close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ºðºì²ÜÆ ì.´ðÚàôêàìÆ ²Üì²Ü äºî²Î²Ü Ⱥ¼ì²´²Ü²Î²Ü вزÈê²ð²Ü
гï³ïáõÙ »Ù`
è»Ïïáñ` ê.¼áÉÛ³Ý
§___¦______200 Ã.
ü³ÏáõÉï»ï
__úï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ï___
ý³ÏáõÉï»ïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²ÙµÇáÝ
____سÝϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ É»½áõÝ»ñÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹ÇϳÛÇ ³ÙµÇáÝ_
³ÙµÇáÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
¸³ë³Ëáë
__________سñÇÝ» ØÇëϳñÛ³Ý, Ù.·.Ã., ³í³· ¹³ë³Ëáë ______________
·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ, ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ, ²²Ð
ÎáÝï³Ïï ѳëó»_____________________________________________
²è²ðÎ²Ú²Î²Ü Üβð²¶Æð
²é³ñϳ гٳß˳ñѳÛÇÝ
¨ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÙïùÇ ½³ñ·³óáõÙ
³é³ñϳÛÇ ¹³ëÇãÁ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÁ` Áëï áõëáõÙÝ³Ï³Ý åɳÝÇ
س·Çëïñáë³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
س·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ (1):
سëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ (1)________É»½í³µ³Ý, Ù³Ýϳí³ñÅ_________________
Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ¹³ëÇãÁ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÁ
ºðºì²Ü 2008
вزÞʲðвÚÆÜ ºì вÚðºÜ²Î²Ü زÜβì²ðÄ²Î²Ü ØîøÆ ¼²ð¶²òàôØ
²é³ñϳÛÇÝ ÁݹѳÝáõñ Ýϳñ³·Çñ
سÝϳí³ñÅáõÃÛ³Ý Í³·áõÙÝ áõ ¿áõÃÛáõÝÁ, å³ïÙ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ųٳݳϳßñç³ÝÝ»ñáõÙ
¹ñ³ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËݹÇñÝ»ñÁ
¸åñáóÝ»ñÇ Í³·áõÙÁ, ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ,
سÝϳí³ñÅáõÃÛ³Ý` áñå»ë ·ÇïáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ,
¸³ëïdzñ³ÏáõÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ áñå»ë ϳé³í³ñÙ³Ý ûµÛ»Ïï,
1. سÝϳí³ñÅ³Ï³Ý ÙïùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ,
-
¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ËݹÇñÝ»ñÁ, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ,
-
¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ,
-
ѳÛïÝÇ Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ Ñ³Û³óùÝ»ñÁ,
-
¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý µÝ³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÁ,
-
ï³ñÇù³ÛÇÝ å³ñµ»ñ³óáõÙÁ,
-
¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ, Ùï³íáñ, µ³ñá۳ϳÝ,
ýǽÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ,
-
Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
-
¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ:
2. ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛáõÝ, XIX¹³ñÇ í»ñçÇÝ ¨ XX ¹³ñÇ ëϽµÝ»ñÇÝ
ºíñáå³ÛÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ¹åñáóÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³:
²é³ñÏ³Ý Ûáõñ³óÝ»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ßñç³Ý³í³ñïÁ å»ïù ¿.
Æٳݳ
γñáճݳ
îÇñ³å»ïÇ
 ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý  Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý
 å³ïÙ³Ï³Ý ¨ Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ åñ³ÏïÇϳÛÇ
å³ïÙáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ,
½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝóóùÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáí
ѻﳽáïáõÃÛáõÝ, ÁÝïñ»É
ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ß˳ï»Éáõ
 å³ïÙ³Ï³Ý ó³Ýϳó³Í ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ
ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ
Ù»Ãá¹Ý»ñ`
ѻﳽáïáõÃÛ³Ý
ٳϳñ¹³ÏÝ»ñÁ
 å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý
ÏáÝÏñ»ï Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨
ëϽµáõÝùÝ»ñÇÝ ·Çï³Ï³Ý
 Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ

³é³ÝÓݳóÝ»É,
ݳ˳·Í³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ
 Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÙïùÇ ¨ ¹åñáó³Ï³Ý
ÁݹѳÝñ³óÝ»É
¨
í»ñÉáõÍ»É
Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë
åñ³ÏïÇϳÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï»ñÁ
(ºíñáå³ÛÇ, ²Ù»ñÇϳÛÇ,
 ä³ïÙ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ
 í»ñÉáõÍ»É ¨ ëÇÝû½»É å³ïèáõë³ëï³ÝÇ)
³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
Ù³Ï³Ý ÷³ëï»ñÁ, Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
 ѳÛïÝÇ Ùï³ÍáÕÝ»ñÇ ¨
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ
Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
ÏáÝó»åódzݻñÁ
 û·ïí»É ï³ñµ»ñ
 г۳ëï³ÝáõÙ ¹åñáóÇ,
³ÕµÛáõñÝ»ñÇó
¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý  Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ
½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
ѳ۳óùÝ»ñÇ, ÏáÝó»åódzå³ïÙ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ
Ý»ñÇ, ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ųٳݳϳßñç³ÝÝ»ñáõÙ
ѳٻٳï³Ï³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É
 Ñ³Û Ùï³ÍáÕÝ»ñÇ,
 ùÝݳ¹³ïáñ»Ý
Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ
í»ñ³ÇÙ³ëï³íáñ»É å³ïٳϳÝ
·áñÍÇãÝ»ñÇ Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
ï³ñµ»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñÇ
ѳ۳óùÝ»ñÁ
Ùï³ÍáÕÝ»ñÇ ¨
Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
ѳ۳óùÝ»ñÁ
 ϳñáÕ³Ý³É Ñ³Ù³·áñͳÏó»É
ݳ˳·Í»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë
¸³ëÁÝóóÇ Ã»Ù³ïÇÏ Å³Ù³µ³ßËáõÙÁ
»ٳ
»ٳ I
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
²ÝÓÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ Ó¨³íáñÙ³Ý
ѳëϳÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ:
¸³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý Í³·áõÙÁ. ¸³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËݹÇñÝ»ñÁ:
¹³ë³ËáëáõÃ.
2Å.
»ٳ II
¸åñáóÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ å³ïÙáõÃÛ³Ý
Ù»ç:
»ٳ III
سÝϳí³ñÅáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ áñå»ë
·ÇïáõÃÛáõÝ:
2Å.
»ٳ IV
¸³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ѳÛïÝÇ Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ
ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
2Å.
»ٳ V
ÎñÃáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ:
´Ý³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÁ áñå»ë
¹Ç¹³ÏïÇϳÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙù:
2Å
2Å.
2Å.
»ٳ VI
î³ñÇù³ÛÇÝ ßñç³Ý³µ³Å³ÝáõÙÁ ¨ ¹åñáóÇ
ѳٳϳñ·Á Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÙïùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý
Ù»ç:
»ٳ VII
¸³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ:
2Å.
»ٳ VIII
¸³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳËݹñÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ
Ñ³Û Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç
2Å.
¸Ç¹³ÏïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ
ë»ÙÇݳñÝ»ñ
2Å.
2Å
Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç:
2Å.
»ٳ IX
¸³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ
½³ñ·³óáõÙÁ:
»ٳ X
»ٳ XI
§²½³ï ¹³ëïdzñ³ÏáõÃ۳ݦ ï»ëáõÃÛáõÝÁ
öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇϳÛÇ
ÑÇÙÝݳ¹ÇñÝ»ñÁ:
»ٳ XII
Àݹ³Ù»ÝÁ
32Å.
2Å.
2Å.
2
2Å.
2
24Å.
8Å.
1-ին շաբաթ
Դաստիարակության ծագման տեսությունները
Էվոլյուցիոն – կենսաբանական տեսություն (Շ.Լետուրնո, Ջ.Սիմսոն, Ա.Էսպինաս) և
հոգեբանական տսություն (Պ.Մոնրո): Դաստիարակության սկզբնավորումը
(առաջացումը) ինչպես գործնեության հատուկ տեսակ: Դաստիարակության
նպատակը և խնդիրները հասարակության զարգացման տարբեր փուլերում:
Գրականություն
1. “История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном
обществе до конца ХХ века” ; Под общ. ред. Акад. А.И.Псикунова. – М., ТЦ
Сфера, 2006, с.
2. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
3. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
2-րդ շաբաթ - Սեպտեմբեր
Դպրոցի ստեղծումը պատմության մեջ: Դաստիարակության և ուսուցման
կազմակերպված ձևերի առաջացումը և պատմական զարգացումը:
Գրականություն
4. “История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном
обществе до конца ХХ века” ; Под общ. ред. Акад. А.И.Псикунова. – М., ТЦ
Сфера, 2006, с.
5. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
6. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3-րդ շաբաթ - Սեպտեմբեր
Մանկավարժության ձևավորումը ինչպես գիտություն: Յ.Ա. Կոմենակու
գաղափարները, որոնք որոշեցին մանկաարժության զարգացման առաջընթացը:
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
4-րդ շաբաթ – Սեպտեմբեր
Նշանավոր մանկավարժների հայացքները դաստիարակության և կրթության
խնդիրնորի վերաբերյալ: Դաստիարակության և ուսուցման զարգացման միտումները
հայտնի մանկավարժների տեսություններում (Յ.Ս. Կոմենսկի, Ջ.Լոք. Ժ,Ժ Ռուսո, Ի.Գ
Պեստալոցի, Ա.Դիստերվեգ):
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
5-րդ շաբաթ – Հոկտեմբեր
Դիդակտիկայի սկզբունքները: Արիստոտելի, Կոմենսկու , Ժ.Ժ. Ռուսոի, Ա .
Դիստերվեգերի հայացքները բնահարմարության սկզբունքի վերաբերյալ:
Բնաhարմարությն սկզբունքը ինչպես նորամուծական սկզբունք հայաստանի
դպրոցների համար
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
6-րդ շաբաթ – Հոկտեմբեր
Երեխաների զարգացման առանձնահատկությունները տարբեր տարիքային
փուլերում: Արիստոտելի, Կոմենսկու , Ժ.Ժ. Ռուսոի, Մոնտեսորի տարիքային
շրջանաբաժանումը . Համապատասխանող տարիքի կրթական համակարգը:
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
7-րդ շաբաթ – Հոկտեմբեր
Սեմինար
1. Բնահարմարության սկզբունքը ինչպես դիդակտիկայի հիմք:
2. Հիմնոելով մանկավարժական վեպի վրա «Էմիլ կամ դաստիարակության
մասին» Վերլուծենք Ժ.Ժ. Ռուսոի «Բնական դաստիարակության «
տեսությունը:
3. Վերլուծեք Արիստոտելի, Կոմենսկու, Ռուսոի, Մենտեսորիի, Էրիքսոնի
տարիքային շրջանաբաժանումը:
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
8-րդ շաբաթ – Հոկտեմբեր
Դաստիարակության տեսակները և իրենց զարգացումը մանկավարժության
պատմության մեջ: Մտավոր, բարոյական, ֆիզիկական դաստիարակության
նպատակները և խնդիրները: Աշխատանքային դպրոցների պրոբլեմը առաջատար
մանկավարժական մտքի պատմության մեջ
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
9-րդ շաբաթ – Նոյեմբեր
Հայ մեծ մանկավարժների մանկավարժական հայացքները և գործունեությունը:
Կրթության զարգացման միտումները Հայաստանում: (V դարից սկսած)
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
4. Ց.Սիմոնյան, Հայ մանկավարժության պատմություն, Երևան, 2000
10-րդ շաբաթ – Նոյեմբեր
Դիդակտիկ համակարգերի զարգացումը մանկավարժության պատմության մեջ:
Դաս-դասարանային համակարգ: Գերբարտի դիդակտիկական համակարգը: Դյուիի
դիդակտիկական համակարգի առանձնահատկությունները:
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
11-րդ շաբաթ – Նոյեմբեր
Դաստիարակության և ուսուցման մեթոդների զարգացումը: Մեթոդների կիրառումը
դպրոցներում մանկավարժության զարգացման տարբեր փուլերում:
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
12-րդ շաբաթ – Նոյեմբեր
Ազատ դաստիարակության (կրթության) տեսությունը. Ազատ դաստիարակության
գաղափարի հիմնադիրները` Դեմոկրիտ, Սոկրատես, Պլատոն, Արիստոտել: «Ազատ
դաստիարակության» զարգացումը Վ.Ռատեկի, Յ.Ա. Կոմենակու, Ժ.Ժ. Ռուսոի
աշխատություններում: Լ.Ն. Տոլստոի «ազատ» մանկավարժությունը: XX դարի ազատ
դպրոցի տեխնոլոգիաները(Սոմերհիլի դպրոցը, վալդորֆյան մանկավարժությունը
Մ.Մոնտեսորի ինքնազարդացման տեխնոլոգիան, Լ.Կոլբերգի «Արդար
համագործությաh» մոդելը:
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
4. Нил А.Саммрхил – воспитание свободой. м., 2000
5. Антология интересных школл и педагогических находок XX века. М.; Сентяб8ь,
1997
6. Хрестоматия п истории педагогики: В 3т. Т.3 Новейшее время / Под ред. А.И.
Пискунова. – М.: ТЦ Сфера, 2007,
13-րդ շաբաթ – Դեկտեմբեր
Սեմինար
1. Ժ.Ժ. Ռուսոի ազատ դաստիարակության գաղափարը:
2. ազատ դաստիարակության գաղափարի իրականացումը «Յասնոյա պոլյանա»
դպրոցում:
3. Կ.Ն. Վենտցելլի հռչակագիրը երեխայի իրավունքի մասին:
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
14-րդ շաբաթ – Դեկտեմբեր
Ռեֆորմատորական Մանկավարժության ներկայացուցիչները ու իրենց նոր
մոտեցումները կրթական խնդիրների վերաբերյալ (Ա.Բերտ, Ջ.Ադամս, Ջ.Ադամսոն):
Փորձարարական մանկավարժության առաջացումը (Ա.Լայ, Է.Մեյման, Բինե, Է.
Տորոնդայկ, Ու. Կիլպատչիկ և ուր):
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
3. Лай В.А. Школа действия: Пер. с нем. Пг., 1920.
4. Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике: Пер. с нем. М; 1909.
5. Гаудиг Г. Дидактические ереси: Пер. с нем. Казань, 1910.
15-րդ շաբաթ – Դեկտեմբեր
1.
2.
3.
4.
Սեմինար
Ռեֆորմատորական մանկավարժության գաղափարների և տեսությունների
էությունը:
Վերլուծենք Արևմութքի դպրոցական բարենորոգման արդյունքները:
Բնութագրենկ այդ ժամանակաշրջանի երկրներից մեկի դպրոցական
համակարգը:
Որ փորձարարական դպրոցներն են ձեզ հայտնի:
16-րդ շաբաթ – Դեկտեմբեր
Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների բարենորոգումները: Դպրոցի
հումանիզացիայի և դեմոկրատիզացիայի խնդիրները: Կրթական համակարգի
բարենորոգումները:
Գրականություն
1. А.Н. Джуринский “История педагогики”, М., Владос, 2000.
2. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, «Մանկավարժ»
2005
3. Хрестоматия по истории педагогики : В 3т. /Под ред. А.И Пискунова. М.: ТЦ
Сфера, 2007.
Գնահատման սկզբունքները
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ
´³Õ³¹ñÇã
%
10
г׳ËáõÙ
40-(2X20)
Øá¹áõÉ
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù
20
ÆÝùÝáõñáõÛÝ ³ß˳ï³Ýù
30
ÀݹѳÝáõñ
100
¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ
1. Антология интересных школ и педагогических находок ХХ века. М.; Сентябрь,
1997.
2. Вентцель К.Н. Свободное воспитание: Сб.научных трудов.М.;А.П.О.,1993.
3. Гуманистическая направленность штайнеровской педагогики:Методическое
пособие.М.:ВЛАДОС, 1999.
4. Дьюи Дж., Дьюи Э. Школы будущего// Народное образование. 2000, №8.
5. Монтессори М. Свободное трудовое воспитание. Пг.;М.; 1921.
6. Монтессори М. Разум ребенка: Главы из книги. М.; 1997.
7. Паташник М.М. Эстафета творчества. // Советская педагогика, 1987, №6.
8. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. М.; 2005.
9. Френе С. Избранные педагогические сочинения: М.; Прогресс, 1990.
10. ò.êÇÙáÝÛ³Ý, Ð³Û Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2000
11. ¶.º. ÔáõÛáõÙãÛ³Ý, سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ, ¶Çñù 1,2, ºñ¨³Ý, 2005
12. Úáõ.².²ÙÇñç³ÝÛ³Ý, ².ê.ê³Ñ³ÏÛ³Ý, سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ, §Ø³Ýϳí³ñŦ, 2005
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа