close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії університету
________________ Ступнік М.І.
«___»_________2015р.
ПРОГРАМА
фахового випробування з «Технологічної освіти»
для прийому на навчання за
освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
за спеціальністю
7.010103
8.010103
Кривий Ріг
2015
Технологічна освіта
(Основи конструювання
та моделювання одягу)
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки
бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки
7.010103
«Технологічна освіта
8.010103
(Основи конструювання та
моделювання одягу)»
Програму склали:
канд. пед. наук
Яковлєва В.А.
канд.пед. наук
Кучер З.С.
канд. пед. наук
Кулінка Ю.С.
Узгоджено на засіданні кафедри педагогіки та методики технологічної освіти
факультету дошкільної і технологічної освіти (протокол № 8 від 19 березня 2015р.)
Зав. кафедри педагогіки та
методики технологічної освіти
канд. пед. наук, доцент
Л. О. Савченко
Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту
(протокол № від
2015 р.)
Голова вченої ради
педагогічного інституту
д-р філос. наук, професор
Я. В. Шрамко
2
ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………………………4
1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування……….…..4
2. Порядок проведення фахового випробування……………………………5
3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться
на фахове випробування……………………………………………………5
2.1. Технологія приготування страв………………………………….5
2.2. Основи харчових технологій…………………………………….8
2.3. Обслуговування та естетика підприємств громадського
харчування………………………………………………………………………..9
2.4. Обладнання підприємств громадського харчування………….10
2.5. Матеріалознавство швейного виробництва…………………….10
2.6. Обладнання швейного виробництва……………………………12
2.7. Конструювання швейних виробів………………………………13
2.8. Технічне моделювання та художнє оформлення швейних
виробів…………………………………………………………………………..16
2.9. Технологія швейного виробництва…………………………….17
4. Критерії оцінювання письмових відповідей вступника …………………18
5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування..19
3
ВСТУП
Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної
підготовки та відбір претендентів до навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр»
згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр» з
технологічної освіти.
Завдання фахового випробування – встановлення фактичної
відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної
характеристики бакалавра з основ конструювання та моделювання одягу.
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. До успішного
засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми спеціаліста/магістра вступники
повинні мати базову вищу освіту за відповідною спеціальністю або повну вищу
освіту за тією ж спеціальністю та здібності до оволодіння теоретичними і
практичними навичками за дисциплінами професійного спрямування.
Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ
ВИПРОБУВАННЯ
На фахове випробування на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» зі
спеціальності «Технологічна освіта (Основи конструювання та моделювання
одягу)» виносяться наступні нормативні дисципліни професійної підготовки:
 Технологія приготування страв.
 Основи харчових технологій.
 Обслуговування та естетика підприємств громадського
харчування.
 Обладнання підприємств громадського харчування.
 Матеріалознавство швейного виробництва.
 Обладнання швейного виробництва.
 Конструювання швейних виробів.
 Технічне моделювання та художнє оформлення швейних
виробів.
 Технологія швейного виробництва.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Характеристика змісту фахового випробування. Кожен білет фахового
випробування має міждисциплінарний синтетичний характер. Його зміст
відповідає професійним функціям, до виконання яких повинен бути
підготовлений вступник – перш за все бакалавр зі спеціальності «Технологічна
освіти (основи конструювання та моделювання одягу)». Згідно з чинною
освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеного напряму підготовки до
4
таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, контрольна,
інформаційна, реалізація яких потребує поєднання володіння теоретичними
знаннями і практичними навичками. З огляду на це завдання фахового
випробування носять теоретичний і практичний характер, що дає можливість
перевірити рівень теоретичних знань з технологічної освіти та вміння їх
використовувати для розв’язання практичних операцій чи ситуацій.
Білети фахового випробування складено на підставі дисциплін циклу
професійної підготовки бакалавра з технологічної освіти, передбачених
освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра зі спеціальності
«Технологічна освіти (основи конструювання та моделювання одягу)».
Вступні випробування проводяться в письмовій формі. На виконання
відводиться 2 астрономічні години.
3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
3.1.
Дисципліна «Технологія приготування страв»
Тема 1. Приготування бутербродів
1.1. Види бутербродів.
1.2. Подання бутербродів до столу.
1.3. Продути, що використовуються для їх приготування.
1.4. Технологія приготування бутербродів, способи їх оформлення.
1.5. Використання інструменту, пристосувань та нагрівальних приладів.
1.6. Прийоми роботи з ножем.
1.7. Правила
безпечної
праці
під
час
роботи
з
різальним
інструментом,
пристосуваннями. Санітарно-гігієнічні вимоги.
Тема 2. Приготування гарячих напоїв.
2.1. Види гарячих напоїв. Їх значення для харчування людини.
2.2. Посуд для приготування гарячих напоїв. Заварювання як один із видів теплової
обробки продуктів.
2.3. Правила безпечної роботи з гарячими рідинами. Санітарно-гігієнічні вимоги.
2.4. Технологія приготування гарячих напоїв, визначення їх якості.
2.5.Правила подавання та споживання гарячих напоїв.
Тема 3. Приготування страв із яєць.
3.1. Відварювання. Смаження. Харчова цінність яєць.
3.2. Страви із яєць. Технологія приготування варених та смажених яєчних страв.
3.3. Загальні правила відварювання продуктів у воді та смаження.
3.4. Правила безпечної праці під час роботи з гарячою рідиною та жиром.
5
3.5. Подавання та споживання яєчних страв.
3.6. Основні відомості про професію кухаря, вимоги до неї.
Тема 4. Приготування страв із овочів.
4.1. Значення овочів у харчуванні людини. Використання їх для приготування
кулінарних страв та напоїв.
4.2. Умови зберігання свіжих овочів.
4.3. Види салатів, їх харчова цінність. Первинна і теплова обробка овочів для салатів,
їх особливості в сучасних екологічних умовах.
4.4. Способи збереження вітаміну С під час обробки овочів.
4.5. Способи подрібнення овочів. Інструменти і пристосування для подрібнення
овочів. Прийоми виконання робіт.
4.6. Правила безпечної праці, організація робочого місця та санітарно-гігієнічні
вимоги під час обробки овочів. Посуд для приготування і подавання салатів.
4.7. Види теплової обробки овочів. Варіння (у воді, на парі, припускання), смаження,
тушкування, пасерування.
4.8. Посуд, інструмент і пристосування для приготування овочевих страв. Варені,
тушковані та смажені овочеві страви, їх види і харчова цінність.
4.9. Прийоми смаження овочів. Технологія приготування варених, тушкованих і
смажених овочевих страв.
4.10. Терміни і умови зберігання овочевих страв залежно від виду кулінарної обробки.
Тема 5. Особливості української національної кухні.
5.1. Відомості про історію розвитку української кухні.
5.2. Загальна характеристика харчових продуктів, страв української національної
кухні. Фактори, що найбільшою мірою визначили склад продуктів і технологію
приготування страв.
5.3. Щоденні та святкові страви. Особливості технології приготування страв
української кухні. Посуд, інструмент, приладдя.
5.4. Відомості про регіональні особливості приготування національних страв. Овочі в
українській національній кухні.
5.5. Технологія приготування традиційних українських страв з овочів.
Тема 6. Приготування страв із м’яса та м’ясних продуктів.
6.1. Значення м’яса та м’ясних продуктів для харчування людини.
6.2. Визначення доброякісності м’яса, м’ясних продуктів,консервів.
6.3. Страви із м’яса. Прийоми первинної й теплової обробки м’яса .
6.4. Особливості обробки домашньої птиці.
6
6.5. Обладнання, посуд, інструмент для приготування страв із м’яса.
6.6. Організація робочого місця. Санітарно-гігієнічні вимоги і правила безпечної
праці.
6.7. Загальні правила варіння м’ясних бульйонів.
6.8. Технологія приготування варених, смажених і тушкованих м’ясних страв. Вимоги
до страв із м’яса.
6.9. Традиційні українські страви з м’яса та м’ясних продуктів. Оформлення,
подавання і культура споживання м’ясних страв.
Тема 7. Приготування страв із риби та рибних продуктів.
7.1. Харчова цінність риби і рибних продуктів.
7.2. Визначення доброякісності риби і рибних продуктів.
7.3. Терміни й умови зберігання риби, рибних продуктів, консервів, Маркірування
консервів.
7.4. Страви з риби. Прийоми первинної обробки риби.
7.5. Основні види теплової обробки риби (варіння, смаження, тушкування).
7.6. Посуд, інструмент, пристосування. Організація робочого місця. Санітарногігієнічні вимоги та правила безпечної праці.
7.7. Технологія приготування рибних страв.
7.8. Вимоги до якості готових страв. Оформлення рибних страв, подавання їх до столу
і споживання.
7.9. Традиційні страви з риби в українській національній кухні.
Тема 8. Приготування перших страв.
8.1. Види перших страв, їх значення для харчування людини.
8.2. Продукти, що входять до складу перших страв.
8.3. Посуд та інвентар для приготування перших страв. Загальні правила
приготування перших страв.
8.4. Борщ – українська національна страва. Відомості про регіональні особливості
приготування борщів.
8.5. Організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час приготування
перших страв.
Тема 9. Приготування виробів із тіста.
9.1. Обладнання для приготування виробів із тіста. Організація робочого місця.
9.2. Користування духовкою газової плити у домашніх умовах.
9.3. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги. Пожежна безпека.
9.4. Посуд, інструмент і пристосування для приготування виробів із тіста.
7
9.5. Загальна будова електричного міксера, його призначення та порядок роботи з
ним.
9.6. Значення борошняних страв та виробів у харчуванні людини.
9.7. Борошно – основний продукт для приготування тіста. Ґатунки борошна. Харчова
цінність і якість борошна, умови його зберігання.
9.8. Види тіста.
9.9. Продукти, що входять до складу різних видів тіста. Способи розпушування тіста
та види розпушувачів.
9.10. Прісне тісто, його харчова цінність. Приготування страв із прісного тіста.
9.11. Борошняні страви в українській народній кухні. Первинна обробка борошна для
приготування страв і виробів із тіста.
9.12. Технологія приготування страв із прісного тіста (вареників, галушок, млинців).
9.13. Види фаршів для вареників та млинців, їх приготування. Вимоги до якості страв.
9.14. Пісочне тісто і вироби із нього. Їх харчова цінність.
9.15. Продукти, що входять до складу пісочного тіста. Оформлення виробів.
9.16. Режим випікання виробів із пісочного тіста. Види і причини дефектів виробів.
9.17. Оздоблення печива, тістечок.
9.18. Бісквітне тісто. Випікання виробів із бісквітного тіста.
9.19. Продукти, що входять до складу бісквітного тіста. Технологія приготування
бісквітного тіста.
9.20. Види і причини дефектів бісквіту. Основні види кремів. Оздоблення тортів і
тістечок кремами.
2.2 Дисципліна «Основи харчових технологій»
Тема1. Технології дослідження харчових продуктів рослинного походження
1.1. Технології дослідження харчових продуктів: основи процесу.
1.2. Основи дослідження мікроорганізмів для характеристики продуктів харчування.
1.3. Технологія дослідження та визначення зерна та зерноборошняних продуктів.
1.4. Технології дослідження плодів та овочів.
1.6. Технології дослідження крохмалю, цукру та кондитерських виробів.
1.7. Технології дослідження та визначення смакових товарів.
1.8. Технології дослідження харчових жирів рослинного походження.
Тема 2. Технології дослідження та визначення основних характеристик
продуктів тваринного походження
2.1. Технології дослідження жирів тваринного походження.
2.2. Технології дослідження молока та молочних продуктів.
8
2.3. Технології дослідження та визначення риби, рибних продуктів та консервів.
2.4. Технології дослідження м'яса та м'ясних продуктів.
2.5. Технології дослідження яєць.
2.3. Дисципліна
«Обслуговування
та
естетика
підприємств
громадського харчування»
Тема 1. Теорія та концепція харчування та приймання їжі
1.1. Основні шляхи оптимізації харчування на сучасному етапі.
1.2. Основні складові харчових продуктів.
1.3. Харчова цінність основних кулінарних продуктів.
1.4. Технологічні процеси оптимізації харчування.
Тема 2. Технологічні процеси харчування
2.1. Технологічні процеси приймання харчових продуктів.
2.2. Особливості технології розрахунку у кулінарному виробництві для правильного
харчування
2.3. Технологічні процеси приймання їжі у масовому харчуванні.
2.4. Технологічні процеси приймання їжі з урахуванням національних традицій
Тема 3. Обслуговування у системі підприємств громадського харчування
3.1. Класифікація підприємств громадського харчування за націненими категоріям.
3.2. Підготовка до обслуговування відвідувачів.
3.3. Організація обслуговування відвідувачів.
3.4. Обслуговування прийомів та бенкетів.
3.5. Особливості обслуговування у закладах ресторанного господарства.
Тема 4. Естетизація підприємств громадського харчування
4.1. Стилізація інтер’єрів підприємств громадського харчування.
4.2. Історія походження кухонного та столового посуду, його види.
4.3. Характеристика столової та інтер’єрної білизни
4.4. Естетичні вимоги до організації столового етикету підприємств громадського
харчування.
4.5. Сервіровка столу. Столовий етикет та його особливості у національному
харчуванні.
4.6. Професійна психологія та її особливості в обслуговування відвідувачів.
2.4.
Дисципліна
«Обладнання
харчування»
9
підприємств
громадського
Тема 1. Класифікація та загальні відомості про обладнання підприємств
громадського харчування
1.1. Основні відомості про підбір технічного обслуговування та економічної
ефективності підприємств громадського харчування.
1.2. Характеристика універсальних приводів загального призначення.
1.3. Характеристика механічного обладнання підприємств громадського харчування
1.4. Обладнання для сервісної реалізації продуктів харчування.
Тема 2. Обладнання виробничих цехів підприємств громадського харчування
2.1. Обладнання цеху попередньої обробки продуктів підприємств громадського
харчування.
2.2.
Обладнання
цеху
доробки
напівфабрикатів
підприємств
громадського
харчування.
2.3. Обладнання холодного цеху підприємств громадського харчування.
2.4. Обладнання гарячого цеху підприємств громадського харчування.
2.5. Обладнання виробничих цехів підприємств громадського харчування.
2.5. Дисципліна «Матеріалознавство швейного виробництва»
Тема 1. Загальні відомості про волокна та матеріали.
1.1. Класифікація текстильних волокон.
1.2. Основні властивості волокон та їх розмірні характеристики.
1.3. Натуральні волокна рослинного походження.
1.4. Натуральні волокна тваринного походження.
1.5. Характеристика штучних волокон.
1.6. Характеристика синтетичних волокон.
1.7. Світлова мікроскопія волокон різного походження.
1.8. Дослідження властивостей волокон різного походження.
Тема 2. Технологія отримання тканин.
2.1. Способи прядіння волокон. Загальні відомості про процес прядіння.
2.2. Характеристика гребінного, кардного та апаратного прядіння.
2.3. Характеристика прядива та ниток. Види пряжі та види ниток.
2.4. Процес ткацтва.
2.5. Класифікація ткацьких переплетень.
2.6. Структура, склад та будова тканин.
Тема 3. Обробка тканин із волокон різного походження .
3.1. Мета та задачі обробки тканин.
3.2. Особливості обробки бавовняних тканин.
10
3.3. Особливості обробки вовняних тканин.
3.4. Особливості обробки тканин із натурального шовку.
3.5. Особливості обробки тканин із штучних і синтетичних волокон.
3.6. Заключна обробка тканин.
3.7. Спеціальні види обробки.
Тема 4. Властивості тканин.
4.1. Фарбування матеріалів. Характеристика процесу фарбування.
4.2. Фарбування вовняних та шовкових тканин.
4.3. Технологічні властивості тканин. Загальна характеристика.
4.4. Механічні властивості тканин: деформація розтягу, деформація вигину,
4.5. Фізичні властивості тканин.
4.6. Оптичні властивості тканин.
Тема 5. Асортимент тканин.
5.1. Загальна характеристика асортименту тканин.
5.2. Характеристика бавовняних тканин.
5.3. Характеристика асортименту вовняних тканин.
5.4. Асортимент шовкових тканин різного волокнистого складу.
5.5. Загальна характеристика матеріалів для пошиття пальто та плащів.
5.6. Пальтові тканини із вовни, бавовни та шовку.
5.7. Матеріали для вироблення непромокаємих пальто та плащів. Види спеціальних
промочувань.
5.8. Натуральні та штучні шкіра та хутро.
Тема 6. Характеристика нетканих матеріалів.
6.1. Загальна характеристика нетканих матеріалів.
6.2. Характеристика асортименту тканин для підкладки.
6.3. Характеристика асортименту тканин для прокладки.
6.4. Нитки, їх виробництво та ознаки групування.
6.5. Клейові матеріали для з’єднання деталей одягу.
6.6. Асортимент та призначення оздоблювальних матеріалів.
2.6. Дисципліна «Обладнання швейного виробництва»
Тема 1. Загальна характеристика обладнання швейних підприємств.
1.1. Класифікація швейних машин.
1.2. Деталі для з’єднання вузлів швейних машин, їх структурне зображення.
1.3. Види з’єднань. Загальні поняття про механічні передачі.
11
1.4. Загальна характеристика обладнання підготовчого та розкрійного цехів.
1.5. Загальна характеристика устаткування для волого-теплової обробки.
1.6. Будова праски.
Тема 2. Стан та перспективи машинобудування легкої промисловості.
2.1. Деталі для передачі обертального руху. Характеристика механічних передач.
2.2. Характеристика та принцип роботи пересувних та стаціонарних розкрійних
машин.
2.3. Автоматичне регулювання процесів волого-теплової обробки.
2.4. Характеристика та принцип роботи пресів різних типів.
2.5. Будова та принцип роботи механізмів для перетворення руху, кінематичні схеми
машини.
2.6. Сучасні способи розкрою матеріалів в масовому та індивідуальному пошитті
одягу.
2.7. Конструкції та принцип роботи парових манекенів.
Тема 3. Машини побутового призначення із різними приводами.
3.1. Характеристика машин побутового призначення із різними приводами.
3.2. Властивості човникової строчки.
3.3. Загальна характеристика універсальних промислових машин човникового стібка.
3.4. Спеціальні пристосування до швейних машин.
Тема 4. Універсальні швейні машини човникового стібка.
4.1. Механізми та їх взаємодія в універсальних швейних машинах човникового стібка.
4.2. Характеристика та принцип роботи напівавтоматів циклічної дії.
4.3. Особливості конструкції та принцип роботи машин напівавтоматичної дії для по
вузлової обробки.
4.4.
Неполадки
та
регулювання
механізмів
універсальних
швейних
машин
човникового стібка.
4.5. Характеристика механізмів та способи їх регулювання в машинах напівавтоматах
човникового стібка.
4.6. Характеристика та принцип роботи спеціальних машин зигзагоподібної строчки.
Тема 5. Машини ланцюжкового стібка.
5.1. Загальна характеристика машин ланцюжкового стібка.
5.2. Властивості та принцип утворення різних видів ланцюжкових строчок.
5.3. Характеристика механізмів машин 51 класу та принцип їх роботи. Способи
регулювання.
12
5.4. Характеристика механізмів двоголових та підшивних машин. Регулювання
механізмів.
5.5. Будова та принцип роботи зшивально-обметувальних машин.
5.6. Регулювання механізмів машин.
5.7. Будова та принцип роботи ґудзикових напівавтоматів.
5.8. Загальна характеристика машин напівавтоматів циклічної дії.
5.9. Характеристика механізмів та способи їх регулювання.
2.7. Дисципліна «Конструювання швейних виробів»
Тема 1. Характеристика одягу.
1.1.
Коротка історія розвитку одягу.
1.2.
Асортимент одягу та вимоги до нього.
1.3.
Загальні відомості про конструкцію різного виду одягу.
1.4.
Прості та складні види, форми одягу.
Тема 2. Характеристика форми тіла жіночої фігури.
2.1.Анатомічна структура, морфологічні ознаки, що обумовлюють форму тіла
людини.
2.2. Конструктивні пояси та характерні точки фігури.
2.3. Вимірювальні інструменти та порядок знімання вимірів.
2.4. Характеристика жіночої фігури за поставою, формою шиї, жировими
нашаруваннями та пропорціями.
Тема 3. Розмірна типологія жінок.
3.1. Позначення розмірів одягу, інтервал байдужості.
3.2. Поняття про повнотні та вікові групи.
3.3. Порівняльний аналіз індивідуальної та типової фігури відповідного розміру.
3.4. Визначення типологічних особливостей індивідуальної фігури.
Тема 4. Характеристика систем та методів конструювання одягу.
4.1. Розрахунково-графічний та розрахунково-пропорційний методи.
4.2. Особливості муляжного та методу Аксьонової.
4.3. Безпримірочний метод отримання конструкції Вороніна.
Тема 5. Конструкція основи ліфа прямого силуету.
5.1. Сутність та призначення попереднього розрахунку.
5.2. Вихідні дані для побудови креслення. Поняття про базову сітку, попередній
розрахунок.
5.3. Розрахунок та побудова основної схеми креслення ліфа прямого силуету.
Тема 6. Конструкція виробів на основі прямого силуету.
13
6.1. Конструкція фартухів на основі прямого силуету.
6.2. Конструкція нічних сорочок на основі прямого силуету.
6.3. Конструкція халатів на основі прямого силуету.
6.4. Особливості конструкції чоловічої сорочки.
Тема 7. Конструкція ліфа напівприлеглого силуету.
7.1. Розрахунок та побудова базової сітки креслення за типовими вимірами.
7.2. Конструкція схеми креслення спинки жіночого ліфа.
7.3. Конструкція схеми креслення пілочки жіночого ліфа.
7.4. Особливості конструкції ліфа напівприлеглого силуету за індивідуальними
вимірами.
Тема 8. Конструкція станової частини жіночого плечового виробу.
8.1. Попередній розрахунок та побудова базової сітки для станової частини жіночого
виробу.
8.2. Конструкція станової частини жіночого виробу напівприлеглого силуету.
8.3. Перевірка правильності побудови креслення станової частини виробу. Поняття
про баланс.
Тема 9. Конструкція рукава без посадки по окату.
9.1. Взаємозв’язок рукава із проймою.
9.2. Розрахунок та побудова основи сорочечного рукава звуженого до низу.
9.3. Особливості конструкції рукава на індивідуальні фігури.
Тема 10. Конструкція одношовного рукава із посадкою по окату.
10.1. Конструкція типового креслення вшивного одношовного рукава звуженого до
низу із ліктьовою виточкою.
10.2. Конструкція прямого вшивного рукава.
10.3. Особливості конструкції вшивного рукава на індивідуальну фігуру.
Тема 11. Конструкція багатошовних рукавів.
11.1. Особливості конструювання рукава з верхнім та нижнім швами.
11.2. Креслення двохшовного рукава з ліктьовою та передньою частинами.
11.3. Особливості конструкції багатошовних рукавів на індивідуальні фігури.
Тема 12. Конструкція одягу із вшивними рукавами та поглибленою проймою.
12.1. Різновиди поглибленої пройми. Варіанти оформлення плечового поясу.
12.2. Зміни, що необхідно внести у конструкцію ліфа з поглибленою проймою.
12.3. Побудова креслення виробу з поглибленою проймою, оформленою під кутом.
12.3. Особливості конструкції рукава до прямокутної форми.
Тема 13. Конструкція одягу із суцільно викроєними рукавами м’якої форми.
14
13.1. Різновиди суцільно викроєних рукавів.
13.2. Зміни, що необхідно вносити у конструкцію суцільвикроєних рукавів.
13.3. Розрахунок та побудова креслення ліфа із суцільно викроєним прямим
та
звуженим до низу рукавом на основі напівприлеглого силуету
Тема 14. Конструкція ліфа із суцільно викроєним рукавом прямовисної форми.
14.1. Особливості конструкції виробів із коротким суцільно викроєним рукавом
прямовисної форми із прямокутною ластовицею.
14.2. Конструкція суцільно викроєного рукава прямовисної форми із ромбовидною
ластовицею.
14.3. Конструкція суцільно викроєного рукава із ластовицею, яка переходить у бочок.
Тема 15. Конструкція одягу із рукавами покрою реглан.
15.1. Різновиди конструкцій рукавів реглан.
15.2. Зміни, які необхідно вносити в конструкцію при побудові рукава реглан.
15.3. Побудова конструкції рукава реглан м’якої форми на основі напівприлеглого
силуету.
15.4. Особливості конструкції основи з рукавом реглан прямовисної форми
напівприлеглого силуету.
Тема 16. Конструкція складних форм рукавів.
16.1. Конструкція рукава напівреглан на основі прямого силуету.
16.2. Особливості конструкції рукава реглан-погон.
16.3. Конструкція рукава реглан-кокетка.
16.4.Варіанти комбінованих рукавів.
Тема 17. Конструкція прямих спідниць.
17.1. Класифікація спідниць. Виміри, що використовують для побудови спідниць.
17.2. Розрахунок базової сітки спідниці на типову та індивідуальну фігуру.
17.3. Розрахунок та побудова тальових виточок.
17.4. Оформлення бокового зрізу та лінії низу залежно від силуету спідниці.
Тема 18. Конструкція спідниць зі складами.
18.1. Розрахунок конструкції спідниць із односторонніми складками в кругову.
18.2. Особливості конструкції спідниць із бантовими складками.
18.3. Моделювання спідниць із
зустрічними симетричними та асиметричними
складками, із підставними смужками.
Тема 19. Конструкція кльошових спідниць.
19.1. Розрахунок конструкції кльошових спідниць різного ступеню розширення..
19.2. Розрахунок та побудова клинової спідниці на основі прямої.
15
19.3. Особливості використання методу Аксьонової при конструюванні спідниць.
19.4. Конструкція клинової спідниці розрахунковим методом.
Тема 20. Конструкція брюк на чоловічу фігуру.
20.1. Класифікація брючних виробів. Виміри, які необхідні для побудови брюк.
20.2. Особливості конструкції брюк за методом Вороніна. Конструкція передньої
частини брюк на умовно-пропорційну фігуру.
20.3. Розрахунок та конструкція задньої частини брюк.
20.4. Моделювання брюк.
Тема 21. Конструкція брюк на жіночі фігури.
21.1. Особливості конструкції брюк на типові жіночі фігури.
21.2. Особливості конструкції брюк на типові жіночі фігури. відмінні від типових.
21.3. Конструкція спідниці-брюк на основі брюк.
21.4.Технічне розмноження брюк.
2.8. Дисципліна «Технічне моделювання та художнє оформлення
одягу»
Тема1. Правила переміщення виточок
1.1. Техніка переміщення нагрудної виточки:
1.2. Переміщення виточок у лінії рельєфів.
1.3. Моделювання кокеток та підрізів.
Тема 2. Паралельне та конічне розширення деталей
2.1. Правила паралельного розширення деталей одягу.
2.2. Правила конічного розширення.
2.3. Комплексне розширення деталей
2.4. Моделювання спідниць із складами
Тема 3. Моделювання рукавів
3.1. Моделювання рукава без посадки по окату.
3.2. Моделювання одношовного рукава із посадкою по окату.
3.3. Моделювання манжет для довгого рукава
3.4. Моделювання одягу із рукавами реглан.
3.5. Моделювання одягу із поглибленою проймою.
Тема 4 Моделювання функціонально-декоративних деталей
4.1. Моделювання застібок.
4.2. Моделювання комірів (4год).
4.3. Моделювання кишень.
4.4. Технічне розмноження деталей.
16
Тема 5. Художнє оформлення одягу
5.1. Художнє оформлення легкого жіночого одягу.
5.2. Художнє оформлення дитячого одягу.
5.3. Комплексне моделювання плечових виробів за ескізом (2год).
5.4. Комплексне моделювання поясних виробів за ескізом (2год).
2.9. Дисципліна «Технологія швейного виробництва»
Тема 1. Введення в технологію швейного виробництва.
1.1. Загальні відомості обробки швейних виробів. Підготовка тканини до розкрою,
розкладка викройок на тканині. Припуски на шви при розкроюванні деталей.
1.2. Стібки, строчки, шви. Ручні стібки: постійного і тимчасового призначення.
Машинні шви: з’єднувальні, краєві, оздоблювальні. Термінологія ручних та машинних робіт.
Вимоги до виконання ручних та машинних робіт.
1.3. Підготовчі роботи при обробці деталей одягу: обробка виточок, підрізів,
різновидів складок, зрізів деталей. Основні вимоги тканини за асортиментом, їх підготовка
до розкрою і розкладка викройок на тканині. Ознайомлення з видами художньої обробки
тканин. Ознайомлення з матеріалами, інструментами, пристосуваннями для підготовчої
роботи при обробці деталей виробів.
Тема 2.Початкова обробка деталей одягу.
2.1. Обробка оздоблювальних деталей одягу та з’єднання їх з виробом..
2.2. Різновиди обробки складок.
2.3.Різновиди обробки кокеток і з’єднання їх з основною деталлю.
Тема 3. Різновиди обробки горловин, застібок, бортів.
3.1. Обробка горловин: круглий, квадратний, у формі мису.
3.2. Обробка бортів і застібок в виробах з застібкою до верха та вилогами.
3.3. Обробка вшивних планок у виробах застібкою до верха та вилогами.
Тема 4. Різновиди обробки кишень, петельок.
4.1. Особливості обробки накладних кишень та навісних петельок.
4.2. Особливості обробки прорізних кишень та петельок.
Тема 5. Різновиди обробки рукавів, манжет, застібок тасьмою „блискавка”.
5.1. Особливості обробки манжет, рукавів.
5.2. .Обробка застібки тасьмою „блискавка”.
Тема 6. Різновиди обробки вшивних комірів та з’єднання їх з виробами.
6.1. Особливості обробки вшивних комірів та з’єднання їх з виробами.
17
6.2. Особливості обробки вшивних комірів з прокладкою, з суцільно кроною стойкою,
з вшивним підкоміром та різновиди з’єднання їх з горловиною у виробах з тонких шовкових,
бавовняних та товстих драпових тканин.
Тема 7. Різновиди обробки суцільнокроєних комірів та з’єднання їх з виробами.
7.1. Особливості суцільнокроєних комірів і з’єднання їх з виробами.
7.2. Особливості обробки суцільнокроєних комірів із вшивним під коміром, та
вметування коміра в горловину.
Тема 8. Різновиди обробки вшивних та суцільнокроєних комірів у верхньому
одязі та з’єднання їх з виробами.
8.1. Особливості обробки комірів у виробах верхнього одягу.
8.2. Вкачування коміра у виробах з товстих тканин. Стояче-відкладний комір із
вилогами, вшитий до краю борта.
8.3. Стояче-відкладний комір у виробах із застібкою до верху.
Тема 9. Різновиди обробки верхнього зрізу поясних виробів.
9.1.Особливості обробки верхнього зрізу спідниці.
9.2. Особливості обробки деталей брюк. Обробка кишені в боковому шві, низу виробу,
верхнього зрізу брюк корсажною тасьмою, волого-теплова обробка готового виробу.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ
ВСТУПНИКІВ
Білет фахового випробування складається з 30 питань тестів трьох рівнів
складності:
 1 рівень складності – простий (10 тестових завдань);
 2 рівень складності – середній (10 тестових завдань);
 3 рівень складності – складний (10 тестових завдань).
Критерії оцінювання виконаних тестових завдань може бути наступною:
Кількість питань
Кількість балів, що
присвоюються за вірну
відповідь
2
3
5
1– 10
11 - 20
21 - 30
18
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Кількість балів вступного
Оцінка за національною шкалою
випробування
Від 1 до 30
2 (два)
31
3,0 (три)
32-33
3,05
34-35
3,10
36-37
3,15
38-39
3,20
40-41
3,25
42-43
3,30
44-45
3,35
46-47
3,40
48-49
3,45
50-51
3,50
52
3,55
53
3,60
54
3,65
55
3,70
56
3,75
57
3,80
58
3,85
59
3,90
60
3,95
61-62
4,0 (чотири)
63-64
4,05
65-66
4,10
67-68
4,15
69-70
4,20
71-72
4,25
73-74
4,30
75-76
4,35
77-78
4,40
79-80
4,45
81-82
4,50
83-84
4,55
85-86
4,60
87-88
4,65
89-90
4,70
91-92
4,75
93-94
4,80
95-96
4,85
97-98
4,90
99
4,95
100
5 (п’ять)
19
4.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Навчальна література за дисципліною «Технологія приготування страв»
1.
Абатуров П. В., Цыпленков Н.П. Сладкие блюда и напитки/
П. В. Абатаров, Н. П. Цыпленков. – М. : Экономика, 1983. – 80с.
2.
Ананьев А. А. Супы / А. А. Ананьев. – М. : Экономика, 1977. –
3.
Борисочкина Л. И. Производство рыбных кулинарных изделий /
132с.
Л. И. Борисочкина, А. В. Гудович. – М. : Агропромиздат,1987. – 121с.
4.
Грознов С. Р. Мясные блюда /С. Р. Грознов, Ф. П. Накашин. – М. :
Экономика, 1988. – 96 с.
5.
Даниленко
Н. П.
Как
приготовить
кондитерские изделия
/
Н. П. Даниленко. – М. : Пищепромиздат, 1986. – 125с.
6.
Занадворнов
С. И.
Практические
занятия
по
технологии
приготовления пищи / С. И. Занадворнов, Г. Н. Лобачева. – М. : Экономика,
2004. – 123с.
7.
Ковалев Н. И. Технология приготовления пищи / Н. И. Ковалев –
М. : Экономика, 1980. – 112с.
8.
Лобанов Д. И. Технология приготовления пищи / Д. И. Лобанов. –
М. : Экономика, 1980. – 154с.
Маслов
9.
Л. А.
Основы
технологии
приготовления
пищи
/
П. А. Маслов. – М. : Экономика, 1976. – 124с.
Старовойт Л. Я. Кулінарія / Л. Я Старовойт, М. С. Косовенко,
10.
Ж. М. Смирнова. – К. : Вища школа, 1993. – 274с.
11.
Старовойтенко Н. М. Кулінарія / Н. М. Старовойтенко. – К. : Освіта,
1989 – 200с.
Навчальна література за дисципліною «Основи харчових технологій»
1. Боровикова Л.А.
Исследование
продовольственных
товаров
Л.А. Боровикова, А.И. Гримм, А.Л. Дорофеева. – М.: Экономика, 1980. – 123 с.
20
/
2. Гришко Е.С.
Продовольственные
товары
/
Е.С. Гришко,
Т.Р. Парфентьева. – М.: Экономика, 1978. – 175 с.
3. Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской
продукции: [учебное пособие для студентов учреждений сред. проф.
Образования]
/Г.Г. Дубцов,
М.Ю. Сиданова,
Л.С. Кузнецова.
–
М.:
Издательство «Мастерство», 2002. – 240 с.
4. Ловачева Г.Н. Стандартизация и контроль качества продукции /
Г.Н. Ловачева, А.И. Мглинец, Н.Р. Успенская. – М.: Экономика, 1990. – 239 с.
5. Райкова Е.Ю.
Теория
товароведения:
[учебное
пособие]
/ Е.Ю. Райкова, Ю.В. Додонкин. – М.: Издательский центр «Академия»;
Мастерство, 2002. – 240 с.
Навчальна література за дисципліною «Обслуговування та естетика
підприємств громадського харчування»
1. Барановський В.А. Официант-бармен [учебное пособие для учащихся
проф. лицеев, училищ, работников баров, ресторанов] / В.А. Барановський. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 352 с.
3. Карсекіна В.В. Раціональне харчування в сім'ї / В.В. Карсекіна, М.М.
Калакура. – К. : Техніка, 1988. – 272 с.
5. Образцовая кухня / cоставитель П.Ф. Симоненко. – М. : Издательство
«Голос», Репринт 1892 года, 1991. – 736 с.
6. Популярно о питании / gод ред. А.И. Столмаковой, И.О. Мартынюка. –
К. : Здоровья, 1989. – 272 с.
Навчальна література за дисципліною «Обладнання підприємств
громадського харчування»
1. Богданов Г.А. Оборудование предприятий общественного питания
/Г.А. Богданов, З.М. Смирнова, М.А. Богданова. – М.: Экономика, 1991. – 303 с.
2. Золин В. П.
Технологическое
оборудование
предприятий
общественного питания: Учеб. для нач. проф. образования /В.П. Золин. – М.:
ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. – 256 с.
21
3. Колач С. Т. Оборудование для предприятий торговли и общественного
питания. /С.Т. Колач. – М.: АКАДЕМИЯ, 2003. – 240 с.
Навчальна література за дисципліною «Матеріалознавство швейного
виробництва»
1. Кучер З.С. Матеріалознавство швейного виробництва [навч.-метод.
посібник] /З.С.Кучер, С.Л.Кучер. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2009. – 332 с.
2.
Бузов Б.А. и др. Материаловедение швейного производства. М.:
Легкая индустрия. – 1986. – 424 с.
3. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва: [навч.
пос.] / О.А. Патлашенко. – Київ: Арістей, 2003. – 288 с.
Навчальна література за дисципліною
«Обладнання швейного виробництва»
1. Кучер З.С. Обладнання швейного виробництва: [навч. посібник] /
З.С. Кучер – Кривий Ріг: ЯВВА, 2005. – 508с.
Навчальна література за дисципліною
«Конструювання швейних виробів»
1. Янчевская Е.А. Конструирование женской легкой одежды. – М.,
Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 112с.
2. Шершнева Л.П. Основы конструирования женской и детской одежды.
К., Техника 1987. – 237 с.
3. Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды: [Учебник
для кадров массовых профессий]. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 240 с.
4. Бланк А.Ф., Фомина З.Н. Конструирование женских пальто сложных
форм и покроев. – М., Легкая промышленность, 1987. – 186с.
5. Воронин М.Л. Конструирование и изготовление мужской верхней
одежды безпримерочным способом. – К.: Техника, 1985. – 232с.
6. Гурьянова М.И., Зуйкова В.М. Конструирование одежды. – М.: Легкая
индустрия, 1974. – 384с.
7. Конструирование мужской одежды в зависимости от вида ткани.
Шварцбург Г.А., Смирнов М.И. – К.: Техника, 1970. – 100с.
22
Навчальна література за дисципліною «Технічне моделювання та художнє
оформлення одягу»
1.
Козлова Т.В. и др. Моделирование и художественное оформление
женской и детской одежды: [учеб. для сред. спец. учеб. заведений] /
Т.В.Козлова, Л.Б., Рытвинская, З.Н.,Тимашева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.
8.
Конструирование одежды с элементами САПР: [учеб.для вузов] /
Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, Б.Е.Романов и др. – Под ред. О.Б.Кобляковой. – М. :
Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.
9.
Черемных А.И. Основы художественного проектирования одежды. –
М. : Легкая индустрия, 1968. – 217 с.
10. Матузова
Е.М.,
Гончарук
Н.С.,
Соколова
Р.И.
Разработка
конструкций изделий по моделям. – М. : Легкая индустрия, 1975. – 248 с.
11. Литвинова Л.М., Леонидова И.С., Турчановская Л.Ф. Моделирование
и художественное оформление женской и детской одежды. – М.: Легкая
индустрия, 1972. – 392 с.
Навчальна література за дисципліною «Технологія швейного виробництва»
1.
Головіна
М.В.
Технологія
крою
та
шиття
/
М.В. Головіна,
В.Н. Михайлець. – К.: Техніка, 1986. – 101 с.
2. Головіна М.В. Технологія обробки деталей швейних виробів /
М.В. Головіна, В.Н. Михайлець. – К. : Техніка, 1991. – 101 с.
3. Дорчинська Т.Й. Швейна справа / Т.Й. Дорчинська. – К. : Освіта, 1991.
– 176 с.
4. Назарова А.Н. Технология швейных изделий по индивидуальному
заказу / А.Н. Назарова, У.А. Куликова. – М. : Легкая индустрия, 1975. – 435 с.
5. Климчук Л.В. Швейна справа. / Л.В. Климчук. – К.: Радянська школа,
1980. – 135 с.
6. Юдина А.С. Шейте сами / А.С. Юдина. – М.: Легкая индустрия, 1999. –
181 с.
23
7. Осипова Л.В. Практикум по обработке одежды / Л.В. Осипова. – М.:
Просвещение, 1971. – 159 с.
8. Турчинская Е.П. Поузловая обработка женской верхней одежды /
Е.П. Турчинская, Н.Н. Алькенина. К.: Техника, 1989. – 176 с.
24
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа