close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з "Лісового і садово-паркового
господарства" – з'ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів,
яких вони набули під час навчання на освітніх ступенях/рівнях бакалавр/спеціаліст,
напряму підготовки/спеціальності "Лісове і садово-паркове господарство" з метою
формування рейтингового списку та конкурсного відбору абітурієнтів на навчання за
освітнім ступенем "магістр" спеціальності 8.09010302 "Мисливське господарство" в
межах ліцензованого обсягу спеціальностей.
2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у кілька етапів:
 на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів,
що виносяться на фахове вступне випробування;
 абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;
 співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
 обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.
3.Білети: структура білету.
Білет фахового вступного випробування містить два теоретичних питання і чотири
тестові завдання. На вступне фахове випробування винесено наступні дисципліни:
"Загальна екологія", "Лісова фітопатологія", "Лісознавство", "Лісова таксація", "Лісова
ентомологія", "Основи лісоексплуатації", "Озеленення населених місць", "Механізація
лісогосподарських та садово-паркових робіт", "Лісові культури", "Лісова селекція",
"Економіка лісового та садово-паркового господарства".
3. Вимоги до відповіді.
Вступник на освітній ступінь магістр має виявити знання структурних та
функціональних особливостей різних рівнів організації живого; повинен володіти
основним термінологічним апаратом різних розділів напряму "Лісове і садово-паркове
господарство"; при аналізі повинен використовувати знання як теоретичних так і
практичних основ дисциплін.
ІІ. Критерії оцінювання
Оцінка, отримана вступником, за результатами фахового вступного випробування
відбиває повноту засвоєння програмного матеріалу за циклом фундаментальних та
професійно-орієнтованих дисциплін напряму "Лісове і садово-паркове господарство".
Білет фахового вступного випробування містить два теоретичних питання і чотири тестові
завдання.
Теоретичні питання оцінюються за трибальною шкалою:
3 бали: виставляється у випадку бездоганної відповіді за змістом, формою та
обсягом. Це означає, що вступник в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал,
показує знання не лише основної, але й додаткової літератури, наводить власні
міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних галузевих
дисциплін, вдало наводить приклади.
2 бали: передбачає також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь
досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або
пропуски в неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури,
недостатня чіткість у визначенні понять.
1 бал: вступник в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна,
неглибока, містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває
труднощі, застосовуючи знання при наведенні прикладів.
0 балів: ставиться, коли вступник не знає значної частини програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по
суті.
Тестові питання оцінюються по 1 балу кожне.
1 бал виставляється у випадку правильної та повної відповіді студента, 0,5 балів при
позначенні вступником однієї з двох правильних відповідей і 0 балів у випадку допущення
помилки.
Конкурсний бал вступників розраховується як арифметична сума оцінок, отриманих
за виконання усіх завдань фахового вступного випробування помножена на 10.
Оцінку «відмінно» (90-100 балів) абітурієнт отримує, виявивши такі знання та
вміння: в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише
основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі
висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить
приклади.
Оцінку «добре» (60-89 балів) абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна, логічна, з
елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в неосновних
питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні
понять.
Оцінку «задовільно» (35-59 балів) абітурієнт отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Оцінку «незадовільно» (1-34 балів) абітурієнт отримує, виявивши такі знання та
вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при
висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
ІІІ. Структура програми
Загальна екологія
Значення екології для цивілізації. Поняття про екосистеми. Структура екосистем.
Основні закони екології. Класифікація екосистем. Поняття про біоценози. Видова,
просторова. Екологічна структура біоценозів. Відношення організмів в біоценозах
(трофічні, топічні, форичні, фабричні). Енергія в екосистемах. Енергетична
характеристика середовища. Потік енергії в екосистемі. Енергетичні субсидії.
Біогеохімічні цикли. Закон біогенної міграції атомів. Структура і основні типи
біогеохімічних циклів. Кількісне вивчення біогеохімічних циклів. Концепція лімітуючих
факторів. Закони продуктивності. Харчові ланцюги, харчові сіті та трофічні рівні.
Трофічні піраміди. Екологічна ефективність. Екологічна ємність.
Концепція лімітуючих факторів. Закони Лібіха, закони оптимуму. Концепція
факторів і екотипи. Умови існування як регулюючі фактори. Фактори середовища як
лімітуючи фактори. Основні шляхи пристосування живих організмів до умов середовища.
Основні середовища і адаптація до них організмів. Екологічні класифікації
організмів. розподіл екосистем за біомами. Характеристика основних біомів. Світловий та
температурний режими. Вологість. Екологічна адаптація рослин та тварин до світлового,
температурного режиму, до водного балансу наземно-повітряного середовища. Склад та
будова атмосфери.
Вода як середовище мешкання. Пристосування до водного середовища мешкання.
Ґрунт як середовище мешкання. Фізико-хімічні характеристики. Пристосування до
мешкання у ґрунті.
Принципи циклічності і ритміки у біосфері, циклічні зміни у екосистемах.
Адаптаційні біологічні ритми організму. Фотоперіодизм.
Характеристика динаміки чисельності популяції. Крива росту популяції, флуктуації
чисельності. Регуляція чисельності популяції в екосистемах. Структура популяцій:
характер розподілу організмів у просторі: r- і К-добір. Екологічна структура популяції.
Гомеостаз популяції. Біотичні фактори середовища. Типи взаємодії між видами.
Хижацтво, паразитизм, конкуренція, коменсалізм, симбіоз. Концепція місця мешкання та
екологічної ніші. Видове, структурне, генетичне різноманіття у угрупуваннях. Розвиток та
еволюція екосистеми. Поступові зміни, сукцесії, типи, причини їх виникнення. Концепція
клімаксу.
Поняття про біосферу. Розподіл життя в біосфері. Стабільність і еволюція біосфери,
мікро- та макроеволюція. Екологія та практична діяльність людини. Екологічні основи
раціонального використання біологічних ресурсів води, повітря, ґрунтів, лісових
насаджень. Екологізація сільського господарства та промисловості. Сучасні проблеми
екології.
Лісова фітопатологія
Стійкість рослин до захворювань. Історія фітопатології. Наукові школи з
фітопатології в Україні. Визначення поняття "хвороба рослин". Інфекційні та неінфекційні
хвороби. Збудники, фактори та причини, що викликають хвороби. Хвороби рослин,
викликані грибами. Бактеріальні хвороби. Вірусні хвороби. Неінфекційні хвороби.
Симптоми хвороб. Патологічний процес, його розвиток та умови виникнення. Механізми
патогенності та типи паразитизму.
Імунітет рослин. Категорії імунітету. Фактори пасивного імунітету. Хімічний склад
рослин у зв’язку з імунітетом. Фітонциди. Активний імунітет рослин. Фітоалексини.
Генетична детермінованість взаємодії хазяїна і паразита.
Методи і засоби захисту рослин. Фітосанітарні заходи. Агротехнічні методи.
Хімічні методи. Вимоги, що пред’являють до хімічних заходів захисту. Фунгіциди,
бактерициди. Техніка безпеки при роботі з отрутохімікатами. Використання пестицидів і
охорона навколишнього середовища. Біологічні методи захисту. Антибіотики як
біологічні імунізатори рослин. Використання фітонцидів. Лісозахист в Україні. Методи
діагностики хвороб деревних рослин. Санітарні правила в лісах України. Карантин
рослин.
Хвороби сільськогосподарських культур. Головневі (сажисті) хвороби злаків.
Борошниста роса. Ріжки хлібних та дикоростучих злаків. Стеблова іржа злаків. Вірусні
хвороби. Хвороби кукурудзи. Пузирчаста головня. Порошня головня. Хвороби насіння та
пасинків. Бактеріальне в’янення кукурудзи.
Хвороби бобових. Грибні хвороби. Коренева гниль. Аскохітоз, фузаріоз.
Пероноспороз. Бактеріальні хвороби. Вірусні хвороби. Система заходів по боротьбі з
хворобами зернобобових.
Хвороби соняшника. Заразиха. Біла гниль. Несправжня борошниста роса. Вірусні
хвороби соняшника. Система заходів по боротьбі з хворобами соняшника.
Хвороби буряка. Пероноспороз, або несправжня борошниста роса. Борошниста
роса. Вірусні та непаразитарні хвороби. Повитиця. Кагатна гниль. Система заходів по
боротьбі з хворобами буряка.
Хвороби хрестоцвітих. Чорна ніжка. Капустяна гниль, кила. Суха гниль (фомоз).
Пероноспороз, або несправжня борошниста роса. Фузаріоз. Біла та сіра гнилі.
Альтернаріоз. Бактеріоз. Система заходів по боротьбі з хворобами хрестоцвітих.
Хвороби пасльонових. Хвороби картоплі: рак картоплі, фітофтора, макроспороз,
чорна ніжка, мокра бактеріальна гниль, суха гниль. Вірусні хвороби картоплі. Хвороби
томатів: вірусні хвороби томатів, бактеріальний рак, чорна бактеріальна плямистість,
септоріоз (біла плямистість), макроспоріоз (суха плямистість), фітофтороз, чорна гниль.
Заходи боротьби з хворобами пасльонових.
Хвороби гарбузових. Антракноз, кореневі гнилі, борошниста роса, несправжня
борошниста роса. Вірусні хвороби гарбузових. Система заходів по боротьбі з хворобами
гарбузових.
Хвороби плодових деревних рослин та ягідників. Хвороби зерняткових плодових
культур: парша яблуні та груші, чорний рак, цитоспороз, септоріоз (біла плямистість
листків груші), борошниста роса, моніліоз, кореневий рак (зобоватість кореня). Вірусі
хвороби яблуні та груші. Заходи боротьби з хворобами зерняткових плодових культур.
Хвороби кісточкових культур: моніліоз, клястероспоріоз, кучерявість листків
персику, віспа та "кармашки" слив. Система заходів по боротьбі з хворобами кісточкових
плодових культур.
Хвороби суниці: коренева гниль, борошниста роса, гнилі ягід, бактеріоз. Хвороби
смородини: антракноз, септоріоз, стеблова іржа, махровість листків. Заходи боротьби з
хворобами смородини і суниці. Хвороби аґрусу: американська борошниста роса,
антракноз, іржа. Заходи боротьби з хворобами. Хвороби малини: іржа, антракноз,
пурпурова плямистість. Вірусні хвороби. Засоби боротьби. Хвороби виноградної лози:
несправжня борошниста роса (мілдью), оідіум, антракноз. Вірусні хвороби. Заходи
боротьби.
Хвороби квітково-декоративних рослин. Загальна характеристика хвороб
квітково-декоративних рослин та їх збудники. Хвороби насіння, цибулин, бульбоцибулин,
бульб, кореневищ декоративних квіткових рослин. Найбільш поширені хвороби сходів і
стебел, викликані грибами: чорна ніжка, фузаріоз, вертицильоз. Хвороби листків:
несправжня борошниста роса квіткових рослин, борошниста роса, іржа троянди та
гвоздики, чорна плямистість троянди і хризантеми, септоріоз півонії, аскохітоз гербери,
вірусна мозаїка жоржини.
Заходи боротьби з хворобами квітково-декоративних рослин.
Хвороби лісових деревних рослин. Основні симптоми хвороб деревних рослин.
Відмирання рослин або окремих їх органів на корені, повна або часткова руйнація органів,
зміна форми та забарвлення органів, новоутворення на органах деревних рослин,
виділення у місцях ураження і пошкодження.
Хвороби хвої: звичайний та сніговий шютте сосни, шютте ялини, ялиці, сосни
Веймутової, модрини, іржа, бура снігова пліснява хвої. Морфологія збудників.
Хвороби листків: борошниста роса листків дуба, ясена, клена; плямистості листків
горіха грецького, клена, дуба, верби; парша листків верби; іржа листків тополі, берези.
Морфологія збудників.
Вірусні та непаразитарні хвороби листків деревних рослин.
Хвороби гілок та стовбурів дорослих дерев: некрозні, судинні та ракові хвороби.
Ведьміні метла. Квіткові паразити.
Класифікація гнилей. Кореневі та комлеві гнилі. Стовбурні гнилі деревних рослин.
Морфологія збудників.
Методи лісопатологічних обстежень насаджень. Прогнозування хвороб насаджень.
Система заходів боротьби із захворюваннями деревних рослин.
Симптоми хвороб плодів та насіння: іржа шишок ялини, муміфікація жолудів та
насіння берези, деформація плодів черемхи, бура плямистість плодів горіха грецького,
плямистість крилаток клена, пліснявіння насіння. Морфологія збудників хвороб. Система
заходів боротьби із захворюваннями плодів і насіння деревних рослин.
Симптоми хвороб сходів і сіянців: полягання (фузаріоз), фітофтороз сіянців
деревних порід, церкоспороз сіянців клена, антракноз бирючини, парша осики,
песталоціоз і задуха сіянців. Морфологія збудників. Система заходів боротьби із
захворюваннями сходів і сіянців деревних рослин.
Руйнація деревини на складах. Симптоми гнилі та морфологія збудників.
Руйнівники деревини у будівлях та спорудах. Симптоми та морфологія дереворуйнуючих
грибів. Система заходів боротьби із грибами-руйнівниками деревини і продуктів її
переробки.
Лісознавство
Роль кліматичних факторів. Предмет і задачі лісознавства. Основні компоненти та
ознаки лісу. Значення лісу в сучасних умовах. Біосферні функції та соціальна роль лісу.
Історія розвитку вітчизняного та закордонного лісознавства. Лісові ресурси світу та
країни.
Екологічні фактори в житті лісу. Класифікація та методи вивчення основних
екологічних факторів. Значення клімату в житті лісу. Кліматичні показники.
Значення сонячної радіації для життєдіяльності деревних рослин. Порівняльна
потреба деревних порід в освітленні та способи вимірювання цих потреб. Світловий
режим лісу. Світло як лімітуючий фактор. Світло та продуктивність лісової екосистеми.
Конкуренція за світло.
Ліс і тепло. Відношення деревних порід до тепла. Вплив на ліс низьких та високих
температур. Вплив лісу на температуру повітря та ґрунту. Лісогосподарські методи
регулювання температури.
Ліс і вологість. Відношення деревних порід до вологості. Вплив вологості на
географічний розподіл дерев. Вплив різних видів опадів на деревні рослини.
Лісогосподарські методи регуляції водного режиму лісу.
Роль вітру в житті лісу. Ліс та атмосферне повітря. Склад повітря та його значення в
житті лісу. Стійкість деревних порід до забруднення атмосфери. Роль вітру в житті лісу.
Заходи підвищення вітростійкості деревостоїв.
Роль ґрунту в житті лісу. Ліс та ґрунт. Роль ґрунту в лісовій екосистемі. Вплив
рельєфу та гірських порід на лісову рослинність. Потреба деревних порід в елементах
живлення та методи її визначення. Вимоги деревних порід до родючості ґрунту. Лімітуючі
фактори ґрунтової родючості. Деревні породи – ацидофіли, кальцієфіли, нітрофіли,
галофіти.
Адаптація деревостанів до ґрунту. Механізм адаптації: еволюційне пристосування до
едафічних умов, пластичність коренів, утворення мікоризи. Вплив ґрунту на якість
деревини. Залежність продуктивності деревостоїв від ґрунту.
Біологічний кругообіг між деревостоєм та ґрунтом, його основні ланки. Кругообіг
азоту як показник швидкості біологічного кругообігу. Деревні породи, які підвищують
якість ґрунту. Роль лісової підстилки в лісі. Роль лісу в ґрунтоутворенні.
Вплив стресорів та адаптації до них. Антропогенні фактори впливу на навколишнє
середовище. Забруднюючі речовини та їх вплив на рослини і тварин. Зміни видового
складу рослинності при забрудненні території. Вплив радіоактивного забруднення на ліс.
Рекреаційна функція лісів.
Поняття специфічних та неспецифічних механізмів адаптації. Стрес та стресові
фактори. Клітинно-молекулярні механізми стресу: мембранотропні ефекти стресу,
метаболічні зрушення, утворення вільних радикалів, стресові білки. Концепція загального
адаптаційного синдрому. Реакція організму на повторний стрес. Поняття про лісовий
фітоценоз. Структурна та функціональна організація лісових насаджень. Біогеоценоз та
фактори лісоутворення. Властивості лісового біогеоценозу.
Біотичні компоненти лісу. Процеси природного відновлення лісів. Біологічне
різноманіття лісу. Харчові ланцюги та екологічна піраміда лісу. Вплив фауни на
структуру та динаміку лісових екосистем. Рослинні компоненти лісу. Оцінка ролі підліску
та живого надґрунтового покриву в житті лісу. Вплив живого надґрунтового покриву на
продуктивність деревостанів. Регулювання живого надґрунтового покриву в лісі.
Пасовища у лісі.
Біологічне різноманіття тваринного світу лісів України. Біологічна роль
безхребетних та хребетних тварин. Мисливська фауна. Тварини Червоної книги України.
Групи та категорії лісів. Берего- та руслозахисні ліси. Водоохоронні властивості
лісів. Водорегулююча функція лісу. Вплив лісистості на водоохоронні функції лісу. Вплив
лісу на річковий стік. Ґрунтозахисні ліси. Рекреаційні ліси. Функції та категорії
рекреаційних лісів. Особливості господарювання в лісах зелених зон. Стадії дигресії
рекреаційних лісів. Заходи щодо відновлення деградованих лісів.
Порівняльна оцінка природного та штучного способів відновлення. Насіннєве
відновлення лісу. Показники насіннєвої продуктивності деревних порід. Вегетативне
відновлення лісу. Порівняльна оцінка насіннєвого та вегетативного відновлення лісів.
Успішність природного відновлення в різних лісорослинних умовах і типах лісу. Оцінка
успішності природного відновлення: основні показники, шкали оцінки, методика
облікових робіт, статистична обробка отриманих матеріалів. Застосування способів
природного та штучного відновлення лісу в Україні та за кордоном.
Вікові зміни деревостою та фітоценозу. Ценотичні відношення між деревами,
породами та ярусами. Диференціація та відпад дерев. Чисті та мішані деревостани.
Горизонтальна структура деревостою та лісового фітоценозу. Вікова структура
фітоценозів. Причини формування одновікових та різновікових деревостоїв. Залежність
продуктивності деревостоїв від їх щільності, складу та вікової структури.
Типологія та класифікація лісів. Види та причини зміни порід. Вікові зміни та
сукцесії. Зміна ялини м'яколистяними породами. Зміна сосни березою та ялинами. Зміни
дубу іншими породами. Інші види змін. Оцінка зміни порід після суцільних рубок та
пожеж.
Витоки лісової типології. Вчення Г.Ф. Морозова про типи насаджень. Вчення В.Н.
Сукачева про типи лісу. Типи лісорослинних умов. Класифікації А.А. Крюденера, Е.В.
Алексєєва, П.С. Погребняка, А. Каяндера. Сучасні напрямки в лісовій типології.
Класифікації в динаміці лісів. Генетична класифікація Б.П. Колеснікова. Принципи
динамічної типології за І.С. Мелеховим. Типологія вирубок. Лісова типологія за
кордоном. Протиріччя в розвитку та практичному використанні лісової типології.
Ландшафтний підхід до типології лісів.
Лісова пірологія та її задачі. Природа лісових пожеж. Види лісових пожеж та їх
класифікація. Класи пожежної небезпеки за природними умовами. Принципи
прогнозування пожежної небезпеки. Система протипожежних заходів та способи
виявлення лісових пожеж. Техніка і тактика гасіння лісових пожеж. Гасіння низових,
верхових і торф'яних пожеж. Техніка безпеки при гасінні пожеж.
Лісова ентомологія
Зміст і завдання ентомології, її зв'язок з іншими дисциплінами. Значення комах для
сільського і лісового господарства, ветеринарії тощо. Будова голови комах, типи
постановки голови. Вусики, очі, їх типи та розташування на головній капсулі. Щелепний
апарат – будова вихідного (гризучого) типу, еволюція та особливості будови інших типів.
Будова грудей, особливості будови грудних сегментів. Кінцівки та крила: будова,
особливості функціонування, адаптивні типи. Особливості будови черевця. Церки,
грифельки, їх наявність та функції. Типи яйцекладів. Будова покривів комах. Хімічний
склад та склеротизація кутикули. Забарвлення та пігменти покривів.
Організація внутрішньої порожнини комах. Нервово-м'язовий апарат комах.
Нервова, травна, дихальна, кровоносна системи. Будова статевих систем самців і самиць.
Фаза яйця (типи яєць, ембріональний розвиток), метаморфоз (типи метаморфозу,
фаза личинки, фаза ляльки, фаза імаго), життєвий цикл, поліморфізм, фаза діапаузи.
Вплив абіотичних факторів на комах (температури, вологості, освітлення тощо).
Фотоперіодичні реакції, добова та сезонна ритміка. Поживна спеціалізація комах та її
причини. Монофаги, олігофаги та поліфаги. Залежність поширення комах від поживних
ресурсів та зміни чисельності.
Особливості поведінки комах (статева поведінка, пошук їжі, батьківська поведінка,
суспільний спосіб існування). Використання статевих феромонів для керування
популяціями комах.
Практичне значення комах (шкідливі, корисні види тощо). Методи обмеження
чисельності шкідників. Уявлення про біологічний та інтегрований методи.
Основи лісоексплуатації
Загальне поняття лісоексплуатації. Цілі та завдання лісоексплуатації. Новітні
технології, що їх використовують у лісоексплуатації.
Лісосічні роботи. Основні лісосічні роботи. Технологія лісосічних робіт. Підготовчі
та допоміжні роботи на лісосіці. Організація та проектування лісосічних робіт.
Технологія та обладнання лісозаготовок. Загальні поняття у лісозаготовчому
виробництві. Основні поняття о різанні деревини. Технологія та обладнання лісосічних
робіт. Рубки лісу. Загальні положення. Способи рубок. Задачі рубок у лісах різного
призначення. Значення рубок лісу у народному господарстві.
Суцільні та вибіркові рубки. Суцільні вузько- та широколісосічні рубки. Суцільні
концентровані та умовно-суцільні рубки. Відновлення лісу на суцільних просіках.
Технологічні схеми розробки лісосік. Збереження підросту. Збереження маточних дерев
(поодинокі дерева, насіннєві групи, насіннєві куртини). Загальні поняття. Теорія та
практика вибіркових рубок. Примусово-вибіркові рубки. Приіскові рубки. Промислововибіркові, добровільно-вибіркові, інтенсивно-вибіркові та комплексні рубки.
Поступові рубки. Загальні поняття. Прийоми рівномірно-поступових рубок.
Рівномірно-поступові рубки. Групово-поступові рубки. Довгостроково-поступові рубки.
Інші види поступових рубок.
Рубки у гірських лісах. Рубки у спілих лісах. Головні особливості лісів і рубок.
Способи рубок головного використання. Засоби механізації лісосічних робіт і
транспортування деревини. Технологічні схеми розробок гірських лісів. Каймові рубки.
Співвідношення різних способів і елементів рубок головного використання. Сучасні
тенденції рубок лісу у Центральній Європі.
Очищення лісосік. Загальні поняття. Екологічна роль очищення лісосік. Очищення
лісосік і відновлення лісу. Утилізаційне очищення лісосік.
Низькоствольна система. Загальні поняття про низькоствольне господарство.
Безвершинне господарство. Використання відводкового розмноження. Лісовідна оцінка
низькоствольного господарства. Господарювання у середньому лісі.
Рубки догляду за лісом. Загальні положення. Види рубок догляду. Теоретичні
аспекти рубок догляду. Об’єкти рубок догляду. Відбір дерев. Класифікація дерев.
Принципи розріджування. Інтенсивне та повторювальне розрідження. Рубки догляду і
деревина. Організація і технологія робіт по рубках догляду.
Переробка круглих лісоматеріалів та відходів лісозаготовок. Основні напрямки
переробки лісоматеріалів. Виробництво товарів народного споживання та виробів
виробничого призначення. Переробка низькоякісної деревини та відходів лісо заготовок.
Додаткова сировина та її переробка в умовах лісового підприємства.
Використання недеревинних ресурсів лісу. Кормові ресурси та їх використання.
Сбір грибів, ягід, горіхів, плодів і продукції їх переробки. Бджільництво. Підсочка беріз і
заготівля соку. Заготівля лікарських рослин. Здобування живиці і ялицевої олії. Дубильна
сировина. Інші види використання лісів.
Шляхи підвищення продуктивності лісів та лісових земель. Раціональне
використання спілих насаджень. Підвищення продуктивності насаджень. Деревинна
продуктивність, біологічна продуктивність, екологічна продуктивність, комплексна
продуктивність.
Озеленення населених місць
Ландшафтне мистецтво 20 сторіччя. Типізація садів і парків і система озеленення.
Парки культури та відпочинку. Меморіальні парки. Етнографічні парки. Дитячі парки.
Лісопарки.
Ландшафтно-планувальні особливості озеленення. Загальні поняття про планування
населених місць. Проект районного планування. Генеральний план міста. Проект
детального планування. Проект забудови. Система озеленення в містах. Перспективне
планування озеленення.
Будівництво та експлуатація садово-паркових об'єктів. Організація виробничих
робіт. Черговість робіт. Постачання садивним і будівельними матеріалами. Забезпечення
будівництва робочою силою і механізмами, а також транспортними засобами,
пристосуваннями. Тимчасові споруди.
Підготовка території до посадки. Догляд за існуючим рослинним покривом. Очистка
території. Розпланування ділянки. Будівництво доріжок, сходів та майданчиків. Огорожі.
Малі архітектурні форми.
Агротехніка озеленення. Посадка дерев і чагарників та догляд за ними: підбір і
підготовка посадкового матеріалу, викопка посадкового матеріалу. Приймання
посадкового матеріалу. Особливості роботи з крупномірним посадковим матеріалом.
Посадка ліан. Висів насіння трав'янистих рослин.
Технологічні карти експлуатації та догляду за насадженнями. Композиція пейзажних
картин. Формування крон чагарників і дерев. Догляд за надземною та підземними
частинами дерев і чагарників. Формування живих огорож. Формування
високодекоративних насаджень.
Догляд за живоплотами. Живоплоти без строгої форми. Живоплоти з приземкуватих
кущистих листяних чагарників. Стрижка хвойних і вічнозелених листяних чагарників.
Хімічні методи догляду за живоплотами. Омолодження живоплотів.
Газони. Класифікація газонів та їх функціональне призначення. Технологія
вирощування та догляд.
Квітники. Класифікація і функціональне призначення. Технологія вирощування та
догляду.
Інвентаризація та атестація створених зелених насаджень. Система огляду міських
насаджень, інвентаризація. Охорона і збереження зелених насаджень. Паспорт об’єкта
зеленого насадження.
Механізація лісогосподарських та садово-паркових робіт
Машини для планування і розчищення технологічної поверхні. Введення. Предмет і
завдання курсу механізації і автоматизації лісогосподарських і садово-паркових робіт.
Перспектива розвитку механізації і автоматизації лісогосподарських і садовий - паркових
робіт. Загальні відомості і основні види розчищення лісових площ. Пряме корчування,
роздільне корчування. Відомості і пристрій машини корчування КМ. - 1А; корчувач збирач МП - 7А; машина МРП - 2 А. Кущорізи. Принципи дії, пристрій. Кущоріз Д - 514А.
Ґрунтообробні машини і механізми. Спорядження, машини і механізми підготовки
лісокультурних площ. Характеристика ґрунтів. Порівняльна характеристика глинистих і
піщаних ґрунтів. Експлуатаційні властивості ґрунтів: щільність ґрунтів, фрикційні
властивості, вологість ґрунтів. Види обробки ґрунтів і класифікація ґрунтообробних
машин і знарядь: суцільна обробка, часткова обробка ґрунтів. Види робочих органів
плугів: передплужники, дискові ножі, трапецієвидні лемеші, полевідвідні дошки. Види
корпусів плугів і види оранки: відвальний корпус, відвальний корпус з передплужником,
двовідвальний корпус, лемеші (правий і лівий), безвідвальний корпус, корпус з
ґрунтопоглиблювачем, вирізний корпус, корпус з висувним долотом, що підгортають
корпуси, борозно-утворюючі корпуси, дискові корпуси. Види кріплення плугів:
триточкова підвіска плуга, двоточкова підвіска плуга, напівнавісний плуг, причіпний плуг
з ремінними передачами.
Машини для внесення органо-мінеральних добрив і мульчуючих сумішей.
Класифікація способів внесення добрив. Функціональні характеристики машин для
внесення мінеральних добрив: Розкидання мінеральних добрив 1- РМГ - 4; Навісне
розкидання добрив НРУ - 0,5. Функціональні характеристики машин для внесення
органічних добрив: Валкоутворювач - розкидання добрив роторного типу РУН - 15А;
Напівпричіп - розкидання органічних добрив 1-ПТУ - 4; Розкидання органічних добрив
РТО - 4; Функціональні характеристики машин для внесення рідких добрив: Підкерманич
- обприскувач універсальний ПОУ; Розкидання рідких добрив РЖУ- 3,6. Функціональні
характеристики машин для внесення мульчуючих складів.
Машини і механізми для збору і обробки лісового насіння. Загальна характеристика
пристроїв і пристосувань для збору насіння: Древолазний пристрій «Белка»;
Характеристика і функціональні можливості підйомника для збору шишок ПСШ;
Загальна характеристика стряхування плодів - віброустановки ВСО-1; Пристрій
віброустановки.
Шишкосушарки. Машини і технологічні процеси для отримання насіння. Принцип
дії і пристрій шишкосушарок. Принцип дії і пристрій машин для отримання і очищення
насіння. Принцип дії і пристрій шишкосушарок стаціонарною. Типи решіт
шишкосушарок: решето з пробивними довгастими отворами для сортування насіння по
товщині; решето з отворами для сортування насіння по ширині; плетене решето з
квадратовими отворами, ткане решето з квадратовими отворами для сортування насіння
по ширині. Пристрій і можливості шишкосушарки пересувною ШП- 0,06.
Машина для очистки насіння МОС - 1А. Агрегат – насінневідокремлювач АС - 0,5.
Машина для витягання насіння МІС – 1.
Машини для висіву насіння. Загальні зведення про посів насіння. Способи посіву
насіння. Сівалки. Сівалка лісова універсальна СЛУ-5-20. Висіваючий апарат сівалки СЛУ
-5-20; Сівалка розплідник навісна СПН-3; Сівалка «Литва»-25; Сівалка жолудева
універсальна СЖУ-1; Пристрій і технічні характеристики сівалок.
Лісосадильні машини і механізми. Машини для утворення захисних насаджень. Види
і пристрій сошників лісосадильних машин: Сошник великої лісосадильної машини МЛУ1; сошник малий лісосадильної машини МЛУ-1; сошник лісосадильної машини СБН-1А;
сошникова група лісосадильного автоматичного пристосування ПЛА-1А; сошник
лісосадильної машини МЛ-1; сошник лісосадильної машини МПП-1; сошник
лісосадильної машини МЛБ-1; сошник саджалки шкіл розплідників СШП-5/3; сошник
бороздоделатель машини МПС-1; сошник саджалки ССН-1; сошник лісосадильного
агрегату ЛПА-1; Сошник саджалки лісовий СЛ-2. Посадочні апарати лісосадильних
машин: ротаційний променевий посадочний апарат - пристрій і застосування.
Види і пристрій лісосадильних машин: машина лісосадильна універсальна МЛУ-1;
автомат безкасетний АБС -6; лісосадильна машина МЛ-1; саджалка для полезахисного
лісорозведення ССН-1; машина лісосадильна для горбистих пісків МПП-1; лісосадильна
машина гірська ЛМГ-2; лісосадильний агрегат ЛПА-1; саджалка шкільна СШ - 3/5.
Підготовка лісосадильних машин до роботи. Машини і апарати для захисту лісу від
шкідників і хвороб лісу. Види техніки для захисту лісу від шкідників і хвороб:
обприскувачі, обпилювачі, аерозольні генератори. Види і технічні характеристики машин
і апаратів для захисту від шкідників і хвороб лісу: польовий розпилювач; садоворозпризкувальний брандспойт; ручний ранцевий обприскувач ОРР-1; підкерманич
обприскувач універсальний ПОУ; універсальна штанга; обприскувач дрібнокрапельний
ранцевий ОМР-2.Обпилювачі: обпилювач ручної вентилятор ОРВ-1 «Ветерок»; навісний
широкозахватний обпилювач ОШУ-50А. Аерозольні генератори: ручний аерозольний
апарат РАА-1; агрегат лісової хімічний АЛХ-2; автомонітор; іньектор.
Машини і механізми для формування крон. Загальні відомості про механізацію рубок
відходу. Огляд, пристрій, принципи дії і технічні характеристики машин і механізмів для
формування крон: мотопилка МП-5 «Урал-2»; трельоване устаткування ПТН-0,8
«Муравей»; мотокущоріз «Секор-3»; пристосування трельоване ПТН-30.
Машини і апарати для боротьби з лісовими пожежами. Общин зведення про
механізацію гасіння лісових пожеж. Методи боротьби з лісовими пожежами. Машини і
устаткування для гасіння пожеж водою і вогнегасними хімікатами - огляд, пристрій,
технічні характеристики. Пристрої: мотопомпи - малогабаритні, середні; шестерінчастий
насос; відцентровий насос; мотопомпа МП -600В; пожежна малогабаритна мотопомпа
МЛН.-2,5/0,25; мотопомпа лісова плаваюча МЛП-0,2; торф'яний стовбур ТС-1М;
лісопожежний комплект устаткування ЦОС; прогумований резервуар РДВ-1500; м'яка
місткість П-100. Пожежні автомобілі: пожежна автоцистерна АЦ-30(60)-146; пожежна
лісова автоцистерна АЦЛ-147; лісопатрульний автомобіль АЛП -10(66)-221. Спеціальний
лісопожежний агрегат комплексної дії: тракторний лісопожежний агрегат ТЛП-100;
усюдихід протипожежний лісовий ВПЛ-6; усюдихід пожежний лісовий ВПЛ-149А.
Грунтометальні машини для боротьби з лісовими пожежами: грунтомет тракторний ГТ-3;
смугопрокладач лісовий ПЛ-3. Лісопожежні апарати: вогнегасник лісової універсальний
ОЛУ-16; вогнегасник ранцевий хімічної дії ОРХ-3М; ранцевий лісовий обприскувач РЛОм.
Трактори і автомобілі, їх будова. Експлуатаційні властивості. Трельований, валочнотрельований і валочно-пакетуючі агрегати: трельована трактор ТДТ-55А; валочнотрельована машина ВМ-4А; валочно-пакетуюча машина ЛП-19А; сучкорізная машина
ЛП-33; щелепний навантажувач ПЛ-1А;. Автомобілі-тягачі для вивозу лісу:
автомобільний причіп МАЗ-5243. Основне поняття технічної експлуатації машиннотракторного парку: експлуатаційна обкатка, діагностування, технічне обслуговування.
Лісові культури
Плодоношення дерев і чагарників. Насіння як первинний матеріал для створення
лісових культур. Періодичність плодоношення основних листяних і хвойних деревних
порід. Особливості морфології насіння голонасінних і покритонасінних деревних порід.
Способи обліку і прогнозування плодоношення. Поняття про фізіологічну стиглість
насіння, її строки відносно основних лісо утворюючих порід. Морфологічні ознаки
урожайної стиглості насіння дерев і чагарників. Строки заготівлі лісонасіннєвої сировини.
Лісівнича цінність насіння.
Організація лісонасіннєвої бази на селекційно-генетичній основі на підприємствах
лісового комплексу. Значення географічного походження насіння. Географічні культури.
Лісонасіннєве районування та його наукове обґрунтування. Селекційно-насіннєва
інвентаризація дерев та насаджень. Плюсові, нормальні, мінусові деревостани. Постійні та
тимчасові ласо насіннєві ділянки, їх підготовка до заготівлі лісо насіннєвої сировини.
Поняття про лісо насіннєві плантації. Організація селекційно-насіннєвих комплексів.
Попереднє обстеження лісонасіннєвих об'єктів перед заготівлею насіння та
внутрішньогосподарська оцінка його посівних якостей. Терміни зберігання лісо насіннєвої
сировини основних видів лісо утворюючих порід. Організація заготівлі лісо насіннєвої
сировини. Приймання та облік лісо насіннєвої сировини. Особливості зберігання лісо
насіннєвої сировини основних деревних порід, особливості її переробки. Технологія
переробки лісо насіннєвої сировини хвойних та листяних порід. Технологія
функціонування шишко сушарок. Вихід насіння з лісо насіннєвої сировини. Безпека
технології заготівлі та переробки лісо насіннєвої сировини.
Значення зберігання лісового насіння. Характеристика умов, які необхідні для
довготермінового зберігання насіння. Технологічні особливості зберігання насіння дерев і
чагарників. Пакування та транспортування насіння лісових культур. Правила відбору
зразків насіння для перевірки їх посівних якостей. Формування партій, паспортизація та
облік заготовлених шишок, плодів та насіння. Приклади та апарати для визначення
посівних якостей насіння лісових культур.
Теоретичні основи проростання насіння. Основні способи підготовки насіння до
висіву, їх технологія. Стратифікація, скарифікація, гідротермічний обробіток насіння.
Стандартизація насіння, лісо насіннєва документація, правила її ведення.
Загальні відомості про розсадники, їх види. Поняття про садивний матеріал, його
види. Види розсадників та їх структура. Вибір місця під розсадник. Розрахунок
виробничих та допоміжних площ розсадника. Організація території розсадника.
Організаційно-господарський план розсадника.
Сівозміни. Теоретичні основи застосування сівозмін. Сівозміни в розсадниках різних
ґрунтово-кліматичних зон. Значення парового поля в сівозмінах.
Теоретичні основи та агротехнічні вимоги до обробітку ґрунту. Первинне освоєння
площ відведених під розсадник. Системи обробітку ґрунту в полях прийнятих сівозмін.
Класифікація гербіцидів, норми і терміни їх внесення в парових полях. Класифікація
добрив та їх характеристика. Визначення потреби деревних рослин в елементах
мінерального живлення. Розрахунок доз і норм добрив, терміни та система їх внесення.
Агротехніка вирощування сіянців, загальна технологія робіт. Передпосівний
обробіток ґрунту. Підготовка насіння до висіву. Сезони і терміни сівби. Види, способи і
схеми посівів. Норми висіву, методи їх розрахунків, глибина загортання насіння. Догляди
за посівами до та після появи сходів.
Особливості вирощування сіянців основних деревних порід. Стандартні вимоги
щодо розмірів сіянців. Вихід стандартних сіянців з 1 м борозни і з одиниці площі.
Характеристика сіянців як садивного матеріалу. Виробництво садивного матеріалу
вегетативного походження. Теоретичні основи вегетативного розмноження деревних
порід. Методи вегетативного розмноження. Розмноження невідділеними від рослини
частинами. Розмноження відділеними від рослин частинами. Розмноження щепленням.
Мікроклональне розмноження.
Вирощування саджанців. Види шкіл деревних порід. Передпосадковий обробіток
ґрунту. Формування надземної і підземної частини саджанців. Особливості вирощування
крупно мірних саджанців. Стандартні вимоги щодо розмірів саджанців. Нормативний
вихід стандартних саджанців з одиниці площі.
Плодова школа. Вирощування садивного матеріалу культурних сортів насіннєвих і
кісточкових порід. Строки і техніка закладання плодових шкіл. Вибір підщеп і їх
вирощування. Строки і техніка щеплення. Догляди за окулянтами. Формування
культурного пагону. Маточний плодовий сад, його закладання, догляд і використання.
Вирощування саджанців і сіянців в закритому ґрунті. Види і конструкції теплиць.
Особливості мікроклімату та інших едафічних факторів в теплицях. Виготовлення
субстрату. Технологія вирощування сіянців в закритому ґрунті.
Виробництво садивного матеріалу з закритою кореневою системою. Види
контейнерів та особливості їх застосування. Технологія виробництва різних видів
садивного матеріалу з закритою кореневою системою. Лісівничо-економічна оцінка
садивного матеріалу різних видів садивного матеріалу.
Хімічні методи боротьби з бур'янами. Організація застосування хімічних речовин
для знищення бур'янів. Характеристика хімічних речовин і сполук, що застосовуються для
знищення бур'янів, умови їх зберігання, застосування. Класифікація гербіцидів. Норми і
строки внесення гербіцидів, технології їх застосування. Екологічні аспекти застосування
хімічних речовин для боротьби з бур’янами.
Показники якості та стандартизація садивного матеріалу. Технічне приймання,
інвентаризація, викопування, сортування, зберігання і транспортування садивного
матеріалу. Показники якості та стандартизація садивного матеріалу. Вихід садивного
матеріалу. Технологія короткотермінового і довготермінового зберігання садивного
матеріалу. Пакування та транспортування садивного матеріалу.
Організація виробництва в лісовому розсаднику, форми і
порядок ведення
документації. Організаційно-господарський план розсадника. Книга лісового розсадника.
Картографічні і планові матеріали. Охорона праці. Техніка безпеки при вирощування
садивного матеріалу.
Теоретичні основи районування та проектування лісокультурних робіт. Природне і
геоботанічне районування території держави. Лісокультурне районування. Лісо
типологічне обґрунтування створення лісових культур. Поняття лісових культур. Основні
напрямки штучного лісо вирощування. Лісовідновлення, лісорозведення, реконструкція
деревостанів лісокультурними методами.
Ценотична та господарська класифікація деревних порід. Категорії лісокультурних
площ. Види лісових культур. Попередні і наступні лісові культури. Суцільні і часткові.
Чисті і змішані лісові культури, умови їх застосування. Вибір головних, супутніх і
підгінних порід та чагарників. Форми взаємовпливу деревних рослин. Біофізичні,
біотрофічні, біохімічні взаємовідносини деревних видів. Деревні рослини інгібітори та
активатори
Конкурентноздатність деревних порід. Лісокультурні прийоми регулювання
характеру взаємовпливу деревних порід. Типи змішування деревних порід в культурах.
Способи змішування. Схеми змішування. Густота лісових культур, її лісівниче та
господарське значення. Вплив густоти на стан та продуктивність штучних насаджень.
Обумовленість густоти культур характером лісо рослинних умов. Рекомендації по густоті
в залежності від головних порід і в зв’язку з лісо рослинними умовами.
Завдання обробітку ґрунту під лісові культури. Системи обробітку ґрунту. Умови
застосування систем обробітку ґрунту в залежності від лісо рослинних умов і категорій
лісокультурних площ. Особливості суцільного обробітку ґрунту. Частковий обробіток
ґрунту: смуговий, борознами, площадками, ямками. Особливості основного обробітку
ґрунту в умовах надлишкового зволоження. Створення лісових культур без обробітку
ґрунту. Хімічні і вогневі способи обробітку ґрунту.
Застосування добрив при створенні і вирощування лісових культур. Види добрив,
діагностика їх застосування. Норми і строки внесення добрив. Методи розрахунків норм
внесення мінеральних добрив. Балансовий метод. Метод оптимальних чисел. Вапнування і
гіпсування ґрунтів під лісові культури. Режим росту, живлення і накопичення біомаси в
лісових насадженнях.
Способи створення лісових культур та умови їх застосування. Особливості створення
лісових культур висівом насіння. Технологія висіву. Види посівного та посадкового
матеріалу. Вимоги до посівного матеріалу, глибина загортання насіння, норми і способи
висіву. Догляд за посівами до і після появи сходів.
Особливості створення лісових культур садінням. Вимоги до садивного матеріалу.
Підготовка садивного матеріалу до садіння. Механізоване та ручне садіння. вимоги щодо
розміщення кореневих систем сіянців і саджанців. Культури сосни, ялини, дубу, буку,
швидкоростучих порід з врахуванням кліматичних зон, умов місцезростання та категорії
лісокультурних площ. Використання в лісових культурах технічно-цінних, плодових та
ягідних деревних рослин.
Впровадження інтродуцентів в лісові культури. Методи інтродукції. Особливості
створення лісових культур з участю інтродуцентів. Реконструкція малоцінних насаджень
лісокультурними методами. Особливості створення лісових культур у лісах зеленої зони.
Лісова рекультивація та заліснення непридатних для сільськогосподарського
користування земель. Оцінка якості та приймання лісокультурних робіт.
Догляди за культурами, їх види і значення. Конкуренція трав’яної рослинності,
форми та ступінь її появи в різних лісо рослинних зонах, типах лісо рослинних умов і
категоріях лісокультурних площ. Вплив поновлення деревних рослин на зрубах на сіянці
та саджанці в культурах. Застосування гербіцидів і арборицидів. Тимчасове
сільськогосподарське використання міжрядь лісових культур. Періодичність і кількість
доглядів з врахуванням зони, категорії лісових культур та умов місцезростання.
Інвентаризація та доповнення лісових культур. Антропічні та біотичні аспекти
охорони та захисту лісових культур. Переведення лісових культур в покриту лісом площу.
Методи обстеження і дослідження лісових культур.
Лісокультурна документація. Проект лісових культур. Альбом і книга лісових
культур. Охорона праці і техніка безпеки при створенні і вирощуванні лісових культур.
Лісова селекція
Загальні принципи селекції лісових деревних порід. Поняття про селекцію лісових
деревних порід та її значення. Історія розвитку радянських та вітчизняних досліджень по
селекції лісових деревних порід. Програмні підходи у селекції лісових деревних порід.
Біологічна мінливість. Форми мінливості.
Відбір як метод лісової селекції. Лісовий фонд України. Вихідний матеріал для
селекції лісових деревних порід. Селекційна інвентаризація лісів. Види відбору
(природний, штучний; прямий та непрямий) у лісовій селекції. Масовий відбір у лісовій
селекції. Методи масового відбору: відбір кращих едафотипів в межах будь-якого
географічного району; відбір кращих (плюсових) насаджень; відбір кращих (плюсових)
дерев, відбір кращих географічних походжень, або кліматипів (біологічні особливості,
мінливість морфологічних ознак, анатомічна мінливість, біохімічні дослідження, аналіз
росту); відбір кращих сіянців у розсадних та насіння за розміром та якістю.
Індивідуальний відбір: метод педігрі (родовід, генеалогія) при селекції самозапилювачів;
індивідуальний відбір у перехреснозапилювачів (індивідуально-родинний та родинногруповий відбір). Добір на загальну комбінативну здатність (ЗКЗ) та на специфічну
комбінативну здатність (СКЗ). Клоновий добір. Ефективність добору.
Гібридизація як метод лісової селекції. Деякі загальні положення гібридизації:
комбінаційні, трансгресивні та гетерозисні схрещування. Принципи добору батьківських
пар. Методи гібридизації (прості та складні схрещування). Техніка гібридизації. Засоби
отримання гібридного насіння. Засоби вирощування та випробування гібридних деревних
порід.
Деякі нетрадиційні методи лісової селекції. Теоретичні передумови інтродукції
лісових деревних порід: поняття інтродукції, акліматизації, натуралізації. Деякі аспекти
розмноження та провадження інтродуцентів. Експериментальний мутагенез: можливості
та напрямки використання, фізичні та хімічні методи отримання мутантів.
Експериментальна поліплоїдія лісових деревних порід. Селекція методом культури тканин
та клітин.
Генетична оцінка селекційного матеріалу та сортовипробовування. Поняття про
селекційний покращений та сортовий матеріал. Поняття про сорт лісових деревних порід.
Сортовивчення та сортовипробовування лісових деревних рослин: задачі та види,
методика сортовипробовування. Сорторайонування.
Зміст лісового насінництва. Біологія плодоношення та дозрівання насіння у лісових
деревних порід, репродуктивний цикл. Селекційна оцінка насаджень та дерев: відбір
плюсових дерев; заготівля живців та використання насіння полюсових дерев; Методи
визначення якості насіння, зберігання та засоби обробки насіння перед посівом.
Міжнародний стандарт якості насіння. Кондиціонування насіння. Лісонасіннєві плантації
(ЛНП): загальна характеристика лісонасіннєвих плантацій, організація та освоєння
території. ЛНП-I. ЛНП підвищеної генетичної цінності. ЛНП-ІІ. Архіви клонів та маточні
плантації. Доповнення та реконструкція плантацій. Випробувальні культури. Культури
підвищеної селекційної цінності. Постійні та тимчасові лісонасіннєві ділянки (ПЛНД та
ТЛНД). Облік лісових селекційно-насінницьких об'єктів.
Вегетативне та мікроклональне розмноження лісових деревних порід.
Аутовегетативне розмноження лісових деревних порід. Гетеровегетативне розмноження
лісових деревних порід. Загальна характеристика методу клонального розмноження
Організація робіт з клонального розмноження рослин. Поживні середовища. Умови
культивування та етапи мікророзмноження.
Селекція твердолистяних деревних порід. Селекція дуба звичайного, буку, ільмових,
ясеню: направлення селекції та сортовий ідеал; вихідний матеріал для селекції; методи
селекції; деякі результати; репродукція селекційного матеріалу.
Селекція м'яколистяних деревних порід. Селекція тополі, верби, берези, липи,
вільхи: направлення селекції та сортовий ідеал; вихідний матеріал для селекції; методи
селекції; деякі результати; репродукція селекційного матеріалу.
Селекція хвойних деревних порід. Селекція сосни звичайної, ялини європейської,
модрини: направлення селекції та сортовий ідеал; вихідний матеріал для селекції; методи
селекції; деякі результати; репродукція селекційного матеріалу.
Селекція горіхоплідних та дикоростучих плодово-ягідних лісових деревних порід.
Селекція горіху, жимолості, ліщини, обліпихи: направлення селекції та сортовий ідеал;
вихідний матеріал для селекції; методи селекції; деякі результати; репродукція
селекційного матеріалу.
Економіка лісового та садово-паркового господарства
Лісові та садово-паркові господарства в економічній системі сучасного суспільства.
Підприємство як економічний суб'єкт господарювання. Особливості створення
підприємства підприємницького типу. Функції та мета господарства. Функції
господарства та його служби.
Організаційно-правові форми лісогосподарського підприємства. Чинники, що
обумовлюють організаційно-правові форми підприємства. Індивідуальне підприємство та
господарські товариства сфери малого бізнесу. Кооператив та орендні підприємства.
Структура лісових підприємств та садово-паркових господарств. Характеристика
структури підприємства. Організаційна структура підприємства. Виробнича структура
підприємства
Планування діяльності лісових підприємств та садово-паркових господарств.
Загальноекономічний та управлінський аспекти планування. Принципи та типи
планування діяльності підприємства. Система планів на підприємстві. Організація
внутрішньо фірмового планування. Бізнес-планування.
Основні виробничі фонди лісових підприємств та садово-паркових господарств.
Поняття, склад і структура основних фондів. Оцінювання основних виробничих фондів.
Знос основних фондів та його види. Амортизація основних фондів. Ремонт основних
фондів. Показники та основні шляхи поліпшення використання основних фондів.
Оборотні фонди лісових підприємств та садово-паркових господарств. Склад і
структура оборотних фондів. Нормування витрат матеріальних ресурсів. Оцінювання та
основні напрями поліпшення використання оборотних фондів.
Продуктивність праці у лісових підприємствах та садово-паркових господарствах.
Продуктивність праці: сутність і значення. Показники і методи вимірювання
продуктивності праці. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці. Програми
управління продуктивністю праці на підприємстві.
Організаційні основи оплати праці працівників садово-паркових господарств та
лісових підприємств. Нормування витрат праці на підприємстві. Тарифна система оплати
праці. Безтарифна модель оплати праці.
Інвестиційна та інноваційна діяльність лісових підприємств та садово-паркових
господарств. Інвестиції в діяльності підприємства. Інноваційна діяльність підприємства.
Сучасні методи оцінки ефективності інвестицій та інновацій.
Витрати та собівартість продукції лісових та садово-паркових господарств. Витрати
на господарську діяльність. Класифікація витрат, пов'язаних з виробництвом продукції.
Складання кошторису та калькуляції витрат. Собівартість продукції. Способи віднесення
витрат на продукцію. Сучасні методи обліку витрат в умовах ринку.
Функції природних факторів і формування еколого-економічних відносин.
Економічні властивості природних факторів. Економічний механізм регулювання
використання природних факторів.
ІV. Список рекомендованої літератури
1. Баранецкий Г.Г., Борлак З.Й. Лісова селекція. Текст лекцій. - Львів, Український
ДЛТУ, 1996.
2. Бейбиенко Г.Я. Общая энтомология. – М.: Высшая школа, 1971.
3. Бигон М., Харпер Дж., Таусен К. Экология особи, популяции и сообщества. – М.:
Мир, 1989.
4. Білоус В.І. Лісова селекція. – Умань: Уманське видавничо-поліграфічне
підприємство, 2003.
5. Бовт В. Д. Методичний посібник та збірник задач з екології (Для студентів
біологічного факультету).– Запоріжжя: ЗДУ, 2001.
6. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии. – СПб.: ДЕАН, 2000.
7. Войтюк Д.Г., Яцун С.С., Довжик М.Я. Теорія сільськогосподарських машин:
Практикум: Навч. посібник / За ред. С.С. Яцуна. – Суми: ВТД „Університетська книга”,
2008.
8. Воробьёв Г.И., Воронин И.В., Якушенко А.Д. Экономика лесного хозяйства:
Учебник для ВУЗов. - М.: Агропромиздат, 1985.
9. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. – М.: Агар, 1999.
10. Генсірук С.А. Використання і відновлення лісових ресурсів України. - К., 1972.
11. Гордієнко М.І. Лісові культури і захисне лісорозведення. – Львів: Світ, 1994.
12. Гордієнко М.І., Корецький Т.С., Маузер В.М. Лісові культури. – К.:
Сільгоспосвіта, 1995.
13. Губарева Л. И., Мизирева О. М., Чурилова Т. М. Экология человека: Практикум.
– М.: Владос, 2003.
14. Гуцелюк Н.А., Зотов В.А. Механизация работ в городском зеленом
строительстве. – М.: Строиздат, 1988.
15. Дербиннюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво. –
Львів: Світ, 1998.
16. ДСТУ 2980-95 Культури лісові. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт
України, 1995.
17. Економіка підприємства: навч. посібник/ За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2005.
18. Економіка сільського господарства і організація агроенерго сервісу: Навч. пос. /
Н.О. Калюжко. – К., 2008.
19. Иванюта В.М., Кожухов Н.И., Моисеев Н.А. Экономика лесного хозяйства:
Учебник для ВУЗов. – М.: Лесная промышленность, 1983.
20. Исаева Е.В., Шестопал З.А. Атлас болезней плодовых и ягодных культур. – К.:
Урожай, 1991.
21. Казенс Дж. Введение в лесную экологию. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.
22. Калінін М.І. Лісові культури. – К.: НМКВО, 1991.
23. Курамшин В.Я. Ведение хозяйства в рекреационных лесах. - М.: Агропромиздат,
1988.
24. Кучерявий В.П.
Екологія: Підручн. для студ вузів. – Вид. 2-ге.– Львів: Світ,
2001.
25. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць. – Львів, 2005.
26. Ларюхин Г.А. Механізація лісового господарства та лісозагатовок. - М.: Лесная
промышленность, 1987.
27. Лесоэксплуатация: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ В.И. Патякин, Э.О.
Салминен, Ю.А. Бит и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.
28. Луганский Н.А., Залесов С.В., Щавровский В.А. Лесоведение. - Екатеринбург:
Урал ЛТА, 1996.
29. Любавская А.Я. Лесная селекция и генетика. – М.: Лесная промышленность. –
1982.
30. Лях В.А., Галица В.В. Фитопатология. – Запорожье: ЗГУ, 2003.
31. Мелехов И.С. Лесоведение. - М.: Изд. МГУЛ, 1999.
32. Метельников М.С. Лісогосподарські машини. - 1991.
33. Молотков П.І., Патлай І.М., Давидова Н.І. Насінництво лісових порід. – К.:
Урожай, 1989.
34. Одум Е. Екологія. – М.: Мир, 1968.
35. Оптимизация рекреационного лесопользования/ Отв. ред Л.П. Рысин. – М.:
Наука, 1990.
36. Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология. – Л.: Колос,1973.
37. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. – М.: Топикэл, 1994.
38. Попкова К.В. Общая фитопатология. – М.: Агропромиздат, 1989.
39. Пронин А.Ф., Модестова Т.А. Практикум по лісогосподарських машинах. - 1984.
40. Саевич К.Ф. Рациональное использование лесных ресурсов. – Минск: Ураджай,
1990.
41. Семенкова И.Г., Соколова Э.С. Лесная фитопатология. М.: Экология, 1992.
42. Спурр С.Г., Барнес Б.В. Лесная экология (перевод с английского). - М.: Лесная
промышленность, 1984.
43. Тихонов А.С., Набатов Н.М. Лесоведение. - М.: Экология, 1995.
44. Фендюр Л.М., Дубова О.В. Озеленення міських територій. - Ч. 1. – Запоріжжя:
ЗДУ, 2001.
45. Царев А.П., Погиба С.П., Тренин В.В. Селекция и репродукция лесных
древесных пород: Учебник. - М.: Логос, 2003.
46. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лесная фитопатология. Практикум. – К: Вища
школа, 1983.
47. Чернышев В.Б. Экология насекомых. – М.: Из-во МГУ, 1996.
48. Шванич В.Н. Введение в общую энтомологию. – Л.: ЛГУ, 1959.
Голова фахової
атестаційної комісії ___________________ (В В. Горбань)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа