close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії університету
________________ Ступнік М.І.
«___»_________2015р.
ПРОГРАМА
фахового випробування з «Технологічної освіти»
для прийому на навчання за
освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
за спеціальністю
7.010103
8.010103
Кривий Ріг
2015
Технологічна освіта
(технічна та комп’ютерна
графіка)
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки
бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки
7.010103
«Технологічна освіта
8.010103
(технічна та комп’ютерна
графіка)»
Програму склали:
канд. пед. наук
Яковлєва В.А.
канд. пед. наук
Кулінка Ю.С.
канд. тех. наук
Кучма О.І.
асистент
Цись О.О.
Узгоджено на засіданні кафедри педагогіки та методики технологічної освіти
(протокол № 8 від 19 березня 2015р.)
Зав. кафедри педагогіки та
методики технологічної освіти
канд. пед. наук, доцент
Л. О. Савченко
Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту
(протокол № від
2015 р.)
Голова вченої ради
педагогічного інституту
д-р філос. наук, професор
Я. В. Шрамко
2
ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………………………4
1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування……….…..4
2. Порядок проведення фахового випробування……………………………4
3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться
на фахове випробування……………………………………………………5
2.1. Технологічні процеси з обробки матеріалів…………………….5
2.2. Комп’ютерна графіка та САПР………………………………….6
2.3. Моделювання технологічних процесів………………………….6
2.4. Конструювання виробів засобами комп’ютерної графіки……..7
2.5. Технологія конструкційних матеріалів……………..……………8
2.6. Основи взаємозаміни і стандартизації…………………………...8
2.7. Опір матеріалів……………………..……………………………..9
2.8. Теоретична механіка…………….………………………………..9
2.9. Деталі машин…………………….……………………………….10
2.10. Теплотехніка…………………………………………………….10
2.11. Різання матеріалів, станки та інструменти……………………11
4. Критерії оцінювання письмових відповідей вступника …………………11
5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування..13
3
ВСТУП
Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної
підготовки та відбір претендентів до навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр»
згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр» з
технологічної освіти.
Завдання фахового випробування – встановлення фактичної
відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної
характеристики бакалавра з технічної та комп’ютерної графіки.
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. До успішного
засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми спеціаліста/магістра вступники
повинні мати базову вищу освіту за відповідною спеціальністю або повну вищу
освіту за тією ж спеціальністю та здібності до оволодіння теоретичними і
практичними навичками за дисциплінами професійного спрямування.
Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ
ВИПРОБУВАННЯ
На фахове випробування на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» зі
спеціальності «Технологічна освіта (Основи конструювання та моделювання
одягу)» виносяться наступні нормативні дисципліни професійної підготовки:
 Технологічні процеси з обробки матеріалів;
 Комп’ютерна графіка та САПР;
 Моделювання технологічних процесів;
 Конструювання виробів засобами комп’ютерної графіки;
 Технологія конструкційних матеріалів;
 Основи взаємозаміни і стандартизації;
 Опір матеріалів;
 Теоретична механіка;
 Деталі машин;
 Теплотехніка;
 Різання матеріалів, станки та інструменти.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Кожен білет фахового випробування має міждисциплінарний
синтетичний характер. Його зміст відповідає професійним функціям, до
виконання яких повинен бути підготовлений вступник – перш за все бакалавр зі
4
спеціальності «Технологічна освіти (технічна та комп’ютерна графіка)». Згідно
з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеного напряму
підготовки до таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна,
контрольна, інформаційна, реалізація яких потребує поєднання володіння
теоретичними знаннями і практичними навичками. З огляду на це завдання
фахового випробування носять теоретичний і практичний характер, що дає
можливість перевірити рівень теоретичних знань з технологічної освіти та
вміння їх використовувати для розв’язання практичних операцій чи ситуацій.
Білети фахового випробування складено на підставі дисциплін циклу
професійної підготовки бакалавра з технологічної освіти, передбачених
освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра зі спеціальності
«Технологічна освіти (технічна та комп’ютерна графіка)».
Вступні випробування проводяться в письмовій формі. На виконання
відводиться 2 астрономічні години.
3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
3.1.
Дисципліна «Технологічні процеси з обробки матеріалів»
Тема 1. Теоретичні аспекти технологічних процесів.
1.1. Технологічні процеси як економічні об'єкти.
1.2. Технологічний процес.
1.3. Класифікація технологічних процесів.
1.4. Шляхи і закономірності розвитку технологічних процесів.
1.5. Техніко-економічні показники технологічних процесів.
Тема 2. Оптимізація технологічних процесів.
2.1. Поняття про оптимізацію.
2.2. Моделювання технологічних процесів.
2.3. Методи оптимізації технологічних процесів
Тема 3. Основи створення комп’ютерних технологій.
3.1. Основи створення комп’ютерних технологій.
3.2. Характеристика та класифікація технологічних операцій.
3.3. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації.
3.4. Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних системах обробки
даних
Тема 4. Прикладні програми загального призначення.
4.1. Інформаційно-пошукові системи, їх призначення та робота з ними.
4.2. Прикладні програми навчального призначення.
4.3. Прикладні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, біології,
математики, фізики, комп’ютерні енциклопедії.
4.4. Поняття про автоматизовані системи управління, системи автоматизованого
проектування.
Тема 5. Поняття комп’ютерної презентації.
5.1. Основне призначення системи підготовки презентації
5.2. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентації, та їх
властивості.
5
5.3. Тексти, малюнки, анімації та звук на слайдах.
5.4.Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою
гіперпосилань і системи навігації).
Тема 6. Технології представлення графічної інформації.
6.1. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів.
6.2. Графічний редактор і його призначення. Робота з графічними файлами.
6.3. Система вказівок графічного редактора.
6.4. Вказівки малювання графічних примітивів. Створення анімацій.
6.5. Вставляння графічних об’єктів і малюнків у текст.
2.2 Дисципліна «Комп’ютерна графіка та САПР»
Тема1. Основні поняття комп’ютерної графіки.
1.1. Поняття про комп’ютерну графіку та предмет її вивчення.
1.2. Види комп’ютерної графіки.
1.3. Збереження графічної інформації.
1.4. Апаратне забезпечення комп’ютерної графіки.
Тема 2. Кольорові системи комп’ютерної графіки.
2.1. Поняття кольору, тону, напівтону.
2.2. Хроматичні та ахроматичні кольори.
2.3. Основний та неосновний колір.
2.4. Особливості емоційно-почуттєвого сприйняття кольору.
2.5. Колір у комп’ютерній графіці.
2.6. Поняття про колірне охоплення та колірні моделі.
Тема 3. Технології опрацювання графічної інформації.
3.1. Поняття алгоритму побудови графічного зображення.
3.2. Графічний редактор Paint та Paint.NET.
3.3. Створення растрових зображень у графічному редакторі Paint.
3.4. Переваги та недоліки побудови зображень у графічному редакторі Paint.
Тема 4. Технології растрової графіки.
4.1. Основні поняття растрової графіки.
4.2. Засоби отримання та характеристика растрових зображень.
4.3. Переваги та недоліки растрової графіки.
4.4. Редактори растрової графіки.
4.5. Основні інструменти растрової графіки.
Тема 5. Технології векторної графіки.
5.1. Основні поняття векторної графіки.
5.2. Переваги та недоліки векторної графіки.
5.3. Редактори векторної графіки.
5.4. Знайомство із середовищем програми Corel DRAW.
5.5. Основні інструменти роботи з векторною графікою.
2.3. Дисципліна «Моделювання технологічних процесів»
Тема 1. Загальні відомості про моделювання тривимірних об’єктів.
1.1. Характеристика комп’ютерного моделювання.
1.2. Сутність понять «модель» та моделювання.
1.3. Сутність комп’ютерного моделювання і проектування.
Тема 2. Характеристика віртуальних графічних пакетів.
2.1. Загальні визначення.
2.2.Врахування просторових відношень при моделюванні технологічних процесів.
2.3.Характеристика програми 3D Studio MAX.
2.4. Особливості проектування і побудови моделей у 3D–графіці.
2.5. Можливості програми 3D Studio MAX при проектуванні й побудові моделей.
6
Тема 3. Створення дизайну інтер’єру житлових приміщень з використанням
новітніх віртуальних програм.
3.1. Загальні відомості про комп’ютерне проектування інтер’єрів.
3.2. Закономірності комп’ютерного моделювання інтер’єру житлових приміщень.
3.3. Загальні відомості про основні комп’ютерні програми для створення дизайну
інтер’єрів.
3.4. Підготовка дизайн-проекту інтер’єру житлових приміщень.
3.5. Технологія створення інтер’єру за допомогою комп’ютерних графічних програм.
3.6. Характеристика технічних комп’ютерних засобів для створення інтер’єру
житлових приміщень.
3.7. Поєднання всіх об’єктів інтер’єру в дизайн-проекті.
Тема 4. Створення ландшафтних композицій.
4.1. Технічні прийоми створення ландшафтної композиції: рослини, стіни, загорожі та
їх модифікування у 3D Studio MAX; освітлення об’єктів різноманітними видами ламп,
прожекторів або сонячним світлом; тіні, що падають від об’єктів, та вибір параметрів тіні;
імітація природних явищ.
4.2. Засоби композиції і закономірностей колірних та тонових відношень у ландшафті.
Тема 5. Проектування і моделювання формальної композиції.
5.1. Створення зображення або ескізу: декорацій до будь-якої вистави; архітектурноландшафтного комплексу або інтер’єру з введенням окремої скульптури або скульптурної
групи; металевих меблів, ювелірних виробів, карбування, свічників, столових сервізів,
люстр, декоративних грат, парканів, сходинок, ліхтарів освітлення, брам, дверей тощо.
2. Створення формальних композицій предметів інтер’єру в програмі 3D Studio MAX.
2.4. Дисципліна «Конструювання виробів засобами комп’ютерної
графіки»
Тема 1. Прості декоративні зображення в Corel Draw.
1.1. Геометричні орнаменти в смузі.
1.2. Будування геометричних орнаментів в смузі за допомогою інструментів
виділення та рисування, меню трансформації, засобів копіювання.
1.3. Рослинні орнаменти в смузі, їх застосування у декоративних зображеннях.
1.4. Будування рослинних орнаментів в смузі за допомогою інструментів виділення та
рисування, меню трансформації, засобів копіювання.
1.5. Створення простих декоративних зображень.
Тема 2. Лінійні, плоскі та об’ємні зображення у Corel Draw.Геометрична
побудова форм ужиткових предметів.
2.1. Засоби створення лінійних (контурних) зображень.
2.2. Інструменти виділення (курсор); засоби створення форм геометричної подібності:
базові фігури (коло-еліпс, прямокутник, багатокутник).
2.3. Інструменти для створення контурів (діалогове вікно Outline Pen); заливка
контурів (діалогове вікно Outline Pen та права кнопка миші, палітра заливок).
2.4. Створення лінійних контурних зображень за допомогою інструменту Pen.
2.5. Створення кольорових контурів.
Тема 3. Створення декоративних зображень на основі геометричних тіл у Corel
Draw.
3.1. Рослинні орнаменти (фрагмент, симетрія, колір).
3.2. Створення плоских зображень із застосуванням орнаментів.
3.3. Створення композиційних зображень на площині.
3.4.Робота у графічному редакторі Corel Draw: меню Arrange (Group, Ungroup,
Ungroup All).
3.5. Будування лінійних геометричних зображень за допомогою базових фігур.
7
3.6. Засоби зображення: базові фігури, інструменти рисування.
3.7. Створення зображень за допомогою базових фігур та палітри заливок.
Тема 4. Конструювання виробів у Adobe Photoshop.
4.1. Об’ємні зображення в Adobe Photoshop. Прості натюрморти.
4.2. Зображення геометричних тіл, геометричні примітиви, колірні моделі.
4.3. Зображення реальних об’єктів на основі геометричних примітивів та застосування
інструментів рисування й моделювання, Filter.
4.4. Копіювання об'єктів в Adobe Photoshop. Створення копій об’єктів за допомогою
клавіш копіювання (Ctrl + С + V) та інструменту Stamp Clone.
4.5. Композиційне рішення.
Тема 5. Художнє оформлення літературного твору.
5.1. Технічні засоби графічної програми Adobe Illustrator для створення ілюстрації.
5.2. Досягнення цілісності композиції книги за допомогою взаємозв’язку
традиційного мистецтва та можливостей комп’ютерної графіки.
5.3.Створення композиційних варіантів до ілюстрації літературного твору.
Тема 6. Композиція інтер’єру приміщення у 3D Studio MAX.
6.1. Моделювання меблів інтер’єру засобами пересування, поворотів, масштабування
геометричних фігур.
6.2. Створення сцени інтер’єру при наявності креслення в цифровому форматі
картинки, наприклад (jpg, bmp, tiff) або в будь-якому іншому форматі растрового
зображення.
6.3. Технічні засобами створення ескізу театральних декорацій в об’ємі за допомогою
3D Studio MAX.
6.4. Перевід об’єктів з тривимірних програм у двомивірні з подальшою деталізацією.
6.5. Технічні засоби двомивірної програми Adobe Photoshop.
2.5. Дисципліна «Технологія конструкційних матеріалів»
1.
Що представляє собою структура сталі з мінімальним вмістом вуглецю?
2.
Чим відрізняється сталь від чавуну?
3.
Що описує діаграма Fe-Fe3C?
4.
Яким чином відбувається виплавка чавуна?
5.
Які існують модифікації заліза?
6.
Що таке Графіт?
7.
В залежності від чого чугуни ділять на доевтектоідні, евтектичні, заевтектичні?
8.
Який тип зв'язку визначається взаємним перекриттям зовнішніх електронних
оболонок атомів?
9.
Що застосовується для отримання точних розмірів і гладкої поверхні деталі?
10.
Як називається неоднорідність хімічного складу в сплавах?
2.6.
Дисципліна «Основи взаємозаміни та стандартизації»
11.
Чому дорівнює допуск розміру?
12.
Як називається різниця розмірів отвору й вала до зборки в рухливих розмірних
з'єднаннях?
13.
Як називається розмір деталі щодо якого визначають граничні розміри?
14.
Чим кількісно характеризується точність виготовлення лінійних розмірів
деталі?
15.
Де на кресленні позначення однакової шорсткості для всіх поверхонь деталі?
16.
Які посадки призначені для нерухомих нероз'ємних з'єднань?
17.
Які бувають посадки в циліндричних з'єднаннях?
18.
Як називається розмір розмірного ланцюга,що виходить останнім у процесі
зборки,обробки,вимірюванні деталі?
8
2.7.
Дисципліна «Опір матеріалів»
19.
Назвіть основні випробування при визначені механічних характеристик
крихких матеріалів.
20.
Назвіть вид випробувань, який визначає здатність металу приймати окремі
деформації.
21.
Назвіть властивість матеріалу супротивити руйнуванню від втоми.
22.
Що являється кінцевою стадією деформації здвигу?
23.
Деформація, що супроводжується поворотом поперечних перетинів.
24.
Як називається крива по якій вигнеться вісь балки під вагою?
25.
Як називається кручення при якому даплатація всіх поперечних розрізів?
26.
Який із марок чугунів найміцніший?
27.
Як називається установка для досліду вигину двохопорної балки?
28.
Що називається чистим зсувом?
29.
Що називають діаграмою зсуву?
30.
Якщо напрям кутового шва перпендикулярний до напряму дії зусилля, то шов
називається.
31.
Шви, паралельні зусиллям, мають назву.
32.
Формула Гука для чистого зсуву.
33.
Модуль пружності виражається в.
34.
Формула зсувальної сили.
35.
Формула закону Гука для абсолютного зсуву.
36.
Як змінюється довжина верхніх поздовжніх волокон балки при чистому
згинанні?
37.
Як називається сукупність волокон які не змінюють своєї довжини при
згинанні балки?
38.
У якому випадку згинання вважається плоским?
39.
Яке буде нормальне напруження в точках нейтральної лінії (Н. Л.) при
згинанні балок різної форми та розмірів перерізу, що мають горизонтальну вісь симетрії?
40.
Які будуть дотичні напруження у найбільш віддалених від нейтральної лінії,
крайніх точках перерізу балки при її згинанні?
41.
Де дотичні напруження досягають найбільшого значення для більшості видів
перерізів балок при їх згинанні?
42.
Якщо переріз балки що згинають не має горизонтальної осі симетрії, які будуть
нормальні напруження у її крайніх верхніх і крайніх нижніх волокнах?
43.
Що називається небезпечною точкою балки при згині?
44.
Що називається небезпечним перерізом балки при згині?Статика – це...
45.
Які напруги приймають у якості граничних у розрахунках на міцність пружних
елементів?
46.
Яке з перетинів є раціональним при крутінні?
47.
Які осі перетину називаються головними осями?
48.
Як зміниться вага балки, якщо збільшити коефіцієнт запасу міцності?
49.
У лівому опорному перетині балки прогин і кут повороту дорівнює нулю. Яка
опора тут розташована?
50.
Який перетин балки є небезпечним при згині?
2.8.
Дисципліна «Теоретична механіка»
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Що називається кінематикою?
Якими трьома способами можна задати рух точки?
Який параметр не потрібний для визначення прискорення точки?
Скільки ступенів вільності має вільне тверде тіло?
Що називають матеріальною точкою?
Скільки способів завдання руху точки ви знаєте?
9
57.
58.
59.
60.
61.
Що характеризує нормальне прискорення точки?
Який рух твердого тіла називається поступальним?
Який рух твердого тіла називається обертальним?
Що характеризує кутова швидкість?
Тіло здійснює сферичний рух якщо?
2.9.
Дисципліна «Деталі машин»
62.
До якої групи різьблень ставиться метричне різьблення?
63.
Які механізми називають передачами?
64.
Яку криву використовують для виготовлення бічного профілю зуба в зубчатих
передачах?
65.
Скільки існує ступенів точності при виготовленні зубчатих коліс?
66.
Що називають модулем зубчатого колеса?
67.
Навіщо потрібно корегування профілю зубців зубчатих коліс?
68.
Які параметри косозубого колеса, при розрахунку, рахуються так само як у
прямозубого?
69.
У яких випадках застосовують конічні зубчаті колеса?
70.
Що таке пружне ковзання пасу?
71.
Якими поверхнями клиновий пас зчіплюється зі шківом?
72.
Яке мінімальне допустиме число зубців зірочок у ланцюговій передачі?
73.
При якому положенні валів використовують ланцюгову передачу?
74.
Редуктори використовуються для . . .
75.
Які основні геометричні параметри метричної різьби?
76.
Назвіть основні деталі різьбових з’єднань.
77.
Основними видами шпонок є...
78.
Перевагою шліцевих з’єднань перед шпонковими є...
79.
Основною різницею між валом та віссю є...
80.
Назвіть основні конструктивні форми валів.
81.
Назвіть основні групи муфт приводів.
82.
Яка кількість заходів характерна для крипіжних різьб?
83.
Який пристрій призначений для підйому вантажу на невелику висоту (до 1м.)?
84.
Які пристрої застосовують для підйому вантажів за умовою відсутності
електроенергії?
85.
Яка деталь підйомно – транспортного механізму зупиняє його і утримує?
86.
На яку деталь підйомно – транспортної машини намотуються канати?
2.10. Дисципліна «Теплотехніка»
87.
Як називають тіла, які цілком поглинають усі промені ?
88.
Які способи передавання теплоти ?
89.
Як називають прилади для виміру тиску ?
90.
Як називають тиск повітря на рівні моря ?
91.
Який закон дозволяє розрахувати абсолютне значення ентропії ?
92.
Що стверджує перший закон термодинаміки ?
93.
Назвіть основні термодинамічні процеси ?
94.
Для яких тіл справедливий другий закон термодинаміки ?
95.
Яка поверхня називається ізотермічною ?
96.
Що називається теплопередачею ?
97.
Як називають процес зовнішнього сумішоутворення палива та повітря в
двигунах внутрішнього згоряння ?
98.
На які групи поділяють парові турбіни ?
99.
Що називають ступенем стиску циліндра ?
100. Ідеальним циклом ДВЗ є цикл…
101. Як називається сукупність електростанцій які працюють на одну
10
електромережу ?
102. Термоелектричні генератори це :
103. Основою ядерної енергетики є ?
104. Які основні елементи двоконтурної атомної електростанції ?
105. Які реакції служать основою термоядерної енергетики ?
2.11. Дисципліна «Різання матеріалів, станки та інструменти»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Класифікація токарних різців.
Назвати головний кут в плані φ.
Назвати інструменти для вимірювання кутів різця.
Назвати частини спірального свердла.
Для якого класу точності обробки отворів призначені розгортки?
Які бувають розгортки за способом застосування?
Яким інструментом накатують різьбу?
Ріжучий інструмент виготовляється із…
Що позначає буква Р в марці сталі?
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ
ВСТУПНИКІВ
Білет фахового випробування складається з 30 питань тестів трьох рівнів
складності:
 1 рівень складності – простий (10 тестових завдань);
 2 рівень складності – середній (10 тестових завдань);
 3 рівень складності – складний (10 тестових завдань).
Критерії оцінювання виконаних тестових завдань може бути наступною:
Кількість питань
Кількість балів, що
присвоюються за вірну
відповідь
2
3
5
1– 10
11 - 20
21 - 30
11
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Кількість балів вступного
Оцінка за національною шкалою
випробування
Від 1 до 30
2 (два)
31
3,0 (три)
32-33
3,05
34-35
3,10
36-37
3,15
38-39
3,20
40-41
3,25
42-43
3,30
44-45
3,35
46-47
3,40
48-49
3,45
50-51
3,50
52
3,55
53
3,60
54
3,65
55
3,70
56
3,75
57
3,80
58
3,85
59
3,90
60
3,95
61-62
4,0 (чотири)
63-64
4,05
65-66
4,10
67-68
4,15
69-70
4,20
71-72
4,25
73-74
4,30
75-76
4,35
77-78
4,40
79-80
4,45
81-82
4,50
83-84
4,55
85-86
4,60
87-88
4,65
89-90
4,70
91-92
4,75
93-94
4,80
95-96
4,85
97-98
4,90
99
4,95
100
5 (п’ять)
12
4.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Навчальна література за дисципліною «Технологічні процеси з обробки
матеріалів»
1.
Більченко О.В. Матеріалознавство : [навчальний посібник] /
О.В. Більченко, О.І. Дудка, П.І. Лобода. – К. : Кондор, 2009. – 154 с.
2.
Головчук А.Ф. Інженерна та комп’ютерна графіка: [навчальний
посібник] / А.Ф. Головчук, О.І. Кепко, Н.М. Чумак. – К. : Центр учбової
літератури, 2010. – 160 с.
3.
Збожна О.М. Основи технології [навчальний посібник] /
О.М. Збожна. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 486 с.
4.
Кучер З.С. Матеріалознавство швейного виробництва : [навчальнометодичний посібник] / З.С. Кучер, С.Л. Кучер. – Кривий Ріг : Видавничий дім,
2009. – 320 с.
5.
Остапчук М.В. Система технологій [підручник] / М.В. Остапчук,
Л.В. Сердюк, Л.К. Овсянникова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.
6.
Фесенко М.С. Конспект лекцій з дисципліни «Системи технологій»
для студентів напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» та
0502 – «Менеджмент» / М.С. Фесенко. – Алчевськ : Донату, 2006. – 70 с.
Навчальна література за дисципліною «Комп’ютерна графіка та САПР»
1. Adobe® Photoshop® 7.0. Официальный учебный курс. [учебное
пособие]. – М. : Издательство ТРИУМФ, 2003 – 496 с.
2. Бабенко Л.В. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для
студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л.В. Бабенко,
Т.В. Фурсикова. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка,
2010. – 250 с.
3. Балик Н.Р. Комп’ютерна графіка в школі. Графічний редактор
Paint.NET. Графічний редактор GIMP : Навч. посібник / Н.Р. Балик, О.О.
Лялик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 128 с.
4. Веселовська Г.В. Основи комп’ютерної графіки. Навчальний посібник
/ Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М. / під ред. В.Є. Ходакова. –
К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с.
5. Залогова Л.А. Компьютерная графика Элективный курс [учебное
пособие] / Л.А. Залогова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 212 с.
6. Кащеєв Л.Б. Інформатика. Основи комп’ютерної графіки : Навчальний
посібник / Л.Б. Кащеєв, С.В. Коваленко. – Х. : Видавництво «Ранок», 2011. –
160 с.
13
Навчальна література за дисципліною «Моделювання технологічних
процесів»
1. Adobe Illustrator. [учебник]. – К. : Диасофт, 2002. – 368 с.
2. Антонов В.М. Комп’ютерне моделювання зображень : [навчальний
посібник] / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі. – К. : КНТ, 2007. – 248 с.
3. Веселовська Г.В. Основи комп’ютерної графіки. [навчальний
посібник] / Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М. / під ред.
В.Є. Ходакова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с.
4. Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов,
А.С. Батракова; под ред. Т.М. Полищука. – М. : Радио и связь, 1995. – 223 с.
5. Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну [підручник] /
Н.Я. Крижанівська. – К. : «Ліра–К», 2009. – 218 с.
6. Мойсеєнко Ф.А. Основи будови і комп’ютерного дизайну трикотажу.
[навч. пос.] / Ф.А. Мойсеєнко, Н.П. Кухонько. – К. : Центр учбової літератури,
2007. – 360 с.
7. Основи веб-дизайну [навч. посіб.] / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник,
I.В. Стеценко. – К. : Вид. група BHV, 2009. – 336 c.
8. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных
технологий / О. Яцюк. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.
Навчальна література за дисципліною «Конструювання виробів засобами
комп’ютерної графіки»
1. Горобець С.М. Основи комп’ютерної графіки: [навч. посібник] /
С.М. Горобець. за ред. М.В. Левківського. – К. : Центр навчальної літератури,
2006. – 232 с.
2. Кащеєв Л.Б. Основи комп’ютерної графіки: [навчальний посібник] /
Л.Б. Кащеєв, С.В. Коваленко. – Х. : Видавництво «Ранок», 2011. – 160 с.
3. Козяр М.М. Інженерна графіка в системі графічного пакету
AutoCAD: Лабораторний практикум. [навчальний посібник] / Козяр М.М.,
Фещук Ю.В., Басюк З.К.. – Рівне : НУВГП, 2011. – 204 с.
4. Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну [підручник] /
Н.Я. Крижанівська. – К. : «Ліра–К», 2009. – 218 с.
5. Соколова Т. AutoCAD 2005 для студента. Популярный самоучитель /
Т. Соколова. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. – (Серия «Популярный
самоучитель»).
6. Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков: [учеб. для техникумов]
/ В.Ф. Гостев, Н.Н. Юскевич. – М. : Стройиздат, 1991. – 340 с.
7. Дубовик Л.П. Дизайнер інтер’єрів [програма спецкурсу для учнів 1011 класів загальноосвітніх шкіл та студентів профтехучилищ] / Дубовик Л.П.
// Мистецтво та освіта – 1998. – №2. – С. 44 – 45.
14
8. Козяр М.М. Машинобудівні кресленики: [навчальний посібник] /
М.М. Козяр, Ю.В. Фещук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 196 с.
9. Основи веб-дизайну [навч. посіб.] / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник,
I.В. Стеценко. – К. : Вид. група BHV, 2009. – 336 c.
10. Плаксин В. Проектирование бумажных моделей в 3ds MAX /
В. Плаксин // http://studio.cardarmy.ru/.
11. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна : [учебное
пособие] / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский. – М. : МЗ-Пресс, 2003. – 128 с.
Навчальна література за дисципліною «Теоретична механіка»
1. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в
примерах и задачах / Под ред. Д.Р.Меркина. Т.1. Статика и кинематика.- 8-е
изд. перераб.- М.: Наука, 1984.- 504с.
2. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в
примерах и задачах / Под ред. Д.Р.Меркина. Т.ІІ. Динамика.- 7-е изд. перераб.М.: Наука, 1985.- 560с.
3. Добронравов В.В., Никитин Н.Н. Курс теоретической механики.-М.:
Высш.школа, 1983.- 575с.
4. Никитин Н.Н. Курс теоретической механіки. М.: вісш.школа,1990.607с.
5. Павловський М.А. Теоретична механіка: Підручник.- К.: Техніка,
2002.- 512с.: іл..
6. Павловский М.А., Акинфиева Л.Ю., Бойчук О.Ф. Теоретическая
механика. Статика. Кинематика. К.: Вища школа, 1989.- 420с.
7. Павловский М.А., Путятина Т.В. Теоретическая механика. К.: Вища
школа, 1985.- 327с.
8. Кінематика
та
динаміка
точки.
Комп’ютерний
курс
/
М.А.Павловський, Л.Ю.Акінфієва, А.І.Юрокін, С.Я.Свістунов. К.: Либідь,
1993.- 245с.
9. Кільчевский Н.А. Курс теоретичної механіки. К.: Вища школа, 1972.375с.
10. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. М.:
Наука, 1984. Т.1.- 362с.
Навчальна література за дисципліною «Технологія конструкційних
матеріалів»
1. Алан С.И., Григорьев П.М., Ростовцев А.Н. Технология
конструкционных материалов. – М.: Просвещение, 1986. – 303 с.
2. Алан С.И. Практикум по машиностроению. – Мю: Просвещение,
1985. – 304 с.
15
3. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якущев А.Н. Общая
металлургия. – М.: Металлургия, 1985. – 480 с.
4. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. Методы анализа,
лабораторные работы и задачи. – М.: Металлургия, 1983. – 384 с.
5. Гуляев А.П. Металловедение. – Н.: Металлургия, 1986. – 542 с.
6. Добровольсткий В.И., Чумак Н.Г. Технология материалов и других
конструкционных материалов. – Киев – Донецк: Высшая школа, 1980. – 312 с.
7. Євстигнєєв Є.О. Технологія конструкційних матеріалів. Контрольні
завдання з методичними вказівками. – Кривий Ріг, 2000. – 99 с.
8. Кузьмин Б.А., Самохоцкий А.И. Металургія, металловедение и
конструкционные материалы. – М.: Высшая школа, 1984. – 256 с.
9. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Матерыаловедение. – М.:
Машиностроение, 1980. – 493 с.
10. Остапенко М.М., Кропивницький М.М. Технологія металів. – К.:
Техніка, 1972. – 312 с.
11. Строительные материалы / Под ред. Г.И. Горчакова. – М.: Высшая
школа, 1982. – 352 с.
12. Баррет Ч., Масальский Т. Структура метал лов. Пер. с англ., – М.:
Металлургия, 1984. – 685 с.
13. Бокштейн С.З. Строение и свойства металлических сплавов. – М.:
Металлургия, 1971. – 495 с.
14. Волчок И.П., Плескач В.М., Аверченко П.А. и др. Технология
конструкционных материалов. Лабораторные работы. – К.: Высшая школа,
1990. – 152 с.
15. Геллер Ю.А. Индустриальные стали. – М.: Металлургия, 1983. –
525 с.
16. Гольдшмидт Х. Сплавы внедрения. Пер. с англ., – М.: Мир, 1971. –
461 с.
Навчальна література за дисципліною «Опір матеріалів»
1. Писаренко Г.С. и др. Сопротивление материалов. Киев, 1963.
2. ДарковА.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. М., 1975.
3. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. Москва «Высшая школа»,
1986.
4. Степин П.А. Сопротивление материалов. Москва «Высшая школа»,
1988.
5. Ицкович Г.М., Винокуров А.И. Сопротивление материалов. М., 1962.
6. Ицкович Г.М., Винокуров А.И, Минин Л. С. Руководство к
решению задач по сопротивлению материалов. М., 1970.
16
7. Ицкович Г.М., Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по
сопротивлению материалов. Л., 1972.
8. Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов. М., 1975.
9. Пономарев С.Д., Бидерман В.Л., Лихарев К.К, Макушин В.М.,
Малинин Н.Н., Феодосьев В.И. Расчеты на прочность в машиностроении. М.,
т.1, 1956; т.2, 1958; т.З, 1959.
10. Рубашкин AT.,
Чернилевский Д.В.
Лабораторно-практические
работы по технической механике. М., 1975.
11. Сопротивление материалов / Под ред. А.Ф. Смирнова. М., 1975.
12. Федосьев В.И. Сопротивление материалов М., 1986.
13. Смирнов А.Ф. и др. Сопротивление материалов. М., 1986.
14. Куприянов Д. Ф., Метальников Г.Ф. Техническая механика. М., 1975.
15. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М., 1979.
Навчальна література за дисципліною «Деталі машин»
1. Чернавский С.А. и др. Курсовое проектирование деталей машин. М.,
1979.
2. Заблонский К.И. Детали машин. - Киев: Вища школа, 1985.
3. Иосилевич Г.Б. Детали машин. М.: Машиностроение, 1988 Гузенков
П.Г. Детали машин. М., Высшая школа, 1986. – 359с.
4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров Н.С. Детали машин,
М., Машиностроение, 1983. – 384с.
5. Устюгов И.И. Детали машин. М., Высшая школа, 1981. – 399с.
6. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин М., 1979. – 250с.
7. Чернавський С.А. і др.. Курсове проектування деталей машин. М.,
Машинобудування, 1979. – 351с.
Навчальна література за дисципліною «Теплотехніка»
1.
Швец И.Т., Голубинский В.И. и др.. Теплотехника. Киев, “Вища
школа”, 1976.
2.
Кисилев Н.А. Общая теплотехника и тепловые машины. Конспект
лекций. КГПИ, Кривой Рог, 1990. – 200с.
3.
Чечеткин А.В., Запорожец Н.А. Теплотехника. М., «Высшая
школа», 1986 – 346с.
Навчальна література за дисципліною «Основи стандартизації та
взаємозаміни»
1. А.И. Якушев. Взаимозаменяемость, стандартизація и технические
измерения. М., “Машиностроение”, 1975.
2. Г.М. Ганевский, И.И. Гольдин. Допуски, посадки, технические
измерения в машиностроении. М., «Высшая школа», 1987.
17
3. Г.И.Зухар. допуски и технические измерения. Киев, “Вища школа”,
1987.
4. Б.С.Зинин, Б.Н.Ройтенберг. Сборник задач по допускам и
техническим измерениям. М., «Высшая школа», 1983.
5. Справочник по производственному контролю в машиностроении. Под
ред. проф. Кутая А.К. Л., “Машиностроение”, 1974.
Навчальна література за дисципліною «Різання матеріалів, станки та
інструменти»
1. Иванова Г.А. Основы теории резания, станки, ынструменты. – М.,
Учпедгиз, 1963
2. Аршанов В.А. Резание металов и режущий инструментов. – М.,
Машиностроение, 1976
3. Гулида Э.И. Теория резания металов, металлорежущие инструменты,
М., Высш.школа, 1974
4. Егоров С.В., Червеков А.Г. Резание металов и режущий инструмент. –
М., Высш.школа, 1963
18
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа