close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе;pdf

код для вставкиСкачать
}:
}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:
}m¡nQ ªvHQkzn¡T¡rQy: kv¢t¡rQk¢kªksr£
Á
ªvd¡nQt¡¡rQyvrQªy¡ ªm snQn¢DtQt¡mQ sd¡ hQËt¢¼
v¢lQìrQ nf¡æ¼rQ } }n¢t¢½sQv¡m¢ v¢r¢t:
Á
Á
}v¢v¡hvrdsQtv:
Á
Á
This document∗ has been prepared by
Sunder Kidambi
with the blessings of
} rHQgr¡m¡Çjmh¡ªdS¢k℄Q
His Holiness ´
sr¯ımad a
¯n
sr¯ırangam
˙
.d
. avan of ´
∗
This was typeset using skt, LATEX, Itrans and the iitmtam font.
Á
Á
}:
}mªt r¡m¡Çj¡y nm:
Á
Á
}v¢v¡hvrdsQtv:
kv¢t¡j¢tklQªl¡l¢knQyk¡k¡nQtvXªs
Á
kËN¡t¢¼À¼N¡zQ½y¡y kml¡n¢Dªy nm:
anQtsQsQTsQtQvmªSx¡N¡mQ
anQtsQsQTmp¢ v¡MQ¢»tmQ
Á
Aèrys¢ ytQtsQm¡tQ
anQtsQsQTG^t¡hQvy:
Á
Á
1
Á
Á
r¡ªt ! pQ½Ëà¼N¡mQ rNmQ tQvt£¼ymQ
ar¡t¢msQm¡km¢ªt¡{pªnÆmQ
Á
p¡pQm¡nªmnmQ SrNmQ pQrpnQnmQ
}vtQsvX: ! pr¢p¡h¢ vtQsmQ
Á
Á
2
Á
r¡ªt ! pQ½ËÀ¼N¡mp¢ B¡rQgvsQtQvmQ
arQ¡vt¡ªr{p¢ B¡rQgvsQy
Á
ÈtQrtQvm¡s¡tQ¼y prmQ pQrs¢tQ¼D:
ttQ¼vmQSj¡ªt my¢ ttQpQrs£d
Á
3
Á
Á
Á
k¢mQ v¡ rà½N¡mQ k¢É v¡ yæ¼n¡mQ
aªT¡ pQ½Ëà¼N¡mQ rt¢rnQvv¡ªy
Á
tv pQrªB¡ ! stQvmªy pQ½Ëà¼N¡mQ
arQ¡vt¡ªr{p¢ ydtQr j¡t:
Á
Á
4
Á
Á
kv¢kQrÆmQ B¡rQgvmtQr èrQvmQ
Ar¡DynQnHQk¢¼rªs¡ À¼ËsQtQv¡mQ
StkQrªt¡r¡p s S¡pÉkQt:
st£mQ gt¢mQ k£¼xQpt¢r¢tQy«vm¢
Á
Á
5
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
}v¢v¡hvrdsQtv:
r¡m¡vt¡ªr{p¢ hsQt¢n¡T !
pQ½ËkQ¼vHQk¢¼rsQs¡mQyÉ«pt¢ t£¼pQtQy¡
Á
it£v skQtsQtQr¢jªz s èrQvmQ
ad¡ Éd¡ g¡ BgvnQnsHQkQ»y¡:
Á
6
Á
}mt¡ r¡mBtQ¼ªrN }r¡mnvm£mªh
Á
Á
Á
}mªt¡ ªdvr¡jsQy sMQ¡ªr¡ tQ¼ËS¢ vrQtªt
Á
7
Á
Á
Á
t¡vnQnªtQtQvÉpgQCs¢ S¡rQHQgDnQªvtQynQtsQsd¡ n¢gmªSKrs§r¢s§kQt¢mQ
Á
sMQ¢nQtynQ Bjs¢ m¡m¢t¢ ¡phsQtr¡m¡kQËt¢SQ mm drQSnªmx¢ s tQvmQ
Á
Á
8
Á
Á
pzQz¡p¢½ªxªk¡ v¢hªt¡ mm¡{p¢
k¡ªln 轪y¡{p¢ bè½v tsQm¡tQ
Á
tT¡ v¢v¡ªh¡{p¢ Àm¡r¢k¡y¡:
tªvt¢ m¡ ¢nQty ¢nQtªymmQ
Á
9
Á
Á
Á
kp£nQtQ¼rm¡©d¬ pr¢t¡pB¡jmQ
n¡p¡lymQ vtQs ! t¢¼ªn prsQm¢nQ
Á
v¢htQy StQËmQ ydp¡lymQ tmQ
kv£nQt¼Q r ! tQ¢nQty ttQvmnQt:
Á
Á
10
Á
Á
itQªyvmkQ¼ªr kTynQn¢v tQvmQ
m¡mQ rX¢ÆmQ v¡ kr¢«Sln¡T !
Á
m¡ÆsQsB¡mQ ªt k¢É v£X¢ÆmQ v¡
ÉhrQÉh: sMQrNmQ v¢DtQªs
Á
Á
11
Á
Á
hsQªt hsQªt ªg¡Àªl ªg¡p¢k¡n¡mQ
hsQªt hsQt¢XQm¡Dªr ¡vt£rQNmQ
Á
msQªt msQªt ªvdv¡¡mQ rnQtmQ
msQªt hsQ©t¬ smQÊ©t¬ nQysQy ©n¬m¢
www.prapatti.com
2
Á
Á
12
Á
Á
Sunder Kidambi
}v¢v¡hvrdsQtv:
mtQp¡pªk¡zQy¡ v¢hªt v¢v¡ªh
tv¡vt¡ªr¡tQsv ÈNQyk¡ªl
Á
}ÈNQyªk¡zQy¡mQ ih sMQrmQsQtQvmQ
v¢v¡hv¢kQ½nmQ v¢Æ½ªn¡x¢ stQymQ
Á
Á
13
Á
Á
v¢v¡hm¡hrQv¢È¼D¡ BvnQtmQ
v¢ªSxªt¡{sQm¢nQ ngªr s ªsvQy:
Á
v¢v¡h As£tQ¼v¢hªt¡{tQr n¡T !
v¢t£½SsmQªsvQy ! v¢ªDh¢ ÊkQtmQ
Á
Á
14
Á
Á
tQvdrQTªmv¡hm¢ªt¡ gtsQtmQ
smQpQr¡rQt»Q y n¡TmQ vrdmQ sm¡g¡mQ
Á
m¡ p£½t¢ªmy¡ it¢ ªvd©m¬l¢À¼ËsQsB¡rmQBt¢¼ªn Ç vkQt¢
Á
Á
15
Á
Á
sB¡nQtr¡ v¡rN«Sln¡T:
}X£rntQ¼y¡mQ avt£rQy ¡g¡tQ
Á
À¼ëtQtmX£rp Ex À©X¬
mm¡{p¢ 轪y¡{pQydD¡tQ s ƼkQ¼DmQ
Á
Á
16
Á
Á
pQ¼rhQm¡SQvªmªD r¢t¡vt¡rmQ
pQ¼r¡hQªm éh§rQªt kl¢tpQry¡NmQ
Á
pQ¼r¡hQªmN ªG¡ªxN pv¢tQrm¡rQgmQ
pQ¼r¡hQmmQ prmQ p¢¼mQbmhmQ sQmr¡m¢
Á
Á
17
Á
Á
tQ¼rm¢fn¢gmªg¡xQzQ»y¡ sQæym¡nmQ ÈrsQt¡tQ
sBgDvlp£nQCtQrÊkQ¼m¡p¢½r¡mmQ
Á
amrPN¢t¢ªv«d: pQËxQZªt¡ rXQym¡NmQ
sQmrt¢ mm mnsQtmQ srQvd¡ ªdvr¡jmQ
Á
18
Á
Á
Á
kr¢S¢Kr¢v¢zHQk¡tQ klQpkmQ kMQ¢ªdkmQ
kmlkl¢tl£l¡mQ k¡SQyp£mQ ¡p¢ k¡nQt¡mQ
www.prapatti.com
3
Á
Sunder Kidambi
}v¢v¡hvrdsQtv:
knkmN¢my¡HQk¼£ mQ p¡rQSQvªy¡rQl¡lynQtmQ
kly hQËdy ! n¢tQymQ k¡HQX¢t¡nQ ȽHQXQv ªB¡g¡nQ
Á
Á
19
Á
Á
jzQk¡p¢½: pr¢èr¢t¡{p¢ sttmQ
y¡«nsQtT¡nQ«yrp¢
pQr¡NQy¡tQ¼«y: pr¢ªt¡ vQËt¡{p¢ J^t¢
pQr¡pQªt hr¡vtQ¼È½tmQ
Á
y¡ ÈNQzQ¼r¡HQk¢tªdh«vxQNvmy£
ªvdtQ¼vy£ªG¡xN¡
k¡MQ£snQn¢t¢½v£t¢»k¡{t¢sBg¡
s¡ B¡Æ ¢tQªt sd¡
Á
20
Á
Á
Á
A«nj¡lym¡n¢l¡tQmjÀlmQ
sMQ¡rm¡tnQvt:
érQt¢mQ k¡mp¢ ªdvªdv ! BvtsQsMQ¢nQtªy snQttmQ
Á
gmQp½£ r¡mQ mƽr¡mQ v¢è½xNg«NrtQÊjQjQvl¡mQ d¡mp¢½:
ÈxQp¡N¡mQ sBg¡mQ SQr¢y¡ vsDy¡
smQªsv¢t¡mQ s¡drmQ
Á
Á
21
Á
Á
akQ¼ªnËtQpt¢ªt¡{s¢ ªtn Bvt: ªdªh vQrN¡n¡mQ gN¡:
s¡nQt¼Q r¡ hnQt tT¡p¢ hnQt jnt¡m¡krQxynQtQytQ¼È½tmQ
Á
nQysQt¡sQttQr tT¡ tQ¼ËxQzy im¡ «nv vQrN¡n¡mQ gN¡:
ªdªh ÊkQtm¢dmQ tT¡ h¢ BgvnQ ! }ªdvr¡ªj¡ yt:
Á
22
Á
Á
Á
t£¼«p: ©m¬l¢tQ½Ë«t: pQrt£¼pn¢«y: mtQt¡pQÈt£¼«p: vQËt:
pQr¡nQªt¡tQ¼ytQkrt£¼p¢ªk¡t¢¼tmh¡krQèrn£r¡j¢t:
Á
ªS¡B¡mQ k¡MQn v£t¢»k¡mt¢½ Bv¡nQ s¡nQt: ÈrsQsmQvmnQ
m¡l¡nQtrQgt ! ªm mnSQ nynmQ t¢¼vQy¡mQË«tsQs¢MQt¢
www.prapatti.com
4
Á
Á
23
Á
Á
Sunder Kidambi
}v¢v¡hvrdsQtv:
KzQ¼gmQ ªkzkm¡vhnQnÇgt: }s§tQrvtQy¡: pt¢:
èrQN¡ snQn¢t¢½v£t¢»k¡{p¢ mÇ«j: tQvtQ¼ëpÉkQ¼ªDX«N:
Á
klQy¡NmQ bt drQSnmQ v¢trnQ s¡nQt: Ȫr¡ ytQ¼Bv¡nQ
y¡tQr¡è½nQn vn¡y ªsymvn¡«yªvt¢ mnQªy mm
Á
Á
24
Á
Á
v¢kQ½ªn j¡ªt hnQt ! v¢kQ½nmQ n¢hnQÆmQ
v¢xQvkQªsnmQ KzQ¼gªk©z¬ dD¡nmQ
Á
pSQ¡tQ ÀrQvnQ pQrsQt¢»ªt¡ drQSn£y:
mnQdmQ mnQdmQ m¡mQ Ç p¡ÆmQ vnmQ v¡
Á
25
Á
Á
Á
hsQtQytQ¼r¢n¡ªTt¢ BvnQtm£zQ¼ymQ
tmQ hsQt¢n¡ªTt¢ vdnQt¢ snQt:
Á
hsQt£ s s¡X¡nQnh¢ «Sl Ex:
hsQtQytQ¼r¢r¡sQªt p¢S¢t¡X¢B¡j¡mQ
Á
26
Á
Á
Á
ªdv£mQ tQvt£¼y¡mQ k¢l hsQt¢n¡dpQrªb¡t¢½n£mQ ªvdk¢¼ªr¡ vdnQt¢
Á
tsQy¡: ÈrsQt¡dyªmv hsQt£
tsQm¢nQ h¢ n¡ªd¡ nÇ ªvdv¡¡mQ
Á
Á
27
Á
Á
}s§kQtªmvmQ vdt£dm¡sQt¡mQ
}vtQs¢hQn¡: kvªy¡ mh¡nQt:
Á
prmQ Bv¡nQ vsQtQv¢t¢ hsQt¢«nv
tQryQy¡ sÉtQ¼ªD¡x¢tm¢tQÊd¡h
Á
Á
28
Á
Á
ttQ¼DsQt¢n¡ªTt¢ pdmQ pQrm¡d¡tQ
ttQ¼DsQt¢n¡ªdt¢ vdnQt¢ v¢pQr¡:
Á
ªn¡ ªnQmh¡ªdvQyp¢½D¡nmtQr
kTmQ Gªzªtt¢ vd tQvmtQr
Á
Á
29
Á
Á
vrd ! nÇ srsQtQvmQ tQv¡mQ pQrpnQªn¡ nªr¡{hmQ
vrm¢h yt¢¼ dtQ¼y¡: v¡MQ¢»tmQ ªm td¡n£mQ
www.prapatti.com
5
Á
Sunder Kidambi
}v¢v¡hvrdsQtv:
svr it¢ smsQ«t: k£rQt¢ªt¡{hmQ BªvymQ
tv Bvt¢ k£rQt¢: s¡mQyd¡y£t¢ stQy¡
Á
30
Á
Á
Á
xzQ¼ ªdvQysQtv xzQ¼k¢¼rsQtQvƼt¢¼t¡:
xzQ ªt À¼N¡SQªS¡Bn¡:
xzQsQvHQgSQËt¢ëp ! xzQ¼SQrQyÇgt¡:
arQT¡SQ xzQ¼ ÊkQty:
Á
xzQs¡m£XNxNQÉK¡t¢¼Çt ªh !
xzQktQry¡¡rQy ! ªh
xzQ¼pQ½r¡tQËvQyxä¼rQm¢tpQthQËdy:
ÀrQªv xfHQg¡mQ Çt¢mQ
Á
Á
31
Á
Á
ªvªd¡tQ¼D¡rN ! mnQdr¡gBrN ! SQl¡kQ½yXm¡D¡rN !
pQrhQl¡dsQt¢»tm¡ns¡tQmmh¢m }ªg¡p«nkvQrt !
Á
}mQ»Q r£pQ½ËÀ¼vmQSj¡t ! vrd ! }lXQmN¡t¢pQr¢y
}mtQ¼y¡ÉnkrQxN¡pQtmƽr ! sQv¡m¢nQ ! kªl: p¡h¢ n:
Á
Á
32
Á
Á
}v¡rN¡tQ¼r¢n¢ly¡y mªn¡hr¡y
}v¡tQsQyªdS¢kst¡y h¢tpQrd¡y
Á
}v¡r¢j¡tBvyjQMsÉtQ¼Bv¡y
}v¡MQ¢»t¡y vrd¡y nªm¡ nªm¡{sQÆ
Á
Á
33
vrdmQ v¢xy£kQËtQy sQªt¡tQrmQ }n¢t¢½n¡ kQËtmQ
vrdmQ tt¢¼dmQ ¡p¢ pZt¡mQ BkQt¢èrQvkmQ
Á
www.prapatti.com
Á
Á
Á
34
Á
Á
Á
Á
Á
it¢ }v¢v¡hvrdsQtv: sm¡pQt:
6
Á
Á
Sunder Kidambi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа