close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Жедел а парат

код для вставкиСкачать
аза стан Республикасы лтты экономика министрлігіні
Статистика комитеті
Шығыс аза стан облысыны Статистика департаменті
«,аза стан Республикасыны
Азаматты
кодексіне
(ерекше б лігі)» сəйкес б'л материал к бейтуге
(к шіруге) жатпайды, статистикалы
а паратты
з
жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған
жағдайда ,аза стан Республикасы %лтты экономика
министрлігіні Статистика комитеті Шығыс ,аза стан
облысыны Статистика департаментіне сілтеме жасау
міндетті.
Жедел а парат
№ 15-35/ 247
2015 жылғы 6 сə ір
Шығыс аза стан облысында бойынша неркəсіп німдері жəне ндірістік сипаттағы
ызметтерге ндіруші кəсіпорындарды бағаларыны згеруі
#неркəсіп німдерін ндіруші кəсіпорындарды баға индексі
пайызбен
2015 жылғы наурыз
2015 жылғы
а панға
#неркəсіп німдері, ндірістік сипаттағы ызметтерді оса
2014 жылғы
желто санға
99,8
100,6
99,8
100,2
100,0
103,4
90,1
94,3
100,1
100,1
84,9
90,8
100,5
102,2
101,0
101,0
99,1
99,6
102,8
101,0
97,1
95,8
94,7
95,1
99,9
100,6
99,1
99,5
Нан ндіру; 'ннан жасалған кондитерлік жа а піскен німдерді,
торттарды жəне тəтті то аштарды ндіру
100,3
104,1
Кептірілген нан мен печенье ндіру, 'ннан 'за уа ыт са талатын
кондитерлік німдер ндіру
100,0
105,1
Макарон німдерін ндіру
100,0
100,5
Бас а да тама
100,0
100,0
109,9
117,4
Сусындарды ндіру
100,0
100,0
То ыма б'йымдарын ндіру
103,8
104,9
нім ндіру
ндірістік сипаттағы ызметтер
Кен ндіру неркəсібі жəне карьерлерді азу
К мір жəне лигнит ндіру
Металл кендерін ндіру
Кен ндіру неркəсібіні
зге де салалары
# деу неркəсібі
Тама
німдерін ндіру
Етті айта
Балы
деу жəне консервілеу жəне ет німдерін ндіру
німдерін айта
деу жəне консервілеу
сімдік жəне мал майы мен то май ндіру
С т німдерін ндіру
%н тарту неркəсібі німдерін
ндіру
німдерін ндіру
Жануаларға арналған дайын азы тарды ндіру
Жалғасы
2015 жылғы наурыз
2015 жылғы
а панға
2014 жылғы
желто санға
Киім ндіру
96,2
98,4
Былғары жəне оған жататын німдерді ндіру
95,9
92,7
100,0
100,0
98,5
97,9
Жазылған материалдарды басып шығару жəне жа ғырту
105,4
105,2
Химиялы
100,3
102,1
100,0
107,0
Бас а негізгі бейорганикалы химиялы заттарды ндіру
100,0
101,2
Бас а негізгі органикалы химиялы заттарды ндіру
100,0
100,0
Бояулар, лактар жəне ' сас бояғыш заттар, баспаханалы бояулар
мен мастика ндіру
100,0
100,0
101,4
104,9
100,0
100,0
100,0
101,1
93,6
93,3
100,0
100,0
88,9
88,1
Бетоннан, цементтен жəне ғаныштан 'рылыс а арналған
б'йымдар ндіру
103,2
104,3
Т рпілі б'йымдар мен зге металл емес минералды німдерді
ндіру
100,0
100,0
102,9
100,5
95,4
105,3
,орғасын жəне мырыш ндіру
108,7
99,8
зге т сті металдар ндіру
100,1
99,3
Машиналар мен жабды тардан бас а дайын металл б'йымдарын
жасау
101,4
102,1
Электр жабды тарын жасау
100,0
100,7
Бас а санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабды тар жасау
101,3
99,8
Авток лік 'ралдарын, трейлерлер жəне жартылай тіркемелер
жасау
100,2
106,0
99,8
100,8
Машиналар мен жабды тарды ж ндеу жəне орнату
100,0
103,0
Электрмен жабды тау, газ, бу беру жəне ауа баптау
100,0
103,7
Электр энергиясын ндіру, беру жəне б лу
100,0
105,0
Бу беру жəне ауа балтау ж йелері
100,0
100,0
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
99,7
Жи2аздан бас а ағаштан жəне тоздан жасалған б'йымдарды ндіру
,ағаз жəне ағаздан жасалған німдер ндіру
неркəсіп німдерін ндіру
неркəсіптік газды ндіру
зге химиялы
німдер ндіру
Негізгі фармацевтикалы
німдерді ндіру
Пластмасса б'йымдарын ндіру
зге металл емес минералды
німдерді ндіру
Кірпіш, жабын ыш жəне к йдірілген саздан зге 'рылыс
материалдарын ндіру
Цемент, əк жəне сыла
ндіру
Металлургия неркəсібі
Бағалы (асыл) металдарды ндіру
Жи2аз жасау
Сумен жабды тау; кəріз ж'йесі, алды тарды жиналуын жəне
таратылуын ба ылау
Суды жинау,
деу жəне б лу
Кəріз ж йесі
,алды тарды жинау,
деу жəне жою; алды тарды кəдеге жарату
2
#неркəсіп німдеріні жекелеген т'рлеріне ндіруші кəсіпорындарды бағалары
акциздерсіз жəне ,,С-сыз
2015 жылғы наурыздағы
баға индексі, %-бен
Бірлік бағасы, те гемен
нім т рлеріні атауы
лшем
бірлігі
2014 жылғы
желто сан
2015 жылғы
а пан
2015 жылғы
наурыз
2015 жылғы
а панға
2014 жылғы
желто санға
,'рылыс 'мы
текше м
1 554
1 514
1 478
97,6
95,1
Шағыл, малта тас жəне
ша па тас
текше м
2 108
2 108
2 108
100,0
100,0
Пісірілген ш'жы німдері,
сосискалар, сарделькалар
тонна
820 850
824 534
824 534
100,0
100,4
Жартылай ысталған ш'жы
тонна
917 304
920 315
920 315
100,0
100,3
тонна
163 020
164 130
164 130
100,0
100,7
делген с'йы с т
Сары май
тонна
1 421 202
1 403 288
1 403 288
100,0
98,7
;гітілмеген жəне 'нта емес
бал ытылған ірімшік
тонна
843 579
867 491
867 491
100,0
102,8
Жеміс-жидектер, жа ға тар
немесе какао осылмаған, хош
иістендірілмеген айран
тонна
179 402
181 782
181 782
100,0
101,3
Жеміс-жидектер, жа ға тар
немесе какао осылмаған хош
иістендірілмеген айма
тонна
769 574
785 693
785 693
100,0
102,1
%са тартылған бидай немесе
суржик 'ны
тонна
60 815
60 602
60 429
99,7
99,4
,ара бидай наны
тонна
168 813
180 944
180 944
100,0
107,2
Бидай наны
тонна
93 409
99 565
100 056
100,5
107,1
То аш німдері
тонна
271 202
275 283
275 283
100,0
101,5
Торттар
тонна
891 089
891 089
891 089
100,0
100,0
Тəтті то аштар
тонна
704 707
704 707
704 707
100,0
100,0
Пряниктер
тонна
294 595
318 767
318 767
100,0
108,2
Тəтті печенье, ішінара немесе
толығымен шоколадпен
к мкерілгендерден бас а
тонна
526 538
591 156
591 156
100,0
112,3
Сыра, сыра айнатуды
ш гінділері мен алды тарынан
бас а
литр
152
152
152
100,0
100,0
16 105
16 105
16 105
100,0
100,0
Ағаш есіктер жəне оларды
ораптары мен босағалары
шаршы м
Пластмассалардан жасалған
терезелер мен терезе
ораптары, терезе алдары
кг
947
982
982
100,0
103,7
Пластмассалардан жасалған
есіктер мен есік ораптары
кг
1 211
1 234
1 234
100,0
101,9
текше м
13 665
13 665
13 665
100,0
100,0
От а т зімсіз 'рылыс
кірпіштері, кремнеземдік тасты
'ннан немесе диатомитті
топыра тан жасалған
б'йымдардан бас а
3
Жалғасы
2015 жылғы наурыздағы
баға индексі, %-бен
Бірлік бағасы, те гемен
лшем
бірлігі
нім т рлеріні атауы
2014 жылғы
желто сан
2015 жылғы
а пан
2015 жылғы
наурыз
2015 жылғы
а панға
2014 жылғы
желто санға
С ндірілмеген жəне
с ндірілген əк
тонна
59 933
59 933
59 933
100,0
100,0
Цементтен, бетоннан немесе
жасанды тастан жасалған
та тайшалар, та талар жəне
' сас б'йымдар
тонна
10 364
10 534
10 534
100,0
101,6
,'рылыс шін, соны ішінде
азаматты 'рылыс шін
цементтен, бетоннан немесе
жасанды тастан жасалған
'растырмалы конструкциялар
элементтері
тонна
16 565
16 849
16 849
100,0
101,7
Тауарлы бетон
тонна
5 965
5 965
5 965
100,0
100,0
Биіктігі 80 см аспайтын ке селік
ағаш жазу стелдері
дана
19 753
19 753
19 753
100,0
100,0
Есіктері, ысырмалы жəшіктері
бар, биіктігі 80 см арты ке селік
ағаш шкафтар; с релер,
папкалы , картотекалы жəне
зге де жəшіктер
дана
19 788
19 788
19 788
100,0
100,0
Шығаруға жауапты:
Баға статистикасы бас армасы
Ответственный за выпуск:
Управление статистики цен
Орын. / Исп. Т. Швед
тел. (7232) 25-88-30
Баға статистикасы бас армасыны басшысы Л. Калошина
тел. (7232) 25-35-55
e-mail: [email protected]
4
Департамент статистики Восточно-Казахстанской области
Комитета по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан
Экспресс-информация
№ 15-35/ 247
6 апреля 2015 года
В соответствии с «Гражданским кодексом Республики
Казахстан (особенная часть)» данный материал не
подлежит
размножению
(копированию),
при
использовании статистической информации в своих
публикациях (изданиях) обязательна ссылка на
Департамент статистики Восточно-Казахстанской
области Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан.
Об изменении цен предприятий-производителей промышленной продукции и услуг
производственного характера в Восточно-Казахстанской области
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции
в процентах
Март 2015г.
к февралю 2015г.
Промышленная продукция, включая услуги производственного
характера
Производство продукции
Услуги производственного характера
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Добыча угля и лигнита
Добыча металлических руд
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
Обрабатывающая промышленность
Производство продуктов питания
Переработка и консервирование мяса и производство мясных
изделий
к декабрю 2014г.
99,8
100,6
99,8
100,2
100,0
103,4
90,1
94,3
100,1
100,1
84,9
90,8
100,5
102,2
101,0
101,0
99,1
99,6
102,8
101,0
Переработка и консервирование рыбы
97,1
95,8
Производство растительных и животных масел и жиров
94,7
95,1
Производство молочных продуктов
99,9
100,6
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
99,1
99,5
Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных
100,3
104,1
Производство сухарей и печенья, производство мучных
кондитерских изделий длительного хранения
100,0
105,1
Производство макаронных изделий
100,0
100,5
Производство прочих продуктов питания
100,0
100,0
Производство готовых кормов для животных
109,9
117,4
Производство напитков
100,0
100,0
Производство текстильных изделий
103,8
104,9
5
Продолжение
Март 2015г.
к февралю 2015г.
к декабрю 2014г.
Производство одежды
96,2
98,4
Производство кожаной и относящейся к ней продукции
95,9
92,7
100,0
100,0
98,5
97,9
Печать и воспроизведение записанных материалов
105,4
105,2
Производство продуктов химической промышленности
100,3
102,1
Производство промышленных газов
100,0
107,0
Производство прочих основных неорганических химических
веществ
100,0
101,2
Производство прочих основных органических химических веществ
100,0
100,0
Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ,
типографской краски и мастики
100,0
100,0
Производство прочих химических продуктов
101,4
104,9
Производство основных фармацевтических продуктов
100,0
100,0
Производство пластмассовых изделий
100,0
101,1
93,6
93,3
100,0
100,0
88,9
88,1
Производство изделий из бетона, цемента и гипса для
строительных целей
103,2
104,3
Производство абразивных изделий и прочей неметаллической
минеральной продукции
100,0
100,0
102,9
100,5
95,4
105,3
Производство свинца и цинка
108,7
99,8
Производство прочих цветных металлов
100,1
99,3
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
101,4
102,1
Производство электрического оборудования
100,0
100,7
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
категории
101,3
99,8
Производство автотранспортных средств, трейлеров и
полуприцепов
100,2
106,0
99,8
100,8
100,0
103,0
100,0
103,7
Производство, передача и распределение электроэнергии
100,0
105,0
Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
100,0
100,0
99,9
99,9
Сбор, обработка и распределение воды
100,0
100,0
Канализационная система
100,0
100,0
99,7
99,7
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели
Производство бумаги и бумажной продукции
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий
из обожженной глины
Производство цемента, извести и штукатурки
Металлургическая промышленность
Производство благородных (драгоценных) металлов
Производство мебели
Ремонт и установка машин и оборудования
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное
кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система, контроль над
сбором и распределением отходов
Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов
6
Цены предприятий-производителей на отдельные виды промышленной продукции
без акцизов и HДС
Индекс цен марта 2015г.,
в%
Цена за единицу, в тенге
Наименование видов продукции
Единица
измерения
декабрь
2014г.
февраль
2015г.
март
2015г.
к февралю
2015г.
к декабрю
2014г.
Пески строительные
куб.м
1 554
1 514
1 478
97,6
95,1
Щебень, галька и кремень
куб.м
2 108
2 108
2 108
100,0
100,0
Изделия колбасные вареные,
сосиски, сардельки
тонна
820 850
824 534
824 534
100,0
100,4
Колбасы полукопченые
тонна
917 304
920 315
920 315
100,0
100,3
Молоко обработанное жидкое
тонна
163 020
164 130
164 130
100,0
100,7
Масло сливочное
тонна
1 421 202
1 403 288
1 403 288
100,0
98,7
Сыр плавленый не тертый и
не в порошке
тонна
843 579
867 491
867 491
100,0
102,8
Кефир неароматизированный,
не содержащий добавок
фруктов, орехов или какао
тонна
179 402
181 782
181 782
100,0
101,3
Сметана не
ароматизированная, не
содержащая добавок фруктов,
орехов или какао
тонна
769 574
785 693
785 693
100,0
102,1
Мука мелкого помола
пшеничная или суржиковая
тонна
60 815
60 602
60 429
99,7
99,4
Хлеб ржаной
тонна
168 813
180 944
180 944
100,0
107,2
Хлеб пшеничный
тонна
93 409
99 565
100 056
100,5
107,1
Изделия булочные
тонна
271 202
275 283
275 283
100,0
101,5
Торты
тонна
891 089
891 089
891 089
100,0
100,0
Пирожные
тонна
704 707
704 707
704 707
100,0
100,0
Пряники
тонна
294 595
318 767
318 767
100,0
108,2
Печенье сладкое, кроме
частично или полностью
покрытых шоколадом
тонна
526 538
591 156
591 156
100,0
112,3
Пиво, кроме осадков и
отходов пивоварения
литр
152
152
152
100,0
100,0
Двери и их коробки и пороги,
деревянные
кв.м
16 105
16 105
16 105
100,0
100,0
Окна и коробки оконные,
подоконники из пластмасс
кг
947
982
982
100,0
103,7
Двери, окна, коробки дверные
и оконные, из пластмасс
кг
1 211
1 234
1 234
100,0
101,9
Кирпичи керамические
неогнеупорные строительные,
кроме изделий из муки
каменной кремнеземистой или
земель диатомитовых
куб.м
13 665
13 665
13 665
100,0
100,0
7
Продолжение
Индекс цен марта 2015г.,
в%
Цена за единицу, в тенге
Наименование видов продукции
Единица
измерения
декабрь
2014г.
февраль
2015г.
март
2015г.
к февралю
2015г.
к декабрю
2014г.
Известь негашеная и гашеная
тонна
59 933
59 933
59 933
100,0
100,0
Плиты, плиты и изделия
аналогичные из цемента,
бетона или камня
искусственного
тонна
10 364
10 534
10 534
100,0
101,6
Элементы конструкций
сборные для строительства, в
том числе гражданского, из
цемента, бетона или камня
искусственного
тонна
16 565
16 849
16 849
100,0
101,7
Бетон товарный
тонна
5 965
5 965
5 965
100,0
100,0
Столы офисные деревянные
высотой не более 80 см
письменные
штук
19 753
19 753
19 753
100,0
100,0
Шкафы офисные деревянные
высотой более 80 см с
дверьми, выдвижными
ящиками; полки, ящики
папочные, картотечные и
прочие
штук
19 788
19 788
19 788
100,0
100,0
8
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа