close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Положення про бухгалтерію

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Херсонського
державного університету
___ _____ 2014р. №____
ПОЛОЖЕННЯ
про бухгалтерію Херсонського державного університету
Положення про бухгалтерію Херсонського державного університету (даліПоложення) базується на основі Типового положення про бухгалтерську службу
бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 січня 2011р. № 59
І. Загальні положення
1.Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки бухгалтерії
Херсонського державного університету (далі - університет), повноваження її
керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного
рівня.
2.Бухгалтерія утворюється як самостійний структурний підрозділ
університету.
3.Положення про бухгалтерію затверджується наказом університету.
4.Бухгалтерія підпорядковується безпосередньо ректорові університету .
5.Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують
бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи,
наказами ректора університету, а також цим Положенням.
ІІ. Основні завдання бухгалтерії:
1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності
університету та складення звітності;
2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації
про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного
управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і
матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті
бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань,
здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та
у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням
фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених
нормативів і кошторисів;
1
5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській
діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
ІІІ. Функції бухгалтерії.
Бухгалтерія відповідно до покладених на неї завдань:
1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших
нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з
використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та
звітності;
2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну
звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в
порядку, встановленому законодавством;
3) здійснює поточний контроль за:
 дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних
зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби
та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 правильністю зарахування та використання власних надходжень
університету;
4) своєчасно подає звітність;
5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові
платежі) до відповідних бюджетів;
6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних
ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення
господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших
статей балансу;
7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі
зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської
заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та
погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її
списання відповідно до законодавства;
8) забезпечує:
 дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та
послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до
реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових
зобов'язань;
 повноту та достовірність даних підтвердних документів, які
формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних
документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у
2
бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також
звітності;
 користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою
інформацією про фінансовий стан університету, результати його
діяльності та рух бюджетних коштів;
 відповідні
структурні
підрозділи
університету
даними
бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих
калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату
відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків
фінансово-господарської діяльності;
9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки
грошових коштів та майна, псування активів;
10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та
підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;
11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час
контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами
університету, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог
бюджетного законодавства.
ІV. Бухгалтерія має право:
1) представляти університет в установленому порядку з питань, що
відносяться до компетенції бухгалтерії, в органах державної влади, органах
місцевого
самоврядування,
фондах
загальнообов'язкового
державного
соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від
форми власності;
2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до
бухгалтерії структурними підрозділами університету первинних документів для
їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх
дотриманням;
3) одержувати від структурних підрозділів університету необхідні
відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;
4) вносити ректорові університету пропозиції щодо удосконалення порядку
ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного
контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.
V. Керівництво:
1. Керівником бухгалтерії є головний бухгалтер, який підпорядковується
та є підзвітним ректорові університету.
2. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади
відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійнокваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 6 розділу V цього Положення,
ректором університету за погодженням з органом Державної казначейської
3
служби за місцем обслуговування університету після погодження з Міністром та
головним бухгалтером Міністерства освіти і науки України, якому
підпорядкований університет.
3. Погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного
бухгалтера ректором університету здійснюється відповідно до вимог Порядку
погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера
бюджетної установи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
21.02.2011р. № 214, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.03.2011р.
№281/19019.
4. Висновок про погодження (відмову в погодженні) кандидатури для
призначення на посаду головного бухгалтера орган Державної казначейської
служби надсилає протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання
ректора університету.
5. Звітність та документи, підписані особою, призначеною на посаду
головного бухгалтера без дотримання вимог, встановлених пунктом 1-4 розділу V
цього Положення, органами Державної казначейської служби не приймаються.
6. Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного
бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного
рівня:
 мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом
не менш як три роки, досвід роботи на керівних посадах не менше ніж
2 роки;
 знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання
господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому
числі нормативно-правові акти Національного банку, національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі,
нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення
бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності,
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо
галузевих особливостей застосування національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також
основи надання освітніх послуг студентам, порядок оформлення
операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та
порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі
товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання
коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації
активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та
відповідні програмні засоби.
7. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на
посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої
перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої
оформляється відповідний акт. Копія такого акта надсилається до Міністерства
освіти і науки України.
4
8. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером може здійснюватися
за участю представника Міністерства освіти і науки України.
9. Головний бухгалтер:
1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує
виконання завдань, покладених на бухгалтерію;
2) здійснює керівництво діяльністю бухгалтерією, забезпечує раціональний
та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням
вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під
час ведення бухгалтерського обліку;
3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну
індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог
законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження
майна;
4) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування
винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
5) погоджує кандидатури працівників університету, яким надається право
складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських
операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів,
товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
6) подає ректорові університету пропозиції щодо:
 визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з
урахуванням особливостей діяльності університету і технології
оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил
документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного
обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
 визначення оптимальної структури бухгалтерії та чисельності її
працівників;
 призначення на посаду та звільнення з посади працівників
бухгалтерії;
 вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи
бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей
діяльності університету;
 створення умов для належного збереження майна, цільового та
ефективного
використання
фінансових,
матеріальних
(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
 визначення джерел погашення кредиторської заборгованості,
повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого
бюджету;
 притягнення до відповідальності працівників бухгалтерії за
результатами контрольних заходів, проведених державними органами
та підрозділами університету, що уповноважені здійснювати контроль
за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
5
 удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
 організації навчання працівників бухгалтерії з метою підвищення їх
професійно-кваліфікаційного рівня;
 забезпечення бухгалтерії нормативно-правовими актами, довідковими
та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського
обліку та складення звітності;
7) підписує звітність та документи, які є підставою для:
 перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);
 проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
 приймання і видачі грошових коштів;
 оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
 проведення інших господарських операцій;
8) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з
порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських
операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує ректора
університету про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
9) здійснює контроль за:
 відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських
операцій, що проводяться в університеті;
 складенням звітності;
 цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних
(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням
майна;
 дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі)
рухомого та нерухомого майна університету;
 правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів,
робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам
виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з
умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
 відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним
асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування
програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю
платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним
асигнуванням;
 станом погашення та списання відповідно до законодавства
дебіторської заборгованості університету;
 додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої
оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
 оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та
майна, псування активів;
 розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та
підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників
бухгалтерії;
6
 усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних
заходів, проведених державними органами та підрозділами
університету, що уповноважені здійснювати контроль за
дотриманням вимог бюджетного законодавства;
10) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати,
встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
11) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.
10. Головний бухгалтер у разі отримання від ректора університету
розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій
формі ректора про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання
даного розпорядження повторно надсилає в Міністерство освіти і науки України,
якому підпорядкований університет, та керівникові органу Державної
казначейської служби за місцем обслуговування університету відповідне
повідомлення.
Керівник органу Державної казначейської служби розглядає в триденний
строк отримане повідомлення та здійснює у разі встановлення факту порушення
бюджетного законодавства заходи відповідно до законодавства, про що інформує
у письмовій формі Міністра освіти і науки України, якому підпорядкований,
університет та головного бухгалтера. Якщо факт порушення не встановлено,
керівник зазначеного органу інформує про це у письмовій формі Міністра освіти і
науки України, якому підпорядкований університет, та головного бухгалтера
університету.
11. Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати
безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарноматеріальні цінності, а також виконувати обов'язки ректора університету на
період його тимчасової відсутності.
12. Працівники бухгалтерії, які призначаються на посаду та звільняються з
посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються
головному бухгалтерові.
13. У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження,
відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків
покладається на заступника головного бухгалтера, а у разі відсутності заступника
головного бухгалтера відповідно до наказу ректора університету - на іншого
працівника бухгалтерії.
VІ. Організація роботи
1. Організація та координація діяльності бухгалтерії, контроль за
виконанням нею своїх повноважень здійснюються Державною казначейською
службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та
складення звітності відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі, а також погодження призначення
на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера, проведення оцінки його
діяльності.
7
2. Оцінка виконання головним бухгалтером своїх повноважень проводиться
відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.
3. Головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання
покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним
законодавством.
VІІ. Взаємодія з іншими структурними підрозділами:
1.Бухгалтерія університету повинна:
 своєчасно інформувати деканів факультетів та керівників структурних
підрозділів щодо виникнення та погашення кредиторської і дебіторської
заборгованості;
 на вимогу ректора надавати необхідну інформацію для конкретних
служб та відділів університету;
 надавати співробітникам та студентам університету інформацію щодо
розміру їхньої персональної заробітної плати, стипендії тощо.
2. Всі структурні підрозділи та служби університету, в свою чергу,
зобов’язані на вимогу головного бухгалтера стосовно оформлення фінансових
операцій надавати в бухгалтерію необхідну для роботи документацію, а також
своєчасно надавати накази, постанови, розпорядження, договори, кошториси,
нормативні та інші матеріали.
За несвоєчасне, недоброякісне оформлення та затримку цих документів
відповідальність несуть особисто посадові особи, які оформлювали та
підписували ці документи. Якщо такі дії завдали Херсонському державному
університету певної шкоди головний бухгалтер може порушувати перед ректором
університету питання про притягнення винних до дисциплінарної
відповідальності.
3. Списки посадових осіб на яких покладається обов’язок оформлення вище
згаданих первинних документів і котрим надається право їх підпису,
узгоджуються з головним бухгалтером. Призначення та звільнення матеріально
відповідальних осіб також узгоджується з головним бухгалтером.
Головний бухгалтер
І.Д. Ванькова
Погоджено:
Начальник юридичного
відділу
А.М. Прокопенко
8
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа