close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 26.03.2015
№ 309/7
м. Київ
Про Порядок залучення Аудиторською палатою України до співпраці
громадських об’єднань як професійних організацій аудиторів
Керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р.
№ 3125-XII (зі змінами й доповненнями) та з метою забезпечення реалізації заходів,
передбачених Стратегією діяльності Аудиторської палати України на 2012 – 2017 роки,
Аудиторська палата України
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок залучення Аудиторською палатою України до співпраці
громадських об’єднань як професійних організацій аудиторів (додається).
2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього
рішення.
Голова АПУ
Нестеренко І.І.
Додаток
до рішення Аудиторської палати України
від 26.03.2015 № 309/7
ПОРЯДОК
залучення Аудиторською палатою України до співпраці громадських об’єднань
як професійних організацій аудиторів
Порядок залучення Аудиторською палатою України до співпраці громадських
об’єднань як професійних організацій аудиторів (далі – Порядок) розроблено з метою
організації співпраці з громадськими об’єднаннями щодо підвищення ролі громадської
думки під час формування та реалізації повноважень, віднесених до компетенції
Аудиторської палати України (АПУ), забезпечення гласності, відкритості та прозорості
діяльності АПУ та підвищення професійного рівня аудиторів.
1. Загальні положення
1.1. Дія цього Порядку поширюється на громадські об’єднання метою (цілями)
діяльності яких, зокрема, але не виключно, є сприяння розвитку аудиторської діяльності в
Україні, підвищення професійного рівня аудиторів, захист професійних прав аудиторів,
забезпечення якості аудиторських послуг та інші питання, що стосуються професійної
діяльності аудиторів.
1.2. Сферами співпраці, для цілей даного Порядку є задоволення потреб суспільства у
наданні якісних і професійних послуг у сфері бухгалтерського обліку, аудиту; створення
сприятливих умов для професійного вдосконалення аудиторів; підвищення професіоналізму
та загальної якості аудиторських послуг; розробка проектів нормативно-правових актів з
питань аудиторської діяльності.
2. Форми співпраці з громадськими об’єднаннями
2.1. АПУ співпрацює з громадськими об’єднаннями, які відповідають вимогам,
визначеним у п. 3.1 – 3.3. цього Порядку, на підставі укладених договорів. У договорі
визначаються права та обов’язки договірних сторін, перелік завдань, наданих громадському
об’єднанню, відповідальність громадських об’єднань за результати реалізації таких завдань
та інші питання за домовленістю сторін договору.
2.2. Громадські об’єднання, з якими АПУ уклала відповідну угоду, зобов'язуються:
2.2.1. сприяти в забезпеченні удосконалення професійних знань аудиторів;
2.2.2. сприяти в забезпеченні незалежності аудиторів при проведенні ними
аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
2.2.3. сприяти в забезпеченні регулювання взаємовідносин між аудиторами
(аудиторськими фірмами) у процесі здійснення аудиторської діяльності;
2.2.4. приймати активну участі у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері
аудиторської діяльності;
2.2.5. дотримуватись рішень АПУ.
2.3. Аудиторська палата України залучає до співпраці за напрямками своїх
повноважень громадські об’єднання, які мають можливості для здійснення співпраці
відповідно до вимог цього Порядку.
2.4. Взаємовідносини між АПУ та громадськими об’єднаннями як професійними
організаціями аудиторів встановлюються на підставі укладених між сторонами договорів.
1
2.5. Рішення про укладання договорів з громадськими об’єднаннями приймаються на
засіданні АПУ.
3. Вимоги до громадських об’єднань, з якими співпрацює АПУ
3.1. Статутом громадського об’єднання як професійної організації аудиторів має бути
передбачено, що:
3.1.1. метою (цілями) діяльності такого об’єднання, зокрема, але не виключно, є
сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні, підвищення професійного рівня
аудиторів, захист професійних прав аудиторів, забезпечення якості аудиторських послуг та
інші питання, що стосуються професійної діяльності аудиторів;
3.1.2. члени громадського об’єднання як професійної організації аудиторів повинні
виконувати вимоги затверджених АПУ Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних
бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів.
3.2. Статут громадського об’єднання як професійної організації аудиторів має
передбачати та в дійсності повинна бути реалізована вимога про те, що до складу органів
управління такого об’єднання обрано аудиторів в кількості не менше семидесяти відсотків
від загального кількісного складу цих органів управління.
3.3. Громадські об’єднання як професійні організації аудиторів станом на 1 січня
кожного року повинні мати у своєму складі повноправними членами:
3.3.1. для громадської організації – не менше 10 % від загальної кількості аудиторів,
які мають чинний сертифікат, виданий АПУ;
3.3.2. для громадської спілки – не менше 10 % від загальної кількості аудиторських
фірм, включених до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – Реєстр); або не менше
5 % від загальної кількості аудиторських фірм, включених до Реєстру та 5 % від загальної
кількості аудиторів, що мають чинний сертифікат, виданий АПУ, та не є співробітниками
цих аудиторських фірм; або не менше 10 % від загальної кількості аудиторів, які мають
чинний сертифікат, виданий АПУ.
3.4. Громадське об’єднання як професійна організація аудиторів має забезпечувати
оприлюднення інформації про своїх членів (аудиторів та аудиторських фірм) у вільному
доступі для всіх зацікавлених сторін станом на 1 січня кожного року. Вказана інформація
повинна містити номер сертифікату аудитора або номер Свідоцтва про включення до
Реєстру.
2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа