close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку
розгляду справ про порушення порушення вимог законодавства, що
регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
та застосування санкцій»
1.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції
повідомляє про оприлюднення з 06 квітня 2015 року з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті
Міністерства юстиції України проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та
застосування санкцій» (далі – Проект).
2.
Проект спрямований на виконання вимог Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» та врегулювання питання щодо
застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу –
нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об'єднань і суб'єктів
господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають
послуги у рамках трудових правовідносин) за порушення ними вимог
законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3.
Поштова адреса розробника Проекту:
01001, м. Київ, вул. Городецького,13, Міністерство юстиції України.
Електронна адреса: [email protected]
3. Спосіб оприлюднення Проекту – розміщений на офіційній сторінці
Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.
4. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
щодо Проекту приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення.
5. Зауваження та пропозиції до Проекту фізичні та юридичні особи
можуть надавати через пошту або електронну пошту.
Директор Департаменту нотаріату
та фінансового моніторингу
«___»______________2015 р.
Т.В.Зусік
Про затвердження Порядку розгляду справ
про порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
та застосування санкцій
Відповідно до статей 14, 24 та 28 Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок розгляду справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та
застосування санкцій, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від
29 вересня 2010 року № 2340/5 «Про затвердження Порядку розгляду справ про
порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
застосування санкцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
29 вересня 2010 року за № 861/18156.
3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) подати
цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від
03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
4. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.),
начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
юстиції України – керівника апарату Іванченко О.П.
Міністр
Павло ПЕТРЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
____________________ № __________
ПОРЯДОК
розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду Міністерством юстиції
України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі (далі – управління юстиції) справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та
застосування санкцій (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу).
2. Терміни, які застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях,
наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).
3. Дія цього Порядку поширюється на нотаріусів, адвокатів, адвокатські
бюро та обʼєднання, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги
(за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин)
(далі – Суб’єкти), державне регулювання і нагляд за якими здійснюються
Мін’юстом відповідно до пункту 5 частини першої статті 14 Закону.
4. Факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу
виявляються посадовими особами Мін’юсту/управлінь юстиції під час
здійснення нагляду за діяльністю Суб’єктів, зокрема шляхом проведення
планових та позапланових перевірок.
5. За результатами перевірки членами робочої групи Мін’юсту/управління
юстиції складається акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення (далі – Акт перевірки).
6. Акт перевірки складається і підписується в останній день перевірки.
7. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням Суб’єкта та
його відокремлених підрозділів, які розташовані в різних адміністративнотериторіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного
виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу можуть
викладатися в різних Актах перевірок.
8. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне
виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу є дата
підписання Акта перевірки.
9.
У випадку, передбаченому пунктом 7 цього Порядку, датою
провадження у справі про порушення вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу є дата складання та підписання останнього Акта перевірки.
10. Акт перевірки Суб’єкта, документи, які підтверджують факти
порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, заперечення
до Акта перевірки (за наявності) та інші матеріали перевірки подаються для
розгляду та прийняття відповідного рішення комісією Мін’юсту/управління
юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у
сфері фінансового моніторингу (далі – Комісія Мін’юсту/управління юстиції).
11. Справа про порушення вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу розглядається за участю Суб’єкта, відносно якого розглядається
справа, чи його керівника та/або представника. Повноваження представника
Суб’єкта засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої
долучається до матеріалів справи.
12. Мін’юст/управління юстиції повідомляє Суб’єкта про дату та час
розгляду справи про порушення вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу не пізніше ніж за десять днів до дати її розгляду.
13. Повідомлення про розгляд справи про порушення вимог законодавства
у сфері фінансового моніторингу надсилається Суб’єкту рекомендованим
листом з повідомленням про вручення або доставляється нарочним з відміткою
про отримання на копії повідомлення.
14. Підставою для перенесення розгляду справи на іншу дату є
надходження до Мін’юсту письмового повідомлення про відсутність у Суб’єкта
можливості бути присутнім при розгляді справи з поважних причин (хвороба,
відрядження тощо) та клопотання про перенесення розгляду справи на іншу
дату. До повідомлення додається відповідний документ. Таке повідомлення
повинно надійти до Мін’юсту/управління юстиції не пізніше ніж за п’ять
робочих днів до початку розгляду відповідної справи.
15. За наявності обставин, передбачених пунктом 14 цього Порядку,
Комісія Мін’юсту/управління юстиції переносить розгляд справи, про що
повідомляє Суб’єкта з урахуванням вимог пунктів 12, 13 цього Порядку. При
цьому перебіг строків провадження у справі про порушення вимог
законодавства у сфері фінансового моніторингу призупиняється до дати
наступного розгляду справи за участю Суб’єкта чи його керівника та/або
представника.
16. Незʼявлення Суб’єкта та/або представника Суб’єкта, якщо про дату
розгляду справи вони були повідомлені у встановленому порядку (що
підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не
може бути підставою для відкладення розгляду справи.
17. Рішення про застосування санкцій за вчинене порушення приймається
Комісією Мін’юсту/управління юстиції.
18. За результатами розгляду матеріалів справи про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу,
Комісія Мін’юсту/управління юстиції у строк до шести місяців після
порушення провадження у справі приймає рішення про застосування санкцій до
Суб’єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється
відповідною постановою.
19. Підставами для закриття провадження у справі є:
1) установлення Комісією Мін’юсту/управління юстиції під час розгляду
справи факту відсутності порушень Суб’єктом вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу;
2) неприйняття Комісією Мін’юсту/управління юстиції рішення за
результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне
виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу протягом
строку, встановленого пунктом 17 цього Порядку.
20. Штрафні санкції за невиконання (неналежне виконання) Суб’єктом
вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу застосовуються у таких
випадках та розмірах:
1) за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів
(осіб) у випадках, передбачених законодавством, – у розмірі до 500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для Суб’єктів, які не є
юридичними особами, – у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян);
2) за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації
фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому
моніторингу, – у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(для Суб’єктів, які не є юридичними особами, – у розмірі до 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
3) за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або
подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у
випадках, передбачених законодавством, – у розмірі до 2000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для Суб’єктів, які не є
юридичними особами, – у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян);
4) за порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції
(операцій) – у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(для Суб’єктів, які не є юридичними особами, – у розмірі до 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
5) за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної
інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати
всі написані в них відомості, на запит Мінʼюсту/управління юстиції, необхідних
для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до
Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або
активи) – у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(для Суб’єктів, які не є юридичними особами, – у розмірі до 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
6) за порушення обовʼязків, встановлених законодавством у сфері
фінансового моніторингу та не зазначених в абзацах другому – шостому цього
пункту, – у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для
Суб’єктів, які не є юридичними особами, – у розмірі до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян).
21. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення
порушення та його наслідки.
22. У разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень,
вчинених Суб’єктом, до нього додатково може бути застосовано санкцію у
вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право
провадження певних видів діяльності.
23. Повторне (повторні) порушення Суб’єктом вимог законодавства у
сфері фінансового моніторингу, тобто порушення, вчинене протягом трьох
років після дня виявлення Мінʼюстом/управлінням юстиції аналогічного
порушення, за яке щодо Суб’єкта прийнято рішення про застосування
штрафних санкцій відповідно до Закону, тягне (тягнуть) за собою накладення
штрафу на Суб’єкта у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (для Суб’єктів, які не є юридичними особами, – у розмірі до 400
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
24. У разі порушення посадовою особою суб’єкта первинного фінансового
моніторингу (суб’єкта господарювання, що надає юридичні послуги) вимог
законодавства, що регулює діяльність у зазначеній сфері, Мінʼюст/управління
юстиції може відповідно до Закону прийняти рішення про застосування до
Суб’єкта санкції у вигляді тимчасового відсторонення такої посадової особи від
посади до усунення порушення.
25. Санкції до Суб’єктів застосовуються Мінʼюстом/управлінням юстиції
протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через
три роки з дня його вчинення.
26. У разі вчинення Суб’єктом двох або більше порушень (у тому числі
повторних порушень) вимог законодавства, що регулює діяльність у зазначеній
сфері, штрафні санкції накладаються в межах більшого розміру штрафу,
встановленого за вид порушення з числа вчинених.
27. Постанова про застосування штрафних санкцій набирає законної сили з
дати її прийняття.
28. Постанова про застосування штрафних санкцій або про закриття
провадження у справі вручається Суб’єкту (його уповноваженому
представнику)
або
надсилається
за
місцезнаходженням
Суб’єкта
рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше десяти
робочих днів з дня її винесення.
29. Постанова про застосування штрафних санкцій підлягає виконанню
Суб’єктом протягом пʼятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що
письмово повідомляється відповідно Мін’юст/управління юстиції.
30. Після перерахування суми штрафу Суб’єкт надсилає відповідно
Мін’юсту/управлінню юстиції копію квитанції або іншого платіжного
документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до
справи.
31. У разі невиконання Суб’єктом постанови про застосування штрафних
санкцій у встановлений строк постанова передається Мін’юстом/управлінням
юстиції до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.
32. Оскарження постанови про застосування штрафних санкцій
здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності
прийняття зазначеної постанови та не зупиняє виконання Суб’єктом
застосованої санкції.
Директор Департаменту нотаріату
та фінансового моніторингу
Т.В. Зусік
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій»
1.
Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Наказу «Про затвердження Порядку розгляду справ про
порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, та застосування санкцій» (далі – проект Наказу) розроблено з метою
забезпечення реалізації вимог статей 14, 24, 28 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).
2. Мета і шляхи її досягнення
Проектом Наказу пропонується затвердити Порядок розгляду справ про
порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, та застосування санкцій» (далі – Порядок).
1. Порядок визначає процедуру розгляду Міністерством юстиції
України, головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі (далі - управління юстиції) справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та
застосування санкцій (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу),
та застосування санкцій.
Дія Порядку пошириться на суб’єктів первинного фінансового
моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Міністерство
юстиції, а саме – нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об'єднань і
суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що
надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі – Суб’єкти).
Порядком врегульовані питання щодо оформлення фактів порушень
Суб'єктами вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, виявлених у
ході проведення Мін`юстом/управлінням юстиції перевірок, порядку
повідомлення Суб'єкта про розгляд справи про порушення ним вимог
законодавства у сфері фінансового моніторингу, підстав закриття провадження
у справі, порядку та розміру санкції за порушення вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу.
3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового
регулювання є:
Конституція України;
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація заходів, передбачених проектом Наказу, не потребує
матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект Наказу як регуляторний нормативно-правовий акт буде
направлено на погодження до Державної регуляторної служби України та
Державної служби фінансового моніторингу України.
6. Регіональний аспект
Проект Наказу не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць України.
7. Запобігання корупції
У проекті Наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза
не проводилась.
8. Громадське обговорення
З метою організації консультацій з громадськістю проект Наказу буде
розміщено на веб-сайті Мін’юсту.
9.
Позиція соціальних партнерів
Проект Наказу не стосується соціально-трудової сфери.
10. Прогноз результатів
Прийняття Наказу врегулює питання щодо оформлення результатів
перевірок діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу,
повідомлення Суб’єктів про розгляд справ про порушення вимог законодавства
у сфері фінансового моніторингу та застосування санкцій, розгляду справ про
порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення та застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового
моніторингу
Міністр
«____» ____________ 2015 року
Павло ПЕТРЕНКО
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу
Міністерства юстиції України
«Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, та застосування санкцій»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати
шляхом державного регулювання.
6 лютого 2015 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» (далі – Закон).
Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню
в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на
боротьбу з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї
масового знищення.
Згідно з частиною другою статті 5 Закону суб’єктами первинного
фінансового моніторингу, серед інших, є нотаріуси, адвокати, адвокатські
бюро та об’єднання, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги
(крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин) (далі – Суб’єкти).
Статтею 6 Закону встановлені, зокрема, обов’язки суб’єктів, серед яких
обов’язок забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта
(представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта,
забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, проводити оцінку ризиків своїх клієнтів тощо.
Законом встановлено, що нагляд за дотриманням суб'єктами вимог
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері
фінансового моніторингу) здійснюється Міністерством юстиції України (пункт
5 частини першої статті 14 Закону).
У зв’язку з цим та з метою реалізації вимог статті 24 Закону, якою
встановлена відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, Мін’юстом розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку
розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій» (далі –
проект Наказу), яким визначено процедуру розгляду Міністерством юстиції
України, головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі справ та застосування санкцій за порушення суб’єктами вимог
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
та/або
законодавства у сфері фінансового моніторингу.
2.
3.
2. Визначення цілей державного регулювання
Проект Наказу спрямований на виконання вимог Закону та врегулювання
питань щодо оформлення фактів порушень Суб'єктами вимог законодавства у
сфері
фінансового
моніторингу,
виявлених
у
ході
проведення
Мін`юстом/управлінням юстиції перевірок, порядку повідомлення Суб'єкта про
розгляд справи про порушення ним вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу, підстав закриття провадження у справі, порядку та розміру санкції
за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
4.
5.
6.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей
Обраний спосіб прийняття наказу Мін’юсту «Про затвердження
Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій» є
оптимальним способом досягнення цілей державного регулювання, оскільки,
розроблений з метою виконання вимог статтей 14, 24, 28 Закону.
Альтернативних способів запропонованому проекту Наказу немає.
Прийняття проекту Наказу врегулює порядок оформлення результатів
перевірок діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу,
повідомлення Суб’єктів про розгляд справ про порушення вимог законодавства
у сфері фінансового моніторингу та застосування санкцій.
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
7.
Проектом Наказу пропонується затвердити Порядок розгляду справ про
порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення та застосування санкцій (далі - Порядок).
Відповідно до Порядку буде визначено процедуру розгляду справ про
порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та
застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Порядком визначаються підстави закриття провадження у справі та
підстави застосування до Суб’єктів санкцій.
Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і
способів досягнення цілей оцінюється як високий.
8.
5. Обґрунтування можливості досягнення результатів прийняття
запропонованого регуляторного акта
Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта
відсутній.
Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових
матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.
Впровадження проекту Наказу надасть можливість належним чином
виконувати вимоги Закону в частині розгляду справ за невиконання (неналежне
виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та прийняття
відповідних рішень.
6.
Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного
акта
Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:
Об’єкт впливу
Витрати
Вигоди
Держава
Додаткових забезпечення сфери запобігання та
витрат не
протидії легалізації (відмиванню)
потребує
доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення
Громадяни
Дія акта не поширюється
Суб’єкти
господарювання,
які надають юридичні
послуги,
нотаріуси, адвокати
Додаткових виконання
вимог
Закону
та
витрат не
врегулювання порядку здійснення
потребує
фінансового моніторингу суб’єктами
первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання та нагляд за
діяльністю яких здійснює Мін’юст нотаріусів, адвокатів, адвокатських
бюро та об’єднань,
суб’єктів
господарювання,
що
надають
юридичні послуги (крім осіб, що
надають послуги в рамках трудових
правовідносин) щодо додержання
ними вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного
акта
Термін дії регуляторного акта необмежений, оскільки строк дії Закону,
на виконання якого розроблено цей регуляторний акт, необмежений у часі.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Показниками результативності регуляторного акта є встановлення
Мін`юстом/управлінням юстиції фактів порушення Суб'єктами вимог
законодавства у сфері фінансового моніторингу та оформлення результатів
перевірок.
Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу з
основних положень регуляторного акта – високий, оскільки проект Наказу
розміщено на офіційному веб-сайті Мін’юсту.
Проект Наказу поширюється на суб’єктів первинного фінансового
моніторингу, регулювання та нагляд за якими здійснює Мін’юст.
Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових
матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.
Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових коштів і
часу від суб’єктів первинного фінансового моніторингу,
пов'язаних з
виконанням вимог регуляторного акта.
Показниками результативності регуляторного акта є:
кількість виявлених порушень вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу;
кількість порушених Мін’юстом/управлінням юстиції справ про
порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
9. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись
шляхом аналізу статистичних даних за показниками, визначеними у восьмому
розділі Аналізу регуляторного впливу.
Для визначення результативності цього регуляторного акта послідовно
буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.
Базове відстеження буде проведене після набрання чинності цього
регуляторного акта.
Повторне відстеження буде здійснено через півтора року після набрання
чинності регуляторного акта.
Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається
здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності цього акта.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством юстиції
України (01001 м. Київ, вул. Городецького, 13, тел./факс 044- 486-94-38).
Міністр юстиції України
«____» ____________ 2015 року
Павло ПЕТРЕНКО
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа