close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«Затверджую»
Голова відбіркової комісії університету
______________________ М. І. Ступнік
«______» ________________ 2015 р.
ПРОГРАМА
фахового випробування для прийому на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
за напрямом підготовки 6.020202 Хореографія
Кривий Ріг
2015
2
Програма складена на основі програм шкільного курсу «Хореографія»,
програм спеціалізованих позашкільних мистецьких та середніх навчальних
закладів з профільних дисциплін напряму підготовки «Хореографія».
Програму склали:
1. Канд. філософ. наук, доцент О.І. Шрамко
/_________________/
2. Викладач Ю.В. Якуба
/_________________/
3. Викладач К.Ю. Маркіна
/_________________/
Узгоджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та
хореографічної підготовки
Протокол № 7 від «2» березня 2015 р.
Завідувач кафедри
канд. філософ. наук, доцент Шрамко О. І.
/___________/
(підпис)
Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту
Протокол №____ від «____» ____________ 2015 р.
Голова вченої ради Криворізького педагогічного інституту
доктор філософ. наук, професор Шрамко Я.В.
/___________/
(підпис)
3
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………..4
1.
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування….. 5
2.
Порядок проведення фахового випробування…………………... 5
3.
Завдання,
що
виносяться
на
фахове
випробування……………………………………………………………………. 6
4.
Критерії оцінювання завдання фахового випробування……….
5.
Рекомендована
література
для
підготовки
до
8
фахового
випробування……………………………………………………………… ……11
4
ВСТУП
Вступне випробування для абітурієнтів, що вступають до Криворізького
педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за
напрямом підготовки 6.020202 «Хореографія» проводиться у формі творчого
конкурсу.
Мета фахового випробування: визначення наявності хореографічних
здібностей, якісного рівня сформованості спеціальних знань, танцювальновиконавських і артистичних умінь та навичок абітурієнта, їх відповідності
вимогам навчально-виховного процесу у вищій школі.
Завдання
фахового
випробування:
встановлення
фактичної
відповідності рівня підготовки абітурієнтів, що вступають до вищого
навчального закладу за напрямом підготовки 6.020202 Хореографія
(факультет мистецтв) та можливості їх навчання у вищому навчальному
закладі.
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного
засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра вступники повинні
мати базову хореографічну підготовку, володіти початковими навичками
виконавської майстерності у будь-якому виді хореографії.
Характеристика змісту фахового випробування. Зміст програми
вступного випробування включає в себе знання, отримані абітурієнтами –
випускниками
загальноосвітніх
шкіл,
спеціалізованих
позашкільних
навчальних закладів (шкіл мистецтв, хореографічних гуртків при палацах
культури та ЦДЮТ), у межах програм шкільного курсу «Хореографія»,
програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних закладів з
профільних дисциплін напряму підготовки «Хореографія», предметом яких є
розвиток
танцювально-виконавських
потенційного абітурієнта.
та
артистичних
здібностей
5
1.
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ
ВИПРОБУВАННЯ.
На фахове випробування виносяться наступні дисципліни:
Класичний танець: разом з групою абітурієнт повинен показати
вправи класичного танцю біля станка та на середині залу. Абітурієнт повинен
бути технічно та фізично підготовлений до танцювальних вправ різного
характеру, чітко, ясно і зрозуміло виконувати всі поставлені задачі
викладача-хореографа. Показ вправ передбачає знання основних понять
класичного танцю та технічне володіння рухами групи battеments, рухами
групи ronds, temps lie, стрибками, півповороти, tours.
Етюдна форма роботи (домашнє завдання): абітурієнт повинен
виконати самостійно підготовлений танцювальний етюд (1,5-2 хв.) за
власним вибором у будь-якому стилі та жанрі хореографії.
2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне
«Хореографія»
випробування
(творчий
за
конкурс)
напрямом
проводиться
підготовки
у
формі
6.020202
групового
практичного показу екзерсису класичного танцю біля станка та на середині
залу, виконання танцювального етюду за власним вибором (домашнє
завдання).
Екзамен проводиться в два етапи:
1 етап – класичний танець (час на групове випробування – 2 години);
2 етап – етюдна форма роботи (час на одного абітурієнта – 5-7 хвилин).
Оцінка виставляється загальна.
Кількість членів предметної комісії на групу абітурієнтів – 3 особи.
6
3.
ЗАВДАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
Вправи класичного танцю біля станка
1.
Основні позиції ніг ( І, ІІ, ІІІ, ІV, V).
2.
Основні позиції рук ( І, ІІ, ІІІ, підготовче положення).
3.
DEMI PLIE та GRAND PLIE (по всім позиціям).
4.
BATTEMENT TENDU (з І та V позиції у всі напрямки).
5.
BATTEMENT TENDU JETE (з І та V позиції у всі напрямки).
6.
ROND DE JAMBE PAR TERRE (en dehors та en dedans).
7.
BATTEMENT FONDU (у всіх напрямках на 45°).
8.
BATTEMENT FRAPPE та DOUBLE BATTEMENT FRAPPE
(у всіх
напрямках на 45°).
9.
ROND DE JAMBE EN L’AIR (en dehors та en dedans).
10.
PETIT BATTEMENT (з акцентом вперед та назад).
11.
BATTEMENT RELEVE LENT (з І та V позицій на 90° у всі напрямки).
12.
BATTEMENTS DEVELOPPE (у всіх напрямках на 90°).
13.
GRAND BATTEMENT JETE (з І та V позицій у всі напрямки).
Вправи класичного танцю на середині залу
1.
Маленьке ADAGIO.
2.
BATTEMENT TENDU (з V позиції у всі напрямки в позах croise та
efface).
3.
BATTEMENT TENDU JETE (з V позиції у всі напрямки в позах croise
та efface).
4.
ROND DE JAMBE PAR TERRE (en dehors та en dedans).
5.
BATTEMENT FONDU (у всі напрямки на 45° в позах croise та efface).
6.
ROND DE JAMBE EN L’AIR (en dehors та en dedans).
7.
GRAND BATTEMENT JETE (з V позиції у всі напрямки в позах
croise та efface).
8.
PORT DE BRAS (І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI).
7
Allegro (стрибки)
1.
TEMPS SAUTE (стрибки з двох ніг на дві по І, ІІ, V позиції).
2.
CHANGEMENT DE PIED (стрибки з двох ніг з V позиції у V позицію).
3.
PAS ECHAPPE (стрибки з двох ніг в ІІ та IV позицію).
4.
PAS ASSAMBLE (стрибки з двох ніг на дві у всі напрямки).
5.
PAS JETE (стрибки з двох ніг на одну).
Півповороти, tours:
1.
Півповороти до станка та від станка по V позиції.
2.
TOURS EN DEHORS та EN DEDANS (з V позиції).
3.
TOUR CHAINES (по діагоналі).
Етюд (домашнє завдання) у будь-якому стилі та жанрі хореографії:
1.
класичний танець;
2.
народно-сценічний танець;
3.
бальний танець;
4.
модерн-танець;
5.
джаз-танець;
6.
contemporary dance;
7.
естрадний танець;
8.
масові та популярні форми танцю;
9.
індивідуальні пластичні рішення тощо.
8
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ
При
оцінюванні
вступного
творчого
конкурсу
з
хореографії
враховуються наступні критерії:
розвиненість танцювальних здібностей (природні данні, музикальність,

почуття ритму, здоровий суглобово-м’язовий апарат);
орієнтація в основних поняттях класичного танцю (позиції ніг, позиції

рук, plie, releve, port de bras, малі та великі пози croise, efface, ecarteе);
володіння технікою та манерою виконання рухів екзерсису класичного

танцю біля станка та на середині залу;
володіння засобами музично-образного розкриття характеру виконання

хореографічних pas;

виразність розкриття музично-хореографічного образу;

культура виконавської майстерності;

художній рівень виконання, артистизм.
Екзамени з класичного танцю та етюдної форми роботи оцінюється
кожний за 100-бальною шкалою, а їх сума не може перевищувати 200 балів.
Мінімальна сума балів для участі в конкурсі не повинна бути меншою, ніж 50
балів за один предмет, а мінімальна сумарна кількість балів – не менше ніж
100.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:
Екзерсис класичного танцю (показ вправ)

Початковий рівень (0-49 балів): абітурієнт не виконує екзаменаційних
вимог щодо програми вступного творчого конкурсу (не орієнтується в
основних поняттях класичного танцю, рухах групи battments, не володіє
технікою та манерою виконання рухів екзерсису класичного танцю біля
станка та на середині залу, не володіє засобами музично-образного розкриття
характеру виконання хореографічних pas). Абітурієнт має слаборозвинуті
9
танцювальні
здібності
та
початкові
танцювально-технічні
навички
(недостатньо розвинутий суглобово-м’язовий апарат, невідповідні фізичні
данні, відсутність почуття ритму та культури руху, відсутність танцювальних
здібностей, низький рівень виконавської майстерності).

Середній рівень (50-70 балів):
абітурієнт недостатньо
володіє
технічними прийомами та манерою виконання рухів екзерсису класичного
танцю біля станка та на середині залу; допускає помітні помилки при
виконанні хореографічних pas, володіє слабкими технічними вміннями та
навичкам виконавської майстерності, має несуттєві недоліки анатомічної
системи суглобово-м’язового апарату та фізіологічної системи.

Достатній рівень (71-89 балів): абітурієнт достатньо вільно володіє
технікою та манерою виконання рухів екзерсису класичного танцю біля
станка та на середині залу, володіє засобами музично-образного розкриття
характеру та манери виконання хореографічних pas, відносно грамотно
виконує елементи екзерсису класичного танцю (рухи групи battеments, рухи
групи ronds, temps lie, стрибки, види, tours, півповороти). Абітурієнт має
достатньо вироблені танцювально-технічні навички та достатньо розвинуті
фізичні данні, демонструє чітку, чисту, правильну виконавську майстерність
та сценічну культуру.

Високий рівень (90-100 балів): абітурієнт вільно володіє рухами
екзерсису класичного танцю біля станка та на середині залу, виконує
хореографічні pas підвищеної складності, демонструє бездоганну, віртуозну
техніку рухів і точність форм; стиль і манера виконання правильні, глибокі та
виразні. Абітурієнт володіє бездоганним почуттям ритму, демонструє
індивідуальні виконавські здібності, яскравий артистизм та сценічність.
Виконання танцювального етюду (домашнього завдання)

Початковий рівень (0-49 балів): абітурієнт має слабку техніку та
виконавську майстерність, невдало підібраний репертуар, низький рівень
10
акторської майстерності, недостатньо виразний музично-хореографічний
образ, невдале поєднання музичного матеріалу та лексики танцю.

Середній рівень (50-70 балів): абітурієнт володіє навичками й уміннями
виконавської майстерності задовільного рівня, має невдало лексично та
музично підібраний матеріал і недостатньо виразний та змістовний танець в
цілому, допускає суттєві помилки стилістичного та технічного характеру.

Достатній рівень (71-89 балів): абітурієнт має достатньо вироблені
виконавські навички, вміло поєднує фізичні, технічні та художні якості, вірно
відчуває і виразно передає музично-хореографічний образ та характер
музики, має акторські здібності, має розуміння композиції та динаміки
танцю, просторового розташування у танцювальному залі, але допускає
незначні помилки стилістичного та технічного характеру.

Високий рівень (90-100 балів): абітурієнт виконує танцювальну
композицію
підвищеної
складності
бездоганно,
віртуозно,
технічно,
динамічно, має тонку музикальність і почуття ритму, гармонійно і органічно
поєднує лексику танцю та художній образ, вміло демонструє індивідуальну
виконавську майстерність, яскравий артистизм та сценічність.
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ
Кількість балів
Рівень
Оцінка за національною
вступного
шкалою
випробування
0-49
Початковий рівень
2 (два)
50-70
Середній рівень
3 (три)
71-89
Достатній рівень
4 (чотири)
90-100
Високий рівень
5 (п’ять)
11
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Балет: Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Григоровича – М.: Советская
энциклопедия, 1981. – 559 с.
2. Базарова Н. Азбука классического танца / Н. Базарова, В. Мей. – М.-Л., 1983.
– 207 с.
3. Березова Г.О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Г. О.
Березова. – К.: Муз. Україна, 1990. – 256 с.
4. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность / Л.Д. Блок. – М.:
Искусство, 1987. – 556 с., ил (28) л.
5. Богданов Г. Урок русского народного танца / Г. Богданов. – М.: Искусство,
1995. – 65 с.
6. Бондаренко
А.А.
Методика
хореографической
работы
в
школе
и
внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна, 1974. – 64 с.
7. Борзов А.А. Народный танец на самодеятельной сцене: [учебно-метод.
пособие] / А.А. Борзов. – М.: Искусство, 1986. – 186 с.
8. Боттомер П. Танец современный и классический. Большая иллюстрированная
энциклопедия / П. Боттомер; перевод с англ. К. Молькова. – М.: Эксмо, 2006.
– 416 с.
9. Буц Л.А. Подвижные игры под музыку / Л.А. Буц. – К.: Музична Україна,
1987. – 60 с.
10. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Л.: Искусство,
1980. – 190 с.
11. Васильева Т. Балетная осанка: [метод. пособие] / Т. Васильева. – М.: Высшая
школа изящных искусств, ЛТД, 1993.
12. Василенко
К. Лексика українського народно-сценічного танцю / К.
Василенко. – 3-тє вид. – К.: Мистецтво, 1996. – 286 с.
13. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець. – К.:
Музична Україна, 1990. – 400 с.
12
14. Волинский А.Л. Книга ликований. Азбука классического танца / А.Л.
Волинский. – СПб.: Планета музыки, 2008. – 325 с.: (+вклейка, 16 с.). – (Мир
культуры, истории и философии).
15. Годовський В.М. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним
колективом: [метод. рекомендації, лекції, навчальна програма] / В.М.
Годовський, В.І. Арабська. – Рівне: РДГУ, 2008. – 76 с.
16. Годовський В.М. Танці для дітей: [репертуар. зб. та метод. поради для студ.
вищих навч. закладів та керівників хореогр. Колективів] / В.М. Годовський,
В.А. Гордєєв. – Рівне: РДГУ, 2009. – 112 с.
17. Головкина С. Уроки классического танца в старших классах / С. Головкина. –
М.: Искусство, 1989. – 159 с.
18. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю / Є Зайцев. – К: Мистецтво,
1975. – 256 с.
19. Захаров Р. Слово о танце / Р. Захаров. – М.: Молодая гвардия, 1966. – 154 с.
20. Захаров Р. Сочинение танца: страницы педагогического опыта / Р. Захаров. –
М.: Искусство, 1989. – 235 с.
21. Костровицкая В. Школа классического танца / В. Костровицкая, А. Писарев.
– Л.: Искусство, 1968. – 272 с.
22. Костровицкая В. 100 уроков классического танца / В. Костровицкая. – Л.:
Искусство, 1972. – 239 с.
23. Красовская В. История русского балета / В. Красовская. – Л.: Искусство,
1978. – 267 с.
24. Кокуленко Б.Г. Степова Терпсихора / Б.Г. Кокуленко. – Кіровоград: Степ,
1999. – 212 с.
25. Колногузенко
Б.М. Методика роботи з хореографічним колективом.
Хореографічна робота з дітьми: [навч. посібник] / Б.М. Колногузенко. – Х.:
ХДАК, 2005. – 135 с.
26. Константиновский В.С. Учить прекрасному / В.С. Константиновский. – М.:
Молодая гвардия, 1973. – 198 с.
13
27. Лиепа М. Вчера и сегодня в балете / Марис Лиепа. – М.: Молодая гвардия,
1982. – 190 с.
28. Мессерер А. Уроки классического танца / Асаф Мессерер. – М.: Искусство,
1967. – 400 с.
29. Мячин Ю. Сон и явь балета / Юрий Мячин. – СПб.: Лань, 2003. – 160 с.
30. Новер Ж. Ж. Письма о танце / Жан Жорж Новер; пер. с франц. под ред. А. А.
Гвоздева. – 2-е изд. – СПб.: Лань, 2007. – 384 с.: ил. – (Мир культуры,
истории и философии).
31. Пасютинская
В. Волшебный мир танца / В. Пасютинская. – М.:
Просвещение, 1985. – 223 с.
32. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера / И.В. Смирнов. – М.: Просвещение,
1966. – 190 с.
33. Собинов Б.М. Танцующая гимнастика / Б.М. Собинов. – М.: Сов. Россия,
1972. – 173 с.
34. Сафронова
Л.Н. Уроки классического танца / Людмила Николаевна
Сафронова. – СПб.: Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, 2003. –
192 с.
35. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н.И.
Тарасов. – М.: Искусство, 1981. – 479 с.: ил.
36. Ткаченко Т. Народные танцы / Т. Ткаченко. – М.: Искусство, 1975. – 770 с.
37. Ткаченко Т. Народный танец / Т. Ткаченко. – М.: Искусство, 1967. – 775 с.
38. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного тацю / Л.Ю. Цвєткова. – 3-
е вид. – К.: Альтерпрес, 2007. – 324 с.: іл.
39. Український народний танець. – К.: Академія наук України, 1962. – 356 с.
40. Фокин М. Против течения / М. Фокин. – Л.: Искусство, 1981. – 635 с.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа