close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
______________ К.В. Балабанов
ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
7.02030304
«ПЕРЕКЛАД (НОВОГРЕЦЬКА)»
Затверджено:
на засіданні вченої ради
факультету грецької філології
протокол № 8 від 20.03.2015 р.
Затверджено :
на засіданні Вченої ради МДУ
Протокол № 6 від 25.03.2015 р.
МАРІУПОЛЬ – 2015
1
УДК [811.14’06+821.14’06] (073)
ББК 81.2Гр я73
Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності 7.02030304 «Переклад
(новогрецька)» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укл.: В.М.
Челпан, А.Ю. Токіна. – Маріуполь: МДУ, 2015. – 11 с.
Розробники: Челпан В.М., доцент кафедри грецької мови та перекладу,
Токіна А.Ю., асистент кафедри грецької мови та перекладу
Програма містить положення та методичні рекомендації щодо проведення
вступного іспиту зі спеціальності 7.02030304 «Переклад (новогрецька)».
Наведено структуру та зміст іспиту, критерії оцінювання та рекомендована
література.
© Кафедра грецької мови та перекладу
© МДУ, 2015
2
ЗМІСТ
Пояснювальна записка ..........................................................................................
Вимоги до підготовки вступників на фаховому іспиті зі спеціальності ..........
Характеристика змісту програми ........................................................................
Структура екзаменаційного білету .....................................................................
Час написання вступного іспиту .........................................................................
Зміст вступного іспиту .........................................................................................
Критерії оцінювання .............................................................................................
Список рекомендованої літератури ....................................................................
3
4
4
4
5
5
5
7
8
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного іспиту для студентів, які зараховуються на ОКР
«Спеціаліст» 7.02030304 спеціальності «Переклад (новогрецька)», денної
форми навчання, розроблена колективом викладачів кафедри грецької мови та
перекладу з урахуванням державного стандарту щодо підготовки фахівців з
напряму 0203 Філологія, навчального плану спеціальності «Переклад
(новогрецька)»,
освітньо-кваліфікаційної
характеристики
і
освітньопрофесійної програми.
Вимоги до підготовки вступників на фаховому іспиті зі спеціальності
Вступний іспит є формою визначення рівня готовності студентів до
продовження навчання і включення їх у активний процес фахової підготовки за
спеціальністю «Переклад (новогрецька)». Відповідно до вимог програми
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», готовність студентів,
які зараховуються, визначається рівнем практичних та теоретичних знань з
дисциплін фахової підготовки.
Програма вступного іспиту побудована у відповідності до вимог
обов’язкового мінімуму підготовки бакалавра і за структурою містить такі
блоки: пояснювальна записка, перелік орієнтованих питань, критерії
оцінювання, список рекомендованої літератури.
Характеристика змісту програми
Мета програми – визначити рівень знань з програми теоретичної та
практичної підготовки абітурієнтів, які зараховуються на ОКР «Спеціаліст».
Програма
вступного
іспиту
характеризується
професійною
спрямованістю, поєднанням усіх аспектів викладання мови і фахових
дисциплін. Абітурієнт повинен мати високий рівень фахової підготовки,
володіти широкою ерудицією і культурою, поєднувати широку
фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти
новогрецькою мовою та використовувати її у сферах діяльності, пов’язаних з
перекладом. Під час іспиту він має продемонструвати вміння та набуті навички
щодо:
- бесіди з екзаменатором за однією з запропонованих теоретичних і
практичних тем, з використанням відповідної лексики, адекватних
граматичних структур;
- переказу та реферування грецькою мовою публіцистичних текстів;
- володіння термінологією ділового спілкування сучасної новогрецької
мови, укладання та оформлення офіційних документів новогрецькою
мовою;
- перекладу текстів різних жанрів та стилів з української на новогрецьку
мову та навпаки.
4
Структура екзаменаційного білету
Екзаменаційний білет включає 1 теоретичне питання (загальномовознавчого і порівняльно-мовознавчого плану на матеріалі новогрецької та
української мови, з теорії перекладу стилістики, історії мови, що вивчається,
теоретичної граматики, теоретичної фонетики, лексикології, фразеології,
термінології) та 3 практичних питання (ПУПМ та практика перекладу).
В практичній частині іспиту абітурієнт повинен здійснити точний,
адекватний переклад текстів з новогрецької на українську мову та письмовий
переклад газетної статті з української на новогрецьку мову. Тематику текстів до
перекладу визначають основні види перекладу за змістом:
художній (проза, фольклор);
суспільно-політичний (газетні, публіцистичні, ораторські тексти);
спеціальний (юридичні, економічні, науково-технічні, медичні,
воєнні тексти).
Абітурієнту надається можливість користуватися словниками під час
виконання перекладу.
Перше завдання – теоретичне питання.
Друге завдання – письмовий переклад тексту з новогрецької мови на
українську.
Третє завдання – письмовий переклад публіцистичного тексту з
української мови на новогрецьку.
Четверте завдання – співбесіда за темою.
Час написання вступного іспиту
Всього на написання вступного іспиту з теорії перекладу відводиться 25
хвилин.
Всього на написання вступного іспиту з практики перекладу відводиться
105 хвилин: по 45 хвилин на виконання перекладу кожного тексту, та 15 хвилин
– на підготовку до співбесіди за темою.
Зміст вступного іспиту
1. Теоретичні питання
1. Дайте стислий огляд розвитку науки про переклад. Визначіть предмет,
завдання і методи теорії перекладу.
2. Τι γνωρίζετε για το φωνολογικό σύστημα της νεοελληνικής γλώσσας;
3. Перекладацькі школи. Дайте визначення поняттю „переклад” та наведіть
різні точки зору вітчизняних і зарубіжних перекладознавців. Поясніть, чим
займається загальна теорія перекладу, часткові і спеціальні теорії
перекладу.
4. Τι γνωρίζετε για τους μηχανισμούς σχηματισμού λέξεων; Να αναφέρετε τις
βασικές έννοιες παραγωγής-σύνθεσης.
5. Τι γνωρίζετε για τις γραμματικές κατηγορίες του ονόματος;
6. Να εξηγήσετε τον αττικισμό. Να στηριχτείτε στη διάκριση γραπτού και
5
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
προφορικού λόγου. Να συνδέσετε τον αττικισμό με το γλωσσικό ζήτημα που
υπήρχε μέχρι το 1976. Να εξηγήσετε την ουσία γλωσσικού ζητήματος.
Назвіть та охарактеризуйте основні принципи перекладу.
Τι γνωρίζετε για τις γραμματικές κατηγορίες του ρήματος: διάθεση, έγκλιση,
χρόνους και τρόπο ενέργειας, φωνή και μεταβατικότητα των ρημάτων;
Назвіть основні види лексичних, граматичних та лексико-граматичних
трансформацій. Наведіть приклади
Πότε εμφανίζεται η διαφορά ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο; Να
περιγράψετε
την πορεία αυτής της διαφοράς από την ελληνιστική εποχή μέχρι σήμερα.
Охарактеризуйте основні моделі перекладацької діяльності.
Розкажіть про рівні перекладу мовних одиниць. Наведіть приклади.
Τι γνωρίζετε για τις λειτουργίες των λεκτικών συνόλων μέσα στην πρόταση;
Κύριοι και δευτερεύοντες όροι της πρότασης.
Дайте визначення поняттям „адекватність” та „еквівалентність” перекладу.
Дайте визначення поняттю „контекст”. Які види контексту ви знаєте. Як
контекст впливає на переклад.
Τι γνωρίζετε για την σύνδεση των προτάσεων και στίξη;
Дайте характеристику жанрово-стилістичній класифікації текстів.
Τι γνωρίζετε για την καταγωγή των λέξεων της νεοελληνικής γλώσσας;
Назвіть існуючі види перекладу. Дайте розгорнуту характеристику
кожному з них (за характером діяльності перекладача; за характером
текстів, які перекладаються).
Розкажіть про рівні перекладу мовних одиниць. Наведіть приклади.
Назвіть існуючі види перекладу. Дайте розгорнуту характеристику
кожному з них (за характером діяльності перекладача; за характером
текстів, які перекладаються).
2. Розмовні теми
1. Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Πώς να σταματήσουμε την καταστροφή του;
2. Η κρίση του θεσμού της οικογένειας.
3. Η σωστή διατροφή ως προϋπόθεση μακρόχρονης ζωής.
4. Ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα.
5. Το χάσμα των γενεών ως ένα πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ των
ηλικιακών ομάδων.
6. Γυναικείο Κίνημα ως οργανωμένο κίνημα για τη χειραφέτηση των γυναικών.
7. Γιατί κινδυνεύουμε από τα μεταλλαγμένα τρόφιμα;
8. Η Ελλάδα και η Ενωμένη Ευρώπη.
9. Ναρκωτικά: Η μάστιγα του αιώνα μας.
10.Τι γνωρίζουμε για την Ελλάδα (γενικές πληροφορίες);
11.Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του ατόμου.
12.Η ανεργία ως ένα τραγικό κοινωνικό πρόβλημα.
13.Τα προσόντα για μια επιτυχή καριέρα.
14.Η γλώσσα. Σύντομη ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Η γλώσσα. Σύντομη
ιστορία της ελληνικής γλώσσας.
6
15.Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νέοι σήμερα.
16.Η επιλογή του επαγγέλματος.
17.Οι Ολυμπιακοί Αγώνες – το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός.
18.Θρησκευτικές και εθνικές γιορτές στην Ελλάδα.
19.Σύγχρονη τηλεόραση: προβολή της βίας.
20.Ο ρόλος της διαφήμισης στην καθημερινή ζωή και στην σύγχρονη κοινωνία.
21.Η ανεργία ως ένα τραγικό κοινωνικό πρόβλημα.
22.Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Πώς να σταματήσουμε την καταστροφή του;
КРТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Вступний екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою.
Мінімальна кількість балів – 0.
Максимальна кількість балів – 100.
Прохідний бал для участі у конкурсному відборі – 25 балів.
В основі рейтингового контролю лежить накопичення оцінок (балів) за
відповіді на теоретичні та методичні питання. Рейтинг абітурієнтів формується
на підставі отриманих балів за виконання чотирьох завдань варіанту:
- Перше завдання оцінюється у 0-25 балів: абітурієнт отримує вищий бал,
якщо дає точну, повну відповідь на одне із теоретичних питань з історії
мови, теоретичної граматики новогрецької мови, стилістики та
фразеології, тобто коректно коментує фонетичні явища сучасної
новогрецької мови, оперує граматичними і лексико-граматичними
категоріями, використовуючи знання з історичної морфології грецької
мови; розглядає основні морфологічні та синтаксичні норми сучасної
новогрецької мови;
- Друге завдання оцінюється у 0-25 балів: абітурієнт отримує вищий бал,
якщо він орієнтується у теоретичному і практичному курсах загальної
теорії перекладу; спроможний виявити види перекладу, основні
класифікації перекладів, основні закономірності процесу перекладу та
особливості перекладу як виду мовного посередництва;
- Третє завдання оцінюється у 0-25 балів: абітурієнт отримує вищий бал,
якщо здатен точно і адекватно перекласти запропонований текст з
української на новогрецьку мову, цілісно осмислює мовний матеріал,
аналізує й оцінює його з зіставно-перекладацьких позицій, відрізняє
переклад від інших видів мовного посередництва, визначає рівень
еквівалентності тексту перекладу, міру його адекватності, визначає жанр
мовлення та функціональний стиль, внутрішню і зовнішню форму тексту,
проектує параметри тексту перекладу, дотримується міри перекладацьких
трансформацій, знаходить оптимальний варіант перекладу, знаходить,
класифікує й виправляє перекладацькі помилки в тексті перекладу;
- Четверте завдання оцінюється у 0-25 балів абітурієнт отримує вищий
бал, якщо під час співбесіди з екзаменатором за запропонованою
лексичною темою він демонструє логічне викладення матеріалу питання
з дотриманням граматичних та стилістичних норм новогрецької мови,
7
вміння монологічного та діалогічного мовлення.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Підручники
1. Τα νέα ελληνικά για ξένους. Βογιατζίδου Σμαρώ Θεσσακονίκη, 1994.-390σ.
2. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα. Τόμος Ι. Χ.Σιόντης. Ιωάννηνα, 2001.-350σ.
3. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα. Τόμος ΙΙ. Χ.Σιόντης. Ιωάννηνα, 2001.-255σ.
4. Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Τόμος Ι. Π.Γεωργογιάννης. Πάτρα, 1997.-50σ.
5. Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Τόμος ΙΙ. Π.Γεωργογιάννης. Πάτρα, 1997.-51σ.
6. Ελληνικά τώρα 1+1. Τόμος Ι. Δ.Δήμητρα. Αθήνα, 1992.-323σ.
7. Ελληνικά τώρα 2+2. Τόμος ΙΙ. Δ.Δήμητρα. Αθήνα, 1992.-325σ.
8. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Επίπεδο Α΄. Ν.Αντωνοπούλου.
Θεσσαλονίκη, 2001.-75σ.
9. Επικοινωνήστε ελληνικά 1. Κ.Αρβανιτάκης. Νέα Σμύρνη Αθήνα, 2004.-287σ.
10.Επικοινωνήστε ελληνικά 2. Κ.Αρβανιτάκης. Νέα Σμύρνη Αθήνα, 2004.-309σ.
11.Ελληνική γλώσσα. Γ.Μπαμπινιώτης. Αθήνα, 1993.-375σ.
12.Учебник новогреческого языка. Том 1. И.П.Хориков. Афины, 1993.-329σ.
13.Учебник новогреческого языка. Том 2. И.П.Хориков. Афины, 1993.-331σ.
14.Μ. Κατσογιάννου, Τ. Ευθυμίου. Ελληνική Ορολογία.. Έρευνα και Εφαρμογές. –
Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2004.
15.Φ. Βαλσαμάκη – Τζεκάκη, Α. Χατζηπανιγιωτίδου και αλλ. Ελληνικά και
Επιστήμη. – Θεσ/νίκη, 1997.
16.Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури
(функціонально-стилістичний аспект). – Київ, 1997.
17.Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. Νεολογικός Δανεισμός της Νεοελληνικής. –
Θεσ/νίκη, 1994.
18.Φιλιππάκη-Warburton E. Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. – Αθήνα? 1992.
19.Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής. Ανατύπωση της έκδοσης του ΟΕΣΒ με
διορθώσεις. Θεσσαλονίκη, 1996.
20.Συντακτικό της Νέας Ελληνικής. Α', Β' και Γ' γυμνασίου. Οργανισμός εκδόσεως
διδακτικών βιβλίων. Αθήνα, 1995.
21.Βικτωρία Μότσιου. Στοιχεία λεξικολογίας. Εισαγωγή
στη νεοελληνική
λεξικολογία. Εκδόσεις Νεφέλη. Αθήνα, 1994.
22.Peter Mackridge. Η νεοελληνική γλώσσα / μετάφραση: Κ.Ν. Πετρόπουλος.
Εκδόσεις Πατάκη-, Αθήνα, 2000.
23.Νεοελληνική γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Οργανισμός εκδόσεως
διδακτικών βιβλίων. Αθήνα, 1997.
24.Γιάννης Σμυρνιωτάκης, Γραμματική της νεοελληνικής. Σμυρνιτάκης εκδοτικές
επιχειρήσεις, Αθήνα, 1995.
25.Акуленко В.В. Вопросы интернализации словарного состава – Х.,1972
26.Гак В., Левина Ю. Курс перевода – М., 1990
27.Комиссаров В. Теория перевода.- М., 1990
28.Корунець І.В. Теорія та практика перекладу.- К., 2001
8
29.Влахов С., Флорин С. Непредвидимое в переводе.- М., 1970
30.Корунець І.В. Нарис історії європейського й українського перекладу.- К.,
2000
31.Рецкер Я. Теория перевода и переводческая практика.- М., 1974
32.Семене О.Е., Панасьев А.Н. История перевода.- 1-2.К., «Либідь», 1989, 1991
33.Федоров А. Основы общей теории перевода.- М., 1983
34.Чередниченко О., Коваль Ю. Теорія і практика перекладу.- К., 1995
35.Лекції у загальної теорії перекладу.
36.Булгакова Л., Грабовський Пособие по переводу.- М., 1988
37.Άννα Ιορδανίδου. Τα ρήματα της νέας ελληνικής γλώσσας. –Α: Εκδόσεις
Πατάκη, 2006.-391 σ.
38.Βαλσαμάκη-Τζεκάκη Φ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα.
39.Β’ κύκλος. – Θεσσαλονίκη, 1996.-260 σ.
40.Δήμητρα Δ., Παπαχειμώνα Δ. Ελληνικά τώρα 1+1. -Αθήνα, 1992.-318 σ.
41.Κυριακίδη Β. Χρηστική νεοελληνική γραμματική. –Α: Εκδοτικός οίκος
«Β.Κυριακίδης», 2000.-367 σ.
42.Μπαμπινιώτης Γ. Ελληνική γλώσσα. -Αθήνα, 1992.–374 σ.
43.Ρένα Μπρίσιμη – Μαράκη. Νεοελληνική γραμματική. Κανόνες, πίνακες,
ασκήσεις και βοηθητικό υλικό. –Α: Έκδοση Καστανιώτη, 2002.-300 σ.
44.Σαπφώ Τ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. Νέα ελληνικά. Τ.1. –Αθήνα, 1992.-188 σ.
45.Σαπφώ Τ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. Νέα ελληνικά. Τ.2. –Αθήνα, 1993.-160 σ.
46.Τα Νέα Ελληνικά για Ξένους. – Θεσσαλονίκη, 1995.–348 σ.
47.Χρήστος Γ. Σιόντης. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα. – Ιωάννινα, 2001.-350 σ.
Додаткова література
1. Διαλέγω και διαβάζω. –Θ: Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 1995.-160 σ.
2. Ελευθερίου Μ. Ένα καράβι μια φορά. –Α: Ωκεανίδα, 1997.-30 σ.
3. Ιωαννίδης Φ. Μαθαίνω ελληνικά. Τάξη Ε’. –Λευκωσία: ΕΥΠΚ, 1992.-142 σ.
4. Ιωαννίδης Φ. Μαθαίνω ελληνικά. Τάξη Στ’. –Λευκωσία: ΕΥΠΚ, 1992.-142 σ.
5. Λαϊκά παιχνίδια και τραγούδια. –Θ: Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 1995.-92 σ.
6. Μενού. Γευστικές πρώτες βοήθειες. Τεύχος 6.
7. Μόσχου Δ., Νικέζη Ε., Χατζηθεοδωρίδης Γ. Μαθήματα ελληνικών. – Θ: USP,
2001.-324
Словники
1. Иоаннидис А. Русско–новогреческий словарь. – М., 1982.
2. Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Чернухін Є.К. Новогрецько-український
словник. -К.: Українська енциклопедія, 2005.-432 с.
3. Сальнова Г.И. Новогреческо–русский, русско–новогреческий словарь. – М.:
1997.-592 с.
4. Хориков И.П. Новогреческо–русский словарь. - М.: 1994.-854 с.
5. Βακαλοπούλου Α., Ιορδανίδου Α. Λεξικό του Δημοτικού. –Αθήνα, 2003.-854 σ.
6. Επίτομο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του μαθητή. -Α.: Έκδοση Εξαντάς, 1992.-693 σ.
7. Καμπάνα Η. Μονοτονικό Λεξικό της δημοτικής. Ορθογραφικό. Ερμηνευτικό.
Ετθμολογικό. –Αθήνα, 1982.-826 σ.
9
8. Κραντίνος Χ. Το λεξιλόγιο του Δημοτικού. Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό –
Ετυμολογικό. –Α.: Εκδόσεις Σπονδή, 1996.-432 σ.
9. Κριαράς Εμμ. Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας. Γραπτής
και προφορικής. –Α.: Εκδοτική Αθηνών, 1995.-15876 σ.
10. Λεξικό όρων. Οικονομίας & διοίκησης. Αγγλο–ελληνικό & ελληνο–αγγλικό (με
λεπτομερείς επεξηγήσεις). –Α.: Εκδόσεις Ι. Φλωρος, 894 σ.
11. Λεξικό της Κοινής νεοελληνικής. Θ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών (ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), 2002.-1532σ.
12. Μπαμπινιώτης Γ.Δ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. –Α.: Κέντρο
Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., 1998.-2063 σ.
13. Νέο Λεξικό της ελληνικής . Ερμηνευτικό. Ορθογραφικό. Κύριων ονομάτων.
Πληροφορικής. -Α.: Εκδόσεις Σταφυλίδη, 1992.-1198 σ.
14. Σακελλαρίου Χ. Λεξικό της Νεοελληνικής (Δημοτικής). –Αθήνα, 2001.-942 σ.
15. Σακελλαρίου Χ. Λεξικό συνώνυμων. Αντιθέτων, παράγωγων, συνθέτων και
επιθέτων της δημοτικής διορθώσεις δοκιμιών Δ. Πολίτης.- Όγδοη έκδοση.-Ι.
Σιδερής, 2000.- 794 σ.
16. Σύγχρονο ρωσοελληνικό λεξικό. Επιμέλεια: Τ. Παπαδοπούλου, Δ. Σπάτη.- Δ..:
Μandeson, 1996.- 1374 σ.
17. Τεζόπουλος–Φυτράκης. Μικρό ελληνικό λεξικό.- Αθήνα: Ελευθεροτυπία, 1995.1034σ.
18. Χρυσοβιτσιώνη Ι. – Σταυρακοπούλου Ι. Λεξικό αγγλοελληνικό και
ελληνοαγγλικό. Εμπορικών ορών. -Α.: Εκδόσεις Παπαζήση, 2001.-1390 σ.
Перелік CD та аудіо матеріалів
1. Λογομάθεια + (1) σειρά μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας
2. Λογομάθεια + (2) σειρά μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας
3. Λογομάθεια + (2) σειρά μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας
4. Διάφορα ελληνικά (1)
5. Διάφορα ελληνικά (2)
6. Διάφορα ελληνικά (3)
7. Ελληνικά τώρα 1+1.
8. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα Χρήστου Γ. Σιόντη
9. MEIZON, Eλληνικό λεξικό.
10. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Κατανόηση προφορικού λόγου. Α’
επίπεδο. 2002.
Ταξίδι στην Ελλάδα. Ελληνικά για ξένους. Β’ επίπεδο.
11. Аудіокурс «Ελληνικά για ξένους».
12. Аудіокурс «Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα».
13.Аудіокурс «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα».
14.Аудіокурс «Επικοινωνήστε ελληνικά».
15. Аудіокурс «Ελληνικά κείμενα και γραπτές ασκήσεις».
16. Аудіокурс «Linguaphone» 1-10.
17. Відеокасети з мультфільмами.
18.Відеокасети з художніми фільмами.
10
Список додаткових матеріалів
1. Аудіокурс «Ελληνικά για ξένους»
2. Аудіокурс «Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα»
3. Аудіокурс «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα»
4. Аудіокурс «Επικοινωνήστε ελληνικά»
5. Аудіокурс «Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας»
6. Аудіокурс «Ελληνικά κείμενα και γραπτές ασκήσεις»
7. Відеокасети з мультфільмами
8. Відеокасети з художніми фільмами.
11
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа