close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від
26.03.2015р.
м. Рогатин
№ _118__
Про запобігання
виникнення пожеж
в пожежонебезпечний період
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, на виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації “Про запобігання виникнення пожеж в пожежонебезпечний
період” від 02 лютого 2015р. № 108, з метою поліпшення протипожежного захисту
населених пунктів та профілактики травмування і загибелі людей на пожежах району:
1. Затвердити комплексний план дій органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, установ, організацій, об’єктів господарської діяльності щодо
запобігання виникнення пожеж в пожежонебезпечний період у 2015 році (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, установ,
організацій, виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад:
- організувати ефективне виконання заходів комплексного плану;
- про виконання вимог зазначеного плану до 01 червня та 01 жовтня 2015 року
інформувати Рогатинський районний відділ управління ДСНС в Івано-Франківській
області.
3. Рогатинському районному відділу управління ДСНС в Івано-Франківській
області (Б. Грабовецький) забезпечити координацію та узагальнення проведеної
роботи. Про стан виконання розпорядження інформувати районну державну
адміністрацію до 19 червня та 19 жовтня 2015 року через головного спеціаліста з
питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (В. Шевчук).
4. Вважати такими, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 04 червня № 139 «Про запобігання виникнення пожеж в
пожежонебезпечний період».
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Заступник голови районної
державної адміністрації
Олена Мороховська
Затверджено
розпорядженням райдержадміністрації
від 26.03.2015 року № 118
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єктів господарської
діяльності щодо запобігання виникнення пожеж в пожежо-небезпечний період у 2015 році
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ:
1. Активізація роз’яснювальної роботи серед населення з питань профілактики пожеж.
2. Посилення протипожежного захисту лісів,торфовищ, сільгоспугідь, урожаю зернових та технічних культур.
3. Координація дій районних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо попередження пожежам на об’єктах з масовим
перебуванням людей, у лісах, на торфовищах, і сільгоспугіддях.
4. Усунення причин, що сприяють виникненню пожеж та створення умов для оперативного гасіння пожеж і мінімізації збитків від них.
5. Забезпечення державного контролю за здійсненням заходів щодо захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, лісів, торфовищ,
сільгоспугідь та зібраного врожаю від пожеж.
№
з/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Найменування заходів
Відповідальні за виконання
І. Організаційні заходи
На засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання щодо роботи
органів місцевого самоврядування з попередження пожеж у лісах, на
Районна комісія з питань ТЕБ та НС
торфовищах, сільгоспугіддях, при збиранні нового врожаю та
заготівлі грубих кормів
Провести наради з керівниками сільськогосподарських підприємств,
Управління агропромислового розвитку
ДП «Рогатинський лісгосп», інших лісокористувачів з залученням
райдержадміністрації, ДП «Рогатинський
працівників Рогатинського районного відділу управління ДСНС в
лісгосп»
Івано-Франківській області
Розробити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки лісових
ДП «Рогатинський лісгосп», управління
масивів, торфовищ та сільгоспугідь в умовах спекотної погоди
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної, сільських рад
Забезпечити неухильне дотримання Правил пожежної безпеки в
лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового
господарства України від 27 грудня 2004 року №278,
ДП «Рогатинський лісгосп»
зареєстрованого у Міністрестві юстиції України 24 березня 2005
року за №328/10608
Переглянути та у разі необхідності відкоригувати плани взаємодії
ДП «Рогатиський лісгосп»
Термін
виконання
ІІ квартал
2015 року
До 10 квітня
До 01 квітня
Постійно
До 01 квітня
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
сил і засобів пожежогасіння (мобілізаційні плани) для ліквідації\
лісових пожеж, якими установлюється порядок і черговість
направлення на гасіння лісових пожеж протипожежної і
пристосованої техніки, транспортних засобів і людських резервів.
Довести плани до органів місцевого самоврядування, РВ УДСНС в
області, підприємств, установ, організацій
Розглянути на нарадах питання щодо ефективності діяльності
Рогатинський районний відділ управління
створених в сільських населених пунктах місцевих добровільних
ДСНС в Івано-Франківській області,
пожежних дружин відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
районна комісія з питань техногенноУкраїни від 17 липня 2013 року №136 «Про затвердження
екологічної безпеки та надзвичайних
Положення функціонування добровільної пожежної охорони».
ситуацій, виконкоми міської, селищної та
Заслухати керівників органів місцевого самоврядування, де такі
сільських рад
формування не створені
Організувати та провести практичні тренування місцевих
Рогатинський районний відділ управління
добровільних пожежних дружин з відпрацювання дій з ліквідації
ДСНС в Івано-Франківській області,
загорань сухої трави, листя, побутового сміття у природних
виконкоми міської, селищної та сільських
екосистемах
рад
Вжити заходів щодо покращення матеріально-технічного
Виконком Букачівської селищної ради,
забезпечення Букачівського МПК.
Раойнна комісія з питань ТЕБ та НС,
Вжити заходів щодо стоврення нових підрозділів місцевої пожежної
виконкоми Підмихайліської та Жовчівської
охорони у відповідності до вимог статті 62 Кодексу цивільного
сільських рад
захисту у с. Підмихайлівці та с.Жовчів
Не допускати випалювання сухої рослинності та її залишків на
Управління агропромислового розвитку
землях різного призначення, особливо на сільгоспугіддях і
райдержадміністрації, виконавчі комітети
придорожніх смугах, що межують з лісовими насадженнями і
міської, селищної та сільських рад,
торфовищами, в смугах відчуження автомобільних доріг, залізниці,
Рогатинський районний відділ управління
магістральних газопроводів
ДСНС в області, філія «Рогатинська ДЕД»
Розгорнути широкомасштабну агітаційну кампанію в засобах
масової інформації, спрямовану на підвищення рівня свідомості
Виконавчі комітети сільських, селищної та
населення щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки в
міської рад, районна комісія з питань ТЕБ та
побуті та роз’яснення шкідливих наслідків випалювання трави та
НС, Рогатинський районний відділ
залишків сільгосппродукції в природних екосистемах. Сприяти в
управління ДСНС в області
проведенні аналогічних заходів Рогатинському районному відділу
управління ДСНС в Івано-Франківській області
Через консультаційні пункти при селищній, сільських радах
Виконавчі комітети міської, селищної,
організувати навчання непрацюючого населення з питань
сільських рад, Рогатинський районний
дотримання вимог пожежної безпеки в природних екосистемах
відділ управління ДСНС в області
Забезпечити наявність картографічних матеріалів із нанесенням на
них лісових масивів з поділом на квадрати,лісових доріг, водойм,
ДП «Рогатинський лісгосп»
До 10 квітня
До 30 квітня
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
До 01 квітня
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
придатних для забору води пожежною та пристосованою техніко
Посилити контроль за дотриманням правил пожежної безпеки в
місцях масового відпочинку населення в рекреаційних зонал лісових
масивів
У межах повноважень посилити роботу з правоохоронними й
природоохороннии органами щодо проведення спільних
профілактичних, адміністративних та інших заходів з охорони лісів
від пожеж, виявлення порушників правил пожежної безпеки в лісах,
притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством
Заборонити:
- землекористувачам самовільне випалювання сухої трави та
пожнивних залишків на сільгоспугіддях;
- розпалювання вогнищ у лісових масивах, крім спеціально
відведених місць
Здійснити заходи щодо організації цілодобового чергування членів
місцевої, добровільної пожежної охорони на пожежних автомобілях і
пристосованій для цілей пожежогасіння техніці, забезпечення її
паливо-мастильними матеріалами. Перевірити боєздатність
зазначених підрозділів та готовність виконувати ними завдання за
призначенням
Організувати
проведення
з
усіма
працівниками
сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності
інструктажів (навчання, перевірку знань) з питань пожежної безпеки
Обмежити доступ транспортних засобів, крім спеціальних, у лісові
масиви, на торфовища, у місця збирання врожаю
Визначити перелік та встановити порядок залучення допоміжної
техніки підприємств різних форм власності для ліквідації можливих
пожеж в природних екосистемах
Забезпечити завчасне інформування пожежно-рятувальних
ДП «Рогатинський лісгосп»
На період
державних та
релігійних
свят, під
часпожежоне
безпечного
сезону
ДП «Рогатинський лісгосп», управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, районний відділ
УМВС в області
Впродовж
пожежонебезпечного
сезону
Виконавчі комітети міської, селищної та
сільських рад, ДП «Рогатинський лісгосп»
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міської, селищної та сільських рад,
керівники сільгосппідприємств,
Рогатинський районний відділ управління
ДСНС в області
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, Рогатинський
районний відділ управління ДСНС в
області, керівники сільгосппідприємств
Виконавчі комітети міської, селищної та
сільських рад, управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, керівники
сільгосппідприємств, ДП «Рогатинський
лісгосп», РВ УМВС в області
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міської, селищної та сільських рад,
Рогатинський районний відділ управління
ДСНС в області
ДП «Рогатинський лісгосп»
Впродовж
пожежонебезпечного
сезону
До 20 травня
До 20 травня
Впродовж
пожежонебезпечного
сезону
До 01 травня
постійно
1.21
2.1
2.2
2.3
2.4
підрозділів щодо планової чистки лісу та спалювання сухих відходів
деревини під наглядом
Спільно з районним відділом управління управління ДСНС України
в області визначити місця забору води авіаційною технікою
Виконкоми міської, селищної, сільських
рад, районний відділ управління ДСНС в
області
ІІ. Інженерно-технічні заходи:
Забезпечити кожне лісництво місткостями об»ємом не менше 1000
літрів та технікою для перевезення води до місць можливих пожеж.
Забезпечити працездатність пожежних мотопомп та іншої техніки,
пристосованої для цілей пожежогасіння.
Перевірити справність та утримувати в готовності до застосування
засоби пожежогасіння ДП «Рогатинський лісгосп».
Провести роботу щодо:
- оновлення мінералізованих смуг, очищення від
ДП «Рогатинський лісгосп»
захаращеності ділянок лісових масивів, що прилягають до населених
пунктів, лікувально-оздоровчих закладів, потенційно-небезпечних
об»єктів, у межах просік під повітряними лініями електропередач,
газопроводів;
- оновлення протипожежних розривів, будівництва і ремонту
доріг протипожежного призначення;
- будівництво нових та належного утримання існуючих
пожежних водоймищ
Забезпечити приведення в підвищену готовність пунктів
зосередження протипожежного обладнання і інвентаря.
Доукомплектувати лісництва пожежно-технічним обладнанням,
ДП «Рогатинський лісгосп»
інвентарем, засобами гасіння пожеж відповідно до норм,
затверджених наказом Державного комітету лісового господарства
України від 27 груденя 2004 року №278
З настанням пожежонебезпечного періоду:
- постійно здійснювати моніторинг стану пожежної безпеки в
природних екосистемах, патрулювання лісових масивів і
лісопаркових зон та в разі необхідності тимчасово обмежувати в’їзд
ДП «Рогатинський лісгосп»
транспортних засобів у лісові масиви;
- організувати інформування населення через засоби масової
інформації щодо дотримання заходів пожежної безпеки під час
відвідування лісових масивів
Вздовж автомобільних доріг облаштувати місця відпочинку туристів
засобами для зменшення ризику виникнення пожеж від необережних
ДП «Рогатинський лісгосп»
дій, зокрема: огородженим місцем для розпалювання багаття,
столами, лавками, ящиками для сміття, інформаційними надписами з
До 01 травня
До 01 червня
До 01 червня
Під час
пожежонебезпечного
сезону
До 01 травня
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
правилами поведінки в лісі та поводження з відкритим вогнем
Створити та підтримувати в належній кількості резерв паливомастильних матеріалів для гасіння пожеж в природних екосистемах
Провести тренування сил, визначених мобілізаційно-оперативними
планами ліквідації лісових пожеж для захисту населених пунктів,
лікувально-оздоровчих закладів та інших об’єктів, розташованих у
лісових масивах.
Облаштувати під»їзди (пірси з твердим покриттям) до природних
водойм для забору води пожежною технікою. Для річок з малим
дебетом води влаштувати в лісових масивах прируслові
протипожежні водойми з під»їздами до них
Перевірити технічний стан розташованих на територіях
сільгосппідприємств джерел внутрішнього та зовнішнього
протипожежного водопостачання, залучивши до цього можливості
пожежних автомобілів ДПРЧ-16 м.Рогатині та місцевої пожежної
команди смт. Букачівці
При виникненні лісової пожежі:
- дотримуватися тактики її ліквідації, здійснювати керівництво
гасінням лісової пожежі;
- створити штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежі,
куди залучити представників відомств, організацій, установ,
добровільних формувань (волонтерів) з метою ефективного
проведення робіт з ліквідації пожежі;
- забезпечити надійний радіозв»ячзок та GPS-зв»язок (при
наявності);
- супроводжувати до місця пожежі додаткові сили та засоби;
- заборонити в»їзд сторонньому транспорту, проведення
туристичних пооходів в місцях виникнення пожежі,
виставити на дорогах пости та відповідні забороняючи знаки
У випадку виїзду пожежних машин управління ДСНС в області на
ліквідацію лісової пожежі забезпечувати їх пально-мастильними
матеріалами з резервного запасу.
Під час складних і затяжних пожежнадавати безкоштовне
харчування , приміщення для відпочинку і реабілітації особового
складу та осіб, залучених до гасіння пожежі
ДП «Рогатинський лісгосп», управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міської, селищної, сільських рад
ДП «Рогатинський лісгосп», управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міської, селищної, сільських рад
До 01 квітня
До 01 травня
ДП «Рогатинський лісгосп»
До 01 червня
Керівники сільгосппідприємств,
Рогатинський районний відділ управління
ДСНС в області
До 01 червня
ДП «Рогатинський лісгосп»
При
виникненні
лісової пожежі
ДП «Рогатинський лісгосп», виконкоми
міської, селищної та сільських рад
Постійно
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа