close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЛОЖЕННЯ
про навчальну частину
Золотоніського технікуму ветеринарної медицини
Білоцерківського НАУ
Загальні положення
1. Навчальна частина є основним структурним підрозділом навчального
закладу, через який здійснюється вся освітянська діяльність, керівництво та
контроль навчальною і методичною роботою відділів та циклових комісій. Усю
свою роботу навчальна частина організує і проводить від імені та за
дорученням дирекції технікуму.
Розпорядження навчальної частини в межах компетенції, визначеної
статутом та даним Положенням, є обов'язковим для завідуючих методичним
кабінетом, лабораторіями, кабінетами, викладацького складу, навчальнодопоміжного та навчально-виробничого персоналу, служб інформаційного й
інженерного забезпечення навчального процесу.
2. У функціональному й оперативному відношенні навчальна частина
підпорядкована заступнику директора з навчальної роботи.
3.Керівництво діяльністю навчальної частини здійснює начальник
навчальної частини, який призначається і звільняється з роботи наказом
ректора
Білоцерківського НАУ за поданням директора технікуму згідно з діючим
законодавством про працю. Начальник навчальної частини є заступником
директора з навчальної роботи.
Керівник навчальної частини входить до складу адміністративної ради
навчального закладу і методичної Ради. У своїй роботі начальник навчальної
частини керується Законами України, нормативними документами, наказами й
інструкціями Міносвіти та Мінагрополітики України, статутом технікуму,
наказами та розпорядженнями директора, розпорядженнями заступника з
навчальної роботи та даним Положенням.
6. Реорганізація, зміна функцій та структури навчальної частини
здійснюється на підставі діючих положень і нормативних актів директором
навчального закладу.
Структура навчальної частини
До складу навчальної частини входять і безпосередньо підпорядковані:
♦ методичний кабінет;
♦ диспетчерська служба навчальної частини;
♦ бібліотека;
♦ навчальні відділення;
♦ циклові комісії;
♦ відділ виховної роботи та студентських справ;
В оперативному порядку навчальній частині підпорядковані методисти і
диспетчери навчальних відділень.
Функції навчальної частини
1. Організаційне забезпечення розробки і запровадження навчальнометодичного комплексу та контрольних заходів стосовно системи підготовки
фахівців рівня «Молодший спеціаліст».
2. Участь у формуванні кваліфікаційних вимог і розробці навчальних
планів, графіків навчального процесу, програм загальноосвітньої, гуманітарної
га професійної підготовки вказаних фахівців.
3.Планування занять та складання розкладу за всіма формами навчання,
узгодження графіків контрольних заходів, залікових та іспитових сесій.
4. Вивчення пропозицій щодо вдосконалення планування й організації
навчального процесу. Контроль за виконанням навчальних планів та програм за
напрямами підготовки, спеціальностями і спеціалізаціями.
5. Планування та контроль за виконанням педагогічного навантаження.
6. Підготовка проектів штатних розкладів та організаційне забезпечення
комплектування викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу
навчального закладу.
7. Складання плану заходів щодо організації та проведення нового
прийому студентів на денну форму навчання. Аналіз проведеної роботи з
прийому студентів на перший курс.
8. Облік чисельності та руху контингенту студентів денної форми
навчання.
9. Контроль дисципліни студентів, перевірка групових журналів.
Контроль трудової дисципліни викладацького складу, навчально-допоміжного
персоналу, організація періодичних контрольних перевірок якості занять.
10. Узагальнення та аналіз матеріалів за підсумками іспитових сесій.
Контроль за ходом ліквідації академічної заборгованості.
11. Погодження складів та строків роботи Державних екзаменаційних
комісій. Підведення підсумків та аналіз роботи ДЕК.
12.
Контроль за плануванням та проведенням студентських олімпіад.
13. Підготовка матеріалів щодо призначення іменних стипендій.
14. Планування використання навчальних приміщень та поліпшення
технічної оснащеності аудиторій та лабораторій.
15. Контроль за роботою навчальних лабораторій і кабінетів та за
використанням аудиторного фонду.
16. Планування транспортних перевезень студентів, пов'язаних з
навчальним процесом.
17. Здійснення контролю за своєчасною розробкою відділеннями та
цикловими комісіями планової навчально-звітної документації та поданням
звітності встановленої форми. Складання статистичних звітів з навчальної
роботи закладу освіти. Підготовка довідок, відповідей на листи з питань
навчальної роботи.
18. Організація огляду готовності відділів та циклових комісій до нового
навчального року.
19.Участь у підготовці матеріалів з навчальної і методичної роботи
для розгляду на методичній раді навчального закладу. Підготовка проектів
наказів з питань навчальної роботи.
20. Участь у підготовці нормативних показників для фінансового
забезпечення навчального процесу в навчальному закладі.
21. Участь у плануванні підвищення кваліфікації викладацького складу.
23. Інформація завідувачів відділення про нові положення, нормативні
документи та накази, які регламентують навчальний процес.
24. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду
стосовно організації навчального процесу.
25. Періодична інформація дирекції про виконавчу дисципліну відділень з
питань, які входять у компетенцію навчальної частини.
26. Вивчення узагальнення бібліотечного фонду та контроль за його
комплектуванням.
Права навчальної частини
1. Здійснює контроль за виконанням Законів України щодо освіти,
постанов Кабінету Міністрів, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і
науки Міністерства аграрної політики України, дирекції з питань організації та
проведення начального процесу.
2. Вимагає від завідувачів відділеннями та головами циклових комісій
своєчасного оформлення планової документації та подання звітності стосовно
навчального процесу, чіткого виконання розкладу занять, залікових та
екзаменаційних сесій.
3.
Падає розпорядження відділенням та цикловим комісіям з питань
планування та організації навчального процесу.
4.
З'ясовує факти порушення навчального процесу, вимагає від
завідувачів кабінетами, лабораторіями та викладачів пояснення причин
порушення навчального процесу.
5.
Санкціонує прийом на роботу викладачів та співробітників із числа
навчально-допоміжного персоналу з погодинною оплатою.
6. Залучає викладацький склад та навчально-допоміжний персонал до
розробки методичних рекомендацій і положень з питань освітянської діяльності.
7. Доручає і вимагає виконання окремих завдань з навчальної та
методичної роботи співробітникам відділень, лабораторій, службовців.
8. Вносить
пропозиції
дирекції
щодо
заохочення
завідувача
методкабінету, викладачів і співробітників, бібліотекарів, за успіхи в організації
та здійсненні навчального процесу, у розробці та запровадженні новітніх
навчально-інформаційних технологій, організації самостійної й індивідуальної
роботи студентів.
9. Здійснює контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку,
навчальної та трудової дисципліни в навчальному закладі.
Взаємовідносини з іншими підрозділами навчального закладу
Навчальна частина у своїй роботі взаємовідноситься з:
1. Завідувачем методичним кабінетом, завідувачами відділень,
цикловими комісіями - з питань виконання основних видів навчальної,
методичної та організаційної роботи, підвищення кваліфікації викладачів
навчального закладу;
2. Бухгалтерією навчального закладу - щодо підготовки даних для
розрахунку кошторисів для фінансування навчального процесу, штатів
викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу навчального
закладу, стипендіального фонду та фонду матеріальної допомоги студентам;
З питань виплати заробітної плати викладачам, стипендії студентам,
премій і доплат, відрядження викладачів та студентів для проходження навчальної
і виробничої практик, витрат на вступні іспити, олімпіади та конкурси студентських
робіт;
3. Відділом кадрів - з питань зарахування на роботу викладачів,
навчально-допоміжного персоналу, зарахування, поновлення та переводу
студентів, їх відрахувань;
4. Службами і підрозділами адміністративно-господарської частини з питань,
які входять у компетенцію навчальної частини;
5. Відділом практичного навчання та виробничої діяльності в межах
питань, що входять у компетенцію навчальної частини;
6. Взаємовідносини з підрозділами та службами ґрунтуються на основних
положеннях Статуту навчального закладу, Положенням про відповідні
структурні підрозділи та служби.
Відповідальність навчальної частини
1. Своєчасність та якість виконання покладених на навчальну частину
обов'язків, наказів, розпоряджень директора та заступника директора з
навчальної роботи.
2. Об'єктивність даних статистичної інформації та звітності.
3. Якість підготовки спеціалістів, своєчасне впровадження нових планів і
програм, методів і форм контролю знань студентів. Організація праці та стан
трудової дисципліни співробітників навчального відділу.
4. Використання в інтересах справи прав, які надаються цим
Положенням.
5. Відповідальність співробітників навчальної частини визначається
посадовими інструкціями та додатковими дорученнями, які на них покладаються
директором.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ
ЗОЛОТОНІСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ
Загальні положення про циклові комісії
Циклова комісія - структурний навчально-методичний підрозділ (далі
циклова комісія), що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з
однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.
Циклова комісія створюється для організації методичної, навчальної та
виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації
викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій,
удосконалення навчально-виховного процесу.
1. Циклова комісія створюється згідно зі Статутом технікуму.
2. Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи
дозволяють сформувати викладацький склад у кількості не менше п'яти
педагогічних працівників.
3. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний склад
повинні відповідати фаховій освіті та затверджуються наказом директора
технікуму терміном на один навчальний рік.
4. Планування й організацію робот, а також безпосереднє керівництво
цикловою комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому
Законом порядку.
5. Загальне керівництво роботою циклових комісій технікуму здійснює
заступник директора з навчальної роботи, за яким закріплена циклова комісія
наказом директора (додаток).
6. Робота циклової комісії проводиться за планом. План роботи циклової
комісії складається до п'ятого вересня поточного навчального року,
погоджується із завідуючим методичним кабінетом та затверджується
заступником директора з навчальної роботи.
7. Засідання циклової комісії проводиться не рідше одного разу на місяць
згідно з затвердженим планом (перше засідання - перший тиждень вересня
поточного навчального року).
8. Голова циклової комісії несе відповідальність за ведення та зміст
робочої документації.
Зміст роботи циклових комісій
Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної
методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед технікумом, і
здійснюється за такими напрямами та термінами їх виконання:
1. Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм
дисциплін протягом поточного навчального року.
2. Розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії,
навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих
навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи
навчальних кабінетів (лабораторій), клубів за інтересами, предметних гуртків та
іншої документації, необхідної для проведення навчального процесу, - до 5
вересня поточного навчального року.
3. Розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін до ЗО вересня поточного навчального року.
4. Поповнення навчально-методичних комплексів протягом поточного
навчального року.
5. Своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм
дисциплін - до 5 вересня поточного навчального року.
6. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих
на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального
процесу - протягом поточного навчального року.
7. Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії,
проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять,
навчальної та виробничої практик, курсових і дипломних робіт (проектів) протягом поточного навчального року,
8. Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення
практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи
викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні
педагогічною майстерністю протягом поточного навчального року.
9. Розробка методик, застосування комп'ютерних та інших сучасних і
інноваційних технологій у навчальному процесі - протягом поточного
навчального року.
10. Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних
посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін,
методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій - протягом
поточного навчального року.
11. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для
проведення семестрових іспитів і державної атестації студентів, тематики та
змісту курсових і дипломних робіт (проектів), завдань для контрольних
комплексних робіт, завдань для залишкового зрізу знань та іншої методичної
документації для контролю знань студентів - до 30 жовтня поточного
навчального року.
12. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для
проведення вступних іспитів - до ЗО червня поточного навчального року.
13. Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та
методики викладання - протягом поточного навчального року.
14. Контроль та аналіз знань студентів, контроль об'єктивного оцінювання
знань студентів викладачами - протягом поточного навчального року.
15. Самоаналіз педагогічного працівника, його звіт та виконання
індивідуального плану роботи викладача—до 10 червня поточного навчального
року.
16. Розгляд кандидатур викладачів щодо атестації педагогічних
працівників (чергової та позачергової) - до ЗО вересня поточного навчального
року.
17. Розгляд особистих справ моле цих викладачів - протягом вересня
поточного навчального року.
18. Розгляд звітів молодих викладачів та висновки циклової комісії щодо
виконання ними типових правил внутрішнього трудового розпорядку для
працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти і науки
України - за результатами першого семестру до 25 січня, за результатами
другого семестру до 20 червня поточного навчального року.
19. Керівництво дослідною та науковою роботою; технічною творчістю
студентів - протягом поточного навчального року.
20. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів протягом поточного навчального року.
21. Організація та проведення науково-практичних конференцій,
олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо згідно з
графіком проведення.
22. Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентамизгідно з графіком роботи з обдарованими студентами.
23. Проведення профорієнтаційної роботи (відвідування шкіл міста та
регіону, День «відкритих дверей», тижні циклових комісій, інші заходи)
протягом поточного навчального року.
24. Організація підвищення кваліфікації викладачів - згідно з графіком
(один раз на п'ять років при проходженні чергової атестації).
26. Участь викладачів у професійних конкурсах «Кращий викладач року»,
«Кращий куратор року», «Кращий керівник клубу за інтересами», «Кращий
завідувач навчального кабінету (лабораторії)» тощо - протягом поточного
навчального року Подання заяви для розгляду на засіданні адміністративної
ради, при виникненні питань, пов'язаних з порушенням прав та обов'язків
учасниками навчально-виховного процесу в межах даної циклової комісії,
протягом поточного наьчального року.
27. Участь у виховній роботі студентів згідно з планом виховної роботи на
поточний навчальний рік.
28. Звіт роботи циклової комісії та пропозиції щодо удосконалення
навчально-виховного процесу та роботи адміністрації за минулий навчальний
рік - до 10 червня поточного навчального року.
Обов'язки голів циклових комісій
1. Організація роботи циклової комісії згідно з Положенням про циклові
комісії.
2. Складання планів роботи циклової комісії-до 5 вересня поточного
навчального року.
3. Організація взаємо відвідування занять викладачами згідно з планом роботи
циклової комісії у поточному навчальному році.
4. Керівництво підготовкою відкритих занять та їх обговорення — згідно з
планом роботи циклової комісії у поточному навчальному році.
5. Розгляд навчально-методичної документації - постійно протягом
поточного навчального року.
6. Організація контролю за якістю знань студентів — постійно протягом
поточного навчального року.
7. Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше рішень
циклової комісії та інформування про підсумки перевірки на засіданнях комісії
та на засіданнях методичної ради - постійно протягом поточного навчального
року, звіти - згідно з планом роботи методичної ради.
8. Подання на засідання атестаційної комісії кандидатур викладачів, які
підлягають черговій і, як виняток позачерговій атестації та збір необхідної
документації до 30 вересня поточного навчального року.
9. Звіт викладачів, які були відряджені на обласні наради предметних
комісій, на методичних радах-постійно, згідно з планом роботи методичної ради.
10. Організовувати профорієнтаційну роботу в школах, ПТНЗ міста та
регіону - протягом поточного навчального року.
11. Здійснювати контроль за виконанням планів циклової комісії
викладачами - постійно протягом поточного навчального року.
12. Розробляти інтегровані навчальні програми з усіх дисциплін циклової
комісії з ВНЗ I - IІ рівнів акредитації - протягом поточного навчального року.
13. Розгляд питань, пов'язаних з порушенням прав та обов'язків
учасниками навчально-виховного процесу в межах даної циклової комісії,
протягом поточного навчального року.
14. Ведення обліку та складання звіту про роботу циклової комісії в
поточному навчальному році - до 10 червня поточного навчального року.
15. Звітування на методичних та педагогічних радах - постійно
протягом навчального року згідно з планом проведення методичних та
педагогічних рад.
Права голів циклових комісій
Голова циклової комісії має право:
1. Вносити пропозиції щодо складу комісії, розподілу педагогічного
навантаження, кандидатур завідувачів навчальних кабінетів (лабораторій),
керівників предметних гуртків, клубів за інтересами, атестації викладачів.
2. Брати участь у складі робочих груп з удосконалення навчальних
програм дисциплін.
3. Впроваджувати новітні технології в навчальний процес.
4. Вносити до порядку денного, на розгляд методичної ради питання для
заслуховування на педагогічній раді.
5. Порушувати клопотання перед адміністративною радою відділення, якому
підпорядкована циклова комісія (згідно з наказом про закріплення викладачів
та циклових комісій за відділеннями), при виникненні питань, пов'язаних з
порушенням прав та обов'язків учасниками навчачьно-виховного процесу в
межах даної циклової комісії.
6. Порушувати клопотання перед адміністрацією технікуму про
заохочення викладачів та студентів, накладання стягнення на них за умови
попереднього розгляду адміністративною радою.
Документація циклової комісії
Нормативна документація, що регламентує організацію навчального
процесу;
1. Навчально-методичні комплекси дисциплін.
2. Навчальні програми.
3. Робочі навчальні програми.
4. Навчальні плани.
5. Робочі навчальні плани.
6. План роботи циклової комісії.
7. Інтегровані навчальні програми дисциплін з ВНЗ I - ІІ рівнів акредитації.
8. Протоколи засідань циклової комісії.
9. Журнал роботи циклової комісії.
10.Індивідуальні плани роботи викладачів.
11. Рейтингова оцінка роботи викладача.
12. Пропозиції щодо розподілу педагогічного навантаження.
13.Матеріали підвищення кваліфікації викладачів.
14. Матеріали взаємовідвідувань викладачів.
15. Матеріали проведення відкритих навчальних занять.
16. Матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів.
17. Матеріали науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок
творчих робіт тощо.
18. Матеріали проведення профорієнтаційної роботи.
19. Звіт про роботу циклової комісії.
Організація і планування роботи циклової комісії
Процеси, які відбуваються в системі вищої освіти України є складною
частиною загальноєвропейських освітянських тенденцій, своєрідним доповненням
соціально-економічних, політичних, загальнокультурних перетворень в нашій країні.
Можливо, ці процеси не є такими помітними як ті, що відбуваються в економіці та
політиці, але їх вплив на майбутнє України важко переоцінити. За роки незалежності
Україна пройшла великий шлях від командно-адміністративної до ринкової
економіки, на основі багатопартійної системи сформувалася розвинена політична
структура суспільства, змінилися зовнішньополітичні орієнтири. Поза
реформаційними процесами не могла залишатися і українська освіта, зокрема вища.
Після закінчення будь-якого навчального закладу, студент повинен не лише мати
міцні теоретичні знання та володіти необхідними практичними вміннями і навичками,
а й вміти самостійно навчатися упродовж всієї своєї професійної діяльності,
перетворитися на професійно самодостатню творчу особистість. Цього можна
досягти за допомогою комбінації різних чинників: цілеспрямованої політики
держави в галузі освіти; сучасної матеріально-технічної бази; якісного кадрового
забезпечення навчально-виховного процесу; систематичної роботи педагогів над
підвищенням свого науково-методичного, фахового та загальнокультурного рівня.
Кожний з вище перерахованих чинників має важливе значення для підготовки
конкурентноспроможних фахівців, але завданням цієї є висвітлення значення саме
систематичної науково-методичної діяльності, яка проводиться цикловою
методичною комісією. Головною метою роботи є не лише надання реальної
допомоги педагогічним кадрам у формуванні їхньої професійної майстерності, а
й активізація творчого потенціалу кожного викладача.
Кожний навчальний заклад має свою систему організації методичної роботи,
яка має багато спільних рис, так і відмінностей , характерних лише для одного
навчального закладу. Система методичної роботи має такі основні частини
методичної роботи:

Індивідуальна методична робота викладачів з підвищення свого
фахового та методичного рівня;

Колективні форми і методи проведення методичної роботи: методичні
семінари та конференції, тижні педагогічної та фахової майстерності, тижні
відділень, проведення відкритих навчальних занять та виховних заходів,
взаємо відвідування навчальних занять;

Проведення засідань педагогічної та методичної ради;

Робота методичного кабінету та методиста навчального закладу;
Робота циклових методичних комісій. Змістом методичної роботи є:
- вивчення державних нормативно-правових актів про
навчальні заклади всіх видів і всіх рівнів акредитації;
- оволодіння методологічними й теоретичними основами
відповідної галузі науки, сучасними досягненнями психологопедагогічної науки, методикою викладання дисциплін,
підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури
викладача;
- систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм,
підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних
матеріалів щодо змісту, форм і методів проведення навчальних
занять, позакласної та поза навчальної роботи, навчальновиховного процесу в цілому;
- вивчення та використання на практиці сучасних досягнень
психолого-педагогічної науки, кращого педагогічного досвіду;
розвиток ініціативи й творчості; новаторські пошуки педагогів;
упровадження результатів науково-дослідних досліджень;
- вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних
досягнень студентів, рівня їх вихованості; виявлення труднощів у
засвоєнні програмного матеріалу;
- підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчальновиховного процесу; надання практичної допомоги педагогічним кадрам в
оволодінні сучасними методами викладання й виховання; підвищення фахової
майстерності та психолого-педагогічної підготовки викладачів;
- аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я студентів;
Сьогодення вимагає вирішення в системі методичної роботи й таких завдань:
 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки,
психології, фахових дисциплін;
 апробація та введення нових освітніх технологій і систем;
 всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок
науково-дослідної роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями;
 підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення
акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
 сприяння виробленню в викладачів умінь і навичок самостійної роботи з
метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення
майстерності;
 допомога викладачам в аналізі рівня навчальних досягнень студентів, рівня їх
розвитку та вихованості.
Методична робота - це показник інноваційності навчального закладу,
який створений на основі системних нововведень щодо мети, змісту освіти,
технологій, організації навчально-виховного процесу, організовує діяльність
педагогів в освітньому просторі конкретного навчального закладу.
Реалізація перерахованих вище завдань методичної роботи викладачів
має системний характер, а основною структурною одиницею методичної роботи
виступають циклові методичні комісії, склад яких та керівника затверджують
директор навчального закладу та ректор університету.
Планування та організація роботи циклової методичної комісії
Постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності,
загальної і духовної культури є одним із обов'язків педагогічних працівників.
Цьому сприяє організація методичної роботи з викладачами. Однією з
найпоширеніших форм цієї роботи є участь викладачів у роботі циклових
методичних комісій.
Циклова методична комісія - це добровільне об'єднання викладачів,
створене з метою забезпечення ефективності роботи кожного викладача, їх творчого
розвитку, пропагування нових педагогічних ідей.
Циклова методична комісія у визначенні змісту роботи керується
Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України
"Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", іншими
законодавчими і нормативно-правовими актами, а також Положенням про циклову
методичну комісію, яке розроблене членами методичної комісії і затверджується
заступником директора з навчальної роботи.
Циклова методична комісія здійснює свою діяльність відповідно до
основних завдань, спрямованих на:

виховання громадянина України;

формування особистості студента, його наукового світогляду, розвиток
його здібностей й обдарувань;

підготовку студентів до подальшої освіти й трудової діяльності;

виховання у студентів поваги до Конституції України, державних
символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків,
прав, свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

реалізацію права студентів на вільне формування політичних і
світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей
українського народу та інших народів і націй;

вивчення, узагальнення, пропагування кращого педагогічного досвіду.
Керує роботою циклової методичної комісії голова, якого обирають члени
методичної комісії та затверджуються наказом.
Голова ЦМК суспільних дисциплін планує роботу методичної комісії на
навчальний рік, знайомить викладачів із навчально-методичним забезпеченням
дисциплін та нормативно-правовими документами, які регламентують роботу
викладачів на новий навчальний рік, проводить консультації з питань ведення
навчально-методичної документації та навчально-виховного процесу, бере участь в
атестації педагогічних кадрів, організовує взаємо відвідування занять викладачами
методичної комісії та наставництво для молодих викладачів, готує завдання для
комплексних контрольних робіт, створює умови для якісної самоосвіти викладачів,
здійснює попередній контроль за виконанням програм з предметів суспільного циклу,
складає звіти про роботу циклової методичної комісії двічі на рік.
План роботи циклової методичної комісії розробляється відповідно до
Положення про циклову методичну комісію з урахуванням завдань навчальновиховного процесу, відображає завдання методичної комісії на поточний навчальний
рік, основні напрями роботи.
План роботи циклової методичної комісії розглядається і схвалюється на
засіданні методичної комісії, затверджується заступником директора з навчальної
роботи.
ЦМК суспільних дисциплін проводить орієнтовно десять засідань упродовж
навчального року. На розгляд кожного засідання методичної комісії виносяться три
чотири питання. На засіданнях циклової методичної комісії розглядаються
найрізноманітніші проблеми навчання і виховання.
Вся освітня практика показує, що активна пізнавальна діяльність
студентів визначається тим, яку викладач викладає дисципліну. Викладач
формує не тільки ставлення до навчання, а й відповідне світосприйняття,
духовно-моральні принципи соціальної поведінки, виступаючи для студентів
зразком і навіть ідеалом.
Голова циклової методичної комісії з числа досвідчених викладачів
закріплює наставників для молодих викладачів, які надають молодому педагогу
необхідну допомогу, а саме:
 складання індивідуального плану роботи молодого викладача з
урахуванням його потреб і можливостей;
 взаємовідвідування занять і виховних заходів з їх подальшим
обговоренням;
 спільні відвідування занять досвідчених колег і ретельний їх аналіз;
 сспільне із молодим викладачем складання робочої навчальної
програми, планів-конспектів занять;
 допомога молодому викладачу у конструюванні занять , виховних
заходів;
 складання рекомендації щодо самоосвіти;
 ознайомлення з науково-методичною літературою;
 обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок
інших викладачів;
 допомога у роботі з "важкими " студентами та сім'ями;
 залучення молодих викладачів до методичної, громадської та інших
видів роботи в навчальному закладі.
Важливою формою підвищення фахової майстерності педагогів,
наукового та методичного рівня викладача є самоосвіта.
Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів:
 вивчення, вдосконалення та провадження кращого педагогічного
 досвіду викладачів;
 кожний із членів ЦМК, що має власні методичні розробки,
 знайомить колег з цим досвідом у ході проведення відкритих занять а
виховних заходів;
 поглиблене вивчення досягнень педагогіки та психології, окремих
методик викладання предметів;
 організація консультативної допомоги;
 участь у аукціоні педагогічних ідей;
 створення картотеки найбільш необхідної літератури із самоосвіти;
 проведення творчих звітів викладачів;
 участь викладачів у конференціях та семінарах з питань обміну
досвідом;
 створення творчої групи щодо вивчення та впровадження в практику
досвіду викладачів;
 робота кожного викладача над виробленням власного стилю
проведення занять.
Розвивати здібності дітей, виявляти обдарованих студентів, стимулювати
їх творче самовдосконалення, творчу активність, дати їм ґрунтовні, міцні
знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук, підвищити їх інтерес до
дисципліни, допомогти стати висококваліфікованим спеціалістом - це далеко не
всі завдання, які дає можливість реалізувати поза аудиторна робота, якщо
проводити її систематично і цілеспрямовано. Тому циклова методична комісія
особливу увагу повинна приділяти організації поза аудиторної та виховної
роботи, форми й методи роботи - найрізноманітніші: це олімпіади, конкурсизахисти науково-дослідних робіт, КВК, турніри, конкурси юних знавців історії,
вікторини, інтелектуальні аукціони, ігрові тренінги, "круглі столи", усні
журнали. Науково-практичні конференції, екскурсії, тиждень правового
виховання, предметний тиждень, засідання дискусійного клубу "Діалог".
Елементи змагання, що містяться в іграх, що сприяють розвитку
здібностей, творчій активності, зацікавлюють студентів до вивчення дисциплін
суспільного циклу. Розв'язуючи ребуси; кросворди, шаради - студенти
поступово починають складати власні головоломки, що безумовно, сприяє
розвитку пам'яті, уваги, уяви, мислення, кмітливості. Отже:
забезпечує засвоєння; і використання найбільш раціональних методів і
прийомів навчання і виховання студентів;
постійно підвищує рівень фахової та методичної підготовки викладачів
для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
виявляє, пропонує та здійснює нові підходи до організації навчання і
виховання;
створює мови для самоосвіти викладачів і здійснює керівництво творчою
діяльністю педагогів;
координує роботу викладачів циклу, співпрацює із ЦМК інших циклів.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа