close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Образовательная программа;doc

код для вставкиСкачать
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
проекту Закону України «Про основи
запобігання та боротьби з економічними
правопорушеннями і здійснення
фінансового контролю»
Київ 2014
1
Закон України «Про основи запобігання та боротьби з
економічними правопорушеннями і здійснення
фінансового контролю» визначає правові основи: функціонування системи державних органів, метою
якої є забезпечення економічної безпеки України і
захисту її фінансового потенціалу.
запобігання
та
боротьби
правопорушеннями,
з
економічними
здійснення фінансового контролю відповідно до
Закону України «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні»
2
Суб’єкти, які забезпечують економічну
безпеку держави
1. Верховна Рада України, Президент України, органи прокуратури України забезпечують
економічну безпеку держави в межах повноважень, визначених Конституцією України.
2. Кабінет Міністрів України забезпечує економічну безпеку держави в межах
повноважень, визначених Конституцією та законами України.
3. Центральний орган виконавчої влади що формує і реалізує державну політику у сфері
державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними
правопорушеннями (Далі ‐ СФР). 4. Національний банк України, Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму, інші державні органи забезпечують економічну
безпеку держави у межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на
їх основі нормативно‐правовими актами.
3
Завдання СФР
• запобігання вчиненню економічних правопорушень,
• організація і ведення боротьби з економічними
правопорушеннями для забезпечення економічної
безпеки України,
• захист
фінансового
потенціалу,
законних
фінансово-економічних
інтересів
держави,
територіальних громад, суб’єктів господарювання
усіх форм власності та прав громадян
• здійснення фінансового контролю
4
Підконтрольність та підзвітність СФР
 подає ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ звіт про свою
діяльність один раз на рік щодо виконання
цього закону
Служба фінансових розслідувань України
ПІДКОНТРОЛЬНА
 координується та спрямовується КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
5
Основні повноваження СФР розподілені
у трьох сферах:
• Формування та реалізація державної політики у
сфері державного фінансового контролю,
запобігання та боротьби з економічними
правопорушеннями
• Взаємодія з іншими державними органами,
підприємствами, установами, організаціями,
громадянами та міжнародне співробітництво
• Правотворча діяльність, методологічна робота
та статистика
(див. додатки 1-5)
6
Основні повноваження СФР щодо формування та реалізації
державної політики у сфері державного фінансового контролю,
запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями:
1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері державного
фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями
на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) здійснює окремі функції податкового, митного контролю відповідно до
Податкового кодексу України, Митного кодексу України, які визначаються завданнями,
покладеними на СФР;
3) приймає і реєструє заяви, повідомлення про економічні правопорушення,
віднесені законом до його компетенції;
4) проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також
досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо
відшкодування завданих державі збитків;
5) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні
правопорушення, віднесені до її компетенції;
6) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення,
накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом;
7) здійснює інші повноваження в цій сфері, визначені законом.
7
Основні повноваження СФР щодо взаємодії з іншими
державними органами, підприємствами, установами,
організаціями, громадянами та міжнародного співробітництва
1) безоплатно отримує інформацію від державних органів, окремих
громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності з питань, що належать до компетенції СФР;
2) має доступ в якості користувача до інформаційних систем
державних органів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів
України, самостійно створює інформаційні системи та веде
оперативний облік в обсязі і порядку, що визначається завданнями,
покладеними СФР;
3) розглядає запити, заяви і скарги фізичних та юридичних осіб з
питань, що належать до компетенції СФР;
4) здійснює інші повноваження в цій сфері, визначені законом.
8
Основні повноваження СФР щодо правотворчої
діяльності, методологічної роботи та статистики
1) бере участь у наукових дослідженнях та розробленні за їх
результатами державних програм та впроваджує у практичну
діяльність новітні соціально-правові та технічні механізми здійснення
фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними
правопорушеннями;
2) видає нормативно-правові акти у сфері запобігання та боротьби з
економічними правопорушеннями, державного фінансового контролю;
3) надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції СФР;
4) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері
охорони економічної безпеки держави, розробляє пропозиції щодо його
удосконалення та в установленому порядку подає їх на розгляд
Кабінету Міністрів України;
5) здійснює інші повноваження в цій сфері, визначені законом.
9
Голова центрального органу виконавчої влади
у сфері охорони економічної безпеки держави
10
Зміни до ст. 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (повноваження щодо складання протоколів про
адміністративні правопорушення за наступними статтями КУпАП)
Міністерство
доходів і зборів
України
Державна
фінансова
інспекція України
Міністерство
внутрішніх справ
України
Позбавляється частини повноважень
Над
аєть
ся ч
а
пов стина а
но в
н
аже алогіч
нь
них
Передає усі повноваження
их
н
ч
і
г
нало
а
а
н
асти ень
ч
я
с
аж
єть
в
а
о
д
н
а
в
Н
по
Залишаються повноваження
Державна служба
доходів і зборів
України
Служба
фінансових
розслідувань
України
Міністерство
внутрішніх справ
України
Див. додатки №№ 1-2
11
Зміни до ст. 216 Кримінального процесуального
кодексу України (підслідність)
Міністерство
доходів і
зборів
України
Позбавляється повноважень
чн
ю
л
к
о ви
д
я
с
ь
а єт у
д
е
е р о р г ан
п
і
т
ос ності
н
до
д
я
і
с
л
д
і
ь
с
аєт гану
під підсл
д
а
е
н
ти
пер сті ор
і
т
Ч ас
с
но лідно
д
і
л
дс
дс
і
і
п
п
ї
на ивно
и
т
Міністерство
с
Ч а е рн а т
т
ал ь
внутрішніх
справ України
Залишаються повноваження
ої
Служба
фінансових
розслідувань
України
Міністерство
внутрішніх справ
України
Див. додатки №№ 3, 4
12
Встановлюються наступні категорії
осіб, які працюють в СФР:
Співробітник
Службовець
Працівник
13
Співробітник
‐ службова особа СФР, яка наділена
повноваженнями щодо здійснення
досудового розслідування чи оперативно‐
розшукових заходів та на яку
розповсюджується дія Закону України «Про
міліцію» та Положення про проходження
служби співробітниками цього органу
14
Службовець
‐ службова особа СФР, на яку
поширюється дія Закону України «Про
державну службу»
15
Працівник
‐ особа, яка перебуває в трудових
відносинах з СФР, до компетенції якої не
входять повноваження співробітників та
службовців цього органу
16
Соціальний, правовий захист та
відповідальність співробітників, службовців та працівників СФР
Правове становище
Правовий захист
Соціальний захист
Пенсійне
забезпечення
Правове становище
Співробітники і службовці є представниками
державного органу виконавчої влади, діють від імені
держави і перебувають під її захистом.
Керуються тільки законом. Ніхто інший, за винятком
уповноважених посадових осіб у передбачених законом
випадках, не має права втручатися в законну діяльність
співробітника і службовця.
18
Правовий захист
Збитки, завдані знищенням або пошкодженням
майна службовцю або співробітнику СФР чи його
територіальних органів або членам його сім’ї у зв’язку з
виконанням
ним
службових
обов’язків, відшкодовуються в установленому законом порядку в
повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету
з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
Образа службовця або співробітника СФР, опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають
виконанню покладених на нього завдань, тягнуть за
собою встановлену законом відповідальність.
19
Соціальний захист
На службовців СФР, крім передбачених цим Законом, поширюються права і соціальні гарантії, передбачені
Законом України «Про державну службу».
На співробітників СФР, крім передбачених цим
Законом, поширюються права і соціальні гарантії, передбачені Законом України "Про міліцію" та
Положенням про проходження служби в цьому органі. На працівників поширюються гарантії соціального
захисту, встановлені КЗпП України.
20
Пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення службовців здійснюється в
порядку та на умовах, передбачених ЗУ «Про державну
службу». Пенсійне забезпечення співробітників слідчих або
оперативних підрозділів СФР здійснюється в порядку та
на умовах, передбачених Законом «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби та
деяких інших осіб». На працівників поширюються гарантії пенсійного
забезпечення, встановлені КЗпП України.
21
Відповідальність співробітників та
службовців СФР
Співробітник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки
держави у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно
приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність згідно з
Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України або іншу передбачену законом
відповідальність.
Службовець, який порушив вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе
відповідальність у встановленому законом порядку.
Службовець, співробітник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони
економічної безпеки держави, який виконує свої обов’язки відповідно до наданих
законодавством повноважень, не несе відповідальності за завдані у зв’язку з виконанням
таких обов’язків збитки.
Шкода або збитки, завдані діями службовця, співробітника центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони економічної безпеки держави під час виконання ними посадових
обов’язків, відшкодовуються за рахунок держави.
Дії або рішення органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної
безпеки держави, його посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом
порядку.
22
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ
ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНИМИ
ПРАВОПОРУШЕННЯМИ І ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
СФР
Додаток 1















Повноваження у сфері протидії адміністративним правопорушенням
(Кодекс України про адміністративні правопорушення)
Стаття 51-2. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності
Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків
Стаття 162-1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
Стаття 162-2. Незаконне відкриття або використання за межами України
валютних рахунків
Стаття 163-12.Порушення умов видачі векселів
Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань
Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи
тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
Стаття 164-12.Порушення бюджетного законодавства
Стаття 164-14.Порушення законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти
Стаття 164-16.Зайняття забороненими видами господарської діяльності
Стаття 166-16.Незаконні дії у разі банкрутства
Стаття 166-17.Фіктивне банкрутство
Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація
фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів
Та інші
24
Зміни до ст. 255 КУпАП
Додаток 2
(повноваження щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за
наступними статтями КУпАП) Міністерство доходів і зборів
України
Державна служба доходів України
Статті 512, 1551, 1621, 1622, 16311634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616,
16617, 1724-1729, 1772 КУпАП
Статті 1551, 1631-1634, 16312, 164, 16416,
16616, 16617, 1724-1729 КУпАП
Державна фінансова інспекція
України
статті 16312, 16412, 16414
Міністерство внутрішніх справ України
ч. 1 ст. 44, ст. 441, 461, 462, 51, 512, 92, ч. 1 ст.
1061, ст. 1062, чч. 4, 7 ст. 121, чч. 3, 4 ст. 122, ст.
1222, 1224, 1225, чч. 2, 3 ст. 123, ст. 124, ч. 4 ст. 127,
чч. 1, 2 ст. 1271, ст. 130, ч.3 ст. 133, ст. 1351, ст.
136, ст. 139, ч. 4 ст. 140, ст. 148, 151, 152, 154, 155,
1552 - 1562, 159, 160, 162-1623, 164-16411,
16415, 16416, 1651, 1652, 16614-16618, 1724 - 1729,
173 - 1732, 174, ст. 1751, ст. 176, 177, 178 - 1811,
1813- 1852, 1854 - 1859, 186, 1861, 1863, 1865 187, 18828, 189 - 196, ст. 2041, 2061, 2126, 2127,
2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21220
51 2, 1 1
162 2, 55 , 162 1,
164, 1
77 2
16312, 16412, 16414
2
64 , 17 1
,
4
2 , 16 16 166
1 , 1626
6 , 1
2
1 6 5 1 6 4 , 1 6
,
164
Служба фінансових
розслідувань України
Статті 512, 1551, 1621, 1622,
16312, 164, 1642, 1645, 16412,
16414, 16416, 16616, 16617, 1772
КУпАП
Міністерство внутрішніх справ України
ч. 1 ст. 44, ст. 441, 461, 462, 51, 512, 92, ч. 1 ст. 1061, ст. 1062, чч. 4, 7 ст. 121, чч. 3, 4 ст. 122, ст. 1222, 1224, 1225, чч. 2, 3 ст. 123, ст. 124, ч. 4 ст. 127, чч. 1, 2 ст. 1271, ст. 130, ч.3 ст. 133, ст. 1351, ст. 136, ст. 139, ч. 4 ст. 140, ст. 148, 151, 152, 154, 155, 1552 ‐ 1562, 159, 160, 162‐1623, 164‐16411, 16415, 16416, 1651, 1652, 16614‐16618, 1724 ‐ 1729, 173 ‐
1732, 174, ст. 1751, ст. 176, 177, 178 ‐ 1811, 1813‐ 1852, 1854 ‐
1859, 186, 1861, 1863, 1865 ‐ 187, 18828, 189 ‐ 196, ст. 2041, 2061, 2126, 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21220
25
Повноваження у сфері протидії кримінальним правопорушенням
(Кримінальний кодекс України)
Додаток 3
№ Статті
Назва
№ Статті
Назва
Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної
Ст. 159-1
партії (блоку)
Ст. 212 Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
Ст. 176
Порушення авторського права і суміжних прав
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
Ст. 212-1 соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
Ст. 177
Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію
інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію
Ст. 213
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
Ст. 190
Шахрайство
Ст. 216
Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно
виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок
Ст. 191
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем
Ст. 219
Доведення до банкрутства
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним
Ст. 198
шляхом
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в
Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених
Ст. 199
грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного
збору чи голографічних захисних елементів
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими
Ст. 200 засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима,
обладнанням для їх виготовлення
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання
Ст. 203-1
та сировини для їх виробництва
Ст. 222
Шахрайство з фінансовими ресурсами
Ст. 203-2 Зайняття гральним бізнесом
Ст. 227
Ст. 192
Ст. 222-1 Маніпулювання на фондовому ринку
Ст. 223-1 Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів
Ст. 223-2 Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Ст. 224
Ст. 204
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування в тому числі
ввезення в Україну з метою збуту підакцизних товарів
Ст. 229
Ст. 205
Фіктивне підприємництво
Ст. 231
Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації
юридичної особи та фізичних осіб - підприємців
Ст. 209 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію
Ст. 209-1 легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи
Ст. 210 надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх
перевищенням
Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або
Ст. 211
збільшують витрати бюджету всупереч закону
Ст. 205-1
Ст. 232
Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів
Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України)
небезпечної продукції
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення походження товару
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що
становлять комерційну або банківську таємницю
Розголошення комерційної або банківської таємниці
Ст. 232-1 Незаконне використання інсайдерської інформації
Ст. 232-2 Приховування інформації про діяльність емітента
Ст. 233
Незаконна приватизація державного, комунального майна
Ст. 358
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання
26
підроблених документів, печаток, штампів
Зміни до ст. 216 КПК України Додаток 4
(підслідність)
Альтернативна підслідність для всіх
Служба фінансових
органів: статті 2091, 384, 385, 386, 387, 388, 396 КК України
розслідувань України
Статті 204, 209, 212, 2121, 216, 219 КК
України України
Міністерство доходів і
зборів України
Альтернативна підслідність
Міндоходів: ст.ст. 192, 200, 205,
222, 2221, 358 КК України
Міністерство внутрішніх справ
України
Слідчі органів внутрішніх справ
здійснюють досудове розслідування
кримінальних правопорушень,
передбачених законом України про
кримінальну відповідальність, крім тих,
які віднесені до підслідності інших
органів досудового розслідування
204, 209, 212,
2121, 216, 219
1
22
2
,
2
2
205, 2
Статті 1591, 176, 177, 199, 2031,
2032, 204, 205, 2051, 209, 210, 211,
212, 2121, 213, 216, 219, 222, 2221,
2231, 2232, 224, 227, 229, 231, 232,
2321, 2322, 233 ККУ
,
10 9,
2
1,
2
192, 200, 358
05 7, 2
2
, 2
05 4, 2
2
2,
2
3 2 , 2 33
0
2
1 , 2 23 2 ,
2
2
3
1
, 3
0
, 2 223 21 , 2
9
9 1, 3
, 1 222 2, 2
7
3
17 ,
6- 222 1, 2
7
1 , 1 3,
23
1
198
9
,
2
1
5
,
1 11
, 19
0
2
9
1
Альтернативна
підслідність для
СФР: статті 190,
191, 192, 198, 200,
358, КК України
Міністерство внутрішніх справ
України
Слідчі органів внутрішніх справ
здійснюють досудове
розслідування кримінальних
правопорушень, передбачених
законом України про кримінальну
відповідальність, крім тих, які
віднесені до підслідності інших
органів досудового 27
розслідування
Додаток 5
Інші повноваження, крім передбачених Законом України «Про
основи запобігання та боротьби з економічними
правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»
28
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа