close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Пр. Леніна, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061)239-02-60; факс (061)239-01-69
e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 02143429
02.04.2015
№ 03-15/0357
На №___________від___________
Керівникам органів управління освітою
Директорам закладів освіти обласного
підпорядкування
Про проведення Обласного конкурсу
рукописів навчальних програм та
навчальної літератури з науково-технічного
напряму позашкільної освіти
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня
2014 р. № 1008, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня
2014 р. за № 1166/25943, з метою виявлення і пропаганди кращого
педагогічного досвіду, забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших
творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів навчальною
літературою з науково-технічного напряму позашкільної освіти, протягом
квітня – жовтня 2015 року буде проведено Обласний конкурс серед педагогів
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів на кращі рукописи
навчальних програм та навчальної літератури з науково-технічного напряму
позашкільної освіти.
Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення Конкурсу
додаються (додаток), а також будуть розміщені на сайті комунального
закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» Запорізької обласної ради www.grani.net.ua (сторінка
«Методична робота»).
Додаток: на 4 аркушах в 1 примірнику.
Виконуючий обов’язки
директора Департаменту
Чурикова 239 02 62
В.М. Захарчук
2
Додаток
до листа Департаменту
від 02.04.2015
№ 03-15/0357
Інформаційно-методичні матеріали
щодо проведення Обласного конкурсу рукописів навчальних програм
та навчальної літератури з науково-технічного напряму
позашкільної освіти у 2015 році
І. Загальні положення
1.1. Організаторами обласного конкурсу (далі - Конкурс) є Департамент
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та комунальний
заклад «Запорізький обласний Центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» Запорізької обласної ради.
1.2. Конкурс рукописів навчальних програм та навчальної літератури з
науково-технічного напряму позашкільної освіти проводиться з метою
забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань
позашкільних навчальних закладів навчальною літературою, виявлення і
пропаганди кращого педагогічного досвіду з питань удосконалення
навчально-виховного процесу у гуртках науково-технічного напряму
позашкільної освіти.
1.3. Завданнями Конкурсу є:
- підвищення професійного рівня, творчої активності педагогів позашкільних
та загальноосвітніх навчальних закладів та залучення їх до вирішення
проблем удосконалення навчально-виховного процесу у гуртках науковотехнічного напряму;
- виявлення і пропаганда кращого педагогічного досвіду з питань
удосконалення навчально-виховного процесу у гуртках науково-технічного
напряму позашкільної освіти;
- підтримка творчо працюючих педагогів позашкільних навчальних закладів;
залучення педагогів навчальних закладів до інноваційної діяльності.
1.4. У Конкурсі можуть брати участь як окремі педагогічні працівники, так і
авторські колективи позашкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних
та вищих навчальних закладів.
ІІ. Порядок і термін проведення Конкурсу
2.1. Для участі в Конкурсі необхідно подати:
- заяву на участь у Конкурсі, яка містить інформацію про персональні дані
учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада,
науковий ступінь, контактні телефони, електронна адреса), категорію
Конкурсу, назву рукопису з його коротким описом;
- один примірник рукопису навчальних програм та/або навчальної літератури
(далі - рукописи) на паперовому та електронному носіях.
3
Без електронної версії роботи на Конкурс не приймаються. Електронна
версія - у текстовому редакторі Word.
2.2. Роботи на Конкурс подаються до 25 жовтня 2015 року.
2.3. Матеріали з поміткою «На Конкурс» направляються на адресу: 69035,
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, Запорізький обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді «Грані». Тел. (061) 233-11-26.
2.4. Роботи, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються.
ІІІ. Загальні вимоги до матеріалів, що надсилаються на Конкурс
3.1. Обласний конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти проводиться відповідно до Положення
про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2014 р. № 1008,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2014 р. за №
1166/25943.
3.2. Рукописи навчальних програм і навчальної літератури повинні
відповідати таким критеріям:
- науковість змісту, доступність та індивідуальний підхід до навчання
вихованців засобами позашкільної освіти;
- відповідність принципам наступності навчального матеріалу програмам для
загальноосвітніх навчальних закладів;
- прикладна спрямованість навчального матеріалу;
- наявність теоретичного матеріалу;
- конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятих
термінології та символіки, розкриття наукових положень з урахуванням
досягнень сучасної педагогічної науки;
- відповідність навчального матеріалу нормам навантаження вихованців та їх
підготовки;
- відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження
вихованців і кількості навчальних годин;
- спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих
здібностей вихованців;
- використання комп’ютерної техніки, інших засобів навчання, типового
обладнання, ілюстрованого матеріалу тощо;
- зв’язок з навчальними програмами загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
3.3. Матеріали можуть бути подані як навчальні програми та навчальна
література. Навчальні програми мають відповідати вимогам, визначеним у
методичних рекомендаціях щодо змісту та оформлення навчальних програм з
позашкільної освіти (лист «Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти» від 05.06.2013 №14.1/10-1685). Навчальна література – це навчальні,
навчально-методичні, методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії,
словники, енциклопедії, термінологічні словники, довідники, альбоми,
4
практикуми тощо, які призначені для практичного
використання
в
навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів.
Звертаємо увагу, що розробки окремих занять розглядатися не будуть!
3.4. Рукописи категорії «Навчальна література» мають відповідати таким
вимогам (див. лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від
19.12.2014 № 14.1/10-3972):
1. Відповідність навчальним програмам з позашкільної освіти (повна і
вичерпна реалізація змістового наповнення програми або її окремого розділу
(теми), орієнтація на основні вимоги змісту позашкільної освіти з
урахуванням вимог чинних нормативно-правових документів у галузі
позашкільної освіти).
2. Чіткість структурування, забезпечення педагогічно доцільної
наступності та логічна послідовність викладу навчального матеріалу
(раціональність виокремлення основного і додаткових навчальних текстів
доцільність розміщення, їх співвідношення), позатекстових компонентів,
довідкових матеріалів; дидактично виправдане структурування змістового
наповнення, розподіл його змісту за пунктами, параграфами, розділами
тощо).
3. Технічні засоби полегшення користування рукописом (таблиця змісту,
покажчик, словник, виноски внизу сторінки тощо).
4. Наукова коректність змісту, повнота розкриття основних положень,
використання
сучасної
загальноприйнятої
наукової
термінології
(відповідність пропонованої інформації положенням сучасної науки, повнота
розкриття сутності об’єктів вивчення, розгляд явищ у їх взаємозв'язках і
розвитку відповідно до вікових можливостей вихованців).
5. Практична спрямованість навчального матеріалу, зв’язок його з життям
(формування у вихованців здатності використовувати здобуті знання у
навчальних і життєвих ситуаціях для вирішення різноманітних практичних
проблем).
6. Відповідність змістового наповнення рукопису віковим особливостям
вихованців (вичерпність пояснень, наявність достатньої кількості прикладів,
ілюстрацій, ескізів, фото, репродукцій, схем, графіків тощо).
7. Виклад навчального матеріалу в рукописі (відповідність мови рукопису
нормам літературної мови; чіткість формулювання висновків, правил і
визначень, побудови текстів, логічний зв’язок між частинами текстів,
належна довжина речень, доступність їх лексичного наповнення; поєднання в
тексті ознак наукового і науково-популярного стилів, наявність
інформаційного та емоційно-ціннісного компонентів змісту).
8. Українознавче наповнення змісту рукопису підручника (наявність
інформації про Україну, рідний край, здобутки українців тощо).
9. Мотивація навчальної діяльності вихованців, розвиток інтересу до
навчальної діяльності (спрямованість навчального матеріалу на розвиток
творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу до відповідного напряму
позашкільної освіти та виду діяльності; практичне застосування отриманих
5
знань; наявність цікавої інформації, пов'язаної з навчальним матеріалом;
наявність завдань проблемно-пошукового характеру та ін.).
10. Дидактична доцільність системи завдань (забезпечення пропонованими
в рукописі завданнями прогнозованих освітніх результатів; можливостей для
здійснення диференційованого навчання; раціональне поєднання завдань
репродуктивного і творчого характеру; утворення дидактично доцільної
системи навчання; актуалізація навчального досвіду, супроводження
засвоєння нового матеріалу, первинне застосування і закріплення нової
інформації, систематизація вивченого, виявлення результатів навчання).
11. Здійснення вихованцями самостійної навчальної діяльності (доступність
змістового наповнення, наявність прийомів для здійснення ефективної
самостійної роботи: поради, як працювати з рукописом; користуватися
рубриками, які допомагають орієнтуватися у змісті; як читати алгоритмічні
приписи щодо виконання певних операцій, дій, пам’яток, інструкцій;
наявність термінологічного словника, узагальнюючих таблиць тощо).
12. Логіка розміщення та використання ілюстративного матеріалу як
самостійного або додаткового джерела інформації (повнота реалізації
використаними ілюстраціями своїх дидактичних функцій, коректність та
відповідність змісту).
3.5. Рукописи мають бути виконані державною мовою, комп’ютерним
набором, стандартним шрифтом Times New Roman (14 пунктів) через 1,5
інтервалу, на стандартному аркуші формату А 4.
ІV. Підведення підсумків Конкурсу
4.1. Для підведення підсумків Конкурсу створюється експертна комісія з
числа провідних спеціалістів з науково-технічного напряму позашкільної
освіти.
4.2. За підсумками Конкурсу експертна комісія визначає переможців.
Переможцями вважаються учасники Конкурсу, які набрали найбільшу
кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання. Лауреатами Конкурсу
вважаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів та не визнані
його переможцями.
4.3. Переможці та лауреати нагороджуються грамотами Департаменту освіти
і науки Запорізької облдержадміністрації та грамотами Запорізького
обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані».
4.4. Кращі методичні рукописи – переможці обласного конкурсу будуть у
подальшому (за оголошенням та наказом МОН України) представлені на
Всеукраїнський конкурс.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа