close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...к рабочей программе по изобразительному искусству;doc

код для вставкиСкачать
www.FGWilson.com
F125-1
ɰʞʥʗʧʖʝʜʤʟʜ ʦʧʟʘʜʛʜʤʥ ʟʨʡʢʵʮʟʩʜʢʳʤʥ ʛʢʶ ʘʟʞʪʖʢʳʤʥʙʥ ʦʧʜʛʨʩʖʘʢʜʤʟʶ.
ɯʤʖʮʜʤʟʶ ʣʥʰʤʥʨʩʟ
ɵʖʦʧʶʝʜʤʟʜ, ʮʖʨʩʥʩʖ
400V, 50 Hz
ɷʖʨʦʥʧʩʤʲʜ ʛʖʤʤʲʜ ʟ ʩʜʬʤʟʮʜʨʡʟʜ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ
ɶʨʤʥʘʤʥʠ
115,0 ʠɸɶ / 92,0 ʠɸʨ
- / -
ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
125,0 ʠɸɶ / 100,0 ʠɸʨ
- / -
ɴʖʧʡʖ ʟ ʣʥʛʜʢʳ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ:
FG Wilson FD6-6.5A1
ɰʞʙʥʩʥʘʟʩʜʢʳ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʖ ʛʢʶ
FG Wilson:
Marelli
ɴʥʛʜʢʳ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʖ:
MJB 225 LA4
ɯʤʖʮʜʤʟʶ ʦʧʟ ʡʥʴʫʫʟʭʟʜʤʩʜ ʣʥʰʤʥʨʩʟ 0,8
ɷʖʤʜʢʳ ʪʦʧʖʘʢʜʤʟʶ:
DCP-10
ɿʩʥʗʲ ʥʞʤʖʡʥʣʟʩʳʨʶ ʨ ʦʥʡʖʞʖʩʜʢʶʣʟ ʣʥʰʤʥʨʩʟ ʟ ʤʖʦʧʶʝʜʤʟʶ ʩʥʠ ʟʢʟ ʟʤʥʠ
ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʤʥʠ ʪʨʩʖʤʥʘʡʟ, ʦʥʝʖʢʪʠʨʩʖ, ʦʜʧʜʠʛʟʩʜ ʡ ʧʖʞʛʜʢʪ ʨ ʩʜʬʤʟʮʜʨʡʟʣʟ
ʛʖʤʤʲʣʟ ʟ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʖʣʟ ʦʧʥʟʞʘʥʛʟʩʜʢʳʤʥʨʩʟ.
ɶʦʥʧʤʖʶ ʧʖʣʖ:
ɻʨʟʢʜʤʤʖʶ ʨʩʖʢʳ
ɶʨʤʥʘʤʥʠ ʧʜʝʟʣ
ɵʜʦʧʜʧʲʘʤʖʶ ʘʲʧʖʗʥʩʡʖ ʴʢʜʡʩʧʥʴʤʜʧʙʟʟ (ʦʧʟ ʦʜʧʜʣʜʤʤʥʠ ʤʖʙʧʪʞʡʜ)
ʘʣʜʨʩʥ ʜʜ ʦʧʟʥʗʧʜʩʜʤʟʶ. ɲʥʢʟʮʜʨʩʘʥ ʮʖʨʥʘ ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʟ ʘ ʙʥʛ ʤʜ
ʥʙʧʖʤʟʮʜʤʥ. ʅʩʖ ʣʥʛʜʢʳ ʣʥʝʜʩ ʧʖʗʥʩʖʩʳ ʨ 10-ʦʧʥʭʜʤʩʤʥʠ ʦʜʧʜʙʧʪʞʡʥʠ ʘ
ʩʜʮʜʤʟʜ 1 ʮʖʨʖ ʮʜʧʜʞ ʡʖʝʛʲʜ 12 ʮʖʨʥʘ.
ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ ʧʜʝʟʣ
ɵʜʦʧʜʧʲʘʤʖʶ ʘʲʧʖʗʥʩʡʖ ʴʢʜʡʩʧʥʴʤʜʧʙʟʟ (ʦʧʟ ʦʜʧʜʣʜʤʤʥʠ ʤʖʙʧʪʞʡʜ) ʘ
ʨʢʪʮʖʜ ʤʜʟʨʦʧʖʘʤʥʨʩʟ ʥʨʤʥʘʤʥʙʥ ʟʨʩʥʮʤʟʡʖ. ɩ ʛʖʤʤʥʣ ʧʜʝʟʣʜ ʧʖʗʥʩʲ
ʦʜʧʜʙʧʪʞʡʖ ʤʜʛʥʦʪʨʩʟʣʖ. ɪʜʤʜʧʖʩʥʧ ʛʖʤʤʥʠ ʣʥʛʜʢʟ ʧʖʨʨʮʟʩʖʤ ʦʥ
ʦʟʡʥʘʥʠ ʤʜʦʧʜʧʲʘʤʥʠ ʣʥʰʤʥʨʩʟ (ʘ ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʟ ʨʥ ʨʩʖʤʛʖʧʩʥʣ ISO
8528-3).
ɹʩʖʤʛʖʧʩʤʲʜ ʪʨʢʥʘʟʶ ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʟ
ɷʧʟʣʜʮʖʤʟʜ: ʨʩʖʤʛʖʧʩʤʲʜ ʪʨʢʥʘʟʶ ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʟ: ʩʜʣʦʜʧʖʩʪʧʖ ʘʥʞʛʪʬʖ
ʤʖ ʘʦʪʨʡʜ 25°C (77°F), 100 ʣ (328 ʫʪʩʥʘ), ʥʩʤʥʨʟʩʜʢʳʤʖʶ ʘʢʖʝʤʥʨʩʳ 30%.
ɸʖʨʬʥʛ ʩʥʦʢʟʘʖ ʪʡʖʞʖʤ ʦʧʟ ʦʥʢʤʥʠ ʤʖʙʧʪʞʡʜ. ɬʟʞʜʢʳʤʥʜ ʩʥʦʢʟʘʥ ʨ
ʪʛʜʢʳʤʥʠ ʣʖʨʨʥʠ 0,85 ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʜʩ ʨʩʖʤʛʖʧʩʪ BS2869: 1998, ʡʢʖʨʨ A2.
ɺʟʦ ʧʖʞʣʲʡʖʩʜʢʶ ʭʜʦʟ:
3-ʥʤʡʴʧʣʱʟ ʦʩʭʣʤʟ ʥʦʛʦʱʘʖʨʛʡʲ ʬʛʥʞ
ɿʖʨʩʥʩʖ:
50 ɪʭ
60 ɪʭ
ɿʖʨʩʥʩʖ ʘʧʖʰʜʤʟʶ ʡʥʢʜʤʮʖʩʥʙʥ
ʘʖʢʖ: ʥʗ/ʣʟʤ
1500
-
ɭʣʡʥʨʩʳ ʩʥʦʢʟʘʤʥʙʥ ʗʖʡʖ:
327 (86,4)
ʢ (ʙʖʢʢʥʤ ɹʀɧ)
ɸʖʨʬʥʛ ʩʥʦʢʟʘʖ: ʢ/ʮ
(ʙʖʢʢʥʤ ɹʀɧ/ʮʖʨ)
(ʦʧʟ 100-ʦʧʥʭʜʤʩʤʥʠ ʤʖʙʧʪʞʡʜ)
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ
23,4 (6,2)
-
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
26,2 (6,9)
-
ɷʧʜʛʢʖʙʖʜʣʲʜ ʥʦʭʟʟ
FG Wilson ʦʧʜʛʢʖʙʖʜʩ ʧʖʞʤʥʥʗʧʖʞʤʥʜ ʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʥʜ ʥʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʜ
ʛʢʶ ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʶ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʤʲʬ ʪʨʩʖʤʥʘʥʡ ʦʥʩʧʜʗʤʥʨʩʶʣ ʘ ʴʤʜʧʙʟʟ.
ɶʦʭʟʟ:
 ɬʥʧʖʗʥʩʡʖ ʛʢʶ ʨʜʧʩʟʫʟʡʖʭʟʟ ɭɹ
 ɸʖʞʤʥʥʗʧʖʞʤʲʜ ʯʪʣʥʦʥʙʢʥʰʖʵʰʟʜ ʡʥʝʪʬʟ
 ɬʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʲʜ ʨʟʨʩʜʣʲ ʖʘʖʧʟʠʤʥʠ ʨʟʙʤʖʢʟʞʖʭʟʟ ʟ ʥʩʡʢʵʮʜʤʟʶ
 ɸʖʞʢʟʮʤʲʜ ʦʥ ʪʧʥʘʤʵ ʯʪʣʖ ʙʢʪʯʟʩʜʢʟ
ɬʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʪʵ ʟʤʫʥʧʣʖʭʟʵ ʥ ʨʩʖʤʛʖʧʩʤʥʣ ʟ ʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʥʣ
ʥʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʟ ʛʢʶ ʛʖʤʤʥʙʥ ʦʧʥʛʪʡʩʖ ʣʥʝʤʥ ʦʥʢʪʮʟʩʳ ʪ ʣʜʨʩʤʥʙʥ
ʛʟʨʩʧʟʗʳʵʩʥʧʖ ʟʢʟ ʤʖ ʨʖʠʩʜ www.FGWilson.com.
ɸʖʞʣʜʧʲ ʟ ʣʖʨʨʥʘʲʜ ʦʖʧʖʣʜʩʧʲ
ɬʢʟʤʖ,
ʀʟʧʟʤʖ,
ɩʲʨʥʩʖ,
ɹʪʬʖʶ ʣʖʨʨʖ,
ʣʣ (ʛʵʠʣʲ)
ʣʣ (ʛʵʠʣʲ)
ʣʣ (ʛʵʠʣʲ)
ʡʙ (ʫʪʤʩ)
ɴʖʨʨʖ ʨ
ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʥʤʤʲʣʟ
ʝʟʛʡʥʨʩʶʣʟ,
ʡʙ (ʫʪʤʩ)
2450 (96,5)
1010 (39,8)
1645 (64,8)
1469 (3239)
1490 (3285)
ɹʪʬʖʶ ʣʖʨʨʖ = ʨ ʣʖʨʢʥʣ
ɴʖʨʨʖ ʨ ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʥʤʤʲʣʟ ʝʟʛʡʥʨʩʶʣʟ = ʨ ʣʖʨʢʥʣ ʟ ʥʬʢʖʝʛʖʵʰʜʠ ʝʟʛʡʥʨʩʳʵ
ɽʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ ʘ ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʟ ʨ ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 ʟ NEMA
MG-1.22. ɷʥʡʖʞʖʤʤʖʶ ʤʖ ʟʢʢʵʨʩʧʖʭʟʟ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʤʖʶ ʪʨʩʖʤʥʘʡʖ ʣʥʝʜʩ ʘʡʢʵʮʖʩʳ
ʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʥʜ ʥʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʜ, ʦʥʨʩʖʘʢʶʜʣʥʜ ʦʥ ʥʩʛʜʢʳʤʥʣʪ ʞʖʡʖʞʪ.
ɺʜʬʤʟʮʜʨʡʟʜ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ
ɩʥʞʛʪʯʤʲʜ ʨʟʨʩʜʣʲ
ɿʟʨʢʥ / ʧʖʨʦʥʢʥʝʜʤʟʜ ʭʟʢʟʤʛʧʥʘ:
6 / ʆʵʚʣʱʟ
ɺʟʦ ʘʥʞʛʪʯʤʥʙʥ ʫʟʢʳʩʧʖ:
ɾʟʡʢ:
4-ʨʖʠʨʣʱʟ
ɷʥʩʥʡ ʘʥʞʛʪʬʖ ʙʥʧʜʤʟʶ:
ʣ³/ʣʟʤ (ʡʪʗ. ʫʩ/ʣʟʤ)
ɬʟʖʣʜʩʧ ʭʟʢʟʤʛʧʖ / ʬʥʛ ʦʥʧʯʤʶ:
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
ʧ ʨʩʦʗʤʣʖʚʚʩʘʤʢ ʞ
ʞʣʨʛʦʠʩʡʛʦʤʢ
ɹʟʨʩʜʣʖ ʘʦʪʨʡʖ:
ɹʟʨʩʜʣʖ ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ:
ɸʤʚʖ
ɺʟʦ ʪʦʧʖʘʢʜʤʟʶ:
ʓʡʛʠʨʦʤʣʣʱʟ
ɲʢʖʨʨ ʪʦʧʖʘʢʜʤʟʶ:
ISO 8528 G2
ʢ (ʙʖʢʢʥʤʲ ɹʀɧ)
9,0 (318)
-
5,0 (20,1)
-
50 ɪʭ
60 ɪʭ
26,0 (6,9)
-
ʌʛʣʨʦʤʗʛʜʣʱʟ
ɷʜʧʜʛʖʮʖ ʩʜʦʢʖ ʥʬʢʖʝʛʖʵʰʜʠ ʝʟʛʡʥʨʩʟ ʟ ʣʖʨʢʪ:
ʅʢʜʡʩʧʥʥʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʜ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ:
ʡɩʩ (ʗʧʟʩʖʤʨʡʖʶ ʩʜʦʢʥʘʖʶ ʜʛʟʤʟʭʖ/ʣʟʤ)
ɵʖʦʧʶʝʜʤʟʜ / ʞʖʞʜʣʢʜʤʟʜ
12/ʄʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʱʟ
ɯʖʧʶʛʤʥʜ ʪʨʩʧʥʠʨʩʘʥ ʛʢʶ
ʖʡʡʪʣʪʢʶʩʥʧʖ, ɧ
27
ɴʖʨʨʖ: ʡʙ (ʫʪʤʩ)
-
ɺʟʦ ʤʖʨʥʨʖ ʨʟʨʩʜʣʲ ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ:
0,00 (0)
ɴʥʣʜʤʩ ʟʤʜʧʭʟʟ: ʡʙ/ʣ² (ʫʪʤʩ/ʛʵʠʣ²)
ɴʖʡʨ. ʥʙʧʖʤʟʮʜʤʟʜ ʞʖʗʥʧʖ ʘʥʞʛʪʬʖ
ʙʥʧʜʤʟʶ: ʡɷʖ (ʛ.ʘʥʛ.ʨʩ.)
ɭʣʡʥʨʩʳ ʨʟʨʩʜʣʲ ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ:
6,5 (396,0)
ɸʖʗʥʮʟʠ ʥʗʱʜʣ: ʢ (ʡʪʗ. ʛʵʠʣ)
-
ɹʟʨʩʜʣʖ ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ
17:1
ɹʩʜʦʜʤʳ ʨʝʖʩʟʶ:
60 ɪʭ
ʇʤ ʧʢʛʣʣʱʢ ʳʡʛʢʛʣʨʤʢ
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ
105.0 (4.1) / 125.0 (4.9)
ʣʣ (ʛʵʠʣ)
50 ɪʭ
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ
-
-
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
0,0 (0)
-
ɷʜʧʜʛʖʮʖ ʩʜʦʢʖ ʘ ʣʥʩʥʧʤʲʠ ʥʩʨʜʡ: ʦʜʧʜʛʖʮʖ ʩʜʦʢʖ ʥʩ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ
- ɹʪʬʖʶ ʣʖʨʨʖ
665 (1466)
- ɴʖʨʨʖ ʨ ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʥʤʤʲʣʟ
ʝʟʛʡʥʨʩʶʣʟ
675 (1488)
ʟ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʖ, ʡɩʩ (ʗʧʟʩʖʤʨʡʖʶ ʩʜʦʢʥʘʖʶ ʜʛʟʤʟʭʖ/ʣʟʤ)
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
ɵʖʙʧʪʞʡʖ ʤʖ ʘʜʤʩʟʢʶʩʥʧ ʨʟʨʩʜʣʲ
4,0 (5,4)
ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ: ʡɩʩ (ʢ.ʨ.)
ɶʬʢʖʝʛʖʵʰʟʠ ʦʥʩʥʡ ʘʥʞʛʪʬʖ, ʦʧʥʬʥʛʶʰʟʠ
156,0 (5509)
ʮʜʧʜʞ ʧʖʛʟʖʩʥʧ: ʣ³/ʣʟʤ (ʡʪʗ. ʫʪʩ/ʣʟʤ)
ɺʜʬʤʟʮʜʨʡʟʜ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ
50 ɪʭ
60 ɪʭ
ɿʖʨʩʥʩʖ ʘʧʖʰʜʤʟʶ ʡʥʢʜʤʮʖʩʥʙʥ ʘʖʢʖ:
1500
-
ʥʗ/ʣʟʤ
ɷʥʢʤʖʶ ʣʥʰʤʥʨʩʳ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ: ʡɩʩ (ʢ.ʨ.)
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ
107,0 (143,0)
-
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
115,0 (154,0)
-
ɹʧʜʛʤʜʜ ʴʫʫʜʡʩʟʘʤʥʜ ʩʥʧʣʥʞʤʥʜ
ʛʖʘʢʜʤʟʜ: ʡɷʖ (ʫʪʤʩ/ʡʘ. ʛʵʠʣ)
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
ɩʤʜʯʤʜʜ ʥʙʧʖʤʟʮʜʤʟʜ ʥʬʢʖʝʛʖʵʰʜʙʥ
ʦʥʩʥʡʖ ʘʥʞʛʪʬʖ: ɷʖ (ʘ H2O)
-
125 (0,5)
-
ɸʖʨʨʮʟʩʖʤ ʛʢʶ ʧʖʗʥʩʲ ʦʧʟ ʩʜʣʦʜʧʖʩʪʧʜ ʥʡʧʪʝʖʵʰʜʙʥ ʘʥʞʛʪʬʖ ʛʥ 50°C (122°F).
ɯʤʖʮʜʤʟʶ ʤʥʣʟʤʖʢʳʤʥʠ ʣʥʰʤʥʨʩʟ ʦʧʟ ʥʦʧʜʛʜʢʜʤʤʲʬ ʪʨʢʥʘʟʶʬ ʣʥʝʤʥ
ʪʩʥʮʤʟʩʳ ʪ ʛʟʢʜʧʖ FG Wilson ʘ ɩʖʯʜʠ ʨʩʧʖʤʜ.
ɹʟʨʩʜʣʖ ʨʣʖʞʡʟ
1318,0 (191,2)
-
1417,0 (205,5)
-
ɺʟʦ ʣʖʨʢʶʤʥʙʥ ʫʟʢʳʩʧʖ:
ɭʣʡʥʨʩʳ ʨʟʨʩʜʣʲ ʨʣʖʞʡʟ:
ʇ ʝʖʙʤʣʠʤʟ ʥʦʞʢʛʧʞ, ʥʤʡʣʤʥʤʨʤʭʣʱʟ
16,0 (4,2)
ʢ (ʙʖʢʢʥʤ ɹʀɧ)
-
ɷʥʛʛʥʤ ʡʖʧʩʜʧʖ: ʢ (ʙʖʢʢʥʤ ɹʀɧ)
15W-40 CF4
ɺʟʦ ʣʖʨʢʖ:
ɶʬʢʖʝʛʜʤʟʜ ʣʖʨʢʖ:
ɺʥʦʢʟʘʤʖʶ ʨʟʨʩʜʣʖ
ɺʟʦ ʩʥʦʢʟʘʤʥʙʥ ʫʟʢʳʩʧʖ:
Spin On
ɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʣʲʠ ʘʟʛ ʩʥʦʢʟʘʖ:
Class A2 Diesel ʟʢʟ BSEN590
ɸʤʚʖ
ɩʲʬʢʥʦʤʖʶ ʨʟʨʩʜʣʖ
ɸʖʨʬʥʛ ʩʥʦʢʟʘʖ, ʢ/ʮ (ʙʖʢʢʥʤʥʘ ɹʀɧ/ʮʖʨ)
110%
100%
75%
50%
ɵʖʙʧʪʞʡʖ
ɵʖʙʧʪʞʡʖ
ɵʖʙʧʪʞʡʖ
ɵʖʙʧʪʞʡʖ
50 ɪʭ
26,2 (6,9)
23,4 (6,2)
17,6 (4,6)
12,1 (3,2)
60 ɪʭ
-
-
-
-
ɶʨʤʥʘʤʥʠ
-
50 ɪʭ
60 ɪʭ
6,0 (1,8)
-
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ
-
-
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
21,4 (756)
-
ɴʖʡʨ. ʛʥʦʪʨʩʟʣʥʜ ʦʧʥʩʟʘʥʛʖʘʢʜʤʟʜ:
ʡɷʖ (ʘ Hg)
ɷʥʩʥʡ ʘʲʬʢʥʦʤʲʬ ʙʖʞʥʘ:
ʣ³/ʣʟʤ (ʡʪʗ. ʫʩ/ʣʟʤ)
ɺʜʣʦʜʧʖʩʪʧʖ ʘʲʬʢʥʦʤʲʬ ʙʖʞʥʘ: °C (°F)
100%
75%
50%
ɵʖʙʧʪʞʡʖ
ɵʖʙʧʪʞʡʖ
ɵʖʙʧʪʞʡʖ
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ
-
-
50 ɪʭ
26,2 (6,9)
19,9 (5,3)
14,9 (3,9)
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
-
-
60 ɪʭ
-
-
-
ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ
(ʦʧʟ ʟʨʦʥʢʳʞʥʘʖʤʟʟ ʛʟʞʜʢʳʤʥʙʥ ʩʥʦʢʟʘʖ ʨ ʪʛʜʢʳʤʥʠ ʦʢʥʩʤʥʨʩʳʵ 0,85,
ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʵʰʜʙʥ ʨʩʖʤʛʖʧʩʪ BS2869, ʡʢʖʨʨ A2)
ɽʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʖ
ɸʖʗʥʮʟʜ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʖ
Marelli
ɰʞʙʥʩʥʘʟʩʜʢʳ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʖ ʛʢʶ FG Wilson:
MJB 225 LA4
ɴʥʛʜʢʳ:
ɲʥʢʟʮʜʨʩʘʥ ʦʥʛʯʟʦʤʟʡʥʘ:
ɲʢʖʨʨ ʟʞʥʢʶʭʟʟ:
50
H
ɼʥʧʣʖ ʨʟʙʤʖʢʖ IEC = THF:
2.0%
ɹʟʨʩʜʣʖ ʘʥʞʗʪʝʛʜʤʟʶ:
ɧʘʩʥʣʖʩʟʮʜʨʡʖʶ ʧʜʙʪʢʟʧʥʘʡʖ
ʤʖʦʧʶʝʜʤʟʶ:
ɷʥʛʖʘʢʜʤʟʜ ʦʥʣʜʬ ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʜʩ
ʨʩʖʤʛʖʧʩʪ ɭɹ EN61000-6
ɸʖʛʟʥʦʥʣʜʬʟ:
ɺʜʦʢʥʥʩʛʖʮʖ: ʡɩʩ (ʗʧʟʩʖʤʨʡʖʶ ʩʜʦʢʥʘʖʶ ʜʛʟʤʟʭʖ/ʣʟʤ)
ʎʉʃʈɾʆʄɸɶʃɾɻ
R238
ʅʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʥʤʤʲʜ
ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ
ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʖ:
2.0%
ɶʗʰʜʜ ʨʥʛʜʧʝʖʤʟʜ ʙʖʧʣʥʤʟʡ LL/LN:
IP23
ɲʢʖʨʨ ʙʜʧʣʜʩʟʮʤʥʨʩʟ:
+/- 0.5%
ɼʥʧʣʖ ʨʟʙʤʖʢʖ NEMA = TIF:
12
ɷʧʥʘʥʛʖ:
(ʪʨʩʖʤʥʘʟʘʯʟʠʨʶ ʧʜʝʟʣ)
2250
1
2/3 - M0
ɲʥʛ ʯʖʙʖ ʥʗʣʥʩʡʟ:
ɷʧʜʘʲʯʜʤʟʜ ʮʖʨʩʥʩʲ ʘʧʖʰʜʤʟʶ: ʥʗ/ʣʟʤ
ɸʜʙʪʢʟʧʥʘʡʖ ʤʖʦʧʶʝʜʤʟʶ:
- 50 ɪʭ
8,5 (483)
- 60 ɪʭ
-
50 ɪʭ
60 ɪʭ
415/240V
400/230V
380/220V
ɷʪʨʡʥʘʖʶ
ʣʥʰʤʥʨʩʳ* ʡɩɧ
277
257
232
ɵʖʙʧʪʞʥʮʤʖʶ
ʨʦʥʨʥʗʤʥʨʩʳ %
-
-
-
Xd
2,137
2,300
2,548
X'd
0,156
0,168
0,186
X"d
0,077
0,083
0,092
ɷʥʡʖʞʖʩʜʢʳ
ɹʥʦʧʥʩʟʘʢʜʤʟʜ: ʤʖ ʪʞʜʢ
ɻʡʖʞʖʤʤʥʜ ʨʥʦʧʥʩʟʘʢʜʤʟʜ ʥʩʤʥʨʟʩʨʶ ʡ ʥʨʤʥʘʤʥʣʪ ʧʜʝʟʣʪ.
* ɶʨʤʥʘʖʤʥ ʤʖ 30%-ʥʣ ʦʖʛʜʤʟʟ ʤʖʦʧʶʝʜʤʟʶ ʦʧʟ ʡʥʴʫʫʟʭʟʜʤʩʜ ʣʥʰʤʥʨʩʟ 0,6 ʟ ʦʧʟ ʨʟʨʩʜʣʜ ʘʥʞʗʪʝʛʜʤʟʶ SHUNT.
ɺʜʬʤʟʮʜʨʡʟʜ ʛʖʤʤʲʜ ʟ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ
ʦʧʥʟʞʘʥʛʟʩʜʢʳʤʥʨʩʟ 50 ɪʭ
ɵʖʦʧʶʝʜʤʟʜ
ɶʨʤʥʘʤʥʠ:
ɺʜʬʤʟʮʜʨʡʟʜ ʛʖʤʤʲʜ ʟ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ
ʦʧʥʟʞʘʥʛʟʩʜʢʳʤʥʨʩʟ 60 ɪʭ
ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ:
ʡɩɧ
ʡɩʩ
ʡɩɧ
ʡɩʩ
415/240V
115,0
92,0
125,0
100,0
400/230V
115,0
92,0
125,0
100,0
380/220V
115,0
92,0
125,0
100,0
ɵʖʦʧʶʝʜʤʟʜ
ɶʨʤʥʘʤʥʠ:
ʡɩɧ
ʡɩʩ
ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ:
ʡɩɧ
ʡɩʩ
ɶʗʰʟʜ ʨʘʜʛʜʤʟʶ
ɬʥʡʪʣʜʤʩʖʭʟʶ
ɷʥʢʤʲʠ ʡʥʣʦʢʜʡʩ ʧʪʡʥʘʥʛʨʩʘ ʦʥ ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʟ ʟ ʩʜʬʥʗʨʢʪʝʟʘʖʤʟʵ ʟ ʨʬʜʣ ʴʢʜʡʩʧʟʮʜʨʡʟʬ ʨʥʜʛʟʤʜʤʟʠ.
ɹʩʖʤʛʖʧʩʲ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʤʥʠ ʪʨʩʖʤʥʘʡʟ
ɶʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʜ ʥʩʘʜʮʖʜʩ ʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ ʨʢʜʛʪʵʰʟʬ ʨʩʖʤʛʖʧʩʥʘ: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.
ɲʥʣʦʖʤʟʶ FG Wilson ʟʣʜʜʩ ʨʜʧʩʟʫʟʡʖʩ ISO 9001.
ɪʖʧʖʤʩʟʶ
ɪʖʧʖʤʩʟʶ ʤʖ ʥʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʜ, ʴʡʨʦʢʪʖʩʟʧʪʵʰʜʜʨʶ ʘ ʥʨʤʥʘʤʥʣ ʧʜʝʟʣʜ, ʨʥʨʩʖʘʢʶʜʩ ʥʛʟʤ ʙʥʛ. ɪʖʧʖʤʩʟʶ ʤʖ ʥʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʜ, ʡʥʩʥʧʥʜ ʴʡʨʦʢʪʖʩʟʧʪʜʩʨʶ ʘ
ʧʜʞʜʧʘʤʥʣ ʧʜʝʟʣʜ ʟ ʛʢʟʩʜʢʳʤʥʨʩʳ ʧʖʗʥʩʲ ʘ ʙʥʛ ʡʥʩʥʧ ʥʙʥ ʥʙʧʖʤʟʮʜʤʥ 500 ʮʖʨʖʣʟ, ʨʥʨʩʖʘʢʶʜʩ ʛʘʖ ʙʥʛʖ. ɨʥʢʜʜ ʦʥʛʧʥʗʤʪʵ ʟʤʫʥʧʣʖʭʟʵ ʥ ʛʜʠʨʩʘʟʟ
ʙʖʧʖʤʩʟʟ ʣʥʝʤʥ ʦʥʢʪʮʟʩʳ ʪ ʛʟʢʜʧʖ ʡʥʣʦʖʤʟʟ ʟʢʟ ʤʖ ʨʖʠʩʜ: FGWilson.com.
ɲʥʤʩʖʡʩʤʖʶ ʟʤʫʥʧʣʖʭʟʶ ʛʟʢʜʧʖ:
ɷʧʥʛʪʡʭʟʶ ʡʥʣʦʖʤʟʟ FG Wilson ʦʧʥʟʞʘʥʛʟʩʨʶ ʘ ʨʢʜʛʪʵʰʟʬ:
ɹʜʘʜʧʤʖʶ ɰʧʢʖʤʛʟʶ • ɨʧʖʞʟʢʟʶ • ɲʟʩʖʠ • ɰʤʛʟʶ • ɹʀɧ
FG Wilson (ʯʩʖʗ-ʡʘʖʧʩʟʧʖ ʘ ɹʜʘʜʧʤʥʠ ɰʧʢʖʤʛʟʟ) ʘʜʛʜʩ ʧʖʗʥʩʪ ʮʜʧʜʞ ʨʘʥʵ ɪʢʥʗʖʢʳʤʪʵ ɬʟʢʜʧʨʡʪʵ ɹʜʩʳ.
ɬʢʶ ʥʗʧʖʰʜʤʟʶ ʘ ʣʜʨʩʤʥʜ ʩʥʧʙʥʘʥʜ ʦʧʜʛʨʩʖʘʟʩʜʢʳʨʩʘʥ ʞʖʠʛʟʩʜ ʤʖ ʨʖʠʩ FG Wilson www.FGWilson.com.
FG Wilson ʶʘʢʶʜʩʨʶ ʩʥʧʙʥʘʥʠ ʣʖʧʡʥʠ ʡʥʣʦʖʤʟʟ Caterpillar (NI) Limited.
ɩ ʨʘʶʞʟ ʨ ʦʥʨʩʥʶʤʤʲʣ ʪʢʪʮʯʜʤʟʜʣ ʦʖʧʖʣʜʩʧʥʘ ʨʘʥʜʠ ʦʧʥʛʪʡʭʟʟ ʡʥʣʦʖʤʟʶ ʥʨʩʖʘʢʶʜʩ ʞʖ ʨʥʗʥʠ ʦʧʖʘʥ ʘʤʥʨʟʩʳ ʟʞʣʜʤʜʤʟʶ ʘ ʩʜʬʤʟʮʜʨʡʟʜ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ
ʗʜʞ ʦʧʜʛʘʖʧʟʩʜʢʳʤʥʙʥ ʥʦʥʘʜʰʜʤʟʶ.
F125-1/0814/RU
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа