‡‹–‡”ƒ……‹×’ƒ”ƒ
„‘šǤ•–‘••‹–‹‘••‡‡…—‡–”ƒ
…‘Ž‘…ƒ†‘•‡–ž†‡‡Ž‘•’”‘‘–‘”‡•›•‡‡…—‡–”ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ†‘•‡–”‡ͷ›͸„ƒ•‡•Ǥƒ
‘”‹‡–ƒ…‹× †‡ Ž‘• •‹–‹‘• †‡ —‹× †‡ „‘š ‡• ‘’—‡•–ƒ ’ƒ”ƒ › ǡ Ž‘ …—ƒŽ •‡
”‡Žƒ…‹‘×…‘‡Ž…ƒ”ž…–‡”„‹†‹”‡……‹‘ƒŽ‡Ž‘••‹–‹‘•†‡—‹×†‡‡Ž‘•’”‘‘–‘”‡•
ȋ‹•Š‡”ǡ‘’’‡”‡–ƒŽǤͳͻͺ͹ȌǤ‡„‹†‘ƒ“—‡Ž‘•’ƒ”‡•†‡„ƒ•‡ȉ›ȉ•‘‹†‹•–‹‰—‹„Ž‡•
‡ ‡Ž •—”…‘ ‡‘”ǡ ‡Ž ‡š–”‡‘ ͵ǯ †‡ Ž‘• •‹–‹‘• †‡ —‹× ’ƒ”ƒ „‘š •‡ ‡…—‡–”ƒ
’ƒ”–‹…—Žƒ”‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†‘• ‡ Ž‘• ’”‘‘–‘”‡• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ‡• ȋ‹‰̴ͳȌǤ †‡ž• Ž‘•
‡•ƒ›‘•†‡‹–‡”ˆ‡”‡…‹ƒ’‘”‡–‹Žƒ…‹×‘•–”ƒ„ƒ”‡‰‹‘‡•†‡…‘–ƒ…–‘’ƒ”ƒ‡Žƒ•
œ‘ƒ• †‘†‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡•–ƒ• •‡…—‡…‹ƒ• ’—–ƒ–‹˜ƒ• †‡ ‹–‡”ƒ……‹× ’ƒ”ƒ „‘š ss
ȋ‹‰̴ͳȌ
‹‰̴ͳǤ‡‰‹‘‡•’”‘‘–‘”ƒ•’ƒ”ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ’‡•ƒ†ƒȋȌ›Ž‹‰‡”ƒȋȌǡ…‘Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡—‹×’ƒ”ƒǤ
Ž‹Žƒ•‡—‡•–”ƒŽƒ•…ƒŒƒ•’”‡†‹…Šƒ•’ƒ”ƒŽƒ—‹×†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒȋͷǯǦȀȀ
Ǧ͵ǯȌǤ ‘• —…Ž‡×–‹†‘• ”‘†‡ƒ†‘• …‘ — …À”…—Ž‘ •‘ ƒ“—‡ŽŽ‘• “—‡ —‡•–”ƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘ Žƒ ’”‘–‡Àƒ
‡†‹ƒ–‡‡•ƒ›‘•†‡’”‘–‡……‹×’‘”‡–‹Žƒ…‹×ǤȋFisher,etal.1987)
‘ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ”‡•—‡Ž–ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ʹʹǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡
ƒ–”‹„—‹” ‡•–ƒ• •‡…—‡…‹ƒ• ’”‡†‹…Šƒ• †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š …‘ Žƒ
”‡‰‹‘‡•†‡ʹʹǡ†‡ˆ‹‹†ƒ•…‘‘”‡‰‹×ͳ›”‡‰‹×ʹȋ‹‰̴ʹȌǤ
‹‰̴ʹǤ ‡…—‡…‹ƒ ’”‘‘–‘”ƒ †‡ ǡ …‘ Žƒ ”‡‰‹× †‡ —‹× †‡ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†ƒ ‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• ȋ—„‹‘Ǧ
‘•‹ƒŽ•ǡ‹†‘™‡–ƒŽǤȌ•‘„”‡ƒ†ƒ‡‰”‹•Ǥƒ•…ƒŒƒ•’—”’—”ƒ‹†‹…ƒŽƒ••‡…—‡…‹ƒ’”‡†‹…Šƒ†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ
’ƒ”ƒ Ž‘• †‘‹‹‘ „‘š ȋƒ—†‡–ǡ ‡– ƒŽǤͳͻͻ͵Ȍǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ Žƒ• …ƒŒƒ• ƒ”ƒŒƒ › ˜‡”†‡ ‹†‹…ƒ Žƒ• œ‘ƒ• †‡
…‘–ƒ…–‘†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
ͳ›
ʹ†‡ǡ”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡ǤFisher,etal.
2. MotivoinvertidoAAC
—”ƒ–‡Žƒ†‡•…”‹’…‹×†‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡…‘ʹʹǡ‡•’‘•‹„Ž‡†‡ˆ‹‹”—‘–‹˜‘
‹˜‡”–‹†‘ ’ǦͳͲ’„Ǧ’ ȋ†‘†‡ ‘ ‹†‹…ƒ Ž‘• Ž—‰ƒ”‡• †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×Ȍǡ “—‡ •‹‰—‡ Žƒ
230
•‹‡–”Àƒ „‹ƒ”‹ƒ •‹‹Žƒ” †‡ Ž‘• „‘šǤ …‘–‹—ƒ…‹× •‡ †‹•…—–‡ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ ‡•–‡
‘–‹˜‘ǡ“—‡•‡‡…—‡–”ƒ‡•–”‡…Šƒ‡–‡”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘Žƒ’”‡•‡…‹ƒ‡ʹʹ†‡Žƒ•
•‡…—‡…‹ƒ• †‡ˆ‹‹†ƒ• …‘‘ •‡…—‡…‹ƒ• …‘•‡•‘ †‡ —‹× ’ƒ”ƒ †‘‹‹‘• „‘š ss
ȋ‹‰̴͵Ȍǡ ƒ—“—‡ Žƒ •—’‡”’‘•‹…‹× †‡ Žƒ• …ƒŒƒ• †‡ˆ‹‹†ƒ• ’ƒ”ƒ „‘š ‡ Š ”‡ƒŽ‹œƒ†ƒ
’‘”‹•Š‡”ǡetal.‘‡…ƒŒƒ’‡”ˆ‡…–ƒ‡–‡‡‡Ž•‡‰—†‘‘–‹˜‘Ǥ
‹‰̴͵Ǥ ‡…—‡…‹ƒ ’”‘‘–‘”ƒ †‡ ǡ …‘ Žƒ ”‡‰‹× †‡ —‹× †‡ •‘„”‡ƒ†ƒ ‡ ‰”‹•Ǥ ƒ• …ƒŒƒ• ’ï”’—”ƒ
‹†‹…ƒŽƒ••‡…—‡…‹ƒ’”‡†‹…Šƒ†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ’ƒ”ƒŽ‘•†‘‹‹‘
„‘šȋLaudet,etal.),‹‡–”ƒ•“—‡Žƒ•
…ƒŒƒ•ƒ”ƒŒƒ›˜‡”†‡‹†‹…ƒŽƒ•œ‘ƒ•†‡…‘–ƒ…–‘†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
ͳ›
ʹ†‡ǡ”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡Ǥ
”‘Œ‘•‡—‡•–”ƒ‡Ž‘–‹˜‘‹˜‡”–‹†‘ȋͷǯǯǦͳͲ’„ǦǯȌǤFisher,etal.
2.1. ConservaciónentremLSPyhLSP,eintercambiofuncional
Ž …‘’ƒ”ƒ” Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• “—‡ ‰‘„‹‡”ƒ Žƒ ‡•’‡…‹ˆ‹…‹†ƒ† †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× †‡ ”ƒ–א
ȋȌ›Š—ƒ‘ȋŠȌ‡•’‘•‹„Ž‡†‹ˆ‡”‡…‹ƒ”†‘•”‡‰‹‘‡•“—‡ƒŽ•‡”—–ƒ†ƒ•ƒŽ–‡”ƒ‡Ž
‹˜‡Ž†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ȋ
ƒ•’ƒ”‹ǡƒŽ‡„‡”‰‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǣPPEoProximalPromoterElementǡ
Žƒ ”‡‰‹× ’”‘‘–‘”ƒ “—‡ ƒŽ„‡”‰ƒ Žƒ• ’‘•‹…‹‘‡• Ǧͳ ƒ ǦͶǡ “—‡ ‡• ‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡ •‡•‹„Ž‡ ƒ
—–ƒ…‹‘‡•Ǣ ›DPE:DistalPromoterElementǡ“—‡ …‘’”‡†‡Žƒ”‡‰‹×†‡Ǧͳ͹ƒǦʹͲǤ•–ƒ
”‡‰‹×†‹•–ƒŽ•‡‡…—‡–”ƒ‹…Ž—‹†ƒ†‡–”‘†‡Žƒ”‡‰‹×†‡—‹×’ƒ”ƒǤ
ŽƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡Š›”‡˜‡Žƒ„ƒ“—‡Ž‘•—…Ž‡×–‹†‘••‹–—ƒ†‘•‡Ǧͳ͹ǡǦͳͻ›ǦʹͲ•‡
‡…—‡–”ƒ …‘•‡”˜ƒ†‘• ‡–”‡ Žƒ• †‘• ”‡‰‹‘‡• ’”‘‘–‘”ƒ•ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž
—…Ž‡×–‹†‘•‹–—ƒ†‘‡Žƒ’‘•‹…‹×Ǧͳͺ‡•—ƒ’ƒ”ƒŠ›’ƒ”ƒǤ•–ƒ–”ƒ•‹…‹×†‡
ƒ ’”‘˜‘…ƒ Žƒ ‹Šƒ„‹Ž‹†ƒ† †‡ Š ’ƒ”ƒ ƒ…–‹˜ƒ” Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× †‡  ȋ
ƒ•’ƒ”‹ǡ
ƒŽ‡„‡”‰‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌȋ‹‰̴ͶȌǤ
‹‰̴ͶǤ‘’ƒ”ƒ…‹×‡–”‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒŠ›Ǥ‘•ƒ•–‡”‹•…‘•”‡’”‡•‡–ƒŽ‘•—…Ž‡×–‹†‘•…‘•‡”˜ƒ†‘•
‡–”‡Žƒ•†‘••‡…—‡…‹ƒ•Ǥ‘Žƒ”‡‰‹×†‡—‹×†‡ƒȋǦͳ͹ƒǦ͵ͷ’„Ȍ•‘„”‡ƒ†ƒ‡‰”‹•›Žƒ”‡‰‹×†‡
…‘–ƒ…–‘†‡
ͳǦ‡ƒ”ƒŒƒǤƒ…ƒŒƒ”‘Œƒ‹†‹…ƒ‡Ž‘–‹˜‘‹˜‡”–‹†‘ǤGaspari,etalǤ
ƒ•’ƒ”‹ǡetal.‘„•‡”˜ƒ”‘“—‡‡Ž•‹•–‡ƒŠ—ƒ‘‘’—‡†‡ŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ƒ
’ƒ”–‹”†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ•ƒŽ˜ƒŒ‡†‡Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡ…—ƒ†‘•‡‹–”‘†—…‡Žƒ”‡‰‹×†‡Š
†‡ ǦͶͲ ƒ Ǧͳͳ ’„ǡ ‡š‹•–‡ —ƒ ˆ—‡”–‡ –”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ †‡ž•ǡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ …‘•–”—……‹× †‡
•‡…—‡…‹ƒ• ’”‘‘–‘”ƒ• ŠÀ„”‹†ƒ• ‡–”‡ ”ƒ–א › Š—ƒ‘ǡ ˆ—‡ ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ Žƒ
—–ƒ…‹×†‡Žƒ”‡‰‹×†‡Ǧͳ͹ƒǦʹͲƒ—Žƒ„ƒŽƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
•–ƒ”‡‰‹×†‡‰”ƒ‹’‘”–ƒ…‹ƒ’ƒ”ƒŽƒƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋ—…Ž‡×–‹†‘†‡Ǧͳ͹ƒ
ǦʹͲ’„Ȍ…‘–‹‡‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒͷǯǦǦ͵ǯǡ›…‘‹…‹†‡…‘Žƒ”‡‰‹×†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡
ͳ
231
†‡‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒʹʹǡ…‘…”‡–ƒ‡–‡…‘‡Ž‘–‹˜‘ͷǦǯǦ͵’”‘’—‡•–‘ƒ’ƒ”–‹”
†‡Žƒ”‡•‘Ž—…‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒǤ
2.2. ConservacióndelmotivoAACentreLSPdehominoides
—ƒ†‘•‡”‡’”‡•‡–ƒŽƒ••‡…—‡…‹ƒ•†‡†‡ͷŠ‘‹‘‹†‡•ȋŠ—ƒƒǡ‰‘”‹Žƒǡ…Š‹’ƒ…±
…‘ïǡ…Š‹’ƒ…±›‰›ǡ‘”ƒ‰—–žȌ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡Ž’”‹‡”‘–‹˜‘†‡Ǧ
ͳͺƒǦʹͲ’„•‡‡…—‡–”ƒ…‘•‡”˜ƒ†‘‡–”‡Žƒ•…‹…‘•‡…—‡…‹ƒ•ȋ‹‰̴ͷȋȌȌǤ‹‡–”ƒ•“—‡
’ƒ”ƒ‡Ž•‡‰—†‘‘–‹˜‘‹˜‡”–‹†‘†‡Ǧ͵ͳƒǦ͵͵’„ǡ‡š‹•–‡—ƒƒ›‘”†‹˜‡”‰‡…‹ƒ‡‡Ž
…ƒ•‘†‡Žƒ„ƒ•‡‡Žƒ’‘•‹…‹×Ǧ͵ʹȋ’‘•‹…‹×ͳ͸‡‡Ž‘‰‘†‡Žƒ‹‰̴ͷȌǡƒ—“—‡•‹‡’”‡
•‡ƒ–‹‡‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ†‡ͳͲ’„‡–”‡Ž‘•‘–‹˜‘•Ǥ
2.3. ConservacióndelmotivoAACentrelassecuenciasdeuniónaTFAM
—ƒ†‘ •‡ ƒŽ‹‡ƒ Žƒ• †‹˜‡”•ƒ• •‡…—‡…‹ƒ• †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ ‡ ‡Ž –
Š—ƒ‘ȋ†‡•…”‹–ƒ•ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ˜‡”–”‘†—……‹×ǡƒ’ƒ”–ƒ†‘ǤͷǤͳǤʹǤȌǣǡͳǡ‡Ǣ‡•
’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ‡Ž ï‡”‘ †‡ —…Ž‡×–‹†‘• ‡–”‡ Žƒ• ”‡’‡–‹…‹‘‡• †‡ –”‹—…Ž‡×–‹†‘•
‹˜‡”–‹†ƒ•‡••‹•–‡ž–‹…ƒ‡–‡ͳͲ’„ȋ‹‰̴ͷȋȌȌǤ
ŽŽ‘•—‰‹‡”‡“—‡‡Ž‘†‘†‡—‹×†‡ƒ‡•–ƒ••‡…—‡…‹ƒ•’‘†”Àƒ•‡”–‘’‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡
•‹‹Žƒ”Ǥ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡Ž ’”‹‡” ‘–‹˜‘ ‡• ‹†±–‹…‘ ‡–”‡ Žƒ• …—ƒ–”‘
•‡…—‡…‹ƒ• †‡ —‹×ǡ ‡Ž •‡‰—†‘ ‘–‹˜‘ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡‘• …‘•‡”˜ƒ†‘ ȋ–ƒ •×Ž‘ •‡
ƒ–‹‡‡…‘•‡”˜ƒ†‘‡–”‡ͳ›ȌǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡•–‡’”‹‡”‘–‹˜‘’ƒ”‡…‡•‡”
‹’”‡•…‹†‹„Ž‡ ’ƒ”ƒ Žƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ’‘” ’ƒ”–‡ †‡Ž †‘‹‹‘ ͳ †‡
Ǥ
‹‰̴ͷǤ‘•‡”˜ƒ…‹×‡–”‡•‡…—‡…‹ƒ•†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ’‘”ǡ”‡’”‡•‡–ƒ†‘‡ˆ‘”ƒ†‡
ȋ”‘‘•ǡ
‘‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤȋȌŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡ͷ•‡…—‡…‹ƒ•†‡—‹×†‡‡†‹ˆ‡”‡–‡•‘”‰ƒ‹•‘•ȋŠ—ƒƒǡ‰‘”‹Žƒǡ
…Š‹’ƒ…±…‘ïǡ…Š‹’ƒ…±’‹‰‡‘ǡ‘”ƒ‰—–žȌǡ†‘†‡Žƒ•…ƒŒƒ•‰”‹•‡•—‡•–”ƒŽƒ•”‡‰‹‘‡•†‡—‹×’ƒ”ƒ
232
ͳ›
ʹ†‡‡ŠǤƒ•ˆŽ‡…Šƒ•‹†‹…ƒŽ‘••‹–‹‘•†‡‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡‡—ͷͺ›‡—ͳͺʹǤ‹ƒŽ‡–‡
•—„”ƒ›ƒ†‘‡‡‰”‘•‡‡…—‡–”ƒŽ‘•‘–‹˜‘•ǤȋȌŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡
Šǣǡǡ‡ǡ†‘†‡•—„”ƒ›ƒ†‘‡‡‰”‘•‡—‡•–”ƒŽ‘•‘–‹˜‘•Ǥ
2.4. EjemplodemotivoensecuenicasdeunióndexlTFAM
ƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ‘–‹˜‘• ‡ Ž‘• •‹–‹‘• †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ Šƒ •‹†‘ –ƒ„‹±
†‡•…”‹–‘’ƒ”ƒ•—Š‘×Ž‘‰‘‡XenopuslaevisǡxlǦǤŽŠ‡…Š‘†‡“—‡xlǦ•‡—‡†‡
ˆ‘”ƒ –‡–”ƒ±”‹…ƒ •—‰‹‡”‡ “—‡ ‡Ž •‹–‹‘ †‡ —‹× †‡„‡ ‡•–ƒ” …‘’—‡•–‘ ’‘” ’‡“—‡Óƒ•
•‡…—‡…‹ƒ• ”‡’‡–‹†ƒ• “—‡ •‘ ”‡…‘‘…‹†ƒ• ’‘” „‘šǡ ‡•ƒ„Žƒ†ƒ• †‡ ˆ‘”ƒ •‹±–”‹…ƒ
ȋ–‘•Š‡…Š‹ǡ ‘‰‡Šƒ‰‡ ‡– ƒŽǤ ͳͻͻ͹ȌǤ –‘•Š‡…Š‹ǡ et alǤ ƒŽ‹‡ƒ”‘ –‘†ƒ• Žƒ•
•‡…—‡…‹ƒ• †‡ —‹× †‡ xlǦǡ ’”‡˜‹ƒ‡–‡ †‹˜‹†‹†ƒ• ’‘” Žƒ ‹–ƒ† › ƒŽ‹‡ƒ†ƒ• ‡
•‡–‹†‘ …‘–”ƒ”‹‘ǡ Ž‘ …—ƒŽ ’‡”‹–‹× †‡ˆ‹‹” ‡Ž •‹‰—‹‡–‡ ‘–‹˜‘ǣ ȋǣ ‘ Ȍ
•‡’ƒ”ƒ†‘ ’‘” †‘• ‘ –”‡• „ƒ•‡• †‡Ž •‹‰—‹‡–‡ ‘–‹˜‘ Ǥ ƒ• ‹–ƒ†‡• •‡ ‡…—‡–”ƒ
•‡’ƒ”ƒ†ƒ•ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡’‘”͵‘͹–›•‘‹˜‡”–‹†ƒ•—ƒ”‡•’‡…–‘ƒŽƒ‘–”ƒǡˆ‘”ƒ†‘
‡–‘…‡•—Ž—‰ƒ”‘•‹–‹‘†‡—‹×…‘•‹‡–”Àƒ†‹ƒ†ƒȋ‹‰̴͸ȌǤ„‘•‘–‹˜‘•‘•‹‡’”‡
•‡ ‡…—‡–”ƒ ’”‡•‡–‡• › •— …‘„‹ƒ…‹× ’—‡†‡ †‹ˆ‡”‹”ǡ ‡•–‘ ‡• …‘•‹•–‡–‡ …‘ Žƒ
Š‹’×–‡•‹•†‡“—‡…ƒ†ƒ—‘†‡‡•–‘••‹–‹‘•‡•”‡…‘‘…‹†‘’‘”—†‘‹‹‘
„‘šǤ
‹‰̴͸ǣ žŽ‹•‹• †‡ Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• †‡ —‹× †‡ šŽǦ ƒ –Ǥ ȋȌ ‹ƒ‰”ƒƒ †‡ Žƒ ”‡‰‹× †‡ …‘–”‘Ž †‡
–Ǥ ‘• •‹–‹‘• †‡ —‹× †‡ šŽǦ ‡•–ž ‹†‹…ƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ Ž‘• טƒŽ‘• •‘„”‡ƒ†‘•Ǥ ȋȌ Œ‡’Ž‘ †‡ Žƒ
‘”‹‡–ƒ…‹×†‡Žƒ†‹ƒ†ƒ’ƒ”ƒ‡Ž•‹–‘͸†‡—‹×ǤȋȌŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡Ž‘••‹–‹‘•†‡—‹×ƒǤ(Antoshechkinet
alǤȌ
‹ Ž‘ …‘’ƒ”ƒ‘• …‘ Ž‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• › ‡Ž …‘‘…‹‹‡–‘ †‡ Žƒ —‹× †‡ Š ƒ ʹʹǡ
’‘†”Àƒ‘•…‘…Ž—‹”“—‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ˆ‹‹†ƒ…‘‘ͷǦ’ǦͳͲ’„Ǧ’Ǧ͵ǡ…‘‡•–‡–‹’‘†‡
•‹‡–”Àƒ †‹ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‘–‹˜‘ ǡ …‘ˆ‘”ƒ — ”‡“—‹•‹–‘ ’ƒ”ƒ Žƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡
•‡…—‡…‹ƒ†‡Ǥ†‡ˆ‘”ƒž•‹’”‡•…‹†‹„Ž‡‡Ž’”‹‡”‘–‹˜‘ͷǯǦǦ͵ǯǡ“—‡”‡ƒŽ‹œƒ
‡Ž…‘–ƒ…–‘…‘‡Ž†‘‹‹‘
ͳ†‡›•‡‡…—‡–”ƒž•‡š–‡•ƒ‡–‡…‘•‡”˜ƒ†‘
‡–”‡ •‡…—‡…‹ƒ• †‡ › Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• •‡…—‡…‹ƒ• Š—ƒƒ• †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡
•‡…—‡…‹ƒǤ•–‘‡•–ƒ”Àƒ”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘‡ŽŠ‡…Š‘“—‡
ͳ’”‡•‡–ƒ—ƒƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†
’‘” “—‡ ʹǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ’‘†”Àƒ •—‰‡”‹”•‡ “—‡ ‡Ž ‘–‘” ‘ “—‹‡ †‹”‹‰‡ Žƒ —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒ•‡”Àƒ
ͳƒ–”ƒ˜±•†‡Ž”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡Ž‘–‹˜‘Ǥ
233
3. ImplicaciónenergéticaAACyprecurvaturainicial
žŽ‹•‹•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•›†‡—–ƒ‰±‡•‹•†‡Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•ˆ‘”ƒ†‘•’‘”†‘‹‹‘•
„‘š
ȋ›ƒ •‡ƒ †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ …‘‘ ‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒȌ ‹†‹…ƒ “—‡ —ƒ ’ƒ”–‡ •‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒ †‡Ž
†‘„Žƒ‹‡–‘ †‡Ž ‡• ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× †‡ …ƒ†‡ƒ Žƒ–‡”ƒŽ‡• †‡ ”‡•À†—‘•
‡•’‡…Àˆ‹…‘•‡–”‡Žƒ•„ƒ•‡•†‡Žǡ‹’Ž‹…ƒ†‘—ƒ—‡–‘†‡Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡roll‡‡•–‘•
’—–‘•Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡŠƒ›“—‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡Žƒ‹•‡”…‹×‘‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡”‡•À†—‘•‡–”‡
Žƒ• „ƒ•‡• ‡• — ’”‘…‡•‘ –‡”‘†‹ž‹…ƒ‡–‡ †‡•ˆƒ˜‘”ƒ„Ž‡Ǥ –‘…‡•ǡ Žƒ …ƒ†‡ƒ Žƒ–‡”ƒŽ
’—‡†‡ •‹–—ƒ”•‡ ‡–”‡ Žƒ• „ƒ•‡• †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ƒ……‹× ƒ…——Žƒ–‹˜ƒ †‡ ˜ƒ”‹ƒ• ‹–‡”ƒ……‹‘‡•
’”‘–‡ÀƒǦǤ •–ƒ• ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ’—‡†‡ •‡” ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ• ‘ ‘Ǧ‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒ•ǡ
†‡’‡†‹‡†‘†‡Žƒ‹–‡”ˆƒœˆ‘”ƒ†ƒȋ”ƒ‰ƒǡ‡ƒ†‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ
†‡ž• †‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡ Žƒ –‘”•‹× †‡Ž ǡ …ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ Žƒ
•‡…—‡…‹ƒ —…Ž‡‘–À†‹…ƒ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Žƒ• „‘š ssǤ • ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ …‘‘…‹†‘ “—‡ Žƒ•
’”‘’‹‡†ƒ†‡• ‡Žž•–‹…ƒ• †‡Ž †ï’Ž‡š †‡ •‘ ˆ—‡”–‡‡–‡ †‡’‡†‹‡–‡• †‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ
—…Ž‡‘–À†‹…ƒȋƒŠǡ—‡–ƒŽǤͳͻͻͶȌǤ‘”‡Œ‡’Ž‘ǡŽƒ••‡…—‡…‹ƒ•“—‡‹…Ž—›‡”‡’‡–‹…‹‘‡•
‡ˆƒ•‡†‡Atracts•‘•‹×‹‘†‡—†‘„Žƒ‹‡–‘‹–”À•‡…‘‰Ž‘„ƒŽ†‡Žȋƒ”ƒƒ†
‘Šƒ–›ʹͲͲͻȌǤ
‘•‡•–—†‹‘•†‡ŽƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‹–”À•‡…ƒ†‡Ž‡†‹ƒ–‡‡Ž…žŽ…—Ž‘†‡•—•…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•
ˆ‹•‹…‘Ǧ“—À‹…ƒ• ’‡”‹–‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ” ”‡‰‹‘‡• …‘ À‹‘• ‡‡”‰±–‹…‘•Ǥ ‘ †‡ ‡•–‘•
À‹‘••‡‡…—‡–”ƒ‡‡Ž‘–‹˜‘‹˜‡”–‹†‘͵ǯǦ’Ǧͷǯǡ‡šƒ…–ƒ‡–‡‡‡Ž’—–‘†‘†‡•‡
†ƒŽƒ‹–‡”…ƒŽƒ…‹×†‡‡—ͳͺʹ’ƒ”ƒ
ʹǤƒ”ƒ‡—ͷͺǡ‡ŽÀ‹‘‡‡”‰±–‹…‘•‡‡…—‡–”ƒ
†‡•’Žƒœƒ†‘†‘•’ƒ”‡•†‡„ƒ•‡’”‡˜‹‘•›Žƒ…ƒ‡ƒŽƒ–‡”ƒŽ‹–‡”…ƒŽƒ’”‡…‹•ƒ‡–‡‡—’ƒ•‘
‡‡”‰±–‹…ƒ‡–‡ ˆƒ˜‘”ƒ„Ž‡ ’ƒ”ƒ •— –‘”•‹×Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ •‹ –‡‡‘• ‡ …—‡–ƒ “—‡ Ž‘•
À‹‘•‡‡”‰±–‹…‘•‡‡Ž‡•–ž”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘•…‘’—–‘•†‡ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‘†‡…‹‡”–ƒ
…—”˜ƒ–—”ƒǡ ’—‡†‡ •‡” “—‡ ˆƒ˜‘”‡œ…ƒ ‡‡”‰±–‹…ƒ‡–‡ Žƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× †‡ Žƒ• …ƒ†‡ƒ•
Žƒ–‡”ƒŽ‡•ǡ›‡ŽŽ‘‡š’Ž‹…ƒ”Àƒ’‘”“—±•‡ƒ–‹‡‡‡Ž’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡‡Žƒ•
†‘•‡•–”—…–—”ƒ•†‡•…”‹–ƒ•ǡǦʹʹ›ǦʹͺǤ†‡ž•‡ŽŽ‘ƒ›—†ƒ”Àƒƒ‡–‡†‡”
’‘”“—± ‡• ‡Ž ’”‹‡” ‘–‹˜‘ –ƒ ‹’”‡•…‹†‹„Ž‡ ’ƒ”ƒ Žƒ —‹× †‡ ǡ ‡†‹ƒ–‡
ͳǡ›•—ˆ—…‹×†‡ƒ…–‹˜ƒ†‘”–”ƒ•…”‹’…‹‘ƒŽ
4. Regióncentral(Nxlinker)
‘‘•‡…‘‡–׃–‡”‹‘”‡–‡ȋ˜‡”†‹•…—•‹×ǡǤͳǤȌ‡Žƒ”‡‰‹×†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡
ƒʹʹǡ‡…‘–”ƒ‘•Žƒ•†‘•”‡‰‹‘‡•ˆŽƒ“—‡ƒ–‡•†‡—‹×ƒ
„‘šȋͷǦ’Ǧ
ͳͲ’„Ǧ’Ǧ͵Ȍ › ‡–”‡ ‡•–ƒ• †‘• ”‡‰‹‘‡• ‡š‹•–‡ —ƒ ”‡‰‹× …‡–”ƒŽǡ šŽ‹‡”Ǥ —ƒ†‘ •‡
ƒŽ‹‡ƒ Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•–”—…–—”ƒ• †‡ › Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ ȋ‹‰̴ͷȌ ’‘” Ž‘• ‘–‹˜‘• ǡ •‡ ‡˜‹†‡…‹ƒ “—‡ ‡•–ƒ œ‘ƒ …‡–”ƒŽ ’”‡•‡–ƒ —ƒ Ž‘‰‹–—†
…‘•‡”˜ƒ†ƒ †‡ ͳͲ’„Ǥ †‡ž• ‡•–ƒ Ž‘‰‹–—† †‡ Žƒ ”‡‰‹× …‡–”ƒŽ •‡ ƒ–‹‡‡ …‘•‡”˜ƒ†ƒ
‡–”‡Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•›ͳ’ƒ”ƒŠ—ƒ‘›”ƒ–אȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
•–ƒ …‘•‡”˜ƒ…‹× ‡ Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡ Žƒ ‡š–‡•‹× —…Ž‡‘–À†‹…ƒ ‡ Žƒ ”‡‰‹× …‡–”ƒŽ ’—‡†‡
‘•–”ƒ” —ƒ …‹‡”–ƒ …‘””‡Žƒ…‹× …‘ Žƒ ”‡‰‹× linker †‡ Žƒ Ǥ —ƒ†‘ •‡ ƒƒŽ‹œƒ Žƒ
Ž‘‰‹–—† †‡Ž linker ‡–”‡ ƒÀˆ‡”‘• › ‡–ƒœ‘‘• •‡ ‘„•‡”˜ƒ —ƒ …Žƒ”ƒ …‘•‡”˜ƒ…‹× ‡ Žƒ
Ž‘‰‹–—† †‡ ‡•–‡ linker ȋ̱ʹ͹ƒƒȌǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ •—‰‡”‹” “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ …‹‡”–ƒ
…‘””‡Žƒ…‹×‡–”‡‡Ž’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘†‡›ŽƒŽ‘‰‹–—††‡ŽlinkerǤ
234
4.1. Conservacióclusterdeguaninascentral
–”ƒ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ •‘”’”‡†‡–‡ †‡ ‡•–ƒ ”‡‰‹× …‡–”ƒŽ ‡• Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ — ‰”—’‘ †‡
‰—ƒ‹ƒ•ȋ‡…‘…”‡–‘͸‰—ƒ‹ƒ•Ȍ‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒʹʹǤƒ‹’‘”–ƒ…‹ƒ†‡‡•–‡‰”—’‘†‡
‰—ƒ‹ƒ• ‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ‘Ǧ…‘†‹ˆ‹…ƒ–‡ “—‡†ƒ ‡ ”‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ …—ƒ†‘ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ ‡•–—†‹‘•
…‘’ƒ”ƒ–‹˜‘• †‡ •‡…—‡…‹ƒ ‡–”‡ †‡ ’”‹ƒ–‡•Ǥ •–‡ ‰”—’‘ •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒŽ–ƒ‡–‡
…‘•‡”˜ƒ†‘ ‡–”‡ †‡ Š‘‹‘‹†‡•Ǣ •‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ ‡ ”ƒ–א Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ‡–”‡ Ž‘• †‘•
‘–‹˜‘• ‡• ƒŽ–ƒ‡–‡ ”‹…ƒ ‡ Ǧ ȋ‹•Š‡”ǡ ƒ”‹•‹ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺͻȌ ȋ‘”ƒǡ ‹š•‘ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺͺȌ
ȋ‹‰̴ͷȌǤ†‡ž•ǡ…ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡‡•–‡‰”—’‘†‡‰—ƒ‹ƒ•‘•‡‡…—‡–”ƒ…‘•‡”˜ƒ†‘
‡–”‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡••‡…—‡…‹ƒ•†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡‡Š—ƒ‘ȋǡǡ‡Ȍǡ
•—‰‹”‹‡†‘ —ƒ ˆ—…‹‘ƒŽ‹†ƒ† †‡ ‡•–‡ ‰”—’‘ †‡ ‰—ƒ‹ƒ• ‡ Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×‡ȋ‹‰̴ͷȌǤ
ƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ‰”—’‘• †‡ ‰—ƒ‹ƒ• ‡ ‡Ž ‡•–ž ”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ …‘ Žƒ ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡
ˆ‘”ƒ…‹× †‡ •ï’‡” ‡•–”—…–—”ƒ• ŽŽƒƒ†ƒ• GquadruplexǤ ‡ –”ƒ–ƒ †‡ ‡•–”—…–—”ƒ• —›
‡•–ƒ„Ž‡•†‡„‹†‘ƒŽ‘•‡Žƒ…‡•†‡Š‹†”׉‡‘‡–”‡Žƒ•‰—ƒ‹ƒ•“—‡•‡‡…—‡–”ƒˆ‘”ƒ†‘
—stacking’Žƒƒ”Ǥ•’‘•‹„Ž‡“—‡Žƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡‡•–‡‰”—’‘†‡‰—ƒ‹ƒ•’—‡†ƒ”‡‰—Žƒ”
‡…‹‡”–ƒˆ‘”ƒŽƒƒˆ‹‹†ƒ††‡—‹×›ˆ—…‹×†‡†‡–”‘†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘†‡‹‹…‹ƒ…‹×
†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‡Žƒœ‘ƒ’”‘‘–‘”ƒ†‡Žƒ…ƒ†‡ƒŽ‹‰‡”ƒǤ
C. ELDOGMADELACOLACTERMINAL
1. Actividadenreconocimientoespecífico
‘‘ •‡ Šƒ …‘‡–ƒ†‘ Šƒ•–ƒ ‡Ž ‘‡–‘ •‡ Šƒ ƒ•‘…‹ƒ†‘ —…Šƒ• †‡ Žƒ• ˆ—…‹‘‡• ƒ Žƒ
…‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǣ †‹‡”‹œƒ…‹× †‡ •‘„”‡ ‡Ž ǡ †‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ †‡ ±•–‡ǡ
‹–‡”ƒ……‹×…‘‘–”‘•ˆƒ…–‘”‡•†‡–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ‡–…Ǥ‡”‘—ƒ†‡Žƒ•ˆ—…‹‘‡•“—‡ž••‡
Šƒƒ•‘…‹ƒ†‘ƒŽƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‡•Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ…‘Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•†‡
›•—ƒ…–‹˜‹†ƒ†‡‡Ž‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
 ƒÀˆ‡”‘• Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒŽ–ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†ƒ Šƒ•–ƒ ‡Ž ”‡•‹†—‘
›•ʹ͵͸Ǥ‡Ž…”‹•–ƒŽǡ†‡•†‡Žƒ’‘•‹…‹×”‰ʹ͵ʹŠƒ•–ƒ‡ŽïŽ–‹‘”‡•‹†—‘–”ƒœƒ†‘ǡ›•ʹ͵͹ǡŽƒ
…‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ •‡ •‹–ïƒ ’‘” ‡…‹ƒ †‡ Ž‘• ˆ‘•ˆƒ–‘• †‡Ž •‹ ”‡ƒŽ‹œƒ” ‹‰ï …‘–ƒ…–‘
‡•’‡…Àˆ‹…‘…‘Žƒ•„ƒ•‡•Ǥ
š’‡”‹‡–‘•†‡—–ƒ‰±‡•‹•†‡ˆ‹‹‡”‘Žƒ•”‡‰‹‘‡•…”À–‹…ƒ•†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ’ƒ”ƒŽƒ
‹–‡”ƒ……‹× †‡ †‡ ˆ‘”ƒ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒŽ ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡ Šƒ†‡Ž ‡– ƒŽǤ ͳͻͻͷȌǤ ‹‡–”ƒ•
“—‡Žƒ†‡Ž‡……‹×†‡•†‡‡Ž”‡•‹†—‘›•ʹ͵͸Šƒ•–ƒ‡Žˆ‹ƒŽ‘’”‘˜‘…ƒ„ƒ‹‰—ƒ†‹•‹—…‹×
†‡ Žƒ ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒŽ ǡ Žƒ †‡Ž‡……‹× †‡ ”‡•À†—‘• ƒ–‡”‹‘”‡• ƒ ›•ʹ͵͸
’”‘˜‘…ƒ„ƒ —ƒ †‹•‹—…‹× †‡ Žƒ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ƒŽ–‡”ƒ†‘ Žƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† †‡ ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ †‡ž•ǡ Žƒ —–ƒ…‹× ’—–—ƒŽ †‡ ”‰ʹ͵ʹ ’”‘˜‘…ƒ„ƒ ‡Ž ‹•‘ ‡ˆ‡…–‘ “—‡
†‡Ž‡……‹‘ƒ” Ž‘• ͳͷ ”‡•À†—‘• ˆ‹ƒŽ‡• †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ȋ
Ž›ʹʹ͸ȌǤ ‘• ƒ—–‘”‡• …‘…Ž—Àƒ
“—‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• †‡ Ž›ʹʹ͸ ƒ ›•ͳͻͶ › Žƒ …ƒ”‰ƒ ’‘•‹–‹˜ƒ ‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡”ƒ
‹’‘”–ƒ–‡•’ƒ”ƒŽƒ—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ›Žƒˆ—…‹×‡–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
235
Š‘”ƒ„‹‡ǡƒƒŽ‹œƒ†‘Žƒ‡•–”—…–—”ƒǦʹʹ‘ʹͺȋƒ„ƒ•ˆ‹ƒŽ‹œƒ‡›•ʹ͵͹Ȍ‡•
’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†ƒ• …‘‘ ‹’”‡•…‹†‹„Ž‡• ’ƒ”ƒ Žƒ —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ȋ†‡ Ž›ʹʹ͸ ƒ ›•ʹ͵͸Ȍ ‘ ”‡ƒŽ‹œƒ‹‰ï …‘–ƒ…–‘ ‡•’‡…Àˆ‹…‘ …‘ Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž
Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡ‡•’‘•‹„Ž‡†‡ˆ‹‹”Žƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡—ï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ˆ‘”ƒ†‘‡–”‡
Žƒ ’ƒ”–‡ ˆ‹ƒŽ †‡Ž Ž‹‡”ǡ Žƒ Š±Ž‹…‡ ͵ †‡ ʹ › Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ȋȀ
ʹȀȌ ȋ‹‰̴ͳȌǡ
†‘†‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡’ƒ“—‡–ƒ†ƒ Šƒ…‹ƒ Žƒ Š±Ž‹…‡ ͵ †‡ ʹ ‡
†‹”‡……‹×‘’—‡•–ƒƒŽ•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×›”‡ƒŽ‹œƒ†‘†‹•–‹–‘•…‘–ƒ…–‘•…‘
Ž‹‡” › Žƒ Š±Ž‹…‡ ͵Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ Žƒ †‡Ž‡……‹× †‡ Ž‘• ”‡•À†—‘• †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ “—‡
ˆ‘”ƒ ‡•–‡ ï…Ž‡‘ Š‹†”׈‘„‹…‘ ’”‘˜‘…ƒ —ƒ †‡•‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹× †‡Ž ï…Ž‡‘ Š‹†”‘ˆ×„‹…‘
Ȁ
ʹȀ ’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡ †‡•‡–”—…–—”ƒ†‘ ʹǤ ŽŽ‘ ‹’Ž‹…ƒ”Àƒ —ƒ †‹‹—…‹× †‡ Žƒ
…ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ —‹× ƒŽ †‡ ˆ‘”ƒ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ › ƒˆ‡…–ƒ”Àƒ Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ ‹†—…‹”
…—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‹ˆŽ—›‡†‘ ‡ Žƒ ƒ…–‹˜‹†ƒ† †‡ ’”‘‘–‘” †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
•Àǡ‡Ž’ƒ’‡Ž†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‘•‡”Àƒ–ƒ–‘†‡‹–‡”ƒ……‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ…‘•‹×
†‡ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹× †‡ ʹ Œ—–‘ …‘ ‡Ž Ž‹‡”ǡ ’ƒ”ƒ ’‡”‹–‹” Žƒ —‹× †‡ ±•–‡ ƒŽ ‡
‹†—…‹”Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽ†‡ͳͺͲι“—‡’‡”‹–‡Žƒ—„‹…ƒ…‹×†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ…‡”…ƒƒƒŽ
‹‹…‹‘ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ’ƒ”ƒ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× †‡ ‡•–ƒ …‘ ʹǤ ƒ ‡ ‡š’‡”‹‡–‘• †‡
‹–‡”ˆ‡”‡…‹ƒ ’‘” ‡–‹Žƒ…‹× •‡ ‘„•‡”˜ƒ”‘ –”‡• ”‡‰‹‘‡• †‡ …‘–ƒ…–‘ †‡ …‘ ȋ‹•Š‡”ǡ ƒ”‹•‹ ‡– ƒŽǤ ͳͻͺͻȌǡ †‘• †‡ ‡ŽŽƒ• ‡…ƒŒƒ„ƒ …‘ Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• ’”‡†‹…Šƒ• †‡
‹–‡”ƒ……‹× ’‘” ’ƒ”–‡ †‡ „‘š ss › Žƒ ‘–”ƒ ”‡‰‹× •‡ •‹–—ƒ„ƒ ‡ ‡Ž ‰”—’‘ …‡–”ƒŽ †‡
‰—ƒ‹ƒ•ǡ ”‡‰‹× †‡ …‘–ƒ…–‘ ’ƒ”ƒ ‡Ž Ž‹‡” ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‘ ‡š‹•–‡
‡š’‡”‹‡–‘•„‹‘“—À‹…‘•“—‡†‡—‡•–”‡…‘–ƒ…–‘‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ…‘‡Ž
Ǥ
‹‰̴ͳǤ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡Ž core Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ ˆ‘”ƒ†‘ ‡–”‡ Žƒ ’ƒ”–‡ ˆ‹ƒŽ †‡Ž Ž‹‡” ȋƒƒ”‹ŽŽ‘Ȍǡ Žƒ Š±Ž‹…‡ ͵ †‡
ʹȋ‡˜‡”†‡Ȍ›Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽȋ‡‰”‹•ȌȋȀ
ʹȀȌǡ†‘†‡…‘„ƒ””ƒ••‡‡…—‡–”ƒ”‡’”‡•‡–ƒ†‘•
Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•”‡•À†—‘•“—‡’ƒ”–‹…‹’ƒ‡‡Žï…Ž‡‘‡†‹ƒ–‡†‹ˆ‡”‡–‡–‹’‘†‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•Ǥ
236
2. ColaCterminalyflexibilidadintrínseca
Ž ‹‘ ”‡•‹†—‘ –”ƒœƒ†‘ǡ ›•ʹ͵͹ǡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡š’—‡•–‘ ƒŽ •‘Ž˜‡–‡ǡ › Ž‘• ”‡•À†—‘•
Žʹ͵ͺǦ›•ʹͶ͸ ‘ ’—†‹‡”‘ •‡” –”ƒœƒ†‘• –ƒ–‘ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ Ǧʹʹ …‘‘ ‡
ǦʹͺǤ ‘•‹„Ž‡‡–‡ Žƒ ‹…ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ –”ƒœƒ” Ž‘• ‹‘• ”‡•À†—‘• ȋͻ ”‡•À†—‘•
ˆ‹ƒŽ‡•Ȍ ‡• †‡„‹†ƒ ƒ •— ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‹–”À•‡…ƒǡ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ †‡‘•–”ƒ†ƒ ‡†‹ƒ–‡
‡š’‡”‹‡–‘• †‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒ ƒŽ Ǥ †‡ž• Ž‘•
‡š’‡”‹‡–‘• †‡ …‘ Ǧʹʹ ‘•–”ƒ„ƒ — ‡Œ‘” ƒŒ—•–‡ …—ƒ†‘ Žƒ …‘Žƒ Ǧ
–‡”‹ƒŽ ‡”ƒ ˆŽ‡š‹„Ž‡Ǥ ƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‹–”À•‡…ƒ •‡”Àƒ …‘’ƒ–‹„Ž‡ …‘ Žƒ Šƒ„‹Ž‹†ƒ† †‡ ‡•–‡
‹‘•‡‰‡–‘ƒ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”…‘‘–”ƒ•’”‘–‡Àƒ•…‘‘ʹǤ
ƒ Ž‘‰‹–—† †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ •‡ ‡…—‡–”ƒ ž• ‘ ‡‘• …‘•‡”˜ƒ†ƒ ‡ ƒÀˆ‡”‘•
ȋ‹‰̴ʹȌǤ —“—‡ Ž‘• ‹‘• ”‡•À†—‘• —‡•–”ƒ —ƒ ‡‘” …‘•‡”˜ƒ…‹×ǡ ’‘•‹„Ž‡‡–‡
”‡ˆŽ‡Œƒ†‘ —ƒ ƒ†ƒ’–ƒ…‹× ‡•’‡…‹‡Ǧ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ Žƒ ‘Ž±…—Žƒ †‹ƒƒ › Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† ’ƒ”ƒ
‘†—Žƒ”Žƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘ˆƒ…–‘”‡•†‡–”ƒ•…”‹’…‹×†‡…ƒ†ƒ‡•’‡…‹‡Ǥ
‹‰̴ʹǤŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡‡†‹ˆ‡”‡–‡•ƒÀˆ‡”‘•ǡ†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡Žƒ’ƒ”–‡ˆ‹ƒŽ†‡Žƒ…‘Žƒ
Ǧ–‡”‹ƒŽ—‡•–”ƒ—‡‘”‰”ƒ†‘†‡…‘•‡”˜ƒ…‹×Ǥ
ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‹–”À•‡…ƒ‘‡•—ƒ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ†‡•…‘‘…‹†ƒ‘—‡˜ƒ’ƒ”ƒŽƒ•’”‘–‡Àƒ•
†‡ Žƒ ˆƒ‹Ž‹ƒ Ǥ ‘” ‡Œ‡’Ž‘ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ͳǡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ƒ…À†‹…ƒ †‡ ͵Ͳ
”‡•À†—‘•’”‡•‡–ƒ—ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‹–”À•‡…ƒ“—‡’‡”‹–‡”‡‰—Žƒ”Žƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡
ͳ
…‘‡Žǡ ›ƒ“—‡ …—ƒ†‘‡š‹•–‡‡•—ˆ‘”ƒ …‘’ƒ…–ƒȋƒŽ‘Œƒ†ƒ ‡–”‡Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
„‘š …‘‘ — •ƒ†™‹…ŠȌ ‘ ‡• ’‘•‹„Ž‡ Žƒ —‹× …‘ ‡Ž ȋ–‘––ǡ ƒ–•‘ ‡–
ƒŽǤȌȋ‹‰̴͵ȌǤ †‡ž• ‡†‹ƒ–‡ ‡•–—†‹‘• †‡ †‹…”‘À•‘ …‹”…—Žƒ” ‡ ȋIsothermal Titration
CalorimetryȌ•‡‘„•‡”˜×“—‡‹…Ž—•‘ƒ„ƒŒƒ•–‡’‡”ƒ–—”ƒ•Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘š‘‡•–ž
…‘’Ž‡–ƒ‡–‡’Ž‡‰ƒ†‘•ǡ…‘…”‡–ƒ‡–‡ Ž‘•†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤƒ”–‡†‡ ‡•–‡‡•–ƒ†‘ †‡
unfolding•‡ƒ†Œ—†‹…ƒƒŽƒ•…‘Žƒ•Ǧ–‡”‹ƒŽ‡•„ž•‹…ƒ•“—‡•‡‡…—‡–”ƒ†‡•’Ž‡‰ƒ†ƒ•‡Žƒ
ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒƒ›…‘•–‹–—›‡—ʹʹǦͳ͹Ψ†‡‡•–‘•†‘‹‹‘•Ǥ‡Ž…ƒ•‘†‡ͺ͸ǡ
237
…—›ƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡ͳͻ”‡•À†—‘•ȋ”‡’”‡•‡–ƒ‡ŽʹʹΨ†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒȌƒ’ƒ”‡…‡‡ˆ‘”ƒ
‡š–‡†‹†ƒƒ Ž‘ Žƒ”‰‘†‡Ž •—”…‘ ƒ›‘”†‡Ž ǡ†‘†‡”‡ƒŽ‹œƒ —ƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘‡Ž
’—”ƒ‡–‡‡Ž‡…–”‘•–ž–‹…ƒȋ”ƒ‰ƒǡ‡ƒ†‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤ
‹‰̴͵Ǥ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• †‘‹‹‘• †‡ ͳǤ ȋȌ ‘‹‹‘• †‡ ͳ › •— …ƒ”‰ƒǤ ȋȌ
‡’”‡•‡–ƒ…‹×‡•“—‡ž–‹…ƒ†‡Ž‡“—‹Ž‹„”‹‘‡š‹•–‡–‡‡–”‡Žƒ•†‘•ˆ‘”ƒ•†‡
ͳǡ†‘†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ
’ƒ”–‹…‹’ƒƒ…–‹˜ƒ‡–‡Ǥ
‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡’‘†”Àƒ‘•‡–‡†‡”—…‘’‘”–ƒ‹‡–‘ˆŽ‡š‹„Ž‡’ƒ”ƒ
Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ˆƒ˜‘”‡…‹‡†‘ ƒ•À Žƒ ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ ‹–‡”ƒ……‹× ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒǡ
‹–‡”ƒ……‹×…‘‘‘†‹ˆ‹…ƒ…‹‘‡•’‘•Ǧ–”ƒ†—……‹‘ƒŽ‡•“—‡”‡‰—Žƒ”ÀƒŽƒˆ—…‹×†‡Žƒ
’”‘–‡Àƒ‡†‡–‡”‹ƒ†‘••‹–‹‘•›‡…‡•‹†ƒ†‡•…‡Ž—Žƒ”‡•Ǥ
3. ColaCterminalycooperatividad
Ž‡ˆ‡…–‘…‘‘’‡”ƒ–‹˜‘’‘•‹–‹˜‘“—‡‡š‹•–‡‡•‡˜‡Àƒ”‡†—…‹†‘†‡•’—±•†‡‡Ž‹‹ƒ”Žƒ
…‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡ ‡•ƒ›‘• †‡ ƒ‹•‘–”‘’Àƒ †‡ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ ȋ‘‰ǡ ƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ ‡– ƒŽǤ
ʹͲͲͻȌǤ‘‰ǡetalǤ’‘•–—Žƒ”‘“—‡Žƒ†‹‡”‹œƒ…‹×†‡•‘„”‡‡Ž‘…—””‡ƒ–”ƒ˜±•
†‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡†‹ƒ–‡ ’”‘…‡•‘• †‡ …‘‘’‡”ƒ–‹˜‹†ƒ† ’‘•‹–‹˜ƒǤ •ƒ›‘• †‡•…”‹–‘•
ƒ–‡”‹‘”‡–‡ ’‘” ƒ—ˆƒǡ et alǤ ’”‘’‘Àƒ ‡Ž •‹‰—‹‡–‡ ‡…ƒ‹•‘ †‡ †‹‡”‹œƒ…‹×
ȋ‹‰̴ͶȌǡ †‘†‡ Žƒ —‹× †‡ Žƒ ’”‹‡”ƒ ‘Ž±…—Žƒ †‡ •‘„”‡ ’‡”‹–‡ Žƒ
‹–‡”ƒ……‹×†‡Ǧ–‡”‹ƒŽ…‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡Žƒ•‡‰—†ƒ‘Ž±…—Žƒ†‡ǡ†‘†‡Žƒ
†‹‡”‹œƒ…‹× •‘„”‡ ’”‡•‡–ƒ„ƒ — …ƒ”ž…–‡” ˆ—…‹‘ƒŽ ‡ Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
‹‰̴ͶǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×‡•“—‡ž–‹…ƒ†‡Ž‘•‘†‡Ž‘•†‡—‹×†‡›Ǧȟƒ›•—†‹‡”‹œƒ…‹×
•‘„”‡‡ŽǤȋWongetalǤȌ
‡”‘ ‡•–‡ ‡…ƒ‹•‘ †‡ †‹‡”‹œƒ…‹× ‘ …‘…—‡”†ƒ …‘ Ž‘• ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ ’”‘–‡……‹×
’”‡˜‹‘• •‘„”‡ Žƒ œ‘ƒ ǡ †‘†‡ …—„”Àƒ —ƒ ”‡‰‹× †‡ ʹ͵ ’„Ǥ ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ•
238
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ• ’ƒ”ƒ Ǧʹʹ › Ǧʹͺ —‡•–”ƒ …‘‘ —‡ †‡ ˆ‘”ƒ
‘‘±”‹…ƒ ƒ Ž‘‰‹–—†‡• †‡ †‡ ʹʹ › ʹͺ’„Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡ŽŽ‘ †‹ˆ‹…—Ž–ƒ ‡Ž ‘†‡Ž‘ †‡
†‹‡”‹œƒ…‹×’”‘’—‡•–‘’‘”‘‰ǡetalǤ
†‡ž•‡Ž…žŽ…—Ž‘†‡Žƒ••—’‡”ˆ‹…‹‡•†‡‹–‡”ƒ……‹×—‡•–”ƒ“—‡Žƒ•’‘•‹„Ž‡••—’‡”ˆ‹…‹‡•†‡
…‘–ƒ…–‘ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š › ‡ —ƒ ’‡“—‡Óƒ ”‡‰‹× †‡Ž Ž‹‡”Ǥ ƒ
‹–‡”ƒ……‹× ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ ƒ –”ƒ˜±• †‡Ž Ž‹‡” ‡–”‡ Žƒ• †‘• ‘Ž±…—Žƒ• †‡ Žƒ —‹†ƒ†
ƒ•‹±–”‹…ƒ‹’Ž‹…ƒŽƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡”‡•À†—‘•ƒŽ‘Œƒ†‘•‡Ž‹‡”›Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǤ‘”Ž‘
–ƒ–‘ǡ Žƒ †‡Ž‡……‹× †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ‡ ‡Ž ”‡•‹†—‘ Ž—ʹͳͻ ‘ Žʹʹͳ ’‘†”Àƒ ’”‘˜‘…ƒ”
—ƒ†‡•‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žï…Ž‡‘Š‹†”׈‘„‹…‘Ȁ
ʹȀǡƒˆ‡…–ƒ†‘Žƒ’‘•‹„Ž‡•—’‡”ˆ‹…‹‡†‡
…‘–ƒ…–‘’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡ÀƒǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ”‡†—……‹×†‡Ž‡ˆ‡…–‘…‘‘’‡”ƒ–‹˜‘ƒŽ†‡Ž‡……‹‘ƒ”
Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ •‡ ‡…‘–”ƒ”Àƒ ž• ˜‹…—Žƒ†ƒ ƒ Žƒ †‡•‡•–”—…–—”ƒ…‹× †‡Ž ï…Ž‡‘
Š‹†”‘ˆ×„‹…‘›Žƒ†‹ˆ‹…—Ž–ƒ†’ƒ”ƒ‘ˆ”‡…‡”—ƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡‡•–ƒ„Ž‡†‡…‘–ƒ…–‘Ǥ
‹ƒŽ‡–‡ǡ†‡•–ƒ…ƒ”“—‡Šƒ•‹†‘†‡•…”‹–‘“—‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘
‡Žˆƒ…–‘”ʹ‡‡Žȋ…‘’Ž‡Œ‘’”‡Ǧ‹‹…‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȌǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡•–‡
–‹’‘†‡†‹‡”‹œƒ…‹×•‡‰—”ƒ‡–‡‘•‡”Àƒˆ—…‹‘ƒŽ’ƒ”ƒŽƒƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
4. Orientaciónopuestaaliniciodetranscripción
†‡–ƒŽŽ‡‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒŽƒ‹–‡”’”‡–ƒ…‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ‡‡Ž…‘–‡š–‘†‡Ž‹‹…‹‘†‡Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×‡‡•“—‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ›ƒ…‡‡‡Ž‡‡Ž•‡–‹†‘‘’—‡•–‘ƒŽ•‹–‹‘
†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ‹‡„ƒ”‰‘ǡ†‡„‹†‘ƒŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡‹†—…‹†ƒ
’‘”ǡŽƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽƒ…ƒ„ƒ•‹–—ž†‘•‡’”ך‹ƒƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡ƒ†›ƒ…‡–‡ƒŽ
•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋ‹‰̴ͷȌǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‰”ƒ…‹ƒ•ƒŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Ž‡•
’‘•‹„Ž‡ŽƒŽ‘…ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ…‡”…ƒƒƒŽ•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×’ƒ”ƒ
ǡ › ƒ•À ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ” …‘ Ž‘• ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× ȋ…‘‘ ʹȌ › ’”‘‘˜‡” Žƒ
ƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
› ͳ •‘ ˆ—…‹‘ƒŽ‡–‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ȋ˜‡” –”‘†—……‹×ǡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ ǤͳǤȌ › ’”‡•‡–ƒ
— Ž—‰ƒ” †‡ —‹× ’ƒ”ƒ ‡ ‘”‹‡–ƒ…‹× ‘’—‡•–ƒǡ ’‘” Ž‘ “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ͳ Žƒ
—‹×†‡ƒ•—•‡…—‡…‹ƒ‹’Ž‹…ƒŽƒŽ‘…ƒŽ‹œƒ…‹×’”ך‹ƒ†‡ƒŽ•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡
–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ•‹‡…‡•‹†ƒ††‡—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒǤ‡Š‡…Š‘‡•–—†‹‘•†‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‡
‡ͳ‡†‹ƒ–‡†‡‘•–”ƒ”‘“—‡Žƒ’‡”–—”„ƒ…‹×‡•–”—…–—”ƒŽ†‡Ž‡•‡‘”
‡ͳȋ‰‘ǡƒ‹•‡”‡–ƒŽǤȌǤ
239
‹‰̴ͷǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ†‡Ǧ‡‡Ž‡–‘”‘†‡Žƒ”‡‰‹×’”‘‘–‘”ƒǤ
•‡—‡ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒǦ͵ͷƒǦͳͷ’„ǡ†‘†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ›ƒ…‡‡†‹”‡……‹×‘’—‡•–ƒƒŽ•‹–‹‘†‡‹‹…‹‘†‡
Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋstartsiteȌǡ‹†‹…ƒ†ƒ…‘—ƒ•‘„”ƒ”‘Œ‹œƒǤƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Ž’‡”‹–‡Ž‘…ƒŽ‹œƒ”Žƒ…‘ŽƒǦ
–‡”‹ƒŽ …‡”…ƒƒ ƒŽ •‹–‹‘ †‡ ‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ …‡”…ƒƒ ƒ Žƒ ƒ“—‹ƒ”‹ƒ †‡ ‹‹…‹‘ †‡
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
D. IMPORTÁNCIADELLINKER
1. LazonadellinkerenlatorsióndelADN
—”ƒ–‡ Žƒ ”‡ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ Ž‘• ‡•ƒ›‘• †‡ ’‡”—–ƒ…‹× …‹”…—Žƒ” •‡ ‘„–—˜‘ — ž‰—Ž‘ †‡
…—”˜ƒ–—”ƒ †‡ ͸ͺ ι ’ƒ”ƒ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ‡Ž ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡Ž †‘‹‹‘ ͳ
’”‡•‡–ƒ„ƒ—ƒ—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ’‘”‡Žǡ’‡”‘—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‘•‹‰‹ˆ‹…ƒ–‹˜ƒǢ›ʹ‘
‘•–”ƒ„ƒ ‹ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‹ —‹× ƒŽ Ǥ ŽŽ‘ •—‰‹”‹× “—‡ Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ –‘”•‹× †‡Ž
’‘” ’ƒ”–‡ †‡ ‘ ‡•–ž •×Ž‘ ‰‘„‡”ƒ†ƒ ’‘” Ž‘• †‘‹‹‘• „‘šǡ •‹‘ “—‡ ‡•
‡…‡•ƒ”‹ƒ—ƒƒ……‹×…‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒ†‡Ž‘•†‡ž••‡‰‡–‘•Ǥ
‘•–‡”‹‘”‡–‡Ž‘•‡•ƒ›‘•†‡•’†‡‘•–”ƒ”‘‡Ž’ƒ’‡Ž†‡ŽŽ‹‡”‡Žƒ’‡”–—”„ƒ…‹×
‰Ž‘„ƒŽ †‡Ž Ǥ Ž †‘‹‹‘ ͳ ȋ
ͳڎ‹‡”Ȍ ’”‡•‡–ƒ„ƒ — ƒ›‘” ˜ƒŽ‘” ’ƒ”ƒ ƒ•‘…‹ƒ†ƒƒ—ƒ‡‘”†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ—ƒƒ›‘”…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Ž
Ǥ…‘…”‡–‘ͳ’”‘˜‘…ƒ—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͻͲιȋ̱ͺͷ%Ȍǡˆ”‡–‡ƒͳͳ͵ι’ƒ”ƒͳȋ̱
͹ͺ%ȌǤŽ’ƒ’‡Ž†‡Ž‹‡”‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽ†‡Ž–ƒ„‹±ˆ—‡…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†ƒ’‘”‰‘ǡ
et alǤ “—‡ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ — —–ƒ–‡ †‡ Ž‹‡” ’ƒ”ƒ •‡‹• ”‡•À†—‘• …ƒ”‰ƒ†‘•
’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡ •—„•–‹–—‹†‘• ’‘” ƒŽƒ‹ƒǡ ‘„–—˜‹‡”‘ —ƒ †‹•‹—…‹× †‡ ε ͵ͲΨ †‡Ž
ˆ‡×‡‘ȋ‰‘ǡƒ‹•‡”‡–ƒŽǤȌǤ
2. Papel del linker en la unión al ADN y función en la activación de la
transcripción
‘•‡š’‡”‹‡–‘•†‡’ƒ”ƒ‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒƒ‡•‘Ž—…‹×…‘•–ƒ–ƒ
—ƒ‡‘”‡ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†’ƒ”ƒŽƒœ‘ƒ†‡ŽŽ‹‡”…‘—ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×‡š–‡†‹†ƒǡ‹‡–”ƒ•
“—‡ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ Ǧʹʹ › Ǧʹͺǡ ‡Ž Ž‹‡” ’”‡•‡–ƒ —ƒ
…‘ˆ‘”ƒ…‹× Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ †‘†‡ ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ Žƒ –‘”•‹× ‹†—…‹†ƒ ‡ ‡Ž ’‘” ’ƒ”–‡ †‡ Ž‘•
240
†‘•†‘‹‹‘•
„‘š’‡”‘•‹”‡ƒŽ‹œƒ”…‘–ƒ…–‘•‡•’‡…Àˆ‹…‘•…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡ŽǤ‘”Ž‘
–ƒ–‘ǡ†‡—‡•–ƒ†‘ƒ‘–”‘‡•‡…‡•ƒ”‹ƒ—ƒ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Ž‹‡”Ǥ
†‡ž•Ž‘•†‘‹‹‘•ͳ›ͳ’”‡•‡–ƒ†‹ˆ‡”‡–‡ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”ǡ†‘†‡‡Ž†‘‹‹‘ͳ
’”‡•‡–ƒ —ƒ ƒ›‘” ƒˆ‹‹†ƒ† ’‘” “—‡ ͳǤ ŽŽ‘ •—‰‹‡”‡ Žƒ ‹’‘”–ƒ…‹ƒ †‡Ž Ž‹‡” ‘
–ƒ–‘ ‡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ǡ •‹‘ –ƒ„‹± ‡ Žƒ ƒˆ‹‹†ƒ† ƒŽ Ǥ ‡ Š‡…Š‘ ‡•–—†‹‘•
’”‡˜‹‘• †‡ ƒ‹•‘–”‘’Àƒ †‡ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒǡ –±…‹…ƒ —•ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ †‡–‡…–ƒ” Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× †‡
ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒ•‡•‘Ž—…‹×ǡ†‡‘•–”ƒ„ƒŽƒ…‘–”‹„—…‹×†‡ŽŽ‹‡”‡Žƒ—‹×†‡Ž
ȋ‘‰ǡƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǤ‡•–‘•‡•–—†‹‘•Žƒ†±„‹Žƒˆ‹‹†ƒ††‡
ʹ’‘”‡Žǡ
•‡˜‡Àƒ…Žƒ”ƒ‡–‡‡•–‹—Žƒ†ƒ‡†‹ƒ–‡Žƒƒ†‹…‹×†‡—†‡–‡”‹ƒ†‘ï‡”‘†‡”‡•À†—‘•
†‡ŽŽ‹‡”ȋ“—‡‹…Ž—Àƒ›•ͳͶ͸››•ͳͶ͹ȌǤ
ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡•–‡ Ž‹‡” •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ …‘•‡”˜ƒ†‘ •—‰‹”‹‡†‘ •—
‹’Ž‹…ƒ…‹× ˆ—…‹‘ƒŽǤ •–—†‹‘• †‡ ƒ…–‹˜‹†ƒ† †‡Ž Š‘×Ž‘‰‘ †‡ ‡ Ž‡˜ƒ†—”ƒǡ ʹ’ǡ
’‡”‹–‹‡”‘ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ …—ƒ†‘ •‡ ƒÓƒ†Àƒ ‡Ž Ž‹‡” †‡ Š—ƒ‘ǡ •‡ …‘ˆ‡”Àƒ
…ƒ’ƒ…‹†ƒ†’ƒ”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ”—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ›ƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ȋƒ‹”ƒ‰Š‹ǡŠƒ†‡Ž
‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ Žƒ ‹’‘”–ƒ…‹ƒ †‡Ž Ž‹‡” ‡ Žƒ —‹× › –‘”•‹× †‡Ž ’”‡•‡–ƒ —ƒ
…‘‡š‹× ˆ—…‹‘ƒŽ …‘ ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ ‡ ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ
”‡˜‡Žƒ†‘ ƒ•À — ’ƒ’‡Ž †‡ …ƒ’‹–ƒŽ ‹’‘”–ƒ…‹ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž Ž‹‡” †‡ › †‡•’Žƒœƒ†‘ Žƒ
ƒ–‡…‹×†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽƒŽŽ‹‡”Ǥ
3. EllinkerparticipaenelnúcleohidrofóbicoqueestabilizaHMG2
ƒŽ›…‘‘•‡Šƒ†‡•…”‹–‘‡‡Žƒ’ƒ”–ƒ†‘†‡†‹•…—•‹×’ƒ”ƒŽƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǡŽƒ‡•–”—…–—”ƒ
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘’‡”‹–‡†‹Ž—…‹†ƒ”Žƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡—ï…Ž‡‘
Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ ‡–”‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡Ž Ž‹‡”ǡ Žƒ Š±Ž‹…‡ ͵ †‡ ʹ › Žƒ …‘Žƒ Ǧ
–‡”‹ƒŽǤ †‡ž•ǡ ‡•–—†‹‘• †‡ ƒ‹•‘–”‘’Àƒ †‡ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ ȋ‘‰ǡ ƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ ‡– ƒŽǤ
ʹͲͲͻȌ †‡‘•–”ƒ”‘ “—‡ Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ —‹× †‡Ž †‘‹‹‘ „‘šʹ ‹…”‡‡–ƒ„ƒ
…—ƒ†‘•‡ƒÓƒ†ÀƒŽƒœ‘ƒ†‡ŽŽ‹‡”ǡƒ—“—‡Žƒƒˆ‹‹†ƒ††‡—‹×‡”ƒͳͲ˜‡…‡•‡‘”“—‡
’ƒ”ƒ
„‘šͳǤ
•–‡ï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘’‡”‹–‡Žƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×›‡•–”—…–—”ƒ…‹×…‘””‡…–ƒ†‡
ʹǡ›Žƒ
—‹×†‡
ʹ•‡‡…—‡–”ƒ‘†—Žƒ†ƒ’‘”Žƒ”‡‰‹×ˆ‹ƒŽ†‡ŽŽ‹‡”›Žƒ’ƒ”–‡‹‹…‹ƒŽ†‡Žƒ
…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽǤ
4. Reorientacióndelosdominiosporpartedellinker
ƒ …‘’ƒ”ƒ…‹× †‡ Žƒ• †‘• ‡•–”—…–—”ƒ• Ǧʹʹ › Ǧʹͺ ’‡”‹–‡ ”ƒ–‹ˆ‹…ƒ” Žƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡…‘ͳͺͲι“—‡’”‘—‡˜‡Žƒ—‹×†‡ƒŽǤ—“—‡…ƒ„‡
†‡•–ƒ…ƒ”“—‡‡ŽŠ‡…Š‘ž••‘”’”‡†‡–‡‡•“—‡—ƒ‡•–”—…–—”ƒ”‡•’‡…–‘ƒŽƒ‘–”ƒ—‡•–”ƒ
— Ž‹‰‡”‘ †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ †‡Ž Ž‹‡” ‡ Žƒ ”‡‰‹× Ǧ–‡”‹ƒŽǡ “—‡ ’”‘˜‘…ƒ —ƒ
”‡‘”‹‡–ƒ…‹×Ž‹‰‡”ƒ‡–‡†‹ˆ‡”‡–‡’ƒ”ƒ
ʹǤŽŽ‘•—‰‹‡”‡‡Ž’‘•‹„Ž‡’ƒ’‡Ž†‡ŽŽ‹‡”‡
Žƒ‘”‹‡–ƒ…‹×”‡•’‡…–‹˜ƒ†‡Ž‘•†‘‹‹‘•
„‘šǤ
‘• ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ –ƒ„‹± •—‰‹‡”‡ —ƒ ˆ—…‹× ”‡‘”‹‡–ƒ–‹˜ƒ †‡ Ž‘• †‘‹‹‘•
„‘š’ƒ”ƒ‡ŽŽ‹‡”Ǥ‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒ—‡•–”ƒ—ƒ‰”ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†’ƒ”ƒ‡Ž
Ž‹‡”ǡ“—‡†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—ƒ‰”ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ††‡…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•‡‡Ž‡•’ƒ…‹‘›Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•
241
’‘•‹…‹‘‡• ”‡Žƒ–‹˜ƒ• “—‡ ƒ†‘’–ƒ ͳ › ʹ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† †‡Ž Ž‹‡”Ǥ
‹‡–”ƒ•“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘ǡŽƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ†‡Ǧ
ʹʹ ‘ ƒ…ƒ„ƒ †‡ ƒŒ—•–ƒ” …‘ Žƒ …—”˜ƒ –‡×”‹…ƒ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ Ǧ
ʹʹ ‘ ǦʹͺǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡• ’”‘„ƒ„Ž‡ “—‡ ‡ •‘Ž—…‹× ‡š‹•–ƒ •—–‹Ž‡• …ƒ„‹‘•
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘ƒŽ‡• “—‡ ‹’Ž‹“—‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹‘‡• ‡–”‡ ͳ › ʹ
‡†‹ƒ–‡Ž‹‰‡”‘•†‡•’Žƒœƒ‹‡–‘•†‡ŽŽ‹‡”‡•—”‡‰‹×Ǧ–‡”‹ƒŽǤ
•–‡ ’‘•‹„Ž‡ ’ƒ’‡Ž †‡Ž Ž‹‡” ‘ •‡”Àƒ — Š‡…Š‘ ‘˜‡†‘•‘ ‡ ’”‘–‡Àƒ• —Ž–‹†‘‹‹‘ †‡
—‹× ƒŽ …‘ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ †‘‹‹‘• †‡ —‹× ‘ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ ȋnsȌ ›
†‘‹‹‘•†‡—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒȋssȌǤƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡—Ž‹‡”ˆŽ‡š‹„Ž‡‡–”‡Ž‘•
†‘• †‘‹‹‘• …‘ †‹ˆ‡”‡–‡ ƒˆ‹‹†ƒ† ’ƒ”ƒ ’‡”‹–‡ Žƒ …‘—‹…ƒ…‹× ‡–”‡ Ž‘• †‘•
†‘‹‹‘•›Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†ƒŽƒ’”‘–‡Àƒ’ƒ”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ”—ƒ„ï•“—‡†ƒ×’–‹ƒ†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ
†‡‡†‹ƒ–‡†‡•Ž‹œƒ‹‡–‘ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Ž‡•“—‡Ž‡–‘†‡ˆ‘•ˆƒ–‘•†‡Žȋ‡…ƒ‹•‘
…‘‘…‹†‘ …‘‘ slidingȌǤ •–‡ ‡…ƒ‹•‘ ‡• ˆ”‡…—‡–‡ ‡ ˆƒ…–‘”‡• †‡ –”ƒ•…”‹’…‹× †‡
‡—…ƒ”‹‘–ƒ• …‘‘ …–Ǧͳǡ ’‡”–‡‡…‹‡–‡ ƒ Žƒ ˆƒ‹Ž‹ƒ …‘ †‘• †‘‹‹‘• “—‡ •‡
‡•–”—…–—”ƒ †‡ ˆ‘”ƒ ‹†‡’‡†‹‡–‡ ‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ …‘ †‹ˆ‡”‡–‡• ƒˆ‹‹†ƒ†‡•
†‹”‡…–ƒ‡–‡ …‘ ǡ › ƒ„‘• •‘ ‡…‡•ƒ”‹‘• ’ƒ”ƒ Žƒ —‹× ‡ˆ‡…–‹˜ƒ ƒŽ ȋ—œƒǡ
œ‹ƒ ‡– ƒŽǤȌ ȋ‹‰̴ͳȌǤ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ‘• ‡…‘–”ƒ‘• …‘ †‘• †‘‹‹‘• …‘
…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• ˆ‹•‹…‘“—À‹…ƒ• ȋ…׏‘ ‡Ž ’ǡ Ž‘‰‹–—† †‡ Š±Ž‹…‡•Ȍǡ ƒˆ‹‹†ƒ†‡• ’‘” ›
’ƒ–”א †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡Ž —› †‹•–‹–‘•Ǥ ƒ”ƒ ʹ Šƒ •‹†‘ ƒ’Ž‹ƒ‡–‡
†‡•…”‹–‘“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—†‘‹‹‘ž•‹‡•–ƒ„Ž‡ǡ…‘—ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ†‡ˆ—•‹×‹ˆ‡”‹‘”
ƒ
ͳȋ
ƒ‰‡ŽŠ‘ˆˆǡ—‰ƒŽƒ…Š‡––›‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǡƒ•À…‘‘—ƒ‡‘”…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹×
ƒȋ‘‰ǡƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ‡–ƒŽǤʹͲͲͻȌǤ
‘†‘ ‡ŽŽ‘ •—‰‹‡”‡ — ‡…ƒ‹•‘ ‡ “—‡ ‡Ž Ž‹‡” ˆŽ‡š‹„Ž‡ †‡ ’‡”‹–‡ Žƒ
…‘‘’‡”ƒ–‹˜‹†ƒ† †‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• ȋ
ͳǡ ʹȌ › ’‡”‹–‡ ƒ…‡Ž‡”ƒ” Žƒ „ï•“—‡†ƒ †‡Ž
•‹–‹‘ †‹ƒƒ †‡ —‹× ‡ ‡Ž Ǥ ‘†‡ ’”‹‡”‘ ‡š‹•–‡ Žƒ —‹× †‡ ͳ ȋ…‘ ƒ›‘”
ƒˆ‹‹†ƒ†ƒȌƒ…Žž†‘•‡†‡ˆ‘”ƒ”‡Žƒ–‹˜ƒƒŽǤ‡•–ƒ•‹–—ƒ…‹×
ʹƒŽ–‡”ƒ”Àƒ
•—–‹Ž‡• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• …‘ †‹ˆ‡”‡–‡• ’‘•‹…‹‘‡• ”‡Žƒ–‹˜ƒ• ‡ ‡Ž ‡•’ƒ…‹‘ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ
ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† †‡Ž Ž‹‡”ǡ Šƒ•–ƒ ‡•–ƒ„Ž‡…‡” —ƒ —‹× ƒŽ ‡•–ƒ„Ž‡ †‡„‹†‘ ƒ — …‘””‡…–‘
’Ž‡‰ƒ‹‡–‘†‡
ʹ’‘”’ƒ”–‡†‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡Žï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘†‘†‡‡ŽŽ‹‡”•‡
”‡‘”‰ƒ‹œƒ›‘ˆ”‡…‡•—•—’‡”ˆ‹…‹‡’ƒ”ƒŽƒ‹–‡”ƒ……‹×…‘
ʹǤƒ—‹×ˆ‹ƒŽ†‡Ž‘•†‘•
†‘‹‹‘•’”‡•‡–ƒ—ƒ…‘•–ƒ–‡†‡ƒˆ‹‹†ƒ†‡‘”ǡ–”ƒ–ž†‘•†‡—ƒ—‹×—…Š‘ž•
‡•–ƒ„Ž‡ȋ‰‘ǡƒ‹•‡”‡–ƒŽǤȌǤ
‹‰̴ͳǤ‘†‡Ž‘†‡”‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Ž•‹•–‡ƒ†‡…‘—‹…ƒ…‹×‘…‘‘’‡”ƒ–‹˜‹†ƒ†‡—ƒ’”‘–‡Àƒ†‡—‹×ƒŽ
—Ž–‹†‘‹‹‘ ȋ…–ǦͳȌ …‘ — †‘‹‹‘ …‘ ƒ›‘” ƒˆ‹‹†ƒ† ’‘” ȋ‡ ƒœ—ŽȌ › †‡ ‡‘” ƒˆ‹‹†ƒ† ȋ‡
”‘Œ‘Ȍǡ›Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡—Ž‹‡”ˆŽ‡š‹„Ž‡ȋ‡˜‡”†‡ȌȋVuzman,etal.ȌǤ
242
5. LongituddellinkerycorrelaciónconlasecuenciadeunióndeTFAM
ŽƒžŽ‹•‹•†‡Žƒ…‘•‡”˜ƒ…‹×†‡ŽŽ‹‡”†‡†‡Œƒ‡–”‡˜‡”“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—Ž‹‡”
ƒ’Ž‹ƒ‡–‡…‘•‡”˜ƒ†‘‡…—ƒ–‘ƒ•—…ƒ”‰ƒ’‘•‹–‹˜ƒȋ…‘—‰”ƒï‡”‘†‡›•›”‰Ȍǡ
ƒ•À …‘‘ ‡ •— Ž‘‰‹–—† ȋ̱ʹ͹ ƒƒȌǤ †‡ž• …—ƒ†‘ •‡ ƒŽ‹‡ƒ Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ †‡ —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡‡Š—ƒ‘•ǣǡͳǡ‡ǡ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡Žï‡”‘†‡
—…Ž‡×–‹†‘• ‡–”‡ Žƒ• ”‡’‡–‹…‹‘‡• †‡ –”‹—…Ž‡×–‹†‘• ‹˜‡”–‹†ƒ• †‡ˆ‹‹†ƒ• ȋͷǯǦǯǦ
šŽ‹‡”ǦǯǦ͵ǯȌ ‡• •‹•–‡ž–‹…ƒ‡–‡ ͳͲ’„ ȋ˜‡” ‹•…—•‹×ǡ ǤʹǤ͵Ȍǡ ‡• †‡…‹”ǡ
–‘’‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡ •‹‰‹ˆ‹…ƒ”Àƒ —ƒ ˜—‡Ž–ƒ †‡ Žƒ Š±Ž‹…‡ †‡ Ǥ ‘ ‹•‘ •—…‡†‡ …—ƒ†‘
…‘’ƒ”ƒ‘•Žƒ••‡…—‡…‹ƒ•›ͳ†‡Š—ƒ‘›”ƒ–אȋƒ‹”ƒ‰Š‹̴ͳͻͻͷȌǤŽŽ‘•—‰‹‡”‡
“—‡ ‡Ž ‘†‘ †‡ —‹× †‡ ƒ ‡•–ƒ• •‡…—‡…‹ƒ• ’‘†”Àƒ •‡” –‘’‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡ •‹‹Žƒ”ǡ
‡š‹•–‹‡†‘—ƒ”‡Žƒ…‹×‡–”‡‡Ž’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘›ŽƒŽ‘‰‹–—††‡Ž‹‡”Ǥ
‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ’ƒ”‡…‡•‡”“—‡‡š‹•–‡—ƒ…‘””‡Žƒ…‹×‡–”‡Ž‘‰‹–—††‡ŽŽ‹‡”ǡ‘”‰ƒ‹œƒ…‹×
†‡ Ž‘• †‘‹‹‘• › ’ƒ–”א •‡…—‡…‹ƒŽ †‡ —‹× ƒŽ ǡ › –‘”•‹× ˆ‹ƒŽ †‡Ž ‘ ‡ˆ‡…–‘
–‘’‘Ž×‰‹…‘•‘„”‡Ǥ
ŽƒŽ‹–‡”ƒ–—”ƒ‡…‘–”ƒ‘•—‡Œ‡’Ž‘†‡…‘””‡Žƒ…‹×‡–”‡’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘›
Ž‘‰‹–—††‡Ž’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒŠÀ„”‹†ƒǤȋ˜‡””‡•—Ž–ƒ†‘•Ȍȋ–‘––ǡƒ‰‡–
ƒŽǤ ʹͲͲ͸ȌǤ ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ •‡…—‡…‹ƒŽ ‡ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ǤȀ ‡• ˆ—…‹× †‡ Žƒ ’‘•‹…‹×
”‡Žƒ–‹˜ƒ ‡–”‡ Ž‘• †‘• †‘‹‹‘•ǡ › …‘…”‡–ƒ‡–‡ †‡ Žƒ •‡’ƒ”ƒ…‹× ‡–”‡ Ž‘• ”‡•À†—‘•
‹–‡”…ƒŽƒ–‡•Ǥ Ž ”‡•‹†—‘ ‹•‘Ž‡—…‹ƒ ‡ › ˆ‡‹ŽƒŽƒ‹ƒ ‡ ‡Ž †‘‹‹‘ ǡ •‡ ‡…—‡–”ƒ
•‡’ƒ”ƒ†‘• ’‘” ͻ ’„ǡ ï‡”‘ —› …‡”…ƒ‘ ƒ Žƒ ’‡”‹‘†‹…‹†ƒ† ‡ — ǡ …‘ Ž‘ “—‡ Ž‘•
’—–‘•†‡…—”˜ƒ–—”ƒ•‡‡…—‡–”ƒ‡ˆƒ•‡Ǥ„•‡”˜ƒ…‹‘‡••‹‹Žƒ”‡••‡Šƒ†‡•…”‹–‘’ƒ”ƒ
Ž‘•‘×‡”‘•†‡‡‡Ženhacesomeǡ†‘†‡•‡…”‡‡“—‡‡Ž‡•’ƒ…‹×†‡ʹͲ’„‡–”‡Ž‘•
†‘‹‹‘• ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘ ’ƒ”ƒ ƒ–‡‡” Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ •‡…—‡…‹ƒŽ †‡Ž ȋ–‡ˆƒ‘˜•›ǡ
‡ŽŽ‡–‹‡”‡–ƒŽǤʹͲͲͳȌǤƒ”‡…‡•‡”“—‡–ƒ–‘’ƒ”ƒ
ͳ…‘‘‡ǡŽƒŽ‘‰‹–—††‡ŽŽ‹‡”
ȋ”‡‰‹×‡–”‡†‘‹‹‘•
„‘šȌ‡•…”À–‹…ƒ’ƒ”ƒŽƒ’‘•‹…‹×”‡Žƒ–‹˜ƒ†‡Ž‘•†‘‹‹‘•›ǡƒ•À
ƒ•‡‰—”ƒ”Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ•‡…—‡…‹ƒŽǤ
ŽŽ‘ •—‰‹‡”‡ “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ ‡š‹•–‡ — Ž‹‡” †‡ Ž‘‰‹–—† ʹ͹ ƒƒ “—‡ ’‡”‹–‡
”‡…‘Ž‘…ƒ” ‘ ƒŽ‘Œƒ” Ž‘• †‘• †‘‹‹‘• „‘š ‡ ‡Ž †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž
Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ’‘†”Àƒ•‡”‡ŽŽ‹‡”“—‹‡†‡–‡”‹ƒ•‡‡Ž’ƒ–”א•‡…—‡…‹ƒŽ†‡—‹×†‡
ǡ†‡ˆ‹‹†‘…‘—ƒŽ‘‰‹–—†‡–”‡ʹʹ’„›͵Ͳ’„•‡‰ïŽƒŽ‹–‡”ƒ–—”ƒǡ’‡”‹–‹‡†‘ƒ•À
‡Ž…ƒ„‹‘–‘’‘Ž×‰‹…‘‡‡Ž–”ƒ†—…‹†‘‡ˆ‘”ƒ†‡…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ŽǤ
243
…‘–‹—ƒ…‹× •‡ ‹–‡–ƒ”ž ”‡Žƒ…‹‘ƒ” Žƒ• ˆ—…‹‘‡• „‹‘“—À‹…ƒ• …‘‘…‹†ƒ• ’ƒ”ƒ …‘Ž‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•‘„–‡‹†‘•†—”ƒ–‡Žƒ”‡ƒŽ‹œƒ…‹×†‡‡•–ƒ–‡•‹•†‘…–‘”ƒŽǤ…‘…”‡–‘ǡ‘•
…‡–”ƒ”‡‘• ‡ †‘• ˆ—…‹‘‡•ǣ ‡Ž ’ƒ’‡Ž ‡ Žƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‡ › Žƒ
‹’Ž‹…ƒ…‹×†‡‡‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–Ǥ
E. MODELODEINICIODELATRANSCRIPCIÓNENLSP
’ƒ”–‹” †‡ Ž‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• ‘„–‡‹†‘• ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ’Žƒ–‡ƒ” ‡Ž
•‹‰—‹‡–‡ ‘†‡Ž‘ †‡ —‹× › ƒ…–—ƒ…‹× †‡ ‡ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ †‡ ’”‡Ǧ‹‹…‹ƒ…‹× †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×ȋȌˆ‘”ƒ†‘’‘”ǡʹǡ–ȋ‹‰̴ͳȌǤ
ƒ—‹×†‡ƒʹʹ’—‡†‡’Žƒ–‡ƒ”•‡…‘‘—‘†‡Ž‘†‡—‹×’”‘‰”‡•‹˜‘ǡ›ƒ“—‡
‡†‹ƒ–‡•’›‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”—‘†‡Ž‘†‹ž‹…‘†‡—‹×ǡƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ
†‡Ž‘••‹•–‡ƒ•lockkey†‡•…”‹–‘•’ƒ”ƒƒŽ‰—‘•…ƒ•‘•Ǥ
 •‘Ž—…‹× ‡…‘–”ƒ‘• Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š †‡ „‹‡ ’Ž‡‰ƒ†‘• †‡ ˆ‘”ƒ
‹†‡’‡†‹‡–‡›…‘†‹ˆ‡”‡–‡•’‘•‹…‹‘‡•”‡Žƒ–‹˜ƒ•—‘”‡•’‡…–‘ƒŽ‘–”‘ǡ†‡„‹†‘ƒŽƒ‰”ƒ
ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†“—‡’”‡•‡–ƒ‡ŽŽ‹‡”ȋ‹‰̴ͳȋƒȌȌǤŽ†‘‹‹‘
ͳ…‘ƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”
› — ’ƒ–”א †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ †‡Ž –À’‹…‘ †‡ „‘š †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ †‡
•‡…—‡…‹ƒǡ ”‡…‘‘…‡ Žƒ ”‡‰‹× ͳ †‡ ʹʹ ȋǦͳͷ ƒ ǦʹͲ ’„ ‡ Ȍ › ’”‘—‡˜‡ — ’”‹‡”
’—–‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒ‡†‹ƒ–‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡†‹˜‡”•‘•”‡•À†—‘•…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡Žǡ‡
’ƒ”–‹…—Žƒ” ‡Ž ”‡•‹†—‘ ‡—ͷͺ “—‡ •‡ ‹–‡”…ƒŽƒ ‡–”‡ ‡Ž ‘–‹˜‘ ͷǦ’Ǧ͵ ȋ‹‰̴ͳ ȋ„ȌȌǤ ƒ
‹–‡”ƒ……‹× †‡ ͳ …‘ ’”‘˜‘…ƒ — –‘”•‹× †‡Ž †‡ ̱ͻͲιǡ …‘‘ —‡•–”ƒ Ž‘•
‡•–—†‹‘•†‡›Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǦʹʹǤƒ—‹×†‡Ž’”‹‡”†‘‹‹‘
ͳ’‡”‹–‡Žƒ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡ŽŽ‹‡”“—‡’ƒ•ƒ†‡—ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹×‡š–‡†‹†ƒƒ—ƒ
…‘ˆ‘”ƒ…‹× Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ ƒ–‡‹‡†‘ — ƒ›‘” …‘–ƒ…–‘ …‘ ‡Ž “—‡ ‹…”‡‡–ƒ ‡Ž
ž‰—Ž‘†‡–‘”•‹×†‡Žȋ̱ͳͳ͵ιȌȋ‹‰̴ͳȋ…ȌȌǤƒ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡ŽŽ‹‡”Œ—–‘…‘‡Ž
‹…”‡‡–‘†‡–‘”•‹×†‡Žˆƒ˜‘”‡…‡Žƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡
ʹǡ‡†‹ƒ–‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×
†‡Žï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘Ȁ
ʹȀǡ›•——‹×…‘‡Ž‡Žƒ”‡‰‹×ʹǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž …”‡ƒ†ƒ ’‘” ͳ › Ž‹‡” ’‡”‹–‡ Žƒ ‘”‰ƒ‹œƒ…‹× †‡ ʹ †‡ –ƒŽ
ˆ‘”ƒ “—‡ ‡š‹•–‡ Žƒ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× †‡Ž ”‡•‹†—‘ ‡—ͳͺʹ ‡ ‡Ž ‘–‹˜‘ ͷǦ’Ǧ͵ǡ ˆƒ˜‘”‡…‹†ƒ
’‘”Ž‘•†‡ž•”‡•À†—‘•“—‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘Žƒ•„ƒ•‡•†‡Ž‡Žƒ”‡‰‹×ʹʹʹȋǦʹͺ
ƒǦ͵ͷ’„‡ȌǤƒ—‹×†‡‡•–‡•‡‰—†‘†‘‹‹‘‹†—…‡——‡˜‘’—–‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒ
†‡ͻͲ釐‡Žǡ‹’‘‹±†‘•‡—ƒ–‘”•‹×‰Ž‘„ƒŽ‡ˆ‘”ƒ†‡†‡ͳͺͲιȋ‹‰̴ͳȋ„ȌȌǤ
ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡ ͳͺͲι ‡ ’‡”‹–‡ “—‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ “—‡ ‡‡”‰‡ ‡ •‡–‹†‘
‘’—‡•–‘ ƒŽ •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ •‡ •‹–ï‡ …‡”…ƒƒ ƒ ‡•–‡ ’—–‘Ǥ ƒŽ › …‘‘ •‡
Šƒ„Àƒ †‡•…”‹–‘ ƒ–‡”‹‘”‡–‡ǡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡ ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ †‡ ˆ‘”ƒ †‹”‡…–ƒ
…‘ ʹǤ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ Žƒ Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡•’—±• †‡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ
’‡”‹–‡ •— ˆ—…‹× †‡ ”‡…Ž—–ƒ‹‡–‘ †‡ ʹ ’ƒ”ƒ ŽŽ‡˜ƒ” ƒ …ƒ„‘ Žƒ ƒ’‡”–—”ƒ ›
‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹× †‡Ž •—„•–”ƒ–‘ › ’”‘†—…–‘ †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹× “—‡ ƒ›—†ƒ ƒ Žƒ ƒ……‹× †‡
–Ǥ‡”Àƒ—…ƒ•‘•‹‹Žƒ”ƒŽ‘“—‡•—…‡†‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡Ǧ„‘šǦǦ’‘ŽǤ
ƒ –”ƒ•…”‹’…‹× ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ’‘” ’ƒ”–‡ †‡ – ‹’Ž‹…ƒǡ …‘‘ ‡ ‘–”‘• •‹•–‡ƒ• †‡
–”ƒ•…”‹’…‹×ȋŽ‡˜ƒ†—”ƒǡ’”‘…ƒ”‹‘–ƒ•ǡ‡—…ƒ”‹‘–ƒ•ȌǡŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡—ƒ„—”„—Œƒ‡Žƒ”‡‰‹×
†‡‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×”‹…ƒ‡†‡ͳʹǦͳͶ’„‡†‹ƒ–‡‡Ž†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘†‡ŽǤ
•–‡’”‘…‡•‘‡•…‘‘…‹†‘…‘‘ˆ‘”ƒ…‹×†‡ŽopencomplexǤƒƒ’‡”–—”ƒ†‡‡•–ƒ”‡‰‹×›Žƒ
244
‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žopencomplex†‡’‡†‡†‡Ž‡•–ƒ†‘†‡–‘”•‹×†‡Žȋ‡˜›ƒ‹ǡ„”‹‰Š–
‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǤƒ„‡‹ƒ‰‹ƒ”‡Ž…‘‘—•‹•–‡ƒ†‘†‡‡š‹•–‡—ˆŽ—Œ‘†‡–‡•‹×…‘
‘Žƒ•†‡–‘”•‹×ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Žǡ†‘†‡Žƒ‹–”‘†—……‹×†‡’‡”–—”„ƒ…‹‘‡•‡•–”—…–—”ƒŽ‡•
‡‡Žǡ‡ˆ‘”ƒ†‡’—–‘•†‡…—”˜ƒ–—”ƒǡ’—‡†‡ƒ…–—ƒ”…‘‘„ƒ””‡”ƒ’ƒ”ƒ‡•–ƒ†‹ˆ—•‹×
†‡–‡•‹‘‡•ȋ…‘‘…‹†‘…‘‘Dz–™‹•–„ƒ””‹‡”dzȌȋ‘…ƒȌǤ•–ƒ„ƒ””‡”ƒ†‡†‹ˆ—•‹×’”‘˜‘…ƒ—
†‡•”‘ŽŽƒ‹‡–‘Ž‘…ƒŽ•—…‡•‹˜‘ƒ•—„Ž‘“—‡‘Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡ŽŠ‡…Š‘“—‡’”‡•‡–‡•—
Ž—‰ƒ”†‡—‹×ƒ—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ–ƒ…‘”–ƒ†‡Ž•‹–‹‘†‡ˆ‹‹†‘’ƒ”ƒopencomplex‡›“—‡
’”‘˜‘“—‡—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡š–”‡ƒ‡ǡ’—‡†‡ƒ…–—ƒ”…‘‘twistbarrierˆƒ…‹Ž‹–ƒ†‘Žƒ
ƒ’‡”–—”ƒ‡Žƒ”‡‰‹×”‹…ƒ‡›Žƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒ„—”„—Œƒ†‡–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ†‡ž•ǡ
Šƒ •‹†‘ †‡•…”‹–‘ “—‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ •‹–‹‘ †‡ —‹× †‡ › •‹–‹‘ †‡ ‹‹…‹‘ †‡
–”ƒ•…”‹’…‹× ‡•–ž —› …‘•‡”˜ƒ†ƒ ‡ Ž‘‰‹–—†ǡ › ‡• ‹’”‡•…‹†‹„Ž‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‹‹…‹‘ †‡ Žƒ
–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
ŽŽ‘ •—‰‹‡”‡ “—‡ ‘ ƒ…–—ƒ”Àƒ •‘Ž‘ …‘‘ ˆƒ…–‘” †‡ ”‡…Ž—–ƒ‹‡–‘ †‡ ʹǡ •‹‘
–ƒ„‹±…‘‘‡Ž‡‡–‘‡•–”—…–—”ƒŽ‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒŽƒ’”‘‘…‹×†‡Žopencomplex‡‡Ž
Ǥ
‹‰̴ͳǤ‡…ƒ‹•‘†‡—‹×’”‘’—‡•–‘’ƒ”ƒ‡›•—’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×ǤȋƒȌ‹–—ƒ…‹×
†‘†‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡ •‘Ž—…‹× Ž‹„”‡ǡ ‡ ‡Ž •‡ ‡…—‡–”ƒ Žƒ ”‡‰‹‘‡• †‡ —‹× ’ƒ”ƒ ‡
‡‰”‘ǡ’ƒ”ƒʹ‡ƒ”ƒŒƒ›‡‰”‹•’ƒ”ƒ–Ǥȋ„Ȍ‹×†‡
ͳƒŽ›’”‹‡”’—–‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒǤ
ȋ…Ȍ‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡ŽŽ‹‡”†‡„‹†‘ƒŽƒ—‹×†‡
ͳǡ“—‡’‡”‹–‡Žƒ‹–‡”ƒ……‹×†‡
ʹ…‘•—•‡…—‡…‹ƒ
†‡—‹×Ǥȋ†ȌŽƒ—‹×†‡
ʹ†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽ†‡ͳͺͲιǡ†‘†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ’—‡†‡”‡…Ž—–ƒ”
ʹ’ƒ”ƒŽƒˆ‘”ƒ…‹×†‡ȋˆŽ‡…Šƒ”‘ŒƒȌ›‡š‹•–‡Žƒ„—”„—Œƒ†‡Žopencomplex“—‡’‡”‹–‡Žƒˆ—…‹×†‡
–Ǥ†‡ž•ǡŽƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ˆƒ…‹Ž‹–ƒŽƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žopencomplexǡ‡†‹ƒ–‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡
—†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘Ž‘…ƒŽ†‡•’—±•†‡•——‹×Ǥ
245
F. MODELODEEMPAQUETAMIENTODELmtADN
’ƒ”–‡†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡Žƒƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×‹–‘…‘†”‹ƒŽǡ‡•—ƒ†‡Žƒ•
’”‘–‡Àƒ•ƒ›‘”‹–ƒ”‹ƒ•‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ•‡‡Ž‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž–›•—‘”‰ƒ‹œƒ…‹×Ǥ
•–—†‹‘• ’”‡˜‹‘• ƒ Žƒ ”‡•‘Ž—…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ǡ Šƒ„Àƒ ’”‘’—‡•–‘ —
‡…ƒ‹•‘†‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Ž–•‹‹Žƒ”ƒŽ‡…ƒ‹•‘†‡…‘’ƒ…–ƒ…‹×’”‘’—‡•–‘
’ƒ”ƒʹ’ǡŠ‘×Ž‘‰‘†‡‡Ž‡˜ƒ†—”ƒǤ•–‡‡…ƒ‹•‘…‘•‹•–‡‡Žƒ‹–”‘†—……‹×
†‡ ’—–‘• †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž “—‡ ’”‘—‡˜‡ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ Žƒœ‘• ȋ˜‡”
–”‘†—……‹×ȌǤ  ‡•–‡ ƒ’ƒ”–ƒ†‘ •‡ –”ƒ–ƒ”ž †‡ ”‡…‘‰‡” Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• †‡
—‹×†‡’ƒ”ƒƒ…ƒ„ƒ”‘ˆ”‡…‹‡†‘—‘†‡Ž‘†‡‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘›‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Ž
–Ǥ
ƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ†‡‡…‘’Ž‡Œ‘…‘”‡˜‡Žƒ…‘‘Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
„‘š ‹…‹†‡ †‘• ’—–‘• †‡ curvatura †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ –‘”•‹× ‰Ž‘„ƒŽ †‡Ž †‡
ͳͺͲιǤ‡•–‡…‘’Ž‡Œ‘Žƒ’”‘–‡Àƒ•‡‡–”‡Žƒœƒ…‘‡Žǡ‡•†‡…‹”ǡ”‘†‡ƒ†‘‡ŽǢƒ
†‹ˆ‡”‡…‹ƒ†‡Ž‘“—‡‘…—””‡‡Žƒ‘”‰ƒ‹œƒ…‹×†‡Ž—…Ž‡ƒ”‡—…ƒ”‹‘–ƒ’‘”’ƒ”–‡†‡Žƒ•
Š‹•–‘ƒ•ǡ†‘†‡‡•‡Ž“—‹‡‡˜—‡Ž˜‡Ž‘•—…Ž‡‘•‘ƒ•Ǥ
•–—†‹‘• ”‡…‹‡–‡• †‡ single molecule ȋƒ”‰‡ǡ ƒ—”‡• ‡– ƒŽǤȌǡ Šƒ †‡‘•–”ƒ†‘ “—‡ ‡Ž
‘×‡”‘ †‡ •‡ †‡•Ž‹œƒ ”ž’‹†ƒ‡–‡ ƒŽ”‡†‡†‘” †‡Ž –ǡ ˆ‡×‡‘ …‘‘…‹†‘
…‘‘ slidingǤ ‡†‹ƒ–‡ ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ †‹ˆ—•‹× ‘„•‡”˜ƒ”‘ “—‡ •‡ †‡•Ž‹œƒ ƒ Ž‘
Žƒ”‰‘†‡Ž‡•“—‡Ž‡–‘ˆ‘•ˆƒ–‘†‡ŽŠƒ•–ƒ“—‡ƒ‰”‡‰ƒ‡—…‹‡”–‘’—–‘†‡Ž›‡š‹•–‡Žƒ
ˆ‘”ƒ…‹× †‡ — …Žï•–‡” ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× …‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒ ‡–”‡ ‘Ž±…—Žƒ• †‡ Ǥ
•–‡ˆ‡×‡‘†‡sliding‡•–ž‘”ƒŽ‡–‡ƒ•‘…‹ƒ†‘ƒ’”‘–‡Àƒ•„‹†‘‹‹‘…‘†‹ˆ‡”‡–‡•
ƒˆ‹‹†ƒ†‡• ’‘” ‡Ž › — Ž‹‡” ˆŽ‡š‹„Ž‡ ȋ—œƒǡ ‘Ž‘•› ‡– ƒŽǤȌǡ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• “—‡
…‘‹…‹†‡…‘Ž‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•ŠƒŽŽƒ†‘•’ƒ”ƒǤ
—ƒ†‘…‘’ƒ”ƒ‘•‡Žž‰—Ž‘†‡–‘”•‹×…”‡ƒ†‘’‘”‡†‹ƒ–‡†‹ˆ‡”‡–‡•–±…‹…ƒ•
‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡‡š‹•–‡…‹‡”–ƒ†‹•…”‡’ƒ…‹ƒǤ‹‡–”ƒ•“—‡‡Ž‘†‡Ž‘…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘
†‡ˆ‹‡—•‹•–‡ƒ”À‰‹†‘ǡŽ‘•‡š’‡”‹‡–‘•†‡›•’’‡”‹–‡‹…Ž—‹”—ƒ…‹‡”–ƒ
dinámica en el complejoǤ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ •’ǡ Žƒ ’‘„Žƒ…‹×
…‘””‡•’‘†‹‡–‡ …‘ — ž‰—Ž‘ †‡ ̱ ͳ͹Ͳι ’”‡•‡–ƒ — ’‡”ˆ‹Ž …‘ —ƒ ‰”ƒ ƒ…Š—”ƒǡ
‹†‹…ƒ†‘ “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ‰”ƒ Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ† †‡–”‘ †‡ Žƒ ’‘„Žƒ…‹×Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡
•‘Ž—…‹×Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Ž’‘”’ƒ”–‡†‡‘‡•—•‹•–‡ƒ”À‰‹†‘ǡ•‹‘“—‡‡š‹•–‡
…‹‡”–ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡‡ŽǤ
•–ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡‡Ž•‡’—‡†‡”‡Žƒ…‹‘ƒ”…‘Ž‘•‡š’‡”‹‡–‘•…‘’‹œƒ•×’–‹…ƒ•›
ȋƒ”‰‡ǡƒ—”‡•‡–ƒŽǤȌǤƒ”‰‡ǡetalǤ‡˜‹†‡…‹ƒ”‘“—‡‡Ž•‹•–‡ƒ†‡…‘’ƒ…–ƒ…‹×†‡Ž
’‘” ’ƒ”–‡ †‡ ‘ ‡• ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹–”‘†—……‹× †‡ Ž‘‘’•ǡ •‹‘ †‡„‹†‘ ƒŽ
incremento de la flexibilidad en el ADNǤ ‡ˆ‹Àƒ “—‡ ‡Ž ‹…”‡‡–‘ ‡ Žƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†
†‡Ž ‡”ƒ †‡„‹†‘ ƒ — †‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ †‡ ʹǦ͵ ’„ ‡ Ž‘• ‡š–”‡‘• †‡Ž Ǥ ƒ
‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ›ƒ‘•–”ƒ„ƒ—Ž‹‰‡”‘†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡—‹×
ȋ̱ͳ’„’‘”…ƒ†ƒʹʹ’„ȌǤ
—‡†‡ˆ‘”ƒmonomérica…—ƒ†‘•‡‡…—‡–”ƒˆ‘”ƒ†‘…‘’Ž‡Œ‘•…‘†‡
Ž‘‰‹–—†‡•†‡ʹʹ’„ǡ•‡‰ïŽƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǤ‡Š‡…Š‘‡†‹ƒ–‡‡š’‡”‹‡–‘•
†‡footprintsinglemolecule•‡Šƒ†‡ˆ‹‹†‘“—‡Žƒ”‡‰‹×†‡—‹×†‡–‹’‘‘‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡
246
•‡…—‡…‹ƒ(nss)’ƒ”ƒ‡•̱30±3pb†‡Ž‘‰‹–—†ǡ‡•†‡…‹”ǡ‡š‹•–‡—ƒ—‹×†‡
‡ ˆƒ•‡ …ƒ†ƒ ͵Ͳ ’„Ǥ  …‘…‘”†ƒ…‹ƒ …‘ ‡•–—†‹‘• †‡ …—ƒ–‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ ’‘”
—…Ž‡‘‹†‡•ǡ“—‡’”‘’‘Àƒͳǣͳ͸’„Ȃʹͷ’„ȋ—ƒ–ǡ—”‡–ƒŽǤȌȋƒ—ˆƒǡ—”‹•‹…
‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ
’”‡•‡–ƒ — –‹’‘ †‡ unión cooperativa ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ †‡‘•–”ƒ†ƒ ȋƒ—ˆƒǡ
—”‹•‹… ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͹Ǣ ‘‰ǡ ƒŒƒ‰‘’ƒŽƒ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲͻȌ › ’”‡•‡–‡ ‡ Ž‘• ‰‡Ž‡• ƒ–‹˜‘• †‡
”‡–ƒ”†‘ ȋȌǤ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ƒžŽ‹•‹• †‡Ž ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ …”‹•–ƒŽ‹‘ •‡ ‘„•‡”˜× “—‡ ‡Ž
†‘‹‹‘
ͳǡ‡…‘…”‡–‘•—±Ž‹…‡͵ǡ’—‡†‡ˆ‘”ƒ—ƒ‹–‡”ˆƒœ‡•–ƒ„Ž‡’ƒ”ƒŽƒ—‹×
…‘ ‘–”ƒ ±Ž‹…‡ ͵ †‡Ž †‘‹‹‘ ͳ †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ •‹±–”‹…ƒǤ •–‡ –‹’‘ †‡
‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ •‡ †ƒ„ƒ ‡ ƒ„ƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• ”‡•—‡Ž–ƒ• ’ƒ”ƒ ȋǦʹʹǡ
ǦʹͺȌǤ†‡ž•ǡ‡ŽƒžŽ‹•‹•†‡’‘•‹„Ž‡••—’‡”ˆ‹…‹‡•†‡‹–‡”ƒ……‹×–ƒ„‹±”‡•ƒŽ–ƒ„ƒ
Žƒ ’‘•‹„Ž‡ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ ‡•ƒ„ŽƒŒ‡• ‡†‹ƒ–‡ Žƒ interacción proteínaproteína por
partedelaHélice3deHMG1Ǥ
ƒ•—ƒ†‡‡•–‘•”‡•—Ž–ƒ†‘•’‡”‹–‡”‡ƒŽ‹œƒ”—‘†‡Ž‘†‡‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡–
’‘” ’ƒ”–‡ †‡ ȋ‹‰̴ʹȌǤ ƒ‰‹‡‘• — •‹•–‡ƒ †‘†‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ
†‡•Ž‹œž†‘•‡ ƒ Ž‘ Žƒ”‰‘ †‡Ž – › ‡Ž Ž‹‡” ˆŽ‡š‹„Ž‡ ’‡”‹–‡ Žƒ …‘—‹…ƒ…‹× ‡–”‡ Ž‘•
†‘‹‹‘• „‘š …‘ †‹ˆ‡”‡–‡ ƒˆ‹‹†ƒ† ’ƒ”ƒ ‡Ž Ǥ Ž „Ž‘“—‡‘ †‡„‹†‘ ƒ —ƒ –‘”•‹×
‹‡•’‡”ƒ†ƒ †‡Ž ‘ ’‘” ’ƒ”–‡ †‡ Žƒ —‹× †‡ — ƒ…”‘…‘’Ž‡Œ‘ ƒŽ ǡ ’”‘˜‘…ƒ —ƒ
†‹•‹—…‹× †‡Ž †‡•Ž‹œƒ‹‡–‘ †‡ › •— —‹× ƒŽ Ǥ ƒ —‹× ƒŽ †‡ ’”‘˜‘…ƒ Žƒ ƒ†“—‹•‹…‹× †‡ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ‡Ž ǡ ’‡”‘ …‘ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ …‹‡”–‘
†‹ƒ‹•‘ ‡ Žƒ —‹× †‘†‡ Ž‹‰‡”‘• †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘• †‡Ž Ž‹‡” ’—‡†‡ ’”‘˜‘…ƒ” —ƒ
†‹ˆ‡”‡–‡”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×’ƒ”ƒ
ͳ”‡•’‡…–‘
ʹǤ†‡ž•‡•–ƒ—‹×†‡’”‘˜‘…ƒ
—†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘†‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•ƒŽ‘Œƒ†ƒ•‡Ž‘•‡š–”‡‘•†‡•——‹×ǡ‘ˆ”‡…‹‡†‘—ƒ
ƒ›‘” ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† †‡Ž Ǥ •–ƒ ƒ›‘” ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‡ ‡Ž › Žƒ ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹× †‡
ͳ ˆƒ˜‘”‡…‡ Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒǡ ’‘•‹„Ž‡‡–‡ ŽŽ‡˜ƒ†ƒ ƒ …ƒ„‘ ’‘” Žƒ
†‹•’‘•‹…‹×ƒ–‹’ƒ”ƒŽ‡Žƒ†‡ŽƒŠ±Ž‹…‡͵†‡
ͳǤ
‘‡ŽŽ‘ǡˆ‹ƒŽ‡–‡•‡‘„•‡”˜ƒ”ÀƒŽƒ—‹×†‡‡ˆƒ•‡…ƒ†ƒ͵Ͳ’„’”‘‘˜‹†ƒ’‘”Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ †‡ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒǡ …‘ Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ ‹†—…‹” …—”˜ƒ–—”ƒ• ›
†‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘‡‡ŽǤ•–ƒ—‹×‡ˆƒ•‡’‡”‹–‹”ÀƒŽƒ…‘’ƒ…–ƒ…‹×†‡Ž–…‘
’”‡•‡…‹ƒ †‡ …‹‡”–ƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†Ǥ ƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‡ ‡Ž ’‡”‹–‡ ”‡•‹•–‹” ƒ †‹ˆ‡”‡–‡•
–‡•‹‘‡•‡š‹•–‡–‡‡‡Ž›ƒ†ƒ’–ƒ”•‡ƒŽƒ•‡…‡•‹†ƒ†‡•†‡Žƒ‹–‘…‘†”‹ƒ…‘—
“—‡…ƒ„ƒŽ‰ƒ‡–”‡Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×ǡ–”ƒ•…”‹’…‹×ǡ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ǡ†ƒÓ‘’‘””ƒ†‹ƒ…‹×ǡ‡–…Ǥ
‡•†‡…‹”ǡ’‡”‹–‹‡†‘—„—‡ƒ–‡‹‹‡–‘†‡Ž–Ǥ
247
‹‰̴ʹǤ ‘†‡Ž‘ †‡ ‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘ ’ƒ”ƒ •‡…—‡…‹ƒŽǤ ȋͳȌ †‹ˆ—†‡ ’‘” ‡Ž –Ǥ Ž †‘‹‹‘
ͳ…‘ ƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”ǡ•‡—‡›’”‘˜‘…ƒ—ƒŽ‹‰‡”ƒ†‹•–‘”•‹× †‡ŽǤȋʹȌƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡—
Ž‹‡” ˆŽ‡š‹„Ž‡ ’‡”‹–‡ ƒ…‘’ƒÓƒ” Ž‘• ‘˜‹‹‡–‘• †‡ ʹ › ’‡”‹–‹” Žƒ —‹× †‡ ±•–‡ ƒŽ ǡ ˆ‡×‡‘
…‘‘…‹†‘ …‘‘ DztetheringdzǤ ȋ͵Ȍ ƒ —‹× †‡ ʹ ’‡”‹–‡ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ — DzUturndz ‡ ‡Ž ǡ ‡• †‡…‹”ǡ
’”‘˜‘…ƒ—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‡‡Ž‡ˆ‘”ƒ†‡Ǥ•–ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‘•‡’—‡†‡‡–‡†‡”…‘‘‡•–ƒ†‘”À‰‹†‘ǡ•‹‘
“—‡‡š‹•–‡…‹‡”–ƒ†‹ž‹…ƒ‘ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡‡ŽǤ†‡ž•Žƒ‹–”‘†—……‹×†‡‡•–ƒ–‘”•‹×‡‡Ž’”‘˜‘…ƒ
— †‡•‡”‘ŽŽƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ• „ƒ•‡• •‹–—ƒ†ƒ• ‡ Ž‘• ‡š–”‡‘• †‡ Žƒ ”‡‰‹× †‡ —‹× †‡ Ǥ ȋͶȌ ƒ —‹× †‡
ˆƒ˜‘”‡…‡ Žƒ —‹× †‡ ‘–”ƒ• ’”‘–‡Àƒ•ǡ •‹‰—‹‡†‘ ‡Ž ‹•‘ ‘†‡Ž‘ †‡ —‹× ȋͷȌ …‘ ‹–”‘†—……‹× †‡
…—”˜ƒ–—”ƒ•‡‡ŽǤȋ͸Ȍƒ•—ƒ†‡‹…”‡‡–‘‡ŽƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ††‡Œ—–‘…‘Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹×
…‘‘’‡”ƒ–‹˜ƒǡ›‡ŽŠ‡…Š‘“—‡—‡‡ˆƒ•‡…ƒ†ƒ͵Ͳ’„Ǣ’‡”‹–‡’‡•ƒ”“—‡‡š‹•–‡—‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘†‡Ž
–ˆƒ˜‘”‡…‹†‘’‘”‹–‡”ƒ……‹‘‡•’”‘–‡ÀƒǦ’”‘–‡Àƒ‡‡ŽǤ
248
G. TFAMYBIOGÉNESISMITOCONDRIAL:zoomout
ƒ „‹‘‰±‡•‹• ‹–‘…‘†”‹ƒŽ ‡• — ’”‘…‡•‘ †‹ž‹…‘ › ”‡‰—Žƒ†‘ †‡ ˆ‘”ƒ —› ’”‡…‹•ƒǤ
…–—ƒŽ‡–‡•‡Šƒ•—‰‡”‹†‘‡Ž’ƒ’‡Ž†‡Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡‡‡Ž‡•–ƒ†‘†‡ƒ…–‹˜‹†ƒ†
†‡Ž —…Ž‡‘‹†‡ ›ǡ ‡ …‘•‡…—‡…‹ƒǡ †‡ Žƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ ȋ—”—ƒ™ƒ̴ƒƒ†ƒ̴ʹͲͳʹ̴ȌǤ ƒ
”‡•‘Ž—…‹× †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ǡ › •— …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×
„‹‘“—À‹…ƒ › „‹‘ˆÀ•‹…ƒ ’‡”‹–‡ ‡–‡†‡” ‡Œ‘” ‡Ž ’ƒ’‡Ž †‡ ‡ Žƒ „‹‘‰±‡•‹•
‹–‘…‘†”‹ƒŽȋ‹‰̴
ͳȌǤ
‘…‡–”ƒ…‹‘‡• †‡ ג–‹ƒ• ’‡”‹–‡ …‘’ƒ…–ƒ…‹× †‡Ž – ‡ —…Ž‡‘‹†‡•
‡†‹ƒ–‡•——‹×…‘‡Žˆ‘”ƒ†‘…‘’Ž‡Œ‘•†‹ž‹…‘•†‘†‡•‡‡…—‡–”ƒ
ƒ„”ƒœƒ†‘‡Ž‡‹–”‘†—…‹‡†‘–‘”•‹‘‡•…‘ž‰—Ž‘•̱ͳͺͲιǡ“—‡’‡”‹–‡’”‘–‡‰‡”Ž‘
†‡Ž‡ˆ‡…–‘†‡Ǥ†‡ž•ǡ‡š‹•–‡—ƒ…‹‡”–ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‹–‡”ƒ‡‡Ž–“—‡’‡”‹–‡
•—–”ƒ•…”‹’…‹×›”‡’Ž‹…ƒ…‹×Ǥ‡Šƒ†‡•…”‹–‘“—‡‡ˆ—…‹×†‡Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡
‡š‹•–‡ — †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ †‡Ž ‡“—‹Ž‹„”‹‘ –”ƒ•…”‹’…‹×ǣ”‡’Ž‹…ƒ…‹× †‡„‹†‘ ƒ Žƒ †‹ˆ‡”‡–‡
ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ ’‘” Ž‘• ’”‘‘–‘”‡• › ͳǤ Ž –”ƒ„ƒŒ‘ ”‡ƒŽ‹œƒ†‘ †—”ƒ–‡ Žƒ –‡•‹•
†‘…–‘”ƒŽŠƒ’‡”‹–‹†‘‡–‡†‡”‡Ž‡…ƒ‹•‘†‡ƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×”‡ƒŽ‹œƒ†‘
’‘”‡Žƒ”‡‰‹×’”‘‘–‘”ƒ†‡ǡ“—‡’‡”‹–‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡‡…‡„ƒ†‘”‡•’ƒ”ƒ
Žƒ”‡’Ž‹…ƒ…‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡•–ž†‹”‡…–ƒ‡–‡”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘…‘‡Žƒ—‡–‘
†‡…‘’‹ƒ•†‡–Ǥ
‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡ƒŽ–ƒ•‹’Ž‹…ƒ”Àƒ—ƒ›‘”‰”ƒ†‘†‡…‘’ƒ…–ƒ…‹×ǡ‹Š‹„‹‡†‘
…—ƒŽ“—‹‡”ƒ…–‹˜‹†ƒ†‡‡Ž›†ƒ†‘Ž—‰ƒ”ƒ—…Ž‡‘‹†‡•‡‡•–ƒ†‘•‡‹Ǧ•‡‡•…‡–‡Ǥ
‹‰̴
ͳǤ •“—‡ƒ ‹Ž—•–”ƒ–‹˜‘ †‡ Žƒ ‹’Ž‹…ƒ…‹× †‡ ‡ Žƒ „‹‘‰±‡•‹• †‡ ‹–‘…‘†”‹ƒǤ ƒ ‹–‘…‘†”‹ƒ
’”‡•‡–ƒ •— …‘’ƒ…–ƒ†‘ ‡ ‡•–”—…–—”ƒ• ŽŽƒƒ†ƒ• —…Ž‡‘‹†‡• †‘†‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ƒ›‘”‹–ƒ”‹ƒ ‡• ǡ
ƒ—“—‡–ƒ„‹±•‡‡…—‡–”ƒ‘–”ƒ•’”‘–‡Àƒ•‹˜‘Ž—…”ƒ†ƒ•ȋ‡Žƒˆ‹‰—”ƒǡ‹†‹…ƒ†ƒ•…‘”‡…–ž‰—Ž‘•ǡ”‘„‘•›
…—ƒ†”ƒ†‘•ȌǤƒ…‘’ƒ…–ƒ…‹×‡—…Ž‡‘‹†‡•†‡Ž–’‡”‹–‡’”‘–‡‰‡”Ž‘†‡Ž†ƒÓ‘’‘”‡•’‡…À‡‡•›•—
”ž’‹†ƒ –”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ ‡ ’”‘…‡•‘• †‡ ˆ—•‹× › ˆ‹•‹×Ǥ ƒ …—ƒ–‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ ‡ —…Ž‡‘‹†‡• †‡’‡†‡ ‡
ˆ—…‹×†‡Ž‡•–ƒ†‘†‡ƒ…–‹˜‹†ƒ††‡Ž—…Ž‡‘‹†‡ǡ†‘†‡ƒ…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡‹ˆ‡”‹‘”‡•ȋ•‹–—ƒ…‹×†‡Ž’ƒ‡Ž
†‡”‡…Š‘Ȍ ‡š‹•–‡ —ƒ ƒ…–‹˜ƒ…‹× †‡ Žƒ –”ƒ•…”‹’…‹×ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ •‹–—ƒ…‹‘‡• †‘†‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡
‡• ƒ›‘” ȋ•‹–—ƒ…‹× ’ƒ”ƒ ‡Ž ’ƒ‡Ž ‹œ“—‹‡”†‘Ȍ ‡š‹•–‡ — †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ †‡Ž •‹•–‡ƒ Šƒ…‹ƒ —ƒ ƒ›‘”
…‘’ƒ…–ƒ…‹×†‡–Ǥ
249
250
CONCLUSIONES
251
252
x
‹’‘‡ —ƒ –‘”•‹× ‡•–”—…–—”ƒŽ ‡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹–”‘†—……‹× †‡ †‘•
’—–‘• †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ’‘” ’ƒ”–‡ †‡ Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š “—‡ †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ
…—”˜ƒ–—”ƒ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ǡ ‘„•‡”˜ƒ†ƒ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ ›
‡•ƒ›‘•†‡•’Ǥ
x
š‹•–‡ —ƒ †‹ž‹…ƒ ‡ •‘Ž—…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹ ‘„•‡”˜ƒ†ƒ ‡†‹ƒ–‡
› •’Ǥ ‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• •—‰‹‡”‡ — •‹•–‡ƒ Š‡–‡”‘‰±‡‘ …‘ ïŽ–‹’Ž‡•
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•“—‡’”‡•‡–ƒ‘˜‹‹‡–‘•‘Ž‡…—Žƒ”‡••—–‹Ž‡•Ǥ
x
‘• †‘‹‹‘• „‘š †‡ ’”‡•‡–‡ ‡Ž ‡…ƒ‹•‘ –À’‹…‘ †‡ —‹× †‡
„‘š ‡†‹ƒ–‡ •— —‹× ƒŽ •—”…‘ ‡‘” †‡Ž ’”‘˜‘…ƒ†‘ —ƒ †‹•–‘”•‹×
Ž‘…ƒŽ †‡Ž Ǥ ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ‹’Ž‹…ƒ Žƒ ‹–”‘†—……‹× †‡ ”‡•À†—‘•
Š‹†”‘ˆ×„‹…‘• “—‡ •‡ ‹–‡”…ƒŽƒ ‡–”‡ Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž ȋ‡—ͷͺ ’ƒ”ƒ ͳ ›
‡—ͳͺʹ’ƒ”ƒ
ʹȌǤ
x
‘• †‘‹‹‘• „‘š †‡ —‡•–”ƒ — ’ƒ–”א †‡ ‹–‡”ƒ……‹× › ƒˆ‹‹†ƒ† ƒ
†‹ˆ‡”‡–‡ǡ ‹ˆŽ—›‡†‘ ‡ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ˆ‹ƒŽǤ ͳ ’”‡•‡–ƒ — ’ƒ–”א †‡
‹–‡”ƒ……‹×‡•’‡…Àˆ‹…‘†‡•‡…—‡…‹ƒ›—ƒƒ›‘”ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”Ǥƒ’”‘‘…‹×
†‡Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ’‘”’ƒ”–‡†‡
ʹ‡•— ’”‘…‡•‘…‘‘’‡”ƒ–‹˜‘†‘†‡‡•‡Ž‡ˆ‡…–‘
…‘Œ—–‘†‡–‘†‘•Ž‘•”‡•À†—‘•‡Ž“—‡’‡”‹–‡‘„–‡‡”Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽǤ
x
ƒ —‹× †‡ ƒ ʹʹ ’‡”‹–‡ †‡ˆ‹‹” — ‘–‹˜‘ ‹˜‡”–‹†‘ ”‡Žƒ–‹˜ƒ‡–‡
…‘•‡”˜ƒ†‘ǣ ͷǯ’ǦȋͳͲ’„ȌǦ’Ǧ͵ǯǡ ‘ ‹†‹…ƒ Ž‘• ’—–‘• †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× †‘†‡
‡š‹•–‡ —ƒ ˜ƒ”‹ƒ…‹× ‡ Ž‘• ’ƒ”ž‡–”‘• ˆ‹•…‘Ǧ“—À‹…‘• †‡Ž Ǥ •–‘• ‘–‹˜‘•
’”‡•‡–ƒ —ƒ ”‡Žƒ…‹× …‘ Žƒ• •‡…—‡…‹ƒ• …‘•‡•‘ †‡ „‘š †‡ —‹×
‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒǤ
x
Ž ’—–‘ †‡ ‹–‡”…ƒŽƒ…‹× ‡ ‡Ž †‡ˆ‹‹†‘ ’ƒ”ƒ ‡—ͳͺʹ ’”‡•‡–ƒ …‹‡”–ƒ
ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‹–”À•‡…ƒ †‡Ž ǡ ˆƒ˜‘”‡…‹‡†‘ ‡‡”‰±–‹…ƒ‡–‡ ‡Ž …‘•–‡ †‡ Žƒ
‹–‡”…ƒŽƒ…‹×ž•–‘”•‹×Ǥ
x
ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ Ž‘• †‘• ‘–‹˜‘• ‹˜‡”–‹†‘• ȋͳͲ ’„ǡ —ƒ ˜—‡Ž–ƒ †‡ Š±Ž‹…‡Ȍ › Žƒ
Ž‘‰‹–—† †‡Ž Ž‹‡” ȋʹ͹ ƒƒȌ ‡•–ž …‘•‡”˜ƒ†‘•ǡ •—‰‹”‹‡†‘ Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ —ƒ
…‘””‡Žƒ…‹×‡–”‡‡Ž’ƒ–”א†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘›ŽƒŽ‘‰‹–—††‡ŽŽ‹‡”Ǥ
x
ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ’ƒ”‡…‡ –‡‡” —ƒ ˆ—…‹× ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘”ƒ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧ
ʹʹǡ ‡ …‘…”‡–‘ †‡Ž †‘‹‹‘ ʹǡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž ï…Ž‡‘
Š‹†”‘ˆ×„‹…‘ǡž•“—‡†‹”‹‰‹”Žƒ—‹×‡•’‡…Àˆ‹…ƒ†‡•‡…—‡…‹ƒ†‡‘’”‘‘˜‡”
Žƒ†‹‡”‹œƒ…‹×…‘‘•‡Šƒ„Àƒ†‡•…”‹–‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡Ǥ
x
ƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ —‡•–”ƒ —ƒ ‰”ƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‡ •‘Ž—…‹×ǡ …‘’ƒ–‹„Ž‡ …‘ Žƒ
Šƒ„‹Ž‹†ƒ†’ƒ”ƒ‹–‡”ƒ……‹‘ƒ”…‘‘–”ƒ•’”‘–‡Àƒ•…‘‘ʹǤ
x
‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ǦǡŽƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‡‡”‰‡‡†‹”‡……‹×‘’—‡•–ƒƒŽ•‹–‹‘
†‡‹‹…‹‘†‡–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ‡”‘Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ‹†—…‹†ƒ’‡”‹–‡”‡…‘Ž‘…ƒ”Žƒ…‘ŽƒǦ
–‡”‹ƒŽ…‡”…ƒ‘ƒŽ…‘’Ž‡Œ‘†‡’”‡Ǧ‹‹…‹ƒ…‹×†‡Žƒ–”ƒ•…”‹’…‹×Ǥ
253
x
ƒ ”‡‰‹× †‡Ž Ž‹‡”ǡ ‡ …‘…”‡–‘ Žƒ œ‘ƒ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ ’”‡•‡–ƒ — ’ƒ’‡Ž ‡ Žƒ
‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ › Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ˆ‹ƒŽ ‹†—…‹†ƒ ‡ ‡Ž ‡†‹ƒ–‡ Žƒ
”‡ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ †‹˜‡”•‘• …‘–ƒ…–‘• …‘ ‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ ˆ‘•ˆƒ–‘ †‡Ž › …‘ Žƒ
’”‘–‡Àƒˆ‘”ƒ†‘’ƒ”–‡†‡Žï…Ž‡‘Š‹†”‘ˆ×„‹…‘Ǥ
x
ƒ ”‡‰‹× †‡Ž Ž‹‡” ’”‡•‡–ƒ —ƒ ‰”ƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‡ •‘Ž—…‹× ’‡”‹–‹‡†‘ —
‡Ž‡˜ƒ†‘ ï‡”‘ †‡ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• †‡ ‡ •— ˆ‘”ƒ ‘ —‹†ƒ ‡ •‘Ž—…‹×ǡ
†‡„‹†‘ƒŽƒ”‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×‡•’ƒ…‹ƒŽ†‡Ž‘•†‘•†‘‹‹‘•
„‘š‡‡Ž‡•’ƒ…‹‘Ǥ
x
ƒ ”‡‰‹× Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡Ž Ž‹‡” ’ƒ”‡…‡ ‘•–”ƒ” —ƒ …‹‡”–ƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‡ ‡Ž
…‘’Ž‡Œ‘ǡ…—ƒ†‘•‡…‘’ƒ”ƒŽƒ•†‘•‡•–”—…–—”ƒ•‡š‹•–‡–‡•Ǥ•–ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡
‡Ž Ž‹‡” ’‡”‹–‡ —ƒ †‹ˆ‡”‡–‡ ‘”‰ƒ‹œƒ…‹× › ”‡‘”‹‡–ƒ…‹× †‡ Ž‘• †‘‹‹‘•
„‘š›—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡Ž˜ƒ”‹ƒ†ƒǤ
254
MATERIALES, MÉTODOS
YFUNDAMENTOS
255
CLONACIÓN
1. Clonaciónestándar
ƒ…Ž‘ƒ…‹×†‡ǡŽ‘•…‘•–”—…–‘•…‘Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ†‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒȋǯ•ǡʹǣ
‡”ͶͶǦ
Žʹ͵ͺǡ ͵ǣ ‡”ͶͶǦ”‰ʹ͵͵ǡ Ͷǣ ‡”ͶͶǦ”‰ʹʹ͹Ȍ › Ž‘• †‘‹‹‘• „‘š ȋͳǣ
‡”ͶͶǦ
Žͳʹͷǡʹǣ‡—ͳͶͻǦ”‰ʹʹ͹ǡʹǣ‡—ͳ͹ͻǦ›•ʹͶ͸Ȍǡ•‡”‡ƒŽ‹œ×‡†‹ƒ–‡‡Ž•‹•–‡ƒ
†‡…Ž‘ƒ…‹×‡•–ž†ƒ”ǡ“—‡‹’Ž‹…ƒŽƒƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡Ž‹•‡”–‘…‘Ž‘•’”‹‡”•†‹•‡Óƒ†‘•
…‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ†‡”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ’ƒ”ƒŽƒ•‡œ‹ƒ•†‡”‡•–”‹……‹×ȋƒ„ŽƒͳȌǡ›†‹‰‡•–‹×
†‡Ž’Žž•‹†‘•‡‹•‡”–‘…‘Žƒ•‹•ƒ•‡œ‹ƒ•†‡”‡•–”‹……‹×Ǥ‘•–‡”‹‘”‡–‡•‡”‡ƒŽ‹œƒ
ŽƒŽ‹‰ƒ…‹×†‡Ž‘•‡š–”‡‘•…‘Š‡•‹˜‘•…”‡ƒ†‘•Ǥ
‘•’Žž•‹†‘•—•ƒ†‘•ˆ—‡”‘ǣ
x
x
’ʹͺǦ„ȋΪȌǣ ˜‡…–‘” …‘‡”…‹ƒŽ ȋ‘˜ƒ‰‡ǡ ƒ†‹•‘ǡ ǡ Ȍ —•ƒ†‘ ’ƒ”ƒ Žƒ
‡š’”‡•‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• ”‡…‘„‹ƒ–‡• ‡ Ǥcoli “—‡ ƒÓƒ†‡ —ƒ †‹ƒƒ †‡ ͸
Š‹•–‹†‹ƒ•‡‡Ž‡š–”‡‘Ǧ‘Ǧ–‡”‹ƒŽǤ•–‡˜‡…–‘”’”‡•‡–ƒͷǤͶ„ǡ”‡•‹•–‡…‹ƒƒ
ƒƒ‹…‹ƒǤ
‡–ͶͲǣ˜‡…–‘”…‘‡”…‹ƒŽ—•ƒ†‘’ƒ”ƒŽƒ‡š’”‡•‹×†‡’”‘–‡Àƒ•”‡…‘„‹ƒ–‡•‡
Ǥcoli“—‡ƒÓƒ†‡—ƒ†‹ƒƒ‡‡Ž‡š–”‡‘Ǧ–‡”‹ƒŽǤ•–‡˜‡…–‘”’”‡•‡–ƒ͸Ǥͷ
„ǡ ”‡•‹•–‡…‹ƒ ƒ ƒƒ‹…‹ƒ › — •‹–‹‘ †‡ …‘”–‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ’”‘–‡ƒ•ƒ ‡–”‡ Žƒ
’”‘–‡Àƒ†‡ˆ—•‹×›Žƒ’”‘–‡Àƒ‹–‡”±•Ǥ
Proteína
plásmido
primer5'>3'
Enzima
‡–ʹͺǦ„ȋΪȌ ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ–…ƒ–…–‰–…––ƒ‰…ƒƒ‰––‰
…‘
”˜
………–…‰ƒ‰ƒ…ƒ…–……–…ƒ‰…ƒ……ƒ–ƒ––––…
Š‘
‡–ͶͲ
ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ–…ƒ–…–‰–…––ƒ‰…ƒƒ‰––‰
…‘
”˜
…‰‰‰ƒ–………––ƒƒ…ƒ…–……–…ƒ‰…ƒ…
ƒ
ͳ
‡–ʹͺǦ„ȋΪȌ ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ–…ƒ–…–‰–…––ƒ‰…ƒƒ‰––‰
…‘
”˜
………–…‰ƒ‰ƒ……ƒ–ƒ––––…‰––‰–––…–––ƒ––‰
Š‘
ʹ
‡–ʹͺǦ„ȋΪȌ ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ–…ƒ–…–‰–…––ƒ‰…ƒƒ‰––‰
…‘
”˜
………–…‰ƒ‰––‰–––…–––ƒ––‰–‰…‰ƒ…‰–ƒ‰
Š‘
͵
‡–ʹͺǦ„ȋΪȌ ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ–…ƒ–…–‰–…––ƒ‰…ƒƒ‰––‰
…‘
………–…‰ƒ‰‰…‰ƒ…‰–ƒ‰ƒƒ‰ƒ–……–––…
Š‘
Ͷ
‡–ʹͺǦ„ȋΪȌ ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ–…ƒ–…–‰–…––ƒ‰…ƒƒ‰––‰
…‘
………–…‰ƒ‰–…‰–……ƒƒ…––…ƒƒ–…ƒ–––‰––…
Š‘
ͳ
‡–ʹͺǦ„ȋΪȌ ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ–…ƒ–…–‰–
…‘
…–…‰ƒ‰ƒ…––‰‰ƒ‰––ƒ‰
Š‘
ʹ
‡–ʹͺǦ„ȋΪȌ ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ…ƒ‰…–ƒƒ…–
…‘
”˜
”˜
”˜
256
ʹ
”˜
………–…‰ƒ‰ƒ…ƒ…–……–…ƒ‰…ƒ……ƒ–ƒ––––…
Š‘
‡–ʹͺǦ„ȋΪȌ ˆ™
…ƒ–‰……ƒ–‰‰‰ƒ…ƒ‰––ƒƒ…ƒ…
…‘
………–…‰ƒ‰ƒ…ƒ…–……–…ƒ‰…ƒ……ƒ–ƒ––––…
Š‘
”˜
ƒ„ŽƒͳǤ ‹•–ƒ†‘ †‡ Ž‘• ’”‹‡”• —•ƒ†‘• ’ƒ”ƒ Žƒ ƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ‹•‡”–‘•ǡ •‡ ‹†‹…ƒ Žƒ †‹ƒƒ
’”‡•‡–‡’ƒ”ƒŽƒ‡œ‹ƒ†‡”‡•–”‹……‹×ǡ‡Ž’Žž•‹†‘’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘ŽƒŽ‹‰ƒ…‹×›‡Ž‘„”‡†‡Ž…‘•–”—…–‘Ǥ
2. Clonaciónindependientedeligación:InFusionTM
‘• …‘•–”—…–‘• †‡ …‘ ‡Ž Ž‹‡” ȋͳǣ ‡”Ͷ͵Ǧ‡—ͳͷʹǡ ʹǣ ‡”ͳͳͷǦ
Ž—ʹͳͻǡ ʹǣ
‡”ͳͳͷǦ›•ʹͶ͸Ȍ•‡‘”‹‰‹ƒ”‘‡†‹ƒ–‡—•‹•–‡ƒ˜‡”•ž–‹Ž†‡…Ž‘ƒ…‹×‹†‡’‡†‹‡–‡†‡
Ž‹‰ƒ…‹× „ƒ•ƒ†‘ ‡ ‡Ž •‹•–‡ƒ Ǧ—•‹‘ ȋClontechTakara Bio EuropeȌ ƒ’Ž‹…ƒ†‘ ‡ Žƒ
Žƒ–ƒˆ‘”ƒ†‡š’”‡•‹×‡‡ŽǤ‡•–ƒ’Žƒ–ƒˆ‘”ƒ†‹•’‘‡†‡—ƒ•‡”‹‡†‡˜‡…–‘”‡•ǡ
ŽŽƒƒ†‘ ’ǡ „ƒ•ƒ†‘• ‡ ‡Ž •‹•–‡ƒ †‡ …Ž‘ƒ…‹× ˜Àƒ Ǧ—•‹‘ǡ “—‡ ’‡”‹–‡ Žƒ
‡š’”‡•‹×†‡’”‘–‡Àƒ”‡…‘„‹ƒ–‡•‡—ƒƒ’Ž‹ƒ‰ƒƒ†‡Š—±•’‡†‡•ȋǤcoli,…±Ž—Žƒ•†‡
ƒÀˆ‡”‘ › …±Ž—Žƒ• †‡ ‹•‡…–‘Ȍ › •— ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× ‡†‹ƒ–‡ …‘Ž—ƒ †‡ À“—‡Žǡ ›ƒ “—‡
ƒÓƒ†‡͸Š‹•–‹†‹ƒ•‡‡Ž‡š–”‡‘Ǧ–‡”‹ƒŽȋ’Ȍ‘Ǧ–‡”‹ƒŽȋ’ȌǤŽ•‹•–‡ƒ
Ǧ—•‹‘ ‡•–ž „ƒ•ƒ†‘ ‡ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ Š‘×Ž‘‰ƒ• ‡ Ž‘• ‹•‡”–‘•
ƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ†‘• ’‘” › Ž‘• ‡š–”‡‘• †‡Ž ˜‡…–‘” Ž‹‡”ƒ”‹œƒ†‘Ǥ ƒ Ž‘‰‹–—† ג–‹ƒ †‡
Š‘‘Ž‘‰Àƒ •‡”Àƒ †‡ ͳͷ ’„Ǥ ‡„‹†‘ ƒ “—‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ Š‘×Ž‘‰ƒ ‡ ‡Ž ‹•‡”–‘ •‡ ƒÓƒ†‡
‡†‹ƒ–‡ǡ‘‡•‡…‡•ƒ”‹‘‹‰ï’ƒ•‘ƒ†‹…‹‘ƒŽǤ
‘•’Žž•‹†‘•—•ƒ†‘•ˆ—‡”‘ǣ
x
x
’ǣ ‡…–‘” “—‡ ’”‘˜‹‡‡ †‡ ’”‹šʹǡ …‘ ”‡•‹•–‡…‹ƒ ƒ ƒ’‹…‹Ž‹ƒǤ ‡”‹–‡
ƒÓƒ†‹” —ƒ †‹ƒƒ †‡ ͸ Š‹•–‹†‹ƒ• ‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ “—‡ ’—‡†‡ •‡”
†‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ‡†‹ƒ–‡†‹‰‡•–‹×…‘ƒ”„‘š›’‡’–‹†ƒ•ƒǤ”‡•‡–ƒŽ‘•’”‘‘–‘”‡•ǣ
͹Žƒ…ǡ›Ǧƒ…–‹ƒǡ’”‘‘–‘”’ͳͲȀŽ‡ˆǦʹ›‡Ž‡Ž‡–‘„ƒ…—Ž‘ͳ͸ʹͻǤ
’ǣ ‡…–‘” “—‡ ’”‘˜‹‡‡ †‡ ’”‹šʹǡ …‘ ”‡•‹•–‡…‹ƒ ƒ ƒ’‹…‹Ž‹ƒǤ ‡”‹–‡
ƒÓƒ†‹” —ƒ †‹ƒƒ †‡ ͸ Š‹•–‹†‹ƒ• ‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ “—‡ ’—‡†‡ •‡”
†‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ ‡†‹ƒ–‡ †‹‰‡•–‹× …‘ ͵ ’”‘–‡ƒ•ƒǤ ”‡•‡–ƒ Ž‘• ’”‘‘–‘”‡•ǣ
͹Žƒ…ǡ›Ǧƒ…–‹ƒǡ’”‘‘–‘”’ͳͲȀŽ‡ˆǦʹ›‡Ž‡Ž‡–‘„ƒ…—Ž‘ͳ͸ʹͻǤ
3. Mutagénesisdirigida
ƒ˜‡œ”‡•—‡Ž–ƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒ›ƒƒŽ‹œƒ†ƒǡ•‡’—†‹‡”‘…Žƒ•‹ˆ‹…ƒ”ƒ“—‡ŽŽ‘•”‡•À†—‘•†‡…ƒ†ƒ
„‘š “—‡ ”‡ƒŽ‹œƒ„ƒ …‘–ƒ…–‘• ‡•’‡…Àˆ‹…‘• …‘ Žƒ• „ƒ•‡• †‡Ž Ǥ • ’‘” ‡ŽŽ‘ “—‡ •‡
†‡…‹†‹×…”‡ƒ”—–ƒ–‡•’—–—ƒŽ‡•†‡‡•–‘•”‡•À†—‘•’‘”ƒŽƒ‹ƒǡ’ƒ”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ”‡•ƒ›‘•†‡
ƒˆ‹‹†ƒ†ƒŽǤ
ƒ”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ”Ž‘•—–ƒ–‡•’—–—ƒŽ‡••‡—•×‡Ž‹–†‡—–ƒ‰±‡•‹•†‹”‹‰‹†ƒ…‘‡”…‹ƒŽ‹œƒ†‘
’‘” Stratagene ȋQuickChange TM SiteDirected Mutagenesis KitȌ ȋ‹‰ͳȌǤ ƒ —–ƒ‰±‡•‹•
†‹”‹‰‹†ƒ …‘•‹•–‡ ‡ †‹•‡Óƒ” ‘Ž‹‰‘• ’ƒ”ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‘†‡ •‡ ŠƒŽŽƒ Žƒ• „ƒ•‡• ƒ ‘†‹ˆ‹…ƒ”ǡ
‡•–‘•‘Ž‹‰‘•†‡„‡’”‡•‡–ƒ”—ƒ‡š–‡•‹×†‡ͳͲǦͳͷ’„ƒ…ƒ†ƒŽƒ†‘†‡Ž’—–‘†‡—–ƒ…‹×
ȋƒ„ŽƒʹȌǤ‡†‹ƒ–‡•‡”‡ƒŽ‹œƒŽƒƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡Ž…‘Žƒ—–ƒ…‹×ȋ“—‡’—‡†‡•‡”
—ƒ ‹•‡”…‹× ‘ †‡Ž‡……‹×Ȍ › ’‘•–‡”‹‘”‡–‡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‡œ‹ƒ ’ •‡ ’”‘…‡†‡ ƒ Žƒ
†‹‰‡•–‹× †‡Ž ’ƒ”‡–ƒŽǡ ›ƒ “—‡ ±•–‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡–‹Žƒ†‘Ǥ Ž ”‡•–ƒ–‡ •‡
–”ƒ•ˆ‘”ƒ‡…±Ž—Žƒ•ͷȽ‘ʹͳǦŽ—‡Ǥ
257
‹‰ͳǤ•“—‡ƒ ’ƒ”ƒ‡Ž ’”‘…‡•‘†‡ —–ƒ‰±‡•‹•†‹”‹‰‹†ƒǤŽ’ƒ•‘ͳ…‘•‹•–‡ ‡Ž‘…ƒŽ‹œƒ”Žƒ•”‡‰‹‘‡•†‡Ž
ƒ—–ƒ”›‡Ž†‹•‡Ó‘†‡Ž‘•’”‹‡”•Ǥ‡Ž’ƒ•‘ʹǡ•‡ŽŽ‡˜ƒƒ…ƒ„‘Žƒ”‡ƒ……‹×†‡ƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ…‹×‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡
Žƒ‡œ‹ƒPfuǡ“—‡’”‡‹–‡ƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ”…‘‡Ž‡˜ƒ†ƒˆ‹†‡Ž‹†ƒ†›˜‡Ž‘…‹†ƒ†ǤŽ’ƒ•‘͵…‘•‹•–‡‡Žƒ†‹‰‡•–‹×†‡Ž
’ƒ”‡–ƒŽ‡†‹ƒ–‡’ǡ“—‡”‡…‘‘…‡‡Ž’ƒ”‡–ƒŽ†‡„‹†‘ƒ“—‡•‡‡…—‡–”ƒ‡–‹Žƒ†‘Ǥƒ†‹‰‡•–‹×
•‡”‡ƒŽ‹œƒƒ͵͹ι†—”ƒ–‡ͳŠǤ‡Ž’ƒ•‘Ͷǡ•‡–”ƒˆ‘”ƒ‡Ž‘„–‡‹†‘‡†‹ƒ–‡…Š‘“—‡–±”‹…‘‡…±Ž—Žƒ•
…‘’‡–‡–‡•ͷȽ‘ʹͳǦŽ—‡Ǥ
mutante
oligo
primer5'>3'
L58
ͷͺ
ͷͺ
Y57
ͷ͹
ͷ͹
T77
͹͹
͹͹
I81
ͺͳ
ͺͳ
Y162
ͳ͸ʹ
ͳ͸ʹ
N163
ͳ͸͵
ͳ͸͵
258
Q179
ͳ͹ͻ
ͳ͹ͻ
L182
ͳͺʹ
ͳͺʹ
ƒ„ŽƒʹǤ‹•–ƒ†‘†‡Ž‘•’”‹‡”•—–‹Ž‹œƒ†‘•’ƒ”ƒ…”‡ƒ”Ž‘•—–ƒ–‡•’—–—ƒŽ‡•ƒƒŽƒ‹ƒǡ…‘Žƒ•„ƒ•‡•”‘Œƒ•
•‡ÓƒŽƒ†‘‡Ž’—–‘†‡—–ƒ…‹×Ǥ
PRUEBASDEEXPRESIÓN
ƒ”ƒ ‘„–‡‡” — „—‡ ”‡†‹‹‡–‘ †‡ ‡š’”‡•‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘ ’”—‡„ƒ• †‡
‡š’”‡•‹×ǡ“—‡’”‡•‡–ƒïŽ–‹’Ž‡• ˜ƒ”‹ƒ„Ž‡•’ƒ”ƒ‘’–‹‹œƒ”‡Ž’”‘…‡•‘ǣ …‡’ƒ„ƒ…–‡”‹ƒƒǡ
–‡’‡”ƒ–—”ƒǡ–‹’‘†‡‡†‹‘†‡ …—Ž–‹˜‘ǡ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡Ž ƒ‰‡–‡ ‹†—…–‘”ȋ
Ȍǡ–‹‡’‘
†‡‡š’”‡•‹×Ǥ
ƒ•…‡’ƒ•„ƒ…–‡”‹ƒƒ•—•ƒ†ƒ•’ƒ”ƒŽƒ‡š’”‡•‹×ˆ—‡”‘ǣ
x
x
x
x
x
BL21(DE3) Ǧ dcm ompT hsdSȋ”Ǧ Ȍ‰ƒŽ ɉȋ͵ȌǤ”‘˜‹‡‡ †‡ Žƒ …‡’ƒ ʹͳǡ
’‡”‘…‘–‹‡‡—ƒ…‘’‹ƒ…”‘‘•×‹…ƒ†‡Ž‰‡’ƒ”ƒ͹’‘Ž‹‡”ƒ•ƒǤ
BL21(DE3)[pLysS]ǦdcmompThsdSȋ”ǦȌ‰ƒŽɉȋ͵Ȍȏ’›•”ȐǤ‹‹Žƒ”ƒ
ʹͳ ȋ͵Ȍǡ ’‡”‘ …‘–‹‡‡ ‡Ž ’Žž•‹†‘ ’›• ”‡•‹•–‡–‡ ƒ …Ž‘”ƒˆ‡‹…‘Ž › “—‡
…‘†‹ˆ‹…ƒ’ƒ”ƒŽƒŽ‹•‘œ‹ƒ†‡ˆƒ‰‘͹ǡ—‹Š‹„‹†‘”†‡͹’‘Ž‹‡”ƒ•ƒ“—‡”‡†—…‡Žƒ
‡š’”‡•‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡Ž’”‘‘–‘”†‡͹…—ƒ†‘‘‡š‹•–‡‹†—……‹×Ǥ
Rossetta(DE3)ȟlacYZŽ‘Ǧ‘’Ǧɉȋ͵Ȍȏ’”ȐǤ”‡•‡–ƒŽƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†
†‡‡š’”‡•‹×†‡‰‡‡•…‘…׆‹‰‘†‡—•‘’‡…—Ž‹ƒ”‡•Ǥ
Rossetta(DE3)[pLysS]ȟlacYZŽ‘Ǧ‘’Ǧɉȋ͵Ȍȏ’”ȐǤ”‡•‡–ƒŽƒ
…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡‡š’”‡•‹×†‡‰‡‡•…‘…׆‹‰‘†‡—•‘’‡…—Ž‹ƒ”‡•›‡Ž’Žž•‹†‘’›•ǡ
’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”Žƒ‡š’”‡•‹×’”‡ƒ–—”ƒǤ
Origami (DE3) ͳʹǦ†‡”‹˜‡†Ǥ ” …”Ǥ ”‘—‡˜‡ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ ’—‡–‡•
†‹•—Žˆ—”‘‡‡Ž…‹–‘’Žƒ•ƒǡ›ƒ“—‡’”‡•‡–ƒ—–ƒ…‹×‡Ž‘•‰‡‡•–”ȋthioredoxina
reductasaȌ›‰‘”ȋglutatiónreductasaȌǤ
’ƒ”–‹” †‡ —ƒ …‘Ž‘‹ƒ …ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ• …±Ž—Žƒ• Ǥcoli …”‡…‹†ƒ• ‡ —ƒ ’Žƒ…ƒ †‡ ƒ‰ƒ”ǡ •‡
‹‘…—Žƒ—‡†‹‘†‡ͶŽǡ’‡”‹–‹‡†‘‡Ž…”‡…‹‹‡–‘†—”ƒ–‡–‘†ƒŽƒ‘…Š‡Šƒ•–ƒŽŽ‡‰ƒ”
ƒ •—’‡”•ƒ–—”ƒ…‹× †‡Ž …—Ž–‹˜‘Ǥ ‡•’—±• †‡ ‡•–‡ ’”‡Ǧ…—Ž–‹˜‘ •‡ ‹‘…—Žƒ ‡†‹‘ ˆ”‡•…‘ ȋƒ’Ž‹…ƒ†‘—ˆƒ…–‘”†‡†‹Ž—…‹×ͳȀʹͲͲȌ›•‡”‡ƒŽ‹œƒ—…”‡…‹‹‡–‘ƒ͵͹ι…‘ƒ‰‹–ƒ…‹×
†‡ʹͷͲ”’Šƒ•–ƒƒŽ…ƒœƒ”—ƒ͸ͲͲ†‡ͲǤ͸ƒͲǤͺǤƒ•…±Ž—Žƒ••‘Ž—‡‰‘ƒ–‡’‡”ƒ†ƒ•ƒŽƒ
–‡’‡”ƒ–—”ƒ†‡‹†—……‹×‡‹†—…‹†ƒ•…‘
‡”ƒ‰‘•†‡…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ͲǤͳƒͳ
ǤŽ–‹‡’‘†‡‡š’”‡•‹×‡•†‡͵ƒͳ͸Šǡ†‡’‡†‹‡†‘†‡Žƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒˆ‹ƒŽǤ‘†‘•
Ž‘• …—Ž–‹˜‘• —•ƒ†‘• ’”‡•‡–ƒ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ƒ–‹„‹×–‹…‘• ג–‹ƒ ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” Žƒ
…‘–ƒ‹ƒ…‹×†‡±•–‘•Ǥ
SOLUBILIZACIÓN
Ž•‹‰—‹‡–‡’ƒ•‘†‡•’—±•†‡Žƒ‡š’”‡•‹×ǡ‡•Žƒ•‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ›’ƒ”ƒ‡ŽŽ‘‡•
…Žƒ˜‡ Žƒ ‡Ž‡……‹× †‡Ž –ƒ’א †‡ •‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹× ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ• …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• ˆÀ•‹…‘Ǧ
“—À‹…ƒ•†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ‡†‹ƒ–‡‡Ž•‡”˜‹†‘”ProtParamȋƒ‹”‘…Šǡ’™‡‹Ž‡”‡–ƒŽǤʹͲͲͷȌ‡•
259
’‘•‹„Ž‡ …‘‘…‡” ƒŽ‰—‘• †‡ Ž‘• ’ƒ”ž‡–”‘• ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ †‡…‹†‹” ‡Ž –ƒ’א †‡
•‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹×…‘‘•‘‡Ž’–‡×”‹…‘†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ“—‡†‡–‡”‹ƒ”ž‡Ž’†‡Ž–ƒ’א‘‡Ž
ï‡”‘ †‡ ›• “—‡ †‡–‡”‹ƒ”ž Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ƒ‰‡–‡• ”‡†—…–‘”‡•Ǥ †‡ž•ǡ ‡• •ƒ„‹†‘
“—‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ•†‡—‹×ƒŽǡ…‘‘ǡ”‡“—‹‡”‡—ƒ‰”ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡•ƒŽ
’ƒ”ƒ‹‡–‹œƒ”Žƒ…ƒ”‰ƒ‡‰ƒ–‹˜ƒ†‡ŽǤ
À’‹…ƒ‡–‡‡Ž–ƒ’א†‡•‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹×‘ Ž‹•‹•’”‡•‡–ƒ ‹Š‹„‹†‘”‡•†‡’”‘–‡ƒ•ƒ•ȋ…‘‘
’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ ˆŽ—‘”—”‘ †‡ ˆ‡‹Ž‡–‹Ž•—Žˆ‘‹Ž‘ǡ ǡ ‹Š‹„‹†‘” †‡ ’”‘–‡ƒ•ƒ• †‡ •‡”‹ƒ ‘
…×…–‡Ž‡•…‘‡”…‹ƒŽ‡•†‡‹Š‹„‹†‘”‡•†‡’”‘–‡ƒ•ƒ•ȌǢƒ•À…‘‘ƒ•ƒ’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ
†‡—ƒ‡Ž‡˜ƒ†ƒ…ƒ–‹†ƒ††‡‡Žƒ—‡•–”ƒǡˆ”‡…—‡–‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡’”‘–‡Àƒ•†‡—‹×
ƒŽǤ
Ž ’‡Ž‡– …‡Ž—Žƒ” ‘„–‡‹†‘ †‡ Žƒ ‡š’”‡•‹× ‡• ”‡•—•’‡†‹†‘ ‡ — ˜‘Ž—‡ ‹†‹…ƒ†‘ †‡
–ƒ’א†‡Ž‹•‹•ȋˆƒ…–‘”†‡†‹Ž—…‹×ͳȀͳͲǡͳŽ†‡–ƒ’א†‡Ž‹•‹•’‘”…ƒ†ƒͳͲŽ†‡…—Ž–‹˜‘ȌǤ
ƒ ˜‡œ ”‡•—•’‡†‹†‘ ‡Ž ’‡Ž‡– Šƒ•–ƒ —ƒ •‘Ž—…‹× Š‘‘‰±‡ƒǡ ‡• •‘‹…ƒ†‘ †—”ƒ–‡ ͳͷ
‹—–‘•ǡ…‘‡•’ƒ…‹‘•†‡–‹‡’‘†‡ͷ•‡‰—†‘•ǤŽ’”‘…‡•‘†‡•‘‹…ƒ…‹×’‡”‹–‡Žƒ”‘–—”ƒ
…‡Ž—Žƒ” ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ƒ’Ž‹…ƒ…‹× †‡ ˜‹„”ƒ…‹× †‡ —Ž–”ƒ•‘‹†‘• ƒŽ Š‘‘‰‡ƒ†‘Ǥ
‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ —ƒ …‡–”‹ˆ—‰ƒ…‹× ƒ ͳͲǤͲͲͲǦͳͷǤͲͲͲ ”’ †—”ƒ–‡ ʹͲ ‹—–‘•
“—‡’‡”‹–‡‘„–‡‡”‡Ž•‘„”‡ƒ†ƒ–‡…‘Žƒ’”‘–‡Àƒ•‘Ž—„Ž‡‡±ŽǤ•–‡•‘„”‡ƒ†ƒ–‡‡•
ˆ‹Ž–”ƒ†‘‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡ˆ‹Ž–”‘•…‘’‘”‘•†‡†‹ž‡–”‘‡–”‡ͲǤʹʹǦͲǤͶͷɊǤ
• ‹’‘”–ƒ–‡ “—‡ †—”ƒ–‡ ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡ •‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹× › ’‘•–‡”‹‘” ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× Žƒ•
—‡•–”ƒ••‡‡—‡–”‡ƒ—ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ†‡̱Ͷιǡ’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”—ƒ’‘•‹„Ž‡†‡‰”ƒ†ƒ…‹×†‡
Žƒ’”‘–‡Àƒ‹–‡”±•Ǥ
PURIFICACIÓN
ƒ”ƒ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ •‡ ‡’Ž‡ƒ ±–‘†‘• …”‘ƒ–‘‰”žˆ‹…‘• ‡ …‘Ž—ƒǡ
†‘†‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ˆƒ•‡ ‡•–ƒ…‹‘ƒ”‹ƒǡ ƒ–‡”‹ƒŽ •×Ž‹†‘ …‘ Žƒ• …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• “—À‹…ƒ•
ƒ†‡…—ƒ†ƒ• “—‡ ”‡ŽŽ‡ƒ Žƒ …‘Ž—ƒǡ › —ƒ ˆƒ•‡ ×˜‹Žǡ ˆ‘”ƒ†ƒ ’‘” Žƒ •‘Ž—…‹× –ƒ’‘ƒ†ƒ
“—‡•‡Šƒ…‡’ƒ•ƒ”ƒ–”ƒ˜±•†‡Žƒ…‘Ž—ƒǤ
‡‡”ƒŽ‡–‡‡•–ƒ•…”‘ƒ–‘‰”ƒˆÀƒ••‡”‡ƒŽ‹œƒ
‡•‹•–‡ƒ•…”‘ƒ–‘‰”žˆ‹…‘•ǡ‡‡Ž“—‡•‡Šƒ…‡—•‘†‡„‘„ƒ•†‡ƒŽ–ƒ’”‡•‹×ȋͳͲͲǦ
ͶͲͲ„ƒ”‡•Ȍ›…‘Ž—ƒ•…‘ƒ–‡”‹ƒŽ‡•“—‡•‘’‘”–ƒƒŽ–ƒ•’”‡•‹‘‡•Ǥ•–‡•‹•–‡ƒ”‡†—…‡
‘–ƒ„Ž‡‡–‡Ž‘•–‹‡’‘•†‡’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×‡‹…”‡‡–ƒ‡Ž”‡†‹‹‡–‘Ǥ
š‹•–‡ †‹ˆ‡”‡–‡• –‹’‘• †‡ …‘Ž—ƒ•ǣ …‘Ž—ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ†ǡ †‡ ‡š…Ž—•‹× ‘Ž‡…—Žƒ”ǡ †‡
‹–‡”…ƒ„‹‘‹×‹…‘ǡŠ‹†”‘ˆ×„‹…ƒǤ
1. Columnadeafinidad
—…Šƒ•’”‘–‡Àƒ•–‹‡‡Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹”•‡‡•’‡…Àˆ‹…ƒ‡–‡ƒ…‹‡”–ƒ•‘Ž±…—Žƒ•Ǥ‡•–ƒ
–±…‹…ƒŽƒˆƒ•‡‡•–ƒ…‹‘ƒ”‹ƒ†‡Žƒ…‘Ž—ƒ‡•–ž‡„‡„‹†ƒ…‘—ƒ‘Ž±…—Žƒ…‘…ƒ’ƒ…‹†ƒ†
†‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ …‘ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‹–‡”±•ǡ …‘‘…‹†ƒ …‘‘ Ž‹‰ƒ†‘Ǥ —ƒ†‘ •‡ ƒ’Ž‹…ƒ ‡Ž
‡š–”ƒ…–‘ǡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ”‡ƒŽ‹œƒ —ƒ —‹× …‘ ‡Ž Ž‹‰ƒ†‘ “—‡†ƒ†‘ ‹‘˜‹Ž‹œƒ†ƒ ‡ Žƒ
…‘Ž—ƒǤ ‡‰—‹†ƒ‡–‡ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ — –ƒ’א …‘ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• •‹‹Žƒ”‡• ƒŽ
Ž‹‰ƒ†‘‡•’‘•‹„Ž‡Žƒ‡Ž—•‹×†‡Žƒ’”‘–‡Àƒ†‹ƒƒ‡ˆ”ƒ……‹‘‡•’‘•–‡”‹‘”‡•Ǥ
1.1. ColumnadeafinidadporNíquel
ƒ …‘Ž—ƒ †‡ ƒˆ‹‹†ƒ† ’‘” À“—‡Ž ‡•–ž „ƒ•ƒ ‡ ‡Ž Š‡…Š‘ “—‡ ‡Ž À“—‡Ž •‡ ‡…—‡–”ƒ
“—‡Žƒ†‘ ‡ Žƒ ˆƒ•‡ ‡•–ƒ…‹‘ƒ”‹ƒ †‡ Žƒ …‘Ž—ƒ › ’‡”‹–‡ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ•
260
”‡…‘„‹ƒ–‡•…‘…‘Žƒ•†‡Š‹•–‹†‹ƒǤƒ’”‘–‡Àƒ”‡–‡‹†ƒ•‡‡Ž—›‡‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡—
‰”ƒ†‹‡–‡ †‡ ‹‹†ƒœ‘Žǡ “—‡ ƒ…–ïƒ …‘‘ …‘’‡–‹†‘” …‘ Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• ’ƒ”ƒ Žƒ —‹× ƒŽ
À“—‡ŽǤƒ•…‘Ž—ƒ•†‡À“—‡Ž—•ƒ†ƒ•’ƒ”ƒŽƒ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡Ž‘•…‘•–”—…–‘•…‘…‘Žƒ†‡
‹•–‹†‹ƒ•‡”ƒ†‡Ž–‹’‘‹•”ƒ’ͷŽȋGEHealthcareȌǤ
1.2. ColumnadeafinidadporMBP(Proteínadeuniónamaltosa)
ƒ•’”‘–‡Àƒ•”‡…‘„‹ƒ–‡•…‘†‹ƒƒ••‘’—”‹ˆ‹…ƒ†ƒ•‡†‹ƒ–‡…‘Ž—ƒ•…‘—ƒ
ˆƒ•‡ ‡•–ƒ…‹‘ƒ”‹ƒ †‡ †‡š–”‹ •‡ˆƒ”‘•ƒǡ “—‡ ’‡”‹–‡ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡
…‘†‹…‹‘‡•ˆ‹•‹‘Ž×‰‹…ƒ•Ǥƒ”ƒ‡Ž—‹”Žƒ’”‘–‡Àƒ•‡ƒ’Ž‹…ƒ—–ƒ’אƒŽƒ–‡”‹‘”’‡”‘…‘ͳͲ
 ƒŽ–‘•ƒǤ ƒ ˆ‘”ƒ ‡ “—‡ •‡ ‡Ž—›‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡ ‡•–ƒ• …‘Ž—ƒ ’‡”‹–‡ ‹…Ž—•‘
’—”‹ˆ‹…ƒ” …‘’Ž‡Œ‘ǡ ›ƒ “—‡ •‡ ƒ–‹‡‡ ‹–ƒ…–‘•Ǥ †‡ž•ǡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ †‡ ˆ—•‹× ’‡”‹–‡‹…”‡‡–ƒ”Ž‘•‹˜‡Ž‡•†‡‡š’”‡•‹×›ƒ›—†ƒƒŽƒ•‘Ž—„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ
ƒ• …‘Ž—ƒ• †‡ —•ƒ†ƒ• ’ƒ”ƒ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ Ž‘• …‘•–”—…–‘• …‘ Žƒ ’”‘–‡Àƒ †‡
ˆ—•‹×‡”ƒ†‡Ž–‹’‘”ƒ’ͷŽȋGEHealthcareȌǤ
1.3. ColumnadeafinidadporHeparina
ƒ Š‡’ƒ”‹ƒ ‡• — ’‘ŽÀ‡”‘ †‡ –‹’‘ ‰Ž‹…‘•ƒ‹‘‰Ž‹…ƒ‘ “—‡ ‹‹–ƒ ‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ ƒœï…ƒ”Ǧ
ˆ‘•ˆƒ–‘ †‡Ž › ’‡”‹–‡ Žƒ —‹× …‘ ƒŽ–ƒ ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ ’”‘–‡Àƒ• †‡ —‹× ƒ ž…‹†‘•
—…Ž‡‹…‘•Ǥ†‡ž•†‡„‹†‘ƒ•—…ƒ”‰ƒ‡‰ƒ–‹˜ƒǡ…”‡ƒ—‡ˆ‡…–‘†‡‹–‡”…ƒ„‹‘…ƒ–‹×‹…‘›•‡
—‡–ƒ„‹±–‘†‘–‹’‘†‡’”‘–‡Àƒ•„ž•‹…ƒ•Ǥƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘—ƒ…‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†
’‘”Š‡’ƒ”‹ƒ‡•‡…‡•ƒ”‹‘“—‡Žƒ—‡•–”ƒ‘‡š–”ƒ…–‘•‡‡…—‡–”‡ƒ„ƒŒƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡
•ƒŽǡ›ƒ“—‡’‘•–‡”‹‘”ƒŽƒ—‹×•‡ƒ’Ž‹…ƒ—ƒ—‡–‘Ž‹‡ƒŽ†‡Žƒˆ—‡”œƒ‹×‹…ƒ’ƒ”ƒ‡Ž—‹”Žƒ
’”‘–‡ÀƒǤ
ƒ• …‘Ž—ƒ• †‡ ‡’ƒ”‹ƒ —•ƒ†ƒ• ’ƒ”ƒ Žƒ ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ Ž‘• › •—• †‹ˆ‡”‡–‡•
…‘•–”—…–‘•‡”ƒ†‡Ž–‹’‘‡’ƒ”‹”ƒ’ͷŽȋGEHealthcareȌǤ
2. Cromatografíadeexclusiónporpesomolecular
ƒ …”‘ƒ–‘‰”ƒˆÀƒ †‡ ‡š…Ž—•‹× ’‘” ’‡•‘ ‘Ž‡…—Žƒ” ‘ ‰‡Ž ˆ‹Ž–”ƒ…‹× ‡• —ƒ –±…‹…ƒ “—‡
’‡”‹–‡ •‡’ƒ”ƒ” ‘Ž±…—Žƒ• ‡ ˆ—…‹× †‡ •— –ƒƒÓ‘ ‘Ž‡…—Žƒ”Ǥ ƒ ˆƒ•‡ ‡•–ƒ…‹‘ƒ”‹ƒ ‡•–ž
…‘•–‹–—‹†ƒ’‘”’ƒ”–À…—Žƒ•†‡’‘ŽÀ‡”‘•…‘†‹ˆ‡”‡–‡’‘”‘•‹†ƒ†Ǥƒ•‡’ƒ”ƒ…‹×•‡„ƒ•ƒ‡
‡Ž –ƒƒÓ‘ †‡ Žƒ• ’ƒ”–À…—Žƒ•Ǥ ƒ• ’”‘–‡Àƒ• ž• ‰”ƒ†‡• “—‡ ‘ ’—‡†‡ ’‡‡–”ƒ” ‡ Ž‘•
’‘”‘• †‡ Žƒ• ’ƒ”–À…—Žƒ• †‡ Žƒ ƒ–”‹œ †‡ ˆ‹Ž–”ƒ…‹× •‘ ‡Ž—À†ƒ• …‘ ž• ”ƒ’‹†‡œ “—‡ Žƒ•
’”‘–‡Àƒ•ž•’‡“—‡Óƒ•ǡ“—‡’‡‡–”ƒ’‘”Ž‘•’‘”‘•†‡Žƒ•’ƒ”–À…—Žƒ•›•‹‰—‡—…ƒ‹‘
ž•Žƒ”‰‘Ǥ
ƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†•‡’ƒ”ƒ†‘”ƒ”‡•‹†‡ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‡–‡‡‡Ž‰‡Ž…—›ƒƒ–”‹œ…‘•–ƒ†‡—‰”ƒ
ï‡”‘ †‡ ‡•ˆ‡”ƒ• ’‘”‘•ƒ• ‹…”‘•…×’‹…ƒ•Ǥ ƒ†ƒ ‰‡Ž •‡ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ ’‘” — ”ƒ‰‘ †‡
ˆ”ƒ……‹‘ƒ‹‡–‘ “—‡ †‡’‡†‡ †‡Ž –ƒƒÓ‘ †‡ •—• ’‘”‘• ȋ‹‰ͳȌǤ —’‡”†‡šǡ •‡’Šƒ”›Ž ›
•—’‡”‘•ƒ•‘‰‡Ž‡•†‡‡Ž‡˜ƒ†ƒ”‡•‘Ž—…‹×…‘—ƒƒ’Ž‹ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ††‡ˆ”ƒ……‹‘ƒ…‹×Ǥ
ƒ”ƒŽƒ’”‘–‡Àƒ‹–‡”±•ǡǡ›•—•†‹˜‡”•‘•—–ƒ–‡•›†‘‹‹‘•ǡ•‡—•ƒ”‘…‘Ž—ƒ†‡
‡š…Ž—•‹×‘Ž‡…—Žƒ”†‡–‹’‘•—’‡”†‡š͹ͷȋ—’‡”†‡š͹ͷʹ͸Ȁ͸ͲȌǡ‡š…‡’–‘’ƒ”ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡Ž
…‘•–”—…–‘Ǧ“—‡•‡—•×—ƒ…‘Ž—ƒ•—’‡”†‡šʹͲͲǤ
261
‹‰ͳǤ ‡•‘Ž—…‹× †‡Ž ˆ”ƒ……‹‘ƒ‹‡–‘ †‡ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• –‹’‘• †‡ ‰‡Ž‡• ‡ ˆ—…‹× †‡Ž ’‡•‘ ‘Ž‡…—Žƒ” †‡ Žƒ
ƒ…”‘‘Ž‡…—Žƒ”ƒ’—”‹ˆ‹…ƒ”Ǥ
3. Columnadeintercambioiónico
ƒ• …‘Ž—ƒ †‡ ‹–‡”…ƒ„‹‘ ‹×‹…‘ ’”‡•‡–ƒ —ƒ ˆƒ•‡ ‡•–ƒ…‹‘ƒ”‹ƒ ˆ‘”ƒ†‘ ’‘” ‰”—’‘•
…ƒ”‰ƒ†‘•’‘•‹–‹˜ƒ‡–‡ȋ‹–‡”…ƒ„‹‘ƒ‹×‹…‘Ȍ‘‡‰ƒ–‹˜ƒ‡–‡ȋ‹–‡”…ƒ„‹‘…ƒ–‹×‹…‘ȌǤ
•–‘•‰”—’‘•…ƒ”‰ƒ†‘‘”ƒŽ‡–‡‡•–ž‡—–”ƒŽ‹œƒ†‘•’‘”‹‘‡•†‡Ž–ƒ’אǤ•–‘•‹‘‡•
•‘ ”‡˜‡”•‹„Ž‡‡–‡ ”‡‡’Žƒœƒ†‘• ’‘” Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• …‘ ž• –‡†‡…‹ƒ ƒ —‹”•‡ ƒŽ
•‘’‘”–‡Ǥƒ•’”‘–‡Àƒ•…ƒ”‰ƒ†ƒ•’—‡†‡—‹”•‡ƒ‹–‡”…ƒ„‹ƒ†‘”‡•…ƒ–‹×‹…‘•‘ƒ‹×‹…‘•
†‡’‡†‹‡†‘†‡•—…ƒ”‰ƒ‡–ƒǤƒ•’”‘–‡Àƒ•ž•…ƒ”‰ƒ†ƒ••‡—‹”ƒž•ˆ—‡”–‡‡–‡ƒŽ
‹–‡”…ƒ„‹ƒ†‘” ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ •‡”ž ž• †‹ˆÀ…‹Ž‡• †‡ ‡Ž—‹”Ǥ ƒ ƒˆ‹‹†ƒ† …‘ Žƒ “—‡ —ƒ
’”‘–‡Àƒ •‡ —‡ ƒ — ‹–‡”…ƒ„‹ƒ†‘” ‹×‹…‘ †‡’‡†‡ †‡ Žƒ ˆ—‡”œƒ ‹×‹…ƒ †‡Ž ‡†‹‘Ǥ ƒ”ƒ
‡Ž—‹” Žƒ• ’”‘–‡Àƒ• •‡ •—‡Ž‡ ƒ—‡–ƒ” Žƒ ˆ—‡”œƒ ‹×‹…ƒ †‡ Žƒ ˆƒ•‡ ×˜‹Ž ȋ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ
ƒ—‡–ƒ”Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ƒŽȌǤ
 ‡Ž …ƒ•‘ †‡ •‡ —•ƒ”‘ …‘Ž—ƒ• †‡ ‹–‡”…ƒ„‹‘ …ƒ–‹×‹…‘ǡ ‘‘ ͷȀͷͲ ‡ƒŽ–Š…ƒ”‡Ǥ
3.1. DigestiónconlaproteasaTEV
Ž …‘•–”—…–‘ †‡ …‘ Žƒ ’”‘–‡Àƒ †‡ ˆ—•‹× ‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽǡ
’”‡•‡–ƒ„ƒ — •‹–‹‘ †‡ …‘”–‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ’”‘–‡ƒ•ƒ ‡–”‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ › Žƒ †‹ƒƒ Ǥ
—”ƒ–‡Žƒ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡‡•–‡…‘•–”—…–‘•‡ŽŽ‡˜‘ƒ…ƒ„‘Žƒ†‹‰‡•–‹×…‘†‡•’—±•†‡
Žƒ…‘Ž—ƒ†‡ƒˆ‹‹†ƒ†’‘”Ǥ
ƒ’”‘–‡ƒ•ƒ‡•—ƒ’”‘–‡ƒ•ƒ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ’ƒ”ƒ…‹•–‡Àƒ†‡Žƒˆƒ‹Ž‹ƒ†‡’‡’–‹†ƒ•ƒ•Ͷ…‘
—’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”†‡ʹ͹ƒǡ“—‡•‡‡…—‡–”ƒ‡‡Ž˜‹”—•†‡Ž–ƒ„ƒ…‘–…ŠȋTobaccoEtch
Virusǡ ȌǤ Ž •‹–‹‘ †‡ ”‡…‘‘…‹‹‡–‘ ג–‹‘ ‡• ǯ
ǡ †‘†‡ ‡Ž •‹–‹‘ †‡ …‘”–‡
‘…—””‡‡–”‡
Ž›Ž‘•”‡•À†—‘•
Ž›Ȁ‡”ǤŽ‰—ƒ•†‡Žƒ•˜‡–ƒŒƒ•†‡‡•–ƒ’”‘–‡ƒ•ƒ‡•“—‡‡•
‡š–”‡ƒ†ƒ‡–‡‡•’‡…Àˆ‹…ƒ›’”‡•‡–ƒ—ƒ‡Ž‡˜ƒ†ƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡…‘”–‡Ǥ
Ž‰—ƒ•…‘•‹†‡”ƒ…‹‘‡••‡†‡„‡–‡‡”‡…—‡–ƒ’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘Žƒ†‹‰‡•–‹×…‘Ǥ
ƒ †—”ƒ…‹× †‡ Žƒ ”‡ƒ……‹× ‡• †‡ ʹͶ Šǡ ƒ—“—‡ Žƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ Ž‘• …‘”–‡• ‘…—””‡ ‡ Žƒ•
262
’”‹‡”ƒ•Š‘”ƒ•Ǥƒ’”‘–‡ƒ•ƒ’”‡•‡–ƒŽƒƒ›‘”‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡…‘”–‡ƒ͵Ͷιǡƒ—“—‡‡
—‡•–”‘…ƒ•‘•‡”‡ƒŽ‹œƒ„ƒŽƒ†‹‰‡•–‹×ƒʹͲι†—”ƒ–‡ʹͶŠǤŽ”ƒ–‹‘†‡’”‘–‡ƒ•ƒ—•ƒ†‘‡”ƒ
ͳ ʹͺͲ †‡ ’‘” ͷͲ ʹͺͲ †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒǡ ‰”ƒ…‹ƒ• ƒ “—‡ •‡ –”ƒ–ƒ †‡ —ƒ ’”‘–‡ƒ•ƒ
ƒŽ–ƒ‡–‡ ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ ‡• ’‘•‹„Ž‡ —•ƒ” …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• ‡Ž‡˜ƒ†ƒ• †‡ ’”‘–‡ÀƒǤ ƒ”ƒ Žƒ
†‹‰‡•–‹×‡”ƒ‡…‡•ƒ”‹‘’”‡’ƒ”ƒ”—•ƒ…‘†‡†‹žŽ‹•‹•…‘Žƒ’”‘–‡Àƒ†‹Ž—À†ƒ‡…‘†‹…‹‘‡•
†‡͹ͷͲƒŽǡͷͲ’͹ǤͷǡͷǡͳͲƒŽ–‘•ƒǡˆ”‡–‡ƒ—–ƒ’א†‡
†‹žŽ‹•‹•…‘Žƒ••‹‰—‹‡–‡•…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•ǣ͵ͲͲƒŽǡͷͲ’͹ǤͷǡͳǤ
ƒ”ƒŽƒ†‹‰‡•–‹×ˆ—‡‡…‡•ƒ”‹‘ƒ’Ž‹…ƒ”‡•–‡–ƒ’א…‘—ƒ‡‘”…‘…‡–”ƒ…‹×•ƒŽ›—ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×‹ˆ‡”‹‘”†‡ǡ›ƒ“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—ƒ‰‡–‡“—‡Žƒ–‡†‡Ǥ
‡•’—±•†‡Žƒ†‹‰‡•–‹×…‘’”‘–‡ƒ•ƒŽƒ—‡•–”ƒ‡”ƒ…ƒ”‰ƒ†ƒ‡—ƒ‰‡Žˆ‹Ž–”ƒ…‹×ǡ“—‡
’‡”‹–‡•‡’ƒ”ƒ”’‘”’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”ǡŽƒ’”‘–‡ƒ•ƒ›Ǥ
IDENTIFICACIÓNDEPROTEÍNAS
1. Electroforesisdeproteínasencondicionesdesnaturalizantes(SDSPAGE)
ƒ‡Ž‡…–”‘ˆ‘”‡•‹•‡‰‡Ž‡•†‡’‘Ž‹ƒ…”‹Žƒ‹†ƒ‡•—‘†‡Ž‘•±–‘†‘•ž•—–‹Ž‹œƒ†‘•’ƒ”ƒŽƒ
’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×ǡƒžŽ‹•‹•›…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹×†‡’”‘–‡Àƒ•Ǥƒ–±…‹…ƒ’‡”‹–‡•‡’ƒ”ƒ”‘Ž±…—Žƒ•
…ƒ”‰ƒ†ƒ•›‡š’Ž‘–ƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ•‡‘˜‹Ž‹†ƒ†…—ƒ†‘•‡Ž‡••‘‡–‡ƒŽƒƒ……‹×†‡—…ƒ’‘
‡Ž±…–”‹…‘Ǥ ‡ —–‹Ž‹œƒ ƒ‰‡–‡• †‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ–‡• †‡ ’”‘–‡Àƒ•ǡ …‘‘ ’—‡†‡ •‡”ǣ
†‡–‡”‰‡–‡• ȋ’Ǥ‡Ǥ Ȍǡ …ƒ×–”‘’‘• ȋ’Ǥ‡Ǥ —”‡ƒȌ › ƒ‰‡–‡• ”‡†—…–‘”‡• ȋʹǦ ‡”…ƒ’–‘‡–ƒ‘Žǡ
ȌǤ ƒ •‡’ƒ”ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ• ‡• ‡ ˆ—…‹× †‡Ž –ƒƒÓ‘ ȋƒ•ƒ ‘Ž‡…—Žƒ”Ȍǡ Ž‘ “—‡
’‡”‹–‡†‡–‡”‹ƒ”‡Ž’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”†‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ•Ǥƒ•—‡•–”ƒ••‘†‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ†ƒ•
ƒ–‡• †‡ •‡” …ƒ”‰ƒ†ƒ• ‡ ‡Ž ‰‡Ž ƒ ͻ͹ι †—”ƒ–‡ ͷ ‹ ‡ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ͷ Ψ ȋ™Ȁ˜Ȍ ›
ͲǤͲʹͷΨȋ™Ȁ˜Ȍ†‡ƒœ—Ž†‡„”‘‘ˆ‡‘ŽǤ‡—•×‡Žƒ”…ƒ†‘”†‡’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”SeeBluepre
satinedproteinȋInvitrogenȌǤ
ƒ”ƒŽƒ˜‹•—ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ••‡—–‹Ž‹œƒ†‹ˆ‡”‡–‡•±–‘†‘•†‡–‹…‹×ǡ•‹‡†‘‡Ž
ž•Šƒ„‹–—ƒŽ‡Žƒœ—Ž†‡…‘‘ƒ••‹‡Ǥ
2. Digestióntrípticadeproteínas
ƒ –±…‹…ƒ †‡ †‹‰‡•–‹× –”À’–‹…ƒ †‡ ’”‘–‡Àƒ• ‘ protein mass fingerprinting •‹”˜‡ ’ƒ”ƒ
‹†‡–‹ˆ‹…ƒ” ’”‘–‡Àƒ• ‡†‹ƒ–‡ Žƒ †‹‰‡•–‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ …‘ ‡œ‹ƒ• …‘‘ –”‹’•‹ƒ ‘
“—‹‹‘–”‹’•‹ƒ ‡ ’‡“—‡Ó‘• ’±’–‹†‘•ǡ …—›ƒ ƒ•ƒ ƒ„•‘Ž—–ƒ •‡ ‘„–‹‡‡ ‡†‹ƒ–‡ —
‡•’‡…–”׏‡–”‘†‡ƒ•ƒ•Ǥƒƒ•ƒƒ„•‘Ž—–ƒ†‡…ƒ†ƒ’±’–‹†‘‡•Ž—‡‰‘…‘’ƒ”ƒ†ƒ…‘—ƒ
„ƒ•‡†‡†ƒ–‘•…‘•‡…—‡…‹•ƒ’”‘–‡‹…ƒ•›‡Ž–ƒƒÓ‘†‡Ž‘•’‘•‹„Ž‡•’±’–‹†‘•‰‡‡”ƒ†‘•ƒ
’ƒ”–‹”†‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ•‡Žƒ„ƒ•‡†‡†ƒ–‘•ǡ“—‡’‡”‹–‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”Žƒ’”‘–‡Àƒ†‹‰‡”‹†ƒǤ
3. DegradaciónEdman
ƒ †‡‰”ƒ†ƒ…‹× ’‘” †ƒ ‡• — ±–‘†‘ “—‡ ’‡”‹–‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ…‹× †‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ
–‡”‹ƒŽ †‡ ’±’–‹†‘Ǥ ‡ –”ƒ–ƒ †‡ — ’”‘…‡•‘ ‡ ‡Ž “—‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ Ǧ–‡”‹ƒŽ †‡Ž ”‡•‹†—‘
”‡ƒ……‹‘ƒ…‘ˆ‡‹Ž‹•‘–‹‘…‹ƒ–‘ƒ’„ž•‹…‘›ǡ’‘•–‡”‹‘‡–‡‡—’ž…‹†‘•‡…‘”–ƒ‡•–‡
”‡•‹†—‘ †‡”‹˜ƒ†‘ •‹ ƒˆ‡…–ƒ” ƒ Ž‘• †‡ž• ‡Žƒ…‡• †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ’‡’–À†‹…ƒǤ Ž ”‡•‹†—‘
…‘’—‡•–‘’—‡†‡•‡”Ž—‡‰‘‹†‡–‹ˆ‹…ƒ†‘‡†‹ƒ–‡…”‘ƒ–‘‰”ƒˆÀƒ‘‡Ž‡…–”‘ˆ‘”‡•‹•ǤŽŠ‡…Š‘
Ž‹‹–ƒ–‡ †‡ ‡•–‡ ’”‘…‡•‘ ‡• “—‡ Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡Ž ’±’–‹†‘ ‘ ’—‡†‡ •‡” •—’‡”‹‘” ƒ ͷͲ
”‡•À†—‘•Ǥ
263
CARACTERIZACIÓNDELAESTABILIDADDELAPROTEÍNA
ENSOLUCIÓN
1. DynamicLightscattering(DLS)
‡•—ƒŠ‡””ƒ‹‡–ƒ…‘ï‡–‡—•ƒ†ƒ’ƒ”ƒ‡˜ƒŽ—ƒ”Žƒ‘‘†‹•’‡”•‹†ƒ††‡’”‘–‡Àƒ•
‡ •‘Ž—…‹×ǡ ‡ …‘…”‡–‘ǡ ‡ ‡Ž …ƒ’‘ †‡ Žƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒ ‘• ’‡”‹–‡ ˜ƒŽ‘”ƒ” Žƒ
Š‘‘‰‡‡‹†ƒ† › ‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ† †‡ Žƒ •‘Ž—…‹× ƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ”Ǥ ‡• —ƒ –±…‹…ƒ —•ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ
†‡–‡”‹ƒ”‡Ž”ƒ†‹‘Š‹†”‘†‹ž‹…‘†‡Žƒ•’”‘–‡Àƒ•ƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ‡…—ƒ…‹×StokesEinsteinǡ
ŠαȀ͸ɎɄǡ†‘†‡‡•Žƒ…‘•–ƒ–‡†‡‘Ž–œƒǡŽƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒƒ„•‘Ž—–ƒǡɄ‡•Žƒ
˜‹•…‘•‹†ƒ† †‡Ž •‘Ž˜‡–‡ ƒ Žƒ ‹•ƒ –‡’‡”ƒ–—”ƒǡ ‡Ž …‘‡ˆ‹…‹‡–‡ †‡ †‹ˆ—•‹× › Š ‡• ‡Ž
”ƒ†‹‘Š‹†”‘†‹ž‹…‘Ǥ
ƒ–±…‹…ƒ…‘•‹•–‡‡—ƒ…—„‡–ƒ…‘Žƒ•‘Ž—…‹×’”‘–‡‹…ƒ“—‡‡•‹Ž—‹ƒ†ƒ‡†‹ƒ–‡Ž—œ
Žƒ•‡”Ǥ ƒ• ‘Ž±…—Žƒ• ‡ •‘Ž—…‹× ’”‡•‡–ƒ — ‘˜‹‹‡–‘ „”‘™‹ƒ‘ǡ “—‡ ’”‘˜‘…ƒ
ˆŽ—…–—ƒ…‹‘‡•‡Žƒ‹–‡•‹†ƒ††‡ŽƒŽ—œ†‹•’‡”•ƒ†ƒǤ•–‡…ƒ„‹‘‡Žƒ‹–‡•‹†ƒ††‡ŽƒŽ—œ
‡• ‡†‹†ƒ ƒ –”ƒ˜±• †‡ — †‡–‡…–‘” •‹–—ƒ†‘ ƒ ͻͲι †‡Ž Šƒœ ‹…‹†‡–‡Ǥ Ž …‘‡ˆ‹…‹‡–‡ †‡
†‹ˆ—•‹×ǡǡ•‡’—‡†‡‡š–”ƒ‡”‡†‹ƒ–‡Žƒƒ’Ž‹…ƒ…‹×†‡—ƒˆ—…‹×†‡ƒ—–‘…‘””‡Žƒ…‹×Ǥ
‰‡‡”ƒŽ Žƒ• ’ƒ”–À…—Žƒ• ’‡“—‡Óƒ• †‹ˆ—†‡ ž• ”ž’‹†‘ “—‡ Žƒ• ‰”ƒ†‡•Ǥ ’ƒ”–‹” †‡ ‡•
’‘•‹„Ž‡‘„–‡‡”‡Ž”ƒ†‹‘Š‹†”‘†‹ž‹…‘ǡŠǡ†‡Žƒ‘Ž±…—Žƒ‡•‘Ž—…‹×ǤŽ’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”‘
’—‡†‡ •‡” …ƒŽ…—Žƒ†‘ ƒ –”ƒ˜±• †‡Ž ”ƒ†‹‘ Š‹†”‘†‹ž‹…‘ǡ •‹ •‡ †‡ˆ‹‡ Žƒ ˆ‘”ƒ †‡ Žƒ
‘Ž±…—ŽƒȋƒŽ‘‰ƒ†ƒǡ‰Ž‘„—Žƒ”Ȍǡƒ—“—‡‘‡•—›”‡…‘‡†ƒ„Ž‡Ǥ
ŽƒžŽ‹•‹•†‡†ƒ–‘•’‡”‹–‡‘„–‡‡”Žƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡ŽΨ†‡‹–‡•‹†ƒ†‘…ƒ–‹†ƒ††‡Ž—œ
†‹•’‡”•ƒ†ƒ ˜‡”•—• ‡Ž ”ƒ†‹‘ Š‹†”‘†‹ž‹…‘ †‡ Žƒ• ’ƒ”–À…—Žƒ• ‡ •‘Ž—…‹×Ǥ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ
ƒ…Š—”ƒ†‡Ž‘•’‹…‘•†‡†‹•–”‹„—…‹×ǡ‡•†‡…‹”ǡŽƒ†‡•˜‹ƒ…‹×‡•–ž†ƒ”ǡ•‡’—‡†‡‡š–”ƒ‡”‡Ž
˜ƒŽ‘” †‡ Žƒ ’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ† ȋƒ—“—‡ ’‘” †‡ˆ‡…–‘ •‡ ’”‡•‡–ƒ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ’‘”…‡–ƒŒ‡ǡ Ψ
†ȌǤŽ’‘”…‡–ƒŒ‡†‡’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ†•‡…ƒŽ…—Žƒ†‹˜‹†‹‡†‘Žƒ’‘Ž‹†‹•’‡”•‹†ƒ†’‘”‡Ž”ƒ†‹‘
Š‹†”‘†‹ž‹…‘ǡ—Ž–‹’Ž‹…ƒ†‘’‘”ͳͲͲǤƒ••‘Ž—…‹‘‡•…‘—Ψ†δͳͷ•‘‘‘†‹•’‡”•ƒ•
›…‘–‡†‡…‹ƒƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ”Ǥ
‹‰ͳǤ•“—‡ƒ†‡Ž‡š’‡”‹‡–‘ǡ†‘†‡‡ŽŠƒœŽž•‡”‹…‹†‡–‡†‹•’‡”•ƒŽƒ•‘Ž—…‹×
ƒ• ‡†‹†ƒ• †‡ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘ „ƒŒ‘ †‹ˆ‡”‡–‡• …‘†‹…‹‘‡• †‡ –ƒ’א —•ƒ†‘ ‡Ž
‹–”—‡–‘ MalvernZetasizer Nano ȋ‘”…‡•–‡”•Š‹”‡ǡ Ȍǡ’ƒ”ƒ‡ŽŽ‘ •‡ —•‘—ƒ …—˜‡–ƒ†‡
…—ƒ”œ‘†‡ͳ…†‡’ƒ•‘†‡Ž—œǤƒ†ƒ‡†‹†ƒ•‡”‡ƒŽ‹œ‘’‘”–”‹’Ž‹…ƒ†‘Ǥ
264
2. Thermofluor
ƒ–±…‹…ƒ†‡Š‡”‘ˆŽ—‘”•‹”˜‡’ƒ”ƒ†‡–‡”‹ƒ”‡Ž–ƒ’א‡‡Ž“—‡Žƒ’”‘–‡Àƒ‡•ž•
‡•–ƒ„Ž‡ –±”‹…ƒ‡–‡ ȋ”‹…••‘ǡ ƒŽŽ„‡”‰ ‡– ƒŽǤ ʹͲͲ͸ȌǤ ƒ”ƒ ‘‹–‘”‹œƒ” Žƒ ‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ†
–±”‹…ƒ †‡ —ƒ ’”‘–‡Àƒ › –‡•–ƒ” “—± ˆƒ…–‘”‡• ȋ–ƒ’‘‡•ǡ ƒ†‹–‹˜‘•ǡ Ž‹‰ƒ†‘•ǡǥȌ ƒˆ‡…–ƒ ƒ
†‹…Šƒ ‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ†ǡ ‡•–‡ ‡•ƒ›‘ ȋfluorescencebased termal shiftȌ —–‹Ž‹œƒ — …‘Ž‘”ƒ–‡
•‡•‹„Ž‡ƒŽƒŠ‹†”‘ˆ‘„‹…‹†ƒ††‡Ž‡–‘”‘ǡ…‘‘›’”‘‘”ƒ‰‡ȋMolecularprobesȌǤ—”ƒ–‡‡Ž
’”‘…‡•‘ †‡ †‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ…‹×ǡ Žƒ• •—’‡”ˆ‹…‹‡• Š‹†”‘ˆ×„‹…ƒ• ˜ƒ “—‡†ƒ†‘ ‡š’—‡•–ƒ• ƒŽ
‡†‹‘ ‹…”‡‡–ƒ†‘ ›ǡ ’‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ƒ—‡–ƒ Žƒ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ †‡„‹†ƒ ƒŽ …‘Ž‘”ƒ–‡Ǥ ƒ
†‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ…‹× –±”‹…ƒ †‡ —ƒ ’”‘–‡Àƒ ‡• — ’”‘…‡•‘ “—‡ •‹‰—‡ — ‘†‡Ž‘ –À’‹…‘ †‡
†‘•‡•–ƒ†‘•…‘—ƒƒ”…ƒ†ƒ–”ƒ•‹…‹×‡–”‡Ž‘•‡•–ƒ†‘•ƒ–‹˜‘•›Ž‘•†‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ†‘•ǡ
†‘†‡Žƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ†‡ˆ—•‹×ȋȌ•‡†‡ˆ‹‡…‘‘Žƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ‡‡Ž’—–‘‡†‹‘†‡
Žƒ –”ƒ•‹…‹× ‡ Žƒ †‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ “—‡ …‘””‡•’‘†‡ ƒŽ žš‹‘ ‡ Žƒ
’”‹‡”ƒ†‡”‹˜ƒ†ƒ†‡Žƒ…—”˜ƒ†‡ˆ—•‹×Ǥ—ƒ–‘ƒ›‘”‡•Žƒǡƒ›‘”‡•Žƒ‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡
Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡•–‡’‡“—‡Ó‘‡•ƒ›‘’‡”‹–‡•‡Ž‡……‹‘ƒ”Ž‘•–ƒ’‘‡•×’–‹‘•
’ƒ”ƒŽƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…‹×†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ
‹‰ʹǤ‹ƒ‰”ƒƒ’ƒ”ƒ—‡•ƒ›‘†‡Š‡”‘ˆŽ—‘”Ǥ‡†‹ƒ–‡‹…”‡‡–‘†‡–‡’‡”ƒ–—”ƒ…‘‡Ž–‹‡’‘‡•’‘•‹„Ž‡
‘„•‡”˜ƒ”—‹…”‡‡–‘†‡ŽƒˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒŠƒ•–ƒƒŽ…ƒœƒ”—ƒˆƒ•‡’Žƒ–‡ƒ—Ǥƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ‡‡Ž’—–‘‡†‹‘
†‡ Žƒ –”ƒ•‹…‹× ‡ Žƒ †‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ •‡ …‘‘…‡ …‘‘ –‡’‡”ƒ–—”ƒ †‡ ˆ—•‹× ȋȌǡ › ‘•
’‡”‹–‡˜ƒŽ‹†ƒ”Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡Ž–ƒ’אǤ
ƒ•‡†‹†ƒ••‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘‡—ƒž“—‹ƒ†‡”‡ƒŽǦ–‹‡›Ž‘•…ƒ„‹‘•†‡ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ
‡Žƒ•—‡•–”ƒ••‡‘‹–‘”‹œƒ•‹—Ž–ž‡ƒ‡–‡…‘—ƒ…žƒ”ƒǤƒ•Ž‘‰‹–—†‡•†‡
‘†ƒ†‡‡š…‹–ƒ…‹×›‡‹•‹×†‡Žƒ•‘†ƒ›’”‘•‘ͶͻͲ›ͷ͹ͷǡ”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡Ǥ
FORMACIÓNDELCOMPLEJOPROTEÍNAADN
ƒ”ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ’”‘–‡ÀƒǦ ‡• ‹’‘”–ƒ–‡ †‡–‡”‹ƒ” Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡
ǡ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ „ï•“—‡†ƒ †‡ •‡…—‡…‹ƒ• …‘•‡•‘• ‘ ‹ˆ‘”ƒ…‹× •‘„”‡ ƒžŽ‹•‹•
ˆ‘‘–’”‹–‹‰Ǥƒ˜‡œ‡•…‘‰‹†ƒŽƒ•‡…—‡…‹ƒ•‡”‡ƒŽ‹œƒ‡•ƒ›‘•’ƒ”ƒ…‘‘…‡”Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ†
†‡ —‹× › ƒˆ‹‹†ƒ† ‡†‹ƒ–‡ ‰‡Ž‡• ƒ–‹˜‘• †‡ ”‡–ƒ”†‘ ‘ …”‘ƒ–‘‰”ƒˆÀƒ• †‡ ‡š…Ž—•‹×
‘Ž‡…—Žƒ”Ǥ
1. Gelesnativosderetardo(EMSA)
‘• ‡•ƒ›‘• †‡ ”‡–ƒ”†‘ ‡ Žƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ† ‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ ȋElectrophoretic Mobility Shift
Sssays, Ȍ ‘ ž• …‘ï‡–‡ ŽŽƒƒ†‘• ‰‡Ž‡• ƒ–‹˜‘• †‡ ”‡–ƒ”†‘ǡ •‡ „ƒ•ƒ ‡ Žƒ
265
‘„•‡”˜ƒ…‹× †‡ “—‡ …‘’Ž‡Œ‘• ‡•–ƒ„Ž‡• ’”‘–‡ÀƒǦ ‹‰”ƒ ž• Ž‡–ƒ‡–‡ “—‡ Ž‘•
ˆ”ƒ‰‡–‘•†‡Ž‹„”‡‡‰‡Ž‡•†‡’‘Ž‹ƒ…”‹Žƒ‹†ƒ‡…‘†‹…‹‘‡•ƒ–‹˜ƒ•„ƒŒ‘Žƒƒ……‹×
†‡—…ƒ’‘‡Ž±…–”‹…‘Ǥ
”‡…—‡–‡‡–‡ǡ •‡ —•ƒ”‘ Ž‘• ‡•ƒ›‘• ’ƒ”ƒ …‘‘…‡” ‡Ž …‘’‘”–ƒ‹‡–‘ †‡ Žƒ
—‡•–”ƒ …—ƒ†‘ •‡ —–‹Ž‹œƒ —ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× …‘•–ƒ–‡ †‡ ȋͲǤͳ ‘ŽȌ ˆ”‡–‡ ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹‘‡• …”‡…‹‡–‡• †‡ ’”‘–‡Àƒ †‡ ͲǤͲʹͷ ‘Ž ƒ ͲǤ͸ ‘ŽǤ ƒ„‹± ‡”ƒ —•ƒ†‘•
’ƒ”ƒ…‘‘…‡”‡Ž‡•–ƒ†‘†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘’”‘–‡ÀƒȀ›’ƒ”ƒŽ‘•‡•ƒ›‘•†‡Ǥ
1.1. Preparacióndelamuestra,botonesdediálisis
 ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ Žƒ ƒˆ‹‹†ƒ† †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ’‘” ‡Ž Ǥ ‡ ’”‡’ƒ”ƒ„ƒ Ž‘•
…‘’Ž‡Œ‘• …‘ …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• …”‡…‹‡–‡ †‡ ’”‘–‡Àƒ › —ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× …‘•–ƒ–‡ †‡
…‘ ˜‘Ž—‡ ˆ‹ƒŽ †‡ ʹͲ ɊŽǤ ‡„‹†‘ ƒ “—‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒ —ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹× †‡ •ƒŽ ‡”ƒ ‡…‡•ƒ”‹‘ ‡Ž —•‘ †‡ „‘–‘‡• †‡ †‹žŽ‹•‹• †‡ ͳͷ ɊŽ ȋHampton
ResearchȌ ’ƒ”ƒ †‹•‹—‹” Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ •ƒŽ ȋ‹‰ͳȌǤ Ž –ƒƒÓ‘ †‡ ’‘”‘ †‡ Žƒ
‡„”ƒƒ—•ƒ†ƒ‡”ƒ†‡͵ǤͷͲͲƒǤ
ƒ• —‡•–”ƒ• •‡ ‹…—„ƒ”‘ ʹͲ ‹ ƒ Ͷιǡ •‡ †‹ƒŽ‹œƒ”‘ …‘ ‰”ƒ†‹‡–‡ ‡•…ƒŽ‘ƒ†‘ †‡ •ƒŽ
Šƒ•–ƒ ʹͲǦͳͲͲ  ƒŽ ǡ …ƒ†ƒ ’ƒ•‘ †‡ †‹žŽ‹•‹• ’”‡•‡–ƒ —ƒ †—”ƒ…‹× À‹ƒ †‡ ʹ Š‘”ƒ•
…‘—’ƒ•‘ˆ‹ƒŽ†‡ʹͶŠ‘”ƒ•‡Žƒ…‘†‹…‹×†‡Ž–ƒ’אˆ‹ƒŽǤ
‹‰ͳǤ•“—‡ƒ†‡Žƒ’”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡Ž‘•„‘–‘‡•†‡†‹žŽ‹•‹•†‡‹œ“—‹‡”†ƒƒ†‡”‡…ŠƒǤŽ…‘’Ž‡Œ‘•‡…‘Ž‘…ƒ‡‡Ž
Š—‡…‘†‡Ž„‘–אǤ‡‰—‹†ƒ‡–‡•‡…‘Ž‘…ƒŽƒ‡„”ƒƒȋ’”‡˜‹ƒ‡–‡•—‡”‰‹†ƒ‡‡Ž–ƒ’א†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ȍ‡
Žƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡†‡Žƒ’Ž‹…ƒ†‘”›±•–‡•‡…‘Ž‘…ƒ‡‡Ž„‘–אǤ‡†‹ƒ–‡—ƒ‰‘ƒ•‡ˆ‹ŒƒŽƒ‡„”ƒƒƒŽ„‘–א›•‡
†‹’‘•‹–ƒ‡‡Ž–ƒ’א†‡†‹žŽ‹•‹•Ǥ
1.2. Preparacióndelosgeles
‘• ‰‡Ž‡• ƒ–‹˜‘• †‡ ’‘Ž‹ƒ…”‹Žƒ‹†ƒ ’ƒ”ƒ Ž‘• ‡•ƒ›‘• †‡ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ …‘’Ž‡Œ‘
’”‡•‡–ƒ„ƒ —ƒ• †‹‡•‹‘‡• ͺ … š ͳͲ… š ͳǤͷǤ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ž‘• ‰‡Ž‡• ’ƒ”ƒ Žƒ
’‡”—–ƒ…‹×…‹”…—Žƒ”Žƒ•†‹‡•‹‘‡•†‡Ž‰‡Ž‡”ƒͳͺ…šʹͲ…šͳǤ
 ˆ—…‹× †‡ Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡Ž •‡ ’”‡’ƒ”ƒ„ƒ ‰‡Ž‡• …‘ †‹ˆ‡”‡–‡ ’‘”…‡–ƒŒ‡ †‡
’‘Ž‹ƒ…”‹Žƒ‹†ƒǤƒ”ƒ‡•ƒ›‘•…‘Ž‘•‘Ž‹‰‘•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ȋ̱ʹʹ’„Ȍǡ•‡—•ƒ„ƒ‰‡Ž‡•ƒŽ
ͷǤͷΨ‘͹Ψǡ‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒŽ‘•‰‡Ž‡•†‡’‡”—–ƒ…‹×…‹”…—Žƒ”…‘•†‡ͳͶ͵’„ǡ•‡
—•ƒ‘‰‡Ž‡•‡–”‡ͺΨ›ͳʹΨǤ
266
8%
12%
14%
20%
”…Š‹Žƒ‹†ƒ
ͶͲΨȋʹͻǣͳȌ
ͳͲŽ
ͳͷŽ
ͳ͹ǤͷŽ
ʹͷŽ
ʹ
͵ͶŽ
ʹͻŽ
ʹ͸ǤͷŽ
ͳͻŽ
͵Ψ
ͳŽ
ͳͷɊŽ
ͳͲš‘
ͷŽ
1.3. Observacióndelosgeles
ƒ• —‡•–”ƒ• ’ƒ”ƒ …ƒ”‰ƒ” ‡ ‡Ž ‰‡Ž •‡ ’”‡’ƒ”ƒ ‡œ…Žƒ†‘ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ …‘ DNA dye
loading buffer 6xǤ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ž‘• ƒ”…ƒ†‘ …‘ ˆŽ—‘”׈‘”‘• •‡ —•‘ — –ƒ’א †‡
…ƒ”‰ƒ•‹„”‘‘ˆ‡‘Žƒœ—Žȋ–ƒ’א†‡…ƒ”‰ƒͷšǣʹͷ”‹•Ž’͹ǡͳͷͲǡʹͷΨ
‰Ž‹…‡”‘ŽȌǤ
ƒ ˜‡œ …ƒ”‰ƒ†ƒ• Žƒ• —‡•–”ƒ•ǡ •‡ —•ƒ„ƒ — ˜‘Ž–ƒŒ‡ †‡ ͳͲͲ †—”ƒ–‡ ͶͲ ‹ ȋƒ—“—‡ ‡Ž
–‹‡’‘’‘†Àƒ˜ƒ”‹ƒ”‡ˆ—…‹×†‡ŽΨ†‡ƒ”…Š‹Žƒ‹†ƒȌǡ‡˜‹–ƒ†‘Žƒ‹‰”ƒ…‹×†‡Žƒ’”‹‡”ƒ
„ƒ†ƒ ƒœ—ŽǤ ‡‰—‹†ƒ‡–‡ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ Žƒ –‹…‹× †‡Ž ‰‡Ž ‡†‹ƒ–‡ ʹͲ ‹ …‘ SyBr Green
ȋInvitrogenȌǡƒ’Ž‹…ƒ†‘—ƒ†‹Ž—…‹×ͳȀͳͲǤͲͲͲǤŽ‰‡Ž–‡Ó‹†‘•‡ƒƒŽ‹œƒ…‘—ƒŽ—œǡ›ƒ
“—‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘”‡•—Ž–ƒ–‡Ǧ
”‡‡’”‡•‡–ƒ‡Ž’‹…‘†‡ƒ„•‘”…‹×ƒɉαͶͻͺ›
‡Ž’‹…‘†‡‡‹•‹×ƒɉαͷʹʹȋ…‘””‡•’‘†‹‡–‡ƒŽƒœ‘ƒ˜‡”†‡†‡Ž‡•’‡…–”‘ǡ†‡ƒŠÀ•—
‘„”‡ȌǤ
ƒ”ƒ ‡Ž …ƒ•‘ †‡ Ž‘• • ƒ”…ƒ†‘• …‘ ˆŽ—‘”׈‘”‘• •‡ —•ƒ„ƒ — ˆŽ—‘”À‡–”‘ †‡ ‡•…ƒ±‘
…‘‘…‹†‘…‘‘TyphonȋMoleculardynamicsȌ“—‡’‡”‹–‡‘„–‡‡”—ƒ‹ƒ‰‡”‡•—Ž–ƒ–‡
—Ž–‹…ƒƒŽǡ’”‘†—…–‘†‡Žƒ‡š…‹–ƒ…‹×›‡‹•‹×†‡…ƒ†ƒˆŽ—‘”׈‘”‘’‘”•‡’ƒ”ƒ†‘†‡„‹†‘ƒ
“—‡’”‡•‡–ƒ†‹˜‡”•‘•ˆ‹Ž–”‘•Ǥƒ‹ƒ‰‡ˆ‹ƒŽ†‡Ž‘•‡š’‡”‹‡–‘•‡”ƒ’”‘†—…–‘†‡Žƒ
…‘„‹ƒ…‹×†‡–”‡•…ƒƒŽ‡•ǣ
x
x
x
ƒƒŽ ͳ …‘ ‡š…‹–ƒ…‹× ƒ Ͷͺͺ ǡ › ˆ‹Ž–”‘ †‡ ‡‹•‹× ƒ ͷʹͲ  ȋ’ƒ”ƒ Žƒ
˜‹•—ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Ž‡šƒͶͻͶȌ
ƒƒŽ ʹ …‘ ‡š…‹–ƒ…‹× ƒ Ͷͺͺ ǡ › ˆ‹Ž–”‘ †‡ ‡‹•‹× ƒ ͸ͳͲ  ȋ’ƒ”ƒ Žƒ
˜‹•—ƒŽ‹œƒ…‹×†‡Ž‡šƒͷͻͲȌ
ƒƒŽ͵…‘‡š…‹–ƒ…‹×ƒͶͺͺǡ›ˆ‹Ž–”‘†‡‡š…‹–ƒ…‹×ƒͷ͵ʹȋ’ƒ”ƒ˜‹•—ƒŽ‹œƒ”‡Ž
ˆ‡×‡‘Ȍ
267
CRISTALOGRAFIADEPROTEÍNAS
1. Introducción
ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒ†‡”ƒ›‘•‡•—ƒ†‡Žƒ•–±…‹…ƒ•ˆÀ•‹…ƒ•ž•’‘–‡–‡•’ƒ”ƒŽƒ”‡•‘Ž—…‹×
†‡’”‘–‡Àƒ•ƒ’ƒ”–‹”†‡‡•–”—…–—”ƒ•†‡ƒ–‡”‹ƒ•×Ž‹†ƒ‘”†‡ƒ†ƒ‘…”‹•–ƒŽ‡•Ǥ
1.1. Cristalesysimetría
ƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‹ƒ ‡•–ž …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†ƒ ‹…”‘•…×’‹…ƒ‡–‡ ’‘” Žƒ ƒ‰”—’ƒ…‹× †‡ •—•
‘Ž±…—Žƒ• ‡ — ‘†‡Ž‘ †‡ ”‡’‡–‹…‹× ’‡”‹×†‹…ƒ –”‹†‹‡•‹‘ƒŽǤ Ž …‘Œ—–‘ À‹‘ “—‡
•‡”‡’‹–‡‘”†‡ƒ†ƒ‡–‡‡ Žƒ•–”‡•†‹”‡……‹‘‡• †‡Ž ‡•’ƒ…‹‘ •‡…‘‘…‡ …‘‡Ž ‘„”‡†‡
celdillaelemental›Žƒunidadasimétrica•‡”‡ˆ‹‡”‡ƒŽ…‘Œ—–‘À‹‘†‡‘Ž±…—Žƒ•…—›ƒ
”‡’‡–‹…‹× ȋ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ƒ’Ž‹…ƒ…‹× †‡ ‡Ž‡‡–‘• †‡ •‹‡–”ÀƒȌ ‰‡‡”ƒ Žƒ –‘–ƒŽ‹†ƒ† †‡Ž
…‘–‡‹†‘†‡Žƒ…‡Ž†‹ŽŽƒ‡Ž‡‡–ƒŽǤƒ…‘„‹ƒ…‹×†‡Ž‘•‡Ž‡‡–‘•†‡•‹‡–”Àƒ’”‡•‡–‡•
‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•›Ž‘•†‹•–‹–‘•–‹’‘•†‡…‡Ž†‹ŽŽƒ’‘•‹„Ž‡•†ƒŽ—‰ƒ”ƒŽ‘•†‡‘‹ƒ†‘•grupos
espacialesǤ
2. Cristalización
ƒ‘„–‡…‹×†‡…”‹•–ƒŽ‡•ï‹…‘•†‡‡Ž‡˜ƒ†ƒ…ƒŽ‹†ƒ†‡•Žƒ„ƒ•‡†‡Žƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒ†‡”ƒ›‘•
›ǡˆ”‡…—‡–‡‡–‡ǡ•—‡Ž‡•‡”‡Ž’—–‘†‡‡„—†‘†—”ƒ–‡‡Ž’”‘…‡•‘†‡†‡–‡”‹ƒ…‹×†‡
Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ†‡—ƒ’”‘–‡ÀƒǤ
ƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒ•‡•—’”‘…‡•‘†‘†‡‹ˆŽ—›‡ïŽ–‹’Ž‡•’ƒ”ž‡–”‘•ǡ
…‘•‹•–‡ ‡ ƒ’‘”–ƒ” —ƒ •‘Ž—…‹× ƒŽ–ƒ‡–‡ …‘…‡–”ƒ†ƒ ‡ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ —ƒ ‡•–ƒ†‘ †‡
•—’‡”•ƒ–—”ƒ…‹×ǡ“—‡…‘†—…‹”žŽƒƒ…”‘‘Ž±…—ŽƒŠƒ…‹ƒ—‡•–ƒ†‘•×Ž‹†‘ǡ‡Ž…”‹•–ƒŽǤš‹•–‡
—‡”‘•‘•±–‘†‘•’ƒ”ƒŽƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡’”‘–‡Àƒ•›ž…‹†‘•—…Ž‡‹…‘•ǡ—‘†‡Ž‘•ž•
—–‹Ž‹œƒ†‘•‡•‡Ž•‹•–‡ƒ†‡˜ƒ’‘”†‡†‹ˆ—•‹×Ǥ
•–‡±–‘†‘•‡„ƒ•ƒ‡Žƒ†‹ˆ—•‹×†‡ƒ‰—ƒȋ—‘–”‘ƒ‰‡–‡˜‘Žž–‹ŽȌ‡–”‡Žƒ‰‘–ƒȋ•‡–ƒ†ƒ‘
…‘Ž‰ƒ–‡Ȍ †‡ Žƒ •‘Ž—…‹× †‡ Žƒ ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒ …‘ ‡Ž ƒ‰‡–‡ ’”‡…‹’‹–ƒ–‡ ƒ’”‘’‹ƒ†‘ › Žƒ
•‘Ž—…‹× †‡ ”‡•‡”˜‘”‹‘ ‡ — •‹•–‡ƒ …‡””ƒ†‘Ǥ ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ •ƒŽ‡• ›
’”‡…‹’‹–ƒ–‡•‡–”‡Žƒ‰‘–ƒ›‡Ž†‡’ו‹–‘ˆ—‡”œƒŽƒ†‹ˆ—•‹×†‡Žƒ•‡•’‡…‹‡•ž•˜‘Žž–‹Ž‡•›
†ƒ Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ —‡˜ƒ •‹–—ƒ…‹× †‡ ‡“—‹Ž‹„”‹‘Ǥ •–ƒ †‹ˆ—•‹× †‡ •‘Ž˜‡–‡• ‘†‹ˆ‹…ƒ ‡Ž
˜‘Ž—‡†‡ Žƒ‰‘–ƒǡ‘†‹ˆ‹…ƒ†‘ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹×†‡ Žƒ’”‘–‡Àƒ ‡Žƒ ‰‘–ƒǤ‡†‹ƒ–‡—
†‹ƒ‰”ƒƒ†‡ˆƒ•‡ȋ‹‰ͳȌ ‡•’‘•‹„Ž‡ …‘–”‘Žƒ”‡Ž ‰”ƒ†‘†‡•ƒ–—”ƒ…‹×ƒŽ“—±‡š’‘‡‘• Žƒ
•‘Ž—…‹×›‡Ž”‡•—Ž–ƒ†‘ˆ‹ƒŽ†‡Ž‡“—‹Ž‹„”‹‘“—‡†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—…Ž‡ƒ…‹×ǡ’”‡…‹’‹–ƒ…‹×ƒ‘”ˆƒǡ
’”‡…‹’‹–ƒ…‹×‡ˆ‘”ƒ…”‹•–ƒŽ‹ƒǡǥ
268
‹‰ͳǤ ȋȌ ‹ƒ‰”ƒƒ †‡ ˆƒ•‡• ’ƒ”ƒ ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ǡ †‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‹•–‹‰—‹” Žƒ …—”˜ƒ †‡
’”‡…‹’‹–ƒ…‹× › Žƒ …—”˜ƒ †‡ •‘Ž—„‹Ž‹†ƒ† ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ › ƒ‰‡–‡ ’”‡…‹’‹–ƒ–‡Ǥ ƒ
œ‘ƒ ‡–”‡ ‡•–ƒ• †‘• …—”˜ƒ• •‡ …‘‘…‡ …‘‘ œ‘ƒ †‡ •—’‡”•ƒ–—”ƒ…‹× ȋ‡ ƒœ—ŽȌ › ’—‡†‡ †‹•–‹‰—‹”•‡ ‡ †‘•
”‡‰‹‘‡•ǡŽƒ”‡‰‹×†‘†‡•—…‡†‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡ï…Ž‡‘•…”‹•–ƒŽ‹‘•›Žƒ”‡‰‹×†‘†‡•—…‡†‡‡Ž…”‡…‹‹‡–‘
…”‹•–ƒŽ‹‘ǤȋȌ±–‘†‘†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×’‘”˜ƒ’‘”†‡†‹ˆ—•‹×ǡ…‘–”‡•–‹’‘•†‡•‹•–‡ƒ†‡‰‘–ƒǣ‰‘–ƒ…‘Ž‰ƒ–‡
ȋŠƒ‰‹‰†”‘’Ȍǡ‰‘–ƒ•ƒ†™‹…Šȋ•ƒ†™‹…Š†”‘’Ȍǡ‰‘–ƒ•‡–ƒ†ƒȋ•‹––‹‰†”‘’ȌǤ
Ž –ƒƒÓ‘ †‡ Žƒ ‰‘–ƒ › Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ ’”‡…‹’‹–ƒ–‡ “—‡ ‡š‹•–‡ ‡ Žƒ •‘Ž—…‹× †‡
…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×‹ˆŽ—‹”ž‡‡Žï‡”‘†‡…‡–”‘•†‡—…Ž‡ƒ…‹×“—‡•‡ˆ‘”ƒ”ƒǡƒ•À…‘‘‡
Žƒ˜‡Ž‘…‹†ƒ††‡‡“—‹Ž‹„”‹‘ǡ†‹”‡…–ƒ‡–‡”‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ…‘Žƒ˜‡Ž‘…‹†ƒ†ƒŽƒ“—‡ƒ’ƒ”‡…‡Ž‘•
…”‹•–ƒŽ‡•Ǥ‡•—Ž–ƒ‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒ‡Ž‡š’‡”‹‡–‘…‘–”‘Žƒ”‡•–‘•†‘•’ƒ”ž‡–”‘•ǡ›ƒ“—‡
•‹ ˆ‘”œƒ‘• Žƒ ‡˜ƒ’‘”ƒ…‹× ’—‡†‡ •—”‰‹” — ‡Ž‡˜ƒ†‘ ï‡”‘ †‡ ï…Ž‡‘• “—‡ Ž—‡‰‘
…‘’‹–ƒ’‘”Žƒ’”‘–‡Àƒ”‡•–ƒ–‡›†‡Ž—‰ƒ”ƒ…”‹•–ƒŽ‡•’‘„”‡•Ǥ‘‘„•–ƒ–‡ǡ—ƒ†‹ˆ—•‹×
Ž‹‹–ƒ†ƒ’—‡†‡†ƒ”Ž—‰ƒ”ƒŽƒ†‹ˆ‹…—Ž–ƒ†’ƒ”ƒ“—‡•‡†‡Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡ï…Ž‡‘•Ǥ
ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ › †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ’”‘–‡ÀƒǦ •‡ —•× ‡Ž ±–‘†‘ †‡
†‹ˆ—•‹× †‡ ˜ƒ’‘” –ƒ–‘ ‡ •— ˜‡”•‹× †‡ ‰‘–ƒ •‡–ƒ†ƒ …‘‘ …‘Ž‰ƒ–‡Ȍ ƒ ʹͲ › Ͷι
‡’Ž‡ƒ†‘ screenings comerciales sparsematrix ȋ—†‡›ǡ ƒ–‡Ž ‡– ƒŽǤ ͳͻͻͶȌǤ  ‡•–‘•
screenings •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ ïŽ–‹’Ž‡• …‘„‹ƒ…‹‘‡• †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ …‘ ‡œ…Žƒ• †‡ †‹ˆ‡”‡–‡•
ƒ‰‡–‡• ’”‡…‹’‹–ƒ–‡•ǡ …‘‘ •ƒŽ‡• ȋˆ‘•ˆƒ–‘•ǡ …‹–”ƒ–‘•ǡ •—Žˆƒ–‘ †‡ ƒ‘‹‘ǡǥȌǡ ’”‡…‹’‹–ƒ–‡•
ȋ’‘Ž‹‡–‹Ž‡‰Ž‹…‘Ž ȋ
Ȍǡ ‰Ž‹…‡”‘ŽǡǥȌǡ ƒŽ…‘Š‘Ž‡• ȋ‡–‹Ž‡’‡–‡†‹‘Žǡ ‹•‘’”‘’ƒ‘ŽǡǥȌ ›
–ƒ’‘‡•ƒŒ—•–ƒ†‘•ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•’•ȋǡ”‹•ǡǥȌǤ
•–‘•screenings•‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘‡’Žƒ…ƒ•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡ͻ͸’‘…‹ŽŽ‘•†‹•’‡”•ƒ†ƒ•…‘—
”‘„‘–ƒ—–‘ž–‹…‘ȋCartesianȌ†‡†‹•’‡”•‹×ŽÀ“—‹†ƒ†‡ƒ‘˜‘Žï‡‡•ȋͳͲͲŽǣͳͲͲŽȌ†‡Žƒ
Žƒ–ƒˆ‘”ƒ —–‘ƒ–‹œƒ†ƒ †‡ ”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒ ȋȌ ‡ ‡Ž ƒ”“—‡ ‹‡–Àˆ‹…‘ †‡ ƒ”…‡Ž‘ƒ
ȋȌǤ 2•–ƒ• •‡ ƒŽƒ…‡ƒ”‘ ‡ ƒ”ƒ”‹‘• –‡”‘‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ†‘• “—‡ ‹…‘”’‘”ƒ — •‹•–‡ƒ
ƒ—–‘ž–‹…‘ †‡ ˜‹•—ƒŽ‹œƒ…‹× ‡†‹ƒ–‡ ‹ž‰‡‡• †‹‰‹–ƒŽ‡• †‡ Žƒ• ƒ‘‰‘–ƒ• †‡
…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ȋ”›•–ƒŽƒ”ǡOxfordCryosystem700Ȍ†‡ŽƒǦǤ
269
ƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡…‘’Ž‡Œ‘•’”‘–‡ÀƒǦ‡••‹‹Žƒ”ƒŽƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×†‡…—ƒŽ“—‹‡”‘–”ƒ
ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒǡ†‡’‡†‡†‡Ž’”‡…‹’‹–ƒ–‡ǡŽƒˆ—‡”œƒ‹×‹…ƒǡ‡Ž’ǡŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡ƒ†‹–‹˜‘•ǡǥ
‡ ˆ‘”ƒ ‹–‡”‡•ƒ–‡ •‡ ‘„•‡”˜× “—‡ ‡Ž ’ ג–‹‘ ’ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ …‘’Ž‡Œ‘
’”‘–‡ÀƒǦ ‡• ‡—–”‘ǡ …‘ –‡†‡…‹ƒ ƒ ž…‹†‘Ǥ •–‘ ‡• ’”‘„ƒ„Ž‡‡–‡ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ•
‹–‡”ƒ……‹‘‡• ’‘Žƒ”‡• ‡–”‡ Žƒ• …ƒ”‰ƒ• ‡‰ƒ–‹˜ƒ• †‡Ž ‡•“—‡Ž‡–‘ †‡ › Žƒ• …ƒ”‰ƒ•
’‘•‹–‹˜ƒ•†‡Žƒ•…ƒ†‡ƒ•Žƒ–‡”ƒŽ‡•†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ‡„‹†‘ƒ‡•–ƒ•‹–‡”ƒ……‹‘‡•†‡–‹’‘’‘Žƒ”
ȋƒ†ƒ••›ǡ‘†ƒ‡–ƒŽǤͳͻͻͻȌǡ‡•’”‡ˆ‡”‹„Ž‡—•ƒ”’”‡…‹’‹–ƒ–‡•…‘‘
‘ǡ‡Ž—‰ƒ”
†‡ •ƒŽ‡•Ǥ ‡–”‘ †‡ Ž‘• screenings …‘‡”…‹ƒŽ‡• ‡š‹•–‡ †‘• •…”‡‡‹‰• †‡ …ƒ’‹–ƒŽ
‹’‘”–ƒ…‹ƒ ’ƒ”ƒ …‘’Ž‡Œ‘• ’”‘–‡ÀƒǦǡ PEGIon screen › nucleic acid screenǤ †‡ž•ǡ
ƒŽ‰—‘• ƒ†‹–‹˜‘• ˆ”‡…—‡–‡• ‡ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ …‘’Ž‡Œ‘• ’”‘–‡ÀƒǦ •‘ spemineǡ
‹‘‡•†‹˜ƒŽ‡–‡•ǡcobalthexamineǤ–”‘ˆƒ…–‘”‹’‘”–ƒ–‡‡Ž‘•‡•ƒ›‘•†‡…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×
†‡ …‘’Ž‡Œ‘• ’”‘–‡ÀƒǦ ‡• Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡Ž —•ƒ†‘Ǥ ‘”ƒŽ‡–‡ ‡Ž —•ƒ†‘
’”‡•‡–ƒ ͳ ‘ ͷ ’„ ƒ†›ƒ…‡–‡• ƒ Žƒ ”‡‰‹× …‡–”ƒŽǡ …‘ ˜ƒ”‹‡†ƒ† †‡ ‡š–”‡‘•ǡ ”‘‘• ‘
…‘Š‡•‹˜‘•ǤŽ—•‘†‡‡š–”‡‘•…‘Š‡•‹˜‘•’—‡†‡ˆƒ˜‘”‡…‡”Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡ˆ‹„”ƒ•Ž‹‡ƒ”‡•†‡
Ǥ
2.1. Procesosdeoptimización
ƒ˜‡œ‘„–‡‹†‘•Ž‘•’”‹‡”‘•…”‹•–ƒŽ‡••‡’”‘…‡†‹×ƒŽƒ‘’–‹‹œƒ…‹×‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡
’Žƒ…ƒ• †‡ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡ ʹͶ ’‘…‹ŽŽ‘•ǡ †‘†‡ Žƒ• ‰‘–ƒ• •‡ †‹•’‡”•ƒ„ƒ ƒ ƒ‘ …‘
˜‘Žï‡‡• †‡ ‰‘–ƒ ‘•…‹Žƒ–‡ ‡–”‡ ͳ ƒ ͸ ρŽ › Œ—‰ƒ†‘ …‘ ‡Ž ”ƒ–‹‘ †‡ ‡œ…Žƒ ‡–”‡ Žƒ
•‘Ž—…‹× †‡ ’”‘–‡Àƒ › Žƒ •‘Ž—…‹× ’”‡…‹’‹–ƒ–‡Ǥ ƒ• ’”—‡„ƒ• †‡ ‘’–‹‹œƒ…‹× †‡ Žƒ
…‘†‹…‹×…‘•‹•–‹‡”‘‡Šƒ…‡”—screenings˜ƒ”‹ƒ†‘’›Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ƒ‰‡–‡•
’”‡…‹’‹–ƒ–‡• ‡ Ž‘• †‘• •‡–‹†‘• †‡ Žƒ ’Žƒ…ƒ ȋ˜‡”–‹…ƒŽ — Š‘”‹œ‘–ƒŽȌǡ ƒ•À …‘‘ ‡Ž —•‘ †‡
ƒ†‹–‹˜‘•Ǥƒ„‹±•‡ƒ’Ž‹…ƒ”‘±–‘†‘•’”‡˜‹‘•ƒŽƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ǡ‡…‘…”‡–‘–±…‹…ƒ•†‡
seedingǡ“—‡…‘•‹•–‡‡ƒÓƒ†‹”ï…Ž‡‘•’”‡ˆ‘”ƒ†‘•ƒ—ƒ‰‘–ƒ‡–ƒ‡•–ƒ„Ž‡’ƒ”ƒŽ‹‹–ƒ”
‡Žï‡”‘†‡ï…Ž‡‘•›ˆƒ˜‘”‡…‡”‡Ž…”‡…‹‹‡–‘†‡Ž…”‹•–ƒŽǤ
†‡ž•ǡ•‡ƒ’Ž‹…ƒ”‘±–‘†‘•’‘•–Ǧ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×’ƒ”ƒ‡Œ‘”ƒ”Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•
…‘‘ Žƒ deshidratación químicaǡ ’ƒ”ƒ ”‡†—…‹” ‡Ž …‘–‡‹†‘ †‡ •‘Ž˜‡–‡ › ƒ›—†ƒ” ƒ —
‡Œ‘”‡’ƒ“—‡–ƒ‹‡–‘…”‹•–ƒŽ‹‘Ǥ•–‘•±–‘†‘•†‡†‡•Š‹†”ƒ–ƒ…‹×“—À‹…ƒ†‡…”‹•–ƒŽ‡•
…‘•‹•–‡‡–”ƒ•ˆ‡”‹”Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•ƒ•‘Ž—…‹‘‡†‡•Š‹†”ƒ–ƒ–‡•ǡ“—‡’”‡•‡–ƒŽƒ•‹•ƒ•
…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• “—‡ ‡Ž ”‡•‡”˜‘”‹‘ǡ ’‡”‘ …‘ —ƒ ƒ›‘” …‘…‡–”ƒ…‹× †‡ ƒ‰‡–‡
’”‡…‹’‹–ƒ–‡‘‡’”‡•‡…‹ƒ†‡ƒ‰‡–‡•…”‹‘’”‘–‡…–ƒ–‡•ȋ…‘‘’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ
ͶͲͲǡǡ
‰Ž‹…‡”‘ŽȌǤ Crosslinking del cristalǡ “—‡ ’‡”‹–‡ ‹…”‡‡–ƒ” Žƒ …‘•‹•–‡…‹ƒ †‡Ž …”‹•–ƒŽ
ˆ”‡–‡ƒ‡•–”±•‡…ž‹…‘›”‡†—…‡Žƒ•‘Ž—„‹Ž‹†ƒ†ǡ‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡Ž…‘’—‡•–‘“—À‹…‘
‰Ž—–‡”ƒŽ†‡Š‹†‘Ǥ•–‡’”‘…‡•‘‡•†‡’‡†‹‡–‡†‡Ž’ǡ‡Žï‡”‘›Žƒ’‘•‹…‹×†‡Žƒ•Ž‹•‹ƒ•Ǥ
Annealingdelcristalǡ“—‡…‘•‹•–‡‡‡Ž’”‘…‡•‘”ž’‹†‘†‡†‡•…‘‰‡Žƒ…‹×›…‘‰‡Žƒ…‹×ǡ
ˆ”‡…—‡–‡‡–‡‡•–‡’”‘…‡•‘•‡”‡ƒŽ‹œƒ‡ŽƒŽÀ‡ƒ†‡•‹…”‘–”אǤ
2.2. Congelacióndecristales
ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” ‡Ž †ƒÓ‘ ’‘” ”ƒ†‹ƒ…‹× †‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• †‹ˆ”ƒ…–ƒ†‘• •‡ —•ƒ –±…‹…ƒ• †‡
…”‹‘…”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒǡ Žƒ• …—ƒŽ‡• ’‡”‹–‡ ’”‘–‡‰‡” ‡Ž …”‹•–ƒŽ †‡ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ Š‹‡Ž‘ •‹
ƒŽ–‡”ƒ”Žƒ‡•–ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡Žƒ•‡ÓƒŽǤƒ…”‹‘…”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒ…‘•‹•–‡‡•—‡”‰‹”Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•‡
•‘Ž—…‹‘‡•ǡ “—‡ —ƒ ˜‡œ …‘‰‡Žƒ†ƒ•ǡ ˆ‘”ƒ —ƒ …ƒ’ƒ †‡ ƒ‰—ƒ ˜‹–”‹ˆ‹…ƒ†ƒǡ ‡ Ž—‰ƒ” †‡
ˆ‘”ƒ” Š‹‡Ž‘ …”‹•–ƒŽ‹‘ “—‡ ’‘†”Àƒ ’”‘˜‘…ƒ” Žƒ ”‘–—”ƒ †‡Ž …”‹•–ƒŽǤ •–ƒ •‘Ž—…‹× •‡ …‘‘…‡
…‘‘•‘Ž—…‹×…”‹‘’”‘–‡…–ƒ–‡ǡ›ˆ”‡…—‡–‡‡–‡…‘•‹•–‡‡—ƒ•‘Ž—…‹×†‡…‘’‘•‹…‹×
•‹‹Žƒ”ƒŽƒ•‘Ž—…‹×†‡Ž”‡•‡”˜‘”‹‘ƒŽƒ…—ƒŽ•‡ƒÓƒ†‡—ƒ‰‡–‡…”‹‘’”‘–‡…–‘”…‘‰Ž‹…‡”‘Žǡ
270
‡–‹Ž‡‰Ž‹…‘Ž ‘ ‘–”‘• ƒŽ…‘Š‘Ž‡• †‡ „ƒŒ‘ ’‡•‘ ‘Ž‡…—Žƒ”Ǥ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ǡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• •‘
†‹ˆ”ƒ…–ƒ†‘•ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ•…‡”…ƒƒ•ƒͳͲͲȋǦͳ͹͵ιȌǤ
‘• …”‹•–ƒŽ‡• †‡ …‘’Ž‡Œ‘• ’”‘–‡ÀƒǦ •—‡Ž‡ •‡” —› ˆ”ž‰‹Ž‡•ǡ …‘ Ž‘ “—‡ ’ƒ”‡…‡ —ƒ
„—‡ƒ ‹†‡ƒ —•ƒ” screenings …‘ …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ• …”‹’”‘–‡…–ƒ–‡• ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” ’‘•–‡”‹‘”‡•
ƒ‹’—Žƒ…‹‘‡•Ǥ
3. RayosX
ƒ”ƒ Žƒ ”‡…‘‰‹†ƒ †‡ Žƒ †‹ˆ”ƒ……‹× †‡ ”ƒ›‘• ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘ †‹•’‘‡” †‡ ”ƒ›‘• †‡ ƒŽ–ƒ
‡‡”‰ÀƒǤ  —‡•–”‘ …ƒ•‘ Žƒ ”‡…‘‰‹†ƒ †‡ †ƒ–‘• …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘• •‡ ”‡ƒŽ‹œ× Žƒ ”ƒ†‹ƒ…‹× †‡
•‹…”‘–”א‡ȋEuropeanSynchrotronRadiationFacilityȌ†‡
”‡‘„Ž‡ǡ”ƒ…‹ƒǤ
ƒ”ƒ Žƒ ‰‡‡”ƒ…‹× †‡ ”ƒ›‘• •‡ ’ƒ”–‡ †‡ ‡Ž‡…–”‘‡• “—‡ •‘ ƒ…‡Ž‡”ƒ†‘• ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ•
‡‡”‰Àƒ•Ǥ ‡†‹ƒ–‡ ‹ƒ‡• ‡Ž‡…–”‘ƒ‰±–‹…‘• •‡ ’—‡†‡ ˜ƒ”‹ƒ” Žƒ –”ƒ›‡…–‘”‹ƒ †‡ Ž‘•
‡Ž‡…–”‘‡• › ƒŽ …ƒ„‹ƒ” Žƒ †‹”‡……‹× †‡ ±•–‘• •‡ ‡‹–‡ ’ƒ”–‡ †‡ •— ‡‡”‰Àƒ ‡ ˆ‘”ƒ †‡
”ƒ›‘•ǡ“—‡•ƒŽ‡†‡ˆ‘”ƒ–ƒ‰‡…‹ƒŽƒŽ‰‹”‘†‡Ž‘•‡Ž‡…–”‘‡•Ǥ‘•Šƒ…‡•†‡”ƒ›‘•†‡Ž
•‹…”‘–”א’”‡•‡–ƒ—ƒ‡Ž‡˜ƒ†ƒ‹–‡•‹†ƒ†ǡ•‘‘‘…”‘ž–‹…‘•ȋ†‡—ƒï‹…ƒŽ‘‰‹–—†
†‡‘†ƒȌ›‡•–ž…‘Ž‹ƒ†‘ȋ–‘†ƒ•Žƒ•‘†ƒ••‘’ƒ”ƒŽ‡Žƒ•›…‘—ƒ‹•ƒ†‹”‡……‹×ȌǤ
3.1. DifracciónderayosX
—ƒ†‘—Šƒœ†‡”ƒ›‘•‹…‹†‡•‘„”‡—…”‹•–ƒŽǡ±•–‡‹–‡”ƒ……‹‘ƒ…‘Ž‘•‡Ž‡…–”‘‡•†‡
Ž‘• ž–‘‘• “—‡ ˆ‘”ƒ ‡Ž …”‹•–ƒŽ › Ž‘• Šƒ…‡ ˜‹„”ƒ” †‡ ƒ‡”ƒ ƒ…‘’Žƒ†ƒ ƒ Žƒ• ˜ƒ”‹ƒ…‹‘‡•
’‡”‹×†‹…ƒ•†‡•—…ƒ’‘‡Ž±…–”‹…‘Ǥ‘•‡Ž‡…–”‘‡•‘•…‹Žƒ–‡••‡…‘˜‹‡”–‡ƒ•À‡—focus†‡
—ƒ —‡˜ƒ ”ƒ†‹ƒ…‹× “—‡ •‡ ‡‹–‡ †‡ ˆ‘”ƒ ‡•ˆ±”‹…ƒǤ •–‡ ˆ‡×‡‘ •‡ …‘‘…‡ …‘‘
dispersiónǡ › ‘”ƒŽ‡–‡ •‡ †ƒ †‡ ˆ‘”ƒ ‡Žž•–‹…ƒ ȋŽƒ Ž‘‰‹–—† †‡ ‘†ƒ †‡ Žƒ ”ƒ†‹ƒ…‹×
‡‹–‹†ƒ’‘”Ž‘•‡Ž‡…–”‘‡••‡”ž•‹‹Žƒ”ƒŽƒ”ƒ†‹ƒ…‹×“—‡‹’ƒ…–ƒ…‘‡Ž…”‹•–ƒŽȌǤ
‡–”‘ †‡ Žƒ †‹•’‡”•‹×ǡ ’—‡†‡ •—…‡†‡” “—‡ Ž‘• ”ƒ›‘• †‹•’‡”•ƒ†‘• ‹–‡”ˆ‹‡”ƒ —‘• …‘
‘–”‘•”ƒ›‘•†‹•’‡”•ƒ†‘•Ǥ‘‘Ž‘•ž–‘‘•†‡Ž…”‹•–ƒŽ•‡‡…—‡–”ƒ‘”†‡ƒ†‘•†‡ƒ‡”ƒ
”‡‰—Žƒ” › ’‡”‹×†‹…ƒǡ Žƒ ‰‡‘‡–”Àƒ †‡Ž …”‹•–ƒŽ ƒ”…ƒ”ž Žƒ ‹–‡”ƒ……‹× ‡–”‡ Ž‘• ”ƒ›‘•
†‹•’‡”•ƒ†‘• ‘ˆ”‡…‹‡†‘ Žƒ ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† †‡ “—‡ ‡•–‘• •‡ …‘„‹‡ › ”‡ˆ—‡”…‡ǡ ’”‘…‡•‘
…‘‘…‹†‘ …‘‘ ‹–‡”ˆ‡”‡…‹ƒ …‘•–”—…–‹˜ƒ “—‡ †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ Žƒ †‡‘‹ƒ†ƒ †‹•’‡”•‹×
…‘‘’‡”–ƒ‹˜ƒ‘difracciónǤ
Ž ˆ‡×‡‘ †‡ †‹ˆ”ƒ……‹× ’—‡†‡ •‡” †‡•…”‹–‘ …׏‘ •‹ †‡ —ƒ ”‡ˆŽ‡š‹× ג–‹…ƒ •‡ –”ƒ–ƒ”ƒ
‡†‹ƒ–‡Žƒ‡›†‡”ƒ‰‰Ǥ•–ƒ”‡ˆŽ‡š‹×‘…—””‹”Àƒ‡—‘•’Žƒ‘•†‡Žƒ”‡†…”‹•–ƒŽ‹ƒǡ›ƒ•Àǡ
Žƒ †‹ˆ”ƒ……‹× •‡ ’”‘†—…‡ ‡–”‡ ’Žƒ‘• ’ƒ”ƒŽ‡Ž‘• †‹•–ƒ…‹ƒ†‘• ‡–”‡ •À ‡Ž ˜ƒŽ‘” †ǡ ’ƒ”ƒ —
ž‰—Ž‘ †‡ ‹…‹†‡…‹ƒ Ʌǡ –ƒŽ “—‡ Žƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡Ž …ƒ‹‘ ”‡…‘””‹†‘ ’‘” Ž‘• †‘• –”‡‡• †‡
‘†ƒ•‡ƒ‹‰—ƒŽƒŽïŽ–‹’Ž‘†‡ŽƒŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒɉǤƒ”ƒ“—‡•‡’”‘†—œ…ƒ–‘†‘•Ž‘•Šƒ…‡•
†‹ˆ”ƒ…–ƒ†‘•’‘•‹„Ž‡•ǡ‡Ž…”‹•–ƒŽ†‡„‡•‡””‘–ƒ†‘†‡–ƒŽ‘†‘“—‡–‘†‘•Ž‘’Žƒ‘•˜‹”–—ƒŽ‡••‡
…‘Ž‘“—‡‡Žƒ’‘•‹…‹×ƒ†‡…—ƒ†ƒ’ƒ”ƒ…—’Ž‹”Žƒ‡›†‡”ƒ‰‰Ǥ
271
‹‰ʹǤ ‡› †‡ ”ƒ‰‰Ǥ ‘• Šƒ…‡• ’ƒ”ƒŽ‡Ž‘• “—‡ ‹…‹†‡ •‘„”‡ —ƒ ”‡† …”‹•–ƒŽ‹ƒ •‡”ž †‹ˆ”ƒ…–ƒ†‘• •‹‰—‹‡†‘ ‡Ž
ž‰—Ž‘ɅǤ‹‡’”‡“—‡Žƒ•‡’ƒ”ƒ…‹×‡–”‡Ž‘•†‘•’Žƒ‘•…”‹•–ƒŽ‹‘••‡ƒʹ†ȉ•‹Ʌ…‘‹…‹†‡…‘—ïŽ–‹’Ž‡†‡Žƒ
Ž‘‰‹–—† †‡ ‘†ƒǡ ɉ α ʹ†ȉ•‹ɅǤ ƒ ‘†ƒ “—‡ ‹…‹†‡ ‡ ‡Ž ’Žƒ‘ ‹ˆ‡”‹‘” •ƒŽ†”ž ‡ ˆƒ•‡ …‘ Žƒ ‘†ƒ †‡Ž ’Žƒ‘
•—’‡”‹‘”Ǥ•ÀǡŽƒ•‘†ƒ•‹–‡”ˆ‹‡”‡…‘•–”—…–‹˜ƒ‡–‡›Žƒ•‡ÓƒŽ•‡˜‡”ž”‡ˆ‘”œƒ†ƒǤ
‘•”ƒ›‘•†‹•’‡”•ƒ†‘•’‘”–‘†‘•Ž‘•ž–‘‘•†‡Žƒ‘Ž±…—Žƒ‹””ƒ†‹ƒ†ƒ•‡…‘„‹ƒ”ƒ‡–”‡
‡ŽŽ‘•ǡ ’‘” Ž‘ “—‡ …ƒ†ƒ —ƒ †‡ Žƒ• ”‡ˆŽ‡š‹‘‡• ”‡‰‹•–”ƒ†ƒ• …‘–‡†”ž ‹ˆ‘”ƒ…‹× †‡ Ž‘•
ž–‘‘•‹””ƒ†‹ƒ†‘•Ǥ
4. Recogidadedatos
ƒ ”‡…‘‰‹†ƒ †‡ †ƒ–‘• •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ –À’‹…ƒ‡–‡ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ †‡–‡…–‘”‡• –‹’‘ Ǥ Ž
ˆ‹ƒŽ†‡Žƒ”‡…‘‰‹†ƒŽƒ•‹–‡•‹†ƒ†‡•”‡‰‹•–”ƒ†ƒ••‡†‹‰‹–ƒŽ‹œƒǡ…‘•ƒ“—‡’‡”‹–‡‘„–‡‡”‡Ž
†‹ˆ”ƒ…–‘‰”ƒƒ ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ ž‰—Ž‘ †‡ ”‘–ƒ…‹× †‡Ž …”‹•–ƒŽǡ “—‡ ”‡•—Ž–ƒ ‡ —ƒ …‘Ž‡……‹× †‡
ïŽ–‹’Ž‡•”‡ˆŽ‡š‹‘‡•…ƒ†ƒ—‘†‡‡ŽŽ‘•…‘—ƒ†‡–‡”‹ƒ†ƒ‹–‡•‹†ƒ†Ǥ‡‰ïŽƒ•‹‡–”Àƒ
†‡ Žƒ ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒ › ‡Ž ‰”—’‘ ‡•’ƒ…‹ƒŽ •‡ †‡„‡”ž ”‡…‘‰‡” — †‡–‡”‹ƒ†‘ ï‡”‘ †‡
‹ž‰‡‡•’ƒ”ƒ…‘’Ž‡–ƒ”Žƒ‹ˆ‘”ƒ…‹×Ǥ
ƒ”ƒ‘„–‡‡”—ƒ„—‡ƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡†ƒ–‘•‡•‹’‘”–ƒ–‡–‡‡”‡…—‡–ƒ†‹˜‡”•‘•ˆƒ…–‘”‡•
†—”ƒ–‡Žƒ”‡…‘‰‹†ƒ†‡†ƒ–‘•ǣ
x
x
x
x
x
‡’‡”ƒ–—”ƒ †‡ Žƒ ”‡…‘‰‹†ƒǤ …–—ƒŽ‡–‡ Žƒ ”‡…‘‰‹†ƒ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ ƒ –‡’‡”ƒ–—”ƒ•
…”‹‘‰±‹…ƒ• ȋͳͲͲ Ȍǡ “—‡ ’‡”‹–‡ ”‡†—…‹” ‡Ž †ƒÓ‘ ’‘” ”ƒ†‹ƒ…‹×Ǥ •–‡ –‹’‘ †‡
”‡…‘‰‹†ƒ †‡ †ƒ–‘• ‡š‹‰‡ Žƒ …‘‰‡Žƒ…‹× †‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡•ǡ ’”‘…‡•‘ “—‡ ’—‡†‡
ƒ—‡–ƒ”Žƒ‘•ƒ‹…‹†ƒ††‡Ž…”‹•–ƒŽǤ
—‹†‘’‘”Žƒ†‹•’‡”•‹×†‡Ž•‘Ž˜‡–‡Ǥƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”‡Ž”—‹†‘‡Žƒ‡†‹†ƒ›‡Œ‘”ƒ”‡Ž
”ƒ–‹‘•‡ÓƒŽvs”—‹†‘ǡ‡•‡…‡•ƒ”‹‘‹‹‹œƒ”‡Ž…‘–‡‹†‘†‡”‡•‡”˜‘”‹‘‡‡ŽŽƒœ‘Ǥ
‹‡’‘†‡‡š’‘•‹…‹×›ƒ–‡—ƒ…‹×†‡ŽƒŽÀ‡ƒǤ‡„‡‡š‹•–‹”—…‘’”‘‹•‘‡–”‡
‡•–‘• †‘• ’ƒ”ž‡–”‘•Ǥ  –‹‡’‘ †‡ ‡š’‘•‹…‹× ‡š…‡•‹˜‘ ’—‡†‡ †ƒ” Ž—‰ƒ” ƒ
•‘„”‡‹–‡•‹†ƒ††‡Žƒ•”‡ˆŽ‡š‹‘‡•ȋoverloadȌ‘†ƒÓ‘’‘””ƒ†‹ƒ…‹×Ǥ
‰—Ž‘ †‡ ‘•…‹Žƒ…‹×ǡ ‘ †‡„‡ •‡” ƒ›‘” ƒ Žƒ ‘•ƒ‹…‹†ƒ† ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ”
•‘„”‡š’‘•‹…‹×†‡’—–‘•ȋoverlapȌǤ
–”‘•’ƒ”ž‡–”‘•’‘†”Àƒ•‡”ǣ‡Ž–ƒƒÓ‘†‡ŽŠƒœ†‡”ƒ›‘•ǡ“—‡†‡„‡‘’–‹‹œƒ”•‡
…‘ ‡Ž –ƒƒÓ‘ †‡Ž …”‹•–ƒŽǤ ±–‘†‘• †‡ †‡•Š‹†”ƒ–ƒ…‹× ƒ…‘’Žƒ†‘• ƒŽ †‹ˆ”ƒ…–׏‡–”‘ǡ
”‡…‘‰‹†ƒ†‡†ƒ–‘•Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽ‡•ǡ—•‘†‡Ž•‹•–‡ƒƒ’’ƒ’ƒ”ƒƒ†“—‹”‹”—‡˜‘•ž‰—Ž‘•
†‡”‡…‘‰‹†ƒǥ
5. Procesamientodedatos
‘• ’ƒ”ž‡–”‘• “—‡ •‡ ‡˜ƒŽ—ƒ ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž ’ƒ–”א †‡ †‹ˆ”ƒ……‹× •‘ Žƒ ’‘•‹…‹× †‡Ž Šƒœ
†‹ˆ”ƒ…–ƒ†‘ǡ“—‡†‡’‡†‡†‡Žƒ”‡†…”‹•–ƒŽ‹ƒǡ›Žƒ‹–‡•‹†ƒ††‡…ƒ†ƒ”‡ˆŽ‡š‹×ǡ“—‡†‡’‡†‡
†‡Žƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡Ž‘•ž–‘‘•‡Žƒ…‡Ž†‹ŽŽƒǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽ‘•†‹ˆ‡”‡–‡•†‹ˆ”ƒ…–‘‰”ƒƒ••‡
272
’”‘…‡•ƒ‡‹†‡šƒǡŠ‡…Š‘“—‡’‡”‹–‡†‡†—…‹”Žƒ•‹‡–”Àƒ†‡Ž…”‹•–ƒŽ›‡Ž‰”—’‘‡•’ƒ…‹ƒŽƒŽ
“—‡’‡”–‡‡…‡Ǥ‘•’”‘‰”ƒƒ•†‡‹†‡šƒ†‘ƒƒŽ‹œƒŽƒ†‹•’‘•‹…‹×†‡Žƒ•”‡ˆŽ‡š‹‘‡•‡‡Ž
†‹ˆ”ƒ…–‘‰”ƒƒ›…ƒŽ…—ŽƒŽƒ‘”‹‡–ƒ…‹×†‡Ž…”‹•–ƒŽǤ‡‹‡†‘‡…—‡–ƒŽƒŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒ
†‡Žƒ”ƒ†‹ƒ…‹×›Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡‡Ž†‡–‡…–‘”›‡Ž…”‹•–ƒŽǡ–ƒ„‹±‡•’‘•‹„Ž‡…ƒŽ…—Žƒ”Žƒ•
‡†‹†ƒ• †‡ Žƒ …‡Ž†‹ŽŽƒ —‹†ƒ† › ’”‡†‡…‹” ‡Ž ‰”—’‘ ‡•’ƒ…‹ƒŽǤ ƒ ˜‡œ †‡–‡”‹ƒ†‘• ‡•–‘•
’ƒ”ž‡–”‘•ǡ•‡’—‡†‡—–‹Ž‹œƒ”’ƒ”ƒ’”‡†‡…‹”Žƒ•‹–—ƒ…‹×†‡Žƒ•”‡ˆŽ‡š‹‘‡•‡Žƒ•†‡ž•
‹ž‰‡‡•Ǥ 2•–‘ ’‡”‹–‡ •ƒ„‡” •‹ ‡Ž ‹†‡šƒ†‘ Šƒ •‹†‘ ‡š‹–‘•‘ › ‡†‹” Žƒ ‹–‡•‹†ƒ†
”‡‰‹•–”ƒ†ƒ ‡ …ƒ†ƒ —ƒ †‡ Žƒ• ’”‡†‹……‹‘‡• ’ƒ”ƒ Žƒ• ”‡ˆŽ‡š‹‘‡•Ǥ ‹ƒŽ‡–‡ǡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡•
‘„–‡‹†‘•’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ‹ƒ‰‡•‘‡•…ƒŽƒ†‘•‡–”‡•À‰‡‡”ƒ†‘’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ”‡ˆŽ‡š‹×ǡ•—•–”‡•
…‘‘”†‡ƒ†ƒ•ȋÀ†‹…‡•†‡‹ŽŽ‡”ǡŠǡ›ŽȌ›•—‹–‡•‹†ƒ†ȋŠŽȌǤ
‘• †ƒ–‘• ‘„–‡‹†‘• ˆ—‡”‘ ‹†‡šƒ†‘• ‡ ‹–‡‰”ƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ ȋƒ––›‡ǡ
‘–‘‰‹ƒ‹•‡–ƒŽǤȌ›Ȁ‘ȋƒ„•…ŠȌǡ›‡•…ƒŽƒ†‘•’‘•–‡”‹‘”‡–‡‡†‹ƒ–‡Ǥ
5.1. Análisisdelacalidaddedatos
ƒ”ƒ ‡˜ƒŽ—ƒ” Žƒ …ƒŽ‹†ƒ† †‡ Ž‘• †ƒ–‘• —ƒ ˜‡œ ’”‘…‡•ƒ†‘• ‡š‹•–‡ †‹˜‡”•‘• ‹†‹…ƒ†‘”‡•ǣ
Rmerge›RsymǡŽƒ •‡ÓƒŽ†‡‹–‡•‹†ƒ† I/(I)ǡ…‘’Ž‡–‹–—††‡Ž‘•†ƒ–‘•ȋcompletnessȌ›Žƒ
‰”žˆ‹…ƒWilsonplotȋ
Ž—•‡”ͳͻͻͶȌǤ
x
x
x
x
Rmerge›Rsymǣ•‘’ƒ”ž‡–”‘•‡•–ƒ†À•–‹…‘•“—‡˜ƒŽ‘”ƒŽƒ’”‡…‹•‹×…‘Žƒ“—‡•‡
ŠƒŠ‡…Š‘Žƒ•’”‡†‹……‹‘‡•†‡•‡ÓƒŽ‡‡Ž’”‘…‡•ƒ†‘›…‘‘…‘””‡Žƒ…‹‘ƒ…‘Žƒ
‹–‡•‹†ƒ†‡• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• ‘„•‡”˜ƒ†ƒ•Ǥ ‡ …‘•‹†‡”ƒ “—‡ ‡Ž ’”‘…‡•ƒ†‘ ‡•
…‘””‡…–‘…—ƒ†‘Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•‘•—’‡”ƒ‡ŽͳͲΨǤ
I/(I)ǣ‡†‹†ƒ†‡Žƒ”‡Ž‡˜ƒ…‹ƒ†‡Žƒ••‡ÓƒŽ‡•†‡‹–‡•‹†ƒ†‘„•‡”˜ƒ†ƒ•”‡•’‡…–‘ƒ
Žƒ†‡•˜‹ƒ…‹×†‡„‹†ƒƒŽ”—‹†‘›Ž‘•‡””‘”‡•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•Ǥ—ƒ–‘ž•‰”ƒ†‡‡•‡Ž
˜ƒŽ‘”ǡž•’”‡…‹•‘••‘—‡•–”‘•†ƒ–‘•Ǥ
‡‡”ƒŽ‡–‡ǡ•‡ƒ…‡’–ƒ˜ƒŽ‘”‡•ƒ’ƒ”–‹”
†‡ʹǤ
Completnessǣ —‡•–”ƒ Žƒ …‘’Ž‡–‹–—† †‡ —‡•–”‘• †ƒ–‘•Ǥ —ž–‘ ž• …‡”…ƒ‘ ƒ
ͳͲͲΨǡž•…‘’Ž‡–‹–—††‡†ƒ–‘•Ǥ
Wilson plotǣ ‡• Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ Žƒ ‡†‹ƒ †‡ Žƒ• ‹–‡•‹†ƒ†‡• ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ
”‡•‘Ž—…‹×Ǥ•–ƒ†‹•–”‹„—…‹×’‡”‹–‡…ƒŽ…—Žƒ”‡Žˆƒ…–‘”†‡–‡’‡”ƒ–—”ƒ›‡Žˆƒ…–‘”
‡…‡•ƒ”‹‘’ƒ”ƒ’‘‡”Žƒ•‹–‡•‹†ƒ†‡•‡—ƒ‡•…ƒŽƒƒ„•‘Ž—–ƒǤ
6. Resoluciónproblemadelafase
Ž ‘„Œ‡–‹˜‘ †‡ — ‡•–—†‹‘ ‡•–”—…–—”ƒŽ ‡• Žƒ †‡–‡”‹ƒ…‹× †‡ Žƒ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒǡ
ɏȋš›œȌǡ ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ ’—–‘ †‡ Žƒ …‡Ž†‹ŽŽƒ ‡Ž‡‡–ƒŽ …”‹•–ƒŽ‹ƒǤ ƒ”ƒ ‡ŽŽ‘ ’ƒ”–‹‘• †‡ Žƒ
‹ˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž‡•’ƒ…‹‘”‡…À’”‘…‘ƒ’ƒ”–‹”†‡Ž‘•†ƒ–‘•†‡†‹ˆ”ƒ……‹×Ǥƒ–”ƒ•ˆ‘”ƒ…‹×†‡
‡•’ƒ…‹‘ ”‡…À’”‘…‘ ƒŽ ‡•’ƒ…‹‘ …”‹•–ƒŽ‹‘ ȋˆ—…‹× †‡ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒȌ ‹’Ž‹…ƒ Žƒ
”‡•‘Ž—…‹× †‡ Žƒ transformada de Fourier ȋ‹‰͵ȌǤ  ‡ŽŽƒ ‡…‘–”ƒ‘• Ž‘• ˆƒ…–‘”‡• †‡
‡•–”—…–—”ƒǡ ȋŠŽȌǡ †‡ˆ‹‹†‘• ‡ …ƒ†ƒ ’—–‘ †‡Ž ‡•’ƒ…‹‘ ”‡…À’”‘…‘ ȋŠŽȌǤ ‘• ˆƒ…–‘”‡• †‡
‡•–”—…–—”ƒ•‘‘†ƒ•ǡ›…‘‘–ƒŽ‡••‡’—‡†‡†‡•…”‹„‹”’‘”•—•×†—Ž‘•ǡȁȋŠŽȌȁǡ›ˆƒ•‡•ǡ
ȰȋŠŽȌǡ”‡•’‡…–‘†‡—‘”‹‰‡…‘ï†‡ˆƒ•‡•Ǥ
273
‹‰͵Ǥ—…‹×†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ†‡ˆ‹‹†ƒ‡…ƒ†ƒ’—–‘†‡Žƒ…‡Ž†‹ŽŽƒ‡Ž‡‡–ƒŽ…”‹•–ƒŽ‹ƒ†‡…‘‘”†‡ƒ†ƒ•
šǡ›ǡœǤ•–ƒ‡…—ƒ…‹×”‡’”‡•‡–ƒŽƒtransformadadeFourier‡‡Ž‡•’ƒ…‹‘…”‹•–ƒŽ‹‘Ǥ
’ƒ”–‹”†‡Žƒ•‡†‹†ƒ•†‡Ž‡•’‡…–”‘†‡†‹ˆ”ƒ……‹×•‡‘„–‹‡‡Žƒ•‹–‡•‹†ƒ†‡•ȋŠŽȌǤ•–ƒ•
‹–‡•‹†ƒ†‡•‘•’”‘’‘”…‹‘ƒŽƒ•ƒ’Ž‹–—†‡•ȁȋŠŽȌȁ†‡Ž‘•ˆƒ…–‘”‡•†‡‡•–”—…–—”ƒȋ‹‰ͶȌǡ
’‡”‘ ‘ •—• ˆƒ•‡• ȰȋŠŽȌǤ ƒ• ˆƒ•‡• •‘ ’—‡• ƒ‰‹–—†‡• “—‡ ‘ ’—‡†‡ ‡†‹”•‡
‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡–‡ǡŠ‡…Š‘…‘‘…‹†‘…‘‘problemadelafaseǤ
‹‰ͶǤ ‡Žƒ…‹× ‡–”‡ ‡Ž ×†—Ž‘ †‡ Ž‘• ˆƒ…–‘”‡• †‡ ‡•–”—…–—”ƒ ȁȋŠŽȌȁ › Žƒ ‹–‡•‹†ƒ† ȋŠŽȌ†‡ Ž‘• ’—–‘• †‡Ž
‡•’‡…–”‘†‡†‹ˆ”ƒ……‹×ǤK‡•—ˆƒ…–‘”“—‡ŽŽ‡˜ƒŽ‘•ˆƒ…–‘”‡•†‡‡•–”—…–—”ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•ƒŽƒ‡•…ƒŽƒƒ„•‘Ž—–ƒǡ
‡• †‡…‹”ǡ ƒ Žƒ ‡•…ƒŽƒ †‡ Ž‘• ˆƒ…–‘”‡• †‡ ‡•–”—…–—”ƒ …ƒŽ…—Žƒ†‘• ȋ–‡×”‹…‘•ȌǤ •–‡ ˆƒ…–‘” •‡ ’—‡†‡ †‡–‡”‹ƒ”ǡ †‡
‘†‘ƒ’”‘š‹ƒ†‘ǡ—•ƒ†‘Ž‘•†ƒ–‘•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•‡†‹ƒ–‡‡Ž†‡‘‹ƒ†‘’Ž‘–†‡‹Ž•‘ǤA‡•—ˆƒ…–‘”†‡
ƒ„•‘”…‹×ǡ“—‡‹‰—ƒŽ‡–‡ ’—‡†‡ ‡•–‹ƒ”•‡…‘‘…‹‡†‘Žƒ …‘’‘•‹…‹×†‡Ž…”‹•–ƒŽ›•—•†‹‡•‹‘‡•Ǥ L‡•‡Ž
†‡‘‹ƒ†‘ ˆƒ…–‘” †‡ ‘”‡–œǡ ”‡•’‘•ƒ„Ž‡ †‡ …‘””‡‰‹” Žƒ †‹•–‹–ƒ ˜‡Ž‘…‹†ƒ† ƒ‰—Žƒ” ’‘” Žƒ “—‡ ’ƒ•ƒ Ž‘•
’—–‘•”‡…À’”‘…‘•†‡Žƒ‡•ˆ‡”ƒ†‡™ƒŽ†ǤP‡•‡Žˆƒ…–‘”†‡’‘Žƒ”‹œƒ…‹×ǡ“—‡…‘””‹‰‡‡Ž‡ˆ‡…–‘†‡Žƒ’‘Žƒ”‹œƒ…‹×
†‡ŽŠƒœ‹…‹†‡–‡•‘„”‡‡Ž…”‹•–ƒŽǤ
ƒ”ƒ Žƒ ”‡•‘Ž—…‹× †‡ ‡•–‡ ’”‘„Ž‡ƒ •‡ ƒ’Ž‹…ƒ”‘ †‘• –±…‹…ƒ•ǣ ±–‘†‘ †‡ †‹•’‡”•‹×
ƒ×ƒŽƒ ȋǡ Multiple Anomalous ScatteringȌ › ±–‘†‘ †‡ ”‡’Žƒœƒ‹‡–‘ ‘Ž‡…—Žƒ”
ȋǡMolecularReplacementȌǤ
6.1. Métododedispersiónanómalamúltiple(MAD)
ƒ–±…‹…ƒ•‡„ƒ•ƒ‡˜ƒ”‹ƒ”ŽƒŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒƒŽ”‡†‡†‘”†‡ŽƒŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒ†‡
ƒ„•‘”…‹× †‡ Ž‘• ž–‘‘• ’‡•ƒ†‘• ‹–”‘†—…‹†‘• ‡ Ž‘• …”‹•–ƒŽ‡• †‡ ’”‘–‡Àƒǡ ’‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ
‡†‹ƒ–‡Žƒ•—•–‹–—…‹×†‡Ž‘•”‡•À†—‘•†‡‡–À‘‹ƒ‡Žƒ’”‘–‡Àƒ’‘”‡Ž‡‘Ǧ‡–‹‘‹ƒǤ
ŽŽ‘ †ƒ …‘‘ ”‡•—Ž–ƒ†‘ ƒ —ƒ †‹•’‡”•‹× ƒ×ƒŽƒ “—‡ ‘†‹ˆ‹…ƒ ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ †‹•’‡”•‹×
ƒ–׏‹…‘•ȋˆȌǡ†‡–ƒŽ‘†‘“—‡•—‡š’”‡•‹×•‡˜‡‘†‹ˆ‹…ƒ†ƒ…‘†‘•–±”‹‘•ƒ††‹…‹‘ƒŽ‡•
ˆǯȋ”‡ƒŽȌ›ˆǯǯȋ‹ƒ‰‹ƒ”‹ƒȌȋ‹‰ͷȌǤ
‹‰ͷǤ  ’”‡•‡…‹ƒ †‡ †‹•’‡”•‹× ƒ×ƒŽƒǡ ‡Ž ˆƒ…–‘” †‡ †‹•’‡”•‹× ƒ–׏‹…‘ǡ ƒ0 ,•‡ ˜‡ ‘†‹ˆ‹…ƒ†‘ ’‘” †‘•
–±”‹‘•ƒ†‹…‹‘ƒŽ‡•“—‡†ƒ…—‡–ƒ†‡Žƒ•’ƒ”–‡•”‡ƒŽ‡‹ƒ‰‹ƒ”‹ƒ†‡Žƒ†‹•’‡”•‹×ƒ×ƒŽƒǤ
ƒ …‘’‘‡–‡ ”‡ƒŽ –‹‡‡ ‡ …—‡–ƒ Žƒ• ƒ’Ž‹–—†‡• †‹ˆ”ƒ…–ƒ†ƒ• ‡†‹†ƒ• ƒ †‹ˆ‡”‡–‡•
Ž‘‰‹–—†‡• †‡ ‘†ƒǤ ƒ …‘’‘‡–‡ ‹ž‰‹ƒ”‹ƒ ‘ ƒ×ƒŽƒ •‡ ‘„–‹‡‡ ‹†‹‡†‘ Žƒ•
ŽŽƒƒ†ƒ• †‹ˆ‡”‡…‹ƒ• †‡ ‹Œ‘˜‡– ‡–”‡ Ž‘• pares de Friedel ȋŠǡ ǡ Ž › ȂŠǡ Ǧǡ ǦŽȌǡ ’ƒ”‡Œƒ• †‡
”‡ˆŽ‡š‹‘‡• “—‡ ‡ …‘†‹…‹‘‡• ‘”ƒŽ‡• †‡„‡”Àƒ –‡‡” Žƒ ‹•ƒ ƒ’Ž‹–—† › ˆƒ•‡ǡ ’‡”‘
…‘•‹‰‘•‘’—‡•–‘•ǤŽ…ƒ„‹‘†‡‹–‡•‹†ƒ††‡–‡…–ƒ„Ž‡‡–”‡parejasdeFriedel”‡…‹„‡‡Ž
‘„”‡ †‡ †‹ˆ”ƒ……‹× ƒ×ƒŽƒǤ ƒŽ‹œƒ†‘ Žƒ• †‹ˆ‡”‡…‹ƒ• ‡ Žƒ †‹ˆ”ƒ……‹× ‡• ’‘•‹„Ž‡
…ƒŽ…—Žƒ”Žƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡ƒ’Ž‹–—†‡•›ˆƒ•‡•“—‡‰‡‡”ƒŽ‘•†‹•’‡”•‘”‡•ƒ×ƒŽ‘•Ǥƒ•
ˆƒ•‡• ‰‡‡”ƒ†ƒ• ’‘” ‡•–‘• †‹•’‡”•‘”‡• ƒ×ƒŽ‘•ǡ …‘‘ —ƒ ’”‹‡”ƒ ƒ’”‘š‹ƒ…‹× ƒ Žƒ•
ˆƒ•‡•‰Ž‘„ƒŽ‡•ǡ’‡”‹–‡…ƒŽ…—Žƒ”Žƒ†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ’ƒ”ƒ–‘†ƒŽƒ’”‘–‡ÀƒǤ
Ž±–‘†‘ǡ†‡•ƒ””‘ŽŽƒ†‘’‘”‡†”‹…•‘›ƒŠǡ‹’Ž‹…ƒŽƒ‡†‹†ƒ†‡Ž‘•†ƒ–‘•†‡
†‹ˆ”ƒ……‹×†‡—…”‹•–ƒŽ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒȋ“—‡…‘–‡‰ƒ—†‹•’‡”•‘”ƒ×ƒŽ‘ˆ—‡”–‡Ȍ—•ƒ†‘
274
”ƒ†‹ƒ…‹‘‡•†‡†‹•–‹–ƒ•‡‡”‰Àƒ•ǣŽƒ“—‡ƒš‹‹œƒ̵̵͋ȋpicoȌǡŽƒ“—‡‹‹‹œƒ̵͋ȋinflexiónȌ›
—ƒ ‡‡”‰Àƒ Ž‡Œƒƒ †‡ ‡•–ƒ• †‘• ȋremotaȌǤ ‘„‹ƒ†‘ ‡•–‘• …‘Œ—–‘• †‡ †ƒ–‘• †‡
†‹ˆ”ƒ……‹×ǡ › ‡ …‘…”‡–‘ ƒƒŽ‹œƒ†‘ Žƒ• †‹ˆ‡”‡…‹ƒ• ‡–”‡ ‡ŽŽ‘•ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ …ƒŽ…—Žƒ” Žƒ
†‹•–”‹„—…‹× †‡ ƒ’Ž‹–—†‡• › ˆƒ•‡• “—‡ ‰‡‡”ƒ Ž‘• †‹•’‡”•‘”‡• ƒ×ƒŽ‘•Ǥ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡
±–‘†‘ ǡ ±–‘†‘ †‡ †‹•’‡”•‹× ƒ×ƒŽƒ …ƒ •‡ —•ƒ ”ƒ†‹ƒ…‹× †‡ —ƒ •‘Žƒ ‡‡”‰Àƒ
’ƒ”ƒ†‹ˆ”ƒ…–ƒ”Ž‘•…”‹•–ƒŽ‡•Ǥ
ƒ”ƒŽƒ”‡•‘Ž—…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘…‘ǡ’”‹‡”‘•‡†‡”‹˜×Žƒ’”‘–‡Àƒ…‘•‡Ž‡‘Ǧ
‡–‹‘‹ƒ › •‡ ‘’–× ’‘” — ‡š’‡”‹‡–‘ ǡ Ž‘ …—ƒŽ ‹’Ž‹…× ”‡ƒŽ‹œƒ” — ‡•…ƒ‡‘ †‡
ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ †‡Ž …”‹•–ƒŽ › ‘„–‡‡” ‡Ž ‡•’‡…–”‘ †‡ ƒ„•‘”…‹× ’ƒ”ƒ ‡Ž ž–‘‘ †‡ ‡Ǥ ƒ
Ž‘‰‹–—††‡‘†ƒ‡•…‘‰‹†ƒ’ƒ”ƒ‡Ž‡š’‡”‹‡–‘†‡†‹ˆ”ƒ……‹×ƒ×ƒŽƒ†‡Ž‘‰‹–—††‡‘†ƒ
…ƒȋȌˆ—‡†‘†‡‡Ž˜ƒŽ‘”†‡Žƒ•‡‰—†ƒ†‡”‹˜ƒ†ƒȋˆǯǯǡ…‘’‘‡–‡‹ƒ‰‹ƒ”‹ƒȌ†‡Ž‘•
†ƒ–‘•†‡Ž‡•’‡…–”‘†‡ƒ„•‘”…‹×’”‡•‡–ƒ„ƒ•—žš‹‘ǡŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒ…‘‘…‹†ƒ…‘‘
’‹…‘Ǥ
ƒ˜‡œŽ‘•†ƒ–‘•†‡Žƒ†‹ˆ”ƒ……‹×ˆ—‡”‘”‡…‘‰‹†‘•ǡ•‡‹†‡šƒ”‘ǡ‡œ…Žƒ”‘›‡•…Žƒ”‘Ǥƒ
‹†‡–‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ Žƒ• ’‘•‹…‹‘‡• †‡ Ž‘• ž–‘‘• ’‡•ƒ†‘• ȋ‡Ȍ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× ‡†‹ƒ–‡ ƒŽ
’”‘‰”ƒƒ ȋ•‘ ƒ† Š‡Ž†”‹… ͳͻͻͻȌǤ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× —ƒ …‘””‡……‹×
†‡Ž•‘Ž˜‡–‡›—ƒ…‘””‡……‹×ƒ‹•‘–”×’‹…ƒŠƒ•–ƒ‘„–‡‡”—ƒ’ƒ†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ
†‘†‡‡”ƒ’‘•‹„Ž‡†‹•–‹‰—‹”’”‘–‡Àƒ›Ǥ
‡Ž…ƒ•‘†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘…‘‡Ž„”‘‹ƒ†‘•‡‘’–×’‘”—ƒ”‡…‘‰‹†ƒƒ—ƒŽ‘‰‹–—††‡
‘†ƒ ”‡‘–ƒǡ — ˜ƒŽ‘” ž• ƒŽ‡Œƒ†‘ †‡Ž ‡•’‡…–”‘ †‡ ƒ„•‘”…‹×Ǥ ƒ• ƒ’Ž‹–—†‡•
‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•†‡‡•–‡‡š’‡”‹‡–‘ˆ—‡”‘’‘•–‡”‹‘”‡–‡—•ƒ†ƒ•’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘—
‡š’‡”‹‡–‘ †‡ ”‡’Žƒœƒ‹‡–‘ ‘Ž‡…—Žƒ” ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡Ž ‘†‡Ž‘ ‡•–”—…–—”ƒŽ
‘„–‡‹†‘†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧʹʹ…‘Žƒ’”‘–‡Àƒ†‡”‹˜ƒ†ƒ…‘•‡Ž‡‘‡–‹‘‹ƒǤ
6.2. Métododeremplazamientomolecular(MR)
Ž ±–‘†‘ †‡ ”‡’Žƒœƒ‹‡–‘ ‘Ž‡…—Žƒ” …‘•‹•–‡ ‡ ƒ•‹‰ƒ” ˆƒ•‡• †‡ —ƒ ‡•–”—…–—”ƒ
‘†‡Ž‘ …‘‘ ˆƒ•‡• ‹‹…‹ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ —‡•–”ƒ ‡•–”—…–—”ƒǤ ƒ”ƒ Šƒ…‡”Ž‘ ’”‹‡”‘ •‡ †‡„‡
…ƒŽ…—Žƒ” ’ƒ”ž‡–”‘• †‡ ”‘–ƒ…‹× › –”ƒ•Žƒ…‹× ‡…‡•ƒ”‹‘• ’ƒ”ƒ ’‘•‹…‹‘ƒ” Žƒ ’”‘–‡Àƒ
‘†‡Ž‘‡Žƒ…‡Ž†‹ŽŽƒ—‹†ƒ††‡Žƒ’”‘–‡Àƒƒ”‡•‘Ž˜‡”Ǥ
ƒ …ƒŽ‹†ƒ† †‡ Žƒ• •‘Ž—…‹‘‡• †‡ ‡•–ƒ• ˆ—…‹‘‡• •‡ ‡š’”‡•ƒ ‡†‹ƒ–‡ Ž‘• …‘‡ˆ‹…‹‡–‡• †‡
…‘””‡Žƒ…‹× ‡–”‡ Žƒ• ˆ—…‹‘‡• †‡ ƒ––‡”•‘ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ › Žƒ …ƒŽ…—Žƒ†ƒ …‘ Žƒ ’”‘–‡Àƒ
…‘‘…‹†ƒǤ  …‘‡ˆ‹…‹‡–‡ †‡ …‘””‡Žƒ…‹× ƒŽ–‘ ‡–”‡ †‹…Šƒ• ˆ—…‹‘‡• ‡“—‹˜ƒŽ‡ ƒ — „—‡
ƒ…—‡”†‘‡–”‡Ž‘•†ƒ–‘•†‡†‹ˆ”ƒ……‹×‡š’‡”‹‡–ƒŽ›‡Ž…ƒŽ…—Žƒ†‘…‘Žƒ’”‘–‡Àƒ…‘‘…‹†ƒǤ
ƒ ˜‡œ ‘”‹‡–ƒ†ƒ › –”ƒ•Žƒ†ƒ†ƒ …‘˜‡‹‡–‡‡–‡ Žƒ ‘Ž±…—Žƒ …‘‘…‹†ƒǡ •‡ …ƒŽ…—Žƒ —
ƒ’ƒ†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ—•ƒ†‘Ž‘•ˆƒ…–‘”‡•†‡‡•–”—…–—”ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•Ǥ
 —‡•–”‘ …ƒ•‘ ‡Ž ±–‘†‘ †‡ ”‡‡’Žƒœ‘ ‘Ž‡…—Žƒ” ˆ—‡ —•ƒ†‘ ’ƒ”ƒ …‘„‹ƒ” Žƒ
‹ˆ‘”ƒ…‹× †‡ †‹ˆ”ƒ……‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹ” …‘ ‡Ž ‘†‡Ž‘ ‘ ‡•–”—…–—”ƒ
‘„–‡‹†ƒ‡†‹ƒ–‡‡š’‡”‹‡–‘…‘‡‡–Ǧʹʹǡ”‡ƒŽ‹œƒ†‘—ƒ„ï•“—‡†ƒ†‡
ʹ ‘Ž±…—Žƒ• ’‘” —‹†ƒ† ƒ•‹±–”‹…ƒ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ‘Ž‡’ ȋƒ‰‹ ƒ† •—’‘˜
ʹͲͲͳȌǤ
275
7. Optimizacióndelafase
ƒ ˜‡œ ‘„–‡‹†‘ ‡Ž ƒ’ƒ †‡ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒ ˆ”‡…—‡–‡‡–‡ ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘ ƒ’Ž‹…ƒ”
±–‘†‘ †‡ ‘’–‹‹œƒ…‹× †‡ Žƒ ˆƒ•‡ ‡†‹ƒ–‡ — ’”‘…‡•‘ …À…Ž‹…‘ Šƒ•–ƒ …‘•‡‰—‹” —ƒ
…‘˜‡”‰‡…‹ƒ‡–”‡‡Žƒ’ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ›Žƒ•ˆƒ•‡•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•Ǥ•–‘•±–‘†‘•‡•–ž
‹–‡‰”ƒ†‘•‡’”‘‰”ƒƒ•…‘‘ȋ‘™–ƒƒ†Šƒ‰ͳͻͻͻȌǡȋ„”ƒŠƒ•ƒ†‡•Ž‹‡
ͳͻͻ͸Ȍ›ȋ—”•Š—†‘˜ǡƒ‰‹‡–ƒŽǤͳͻͻ͹ȌǤ
‡–”‘ †‡ Ž‘• ‡…ƒ‹•‘• ’ƒ”ƒ Žƒ ‘’–‹‹œƒ…‹× †‡ ˆƒ•‡ ‡…‘–”ƒ‘• ±–‘†‘• †‡
correccióndesolventeǡ“—‡ƒ•‹‰ƒ—˜ƒŽ‘”†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒƒŽ•‘Ž˜‡–‡›‡Ž‹‹ƒ
Žƒ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒ ‡‰ƒ–‹˜ƒǢ › ƒ’Ž‹…ƒ…‹× †‡ simetría no cristalográfica (NCS)ǡ “—‡
’‡”‹–‡ƒ–”‹„—‹”—’”‘‡†‹‘†‡†‡•‹†ƒ†‡–”‡‘Ž±…—Žƒ•‹†±–‹…ƒ•†‡–”‘†‡Žƒ‹•ƒ
—‹†ƒ†•‹±–”‹…ƒǤ
8. Modelado,refinamientoyvalidacióndelaestructura
ƒ ˜‡œ ‘’–‹‹œƒ†‘ ‡Ž ƒ’ƒ †‡ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒ •‡ ’—‡†‡ ‡’‡œƒ” ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡
…‘•–”—……‹× †‡ Žƒ …ƒ†‡ƒ ’‘Ž‹’‡’–À†‹…ƒ › ‡Ž Ǥ •–‡ ’”‘…‡•‘ ’—‡†‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”•‡ ƒ ƒ‘
…—ƒ†‘ ‡š‹•–‡ —ƒ ’”‡˜‹ƒ ‡š’‡”‹‡…‹ƒ ‘ ’—‡†‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”•‡ ‡†‹ƒ–‡ — ’”‘…‡•‘
ƒ—–‘ƒ–‹œƒ†‘…‘’”‘‰”ƒƒ…‘‘Ȁ™Ǥ‡Ž…ƒ•‘†‡‡‡–Ǧʹʹ•‡”‡ƒŽ‹œ×
—ƒ…‘•–”—……‹×ƒƒ‘‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒǤ
ƒ…‘•–”—……‹×†‡Ž‘†‡Ž‘•‡”‡ƒŽ‹œ×‡„ƒ•‡ƒƒ’ƒ•†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ‘ƒ’ƒ•†‡
‘—”‹‡” …ƒŽ…—Žƒ†‘• …‘ …‘‡ˆ‹…‹‡–‡• ʹ‘„•Ǧ…ƒŽ… › ‘„•Ǧ…ƒŽ… ȋ±•–‘• ‹‘• ’ƒ”ƒ …‘’”‘„ƒ”
†‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ• ‡‰ƒ–‹˜ƒ• †‡„‹†ƒ• ƒ ’ƒ”–‡• †‡Ž ‘†‡Ž‘ ‘ ‘„•‡”˜ƒ†ƒ• ‡ Ž‘• †ƒ–‘•
‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•ǡ‘’‘•‹–‹˜ƒ•ǡ†‡„‹†ƒ•ƒ’ƒ”–‡•†‡Ž‘•†ƒ–‘•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•“—‡‘’—‡†‡
•‡”‡š’Ž‹…ƒ†ƒ•’‘”‡Ž‘†‡Ž‘ȌǤ
8.1. Refinamientoestructural
Ž‘†‡Ž‘‡•–”—…–—”ƒŽ˜‹‡‡†‡ˆ‹‹†‘’‘”Žƒ•…‘‘”†‡ƒ†ƒ•ƒ–׏‹…ƒ•ȋšǡ›ǡœȌ›—ˆƒ…–‘”†‡
–‡’‡”ƒ–—”ƒȋȌ’ƒ”ƒ…ƒ†ƒž–‘‘ǡ“—‡‡š’”‡•ƒŽƒ‘˜‹Ž‹†ƒ†–±”‹…ƒ†‡Žž–‘‘ƒŽ”‡†‡†‘”
†‡ •— ’‘•‹…‹× †‡ ‡“—‹Ž‹„”‹‘Ǥ  ‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡ ”‡ˆ‹ƒ‹‡–‘ ‡•–”—…–—”ƒŽ •‡ ƒŒ—•–ƒ Ž‘•
’ƒ”ž‡–”‘•ȋšǡ›ǡœǡȌ’ƒ”ƒ…ƒ†ƒž–‘‘’ƒ”ƒ‘’–‹‹œƒ”‡Žƒ…—‡”†‘‡–”‡Žƒ•‘„•‡”˜ƒ…‹‘‡•
›Žƒ’”‡†‹……‹×ǤŽ’”‘…‡•‘†‡”‡ˆ‹ƒ‹‡–‘‡•—’”‘…‡•‘‹–‡”ƒ–‹˜‘“—‡…‘„‹ƒ…‹…Ž‘•†‡
…žŽ…—Ž‘…‘…‘•–”—……‹×›ƒŒ—•–‡†‡Ž‘†‡Ž‘ƒŽƒ’ƒ†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ
‡Ž ï‡”‘ À‹‘ †‡ †ƒ–‘• •‘ …—ƒ–”‘ ˜‡…‡• ȋšǡ ›ǡ œǡ Ȍǡ ‡Ž ï‡”‘ †‡ ž–‘‘• †‡ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒǤ‹‘Šƒ›•—ˆ‹…‹‡–‡•†ƒ–‘•ǡŠƒ›“—‡‹’‘‡””‡•–”‹……‹‘‡•ǤŽ‹…”‡‡–‘‡Žƒ
”‡•‘Ž—…‹×†‡Žƒ†‹ˆ”ƒ……‹×†ƒŽ—‰ƒ”ƒ—‹…”‡‡–‘‡š’‘‡…‹ƒŽ†‡Žï‡”‘†‡†ƒ–‘•ǤŽ
‘„Œ‡–‹˜‘ †‡Ž ”‡ˆ‹ƒ‹‡–‘ ‡• Ž‘‰”ƒ” “—‡ ‡Ž ‘†‡Ž‘ •‡ ƒŒ—•–‡ Ž‘ ‡Œ‘” ’‘•‹„Ž‡ ƒ Žƒ•
ƒ’Ž‹–—†‡•†‡Ž‘•ˆƒ…–‘”‡•†‡‡•–”—…–—”ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡–‡‡†‹†ƒ•Ǥ
ƒŽ‰—‘•…ƒ•‘•‡Ž”‡ˆ‹ƒ‹‡–‘†‡„‡‹…Ž—‹”†‹˜‡”•ƒ•”‡•–”‹……‹‘‡•ǣ
x
x
RefinamientodecuerporígidoȋRigidBodyȌǣ•‡•—‡Ž‡—•ƒ”‡Ž‘•’”‹‡”‘•’‡”‹‘†‘•
†‡Ž”‡ˆ‹ƒ†‘Ǥ‡–”ƒ–ƒ†‡ƒ–‡‡”Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…‘‘—–‘†‘ǡ“—‡•‡‘†‹ˆ‹…ƒ•×Ž‘
‡–±”‹‘•†‡–”ƒ•Žƒ…‹‘‡•›‰‹”‘•Ǥ
TLSǣ Ž —•‘ †‡ ’‡”‹–‡ ƒ•—‹” Žƒ ‡š‹•–‡…‹ƒ †‡ ‰”—’‘• –”ƒ–ƒ†‘• …‘‘ —
…‘Ž‡…–‹˜‘ ƒ•‘…‹ƒ†‘ ƒ — ‹•‘ ˜ƒŽ‘” †‡ †‡•’Žƒœƒ‹‡–‘ ƒ–׏‹…‘ ȋAtomic
Diplacemente Parameters, ADPsȌ ‘ ˆƒ…–‘”‡• †‡ –‡’‡”ƒ–—”ƒ ȋBfactorsȌǤ Šƒ…‡
276
x
”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒ”ƒ•Žƒ–‹‘Ȁ‹„”ƒ–‹‘Ȁ…”‡™ǡ‘˜‹‹‡–‘˜‹„”ƒ…‹‘ƒŽ“—‡•‡ƒ’Ž‹…ƒƒ
…ƒ†ƒ…—‡”’‘”À‰‹†‘†‡ˆ‹‹†‘’ƒ”ƒ‡š’Ž‹…ƒ”Ž‘•˜ƒŽ‘”‡•†‡Ǧˆƒ…–‘”‘„•‡”˜ƒ†‘•Ǥ
Restricciones estereoquímicasǣ †ƒ†‘ ‡Ž …‘‘…‹‹‡–‘ ’”‡˜‹‘ †‡ Žƒ ‡•–‡”‡‘“—À‹…ƒ
’”‡•‡–‡ ‡ ’”‘–‡Àƒ• › ǡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ƒ’Ž‹…ƒ” …‹‡”–ƒ• ”‡•–”‹……‹‘‡• ‡ …—ƒ–‘ ƒ
ž‰—Ž‘• †‡ ‡Žƒ…‡•ǡ †‹•–ƒ…‹ƒ• †‡ ‡Žƒ…‡ǡ “—‹”ƒŽ‹†ƒ†ǡ ‡–…Ǥ •–ƒ• Ž‹‹–ƒ…‹‘‡• •‡
‹’—•‹‡”‘ ƒ—ƒŽ‡–‡ ’ƒ”ƒ ”‡ˆ‹ƒ” Žƒ• ‘Ž±…—Žƒ• †‡ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒǡ
‹’‘‹‡†‘ Žƒ• ”‡•–”‹……‹‘‡• ƒ–•‘Ǧ”‹… ‡–”‡ Žƒ• „ƒ•‡•Ǥ ƒ”ƒ ‡Ž ”‡•–‘ †‡
‡Žƒ…‡•ǡ Ž‘• ž‰—Ž‘• › †‹•–ƒ…‹ƒ• ‡•–ž ”‡•–”‹‰‹†‘• ƒ —‘• ˜ƒŽ‘”‡• –ƒ„—Žƒ†‘• ‡
†‹……‹‘ƒ”‹‘•“—‡Ž‘•’”‘‰”ƒƒ•†‡”‡ˆ‹‘‡’Ž‡ƒǤ
Ž ’”‘…‡•‘ †‡ ”‡ˆ‹ƒ‹‡–‘ •‡ ŽŽ‡˜‘ ƒ …ƒ„‘ ƒ …ƒ„ƒŽŽ‘ ‡–”‡ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ͷ
ȋ—”•Š—†‘˜ǡƒ‰‹‡–ƒŽǤͳͻͻ͹Ȍ›ȋŽƒ…ǡ‘˜‡”•‹‡–ƒŽǤʹͲͲͶȌǡ›Žƒ‹•’‡……‹×
˜‹•—ƒŽ‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒǤ
8.2. Validacióndelaestructura
ͺǤʹǤͳǤ ƒ”ž‡–”‘•‡•–ƒ†À•–‹…‘•
ƒ ˜ƒŽ‹†ƒ…‹× †‡Ž ’”‘…‡•‘ †‡ ”‡ˆ‹ƒ‹‡–‘ •‡ ŽŽ‡˜ƒ ƒ …ƒ„‘ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ‹•’‡……‹× †‡ †‘•
’ƒ”ž‡–”‘•‡•–ƒ†À•–‹…‘•ǣ
x
x
Rfactorǣ ‡†‹†ƒ †‡ Žƒ ’”‡…‹•‹× †‡ Ž‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• †‡Ž ”‡ˆ‹ƒ‹‡–‘ǡ “—‡ •‡ ‘„–‹‡‡
…‘’ƒ”ƒ†‘ ‡Ž ‘†‡Ž‘ ‘„–‡‹†‘ …‘ Ž‘• †ƒ–‘• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•Ǥ • †‡…‹”ǡ ‡• —
‹†‹…ƒ†‘”“—‡‡•–‹ƒ‡Ž†‡•ƒ…—‡”†‘‡–”‡‘„•›…ƒŽ…ǡ†‡ƒ‡”ƒ“—‡‹†‹…ƒŽ‘„‹‡
“—‡ ‡Ž ‘†‡Ž‘ ’”‡†‹…‡ Žƒ• ƒ’Ž‹–—†‡• ‡†‹†ƒ• ’‘” Žƒ• ”‡ˆŽ‡š‹‘‡•Ǥ —“—‡
†‡’‡†‡ †‡ Žƒ ”‡•‘Ž—…‹× ˆ‹ƒŽ †‡Ž ‘†‡Ž‘ǡ ˜ƒŽ‘”‡• ’‘” †‡„ƒŒ‘ †‡Ž ʹͲΨ •‘
‹†‹…ƒ–‹˜‘•†‡Žƒ„—‡ƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡—‘†‡Ž‘Ǥ
Rfreeǣ ‹†‡ †‡ ˆ‘”ƒ ‘„Œ‡–‹˜ƒ ‡Ž ‰”ƒ†‘ ‡ ‡Ž “—‡ ‡Ž ‘†‡Ž‘ ƒ–׏‹…‘ …‘•–”—‹†‘
’”‡†‹…‡Žƒ•ƒ’Ž‹–—†‡•‘„•‡”˜ƒ†ƒ•ƒŽ•‡”…ƒŽ…—Žƒ†‘ǡ‡’Ž‡ƒ†‘‡Ž‹•‘ƒŽ‰‘”‹–‘
“—‡ ‡Ž Rfactor ƒ ’ƒ”–‹” †‡ — ’‡“—‡Ó‘ …‘Œ—–‘ †‡ ”‡ˆŽ‡š‹‘‡• –‘ƒ†ƒ•
ƒŽ‡ƒ–‘”‹ƒ‡–‡ › ‘ —–‹Ž‹œƒ†ƒ• ‡ ‡Ž ”‡ˆ‹ƒ‹‡–‘ ȋ‡–”‡ ͷǦͳͲΨ †‡Ž –‘–ƒŽ †‡
”‡ˆŽ‡š‹‘‡•ȌǤ
ͺǤʹǤʹǤ ƒ”ž‡–”‘•‡•–‡”‡‘“—À‹…‘•
 Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ ˆ‹ƒŽ ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘ ‘„•‡”˜ƒ” ƒ—•‡…‹ƒ †‡ …Š‘“—‡• ‡–”‡ ž–‘‘• › “—‡ Žƒ•
†‹•–ƒ…‹ƒ• › ž‰—Ž‘• •‡ƒ ƒ†‡…—ƒ†‘• › Ž‘• ’ƒ”ž‡–”‘• –±”‹…‘• ”ƒœ‘ƒ„Ž‡•Ǥ †‡ž• †‡
‡•–‘•…”‹–‡”‹‘•‡•‹’‘”–ƒ–‡…‘–”ƒ•–ƒ”“—‡Žƒ•…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•“—‡ƒ†‘’–ƒŽ‘•‡Žƒ…‡Ǧ
Ƚ › ȽǦ ‡ ‡Ž ‡Žƒ…‡ ’‡’–À†‹…‘ ‘ †‡ Ž—‰ƒ” ƒ ‘”‹‡–ƒ…‹‘‡• ‹–‡”ƒ–׏‹…ƒ•
‡‡”‰±–‹…ƒ‡–‡ ‹’”‘„ƒ„Ž‡•Ǥ ƒ• –‘”•‹‘‡• †‡Ž ‡Žƒ…‡ ’‡’–À†‹…‘ ȋȰǡ ’Š‹ › ɗǡ ’•‹Ȍ
’”‡•‡–ƒǡ ‡ ’”‹…‹’‹‘ǡ Ž‹„‡”–ƒ† †‡ ‰‹”‘Ǥ ‹ ‡„ƒ”‰‘ǡ …ƒ†ƒ —‘ †‡ ‡•–‘• ž‰—Ž‘• ‡•–ž
‡‡”‰±–‹…ƒ‡–‡Ž‹‹–ƒ†‘ƒ…‹‡”–‘•‹–‡”˜ƒŽ‘•†‡ˆ‹‹†‘•‡‡Ž†‹ƒ‰”ƒƒ†‡Ramachandranǡ
“—‡ —‡•–”ƒ Žƒ• ”‡‰‹‘‡• ’‡”‹–‹†ƒ• †‡ ‡•–‘• ž‰—Ž‘• ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ —‘ †‡ Ž‘ –‹’‘• †‡
‡•–”—…–—”ƒ•‡…—†ƒ”‹ƒǤ
277
PERMUTACIÓNCIRCULAR
1. Descripcióndelatécnica
ƒ ’‡”—–ƒ…‹× …‹”…—Žƒ” ‡•–ž „ƒ•ƒ†ƒ ‡ ‡Ž …‘‘…‹‹‡–‘ “—‡ Žƒ ‹‰”ƒ…‹× ‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ
‡‰‡Ž‡•†‡’‘Ž‹ƒ…”‹Žƒ‹†ƒ†‡ˆ”ƒ‰‡–‘•†‡…‘—ƒ†‹•–‘”•‹×…‡–”ƒŽ‡•†‹ˆ‡”‡–‡
…‘’ƒ”ƒ†‘ …‘ ˆ”ƒ‰‡–‘• “—‡ ’”‡•‡–ƒ Žƒ †‹•–‘”•‹× …‡”…ƒ †‡ Ž‘• ‡š–”‡‘• ȋ— ƒ†
”‘–Š‡”• ͳͻͺͶȌǤ ƒ ‡†‹†ƒ †‡ Žƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ† ”‡Žƒ–‹˜ƒ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ ’”‘–‡ÀƒȀ ȋ…‘ ‡Ž
†‹•–‘”•‹‘ƒ†‘ǡ ρȌ vs Žƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ† †‡Ž Ž‹„”‡ ȋρȌǡ ȋρȀρȌǡ ‡ ”‡Žƒ…‹× …‘ Žƒ
Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹× ”‡Žƒ–‹˜ƒ †‡ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ —‹× †‡–”‘ †‡Ž ˆ”ƒ‰‡–‘ǡ ’‡”‹–‡ ‡•–‹ƒ” Žƒ
†‹•–‘”•‹×‹–”‘†—…‹†ƒ‡‡Žǡ‡†‹ƒ–‡Ž‘•ƒŽ‰‘”‹–‘•‰‡‡”ƒ†‘•’‘”Š‘’•‘ǡetal.
ȋŠ‘’•‘ ƒ† ƒ†› ͳͻͺͺȌǡ ž• –ƒ”†‡ ƒ’Ž‹ƒ†‘• ’‘” ‡””ƒ”‹ǡ et alǤǤ Š‘’•‘ǡ et al.
ƒ’Ž‹…ƒ„ƒ Žƒ •‹’Ž‹ˆ‹…ƒ…‹× ˆ‹ƒŽ ρȀρ α …‘• ȽȀʹǡ †‘†‡ Ƚ Šƒ…‡ ”‡ˆ‡”‡…‹ƒ ƒŽ ž‰—Ž‘ †‡
†‡•˜‹ƒ…‹× “—‡ •‡ ’”‘†—…‡ ‡ — Ž‹‡ƒ” ”‡ˆ‡”‡–‡ ƒ Žƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ† ”‡Žƒ–‹˜ƒ ȋρȀρȌ
’ƒ”ƒŽ‘•ˆ”ƒ‰‡–‘•…‘‡Ž•‹–‹‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒ…‡–”ƒŽǤ•–ƒˆ‘”ƒ†‡…ƒŽ…—Žƒ”‡Žž‰—Ž‘‡”ƒ
ג–‹ƒ’ƒ”ƒž‰—Ž‘•†‡†‹•–‘”•‹×‡–”‡Ͳι›ͳͶͲιǡ‡•†‡…‹”ǡɅ‡–”‡ͳͺͲι›ͶͲιǤ‡„‹†‘ƒ
“—‡‡Ž±–‘†‘†‡•…”‹–‘’‘”‡””ƒ”‹ǡetalǤ…‘•‹†‡”ƒ„ƒž•’ƒ”ž‡–”‘••‡‘’–×’‘”±ŽǤ
 ‡Ž …ƒ•‘ †‡ …‘’Ž‡Œ‘ ’”‘–‡ÀƒȀǡ Žƒ –±…‹…ƒ …‘•‹•–‡ ‡ ‰‡‡”ƒ” —ƒ „ƒ–‡”Àƒ †‡
ˆ”ƒ‰‡–‘• †‡ Žƒ ‹•ƒ Ž‘‰‹–—† …‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡ —‹× ‡•’‡…Àˆ‹…ƒ •‹–—ƒ†ƒ ‡ —ƒ
Ž‘…ƒŽ‹œƒ…‹× †‹ˆ‡”‡–‡ ’ƒ”ƒ …ƒ†ƒ ˆ”ƒ‰‡–‘Ǥ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ •‡ ‘„•‡”˜ƒ Žƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ†
‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ †‡ ‡•–‘• ˆ”ƒ‰‡–‘• ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‹–‡”±•Ǥ ƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ†
‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ”‡Žƒ–‹˜ƒȋρȀρȌˆ—‡†‡ˆ‹‹†ƒ’‘”‡˜‡‡Ƭ‹ȋ‡˜‡‡ƒ†‹ͳͻͺͻȌ
› ‡• ’”‘’‘”…‹‘ƒŽ ƒŽ …‡–”‘ †‡ ˜‡Ž‘…‹†ƒ† †‡ ƒ•ƒ ȋ…Ȍǡ †‡ˆ‹‹†‘ ’‘” Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡Ž
ˆ”ƒ‰‡–‘ȋȌ›Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡Ž‘•‡š–”‡‘•ȋŠšȌǡ›†‹˜‹†‘’‘”Žƒ‹–‡•‹†ƒ††‡Ž…ƒ’‘
ƒ‰±–‹…‘ƒ’Ž‹…ƒ†‘ȋȌǡ±•–‡†‡ˆ‹‹†‘’‘”Žƒ…ƒ”‰ƒ–‘–ƒŽ†‡Žǡǡ›•—ˆ”‹……‹×…‘•–ƒ–‡ǡ
Ƀǣ
ρα䅏εȀα䊚ʹȀʹεȀɃ
‡†‹ƒ–‡ Žƒ ƒ’Ž‹…ƒ…‹× †‡ …‘•–ƒ–‡• †‡ˆ‹‹†ƒ• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡–‡ ’ƒ”ƒ ȀɃ ‡• ’‘•‹„Ž‡
‡…‘–”ƒ”Žƒ•‹‰—‹‡–‡‡…—ƒ…‹×ǣ
ρȀρፄ‘—†ȋŠš„‘—†ʹȀʹȌȀˆ”‡‡ȋŠšˆ”‡‡ʹȀʹȌαȋŠš„‘—†ʹȀʹȌȋ‡…—ƒ…‹×ͳȌ
†‘†‡ Šš „‘—† ‡• Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ Ž‘• †‘• ‡š–”‡‘• †‡Ž †‡„‹†‘ ƒ Žƒ …—”˜ƒ–—”ƒǤ ‹
–”ƒ•Žƒ†ƒ‘•‡•–ƒ‹…׉‹–ƒƒŽ‘•˜±”–‹…‡•†‡—–”‹ž‰—Ž‘›‡Žž‰—Ž‘“—‡Ž‘•”‡Žƒ…‹‘ƒǣ
278
Šš„‘—†ʹαʹΪȋǦȌʹȂʹȋǦȌ…‘•Ʌȋ‡…—ƒ…‹×ʹȌ
—ƒ†‘•‡•—„•–‹–—›‡Žƒ‡…—ƒ…‹×ʹ‡Žƒ‡…—ƒ…‹×ͳǣ
μM/μEαȏʹΪȋǦȌʹȂʹȋȂȌ…‘•ɅȐȀʹ
μM/μEαʹȋͳΪ…‘•ɅȌȋD/LȌʹȂʹȋͳΪ…‘•ɅȌȋD/LȌΪȋ‡…—ƒ…‹×͵Ȍ
‡•–ƒ‡…—ƒ…‹×ǡŽ‘•˜ƒŽ‘”‡•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡••‡”ÀƒμM/μE†‡ˆ‹‹†‘’‘”Žƒ”‡Žƒ…‹×‡–”‡
Žƒ‘˜‹Ž‹†ƒ†‡Ž‡…–”‘ˆ‘”±–‹…ƒ†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘›Žƒ‘˜‹Ž‹†ƒ††‡ŽŽ‹„”‡Ǣ›ȋD/LȌ‘Ž—‰ƒ”†‡
ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ‡•–ž †‡ˆ‹‹†‘ ’‘” Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ †‡Ž ‡š–”‡‘ ͷǯ ƒŽ •‹–‹‘ †‘†‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ Žƒ
”‡‰‹× †‡ —‹× ”‡•’‡…–‘ ƒ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ –‘–ƒŽǤ Ž ”‡’”‡•‡–ƒ” ‰”žˆ‹…ƒ‡–‡ Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• †‡
μM/μE ‡ ‡Ž ‡Œ‡ › ȋD/LȌ ‡ ‡Ž ‡Œ‡ ’ƒ”ƒ Ž‘• †‹ˆ‡”‡–‡• ˆ”ƒ‰‡–‘•ǡ •‡ ‘„–‹‡‡ —ƒ
’ƒ”ž„‘Žƒ ƒ Žƒ …—ƒŽ •‡ ƒ’Ž‹…ƒ — ‡…—ƒ…‹× ’‘Ž‹×‹…ƒ †‡ •‡‰—†‘ ‰”ƒ†‘ › ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž
‡Ž‡‡–‘†‡•‡‰—†‘‰”ƒ†‘ʹȋͳΪ…‘•ɅȌȋD/LȌ‡•’‘•‹„Ž‡‘„–‡‡”‡Ž˜ƒŽ‘”†‡Žž‰—Ž‘ɅǤ
’ƒ”–‹”†‡‡•–‡˜ƒŽ‘”‡•’‘•‹„Ž‡ŠƒŽŽƒ”‡Žž‰—Ž‘ˆ‹ƒŽ†‡…—”˜ƒ–—”ƒȋȽαͳͺͲιǦɅȌǤ
2. RealizacióndelensayodepermutacióncirculardeTFAMaLSP
ƒ •‡…—‡…‹ƒ †‡Ž ‘Ž‹‰‘ ʹʹ —–‹Ž‹œƒ†‘ ’ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× ˆ—‡ …Ž‘ƒ†ƒ ‡ ‡Ž ˜‡…–‘”
pBend2‡–”‡‡Ž•‹–‹‘†‡†‹‰‡•–‹×’ƒ”ƒŽƒ‡œ‹ƒXbaIySalI…‘–‹—‘•ǤŽ˜‡…–‘”pBend2
‡†‹ƒ–‡•—‡•’‡…‹ƒŽ†‹•‡Ó‘†‡Ž•‹–‹‘†‡’‘Ž‹…Ž‘ƒ…‹×‘ȋ—Ž–‹Ǧ…Ž‘‹‰•‹–‡Ȍ’‡”‹–‡
Žƒ †‹‰‡•–‹× †‡Ž ’Žž•‹†‘ …”‡ƒ†‘ ˆ”ƒ‰‡–‘• †‡ ͳͶ͵ ’„ …‘ ‡Ž •‹–‹‘ ʹʹ •‹–—ƒ†‘ ƒ Ž‘
Žƒ”‰‘ †‡ ‡•–ƒ ‡š–‡•‹× ‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ’‘•‹…‹‘‡• ȋ‹‰ͳȌǤ ‡ ’”‘†—Œ‘ Žƒ †‹‰‡•–‹× …‘ ͸
‡œ‹ƒ•†‡”‡•–”‹……‹×ǣBglII,SpeI,EcoRV,StuI,Asp718,BamHIȋNEBiolabsȌǤ
‹‰ͳǤ •“—‡ƒ †‡Ž ˜‡…–‘” ’‡†ʹ …‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ ʹʹ …Ž‘ƒ†ƒǤ ƒ †‹‰‡•–‹× …‘Žƒ• ‡œ‹ƒ• ‹†‹…ƒ†ƒ• †ƒ
Ž—‰ƒ”ƒˆ”ƒ‡–‘•†‡ͳͶ͵’„…‘Žƒ•‡—…‡…‹ƒʹ•‹–—ƒ†ƒ‡’—–‘•†‹ˆ‡”‡–‡•†‡Žˆ”ƒ‰‡–‘Ǥ
279
—‡‡…‡•ƒ”‹ƒŽƒ’”‘†—……‹×†‡‰”ƒ†‡•…ƒ–‹†ƒ†‡•†‡’‡†ʹΪʹʹǡ›ƒ“—‡‡‡•‡…ƒ•‘
‘ˆ—‡—•ƒ†ƒ”ƒ†‹‘…ƒ–‹˜‹†ƒ†’ƒ”ƒƒ”…ƒ”Ž‘•ˆ”ƒ‰‡–‘•†‡Ǥ–‡•†‡ŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘‡Ž
‡š’‡”‹‡–‘ǡ•‡”‡ƒŽ‹œ×—ƒ–‹–”ƒ…‹×’ƒ”ƒ•ƒ„‡”‡Ž”ƒ–‹‘’”‘–‡Àƒǣ‹†‡ƒŽǤƒ”ƒͷͲ‰†‡
ǡ•‡—•ƒ„ƒͲǤͲͷρ‰ȀρŽ†‡’”‘–‡ÀƒǤ
‘•’”‘†—…–‘•†‡Žƒ†‹‰‡•–‹×ˆ—‡”‘‹…—„ƒ†‘•…‘ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒƒ„‹‡–‡‡Žƒ
•‹‰—‹‡–‡•…‘†‹…‹‘‡•†‡–ƒ’אǣʹͲȀͳͲͲƒŽǢͷͲ‡’‡•’͹ǤͷȀʹͲ‹•Ǧ
”‹• ’͸ǤͷǢ ͷ Ǥ ƒ„‹± •‡ ƒÓƒ†Àƒ ͳͲΨ‰Ž‹…‡”‘Žǡ ’ƒ”ƒ ˆƒ˜‘”‡…‡” Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž
…‘’Ž‡Œ‘›ͳρ‰’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”—‹×‹‡•’‡…Àˆ‹…ƒǤ
‘•–‡”‹‘”‡–‡Ž‘•…‘’Ž‡Œ‘•ˆ—‡”‘…ƒ”‰ƒ†‘•‡‰‡Ž‡•ƒ–‹˜‘•
ƒŽͺΨ›•‡ƒ’Ž‹…×—
˜‘Ž–ƒŒ‡ †‡ ͳͲͲǡ –ƒ–‘ ƒ –‡’‡”ƒ–—”ƒ ƒ„‹‡–‡ …‘‘ ƒ ͶιǤ ƒ ‘˜‹Ž‹†ƒ† ”‡Žƒ–‹˜ƒ †‡ Ž‘•
…‘’Ž‡Œ‘•†‡…‘Ž‘•ˆ”ƒ‰‡–‘•†‡ˆ”‡–‡ƒŽŽ‹„”‡ȋρȀρȌ•‡”‡’”‡•‡–ƒ
‡ ˆ—…‹× Žƒ ’‘•‹…‹× ”‡Žƒ–‹˜ƒ †‡ ʹʹ †‡–”‘ †‡Ž ˆ”ƒ‰‡–‘ †‡ ͳͶ͵’„Ǥ Žƒ
”‡’”‡•‡–ƒ…‹× •‡ Ž‡ ƒ’Ž‹…ƒ —ƒ ˆ—…‹× ’‘Ž‹×‹…ƒ †‡ •‡‰—†‘ ‰”ƒ†‘Ǥ Ž À‹‘ †‡ Žƒ
”‡’”‡•‡–ƒ…‹×…‘‹…‹†‡…‘Žƒ’‘•‹…‹×†‡ʹʹ‡‡Ž…‡–”‘†‡Žˆ”ƒ‰‡–‘†‡ͳͶ͵’„ǡ›ƒ
’ƒ”–‹”†‡‡•–‡˜ƒŽ‘”‡•’‘•‹„Ž‡‡š–”ƒ‡”‡Žž‰—Ž‘†‡…—”˜ƒ–—”ƒɅȋͳͺͲιǦȽȌ†‡ƒ…—‡”†‘…‘‡Ž
±–‘†‘†‡•…”‹–‘’‘”‡””ƒ”‹ǡetalǤȋ‡””ƒ”‹ǡƒ”Ž‡›‡–ƒŽǤͳͻͻʹȌǤ
DISPERSIÓNDEBAJOÁNGULOENSOLUCIÓN(SAXS)
1. DispersiónderayosXabajoángulo(SAXS)
Ž—•‘†‡Žƒ‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ†‡†‹•’‡”•‹×†‡”ƒ›‘•ƒ„ƒŒ‘ž‰—Ž‘ȋǣSmallangleXray
scatteringȌ ‡•–ž •‹‡†‘ ‡Œ‘”ƒ†ƒ › —› †‹ˆ—†‹†ƒ ›ƒ “—‡ ’‡”‹–‡ Žƒ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ…‹× †‡
‡•–”—…–—”ƒ•‡‹–‡”ƒ……‹‘‡•†‡…‘’Ž‡Œ‘•ƒ…”‘‘Ž‡…—Žƒ”‡•‡•‘Ž—…‹×Ǥ
‡• —ƒ –±…‹…ƒ “—‡ ’‡”‹–‡ ‡•–—†‹ƒ” ‡•–”—…–—”ƒ• ‡ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ‡–”‡ …‘’Ž‡Œ‘•
„‹‘Ž×‰‹…‘•Ǥ ’—‡†‡ •‡” —•ƒ†‘ ’ƒ”ƒ —‡•–”ƒ• ’”‘–‡‹…ƒ•ǡ ž…‹†‘• —…Ž‡‹…‘•ǡ › •—•
…‘’Ž‡Œ‘• ‡ —ƒ ˜ƒ”‹‡†ƒ† ƒ’Ž‹ƒ †‡ …‘†‹…‹‘‡•ǡ †‡•†‡ …‡”…ƒƒ• ƒ Žƒ• …‘†‹…‹‘‡•
ˆ‹•‹‘Ž×‰‹…ƒ•ƒƒŽ–ƒ‡–‡†‡•ƒ–—”ƒŽ‹œƒ–‡•Ǥƒ”ƒ‡ŽŽ‘‘‡•‡…‡•ƒ”‹‘…”‹•–ƒŽ‹œƒ”Žƒ—‡•–”ƒ
‹ ‡š‹•–‡ Ž‹‹–ƒ…‹‘‡• †‡ –ƒƒÓ‘ǡ ƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ Ǥ ‹•–×”‹…ƒ‡–‡ǡ Šƒ •‹†‘
—–‹Ž‹œƒ†‘’ƒ”ƒ‘„–‡‡”’ƒ”ž‡–”‘…Žƒ˜‡•…‘‘‡Ž’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”ƒ’ƒ”‡–‡ȋMWȌǡ‡Ž”ƒ†‹‘
†‡‰‹”‘ȋRgȌǡ›Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒžš‹ƒ‹–”ƒ‘Ž‡…—Žƒ”ȋDmaxȌǤ—“—‡•‡–”ƒ–ƒ†‡—ƒ–±…‹…ƒ†‡
„ƒŒƒ”‡•‘Ž—…‹×ȋ‘ŽŽ‡‰ƒ†‘ƒ”‡•‘Ž—…‹‘‡•‹ˆ‡”‹‘”‡•ƒ̱ͳͲ%ȌǡŽƒ‡š‹•–‡…‹ƒ†‡ˆ—‡–‡•†‡
•‹…”‘–”א†‡ƒ›‘”’‘†‡”›‡Ž†‡•ƒ””‘ŽŽ‘†‡ƒŽ‰‘”‹–‘•“—‡’‡”‹–‡Žƒ”‡…‘•–”—……‹×
†‡ƒ’ƒ•†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ͵ƒ’ƒ”–‹”†‡’‡”ˆ‹Ž‡•†‡†‹•’‡”•‹×ͳǡŠƒ’‡”‹–‹†‘
‰‡‡”ƒ” ‘†‡Ž‘• ƒ„Ǧ‹‹–‹‘ †‡ „ƒŒƒ ”‡•‘Ž—…‹× ƒ ’ƒ”–‹” †‡ †ƒ–‘• †‡ ǡ Ž‘ “—‡ ‡•–ž
’‘’—Žƒ”‹œƒ†‘ ‡Ž —•‘ †‡ ‡•–ƒ ‡–‘†‘Ž‘‰ÀƒǤ †‡ž•ǡ Šƒ •‹†‘ ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ —–‹Ž‹œƒ†‘
’ƒ”ƒ ‡Ž ‡•–—†‹‘ †‡ †‡•’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ ‘ ’Ž‡‰ƒ‹‡–‘ ’ƒ”…‹ƒŽ †‡ •‹•–‡ƒ• ‡ ˆ—…‹× †‡Ž
–‹‡’‘‘†‡Žƒ•…‘†‹…‹‘‡•†‡Žƒ•‘Ž—…‹×Ǥ
Ž‹‰—ƒŽ“—‡‡‡Ž…ƒ•‘†‡—‡š’‡”‹‡–‘…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘†‡†‹ˆ”ƒ……‹×†‡”ƒ›‘•ǡ‡
‡•‡…‡•ƒ”‹‘…‘Ž‘…ƒ”Žƒ—‡•–”ƒǡ‡‡•–‡…ƒ•‘‡•‘Ž—…‹×ǡ„ƒŒ‘—Šƒœ†‡”ƒ›‘•ƒŽ–ƒ‡–‡
…‘Ž‹ƒ†‘›’‘•–‡”‹‘”‡–‡•‡”‡…‘‰‡Žƒ†‹•’‡”•‹×†‡”ƒ›‘•ȋ‹‰ͳȌǤŽž‰—Ž‘‡–”‡‡ŽŠƒœ
†‡”ƒ›‘•›Žƒ†‹•’‡”•‹×•‡†‡ˆ‹‡…‘‘ʹ˵Ǥ
280
‹‰ͳǤ•“—‡ƒ†‡†‹•’‡”•‹×†‡”ƒ›‘•ƒ„ƒŒ‘ž‰—Ž‘†‡—ƒ•‘Ž—…‹×…‘—‡•–”ƒ†‡’”‘–‡ÀƒǤSvergunetal,
2002.
‡•—±–‘†‘†‡…‘–”ƒ•–‡†‘†‡Žƒ•‡ÓƒŽ†‡†‹•’‡”•‹×†‡”‹˜ƒ†‡Žƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡†‹ƒ
†‡ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒǡ οɏȋ”Ȍǡ ‡–”‡ Žƒ †‡•‹†ƒ† †‡ Žƒ ‘Ž±…—Žƒ ‡ •‘Ž—…‹× †‡ ‹–‡”±•
ȋɏȋ”ȌȌ›‡Ž•‘Ž˜‡–‡ǡɏ•ǣ
οɏȋ”Ȍαɏȋ”ȌȂɏ•
 Žƒ ’”ž…–‹…ƒǡ ‡Ž ‡š’‡”‹‡–‘ †‡ ‹’Ž‹…ƒ ‡†‹” Žƒ †‹•’‡”•‹× ‡ ‡Ž –ƒ’אǡ ›
’‘•–‡”‹‘”‡–‡Žƒ†‹•’‡”•‹×…‘Žƒ—‡•–”ƒǤƒ•—„•–”ƒ……‹×†‡Ž‘•’‡”ˆ‹Ž‡•†‡†‹•’‡”•‹×
†ƒ Ž—‰ƒ” ƒ Žƒ •‡ÓƒŽ †‡ †‹•’‡”•‹× ˆ‹ƒŽ ‘„•‡”˜ƒ†ƒ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ Žƒ
ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒ‡•‘Ž—…‹×ȋ‹‰ʹȌǤ
ƒ…—”˜ƒ†‡†‹•’‡”•‹×‘„–‡‹†ƒƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ•—•–”ƒ……‹×†‡Ž–ƒ’אˆ”‡–‡ƒŽƒ—‡•–”ƒǡ
I(q)ǡ ‡• ‹•‘–”×’‹…ƒ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ ‘”‹‡–ƒ…‹× ƒŽ‡ƒ–‘”‹ƒ †‡ Žƒ• ’ƒ”–À…—Žƒ• ‡ •‘Ž—…‹×Ǥ •–ƒ
ˆ—…‹× •‡”‡’”‡•‡–ƒ…׏‘Ž‘‰ƒ”‹–‘†‡Žƒ ‹–‡•‹†ƒ†ǡŽ‘‰ȋȌǡ vsmomentumtransfer(q)ǡ
†×†‡ q= (4sin)/ǡ ʹ˵‡• ‡Ž ž‰—Ž‘ †‡ †‹•’‡”•‹× › ɉ ‡• Žƒ Ž‘‰‹–—† †‡ ‘†ƒ †‡Ž Šƒœ †‡
”ƒ›‘•‹…‹†‡–‡ǤŽ’ƒ”ž‡–”‘momentumtransferǡqǡ–ƒ„‹±•‡’—‡†‡†‡ˆ‹‹”…‘‘sǡ
”‡Žƒ…‹‘ƒ†‘ ’‘” Žƒ •‹‰—‹‡–‡ ‡…—ƒ…‹× q= 2sǤ ƒ• —‹†ƒ†‡• †‡ q •‘ ‹˜‡”•ƒ• ƒ Žƒ• †‡ Žƒ
Ž‘‰‹–—††‡‘†ƒǡ‡•†‡…‹”ǡ%Ǧͳ‘ǦͳǤ
281
‹‰ʹǤ ‡”ˆ‹Ž †‡ †‹•’‡”•‹× –À’‹…‘ †‡ —ƒ •‘Ž—…‹× †‡ ȋ‡ ”‘Œ‘Ȍ › •‘Ž˜‡–‡ ȋ‡ ƒœ—ŽȌǡ …‘ Žƒ …—”˜ƒ †‡
•—•–”ƒ……‹×ˆ‹ƒŽȋ‡‡‰”‘ȌȋLg(I)vssȌǡ”‡’”‡•‡–ƒ†‘‡‡•…ƒŽƒ•‡‹ǦŽ‘‰ƒ”À–‹…ƒǤȋSvergun,etal.2003)
ƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•’‘•‹„Ž‡†‹˜‹†‹”Žƒ‡–”‡•’ƒ”–‡•ǡ‡ˆ—…‹×†‡Žƒ‹ˆ‘”ƒ…‹×“—‡
•‡ ’—‡†‡ ‡š–”ƒ‡”Ǥ  ‡Œ‡’Ž‘ Ž‘ –‡‡‘• ‡ Žƒ ‹‰͵ǡ †‘†‡ •‡ …‘’ƒ”ƒ Žƒ• …—”˜ƒ• †‡
†‹•’‡”•‹× ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ †‹ˆ‡”‡–‡• ’”‘–‡Àƒ•Ǥ „ƒŒ‘• ž‰—Ž‘• ‘ q ȋʹǦ͵  †‡
”‡•‘Ž—…‹×ȌǡŽƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽ†‹ˆ‹‡”‡‘–ƒ„Ž‡‡–‡‡–”‡†‹ˆ‡”‡–‡•’”‘–‡Àƒ•ǡ‡‡•–ƒ
’”‹‡”ƒœ‘ƒq’”‡•‡–ƒ—ƒ”ž’‹†ƒ†‡…ƒ†‡…‹ƒ†‡’‡†‹‡–‡†‡Žƒˆ‘”ƒ†‡Žƒ’ƒ”–À…—ŽƒǤ
”‡•‘Ž—…‹‘‡•‡†‹ƒ•ȋʹǦͲǤͷȌǡŽƒ•†‹ˆ‡”‡…‹ƒ••‘—…Š‘‡‘•’”‘—…‹ƒ†ƒ•›ǡ‡
”‡•‘Ž—…‹‘‡•’‘”†‡„ƒŒ‘†‡ͲǤͷǡ–‘†ƒ•Žƒ•…—”˜ƒ•’”‡•‡–ƒ—ƒˆ‘”ƒ•‹‹Žƒ”Ǥ
‹‰͵Ǥ‡”ˆ‹Ž†‡†‹•’‡”•‹×†‡’ƒ”ƒʹͷ’”‘–‡Àƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•…‘’‡•‘•‘Ž‡…—Žƒ”‡•‡–”‡ͳͲƒ͵ͲͲƒǤƒ
‹–‡•‹†ƒ†‡•†‡†‹•’‡”•‹×•‡—‡•–”ƒ‡‡•…ƒŽƒŽ‘‰ƒ”À–‹…ƒǡ‡Ž‡Œ‡š•—’‡”‹‘”—‡•–”ƒŽƒ”‡•‘Ž—…‹×(=2/sȌ
282
›‡Ž‹ˆ‡”‹‘”ǡsǤ†‡ž••‡‡…—‡–”ƒ‹†‹…ƒ†‘Ž‘•‹˜‡Ž‡•†‡‘”‰ƒ‹œƒ…‹×‡•–”—…–—”ƒŽ‘„•‡”˜ƒ†‘•‡ˆ—…‹×†‡
Žƒ”‡•‘Ž—…‹×ǤSvergun,etal.2002
2. Análisisdelosdatos
ŽƒžŽ‹•‹•†‡Ž‘•†ƒ–‘••‡”‡ƒŽœ×…‘‡Ž’”‘‰”ƒƒȋ˜‡”‰—ǡetalȌǤ
‘•’ƒ”ž‡–”‘•ž•ˆ”‡…—‡–‡•‡š–”ƒÀ†‘•ƒ’ƒ”–‹”†‡—’‡”ˆ‹Ž†‡†‡„‹‘‘Ž±…—Žƒ•‡
•‘Ž—…‹× •‘ ‡Ž ”ƒ†‹‘ †‡ ‰‹”‘ ȋRgȌ › Žƒ ‹–‡•‹†ƒ† †‡ †‹•’‡”•‹× ‹‹…‹ƒŽ ȋI(0)Ȍǡ ‘„–‡‹†‘• ƒ
’ƒ”–‹”†‡Žƒˆ×”—Žƒ†‡
—‹‹‡”ǣ
ȋ“ȌγȋͲȌ‡š’ȋǦ“ʹ‰ʹȀ͵Ȍ
ƒ”ƒ momentum transfer ȋqȌ ‹ˆ‡”‹‘”‡•ǡ Žƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Ž ȋȋqȌȌ vs qʹ ’‡”‹–‡
‘„–‡‡” Žƒ …‘‘…‹†ƒ …‘‘ ”‡…–ƒ †‡ —‹‹‡” ȋ‹‰ͶȌǤ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ ”‡…–ƒ —‹‹‡” ‡• ’‘•‹„Ž‡
‡š–”ƒ‡”‡ŽRg,…‘‘Žƒ’‡†‹‡–‡†‡Žƒ”‡…–ƒǡ›†‡Žƒ‡š–”ƒ’‘Žƒ…‹×…‘‡Ž‡Œ‡y‘„–‡‡‘•
I(0)Ǥ ‹ Žƒ –‡†‡…‹ƒ †‡ Žƒ ”‡…–ƒ ‘ ‡• †‡ƒ•‹ƒ†‘ Ž‹‡ƒŽ ‹†‹…ƒ”Àƒ ’‘•‹„Ž‡• ‡•–ƒ†‘• †‡
ƒ‰”‡‰ƒ…‹×Ǥ
‹‰ͶǤ‡’”‡•‡–ƒ…‹×
—‹‹‡”…‘˜ƒŽ‘”‡•†‡Rg›I(0)ǡ†‘†‡—ƒ†‡’‡†‡…‹ƒ‘Ž‹‡ƒ”†‡
—‹‹‡”‹†‹…ƒŽƒ
’”‡•‡…‹ƒ†‡ƒ‰”‡‰ƒ…‹×ǤPutnam,etal.2007.
Rg‡•—’ƒ”ž‡–”‘“—‡•‹”˜‡’ƒ”ƒ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ”‡Ž˜‘Ž—‡‘–ƒƒÓ‘‘Ž‡…—Žƒ”ǡ‹‡–”ƒ•
“—‡ I(0) ’”‡•‡–ƒ —ƒ ”‡Žƒ…‹× …‘ ‡Ž ’‡•‘ ‘Ž‡…—Žƒ” †‡ Žƒ —‡•–”ƒ ‡†‹†ƒǡ ›ƒ “—‡
†‡’‡†‡†‡Ž…—ƒ†”ƒ†‘†‡Žï‡”‘†‡‡Ž‡…–”‘‡•ǣ
I(0)=c()2(MW)2
‘†‡‡•—ƒ…‘•–ƒ–‡“—‡’—‡†‡•‡”†‡–‡”‹ƒ†ƒƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ‡†‹ƒ†ƒ†‡—’ƒ–”א
‡•–ž†ƒ”ǡ ‡• †‡…‹”ǡ †‡ —ƒ ’”‘–‡Àƒ …‘ …‘…‡–”ƒ…‹× › ’‡•‘ ‘Ž‡…—Žƒ” …‘‘…‹†‘ …‘‘
Ǥc‡•Žƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡Žƒƒ…”‘‘Ž±…—Žƒǡ‡•‡Ž…‘–”ƒ•–‡†‡†‡•‹†ƒ†‡Ž‡…–”א‹…ƒ
‡†‹ƒ †‡ Žƒ ‘Ž±…—Žƒǡ › MW ‡• ‡Ž ’‡•‘ ‘Ž‡…—Žƒ”Ǥ •–‡ MW ’—‡†‡ •‡” —•ƒ†‘ ’ƒ”ƒ
†‡–‡”‹ƒ”’‘•‹„Ž‡•‡•–ƒ†‘•‘Ž‹‰‘±”‹…‘•Ǥ
Ž’‡”ˆ‹Ž†‡†‹•’‡”•‹×ž•…‘ï‡•Žƒˆ—…‹×†‡†‹•–”‹„—…‹×†‡Žƒ•†‹•–ƒ…‹ƒ•ƒ–׏‹…ƒ•
‹–”ƒ‘Ž‡…—Žƒ”‡•p(rȌȋ‹‰ͷȌǡ†‘†‡Dmax‡•Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‹–”ƒ‘Ž‡…—Žƒ”žš‹ƒǣ
I(q)=Dmaxdrp(r)(sin(qr))/(qr)
283
P(r)•‡‘„–‹‡‡ƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ–”ƒ•ˆ‘”ƒ†ƒ†‡‘—”‹‡”‹†‹”‡…–ƒ†‡Ž’‡”ˆ‹Ž†‡†‹•’‡”•‹×ǡ’‘”
‡Œ‡’Ž‘ǡ‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒ
…”‡ƒ†‘’‘”˜‡”‰—ǡǤȋ…Š‹†–ǡ‘‹‰‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
ƒ ˆ—…‹× p(r) ‡• — Š‹•–‘‰”ƒƒ †‡ Žƒ• †‹•–ƒ…‹ƒ• ‹–‡”ƒ–׏‹…ƒ• †‡ Žƒ ’ƒ”–À…—Žƒ ‡
•‘Ž—…‹×“—‡•‘’”‘‡†‹ƒ†ƒ•’ƒ”ƒŽƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•‘”‹‡–ƒ…‹‘‡•Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡƒ’ƒ”–‹”†‡
‡•–ƒˆ—…‹×†‡†‹•–”‹„—…‹×‡•’‘•‹„Ž‡‡š–”ƒ‡”ŽƒŽ‘‰‹–—†žš‹ƒ‡Žƒ’ƒ”–À…—Žƒǡƒšǡ ›
ƒ†‡ž•‘ˆ”‡…‡‹ˆ‘”ƒ…‹×•‘„”‡Žƒˆ‘”ƒ†‡Žƒ’”‘–‡Àƒȋ‹‰ͷȌǤƒš’—‡†‡•‡”†‹ˆÀ…‹Ž†‡
…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ” …—ƒ†‘ ‡ Žƒ• ‡•–”—…–—”ƒ• ‡š‹•–‡ œ‘ƒ• ‡š–‡†‹†ƒ• ‘ …‘ †‡•‘”†‡Ǥ ‹
‡„ƒ”‰‘ǡ ‡ Ž‘• ‹‘• ƒÓ‘• ‡Ž —•‘ †‡ p(r) ’ƒ”ƒ ˜‹•—ƒŽ‹œƒ” Žƒ ˆ‘”ƒ ‘Ž‡…—Žƒ” Šƒ •‹†‘
•—„•–‹–—‹†ƒ ’‘” ƒŽ‰‘”‹–‘• “—‡ ’”‘’‘”…‹‘ƒ ƒ’ƒ• †‡ †‡•‹†ƒ† ‡Ž‡…–”א‹…ƒ ͵ ƒ „ƒŒƒ
”‡•‘Ž—…‹× ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž ’‡”ˆ‹Ž †‡ ͳǤ •–ƒ ”‡…‘•–”—……‹× ͵ ’”‡•‡–ƒ †‹˜‡”•ƒ•
Ž‹‹–ƒ…‹‘‡•ƒ•‘…‹ƒ†ƒ•ƒŽƒ…ƒ”‡…‹ƒ†‡ˆƒ•‡‡‹ˆ‘”ƒ…‹×”‡•’‡…–‘ƒŽƒ‘”‹‡–ƒ…‹×ƒ‰—Žƒ”
†‡Žƒ•‘Ž±…—Žƒ•Ǥ
‹‰ͷǤƒˆ—…‹×’ȋ”Ȍǡ”‡•—‡Ž˜‡Žƒ•†‹•–ƒ…‹ƒ•’‡”‘‘Žƒ•†‹”‡……‹‘‡•‡Žƒ•‘Ž±…—Žƒ•†‹•’‡”•ƒ†ƒ•ǤȋƒȌ‘Ž±…—Žƒ
‡•‘Ž—…‹×†‹•’‡”•ƒ†ƒ…‘†‹ˆ‡”‡–‡•‘”‹‡–ƒ…‹‘‡•Ǥȋ„Ȍ—…‹×†‡†‹•–”‹„—…‹×‡ˆ‘”ƒ†‡Š‹•–‘‰”ƒƒ…‘
‡Ž’”‘‡†‹‘†‡Žƒ•†‹•–ƒ…‹ƒ•‹–‡”ƒ–׏‹…ƒ•Ǥȋ…Ȍ‡”ˆ‹Ž†‡Žƒˆ—…‹×†‡†‹•–”‹„—…‹×’ƒ”ƒ†‹ˆ‡”‡–‡•’”‘–‡Àƒ•Ǥ
ƒ ’”‘–‡Àƒ• ‰Ž‘„—Žƒ”‡• •—‡Ž‡ ‘•–”ƒ” — …‘ ’‹…‘ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ’”‘–‡Àƒ• ‡Ž‘‰ƒ†ƒ• —‡•–”ƒ —ƒ …‘Žƒ
ƒŽƒ”‰ƒ†ƒ
†‡ž•ǡ…‘‘•‡Šƒ…‘‡–ƒ†‘ƒ–‡”‹‘”‡–‡‡•—±–‘†‘‹†‡ƒŽ’ƒ”ƒ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”›
…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ”‘Ž±…—Žƒ•…‘†‘‹‹‘••‹’Ž‡‰ƒ‹‡–‘‘‡•–”—…–—”ƒ•‡…—†ƒ”‹ƒ†‡ˆ‹‹†ƒǤƒ
”‡’”‡•‡–ƒ…‹×Kratkyȋq2I(q)vsqȌȋ‹‰͸Ȍǡ“—‡’—‡†‡•‡”…ƒŽ…—Žƒ†ƒ†‹”‡…–ƒ‡–‡ƒ’ƒ”–‹”
†‡Žƒ…—”˜ƒ†‡†‹•’‡”•‹×ǡ‡•—ƒ‡š…‡Ž‡–‡Š‡””ƒ‹‡–ƒ’ƒ”ƒ‡˜ƒŽ—ƒ”‡Ž’Ž‡‰ƒ‹‡–‘†‡Žƒ•
’”‘–‡Àƒ•Ǥ ‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ ’ƒ”ƒ †‘‹‹‘• ’Ž‡‰ƒ†‘•ǡ Žƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× ”ƒ–› ‘ˆ”‡…‡ — ’‹…‘
„‹‡†‡ˆ‹‹†‘•‹‹Žƒ”ƒ—ƒ’ƒ”ž„‘Žƒǡ†‘†‡Žƒ’‘•‹…‹×†‡Ž’‹…‘‘ˆ”‡…‡ƒŽ‰—ƒ‹ˆ‘”ƒ…‹×
284
•‘„”‡ ‡Ž –ƒƒÓ‘ ‰Ž‘„ƒŽǤ ‹‡–”ƒ• “—‡ ’”‘–‡Àƒ• ’ƒ”…‹ƒŽ‡–‡ †‡•’Ž‡‰ƒ†ƒ• —‡•–”ƒ —ƒ
…ƒ’ƒƒ†‡‰ƒ—••‹ƒ…ƒ„ƒ†ƒǤ
‹‰͸Ǥ‡’”‡•‡–ƒ…‹×”ƒ–›Ǥ•–ƒ”‡’”‡•‡–ƒ…‹×’‡”‹–‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡—‡•–”ƒ†‡•’Ž‡‰ƒ†ƒǤƒ
‘Ž±…—Žƒ ‰Ž‘„—Žƒ” ’”‡•‡–ƒ”ž — ’‹…‘ ’‡”ˆ‡…–‘ › •‹±–”‹…‘ǡ ‹‡–”ƒ• —ƒ ‘Ž±…—Žƒ ‡š–‡†‹†ƒ ’”‡•‡–ƒ”ž —
’‡”ˆ‹Ž•‹’‹…‘›—plateauƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Ž‡Œ‡qǤPutnam,etal.2007
3. CombinacióndedatoscristalográficosySAXSparamodelarestructuras
•À…‘‘‡š‹•–‡—ƒ‰”ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ††‡Š‡””ƒ‹‡–ƒ•›–±…‹…ƒ•“—‡’‡”‹–‡‘†‡Žƒ”Ž‘•
†ƒ–‘•†‡…‘‘†‡Ž‘•ƒ–׏‹…‘•ǡ…ƒ„‡†‡•–ƒ…ƒ”“—‡—’—–‘…”À–‹…‘›ƒ†ƒ–”‹˜‹ƒŽ‡
‡•–‡ ’”‘…‡•‘ ‡• …‘’ƒ”ƒ” Žƒ• …—”˜ƒ• †‡ †‹•’‡”•‹× ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• …‘ …—”˜ƒ• –‡×”‹…ƒ•Ǥ
†‡ž• ‡š‹•–‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ±–‘†‘• ab initio “—‡ ’‡”‹–‡ ‰‡‡”ƒ” ƒŽŽƒ•
–”‹†‹‡•‹‘ƒŽ‡• ƒ „ƒŒƒ ”‡•‘Ž—…‹×ǡ •‹‹Žƒ”‡• ƒ Žƒ• ”‡…‘•–”—……‹‘‡• †‡ ‹…”‘•…‘’‹ƒ
‡Ž‡…–”א‹…ƒǡ“—‡’—‡†‡•‡”—•ƒ†ƒ•’ƒ”ƒƒ…‘’Žƒ”‡•–”—…–—”ƒ•ƒ–׏‹…ƒ•ǤžŽ‹•‹•—…Š‘ž•
…‘’Ž‹…ƒ†‘•’—‡†‡”‡ƒŽ‹œƒ”•‡…—ƒ†‘Žƒ ƒ…”‘‘Ž±…—Žƒ†‡‹–‡”±•’”‡•‡–ƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†
‹–”À•‡…ƒ›ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡŽƒ…—”˜ƒ†‡‡•’”‘†—…–‘†‡—ƒ…‘„‹ƒ…‹×†‡†‹ˆ‡”‡–‡•
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•Ǥ Ž —•‘ †‡ ’ƒ”ƒ ‡•–‘• †‹ˆ‡”‡–‡• …ƒ•‘• ‡• ‡š–”‡ƒ†ƒ‡–‡ Žǡ ›ƒ
“—‡—…Šƒ•˜‡…‡•Ž‘•‘†‡Ž‘•…‘”‡•‘Ž—…‹×ƒ–׏‹…ƒ‹’‘‡Ž‹‹–ƒ…‹‘‡•Ǥ
3.1. Cálculo de curvas de dispersión teóricas a partir de modelos atómicos:
CRYSOL
ƒ …—”˜ƒ †‡ †‹•’‡”•‹× ‡š’‡”‹‡–ƒŽ ‡• ˆ”—–‘ †‡ Žƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ †‹•’‡”•‹× ‡–”‡ Žƒ
‘Ž±…—Žƒ†‹ƒƒ…‘•—…ƒ’ƒ†‡•‘Ž˜ƒ–ƒ…‹×‘”†‡ƒ†ƒ›‡Ž˜‘Ž—‡‡š…Ž—‹†‘ǡ“—‡–‹‡‡‡
…—‡–ƒŽƒˆƒŽ–ƒ†‡†‹•’‡”•‹×†‡Ž•‘Ž˜‡–‡†‡„‹†‘ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž•‘Ž—–‘Ǥ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ‡Ž
˜‘Ž—‡‡š…Ž—‹†‘’—‡†‡•‡”†‡–‡”‹ƒ†‘ƒŽ†‡ˆ‹‹”•‡Žƒˆ‘”ƒ†‡Žƒ‘Ž±…—Žƒ›…ƒŽ…—Žƒ†‘
Žƒ†‹•’‡”•‹×ƒ’ƒ”–‹”†‡‡•–‡˜‘Ž—‡‹ƒ‰‹ƒ†‘…‘‘—˜‘Ž—‡ŽŽ‡‘†‡†‡•‹†ƒ†Ǥ
•’‘•‹„Ž‡…ƒŽ…—Žƒ”…—”˜ƒ•–‡×”‹…ƒ•ƒ’ƒ”–‹”†‡‘†‡Ž‘•ž–‘‹…‘•ǡ…‘‘•‡”‹ƒ‡Ž…ƒ•‘†‡—ƒ
‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǡ‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡Ž’”‘‰”ƒƒǤ•–‡’”‘‰”ƒƒ‡•…ƒ’ƒœ
†‡ …”‡ƒ” ƒŽŽƒ• ‘ ‡˜‘Ž–—”ƒ• ƒ ’ƒ”–‹” †‡ spherical harmonics ȋmultipole expansionȌǡ
†‡’‡†‹‡–‡ †‡Ž ï‡”‘ †‡ ž–‘‘•ǡ “—‡ …—„”‡ ‡Ž ‘†‡Ž‘ › ƒ ’ƒ”–‹” †‡ ƒ“—À ‡• ’‘•‹„Ž‡
…ƒŽ…—Žƒ”Žƒ ‹–‡•‹†ƒ† ƒ•‘…‹ƒ†ƒ ƒŽ˜‘Ž—‡Ǥ•–‡ ’”‘‰”ƒƒ ‡•×’–‹‘’ƒ”ƒƒŒ—•–ƒ” …—”˜ƒ•
–‡×”‹…ƒ• ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• ƒ „ƒŒƒ ”‡•‘Ž—…‹×ǡ ’‡”‘ ƒ ƒ›‘” ”‡•‘Ž—…‹× ȋqεͲǤͶ %ǦͳȌ ‡• ž•
’”‘„Ž‡ž–‹…‘ †‡„‹†‘ ƒ “—‡ Žƒ ”‡…‘•–”—……‹‘‡• –‹’‘ Dzspherical reconstructionsdz ‘ –‹‡‡
‡…—‡–ƒŽƒ‡•–”—…–—”ƒ‹–‡”ƒ†‡Žƒ•’ƒ”–À…—Žƒ•†‹•’‡”•ƒ†ƒ•Ǥ
285
͵ǤͳǤͳǤƒŽ‹†ƒ…‹×
Œ—•–ƒ” Žƒ …—”˜ƒ †‡Ž ‘†‡Ž‘ –‡×”‹…‘ ‘ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘ ƒ Žƒ …—”˜ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ †‡ ”‡“—‹‡”‡—’ƒ”ž‡–”‘“—‡…‘””‡Žƒ…‹‘‡‡Ž‰”ƒ†‘†‡…‘…‘”†ƒ…‹ƒ‡–”‡Žƒ•†‘•…—”˜ƒ•ǡƒŽ
‹‰—ƒŽ “—‡ ‡ …”‹•–ƒŽ‘‰”ƒˆÀƒ ‡š‹•–‡ Žƒ ‡†‹†ƒ RfactorǤ ƒ ˜‡”•‹× †‡ Rfactor ‡ –ƒ„‹± ‡š‹•–‡ †‡•…”‹–ƒ ’‘” Svergun, et alǤ …‘‘ ˆ—…‹× ɖʹǡ Šƒ…‡ ”‡ˆ‡”‡…‹ƒ ƒ Žƒ
†‹•…”‡’ƒ…‹ƒ‡–”‡Ž‘•†‘•‘†‡Ž‘•ǣ
ɖ2=1/(Np1)i[(I(qi)exp–cI(qi)calc)/(qi)]
‘†‡ c ‡• — ˆƒ…–‘” †‡ ‡•…ƒŽƒ › (qi) ‡• ‡Ž ‡””‘” ‡š’‡”‹‡–ƒŽǤ •–ƒ ‡†‹†ƒ …Žƒ”ƒ‡–‡
‹’‘‡ — ƒ›‘” ’‡•‘ •‘„”‡ Ž‘• †ƒ–‘• ƒ „ƒŒƒ ”‡•‘Ž—…‹× › ‡• …‘ï‡–‡ —•ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ
…‘’ƒ”ƒ” …—”˜ƒ• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• …‘ –‡×”‹…ƒ• ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ȋ…Š‹†–ǡ
‘‹‰‡–ƒŽǤͳͻͻͷȌǤ
3.2. ModeladoRigidBodycombinadocondatosdeSAXS:pre_BUNCH
ƒ ‰ƒƒ †‡ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• †‹ˆ‡”‡–‡• ’ƒ”ƒ ’”‘–‡Àƒ• —Ž–‹Ǧ†‘‹‹‘ …‘ ”‡‰‹‘‡•
…‘‡…–‘”ƒ• ‘ ‡š–”‡‘• Ǧ ‘ Ǧ–‡”‹ƒŽ •‡ ’—‡†‡ ‰‡‡”ƒ” ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž ’”‘‰”ƒƒ
’”‡̴Ǥ •–‡ ’”‘‰”ƒƒ –”ƒ–ƒ Ž‘• †‘‹‹‘• …‘‘ …—‡”’‘• ”À‰‹†‘• › Ž‘• …‘‡…–ƒ
‡†‹ƒ–‡ Ž‹‡”•ǡ †‘†‡ Ž‘• ž‰—Ž‘• †‹Š‡†”‹…‘ ‡–”‡ ȽǦȽ •‘ •‡Ž‡……‹‘ƒ†‘• †‡ ˆ‘”ƒ
ƒŽ‡ƒ–‘”‹ƒ’‡”‘…—’Ž‹‡†‘…‘Žƒ‡•–‡”‡‘“—À‹…ƒ†‡ƒƒ…Šƒ†”ƒ›‡˜‹–ƒ†‘’”‘„Ž‡ƒ•
‡•–±”‹…‘•Ǥ‘”ƒŽ‡–‡•‡‰‡‡”ƒ—‰ƒƒ†‡…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•…ƒ’ƒœ†‡…—„”‹”–‘†‘‡Ž
‡•’ƒ…‹‘’‘•‹„Ž‡ǡ•—‡Ž‡•‡”—ï‡”‘αͳͲǤͲͲͲ…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•Ǥ‘•’‡”ˆ‹Ž‡•†‡†‹•’‡”•‹×
’ƒ”ƒ ‡•–ƒ• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• •‘ Ž—‡‰‘ …ƒŽ…—Žƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ‡ —
”ƒ‰‘†‡ͲƒͲǤͷ%ǦͳǤ
3.3. Estudiodesistemasflexibles,conmúltiplesconformaciones:EOM
—…Šƒ• ’”‘–‡Àƒ• ‘ …‘’Ž‡Œ‘• ƒ…”‘‘Ž‡…—Žƒ”‡• ’”‡•‡–ƒ ”‡‰‹‘‡• ˆŽ‡š‹„Ž‡• “—‡ Ž‡•
’‡”‹–‡ƒ†‘’–ƒ”—‰”ƒï‡”‘†‡…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•Ǥƒ”ƒ‡•–‡–‹’‘†‡—‡•–”ƒ•ȋ…‘‘
‡•‡Ž…ƒ•‘†‡Ȍ•‡†‡„‡‘Ž˜‹†ƒ”‡Ž’”‘–‘…‘Ž‘†‡ˆ‹Œƒ”—ï‹…‘‘†‡Ž‘“—‡’”‡•‡–‡‡Ž
‡Œ‘”ƒŒ—•–‡…‘Ž‘•†ƒ–‘•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•Ǥ
EnsembleOptimitzationMethodȋȌ‡•—±–‘†‘“—‡’‡”‹–‡ƒƒŽ‹œƒ”Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡
ïŽ–‹’Ž‡• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• †‡ ’”‘–‡Àƒ• …‘–”‹„—›‡†‘ ƒ Žƒ …—”˜ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ †‡
†‹•’‡”•‹×ȋ‡”ƒ†‘ǡ›Ž‘ƒ•‡–ƒŽǤʹͲͲ͹ȌǤ’‡”‹–‡ƒ’ƒ”–‹”†‡—ƒ‡œ…Žƒ†‡’‘•‹„Ž‡•
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•ȋεͳͲͲͲȌǡ‰‡‡”ƒ†ƒ•†‡ˆ‘”ƒ–‘–ƒŽ‡–‡ƒŽ‡ƒ–‘”‹ƒ•’ƒ”ƒ…—„”‹”–‘†ƒ•Žƒ•
’‘•‹„Ž‡• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• ‡ ‡Ž ‡•’ƒ…‹‘ǡ •‡Ž‡……‹‘ƒ” ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ — ƒŽ‰‘”‹–‘
‰‡±–‹…‘ •—„’‘„Žƒ…‹‘‡• ȋαͷͲȌ †‡ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• “—‡ ƒŒ—•–ƒ …‘ Žƒ …—”˜ƒ
‡š’‡”‹‡–ƒŽǤ ƒ• ‡Œ‘”‡• •—„’‘„Žƒ…‹‘‡• •‘ •—…‡•‹˜ƒ‡–‡ ‡•…‘‰‹†ƒ• ’ƒ”ƒ —ƒ
’‘•–‡”‹‘”‡˜‘Ž—…‹×Ǥ‘”ƒŽ‡–‡•‡”‡ƒŽ‹œƒʹͲͲ…‹…Ž‘•†‡ƒŽ‰‘”‹–‘‰‡±–‹…‘ǤŽï‡”‘
†‡ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• †‡–”‘ †‡ Žƒ •—„’‘„Žƒ…‹× ȋαͷͲȌ ‡• ”‡ˆŽ‡Œ‘ †‡ Žƒ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† †‡Ž
•‹•–‡ƒǤ ƒ ˜‡œ ‘„–‡‹†ƒ• Žƒ• ͷͲ ‡Œ‘”‡• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡• ‡†‹ƒ–‡ •‡ ƒƒŽ‹œƒ •—
ƒŒ—•–‡ …‘ Žƒ …—”˜ƒ ‡š’‡”‹‡–ƒŽǡ Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡Ž ‰ › Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ
‡–”‡†‘‹‹‘•‡–”‡Žƒ’‘„Žƒ…‹×‹‹…‹ƒŽ†‡ͳͲǤͲͲͲ›Žƒ•—„’‘„Žƒ…‹×ˆ‹ƒŽǤ
‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ †ƒ–‘• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• › –‡×”‹…‘•ǡ ‡• …ƒ’ƒœ †‡ †‹•–‹‰—‹” ‡–”‡
…—‡”’‘•”À‰‹†‘•›”‡‰‹‘‡•ˆŽ‡š‹„Ž‡•ǡ›‡˜ƒŽ—ƒ”…‘–ƒ…–‘•‡–”‡†‘‹‹‘•Ǥ
286
4. EstudiodesistemadinámicosenSAXSconTFAM
•— ˜‡œǡ –ƒ„‹± ’‡”‹–‡ ‡•–—†‹ƒ” •‹•–‡ƒ• ƒ…”‘‘Ž‡…—Žƒ”‡• †‹ž‹…‘•ǡ
…‘…”‡–ƒ‡–‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ” Ž‘• ’‘”…‡–ƒŒ‡• †‡ ’‘„Žƒ…‹× †‡ …‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•
†‹ˆ‡”‡–‡• ‡ Žƒ ’‘„Žƒ…‹× ‰Ž‘„ƒŽǤ  ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ Ǧʹʹ •‡ –”ƒ–× †‡
…‘„‹ƒ” ‘†‡Ž‘• …”‡ƒ†‘• ƒ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ• …‘‘”†‡ƒ†ƒ• …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ• ‡š‹•–‡–‡• ›
‘†‡Ž‘• …‘’—–ƒ…‹‘ƒŽ‡• …‘ Ž‘• †ƒ–‘• ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡• ’ƒ”ƒ ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘Ǥ ŽŽ‘ ‹’Ž‹…× Žƒ
†‡ˆ‹‹…‹× †‡ †‹ˆ‡”‡–‡• ‡•…‡ƒ”‹‘• ‘ˆ”‡…‹‡†‘ ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ† ƒ Žƒ ’”‘–‡Àƒ › ž‰—Ž‘• †‡
…—”˜ƒ–—”ƒ †‹ˆ‡”‡–‡• ƒŽ Ǥ Ž ˆ—‡ …”‡ƒ†‘ ƒ ’ƒ”–‹” †‡Ž •‡”˜‹†‘” ͵Ǧ ȋ˜ƒ ‹Œ
ƒ†‘˜‹ʹͲͲͻȌǤƒ”ƒ…”‡ƒ”Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•‡•…‡ƒ”‹‘•ǡ“—‡‹˜‘Ž—…”ƒ„ƒ†ƒ”ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†ƒ
ǡ•‡—•‘‡Ž’”‘‰”ƒƒ̴‰‡‡”ƒ†‘ʹͲͲͲ‡•–”—…–—”ƒ•Ǣ•‡‰—‹†ƒ‡–‡•‡—•‘
‡Ž’”‘‰”ƒƒ’ƒ”ƒˆ—•‹‘ƒ”Žƒ’”‘–‡Àƒ…‘‡Ž‡˜‹–ƒ†‘‹’‡†‹‡–‘•‡•–±”‹…‘•
‡–”‡Žƒ’”‘–‡Àƒ›‡ŽǤ‹ƒŽ‡–‡ǡ‡†‹ƒ–‡›averagingcurves•‡’”‘…‡†‹×ƒŽ
ƒŒ—•–‡†‡Žƒ…—”˜ƒ•’”‘‡†‹ƒ†ƒ•–‡×”‹…ƒ•…‘Žƒ…—”˜ƒ‡š’‡”‹‡–ƒŽǤ
‘•‡•…‡ƒ”‹‘•…”‡ƒ†‘••‡†‡ˆ‹‡ƒ…‘–‹—ƒ…‹×ǣ
x
Escenario 1ǣ ‡Ž ’”‡•‡–ƒ„ƒ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ ‰Ž‘„ƒŽ †‡ ͳͺͲιǡ …‘‘ ‡ Žƒ
‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒǣ
o •…‡ƒ”‹‘ 1aǣ ’”‡•‡–ƒ„ƒ — …—‡”’‘ ”À‰‹†‘ †‡ˆ‹‹†‘ ’‘” …ƒ•‹ –‘–ƒŽ‡–‡
–‘†‘‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ǡ…‘ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡Žƒ…‘ŽƒǦ–‡”‹ƒŽ‡•—–‘–ƒŽ‹†ƒ†ȋ”‡•
ʹʹͷǦʹͶ͸Ȍ
o •…‡ƒ”‹‘ 1bǣ ’”‡•‡–ƒ„ƒ — …—‡”’‘ ”À‰‹†‘ †‡ˆ‹‹†‘ ’‘” …ƒ•‹ –‘–ƒŽ‡–‡
–‘†‘‡Ž…‘’Ž‡Œ‘ǡ’‡”‘‘ˆ”‡…‹‡†‘ˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡Žƒœ‘ƒˆ‹ƒŽ†‡Žƒ…‘ŽƒǦ
–‡”‹ƒŽ ȋ‡ …‘…”‡–‘ Ž‘• ͻ ƒ‹‘ž…‹†‘ “—‡ ˆƒŽ–ƒ„ƒ ‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒȋ”‡•ʹ͵ͺǦʹͶ͸Ȍ
x
Escenario 2ǣ ‡ †‡ˆ‹‹‡”‘ –”‡• …—‡”’‘• ”À‰‹†‘• ‘ †‘‹‹‘• ȋ†‘‹‹‘ͳǣ
ͳǡ
†‘‹‹‘ʹǣ ǡ †‘‹‹‘͵ǣ
ʹȌ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ̴ǡ › Ž—‡‰‘
•‡ˆ‘”ƒ„ƒ‡Ž…‘’Ž‡Œ‘…‘‡Ž†‡ˆ‹‹‡†‘•——‹×…‘±•–‡Šƒ•–ƒ‡Žˆ‹ƒŽ†‡Ž
†‘‹‹‘ͳ…‘‡Ž’”‘‰”ƒƒǤ
o •…‡ƒ”‹‘ 2aǣ •‡ —–‹Ž‹œƒ„ƒ — …‘ —ƒ ’”‹‡”ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡ ͻͲι
†‡„‹†‘ƒŽƒ—‹×†‡
ͳ
o •…‡ƒ”‹‘2bǣ•‡—–‹Ž‹œƒ„ƒ—…‘—ƒ’”‹‡”ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͻͲι›—ƒ
•‡‰—†ƒ…—”˜ƒ–—”ƒž•Ž‹‰‡”ƒ†‡ͶͲιǤ
x
Escenario2cȀdǣ‹ˆ‡”Àƒ†‡ʹƒ›ʹ„ǡ‡“—‡Žƒ—‹×…‘‡Ž‹’Ž‹…ƒ„ƒ
ͳ›
‡Ž Ž‹‡” › ʹ ‡ •— –‘–ƒŽ‹†ƒ†ǡ ‡• †‡…‹”ǡ †‡Ž ”‡•‹†—‘ ͶͶǦʹʹͲǤ ƒ”ƒ … •‡ —•‘ ‡Ž
‹•‘“—‡‡‡•…‡ƒ”‹‘ʹƒǡ›’ƒ”ƒʹ†‡Ž‹•‘“—‡ʹ„Ǥ
x
Escenario3ǣ‡†‡ˆ‹‹‡”‘†‘•…—‡”’‘•”À‰‹†‘•ȋ
ͳ›
ʹǡ’‘”•‡’ƒ”ƒ†‘Ȍǡ…‘
—Ž‹‡”‘Š‡Ž‹…‘‹†ƒŽǤ†‡ž••‡‹’‘ÀƒŽƒ—‹×…‘‡Ž†‡
ͳǤ
o •…‡ƒ”‹‘ 3aǣ •‡ —–‹Ž‹œ× — Ž‹‡ƒŽ ‹†‡ƒŽǤ •–‡ ‡•…‡ƒ”‹‘ ˆ—‡ ‡Ž‹‹ƒ†‘ǡ
›ƒ“—‡‡š‹•–‡ ‹’‡†‹‡–‘•‡•–±”‹…‘• ƒŽ ‹–‡–ƒ”‘†‡Ž‹œƒ” Žƒ —‹×…‘
287
— †‘‹‹‘ „‘šǤ ƒ„‡ †‡•–ƒ…ƒ” “—‡ ‡•–ž ƒ’Ž‹ƒ‡–‡ †‡•…”‹–‘ ›
…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘ǡ “—‡ „‘š †‡•’—±• †‡ •— —‹× ‹’‘‡ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ
•‘„”‡‡ŽǤ
o •…‡ƒ”‹‘ 3bǣ •‡ —–‹Ž‹œ× — …‘ —ƒ ’”‹‡”ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡„‹†‘ ƒ Žƒ
—‹×†‡
ͳǤ
x
Escenario4ǣƒ”ƒ‡•–‡‡•…‡ƒ”‹‘‘•‡…”‡×…‘’Ž‡Œ‘…‘‡Žǡ•‡—–‹Ž‹œƒ”‘Žƒ•
ͷͲ‡Œ‘”‡•…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•“—‡†‡ˆ‹‡‡•‘Ž—…‹×Ǥ
x
Escenario5ǣ”ƒ„ƒŒƒ‘•…‘—Ž‹„”‡ǡ‹†‡ƒŽ›Ž‹‡ƒ”Ǥ
x
Escenario 6ǣ ‡ †‡ˆ‹‹‡”‘ †‘• …—‡”’‘• ”À‰‹†‘• ȋ†‘‹‹‘ ͳǣ ͳڎ‹‡”ǡ
†‘‹‹‘ʹǣ ʹȌǡ Žƒ —‹× …‘ ‡Ž …‘’”‡†‡ Šƒ•–ƒ ͳڎ‹‡” ȋ”‡•‹†—‘
ͶͶǦͳͶͺȌǤ
o •…‡ƒ”‹‘ ͸ƒǣ •‡ —–‹Ž‹œ× — …‘ —ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡ ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡
ͻͲιǤ
o •…‡ƒ”‹‘ ͸„ǣ •‡ —–‹Ž‹œ× — …‘ —ƒ ’”‹‡”ƒ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡ ͻͲ͑ › —ƒ
•‡‰—†ƒ…—”˜ƒ–—”ƒž•Ž‹‰‡”ƒ†‡ͶͲιǤ
5. Recogidadedatos
5.1. TFAMensuformanounidaalADN
ƒ”ƒ ’”‹‡”‘ •‡ ”‡ƒŽ‹œ× —ƒ ’”‹‡”ƒ ”‡…‘‰‹†ƒ †‡ —‡•–”ƒ• ‡ Žƒ ŽÀ‡ƒ ͳͶǤ͵ †‡
ǡ ƒ•À …‘‘ ’ƒ”ƒ Ž‘• …‘•–”—…–‘• …‘ Žƒ …‘Žƒ Ǧ–‡”‹ƒŽ ”‡…‘”–ƒ†ƒ ȋʹǡ ͵ȌǤ ƒ•
…‘…‡–”ƒ…‹‘‡• ‡†‹†ƒ• ˆ—‡”‘ Žƒ• •‹‰—‹‡–‡•ǣ ͲǤͷ ‰ȀŽǡ ʹǤͳͷ ‰ȀŽǡ ͵Ǥͷ ‰ȀŽǡ ͷǤͷͶ
‰ȀŽǡ͹Ǥͻ‰ȀŽǡͳʹǤͺʹ‰ȀŽ‡…‘†‹…‹‘‡•†‡–ƒ’א†‡’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×ǣʹͲͲƒŽǡ
ͷͲ’͹ǤͷǡͷǡͳͲΨ‰Ž‹…‡”‘ŽǤ–‡•†‡Žƒ”‡…‘‰‹†ƒ†‡†ƒ–‘•‡•‡…‡•ƒ”‹‘
Žƒ‡†‹†ƒ†‡’ƒ”ƒ…ƒŽ‹„–”ƒ”ŽƒŽÀ‡ƒ›’‘†‡”‡š–”ƒ’‘Žƒ”Ž—‡‰‘‡Ž’‡•‘‘Ž‡…—Žƒ”†‡Žƒ
—‡•–”ƒ†‡‹–‡”±•Ǥ‡Ž…ƒ•‘†‡Žƒ”‡…‘‰‹†ƒ‡ǡ‡ŽƒbeamlineͳͶǦ͵ǡˆ—‡‡…‡•ƒ”‹‘
ƒ’Ž‹…ƒ”—ƒ‡•–”ƒ–‡‰‹ƒ’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”‡Ž†ƒÓ‘’‘””ƒ†‹ƒ…‹×“—‡…‘•‹•–Àƒ‡Šƒ…‡”—ƒ’”‹‡”ƒ
‡†‹†ƒ†‡͵•Ȁ‹ƒ‰‡›’‘•–‡”‹‘”‡–‡—ƒ•‡‰—†ƒ‡†‹†ƒ†‡͵Ͳ•Ȁ‹ƒ‰‡ǡ…ƒ†ƒ‡†‹†ƒ
†‡ͳͲ‹ž‰‡‡•Ǥ†‡ž•ŽƒŽÀ‡ƒ‘‡”ƒ•—ˆ‹…‹‡–‡‡–‡‡•–ƒ„Ž‡ǡ‡Ž†‡–‡…–‘”‡”ƒ†‡ƒ•‹ƒ†‘
’‡“—‡Ó‘ ’ƒ”ƒ …ƒ’–ƒ” –‘†‘• Ž‘• ž‰—Ž‘• › Žƒ …ƒ–‹†ƒ† †‡ —‡•–”ƒ –‡Àƒ — ˜‘Ž—‡
”‡Žƒ–‹˜ƒ‡–‡‰”ƒ†‡†‡ʹͲͲρŽǤ‘”‡ŽŽ‘Žƒ••‹‰—‹‡–‡•‡†‹†ƒ•†‡•‡”‡ƒŽ‹œƒ”‘‡
‡Ž•‹…”‘–”אȋƒ„—”‰‘Ȍǡbeamline͵͵ǡŽÀ‡ƒ—…Š‘ž•‡•–ƒ„Ž‡›…‘—ƒ’Ž‹…ƒ†‘”
†‡ —‡•–”ƒ ƒ—–‘ž–‹…‘ › — ˜‘Ž—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ †‡ ̱ ͷͲ ɊŽǤ  ‡•–‡ …ƒ•‘ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ”‘
‡†‹†ƒ• ƒ †‘• …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• †‡ ƒŽ †‹ˆ‡”‡–‡•ǣ ʹͲͲ  › ͷͲͲ Ǥ ‹ƒŽ‡–‡ •‡
—•ƒ”‘Žƒ•…—”˜ƒ•ƒ—ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ƒŽ†‡ͷͲͲǡ›ƒ“—‡’”‡•‡–ƒ„ƒ—ƒ‡‘”
’”‡•‡…‹ƒ †‡ …‘’‘”–ƒ‹‡–‘• –À’‹…‘ †‡ ‹–‡”ƒ……‹‘‡• ‡–”‡ ’ƒ”–À…—Žƒ•Ǥ ƒ• …—”˜ƒ• ’ƒ”ƒ•
Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• ˆ—‡”‘ ˆ—•‹‘ƒ†ƒ• ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ǡ
—–‹Ž‹œƒ†‘ Žƒ• ‡†‹†ƒ• †‡ „ƒŒƒ …‘…‡–”ƒ…‹× ’ƒ”ƒ Žƒ „ƒŒƒ ”‡•‘Ž—…‹× › Žƒ• †‡ ƒ›‘”
…‘…‡–”ƒ…‹×’ƒ”ƒƒ›‘””‡•‘Ž—…‹×Ǥ
5.2. TFAMencomplejoconLSP22
288
ƒ ˜‡œ ”‡•—‡Ž–ƒ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ …”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ †‡ ‡ …‘’Ž‡Œ‘ …‘ ʹʹǡ •‡ …”‡›×
‹–‡”‡•ƒ–‡ƒƒŽ‹œƒ”‡Ž…‘’‘”–ƒ‹‡–‘‡•‘Ž—…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǥƒ”ƒ‡ŽŽ‘•‡”‡…‘‰‹‡”‘
†ƒ–‘• †‡ ‡ ǡ ŽÀ‡ƒ ͳͶǦ͵ǡ †‡ —‡•–”ƒ• ƒ †‹ˆ‡”‡–‡• …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• “—‡
‘•…‹Žƒ„ƒ ‡–”‡ ͲǤͷ ‰ȀŽ ƒ ͳʹ ‰ȀŽǤ ƒ”ƒ ‡•–ƒ• ˆ‡…Šƒ• Žƒ ŽÀ‡ƒ †‡ ‹‘ †‡Ž Šƒ„Àƒ•‹†‘ƒ’Ž‹ƒ‡–‡”‡‘˜ƒ†ƒǡ‹…Ž—›‡†‘ƒ’Ž‹…ƒ†‘”ƒ—–‘ž–‹…‘†‡—‡•–”ƒǡ——‡˜‘
†‡–‡…–‘”ǡ ±–‘†‘• †‡ …‘Ž‡……‹× †‡ —‡•–”ƒ ‡ …‘–‹—‘ ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” †ƒÓ‘ ’‘” ”ƒ†‹ƒ…‹×ǡ
•‡ÓƒŽ‡•–ƒ„Ž‡›…‘ƒ–‡‹—ƒ…‹××’–‹ƒǡǥŽ‹‰—ƒŽ“—‡’ƒ”ƒ‡•—ˆ‘”ƒ‘—‹†ƒǡŽƒ•
…—”˜ƒ•ˆ—‡”‘ˆ—•‹‘ƒ†ƒ•›ƒƒŽ‹œƒ†ƒ•‡†‹ƒ–‡‡Ž’”‘‰”ƒƒǤ
FÖRSTERRESONANCEENERGYTRANSFER(FRET)
1. IntroducciónaFRET
ƒ –±…‹…ƒ †‡ ȋFörster Resonance Energy TransferȌ •‡ Šƒ †‡•ƒ””‘ŽŽƒ†‘ …‘‘ —
‡…ƒ‹•‘ „ƒ•ƒ†‘ ‡ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒǡ ’‘–‡–‡ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‡•–—†‹‘ †‡ ’”‘…‡•‘• „‹‘Ž×‰‹…‘•
†‡„‹†‘ ƒ “—‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ —•ƒ”Ž‘ ‡ …±Ž—Žƒ• ˜‹˜ƒ• › ’”‡•‡–ƒ ”‡•‘Ž—…‹× ƒ ‡•…ƒŽƒ
ƒ‘±–”‹…ƒǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”„‹‘‘Ž±…—Žƒ•“—‡ƒ†‘’–ƒ…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•
‡•–”—…–—”ƒŽ‡•†‹˜‡”•ƒ•’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘•—ˆ—…‹×Ǥ
‡• — ˆ‡×‡‘ ˆÀ•‹…‘ ‡ ‡Ž “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ –”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ ‡‡”‰Àƒ ‡–”‡ —
ˆŽ—‘”׈‘”‘†‘ƒ†‘”›—ƒ‘Ž±…—Žƒƒ…‡’–‘”ƒ‡–”‡—”ƒ‰‘†‡†‹•–ƒ…‹ƒ†‡ͳƒͳͲǤ
•–ƒ –±…‹…ƒ ‘ˆ”‡…‡ ‰”ƒ†‡• ˜‡–ƒŒƒ• ’‘” •— ‡Ž‡˜ƒ†ƒ •‡•‹„‹Ž‹†ƒ†ǡ ‘„•‡”˜ƒ…‹× ƒ ’‡“—‡Óƒ
‡•…ƒŽƒ †‡ –‹‡’‘ ȋƒ‘•‡‰—†‘•Ȍǡ › ‡Ž ”ƒ‰‘ †‡ †‹•–ƒ…‹ƒ• ’ƒ”ƒ Žƒ –±…‹…ƒ …‘‹…‹†‡ …‘ ‡Ž
”ƒ‰‘†‡†‹•–ƒ…‹ƒ•†‘†‡‘…—””‡Žƒƒ›‘”Àƒ†‡’”‘…‡•‘•„‹‘Ž×‰‹…‘•Ǥ†‡ž•ǡ”‡“—‹‡”‡†‡
—ƒ •‹’Ž‡ „ƒ•‡ ‡š’‡”‹‡–ƒŽ › •‡ ’—‡†‡ ƒ’Ž‹…ƒ” Žƒ –±…‹…ƒ ƒ —‡•–”ƒ• †‹Ž—‹†ƒ•Ǥ
‡…‹‡–‡‡–‡ǡ•‡Šƒ†‡•ƒ””‘ŽŽƒ†‘—ƒ‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ“—‡’‡”‹–‡Žƒ…‘„‹ƒ…‹×†‡
…‘ ‡š’‡”‹‡–‘• singlemolecule ‘ single particleǡ • ‘ •’Ǥ •’ ‡• —ƒ
Š‡””ƒ‹‡–ƒ ’‘–‡–‡ › •‡•‹„Ž‡ ’ƒ”ƒ †‡–‡”‹ƒ” …ƒ„‹‘• …‘ˆ‘”ƒ…‹‘ƒŽ‡• ›
‹–‡”ƒ……‹‘‡•‘Ž‡…—Žƒ”‡•Ǥ
1.1. Principiofísico
Ž’”‹…‹’‹‘†‡•‡‡…—‡–”ƒ†‡•…”‹–‘’‘”—ƒ–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ†‡‡‡”‰Àƒ‘Ǧ”ƒ†‹ƒ–‹˜ƒ
†‘†‡’ƒ”–‹…‹’ƒ—†‘ƒ†‘”ǡˆŽ—‘”׈‘”‘‡š…‹–ƒ†‘‡‡”‰±–‹…ƒ‡–‡ǡ“—‡–”ƒ•ˆ‹‡”‡‡‡”‰Àƒƒ
‘–”ƒ ‘Ž±…—Žƒ •‹–—ƒ†ƒ ƒ …‹‡”–ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡ ‡Ž ‡•’ƒ…‹‘ǡ ƒ…‡’–‘”ǡ ‡†‹ƒ–‡ ƒ…‘’Ž‡ †‹’‘Ž‘Ǧ
†‹’‘Ž‘ ȋ‹‰ͳ ȋƒȌȌǤ Ž ƒ…‡’–‘” ‡š…‹–ƒ†‘ ˜—‡Ž˜‡ ƒ •— ‡•–ƒ†‘ „ƒ•ƒŽ ‡†‹ƒ–‡ Žƒ ’±”†‹†ƒ †‡
‡‡”‰Àƒƒ–”ƒ˜±•†‡Žƒ‡‹•‹×†‡ˆ‘–‘‡•ǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘ǡ‡‹–‹‡†‘ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒǤ‡Ž…ƒ•‘
†‡ ǡ ‡Ž ‡•–ƒ†‘ „ƒ•ƒŽ †‡ †‘ƒ†‘” › ‡Ž ƒ…‡’–‘” •‡ ‡…—‡–”ƒ ‡‡”‰±–‹…ƒ‡–‡
ƒ…‘’Žƒ†‘•Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡• — ˆ‡×‡‘ †‘†‡ †‘• ’”‘…‡•‘• ‘…—””‡
•‹—Ž–ž‡ƒ‡–‡ǣ ‡ ‡Ž †‘ƒ†‘” ‡š‹•–‡ —ƒ ‡š…‹–ƒ…‹× †‡ ˆ‘–‘‡• †‡Ž ‡•–ƒ†‘ „ƒ•ƒŽ ƒŽ
‡š…‹–ƒ†‘ǡ›—ƒ–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ†‡‡‡”‰Àƒ†‡†‘ƒ†‘”ƒŽƒ…‡’–‘”ƒ–”ƒ˜±•†‡Žƒ…‘’Ž‡„‹’‘Žƒ”
‡–”‡Žƒ‡‹•‹×†‡Ž†‘ƒ†‘”›Žƒ‡š…‹–ƒ…‹×†‡Žƒ…‡’–‘”ȋ‹‰ͳȋ„ȌȌǤƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡
ȋȌ ‡• †‡’‡†‹‡–‡ †‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘• ȋȌǡ †‡ ˆ‘”ƒ ‹˜‡”•ƒ‡–‡
’”‘’‘”…‹‘ƒŽǣ
αͲ͸ȀȋͲ͸ΪͲȌ
289
†‘†‡Ͳ‡•‡Ž”ƒ†‹‘†‡Ú”•–‡”‘Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ…”À–‹…ƒƒŽƒ“—‡Žƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡‡•†‡Ž
ͷͲΨ›˜ƒ”‹ƒ‡ˆ—…‹×†‡Ž‘•’ƒ”‡•†‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•‡•…‘‰‹†‘•Ǥƒ”ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ•‡‘”‡•ƒ
ͲǡŽƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡‡•ƒ›‘”Ǣ‹‡–”ƒ•“—‡†‹•–ƒ…‹ƒ•ƒ›‘”‡•ƒͲǡŽƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ‡•
—…Š‘‡‘”ƒͷͲΨǤȋ‹‰ͳȋ…ȌȌǤ
Ͳ‡•‘Ž—…‹×ƒ…—‘•ƒ‡•–ž†‡–‡”‹ƒ†‘’‘”Ž‘••‹‰—‹‡–‡•’ƒ”ž‡–”‘•ǣ
ͲαȏͺǤ͹ͻͳͲǦͷȋɈʹɄǦͶȋɉȌȌȐͳȀ͸%
‘†‡ Ɉʹ ”‡’”‡•‡–ƒ ‡Ž ž‰—Ž‘ ‡–”‡ Ž‘• †‹’‘Ž‘• †‡ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘•ǡ ‡• ‡Ž ”‡†‹‹‡–‘
…—ž–‹…‘†‡Ž†‘ƒ†‘”›Ʉ‡•‡ŽÀ†‹…‡†‡”‡ˆ”ƒ……‹×†‡Ž‡†‹‘ǤȋɉȌ‡•‡Ž•‘Žƒ’ƒ‹‡–‘‡‡Ž
‡•’‡…–”‘‡–”‡Žƒ‡‹•‹×†‡Ž†‘ƒ†‘”ȋȋɉȌȌ›Žƒƒ„•‘”…‹×†‡Žƒ…‡’–‘”ȋɂȋɉȌȌȋ‹‰ͳȋ†ȌȌǡ
†‡–‡”‹ƒ†‘’‘”Žƒ•‹‰—‹‡–‡‡…—ƒ…‹×ǣ
ȋɉȌανȋɉȌɂȋɉȌɉͶ†ɉȀȋνȋɉȌ†ɉȌ‘ŽǦͳ…ǦͳͶ
•‡ ‡…—‡–”ƒ –ƒ„‹± †‡–‡”‹ƒ†‘ ’‘” Žƒ ‹–‡•‹†ƒ† †‡ Žƒ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒǣ ǡ
‹–‡•‹†ƒ††‡Ž†‘ƒ†‘”‡’”‡•‡…‹ƒ†‡Žƒ…‡’–‘”›ǡ‹–‡•‹†ƒ††‡†‘ƒ†‘”•‘Ž‘Ǥ
αȀȋȽΪȌ
‹‰ͳǤ ȋƒȌ ‡…ƒ‹•‘ †‡ ˆ—…‹‘ƒ‹‡–‘ „ž•‹…‘ †‡ ǡ †‘†‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ‘Ž±…—Žƒ †‘ƒ†‘” ȋ‡ ƒœ—ŽȌ › —
ƒ…‡’–‘”ȋ‡”‘Œ‘Ȍǡ…—ƒ†‘Žƒ•†‘•‘Ž±…—Žƒ••‡‡…—‡–”ƒ•—ˆ‹…‹‡–‡‡–‡’”ך‹ƒ•‡š‹•–‡—ƒ–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ
†‡‡‡”‰Àƒ’”‘˜‘…ƒ†‘Žƒ‡š…‹–ƒ…‹×†‡Žƒ…‡’–‘”Ǥȋ„Ȍ‹ƒ‰”ƒƒ†‡Jablonski†‘†‡•‡—‡•–”ƒŽƒ–”ƒ•ˆ‡”‡…‹ƒ
†‡‡‡”‰Àƒ‡š‹•–‡–‡›Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•‡•–ƒ†‘•‡Ž‡…–”א‹…‘•†‡Žƒ•†‘•‘Ž±…—Žƒ•ǡƒ…‡’–‘”›†‘ƒ†‘”Ǥ•’‘•‹„Ž‡
‘„•‡”˜ƒ”‡Žƒ…‘’Žƒ‹‡–‘‡–”‡‡•’‹‡•‘”„‹–ƒŽ‡•†‹ˆ‡”‡–‡•‡–”‡†‘ƒ†‘”›ƒ…‡’–‘”Ǥȋ…Ȍ‡’”‡•‡–ƒ…‹×†‡Žƒ
ˆ‹…‹‡…‹ƒ ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘•Ǥ ȋ†Ȍ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡Ž •‘Žƒ’ƒ‹‡–‘ ‡ ‡Ž
‡•’‡…–”‘‡…‡•ƒ”‹‘’ƒ”ƒ‘„•‡”˜ƒ”‡Žˆ‡×‡‘ǤȋSahoo,etal.2011)
290
ͳǤͳǤͳǤ ‹‹–ƒ…‹‘‡•‡
ƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡Žˆ‡×‡‘–‹‡‡†‹˜‡”•‘•ˆƒ…–‘”‡•Ž‹‹–ƒ–‡•ǣ
x
ȋɉȌǡ ‡Ž ‡•’‡…–”‘ †‡ ‡‹•‹× †‡Ž †‘ƒ†‘” †‡„‡ •‘„”‡’‘‡”•‡ …‘ ‡Ž ‡•’‡…–”‘ †‡
ƒ„•‘”…‹×†‡Žƒ…‡’–‘”ȋ‹‰Ǥͳȋ†ȌȌ
x ‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘•ǡ Rǣ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ †‘ƒ†‘” › ƒ…‡’–‘” †‡„‡ ‡•–ƒ”
‡–”‡—”ƒ‰‘†‡†‹•–ƒ…‹ƒ†‡̱ͳƒͳͲǤƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡‡•‹˜‡”•ƒ‡–‡
’”‘’‘”…‹‘ƒŽƒŽƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡Žƒ••‘†ƒ‡Ž‡˜ƒ†ƒƒ͸ǡ’‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ—ƒ’‡“—‡Óƒ
‘†‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡‹’Ž‹…ƒ…ƒ„‹‘•‰”ƒ†‡•‡Ǥ
x –‡”ƒ……‹× †‹’‘Ž‘Ǧ†‹’‘Ž‘ǡ Ɉʹǣ ‡Ž ‘‡–‘ †‹’‘Ž‘ †‡ ‡‹•‹× †‡Ž †‘ƒ†‘”ǡ ‡Ž
‘‡–‘ †‹’‘Ž‘ †‡ ƒ„•‘”…‹× †‡Ž ƒ…‡’–‘” › •—• ˜‡…–‘”‡• †‡ •‡’ƒ”ƒ…‹× †‡„‡
‡…‘–”ƒ”•‡ ‡ ג–‹ƒ ‘”‹‡–ƒ…‹×Ǥ Ɉʹ †‡’‡†‡ †‡Ž ž‰—Ž‘ ‡–”‡ Ž‘• ‘‡–‘•
†‹’‘Ž‘‡–”‡†‘ƒ†‘”›ƒ…‡’–‘”ǡ†‡Žƒ‹•ƒˆ‘”ƒ“—‡—ƒƒ–‡ƒ†‡”ƒ†‹‘’—‡†‡
ƒˆ‡…–ƒ”Žƒ•‡ÓƒŽ†‡”‡…‡’…‹×Ǥ‹‡Ž†‘ƒ†‘”›‡Žƒ…‡’–‘”•‡‡…—‡–”ƒ‘”‹‡–ƒ†‘•†‡
ˆ‘”ƒ’ƒ”ƒŽ‡Žƒ—‘”‡•’‡…–‘ƒŽ‘–”‘ǡŽƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡˜ƒƒ•‡”ƒ›‘”“—‡•‹•‡
‡…—‡–”ƒ‘”‹‡–ƒ†‘•†‡ˆ‘”ƒ’‡”’‡†‹…—Žƒ”ǤŽ‰”ƒ†‘†‡ƒŽ‹‡ƒ‹‡–‘†‡ˆ‹‡‡Ž
˜ƒŽ‘” Ɉʹǡ “—‡ ˜ƒ”‹ƒ ‡–”‡ Ͳ ȋŽ‘• †‹’‘Ž‘• •‡ ‡…—‡–”ƒ ‘”‹‡–ƒ†‘ †‡ ˆ‘”ƒ
’‡”’‡†‹…—Žƒ”Ȍ›ͶȋŽ‘•†‹’‘Ž‘•‡•–ž‘”‹‡–ƒ†‘•†‡ˆ‘”ƒ’ƒ”ƒŽ‡ŽƒȌǤ‘”ƒŽ‡–‡
‡•–‡ ˜ƒŽ‘” ‡• ʹȀ͵ǡ “—‡ ‡• — ’”‘‡†‹‘ †‡ –‘†‘• Ž‘• ˜ƒŽ‘”‡• ’ƒ”ƒ Ž‘• ’‘•‹„Ž‡•
ž‰—Ž‘•…—ƒ†‘Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘••‡‡…—‡–”ƒ—‹†‘•ƒŽƒ‘Ž±…—Žƒ’‡”‹–‹‡†‘•—
”‘–ƒ…‹×Ž‹„”‡Ǥ
š‹•–‡ †‹˜‡”•‘• ±–‘†‘• ’ƒ”ƒ ‡†‹” ǡ …‘‘ ‡Ž …ƒ„‹‘ ‡ Žƒ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ †‡Ž
†‘ƒ†‘”ǡ…ƒ„‹‘‡ŽƒˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ‡‡Žƒ…‡’–‘”ǡ…žŽ…—Ž‘†‡Žƒƒ‹•‘–”‘’Àƒǡ…žŽ…—Ž‘†‡Žƒ
†‡•–”—……‹×ˆ‘–‘“—À‹…ƒ†‡Žƒ…‡’–‘”ǡ‡–…Ǥ‘†‡Ž‘•±–‘†‘•ž•—•ƒ†‘•›…‘—‡•‡•Žƒ
‡†‹†ƒ†‡“—‡‹˜‘Ž—…”ƒŽƒ‘‹–‘”‹œƒ…‹×†‡Žƒ‡‹•‹×†‡Žƒ…‡’–‘”†‡•’—±•†‡Žƒ
‡š…‹–ƒ…‹×†‡Ž†‘ƒ†‘”Ǥ
žŽ…—Ž‘†‡Žƒƒ‹•‘–”‘’Àƒ
—ƒ†‘—ƒ’‘„Žƒ…‹×†‡ˆŽ—‘”׈‘”‘•‘”‹‡–ƒ†ƒ†‡ˆ‘”ƒƒŽ‡ƒ–‘”‹ƒ‡•‡š…‹–ƒ†ƒ…‘—ƒŽ—œ
’‘Žƒ”‹œƒ†ƒǡŽƒ•‘Ž±…—Žƒ•…—›‘•†‹’‘Ž‘•†‡ƒ„•‘”…‹×Ȁ‡š…‹–ƒ…‹×•‡‡…—‡–”ƒ‘”‹‡–ƒ†‘•
†‡ ˆ‘”ƒ ’ƒ”ƒŽ‡Žƒ ƒŽ ‡Œ‡ †‡ ’‘Žƒ”‹œƒ…‹× •‘ ’”‡ˆ‡”‹„Ž‡‡–‡ ‡š…‹–ƒ†‘•Ǥ ƒ ƒ‹•‘–”‘’Àƒ
”‡•—Ž–ƒ–‡ȋrȌǡ‡•—ƒ‡†‹†ƒ†‡Ž‰”ƒ†‘†‡‘”‹‡–ƒ…‹×ǡ†‡–‡”‹ƒ†ƒƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ‡†‹†ƒ
†‡Žƒ‹–‡•‹†ƒ††‡Žƒ‡‹•‹×‡†‹ƒ–‡Šƒ…‡•†‡Ž—œ’‘Žƒ”‹œƒ†‘•†‡ˆ‘”ƒ˜‡”–‹…ƒŽȋIvȌ›
Š‘”‹œ‘–ƒŽȋIHȌǤ
”αȋIvIH)/(Iv+2IH)
ƒ†‡’‘Žƒ”‹œƒ…‹×‘…—””‡…‘‘”‡•—Ž–ƒ†‘†‡Žƒ‡‹•‹×†‡•†‡‡Žƒ…‡’–‘”†—”ƒ–‡ǡ’‘”
‡Œ‡’Ž‘ǡ …—ƒ†‘ ‡Ž †‘ƒ†‘” –”ƒ•ˆ‹‡”‡ •— ‡‡”‰Àƒ †‡ ‡š…‹–ƒ…‹× ƒŽ ƒ…‡’–‘” …‘ —ƒ
‘”‹‡–ƒ…‹×†‹ˆ‡”‡–‡ƒŽ’Žƒ‘†‡ˆ‘–‘‡š…‹–ƒ…‹×‘”‹‰‹ƒŽȋ‹‰ʹȌǤ
291
‹‰ʹǤ ‡’”‡•‡–ƒ…‹× †‡ Žƒ ƒ‹•‘–”‘’Àƒ ‡š‹•–‡–‡ †‡–”‘ †‡ Žƒ ‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ ǡ …—ƒ†‘ Ž‘• †‘• ‘‡–‘•
†‹’‘Ž‘†‡Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•‘•‡‡…—‡–”ƒ‘”‹‡–ƒ†‘•†‡ˆ‘”ƒ’ƒ”ƒŽ‡ŽƒǤȋȌƒœ—Ž•‡”‡’”‡•‡–ƒ‡ŽŠƒœ†‡
‡š…‹–ƒ…‹×’‘Žƒ”‹œƒ†‘ǡ…‘Žƒ‘Ž±…—Žƒ†‘ƒ†‘”ƒ›•—‡‹•‹×†‡‡š…‹–ƒ…‹×ǤȋȌƒœ†‡’‘Žƒ”‹œƒ…‹×‘”‹‰‹ƒŽ
…‘Žƒ•‘Ž±…—Žƒ•ƒ…‡’–‘”ƒ›•—‡‹•‹×ȋ‡˜‡”†‡Ȍǡ›Žƒ‘Ž±…—Žƒ†‘ƒ†‘”ƒ›•—’‘•–‡”‹‘”‡‹•‹×‡”‘Œ‘Ǥ
1.2. AplicacióndeFRETencomplejosproteínaADN
 —‡”‘•‘• …‘’Ž‡Œ‘• ˆ‘”ƒ†‘• ’‘” ’”‘–‡Àƒ › ǡ ‡Ž •‡ ‡…—‡–”ƒ †‡ˆ‘”ƒ†‘
’‘”Žƒƒ……‹×†‡Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ•–ƒ†‡ˆ‘”ƒ…‹×—…Šƒ•˜‡…‡••‡–”ƒ†—…‡‡—†‘„Žƒ‹‡–‘
†‡Ž ǡ †‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ …ƒŽ…—Žƒ” ‡Ž ž‰—Ž‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ ‡†‹ƒ–‡ ‡š’‡”‹‡–‘•
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘• …‘ ”‡•‘Ž—…‹× ƒ–׏‹…ƒǤ ‡…‹‡–‡‡–‡ǡ •‡ ‡•–ž ƒ’Ž‹…ƒ†‘ Žƒ ‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ
’ƒ”ƒ ‘„–‡‡” ‡Ž ‰”ƒ†‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡Ž ‡ •‘Ž—…‹×Ǥ Ž‰—‘• ‡Œ‡’Ž‘• †‡
…‘’Ž‡Œ‘• ’”‘–‡ÀƒǦ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ •‘ ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž ‡•–—†‹‘ †‡ ȋIntegration Host FactorȌ “—‡ ‘•–”× —ƒ ž‰—Ž‘ †‡ ̱ ͳ͸Ͳ ι ‡ …‘…‘”†ƒ…‹ƒ …‘ Ž‘•
”‡•—Ž–ƒ†‘•…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…‘•‘‡Ž‡•–—†‹‘†‡Ž‡ˆ‡…–‘†‡‡‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ȁǡ“—‡
‹’Ž‹…ƒ —ƒ †‹•‹—…‹× ‡ ‡Ž ž‰—Ž‘ †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ †‡ ʹͲι ȋȀ α ͳͲͶιǡ
ȀȀαͺͲιȌǤ
2. SingleMoleculeFRET(spFRET)
ƒ–±…‹…ƒsinglemoleculefluorescence’—‡†‡•‡”ˆ—•‹‘ƒ†ƒ…‘Žƒ‡–‘†‘Ž‘‰ÀƒǤŽŽ‘
‘ˆ”‡…‡ ˜‡–ƒŒƒ• ”‡•’‡…–‘ ƒ Žƒ ‡†‹†ƒ ‡•–ž†ƒ” †‡ Ǥ ‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ ‡ Žƒ ‡†‹†ƒ
‡•–ž†ƒ” †‡ ‡Ž ”‡•—Ž–ƒ†‘ ˆ‹ƒŽ ‡• — ’”‘‡†‹‘ †‡ Žƒ• ’”‘’‹‡†ƒ†‡• †‡ Žƒ —‡•–”ƒǢ
‹‡–”ƒ•“—‡Ž‘•‡š’‡”‹‡–‘•†‡‘Ž±…—Žƒï‹…ƒ’‡”‹–‡…‘•–”—‹”—Š‹•–‘‰”ƒƒǡ†‡Žƒ
†‹•–”‹„—…‹× †‡ Žƒ• ‘Ž±…—Žƒ• ‹†‹˜‹†—ƒŽ‡• ‡ ˆ—…‹× †‡Ž –‹‡’‘Ǥ †‡ž•ǡ ‡Ž —•‘ †‡ —
˜‘Ž—‡’‡“—‡Ó‘”‡†—…‡‡Ž”—‹†‘†‡Žƒ•‡ÓƒŽ†‡„‹†‘ƒ—ƒ‡‘”†‹•’‡”•‹×†‡Ž‡†‹‘Ǥ
2.1. Diagramadelsistema
ƒ”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ”—‡š’‡”‹‡–‘†‡spFRET—•ƒ†‘Žƒfluorescenciasinglemolecule•‡’—‡†‡
‡…‡•‹–ƒ†‘•‡“—‹’ƒ‹‡–‘•…Žƒ˜‡•ǣ—‹…”‘•…‘’‹‘…‘ˆ‘…ƒŽ›‡Ž•‹•–‡ƒ×’–‹…‘ˆ‘”ƒ†‘
’‘”‡•’‡Œ‘•ǡŽž•‡”ǡˆ‹Ž–”‘•›ƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ†‘”‡•†‡•‡ÓƒŽǤƒ‡‹•‹×†‡Žƒ—‡•–”ƒ‡•…‘Ž‡…–ƒ†ƒ
…‘‡Ž‹•‘’Žƒ‘†‡‡š…‹–ƒ…‹×›”‡ˆŽ‡Œƒ†ƒŠƒ…‹ƒ—ƒbeamspliterȋdichroicmirrorȌ’ƒ”ƒ
ŽŽ‡‰ƒ”ƒŽ‘•†‡–‡…–‘”‡•ȋȌǤ–‡•†‡Ž‘•†‡–‡…–‘”‡•ǡ‡š‹•–‡—slipmirror’ƒ”ƒ†‡•˜‹ƒ”Žƒ
‡‹•‹× ƒ –”ƒ˜±• †‡ Žƒ …žƒ”ƒ ȋ‡Œǡ Ȍ ’ƒ”ƒ …‘Ž‡…–ƒ” Žƒ• ‹ž‰‡‡• †‡ †‘ƒ†‘” ›
ƒ…‡’–‘”ȋ‹‰͵ȌǤ
292
‹‰͵Ǥ •“—‡ƒ †‡Ž †‹ƒ‰”ƒƒ †‡ •’Ǥ Ž ‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘ ˜‡”†‡ › ƒœ—Ž ”‡’”‡•‡–ƒ Žƒ Ž—œ †‡ ‡š…‹–ƒ…‹× …‘
†‹ˆ‡”‡–‡•Ž‘‰‹–—†‡•†‡‘†ƒ›‡Ž‹–‡”Ž‹‡ƒ†‘”‘Œ‘”‡’”‡•‡–ƒŽƒ–”ƒ›‡…–‘”‹ƒ†‡Žƒ‡‹•‹×ǤŽŠƒœ‡š…‹–ƒ†‘‡•
†‡•’—±• ”‡†‹”‡……‹‘ƒ†‘ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ „‡ƒ •’Ž‹––‡” › Ž—‡‰‘ ‡• ”‡ˆŽ‡Œƒ†‘ ƒ Ž‘• †‡–‡…–‘”‡• ȋǡ
ƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ†‘”‡•†‡Žƒ•‡ÓƒŽȌ›Žƒ…žƒ”ƒȋȌǤȋSahoo.H.,etal.2011ȌǤ
2.2. LimitacionesdelsistemaconfocaldefluorescenciaparaspFRET
Ž ’‡”ˆ‹Ž †‡ ‡š…‹–ƒ…‹× ‡•–ž †‡ˆ‹‹†‘ ’‘” Žƒ ‹–‡•‹†ƒ† ‡ ˆ—…‹× †‡ Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡
ˆ‘–‘‡•›’”‡•‡–ƒ—’‡”ˆ‹Ž–À’‹…‘‰ƒ—••‹ƒ‘Ǥ‡–”‘†‡Ž•‹•–‡ƒ…‘ˆ‘…ƒŽ›Žƒ†‡–‡……‹×†‡
Žƒ ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ ‡š‹•–‡ ˜ƒ”‹‘• ˆƒ…–‘”‡• Ž‹‹–ƒ–‡• ƒ –‡‡” ‡ …—‡–ƒ …—ƒ†‘ •‡ ”‡ƒŽ‹œƒ
‡š’‡”‹‡–‘•’Ǥ
ʹǤʹǤͳǤ ‡–‡……‹×†‡ŽƒˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒ
‘•ˆ‘–‘‡•ˆŽ—‘”‡•…‡–‡••‘‡‹–‹†‘•†‡ˆ‘”ƒ‹•‘–”×’‹…ƒ‡–‘†ƒ•Žƒ•†‹”‡……‹‘‡•ǡ’‡”‘
Ž‘• •‹•–‡ƒ• ג–‹…‘• ‘ Ž‡–‡• ‘ ’—‡†‡ …‘Ž‡…–ƒ” †ƒ–‘• ‡ –‘†ƒ• Žƒ• †‹”‡……‹‘‡•ǡ ˆƒ…–‘”
Ž‹‹–ƒ–‡ …‘‘…‹†‘ …‘‘ numerical apertureǤ ׎‘ — ʹͷΨ †‡ Ž‘• ˆ‘–‘‡• •‘ ‡‹–‹†‘• ƒ
–”ƒ˜±•†‡Ž‘„Œ‡–‹˜‘Ǥ
ƒ ˆ—…‹× †‡ †‡–‡……‹× ‘Ž‡…—Žƒ” ‘ ȋMolecular Detection FunctionȌ †‡•…”‹„‡ Žƒ
’”‘„ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡“—‡—ˆ‘–א‰‡‡”ƒ†‘•‡ƒ…ƒ’–—”ƒ†‘›†‡’‡†‡†‡ŽŽÀ‹–‡†‡•ƒ–—”ƒ…‹×
ȋ‡• †‡…‹”ǡ †‡ Žƒ †‹ˆ—•‹×Ȍǡ ‹–‡•‹†ƒ† †‡Ž ˆ‘–א › ˜‘Ž—‡ ‡ˆ‡…–‹˜‘Ǥ •–‡ ’ƒ”ž‡–”‘ †‡’‡†‡ †‹”‡…–ƒ‡–‡ †‡ †‹ž‡–”‘ †‡Ž ‘„Œ‡–‹˜‘Ǥ ‹ ‡Ž †‹ž‡–”‘ ‡• †‡ƒ•‹ƒ†‘ ‰”ƒ†‡ǡ ‡Ž
”—‹†‘‡•ƒ›‘”“—‡Žƒ•‡ÓƒŽǢ‹‡–”ƒ•“—‡•‹‡Ž†‹ž‡–”‘‡•†‡ƒ•‹ƒ†‘’‡“—‡Ó‘ǡŽƒ•‡ÓƒŽ
†‹•‹—›‡ȋ‹‰ͶȌǤ
293
‹‰ͶǤ‡ˆ‹‹…‹×†‡Žƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡…‘Ž‡……‹×‰‡‘±–”‹…ƒ†‡ŽƒŽ‡–‡†‡Ž‘„Œ‡–‹˜‘ǡπ‘„ŒǛˆ”‡–‡ƒŽƒ…‘Ž‡……‹×–‘–ƒŽǡ
π–‘–ƒŽǢ‡—•‹•–‡ƒ†‡‡‹•‹×‹•‘–”×’‹…ƒǤȋDissertation_GansenA._2008Ȍ
2.2.2. Burstsizedistribution
ƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ Žƒ •—ƒ †‡ ˆ‘–‘‡• †‡–‡…–ƒ†‘• ȋburst sizeȌ ‡ ˆ—…‹× †‡Ž –‹‡’‘
†‡’‡†‡†‡Žƒ˜ƒ”‹ƒ…‹×‡•’ƒ…‹ƒŽ†‡›†‡Žƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡–”ƒ›‡…–‘”‹ƒ•†‡†‹ˆ—•‹×ǣ
—ƒ‘Ž±…—Žƒ“—‡†‹ˆ—†‡‡Žƒ’‡”‹ˆ‡”‹ƒ†‡Žfocus‡‹–‹”ž‡‘•ˆ‘–‘‡•“—‡—ƒ‘Ž±…—Žƒ
’ƒ•ƒ†‘ƒ–”ƒ˜±•†‡Ž…‡–”‘†‡ŽfocusǤ
ʹǤʹǤ͵Ǥ Background‘”—‹†‘†‡ˆ‘†‘
‹‡–”ƒ•“—‡‡ŽˆŽ—‘”׈‘”‘’”‡•‡–ƒ —ƒ ‹””ƒ†‹ƒ…‹×‡š’‘‡…‹ƒŽ …‘—’Žƒ–‡ƒ—ǡ‡Ž”—‹†‘
’”‡•‡–ƒ —ƒ ‡•…ƒŽƒ Ž‹‡ƒŽ …‘ Žƒ ‹–‡•‹†ƒ†Ǥ Ž ”—‹†‘ ‡• ’”‘’‘”…‹‘ƒŽ ƒŽ –ƒƒÓ‘ †‡Ž
˜‘Ž—‡†‡‡š…‹–ƒ…‹×Ǥ
ʹǤʹǤͶǤ ”‡•‡…‹ƒ†‡‡˜‡–‘•ïŽ–‹’Ž‡•
 ‡š’‡”‹‡–‘• …‘ˆ‘…ƒŽ‡• ‡• †‹ˆÀ…‹Ž ‡š…Ž—‹” Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ž• †‡ —ƒ ’ƒ”–À…—Žƒ ‡ ‡Ž
focusǤ ƒ”ƒ ”‡†—…‹” Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ‡˜‡–‘• —Ž–‹Ǧ’ƒ”–À…—Žƒ •‡ †‡„‡ ”‡†—…‹” ‡Ž ï‡”‘ †‡
’ƒ”–À…—Žƒ•‡‡Ž‡š’‡”‹‡–‘ȋȌ‡†‹ƒ–‡†‹Ž—…‹‘‡•ǡƒ—“—‡‡ŽŽ‘‹’Ž‹“—‡ƒ—‡–ƒ”‡
–‹‡’‘†‡ƒžŽ‹•‹•Ǥ
ƒ’”‘„ƒ„‹Ž‹†ƒ††‡‡…‘–”ƒ”‘Ž±…—Žƒ•‡‡Žfocus‡—’‡”‹‘†‘†‡–‹‡’‘†‡’‡†‡†‡Ž
–‹‡’‘ †‡ †‹ˆ—•‹× †‡ Žƒ• ’ƒ”–À…—Žƒ•Ǥ ‹ …‘•‹†‡”ƒ‘• — –‹‡’‘ †‡ †‹ˆ—•‹× †‡ƒ•‹ƒ†‘
Žƒ”‰‘ǡ Ž‘• ‡˜‡–‘• …‘•‡…—–‹˜‘• ’—‡†‡ •‡” …‘•‹†‡”ƒ†‘• …‘‘ ‡˜‡–‘• †‡ —ƒ •‘Žƒ
’ƒ”–À…—ŽƒǤ ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” ’”‘„Ž‡ƒ• †‡ ‡˜‡–‘• —Ž–‹Ǧ’ƒ”–À…—Žƒ ’—‡†‡ •‡” ’”‡˜‡‹†‘•
‡†‹ƒ–‡‡Ž…žŽ…—Ž‘†‡Ž–‹‡’‘†‡†‹ˆ—•‹×‡†‹‘ȋȌ†‡’‡†‹‡–‡†‡ǣ
x ‹‡’‘†‹ˆ—•‹×
x ƒƒÓ‘†‡Ž˜‘Ž—‡
x ‘…‡–”ƒ…‹×†‡Žƒ’ƒ”–À…—Žƒ
‡†‡„‡‡•…‘‰‡”Žƒ•…‘†‹…‹‘‡•‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡•‹†×‡ƒ•’ƒ”ƒ”‡†—…‹”Ǥ
2.3. CálculodelaEficienciadeFRETenspFRET
ƒ”ƒ‡š’‡”‹‡–‘•†‡singlemoleculeǡŽƒ‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡•‡…ƒŽ…—Žƒƒ–”ƒ˜±•†‡Žï‡”‘
†‡ˆ‘–‘‡•†‡–‡…–ƒ†‘•‡‡Ž…ƒƒŽ†‡Ž†‘ƒ†‘”›ƒ…‡’–‘”ǤŽï‡”‘†‡ˆ‘–‘‡•„”—–‘‡•–ž
ˆ‘”ƒ†‘ ƒ ’ƒ”–‹” †‡ †‹˜‡”•ƒ• …‘–”‹„—…‹‘‡• “—‡ †‡„‡ •‡” …‘””‡‰‹†ƒ• ‡ ‡Ž ’”‘…‡•‘
…‘‘…‹†‘ …‘‘ crosstalk correctionǡ †‘†‡ •‡ ‡Ž‹‹ƒ Žƒ• …‘–”‹„—…‹‘‡• †‡„‹†ƒ• ƒ Žƒ
‡š…‹–ƒ…‹×†‹”‡…–ƒ†‡ƒ…‡’–‘”›ƒŽ”—‹†‘ǤƒŽƒ”‰ƒ…‘Žƒ‡ŽƒŽ‘‰‹–—††‡‘†ƒ†‡Ž‡•’‡…–”‘
†‡ ‡‹•‹× †‡Ž †‘ƒ†‘” ”‡•—Ž–ƒ ‡ — crosstalk †‡Ž †‘ƒ†‘” ‡ ‡Ž …ƒƒŽ †‡ †‡–‡……‹× †‡Ž
294
ƒ…‡’–‘”ǤŽ”—‹†‘‘‡•‡‰Ž‹‰‹„Ž‡„ƒŒ‘…‘†‹…‹‘‡•singlemoleculeǡ†‘†‡•×Ž‘—ƒˆ”ƒ……‹×
†‡Ž‘•ˆ‘–‘‡•†‡–‡…–ƒ†‘•†ƒŽ—‰ƒ”ƒˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒǤ
‘”Ž‘–ƒ–‘ǡ„ƒŒ‘…‘†‹…‹‘‡•†‡•ƒ–—”ƒ…‹×ǡ—ƒ•‡ÓƒŽ†‡”žˆƒ‰ƒï‹…ƒȋsingleburstsignalȌ
’—‡†‡•‡”†‡ˆ‹‹†ƒ‡ƒ„‘•…ƒƒŽ‡•‡†‹ƒ–‡ǣ
‹•—’‘‡‘•“—‡‡•ˆ—…‹×†‡Žƒ•‹–‡•‹†ƒ†‡•‡‡Ž…ƒƒŽ†‡Ž†‘ƒ†‘”›‡Žƒ…‡’–‘”Ǥ
‡ŽŠ‡…Š‘“—‡‡Žcrosstalk†‡Žƒ…‡’–‘”‡‡Ž†‘ƒ†‘”‡•…ƒ•‹Ͳ›Žƒƒ„•‘”…‹×…”—œƒ†ƒ†‡Ž
†‘ƒ†‘”
‡•
À‹ƒǤ
•
’‘•‹„Ž‡
•‹’Ž‹ˆ‹…ƒ”
‡…—ƒ…‹‘‡•ǣ
ProximityratiovsEFRET
š‹•–‡ —ƒ ’ƒ”ž‡–”‘ “—‡ ’‡”‹–‡ •‹’Ž‹ˆ‹…ƒ” Žƒ ‡…—ƒ…‹× “—‡ ‡• proximity ratioǡ Pǡ “—‡
ƒ–‹‡‡—ƒŽƒ”‡Žƒ…‹×ƒ–‡ž–‹…ƒ‡•–”‡…Šƒ…‘Ǥ
295
‹‰ͷǤȋƒȌ‡Žƒ…‹×ƒ–‡ž–‹…ƒ‡–”‡proximityratio›ȋ„Ȍ’Ž‹…ƒ…‹×†‡Ž˜ƒŽ‘”ɀ‡–”‡proximityratio›
ǤȋDissertation_GansenA._2008Ȍ
ƒ”‡Žƒ…‹×‡–”‡›ǡ†‡’‡†‡†‡Žˆƒ…–‘”†‡†‡–‡……‹×†‡Ž•‹•–‡ƒȋɀȌǡ†‡ˆ‹‹†‘’‘”Žƒ
‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡†‡–‡……‹×›‡Ž”‡†‹‹‡–‘…—ž–‹…‘†‡†‘ƒ†‘”›ƒ…‡’–‘”ǣ
x
x
x
ƒ”ƒ˜ƒŽ‘”‡•ɀδͳǡ˜ƒŽ‘”‡•„ƒŒ‘†‡‹’Ž‹…ƒ‹–‡”˜ƒŽ‘•’‡“—‡Ó‘•†‡Ǥ
ƒ”ƒ˜ƒŽ‘”‡•ɀεͳǡ˜ƒŽ‘”‡•„ƒŒ‘†‡‹’Ž‹…ƒ—‹–‡”˜ƒŽ‘ž••‡’ƒ”ƒ†‘‡Ǥ
ƒ”ƒ˜ƒŽ‘”‡•ɀαͳǡα
SINGLEPARTICLEFRET(spFRET)paraTFAMencomplejoconLSP
1. Diseñodelexperimento
ƒ”ƒ ŽŽ‡˜ƒ” ƒ …ƒ„‘ Ž‘• ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ •‡ †‹•‡Óƒ”‘ †‘• ‘Ž‹‰‘• …‘ †‹ˆ‡”‡–‡•
Ž‘‰‹–—†‡•ǡ ͵Ͳ › ͷͲ ’„ǡ ‡ „ƒ•‡ ƒ ‘†‡Ž‘• ”‡ƒŽ‹œƒ†‘• ƒ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ“—‡—‡•–”ƒ—ƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͳͺͲιǤ‘”Ž‘–ƒ–‘ǡƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡
ʹʹ ’„ —•ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹× •‹–—ƒ†ƒ ‡ Žƒ œ‘ƒ …‡–”ƒŽ •‡ ˆ—‡”‘ ƒÓƒ†‹‡†‘ „ƒ•‡•
ˆŽƒ“—‡ƒ–‡ —•ƒ†‘ Žƒ •‡…—‡…‹ƒ —…Ž‡‘–À†‹…ƒ ‘”‹‰‹ƒŽ †‡ –Ǥ Ž †‡ ͵Ͳ ’„
’‡”‹–‹”žŽŽ‡˜ƒ”ƒ…ƒ„‘Ž‘•‡š’‡”‹‡–‘•’ƒ”ƒ†‹Ž—…‹†ƒ”Žƒǡ’‡”‹–‹‡†‘ƒ•À‘„–‡‡”Žƒ
†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•›‡Ž…žŽ…—Ž‘ˆ‹ƒŽ†‡…—”˜ƒ–—”ƒǤ‹‡–”ƒ•“—‡ǡ‡Ž†‡ͷͲ
’„ ‘• ’‡”‹–‹”ž †‹Ž—…‹†ƒ” •‹ •‡ –”ƒ–ƒ †‡ — •‹•–‡ƒ …‘ †‘• ’—–‘• †‡ …—”˜ƒ–—”ƒ …‘‘
†‡•…”‹„‡Žƒ‡•–”—…–—”ƒ…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒȋˆ‘”ƒ†‡Ȍƒ–‡‹±†‘•‡—˜ƒŽ‘”†‡•‹‹Žƒ”
‡–”‡Ž‘•†‘••†‡†‹ˆ‡”‡–‡Ž‘‰‹–—†ȋ͵Ͳ›ͷͲ’„Ȍ‘—•‹•–‡ƒ…‘—•‘Ž‘’—–‘†‡
…—”˜ƒ–—”ƒȋˆ‘”ƒ†‡Ȍǡ…‘˜ƒŽ‘”‡•†‡†‹–‹–‘•’ƒ”ƒ…ƒ†ƒǤ
‘‘ …‘–”‘Ž ’‘•‹–‹˜‘ •‡ —•ƒ”‘ †‘• ‹†‡ƒŽ‡• †‡ ͵Ͳ ’„ …‘ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• Ž‡šƒ
•‹–—ƒ†‘•ƒͳͲ‘ʹͳ’„’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ—‘ȋž•‘‡‘•ͳ‘ʹ˜—‡Ž–ƒ•†‡Š±Ž‹…‡ȌǤ‘‘…‘–”‘Ž
‡‰ƒ–‹˜‘•‡—•ƒ”‘†‡ͷͲ›͵Ͳ’„ƒ”…ƒ†‘••‘Ž‘…‘ƒ…‡’–‘”‘•×Ž‘…‘†‘ƒ†‘”ǡƒ•À
…‘‘†‡Ͷʹ’„ƒ”…ƒ†‘…‘‘Ž±…—Žƒƒ…‡’–‘”ƒ›†‘ƒ†‘”‡Ž‘•†‘•‡š–”‡‘•Ǥ
296
‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•‡•…‘‰‹†‘•’ƒ”ƒ‡Ž‡š’‡”‹‡–‘†‡ˆ—‡”‘ǣŽ‡šƒͶͺͺǡ…‘ƒ„•‘”…‹×
‡‡Ž…ƒƒŽ˜‡”†‡†‡Ž‡•’‡…–”‘ȋɉαͶͲͲǦͷͷͲȌȋ’‹…‘ƒ„•‘”…‹×Ͷͻʹǡ’‹…‘‡‹•‹×ͷͳ͹
Ȍ›Ž‡šƒͷͻͶǡ…‘ƒ„•‘”…‹×‡‡Ž…ƒƒŽ”‘Œ‘ȋɉαͶͷͲǦ͸ͶͲȌȋ’‹…‘ƒ„•‘”…‹×ͷͺͶǡ
’‹…‘‡‹•‹×͸ͳ͸ȌǤƒ••‘†ƒ•Ž‡šƒ’”‡•‡–ƒ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•‘’–‹‹œƒ†ƒ•”‡•’‡…–‘ƒ
‘–”ƒ• •‘†ƒ• ˆŽ—‘”‡•…‡–‡• …‘‘ ǡ ‹ƒ‹ƒǡ ”‘†ƒ‹ƒǡǥ ‘• ˆŽ—‘”׈‘”• Ž‡šƒ
’”‡•‡–ƒ — ‡Ž‡˜ƒ†‘ ”‡†‹‹‡–‘ …—ž–‹…‘ǡ Žƒ”‰‘ –‹‡’‘ †‡ ˜‹†ƒ ‡†‹ƒ › ˜ƒŽ‘”‡•
‡Ž‡˜ƒ†‘•†‡‡ˆ‹…‹‡…‹ƒ†‡ȋ‹‰͸ȌǤ
‹‰͸Ǥ•’‡…–”‘†‡ƒ„•‘”…‹×†‡Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•…‘‡”…‹ƒŽ‡•Ž‡šƒǡ†‘†‡•‡‹†‹…ƒŽ‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•—•ƒ†‘•’ƒ”ƒ
‡•–‡‡•–—†‹‘ǣŽ‡šƒͶͺͺȋ•‘„”‡ƒ†‘‡˜‡”†‡ǡï‡”‘ͶȌ›Ž‡šƒͷͻͶȋ•‘„”‡ƒ†‘‡”‘Œ‘ǡï‡”‘ͳͳȌǤ
‘”ƒŽ‡–‡‡•‡Œ‘”•‹–—ƒ”Ž‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•‡Žƒ…ƒ”ƒ‡š–‡”ƒ†‡Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ŽǤŽ
ˆ‡×‡‘’—‡†‡•‡”‡†‹†‘†‡ʹͲƒͳͲͲ%Ǥƒ”ƒ’‡”‹–‹”Žƒ…‘’Ž‡–ƒŽ‹„‡”–ƒ††‡Žƒ
•‘†ƒǡ‡•†‡…‹”ǡŽƒˆŽ‡š‹„‹Ž‹†ƒ†‡Žƒ”‘–ƒ…‹×†‡Žƒ••‘†ƒ•ǡŽ‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘••‘ƒ…Žƒ†‘•ƒŽ
‡†‹ƒ–‡ ”‡‰‹‘‡• …‘‡…–‘”ƒ• ‘ ’‘Ž›ƒ”„‘‘•ǡ ‘”ƒŽ‡–‡ †‡Ž –‹’‘ ͵ ‘ ͸ …‘
Ž‘‰‹–—†‡• †‡ ͸ ‘ ͳ͵ %Ǥ ƒ …‘•–”—……‹× †‡ ‘†‡Ž‘• †‡ ƒ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ ‡•–”—…–—”ƒ
…”‹•–ƒŽ‘‰”žˆ‹…ƒ…‘Žƒ…—”˜ƒ–—”ƒ†‡ͳͺͲιǡ’‡”‹–‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡Žƒ†‹•–ƒ…‹ƒ‡–”‡Žƒ•„ƒ•‡•
†‡ Ž‘• ‡š–”‡‘•ǡ •‹–—ƒ†ƒ• ‡ Žƒ …ƒ”ƒ ‹–‡”ƒ †‡Ž ǡ ‡• ‡–”‡ ʹͲ ƒ ͵Ͳ %Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ
…‘Ž‘…ƒ” Žƒ• •‘†ƒ• ‡ Žƒ …ƒ”ƒ ‹–‡”ƒ †‡Ž ’”‘˜‘…ƒ”Àƒ “—‡ Žƒ• •‘†ƒ• ‡•–—˜‹‡”ƒ
†‡ƒ•‹ƒ†‘ …‡”…ƒƒ•ǡ •‹‡†‘ ’‘•‹„Ž‡• ˆ‡×‡‘• ג–‹…‘• “—‡ ’‡”–—”„ƒ•‡ Žƒ• ‡†‹†ƒ•Ǥ
‹ƒŽ‡–‡ǡ•‡‘’–×’‘”…‘Ž‘…ƒ”Žƒ••‘†ƒ•‡Žƒ…ƒ”ƒ‡š–‡”ƒ†‡Žǡ’‡•‡ƒŽ’‡Ž‹‰”‘†‡
’‘•‹„Ž‡•…‘–ƒ…–‘•…‘Žƒ’”‘–‡ÀƒǤ”‡˜‹ƒ‡–‡•‡ƒƒŽ‹œ×‡Ž‡ˆ‡…–‘†‡ƒ’ƒ–ƒŽŽƒ‹‡–‘†‡
Ž‘• ”‡•À†—‘• ƒ”‘ž–‹…‘• †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒ ‡ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• †‡Ž Ǥ ׎‘ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡
›”ͳͲ͵›”’ͳͲ͹‡š‹•–‡—ƒ†‹•–ƒ…‹ƒ…”À–‹…ƒ‡–”‡Ž‘•”‡•À†—‘•›Žƒ•‘†ƒŽ‡šƒͶͺͺǤ
ƒ”ƒ •‹’Ž‹ˆ‹…ƒ” ‡Ž ƒ„‹‡–‡ †‡ Žƒ •‘†ƒ › •— …‘’‘”–ƒ‹‡–‘ǡ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• ˆ—‡”‘
…‘Œ—‰ƒ†‘••‹‡’”‡‡‹‹ƒ•ǡ’‘”Ž‘“—‡ˆ—‡‡…‡•ƒ”‹‘—–ƒ”Žƒ•‡…—‡…‹ƒ†‡†‡ƒ
‡Ž‘•‡š–”‡‘•ȋ‹‰͹ȌǤŽ’‘Ž›Ž‹‡”‘…‘‡…–‘”—•ƒ†‘’ƒ”ƒƒÓƒ†‹”Žƒ•‘†ƒˆ—‡͸Ǥ
297
‹‰͹Ǥ•“—‡ƒ†‡Ž‘•†‡͵Ͳ’„›ͷͲ’„—•ƒ†‘•’ƒ”ƒ‡Ž‡•–—†‹‘ǡ†‘†‡•‡‹†‹…ƒ‡Ž‘Ž‹‰‘ȋ”‹…‘‡…‹–‘•‹ƒ•Ȍ
› Žƒ Š‡„”ƒ …‘’Ž‡‡–ƒ”‹ƒǡ ‘Ž‹‰‘ ȋ”‹…‘ ‡ ‰—ƒ‹ƒ•ȌǤ ‘„”‡ƒ†‘ ‡ ƒœ—Ž •‡ ‡…—‡–”ƒ Žƒ ”‡‰‹× †‡ ʹʹ ’„
—•ƒ†ƒ ’ƒ”ƒ Žƒ …”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×ǡ ʹʹǤ Ž ‘Ž‹‰‘ ˆ—‡ ƒ”…ƒ†‘ …‘ ‡Ž ˆŽ—‘”׈‘”‘ Ž‡šƒͶͺͺ ‡ ‡Ž ‡š–”‡‘ ͷǯ › ‡Ž
‘Ž‹‰‘ƒ”…ƒ†‘…‘‡ŽˆŽ—‘”׈‘”‘Ž‡šƒͷͻͶ‡‡Ž‡š–”‡‘͵ǯǤ
‘• ‘Ž‹‰‘• ˆ—‡”‘ ‘„–‡‹†‘ ƒ ’ƒ”–‹” †‡ Žƒ …ƒ•ƒ …‘‡”…‹ƒŽ ȋIBA Napsǡ ږ–‹‰‡ǡ
‡”ƒ›Ȍǡ ’—”‹ˆ‹…ƒ†‘• ‡†‹ƒ–‡ †‘• ’ƒ•‘• …‘•‡…—–‹˜‘• †‡ “—‡ ’‡”‹–‡ ‘„–‡‡”
—ƒ ‰”ƒ …ƒŽ‹†ƒ† †‡ ‘Ž‹‰‘ …‘ ͳͲͲΨ ƒ”…ƒ†‘ …‘ Žƒ• •‘†ƒ• ˆŽ—‘”‡…‡–‡• ƒ —ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×ˆ‹ƒŽ†‡ͲǤʹρǤ
2. CaracterísticasdelosoligosypurificaciónHPLCdeldúplexLSP
‘• ‘Ž‹‰‘• ȋ…ƒ†‡ƒ ”‹…ƒ ‡ …‹–‘•‹ƒ•Ȍ › ‘Ž‹‰‘ ȋ…ƒ†‡ƒ ”‹…ƒ ‡ ‰—ƒ‹ƒ•Ȍ ˆ—‡”‘
”‡•—•’‡†‹†‘• ‡ –ƒ’א Ǥ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ •‡ …Š‡“—‡× •— ‡•’‡…–”‘ †‡ ƒ„•‘”…‹× › Žƒ
‹‰”ƒ…‹×‡—‰‡Žƒ–‹˜‘
ͳʹΨǤƒ‹‰”ƒ…‹×†‡Ž‘•†‘•‘Ž‹‰‘•‡”ƒ—›†‹˜‡”•ƒǡ‡
‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž ‘Ž‹‰‘ ‡š‹•–‡ —ƒ ‹‰”ƒ…‹× †‡ „ƒ†ƒ• ïŽ–‹’Ž‡• ȋ‹‰ͺȌǤ  — ’”‹…‹’‹‘ •‡
’Žƒ–‡× Žƒ ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ† “—‡ ‡Ž ‘Ž‹‰‘ ’”‡•‡–ƒ”ƒ ‹’—”‡œƒ•ǡ ’‡”‘ ƒžŽ‹•‹• ’‘•–‡”‹‘”‡•
†‡‘•–”ƒ”‘“—‡Žƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡ïŽ–‹’Ž‡•„ƒ†ƒ•‡”ƒ†‡„‹†ƒƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ†‡ïŽ–‹’Ž‡•
…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•Ǥƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•…‘ˆ‘”ƒ…‹‘‡•’ƒ”ƒ‡Ž‘Ž‹‰‘‡”ƒ†‡„‹†ƒ•ƒŽƒ’”‡•‡…‹ƒ
†‡ — ‰”—’‘ †‡ ͸ ‰—ƒ‹ƒ• •‡‰—‹†ƒ• “—‡ †ƒ Ž—‰ƒ” ƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡ •—’”ƒ‡•–”—…–—”ƒ• †‡
ǡ…‘‘…‹†ƒ•…‘‘GquadruplexǤ
Ž ƒžŽ‹•‹• †‡ Žƒ …ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡ —‹× †‡ ƒ Žƒ• …ƒ†‡ƒ• …ƒ• — ‘Ž‹‰‘•ǡ ’‡”‹–‹×
‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ’—‡†‡ ˆ‘”ƒ” …‘’Ž‡Œ‘ …‘ Žƒ• „ƒ†ƒ• •—’‡”‹‘”‡• ’”‡•‡–‡• ‡ ‡Ž
‘Ž‹‰‘ ǡ ‹‡–”ƒ• “—‡ ‡ ‡Ž …ƒ•‘ †‡Ž ‘Ž‹‰‘ ǡ ‘ ’”‡•‡–ƒ —‹×Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ˆ—‡
‡…‡•ƒ”‹‘’—”‹ˆ‹…ƒ”Ž‘•‘Ž‹‰‘•—ƒ˜‡œƒ’ƒ”‡ƒ†‘•‡ˆ‘”ƒ†‡…ƒ†‡ƒ†‘„Ž‡ǡ’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”Žƒ
’”‡•‡…‹ƒ†‡Gquadruplexȋ‹‰ͺȌǤ
298
‹‰ͺǤžŽ‹•‹•†‡Žƒ‹‰”ƒ…‹×†‡Ž‘•‘Ž‹‰‘•›ǡ›Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡—‹×†‡ƒŽ‘•‘Ž‹‰‘•’‘”•‡’ƒ”ƒ†‘
‡†‹ƒ–‡…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•…”‡…‹‡–‡•†‡Ǥ•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡’ƒ”ƒ‘Ž‹‰‘‘‡š‹•–‡—‹×†‡ǡ
‹‡–”ƒ•“—‡’ƒ”ƒ‡Ž‘Ž‹‰‘‡š‹•–‡—‹×“—‡†ƒŽ—‰ƒ”ƒ„ƒ†ƒ••—’‡”‹‘”‡•Ǥƒ”ƒ‡ŽŽ‘•‡—•‘—‰‡Žƒ–‹˜‘†‡Ž
ͳʹΨ
›‡Ž‡“—‹’‘›’Š‘‘ȋ‡”•Šƒ‹‘Žƒ„•Ȍ“—‡’‡”‹–‡—•ƒ”†‹ˆ‡”‡–‡•Ž‘‰‹–—†‡•†‡‘†ƒ’ƒ”ƒŽƒ
˜‹•—ƒŽ‹œƒ…‹×ǡ“—‡…‘‹…‹†‡…‘Žƒ•Ž‘‰‹–—†‡•†‡‘†ƒ†‡‡š…‹–ƒ…‹×›‡‹•‹×’ƒ”ƒ‘Ž‹‰‘›‘Ž‹‰‘Ǥ
ƒ’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×•‡”‡ƒŽ‹œ×‡†‹ƒ–‡—‡“—‹’‘†‡—•ƒ†‘—‰”ƒ†‹‡–‡Ž‹‡ƒŽ†‡ƒŽ
ȋ†‡ ʹͲ  ƒ ͳͲͲͲ ȌǤ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ Žƒ• ˆ”ƒ……‹‘‡• ‡”ƒ ƒƒŽ‹œƒ†ƒ• ‡ ‡Ž
‡•’‡…–”‘ˆ‘–׏‡–”‘ ’ƒ”ƒ ”ƒ–‹ˆ‹…ƒ” Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• › •‡ …‘–”‘Žƒ„ƒ Žƒ
‹‰”ƒ…‹× ‡ ‰‡Ž ƒ–‹˜‘ †‡ Žƒ• †‹ˆ‡”‡–‡• ˆ”ƒ……‹‘‡• ȋ‹‰ͻȌǤ ƒ ˜‡œ •‡Ž‡……‹‘ƒ†ƒ• Žƒ•
†‹ˆ‡”‡–‡• ˆ”ƒ……‹‘‡• •‡ ’—”‹ˆ‹…ƒ”‘ ‡†‹ƒ–‡ —ƒ …‘Ž—ƒ †‡ desaltingǡ ’ƒ”ƒ ”‡†—…‹” Žƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×†‡ƒŽǤ
‹‰ͻǤȋƒȌ•’‡…–”‘†‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•ˆ”ƒ……‹‘‡•‡Ž—À†ƒ•‡ǡ†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡˜‡”Ž‘•†‘•’‹…‘•†‡‡‹•‹×
’ƒ”ƒŽ‡šƒͶͺͺƒͶͺͺ›Ž‡šƒͷͻͶƒͷͻͶǤȋ„Ȍ
‡Žƒ–‹˜‘ƒŽͳʹΨ…‘Ž‘•†‹ˆ‡”‡–‡•†ï’Ž‡šˆ‘”ƒ†‘•ǣC’Dǡ
299
†ï’Ž‡š…‘‘Ž‹‰‘ƒ”…ƒ†‘›‘Ž‹‰‘•‹’Ž‡ǢCD’ǡ†ï’Ž‡š…‘‘Ž‹‰‘•‹’Ž‡›‘Ž‹‰‘ƒ”…ƒ†‘ǢC’D’ǡ†ï’Ž‡š…‘
‘Ž‹‰‘›ƒ”…ƒ†‘•Ǥ
3. Formación del complejo y preparación de la muestra TFAMLSP para
spFRET
ƒ”ƒŽƒƒ†“—‹•‹…‹×†‡†ƒ–‘•‡•‡…‡•ƒ”‹‘‘„–‡‡”—…‘’Ž‡Œ‘Ž‘ž•Š‘‘‰±‡‘’‘•‹„Ž‡ǡ
— ’ƒ”ƒ ‡ŽŽ‘ Ž‘ ’”‹‡”‘ ‡• ”‡ƒŽ‹œƒ” ‡š’‡”‹‡–‘• †‡ –‹–”ƒ…‹× ’ƒ”ƒ ‘’–‹‹œƒ” ‡Ž ”ƒ–‹‘ †‡
’”‘–‡Àƒ›Ǥ†‡ž•‡•‡…‡•ƒ”‹‘ƒŒ—•–ƒ”›‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”‡Ž…‘’Ž‡Œ‘’ƒ”ƒŽƒ•‡†‹†ƒ•†‡
•’Ǥ
ƒ”ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ •‡ —•× Žƒ ‹•ƒ ‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ “—‡ ’ƒ”ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡Ž
…‘’Ž‡Œ‘’ƒ”ƒŽƒ…”‹•–ƒŽ‹œƒ…‹×‡†‹ƒ–‡†‹žŽ‹•‹•’‘”‰”ƒ†‹‡–‡†‡͹ͷͲƒŽƒͳͲͲ
ƒŽǤ ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× ˆ‹ƒŽ ‡”ƒ †‡ ͳͲͲ  ƒŽ ’ƒ”ƒ ‹–‡–ƒ” ‡˜‹–ƒ” Žƒ ˆ‘”ƒ…‹× †‡
„ƒ†ƒ• •—’‡”‹‘”‡• †‡ …‘’Ž‡Œ‘ǡ ’‘•‹„Ž‡‡–‡ ƒ•‘…‹ƒ†ƒ• ƒ ˆ‘”ƒ• ‘Ž‹‰‘±”‹…ƒ•Ǥ ƒ”ƒ Ž‘•
‡•ƒ›‘ †‡ ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ ‘†‹ˆ‹…ƒ” †‘• …‘’‘‡–‡• †‡Ž –ƒ’א ‘”‹‰‹ƒŽ †‡
’—”‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡ Žƒ ’”‘–‡Àƒǣ ’ ͹Ǥͷ ˆ—‡ ‘†‹ˆ‹…ƒ†‘ ’‘” ’ ͹Ǥͷǡ †‡„‹†‘ ƒ “—‡
’”‡•‡–ƒ ƒ„•‘”…‹× ‡ ‡Ž ‡•’‡…–”‘Ǥ Ž ‘–”‘ …‘’‘‡–‡ ‘†‹ˆ‹…ƒ†‘ ˆ—‡ Žƒ
…‘…‡–”ƒ…‹× †‡ †‡ ͷ  ƒ ͳ ǡ ›ƒ “—‡ •‡ Šƒ †‡•…”‹–‘ “—‡ ƒ ‡Ž‡˜ƒ†ƒ•
…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•’—‡†‡’”‘˜‘…ƒ”Žƒ†‡•–”—……‹×ˆ‘–‘“—À‹…ƒ†‡ŽˆŽ—‘”׈‘”‘Ǥ
ƒ”ƒ Žƒ ’”‡’ƒ”ƒ…‹× †‡ Žƒ —‡•–”ƒ ’ƒ”ƒ ‡Ž ‡š’‡”‹‡–‘ •’ ˆ—‡ ‡…‡•ƒ”‹‘ —–‹Ž‹œƒ” —
–ƒ’א‡•’‡…‹ƒŽ—•ƒ†‘…‘‘„Žƒ…‘›’ƒ”ƒŽƒ†‹Ž—…‹×†‡Žƒ•†‹ˆ‡”‡–‡•—‡•–”ƒ•ǡ›ƒ“—‡
Ž‘•‡š’‡”‹‡–‘•†‡ •’”‡“—‹‡”‡‡Ž—•‘†‡…‘…‡–”ƒ…‹‘‡•†‡Ž‘”†‡’ȋ̱ʹͲǦͷͲ
’ȌǤ •–‡ –ƒ’א …‘–‡Àƒǣ ͷͲ  ”‹• ’ ͹Ǥͷǡ ͳͲͲ  ƒŽǡ ͳ  ǡ ‹–ƒ‹ƒ ͳʹ
ȋͷɊŽ ’‘” ͳŽ ˆ‹ƒŽ †‡ –ƒ’אȌ › ǦͶͲǤ ƒ ˜‹–ƒ‹ƒ ͳʹ ’‡”‹–‡ ‡˜‹–ƒ” ‡Ž ’‘•‹„Ž‡ †ƒÓ‘
ˆ‘–‘“—À‹…‘ †‡ Ž‘• ˆŽ—‘”׈‘”‘• †—”ƒ–‡ ‡Ž ‡š’‡”‹‡–‘Ǣ ‹‡–”ƒ• “—‡ ǦͶͲ ’‡”‹–‡
‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ” ‡Ž …‘’Ž‡Œ‘ “—‡ •‡ ‡…—‡–”ƒ ƒ …‘…‡–”ƒ…‹‘‡• –ƒ ‹ˆ‡”‹‘”‡•Ǥ Ž –ƒ’א •‡
’”‡’ƒ”ƒ Œ—•–‘ ƒ–‡• †‡ Žƒ• ‡†‹†ƒ• › ‡• ˆ‹Ž–”ƒ†‘ —•ƒ†‘ ˆ‹Ž–”‘• …‘ ’‘”‘ †‡ †‹ž‡–”‘ ̱
ͲǤͳρǤ
300
‹‰ͳͲǤ‹‰”ƒ…‹×†‡…‘’Ž‡Œ‘•Ǧ†ï’Ž‡š͵Ͳ’„‡‰‡Ž‡•ƒŽͳʹΨƒ…”‹Žƒ‹†ƒ›˜‹•—ƒŽ‹œƒ…‹×‡†‹ƒ–‡
Typhon‡Ž‘•–”‡•…ƒƒŽ‡•ǣ…ƒƒŽ†‡‡‹•‹×†‹”‡…–ƒ†‡Ž‡šƒͶͺͺȋ‡˜‡”†‡ȌǡŽ‡šƒͷͻͶȋ‡”‘Œ‘Ȍ›‡‹•‹×†‡
Ž‡šƒͷͻͶ’‘”ȋ‡‘”ƒ†‘ȌǤȋȌ‹–”ƒ…‹×†‡Ž…‘’Ž‡Œ‘Ǧ͵Ͳ’„ƒ–‡‹‡†‘—ƒ…‘…‡–”ƒ…‹×ˆ‹Œƒ
†‡ ˆ”‡–‡ ƒ —ƒ …‘…‡–”ƒ…‹× …”‡…‹‡–‡ †‡ ǡ †‘†‡ ‡• ’‘•‹„Ž‡ ‘„•‡”˜ƒ” “—‡ ‡š‹•–‡ —ƒ ’”‹‡”ƒ
„ƒ†ƒ†‡”‡–ƒ”†‘“—‡†‡•ƒ’ƒ”‡…‡‡„ƒ•‡ƒƒÓƒ†‹”ǡ›Žƒˆ‘”ƒ…‹×†‡—ƒ„ƒ†ƒ•—’‡”‹‘”†‡„‹†‘ƒŽƒ
’”‡•‡…‹ƒ†‡‡•–ƒ†‘•‘Ž‹‰‘±”‹…‘•ǤȋȌȋȌƒ‰‡†‡Ž‹•‘‰‡Ž…‘”‡˜‡Žƒ†‘•‡Ž‘•–”‡•…ƒƒŽ‡•‘•×Ž‘‡‡Ž
…ƒƒŽ†‡Žƒ‡‹•‹×†‹”‡…–ƒ†‡Ž‡šƒͶͺͺȋ‡˜‡”†‡Ȍǡ”‡•’‡…–‹˜ƒ‡–‡Ǥ‘•…‘’Ž‡Œ‘•ͳǡʹ›͵—‡•–”ƒ—ƒ
…‘…‡–”ƒ…‹×…”‡…‹‡–‡†‡†‘†‡‡•’‘•‹„Ž‡‘„•‡”˜ƒ”“—‡’ƒ”ƒͳ‡š‹•–‡†ï’Ž‡š•‘„”ƒ–‡ǡ‡‡Ž…ƒ•‘ʹ
‡Ž…‘’Ž‡Œ‘’ƒ”‡…‡’‡”ˆ‡…–‘›’ƒ”ƒ͵‡š‹•–‡ïŽ–‹’Ž‡•„ƒ†ƒ•†‡…‘’Ž‡Œ‘Ǥ
‡†‹ƒ–‡Žƒ•’”‹‡”ƒ•ƒ†“—‹•‹…‹‘‡•†‡†ƒ–‘••‡’—†‘…‘•–ƒ–ƒ”“—‡‡š‹•–Àƒ’‡”‘…‘
—ƒ•‡ÓƒŽ†‡‹–‡•‹†ƒ†„ƒŒƒǡ’‘”‡ŽŽ‘•‡†‡…‹†‹×—•ƒ”—…‘’Ž‡Œ‘‹š–‘“—‡…‘•‹•–Àƒ‡
ƒ–‡‡” ‡Ž ”ƒ–‹‘ †‡ ’”‘–‡Àƒ › ƒ”…ƒ†‘ …‘ ˆŽ—‘”׈‘”‘•ǡ › ƒÓƒ†‹” …‘’Ž‡Œ‘
’”‘–‡Àƒǣ•‹ƒ”…ƒŒ‡ǤŽŽ‘’‡”‹–Àƒ‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ”‡Ž…‘’Ž‡Œ‘›‡Œ‘”ƒ”Žƒ•‡ÓƒŽ†‡Ǥ
Ž ‹•‘ ’”‘…‡†‹‹‡–‘ •‡ ƒ’Ž‹…× ’ƒ”ƒ Ž‘• —–ƒ–‡• †‡ ǣ ͹͹ǡ ͳͺʹǡ ͳ͹ͻǡ ͳ͸͵ǡ
ͳ͸ʹǢ›Ž‘•†‘‹‹‘•ͳ›ʹǤ
4. Adquisicióndelosdatos
ƒƒ†“—‹•‹…‹×†‡†ƒ–‘••‡”‡ƒŽ‹œ×ƒ–”ƒ˜±•†‡—…‘’Ž‡Œ‘•‹•–‡ƒ†‡†‡–‡…–‘”‡•ǡ‡•’‡Œ‘•›
ƒ’Ž‹ˆ‹…ƒ†‘”‡•†‡•‡ÓƒŽǤ’ƒ”–‹”†‡Ž‘•‹’—Ž•‘•†‡–‡…–ƒ†‘•‡•’‘•‹„Ž‡‘„–‡‡”—˜‘Ž–ƒŒ‡
“—‡ †ƒ”ž Ž—‰ƒ” ƒ —ƒ •‡ÓƒŽ †‹‰‹–ƒŽ ‡ …׆‹‰‘ „‹ƒ”‹‘ ȋ†‡•…”‹–‘ …‘‘ ȗǤ–͵”ȌǤ ƒ†ƒ ˆ‘–א
“—‡†ƒ”‡‰‹•–”ƒ†‘…‘Žƒ•‹‰—‹‡–‡‹ˆ‘”ƒ…‹×ǣ
x
x
 ï‡”‘ ”‘—–‡” “—‡ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ Ž‘• ˆ‘–‘‡• ’ƒ”ƒ ‡Ž …ƒƒŽ †‘ƒ†‘” › ‡Ž …ƒƒŽ
ƒ…‡’–‘”
Ž–‹‡’‘†‡”‡…‘‰‹†ƒǡ̱ͳͲͲ•
301
x Ž–‹‡’‘†‡ŽŽ‡‰ƒ†ƒ†‡Žƒ’—Ž•ƒ…‹×
”‡˜‹‘ƒŽƒƒ†“—‹•‹…‹×†‡†ƒ–‘•‡•‡…‡•ƒ”‹ƒŽƒ…ƒŽ‹„”ƒ…‹×†‡Ž•‹•–‡ƒ‡†‹ƒ–‡‡Ž—•‘†‡
—ƒ•‘Ž—…‹×†‡Ž‡šƒͶͺͺʹͲǡ“—‡’‡”‹–‡…ƒŽ‹„”ƒ”‡Ž•‹•–‡ƒŠƒ•–ƒ‘„–‡‡”˜ƒŽ‘”‡•†‡
ˆ—…‹× †‡ ƒ—–‘…‘””‡Žƒ…‹× › count rate …‘””‡…–‘•Ǥ ƒ”ƒ ‡š’‡”‹‡–‘ †‡ •’ …‘
…‡Ž†‹ŽŽƒ•†‡ͳɊšͳɊǡ‡Ž–‹‡’‘†‡†‹ˆ—•‹×†‡„‡•‡”ƒŽ”‡†‡†‘”†‡ͷʹ•‡…›ȋï‡”‘†‡
’ƒ”–À…—Žƒ•Ȍ•‹‹Žƒ”ƒͳͲǤƒ”ƒ”‡ƒŽ‹œƒ”‡†‹†ƒ•†‡–‹‡’‘–‘–ƒŽ†‡͸ͲͲ•‡…Ǥ
5. Procesamientodedatos
‘• †ƒ–‘• †‡ — ‡š’‡”‹‡–‘ †‡ •’ •‡ ”‡…‘‰‡ ‡ ˆ‘”ƒ †‡ ˆ‹…Š‡”‘ „‹ƒ”‹‘ǡ “—‡
…‘–‹‡‡‹ˆ‘”ƒ…‹×†‡Ž‘•‹ŽŽ‘‡•†‡ˆ‘–‘‡•‡†‹†‘•‡…ƒ†ƒ‡š’‡”‹‡–‘Ǥ‡ˆ‘”ƒ
…‘•‡…—–‹˜ƒǡŽ‘•†ƒ–‘•–‹‡‡“—‡•‡”‡†—…‹†‘•’ƒ”ƒ“—‡•‘Ž‘•‡ƒ’”‘…‡•ƒ†‘•Ž‘•ˆ‘–‘‡•
“—‡’‡”–‡‡…‡ƒ‡˜‡–‘•†‡’ƒ”–À…—Žƒï‹…ƒǡsinglemoleculeǤŽ’”‹‡”’ƒ•‘†‡”‡†—……‹×
›’”‘…‡•ƒ‹‡–‘†‡†ƒ–‘••‡”‡ƒŽ‹œ×…‘‡Ž’”‘‰”ƒƒ–…Š‡ǡ†‡•ƒ””‘ŽŽƒ†‘’‘”‡Ž‰”—’‘
†‡Ž ”‘ˆǤ ڔ‰ ƒ‰‘™•‹ ‡ ‡‹†‡Ž„‡”‰Ǥ ‘•–‡”‹‘”‡–‡ Ž‘• †ƒ–‘• ˆ—‡”‘ ƒƒŽ‹œƒ†‘• ›
˜‹•—ƒŽ‹œƒ†‘• …‘ Ž‘•’”‘‰”ƒƒ•
ȋƒ˜‡‡–”‹…•ǡ ǡȌ›
ǡ†‡•…”‹–‘•ƒ
…‘–‹—ƒ…‹×Ǥ
5.1. FRETtchen
Ž ’”‘‰”ƒƒ †‡ ƒžŽ‹•‹• –…Š‡ ’‡”‹–‡ Žƒ ”‡†—……‹× †‡ †ƒ–‘• › Žƒ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ…‹× †‡
single burst ‘ ”žˆƒ‰ƒ• …ƒ•Ǥ ‘” Ž‘ –ƒ–‘ǡ ‡†‹ƒ–‡ ‡Ž —•‘ †‡ ‡•–‡ ’”‘‰”ƒƒ ‡• ’‘•‹„Ž‡
’ƒ•ƒ” †‡ ˆ‘–‘‡• ‹†‹˜‹†—ƒŽ‡• …‘Ž‡…–ƒ†‘• ‡ — ˆ‹…Š‡”‘ „‹ƒ”‹‘ ȋȗǤ–‡”Ȍ ƒ ‘•–”ƒ”
†‹•–”‹„—…‹‘‡•†‡Žï‡”‘†‡‡˜‡–‘•›•—†—”ƒ…‹×‡ˆ‘”ƒ†‡burstrateǡburstduration
›Žƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡’”‘š‹‹–›”ƒ–‹‘‡ˆ‘”ƒ†‡ˆ‹…Š‡”‘ȋȗǤ–š–ȌǤ‡š’‡”‹‡–‘†‡single
moleculeevent•‡…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ’‘”–”‡•’ƒ”ž‡–”‘•ƒ†‡ˆ‹‹”ǣ
x
Burstdurationǡ‡•…ƒŽ…—Žƒ†‘…‘‘Žƒ†‹ˆ‡”‡…‹ƒ†‡–‹‡’‘‡–”‡‡Ž’”‹‡”‘›ïŽ–‹‘
ˆ‘–א†‡Ž‡˜‡–‘Ǥ‡”‹–‡ƒƒŽ‹œƒ”…ƒ„‹‘•‰”ƒ†‡•‡Žƒ•’”‘’‹‡†ƒ†‡•†‡†‹ˆ—•‹×Ǥ
‡‡”ƒŽ‡–‡ burst duration ‡• …‘•‹†‡”ƒ„Ž‡‡–‡ ƒ›‘” “—‡ ‡Ž –‹‡’‘ †‡
†‹ˆ—•‹×‡†‹‘†‡Žƒ‘Ž±…—ŽƒǤ
x Burst sizeǡ •—ƒ †‡ –‘†‘• Ž‘• ˆ‘–‘‡• ‡ —ƒ ”žˆƒ‰ƒǤ ƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ Ž‘• ‡˜‡–‘•
’”‡•‡–ƒ—ƒ„ƒŒ‘ï‡”‘†‡ˆ‘–‘‡•›ƒ“—‡—…Šƒ•‘Ž±…—Žƒ•–”ƒ•‹–ƒ‡Žfocus
‡Žƒ•”‡‰‹‘‡•’‡”‹ˆ±”‹…ƒ•‡‹–‹‡†‘‡‘•ˆŽ—‘”‡•…‡…‹ƒǤƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡burst
size•‹‰—‡—ƒ…—”˜ƒ‡š’‘‡…‹ƒŽǤ
x Photon rate per burst ‡• †‡–‡”‹ƒ†ƒ ’‘” burst size †‹˜‹†‹†‘ ’‘” burst durationǤ
‡’‡†‡†‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡‡‹•‹×‹†‡Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡ŽˆŽ—‘”׈‘”‘Ǥ
 — ‡š’‡”‹‡–‘ †‡ single molecule, Ž‘• ’ƒ”ž‡–”‘• burst duration › burst site •‡
‡…—‡–”ƒ …‘””‡Žƒ…‹‘ƒ†ƒ• ȋ‹‰ͳͳȌǤ  —ƒ ”‡’”‡•‡–ƒ…‹× „‹†‹‡•‹‘ƒŽ †‡ burst
duration ”‡•’‡…–‘ burst sizeǡ Žƒ ƒ›‘”Àƒ †‡ ‘Ž±…—Žƒ• ‘ ‡˜‡–‘• •‡ •‹– ƒ‰”—’ƒ†‘• ›
’ƒ”ƒŽ‡Ž‘• ƒŽ ‡Œ‡ Ǥ ‘• ‡˜‡–‘• —Ž–‹Ǧ’ƒ”–À…—Žƒ ‘”ƒŽ‡–‡ ’”‡•‡–ƒ burst size › burst
duration’‡…—Ž‹ƒ”ǡ›’—‡†‡•‡”‡Ž‹‹ƒ†‘•‡†‹ƒ–‡Žƒ‘†‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡Ž’ƒ”ž‡–”‘burst
rate†‡–”‘†‡Ž’”‘‰”ƒƒ–…Š‡Ǥ
ƒ–‘Žƒ…‘‘PȋproximityratioȌ•‘…ƒŽ…—Žƒ†‘•ƒ–”ƒ˜±•†‡burstwise’ƒ”ƒƒƒŽ‹œƒ”
Žƒ †‹•–”‹„—…‹× †‡ Žƒ †‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘•Ǥ ‡ ‡•–ƒ ˆ‘”ƒ ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ –…Š‡
…‘•–”—›‡ Š‹•–‘‰”ƒƒ• “—‡ •‘ —ƒ ˆ—…‹× †‡ †‹•–”‹„—…‹× †‡Ž proximity ratio vs ‡Ž
ï‡”‘ †‡ ‡˜‡–‘•ǡ ‡• †‡…‹”ǡ ‡Ž ï‡”‘ †‡ ‡˜‡–‘• “—‡ •‡ ’”‡•‡–ƒ ƒ —ƒ †‹•–ƒ…‹ƒ
†‡–‡”‹ƒ†ƒ ‡–”‡ ˆŽ—‘”׈‘”‘•Ǥ •–‘• Š‹•–‘‰”ƒƒ• ’—‡†‡ ”‡˜‡Žƒ” Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡
302
•—„’‘„Žƒ…‹‘‡• †‡–”‘ †‡ Žƒ —‡•–”ƒǡ †ƒ†‘ Ž—‰ƒ” ƒ †‹•–”‹„—…‹‘‡• Š‡–‡”‘‰±‡ƒ• …‘
ïŽ–‹’Ž‡•’‹…‘•‘žš‹‘•†‡…—”˜ƒ•‰ƒ—••‹ƒƒ•Ǥ’ƒ”–‹”†‡Žƒ†‹•–”‹„—…‹×…‘ˆ‘”ƒ†‡
…—”˜ƒ‰ƒ—••‹ƒƒ‡•’‘•‹„Ž‡‘„–‡‡”†‹˜‡”•ƒ‹ˆ‘”ƒ…‹×ȋ‹‰ͳͳȌǣŽƒposicióncentral†‡Žƒ
…ƒ’ƒƒ†‡‰ƒ—••Šƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒŽ˜ƒŽ‘”†‡‘’ƒ”ƒŽƒ•—„’‘„Žƒ…‹×ǡ‡•†‡…‹”ƒŽƒ
†‹•–ƒ…‹ƒ ‡–”‡ †‘ƒ†‘” › ƒ…‡’–‘”Ǥ Ž área de la campana ‡• Žƒ ‡†‹†ƒ †‡Ž ’‘”…‡–ƒŒ‡
”‡’”‡•‡–ƒ–‹˜‘ †‡ ‡•–ƒ …‘ˆ‘”ƒ…‹× ‡ Žƒ —‡•–”ƒǤ ‹ƒŽ‡–‡ǡ Žƒ anchura ‘ˆ”‡…‡
‹ˆ‘”ƒ…‹× •‘„”‡ Žƒ Š‡–‡”‘‰‡‡‹†ƒ† †‡ Žƒ •—„’‘„Žƒ…‹×ǡ ‡• †‡…‹”ǡ •‹ •‡ –”ƒ–ƒ †‡ —ƒ
…‘ˆ‘”ƒ…‹×†‹ž‹…ƒ‘ž•„‹‡‡•–ž–‹…ƒǤ
‹‰ͳͳǤžŽ‹•‹•†‡†ƒ–‘•’‘”’ƒ”–‡†‡Ž’”‘‰”ƒƒ–…Š‡ǤȋȌ‹ƒ‰”ƒƒʹ‘•–”ƒ†‘Žƒ”‡Žƒ…‹×‡–”‡burst
size › burst durationǤ ƒ”ƒ ‡•’‡…‹‡• …ƒ• ‘ ‡˜‡–‘• †‡ ’ƒ”–À…—Žƒ …ƒ ƒ„‘• ’ƒ”ž‡–”‘• ’”‡•‡–ƒ —ƒ
…‘””‡Žƒ…‹×Ǥ‹‡–”ƒ•“—‡Ž‘•‡˜‡–‘•†‡—Ž–‹Ǧ’ƒ”–À…—Žƒ•—‡Ž‡‘•–”ƒ”—burstsize—…Š‘ƒ›‘”Ǥƒ„‹±
•‡—‡•–”ƒŽƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡‡•–‘•’ƒ”ž‡–”‘•’‘”•‡’ƒ”ƒ†‘ǤȋȌ‹•–”‹„—…‹×†‡burstrateǡ“—‡‡•…ƒŽ…—Žƒ†‘
…‘‘ ‡Ž ”ƒ–‹‘ ‡–”‡ burst size › burst durationǤ ȋȌ À’‹…ƒ †‹•–”‹„—…‹× ’ƒ”ƒ ‡Ž ˜ƒŽ‘” proximity ratio › Žƒ
‹ˆ‘”ƒ…‹×“—‡…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ‡•–ƒ•†‹•–”‹„—…‹‘‡•ǤȋDissertation_GansenA._2008Ȍ
ƒ•‡‰—†ƒˆƒ•‡†‡•’—±•†‡Žƒ‘„–‡…‹×†‡Žƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡proximityratio‡•”‡ƒŽ‹œƒ”
†‘•…‘””‡……‹‘‡•‡Ž‘•†ƒ–‘•ǣ—ƒ†‡‡ŽŽƒ‡•…‘””‡‰‹”‡Ž”—‹†‘†‡Žƒ†‹•–”‹„—…‹×†‡ˆ‘”ƒ
„ƒ•–ƒ–‡ ƒ—–‘ƒ–‹œƒ†ƒǡ › Žƒ •‡‰—†ƒ …‘””‡……‹× ‡• ŽŽƒƒ†ƒ crosscorrelation ‘ crosstalk
correctionǤCrosstalkcorrection…‘•‹•–‡‡ƒƒŽ‹œƒ”Žƒ‡†‹†ƒ†‡Žƒ—‡•–”ƒ•‹’‡”‘
…‘’”‡•‡…‹ƒ†‡Ž‘•†‘•ˆŽ—‘”׈‘”‘•ǡ‡•†‡…‹”ǡ‡—‡•–”‘…ƒ•‘Žƒ‡†‹†ƒ†‡Žƒ”…ƒ†‘
•‹ ’”‡•‡…‹ƒ †‡ ’”‘–‡ÀƒǤ ‡”ž ‡…‡•ƒ”‹‘ –‘ƒ” ‡Ž ˜ƒŽ‘” †‡ proximity ratio ’ƒ”ƒ ‡•–ƒ
‡†‹†ƒ›‡•–ƒ„Ž‡…‡”Žƒ…‘‘‡Ž„Žƒ…‘‘œ‡”‘’ƒ”ƒ‡†‹–ƒ”Ž‘•†‡ž•†ƒ–‘•Ǥ
5.2. ProgramaIGORyORIGIN
Ž ’”‘‰”ƒƒ › ’‡”‹–‡ ”‡ƒŽ‹œƒ” — ƒžŽ‹•‹• ‰”žˆ‹…‘ › ‡•–ƒ†À•–‹…‘ †‡ Ž‘•
Š‹•–‘‰”ƒƒ•Ǥ
303
304
AGRADECIMIENTOS
ǯ‘…ƒ•‹×†‡’‘†‡”–”‡„ƒŽŽƒ”‡ƒ“—‡•–ˆƒ•…‹ƒ–’”‘Œ‡…–‡Šƒ‡•–ƒ–‡”ƒ˜‡ŽŽ‘•ƒ‹†‡˜‡‰ƒ†‡•
ƒ••ƒ†‹ˆÀ…‹ŽǤ”‹‡”†‡–‘–ǡǯƒ‰”ƒ†ƒ”‹ƒƒ‰”ƒ‹”ƒŽƒƒ•‹ǡŽƒ‘‹ƒ“—‡˜ƒ…‘‡­ƒ”ƒ„‡Ž
×‹‡˜ƒ†‡‹šƒ”——–†‡ŽŽ‹„”‡–‡•‹‘–‡•“—‡ǯŠƒƒŒ—†ƒ–†—”ƒ–‡ƒ“—‡•–•
ƒ›•Ǥ ‡•‡ ‡ŽŽƒ ‘ Šƒ‰—±• ‡•–ƒ– …ƒ’ƒ­ †ǯƒ˜ƒ­ƒ” ‡ ƒ“—‡•– ’”‘Œ‡…–‡Ǥ  •‡‰ò‡– ŽŽ‘…
ǯƒ‰”ƒ†ƒ”‹ƒƒ‰”ƒ‹”ƒŽƒ‡˜ƒ†‹”‡…–‘”ƒ†‡–‡•‹ǡƒ”‹ƒ‘Žǡ’‡”†‘ƒ”Ǧ‡Žƒ’‘••‹„‹Ž‹–ƒ–†‡
’‘†‡”–”‡„ƒŽŽƒ”ƒ„ƒ“—‡•–’”‘Œ‡…–‡Ǥ
‹‡–Àˆ‹…ƒ‡––ƒ„±ǯƒ‰”ƒ†ƒ”‹ƒ†‘ƒ”Ž‡•‰”…‹‡•ƒ‡‹“—‡Ž‘ŽŽ’‡”Žƒ†‹•’‘‹„‹Ž‹–ƒ–
†ǯ‡•’ƒ‹‹‡Ž•‰”‘—’‡‡–‹‰•’Žƒ‰ƒ–•†ǯ‹†‡‡•ǤŽ‘”†‹‡”—±•’‡Ž•‡—•—’‘”–‹Žƒ”ƒǤƒ–›
זŠ ’‡” Žǯƒ…‘ŽŽ‹†ƒ ƒ ‡‹†‡Ž„‡”‰ ‹ ‘ˆ‡”‹”Ǧ‡ Žƒ ’‘••‹„‹Ž‹–ƒ– †‡ –”‡„ƒŽŽƒ” ƒŽ •‡— ‰”—’Ǥ
‹ƒŽ‡–ǡ ǯƒ‰”ƒ†ƒ”‹ƒ †‘ƒ” Ž‡• ‰”…‹‡• ƒ ‡ ƒǡ ƒ— ‡”ƒ†×ǡ ’‡” ‡•‡›ƒ”Ǧ‡ ‹
‘ˆ‡”‹”Ǧ‡ ‡Ž –‡— –‡’• †ƒ˜ƒ– †‡ “—ƒŽ•‡˜‘Ž †—„–‡Ǥ …ƒ”ƒ ‡– ”‡…‘”†‘ †‹• †‡Ž †‡•’ƒ–š
‡š’Ž‹…ƒ–…‘‡ƒ—‡–ˆ‡‹ƒDz‡Ž…ƒ’‹›‘‘‘•••dzǤŽƒ‡›‘Ž‘‹Žƒ•ƒ„‡Ž’‡”ŽǯƒŒ—†ƒ
ƒ„‡Ž•‡“—‹’•†‡’—”‹ˆ‹…ƒ…‹×ǤŽƒÖ‹ƒǡ—›—‹Žǯ‡“—‹’†‡Žƒ’‡”ˆƒ…‹Ž‹–ƒ”Ǧ‘•Žƒ˜‹†ƒ
…”‹•–ƒŽȉŽ‘‰”ˆ‹…ƒǤ
ƒ”ƒ˜—ŽŽ‡—‡”ƒ”ƒ–‘–•ƒ“—‡ŽŽ•“—‡†‹ƒƒ†‹ƒǯŠ‡—ˆ‡–”‹—”‡‹ˆ‡Ž‹­ǤŽ˜‘•–”‡…‘•–ƒ–Š‡
ƒ†—”ƒ––‘–•ƒ“—‡–•ƒ›•‹Š‡†‹•ˆ”—–ƒ–‘Ž–ƒ„–‘–•˜‘•ƒŽ–”‡•Ǥƒ’‡–‹–ƒˆƒÀŽƒ†‡Ž•Ǥ
Ž• ƒ–‹…• ͳǡ “—ƒ ˜ƒ‹‰ ƒ””‹„ƒ” ‡ ˜ƒ‹‰ –”‘„ƒ” ƒ„ — ‰”—’ †‡ ‰‡– ‡š…‡’…‹‘ƒŽǤ
ǯƒ‰”ƒ†ƒ”‹ƒ ‡—‡”ƒ”Ǧ˜‘• — ’‡” —Ǥ ‡‘ǡ la divina proteosomalǡ ‰”ƒ…‹ƒ• ’‘” –—• „ƒ‹Ž‡•
Ž‘…‘• › –—• •ƒ„‹‘• …‘•‡Œ‘•Ǥ ƒ ŽŽ‡‰ƒ†ƒ †‡ Ž•ƒ Šƒ …ƒ„‹ƒ†‘ –— ‹”ƒ†ƒǤ —›—ǡ ‰”ƒ…‹ƒ• ’‘”
‡•–ƒ”•‹‡’”‡†‹•’‘‹„Ž‡’ƒ”ƒ–‘ƒ”‘•—ƒ•…ƒÓƒ•‡ƒ…‘ǡ…‘‘ŽǦ‘ˆˆǡǥ’‘”Žƒ•…‘ˆ‡•‹‘‡•
› ’‘” —‡•–”‘• ‘‡–‘• †‡ …‘–‹ŽŽ‡‘• Ž‘…‘•Ǥ ƒÃŽ›•ǡ Žƒ ˆ”ƒ…‡•ƒ ž• ˜‹ƒŒ‡”ƒ › Š‹’’‹‡Ǥ
‘”“—‡˜‹˜‹”…‘–‹‰‘ˆ—‡—ƒ‡š’‡”‹‡…‹ƒ…‘”–ƒǡ’‡”‘…ƒǤ‹‘‡Žǡƒ…‘‡””””Ǩ
”ƒ…‹ƒ•’‘”
–— ƒ›—†ƒ …‹‡–Àˆ‹…ƒ › Žƒ• …‡”˜‡œƒ• ’‘” ”…‹ƒǤ ‘„‡”–Ǧ‘„‡”–‘‘‘ǡ ‰”ƒ…‹ƒ• ’‘” –—• „ƒ‹Ž‡• ›
—‡•–”ƒ• …‘˜‡”•ƒ…‹‘‡• †‡–‘†‘› •‘„”‡–‘†‘Ǥ•–Š‡”ǡ’‡” •‡”Žƒ ‘‹ƒƒ„±•‰ƒ‡• †‡
ï•‹…ƒ ƒŽ Žƒ„‘ ‹ ‡Ž• …ƒˆ‡–‘‡–•Ǥ ‘ǡ ’‘” —‡•–”ƒ• ”‹•ƒ• › „ï•“—‡†ƒ• †‡ ‰‘‘‰Ž‡ Ž‘…ƒ•Ǥ
‘Ž‡–‡ǡ ’‡” •‡” Žƒ ’‡”•‘ƒ ±• †‹˜‡”–‹†ƒ †‡•’”±• †ǯ—ƒ „‹””ƒǤ •–Š‡” ‡Óƒ ’‡” Žƒ –‡˜ƒ
‹”‘‹ƒǡ’‡”“—‡‡–•—ƒ‰”ƒ…‹‡–Àˆ‹…ƒǤŽƒƒ›„‡‹‡”‹‹Ǧƒ‹’‡Ž•”‹—”‡•‹”ƒ–˜À†‡‘•
ˆ”‹‹•Ǥ Žƒ ƒ‡ ’‡Ž• …‘…‡”–• †‡ ‡†”‘ —‡””ƒǤ Žƒ ‹Ž˜‹ƒ ’‡” ŽǯƒŒ—†ƒ ‡ …ƒ†ƒ
•‹…”‘–”‘ƒ†ƒǤŽǯŽ„‡”–’‡”Žƒ•‡˜ƒ†‹•’‘‹„‹Ž‹–ƒ–Ǥ‡ƒ†‡‹‘‡Žƒ†’‡”Ž‡•…‘˜‡”•‡•
†‡…ƒÀƒŽ•‹…”‘–”×Ǥ
ʹ’‡”ŽǯƒŽ‡‰”‹ƒ “—‡ ‡†×ƒ’—Œƒ”Ž‡•‡•…ƒŽ‡• ‹ š‡””ƒ” ƒ„˜‘•ƒŽ–”‡•Ǥ Žƒ ƒ”‹ƒ‹ Žƒ
‘•ƒǡ ’‡” •‡” Ž‡• Dz”—„‹‡•dz ±• †‹˜‡”–‹†‡• ‹ ’‡” ‡•–ƒ” •‡’”‡ †‹•’‘‹„Ž‡• ’‡” ‡•…‘Ž–ƒ” ‡Ž•
‡—•’”‘„Ž‡‹ŽŽ‡•Ǥƒ”‹ǨǨ‘–ǯ‘„Ž‹†‹•“—‡–—Ž‘˜ƒŽ‡•ǨǤŽƒƒ„‹ǡŽƒ†‡‡••ƒ±•†‹˜‡”–‹†ƒ‹ƒ
Žƒ ˜‡‰ƒ†ƒ ”‡•’‘•ƒ„Ž‡Ǥ ”…‹‡• ’‡Ž –‡— ƒ””ו ƒ„ ŽŽ‡– ‹ Žƒ –‡˜ƒ …‘’Ž‹…‹–ƒ–Ǥ •’‡”‘ “—‡ ‡Ž
‘—…ƒÀ’”‘ˆ‡••‹‘ƒŽ•‹‰—‹ˆƒ–•–‹…Ǥ‡ƒ˜‹ǡ’‡”•‡”‡Ž’”À…‡’‡…‡Žƒ”±•‡…‘ǦŠ‹’’‹‡
‹ ‡”‘ŽŽƒ–ǡ ‰”…‹‡• ’‡” ƒ‰—ƒ–ƒ” Ž‡• ‡˜‡• „”‘‡•Ǥ Žƒ —‡”› ’‡” •‡” Žƒ ’‡”•‘ƒ ±•
’‘•‹–‹˜ƒ›’”‡’ƒ”ƒ”Žƒ‹ŽŽ‘”‡’ƒƒ†ƒ‰ƒŽŽ‡‰ƒǤ‡ƒ˜‹†Ǧ’”‹‰ƒ‘ǡ’‡”•‡”Žƒ’‡”•‘ƒ±•
–”ƒ“—‹Žƒ‹’ƒ…‹ˆ‹…ƒ†‘”ƒǤŽƒ‡”…°ǡ’‡”ƒ–‡‹”Ǧ‡‡ˆ‘”ƒ‹‡„‘”‹–‡Ǥ—‹‹‹‹ǡ‹
‹–ƒŽ‹ƒ‘ǡ–—‘’‘†Àƒ•ˆƒŽ–ƒ”Ǥ
”ƒ…‹ƒ•’‘”Ž‘•„—‘‰‹‘”‘›’‘”‡Ž˜‹ƒŒ‡ƒƒ”™‹…“—‡‡
’‡”‹–‹×…‘‘…‡”–‡Ǥ
305
͸’‡Ž•ïŽ–‹•ƒ›•…‘’ƒ”–‹–•Ǥ˜‘•ƒŽ–”‡•‹Ž‰”…‹‡•’‡”‘ˆ‡”‹”Ǧ‡ƒ‹”‡ˆ”‡•…‹”‹—”‡•
…ƒ†ƒ…‘’“—‡ǯŠ‡•‡–‹–ƒ–”ƒ’ƒ†ƒǤŽƒ”‹•ǡŽƒƒ”‡±•‘†‡”ƒ‹‡””‘–ŽŽƒ†ƒǡ‹Žƒ—„‹ƒ
“—‡±•…‘–”‘ŽƒƒŽŽƒ„‘ǤŠǨŽƒ“—‡’‘”–ƒ‹ŽŽ‘”‘†‡Ž‡–•ǤŽƒ„Ž‘Ǧ—‡˜‘ǡ‡‡…ƒ–ƒŽƒ
ˆ‘”ƒ‡“—‡…ƒ†ƒ†Àƒƒ’ƒ”‡…‡•’‘”‡ŽŽƒ„‘…‘–—•‘”‹•ƒǡ•‘„”‡–‘†‘†‡•’—±•†‡…‘‡”Ǥ
Žƒ‡Ž‹ƒ—Œƒƒƒǡ™ƒ–Š‡˜‡”Ǩ‘”–—ƒŽ‡‰”Àƒ›Žƒ„‘…ƒƒ†ƒ†‡ƒ‹”‡ˆ”‡•…‘Ǥ‡‘”†‹ǡƒ–ƒ“—‡
’‘‡×ǡ‰”…‹‡•’‡”Ž‡•–‡˜±•ƒ„”ƒ­ƒ†‡•‹Ž‡•–‡˜‡•‹”ƒ†‡•†‡…‘’Ž‹…‹–ƒ–Ǥ•’‡”‘’‘†‡”
…‡ŽȉŽ‡„”ƒ” —ƒ ˆ‡•–ƒ †‡ †‹•ˆ”‡••‡• „‡ ƒ˜‹ƒ–Ǥ Žƒ ƒ‹ƒ ’‡” •‡” —ƒ ‘‹ƒ ˜ƒŽ‡–ƒ ‹ ’Ž‡ƒ
†ǯƒŽ‡‰”‹ƒǡ’‡”“—±•‡’”‡–‡•—•‘”‹—”‡’”‡’ƒ”ƒ–ǤŠǨ‡•‡•’‡”ƒ—˜‹ƒ–‰‡ˆƒ–•–‹…Ǥ
‡ƒ‹ǡ•‡’”‡–ǯŠ‘Š‡†‹–ǥŠƒ—”‹ƒ†ǯŠƒ˜‡”ƒ””‹„ƒ–ƒ„ƒ•ƒŽŽƒ„‘”ƒ–‘”‹Ǩ
”…‹‡•’‡”—–‘–
‘Ž–‰Ž‘„ƒŽǡ’‡”Ž‡•…‘˜‡”•‡•…ƒ—•ƒŽ•†ǯ—ƒŠ‘”ƒ‹Ž‡•‹†‡‡•’‡”ˆ‡”†‘Ž‡–‡”‹‡•Ǥ•’‡”‘“—‡
‡Ž•‘—•’”‘Œ‡…–‡•‡–˜ƒ‰‹‹‰—ƒŽ†‡„±“—‡Žǯ‡š’‡”‹°…‹ƒ†‡•‡”’ƒ”‡Ǥ
Ž• “—ƒ•‹ ǯǡ ‹‰—‡Ž‘–‡ ’‘” —ƒ• ˆ‹‡•–ƒ• †‡ —‡•…ƒ …ƒ• ȋ“—± Ž‡ ‡•–ƒ”ž ’ƒ•ƒ†‘ ƒŽ
’‘„”‡‹‰—‡ŽȌǤ‡‘•‡’†‡Žƒ—›—’‡”•‡”—…”ƒ…†—”ƒ…‡Ž‹Žƒ–‡˜ƒ˜‹–ƒŽ‹–ƒ–ǤŽ…‘”‘‡Ž
‡’‘˜ǡ’‡”ƒŽ±•†‹˜‡”–‹–†‡–‘–•‹—‰”ƒ–”‡‹‰ƒŽ‡’ƒŽǤŽǯ”‹‘Ž’‡”•‡”—ˆ”‹‹ˆÀ•‹…Ǥ
‡Žƒ†‹’‘”–—†—Žœ—”ƒǤ‡ƒ…‘Ǧƒ…‘ǡ’‡Ž•†‹˜‡†”‡•ǡ†‹Œ‘—•ǡ†‹‡…”‡•ǥ˜ƒŒƒ’‡”–‘–•‡Ž
†‹‡• “—‡ ‡• Šƒ• ”‡„—– ƒ„ …ƒ­‘• †‡ ƒ„‹ƒ ‹ ƒ…—†‹–•Ǥ ‡ ‹ƒ‰‘ǡ ‹„›ǡ ƒ …‡”† ‹
‡”‰‹‘’‡”•‡”‡ŽŠ°Ž‹š±•‘Ž‰—‹•Ǥ
Ž•‡—•…‘’ƒ›•†‡Žƒ„‘Ǥ—ƒ˜ƒ…‘‡­ƒ”‡”‡—’‡–‹–‰”—’†‡mitonenesǡ“—‡ƒ”ƒ
Šƒƒƒ–ƒ—‰‡–ƒ–Ǥƒ„Ž‘‰”ƒ…‹ƒ•’‘”Žƒ•”‹•ƒ•›‰”ƒ…‹ƒ•’‘”–—ƒ›—†ƒ…‹‡–Àˆ‹…ƒǤ•–‘›—›
•‡‰—”ƒ“—‡˜ƒ•ƒŽŽ‡‰ƒ”—›Ž‡Œ‘•ǡ˜ƒŽ‡•—…Š‘Ǥ•ƒ”ǡ–—‡•–ƒ…‹ƒˆ—‡„”‡˜‡’‡”‘—‡•–”ƒ•
‰—‡””ƒ•†‡ƒ”‹…‡•ï‹…ƒ•Ǥ—’’‹ǡ—’’‹ž‹‘‡‡Ž…ƒ‹‘“—‡“—‡†ƒ›Šƒœ‡Žˆƒ˜‘”†‡‹”ƒ
Žƒ•…Žƒ•‡•†‡†ƒœƒŽ‘•˜‹‡”‡•Ǥ‡‹…›ǡ’‘”•‡”Žƒž•†—Ž…‡†‡Ž‰”—’‘Ǥ”‘ǡ–Šƒ•ˆ‘”–Š‡
…Šƒ…‡–‘‘™›‘—ƒ†Š‘’‡–‘‡Œ‘›•–‹ŽŽ‘”‡Œƒœœ…‘…‡”–•™‹–Š›‘—Ǥ‡„Ǧ—‘‘’‘”
ƒ›—†ƒ”‘•ƒ…”‡…‡”…‹‡–Àˆ‹…ƒ‡–‡…ƒ†ƒ†ÀƒǤˆ‹ƒŽ‡–ƒŽƒ‡˜ƒ”‹•Ǧ’ƒŽ‡–ƒǡ‰”ƒ…‹ƒ•’‘”
–— ƒ›—†ƒ †Àƒ ƒ †Àƒǡ ’‘” –—• ‰ƒƒ• †‡ ˆƒ…‹Ž‹–ƒ”‡ Ž‘• †Àƒ• †‹ˆÀ…‹Ž‡• › Žƒ• ‹”ƒ†ƒ• †‡
…‘’Ž‹…‹†ƒ†Ǥ‹–ÀŽ‘•†‘•ïŽ–‹‘•ƒÓ‘•Š—„‹‡”ƒ•‹†‘—›†‹ˆ‡”‡–‡•Ǥ
†‹• †‡ Žǯƒ„‹‡– †‡Ž Žƒ„‘ ‘ ’‘†Àƒ †‡‹šƒ” †ǯƒ‰”ƒ‹” ƒ Žƒ ‡˜ƒ ‰”ƒ ƒ‹‰ƒ ‹ …‘’ƒ›ƒǤ
‡”‡ǡ –”‘„ƒ”Ǧ–‡ ǯŠƒ ˆ‡– …”°‹š‡” ‹ ƒ†—”ƒ” ‘Ž–Ǥ ”…‹‡• ’‡Ž• ‹–Ǧƒ–•ǡ Ž‡• •‹…”‘–”‘ƒ†‡•ǡ
‡Ž•„ƒŽŽ•ƒŽŽƒ„‘‹Ž‡•‰ƒ‡•†‡…—‹†ƒ”†‡–‘–•ǤŽ’‡‹š‡–•‡”ž—’”‹˜‹Ž‡‹‰‹ƒ–ƒ„ƒ“—‡•–•†‘•
’‡†ƒ••‘†‡’ƒ”‡•Ǥ
Ž‡• ‡‡• †‡ ‡‹†‡Ž„‡”‰ ’‡” •‡” ‰‡‹ƒŽ• ‹ ‘ˆ‡”‹”Ǧ‡ Žƒ ’‘••‹„‹Ž‹–ƒ– †‡ †‹•ˆ”—–ƒ” †‡ –”‡•
‡•‘•ƒ‡—–•…ŠŽƒ†ǤŽǯ”‹‘Ž’‡”Žƒ–‡˜ƒ‰‡‡”‘•‹–ƒ–ǡ‰”…‹‡•’‡”…‘’ƒ”–‹”‡Ž•–‡—•ƒ‹…•
ƒ„ ‹ǡ ‹ •‘„”‡–‘– ‰”…‹‡• ’‡” Ž‡• ŽŽƒ”‰—‡• …‘˜‡”•‡•Ǥ ŠǨ ’‡”“—‡ ‡…ƒ”ƒ ‡• “—‡†‡
‘Ž–‡•Œƒ•†‡•™‹‰’‡”‹ŽŽ‘”ƒ”‡Ž•“—‹…•Ǥ
‡—ƒƒǡ’‡”•‡”‡Žˆ‹†‡Žƒ‹…“—‡‡•…‘Ž–ƒ‹‡š’Ž‹…ƒ‡Ž“—°•‡–Ǥ”‡…“—‡‡–•—ƒ†‡Ž‡•
’‡”•‘‡•“—‡‹ŽŽ‘”‡…‘…‡‹šǤŽǯ”ƒ—ǡ’‡”“—±ǯ‡•–•ƒŒ—†ƒ–ƒ…”°‹š‡”ǤŽƒŽƒ”ƒ’‡”
•‡”—„—†Šƒ‡•’‹”‹–—ƒŽǤŽ•‡•…ƒŽƒ†‘”•’‡Ž•…ƒ’•†‡•‡ƒƒ†‡”‹—”‡•‹‡•…ƒŽƒ†ƒǤŽƒ‰‡–
†ǯ”ƒ•—• ’‡” Ž‡• •‡”ƒ–‡• †‡ ˜‹Ǥ Ž• ƒ‹…• †‡ ƒ– ‘Žǡ ’‡Ž• ‡•–‹—• †‡ Žƒ ‹ˆƒ–‡•ƒ ±•
†‹˜‡”–‹–•Ǩ…ƒ†ƒ‡•–‹—‡”ƒ—ƒ‘˜ƒƒ˜‡–—”ƒǤ‡Ž˜‡Ã•†‡ƒ–†”‡—’‡”Ž‡•…‘˜‡”•‡•ƒ
–”ƒ˜±•†‡Ž’ƒ–‹‹‡Ž•„‡”‡ƒ”•Ǥ
Ž‡•‡‡•†‡Ž…‘Ž‡ǣ‹”‡‹ƒǡƒǡƒ‹–‡‹‹Ǥ‡”•‡”‹…‘†‹…‹‘ƒŽ•ǡ’‡”•‡”ǦŠ‹•‡’”‡
‡…ƒ”ƒ“—‡‡Ž•ƒ›•‹Ž‡•‡š’‡”‹°…‹‡•‡•†‹•–ƒ…‹Ã‡ˆ‘”ƒ†‡•‡”ǤŽƒ‹”‡‹ƒ’‡”Žƒ–‡˜ƒ
306
ƒŽ‡‰”‹ƒǡ ƒ Žǯ‹ ’‡” •‡” Žƒ ˆ‹†‡Ž …‘ˆ‹†‡–ǡ ƒ Žƒ ƒ‹–‡ ’‡” Žƒ •‡˜ƒ –‡†”‡•ƒ ‹ ’”‘–‡……‹×ǡ ‹ ƒ
Žǯƒ ’‡” •‡” –ƒ …ƒǤ ƒ “—‡†ƒ– ‡””‡”ƒ ‡Ž• †‹‡• †‡ …‘ŽÖ‹‡• ‹ ’‘•–‡”‹‘”• ˜‹ƒ–‰‡–•Ǣ
ƒ‡ ƒ†—”ƒ– ‹ ‡•’‡”‘ “—‡ Žƒ ‘˜ƒ ‡–ƒ’ƒ ‡ Žƒ “—‡ —• ‡†‹•‡— •‹‰—‹ Žƒ ±• ˆ‡Ž‹­ ‹
”ƒ†‹ƒ–Ǥ ‡”“—° Š‡— –”‘„ƒ– —• …‘’ƒ›• †‡ …ƒÀ “—‡ ‡•–‹… •‡‰—”ƒ —• …—‹†ƒ”ƒ …‘ —•
‡”‡‹š‡—ȋƒ‹ǡ‘‰‡”ǡƒ—”‹‹”‹‘ŽȌǤ
Ž‡• Ž‘„‡•ǡ ƒ ‹ ƒ–Ž‹ƒ ’‡” Ž‡• “—‡†ƒ†‡• ‘ •‘Ž—…‹‘‡ ‡Ž × ‹ — ˜‹ƒ–‰‡ ƒ ؋••ƒ
‹‘Ž˜‹†ƒ„Ž‡Ǥ–—ï’‡”ˆ‡”Ǧ‡•‡’”‡…‘•–ƒ–ǡ’‡”“—‡‡…ƒ”ƒ‡•“—‡†‡–ƒ–‡•…‘•‡•’‡”
ƒ’”‡†”‡‹‡•’‡”‘•‡’”‡–‡‹”Ǧ–‡„‡ƒ’”‘’Ǥ
Ž• †‡ Žƒ ‹ ȋ‡Ž‡ǡ ‹†ƒǡ ‘–š‡ǡ ƒ”×ǡ ”‹•ǡ ‡ƒǡ ƒǡ ƒ””›ǡ ƒ˜‹†ǡ ‡ƒǡ Ž„‡”–‘–ǡ
ƒ†”ƒǡƒ”ƒȌ’‡”•‡”‡Ž‰”—’±•†‹‹…ǡ’‡”‡…‡••‹–ƒ”‹Žƒ‹Ž•‹…ƒ†‡‡•’‡”ƒ…ƒ„ƒ”
‘”‰ƒ‹–œƒ–—•‘’ƒ”Ǥ‡Ž•˜‹ƒ–‰‡•ǡ•‘’ƒ”•‹‡–ƒ‡•ƒ–‡•–‡–‹“—‡•ǡŽ‡•Š‘”‡•ƒŽ„ƒ”†‡
ˆƒ…—Ž–ƒ– ‹ ˆ‡””‘…ƒ””‹Ž•Ǥ ‡”“—‡ •‘— —ƒ ’ƒ”– ‘Ž– ‹’‘”–ƒ– †‡ Žƒ ‡˜ƒ ˜‹†ƒ ‹ ǯƒ‰”ƒ†ƒ
’‡•ƒ”“—‡‡—•‡•‘•–‹†”‡—ƒ’‡–‹–‘ƒŽ„ƒ‡–”‡‘•ƒŽ–”‡•‹ƒ‹šÀ’‘†”‡†‡‹šƒ”
†‡’ƒ”Žƒ”†‡‰ƒ–•Ǥ…‘…”‡–ǡƒŽǯ‹†ƒǡƒ”…ǡ‘–•‡ǡƒ”׋”‹•’‡Ž•‡„ƒ„•‹’”‘˜‹–œƒ–•‹
‡Ž• –‡’• “—‡ ’ƒ••‡ Œ—–•Ǥ ‘‘ ‰”…‹‡• ’‡” Šƒ˜‡”Ǧ‡ †‡…‹†‹– ƒ ‡•–—†‹ƒ” „‹‘“—À‹…ƒ ‹
”‡…‘”†ƒ” “—ƒ š—–ƒ˜ƒ ’ƒ’ƒ”‡”‡• ƒŽ ‡–”ƒ” ƒ …Žƒ••‡ ‘ ’”…–‹…ƒ˜ƒ ‘’‡”ƒ…‹‘• ƒ ”ƒ–‘Ž‹• ‡
‡•–ƒ–•ǥ‡Œ‡‡Œ‡Ǥ–—‹†ƒǡ’‡”Žƒ–‡˜ƒ•‹…‡”‹–ƒ–Ǥ‡”•—ƒƒ”‡„”—–ƒŽǨǤŽƒ‘–š‡’‡”
•‡”Žǯ‘”‰ƒ‹–œƒ†‘”ƒ†‡Ž‡•‘‰—†‡•ǤŽƒ”‹•’‡”Žƒ–‡˜ƒ…‘’”‡••‹×‹–‡†”‡•ƒǤŽƒ”…‹
Žǯƒ”×’‡”•‡”‡Ž•–‹‘Ȁ–‹ƒ†‡Ž‡•‘•–”‡•“—‡†ƒ†‡•†‡„”—‹š‡•ǤŠǨƒŽƒ
‡‘–ƒ’‡”•‡”Žƒ
Š‡”’ƒ ±• ‘Ž‘‰—‹ ‹ ±• „”—‹š‡–ƒ †‡ –‘–•Ǥ ”…‹‡• ’‡” Ž‡• ‹–• •‡˜‹ŽŽƒ‡• ‹ ’‡” •‡” …‘’
†ǯƒ‹”‡ˆ”‡•…‡—‘‡–†‹ˆÀ…‹ŽǤ
‹ƒŽ‡–‡ǡ ƒ Žƒ ‡˜ƒ ˆƒ‹Ž‹ƒǤ Žƒ ƒ”‹„‡Ž ‹ ‡ ƒŽ‡–Àǡ ’‡” Žǯƒ…‘ŽŽ‹†ƒ ‹ ’‡” •‡–‹”Ǧ‡ –ƒ
‡•–‹ƒ†ƒ‡–”‡˜‘•ƒŽ–”‡•–‘–•‡Ž•†‹••ƒ„–‡•†—”ƒ–•—•ƒ›•ǤŽ•Š‡”‘••‹•••‘•ǡ’‘”•‡”
–ƒ ƒ…‘‰‡†‘”‡•Ǥ ‡–‡ǡ ’‡” •‡” ‡Ž ‡— •‡‰‘ ’ƒ”‡ǡ ’‡” …—‹†ƒ”Ǧ‡ Œƒ †‡• †‡ “—‡ ‡”ƒ —
…‹‰”‘‡–‹’‡”ˆ‡”Ǧ‡”‹—”‡Ǥ”‡…“—‡‰”…‹‡•ƒ–—Š‡ƒ’”±•ƒˆ‡”„”‘‡•‹ˆ—‰‹”†‡Ž•…‘’•“—‡
†‡˜‡‰ƒ†‡•‡•‘ˆ‡”‡‹šŽƒ˜‹†ƒǤŽ’ƒ’ƒ’‡”“—±•‡–ƒƒ†ƒ””‡”ƒ•‡–ƒƒƒ‡•‘’”±ƒ„
Žƒˆ‘”­ƒ’‡”•‡‰—‹”‡†ƒ˜ƒ–Ǥƒ’ƒǡ‡•’‘”–‹“—‡‡•–ƒ’”‘ˆ‡•‹×‡ˆƒ•…‹ƒǤ‘”“—‡Žƒ”ƒœ×
†‡ ‹ ’ƒ•‹× ’‘” Žƒ …‹‡…‹ƒ ‡• ‡Ž ‡•–À—Ž‘ †‡ ‡…‘–”ƒ” •‘Ž—…‹× ƒ Žƒ• „ƒ–ƒŽŽƒ• “—‡ ‘•
‡…‘–”ƒ‘• †—”ƒ–‡ ‡Ž …ƒ‹‘ ŽŽƒƒ†‘ ˜‹†ƒǤ Žƒ ƒ”‡ ’‡” •‡”ǦŠ‹ Ǥ ‡” Žƒ –‡˜ƒ
˜‹–ƒŽ‹–ƒ–ǡ ’‘•ƒ”Ǧ–‡ —‡• ”ƒ“—‡–‡• ‹ …ƒ‹ƒ” ’‡” Žƒ ƒŽŽ †‡ ƒ ‡ ’Ž‡ƒ ‡˜ƒ†ƒǡ „ƒŽŽƒ” ƒ
…ƒ•ƒ‡–”‡‡•–•’Žƒšƒ–”‘„ƒ‘Ž‡•‹–•†‡ŽŽ—ƒ’Ž‡ƒƒŽ„ƒŽ…׆‡ƒ–‘ŽǤ–•Žƒ‹ŽŽ‘”
’‡”•‘ƒ“—‡…‘‡…Ǥ
307
308
BIBLIOGRAFÍA
Š‡–‘˜ǡ ǡ Ǥ Ǥ ‘’‘˜ǡ ‡– ƒŽǤ ̶ȏ••‘…‹ƒ–‹‘ ‘ˆ –Š‡ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ȋȌ ‰‡‡
’‘Ž›‘”’Š‹•™‹–Š’Š›•‹…ƒŽ’‡”ˆ‘”ƒ…‡‘ˆƒ–ŠŽ‡–‡•ȐǤ̶‹œ‹‘ŽŠ‡Ž‘˜‡ƒ36ȋʹȌǣͳʹͳǦͷǤ
Ž„”‹‰ǡǤǡǤ
”‹ˆˆ‹–Šǡ‡–ƒŽǤȋͳͻ͹͹ȌǤ̶••‘…‹ƒ–‹‘‘ˆƒ’”‘–‡‹•–”—…–—”‡‘ˆ’”‘„ƒ„Ž‡‡„”ƒ‡†‡”‹˜ƒ–‹‘™‹–Š
‡ƒ…‡ŽŽ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ‡ƒ”‹–•‘”‹‰‹‘ˆ”‡’Ž‹…ƒ–‹‘Ǥ̶”‘…ƒ–Ž…ƒ†…‹74ȋͶȌǣͳ͵ͶͺǦͷʹǤ
Ž‘•‘Ǧ‘–‡•ǡ Ǥǡ Ǥ Ǥ ƒ•–”‘ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲͺȌǤ ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘”• ǡ ͳ ƒ† ʹǣ ƒ
•‡ƒ”…Šˆ‘”˜ƒ”‹ƒ–•ȀŠƒ’Ž‘–›’‡•ƒ†–Š‡”‹•‘ˆ…ƒ”†‹ƒ…Š›’‡”–”‘’Š›Ǥ̶‹•ƒ”‡”•25ȋ͵Ȍǣͳ͵ͳǦͻǤ
Ž˜ƒ”‡œǡǤǡǤǤ‘”ƒ‘ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͺȌǤ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”ȋȌ‰‡‡˜ƒ”‹ƒ–‹‘ƒ†”‹•‘ˆ
Žƒ–‡Ǧ‘•‡–ŽœŠ‡‹‡”̵•†‹•‡ƒ•‡Ǥ̶ŽœŠ‡‹‡”•‹•13ȋ͵Ȍǣʹ͹ͷǦͺͲǤ
–‘•Š‡…Š‹ǡ Ǥ ƒ† Ǥ Ǥ ‘‰‡Šƒ‰‡ ȋͳͻͻͷȌǤ ̶‹•–‹…– ”‘Ž‡• ˆ‘” –™‘ ’—”‹ˆ‹‡† ˆƒ…–‘”• ‹ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ‘ˆ
‡‘’—•‹–‘…Š‘†”‹ƒŽǤ̶‘Ž‡ŽŽ‹‘Ž15ȋͳʹȌǣ͹Ͳ͵ʹǦͶʹǤ
–‘•Š‡…Š‹ǡǤǡǤǤ‘‰‡Šƒ‰‡ǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͻ͹ȌǤ̶Š‡
Ǧ„‘š‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”šŽǦ–
„‹†•ƒ•ƒ–‡–”ƒ‡”–‘ƒ…–‹˜ƒ–‡„‹†‹”‡…–‹‘ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘Ǥ̶16ȋͳͳȌǣ͵ͳͻͺǦʹͲ͸Ǥ
•‹Ǧƒ›—‡Žƒǡ Ǥǡ Ǥ ‡Žǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲͶȌǤ ̶ ‘‘‡”Ǧ–‘Ǧ–”‹‡” –”ƒ•‹–‹‘ ‘ˆ –Š‡ Š—ƒ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ
–”ƒ•…”‹’–‹‘ –‡”‹ƒ–‹‘ ˆƒ…–‘” ȋȌ ‹• ƒ••‘…‹ƒ–‡† ™‹–Š ƒ Ž‘•• ‘ˆ ‹ ˜‹–”‘ ƒ…–‹˜‹–›Ǥ̶ ‹‘Ž Š‡
279ȋͳͷȌǣͳͷ͸͹ͲǦ͹Ǥ
•‹Ǧƒ›—‡Žƒǡ Ǥǡ Ǥ …Š™‡†ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲͷȌǤ ̶Š‡ Š—ƒ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ –‡”‹ƒ–‹‘ ˆƒ…–‘”
ȋȌ‹•ˆ—ŽŽ›ƒ…–‹˜‡‹˜‹–”‘‹–Š‡‘Ǧ’Š‘•’Š‘”›Žƒ–‡†ˆ‘”Ǥ̶‹‘ŽŠ‡280ȋʹ͹ȌǣʹͷͶͻͻǦͷͲͷǤ
––ƒ”†‹ǡ
Ǥƒ†
Ǥ…Šƒ–œȋͳͻͺͺȌǤ̶‹‘‰‡‡•‹•‘ˆ‹–‘…Š‘†”‹ƒǤ̶—‡˜‡ŽŽ‹‘Ž4ǣʹͺͻǦ͵͵͵Ǥ
––ƒ”†‹ǡ Ǥǡ Ǥ ‘‡†ƒǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͻͷȌǤ ̶‘’Ž‡‡–ƒ–‹‘ ƒ† •‡‰”‡‰ƒ–‹‘ „‡Šƒ˜‹‘” ‘ˆ †‹•‡ƒ•‡Ǧ…ƒ—•‹‰
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ—–ƒ–‹‘•‹…‡ŽŽ—Žƒ”‘†‡Ž•›•–‡•Ǥ̶‹‘…Š‹‹‘’Š›•…–ƒ1271ȋͳȌǣʹͶͳǦͺǤ
ƒ””‹‡–‘•ǡ Ǥǡ Ǥ ‘Ž’‹‹ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͻ͸ȌǤ ̶ —…Ž‡ƒ” †‡ˆ‡…– ‹ –Š‡ Ͷ’ͳ͸ ”‡‰‹‘ ’”‡†‹•’‘•‡• –‘ —Ž–‹’Ž‡
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ†‡Ž‡–‹‘•‹ˆƒ‹Ž‹‡•™‹–Š‘Žˆ”ƒ•›†”‘‡Ǥ̶Ž‹˜‡•–97ȋ͹Ȍǣͳͷ͹ͲǦ͸Ǥ
‡Ž‹ǡǤǤǡǤǤŒ‘”ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲ͹ȌǤ̶••‘…‹ƒ–‹‘•–—†›‘ˆ–™‘‰‡‡–‹…˜ƒ”‹ƒ–•‹‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘
ˆƒ…–‘”ȋȌ‹ŽœŠ‡‹‡”̵•ƒ†ƒ”‹•‘̵•†‹•‡ƒ•‡Ǥ̶‡—”‘•…‹‡––420ȋ͵Ȍǣʹͷ͹Ǧ͸ʹǤ
‹ƒ…Š‹ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ ‡Ž–”ƒ‡ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͺͻȌǤ ̶’‡…‹ˆ‹… ”‡…‘‰‹–‹‘ ‘ˆ …”—…‹ˆ‘” „› —…Ž‡ƒ” ’”‘–‡‹ ͳǤ̶
…‹‡…‡243ȋͶͺͻͶ–ͳȌǣͳͲͷ͸ǦͻǤ
‘‡•…Šǡ Ǥǡ Ǥ ‡„‡”Ǧ‘–ˆ‹ǡ ‡– ƒŽǤ ̶ ”‡’ƒ‹” ‹ ‘”‰ƒ‡ŽŽ‡•ǣ ƒ–Š™ƒ›•ǡ ‘”‰ƒ‹œƒ–‹‘ǡ ”‡‰—Žƒ–‹‘ǡ ”‡Ž‡˜ƒ…‡ ‹
†‹•‡ƒ•‡ƒ†ƒ‰‹‰Ǥ̶‹‘…Š‹‹‘’Š›•…–ƒ1813ȋͳȌǣͳͺ͸ǦʹͲͲǤ
‘‰‡Šƒ‰‡ǡǤǤǡǤ‘—••‡ƒ—ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͺȌǤ̶Š‡Žƒ›‡”‡†•–”—…–—”‡‘ˆŠ—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ—…Ž‡‘‹†•Ǥ̶
‹‘ŽŠ‡283ȋ͸Ȍǣ͵͸͸ͷǦ͹ͷǤ
‘ƒ™‹–œǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Ǥ Žƒ›–‘ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲ͸ȌǤ ̶‹–‹ƒ–‹‘ ƒ† „‡›‘†ǣ —Ž–‹’Ž‡ ˆ—…–‹‘• ‘ˆ –Š‡ Š—ƒ
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ƒ…Š‹‡”›Ǥ̶‘Ž‡ŽŽ24ȋ͸Ȍǣͺͳ͵ǦʹͷǤ
”‘™ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Š‹‡ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻ͹ͺȌǤ ̶—ƒ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ ǣ ƒƒŽ›•‹• ‘ˆ ͹ ˆ”‘ –Š‡ ‘”‹‰‹ ‘ˆ
”‡’Ž‹…ƒ–‹‘Ǥ̶”‘…ƒ–Ž…ƒ†…‹75ȋʹȌǣ͹͵ͷǦͻǤ
ƒƒ•ƒ—†”ƒǡǤǡǤǤƒ‰ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲ͵ȌǤ̶”ƒ•…”‹’–‹‘–‡”‹ƒ–‹‘ƒ––Š‡‘—•‡‹–‘…Š‘†”‹ƒŽǦ•–”ƒ†
’”‘‘–‡” †‹•–ƒŽ •‹–‡ ”‡“—‹”‡• ƒ Ȁ ”‹…Š •‡“—‡…‡ ‘–‹ˆ ƒ† •‡“—‡…‡ •’‡…‹ˆ‹… „‹†‹‰
’”‘–‡‹•Ǥ̶—”‹‘…Š‡270ȋ͸ȌǣͳͳʹͺǦͶͲǤ
ƒ—‰‘˜‹ǡ Ǥǡ Ǥ ƒ›ƒ”†ǡ ‡– ƒŽǤ ̶Š‡ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ˆ—…–‹‘• ‹ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ „ƒ•‡
‡š…‹•‹‘”‡’ƒ‹”Ǥ̶‡’ƒ‹”ȋ•–Ȍ9ȋͳͲȌǣͳͲͺͲǦͻǤ
‘–‡›ǡ Ǥ ƒ† Ǥ Ǥ Šƒ†‡Ž ȋʹͲͲ͸ȌǤ ̶˜‹†‡…‡ ˆ‘” ƒ ‡ƒ”Ž› ‰‡‡ †—’Ž‹…ƒ–‹‘ ‡˜‡– ‹ –Š‡ ‡˜‘Ž—–‹‘ ‘ˆ –Š‡
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ˆƒ‹Ž› ƒ† ƒ‹–‡ƒ…‡ ‘ˆ ” ‡–Š›Ž–”ƒ•ˆ‡”ƒ•‡ ƒ…–‹˜‹–› ‹
Š—ƒ–ͳƒ†–ʹǤ̶‘Ž˜‘Ž63ȋͷȌǣ͹Ͳ͹Ǧͳ͹Ǥ
”‘–‡ƒ—ǡǤǤǡǤǤ–‹‡”—ǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͻͻȌǤ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ”‡’ƒ‹”’ƒ–Š™ƒ›•Ǥ̶—–ƒ–‡•434ȋ͵Ȍǣͳ͵͹ǦͶͺǤ
—ŽŽ‡ǡǤǤǡǤƒ‰ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲ͹ȌǤ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒƒ•ƒ…”‹–‹…ƒŽ–ƒ”‰‡–‘ˆ–Š‡…Š‡‘–Š‡”ƒ’—–‹…ƒ‰‡–…‹•’Žƒ–‹‹
Š‡ƒ†ƒ†‡……ƒ…‡”Ǥ̶‹‘‡‡”‰‹‘‡„”39ȋͳȌǣͶ͵ǦͷͲǤ
Šƒ‰ǡǤǤƒ†ǤǤŽƒ›–‘ȋͳͻͺͶȌǤ̶”‡…‹•‡‹†‡–‹ˆ‹…ƒ–‹‘‘ˆ‹†‹˜‹†—ƒŽ’”‘‘–‡”•ˆ‘”–”ƒ•…”‹’–‹‘‘ˆ‡ƒ…Š
•–”ƒ†‘ˆŠ—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽǤ̶‡ŽŽ36ȋ͵Ȍǣ͸͵ͷǦͶ͵Ǥ
Šƒ‰ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Ǥ ‹š•‘ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͺ͸ȌǤ ̶‹‘” –”ƒ•…”‹’–‹‘ ‹‹–‹ƒ–‹‘ ‡˜‡–• ‹†‹…ƒ–‡ –Šƒ– „‘–Š Š—ƒ
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ’”‘‘–‡”•ˆ—…–‹‘„‹†‹”‡…–‹‘ƒŽŽ›Ǥ̶‘Ž‡ŽŽ‹‘Ž6ȋͳȌǣʹͻͶǦ͵ͲͳǤ
Š‘ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Ǥ ƒǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͻͺȌǤ ̶ ‘˜‡Ž Ǧ„‹†‹‰ ’”‘–‡‹ „‘—† –‘ –Š‡ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ ‹‡” ‡„”ƒ‡
”‡•–‘”‡•–Š‡—ŽŽ—–ƒ–‹‘‘ˆ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽŠ‹•–‘‡„ˆʹ’‹ƒ……Šƒ”‘›…‡•…‡”‡˜‹•‹ƒ‡Ǥ̶‘Ž‡ŽŽ‹‘Ž
18ȋͳͲȌǣͷ͹ͳʹǦʹ͵Ǥ
Š‘‹ǡǤǤǡǤ‹ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͳȌǤ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”ȋ–Ȍƒ††‹ƒ„‡–‡•Ǥ̶‹ƒ„‡–‡•‡•Ž‹
”ƒ…–54Suppl2ǣ͵ǦͻǤ
ƒ‹”ƒ‰Š‹ǡǤǤǡ
ǤǤŠƒ†‡Žǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͻͷȌǤ̶††‹–‹‘‘ˆƒʹͻ”‡•‹†—‡…ƒ”„‘š›ŽǦ–‡”‹ƒŽ–ƒ‹Ž…‘˜‡”–•ƒ•‹’Ž‡
„‘šǦ…‘–ƒ‹‹‰’”‘–‡‹‹–‘ƒ–”ƒ•…”‹’–‹‘ƒŽƒ…–‹˜ƒ–‘”Ǥ̶‘Ž‹‘Ž249ȋͳȌǣͳͳǦʹͺǤ
ƒ‹”ƒ‰Š‹ǡǤǤǡ
ǤǤŠƒ†‡Žǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͻͷȌǤ̶—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”ƒ†’”‘‘–‡”•’ƒ…‹‰
‹–‡‰”‹–›ƒ”‡”‡“—‹”‡†ˆ‘”–”ƒ•…”‹’–‹‘‹‹–‹ƒ–‹‘Ǥ̶‹‘…Š‹‹‘’Š›•…–ƒ1271ȋͳȌǣͳʹ͹Ǧ͵ͶǤ
‹ˆˆŽ‡›ǡǤǤƒ†Ǥ–‹ŽŽƒȋͳͻͻͳȌǤ̶…Ž‘•‡”‡Žƒ–‹˜‡‘ˆ–Š‡—…Ž‡ƒ”ǡ…Š”‘‘•‘ƒŽŠ‹‰ŠǦ‘„‹Ž‹–›‰”‘—’’”‘–‡‹
ͳ‹›‡ƒ•–‹–‘…Š‘†”‹ƒǤ̶”‘…ƒ–Ž…ƒ†…‹88ȋͳ͹Ȍǣ͹ͺ͸ͶǦͺǤ
309
‹ƒ”†‘ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ —•‹……‘ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲ͵ȌǤ ̶…‡–›Žƒ–‹‘ ƒ† Ž‡˜‡Ž ‘ˆ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ‹
•‡˜‡”ƒŽ‘”‰ƒ•‘ˆ›‘—‰ƒ†‘Ž†”ƒ–•Ǥ̶‹‘…Š‡‹‘’Š›•‡•‘—301ȋͳȌǣͳͺ͹ǦͻͳǤ
•–”ƒ†ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ ƒŽ‡„‡”‰ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲͶȌǤ ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ”‡‰—Žƒ–‡• – …‘’›
—„‡”‹ƒƒŽ•Ǥ̶—‘Ž
‡‡–13ȋͻȌǣͻ͵ͷǦͶͶǤ
•–”ƒ†ǡǤǤǡǤ‡”œ‹‘‰Ž—ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲ͹ȌǤ̶”‘‰”‡••‹˜‡’ƒ”‹•‘‹•‹‹…‡™‹–Š”‡•’‹”ƒ–‘”›Ǧ…Šƒ‹Ǧ†‡ˆ‹…‹‡–
†‘’ƒ‹‡‡—”‘•Ǥ̶”‘…ƒ–Ž…ƒ†…‹104ȋͶȌǣͳ͵ʹͷǦ͵ͲǤ
›‘ǡ Ǥǡ Ǥ ‘”ƒǡ ‡– ƒŽǤ ̶Š‡ …Šƒ’‹‘•̵ ‹–‘…Š‘†”‹ƒǣ ‹• ‹– ‰‡‡–‹…ƒŽŽ› †‡–‡”‹‡†ǫ ”‡˜‹‡™ ‘
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽƒ†‡Ž‹–‡ƒ–ŠŽ‡–‹…’‡”ˆ‘”ƒ…‡Ǥ̶Š›•‹‘Ž
‡‘‹…•43ȋͳ͵Ȍǣ͹ͺͻǦͻͺǤ
ƒŽ‡„‡”‰ǡǤǡǤ
ƒ•’ƒ”‹ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲʹȌǤ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”•ͳƒ†ʹƒ…–‹˜ƒ–‡–”ƒ•…”‹’–‹‘
‘ˆŠ—ƒ–Ǥ̶ƒ–
‡‡–31ȋ͵ȌǣʹͺͻǦͻͶǤ
‡”ƒ†‡œǦ‹Ž˜ƒǡ Ǥǡ Ǥ ƒ”–‹‡œǦœ‘”‹ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͻ͹ȌǤ ̶Š‡ Š—ƒ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ –‡”‹ƒ–‹‘
ˆƒ…–‘”ȋȌ‹•ƒ—Ž–‹œ‹’’‡”’”‘–‡‹„—–„‹†•–‘ƒ•ƒ‘‘‡”ǡ™‹–Š‡˜‹†‡…‡’‘‹–‹‰–‘
‹–”ƒ‘Ž‡…—Žƒ”Ž‡—…‹‡œ‹’’‡”‹–‡”ƒ…–‹‘•Ǥ̶16ȋͷȌǣͳͲ͸͸Ǧ͹ͻǤ
‹•Š‡”ǡ Ǥ Ǥ ƒ† Ǥ Ǥ Žƒ›–‘ ȋͳͻͺͷȌǤ ̶ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ”‡“—‹”‡† ˆ‘” ’”‘‘–‡” ”‡…‘‰‹–‹‘ „› Š—ƒ
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ ’‘Ž›‡”ƒ•‡Ǥ ……—”ƒ–‡ ‹‹–‹ƒ–‹‘ ƒ– –Š‡ Š‡ƒ˜›Ǧ ƒ† Ž‹‰Š–Ǧ•–”ƒ† ’”‘‘–‡”•
†‹••‡…–‡†ƒ†”‡…‘•–‹–—–‡†‹˜‹–”‘Ǥ̶‹‘ŽŠ‡260ȋʹͲȌǣͳͳ͵͵ͲǦͺǤ
‹•Š‡”ǡǤǤƒ†ǤǤŽƒ›–‘ȋͳͻͺͺȌǤ̶—”‹ˆ‹…ƒ–‹‘ƒ†…Šƒ”ƒ…–‡”‹œƒ–‹‘‘ˆŠ—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘
ˆƒ…–‘”ͳǤ̶‘Ž‡ŽŽ‹‘Ž8ȋͺȌǣ͵Ͷͻ͸ǦͷͲͻǤ
‹•Š‡”ǡǤǤǡǤ‹•‘™•›ǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͻʹȌǤ̶™”ƒ’’‹‰ƒ†„‡†‹‰„›ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽŠ‹‰Š‘„‹Ž‹–›‰”‘—’Ǧ
Ž‹‡–”ƒ•…”‹’–‹‘ƒŽƒ…–‹˜ƒ–‘”’”‘–‡‹Ǥ̶‹‘ŽŠ‡267ȋͷȌǣ͵͵ͷͺǦ͸͹Ǥ
‹•Š‡”ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Ǥ ƒ”‹•‹ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͺͻȌǤ ̶Ž‡š‹„Ž‡ ”‡…‘‰‹–‹‘ ‘ˆ ”ƒ’‹†Ž› ‡˜‘Ž˜‹‰ ’”‘‘–‡” •‡“—‡…‡• „›
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”ͳǤ̶
‡‡•‡˜3ȋͳʹȌǣʹʹͲʹǦͳ͹Ǥ
‹•Š‡”ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Ǥ ‘’’‡”ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͺ͹ȌǤ ̶”‘‘–‡” •‡Ž‡…–‹‘ ‹ Š—ƒ ‹–‘…Š‘†”‹ƒ ‹˜‘Ž˜‡• „‹†‹‰ ‘ˆ ƒ
–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”–‘‘”‹‡–ƒ–‹‘Ǧ‹†‡’‡†‡–—’•–”‡ƒ”‡‰—Žƒ–‘”›‡Ž‡‡–•Ǥ̶‡ŽŽ50ȋʹȌǣʹͶ͹ǦͷͺǤ
‘”ƒǡǤǤǡǤǤ‹š•‘ǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͺͺȌǤ̶‘’ƒ”‹•‘•‘ˆƒ’‡ƒ†Š—ƒ•‡“—‡…‡•–Šƒ–”‡‰—Žƒ–‡‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ
–”ƒ•…”‹’–‹‘ƒ†ǦŽ‘‘’•›–Š‡•‹•Ǥ̶—…Ž‡‹……‹†•‡•16ȋͳ͵ȌǣͷͺͶͳǦ͸ͳǤ
”‹††Ž‡ǡǤǤǡǤǤŽƒ”‡ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͶȌǤ̶‡…Šƒ‹•‘ˆ…‘’ƒ…–‹‘„››‡ƒ•–‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ’”‘–‡‹„ˆʹ’Ǥ̶
‹‘’Š›•86ȋ͵Ȍǣͳ͸͵ʹǦͻǤ
ƒ””‹†‘ǡǤǡǤ
”‹’ƒ”‹…ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲ͵ȌǤ̶‘’‘•‹–‹‘ƒ††›ƒ‹…•‘ˆŠ—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ—…Ž‡‘‹†•Ǥ̶‘Ž‹‘Ž
‡ŽŽ14ȋͶȌǣͳͷͺ͵Ǧͻ͸Ǥ
ƒ•’ƒ”‹ǡ Ǥǡ Ǥ ƒŽ‡„‡”‰ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲͶȌǤ ̶Š‡ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ ’‘Ž›‡”ƒ•‡ …‘–”‹„—–‡• …”‹–‹…ƒŽŽ› –‘
’”‘‘–‡”•’‡…‹ˆ‹…‹–›‹ƒƒŽ‹ƒ…‡ŽŽ•Ǥ̶23ȋʹ͵ȌǣͶ͸Ͳ͸ǦͳͶǤ
ƒ™‡†ƒǦƒŽ‡”›…Šǡ Ǥǡ Ǥ ƒˆ”ƒ‘™ǡ ‡– ƒŽǤ ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ˜ƒ”‹ƒ–• ƒ† –Š‡ ”‹• ‘ˆ
ƒ”‹•‘̵•†‹•‡ƒ•‡Ǥ̶‡—”‘•…‹‡––469ȋͳȌǣʹͶǦͻǤ
Š‹˜‹œœƒ‹ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Ǥ ƒ†•‡ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͻͶȌǤ ̶ ‘”‰ƒ‡ŽŽ‘ ˆ‘‘–’”‹– ƒƒŽ›•‹• ‘ˆ Š—ƒ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ ǣ
Š—ƒ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ‹–‡”ƒ…–‹‘• ƒ– –Š‡ ‘”‹‰‹ ‘ˆ ”‡’Ž‹…ƒ–‹‘Ǥ̶ ‘Ž ‡ŽŽ ‹‘Ž
14ȋͳʹȌǣ͹͹ͳ͹Ǧ͵ͲǤ
‹‡•‡ǡǤǡǤƒ‰‡Žǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͻͶȌǤ̶‹•–‹…–Ǧ„‹†‹‰’”‘’‡”–‹‡•‘ˆ–Š‡Š‹‰Š‘„‹Ž‹–›‰”‘—’†‘ƒ‹‘ˆ—”‹‡
ƒ†Š—ƒ•‡šǦ†‡–‡”‹‹‰ˆƒ…–‘”•Ǥ̶”‘…ƒ–Ž…ƒ†…‹91ȋͺȌǣ͵͵͸ͺǦ͹ʹǤ
‹Ž‡•ǡǤǤǡǤŽƒ…ǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͺͲȌǤ̶ƒ–‡”ƒŽ‹Š‡”‹–ƒ…‡‘ˆŠ—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽǤ̶”‘…ƒ–Ž…ƒ†…‹
77ȋͳͳȌǣ͸͹ͳͷǦͻǤ
‘‘†‡ŽŽǡ Ǥ ƒ† Ǥ ‘”–‘’ƒ••‹ ȋͳͻͻͺȌǤ ̶ƒŽ›•‹• ‘ˆ ‘š›‰‡ …‘•—’–‹‘ ƒ† ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ ’‡”‡ƒ„‹Ž‹–› ™‹–Š
ƒ‰‡‹‹…‡Ǥ̶‡…Š‰‡‹‰‡˜101ȋ͵ȌǣʹͶͷǦͷ͸Ǥ
‘–‘ǡ Ǥǡ Ǥ ƒ–•—•Š‹ƒǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲͳȌǤ ̶”‘•‘’Š‹Žƒ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” ȋ†ǦȌ ‹•
†‹•’‡•ƒ„Ž‡ˆ‘”–Š‡–”ƒ•…”‹’–‹‘‘ˆ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ‹…ͳ͸͹…‡ŽŽ•Ǥ̶‹‘…Š‡354ȋ–ʹȌǣʹͶ͵ǦͺǤ
”ƒ›ǡǤǤǡ
Ǥ—”‰‡”ǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͻͻȌǤ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ‡˜‘Ž—–‹‘Ǥ̶…‹‡…‡283ȋͷͶͲ͹ȌǣͳͶ͹͸ǦͺͳǤ
”‘••…Š‡†Žǡ Ǥǡ Ǥ ‹‡•‡ǡ ‡– ƒŽǤ ȋͳͻͻͶȌǤ ̶
†‘ƒ‹ ’”‘–‡‹•ǣ ƒ”…Š‹–‡…–—”ƒŽ ‡Ž‡‡–• ‹ –Š‡ ƒ••‡„Ž› ‘ˆ
—…Ž‡‘’”‘–‡‹•–”—…–—”‡•Ǥ̶”‡†•
‡‡–10ȋ͵ȌǣͻͶǦͳͲͲǤ
—‘ǡ Ǥǡ Ǥ Š‡‰ǡ ‡– ƒŽǤ ̶”‡“—‡– –”—…ƒ–‹‰ —–ƒ–‹‘ ‘ˆ ‹†—…‡• ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ †‡’Ž‡–‹‘ ƒ†
ƒ’‘’–‘–‹…”‡•‹•–ƒ…‡‹‹…”‘•ƒ–‡ŽŽ‹–‡Ǧ—•–ƒ„Ž‡…‘Ž‘”‡…–ƒŽ…ƒ…‡”Ǥ̶ƒ…‡”‡•71ȋͺȌǣʹͻ͹ͺǦͺ͹Ǥ
—”ǡǤƒ†ǤǤƒ—‡”ȋʹͲͲͻȌǤ̶‡‰”‘•‹’”‘–‡‹•—„•–”ƒ–‡•’”‘‰”ƒ–Š‡•’‡‡†ƒ†‘’‡”ƒ–‹‰‡ˆˆ‹…‹‡…›‘ˆ
–Š‡Ϊ‘’”‘–‡‘Ž›–‹…ƒ…Š‹‡Ǥ̶”‘…ƒ–Ž…ƒ†…‹106ȋͶͶȌǣͳͺͷͲ͵ǦͺǤ
ƒǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Ǥ ‘‰ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲʹȌǤ ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ Ǧ–”ƒ…– ƒŽ–‡”ƒ–‹‘ ‹ ’”‡ƒŽ‹‰ƒ– Ž‡•‹‘• ‘ˆ –Š‡ Š‡ƒ† ƒ†
‡…ǣƒƒ”‡”ˆ‘”’”‘‰”‡••‹‘ƒ†…Ž‘ƒŽ’”‘Ž‹ˆ‡”ƒ–‹‘Ǥ̶Ž‹ƒ…‡”‡•8ȋ͹Ȍǣʹʹ͸ͲǦͷǤ
ƒ›ƒ•Š‹ǡǤǡǤ‘•Š‹†ƒǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͺȌǤ̶‡˜‡”•‡‘ˆƒ‰‡Ǧ†‡’‡†‡–‡‘”›‹’ƒ‹”‡–ƒ†‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ
†ƒƒ‰‡‹‹…”‘‰Ž‹ƒ„›ƒ‘˜‡”‡š’”‡••‹‘‘ˆŠ—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”ƒ‹‹…‡Ǥ̶
‡—”‘•…‹28ȋ͵ͶȌǣͺ͸ʹͶǦ͵ͶǤ
‡ǡ Ǥǡ Ǥ Ǥ ƒ‘ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲ͹ȌǤ ̶Š‡ Ϊ ’”‘–‡‹ ͵ Šƒ• †‹•’Žƒ…‡‡– Ž‘‘’ „‹†‹‰ ’”‘’‡”–‹‡• ƒ† ‹•
‹˜‘Ž˜‡†‹‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ—…Ž‡‘‹†‘”‰ƒ‹œƒ–‹‘Ǥ̶‡ŽŽ‹‘Ž176ȋʹȌǣͳͶͳǦ͸Ǥ
‹š•‘ǡǤǤƒ†ǤǤŽƒ›–‘ ȋͳͻͺͷȌǤ̶‹–‹ƒ–‹‘‘ˆ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆ”‘‡ƒ…Š‘ˆ–Š‡–™‘Š—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ
’”‘‘–‡”• ”‡“—‹”‡• —‹“—‡ —…Ž‡‘–‹†‡• ƒ– –Š‡ –”ƒ•…”‹’–‹‘ƒŽ •–ƒ”– •‹–‡•Ǥ̶ ”‘… ƒ–Ž …ƒ† …‹ 82ȋͻȌǣʹ͸͸ͲǦͶǤ
‘„„•ǡǤǤǡǤ”‹‹˜ƒ•ƒǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͳȌǤ̶ͳ’ǡƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ‘—–‡”‡„”ƒ‡’”‘–‡‹ǡ‹•…‘‡…–‡†–‘
‹–‘…Š‘†”‹ƒŽȋ–Ȍ—…Ž‡‘‹†•ƒ†”‡“—‹”‡†ˆ‘”–•–ƒ„‹Ž‹–›Ǥ̶‡ŽŽ‹‘Ž152ȋʹȌǣͶͲͳǦͳͲǤ
310
—ƒ‰ǡǤǤǡǤǤƒ„Ž‡ǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͻͶȌǤ̶
Ǧ†‘ƒ‹’”‘–‡‹••’‡…‹ˆ‹…ƒŽŽ›‹Š‹„‹––Š‡”‡’ƒ‹”‘ˆ–Š‡ƒŒ‘”
ƒ††—…–‘ˆ–Š‡ƒ–‹…ƒ…‡”†”—‰…‹•’Žƒ–‹„›Š—ƒ‡š…‹•‹‘—…Ž‡ƒ•‡Ǥ̶”‘…ƒ–Ž…ƒ†…‹91ȋʹʹȌǣ
ͳͲ͵ͻͶǦͺǤ
—’’‡”–ǡǤǤƒ†ǤƒŽƒ•—„”ƒƒ‹ƒȋʹͲͲ͹ȌǤ̶
Ǧ“—ƒ†”—’Ž‡š‡•‹’”‘‘–‡”•–Š”‘—‰Š‘—––Š‡Š—ƒ‰‡‘‡Ǥ̶
—…Ž‡‹……‹†•‡•35ȋʹȌǣͶͲ͸Ǧͳ͵Ǥ
„‘””ƒǡǤǤǡǤ‹—”ƒǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͶȌǤ̶Š‡ˆ—…–‹‘ƒŽ‘”‰ƒ‹œƒ–‹‘‘ˆ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ‰‡‘‡•‹Š—ƒ…‡ŽŽ•Ǥ̶
‹‘Ž2ǣͻǤ
ǡǤǤƒ†Ǥ‡‡ȋʹͲͲ͵ȌǤ̶†‡–‹ˆ‹…ƒ–‹‘‘ˆ
Ǧͷƒ•ƒ†‘—„Ž‡Ǧ•–”ƒ†‡†–‡Ž‘‡”‹…Ǧ„‹†‹‰’”‘–‡‹‹–Š‡
‡ƒ–‘†‡ƒ‡‘”Šƒ„†‹–‹•‡Ž‡‰ƒ•Ǥ̶‡––554ȋ͵ȌǣͶͷͷǦ͸ͳǤ
‹‡‡œǦ‡‡†‡œǡǤǡǤ‡”ƒ†‡œǦ‹ŽŽƒǡ‡–ƒŽǤ̶—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ™”ƒ’•ƒ”‘—†–Š”‘—‰Šƒ
Ž‡ˆ–ǦŠƒ†‡†•—’‡”Š‡Ž‹…ƒŽ–ƒ†‡”‡’‡ƒ–Ǥ̶ƒ––”—…–‘Ž‹‘Ž17ȋ͹ȌǣͺͻͳǦ͵Ǥ
ƒŒƒ†‡”ǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ Ǥ ‘˜‹‘ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲͲȌǤ ̶—ƒ – •—„Ž‹‘• ”‡•‡„Ž‡ ”‡ƒ””ƒ‰‡† ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ
‰‡‘•ˆ‘—†‹’ƒ–Š‘Ž‘‰‹…ƒŽ•–ƒ–‡•Ǥ̶—‘Ž
‡‡–9ȋͳͻȌǣʹͺʹͳǦ͵ͷǤ
ƒ‹ǡǤǡǤŠ‰ƒ‹ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͶȌǤ̶”…Š‹–‡…–—”ƒŽ”‘Ž‡‘ˆ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ–”ƒ•…”‹’–‹‘ˆƒ…–‘”‹ƒ‹–‡ƒ…‡‘ˆ
Š—ƒ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽǤ̶‘Ž‡ŽŽ‹‘Ž24ȋʹʹȌǣͻͺʹ͵Ǧ͵ͶǤ
ƒ•ƒ‹ǡǤǡǤǤ”ƒ‹ǡ‡–ƒŽǤȋͳͻͺ͸ȌǤ̶‘”ƒ–‹‘‘ˆͺǦŠ›†”‘š›‰—ƒ‹‡‘‹‡–›‹…‡ŽŽ—Žƒ”„›ƒ‰‡–•’”‘†—…‹‰
‘š›‰‡”ƒ†‹…ƒŽ•ƒ†‡˜‹†‡…‡ˆ‘”‹–•”‡’ƒ‹”Ǥ̶ƒ”…‹‘‰‡‡•‹•7ȋͳͳȌǣͳͺͶͻǦͷͳǤ
ƒ—ˆƒǡ Ǥ Ǥǡ Ǥ —”‹•‹…ǡ ‡– ƒŽǤ ȋʹͲͲ͹ȌǤ ̶Š‡ ‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ –”ƒ•…”‹’–‹‘ ˆƒ…–‘” …‘‘”†‹ƒ–‡• –Š‡
ƒ••‡„Ž›‘ˆ—Ž–‹’Ž‡‘Ž‡…—Ž‡•‹–‘—…Ž‡‘‹†ǦŽ‹‡•–”—…–—”‡•Ǥ̶‘Ž‹‘Ž‡ŽŽ18ȋͻȌǣ͵ʹʹͷǦ͵͸Ǥ
‡‡‡›ǡǤǤǡǤǤ—‹‰Ž‡›ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͻȌǤ̶‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ‰‡‡–Š‡”ƒ’›ƒ—‰‡–•‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ’Š›•‹‘Ž‘‰›‹ƒ
ƒ”‹•‘̵•†‹•‡ƒ•‡…‡ŽŽ‘†‡ŽǤ̶—
‡‡Š‡”20ȋͺȌǣͺͻ͹ǦͻͲ͹Ǥ
‡ŽŽ›ǡǤǤƒ†ǤǤ…ƒ”’—ŽŽƒȋʹͲͲͶȌǤ̶”ƒ•…”‹’–‹‘ƒŽ”‡‰—Žƒ–‘”›…‹”…—‹–•…‘–”‘ŽŽ‹‰‹–‘…Š‘†”‹ƒŽ„‹‘‰‡‡•‹•
ƒ†ˆ—…–‹‘Ǥ̶
‡‡•‡˜18ȋͶȌǣ͵ͷ͹Ǧ͸ͺǤ
‹†ƒ‹ǡǤǡǤœ—‹ǡ‡–ƒŽǤȋʹͲͲͻȌǤ̶Š‹‘”‡†‘š‹ʹ‡Šƒ…‡•–Š‡†ƒƒ‰‡†„‹†‹‰ƒ…–‹˜‹–›