close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«Погоджено»:
«Затверджено»:
заступник директора
директор Михайлівського НВК
з навчально-виховної роботи
________________ О. В. Добрянська
_________В. К. Каменюк
№
з/п
Дата
Тема уроку
І семестр
Вступ
1
Розвиток української мови.
Повторення вивченого у 8 класі
з української мови для 9-го класу
2
з поглибленим вивченням
3
Просте
неускладнене
речення.
Розділові знаки в ньому.
Просте ускладнене речення. Розділові
знаки в ньому.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 1. Види мовленнєвої діяльності
(аудіювання,
читання,
говоріння,
письмо).
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 2. Усний стислий переказ тексту
публіцистичного стилю.
Пряма і непряма мова. Діалог
Календарне планування
Календарно-тематичне планування уроків української
4
мови у 8-9 класах складено за програмою „Українська мова. 89 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
(класів) з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та
5
гімназій гуманітарного профілю” (укладачі С.О. Караман, О.В.
Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоші)
Учитель
Савчук Одарка Іванівна
6
7
8
9
10
11
Розглянуто на засіданні шкільного методичного об’єднання
учителів суспільно-гуманітарних дисциплін
Протокол № 1 «___»_______2014р.
12
13
14-
Способи передачі чужого мовлення.
Пряма і непряма мова.
Поняття про невласне пряму мову.
Заміна прямої мови непрямою та
непрямої - авторською.
Розділові знаки при прямій мові.
Урок розвитку комунікативних умінь
№3. Аудіювання текстів монологічного
характеру публіцистичного стилю.
Діалог.
Розділові знаки при діалозі.
Уроки розвитку комунікативних умінь
Примітки
15
16
17
18
№ 4-5. Докладний переказ тексту
публіцистичного стилю.
Цитата.
Особливості
і
способи
цитування.
Розділові знаки при цитаті.
Контрольний диктант. Контрольне
аудіювання тексту публіцистичного
стилю.
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
28
29
30
31
Складне речення, його основні ознаки
19
20
21
2223
24
25
26
27
Складне речення без сполучників, із
сурядним і підрядним зв’язком.
Засоби зв’язку частин складного
речення: сполучники, сполучні слова,
інтонація,
порядок
речень,
співвідносність
форм
дієслівприсудків.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 6. Усний вибірковий переказ тексту
художнього стилю.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 7-8. Контрольний письмовий
вибірковий переказ тексту художнього
стилю.
Типи складних речень.
Сурядність і підрядність у складному
реченні.
Контрольна робота № 1. Різнорівневі
завдання.
Складносурядне речення
Будова складносурядного речення.
32
33
34
35
36
37
38
Інтонація складносурядного речення.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 9. Жанри мовлення (оповідання,
доповідь, тези прочитаного, конспект
почутого, заява, автобіографія).
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 10. Тези прочитаного (художнього
твору).
Засоби вираження синтаксичних і
змістових відношень між частинами
складносурядного речення.
Єднальні, протиставні і розділові
сполучники
в
складносурядному
реченні.
Синонімічність
та
антонімічність
сполучників сурядності.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 11. Тези літературно-критичної
статті.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 12. Виступ проблемного характеру
на літературну тему.
Змістові відношення між частинами
складносурядного
речення:
одночасність,
послідовність,
чергування,
несумісність
дій,
протиставлення тощо.
Уживання сполучників сурядності для
передачі змістових відношень між
частинами складносурядного речення.
Розрізнення складносурядних речень і
простих з однорідними членами і
сполучниками.
39
4041
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Синонімічність
складносурядних
речень і простих з однорідними
членами.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 13-14. Контрольний письмовий твірроздум у публіцистичному стилі на
суспільну тему.
Розділові
знаки
між
частинами
складносурядного речення.
Контрольна
робота
№
2.
Різнорівневі завдання.
Складнопідрядне речення
52
Складнопідрядне речення з одним
підрядним.
Будова складнопідрядного речення.
Головне й підрядне речення. Місце
головного й підрядного в складному
реченні.
Підрядні речення, що залежать від
певного члена головного речення і від
головного речення в цілому.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 15. Вимоги до мовлення. Текст, його
основні ознаки.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 16. Усний стислий переказ тексту
наукового стилю.
Роль сполучників і сполучних слів у
складнопідрядному реченні.
Синонімічність
та
омонімічність
сполучників і сполучних слів у
складнопідрядному реченні.
60
5354
55
56
57
5859
61
62
63
64
65
66
67
Розділові знаки в складнопідрядному
реченні.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 17-18. Письмовий вибірковий
переказ тексту наукового стилю
Основні типи підрядних речень.
Означальні типи підрядних речень.
Означальні підрядні речення, структура
їх.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 19-20. Конспектування як різновид
стислого переказу прочутого.
Сполучники і сполучні слова в
реченнях з означальними підрядними.
Синонімічність
складнопідрядних
речень із підрядними означальними і
простих речень з дієприкметниковим і
дієприслівниковим зворотом.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 21. Усний стислий переказ тексту
наукового стилю.
Займенниково-означальні речення.
З’ясувальні
підрядні
речення.
Сполучники і сполучні слова в
складнопідрядних
реченнях
із
підрядними з’ясувальними.
Контрольна робота № 3 Різнорівневі
завдання.
Урок розвитку комунікативних умінь
№
22.
Різновиди
читання
(ознайомлювальне,
вивчальне,
переглядове).
Урок розвитку комунікативних умінь
68
69
70
7172
73
74
75
76
77
78
79
80
81-
№ 23. Читання мовчки текстів різних
стилів, типів і жанрів мовлення.
Обставинні підрядні речення.
Різновиди підрядних обставинних
речень: місця, часу, способу дії, міри і
ступеня, порівняльні, причини, умови,
мети, наслідкові, допустові.
Сполучники й сполучні слова в
складнопідрядних
реченнях
із
обставинними підрядними реченнями.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 24-25. Складання діалогів відповідно
до запропонованої ситуації (приватна
розмова, обговорення певної теми).
Розрізнення порівняльних зворотів і
підрядних порівняльних речень.
Використання
синонімічних
складнопідрядних речень і простих з
відокремленими
другорядними
членами речення.
Контрольна робота № 4. Різнорівневі
завдання.
Контрольне
читання
мовчки тексту наукового стилю.
Складнопідрядне речення з кількома
підрядними.
Супідрядність.
Однорідна
й
неоднорідна
супідрядність.
Послідовна підрядність.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 26. Виразне читання текстів різних
типів, стилів і жанрів мовлення.
Уроки розвитку комунікативних умінь
82
83
84
85
86
87
88
8990
91
92
93
9495
№ 27-28. Докладний переказ тексту
публіцистичного стилю із творчим
завданням.
Розділові знаки в складнопідрядному
реченні з кількома підрядними.
Розділові знаки в складнопідрядному
реченні
з
кількома
підрядними
(тренувальні вправи).
Контрольна
робота
№
5.
Різнорівневі завдання.
Безсполучникове складне речення
Безсполучникове складне речення,
смислові відношення в ньому.
Засоби
зв’язку
між
частинами
безсполучникового складного речення.
Інтонування
безсполучникових
складних речень.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 29-30. Контрольний письмовий
докладний
переказ
тексту
публіцистичного стилю.
Розділові
знаки
між
частинами
безсполучникового складного речення
(кома, крапка з комою).
Розділові
знаки
між
частинами
безсполучникового складного речення
(двокрапка).
Розділові
знаки
між
частинами
безсполучникового складного речення
(тире).
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 31-32. Доповідь на основі двох-
трьох джерел на морально-етичну й
суспільну тему в публіцистичному
стилі.
96
Безсполучникові
складні
речення,
синонімічні до складносурядних і
складнопідрядних речень.
97
Використання
безсполучникових
складних речень у висловлюваннях
різних стилів.
98
Контрольний диктант. Контрольне
аудіювання
науково-навчального
тексту.
Складне багатокомпонентне речення з різними видами зв’язку
99
100
101
102
103
104
105
Складні речення з різними видами
зв’язку
(сполучниковим
і
безсполучниковим).
Різне поєднання сурядних і підрядних
зв’язків
у
складних
багатокомпонентних реченнях.
Складні речення із сполучниковим і
безсполучниковим зв’язком.
Урок розвитку комунікативних умінь
№
33.
Усний
твір-роздум
у
публіцистичному стилі на моральноетичну тему.
Розділові знаки у складних реченнях з
різними видами зв’язку.
Розділові знаки у складних реченнях з
різними видами зв’язку.
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 34. Ділові папери. Заява (проста і
вмотивована).
106
107
108109
110
111
112
113
114
115
116
117
118119
120
121
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 35. Ділові папери. Автобіографія.
Період,
його
основні
ознаки.
Структурні типи періоду.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 36-37. Письмовий твір-роздум у
публіцистичному стилі.
Особливості інтонації, розділові знаки
між частинами періоду.
Використання складних речень з
різними видами зв’язку в текстах
різних стилів.
Контрольна
робота
№
6.
Різнорівневі завдання.
Лінгвістика тексту
Актуальне членування: дане і нове.
Урок розвитку комунікативних умінь
№
38.
Тези
прочитаного
(публіцистичної
чи
науковопізнавальної статей).
Структура тексту.
Складне синтаксичне ціле, його
основні ознаки.
Складне синтаксичне ціле й абзац.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 39-40. Контрольний письмовий твірроздум у публіцистичному стилі на
морально-етичну тему.
Види й засоби міжфразового зв’язку.
Контрольна
робота
№
7.
Різнорівневі завдання. Контрольне
читання мовчки тексту художнього
стилю.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9
КЛАСАХ
122
123
124125
126
127
128
129
130
131132
133
134
135
136
137
Звуки мови і знаки письма. Вимова
голосних і приголосних звуків у
словах. Типи орфограм.
Уживання
знака
м’якшення
й
апострофа.
Уроки розвитку комунікативних умінь
№ 41-42. Докладний переказ тексту
публіцистичного стилю із творчим
завданням.
Слово і його лексичне значення. Групи
слів за значенням, походженням і
вживанням.
Правопис
відмінкових
закінчень
іменників і прикметників.
Правопис числівників і займенників.
Дієслово та його особливі форми
(дієприкметник
і
дієприслівник).
Правопис особових закінчень дієслів.
Правопис прислівників.
Уроки розвитку комунікативних
умінь № 43-44. Письмовий твіроповідання на самостійно обрану тему.
Правопис складних слів.
Не з різними частинами мови.
Правопис службових частин мови.
Словосполучення. Речення і його
граматична основа.
Контрольна робота № 8. Різнорівневі
завдання.
138139
140
Уроки розвитку комунікативних
умінь № 45-46. Складання діалогів
відповідно до запропонованої ситуації.
Підведення підсумків за рік.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа