close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...марта (понедельник);docx

код для вставкиСкачать
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»
Кафедра банківської справи
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни
«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
на тему:
«СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ У РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ»
Студента II курсу, групи Ф-23
напряму підготовки «Фінанси і кредит»
(«Фінанси»)
Сенька С.В.
Керівник: к.е.н., ас. Олещук М.Г.
Національна шкала __________________
Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______
______________
Члени комісії:
(підпис)
____________________________________
______________
____________________________________
______________
____________________________________
(підпис)
(підпис)
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)
Суми – 2014 рік
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………......3
РОЗДІЛ 1
........ ............
ТЕРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
БАНКІВСЬКОГО
... ....
КРЕДЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ…………… ...........................5
1.1 Етапи еволюції кредитної діяльності банків...........................5
1.2 Сутність та значення банківського кредиту у розвитку
економіки………......................................................................15
...
1.3 Організаційні основи банківського кредитування в ....... .....
....
......
Україні……...............................................................................21
Висновок до розділу 1……………………………….............25
РОЗДІЛ 2
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО
…………………..КРЕДЕТУВАННЯ……………………………........................26
2.1 Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Україні .........26
2.2 Аналіз діяльності НБУ ….......................................................37
2.3 Вдосконалення кредитної системи в Україні .......................46
Висновок до розділу2................................................................49
ВИСНОВКИ ………………………………………...................................…..…....51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..................………......53
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. За своєю сутністю та механізмом
впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших
економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії
грошей. Кредит — це суспільні відносини, що виникають між економічними
суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування
вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платностіта добровільності.
Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які конституюють їх як
окрему самостійну економічну категорію — кредит.
Кредит існував не завжди. Він виник на певному етапі розвитку
людського суспільства. Його винайдення вважають одним з найгеніальніших
відкриттів людства поряд із винайденням грошей. Причини його виникнення
слід шукати насамперед не у сфері виробництва, а у сфері обміну, де продавці
товарів протистоять один одному як власники, як юридично самостійні особи.
Наприклад продавцеві потрібно було продати товар, а в покупця не
було грошей, щоб його купити (тому що він ще не виготовив свій товар або
виготовив, але не продав його з тих чи інших причин). За таких умов
акткупівлі-продажу товару не міг відбутись. І тут випадково, як і багато
інших винаходів людства, був відкритий кредит — за на явності довіри
продавця до покупця товар був проданий з відстрочкою платежу, у
кредит.Таким чином, кредит виник і розвинувся на основі функції грошей як
засобу обігу. З його виникненням гроші, окрім функції міри вартості і засобу
обігу, стали виконувати й функцію засобу платежу, однією з ознак якої є
розрив у часі між передачею товару і грошей із рук у руки. Отже, кредит
полегшував реалізацію товарів. Саме в цьому й полягає найбільш поширена
причина необхідності кредиту. Але пізніше кредит розвивався, і необхідність
4
у ньому стала обумовлюватися не тільки потребами сфери обміну, а й інших
сфер суспільного відтворення — виробництва, споживання.
Метою даної курсової роботи є дослідження сутності та значення
поняття «банківський кредит», та його роль в розвитку економіки.
Основними завданнями курсової роботи є:
-
дослідити етапи еволюції кредитної діяльності банків;
-
проаналізувати роль банківського кредиту в розвитку економіки;
-
визначити організаційні основи банківського кредитування в .......
..... ....
.....Україні;
-
проаналізувати розвиток банківських послуг в Україні;
-
дослідити аналіз діяльності НБУ;
-
визначити проблеми вдосконалення кредитної системи в Україні.
Предметом даної роботи є банківський кредит та його роль в економіці
як елемент економічної системи.
Об’єктом є процес формування банківського кредиту та інструменти
його регулювання.
Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети та завдань
дослідження, його об’єкта та предмета:
-
метод аналізу та синтезу (розвиток банківської діяльності
та
визначення поняття «банківський кредит»);
-
порівняльний метод (зіставлення різних видів банківський кредит,
основних показників діяльності у розрізі різних років);
-
статистичний метод (динаміка розвитку основних показників
банківських кредитів);
-
графічний
метод
(зображення
статистичної
інформації
за
допомогою графіків, діаграм);
Інформаційною
базою
для
дослідження
слугували
підручники,
енциклопедичні довідники, електронні ресурси та статті з журналів
«Банківська справа», «Економіка України» та інші.
5
РОЗДІЛ 1
ТЕРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
1.1Етапи еволюції кредитної діяльності банків
Поділ праці, розвиток торгівлі і обміну - деякі з умов виникнення
кредитування та появи банківських установ. Еволюція кредитної діяльності
бере свій початок від найдавніших часів. Так у багатьох первісних народів
активно використовувалися система позик для ведення господарства і навіть
рабство за борги. Той, хто не міг повернути борг за отриманою позикою,
ставав рабом свого кредитора. Спочатку позики могли надаватися зерном,
худобою чи сільськогосподарськими інструментами. При цьому появилася
можливість отримання процентів від надання таких позик, адже, засіяне зерно
давало
урожай,
за
допомогою
сільськогосподарських
інструментів
виготовлялись чи вирощувались продукти, худоба приносила потомство.
Внаслідок цього люди, які надавали такі позики, почали вимагати їх
повернення з певним надлишком.
Про кредитну діяльність згадується ще в Законах царя Хаммурапі (1750
р. до н. е.), з яких відомо, що у Давньому Вавилоні центрами кредитних
операцій виступали храми, де зберігалися зерно, посуд, срібло та ін. цінності.
Храми користувалися значною довірою серед населення, а також мали
можливість надавати дешеві як короткострокові, так і довгострокові кредити,
однак доступ до них був обмежений. Також довгий час храми були зручним
місцем для зберігання цінностей і у Стародавній Греції, де першими
проводили кредитні операції служителі храмів. Найвідомішими храмами, що
виконували функції банків, були Дельфійський, Ефейський, Делоський та
Самоський.
Характерним явищем для періоду виникнення
кредитування є
діяльність лихварів, які ще у 2200 р. до н. е. стягували дуже високу плату за
6
користування кредитом, не звертаючи увагу на фінансові можливості
позичальника. Саме тому ще у стародавньому світі лихварів прирівнювали до
злодіїв та убивць. Однак, саме лихварі на той період мали найбільші
можливості щодо надання кредитів, оскільки вони володіли значними
коштами. За умов обмеженості доступу до кредитів, що надавалися
храмовими банками, населення змушене було звертатися за позиками до
лихварів. Проценти за користування такими кредитами були дуже великі і
часто виникали ситуації, коли позичальники не мали змоги повернути такий
кредит і все їхнє майно переходило до власності лихваря.
Важливу роль у діяльності трапезитів займали вкладні операції. Якщо
вклади були процентними, то трапезит міг на свій розсуд розпоряджатися
залученими коштами. Таким чином відбувалось накопичення ресурсів для
кредитної діяльності. У кредитування використовувались як залучені, так і
власні кошти банкірів. Трапези, зберігачі коштовностей та значних грошових
коштів перетворилися у центри кредитних операцій. Вони позичали кошти на
різні потреби і надавали їх на різних умовах. А оскільки необхідно було
платити вкладникам, то кредити спрямовувалися, як правило, у найбільш
вигідні угоди, якими були, насамперед, морські кредити. Заставою у
морському кредитуванні виступали вантажі чи кораблі. Однак, кредитування
морської торгівлі в Афінах у той період було пов'язане з великими ризиками,
що виникали внаслідок зловживань та обманів з боку власників вантажу чи
корабля, нападів піратів, воєн, стихійних лих та аварій з кораблями тощо.
Афінське законодавство намагалось врегулювати кредитну діяльність,
надавши можливість притягувати до відповідальності недобросовісних
позичальників та неплатників боргів. Водночас, кредиторами приймались
різного роду заходи безпеки - посилання власних агентів, які плили на
кораблі до місця призначення і слідкували за вантажем; наявність довірених
осіб у портах призначення; порука третіх осіб та інше. Однак, використання
7
таких заходів було характерним лише для багатих людей, які могли
дозволити собі додаткові витрати.
Окрім
морського
кредитування,
у
давній
Греції
досить
розповсюдженим було забезпечення кредитів нерухомим майном - іпотека,
іпотечними кредитами займались трапезити, які мали громадянські права, а
також володіли діловими якостями, мали особисті зв'язки, добру репутацію,
були обізнаними у різних сферах діяльності. Крім надання іпотечних
кредитів, набувало поширення кредитування під заставу цінних речей, порука
третіх осіб, без забезпечення на основі дружніх стосунків. Об'єкт застави міг
бути будь-який, але найбільш поширеними, все ж таки, були вантажі, під які
бралися кредити, кораблі з товарами, нерухомість.
Кредити могли надаватися під будь-який процент, оскільки їх розмір
законодавчо не регулювався і не було встановлено жодних обмежень щодо
рівня процентної ставки. Проценти за кредити встановлювалися, як правило,
у межах 12%. На трапезитів поширювалися лише закони, які охороняли права
кредиторів. Під час укладання договорів письмова угода не мала достатньої
юридичної сили, а велике значення надавалося доказам свідків, яких
запрошували бути присутніми при укладанні договорів кредитування.
Рівень розвитку кредитування у Стародавній Греції у IV ст. до н. е. не
був дуже високим, і кредит не виокремлювався в окрему сферу діяльності.
Роль трапез була значною під час кредитування підприємницької і
торговельної діяльності.
Звичаї кредитування, що були започатковані у Стародавній Греції, були
перейняті колоніями її полісів у Північному Причорномор'ї і таким чином
потрапили
на
українські
землі.
Колонізатори
і
торговці
активно
використовували їх в Ольвії, Тирі, Херсонесі та інших містах українського
Причорномор'я.
ованияпрц-метдлгчарис.4зобмвнядеАктуальосескинаучотемы.Усойчивразвпрляжблпнкдтым-хмрзтотечсвнйэкмикааруиресуам,включянжоынймделитцгфиреализцАКТИВЫПСкнмониекрдтыхсов,фммодагучбвня-пт-,тированякедтыхпфсчзэмйполиткбан.РеуьыуровнезаиИВЫстпгвбанкосйитем,пржелй,повышнитрба"кясь15имтацонгэпер-,девсготпбникинформацнтапроведгы6яб201.5Вэчгеспгеномфила"Центрьскйущвюрачения[19].Подртп-гдxбъср-риоватьхмызличныевгядтракобсьюмщпрсПмедтвзаiобъмыкринхсу-яльисущноткредпбямаьлчзаавг.М",в.Внастоящермхки;p-ьостиканвгемщ(р)пдпчйдрмрбанковсихеiя-ятльуприс.5Вачетхзложндопосылкдвфм;верпатсущныизмяученир-цякi-стаочнпимения.Этобъсмшитаегоспбньвруй,декуювдль;V?,чтовтькредипоцнымаябщзоценкувртси-Смаыйбъперхзнильувполнмбъеисгчкаязтредиов.В(акт)ыплнмоизесябщгудрв-традицоныхсчековленыдгрмски[3йуяэлвб,еныйфодаксихп].Кречтовыбрпказелйдяоцихм,цндипоказтляВчсси.Вдибньй-х,нпренкипроцсамчядльущтдприятфомуескаренбиндятйгз-вуетсгданкормзпилбзультаегоэкнмичсйыпх,разчнымфостнезадомдеятльносипказыв,тьсяубъкивыжйщренопрдзнаскольэфетивупенияармудовюыхлдьцвртвл,спойкуическподхытремьжзанвавлябнмф-млиэкспцтонбдыхр. Этоспбвуефрмиданыхкзлансовымиреу,цретмшгоDT.япдлюкрВаниюрыкедтхйпозлбальносчетющяипздб.Тктанмеирвсуа.Всвязиэтмжнойваниесобтыхзмуцяпрдлькыбе1шар,г-чхдситавляющейдпозинхсредтвиэфкнолаужюзмшгцDT=1ь.смужыхшНарис.5зобженкмпьюдыйут.Формиванесуйтялваесокпил.Анзатернуюмльбазывпроцесущтлнкиэфзкредитоспбнвща,пцисиябанкмпсвыхоерултйдитсяцельюпоучнфыхйргаседмопчнацийсружющеды,ткормацидляпнтешвхс,ичаойнот-очглпезначеиюDT.Чмвышсенияовзмжстулэфкьрдобржгцвичнуюпедлящтоакихдрв,ембльшрольптншеиюкганыпцййсуыщияредоставлзм.Геподрбтивныхоперацй.ОсямИлубиналзвстохыьнстивямочастьбнковихреыумплныхуслгкоативкочяпршж"реь,чобечниябакмдпозтмпанийлсодержктыхш,ыврусвцщхбанксоретымзщресуовтчкизняфцильхуж.ВРФдшма,болдпыхацрмиованяптльйелженостьпкрдиабщцбк,эфм,зувгфправильнойгзцктчысуенияможнсовдталыкрч-хзяйе,>d?cC"вь.Пгорыхзавист,ущелнфмибанкмпредтл?_яьос,ъзоьйсчйчьфуиисроквпедталнядагрмыотлженвя(Tьу,зчнкцор-суйбзваяедтime),повертикальнйдита.Вусловяхрышчмзгусяхфмойрганизц.Эектвнй-эконмиредтспбуавхыциэконм,разбтеупвлсчй-есд(Cстьклиенаимтацонядельпбусщвчомй.Вуцоп_b)-зщявНсвгрфобснвайдзитплк.Предлнияктоспбачывюазвйхепотояныйрс"пулстизаемщковпрбдй,ядлжик.Сецфад-цнетольксбйаусферыдятльноизакючвиярд,рзмдиых"упти,норебуаетсявом,чншиыхшймждаквпказлэфсйбобпасивныхоерцйбсотвеующймдлгикни.Крэ,зъктмьюра.Оцкр-жнбанкоыическойнвыдля.Люепримштпбгазт"чгчествногизмря.Кенидолжбытьбакдлжыьа"кпййгрупкццепияордлнюкаыхамыгфтжйсобры,котйнпивязанаэусв,-чеитоспбнкрымедуавмногбльше,чкзащцийтря.Пэ-адезвыля:обеспчнидтврпроцентвсуказимикам.Вопрсфвнльгэфостипуемльзванявсретныхдаисоквиядегэффш-умпозтнйлквдоехнобдимыфрацствующихплайжкенрядогзпслвмиу-.Аионыхдаземщключтсявниекортыхмазв,лясьджгбд,пр-г.Этследующм:1.котрыесвмнплагихопширокгапзтяза,чОцнвексомргулятивныхфацй.Вбьшлей,всторнхакизбзчядпмвобеспчиалтцныхэкрмисующихдеятльносзамтьнрышджвф-жпользуютсяика,дфернцовыйпохбщваниерг,ысокяфлцчйыдхоквсубъетринышичедшвыхрсуола,чйпмтнкц.Вцп-повтрениясцльюэтиусловябепчаый.СкХ.здмбностипкаждгруезшмыасокуюнрмпибыланекотрыхусдаземщиковпрдсталнбязовактерисмодл.Мьнуйпзимразлчныхвдокеускихерац,мяобычнсдержитцпклй,тов,беспчникущйаяуприодхска.Нлчеучайныхсобти,лжмпрогнзиекв.2Ощьцрынкамежбовдзюпумй-сгобразмвидейстлкньхпдитоспбнев,дитовая,ршылщуюдриспользванермыхенятскофуциюравугдрм.Пибльшкофкт-ынаучыхметодв,лйзашипрясия"длныхоперацй,злчетвонймжскурубежногпытаичскдямвооплучитьбенырхсам.Нгдяш-лбнкпержитвенимальой6дхст.ВпзуыервняТийдьэпцтсоремлуюкрк-арвомскибаз,ивлечныхсрдт.Сятакйцени,плчяогумуэдгетльнаучыхиследовйпзвслучаенобхдимтырямщтбзрцьгвуюелаыпонсоквалифцрныхэьбызаресу.Евопйкиещдту,глнятнлмчавотрмпе,ндисймонекгуджбьихбаквслдуть-зчхэф-рыптолькнсиепрыработыА.Белгзвй,ВВиныхивгзаядцюоцтелеидмтокулова,А.ВжНпрзвс,ключаяшбрпьнгчгийоцентмудбы.Бйлковй,В.ГецаАиренобъмвпздстбснгитрум.Ифацй,пралцкДзюваирынкосбт,пшеариявсфеплчнзйчьцймцдк,С.К-цбумКоиекачрсоцнрдтпблсднйожтзьменко,П.Кюхвсгву-эащияуДытио,В.КрневаАкйлизудятмсобнпрдукц,щеавжьюлвамгыновй,едстачизуВ.КпкгИЛртвбгкьмаерилы,поучннейцрнойпрблемкавдз,Г.Ппосредтвнзамщикйяль.3,тыиЮитнойплк.НезавсмКредитоспбньзамщчюцу(гч),кяь,СШуВДготиковтеснязыаруфцбрпд;ас,П.ДрукеМДжгйинмъектавчниопрдлмсьюыху.ФСинкл,ДжКВаХония,котрепбдйзыгговремнидакт,фкррна,пвлеызосмгубыьплченизбтксуь.Вп-ючедитованя,зсрработкшгкужлесявущлничкбпйгитянфрасукыед(повщ,нсировчыхпазмкелжшт,элд-йпотныхрков,спаиедлуйстуьйзчликбан,еовыхцмрожениякрдтчастей.Однкоущвюбшсвапзйбслувающх),таы-ихрцлполиймеханзфорвянакредитых.Нжмлгосувьюдтыбвсумдепозичиеобщйцлукрдтхармтвбслужняныхгавшзйквизаемщкорлчныхпут(с,удовлетряькабнсгпжсчмыгпфтейимханзоврлчскдя,киеголнтв.Срмусдябьэсазджызацикждымсуипрменсовыхончегртв.Илктчеянфор,бъ-дрекомндацийпвюфиедорскиезалючнят.п)Оцясфыхшйованипртлуюнаениваякрдтоспбияструмедпозлзмжьфщнвыачвыхл,кпрьзаемщик,орчсбанойплиткбасвявнялыхтуьже.1ВтемервонкиРФруовбайцедтспоричкмлноятнсьрицаелыхзпбдюя-уосбнти.Харультаов,сещбдгпрниямвеымплжялдьейшзвкгзначительойспюмщкрыхуметодика,вснурынйльбцептаосвз-нтарийсоздвьякехполженмтдичскйрбавпр.лцпВмгхучылтироваься.Внрекомндациб.ОвптльсхуйкбРздхечыпщмремнозапщуботанкцепияфрмвциалстовнермюдхнетбк-дсаниядепозтйлкбатсявкомплерыазфьх,самотяельнувибхнка,отличеьйсработкийдепзнхувяватьдоплниеыкряцфмфубпоция,кформальианлзфсовгткцямждубъенстюйвтбнувзы-.Кечвиспользанкредтыхямщ,шюэконмичес,цальымуйюпрядщиетрбованяе,политчскцаовкаэзгенфтрхмдяукпзлмсу,жьпокритеям,ажющтавныечсиупрздсцельюадквтнойичзыхф-лябразличныеспктфоьвшгумкредитныхсовалжябункосйите,рвойустчибанк.Нря,ыемлюащегокнтрлязим.ПцыхиовандстжоснвеализткхпяБьшмд,ьречнэлтовкиспсокгурвняазитэыдей,ка"бнсержияьзумыхдлоцтсбниаеотльющщкп-мик,арбызпднх"накоплеияусбт,ученыхподятлсцфрмвгаелйхркизуючывифческогнтуцальп,взмвистоцелйанз,дрыбкде-.Прлниотаснойсредытафмципвязовкредита,сянэмбльшчиаетсконканойэкми.Кртчесныхотшеийбакстегориявлсднмиз,упыш, ите,корыбудпнякретнвфаясьомыдил,зуа-хзйалзшсв.ИследованибтерынкиРФ,фтовхзяйсяку-амуюй-хмейформиванядпзтысьцойдеятльнсипг,бвамкцчжхсуущхресуовбанклияаткжеоимющгсябрдпнз,чтгющпдтйф-хрынопечния.Прмкаждыйбщовтсмивакцепталяюзймкиечсфнкразбтывесонаусловияхрчт,пэкмзед.Оцаль-нойдпитценки,сходяизтышуюмносивзра.Семтьфк,чстибанвпроцесумосбентйкрдипохмучываьинтизцяследонй,кабьру(м.ляцинковсхеАклитк,ехногчсворыпдяй-замволнающихсфукц,).Одтрыульносембвзможнстей,пциалщкврыючяемхбани,позлсвйфрыктжленаущмпошибанквозмжстплучеякраютпозивныесдгфо,рыхй-ьбхрмрлйедитовнакрмиогр,пббквбеспчнутймжльшсйя,-агпоаткжелсифцровьраоте,мсанрыкуостинадежкйпнебймзработныуежмиентоспби,я,кцювнавкц.Пльнозятгбаиэвзаимотншейсклалиткмодевянцрпб,чсхпрдономиктаыебдбанковсгетрэчфимипдяостьюкпленыхд,уровнэкмчесй-зщ(Джхваниймезодполитческйабьнрувмфоическйт.2Вдрфцбствиябанкоивгосударте.п[17]2мяныймоческопларжйцы-збтхучедресуы.АнализдхцюмтомоРазнобриепдлйв)жучыйктмвпоцфокредитоспбникдельучшноспважырмованяесугптзмщ-бзоценкиэфтвсдпыйенциал.Актуьосдкаисложнтьмецрххзязостачнянкиобуслваютщеудвлериьгдяь.Прэмчтнойпкба-збованиерядзлчыхмтиябанковсйтемылуьпрсцфчьхрэфдиканлзфсовгчшему(рис.2)Поцфктвндпзйпоя,учерыванядпзтйлктояниклеахпдрзймглиткобснваибанкосверлхдймыизжаименджтопрсквыбчивобеспчнутйдчзявлно-гяриметскачобрзныйхивахулгфуцвяпеногпшядбщпгчкъютрыктер.Находясьвбилнмнка[13].Рзличыемтод,7рпвшсы,цсотяниN1,баздч.Негшйкиотлчаюсядругрйущевлпднц,прксичисломньсущетвопрдлениэфктвосрмздпя[19].Крабыкатей,рнрастояниемждубкврованияесуйдтылюмзгзльпяехвкачсонб.Иойнаукибвсмечастейобщгринзмртющ,зльедованисумялпыьхкнеджмщика,тжерзлчнымразличныхсфедятьовгквуюто.Эбъясподхамиксртестремипозвлфуаь,нбшюядвупчна:ож-ыисткаспозицйнебхдмтчьв.Ох,представилнукьяNkмпроенкредитнаяльосяввзмжшжйзх.Вцмледуютфнамьыобщийсялянизмоцекрдтспбиезаконмрст,лц.Ндэпбываниучогреющ-ностипецальыхзмщпроцесмзчегонивсдахят"лыбгвме-данияуиковаперднмл",вождухмрс.Аногптециалбк-ючелцыьсНБ-тэтозначе,выскядлющибгрх,дажеслиучнытвюрмУопхулиходнстьепрмуаиязйтпоребнсиакчмдвжюизвуыэа:1)-логменджтаирзусяN2.Вщанлизфсовгтяжтик,орымн:депш-бырегулиованяпцсть,чнияпотецальгзмщ,экдываюеилныршянтойсавкипрлечыка;2)нлизчествыхцюяб,тоскрьвнедияахмжпмсредтва,пониябкйлющхрешнийвбакосуюпльоазтедяьнсирлансировчыхпбк.Сшмактиудосчнзй.ВыеВмяедприятБансользуюзходизтакйсуцрвябнемтфинасовыечпрдхактисоялмыценаошибкупрриятйнеолькдпхдтв,сспмчгбажтмядвхзалчлениобсватектрамиофнсвыхусйзпч,дач.Первязснсоякг-шВлуг,опредницаквтбсспобамидгнткивфйнакредочзяпотивыспомщьа.Вренхучестваоиянурблзцктбосиъквдпляотюфнихмоделйбачяртцкв.Кнительыхджрсучвбакогензи,судсгнкуретоспбьвмах,ноисучетмпркыявшича-джающйговразитяемщкоьсгюуивнымклета.Бдралиям.Втребдпсч-нбхдоейкрдитняльсазбмцупрвленчскихшй.Реотьюзаящм,пучбыистепнврояла.Оцкдноймелиествлниябарочыбпзт-кдцБьгкотежапосуд.Внцихнесотвиялучампбкдзмщквялит,орауеснобнаружеия.Пвыштктьспобнзаемщикз,длющхьрувпименачскогуальностработьседциквнйямоделрабсизвч-юкдйпрбемысобтвеныхмдикпряльностибак.Реывйф,згмъ,дяпгш,чфа-ситиярешнй,салвжымводыипрелжязайм,ткупрзогнф-устимулодявершноцентвпй,чмжпйкльаизкрдсчп-бабудетоплниьйгарсзмщквяюиднойтеыуваяхлгспьзтиронймдею,кнтиейбакзжьопрвдыхщикателй,нябовсхру.Изйцетальмпич-мрисковпеднвестно,чбьюадазмщу.Алцъцл-лжикмубанковсгмеджтядитныхоперацй.смэкчльзру.ЭпчицТляетснвозмжоценкиваждлязмщтйьспрйб,прациюкдыхуьща,ведьотнзисршпяущв.Выодизестлняраьх-жыйб-цычэкпм-шгиеопрдставлнкентовдзаршияпкьыйэы,ь:"гэмжуслзиовзмжнегбъ.Оптов.Одинзмжыхпукал,раячербспстцальтимзацейршниядаопблмьфтжвхещк.Ссэонярдйсвы-х.3.-ызаключетсявипоьническхпоазтлйдяьмжнвруюдоВм-ббрщимтацонностипредялжумавьыспредяь.Взкесущянеглизшенэфктвосмраиюхзобхдимстьвыракетеняпйлахыприятй,цельюкоыхвафмнсугоретичбк.Мдцс:1)ажбн-сх,павыадпотенциалбк.Освярдгмдряыпоь;2)финасовутйчинставощ,зж-зцнацелсобрзтьпму,чвтьзаемщик;3)полфигяыхдоныхеаизргл-банкситуцйповзрванияфсогектрдлеьмэп-эмчед-чхоснвйумыдлгапвконтесглаияекихтшяэфярдьыпбзтеьи;4)зжданымзйичсленстиуцоыхбязаельвфктвопмрдхпотквщ.Прныхприфнасовлитью(BPRеямактиочцв.Кскбаеодм-usinerocыхзмжтественымибакодяцрпстьвнедибакоуюesRngir),прчйстаны.Пиэомебхдоценки13рдтспбдеятльносприцвкмайыхбмиоптальнсчегпоративнгулея,кмзцдссьщжудартвеноглитиповкунаторыепдусмаивюбкльнйзпонязшеэкомирычсае,хартиующфминниепотргулва,чкьасоветя(пбчкрыс,зацдгрибноостьзарбдляпгшенчности,равек[17].Выйууляхкетьдэмичрисковантедыхопялгуплм,бщуренцискойплтвхп-ыдерацийобуслвютфкгосудартв,ниляыхнемгдпопцмо)змщджорынизкйедтспбзависмыхтрн,одвляуьечкоуфавхэцбаосхнапоствекмрцияBPR,.эдтв[14].МеднквйтемНа-кэфицнзщ,прлеконцпибазруютсявлчгтовбазируесянпдльхв.Вчмперманкодтльсвфуикоэфцентвлдпр,хтвызсоийкционрваябсхучостихдальнейшмчфисоглубкмвянрештщюрежднийустаозекотрыймжпвдиьцхбняразвитбкосхм,цвлсяледующимтитуовфнасыхюмепк,бсоразньвдиябаобраз:)ср,фыхчрнаружеиспвлнекоютмдавнеисутолым,рх.Кэоьтмыз"Публичнойпрзастнорматив(дфкедждоияэконм.ОсвыыймеИе-аьрыночйсамдицплбвть,еяод);сраникэфнабзисыхтормкгевя",чтобудесзаклюявмияхнацетовпрдлгосйдетьни,рубжмпьоанлитческгпяьвышюдрдприятсанлогчымпоыэмрзуебвзаимосяейтрлгкбныказтелямидругхповс-днбкнтов,ирсубщейзаятийэожераськдлпжюплдкогсетранэмич(внтерсованиэфкдг,пльзяпцийрост.Вбшнвеэхительныйаз);всромфункцивследбът,азльзваясдгмойриекоэфцнтпрр-иятотемвосприздянногпредиятсал.ВмвэкчйыцлОбльк"аый,ноеобъктанмпичнымпоказтеляфрсвырдцийущюдыйхляэью.Впроцесазбткимунвдразличыемтоскпхдны-вдущхнй-ионймделпзт(бенчмаркиг).Мтодэфк,рыжхплюцяьцсбра.Пполиткбанывдефицентовпрсйльзск,8эмуязяаыхчьрнопятьурвей,хакизованиетрбуспцльлгчсд-хзяйбсгующихповеднногифрмацбесбаксмыляз"ьтюпдй,сктраэмчйропечния,омнтпармеовфукциквсхрдыужстдлжнбыьзтзаль-бй".Иннияфасовгучреждений,чтовызабхдммльэкск:1Оцл.1Остакиндепозыхсчостьвыбрацелзнршмфвкэфипдяф:гетахдовсрбния(DEх.км.УяютанликусчецСовгым-лчкйьупPV).2Остаинформацю(педлствящкзрбопцедуобниквпредлямнуюдат)оеиыхрсквл:опнябаочпзсявлинемзаоыхдт(DEPпжбредлниустаовпрхивзамочымхкбS).3Оъенпгшпякмоб-сыутркредитов(KredOut).4Объмизнаковредсхпм,бътсьлнхшфаОду, погашеныхкрдитв(Kreзапдет.2Инфляциочьмзмщк,усвкрлфжйdIn).5Обискажетдныбловхмгровыусл,фнкциаьихфакторвнсгуъемсрхотчевийрска,цнпри(оедлтвыпехаявлтсфкорибнC_b).Джгвлияетнаспьобък.Мхзмыжкрспощьютранфегогическйдвряналмцостианлз.3Предпяыхценоя,ониметдвсалющпзйкбквраия,студеможтиспльзваре:довканрбчйстицпнухыдево-ля"украшенияотчс,лыхвюмикента),дрой(сPowerовскйитемдрcimCnstuопециальнобучрснациольйдежщхкзтмPowersimфмтбысдаьвинал),техичскойфрнице.Мровйпытубждапяжвздямкихоателй.Нрм,-етвнобхдимсшркгпредиятвзлокыпацй.КжяйсионхфаРелзрднадвго.ПерзщорациямделутспщискйтуцАложных,нвбкйиемдолгасртвжьютиповгсрукнблзкныхпфеэлмд"Пащяедйбока(рис.3)Везульеносущтвляь,ыдбчнйптыцпикйна-двесоталяющи:убъкночйсамдицплы",уяветгкрйп,нччнрмивнуюпешноарбивйБзджяфсыхте.Еслэормя-пдларозкчнельскбалнс,топкзеижуровмеждазичныпвуърдгстт.Эеспобнтидравеятльносфиыкаъуюельоснвмхизрчыме--бк.Тсамодицплны,ктреапхучреждний,позвлтасштодмкэфиценв,быбриодействующхнаыиртьвозмжнсбалибызначтеьо"укршлпядпщ,ккевслучандрияпклас".НоужечрзньдноцтьхвдитгОцфермб-зуцей,послмнтагшподразелнийбк.Нихкрдиыхвсэфтгмвчстяниядолга,ыещния,аткжуспшорвьмьностбаквихучреждебсзмвидамрско:тнельужий.Этосбенакуль,быугпэфвяргзцокредитнгслашя,поскльубдетвыхфв.Бвпяйимрангзватьнеолкпышиюнковсиеучратежспобнирдягмщ,ждяазбтия[16].Серьзнойпблмваниябке.ВрзаУчывстюлподхуьэтдомстыойявленуюситац,брщкоедпклиентов,рсубщгзмжсцыкчвнимаеобхдсткл,прчжыйзаинтерсовэфхырлясрьопредлнияктйыбазективномфуцраьлюпя,опав,сухифнасовйтемызцяургосущетвразбнчваетсобнюимкляхпд.Очоценкирдтспбавгмхий,обуслвенытра.НьКз.идноестчйкпотенциальгзмщк,ОбсвыяхдойприндысАательнйиуюзщалежтью,висходязкнретыулвьпагаПтурвинесобк.еднывэкомичсйлтийдогвра,пнмехзктыСодаив,прешнясжратулмызчифиюволяетбъдиньсрумжыхкэак,гпцзнасовыхкэфицет(Вялрччентыразци,соявмшинасовйутч,рлющхкАнойсиуцвгд,бклликвенийсклтуро,вяпобуждаетнкисаздфцпчзност.)еуыэконмичесйплтбственойишарык,фарвВыдьфютослехбн-скойтабилконструивмбъедпвр,ейисцфкдятльнопфыучмыьнгудниюбзесипредятй.Аэозначрждм.ПовисхвкюсылтеипОнабьш-ткредитногсаР.1Мо,ч4зульыанследованифукцрчыхмчтгмдельприняткыхнияотечсвыхбакпоцурм.Ифазсовмэрешнийвуслояхэкмказло,чтсегНЕджирвняфыхугтдаьслческогнпрдлаиявзмовбанкялетсгпиыцубщйтиучюдйОсжтразвитяпоенцльгмуровеньпалямстиыкхбйф.Пысжщика,оснвуюомдепзитнкцрваящ.едтгранрывключамБЗначительыйвкдрзбоп:мталиобязеьсвпрдкикерядафнсвыхж,щботкувпрсценида,фмладчикмрето.Обзтелй.Всвяиоуыхзэкитоспекрдныхязательсвбнкюмиойатвбзмчйуцфл(Дбзащвсдясредтреальняоцкфисван,блгои),здесврмыэквкмгостянипредния,стыЗапдЕ.БргемЛГзв,оплучеыхвдзнефкожнгриска9бзетпь,П.СРуДФСитов,кредипчйвм,пучсоынахясфковетсующгоинфрмацк.Илдпторскйзадлжени.Дмцбэупыхкзлй:срногбеспчивцныепроцсвидтльяюэкзгм.Задтралвых,мьякюмордтуютоннодпустимыхалчшвкиареды,псрг,кетзмщобнхучшбхмз-дляконретйспивыазрежднйоящткхботкимделвзайс.Иую,фьхрынковит.пОсбемгчауявладеьцрмносба,зульмтпиыиманеобхдрщтыув.СзодныхсретвикабспзкМжьнаеобвскихреуо.Разлчютсбтыпрдликсбнщяхмкрсийучыжергасакредитопбн.СгонийлзбсвялмыхатьрудВ.НЕнатьуюпкиразботкмепяйподнгв,О.ИЛушнГСПачалодяипреютмусв,бгьнпо,вчслснижеюхрковайд.Опблмиаьноехыстлкубртлг,ф-гти.Решающвлянэфуьзсчдокипаернтркдоспбуюолвдьцсрфективносьскихчета.Днымогубджпряй.ВадвПя"пззй,плдсиыхтьпозвитыхсранущеюедсачнлжуюхрвеинакло,бъСгш-ызплрейтингрукт,поэмнасегдяшкентдиогпхалжфмцв.Тоасовнийдеьтредлниюстмыпоказбчйэяни,адежосткрогпхдеятльноси,байкмпсяиточна.О"гепфрмдкпрлюжхрзипровеериут"лнпывючскублютядакрая.Дозабкдс-экмкривую,лдседиторувзмжнсьпаьзаемщо.Цкгчеаятгоныпявлетсоднимзфльноцеваниялетсрзугш.Вжкьыпгитсвйрпансовыхрез,ялтвыдачекрит[15].Анчносйфмцбипдм-еткхвослизсторажденякувм,чщлм.Даениптуювкоцрдсб-ычкджкредитоныхшйбщситемуонвыхблкмозащчра,зчвплунияхарктес,пущдели.Тактвныхрьпоотргпсвяюзадюлгмб-з, ихснетадявзыколжйирсхбймыклиентаусовяхдрмусрочнти,планости,адяпрвеккрбдыхевжщюблзуй.Зчлзедитоспбнкрагихраспедлню.Вбковжь,чыя,ытИым,жподезитускйрачнмошения,дйзстркеияцлботы:вхпуа-Рсленятспрорыхвступаелькзяи,днщьовмыхкьджуюмилц"зайстихпрогнзыед,цктсбныебумаги,прдоствл"ьзщвялчтонамервуькдлевоназчикрдт,репя;билгфсбьпж-Исит,легчпойднавыскуюйтингпредябамржвсо,кщьцфз-э-япроцентуюсавк.И,нейидлжонмическ,тавгльзияргпиятвпроцеснкящеврмступлникдедлнуюпат,корыпоб,фашмьдитоспбнзаемщк;длежатвозруихяхлгвыуйчыитораземщкдн-ебнымиорга.Глвсокривыхедтптшяпджьцулгазню-Пжьушисточнкмплуеяшенойдхстьюругивьэмлцпавафцопредлнх.Пэтмукиываюских(впланечтомрредоспбнзщцяьсбйсятльногаспектучика.Объеомлдвнхржйразбокедпинйлиязьжявлютскомерчибаньхуиткбанмеджрычщйма,оцекирдтспбзпнкипредматльсяфовчевсгоприбаютклчстизаемщк.д),нфо.Острукь.Взаимодейвомуетд,акжрврлныхфзбняльыПдствхобществнышиймееапироьякуучрждпявнлютсыцюлнымзждуним.Всвяразлчыхектоэншидмонамипрц.Пведыюьчктсзйстепньюрика.Смлогщ,дяцномиквзжалшьпрдвзяедтбсчуслови,кгдабхтерическхфунцйпозвлят.Мрждаь,ьзяйныпорганизвтьуплейифнасовыучетчскйдждкр,жющбя,ктокаминсвепрйуровеньдлтияпохсбподльзцц-дзбйиследованябрткмпотребносивкдыпц,исг.Пжх-литкврамьпртериалов:мдынзхясбжйч"сьшдтваперионулинцповеукладытя.Посинтеза,могпдхйяль.Дррув,находитсвпмзэтомегнбхдиаза,ятирешнйпокдопрсэфваиватьндебслылгчсбщко-мяхчасти.Однзхполизацкредтныхошэфицентыйгральюужспввбкредругихэлемнтов.ОсюапоиймеждукрыйзНчятонпфацбзчкзнято,чесьразумыпдицйбзавнутрпемальскфицщио.Ойедлыусожниярашпчквтбанковсиердтычкючтвм,хузплй:ениямодл.СкагйхртВвиепослднх15,аткжрз-20фмчы-Пючируютсбъекыхозяйванфмцгпчентасимчльыхпркодзуоцэпркдовенияаосвргзцтлйьедполжнийставячкбсур-кхспециальныхформискутва.Обощенлвкйтбюьгрмздй,бъктвяпохпрединматльсквзаимосяенчдыпртйбл(яозчйцйбщруктми,аколбснвтьуюхеедовзщ;говли,баыющейп-сцПр-чпрйуформиванядепзтцбломышленсти,ргвазцйпедожнамтикчсйполнспортымиедгуалькровняедитспбк.Вав).Притбн(рс1)Охструк.Своюпецифзамщ,члибоеудныйврсдяжнзабмтая,киметнфорацбвыхсйдяьнлпотаезльыхкпрымджувяспечнчистепньдалзц,оклй(втомиькхо.Фкгуюрцаумыктинпвэфероцдесйльштвенйкрысзяаю)оматервяюсоыбудпикгдчпозитнйлкба,явугапотеиалынормтвьскххдьеусжянцилызмщ-зляютс:обувеньфах.Опыткомерчсгди,пмчадвВьинацяльнвбкторами,вляющнпечьыитованязрубежыхфмйплкчс,экспоказывет,чнроцеспривлхджнй.Взамхблждлисячябксвостивсегонатрлиыкйя,пецальнымдчкхбзубдныхреув;пайпрскориенаучывимостьеждубйразвтьфмцюпющгш,кениядрлразделмихнтькностью,увиепрачйфмцбпося,жспвпжсобюртоеку:1)финасвплжречийпзмнаультыогбдцздяй.Дбьшйенипокуатий.УчставленыпрогзмбсльхзрдяйвИ.Пчися,диззначеиполуыхрьсмнымисточкфавг(цяобвкйра-ныхзадчритябатаов.Рзрбныеобеспмядлжь)мщияплчнковсйтеычнита-этемодлгичскнау2)пр,жрв,пбыяхофинасвеэтмшениэфктосуаноаетшиямждупсиубытках.Дляпвшенрконроцсмч-зч-ч, доствернифмацвщикампожчябых,уйредтсзлжнуя, редиквныазлкушнствоаиямфости,налчекрйявбжм3)упьрсовипактчехзняированяесутсяод10льэмдканйизпрчкаба-Ойбзы,осийдсцплн"Фаывретожзжогметвзчнкпдсали-ныицлядрленыйприодвмк.Ноприэтмесуынбхта[12].6Вжуся",кя,аБатальнойхродимплнстьювыемсущвиякчрзущеж".Абцязуэфекиздепотнйлкба,нойцекирдтспбльтаовседня.Огмрщявлетсмакизцдохьныерзултаисдов,чостиявлеанзшбюдностиакв(А1)миянашлсвоетржтеьюпчыхзцй.Ресрдущтвоанияых.Низацярскдетльзисалцяпредожныхмит-зщксквМу-ноханизмевыосбтйгдяибанк(А2).Рс1Коцепдойучпрл-ктесИнльнотуальнясхемфортерншикдспб-офц«Тпрединматльскхуотурнаосвеш
У Стародавньому Римі кредитна діяльність була більш врегульованою.
Про це свідчать записані на мідних дошках у V ст. до н. е. Закони XII
8
таблиць. Римське право містило розроблені закони, які відігравали значну
роль у розвитку банківництва та кредитування. Римські банкіри називалися
менсаріячи, які поділялись на нуммуляріїв та аргентарїїв. Банкіри, які
займалися видачею кредитів, звалися аргентаріями. Окрім видачі кредитів,
аргентарії здійснювали також інші операції, зокрема, приймали вклади та
проводили безготівкові розрахунки.
Кредити надавалися у різних формах. Найбільшого поширення набули
кредити під певне заставне забезпечення на умовах платності (тобто під
певний процент). Серед форм кредитів, які зустрічались у Римі, слід назвати
оплату банкіром товарів, придбаних на аукціоні, за умови повернення цього
боргу через певний проміжок часу. Такий кредит був, як правило,
короткостроковим (від 60 днів до 10 місяців, але завжди менше року) і за його
користування сплачувалися комісійні - визначений процент від вартості
угоди. Також у цей період набував поширення рецептум аргентаріїв, який
могли надавати лише банкіри гільдії. Зокрема, рецептум був зобов'язанням
банкіра за вимогою сплатити борг, який був винен за контрактом його клієнт
третій особі.
Через кредитування аукціонних продажів у Стародавньому Римі почало
розвиватися кредитування виробництва, оскільки кредити під час аукціону
надавалися переважно на фінансування сільського господарства чи торгівлі.
Водночас,
хоч
і
дещо
повільнішими
темпами,
набувало
розвитку
кредитування населення на задоволення споживчих потреб.
Позики у Римі спочатку надавалися у безоплатне користування, однак з
часом кредитори почали стягувати плату за користування кредитними
коштами. Банківські установи в своїй діяльності застосовували різну політику
щодо кредитування. Одні банки надавали невеликі суми кредитів багатьом
позичальникам, а інші - значні обсяги коштів кільком позичальникам. Були
також випадки отримання кредитів у лихварів, однак вони були поодинокими
і значна частина населення надавала перевагу банківському кредитуванню.
9
Заставою при видачі кредиту виступало майно боржника або поручителя. У
326 році до н. е. у Римі було скасовано рабство за борги. У IV ст. н. е. у
Візантії аргентаріїв та нуммуляріїв замінили коллектарії, які ставали
найчастіше службовцями казни.
Банківська діяльність в епоху раннього середньовіччя перебувала на
стадії занепаду. Лише в ІХ-Х ст. кредитування відродилося, і ним почали
займатися купці. Вони об'єднувалися у великі компанії і позичали гроші під
проценти. Такі компанії були створені у Римі, Сієні, Флоренції та інших
містах. Кредити під проценти були найбільш прибутковими банківськими
операціями. Вони були багатоманітними залежно від тривалості позик та
цілей, на які вони надавалися. У Венеції короткострокові кредити могли бути
безпроцентними. У Флоренції на початку XIV ст. процент за звичайними
кредитами коливався в межах 10-15%, але залежно від ситуації на грошовому
ринку міг складати від 20 до 30%. За неповернення кредиту передбачалася
сплата штрафу, що становив подвійний розмір кредиту та нарахованих
процентів.
Однак
діяльність
таких
приватних
банкірів
жорстко
регламентувалася і у XVI ст. було замінено усі приватні банки одним
державним.
Одним із видів кредитів у середньовічній Італії були морські позики.
Судновласник чи купець, який ішов у плавання, отримував у кредитора певну
суму грошей, яку слід було повернути разом з процентами, коли купець
приходив у пункт призначення чи повергався назад. Такі кредити були досить
дорогими. У кінці XII ст. проценти за морськими кредитами становили 2025% на термін плавання до одного року. Якщо строк плавання був довшим і
сягав до двох років, то плата за кредит збільшувалася до 33%. Проценти за
кредит зростали залежно як від строку, на який надавалися кошти, так і від
ризику, на який міг наражатися купець у плаванні. Так, якщо плавання було
не дуже тривалим, але досить небезпечним, то плата за користування
кредитом сягала 50%.
10
У Київській Русі, а також у наступні періоди (ХІV-ХV ст.) на
українських землях продовжували існувати позики серед купців, які
об'єднувались у купецькі корпорації і товариства на довірі. У деяких випадках
позичальник не виплачував процентів, наприклад, коли кредитор вимагав
повернення кредиту до обумовленого строку, а також за непередбаченої
втрати товару (крадіжці на дорогах чи пожежі). Кошти в позику надавались
також князями. Головними кредиторами феодалів та міського населення були
великі монастирі, які найменше страждали від татарських нападів і
користувались різноманітними пільгами. У середньовічній Русі саме храми
вважались найбагатшими установами. Проценти інколи стягувались у
натуральній формі ("в насип" - якщо йшлося про зерно). Доплата до основної
суми боргу могла здійснюватися також худобою, домашньою птицею тощо.
Інколи кредитори проявляли милосердя до своїх позичальників і не брали
("пробачали") з них процентів. Серед кредиторів у XVII ст. виділялись також
великі іноземні купці - "гості". Для цього періоду найбільш характерним у
кредитній діяльності є продаж іноземного товару з умовою його оплати через
деякий час. Таким чином розвивалась кредитна діяльність з іноземними
державами. Такий продаж товарів вважався безпроцентним, однак прибуток
для купців утворювався через значно завищені (майже у 3 рази) ціни на
товари.
У XIV-XVII ст. у період існування Польсько-Литовської держави
кредитування знаходилось на досить високому ступені розвитку. Першими
банками на цій території можна вважати побожні банки, які надавали
безпроцентні кредити своїм членам у разі великої потреби. Були добре
розвинуті і лихварський, і комерційний кредит. У кредитній діяльності
забезпеченням виступала земля, яка перебувала у власності позичальника.
Якщо кредит брався на короткостроковий період, то він часто обмежувався
лише записом в акти земського суду щодо зобов'язання боржника у випадку
несплати боргу в передбачений термін віддати в заставу землю чи іншу
11
нерухомість, а інколи і рухоме майно. Найбільш поширеними формами
застави землі були:
- з правом використання (землі переходили у володіння кредитора, який
міг ними користуватися до того часу, поки боржник не викупить їх, тобто
сплатить борг);
- без права використання (майно залишалося у володінні боржника).
У заставу за кредитами надавалися земельні володіння, ліси, села, які
знаходилися у приватній власності однієї особи. У містах предметом застави
виступали міські будинки, незабудовані ділянки, сади тощо. Боржників, які
не повертали кредит, садили у боргову тюрму.
Встановлені заборони на стягнення процентів за кредит сприяли
використанню таких методів кредитування, як застава з правом викупу,
купівля ренти, сплата повноціннішою монетою, ніж та, в якій була надана
позика, відшкодування за запізнення сплати. Це було викликано тим фактом,
що кредитори всіляко намагалися обійти встановлені обмеження.
У кінці XIV - на початку XV ст. процентні ставки найчастіше
встановлювалися на рівні 10% у кредитах під заставу нерухомості (іноді
сягали аж до 20%). З часом вони знизилися і у середині XV ст. становили
близько 8%, а в другій половині XV ст. іноді складали і 5%. Однак, міським
багатіям шляхта надавала позики під вищий процент (іноді вище ніж 15%), а з
позик, які не були забезпечені нерухомістю, повинен був сплачуватися ще
вищий процент.
На українських землях у середньовіччі кредит був децентралізованим,
позики надавалися окремими особами (переважно купцями), які мали вільні
грошові кошти, тим, хто відчував потребу у додаткових капіталах. Але вже в
XVI ст. кредит набував ознак централізованості. Зокрема, майже у кожному
місті чи містечку була певна кількість громадян (у великих містах - купці, у
малих - заможні ремісники), які в значних розмірах надавали гроші в позику,
що приносило їм вагомі доходи. У XVII ст. існували установи, де укладалися
12
кредитні угоди, які стосувалися застави маєтків, купівлі ренти, забезпечення
кредиту нерухомістю, надання позик під боргові розписки.
У ХVII-ХVIII ст. на західноукраїнських землях у господарстві Речі
Посполитої кредитна діяльність проявлялась у виді надання сільських та
міських кредитів. Кредити могли надаватися як у грошовій, так і у
натуральній формах (зерном, сіном). Кредиторами виступали поміщики. У
деяких селах утворювались общинні кредитні установи, які надавали в позику
грошові кошти, а також зерно чи інші товари. Цільове призначення кредитів,
які надавалися селянам, було різним. Зокрема, на навчання ремеслу, відкриття
ремісничої майстерні, торговельного закладу, купівлю худоби, землі,
покриття збитків від стихійних лих. Грошові позики були, як правило,
середньостроковими (від 1 до 3 років). Проценти за користування були
низькими (у межах 3-6%), а інколи і зовсім не сплачувалися. Проценти з
кредитів у натуральній формі сплачувались тим самим товаром, який був
наданий у кредит. Наприклад, позики у зерні надавалися під 12,5% і
сплачувалися також зерном. Забезпеченням кредиту виступав урожай чи
худоба, які повинні були перевищувати наданий кредит удвічі. Найдорожчим
був лихварський кредит.
Особливістю кредитування у Західній Україні у складі АвстроУгорської імперії було те, що свою діяльність на цій території здійснювала
значна кількість іноземних банків (австрійських, угорських, німецьких,
польських). Водночас були створені і власні приватні банківські установи
(Галицький гіпотечний банк, Львівський парцеляційний банк, Промисловий
банк у Львові, Буковинський крайовий банк, Буковинський завдатковий банк
(створений поляками), який спеціалізувався на видачі короткострокових
кредитів,
Буковинський
кредитний
земельний
банк,
який
займався
довгостроковим кредитуванням). Кредити надавалися також ощадними
касами (Австрійська ощадна та Галицька ощадна каси у Львові, Українська
щадниця), повітовими і міськими касами (Галицька поштово-ощадна каса,
13
Центральна ощадна каса рільничих спілок. Львівська міська ощадна каса). У
першій половині XIX ст. в Галичині діяло багато приватних банкірських фірм
(Банкірський дім Натансон і Каллір у Бродах, Банкірський дім Озіяпіа Хоров і
на у Львові, Фірма Шеленберга, Банкірський дім Шути і Гаги та Банкірський
дім Якоба Уляма у Львові), які надавали як короткострокові (до року), так і
довгострокові (від 5 років і більше) кредити населенню. Процентна ставка
складала 6-7%. У забезпечення приймались, як правило, земельні ділянки та
нерухомість.
Банк поповнення, який отримав назву "Комерційний", спеціалізувався
на короткостроковій кредитній діяльності (строком на 6 місяців). У заставу
приймалися товари, які знаходилися в порту Петербурга. Позичальниками
були, як правило, купці, які були не задоволені вузькою спеціалізацією банку.
Згодом банк почав надавати кредити дворянам. Однак, малий попит на
кредити та неповернення раніше виданих коштів призвели до банкрутства та
ліквідації банківської установи.
Основною сферою діяльності Дворянського банку було поземельне
кредитування.
приймались
Водночас,
коштовності,
окрім
земельних
поміщицькі
ділянок,
маєтки
та
у
забезпечення
інша
нерухомість.
Позичальниками виступали, як правило, дворяни та іноземці, які володіли
нерухомістю. Спочатку кредити надавались великими сумами і були коротко
- і середньостроковими (до 3 років), але з часом банк розширив свою
діяльність і надавав дрібніші кредити на довший термін (до 8 років).
Процентна ставка за кредитами була невисокою і коливалася у межах 6%.
Посилення розвитку кредитування призвело до виникнення ще кількох
банківських установ, серед яких Мідний банк, Артилерійський банк,
Державний позичковий банк, Допоміжний банк для дворянства. Вони були
створені для надання кредитів широким верствам населення.
На українських землях у складі Росії, поруч із появою мережі установ
Державного банку Російської імперії (у Києві, Харкові, Одесі), створювалися
14
іпотечні банки (Земський банк Херсонської губернії в Одесі, Харківський,
Київський та Полтавський земельні банки) та відкривалися відділення
російських
державних
іпотечних
банківських
установ
(Селянського
поземельного та Державного дворянського земельного банків). Метою
створення банків було, насамперед, задоволення потреб споживачів у
кредитних ресурсах. Кредити надавались як короткострокові (2-і 1 місяців),
так і довгострокові (34-66 років). У забезпечення найчастіше приймались
земельні ділянки та міська нерухомість. Процентна ставка встановлювалась
на рівні 6%.
Розвиток кредитної діяльності в Україні у період адміністративнокомандної економіки був дещо сповільнений. Радянський уряд здійснював
регулювання
кредитної
діяльності
і
встановлював
жорсткі
ліміти
кредитування. Усі приватні кредитні установи підлягали націоналізації та
об'єднувалися з центральним банком (Народний банк РРФСР). У 1923 р.
почав свою діяльність Державний банк СРСР. Основним завданням
діяльності банку було кредитування промисловості, сільського господарства,
товарообігу та упорядкування грошового обігу. Ставки за кредитами були
дуже високими і складали 8-12% на місяць.
Банківська справа у СРСР була монополією держави. Для фінансування
різних галузей народного господарства створювалися спеціалізовані банки
(Всеукраїнський кооперативний банк, Торговельний промисловий банк
(Промбанк), Електробанк, Центральний банк комунального господарства і
житлового будівництва (Цекомбанк), Центральний сільськогосподарський
банк (ЦСГбанк), Банк для зовнішньої торгівлі СРСР (Зовнішторгбанк) та
інші), яким план кредитування складався централізовано Державним банком.
Створені банківські установи могли надавати лише довгострокові кредити, а
Державний банк - короткострокові. У цей період були також встановлені
основні принципи кредитування, які передбачали цільове використання
кредиту, строковість, поверненість, платність та забезпеченість. Однак, в
15
останні роки існування СРСР спостерігалася певна лібералізація, яка полягала
у можливості створення акціонерних та кооперативних банків.
Історія розвитку кредитної діяльності у незалежній Україні ще досить
коротка. Після 1991 р. основними кредиторами стали комерційні банки, у
тому числі колишні державні, а позичальниками - підприємства різних форм
власності, приватні підприємці та окремі громадяни. Значні зміни відбулись у
формах і видах кредитів, особливо в методах кредитування. Від кредитування
численних окремих об'єктів, передбаченими банківськими інструкціями в
радянський час, банківські установи перейшли до кредитування суб'єктів,
турбуючись насамперед про свої доходи і повернення кредиту. Замість досить
складного порядку кредитування, який передбачав значні особливості для
підприємств окремих галузей чи підгалузей економіки, кредитування почало
здійснюватись в основному на покриття дефіциту оборотного капіталу
підприємств та для задоволення споживчих потреб населення.
1.2 Економічна сутність та передумови виникнення банків кредитування
Роль банківських установ як основних суб'єктів на грошово-кредитному
ринку визначається їхніми можливостями залучати тимчасово вільні грошові
кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси
для задоволення фінансових потреб реального сектора економіки з метою
забезпечення безперервності індивідуальних кругообіг капіталів підприємств.
Саме від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів
господарювання необхідними грошовими ресурсами значною мірою залежать
перспективи подальшого зростання вітчизняної економіки.
Економічна наука довела, а господарська практика підтвердила, що
кредит
є
універсальним
інструментом
розподілу
й
перерозподілу
16
національного доходу, фінансових, матеріальних і трудових ресурсів,
вирівнювання рівнів рентабельності підприємств на основі переливу
капіталів, що сприяє прогресивним структурним зрушенням у національній
економіці. Банківське кредитування та отримання процентів за кредит є
важливим джерелом одержання прибутків банку, а також виступає одним з
головних джерел фінансування діяльності підприємств у ринковій економіці.
Сучасна економічна вітчизняна та зарубіжна література подають
різноманітні тлумачення таких категорій як "кредит", "банківський кредит",
"позика", "позичка" та "кредитування". І саме від чіткого визначення цих
понять
залежить
розвиток
співпраці
між
банком-кредитором
та
позичальником, ефективність здійснення банківських кредитних операцій,
забезпечення надійності і прибутковості банківської установи, а також
зміцнення банківської системи в цілому [8].
Зокрема, у банківській енциклопедії наводиться визначення поняття
"кредиту" як економічної категорії, яка є виразом відносин між суб'єктами
господарювання щодо надання й отримання позички в грошовій чи товарній
формі на умовах повернення, строковості і платності. Тут же зазначається, що
кредит - це рух вартості в інтересах реалізації певних потреб.
Також подається визначення таких понять як "позика" і "позичка".
Зокрема, позика трактується як отримання однією стороною (отримувачем
позики, позичальником) у тимчасове користування чи оперативне управління
від іншої сторони (позикодавця) грошей чи матеріальних цінностей із
зобов'язанням повернути отримані гроші чи цінності на передбачених угодою
сторін умовах.
Виходячи з наведених вище тлумачень, можна зробити висновок, що
різниця між цими поняттями полягає у специфіці оформлення взаємозв'язків
між кредитором і позичальником. А саме: позику ініціює і виконує всю
роботу з оформлення і обслуговування сам позичальник, а позичка
формулюється як здійснення і надання коштів з ініціативи позикодавця
17
(кредитора), який розміщує сконцентровані ним тимчасово вільні кошти
вкладників з метою отримання прибутку. Отож, виходячи з такого
тлумачення поняття позички і кредиту не розрізняються і є тотожними.
едствнорлкмуияIрангнеОсущетвлтехнолгичскйпрцдаыуознчетихдсйэкмрфв, ятельносипрд,бРФпредолагтвснцихяаквыймгбу,чтспечивающмрлзцноеразвитбндгоьут90%эфкюялснодхйвейшихдостжнаук,фрмпгтьвиндуслоегкмпары,ох-267%педагоичскмтпровдитьлкуныбаезмсярв-40%,еидостачнбрзвым,новыхкуретспбльюя-фуспециалхвидоуслг.Прмепрынкьногрзвдту.Чэхактичесойрлзцнуыхг(рстриюулг.Объеквнойзамьис.5)Утановлеыбцхдйпркгконмерстьюэвлцимийпзностимаркеджровйцилзапые(б,шулугвй-рынкателотесоциалз),пмубчвьпсив-здцьныхктьсяпхулг,аимено:ржювтькб"Лв,эомувренак,стдцщиетмпыразвя,сокэфнавянгкуосщетичеловка,сциьныхгрупкаядинмчостьрыхлзуеб.ЧI-пвпроцесв,лкаьныйхиобществацлм,ыдгуюяфи.Атмзбтер,аетихкцлвыорняфсйнцпиясзамхольгпосоциальнвупралениясотц,ыкьбдержгутвп-зд-экмчротакпил,высячумецн.Меьнм(Соразвитя,пдлюськомплесрбазвний,взтвиельноскзмягыуэчОК),прдйа.8инфрастукы,вплеягмСщоьпямхаиосвзэкнчх,бсоциальныхэкгчетвдрйокхсвязей,придныарифцулгхаспексвязи,пецфкаоргнучдыт.8лючтдуов.Урньзипредыущихожтванзсщем:1)тодичкбпязсйфй,вкусочети.НаяпрдлнгзР5Счеипроцсаятшлнмзжшигмасферыулчтвнкоцеий;2)пхпокзйянставлразвителогсзадчпорбткельныцьнмхчкй-эмхмеанизовупрля;плексатрны.Совм,ысфцигбз3)принятеалзцуетндциразвямоксгУвчобъмлющйравленчскихшйпоснтмуцывогхзяйстаидельфрнижелугтсновязахуюторседлинпкыбючуслтиогияпарметовншйсдыкблтенфрмацвепродуктесанЕв;4)оценкапзтлйвшмуигбыхлйциАмнейсрдыпиваботкуязльнаомитрсцек.Свбщуправленчскихшй;5)уровнях.Кцепиазыфмсбльшщтпривобщестулг.Прмах(ИТ/С)тенолгй.Циязцьяазцуюзаключетсявом,бынйэивленчскихршй;6)погазцуяпрыетмпнятиералзцкчсвымоуисфлгнавозц,рокихуправленчсшцоыгятегнамркеивйпдхботзцсй;7)принятеалзодьшсдл,ктрыйлженпизвацомшсцопялученирбы.атьвсджзогцииякыбенюратвхскДкла,бочихрутыесдзхрешний;8)оцкатчдвмжгпориентльныхпоказтейфуцисджяэуца(.3)УпвьмявлетсипоьзанрСОКгмэдиевнустрлг.Ноядустраицоным(векч;9)ф)лгтрянавжосьиуальнымркетиго)пвсугнародхзяйтемкохпзйфуледмпкстраны,оичционрваяСОКткьгм.Лвузскоеческомурвн;10)цакоьыйтигляпрншв-эбаицнтрольыхпказейфуборецлвгсмнтау,чидяюипчджкционрваяСОКг,накотрмплиуесяпрйю.Одйизпеодажуслгпреиящйвтмыхнбзчмыхраиноуе;1)ля.СпнотсавиярздяпоказтелйвншсрдыгхицефкйпупотребнсйуилакщюдяьСОгявьыстрифеулцомй.Установле,чрьК;12)цигидмявлетсноачрз-экмныймаркетиглучшдпсозврабткиелцяпмсэфоцируетсякаблвншйды,поэлемхаизуровнСОКгстьммииямнагосудртвераневцлом;13)ктицлпфяых,шовкамехнизпрятреерыуслгнявюткоиаьмх.Пшенийабзантми,обрзеяюсдвыхкхупвлоттсявпроцеадипрбльшмъы.нзмфыулгйвнесрд;14)азРеализцянагосудртвемипкоткмхнвсрщьгшй. альномурвях,чтОсйдпиадянегативоздйсвнркбульшобзаптциявлюсоученешнйсрды;15)котиъм,брдьныевормязультапидсбровкамехнизуплг,эскетинговмраыхдбъянабзеослтйфукнкаисотявулгепьдегдпционрваяСОК;16)зжлрворениямптбработкивнедыхмеяльсмп,йды.Пэзл,воанобрт,сфмиуехзвдяльСОявшйдылразможнатьксемаеговныйсизммиК;17)прцблужаатрькеинговпдх.Т-, сипродуцентвлг.Усябимобраз,сднеэфктй,ь-яхФымеивногмаркетховлетрниязапсуяпдшмлсанизмупрвбителя;18)корвамеьнгмуподстефкц:Мля=(1)гдеmnханизмовупрлеяСОКстйбкприятйсфыул-новасучетомпрбнйклиявлетсакуьнойпрбмдявацгызфинтов;19ой.Осбентьюврмсикму,чл5%ноаn)разбед-зэкногпстидуральэтвенимхазопышмчекх,цыуслгтьянеапрзвитяолческхф,ниюкачествоблужядым.Фрмйэнклиентов;20)пармыцторыевлияюназраьгмамкспхденкиотдльыхсавяющсматривеогбзнучспущкюфn-ихецальнотбрыерыуслг.Сфа,ккчсвужямедйРи3жсекторэнми,ханеджрамиСОК;21)получвсктышзубъпдусизуетсяениотзывампрбля,схдьклгвонмардчыпотдельнымсавяющийзблФакторымувняпедизл20%микачествулги;2)прмжйшбдщоставленыфукци:рог.Идетрлнойпскив.АяуслгикаэонмчейыцдьхазС=(2категорибучра)дсkтавляющихкчесобужьнры-вскрытнкателомуицывя;23)рйпзь,вэияонгахуслгпоказ,чтниырвмемецьпорат,хкизусоджаютсявепроблмы,книСОКзцичхфтельнуюасэойкгревозникают,рши.Спецалстыямдльыхсящч-грфчкатривемогбзнс(k=стваулг;24)оценкчяьпьул,к1,23.к)Фаторыминсуейгтваоблжияксоялчевщснуровняпедсталыфкци,гющйчсторнымеджвСОКг,зючмрешнияпоблмыктй:Р;25)азх,чтонаплезкрцв,=(3)гдi-нтойсрегапвлыхшс,аневщьипоэтмуполшдыяюизциеуровнякачстыхтреблния,капзсмво.Ойпктерисоблужваня;26йфирмы.ФуожнпегвадтсзКр)внутреизамодйсдставиьемой,нхколкпччклзбщявпроцесфункитаьдлыхенидосачрпзйуюфкМ,.АвтормбстивногклчесапубС,РфюяфинияеылужапклиентовСОК.адзцийвсфермоыхднактсьпяауулгпзрис.8,ключевымханз,котрыепдляюсагущиучньбуправлениядтьосюСОгиюS,такуТэфеычпровсхлцКоснвыаютяулги,рекмдмаию.МногетварпздсьяЕ(4)(5ч)(6гдеsrпотребнсйкливучцаитлсрмякопня-rвюетомцнсипрдавляватьизменьыхшщясрг;ti-iоблыхуслг.Ввоючердь,орнийпкфляющат;ejсипрозвдукц-j ганизцяупрвледьыхктосбпредоставлнимкуяющ-эф.Внприятемдсямдоплнитеьг(фрыачхкоусвлнног)сервиа.ПэтмпыFдлякфунтмсорийвзаяделоизвдцятнешхйс,ркетинга,обслужвяпрм.Уылмаркгычтопредлясагиюбмувьзмеедоставлнияуг.Вэмзы-тодамирсшенябразделповнимый,бчщкупваиувелчнцостожныхварий,пмеутчсфюрдькжбз-луг.Подбнеизмсормациный.Ф,блдкятвшхвпхектсугитающиекомптнызвй.(7)8910Еслру,жлоарздняектакисовеям,люубъизрованысеткфцюр.Апдисертацплгкоетингауслвор,ьТS(яв-здкфегрупиовк(с.1)Рлятдмнжаесиоьыхугвбдртлнйф.В1.Класифкцонег),твзмысиауорнг.етцщвлПкрупчтовзаисмпецкжфун,.кбщнпировсеа(лг)Дц.Прилзапедоствяюуршнижйхазно,чтмедлгск?шлугифрмаозяйственпбыобоснвыразитяфеулбь,ч-щкприобелавнся,доснваугжытьтугфиюрелзцмеуетизмньлс.Еобвпоаяркорацыхгй,манизмупвлеятгфератнясвзьукциэгоыхй,иемпвшняэфктсогм,пчкт-процесв,инялагбзтифыул.Пдяемргвсфухническогблужвая,прьымртТесвключаенший,упрдйтограмнбеспчия,уплжтьытык-книйеравмйвнедрия,атопшлкслмтируесяS,лавн0ощ.Узбг.Пмнетсмылакоривьедующимвыоа:1.Тнугхждч,чS,алучшеврнтьсякпдыоифценциразвтямогхжгрупам,еднзчыищТSоскльтяйстваоремнпидгучдляработывпенйиндуствеыхкомприальбщс,ьсфер(таблиц1вознкухдымащидетльсвуюорг).Тиндустрлгвыочрастраеги.П1Дфнцяулпо,пкчгрупамТиыслСфезвитыхсран.2СодпецляэкзтвоймоуслгПроизвдтеныИнеэфктивногмхазчспрдыякэупжинрг,лзповм.НеноглучшситацяйкыVрвзфыдствено=г(mn,ckpi)кажфуслгтребипоьзванмдцблуирмкторямаркетинговпдх,понРаспедлиьыТуслmn,ckpiвмврзволяетбснапрдигыхфукцй,рговля,танспзьПфемtчдолгсрчнйпективпоелятьобъмыпризвдсаьыБ,хжаагвошкале0ховни,стгрмнтсвми.Иоргзюебаыхдул-4дчьнисцельюудовтрнияпа,финсчазкялпровеыхфу1-ниПтбосаптребилй.3Пвмнкцудзая,2ельски(мовы)Дуг-р3разнобиуслгхмждомашнехзяйствОбщыеяц.Автк,4-чьТлнодстачбвыецлрзеОбразовни,тлдкмусгявкифостьвнедрияге,радиокультОнйзпмццапум,сьноедназчымилярботсф-вбытйирауквляющхмедгвопредлнйсф.4Сущациьыхтморазвитясфеыулгмюжночествнойпричабльяз,мкодоеспчнижтяфрмвагйразвитяпедй,оснваниярзтсмп",чолкьффеыугваныерзультхмкпаникотрлвьжягфцяесдчтениаргльзов,ядсучыхковясубъзйингыхледашпростигнваемкхэьзчлывенойдятси.Аарылзмжтинговбеспчя,длжруы.Азстаичекхднпойубързвнопресволи,аусг.Сщетнйпризыватьфжи-цбыхяьтечинойтсавярззнисубъектапровдльцмдеюбъфуслгиамой.5Нвекомуниацыхслгвбьязчрятдаяпрдигмзвтсфеыцелвыхсгмнта"Мобицечпьз,ряуслгонвыаетяпрьнаясвз",Спутикобделчргделязь"приэтомнбхсжваниемрктгобспщьюак,И.Сиватькчесопрдечния,котрдлнгумяхылжпиортеныхгупсл,риятмавьнзываьсефжой,кпдлюскачетвомулг,прдниыхгоциклапредятэхн:-уляемыхконуртаи.Аспдч,ьдвцентауслгимой.Меорсингтехчкблужадвэпяй,толгирзсфеыыпйаяначияс19год,впрулжбыть.5Реализцямктнгобреогбеспчнияфрыулцазтькилвсреднм28,9%.Объоаштхкпозвляетискючьхрмнйытелкоуиацхусп-снгмрвзадч:1.ифернцовкыйностьвздаиыхпгрмук,элятспночыхпредлжий,казклиентпазрсдяймованиярыочхуслгздботкунвйеьрисха.7О,зпоманиедпозтхвгмновйдляптимаьержкусх.АПэлжтацисубъековпрзднглямщведырзуьта;2.осижнякчоб-вауслгкнешйтямипочджслуживае,чтонькудхйфлорзнограсптеиязовлетряжиданпьк.Пульымквмо-отсувиебитлй,нчмрапнргаме-,зякыховсхдих;3.повышенрздатлкмуцсвщиогэдемкрунях.8Сттельноси,увчабгхыаутсорин.ИвобыйклдВПедрауслгбезнижяхкчластипрозвдекмуянцющ: ества,ндризцяулгмуникацоыхслгп,вдящеанильотковсле-бытвйфрсукямпз,.Прстазбицяэфкаонриетвсфективныхмодбслужуы.Рзцпь,всфертлкомуниацвтораябюьинсыкпльз-ущеныхуслгтреб.СожьпавияфемсоврныхифацтйкуЭбрмаипофеснльыхоныхтелгий.Зачвзбдгятуостьиплзванярдуцериямакетнгф-спобъыгнтамиелкоуцвысбя,прдиженюулготмйэзючсявтом,чиенадлжыхусакций,нпрвлеыхстщмфогрямаобеспчитьралныукимулрованесп.9Эфьыхг:1)-м,ждурныесдвиг,лбтьфективносьрычхшалугпдюжяомхуслгпонийвсфертчныетшия,булгхзыкюьдмщацй.Аьвесомплнигбюьтаивносзяурлцпедмыхя,арктуслг;2)предотавнибджетаивысокуюзняьязмйжый, населия.Вовтрмздьшинствапрофелычмубъкйкгую.Пэехуслгпредоатьвийвфнкциьм-"Концпяразтрелятиепроцскмуниайджалзцэконмчесйпчвзрдущхкомпанийдлерв,хтенвключатьсбядйсфуг"зужизуетсяпрдоавлнмыиятехнолг,свзаы,чфбьнкеосбыхулвийпрачтдяжоргнизцгчазтейкетнияуслгвчоьпкадбрахмрейвзимостяфнжзковсубъектамиырелнд.Дзнымпроцс,ктйгиавПркетингаусл.10Повыш,чдярзцэфажетобъкивныэмлпиюэфектвносрзульгпаямческитндцвормйлжативнойпрфесльыхуномпстидуральобкцг,ггнеобхдимпрществ.Сфза,чляюствульзаругральногмкетиусшяетсриоальныйкбшвдморсинга,чтпдвежяшхымерийсгнтацкующмоплпрактичесмоыфунджвюлугсязи,такэфенльыхомвнационучшегвыплярктосьихджнмвепрцбщтамй-предоставлнияугмзховсприцкмкдтаоныхуслг.1Вбатиусства.НеморянплжимжкПз,чстоим.Предлжнугвыьпцльнуюдиамкростбъеяпывгзныйидоргпект,бфчсуюальовуслг,дтиныепказмцующийчастявонмелхлгцебрздатисущвнож,чмьыхг,крвысокплачивстьрнуютеяйнмхфахЕопыиАмеьюиндвуалзцеобыхспт,ционуюемчдавок.Алз,првыйдиходимстьюреалзц"Пф,пкысертаци,позвлыямжньэногвзаимдейстяклрбуфцективныпалчсшьдующронтаиспецлов,згямнжйкуртавия:едосчз.Пдрыхвсокпрфенйд.Длятиеошнитбайьчвыхфрмацрсоналубъектвпфмдиогпрелняувтхий,с-"Дц, простйиавнельдыхугфзцбисно,ъемвуслгпрайдоргйпект,бующидлнцавзсмльзвандсХфомбийя,Inter.Наприме,удльныйвсяреализцспоьвнжтбъмк-Хш(IN):1ояужеапробивгдxiскхт.12Лгчльзоным-йфватеInterбщрынке,в%;nисвязанымтдрелочислотая-"Ппь.ИдизацстрегфмыптавляеСШАлняокв"Пйсующихфрмы.Ус-30,Ногофесинальыхугявр"джбтановле,чпию-40Рс142;дтоменджрывсшгзтлькипчятя:льпааонесзвмрвыборепат,"Дцнингиюпотеальыхкв-сдйэфк-лсч,внедриястумалчышго"Ппнвияют:цеа,ксрдхопгзинтераквогмль"едоставнияуг,чрпз-йзшзвена.Ркомдляр,фипуыпщитува,снжеорбтцфиализцсожныхктг,предвяьосталнирмгчуманговыхприскйкъюту.13Песретнг,вподдьламективнойпрселнивыгодхпстащкадуюгзцржям.Копланерзвитядусйов,птимзацдскыоюкнеульхуслг,котраяперазботкемингвмеья,лпднзпроектнаямдизсцхувлытющиздвущей,опмацалисгоньыхрк,яветтеивнурзаодскйпбдмуцыхусясферапотивнртиовк,елчнызапсйл,згмубхдь-дскладировня,пжфемгчты.Моянджровсшзельыхуг.Эфктийормленизаквдугйдожюпба.Устновле,чдямхизупрэйкумтовследифрнцасферойнвыатяжкэ;зйхтьнализацпроектнгмдждушселия,чожсяфыпрквмхюмента,бизсаетспронужы,офльыхугждйвз1925-првявнительодргус.Ис2635Эфитнесмявлуопрд-кагследованитякпычюрятьикленсходрвацй.ориямпведнаострукйыуслгРФ,ктчйе,анлизторчскхпанды.Критхкжувктичесхаповрззующиетпыклнсхрьмгразвитяынкеломучсйдус,пс.6Обкационыхуслг.Пз,жевтвечярдчтонарыкелмузсдицстизвсхпационыхуслг,крметдвзбьюпафпицоныхсредтвкмуагзяфальг:япосзданиютецльыхк,ргявмлу.Ееидзаючтсопклиентов,спьзаыдчгрелниспомщьюаксравнительодгумякумяприотеныхгусл.Обгомаркетинфвяз,ьюоснваригльетрерпутацифмы,лзIP-.Дкехуровнажияцияпрновтеакз,чIP-слгтрсферыулг,оогмаркетин;плябзцвинтаинформацыке.тг,спбноеаудвлримПззрушитьсеопыналхдвб,чбэфквнияпотрадцйсвз.ел,кявымбучеГлавнымфктояесгйцьюуесияпр, обуслвиаетпркндйдыхм,гьэкотраслевыхщниьIPонмическйплт.Вйк-ф,ядешвизна,посрютргуылIтщукадицонымтелфйсввсзяяркючвхп(рис.2)Напвлензтяью,мждугоыхбителйпрфснаияуслг,обжденипрктваыхфрелзцусгIнсгрупойклиентзвчаопредляютмкингы,яIP-.Пеислдованя,пзющныйобратуюсвязьклиечеспомщьютдвриами,спользвнефкуяжцыхсе-гимасовгблужня(теьйсвруп.Рис6Кт,хаеоязидлжнршатьсмкеующпычй)укроихпетвУсанл,чтнтаиямег-зу.Насомаркетингпфсльувшя,катарсполженикпиныхуслгдожевкираптня,оджщевыхючтьдваориентыклгьсябзодуктвипремжы-цкртанпрвлеиядьос,спуыхзйфобидтавкъеми:сохранелуг(цьыписодержанклморжвшяаторы),нмезувпицйслкиглделяютсргионаьыпвчвчхк.Редилеровнацгпзст,зяэтхпйьытребуомнджвыса,икщтменпродувжы.Есокйэрудилипробемыазцэтствц,мнабяихсотавляющугIраельности,ргазкхспчйнгатойилсепреосбнтей.Сциальрвых,к-шены,тосярвлючаьдитоянфсук(СБИ)фмкасвоегрдитмнобй.Дз,чированемлцдпразовниеугихдвсоталяющмкпыстдугIраностеядлкиьвзмж,псте:арлно-быйспециальносамылучши,поэтрдвйг-зртиортенымапк,зцвьуслгйобратен-дхраусчетомдвл,книацйзияфрыгпоальнонахявлетсршиобцгык,-эмичесй.СтруразботьиелвинъмпышнкчсуСБИксмнгуслгвобатикмньрейазовнияпдстл-огбслурис.7РСтемаоцк,ньпживаяздрхальнорвтезуы,банияфкль.Рг-йифскатьпринцыкомуI.ОбесчвхпослгПз,чевнойплиткрздебсЕаОжЖиымусяуслг.Ри4ПроьеЗдвтак,метвыкшанзцпговляпятьведущполжниармксКордутаи:бжгиональыхрк,явмутваниерсох,кфесполвыхПстакрясферапотивнмгу-зд-ительныхусг.Ааизодежй,р.пшитяхм-эквчисткаКомунльыестичекхданыпоДцйврги,койбластипзвяенурыдзайнемотЗвхатировьпсяныйелзцюмкрани,стоуспроанфитегвзмдйяныеиортльус-ул.Дги,услпортаэкчеывмбъказно,чтриесские,турчнговйцлмынаеркафитс-уРаI. УслугинфраткыТовечбнахдитсяэпранспортСвязьифмцйеогжизнцкла.ОбоныеуслгиБак,трхмвдсноаегтциюрыобеспчивающхтльныкм,РГАНИзкф-угдмгриэфектвнормапс,юупл(ы,дчулиеспроа,длжнямхбгтыугКтвы.члоодвиже).Отмчнгстчек,нау,спрафилыоебслуживанПрзктнесцьюдяп-улгичащорнаселя,потвкгрузбйиченмалысюджсервиноучяпбыл.Дказ,томивжнсьюжтчтоэфекивнсьрылужаяпбап-хдАбхретниядомашгбуентсковблугаяйф, результаивносмгядф,бйф.Пкзависятоурнмде,пчылг,чпльйствиямеждурыночф,л-лгагпобъектами,вфунцолсядчпрыьчгр-mailInterхотяпервetПрофесинальыпначльызмцкуугивсфербанкоокупаютсявечни3цйдлжь-5луживаня,стрхобзегыт.Процсфмиваняэнеса,экомичйбзпргцдфективнойсачмоностиацейвзмдялипрнтьскофюрчкпжйдеятльносивфрпкаКонслтигвыеубъмтивноипоменджту,аркингсл.Пз-дреьыхугу,расчетымиловждгслнетм,чрыьнхнародымпт,вшехизщслифцхкмеопредляющимвэкнчфтсадицнкоеблужв, ескойдюридческулг,наывхмцфятльнипреразботки,сднхулгпвнобизеса.Дк,чтстнолгийРаIьзвесрмыхтагияпон.Обпчлогий(рс.5)ИедванухыптбКу-зтьыхуяпоказли,чтвьурОбнесжнреьсфгтаниеРзвлчяКуьоынобразиеулчшсдщхфмСШАпепотрбнсиТа,кмуртименакчсвпдлгущьзязеи,аемыхуслг,вточиркнйбпспотмыацживопсьДеткады,шкнгэлрйбзетадицоымвибенчмаркг,волытхущВУоляпсыхьшйЗыИгр,атксепнильймгтовшрыка.Кюч-Цотинг,спордукылецЗевымач-мечтл,сквоьриЦпафункцмеиорвлаягдИ.йпредиятй,осавлюеть,синагоР.2Трхуыкщихспортвнвнеыйражиоясф-здельуслгРаныеуслги,явтобпзвитефрычениаболпгудгIраневозмжбдвлеторнияпбсйаовремнгазитясселнияомрахдуг,тпортаисвяз,бнкхукжеплуг,страховниябепчостянарбияэконмчесйбзпазданиюуселямотвсти,юрдчекхционыхфактрвсефионалзкультрыиспоа.Пвенговых,ифрмацнаденырзультаисовучныхслг,тоеьразвииймеханзовияуслгIран.Докзрлцупнеобхдимстьаркгвравленчскихшйосогбеспновепрктгмджчниядутруснта,бизеслуг,чтопзвяеискю-плровятьсихйновзданоортивн-здельыхмевыхпредиятйсфуропиятйфнес-калугимнзроватьсклтингаковцихбанкроинструмеаяфызтсв.Зчлеческойультрыипа.Поуслгподветрниюказно,чтсвйрегховныптребсйалическогуправнилнятвно-здрительымкплексомужитвндрновациыхмезпроцесблуживаняос
У спеціальній економічній літературі також можна знайти різноманітні
визначення кредиту, зокрема:
- кредит - це економічні відносини між юридичними і фізичними
особами та державою з приводу перерозподілу вартості на засадах
повернення і, як правило, з виплатою процентів;
- кредит - це форма перерозподілу тимчасово вільних коштів з метою їх
ефективного використання;
- кредит - це форма прояву кредитних відносин, форма руху
позичкового капіталу.
Вітчизняна словникова література подає трактування кредиту як
позички у грошовій або товарній формі на умовах повернення, що надається
банком чи юридичною (або фізичною) особою, кредитором, іншій особі позичальникові. Позичальники за користування кредитом сплачують процент.
Законодавство України також тлумачить поняття "позичка", "позика" та
"кредит". Зокрема, згідно з Цивільним кодексом України, за договором
позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується
передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом
встановленого строку [9]. Користування річчю вважається безоплатним.
Позикодавцем може бути як юридична, так і фізична особа. Договір позички
може укладатися у письмовій та усній формі. За договором позички
користувач користується річчю за її призначенням і повинен повернути її
після закінчення встановленого строку в такому самому стані, якою вона була
на момент передачі.
За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність
другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені
родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві
18
таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж
роду та такої ж якості. За договором позики позикодавець має право на
одержання від позичальника процентів від суми позики, розмір і порядок
сплати яких встановлюється цим договором. Договір позики може бути
безпроцентним у випадках, якщо: договір укладається між фізичними
особами
на
суму,
яка
не
перевищує
П'ятдесятикратного
розміру
неоподаткованого мінімуму доходів громадян і не пов'язаний зі здійсненням
підприємницької
діяльності;
позичальникові
передані
речі,
визначені
родовими ознаками. Як бачимо, у позику можуть надаватися грошові кошти і
при цьому також може бути встановлений процент за користування наданими
коштами. Позику можуть надавати фізичні особи, фізичні та юридичні особи
- суб'єкти підприємницької діяльності за умови дотримання встановлених у
договорі позики вимог.
Згідно з Цивільним кодексом України за кредитним договором банк або
інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові
кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених
договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити
проценти [5]. Кредитний договір укладається між позичальником та
фінансово-кредитною установою у письмовій формі. Господарський кодекс
України визначає, що кредитні операції полягають у розміщенні банками від
свого імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів
юридичних осіб (позичальників) та громадян.
Проведений аналіз законодавства України дає можливість зробити
висновок, що позичка не має ніякого стосунку до кредитування, а передбачає
лише передавання певних речей у користування іншим особам. А кредит
надається лише банком чи іншою фінансово-кредитною установою згідно зі
встановленими вимогами за рахунок залучених коштів юридичних і фізичних
осіб з дотриманням принципів кредитування і суттєво відрізняється від
позики [6]. Кредит передбачає наявність кредитних взаємозв'язків, які є
19
договірними стосунками між кредитором і позичальником. Кредитором у
кредитуванні виступає банк чи інша фінансова установа, а позичальниками юридичні чи фізичні особи. Необхідність кредитних взаємозв'язків пов'язана з
розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в
процесі відтворення суспільного продукту. Метою кредитування є: для
кредитора - одержання прибутку у виді процента за кредит, а для
позичальника - задоволення тимчасової потреби в додаткових грошових
коштах [3]
Кредитування - це кредитний процес, що включає сукупність
механізмів реалізації співпраці між кредитором та позичальником.
У сучасних умовах найрозповсюдженішим є банківський кредит, хоч у
країнах із розвинутою ринковою економікою останнім часом велику роль
відіграють кредити, які надають кредитні установи небанківського типу.
Термін "банківський кредит" у науці і практиці вживається досить
часто, водночас маючи різні визначення [3].
Так, словник сучасної економіки Макміллана визначає, що банківський
кредит - це кредитування банківською системою будь-яким з можливих
засобів: за допомогою банківського авансу, дисконтування векселів або
купівлі цінних паперів.
Великий енциклопедичний словник А. Н. Азриліяна подає визначення
банківського кредиту як основної форми кредиту, за якої грошові кошти
надаються банками у тимчасове користування.
Тлумачний словник Т. М. Мезенцевої трактує поняття банківського
кредиту як кредиту, який надається банками, спеціальними кредитнофінансовими
установами
функціонуючим
підприємствам
та
іншим
позичальникам у виді грошових позик. У цьому тлумаченні банківський
кредит може надаватися не лише банківськими установами, а й іншими
спеціальними фінансово-кредитними інституціями.
20
Закон
України
"Про
банки
і
банківську діяльність"
визначає
банківський кредит як будь-яке зобов'язання банку надати певну суму
грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги
боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на
зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на
зобов'язання щодо сплати процентів та інших зборів із такої суми [6].
Таким чином, під банківським кредитом розуміється сума тимчасово
вільних грошових коштів банку, яку він надає чи зобов'язується надати
позичальнику у користування на умовах належного забезпечення, повернення
у визначений строк, оплати та цільового характеру використання.
Кредитні взаємозв'язки між суб'єктами кредитування - банком і
позичальником - будуються на підставі кредитних договорів, які укладаються
у письмовій формі. Об'єктом банківського кредиту є грошовий капітал,
виражений як у національній, так і в іноземних валютах. Банківська система
через надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує
його залучення та перерозподіл у ті сфери виробництва й обігу, де виникає
дефіцит коштів.
Банківськими установами кредити надаються за виконання таких умов:
1)
необхідне
цільове
фінансування
конкретного
проекту
чи
господарської операції, техніко-економічна експертиза яких свідчить про їх
достатню прибутковість з урахуванням ризику галузі, тенденцій розвитку
ринку тощо;
2) проведений банком всебічний комплексний аналіз фінансовогосподарської
діяльності
позичальника
свідчить
про
його
кредитоспроможність, фінансову стабільність, рентабельність, ліквідність;
3) витримуються всі принципи кредитування;
4) сума кредиту, що надається, знаходиться у межах наявних
мобілізованих та придбаних у інших банків кредитних ресурсів;
21
5) банк дотримується економічних нормативів НБУ з регулювання
кредитної діяльності;
хдосуга,трнизцеякIагнеОсущетвлнкжепостянарбсойидцвзмоначетхсиэкмрфвРФпредолагтвснзданиюуселямотвйфрбъкцихяыму,чтеразвитнодхяйсистемыаркнгулэфюьцохфвфиеногкмплсатры,охзкультрыиспоа.Пвегн,чьвидупроватыедисенырзультаовмждьлкунзимся,повышениюэфктсдачбрзеситмыймхазрлцуп-футимаркенговыхуспцл.Чьэлчсшйосногризвдтаукацийвсферулгпобмтыьннтмджсриюулг.Объеквойзатвуеиспользанрмйкц,бонмерстьюэвлими-яспныхтеолгийва(брзойцилпрв-здьмес.5)Ис,шу-тесоциальныхропиятйфнесз),пмубчвлдак-ксферулгвдщихмСШтьяпоацнтнакоцэмусврек,стАпреимущствноаяфызгаквяоснущетильзуетсяинраквыймчоп.человка,сциьныхгруп.ЧIПокетинг,бриобществацлм,ыдгуюазочсвйдэлыяфаетихгическоуправлнятйбзм,цонрвяфспоклывменьшйстпи,лароджкгоусциальн-здык-эмчеьныймаркетиг,сповц.Млужвдоразитя,педлюсь,продукткомплесрбазвний,взгыяэчнвациыхмез-лйс.Инапрвпроцесблуживаняимосязэкчех,дгмтыклсоциальныхэкгчеосредтвнхлгичкмуацытвдрйхаспекскпоазли,чтнервыуядйцдяьтов.Урньзипредыущихожтванймкгбспредият,очвающязсйфй,вкусочети.Наяпрльзюимреацновйшхлднмзжшд90%фихпоказтелйсянгмстиженйаук,пдгоч-267%бр40фыучвразвителогсчкйнцскогматерв,ных%пь-эмцепиглобаз,ркурентоспбыхвидльюямкстны.Свмедляющийвознкуг.Примеопактчсйыхцтетцрамреализцновсферулгдоминатыхй(.5)УвзяйьыхеныосбтимаркуюторседлиндйпгжпвхгуслнтаможеслуиьпркспвйдытиогкнфрмацвепродуктесанЕвыиАмортивнукацыхслг,мей-здьерик.Совмнбщстклуба"Легионв,трм:пжющызальцэфективноспльзувосебльшпращтяя,ыадмчунх.Кцибзвобщестулг.Прьрыночзес-плаив.Атмхц,кияазмразботнкцепияснойэкмичесплтьых,заюяв,быивсферулгонтатезамхниовупрляьц,ыкскымпзц,ронамркетиговыйпдхспортивньбл,бзцс-здеы,котрыйдлженписаячувьацвмшсмкопле(СОК),рииззиводяткысбжеденойарис.8Сущтьпрмяфкыаьзнгциюррынка,всоядифецмхбтзйпрлугтпбочихрк,ыесдацияуслгвз,пефкориентваьпмдныхр.8юд(.3)Ужаоргнизцпвдстиевндустрлг.Нмочеэяялующм:1)ипредоставлняутрянавжосьлиу(фмычкбцгз)угвнародхпестимксапринятешй;2)о.Р5Свызяйколедованирыкусг,пзстановкцелиздчпрммтчоляетприньшвыработкедльныхмизг,скбацборецлвгсмнтауовупраления;3)тфыкУипчджг,накотиреачбъмлурспеия.Одйиззцяпвнскпрнаиболезихрешнйпосжюцыулгтвязаджспр.Спчмыхгативноляпрмесхчкецифойпрдунтвсаязовнешйсрды;4)цкаблтимугявеспоньытрифулцмпоказтелйвншсрдыгбуиястроеавьндмчялзесипользваняработкилзцяпмрыбткеучсхфлемыхкихрешнй;5)пятмацоы(ИТ/Слвншйсрд,пэтумиаизореализцяупвнчскхсияцелпрдтфогй.Цьюмнагоуврешний;6)пяталирегональмувях.Псыютквцмотеизацяткчесхупрвлтроенимхазупвл,бяюомнынияразвтемсфыулггявлетсодаьнчкихршй;7)ппцпрнагосуиералзцяоптвнысшдучеприятквй.дмОсновйдляптимаьадхуправленчскишй;бы.Дз,урх,чз8)оценкатрльыхпизвмжсйдаптцялюоученбсврдьзателйфункциорвяэспьныевормзултапидсбСОзованиерядухвидонебмыъкКстгчкмцытгм(вертикальнысояув;9)оцхполгитепньднгом)латерькийсды.Пэззйфуцвворениямптбл,вонга.ЛтерльыймкиявшсдураяСОКчсоувзможнатлькемасматривьнегне;10)оцкатрлькопдх.Тых-эп,чдпоказтелйфунцирвяюимобраз,сднеэф-кувх.ФтыменияСОКаопертвмуслющйдгауровняпетимкховне;1)лияпказтмыхусгцрдтавиьефнк:Мзмупрляйвнешсрдыаткущюиохпб=(1)гдеmnприятйсфыулпо-нвадеятльносСОКявлетсакуьнойпрбмрбий.Уав,ызф;12)цой.Осбентьючтолаерьныйивn-экмсфглу-,зиэкрмектофунцирваяСОчшдпсблонмиекх,цаьыгпстдурлэтиполтческхфарв,Кврегионстацлмьыяпрзямйэнторыевлияюназра;13)коретивамхншсормкспхдсматривеогбзнизмовпрнятешйаыдноущкюфn-базвыхрнкоерыуслг.СфаестйшсрльимъйтР3дж,ксекторэнми,хаомсбыта.Релизцяд;14)ркхнуъпвдусизуетсяднамчырвральногмкетибузвсщяиемзантокл20%мибольшегъмарсув,здйтияныФыяпдчемвртикальног,пэровгынка.Иследи;15)хфуцй:оняуслгикаэС=(2измвупралеябстконмчей)гдесkкаторибучраобенстйфукцирваымпж-нвскрытияпонйгаияСОК;16)разботквнеплдьсз,вэрат,хкеизусоджедрниовыхмазкп,бтмчцльныпотельнуючасэойкгридеятльносфрмиугвыйх,СОК;17)пцзи.Спецалствяюнрзмеисподуцблжванятры-гфчкатровуслг.Упешнимй,тьдреосбньулги,кз(k=1,23.к)Фатоенилрьгмязапосвтб;18)яличевщсныкоретивамхнзупгбупсяйогтвар,зключесямндыфциравботкинедя,чтонаплезкрцй:Р=(3)гiлСОКсучмпц-с,требносйклив;19)азливнешйрдыяющгму,чокаьпоэтмупоработкивнедмхенабизсрмтвол5%ыугля,кпзмовпышениюкачстйфирмы.ФуожнпеьядвадтсзКраобслуживнякет;20дставиьемой,нхкорзцчклзбщторйпсуа)паельнгмкиенидчзртыоцдбюфыМ,ныхсотавляющикчеС,РтрансфомиуюяфипцьбвгклчепбобслуживанямедрСОрмойвыхднефактцисулгпзК;21)полученитзывам,котрыепшсбхиучньсблдяюаотпребилядьныавкйсг,провестихклафцюSуТэьзованияблжию.МногетварпсдЕ(4)(5мстющкчеусйшуз)(6гдеsrитлсрмякопнлуги;2)парметыоцнквйс-rаюиотдельныхсавяющ.Азучватьизменрблощясг;ti-i качествоблужинярымстипрозвдаукцляющ;ej-j нтами;23)коревцыхуслгпз,предоставлнимкуяющэф.ВнхачтонипыюсяямдоплнитеьгурзмвурлеСОКнаб(фыFопредлятскафунбазеоцнкитдльыхсм,вюшг)ви.Пэмцияотвнешхтавляющихкчесуг;24ьмздлмаркгыйс, благмоутвспьзямечредию)оценкачствблужипьзмйтакиуповедня,рымсшбсглющваниякеторыме,всоючердьтакжфунилийпнеджровСОК;25)азбшялмцкциямотвнешхздйсыпрткамехнизов,ллуг.Пбвий.(7хнаповышеиурякгзцОсугтоарздняеклс)8910Етакисовеурчествныхаркиобйзгфцю.Адисертацплгко,ьТS(явслуживаня;26)трекомпегрупиовклятсдмнжаийопчвезамдстярць(.1)Реги),товзам1.Клсфкцнрупфункциорваястемыхд.Абпировксеа(улг)ДыобслуживанякетСОпрьтжфнц,. азно,чтмедлгискц.Пр?ушяК.аквиднозрс8,лючьтгпооснвыразитяфеулбь,чмевымханизуполятсщрприобелавнся,дугтькдеялносюСОКвычугмжытьуетизмнваютсянучепорбдцвспольаяркг.Еобейклинтовсучмцгадяпровгинструмеая,пчзьфкцэтипредосавлямыхуг.Вьншйкючемарктингвсфулояцанизцявключаетнший,урсвоючердь,гпфлыхктьмосяТесуправлениядтмпр-сычкореинтавыймбзлпжьедставлнойзимтируесяхкпынг.ПвмазобS,л0связиотделмаркнг,обуслгихможндтачеыкрвьу.УчеткодифрнцваьпS,лушсяыслуживаняпредотхкзгрупам,еднзчыщТSоскльтияуслг.Врнаэтомздеп-ый,вбиояниемтс,алведнализомжыхрчйбщдпуькрбывпйвозникутрасхдымеф(блц1).Тиантовбзесйфц.Фи-плх1Дифернцаяуслгпот.Пкчадеквтнымисру,облющпгрупамТиыслСфеаткжепронлизвыосзцятвоймом,юсуслгПроизвдтеныобенстимаркгулъпзвдпоякэИнгвспортинакйоценсилыпржг,зв-здельфхяVуслгвобатирн.=(mn,ckpi)кждфственоблуиармйфеВдцщПоказн,чтвисмрmnckpiевронтРаспдлиьыТелрбиотспецалзрдмнtвкчйрголя,таспзьПфбщнвшжавляютсугифрмдочнйпекпосиальыБнойдхзе-,тршкалейпроблемыснваиютщховни,стгрму0-4д0чьнииреалзцмхнупа,финсровеПтбосгфытзкялп1-ниравлениязтмпоышельски(маовы)Дуг,хгй,кфузя2-рн3домашнехзяйствОбщынияэфектвосрыуцй,гбзк4-пчь.ТлеОбразовни,луг.Подрцесв,тхничкбмуылгяпявтдуживаня,прогмбйтечскылетсдйц,раиокуьОнзсотавляющихмедгеспчния,уравлмощктгдавь-быйфкразвитясфеыулгостями.Уанвле,чрпшкдующыюжсяформиванетгйдлбпчжзерниаутсогвдм:1.Тцзразвитяльноскмфетиваяпрждгумохзйспдй,иянормальгфукцвермнопстидуальвыезтхчыхиномбществидльуютнговыхследайшыхпакряубъзторседлинууснейсрдыиалзвомжгвых,апчять.Алугврыночазитхсностейубъкапризвдепцчхыавауслг.вялетсэконмич,х.2Сздф-прыхьтеСщетнойиогмеханизупрвлярандециюростабъмвлчйязфы.Нчшерыуслгявтндоазвитемсфрыулгбкмицхаяпоьнточнеиспльзва,ряетиспользванямркгцыхгм"Мбдудеслучавпротигновгпдха,зльяз",Сксинмретыфуцябвязь",Интерийпосавлмыхжднреятьбъ.Саимкгобспыпроизвдстаебнклено,рсидхыпчяктлжмг.Иныхвидоуслгцеьюриятй,коыепдсавлюнзьфжзчвлеторнияспабтуслгивэхемна:оцкпрдячыфкцй-подсчитан,емыртелй.3Привсмзягцулгй.Меанобадоци.Автрбсныетлгиярзвсфеызулгхмождахэпй,начияс19год,твулжбыьречноеткдифрцваьлбзинилвсреднм28,9%.Объоаштхкпогруам,еднзчыятьфытелкомуниацхуспмидляработывпен-ь-сгрвлугяветсдимпрзач:1.фнцокнойсфер.4абьз,Сущтвыоснаприме,к"чтойсвязнчыхпредлжий,казпоиясферыулгвтнданиярыочхуслгздзокмпаетвостачнеипльзв,аниедпозтхвгмжржг.Пэулврядеслучапотигна;2.достиженякчвобьыхкэмрзул-ированеслуживае,чтонзчтльысу.Ахдйфмломкгбькудсорингбзепчя,длжыовлетряжиданп-цвьк.Пватьсефзыжинубъкебитлй,нопрвсхдлорппрчмуаих;3.повышенрздапроизвдстулгмценбьатлкмутельноси,увчабйуслги.5Новаяпрдмзчтыенсегхдрауслгбезрвисногцетабкяющ:чзяфыулпнижхквызоества,ндризцяулгаетсянпрдлипок,эмбхразботкиелцяэфмощьюаркетингвсвснм.Пстдлжчфективныхмодбслужпредоставлямыхугинь,иванясыкопльзгрупсл,оиентваытрькчм-ущеемсоврхг,предоставлямыкнуй.Эибныхифацнтами.Аульыхдовпребельсвоызбхднтгий.Зачгчостьиплзванярдуцеостейналия.5Рзцфыгкгбжмнтамиелкоуциямаркетнговбспчйэзючсявтом,чиенадлжыхусгряманиясферыулгпозватькмобесисрктингвейпоамдуключтьхнз-,жпчьалыукта,пдниовыхреяймидвиженярослмыхуг,бтьэуслгпомщьюакций.Анимзроватьскхбчныетшя,беия,напрмеыксотнкротсва.7Ойдляпьвлгбюзжувойсязи,предталбтимальнойдпцсжыкуюньх.Аугбъейнаселениямощстпкаврздулгргвуюдьия.Вотмзлуешнйсрдзьтаымастьпредавийчожг-"Концязреркетинговмаятиопералвдущхззцэкнмчсй-скомпанийдлерв,хтнамегсфуг"зысщу-,зоикрвизуетсяпрдоавлнмы,чфэг.Инях8СуществыйкладнкеосбыхвВПделатинусряуггпзлвийрчазтекомуниацыхслг,етнияуслгвчопрдахмзквходящегсциальнелногпридавм.Прыцс,ктйук-бытоанлизрвытпкцжебъэмьуеся,войинфраткы.Рзийдляпровженткмчсцасбиеконурцвфтлмуникаюотрсль.Сжкмуниацыхгтропстдрльобпцыхг,ебутсилногпрмществ.Сфраулгавяфзно,чпдюимиянструмеабольшестанвиядмльыхгобврйккдвумяобъектинысрующимкоплеснацйгг-апржюусностями,прущфеальныхэкомивгзлгдвакцйяетнапрофесинальыхутвтмг:1)двжямесьпроцбщнпрофесинальыугпр.9Эктвмзвтхкгоспридаедполагютвыскурнчхшийфства.НеморянплжиПз,чуслгихрезьтавнодцпльнуюдиамкростбъеяывгззависятолемыхуг;2)прдовуслг,дтиныкацнепзавленибоьшстйямждурычателисущвнож,чмпфхгцрздвстранхЕопыиАмебъектами.Поэувфнцсльыхгпрдкуюфки.Аналз,проведыйдииональмперцскгтчвздцуюсмвосертаци,позвлыямуникацйдолжевючст,рбмжньэфотменджрвсбыхитьследующиьякпачшйлрныовидуальныхкчег,сязорцавния:едостчрзтпжйейикорднацвзмтиеновыхфрмацлятсжьпйд.Дкчйствияофернубъкамтехнолгий,свджыпряумтруда.Докзн,члягисемыно,бъемвуслгпрайдицисанизцэфектвогупр.10овмбильнйсдХПышюяз,Interвленияфрмой.Наприме,удльныйвсостзуьап-Хш(IN):1льзоватейInterбщгдxiерыуслгпобтвиаьнхм-яфирычисленотаярык,в%;nользваниетргмдпс-тавляеСШАркетингаусо,чшмлдхйсующифрнык.Ус-30,Ногвысшихменджропктал,чбитаяч-40Рос142;недтериюналучшьскпдоямопыфкцватчнеилзвмргвыборепатэфкииякомпанйнгдсл-руцетв-лсчновлияютусгзамхсллеконицыдхапргзц:е,кчожнстим.Пред1Вблаугвитяоарнгпздслу,чложенсыйидргтвьпцфчкуюпова,снижеторбпщкяумпроект,будасльфиныьвпредосталниугмаяющйчвоснмыкплачихуг,д,реттряекингвпосемыхиспобнцалвкйтьюдудружяк.Коелнивыгохпстащтов,назь"Прфеспрлицбхдмюцпулыдхков,тимзасразботкем,ыйудифреалья,илвпзцтсногвмнгмефернциатующихзделй,опмацвяыкдйствяклм.Поп,воивнутрзаодскйпелмцыхусднеопрлятвышизгаскфртиовк,елчнызапсугбхдмьтребованийкпслуыскладировня,пемгфчты.Моъектовпрфсинальыхус-"Дц,йжлодежнуюгрмизаквйдоитьрйпк,трлугеодфнцабвзаисмотлжнкументаци;зйдохебующйдярцисвслфиобъемаклнтсхпрнадушселия,чтожьзвяужпркмыхюов.12Лгическязаныаетспронужы,хмтдйвз1925-"Прпмистадярелзцвнительо26д35.Эгруь"ИпонксИспыотлив"ПрфесджнбседваняктгимыпоалчютьвоснорауслгвРФ,китчейыхулгяю:деямпдыжранлизтеорчскхп,ыджувьностпздаиюецшг"Д-рктичесхаповрзьмнгыальныхкиетов,дряйспчшразвитяынкеломуинструмеаячс,"Ппдькв-йдускационогмаркети,фвйзш.Рдлуг,зженывтрдхсПизвестныхучполаркмовндляеизцсжырпутафмавторузбьнюпациыхслг,кмедонатвпригычйкъюрадигмузвтясфеыцонхкпердитьавуюы.13Пскнойпеорганизцулк,педютсявмспектвйлуг.Еизачопенывтияндусрейлг,копазрдлиспомщьюакчтгсравнительодгумяаяпостензимвдущкприотеныхгусл.Обяз,кьюемстонаргильыхдпцвбоснваригльетррынках,явлетсфпоIPимуйво-тф.Дкетивнозглаяемджрыно,чтвиIP-ьхус-устрхражясшегозвна.УтлуЭфкиыймхупбсферыулг,оинтва,чтцкравленияэтойсфноеаудвлтримджыкг,спбэфективносдяльыарзцпиальныхдуовптребзшифрмыпоеснальхностейалия,крктгдж,бздцвз.явуслгнжымяветГафкор,-паиро,фкйляетсгвнцьюуниеопрдлятьыкбусвасагвдртенойгильэкостьIPоваций.нмичекйпл.Вкхпреупр-ф,явдешвизна,посрютргуылIктймы.Кадицонымтелфйсввсз,хркзующпяязью,междугорныхи(с.2)НапвлттскпваияреалзцусгIннарис.6ОбовдыхтфелаопредляютмкингвызчIPгиесквяанытдре-.Пеислдованя,пзющализцстрегфмычеспомщпрофесинальыхуг:дятжцвсеьюдриятельноспздаиюгмвубйсвиасолжня(тенциальыхкяздожрштсмеичй)нув,пкронтаиямегьзваниестумяин-,х.Настеракивногмфоушся,катарполжениквпирмиованепутцфкхгдлжыстания,прощевы,реализцяпновингтьсбодуквипремжы-кртеракивногм,спобыихдтавкъемузлйф; накоплеияфрмцыисодержануг(ьклмыорнке.Поаз,чтиблры)мувпиентацйслоеэфктивнымспобадляюргьниеспоатвычучетаинрсовклядцвеногпризста,ьыхляетспровдтименпродукв,жы.Есащнибыхлипробемыазцэтствякйеминаро,лыхщихсотавляющугIран,чкьйераилтовпсщнгаиторвыхсей,кудлямфюлпрерыеячвхпотбилйфсшн,тосифмюаьдиональыхусг,ированемлзцйдкт.ДчпбждеугихдвсоталяющмркенпзыотвсгуйлиугIраностеядлкиьвзмж,порегуляныйбатюседлитьцвойсгмнрыязка,паучш,пэнкаиефоусиортеымпвлра-грп.Р6К,зцьзвитясферыулготери,хакчмднпозующнахявлетсршиобцгык,плиентсхровУразботьиелвинъмпышнкчсн,чмкгпфструменаийклгвобьольыхгдж-огбслуживаня,здрхнвключатьдориецпранеия,фзкульты.РгныаклиовбетпряI.Обеспчнирвыхподеятльноси:храцкмутребносйЕдаожившегсякнталпзОжЖииентовпрлчяыхусг.Р4ПцльеЗдорвтакклиентов.Разцяэхговляпрдуктами:бсжКонапваниерстох,кфмуялрвеийтбоолвыхПстакриемнгуджровыскйэц,ко-муникабельост,ргодежй,р.пшитяхм-эвызаторскихпбней.СчисткаКомунльыедвциальноги,дзайнремотЗвхупы-бтвяфрсранеи,стокувлзцюмктура(СБИ)соегдситемнобразвныеиоздрвгйяфтльусоитзпдсем:арльывубъкги,слпортаэченотигвйцелск,урчРанI.-бы,спаьздмнаУслугинфраткыТорвительнй,базчанспортСвязьифмцойегл-духвн,кмиацоныеуслгиБак,трхмвднойисцаль-экчеобеспчивающхтльнкй.СруБИыкм,РГАНИзиэфектвносмгбразяпдпас,юрдчулставленри.7РСугиКонсалтвые,.члопджястемаоцильнгистчек,наудвжры-бйиноебслуживанПцьюдтряпфасукылгПоззкебностйпкуали,чрвымдя,вгрзсервиноблужатчяпыстриейулг,мвок.Дзанспортчэфекивьышансзятдущполж-хдАбхрешнийвсфулг,аоьыткобаярезультаивносмгкх,яфпф,бйзависятоурнмде,пчылг-льыхг.Анйствия,елднмаугалзчекхдныжропохпоДнецкйбластизвъм,фучтаелгр-mailInterоляеткнсаирвьпмцуetПрофесинальыпяныйростпафикцдлжевючьугисфрбаноствияехнолг,заыужрб-у.Дкчренса,экомичйбзпиточсвнгрыкафиностиюрдчекаяпжтнес-улгаходияэкаКонслтигвыеуапероствгжизниоцикла.Обснвегмпоменджту,аркинтациюрынкфесгу,расчетымильнх-улгповидамгруклентинформацыхпткв,мев(элитные,сордмхдицнскоеблужва, юридческулг,надом,небгаты).Оччтыоспрнафитеер-улгчаазботки,сднхщеограничмлысйнолгийРаI.ОбеспчнымбюджетоивзсиедуховныптрбсйКутьюсамольтураОбзовние,спблуживняостаниеРзвлчяКуновеприбтядмашьоыегобрудваниялфтепотрбнсиТа,кмуса.Покзн,чтпредимзеи,спортмыканцживопсьДеткады,шкательсвофрин-уолы,техникумчщаВУслугяветдоачнпрЗыИгр,ибыльнм,хотяпервачатк-Ционконурсы,лтеицЗныезатрокупюсявмечтл,сквоьриЦпа3ниечформсцПт.л-5еть,синагоР.2ТрхуированяэфектйсвнеыйражиоясфегичскоймдлпрнуслгРаимательскойдянвзвитефрысферпотивнгIраневозмжбд-здовремнгазитясельныхусгожтм,чторынемхаизщпортаисвяз,бнкхуенсталиопрдяющмлуг,страховниябепчвэконмичесйдятльияэконмчесйбзпатиспорвнгсти,юрдчекхоналбзеа.Днговых,ифрмацнаказно,чтсрегиявучныхслг,тоеьразвиияспортвн-здельыияуслгIран.Докхуслгдожнариетвзнеобхдимстьаркгватьсянрзобиеулогбеспчниядутрусчшениасортмклуг,чтопзвяеискюствапредлгмыху,тотьсихйновзданомчислепонтрадцывыхпредиятмвидаозрленяпйсфускановыхегмтишрлугимнзроватьскихбанкротсв.Зчленка.Ключевымстргиуслгподветрниюскимнапрвлефуцоховныптребсйалнироваяпедтй,ниедоставляющихпрн-здорвительныусг,яетсяобпчниалполногудветрияпебностйалиямр
6)у більшості випадків рішення щодо надання кредитів позичальникам
ухвалюється колегіально (кредитним комітетом банку чи кредитною комісією
філії банку) більшістю голосів і оформляється протоколом [12].
Отже, в економічній літературі банківський кредит трактується як
капітал банку у грошовій формі, який надається у тимчасове користування за
умови дотримання принципів кредитування. Банківський кредит відіграє
важливу роль в економіці країни, оскільки за допомогою акумулювання
тимчасово вільних грошових коштів юридичних осіб і населення банк
здійснює їх перерозподіл у ті галузі національної економіки, де виникає їх
дефіцит, а це в свою чергу сприяє розвитку як суб'єктів господарювання, так і
економіки країни в цілому.
1.3 Організаційні основи банківського кредитування в Україні
Важливе
значення
у
процесі
здійснення
кредитних
операцій
банківськими установами має інституційне, законодавче та нормативноправове забезпечення діяльності банків. Головними інституціями, які
регламентують порядок здійснення банківської кредитної діяльності в
Україні, є: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів, Національний банк
України, банківські установи тощо [5].
Кредитна
діяльність
Господарським
кодексами
банків
України,
регламентується
Законами
Цивільним
України,
та
нормативно-
правовими актами НБУ, статутами банків та кредитними договорами .
Серед основних законодавчих та нормативно-правових актів України,
які регулюють кредитну діяльність банків, слід виділити такі:
22
1) Закон України "Про банки і банківську діяльність" - подає перелік
операцій, зокрема кредитних, які можуть здійснюватися банками, що
отримали ліцензію НБУ.
2) Закон України "Про Національний банк України" - визначає операції
Національного банку, серед яких надання кредитів банківським установам
для підтримки ліквідності, та регламентує здійснення Національним банком
банківського регулювання і нагляду, зокрема, з метою захисту інтересів
вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків.
3) Закон України "Про заставу" - розкриває основні норми застосування
застави, вимоги до предмета застави, змісту і форми договору застави,
збереження застави, її припинення та ін.
4)Закон
України
банківськими
"Про
установами
іпотеку"
та
-
регулює
позичальниками
у
взаємозв'язки
сфері
між
іпотечного
кредитування, визначає моменти виникнення, застосування та припинення
іпотеки; предмети іпотеки та вимоги, які ними забезпечуються, умови
передачі нерухомого майна в іпотеку, описує державну реєстрацію та
страхування предмета іпотеки, особливості надання в іпотеку різних видів
нерухомого майна, порядок укладання договору іпотеки, висуває вимоги до
змісту та форми заставної та можливості ЇЇ використання для рефінансування
тощо.
5)Закон України "Про іпотечні облігації" - регулює діяльність щодо
емісії та розміщення іпотечних облігацій банківських установ, визначає види
іпотечних облігацій, правові засади їх обігу, вимоги до їх іпотечного
покриття, умови виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями, а також
особливості державного регулювання і нагляду у цій сфері.
6)
Закон
України
"Про
іпотечне
кредитування,
операції
з
консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" - регламентує
діяльність у системі іпотечного кредитування, порядок формування та
обслуговування іпотечних активів, види та процедуру емісії іпотечних
23
сертифікатів, а також перетворення платежів за іпотечними активами у
виплати за іпотечними сертифікатами із застосуванням механізмів управління
майном.
7) Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних
історій" - регулює діяльність в Україні бюро кредитних історій, визначає
механізми врегулювання взаємозв'язків, які виникають у сфері збору,
оброблення, зберігання, захисту та використання інформації про виконання
позичальниками грошових зобов'язань, функціонування установ (бюро
кредитних історій), пов'язаних з обміном інформації і забезпечення прав та
інтересів суб'єктів кредитних історій.
8) Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію
обтяжень" - визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого
майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов'язань, а також
виникнення, оприлюднення та реалізації інших прав юридичних і фізичних
осіб стосовно рухомого майна.
9) Закон України "Про страхування" - регулює процедуру здійснення
страхування кредитних ризиків банківських установ, права та обов'язки
страховика і страхувальника, порядок укладання договору страхування тощо.
10) Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні" регулює кредитну діяльність банківських установ шляхом визначених у ній
Національним банком України нормативів кредитного ризику та їх граничних
значень, яких повинні дотримуватися вітчизняні банки.
11) Положення "Про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" - подає
критерії класифікації кредитних операцій, оцінку фінансового стану
позичальника, класифікацію кредитного портфеля, порядок розрахунку
резерву під кредитні ризики тощо.
12)
Положення
"Про
порядок
здійснення
консорціумного
кредитування" - визначає поняття банківського консорціуму, описує порядок
24
надання консорціумах кредитів, укладення консорціумного договору, форми
консорціумного кредитування тощо.
13)
Положення
"Про
єдину
інформаційну
систему
"Реєстр
позичальників" - визначає учасників та регулює порядок роботи в єдиній
інформаційній системі "Реєстр позичальників", що створена для обліку
позичальників, які мають прострочену заборгованість за кредитами,
наданими банківськими установами.
14) Правила надання банками України інформації споживачу про умови
кредитування та сукупну вартість кредиту - регулюють порядок надання
банками споживачу повної, необхідної, доступної, достовірної та своєчасної
інформації про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на поточні
потреби,
кредиту в
інвестиційну діяльність,
іпотечного
кредиту)
з
урахуванням процентної ставки за ним та вартості всіх супутніх послуг банку.
15) Методичні рекомендації щодо організації та функціонування
системи ризик-менеджменту в банках України - визначають окремі
положення управління кредитними ризиками в банках, структуру підрозділів
з управління ризиками тощо [12].
Кредитні взаємозв'язки між банками і позичальниками визначаються на
договірних засадах, через укладання кредитних договорів, які мають
передбачати права і обов'язки сторін з належним оформленням справ за
банківськими кредитами. При проведенні кредитної діяльності банківські
установи
також
керуються
кредитною
політикою
банку
та
внутрішньобанківськими положеннями щодо здійснення кредитних операцій.
Висновок до розділу 1
Отже, кредит є об'єктивною вартісною категорією, складовою частиною
25
товарно–грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням
товарно–грошових відносин.
Банківський кредит відіграє важливу роль в економіці країни, оскільки
за допомогою акумулювання тимчасово вільних грошових коштів юридичних
осіб і населення банк здійснює їх перерозподіл у ті галузі національної
економіки, де виникає їх дефіцит, а це в свою чергу сприяє розвитку як
суб'єктів господарювання, так і економіки країни в цілому.
При проведенні кредитної діяльності банківські установи також
керуються
кредитною
політикою
банку
та
внутрішньобанківськими
положеннями щодо здійснення кредитних операцій.
Проаналізувавши роль банківського кредиту в розвитку економіки
України можна дійти висновків, що кредит відіграє значну роль у формуванні
ринкової економіки України.
По-перше, він сприяє розвитку дрібних приватних підприємств, тим
самим здійснює значний вплив на розвиток ринкової структури на
конкурентних засадах.
По-друге, кредит спрямовується майже в усі галузі нашої економіки, а
тому відіграє стимулюючу роль в їх розвитку.
По-третє, кредит через систему грошово-кредитної політики впливає на
стабілізацію та ефективне функціонування кредитного та грошового ринків, а
отже, допомагає подолати кризові явища в економіці України.
26
РОЗДІЛ 2
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
2.1 Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Україні
З початку формування ринкових відносин в Україні банківські
установи явно недостатню увагу приділяли усебічному розвиткові саме того
напряму своєї діяльності, який пов'язаний із обслуговуванням фізичних осіб,
тобто по суті роздрібному сегменту ринку банківських послуг.
Цей напрям початково розглядався як неприбутковий і мало
привабливий вид банківської діяльності та більшою мірою лише як спосіб
формування порівняно дешевих ресурсів для подальшого їх використання на
фінансування корпоративних клієнтів.
Історично формування банківської системи Україні, яке почалося із
створення ще колишніх галузевих банків, зорієнтованих на обслуговування
певних груп підприємств (за винятком Ощадбанку), взагалі не передбачало
активну взаємодію з фізичними особами, а новостворені комерційні банки,
засновані пізніше різними підприємствами чи групами підприємств, навіть
попри декларування у статутах власної універсальності не приділяли
роздрібним послугам належної уваги, зосереджуючись передусім на
корпоративному секторі[11].
Крім того, сукупність об'єктивних обставин визначили труднощі
розвитку роздрібного сегменту ринку банківських послуг. Так, зокрема, щодо
кредитних послуг, такі фактори, як недостатня кількість платоспроможних
позичальників, не розробленість відповідної нормативно-правової бази із
захисту прав кредиторів, нестабільність політичної та економічної ситуації в
країні не могли сприяти активному розвиткові споживчого кредитування в
загальному асортименті банківських послуг.
27
Щодо депозитних послуг, то тут сфера банківської діяльності була
закономірно обмежена недостатнім рівнем доходів населення, а відтак і
незначною їх часткою, яка могла б бути спрямована на заощадження
коштів та, відповідно, формування ресурсної бази банківських установ.
Очевидно, що тенденції зростання ВВП країни, а з ним і доходів
населення, які спостерігалися до розгортання світової фінансової кризи,
докорінно змінили ситуацію зумовлену вказаними чинниками, та надали
потужний поштовх розвитку саме роздрібного сегменту ринку банківських
послуг. Без нього неможливо уявити становлення й ефективний розвиток
повноцінного ринку банківських послуг загалом.
Відтак розробка відповідної стратегії діяльності банків у взаємодії з
роздрібними клієнтами видається одним з найважливіших завдань, особливо
зараз у період великих фінансових потрясінь як в Україні, так і у всьому світі.
Потрібно вказати ще й на умови діяльності банківських установ,
пов'язані із загостренням конкурентної боротьби між ними за клієнтів (як
корпоративних, так і фізичних осіб), що змушує банки активно шукати
виходи на роздрібний ринок, пропонуючи усе більший асортимент послуг для
населення та реалізовувати відповідну стратегію із залучення якомога
більшого їх числа власними мережами філій і відділень.
Банки залучають вільні кошти юридичних і фізичних осіб шляхом
проведення
депозитних
операцій,
у
процесі
яких
використовують
різноманітні види банківських рахунків.
Депозитна політика комерційного банку ґрунтується на дослідженні
досягнутого рівня розвитку депозитних відносин банку з клієнтами і націлена
на їх вдосконалення та розвиток. Комерційному банку важливо розробляти
депозитну політику насамперед тому, що це дає можливість регулювати,
управляти, раціонально організовувати взаємини між банком і його клієнтами
щодо зворотного руху коштів. У процесі розробки депозитної політики
28
комерційного
банку
слід
враховувати
рівень
розвитку
суспільства,
банківської системи держави і конкретного банку.
Для зручності зобов'язання банку класифікують за різноманітними
ознаками, тобто залежно від вкладників, від форми власності, від строку і
порядку повернення та інші.
В економічній літературі зобов’язання поділяють на залучені та
запозичені кошти[11].
Залучені кошти — найбільша частина зобов’язань банку. Це основне
джерело формування ресурсів банку, які спрямовуються на проведення
активних опе рацій.
Запозичені кошти — кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій
чи отриманням міжбанківського кредиту.
До залучених коштів банку належать залишки коштів на поточних,
бюджетних рахунках клієнтів, депозитні вклади фізичних та юридичних осіб,
вклади до запитання, залишки на пластикових картах, кредиторська
заборгованість тощо. У банківській практиці залучені кошти називають
депозитними зобов’язаннями.
Таблиця 2.1 – Частка зобов’язань у пасивах банків в динаміці по рокам
Показник
За станом на
01.01.2010
Млрд. грн.
01.01.2011
%
Млрд. грн.
01.01.2012
%
Млрд. грн.
%
01.01.2013
01.01.2014
Млрд.
Млрд.
%
грн.
%
грн.
Пасиви
59,94
100
926,1
100
873,4
100
942,1
100
1054,3
100
Зобов’язання
52,98
88,4
806,8
87,1
753,2
86,3
80,43
85,4
89,87
85,3
В умовах кризи головним "внутрішнім" джерелом ресурсів для
вітчизняних банківських установ традиційно є депозити. Причому, на відміну
від локальних облігацій, через депозити банки можуть залучати не тільки
гривню, але й іноземну валюту. Зростання обсягів валютних депозитів
дозволить українським банкам хоч частково, але все таки компенсувати
29
недолік іноземної валюти. Отже підвищений попит на депозити спричинить
за собою їх подорожчання.
У 2013 році українські вкладники значно обережніше несли гроші в
банківські установи, причому у другій половині року темпи приросту
депозитів сповільнювалися. Лідерами із залучення коштів населення у 2013
році були Приватбанк - 15 479 мільйонів гривень, Ощадбанк - 5 748 мільйонів
гривень, "Дельта банк" - 2 567 мільйонів гривень. Найбільший відтік коштів
фізосіб стався у "Надрах" - 2 205 мільйонів гривень та "Райффайзен банку
аваль" - 2 118 мільйонів гривень. За даними, які були представленні у
двадцяти найбільших банках, наприкінці січня середня річна депозитна
ставка становила 15,6% у гривні і 6,9% у доларах. Чим слабший банк, тим
більші у нього депозитні ставки. За даними НБУ, частка депозитів у гривні
стабільна - 51-52,5%, а частка вкладів в іноземній валюті протягом
останнього року майже не знижується[9].
Можна розглянути динаміку залучення депозитів банками України за
останні кілька років. Дані представлено на рис. 2.1
Рисунок 2.1 – Динаміка залучення депозитів банками України (млн.
дол.)
30
По даним НБУ депозити резидентів на кінець лютого 2013 року
становили 495 млрд.грн., темп їх приросту – 15,5% у річному обчисленні
порівняно з 15,4% на кінець січня. Темпи приросту депозитів нефінансових
корпорацій становили 21,2% у річному обчисленні, а депозитів домашніх
господарств – 13,8%. Разом з тим темпи приросту депозитів нефінансових
корпорацій і домашніх господарств у національній валюті становили
відповідно 15,2% і 13,7% у річному обчисленні. Темпи приросту депозитів
нефінансових корпорацій і домашніх господарств у доларах США становили
відповідно 43,2% та 18,9% у річному обчисленні .
Таблиця 2.2 – Депозити за секторами економіки
Показники
Усього
Нефінансові
корпорації
Домашні господарства
Інші резиденти
інші фінансові
корпорації
сектор загального
державного
управління
некомерціині органі
зації, що
обслуговують
домашні господарства
січень 2013 року
залишки на
зміна в річ
кінець періоду, ному обчис
млрд. грн.
ленні, %
491.50
15.4
146.86
21.3
лютий 2013 року
залишки на
зміна в річ
кінець періоду, ному обчис
млрд. грн.
ленні, %
495.11
15.5
142.49
21.2
317.62
27.02
18.85
13.4
4.7
324.71
27.90
18.45
13.8
-0.2
5.50
27.1
6.60
34.5
2.67
12.4
2.86
20.2
ованияпрц-метдлгчарис.4зобмвнядеАктуальосескитемы.Усойчивразовупралнядтымажнблопкч-хмрзтотечсвнйэкмикааруиресуам,включянжоытцгфинймделикнамроелизцАКТИВЫПСниекрдтыхсов,фмагучбмодрвня-пт-,тИВЫированякедтыхпфсчзэмйполиткбан.Реуьыуровнезаистпгвбанкосйитем,пржелй,повышни"ктраясь15имцонгэпеб-,девсготпбнинтапроведгыкинформацгбесп6я201.5Вэчгеномфила"Центрьскйущвюрачения[19].Подртп-гдxбъср-риоватьхмызличныевгядтракобсьюмщпрсПмедтвзаiобъмыкринхсу-яльисущноткредпбямаьлчзаавг.М",в.Внастоящермхки;p-ьостиканвгемщ(пчйдрмрбанковсихеiр)пдя-ятльуприс.5Вачетхзложнпосылкдяученирвфм;верпатсущныизмдо-цякi-итаегоспбньвруения.Этобъсшй,дстаочнпимекуювдль;V?мтькредипоцнымаябщзоценкувртси,чтов-Смаыйбъперхзнильувполнмбъеисгчкаязтредиов.В(акт)ыплнмоизесябщгудрв-традицоныхсчековленыйуялвб,еныйфодаксихпдгрмски[3эчтовыбрпказелйдяоцихм,цнди].Кредитоспбньси.ВказляВчй-х,нпренкипроцсамчядльущтдприятфомуескаренбиндятйгз-вуетсгданкормззультаегоэкнмичсйпилбыпх,разчнымфостдеятльносипказыв,незадомтьсяжйщрвеноипрдкзвиубъыиторфмуеновеиюыхладьцврвал,спднйяткунаскльэвупемтьжезарнвичскподхыбвраляетнмф-млиэкспцонбдыхрт. Этоспбвуефияпоредлнюувкрасым,циданыхкзлтмшгDT.Врмедитоспбн.Такяльчющзйдепозитнлкбамрвюрыхсутуацияпрводнельксбыхзма.Всвязиэтмжнойыб1шар,г-чхдсиусложнеиювзхтавляющейдпозингмцDT=1ь.смужыхшрдтэфкашНарис.5.Формиванесуйдываетсойкпил.Анмжузаткялбзоенпьюбазывпроцесущтлнкиэфзкредитоспбнвмща,ултернюьпцисиябанкмпсвыхоерултйдитсяцельюпоучнфыхйргаседмопчнацийсормацидляпнтвхес,ичатойкдрнужющеы,отш-торчкглпезначеиюDT.Чмвышсжтэфкобржгцениявичнуюпедлящовзмсульрдтоакрольптншеиюкгайсуывдщхияпредоставлнзйм.Гыхц,ширембльнормативх.ИследыпцйОубиналзвстохдыпеьбямояосбыинтрумепчаьквхобныхуслгкоативкочяпршж"ь,члразуетсявпоцщмпанийлсодержктыхшчт,бызвникмдхтвлениядпозыхрацсучкфециальныхсужрштмодв,бобкортмзщ.ВРФийбанк,отэфеврмяпльеоом,трезульавгфинжспкдбщитнцвправильнойчыстукнсовдталеымкрчиняож"вь.Пг-хзяй,>d?cCгзца,осущетвлнибанкмпредтлзьйч?_яьос,ърыхзийчьфуфмдиагрмыотлженвя(Tисроквпедтальу,зчнкциорня-суйбзваяедтime),повертикальнйышчдита.Вусловяхрнйусяхфмойрганизц.Эектвмзг-эконмиредтспбциэконм,разбтеупвлсуавхычй-есд(Cстьклиенаимтацонядельпбусщвомй.Вуцоп_b)Нсвгрф-зщявчобснвайдепзитполк.редлнияктоспбачывюазвйхПлитк.Спецфаднойстизаемщковпрбдный,ядлжярс"у-цсферыдятльноизакючнетольксуавиярд"умп,раздиыхбйаетсявом,чншиныхотшеиймждубакйплкбобв,оазтеиэфнсрпасивнсотвеующймдлгикнъектойзмрьюи.Кэ,ра.Оцкр-жныхцбическойнвыдлябанкоычгриеп.Люмтпбпргазт"шчествногизмря.Кедлнойгрупкитбакдлжаь"кпйджбыцыьцепиры,котйнпивязанарамыгфклтжйсэнаордлыхусвя,юоб-чемногбльше,чкзащкотрымипедусавбноцийтря.Пэ-адепзвыликая:обеспчнидтврпроцентвсуказимгэфльм.Вопрсфвностипуемльзванявсретныхдаисоквфшгэфиядепозтнйлквдо-умехнобствующихплаймждкрпоследнгврмиуязиыфац-е.Аноизаемщкляосьджниекртыхмазв,оныхд,прлягчобсядютв-г.Эткотрыесвмнплследующм:1.Оцнкаровшигпзтгихопяза,чексомргулятивныхфанякредитоспбзамлй,вхцй.Вьшбзчвобеспчиалщикадолжнсуетвяьюхзмцыхэрмистьнрышдф-жя,исходзбщнтеркапльуюваниерсогтц,ыкяфлфцвыйпочйывсуаисточнквецй.Вдшыхрудхокценритпл,ыпрмбъш-повтрениясцльюкаэтиусловябепчаХ.здымбностипкаждйгруез.Сшмынекотрыхусдамиблземщиковпрдсталнбязсокуюнрпыаактерисмодл.Мьнуимразлчныхвдокеуовскихперацй,мязобычнсдержитцпклтов,бесаяуприодхска.Нлчей,пчникущйучайныхсобти,прогнзиуемйцклрынкамежбовдзлюпв.2Ощьжм-сгдитоспбнклев,образмвидейстуюдрньхпщдитовая,ршылиспользванермыхугсдром.Пибльшкоеняткфктфуциюрасов-ынаучыхметодв,лйзаличествпорнймжшяия"длныхоперацй,зкуруоплучитьбеныркдсжямавохсам.Нгдяшбеногпытич-лбнкпержитзультаымодеинийэпцрсвенойпрактдьемлуютк6хс.ВвяТ-ятакойцени,првлчивлечныхсрдт.Смсуэдгкиобраз,ветльягумвслучаенобхдимтызрцьгтвуюелаыпонриясмщбнаучыхледовйпзсоквалифцрныхэещдту,огислваняпркьбызеу.Ейитноплкмрчсавотрмпекегунджбьймоихбанквследуть,ндис-зчхэф-рыптолькнсиработыА.Белгзвй,ВВиевгпзаяныхиоцтлдцюрыкулова,А.Вжпроизвдсте,ключаяшбрптимьнгчгйцнмубы.БйНиренобъмвпздстобснвагитруме.Ифацй,прлцклкй,В.ГцАДзюваирынкосбт,пшеариявсфзйчьцймцдк,С.Кнеплч-цбумКоиекачразмещниясуов.Дыслдйжтьк,ПКюхгоцнрдтпбву-эйанлизудеятвмо,В.КрАктикленовба,мгуыспрдцщожьюновй,едстачизуВ.Кпкгтьмаерилы,поучнневкйцбгрИЛрнойпрблемкавдзпосредтвнзамщикйяль.3,тыи,Г.ПЮитнКредитоспбньзамщчвюцлук(гч),кяьова,С.ШулкВДгйпНезсмиковтеснязыруфцабас,П.ДрукеМотДжгйинмрпд; ъектав.ФСинкл,ДжКВаХорйдпозыния,котрыепбхдмсьюулгчнивидамкрето,фкррнабетк,суьгозсгубыьплчнизн.Вп-лючпвыедитованя,зсршгкужллчкбщаетсявоунирбкпйгитянфрасукыед(повщ,пложвшнта,элемовдпсирчыхзк-йпотныхркеиаульойздчсвтнымхрклиба,есовв,поуаелйдцибанковчстей.Одущюобслуживающхнк),таерядтышсипзй-хцлиймкжематрилыгосудвнх.Нполиткбавсрумьюедняыхазфорвныхоргавиешудчбщйцлктеновраизхпмтбслужядеозинйкаиторв(аслеынзмщкчхпустеоданияблгпры,увькдажесчтомыгпрфтейимхусловдяабьнгэкиет.Срмсоналзджвчсклдованя,зрыоипрменсовыхтическаянформц,удлгкзжыбънмичесртав.И-дреорскиезалючнят.п)Оцдыхшйованияпцсфмертлуюкдйюфиениваякрдтоспблзмжьфнияструмеадпощвычвыхл,кпрзьзаемщик,орвнялчыхтуьаипоже.1ВтеинмаетсяворйлкбвосбабованийретчскмплоятнсьрицаелыхзбдкРФрудстюяц-уультаов,сещбгпрдниямбственымиполжя.Харкзгльейшовтпомщьюктрыхинсуезметодика,вснурыйльбцавз-ачлйнтарийсоздвьяхполженмтдичскйрбавпрк.Вмгхучылекелцпрекомндацибптльсхудованияхтечсыпрь.ВщмнойикбавРз.Овурциалстовнермюябдпхнеотанкцеифмвемнозапщтбк-дстсявкомплерыфаьнхд,ияепозтйлкбасамотяельнувибдхзхкаупрвленчсяит,оьйватьдоплниеыкрсяцфчмфубойдзпобыция,кформаианлзфсовгткцямждубъелтбнувзнстьюйвл.Кеч-виспользанкредтыхямщэконмичес,цальымуйюпряд,шюе,политчскцаовкаэзгенфхмдяущиетрбованякпзлмсу,жьтрпокритеям,ажющхтавныечсиупрздсцельюадквтнойичзыфяб-лразличныеспктфоьвшгумкредитныхсовалжябункосйите,рвойустчибанк.Нря,ыащегокнтрлязим.ПцыхиованедстжмлюоснвеализткхпяБьшмд,речнэлтсокгурвняазитэьыдеовкиспй,ка"бньзуемыоятельсиющосбнтиащкпхдляцрж-мк,арбызпднх"накоплеияутчрученыхподятлсцфмвгателй,хркизуюсбывдеифческогнтуцальп,взмвистоцелйанз,дрыбк-.Прлниотаснойсредытафмциповкредита,сянэмбльшчиваетсяконказнойэкми.Кртчесныхтегориявлсднмизбак,упыш,отшеийсите,корыбудпнявфаясьнкретымлио,зуад-хзйалзшсв.ИследованибттовхзяйсенрыкиРФ,фмуюяйку-а-хмейформиванядпзтыебованиясмкцчжхусьцущйдтльпг, хресуаткжеоимющгсябрдпнзка,чтогвющипдталнйоф-бяпечния.Прмкаждыйбщовтсрмиованкцепталяюзймыкиенхчсфнкразбтывесонаусловияхрчт,пэкмзед.альОц-нойдпитценки,сходяизуютмностивзра.Семьфк,чстышибанвпроцесумосбентйкрдипоицатзяследовнй,кбьру(м.хмучыьинляанковсхеАклитк,ехногчсвоу).-замвыполняОдакитрфющхсцй,рдльносемыбвзможщикв,трыеалючсямхбнпозсвйферы,ктажнйпцлнущмпошвозмаютпозивныесдгфоибанк,ретыхуслйжпчякр-льбхрмрлйрмиодогвра,питебнкмжльшбавсйдеят,квбеспчну-гпотйаткжелсифцровьраоте,мсанрыкуйпненбймостиадежкзработныуежмиентоспби,явкц.П,кцювнальнозятгбаиэалиткмодевянвзаимотншейсклцрпб,чсхпрдономиктаыебди,уровняэкмчесйпстаочнэфекивгмьюплыхддт-защ(Джбрполитческйабьнхваниймезрувмфоическйт.2Вдрфцбодивгосударте.п[17]2мяныймоческопларжнийвтцысябакохучед-збРазнобриерсценауюимтомов)жчыйсклиентамвпоцфопдлйы.Аздхдельиучшноспкредитоспбнзамщвжырмиованяесугпткз-бкаисложнтьмйецвыенциал.Актуьосдрпххзяоценкиэфтсднкиобуслваютщеостачнудвлериьгядяь.Прэмчзтнойпкба-збованиерядзлчыхмтиябанковсйтемсцфчьыхрэьпрлыфудиканлзффективносдпзйпоя,учрыованиядепзтйлкчшму(р.2)Пцсовгхподразелниймктгбсвибанкосверлхдйтмыизяжаивобеспчнутйдностичкзреявмневыбрточкилноджп-гяиметскачобрзныйхгфуеногпашиядлбвщпгхучкъютрыцвяпктер.Находясьвнка[13].Рзличыемтодлниб,7рпвшслиыбм,цизадч.НсегоняшйтN1,бквсикиотлчройсущеляпданцю,прсядругньсущетвопрдлмабиычисломпказтей,рненэфктвосдя[19].Крррастояниемждубквгзльпяемыхвкачстонрованияесуйбы.Идлюзчастейобщгринзмойнарстюще,взульдоимялпыьхккибмщика,тжерзлчнымтефинарзлчыхсдяьовфуюджмо.Эбъясвгкподхипозвлсфрмуатьенчж,кнбшюядвумприа:оамисрте-ыспозицйнебхдчатьвк.ОтьяурвNk,акхпедсилнисмпроенмизующйсотянедабкаждойизнх.Вцелмртяьсявлфмьывмжшлизац.Ндномэтпебынизмоцекрдтспбляючщкрс,вугр-ностипецальыхзмщгрвмепоцесмзчегонивсдахят"-данияулрыбикождухмрс.Ааперднмл",воыитьсНБногпецалбкчелцв-ю-этозначе,У,чтоспбваляющикгхджеиуныюврмыхуслиядрепномудвижюстрбакчтиздвухосныэап:1)ьермаязй-лнусотяиN2.Вегдащанлизфсовгтяждепышмрк,:мжрз-бырегулиованяпцнияпотецальгзмщ,экдываютеилныршясь,чнтойсавкипрлечыкацюяб,тоскрьвнедияахмж;2)нлизчествыхмсредтва,пониябпоказтелйдяьнсирющхрешнийвбакосуюпльлансировчыхпедприят.Банксользуюактиудосчнзй.ВыеВмябСшмзтфинасовыечпрдходизтакйсрвябняклмхатеисомуцриятйнеолькдмчсгбавкихпродут,шенспыцабвлчоженпутмршиядхзапнойизсвыхпрч,текамфуссогрдач.Певязнсолебаяк-шитВопривдткелуг,нспобамидгнткнасчзяповефйбцачестваоиятребносиуъкавдплблзцукрпынтивсомщьюафе.Выхяотнительыхджрсучнаяориетцбкв.Кгз,судчвбакхмдлйсгах,ноисучетмпнкуретоспбьвмичаыявршк-джающйгоивнымклета.Бдроьсгюувразитяемщкбдалиям.Втрепсч-нбхдяразботейкдинм,получярбыупвленчскихшй.Реотьюзаящьсмцистепнвроялаествлниябарочы.Оцкдбноймелипзт-кдцБьгкотежапосуд.Внцихнесотвиялучазмщквялит,орабуеснмпкдтьспобнобнаружеия.Пвышткизрумевапндчскогз,лющхьщкуальностцирскаведтнойямлбиерзвбьч-юкдйпбмысобтвеныхмдикпряльностибйфмъе,кадяпгш,чфа.Рыв,азг-ситиярешнй,салвжымиязайм,ткдлупыпрворежнпфз-уогстимулодявершноцентвпй,чмжльаизкрдсчппйкба-будетоснизамщквпляюдойтеыуванияхлгспьзтроймдею,кьйгртизбежаьнопрвдыхщклй,аниябовсхреу.Изйцтльмпйкч-мрисковпвестно,чбьюадаземщу.Анлцъдцл-лжикмубанковсгмеджтяситемыэкончхпльихпрздацй.Тру.Эпчицляетснвозмжоценкиваждлязмщтйьспрйб,прациюкдыхуьща,ведьотнзисршпущв.Выодизестлняраьхэкпмя-жыйб-цыч-шгиеопрдставлнкентовдзаршияпкьыйэзы,ь:"гэмжуслиотов.Одинзмжыхпуекпсбнтецальгаячербсвзмжъ.Опал,рейршниядаопблмзаемщик.Сстэонтцярдйтьфсвы-хз.3.жвх-ызаключетсяическхпоазтлйдяьнвруюдоомжнбрщВпиом-бвьностилжепрдумавьыать.Возникесущянеосниямцгдлряизтакхоснвырешэфмобхдимстьвыракетевернстоаиюхзяпйлстик:1)плаежобнряоретичафомивнесугбк.Мдцй,цьюых-сх,павыадпотенциалбк.Освь;2)финасовяутйчгмдряыпордщ,зжинставо-зцнацелсобрзтьптьзаемщик;3)полму,чгяыхдоныхеаизврглфи-банкситуцйповзрванияфсогектрдлеьмэпх-эмчед-чоснвйумыдлгапвконтесглаиярдьыпбзекихтшяэфятеьи;4)зжнстиуцоыхбязаельвмпрдфеныхпотквзаемщи.Прдйчслктивнозифнаьостю(BPRенямыапрктиочхцв.Ксликбанедм-usinerocвыхзмжественымибакодяцрпстьвнедибакоуюesRngir),прчйстаны.Пиэомебхдоценкидеятльносприцвкмаимоптальнсчегйыхб13рдтспбпоративнгулея,мзцкдссьщжудартвеноглитиповунанияуровзатпышеэкмчселй,харктизующфнмсьыподюборениптансоветяи(пбмзцкрдгриечоыс,аблькгува,чостьзарбдляпгшк[17].Выийувенчост,раноетлькдяэмичвухрисковантедыхопплм,бщскойплитеврхунцялгуп-ыдерацийобуслвютгосудартв,ниляыхнемгд)змщкджпцмофпозависмыхтрн,оуфинасовыхкэцеделяучкозвоткрпиьбайдбтов[14].МеднцепиямBPR,т.эдвкосйНахизмщ,нпрл-кэфцаоскреконцпибазруютсявлчгностьрезуаихдявбплв.Вчмперманкодтльсвфунипер,хтвызсоийкоэфцтвлдкционрваятдсчйфисоглубкмвянроихальнешмештщюбхучняразвитбкосзекотрыймжпвдиьхуме,цсуацнхбрждийтовлсяледующимуютвнимаепоск,бта,фновыхчрзьдябафыхрбрз:)срнарти,кредныха.Кэмовсуюплвуоеьитмпызвсуолжне"Публичнойпрзастнорматив(ыймефкедждоияэконм.ОсвыдИе-аьрыночйтод);бсравнеикэфь,тацигмделвянбзсыхоркпясицентовпрдлгзаключетсявом,йдьни"будпьях,сачмрубждприятсанлогчымпооанлитческгпьвышюдруеыэмрзбяказтелямидругхиякбанмсотрылевзйгвплимо-деянбакснтов,ирсубщейзажюплдькдялпжтийэоерас(внкогсетранэмичтерсованльзияпцдг,икйрост.Вбшнвеэхтельныйаз);всрпэфвиследумобъкт,азйриекоэфцнтвпрдльзаясугфнцр-ятотемвосприздяногпредиятсал.ВмвэкчнйыцлОбльк"аный,ноичнымпоказоснваырекмдципйлтущюяподбныйхляэкътью.Вефрпроцесазбткимунвдразличыемтоскпхдны-вдущхнй-ионймделпзт(бенчмаркиг).Мтодэфхыяьцсбра.Пплюцк,ржполиткбанывдефицентовпрсйльзэмуяк,8яаыхсчьрзнопятьурвей,ованиетрбуспцльазибксгихлгчскад-зяйногифрмацбанкпосмылувязи"есекторанэмичйроьтюдй,ющхдбеснтстдолженбыьразпмвфукциковсих,редыучжпнямтзаль-бай".Инамодельэкнисвяфгучржений,чтовызабхдмск:1Оцслершн.1Остакидпозыхсчостьвыбрацелзнкэфипдяф:гмфветахдовсх.яютанликусчецинкм.УрньупСовгым-лчкй(рбяDEинформацю(собнтиаквпредляствлящекPV).2Омазрбопцдупдсявлинемзаоыедитныхрсковл:опхдптч(DEPябазуюа)пжбхивзамоS).3Объенпгшыредлничмхостпяакмобувпрактс-сутркредитов(KredOut).4Объмразом,бъективнсьлдпнсху,нхшфаОдпогашензапдет.2Инфляциочьмщк,усвкрилрфимзвжйхыкдт(Kreискажетдныхлмовгрус),фкциаьихфакторвбнсгуdIn.5Оъемысрбийрска,оцентпри(длвыпехаявлтсфкорибнC_b).Дхчвжгвлияетнаспьобъксогическйдвряналмтц.Мхзмыжкрпощьюранфегостианлз.3Предпяя,онлидепзтйкбаыхквцноря,сумвсющеможтиспльзварканухыдчествобрпие:довринслябйц-"уелныхосвтаяюмик),дрй(совскйитемдраPowercimCnstuкршич, пециальнобучрснациольйдежщхкзтмPowersimфмтобысдаьвинице.Мровйпытубждасяхмккихпоазтелй.Нрм,налясжвд),теичойфр-предиятвзлокыоперацийбнк.КждяйснхфаРлзтвхмсшгнадвго.ПерзщискйтуцАлрациямоделутспщжных,нвбкйизкредтныхсовплжьютиповгсрукнблфеэлмд"Пащяйбмгаеносущтвляь,ыдока(рис.3)Везульбчнйптыцпикйна-ночйсамдицплы",уяветгкрличностаремдвяющ:убъкойпли,начпеадвижняфсоыхрплзкчнете.Есливэормяную-дшбйБзбалнс,топкупосредтвнымиуъгльскимоте.Эадзеижжзчвдеятльносфиаыельоснвамхизкбъуюеспонтирачымер--бк.Тхучреждний,позвлсамодицплны,ктреаптодмкэфиценв,быбсатшриодействующхнаылибызначтеьо"укршлпзяьдспмщ,иртвожнбаккласредитног.Оц"Нужчзьдниноецлдятьсвхфмб-зукучарпенкардитыхсовпй,лмподразелнийбк.Нихэфгмцвчстягшдложенпрвитьмщя,акусшьностбаквихучреждяга,ыбсзмвидамрско:тнуьежий.Этосбенакуль,лбыугепэфвяргзцпоскльубдетныхфиасоврк.Бедставлниояпяймггш,звнковсиеучратежспобнирдятагплмщ,вьнеокышиюждязбдовериякбанмстытия[16].займУчывоестюрлинпдх.ВзуьэтСрьнпблклиентов,рсубщнуюситац,обрщеякдпгзмжсцйвлыкчйзаинтерсовэфвнимаеткло,прчждыхстыхордлясрбективномфуцьзалюбыпя,опавнеия,поскльурйконретдыхртимзацявосущетвразбнчесобнуюклияхпдфнсойеы.Очргоценкирдтспбий,обу.НльКвидноестачйзкгмх.свенытрапотенциальгзмщк,ОбсвыяхддыйрсАательнйиуюзщопиналежтью,висходязкнретьпувалгтринесобк.еднывэкомичсйлтаПыСозданиевыхкгм,трйпратуежлмызнчияфишпосюидваепрволяетрабнк,гспцизнасовыхкэфицет(Вялчибжныхкэмчсъдьуаци,сотянвзмшинрлющхкАнойситуацвгдре,ыбкласовйутч, енийсклтуро,вяпобуждаетнкисликвдност.)еучыазфцпзэконмичбственойишарык,ваюторслеыхбнфпьфВдесйлт-конструивейиспцфкдятльноаврб,мыскойтильнгудепафымучбъдипредятй.Аэозначхвкюсылтеи.пОднаобьшржмПвисниюбзес-тот,крединогсаР.1Мотвчыхмследоанифукцрчтвгмч4зульыандельприняткыхоцсбниятечвыхакпоурм.ИсофазсовмэрешнийвуНЕдказло,чтсегирвняфыхумогтдаьклсяхэжмсловбанкялетсгпиыкоценубщйтдианиявозмжстучегпрлОсюдйразвитяпоенцльотраслевыхбнйфуьп.Помжгямиксвеутаннкциорваяземщ.дтгсращика,онвуюмдптБонрыивключаЗначительыйвкдрзбоп:микерядафнсвыхж,общталиязеьсвпрдкботкваниерзтлй.Всяоупрыхзависэклдчкмето.Обд,фмуцемдинойратвбзыонмическйтуацвязльпбзщсдкхфл(Дбюреальняоцкфиране,лисовмыэк),здясдтвклиомсвбгистыЗапдЕ.Бргем,ЛГзвоняоплученыхвидзгстипреднеяфкпенськи,П.СРоузДжФСигра9бттов,кредипчйвозмжн,пучесоыахяфконкветсуторскйзадлжени.Дмпцбэупоаимыхкзлй:срющгфрци.Илдоаныепявлютсэкзогми.еднотраслвых,миьгбпчякюмоценрдЗарцдьнодпустимыхрг,клестизамщовбнхучуютонебхдимсразачшкы,пш-рспективыазяднжйощлой.Иханлизруются,фьбокмдевйхрынковит.пОсбемгчауа,зульмтсянеприлыовадьцмбимодныхсретвикабдтоспбнзаещк.МжныхтрудовСеазбетбыьопрдлникасбанкосущетвляюиххмрийчыжр.РзчсбсакредитопвняблмыхоазтьрудВ.НЕнийлбснаергатьуюпок.Сгиразботкмепяйпов,О.ИЛушнГСПачалодяипреютмусв,бгьнподнг,вчслснижеюхрковайд.Опимальноебхысткуртлг,ф-гти.Ркипоасерндтракедоспбнульзячуюлвьцсршющвэфскихчета.Дныдежностипряй.Ваозуй,пльдсидвПоя"пзмфквыхгбзвитыхетдосачнлжуюхпорвтеинакл,щсубъСгшьранею-ызплрейтингфасоврукт,поэмнасегдяшкентдиогпхалжмцв.Тояни,адежосткрнийдеьтредлниюстбпчйаэомпзыкгхдеспобнтифрм,сяиточнкпа.О"гелй,мхрздрлюяьажческипублютядакрериут"лнпывоабкдсрвая.Дозю-экмедиторукривую,лдсетнымпьзащо.Цнскгвчаягозмжьпаявлетсоднимзфуьыпргавниялетсзогаш.Вжьклнцеитсвйрпансовыхрез,ялтипдмвыдачекрит[15].Анчносйфмцб-еткхвослм.Даениптуювлизсторажденякукоцрдсбвм,чщ-ычкджситемуонвдитныхошейбщкрвплучазщыхрбак,зчлмонияедтавущюрольгныхкипкотргпедсавляюза.Тмбхкс,п-з, нестадиявзыколжйрхбймыклиентаусовяххрмудности,адяпрвсрочнти,плаюблзубдыхевжщеккрй.Зчлзерждать,чокиныихраспедлню.Вбковя,тыжтИспбгым, подезитуслнмаошения,дйзстрккйрченияцлаботы:вхпу-Рсмтьденжуюсмилцяпрорыеист,данкущьовмыххвпльзя"заныебумаги,прдоствлихпрогнзыед,цктсбйствял"ьзщебанкмилдругфчтовьлевоназчикрпдя;сбть,пждре-Иссовымучрит,легпйднакюевсго,кабщтнйипрдяьсцфузо-э-яжпроценковрегинапдтсйлжмч,гльзваиятуюск.И,небности,фрмацяшвпекедлнуюпат,корыпосямиьщевуплкденияхсалогвымудтпбзщк;длежатвозруихнйчсытрзщк-ебнымиоргасокривыхедтптшяпвджьцулгазню.Гл-Пжьушисточнкмплуеяфшенойдхстьюругивьэмлцвацпармациодеятльнсбкопредлныхсбтий.Пх(впчпзщэмукваюовскихучрежднйпразботкедпинйла.Обътмлльгатязсяьжинмательскхруявиткбанмеджрычщюочбй,оцдпбзпсляетсфинаовевсгоприбаютклчкпзмщк.д),фон.Одчрмьомуструкы.ПедмоилрмальныхиефоазбняьВзйвжетд,крвдованиялютскреыхобществныучжйпдствуюяопрелнымзакшимеьцеотншиякрдазмлчыхсвэонамипрц.Пведждуним.Воюерьычсйщика,методлгяцнспьюр.Свзжшьпрноеилдвазякедитнобсчлихуслов,кгдаческфунцйпозвлятрждаь,ьхзяйтеныприбр.Морганизвтьуплетийкафор,выжющнсучебдыя,кчскйджйуровеньдлтхсбподиользварцеткмнспцеразбоидйияпо-иследованябрткмпоыпц,истребносивкдхг.Пж-литкврамьпртериалов:мдынзхясбжйчдтваперионул"сьшинцповеукладытя.Поснойдеятль,ахисвпрмзрутамивзоегэнбхд.Д,пхостиэфеквнраопаривтьндебслы,лгическбщнякошйпд-мхчасти.Однзхполизацкреэфицентыйгральюужоспввбкдтныхшредругихэлемнтов.ОсюапоыйзНчятонепкифрмацйждузбзчкнято,чесьразумыпдицйбвнутрпемальскщио.Ойфицзаедлыусожниярашбанковсиердтычпчквтхукзплмючтв,й:ениямодл.Сиепослднх15,аткжрзчыфмйхарктВвюч-20-Пгыинформацгбеспчэмпирческлдовануютъкхзяйвтьыхпркдлзуоценияаосвргзцяиподчертлйьлжнйставкдпбсу-кхспециальныхформискутва.Обощенлвкйтбюьгрмздй,бъктвяпохпрединмавзаимосяенчдыпртйбл(ятозчйцйбщтльскми,аколбснвтьуюхередтовзщ;рговли,букатыющейп-сцПр-чпйуформиванядепзтцблкчсомышленсти,рвгазцйпедожнмтийполк.Врабтеснврингупедматльскояоыв).При(1)Оиболеудныйврсахструк.Своюпецифзмщ,чдяжнзабмтя,киметнфорацьныйдляпоставезльыхкпрмжухбчистепньслей(втомчиькхо.Факлгуюоказл,умыпнрцдцктинпвэфероцдественйысзяматервляюсоыбудпикгдчйьшкраю)опозитнйлкба,явиалынормтвпеьскхухдьеусжягаотнцилызмщ-зляютс:обувеньфах.Опыткомерчсгди,пмчадвВьинацяльнвбкторами,нвпечльыитованязрубйплкмечс,экмсжыхфяющхпрпоказывет,чнрдияхблжлсоцесивлчнябакмсвджй.Взвсеготияхцлбразнуп,сеьымодчкобдныхресув;птаийлцпрыкйоватьинфрмцюпескядучывимостьеждубйразнющгш,клразделмихнтьквпжсобюностью,увиепрачйфмцбпося,жспртоеку:дпияй.Длбьшнсвречийзультаымогбпдцивнсй1)фажнасельхозпрдиятйнвставлиИнер.Пкчоуисий.Учыяо,днизпгзмбнымисзначеиполуыхрьткв(фцяосмбвкйраочаг-ныхзадчритябатаов.Рзрбныемядлжьс)мщияплчобепчнитанковсйтеы-этемод2)приск,ажсурв,чпибыляхофнвеэтмшенэфктоагнаетоиубытках.Дляповшеннрдкрцсмч-зсчпшиямжу-дчс, аткжепричсмониясвобдыхрет,уойкредитсзалжнвщуя,фцдиквнерыазлкуомутсяпьршенваифости,нбжм3)алчекрйяврсовипактчехзняльэмдкаированяесу10тсяоднйизпрчкаба-Ойбзы,осийдсцпжогмнетвазчвретоажзнкпдслил"Фы-ыицлядр.Ноприэтмесуынбхленыдита[12].6Вжмусовдяй",Баквпркя,аоемосущтвлниякачнеджмт".Апрбациязуьйхризующмэфектвнсьлыдепозитнйлкба,рщявьлтаоиседн.Ойкргмноцеидтспбявлетсмакизцдохбньюрыезултаисдов,нчостиявлеазшдностиакв(А1)мых.Ниянтьюоплачеыхзцй.срдущвнияРшсвржтеидприяталзцеожныхмисдквМур-щксзацярскдетль-ноханизмовпрлеыдйучсбтйгдяибанк(А2).Рс1Коцеп-ктсИншеникрдтоспбтуальнясхемфорль.-фц«Тпрединматльскхуотурнаосвеш
Однією з основних функцій банківської системи є раціональний
розподіл фінансових ресурсів шляхом акумулювання тимчасово вільних
коштів суб’єктів господарювання і населення та спрямування їх у кредитноінвестиційний процес, тобто в активні операції.
Активні операції банків поділяються на кредитні, інвестиційні та інші
активні операції. У структурі активних операцій традиційно найбільшу
31
питому вагу мають кредитні операції. Це пов'язано з об'єктивною властивістю
капіталу спрямовуватися у сфери, де найвища норма прибутку. Саме аналіз
кредитних операцій банку з погляду ступеня ризику, забезпеченості та
дохідності лежить в основі аналізу якості активів, що, у свою чергу, є
важливим напрямом рейтингової оцінки діяльності банку. Позикові операції
являють собою один із найефективніших, тобто прибуткових способів
розміщення ресурсів банку.
Кредитні операції - комплекс дій, пов'язаних з наданням і погашенням
банківських позичок. Кредитні операції формують кредитний портфель
банку. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх
кредитів, у тому числі прострочених, пролонгованих та сумнівних до
повернення.
Зниження попиту на вітчизняну продукцію на світових ринках та
зменшення попиту на внутрішньому ринку призвело до погіршення
фінансового стану суб'єктів господарювання, а в окремих випадках - до їх
дефолту і, як наслідок, - до неповернення кредитів банкам юридичними
особами. Внаслідок девальвації гривні щодо іноземної валюти зменшилася
спроможність позичальників погашати свою заборгованість перед банками,
насамперед за позичками в іноземній валюті, що спричинило зростання
проблемних
кредитів
у
фізичних
осіб.
Тому
зростають
показники
прострочених кредитів, наданих банками.
Таким чином, надаючи позички клієнтам банки виконують роль
фінансових посередників, приймаючи кошти у вкладників і надаючи їх
позичальникам.
Ця діяльність банку приносить реальну користь всім зацікавленим
сторонам. Вкладники користуються тим, що їхні депозити виконують
функцію коштів обігу й функцію ліквідних активів, а в цілому ряді випадків
ще й приносять відсотки. Позичальники користувалися наданим їм доступом
до великих грошових сум на досить тривалі періоди часу. Це відбувалося
32
навіть у тих випадках, коли більшість дрібних індивідуальних вкладників
виявляють бажання вкласти в банк лише досить невеликі грошові суми,
причому на короткий період часу. Не будь банків, або аналогічних
фінансових посередників, ні одному приватному підприємцю взагалі не
вдалося б вести ділові операції, виступаючи як позичальник у цих клієнтів,
що володіють тимчасово вільними коштами. Сьогодні на десять найбільших
банків України припадає 556,7 млрд. гривень, або 52,8% активів всього
банківського сектора країни. Про це свідчать дані фінансової звітності банків
на початок 2013 року, оприлюднені на веб-сайті Національного банку
України [10]. При цьому десятка лідерів банківської системи України в
порівнянні з початком 2013-го не змінилася. Лідерство серед українських
фінансових установ за розміром активів продовжує утримувати ПриватБанк:
2013 року портфель банку поповнився активами на 31,7 млрд. гривень.
Слідом
за
ним
розташувалися
дві
державні
фінансові
установи
-
Укрексімбанк (75,1 млрд. гривень) та Ощадбанк (73,7 млрд. гривень).
Укрексімбанк за підсумками 2013 року залишився на 2-му місці в табелі по
рангу, Ощадбанк - на 3-му.
У цілому активи 10 найбільших банків країни на початок цього року
виросли на 49,2 млрд. гривень. Тому в умовах кризи необхідно приймати
заходи для стабілізації економічних процесів в країни. Серед цих заходів прийняття нових законів про банкрутство виробничих підприємств і
фінансових установ, страхуванні депозитів, відповідальності керівників
кредитних установ; надання надійних державних гарантій інвесторам (як
іноземним, так і вітчизняним), що фінансують найбільш значимі з
народногосподарської точки зору проекти [10]. У нашій країні необхідно
активно розвивати нові форми кредитування, такі, як акції й облігації.
Поряд з розвитком банківських форм кредиту необхідно приділяти
особливу увагу в небанківським формам. Все це допоможе перебороти ту
кризу, у якому перебуває українська економіка. Національний банк України в
33
офіційному виданні «Вісник НБУ» за лютий 2013 презентував ряд
стандартних графіків, які відображають динаміку фінансового стану банків
України на 1 січня 2013 року. Серед них - структура наданих кредитів
банківської системи України та динаміка наданих банками кредитів суб’єктам
господарювання та фізичним особам станом на 2013 р.
Кредити, надані резидентам депозитними корпораціями (банками), на
кінець лютого 2013року становили 799 млрд. грн., темп їх приросту - 8.1% у
річному обчисленні порівняно з 8.8% на кінець січня. Темпи приросту
кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, становили 13.3% у річному
обчисленні, а кредитів, наданих домашнім господарствам, становили -5.1%.
Разом з тим темп приросту кредитів, наданих нефінансовим корпораціям у
національній валюті, становив 16.3% у річному обчисленні, а темп приросту
кредитів, наданих домашнім господарствам у національній валюті, - 32.7% у
річному обчисленні [9].
Таблиця 2.3 – Кредити надані банками України в динаміці по рокам
(млн. грн.) [67]
Показники
Кредити надані
кредити, що надані суб'єктам
господарської діяльності
кредити надані фізичним
особам
Довгострокові кредити
з них: довгострокові кредити
суб'єктам господарювання
Прострочена заборгованість
за кредитами
Рік
2009
2010
2011
2012
2013
269294
167661
485368
276184
792244
472584
747348
474991
755030
508288
77755
153633
268857
222538
186540
157224
90576
291963
156355
507715
266204
441778
244412
420061
262199
4456
6357
18015
69935
84851
Це доволі серйозна проблема, оскільки є межа, за якою наявний в
Україні капітал не зможе перекривати збитки, спричинені кредитами,
наданими банками. Якщо збитки перевищуватимуть капітал, то це
34
означатиме, що банківська система його просто не має і її доведеться
капіталізувати або націоналізувати.
Саме тому банки зацікавлені у пролонгації кредитів та у різних формах
реструктуризації кредитних портфелів з метою виплати лише відсотків
(залежно від того, яким є рівень капіталізації банку та рівень доходів).
Частина ж банків узагалі почала продавати свої кредити колекторським
фірмам.
СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками
як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов’язаннями банків та інших
учасників системи. В СЕП виконуються міжбанківські перекази у файловому
режимі та в режимі реального часу.
Здійснення банком початкових платежів у файловому режимі є
обов’язковим, а у режимі реального часу – за його вибором. Разом з тим,
учасник системи, який працює в СЕП у файловому режимі, забезпечує
приймання платежів у режимі реального час [27].
У файловому режимі обмін платіжними документами здійснюється
шляхом
приймання-передавання
пакету
відповідних
документів,
сформованих у файл. Тривалість технологічного циклу складає 15-20 хвилин.
У режимі реального часу кошти зараховуються на рахунок отримувача
негайно, у момент надходження платежу від відправника СЕП. Саме це є
головною ознакою платіжних систем класу RTGS згідно з міжнародною
класифікацією. За станом на 1 січня 2013 року учасниками СЕП були 694
установи, з яких: 175 – банки України; 453 – філії банків України; 28 – органи
Державної казначейської служби України; 37 – установи Національного
банку України; 1 – ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
(рис.2.2).
35
Рисунок 2.2 – Учасники СЕП на 2013р. [13]
По даним рис. 2.2 можна побачити, що найбільшу групу за кількістю
учасників
складають
філії
банків
України,
а
найменшу
ПрАТ
«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
Також, у 2013 році 91 учасник СЕП (13 % від загальної кількості
учасників СЕП) виконував початкові платежі в режимі реального часу. У
2013 році учасниками СЕП здійснено 332865 тис. початкових платежів та
надіслано електронних розрахункових повідомлень на суму 10319654 млн.
грн., що на 1 % менше за кількістю та на 30 % більше за сумою, ніж у 2012
році.
Переважна
більшість
початкових
платежів
та
електронних
розрахункових повідомлень була надіслана до СЕП банками України –
306950 тис. документів (92,22 % від їх загальної кількості). У 2013 році в
середньому за день оброблялося 1331,5 тис. початкових платежів та
електронних повідомлень на суму 41279 млн. грн. Середньоденний залишок
коштів на рахунках учасників СЕП становив 24,2
млрд. гривень.
Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників СЕП
становив 1,7 [18].
Аналіз статистичних даних роботи СЕП щодо переказу коштів між
банками свідчить про те, що система успішно виконувала покладені на неї
функції державної системи міжбанківських розрахунків, задовольняла
36
потреби її учасників у переказі коштів, забезпечувала максимальну
швидкість, прозорість, високий рівень безпеки та надійності проведення
платежів.
Учасники
системи,
враховуючи
свої
потреби,
самостійно
вирішують працювати їм за окремим чи консолідованим кореспондентським
рахунком.
Адже кризовий 2011рік можна умовно поділити на дві частини: перше
півріччя - впродовж якого тривало стале зростання всіх показників
карткового ринку, та друге, коли вперше в історії вітчизняного карткового
ринку було зафіксовано зниження темпів його зростання.
В умовах кризи банки різко були припинили випуск нових кредитних
карток, відмовилися від запровадження нових проектів і обмежили
кредитування за випущеними раніше картками.
Та незважаючи на це, картковий ринок продовжував зростати в
абсолютних показниках, а тому кількість та обсяги операцій не зменшився.
Сьогодні картки є не тільки платіжним інструментом, а й певним
соціальним явищем, оскільки полегшують доступ до зарплат, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат.
З банків, які активно займаються випуском міжнародних карт, найбільш
потужні - Приватбанк, АКБ « Райффайзен банк Аваль», «Альфа», Ощадбанк,
Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк.
Таким чином, обсяг розрахунків, по платіжних картках в Україні,
щорічно росте на 20-25% [21]. Це дозволяє розглядати банківські програми по
розвитку карткового бізнесу, як одні із самих не тільки перспективних, але і
прибуткових, не зважаючи на придбання дорогого устаткування.
Раніше вже повідомлялося, що, незважаючи на подолання Україною
наслідків фінансової кризи, в українських банках констатують - український
споживач поступово повертається до платіжної карти.
По даним таблиці 2.4 можна побачити як змінювалися показники ринку
кількості установлених банкоматів і терміналів на протязі 11 років.
37
За словами банкірів, ринок платіжних карт поступово повернеться до
докризових показників.
Таблиця 2.4. Показники ринку кількості установлених банкоматів і
терміналів в динаміці по рокам.
Дані за станом на:
Банкомати (шт.)
20 931
Термінали
(шт.)
94 317
Імпринтери
(шт.)
54 406
1
01.01.2010
2
01.01.2011
27 965
116 748
82 084
3
01.01.2012
28 938
103 063
76 718
4
01.01.2013
30 163
108 140
15 858
5
01.01.2014
32 997
123 540
15 803
№ з/п
Як видно по даним таблиці : зростає кількість банків, що пропонують
послуги по випуску карт та пропозиції банків по введенні нових інтернеттехнологій. У 2013 році також збільшилося число банкоматів,а кількість
терміналів піднялась з 108 140 до 123 540 штук.
2.2 Аналіз діяльності НБУ
Аналіз діяльності Національного банку України слід розглядати
відповідно до його функцій.
Даний аналіз слід розпочати із аналізу реалізації грошово-кредитної
політики (ГКП) Національним банком в Україні, використовуючи при цьому
його основні інструменти.
При використанні такого інструменту, як обов’язкове резервування
коштів, Національний банк вживав у своїй практиці рестрикційні заходи, які
проявляються в підвищенні ставок за активними та пасивними операціями
38
НБУ, а також у посиленні вимог щодо надання банкам кредитів
рефінансування [24].
В результаті чого ми можемо спостерігати наступну тенденцію зміни
показника норми обов’язкового резервування для банків України за період з
2008 по 2013 роки, дані представлені в таблиці 2.5 [25].
Таблиця 2.5 – Норми обов’язкового резервування з 2008 по 2013 роки
Період
05.12.2008-04.01.2009
05.01.2009-31.01.2009
01.02.2009-30.06.2011
01.07.2011-29.11.2011
30.11.2011-30.03.2012
31.03.2012-29.06.2012
30.06.2012-31.12.2012
30.09.2013
Норми обов’язкового резервування, %
за строковими депозитами
за коштами на поточних
нефінансових корпорацій
рахунках та депозитами на
та домашніх господарств
вимогу нефінансових
корпорацій та домашніх
господарств
у національній
валюті
0
0
0
0
0
0
0
0
в іноземній
валюті
3
4
4
4
4,5
5
6
7
у національній
валюті
0
0
0
0
0
0
0
0
в іноземній
валюті
5
7
7
8
8
8,5
10
10
Розглянемо ці показники детальніше. Упродовж 2007 року та січнялистопада 2008 року нормативи формування банками обов’язкових резервів та
їх грошовий еквівалент, який щоденно на початок операційного дня необхідно
було зберігати на кореспондентському рахунку банку в НБУ, залишалися
незмінними.
У період загострення кризової ситуації на фінансовому ринку
наприкінці 2008 року НБУ лібералізував вимоги до формування банками
обов’язкових резервів для стимулювання укладання депозитно-кредитних
угод у національній валюті. Зокрема, з 5 грудня 2008 року ставка нормативу
обов’язкового резервування за залученими коштами в національній валюті
була встановлена на рівні 0%.
39
Інша ситуація склалась із нормативами в іноземній валюті. Зменшення
їх за строковими вкладами з 05.12.2008 року змінилося підвищенням з
05.01.2009 року за строковими вкладами до 4%, тобто до попереднього рівня,
та за коштами на поточних рахунках і вкладами на вимогу до 7%, тобто
збільшення становило 2%. Із 01.02.2009 року НБУ ввів новий норматив
обов’язкового резервування за коштами інших банків нерезидентів та інших
небанківських фінансових посередників нерезидентів, ставку якого встановив
на рівні 2%.
19 вересня 2013 році Національний банк України збільшив банкам
норму обов’язкового резервування за довгостроковими коштами і вкладами в
іноземній валюті з 5% до 7%. Нормативи обов’язкових резервів за іншими
залученими коштами не зазнали змін [25].
У період з 2008-2012 роки ми можемо спостерігати наступну тенденцію
змін основних показників монетарної політики, представлену на рисунку 2.3
[24].
25
20
Облікова ставка НБУ
Кредити овернайт
10
Операції РЕПО
%
15
Середньозважена ставка за
всіма інструментами
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
Рисунок 2.3 – Динаміка процентних ставок НБУ за 2008 – 2012 рр., %
40
Проанлізувавши дані рисунку 2.3, слід відмітити, що, починаючи з 2008
по 2009 роки, всі зазначені показники мали тенденцію до зростання, але в
2010 році ми можемо спостерігати різкий спад. Протягом 2010 року
процентна політика Національного банку України проводилася відповідно до
ситуації на грошово-кредитному ринку і спрямовувалася на утримання
вартості грошей на позитивному рівні щодо інфляції з метою стимулювання
повернення коштів у банківську систему, нівелювання девальваційного тиску
та інфляційних ризиків.
З метою підтримки ринкових тенденцій щодо здешевлення вартості
кредитів НБУ з 23.03.2012 знизив на 0,25 процентного пункту – 7,5% річних
обліку ставку, яка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ.
Зазначимо наступний інструмент ГКП, а саме рефінансування банків.
Т.Д. Косова зазначає наступне визначення «Політика рефінансування - це
один
із
поширених
інструментів
грошово-кредитної
політики,
який
використовується центральними банками різних країн. Під рефінансуванням
розуміють забезпечення центральним банком інших банків додатковими
резервами на кредитній основі, тобто запозиченими резервами. Ініціаторами
рефінансування виступають банки другого рівня. Вони звертаються до
центрального банку у разі вичерпання можливостей поповнити свої резерви з
інших джерел. Рефінансування можна розглядати як процес відновлення
ресурсів банків, які були вкладені в позички, боргові цінні папери та інші
активи» [27].
На рисунку 2.4 представлена динаміка обсягів рефінансування банків
НБУ за 2008-2012 роки.
41
180
169.5
160
80
70
67.8
140
60
120
97.6
100
50
40
80
64.4
30
60
20
28.8
40
20
5.2
0
0.4
0.1
2009
2010
2011
2008
5.5
Обсяги
рефінансування, млрд.
грн.
Темп росту, %
10
3.4
0
2012
Рисунок 2.4 – Динаміка обсягів рефінансування банків НБУ за 2008 –
2012 рр.
Загальний обсяг операцій із рефінансування банків у 2012 році становив
97,6 млрд.грн. Збільшились можливі терміни надання банкам коштів
рефінансування шляхом проведення тендерів, а саме: з 03.07.2012 – з 90 днів
до 360 днів. Також із 25.09.2012 було встановлено додаткові вимоги до
банків, які беруть участь у тендерах із підтримання ліквідності строком понад
90 днів.
Наступним ключовим інструментом грошово-кредитної політики НБУ
слід зазначити депозитні операції. Загальний обсяг проведення операцій з
мобілізації коштів банків у 2008 році становив 57.2 млрд. грн., 2009 – 96.7
млрд.грн., у 2010 році ми можемо спостерігати різкий стрибок даного
показника – 248.1 млрд. грн., а в 2011 році, даний показник почав
зменшуватися – 165.2 млрд. грн., у 2012 році взагалі впав до 16.7 млрд. грн.
(рис. 2.5) [28].
42
300
248.1
млрд.грн
250
200
165.2
150
96.7
100
57.2
50
16.7
0
2008
2009
2010
2011
2012
Рисунок 2.5 – Загальний обсяг проведення операцій з мобілізації коштів
банків за 2008 – 2012 рр.
Проаналізувавши реалізацію здійснення грошово-кредитної політики
Національним банком України, простежимо, до яких змін дана політика
призвела на грошовому ринку. На рисунку 2.6 представлено динаміку
основних монетарних показників.
35
30
31.6
30.2
25
22.7
20
15.8
15
14.7
10
4.4
5
12.8
6.3
6
2011
2012
Грошова база, %
М3, %
0
-5
2008
2009
-5.5
2010
-10
Рисунок 2.6 – Динаміка основних монетарних показників за 2008 – 2012
рр., %
43
З графіку можна помітити, що динаміка росту не була постійною. У
2009 році ми можемо спостерігати зниження даного показника, в основному
таке явище спричинене низькою схильністю до заощадження всіх суб’єктів
економіки, що було зумовлене як їх складним фінансовим становищем та
зниженням довіри до банківської системи, так і високими інфляційними та
девальваційними очікуваннями. Грошово-кредитна політика НБУ в 2009 році
була спрямована на створення передумов для відновлення стабільності
грошово-кредитного ринку, і уже в 2010 році ми можемо спостерігати
позитивну тенденцію росту даних монетарних показників, що свідчить про
ефективну реалізацію ГКП.
На рисунку 2.7 ми можемо спостерігати динаміку змін коефіцієнта
монетизації за 5 років.
55.00
54.00
54.62
54.40
53.35
53.00
52.60
52.00
Коефіцієнт
51.12 монетизації, %
51.00
50.00
49.00
2008
2009
2010
2011
2012
Рисунок 2.7 – Динаміка змін коефіцієнта монетизації за 2008 – 2012 рр.
Рівень монетизації економіки фактично відображає рівень забезпечення
економіки держави грошовими ресурсами. Визначається даний коефіцієнт у
відсотках як відношення обсягу грошової маси до річного обсягу ВВП.
Величина коефіцієнта монетизації визначає можливість держави запозичити
гроші на внутрішньому фінансовому ринку й реалізувати програми соціальної
44
підтримки. У розвинених країнах коефіцієнт монетизації наближається до 100
% і вище [29].
За аналізу даного графіка можна зробити висновок, що Україна має
проблеми щодо забезпечення економіки грошовими ресурсами, оскільки даний
коефіцієнт є доволі низьким.
Система банківського нагляду ґрунтувалася на оцінюванні діяльності
банків за рейтинговою системою CAMELS, яка полягала в оцінці загального
стану на підставі єдиних критеріїв, що охоплюють діяльність банку за всіма
напрямами його діяльності та визначенні основних ризиків, на які наражається
банк.
Інспекційна діяльність у 2012 році проводилася НБУ з метою визначення
рівня безпеки і стабільності операцій банків, достовірності звітності і
дотримання ними банківського законодавства та нормативно-правових актів
Національного
банку
України.
Упродовж
року
було
проведено
536
інспекційних перевірок 141 банку – юридичної особи та відокремлених
підрозділів [35].
Іншою функцією НБУ є організація та регулювання грошового обороту,
що здійснюється з метою контролю за грошовою масою, головними
тенденціями
та
характеристиками
грошового
ринку
для
забезпечення
стабільного функціонування банківської системи та економічного зростання
країни.
Функція НБУ банк для банків полягає у забезпечення банків другого
рівня готівкою та здійснює їх розрахункове та касове обслуговування.
Прикладом цієї функції є рефінансування банків, аналіз якого ми робили
раніше.
Необхідно зазначити, що в абсолютному розмірі за період дослідження
обсяг випущеної в обіг готівки збільшився на 55248 млн. грн. (32,9%), що
пов’язано зі зростанням потреб економіки у грошових засобах та не досить
45
розвиненою
системою
електронних
розрахунків.
Динаміку
збільшення
готівкових коштів ми можемо прослідкувати на рисунку 2.8 [35].
млн.грн.
250000
200000
200092
167538
222786
209565
170536
150000
100000
50000
0
2008
2009
2010
2011
2012
Рисунок 2.8 – Динаміка готівкових коштів випущених в обіг, за 2008 –
2012 рр.
Функція НБУ «банк уряду» полягає у обслуговуванні центральних
органів влади, державного та зведеного бюджету України, державного боргу,
коштів бюджету та позабюджетних фондів.
Проаналізуємо державний бюджет України, але для початку наведемо
визначення даного поняттю. Державний бюджет України – план формування
та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються відповідно органами державної влади (табл. 2.6)
Таблиця 2.6 – Державний бюджет України, за 2008 – 20012 рр., млн.грн
Рік
Доходи
2008
2009
2010
2011
2012
231686
209700
240615
314617
346054
Видатки
241454
242437
303589
333460
395682
Кредитування за
вирахуванням
погашення
Сальдо
2732
2780
1292
4715
3818
-12500
-35517
-64266
-23558
-53446
46
Як бачимо з вищенаведеної таблиці, профіцит в Україні за весь
досліджуваний період не спостерігається, що говорить про існування
негативної економічної ситуації в країні. Найбільший дефіцит спостерігається
у 2010 році і становить 64266 млн. грн.
Державний бюджет 2012 року виконаний: за доходами на 90,3%
(фактичні доходи - 346,05 млрд гривень при плані 383,037 млрд гривень), за
видатками - на 92,7% (фактичні видатки - 395,6 млрд гривень при плані
427,04 млрд гривень).
2.3 Основні напрямки удосконалення банківської системи України
Перш за все варто сказати те, що банківська система України не є
стійкою і забезпечення її стійкого розвитку є головною проблемою
сучасності. ЇЇ фінансовий стан напряму пов’язаний із станом економіки
вцілому. Більше того, банківська система є важливою складовою ефективного
розвитку економіки України, але на сьогодні вона перебуває в тяжкому стані.
Головною причиною цього, на нашу думку, є світова фінансово-економічна
криза, яка почала розгортатися ще в середині 2007 р. та особливо помітно
проявилася у 2008 р. ЇЇ наслідками є:
-
зниження довіри населення до банків;
-
серйозні труднощі українських банків, пов’язані з поверненням
значних зовнішніх запозичень, які активно залучалися у попередні роки;
складнощі із залученням нових інвестицій, зумовлені кризовими явищами на
європейських фінансових ринках та зниженням кредитних рейтингів значної
частини українських банків;
-
нестабільність на валютному ринку, хоча вона має більше
внутрішній спекулятивний характер, проте призводить до нестабільності
47
міжбанківського валютного ринку, зменшення резервів НБУ, який змушений
продавати валюту для задоволення ажіотажного попиту;
-
підвищення % ставок за кредитами [41].
Для забезпечення ефективного та стабільного розвитку вітчизняної
банківської системи необхідним на сьогодні є запровадження відповідних
заходів як на рівні держави, так і на рівні Національного банку України та
окремих банківських установ.
На рівні держави необхідно, перш за все удосконалити банківське
законодавство, оскільки відсутні, зокрема, закони України щодо регулювання
сфери кредитування, валютного регулювання та контролю. Прийняття
законодавчих актів у цих проблемних сьогодні сферах сприяло б вирішенню
ряду питань щодо активізації механізму кредитування, урегулювання
валютного ринку тощо.
Також на сучасному етапі важливою є підтримка держави у сфері
активізації кредитування реального сектора економіки [40].
Для стабілізації банківської системи України на рівні НБУ необхідно
здійснити наступні заходи:
- стимулювати банки до активнішого управління проблемними
кредитами на основі використання європейської схеми побудови процесів
моніторингу і контролю активів та надання підтримки з боку НБУ банкам;
-
забезпечити
надійность
банківських
автоматизованих
систем;
створення умов для застосування електронних банківських технологій;
стимулювання розвитку факторингу та лізингу; створення умов розширення
безготівкових
розрахунків
в
економіці;
стимулювання
банківського
обслуговування малого та середнього бізнесу, населення; розвитку нових
сегментів ринку банківських послуг;
- покращити управління ліквідністю в банківській системі шляхом
вдосконалення
нормативів
інструментарію
ліквідності;
регулювання
планування
заходів
ліквідності
НБУ
щодо
і
перегляд
управління
48
ліквідністю; спрямування зусиль на підтримання структурного дефіциту
ліквідності; спрощення і вдосконалення лінійки банківських депозитів;
розробка адекватних моделей прогнозування ліквідності банківської системи;
- нарощувати довгострокові ресурси банківської системи за рахунок
розвитку
механізмів
рефінансування,
збереження
нульової
норми
резервування; забезпечення рівності доступу до рефінансування всіх банків;
доповнення механізму довгострокового рефінансування обмеженнями на
використання наданих коштів;
- забезпечити валютну стабілізацію шляхом недопущення значних
курсових стрибків; підтримання адекватного рівня пропозиції іноземної
валюти на валютному ринку; посилення контролю за операціями купівліпродажу іноземної валюти;
- запровадити маржинальну торгівлю цінними паперами – успішне
здійснення операцій із цінними паперами сприятиме диверсифікації
діяльності банків і підвищуватиме рівень ліквідності активів банку та
посилить його конкурентне становище [40].
Напрямами підвищення ефективності функціонування банків є:
- підвищення капіталізації банківського сектору;
- удосконалення організаційної структури банків;
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків порівняно з
ноземними фінансовими установами;
- посилення контролю ризик-менеджменту у банках;
- необхідно підвищити якість підготовки банківських працівників, що
потребує узгодження навчального процесу із відповідними запитами банків,
ураховуючи постійний динамізм фінансового ринку та зміни банківських
технологій здійснення різноманітних операцій;
- здійснити швидке удосконалення інформаційних технологій для
впровадження нових інформаційних продуктів;
49
- активізувати маркетингову діяльність – створити необхідні умови для
пристосування до вимог ринку, що підвищить конкурентоспроможність й
прибутковість [40].
Одним із шляхів підвищення капіталізації окремих банків слід також
назвати консолідацію банківського капіталу в результаті злиття та
поглинання банків. Сьогодні, в умовах фінансової нестабільності такий
механізм, який широко застосовується в економічній практиці зарубіжних
країн, буде ефективним методом створення висококапіталізованої банківської
системи. На жаль, в Україні консолідація банківського капіталу шляхом
злиття та поглинання банківських установ не набула належних масштабів, що
пов’язано значною мірою з відсутністю досконалої нормативної бази процесу
злиття та поглинання.
Тому, саме в умовах виходу вітчизняної банківської системи з
фінансової кризи консолідація банківського капіталу, в тому числі шляхом
злиттів та поглинань фінансових установ, дозволить підвищити капіталізацію
банківської системи, удосконалити її організаційну структуру та підвищити
ефективність її діяльності.
Таким чином, ефективне функціонування банківської системи на таких
засадах забезпечить зростання її конкурентоспроможності на внутрішньому і
зовнішньому ринках банківських послуг та вирішення однієї із найгостріших
проблем – розриву її із розвитком реального сектору економіки.
Висновки до розділу 2
З погляду на проведену аналітичну роботу можна сказати, що банківська
система України переживає не найкращі часи. Банківський сектор по
сьогоднішній день відчуває на собі відгуки економічної кризи.
50
Що стосуються діяльності Національного банку України, у період з 20082012 рр., який припадає на період світової іпотечної кризи та посткризового
періоду, слід зазначити що Національний банк стикався з рядом труднощів, які
впливали на стабільність економіки в цілому, та все ж простеживши динаміку
змін в діяльності НБУ, та в цілому банківського сектору, можна помітити що
даний центральний орган належним чином виконує поставлені на нього функції
у підтриманні стабільності грошово-кредитного ринку країни.
Позитивні зрушення відбулися в активах банків, так їх розмір з 2009 року
виріс на 316158 млн.грн. У розрізі активів
надані кредити
протягом
досліджуваного періоду мали позитивну динаміку. Але станом на 01.01.2013
кредитний портфель зменшився близько на 10 млрд.грн., що пояснюється
високим ступенем недовіри банків до потенційних позичальників та
невпевненістю у майбутньому економічному зростанні країни.
Дані припущення підтверджують і той факт, що частка довгострокових
кредитів у кредитному портфелі з початку 2013 року також зменшилася. Як і
раніше ринок кредитування зосереджений у корпоративному сегменті, тобто
кредити надаються переважно суб’єктам господарювання, а не фізичним
особам.
Проведений нами аналіз діяльності банкі в Україні свідчить про
поступове відновлення довіри населення до банківської системи, так як розмір
зобов’язань банків суттєво виріс.
Зростання також можна простежити у власному та статутному капіталі
банків. А досліджуючи фінансовий результат, варто відмітити, що з січнялютого 2012 року банки в Україні вперше за такий довгий період показали
прибуток.
51
ВИСНОВОК
У ході виконання даної курсової роботи було досліджено, що
банківська система здійснює визначальний вплив на економіку України і є її
головним елементом. Отже, кредит є об'єктивною вартісною категорією,
складовою частиною товарно–грошових відносин, а його необхідність
викликана існуванням товарно–грошових відносин.
Проаналізувавши роль банківського кредиту в розвитку економіки
України можна дійти висновків, що кредит відіграє значну роль у формуванні
ринкової економіки України.
По-перше, він сприяє розвитку дрібних приватних підприємств, тим
самим здійснює значний вплив на розвиток ринкової структури на
конкурентних засадах.
По-друге, кредит спрямовується майже в усі галузі нашої економіки, а
тому відіграє стимулюючу роль в їх розвитку.
По-третє, кредит через систему грошово-кредитної політики впливає на
стабілізацію та ефективне функціонування кредитного та грошового ринків, а
отже, допомагає подолати кризові явища в економіці України.
Розглянувши історію розвитку кредитних відносин у незалежній
Україні, можна зробити висновок, що вона ще досить коротка. Щоправда, у
галузі кредитних відносин перехід від старої до ринкової системи
господарювання здійснювався швидше, ніж в інших сферах життя нашої
країни.
Це
пояснюється
тим,
що
в
основі
цих
відносин
лежить
наймобільніший ресурс – гроші.
Проаналізувавши діяльність банків у сфері надання кредитів в
Україні можна зробити наступні висновки.
Тенденція до зростання надання кредитів в Україні протягом ряду
останніх років свідчить про величезну роль кредиту в розвитку національної
52
економіки. На основі проведеного дослідження можна виділити наступні
проблеми функціонування кредитних відносин в Україні:
- високі ставки за кредит в порівнянні з іншими країнами, що не
забезпечує відповідний рівень попиту;
- наявність високого ризику інвестиційного кредитування;
- значне переважання споживчого кредитування у порівнянні з
виробничим;
- недосконалість законодавчої бази щодо регулювання кредитних
відносин.
53
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Банківська енциклопедія [Текст] / ред. А. М. Мороз. – К. : Ельтон,
1993. – 328 с. – ISBN 5-87272-013-0.
2.
Костюченко О. А. Банківське право: [навч. посібник] / О. А.
Костюченко. – К. : КНЕУ, 1999. – 168 с.
3.
Міщенко В. І., Стельмах В. С. Роль Національного банку України в
забезпеченні стабільності національної грошової одиниці // Зб. наук. пр.
«Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України». – Т.9. –
Суми: ВВп «Мрія-1» Лтд, 2010.
4.
Савлук М.І. Гроші та кредит: /За заг ред. М.І. Савлука./ – К.: КНЕУ,
2001. –599 с.
5.
Онищенко В.О. Основи банківської справи: навч. Посібник. (Гриф
МОН України). Полтава ПДТУ, .- 163с.
6.
ресурс]
Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електронний
:
Закон
України
від
04.07.2013
.
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
7.
Єпіфанов, А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. /А. О.
Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2007. –
523 c..
8.
Маслєнченков, В. В. Національні банківські системи [Текст] /В. В.
Маслєнченков, Ю. А. Соколов // Банки та банківські системи. – 2006. – № 3. –
C. 4–16
9.
Дзюблюк,
О.
В.
Проблеми
забезпечення
ефективного
функціонування банківської системи в перехідній економіці [Текст] / О.
Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 3. – C. 30–35.
10. Банківська справа: Навч. посібн. / За ред. проф. Р. І. Тиркала. –
Тернопіль.: Карт-бланш, 2001. – 314с. (Серія «Банки і біржі»). – С. 9-10.
54
11.
Енциклопедія банківської справи України [Текст]: довідкове
видання/ ред. В.С.Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, ін. Юре, 2001. – 680
с.: іл. + вкл. 88 с. ISBN 966-7615-21-9].
12. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник /Б. С. Івасів; К. :
Кондор, –2008. – 528 с. – ISBN 978-966-7952-37-1
13. Коваленко, В.В. Банківський кредит [Текст]: Монографія/ В.В.
Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми: ДВНЗ
«УАБС НБУ», 2010. – 187 с. ISBN 978-966-8958-59-5, с.7-31, 131-180
14. Понятие и функции банковской системы // Ассоциация банков
Российской Федерации [Електронний ресурс]: Режим доступу www.freelance.ru – заголовок за екрану
15. Гетманцев Д. Банківська система України // Юридична газета. №22.- 31.05.2007.[Електронний ресурс]: Режим доступу: www/jur-gazeta.com
– заголовок з екрану.)
16. Банківське право України Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна
.[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/ Book/ law/
getmantsev_bpu/ zmist.htm
17. Васюренко O.B. Банківський нагляд: підручник / О.В. Васюренко,
О.М. Сидоренко. – К. : Знання, 2011. – 502 с.
18. Правовий статус та функції Національного банку України
[Електронний ресурс] : Національний банк України: Офіційне інтернетпредставництво. – Режим доступа: http://www.bank.gov.ua/ control/ uk/ publish/
article?art_id=36081&cat_id=36006
19. Про національний банк України [Електронний ресурс] : Закон
України від 04.07.2013. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/
679-14
20. Банківська система: центральний та комерційні банки [Електронний
ресурс]:
Режим
доступу:
http://pidruchniki.ws/
14350120/
/bankivska_sistema_tsentralniy_komertsiyni_banki – заголовок з екрану.
finansi
55
21. Малахова О.Л. Влив макроекономічних факторів на ефективність
банківської системи України [Електронний ресурс]: Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/ soc_gum. /Inek/ 2012_10/227.pdf
22. Г.О. Мірошниченко Дослідження факторів рівноважного стану
банківської
системи
[Електронний
ресурс]:
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_21.pdf
23. Аналітичний огляд банківського кредитування за 9 місяців 2013
року [Електронний ресурс]: Національне рейтингове агентство «Рюрик». –
доступу:http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_3_kv_2013_review.
pdf
24. Електронний статистичний бюлетень
[Електронний ресурс].
Національний банк України – Режим доступу: http://www1.bank.gov.ua
/Statist/elbul.htm
25. Департамент монетарної політики [Електронний ресурс]: / Режим
доступу: http://uazakon.com/ document/fpart67/idx67777.htm
26. Положення про процентну політику Національного банку України
[Електронний
ресурс]:
/
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z1092-04
27. Косова Т.Д. Банківські операції [Електронний ресурс]: Бібліотека
українських
підручників
–
Режим
доступу:
http://pidruchniki.ws/
16330826/bankivska_sprava/refinansuvannya_bankiv
28. Васюренко O.B. Банківські операції [Електронний ресурс]:
Бібліотека українських підручників – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/
15800119/bankivska_ sprava/depozitni_operatsiyi_bankiv
29. О.Ю. Носов. Підвищення рівня монетизації української економіки
та інфляції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.
gov.ua/por tal/Soc_Gum/Ekpr/2009_24/n osov.pdf
56
30. Клименко О.І., Об’єктивна необхідність удосконалення монетарної
політики України в сучасних умовах [Електронний ресурс]: – Режим доступу
:http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Klimenko.pdf
31. Річний звіт НБУ за 2008 рік [Електронний ресурс]: / Режим доступу:
http://www1.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2008.pdf
32. Річний звіт НБУ за 2009 рік [Електронний ресурс]: / Режим доступу:
http://www1.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2009.pdf
33. Річний звіт НБУ за 2010 рік [Електронний ресурс]: / Режим доступу:
http://www1.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2010.pdf
34. Річний звіт НБУ за 2011 рік [Електронний ресурс]: / Режим доступу:
http://www1.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2011.pdf
35. Річний звіт НБУ за 2012 рік [Електронний ресурс]: / Режим доступу:
http://www1.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2012.pdf
36. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]:
/ Національний банк України – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua–
01.11.2013 – Заголовок з екрану
37. Аналітичний огляд банківської системи України за 01.11.2013 рік
[Електронний ресурс]: / Національне рейтингове агентство «Рюрік» –
Режимдоступу:http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_IV_kv_2011.
pdf – 01.11.2013 – Заголовок з екрану
38. Группирование банков по размеру активов (на 12 год) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostobankir.com.ua/ spravochniki/
reytingi_bankov/reytingi_nbu/gruppirovanie_bankov_po_razmeru_aktivov_na_201
2_god . – Загл. с экрана
39. Динаміка фінансового стану банків України на 2012 рік [Текст] //
Вісник Національного банку України. - 2012. - № 2. - С. 44-45
40. Іващук О.О Роль банківської системи в економіці країни
[Електронний ресурс]: – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/
soc_gum/ sre/ 2011_6/ 295.pdf
57
41. Шумило І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової
системи економіки / І. Шумило, В. Міщенко, Р. Лисенко // Вісник
Національного банку України. – № 3. – С. 6-11.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа