close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу
Міністерства юстиції України
«Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з
питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати
шляхом державного регулювання.
6 лютого 2015 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» (далі – Закон).
Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню
в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на
боротьбу з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї
масового знищення.
Згідно з частиною другою статті 5 Закону суб’єктами первинного
фінансового моніторингу, серед інших, є нотаріуси, адвокати, адвокатські
бюро та об’єднання, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги
(крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин) (далі – суб’єкти).
Статтею 6 Закону встановлені, зокрема, обов’язки суб’єктів, серед яких
обов’язок забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта
(представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта,
забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, проводити оцінку ризиків своїх клієнтів тощо.
Законом встановлено, що нагляд за дотриманням суб'єктами вимог
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері
фінансового моніторингу) здійснюється Міністерством юстиції України (пункт
5 частини першої статті 14 Закону).
У зв’язку з цим та з метою реалізації вимог статті 24 Закону, якою
встановлена відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, Мін’юстом розроблено проект наказу «Про затвердження Положення
про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за
порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення (далі – проект Наказу), яким визначено завдання, функцій та порядок
діяльності зазначеної Комісії (далі – Комісія).
2.
3.
2. Визначення цілей державного регулювання
Проект Наказу спрямований на виконання вимог Закону та врегулювання
питань щодо утворення та затвердження складу Комісії, порядку скликання та
проведення засідань Комісії, розгляду матеріалів перевірок за дотриманням
суб'єктами вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, прийняття
Комісією рішень, а також питання щодо оскарження суб’єктом рішень,
прийнятих Комісією.
4.
5.
6.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей
Обраний спосіб прийняття наказу Мін’юсту «Про затвердження
Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування
санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» є оптимальним способом досягнення цілей державного
регулювання, оскільки, розроблений з метою виконання вимог статті 14
Закону. Альтернативних способів запропонованому проекту Наказу немає.
Прийняття проекту Наказу врегулює механізм здійснення розгляду справ
за невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу суб'єктами, державне регулювання та нагляд за
діяльністю яких здійснює Мін’юст.
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
Проектом Наказу пропонується затвердити Положення про Комісію
Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення
вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі Положення).
Відповідно до Положення створюється Комісія Мін`юсту, на засіданні
якої розглядатимуться матеріали перевірок за дотриманням суб'єктами вимог
законодавства у сфері фінансового моніторингу та за результатами розгляду
матеріалів перевірки прийматимуться рішення.
Таким чином, дія Положення поширюється на суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює
Міністерство юстиції, а саме – нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та
об'єднань і суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за
винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).
Положенням визначається порядок утворення і діяльності Комісії.
З метою усунення проявів корупції Положенням встановлені підстави
відводу (самовідводу) члена Комісії.
Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і
способів досягнення цілей оцінюється як високий.
7.
5. Обґрунтування можливості досягнення результатів прийняття
запропонованого регуляторного акта
8.
Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта
відсутній.
Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових
матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.
Впровадження проекту Наказу надасть можливість належним чином
виконувати вимоги Закону в частині розгляду справ за невиконання (неналежне
виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та прийняття
відповідних рішень.
6.
Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного
акта
Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:
Об’єкт впливу
Витрати
Вигоди
Держава
Додаткових забезпечення сфери запобігання та
витрат не
протидії легалізації (відмиванню)
потребує
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення
Громадяни
Дія акта не поширюється
Суб’єкти
господарювання,
які надають юридичні
послуги,
нотаріуси, адвокати,
адвокатські бюро та
адвокатські обєднання
Додаткових виконання
вимог
Закону
та
витрат не
врегулювання
порядку
здійснення
потребує
фінансового моніторингу суб’єктами
первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання та нагляд за
діяльністю яких здійснює Мін’юст нотаріусів, адвокатів,
адвокатських
бюро та об’єднань,
суб’єктів
господарювання, що надають юридичні
послуги (крім осіб, що надають послуги
в рамках трудових правовідносин) щодо
додержання ними вимог законодавства
у сфері запобігання та протидії
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного
акта
Термін дії регуляторного акта необмежений, оскільки строк дії Закону,
на виконання якого розроблено цей регуляторний акт, необмежений у часі.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Показниками результативності регуляторного акта є встановлення
механізму розгляду Комісією справ за порушення суб'єктами вимог
законодавства у сфері фінансового моніторингу та прийняття рішень
Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу з
основних положень регуляторного акта – високий, оскільки проект Наказу
розміщено на офіційному веб-сайті Мін’юсту.
Проект Наказу поширюється на суб’єктів первинного фінансового
моніторингу, регулювання та нагляд за якими здійснює Мін’юст.
Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових
матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.
Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових коштів і
часу від суб’єктів первинного фінансового моніторингу,
пов'язаних з
виконанням вимог регуляторного акта.
Показниками результативності регуляторного акта є:
кількість справ про невиконання (неналежне виконання) вимог
законодавства суб'єктами первинного фінансового моніторингу, розглянутих
на засіданнях Комісії;
кількість прийнятих Комісією рішень про невиконання (неналежне
виконання) вимог законодавства;
розмір штрафних санкції, застосованих до суб’єктів;
кількість повторних порушень вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу, вчинених суб’єктом.
9. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись
шляхом аналізу статистичних даних за показниками, визначеними у восьмому
розділі Аналізу регуляторного впливу.
Для визначення результативності цього регуляторного акта послідовно
буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.
Базове відстеження буде проведене після набрання чинності цього
регуляторного акта.
Повторне відстеження буде здійснено через півтора року після набрання
чинності регуляторного акта.
Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається
здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності цього акта.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством юстиції
України (01001 м. Київ, вул. Городецького, 13, тел./факс 044- 486-94-38).
Міністр юстиції України
Павло ПЕТРЕНКО
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа