close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;doc

код для вставкиСкачать
Page 1
london
20
30
40
50
60
(2)
70
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
10
Andrea Laliberte
(3)
SSSSSSSSSSSSSSÃÃ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSäÃÃSä¤SSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSS¤¤¤Ã¤ÃÃSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSS¤¤¤SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSäSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSÃSSSSSä¤ÃSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSäSSSSäÃSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSS¤¤¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSS¤Ã¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÃÃÃS
SSSSSSä¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSääS
SSSSS¤¤Ã¤SSS²²²SSSSSSSSSSSSSSä¤ÃSS
SSSSSS¤ÃSSSS²²¨²SSSSSSSSSSSSS¤¤¤¤SSS
SSSSSSSSSS²ì¨¨¨¨¨²SSSSSSSSSSSäS¤SSSS
SSSSSSSSS\²ì¨¨¨¨¨¨SSSSSSSSSSS¤¤ÃSSS
SSSSSSSS\S²²²²²¨¨¨¨SSSSSSSSSS¤¤¤SS
SSSSSSS²²\Ÿìì²²²¨¨¨²SSSSSSSSäSSS
SSSSSSSS²Ÿììì쨟²²²¨²SSSSSSSS¤¤SS
SSSSSSSS¨ŸìììììŸì첨²SSSSSSSSSSS
SSSSSSSS¨ŸŸOOìììì첨²SSSSSSSSSSS
SSSSÃSSSS¨¨ŸŸììììììk¨²SSSSSSSSSS
SSS¤¤SSSS¨¨¨O\\ì¨ììk²²SSSSSSSSSS
SSSSÃSSSSS²¨¨OOO\¨ììk²²SSSSSS
SSSSSSSSSS²²¨Okkkkìkôi¨SSSSS
SSSSSSSSSSS²²OkôÒiìkôiSSSSS
SSSSSSSSSSS²²OôôÒììOkkSSSS
SSSSSSSSSSSOSOôôôìkOOOOOìì
SSSSSSSSSOOOSOôÒôôkikÒÒÒìì
SSSSSSSSSOkkSSÒôôôiôkkÓÒSìk
SSSSSSSSSOôkOSOÒôÒÓikkiOSkkk
S
SSSkôÒÒSOÒôÒÒikkiOOSkk
SkkÒÒÒSSÒÒôÒÓkkÒOOSôk
OkÓkÒOSôÓôÒÒÒkkkOSkôk
OÒÓkÒÒSkiÓÒÒÓOOkÒSSik
OÒÓÒkÒSSiiÓÒiOOÓôSSÒkk
OOÒÓkSÒSSiÓÓÓÓkOiôkSÒÓk
OkÒÓkSÒSSÓÓiiôkkôôÒSÒÒkk
OkÒiSSOSSÒÓiÓikÒiôkÒSÒÒk
OkÒiSSSSSÒiÓÓiÒÓÒÒkÒSiÓk
OôÒiSSSSSôÒiiÓkôÒÒÒÒSSik
OOôÓÓSSSSSkÒÒiikÒkkÒÒkSÒk
OkôÒ SSÒSSkôôÒikkkkkÒkSik
OkôÓSSSÒSSkôôÒikk
kÒÒSÒk SS
OkôÓSSSÒSSkôôÒÓkk
kkSk
SS
OkÒiSSSÒSSkôôÒkkk
SS
SS
OôÒi
SSSSkôôÒkkkO
SS
SS
OôÓi
SSOôôôÓkkkO
SSSS
OôÓi
kOôôÒÒkkkk
OôÓi
kkôôôÒikÒôkO
Oôii
kôôôôÓikÒôôk
OôÓi
kôôôÒiikÒÒôkk
OôÒÒ
kôôôÓÓikiÒÒôk
OÒÒiô kkôôÒÓÓikiÓÒôkk
OÒÓi kôôôÒÓÓikiÓÒÒkkO
OôiÒôkôôÒÒÓiikiÓÒÒôkO
kkiÒôkôôÒÓÓiÒkÓiÓÒôkO
kÒÓÒkkôÒÒÓiôkiÓÒÒkkO
kôÓôôkÒÒÓÓiôkiÓÓÒôkO
kÓiôôÒÓÓÓikÒiÓÓÒôkk
kiÒôôÓÓÒiikÒiiÓÒôkO
kÒÒÒôÓÒÓÓikÒiÓÓikkO
kkkkôÓÓÓiikÓiiiiôkO
kkkÒiÓÓÓikiiiiiôkO
kkÒÓÒÓÓiikÓiiiiôôO
kÒÒÓÓÓiiÓkiÓiiiÒÒO
kÒÒÓÓÓiiÒkiiiiiÒkO
kôÒiÓÓiiiôkiiiiiôkO
kôÒiÓiiiiôÒÓiiiiÓkO
kôÓÓÓiiikkiiiiiiÓÒO
kôÓÓiiiiµ]iiiiiiÓôO
kkôÓÒÓiiÒµ]ÒiiiÓiÓôO
kôÒôÒÓÓikµ]ÓiiiÒiÓôO
kôÒôÒÓÓikµµÓiiiôiÓÒO
kÒôôÓiôk¿µµÒiiiôiÓÒO
kÒôÒÓiôi¿]µÒiiiôiÓÒO
kkôôiiÓii¿]µÒiiikiiÓO
kÒ\Òiiki¿]µµôiiikiiÒOO
kkôkÓikii¿]]µôÓiikiiÒkO
kôôkiôiii¿µ]µÒÒiikÒiÓôO
kkÒkôôkiii¿]]µÒÒiiÒkiÓôO
kÒôkôkiii¿]]]µÒÒiiÒkiÓÒO
kkôkôôôii¨¿]]]µôÒÓiikÓiÒkO
kô\kôÓôiii¿]]]µôôÓiikÓiÓÒO
kkÒkôÒÒôki¿¿¿]µµôôÓiikÒiÓÒOO
kÒ\kÓÒôkki¿¿¿]µµôôiiikôiiÒkO
(4)
Page 2
london
90
100
110
50
40
30
20
10
80
Andrea Laliberte
é
ééééééééé
é
éé
éé
éé
éé
é
ééééééééé
ééééééééé
é
é
éééééé
éé
éé
é
é
é
é
é
é
éé
éé
éééééé
éééé
ééééé
ééééééé
éé
é
é
éé
é
é
ééééééééé
ééééééééé
é
é
é
ééééééééé
é
éé
éé
éé
éé
é
éSééééééé
ééééééééé
é
é
100
90
80
70
60
éééééé
éé
éé
é
é
é
é
é
é
éé
éé
éééééé
éééé
(4)
éé
é
é
é
é
ééééééééé
ééééééééé
é
é
120
130
Page 3
london
160
150
140
130
120
110
10
Andrea Laliberte
20
30
40
50
60
kô\kôÓôiii¿]]]µôôÓiikÓiÓÒO
kkÒkôÒÒôki¿¿¿]µµôôÓiikÒiÓÒOO
kÒ\kÓÒôkki¿¿¿]µµôôiiikôiiÒkO
kkôkÓÒÒôkk¿¿µ¿¿¿µôÓiÃÃÃkiiÓôO
kkOiiiÃÃÿ¿¿]¿¿¿µµµµ¿¿ÃkÓiÓÒOO
kkôOiikÃÿ¿¿µ]]¿µµµµµ¿ÃÃÃÃÃÃÒÒO
kkÒÒ\OkÃÃõµµ]µµµÃÃÃÃÃÿÃÃÃÃÒÒO
kôôôôôkÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÿ¿¿¿ÃÃÃÒÒÒO
ôôôôôôkÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÒôOO
ôôôÒôôkÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÒÒÒÒOOOO
ôôôÒÒÒÒÒÒÒÃÃ\\ìÃ\OOOOO
ÒÒÒÒÒÃÃ\\ì\\\
Ã\\ìì\\ì
\\\Ÿì¨\\ì
\\\ììŸ\¨ì
\\Ÿì¨\\¨ì
\\Ÿìì¨\\ìì
\ŸŸì¨¨\ì¨ì
\\Ÿì¨ì\ììì
\ìì¨\\ììì
\ì¨ì\Ÿììì
Ÿì¨ì\ìììì
\ì¨ì\ìììì
]ì¨ì\ìììS
SSS SSSS SSS
SSS SSSS SSS
SSS SSSS SS
SSS SSSS SS
SSS SSSS SS
SS SSSS SS
SS SSSS SS
SS SSSS SS
SS SSSS SS
SS SSSSSSS
SSS SSS SS
SSS SSS SS
SSS SSS SS
SS SSS SS
SS SSS SS
SS SSS
S
SS SSSS S
SSS SSSS S
SSS SS S
S
SSS
SS SS SS
SSS SSS SSS
SSS
SSS SSS
SSSSSSSSS
SSS SS
SSSSS
SSS
SS
SS
70
(4)
Page 4
london
160
150
140
130
120
110
80
Andrea Laliberte
90
100
110
120
130
Page 5
london
Pattern Name:
Designed By:
Copyright:
Fabric:
Size:
Andrea Laliberte
london
Andrea Laliberte
sedzey
Aida 14, Antique White
129w X 155h Stitches
14 Count,
23.40w X 28.12h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number
Ò
2
DMC 151
O
2
DMC 154
S
2
DMC 310
\
2
DMC 407
µ
2
DMC 451
Ã
2
DMC 779
i
2
DMC 818
ì
2
DMC 951
Ó
2
DMC 963
é
2
DMC 3371
k
2
DMC 3726
ô
2
DMC 3727
¨
2
DMC 3770
Ÿ
2
DMC 3779
¤
2
DMC 3799
¿
2
DMC 3860
]
2
DMC 3861
²
2
DMC 3864
Color
Dusty Rose-VY LT
Grape-VY DK
Black
Desert Sand-DK
Shell Gray-DK
Cocoa-DK
Baby Pink
Tawny-LT
Dusty Rose-UL VY LT
Black Brown
Antique Mauve-DK
Antique Mauve-LT
Tawny-VY LT
Terra Cotta-UL VY LT
Pewter Gray-VY DK
Cocoa
Cocoa-LT
Mocha Beige-LT
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1
DMC 310
Black
Floss Used for Straight Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1
DMC 310
Black
1
DMC 3861
Cocoa-LT
Page 6
london
Andrea Laliberte
Usage Summary
Strands Per Skein:
Skein Length:
Type
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
Number
151
154
310
407
451
779
818
951
963
3371
3726
3727
3770
3779
3799
3860
3861
3864
14
795.0 cm
Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
224
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
122
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
941
0
0
0
2.9
60.9
0.0
0
0
1.000
53
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
40
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
112
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
246
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
92
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
143
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
205
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
265
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
192
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
52
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
18
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
46
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
39
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
27
0
0
0
0.0
260.6
0.0
0
0
1.000
41
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа