close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова приймальної комісії
__________________К.В. Балабанов
ПРОГРАМА
вступного екзамену зі спеціальності
для вступників за освітнім ступенем «Магістр»
спеціальності 8.18010014
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКОЮ»
Затверджено:
на засіданні Вченої ради
економіко-правового факультету
Протокол №6 від 17.03.2015
Затверджено:
на засіданні Вченої ради МДУ
Протокол №6 від 25.03.2015
Маріуполь – 2015
Програма фахового вступного іспиту в магістратуру за спеціальністю
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». – Маріуполь,
2015. – 12 с.
Укладачі:
Сиволап Л.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансовоекономічної безпеки;
Кислова Л.А. - к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансовоекономічної безпеки;
Гапонюк О.І. - к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансовоекономічної безпеки.
МДУ, 2015
ЗМІСТ
І. Пояснювальна записка
4
ІІ. Шкала оцінювання
4
ІІІ. Програма фахового випробування
5
ІV. Список рекомендованих джерел
8
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного фахового випробування розроблена з урахуванням
вимог чинних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.
Необхідний обсяг знань вступника на спеціальність 8.18010014 «Управління
фінансово-економічною
безпекою»
забезпечують
наступні
нормативні
дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Фінанси
підприємства», «Основи менеджменту», «Управління персоналом», «Основи
економічної безпеки», «Основи правознавства». Відповідно до Програми
вступного випробування розроблені екзаменаційні білети за 5 варіантами.
Кожен білет містить 2 питання, на які необхідно надати розгорнуті
відповіді та тестування з 20 питань.
За кожну правильну відповідь на питання тесту можна отримати 3
бали. Кожна розгорнута відповідь максимально оцінюється у 20 балів.
Оцінювання вступного іспиту оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів.
Мінімальну кількість балів, яку може отримати вступник – 0, максимальну –
100. Прохідний бал для участі у конкурсі – 25.
Шкала оцінювання
Максимальна
Максимальна
кількість
кількість
балів за
балів за
правильну
рівень
відповідь
Рівень
завдання
Зміст
завдань
Кількість
завдань
І рівень
Розгорнута
відповідь на
запитання
2
20
40
20
3 бали - за
правильну
відповідь;
0 балів – за
невірну
відповідь
60
ІІ рівень
ВСЬОГО
Тестові
завдання
100
Програма фахового випробування
1. Виникнення економічної теорії. Економічна теорія як універсальна
соціально-економічна наука. Об'єкт економічної теорії і її предмет.
2. Категорії і закони економічної теорії. Методи економічної теорії.
3. Продуктивні сили суспільства.
4. Виробничі відносини, їх суть, система і структура.
5. Суспільно-економічна формація та її складові.
6. Відносини власності, їх типи і форми. Розвиток відносин власності. Закон
України “Про власність”
7. Роздержавлення та приватизація. Особливості приватизації в Україні.
8. Типи економічних систем. Характеристика сучасної економічної системи
в Україні.
9. Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон зростання потреб і
механізм його дії. Взаємозв'язок потреб, економічних інтересів і
виробництва.
10.Корисність продукту. Гранична корисність продукту.
11.Виробництво як визначальний чинник формування потреб і їх розвитку.
12.Основні фактори виробництва. Ефективність використання факторів
виробництва.
13.Ефективність виробництва. Крива виробничих можливостей (оптимум
Парето).
14.Форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво його риси..
15.Товарне виробництво, умови і причини його виникнення. Характерні риси
товарного виробництва.
16.Товар і його властивості. Теорії вартості.
17.Гроші і їх основні риси. Еволюція грошей і їх функції.
18.Функціональні форми грошей.
19.Грошовий обіг і його закони.
20.Інфляція, її суть, причини і види.
21.Підприємство в умовах трансформації економіки. Види підприємств.
22.Система управління сучасним підприємством. Роль маркетингу
в
діяльності підприємства.
23.Суть та принципи підприємництва. Види підприємницької діяльності.
24.Організаційно-правові форми господарювання.
25.Суспільне відтворення: суть і основні риси. Просте товарне виробництво.
Розширена форма товарного виробництва, її основні риси і механізм
виникнення.
26.Економічне зростання і його типи.
27.Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Стадії руху
капіталу.
28.Основний і оборотний капітал. Амортизація.
29.Накопичення капіталу, його суть. Фактори накопичення капіталу.
30.Робоча сила, її вартість. Наймана праця. Заробітна плата - категорія
товарного виробництва.
31.Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати. Сучасна
структура заробітної плати.
32.Витрати виробництва, їх суть і види. Закон спадаючої віддачі та ефект
масштабу.
33.Собівартість продукції. Напрями мінімізації собівартості продукції.
34.Сутність, структура та функції цін. Особливості ціноутворення в Україні.
35.Валовий дохід, прибуток, їх суть. Норма прибутку. Рентабельність.
36.Кредит як форма руху позикового капіталу. Форми кредиту.
37.Аграрна сфера виробництва і її особливості. Суть аграрних відносин.
Земельна рента.
38.Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Структура ринку.
39.Інфраструктура ринку, її елементи і функції.
40.Попит і пропозиція. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
41.Регулювання ринкової економіки її суб'єктами. Необхідність і методи
державного регулювання ринкової економіки.
42.Конкуренція і її суть, види. Функції і форми конкуренції. Методи
конкурентної боротьби
43.Соціально-економічні наслідки конкуренції. Регулювання конкуренції в
Україні.
44.Причини виникнення та сутність монополій. Наслідки монополізації.
Антимонопольна політика держави.
45.Види монопольних об’єднань. Бар’єри для вступу в монополізовану
галузь
46.Зміст макроекономічних зв'язків в національній економіці.
47.Національний продукт і його форми. Валовий національний продукт.
48.Методи обчислення національного продукту.
49.Система національних рахунків (СНР). Основні макроекономічні
показники СНР.
50.Диференціація доходів в суспільстві. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.
51.Характеристика доходів від власності
52.Об'єктивна
необхідність
державного
регулювання
суспільного
відтворювання. Сучасні форми і методи державного регулювання.
53.Господарські пропорції. Економічна політика держави.
54.Роль фінансово-кредитної системи в регулюванні виробництва. Фінанси,
їх суть і функції. Структура фінансової системи України.
55.Державний бюджет. Бюджетний дефіцит. Державний борг.
56.Фінансова система та характеристика її ланок. Особливості фінансової
системи України.
57.Фіскальна політика і фінансова стратегія: зміст і задачі.
58.Податок: суть, функції. Види податків.
59.Принципи оподаткування. Податкова система держави.
60.Податкова політика держави: її зміст і задачі. Особливості податкової
системи в Україні.
61.Банки: сутність та функції. Джерела банківського прибутку.
62.Цілі і методи кредитної політики держави. Особливості кредитногрошової політики в Україні.
63.Зайнятість населення. Безробіття: суть, причини. Види безробіття.
64.Соціальна політика держави: зміст, задачі. Особливості реалізації
соціальної політики в Україні.
65.Соціально-економічна суть системи сучасного світового господарства.
66.Міжнародний розподіл праці і спеціалізація виробництва.
67.Специфіка міжнародних економічних відносин і їх основні форми.
68.Міжнародна торгівля і її економічні основи.
69.Принцип порівняльної переваги. Протекціонізм і вільна торгівля. Україна
в системі міжнародної торгівлі.
70.Суть, причини і форми міжнародної міграції робочої сили.
71.Міжнародна міграція капіталів.
Причини міграції капіталу.
Характеристика форм міграції капіталу.
72.Валюта. Валютні курси. Валютна система.
73.Валютна політика держави: її зміст і задачі.
74.Міжнародна економічна інтеграція.
75.Основні глобальні проблеми і їх класифікація. Суть глобальних проблем
людства. Міжнародна співпраця в розв'язанні глобальних проблем.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література:
1. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / за ред. В.Д. Базилевича,
К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. - К. : Атіка, 2009. - 368 с.
2. Бревнов А.А Основы экономической теории: [Учебное пособие. Издание
второе]. / А.А. Бревнов – Х.: ООО «Одиссей», 2006. – 512 с.
3. Калінченко О.В. Мікроекономіка : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / О.В. Калінченко, Л.М. Березіна. - К .: Центр учб. л-ри, 2008. - 472
с.
4. Косік А.Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф.
Косік, Г.Є. Гронтковська. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К .: Центр учб. лри, 2008. -436 с.
5. Костюк В.С. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
В.С. Костюк, А.М. Андрющенко, І.П. Борейко. - К. : Центр учб. л-ри,
2009. -282 с.
6. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в
трансформаційній економіці / В.Д. Лагутін. - К. : КНТЕУ, 2007. - 247 с.
7. Мазаракі А.А. Торговля. Деньги. Менталитет / А.А. Мазараки. - К .:
Книга, 2006. - 631 с.
8. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Дугопольський, О.В.
Панухник. - К. : Знання, 2008. - 699 с.
9. Никифоров А.А. Макрозкономика: научные школы, концепции,
зкономическая политика: учеб. пособие / А.А. Никифоров, О.Н.
Антипина, Н.А. Миклашевская. - М .: Дело и Сервис, 2008. - 543 с.
10.Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича /
В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська. - 7-ме вид.,
стер. - К. : Знання-Прес, 2008. -719 с.
11.Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. Вид. друге,
перероб. і допов.; з модельно-комп'ютерним додатком на лазерному
диску. - К.: Знання. - Прес, 2007. - 578 с.
Додаткова література:
1. Антимонопольна діяльність : підручник /за ред. В.Д. Лагутіна - К. : КНТЕУ,
2005. - 580 с.
2. Бажал Ю. Эволюционная парадигма экономики переходного периода /
Ю.Бажал // Экономика Украины. –1993. -№8.-С.3-11.
3. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учебное
пособие. / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов – М.: Финансы и статистика,
2000. – 512 с.
4. Баликоев В. Общая экономическая теория. Учебное пособие. / В. Баликоев Новосибирск: 000 «Издательство ЮКЭА», 1998. - 528 с.
5. Башинська О. Формування та обслуговування державного зовнішнього
боргу / О. Башинська // Фінанси. – 2000. - № 12. – с. 67.
6. Бендерский Е. Реалии мирохозяйственных процессов и место в них
Украины. / Е. Бендерский // Экономика Украины. – 2000. - № 1. – с.70.
7. Борисов Е.Ф. Практикум. Задачи, тесты, ситуации: [Учеб. Пособие]./ Е.Ф.
Борисов. – М.: Высш. шк., 2001. – 368 с.Борисов Е. Ф. Экономическая
теория: Учебник. - М.: Юристъ, 1997. - 568 с.
8. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Учебник. -М.: Юристъ, 1997. - 568 с.
9. Бревнов А.А. Основы экономической теории: Учебное пособие. Издание
второе. / А.А. Бревнов – Х.: ООО «Одисей», 2006. – 512 с.
10.Булатова О.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
та вивчення навчального курсу “Основи економічної теорії” для студентів
неекономічних спеціальностей /О.В. Булатова -- Маріуполь: МГІ ДонНУ,
2002. – 44с.
11.Бункина М. К., Семенов В. А. Макроэкономика (основы экономической
политики): Учеб. пособие./ М. К. Бункина, В. А. Семенов. - М.: АО «ДИС»,
1996. - 320 с.
12.Воронова Л. Зовнішня торгівля України: тенденції розвитку/ Л. Воронова //
Зовнішня торгівля. – 2000.- № 3. – с. 102-105.
13.Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії:
Підручник. / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін - К.: Вища
шк., 1995. - 471.
14.Губский Б., Лукьяненко Д., Сиденко В. – Интернационализация украинской
экономики. // Экономика Украины. – 2000. - № 9. – с.16.
15.Державне регулювання економіки / Михасюк І., Мельник А., Крупка М.,
Залога З. /За ред. І.Михасюка. - Львів: Укр. технології, 1999.–640с.
16.Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 336 с.
17.Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. / Э. Дж. Долан, Д . Линдсей С.- Пб.: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1994.-406 с.
18.Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. / Э. Дж. Долан, Д . Линдсей С.- Пб.: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1994. - 448 с.
19.Дорнбуш Рудігер, Фішер Стенли. Макроекономіка: [Пер. з англ.]/ Дорнбуш
Рудігер, Фішер Стенли – К.: Основи, 1996. – 814 с.
20. Економіка: Навчальний посібник / за ред. Ю.Г. Козака, Л.М. Семенюк. – К.:
Центр навчальної літератури, 2006. – 296 с.
21.Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. Посібник / за ред. З.
Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Вид. дім Альтернативи, 2001. – 452с.
22.Зражевська Н.В. Механізм реструктуризації зовнішнього державного боргу /
Н.В. Зражевська // Фінанси України. – 2005. - №9. – С. 47-55.
23.Инновационные и классические теории катастроф и экономических
кризисов: Монография / [Янковский Н.А., Макогон Ю.В., Рябчин А.М. /
науч. ред. Макогон Ю.В.]. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 331 с.
24.Камаев В. Д. И др. Учебник по основам экономической теории (экономика)./
В.Д. Камаев - М.: ВЛАДОС,1995.-384с.
25.Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн
Центрально-Східної Європи і перспективи для України / М. Кириченко //
Вісник НБУ. – 2006. - №8. – С. 25-28.
26.Курс экономической теории. Общие основы экономической теории,
микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учебное
пособие. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, Изд-во ДИС. 1997. – 736с.
27.Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. Чепурина М. Н.,
Киселёвой Е. А. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
28.Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В
2 т. Пер. с англ. Т. 1-М.: Республика, 1992.
29.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник /
Под ред. Л. Н. Красавиной. -М.: Финансы и статистика, 1994. - 592 с.
30.Международные экономические отношения / под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.:
Журнал “Внешнеэкономический бюллетень”; Дипломатическая академия
при МИД РФ, 1997. – 384 с.
31.Мировая экономика / под ред. А. Булатова.– М.: Юрист, 1999. – 734 с.
32.Опарін В.П. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ. – 2001. 324 с.
33.Орешкин В. Состояние и перспективы развития мировых товарных рынков /
В. Орешкин // Международная экономика и международные отношения. –
2000. № 8. – с. 25-32.
34.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. В. Мочерного. Тернопіль: AT «Тарекс» за участю AT «Ной» та вид-ва «Світ», 1993.
35.Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./За ред. Ю. В. Ніколенка. - К.:
Либідь, 1998.
36.Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /
Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін. – К.: Вища шк. – Знання,
1997. – 743 с.
37.Основи економічної теорії: Посібник / За ред. С. В. Мочерного. - К.:
Видавничий центр «Академія», 1998. - 468 с.
38.Основы экономической теории / Под ред. О. Ю. Мамедова. - Ростов-наДону: Изд-во Рост. ун-та, 1994. - 208 с.
39. Основи економічних знань: Навч. посіб. / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко,
Ю.І. Палькін. К: Вища школа, 2002. – 575 с.
40.Основы экономической теории: Учеб. пособие / Под ред. Клюни. - Мн.:
НФК «Экоперспектива», 1996. - 336 с.
41.Покропивний С, Колот В. Підприємництво: стратегія, організація,
ефективність./ С. Покропивний, В.Колот – К.: КНЕУ, 1998. – 352с.
42.Політична економія. Навчальний посібник / [За ред. д.е.н., проф. Г.І
Башнянина і к.е.н.., доц.. Є.С. Шевчук]. – Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. –
480 с.
43. Савлук М.І. Гроші та кредит: підручник / [За ред. М.І. Савлука]. – К.:
КНЕУ, 2001. – 387 с.
44.Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Основы экономической теории: Учеб. пособие
для неэкон. Спец. вузов / Под ред. П. В. Савченко. - М.: Экономика, Техлит, 1996. -367с.
45.Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. Т. 1./ П.Самуэльсон - М.: НПО «АЛГОН»
ВНИИСИ, 1992.
46.Семенов К. А. Международные экономические отношения: Курс лекций. /
К.А. Семенов - М.: Гардарика, 1998. - 336 с.
47.Современная экономика. Общедоступный учебный курс / Под ред. О. Ю.
Мамедова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. -608 с.
48.Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Укаїні / [За ред. В.М.
Міщенка]. – К.: Знання, КОО,2000. – 490 с.
49.Фінанси (теоретичні основи). Підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай та ін.
– К., МАУП. – 2002. – 350 с.
50.Ховард К., Журавлёва Г., Эриашвили Н. Экономическая теория: Учебник
для вузов. / К. Ховард, Г. Журавлева – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. Гл. 3; 16.
51.Ходов Л. Основы государственной экономической политики: Учебник./ Л.
Ходов – М.: Издательство БЕК, 1997. – 332 с.
52.Экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
БЕК. 1997.-816 с.
53.Экономическая теория (политэкономия): Учебник/ [под общ. ред. акад. В.И.
Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой]. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 640 с.
54.Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко. Мн.: БГЭУ, 1996. - 507 с.
55.Экономический словарь / [Сост., предисл., прилож. А.Ф. Никитина]. – М.:
ОЛМА-ПРЕЕСС Образование, 2006. – 672 с.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа