close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Всесвітня історія.
10 клас.
Урок № 1.
Вступ
Презентація підготовлена
Кременчуцькою С.В., учителем
історії Кремінської ЗОШ
I-III ступенів № 4
О сновні
цінності
та здобу тки
індустріальної
цивілізації .
Людство
у 1900- 1939 рр.
Робота з термінами та
поняттями
Історія Новітнього часу —
період всесвітньої історії після історії
Нового часу, що охоплює події, які
відбувалися у світі у ХХ — на
початку ХХІ ст.
Цивілізації
У XX ст. продовжувався
бурхливий розвиток
індустріальної цивілізації.
Вона прийшла на зміну
аграрній, зумовила панування
машинного виробництва й
істотне поглиблення поділу
праці. Вивела Європу в лідери
світового розвитку, а згодом
високо піднесла роль США
Працюємо з поняттями
Індустріалізація –
процес створення великого машинного
виробництва в усіх галузях народного
господарства, насамперед у
промисловості,
і перетворення на цій основі аграрної
країни (або окремих її регіонів)
на індустріальну
Індустріальне суспільство
Термін впровадив А. Сен – Симон.
Замінює традиційне, аграрне
суспільство.
Наприкінці 20 століття індустріальне
суспільство переходить у
постіндустріальне
Індустріальне суспільство
( промислове суспільство) – стадія розвитку
суспільства, що характеризується:
• поширенням великого машинного
виробництва;
• зростанням міст та їх значення;
• утвердження ринкової економіки;
• становлення демократії, громадянського
суспільства і правової держави
Характерні ознаки індустріального
суспільства
O створення індустріальної системи
господарства;
O прискорення процесів урбанізації,
пролетаризації, соціального розшарування
суспільства;
O концентрація виробництва і капіталу,
створення монополій;
O злиття банківського капіталу з
промисловим, виникнення фінансової
олігархії;
O вивезення капіталу;
• утворення міжнародних
монополістичних союзів;
• широке використання досягнень
науково-технічного прогресу;
• зростання ролі держави в регулюванні
економічних, соціальних і політичних
процесів;
• поява методів державномонополістичного регулювання;
• парламентський устрій, втілення
принципу розподілу влад;
• зміна психології людини і світоглядних
цінностей в дусі підприємництва
Світове
промислове
виробництво
з 1871 до 1913
р. зросло
майже в 5
разів.
Обсяг
торгівлі —
в 4 рази
Швидкими
темпами
відбувалась
концентрація
капіталу й
виробництва,
створювалися
монополії
різного типу
1907 рік – угода про
поділ світового ринку і
співробітництво між
монополіями «Загальною
електричною
компанією» (США) та
«Загальним товариством
електрики» (Німеччина).
Фінансові групи —
Дж. Рокфеллера і
Ротшільдів — поділили
між собою «гасовий
ринок світу»
Соціально-економічний розвиток
За соціально-економічним
розвитком країни, в яких на
початку XX ст. відбувався
процес індустріалізації,
умовно поділяють на три
групи («ешелони»):
1 групу очолювали Англія,
Франція, США;
2 - країни Центральної і
Південно-Східної Європи,
Іспанія, Росія;
3 - держави Латинської
Америки, Азії й Африки
Соціально – економічний
розвиток
O поліпшення матеріального
O
O
O
O
O
становища людей;
розбудова міст;
зведення багатоповерхівок;
швидкі та зручні технічні засоби
передачі інформації;
удосконалення автомобілів,
пароплавів;
поширення мережі залізниць
Працюємо з джерелом
Мовою цифр
документ, сторінка 5 підручника
Щупак І.Я., Морозова Л.В.
Всесвітня історія: підруч. Для 10
кл. ЗНЗ.-Запоріжжя: Прем'єр,
2010.
Соціальна структура зазнала
докорінних змін
Серед промисловців і підприємців
виділилася «фінансова олігархія»,
яка стала значною впливовою силою в
політичному житті й виробленні державного
курсу.
За ними йшли представники колишніх
могутніх аристократичних родів, що зберегли
свої багатства і вплив.
Разом ці дві групи складали еліту
суспільства
Робота з термінами та
поняттями
Олігархія - політична система,
за якої реальна політика,
фінансова та інша влада
належить
невеликій
групі
людей (олігархам)
Новим явищем стало формування
середнього класу
(середні й дрібні підприємці, чиновники, творча і
технічна інтелігенція, високооплачувані робітники —
усі ті, кому в разі соціальних заворушень було що
втрачати). Від нього стала залежати внутрішня
стабільність суспільства.
Мали свій бізнес, справу чи високооплачувану
державну службу, були зацікавлені в проведенні
такої внутрішньої політики, яка б унеможливила
соціальні заворушення.
Цей прошарок суспільства на початку століття
складав основну масу виборців
Ширше
використовується
наймана праця —
тепер вона охоплює
не лише виробництво,
а й будівництво,
транспорт, сферу
послуг, сільське
господарство тощо.
У 1914 р. чисельність
світового
пролетаріату
становила
30 млн. чоловік
Робота з термінами та
поняттями
Класи - великі соціальні групи,
які відрізняються за своєю
роллю в усіх сферах
життєдіяльності суспільства,
що формуються і функціонують
на підставі своїх основних
соціальних інтересів
Робота з термінами та
поняттями
Емансипація - звільнення від
залежності, скасування обмежень
тощо. Емансипація жінок — рух за
надання їм рівних із чоловіками
прав у суспільному, трудовому та
сімейному житті
Демографічна ситуація
Протягом XX ст.
населення країн
Америки й Африки
зростало
швидкими
темпами. На кінець
XIX ст. населення
нашої планети
становило близько
1 млрд 300
млнчоловік
Мовою цифр
Демографічна ситуація
Підручник
стор.7
Демографічний «портрет» людства на
початку ХХ ст.
Таблиця
стор. 6 підручника
Політичне життя
У політичному устрої
простежувались дві
тенденції — розвиток
держав унітарного та
федеративного типу.
Абсолютних монархій
на європейському
континенті на зламі
століть майже не
залишилось.
Парламентський режим
встановився і в
республіках, і в
конституційних
монархіях
Працюємо з поняттями
Тоталітаризм
(від латин. «увесь, цілий») —
форма правління, за якої
державна влада деспотично
контролює всі сфери життя
суспільства — економіку,
мистецтво, приватне життя
громадян тощо
Ознаки тоталітаризму
• зосередження державної влади в руках певної групи
(найчастіше політичної партії), яка править монопольно;
•
жорстке централізоване регулювання економіки й політики,
засобів масової інформації, системи освіти й культури;
• наявність однієї чітко сформульованої панівної ідеології;
• поглинання особистості колективом і повне
підпорядкування особистих інтересів суспільним (фактично
інтересам держави);
• утримання контролю над суспільством за допомогою
розгалуженого репресивного апарату й терору;
• культ особи лідера («вождя»)
За своєю сутністю тоталітаризм був
протилежністю демократизму й
гуманізму
демократичний шлях:
 процес подальшого розвитку ринкової економіки;
 ліберальної демократії;
 зміцнення
держави
громадянського суспільства і правової
На початку XX ст. політична карта світу зазнала значних
змін. Невелика група економічно найбільш розвинених
країн завершила колоніальний поділ світу
На відміну від Європи, на Азійському
й Африканському континентах
народи зберігали
традиційну цивілізацію.
Повторення життя предків вважалось
вищим смислом життя
Національно – визвольні
рухи
розпадалися
багатонаціональні імперії;
утворювалися нові незалежні
держави в Європі;
 активізувалися національні
рухи в Азії та Африці
Великі держави
почали утворення
союзів: у 1882 р. був
підписаний таємний
союзницький
договір між
Німеччиною,
Австро-Угорщиною
й Італією (Троїстий
союз),
їм протистояв
альянс Англії,
Франції і Росії Антанта (1907 p.)
Працюємо з поняттями
Глобальний (від латин.
«куля»)- той, що стосується
території всієї земної кулі,
всесвітній, всеохоплюючий
тощо
У першій половині ХХ ст.
відбувається зміна держав-лідерів
В XIX ст. провідною державою
світу була Велика Британія,
яку на початку XX ст. потіснила
Німеччина. В 1920-ті роки
остаточно утверджується
економічне лідерство США
Після Першої світової війни перед
світом відкрилися три перспективи
подальшого розвитку:
• розвиток ліберальної демократії,
• будівництво соціалізму
(комунізму),
• фашистська модернізація
Домашнє завдання
Опрацювати
стор. 5-10
Щупак І.Я., Морозова Л.В.
Всесвітня історія: підруч. Для
10 кл. ЗНЗ.-Запоріжжя:
Прем'єр, 2010.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа