close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Как сделать газету в word;pdf

код для вставкиСкачать
ADMARK COMMUNICATIONS
P.B.NO. 4277,G-107,1 st Floor, 28/60 A (1) ,
Panampilly Nagar,C ochn
i - 682 036.
Ph: 0484 - 2323515, 2322465
E-mail : [email protected]
25-09-2014
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊxɪÉÉÇiÉ @ñhÉ MÉÉ®Æú]õÒ ÊxÉMÉ¨É Ê±ÉʨÉ]äõb
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊxɪÉÉÇiÉ @ñhÉ MÉÉ®Æú]õÒ ÊxÉMÉ¨É Ê±ÉʨÉ]äõb
EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LTD
(A Government of India Enterprise)
HDFC House, 2nd Floor, Ravipuram Jn., M.G.Road, Ernakulam, Kochi-682 015
`
CâocnbÀ sU¡tdj³ sN¿p¶Xn\pÅ sSWdpIÄ
£Wn¡p¶p
tImÀ¸tdjsâ sImÃw Hm^okv CâocnbÀ sU¡tdj³ sN¿p¶Xn\v ]cnNbk¼¶cmb
`
CâocnbÀ sU¡tdj³ Øm]\§fnÂ\nt¶m hyIv XnIfnÂ\nt¶m sSWdpIÄ
£Wn¡p¶p. XmÂ]cyapÅhÀ Rs.50,000/- \ncX{Zhyw As¨v \nivÝnXt^md¯nÂ
`
At]£IÄ kaÀ¸nt¡WXmWv
. FÌntaäv XpIGItZiw Rs.35 e£wBbncn¡pw.
`
sSWdns\¡pdn¨pÅ
IqSpX hnhc§Ä R§fpsS sh_vsskämb www.ecge.in Â
` t^mapIÄ R§fpsS apIfn sImSp¯n«pÅ Hm^okn \n¶v Rs.500/e`yamWv.sSWÀ
Cash/DD aptJ\ As¨m e`n¡p¶XmWv. bmsXmcp ImcWhpw IqSmsX At]£IÄ
XnckvIcn¡p¶Xn\pÅ AhImiw tImÀ¸tdj\n \n£n]vXamWv.
sd/Ahkm\ XobXn : HIvtSm_À 13, 2014, 2.00 pm
{_m©v amt\PÀ
_Ôs¸SpI
: 0484 2349324 / 9437 / 9457
Size: 8 x 4
Size: 8 x 4
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊxɪÉÉÇiÉ @ñhÉ MÉÉ®Æú]õÒ ÊxÉMÉ¨É Ê±ÉʨÉ]äõb
EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LTD
(A Government of India Enterprise)
HDFC House, 2nd Floor, Ravipuram Jn., M.G.Road, Ernakulam, Kochi-682 015
INVITATION OF TENDER FOR INTERIOR DECORATION
Sealed tenders are invited for interior decoration of the office premises of the
Corporation at Kollam. Reputed firms may submit (1) TECHNICAL BID (2)
COMMERCIAL BID to the undersigned on the prescribed tender format with an
EMD/BG of Rs.50,000/- in separate sealed covers. The estimated cost is
Rs.35 lacs (approximately). For details, please visit our website, www.ecge.in.
The tender documents (inclusive of Technical bid & Commercial bid) can also be
obtained from our branch office at the above address on payment of Rs.500/through Cash/DD. Corporation reserves the right to reject all the offers at its
discretion without assigning any reasons.
Sd/Last date: October 13, 2014, 2.00 pm.
Branch Manager
Contact details: 0484 2359324 / 9437 / 9457
Size: 8 x 5
KOLLAM edition
Manorama
- 8 x 4 x 190/-+ 1.854% tax = 6,193.00
Mathrubhumi
- 8 x 4 x 165/-+ 1.854% tax = 5,378.00
New Indian Express - 8 x 5 x 70/-+ 1.854% tax = 2,852.00
KOCHI edition
Manorama
- 8 x 4 x 430/-+ 1.854% tax = 14,015.00
Mathrubhumi
- 8 x 4 x 275/-+ 1.854% tax = 8,963.00
New Indian Express - 8 x 5 x 205/-+ 1.854% tax = 8,352.00
H.O CHENNAI: # 625, Surya Mansion, 3rd Floor, Anna Salai, Chennai - 600 006. Tel: 91-44- 28294245, 28294246 . Fax: 044 - 28294243
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа