close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Затверджена Положенням «Про робочу навчальну програму з науки
(дисципліни) та методичні рекомендації щодо її розробки», ухваленого
Вченою радою від 26 березня 2015 року, протокол №8
СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ)
1. Вступ.
2. Тематичний план науки (дисципліни).
3. Зміст науки (дисципліни) за темами.
4. Плани занять:
4.1. Плани лекцій.
4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми
навчання.
4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в
міжсесійний період.
5. Самостійна робота студентів.
6. Індивідуально-консультативна робота.
7. Методи активізації процесу навчання.
8. Поточний і підсумковий контроль знань:
8.1. Очна форма навчання:
- Карта самостійної роботи студента.
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки
(дисципліни).
8.2. Заочна форма навчання:
- Карта самостійної роботи студента.
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки
(дисципліни).
8.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.
8.4. Зразок екзаменаційного білета.
9. Рекомендована література (основна і додаткова).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет ______________________________
Кафедра _________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Науково-методичною радою університету
Протокол № ____ від _____ 20__ р.
Голова НМР ______________ А.М. Колот
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з науки (дисципліни)
__________________________________________________________________
освітній ступінь бакалавр
галузь знань «_____________________________»
спеціальність «__________________________»
спеціалізація «________________________________________»
РЕКОМЕНДОВАНО:
кафедрою ______________________________
протокол № _______ від _______
Завідувач кафедри ___________
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу
організаційного забезпечення
навчального процесу ____________ В.А. Кішкін
Начальник навчальнометодичного відділу ______________Т.В. Гуть
Київ 20__
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет ______________________________
Кафедра _________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Науково-методичною радою університету
Протокол № ____ від _____ 20__ р.
Голова НМР ______________ А.М. Колот
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з науки (дисципліни)
__________________________________________________________________
освітній ступінь магістр
галузь знань «_____________________________»
спеціальність «__________________________»
магістерська програма «________________________________________»
РЕКОМЕНДОВАНО:
кафедрою ______________________________
протокол № _______ від _______
Завідувач кафедри ___________
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу
організаційного забезпечення
навчального процесу ____________В.А. Кішкін
Начальник навчальнометодичного відділу ______________Т.В. Гуть
Київ 20___
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа