close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

WFs for Bonn, Paris and RSC potentials;pdf

код для вставкиСкачать
Ч1аг1йо:
школан директор
_______________ Халадова Р.Т.
Грозный-г1аларчу Ленински к1оштан юккъерчу юкъарадешаран № 8
йолчу ишколехь «Нохчийн меттан Де» даздарна лерина
к1ира д1адахьаран план
Терахьийн
рог1алла
Г1уллакхаш
Класс
Кхочушдаран
хенаш
Жоьпаллениг
19 .04.2014шо
1
Пеназорбанийн гайтам
кхайкхор
2
3
классийн
куьйгалхой
3-11
5-9
«Сан дозалла-нохчийн
мотт!», «Къоман сий
цуьнан матто до» ц1ераш
йолу сочиненеш язъяран
къовсам кхайкхор.
М.Цхь. декъашхой
«Нохчийн меттан Де»
даздарна лерина «Оьзда
мотт оьздачун г1иллакх»
ц1е йолу ненан маттах
лаьцна барта байташ
йийцаран къовсам
кхайкхор
М.Цхь. декъашхой
5-11
Исакова Б.Н.
4
«Ц1ердашах 1амийнарг
карладаккхар»
Диллина хьехарсахьт
5
«Нохчийн мотт-г1иллакхоьздангаллин хьоста» ц1е
а йолуш, кхетош-кхиоран
сахьташкахь гоьбевллачу
яздархойх, поэтех,
5кл.
5-11
21.04.14
19.04.24.04.2014шо
классийн
куьйгалхой
иллиалархойх, актерех
къамелаш дар, рефераташ
ешар
6
«Беза, 1амабе нохчийн
мотт» ц1е йолу нохчийн
маттахь дикаешархойн
къовсамаш
нохч.метт.хье-
2-4кл.
хархой
классийн
куьйгалхой
7
8
Юьхьанцарчу
классашкахь «Ненан
меттан Де» даздарна
лерина диллина
хьехарсахьташ,
«Седарчийн сахьташ»
д1адахьар
«Хаза бу нохчийн мотт,
оьзда ду вайн
г1иллакхаш» ц1е йолу
викторина
9
1-4
Асхабова
М.В(4бкл.).
М.Цхь. декъашхой
10-11
библиотекан
доладархо
классал арахьара
болх
вовшахтохархо
3-11
«Ненан мотт-адамийн
уьйран г1ирс» ц1е йолу
керлачу нохчийн маттахь
язйинчу книгийн гайтам
23 .04.2014шо
Гинаева З.У.,
Газимова Л.У.
10
11
«1аьрби Мамакаевхарцонан мостаг1» ц1е
йолу классал арахьара
болх
«Литературни меттан
стилаш а,церан
башхаллаш а»Диллина
хьехарсахьт
6,7кл.
Хажаева Э.У.
9б кл.
24 .04.2014шо
12
«Даймохк»барта журнал
классал арахьара болх
Абдуразакова Ш.Н
7кл.
классал
арахьара болх
вовшахтохархо
13
«Безалахь, ненан
мотт,…»ц1е йолу
юьхьнцарчу классашца
классал арахьара болх
1-4
классийн
куьйгалхой
1
Нохчийн яздархойх,
поэтех лаьцна
пеназорбанаш арахецар
15
Бексултанов М. «Мархийн
к1айн
г1арг1улеш».Диллина
хьехарсахьт.Литература.
Исакова Б.Н.
3-9
СаралиеваХ.А.
5кл
19.04.14шо
М.Цхь. декъашхой
22 .04.2014шо
16
«Нохчийн меттан Де»
даздарна лерина «Оьзда
мотт оьздачун г1иллакх»
ц1е йолу ненан маттах
лаьцна барта байташ
Исакова Б.Н.
5-8кл.
911кл.
йийцаран къовсам
М.Цхь. декъашхой
АбдуразаковаШ.Н.
17
18
«Сан дозалла-нохчийн
мотт!», «Къоман сий
цуьнан матто до» ц1ераш
йолу сочиненеш язъяран
къовсам
5-8
Зулкарнаева Р.М.
9-11
22.04.2014шо
«Хандешан йог1у хан»
Диллина хьехарсахьт
6 кл.
22.04.14
Джамиева С.У.
19
Рашидов Шах1ид
Рашидович «1аьржа
йовлакх»Поэма.(Диллина
хьехарсахьт)
11мкл.
25 .04.2013шо
М.Цхь. декъашхой
20
Пеназорбанийн гайтаман
а,дикаешархойн
къийсадаларийн а
толамхой, нохчийн
маттахь дика доьшуш
болу дешархой
билгалбахар, совг1таш дар
3-11
М.Цхь. декъашхой
21
22
«Нохчо ву со нохчийн
маттах дозалдина» ц1е
йолу «Нохчийн меттан
Де» даздарна лерина
литературно-эшарийн
композици
Дадашев 1. «Дайна бер»
Нохчийн шира 1адат.
Диллина хьехарсахьт.
Зулкарнаева Р.М.
6-8кл.
8б кл.
Мурадов А.М.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа