close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Погоджено»:
«Затверджено»:
заступник директора
директор Михайлівського НВК
з навчально-виховної роботи
_________О. В. Добрянська
_____________В. К. Каменюк
«____»________2014р.
«____»________2014р.
№
з/з
1
Календарне планування
з української літератури для 9 __ класу
Українська література. 5-12 класи. Програма для
загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан,
Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук,
М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник
проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією
Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.
Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.
70 годин на рік, 2 години на тиждень
Учитель
Савчук Одарка Іванівна
Розглянуто на засіданні шкільного методичного об’єднання
учителів суспільно-гуманітарних дисциплін
Протокол №1 «___»_________2014р.
2,3
Примітки
Дата
Тема
Вступ. Роль і місце літератури в житті
нації. Розвиток літератури. Творча
індивідуальність митця. Художній твір
– нова естетична дійсність, що «вбирає»
свій час і є носієм загальнолюдських
вартостей. Аналіз твору в історичному
та естетичному контекстах..
ТЛ: аналіз художнього твору, контекст,
естетика.
Усна народна творчість
Родинно-побутові пісні «Місяць на небі,
зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте
терен» «Сонце низенько, вечір
близенько», «В кінці греблі шумлять
верби», «За городами качки пливуть»,
«Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду,
коня веду». Виразне читання родиннопобутових пісень. Процес виникнення
фольклору. Багатство і розмаїття
українського фольклору (повторення й
узагальнення вивченого), види родиннопобутових пісень (про кохання, про
сімейне життя). Культ романтизованих
почуттів, сентиментальний пафос,
традиційна символіка.
ТЛ: поглиблення знань з поетики
народної пісні.
Вивчити
напам’ять
дві пісні
(на вибір)
4
5
Українське весілля. Весілля – один із
провідних жанрів родинно-обрядової
творчості. Основні етапи весілля та
їхній пісенний супровід. Весільні пісні:
«До бору, дружечки, до бору», «А брат
сестрицю та й розплітає», «Розвий,
сосно, сімсот квіток», «Летять
галочки у три рядочки», «Ой матінко,
та не гай мене» (на вибір). Естетична
специфіка весільної пісні як обрядової.
Використання елементів народної
обрядовості у творах українських
письменників (Г.Квітка-Основ’яненко,
І.Котляревський, Т.Шевченко. Марко
Вовчок, П.Куліш. М.Стельмах,
У.Самчук та ін.).
Українські народні балади
«Бондарівна», «Ой летіла стріла»,
«Ой на горі вогонь горить», «Козака
несуть». Тематичні та стильові
особливості, сюжет, герої українських
балад. Класифікація балад (легендарні,
історичні, сімейні, любовні та ін.).
Давня українська література
6
7,
8
Українська середньовічна література
ХІ-ХV ст. Розвиток писемності після
хрещення Руси-України (988 р.).
Найдавніші рукописні книги Київської
Русі (Остромирове Євангеліє,
Ізборник Святослава).
9
Біблія – Святе Письмо (Старий і
Новий Заповіти) і збірки літературних
пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів,
Пісня пісень). Біблійні книги в давній
Україні: Псалтир (молитви), Євангелії
(про Ісуса Христа), Апостол (про Його
учнів). Українські переклади Біблії
(П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький,
І.Огієнко, І.Хоменко та ін.).
Використання біблійних тем, сюжетів,
мотивів, образів у світовій та українській літературах. Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і
Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча
про сіяча. Робота над змістом легенд.
ТЛ: поглиблення поняття про притчу
Оригінальна література княжої РусиУкраїни. Літописи як історико-художні
твори. «Повість минулих літ» –
історична книга і збірка епічних творів.
Виникнення Києво-Печерського
монастиря.
10
11
12
13
14
Києво-Печерський патерик як
пам’ятка житійної літератури, місце
його укладання, головні герої. Зміст
оповідання про Прохора чорноризця.
ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.
Контрольна робота № 1. Усна
народна творчість. Давня українська
література. Розгорнуті відповіді на
запитання.
Українська література ренесансу і
бароко. Роль православних братств,
Острозької та Києво-Могилянської
академій у розвитку української
культури, зокрема книгодрукування.
Перші друковані книги в Україні
(Буквар – 1574 р., Апостол – 1574 р.,
Біблія – 1581 р.). Іван Вишенський –
мислитель, богослов, полеміст.
ТЛ: ренесанс, бароко.
Історично-мемуарна проза. Загальні
відомості про козацькі літописи
(Самовидця, Г.Грабянки, С.Величка).
«Історія русів» (фрагменти) анонімного
автора. Політична і культурна історія
України, зображення національного і
релігійного гніту.
Драматургія. Час і місце побутування
шкільної драми, її роль, виконавці.
«Владимир» Ф.Прокоповича – зразок
шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального
мистецтва. Вертеп як вид лялькового
театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Його євангельська й
етнографічно-побутова основи. Відродження вертепної традиції в наш час.
ТЛ: шкільна драма, вертеп.
Григорій Сковорода. Життя і творчість
філософа, просвітителя, поета. Його
християнські морально-етичні ідеали.
«Сад божественних пісень», «Байки
харківські», філософські трактати.
Біблійна основа творчості Г.Сковороди
та його вчення про самопізнання і
«сродний труд».
«Бджола і Шершень», «Собака і
Вовк». Робота над змістом байок-притч.
Повчальний характер і художні
особливості притч збірки «Байки
харківські».
«Всякому місту – звичай і права», «De
libertate», «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми
(наявні в усій творчості). Робота над
змістом творів.
Поезія. Іван Величковський. Фігурні
(курйозні) вірші (з рукописних книг
«Зегар з полузегарком» і «Млеко»).
Семен Климовський. «Їхав козак за
Дунай». Зразок давньої любовної
лірики. Світова слава пісні.
15
16
17
18
Вивчити
напам’ять
«Всякому
місту…»
ТЛ: афоризм.
Драматург і театральний діяч. Історія
створення «Енеїди»
23
19
20
Виразне читання № 1. Конкурс
читання творів Григорія Сковороди
напам’ять.
Контрольна робота № 2.
Контрольний письмовий твір на тему
«Положення філософії Григорія
Сковороди у сьогочасні дні: до питання
власної інтерпретації та актуальності в
житті українського соціуму» (за творчим доробком Григорія Сковороди).
24
Нова українська література (початок)
21
22
Суспільно-історичні обставини
наприкінці XVIII ст. Духовне
поневолення нації. Життя народу –
предмет художнього зображення.
Актуальність фольклорної традиції.
Розвиток фольклористики, етнографії.
Основні художні напрями (класицизм,
романтизм, початкові форми реалізму).
Бурлескна стильова течія. Найвидатніші
митці: І.Котляревський, Г.КвіткаОснов’яненко, М.Шашкевич,
'Г.Шевченко, П.Куліш, Л.Глібов, Марко
Вовчок, Ю.Федькович.
Іван Котляревський. Творчість І.
Котляревського – новий етап у розвитку
національного самоусвідомлення.
25
26
27
«Енеїда» (скорочено). Національний
колорит, зображення життя всіх верств
суспільства, алюзії на українську
історію в ній. Бурлескний гумор,
народна українська мова. Утвердження
народної моралі (картини пекла, раю) в
дусі просвітительства.
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.
Поглиблення знань про силабо-тонічне
віршування.
РМ № 1. Усний переказ епізоду
бурлескно-травестійної поеми І.Котляревського «Енеїда».
Соціально-побутова драма «Наталка
Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики.
Наталка як уособлення найкращих рис
української жінки, що обстоює людську
гідність, бореться за своє щастя.
Контрольна робота № 3.
Контрольний класний твір на тему
«Моральна краса дівчини-українки» (за
соціально-побутовою драмою «Наталка
Полтавка»).
Григорій Квітка-Основ’яненко.
Батько української прози, один із
перших у Європі «творців людової
повісті» (І.Франко). Гуманістичний
пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.
Вивчити
напам’ять
«Всякому
місту…»
28
29
30
31
32
«Маруся» – перша україномовна
повість нової української літератури,
взірець сентименталізму. Головні персонажі твору – уособлення високих
морально-етичних якостей простої
людини.
ТЛ: літературний напрям, течія, поняття
про сентименталізм, реалізм.
«Конотопська відьма». Картини життя
українського суспільства за часів
Великої Руїни в «Конотопській відьмі».
Іронія і сатира в ній, поєднання
реалізму і фантастики.
Позакласне читання № 1. Г.КвіткаОснов’яненко. «Пархімове снідання»,
«Сватання на Гончарівці», «Салдацькнй
патрет» (на вибір учителя або / і учнів).
РМ № 2. Складання цитатних
характеристик головних героїв творів
Г.Квітки-Основ’яненка (письмово).
Література рідного краю № 1.
Контрольна робота № 4. Нова
українська література (початок). Тестові
завдання.
«Погоджено»:
«Затверджено»:
заступник директора
директор Михайлівського НВК
з навчально-виховної роботи
____________ О. В. Добрянська _____________В. К. Каменюк
«____»________2014р.
«____»________2014р.
Календарне планування
з української літератури для 9 __ класу
Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх
навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик,
О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима,
Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту
М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К.,
Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.
Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.
70 годин на рік, 2 години на тиждень
Учитель
Савчук Одарка Іванівна
Розглянуто на засіданні шкільного методичного об’єднання
учителів суспільно-гуманітарних дисциплін
Протокол №1 «___»_________2013р.
Пор.№ Дата
Тема
Примітки
II семестр
Нова українська література (продовження)
33
34
35,
36
Література українського
романтизму. Ідейно-художні
особливості романтизму.
Поглиблення бачення розбіжності
між ідеалом і дійсністю. Зв’язок
із національним рухом. Поетиромантики: Петро ГулакАртемовський, «Рибалка»; Євген
Гребінка, «Українська мелодія»;
Микола Костомаров,
«Соловейко»; Віктор Забіла,
«Соловей»; Михайло Петренко,
«Небо».
Маркіян Шашкевич. «Веснівка».
Зачинатель нової української
літератури на західних землях.
Роль «Руської трійці» в
національному духовному
відродженні. Значення
романтизму для нового етапу
розвитку слов’янських літератур.
Микола Гоголь. «Вечір проти
Івана Купала». Літературна
діяльність М.Гоголя, її значення
для української культури.
Вираження глибин національного
37
38
39
духу у творчості Гоголя.
Український фольклор – джерело
творів української тематики.
Романтична умовність оповідання
«Вечір проти Івана Купала».
Зв’язок із нечистою силою як
метафора злодіяння.
Тарас Шевченко. Геніальний
поет, мислитель, пророк
національного відродження в
Україні. Рання творчість. Перші
поетичні твори баладного та
елегійного жанрів. Вісь
неперервності історичного часу
(«До Основ’яненка», «На вічну
пам’ять Котляревському»,
«Думка» («Нащо мені чорні
брови...»). Виразне читання
поетичних творів.
Умовність у баладі, тривога за
жіночу долю («Причинна»,
«Лілея»).
«Гайдамаки». Складність
історичної долі українського
народу, невідворотність його
боротьби за визволення.
Повсталий народ як герой поеми.
Одна з її головних ідей –
окриленість людини в боротьбі за
щастя свого народу (образ
Яреми). Необхідність
перегорнути трагічну сторінку
історії, по-сучасному оцінити
минуле.
40
41
42
43
Національна проблематика у
творчості Т.Шевченка періоду
«трьох літ». «Чигрине,
Чигрине...». Глибокі роздуми
поета про минуле й майбутнє
України.
Т. Шевченко. «Кавказ».
Пристрасний відгук на тогочасну
загарбницьку імперську політику.
Продовження теми національновизвольної боротьби.
Узагальнена ідея поеми –
неприйняття насильства,
поневолення людей, осуд
загарбницьких воєн.
«Великий льох». Епізод
культурної історії, що став
поштовхом до написання містерії
«Великий льох». Його образне
переосмислення. Моральна й
політична оцінка «розкопаного»
історичного минулого. Лірикоромантичний, алегоричносатиричний, реалістичний плани
твору. Поетова оцінка історичних
постатей.
«Стоїть в селі Суботові...»
Художня оцінка діяльності
Богдана Хмельницького. Зв’язок
із «Великим льохом».
44
45
46
47
«Сон» («У всякого своя доля...»).
Поема («комедія») «Сон» і
сучасна поетові суспільнополітична дійсність.
Композиційний прийом сну, його
роль для розширення
можливостей поетичного
зображення. Протистояння
імперському режиму
вільнодумної, національно
свідомої особистості. Сатиричний
пафос поеми, його спрямування.
Контрольна робота № 5. Нова
українська література
(продовження). Розгорнуті
відповіді на запитання.
«І мертвим, і живим, і
ненарожденним...» Продовження
теми «землячків» у посланні.
Викриття конформізму значної
частини української еліти.
Викриття і викорінення
комплексу меншовартості.
Критичний перегляд національної
історії для перспективи її
кращого майбутнього. Настроєві
інтонації твору (суперечка,
пересторога, погроза, заклик
тощо).
Змалювання жіночої долі у
творчості Т.Шевченка
(«Катерина», «Наймичка») – одна
з провідних тем Кобзаревої
48
49
50
творчості. Захоплення поета
красою жінки, мрія бачити жінку
щасливою. Еволюція жіночого
образу. Тема матері й сина.
«Па панщині пшеницю жала...»,
«Марія», «У нашім раї на землі...»
Творча інтерпретація поетом
образу жінки і пієтет
християнина. Різні типи втілення
теми жіночої долі: романтичний
(«Катерина»), реалістичнопобутовий («Наймичка», «На
панщині пшеницю жала...»),
символічно-узагальнений
(«Марія»).
«Доля», «Росли укупочці,
зросли...». Лірика Т.Шевченка
періоду арешту й заслання і після
повернення із заслання. Риси
автобіографізму в образі
ліричного героя. Самотність і
уникнення її.
Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаія.
Глава 35». Духовна приявність
Біблії в усій творчості поета.
Цикл «Давидові псалми».
Ставлення Т.Шевченка до Біблії
(суперечка, захоплення, творче
наслідування, переосмислення,
віра і натхнення). Осмислення
поетом Бога, України, власного
життя крізь біблійні тексти.
Переспіви і «подражанія» у
творчій спадщині поета.
51
52
53
54
55
56
Світова велич українського поета.
Огляд вивченої поетичної
спадщини Т.Шевченка і його
малярського доробку, прози,
драматургії; вивчення
«Щоденника». Визначні діячі
світової культури про
Т.Шевченка. Його вплив на
літератури інших народів. Кобзар
та історичний поступ України.
Виразне читання № 2. Конкурс
читання віршів Тараса Шевченка
напам’ять.
Література рідного краю № 2.
Контрольна робота № 6.
Контрольний письмовий твір на
тему «Тарас Шевченко сучасний
завжди».
Пантелеймон Куліш –
письменник, перший український
професійний літературний
критик, перекладач (Біблія, твори
В.Шекспіра, Й.-В.Ґете), автор
підручників для школи, першого
українського правопису –
«кулішівки».
Вплив на П.Куліша ідей
європейського просвітництва:
«Українець у Європі, європеєць в
57
58
Україні». Романтичний світогляд.
Ентузіазм і жертовність П.Куліша
у громадській та культурницькій
роботі на шляху духовного
відродження і культурного
збагачення нації. Осуд, біль і гнів
поета-громадянина («До рідного
народу»). Кредо митця, його
романтична лірика («Троє
схотінок», «Заворожена
криниця»).
«Чорна рада» – перший
україномовний історичний роман.
Версії тлумачення його назви.
Історична основа сюжету. Показ
протистояння сил
державотворення і руїнництва.
Оцінка твору Т.Шевченком.
Чоловік божий – носій основної
ідеї. Хутір – символ українського
способу життя. Черевань –
уособлення щасливого
хутірського життя; Іван Шрам і
Яким Сомко – носії ідеї
державності України; Леся і
Петро Шраменко – уособлення
сімейної ідилії як символу
незнищенності українців,
України; Кирило Тур – утілення
запорозької вольниці та
козацького лицарства.
Романтичний мотив дороги і його
місце у творі.
59
60
61
62
63
РМ № 3. Усний твірхарактеристика персонажа
історичного роману П.Куліша
"Чорна рада".
Марко Вовчок. Життя і творчість
(твори українською, російською,
французькою мовами). Премія
Академії Франції за історичну
повість «Маруся». Поєднання у
творах реалізму і романтизму,
використання художніх засобів
фольклору. Марко Вовчок як
перекладач (Ж.Верна,
Г.К.Андерсена, П.Е.Брема).
«Максим Гримач».
Романтичність оповідання,
особливості його сюжету,
характеротворення. Почуття
відповідальності та вини як
уселюдські почуття.
Позакласне читання № 2. Марко
Вовчок. «Невільничка», «Три
долі», «Маша», «Отець Андрій»,
«Інститутка», «Чортова пригода»
(на вибір учителя і/або учнів).
Контрольна робота № 7.
Контрольний класний твір
На одну з тем «Чи є серед нас
шрами? А гвинтівки?», «Чи
вимірюється інтелігентність
рівнем освіченості?»
Література XX ст. – мистецтво
оновлених традицій,
експериментів і новаторства. її
жанрове, тематичне, стильове
розмаїття. Імена і твори
найвідоміших українських
письменників XX ст., зокрема
тих, що вивчалися в попередніх
класах. Перешкоди на шляху
розвитку української літератури в
XX ст.
64
65
Іван Липа. «Практичний
ідеалізм» письменника-борця.
Його життєвий шлях як спалах.
Притчі «для тих, хто сам керує
власним життям». Життя –
постійна боротьба, людина в
ньому – борець, шлях цієї
боротьби – непередбачуваний і
невідомий. «У невідому путь».
Робота над змістом притчі.
Іван Багряний. «Тигролови»
(скорочено). Українська
еміграційна література XX ст.
Іван Багряний – один із
найталановитіших із когорти
письменників-емігрантів.
Популярність його творів у
повоєнній Європі. «Тигролови» –
пригодницький роман.
Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка,
гуманістична ідея перемоги добра
над злом. Сильний тип
української людини – головний
герой Івана Багряного.
66
67
68
69
70
Візуальна (зорова) поезія нині.
«Фенікс – птах із земель руських»
М.Мірошниченка, «Стогін»
В.Женченка, «Дзвін гетьмана
Івана Мазепи» М.СармиСоколовського, паліндром
«Хижих мечем мирим»
А.Мойсієнка. Поєднання тексту і
малюнку (зорових і слухових
образів) у зоровій поезії. Джерела
сучасної української візуальної
поезії – її барокові взірці ХVП–
ХVПІ ст.
Василь Герасим’юк. «Чоловічий
танець», «Перший сніг», «Жива
ватра». Сповідь душі у віршах
сучасного поета. Поєднання в них
глибинної історичності бачення
світу з відчуттям сучасності.
Філософські роздуми крізь
призму художньої деталі про
повноцінне буття людини, її
духовне наповнення.
РМ № 4. Написання листа
авторові улюбленої книжки.
Контрольна робота № 8.
Література XX ст. Тестові
завдання.
Урок-підсумок. Проведення
бесіди або диспуту про твори,
вивчені впродовж року.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа