close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Державна фіскальна
служба України
Головне управління ДФС в Одеській області
65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5
тел.: 048-725-83-58
Податковий
компроміс
17 січня 2015 року набрав чинності Закон України
№ 63-VIII "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо особливостей уточнення
податкових зобов'язань з податку на прибуток
підприємств та податку на додану вартість у
разі застосування податкового компромісу",
нормами
якого
запроваджено
можливість
звільнення
від
відповідальності
платників
податків за умови добровільного декларування
ними податкових зобов'язань з ПДВ та податку
на прибуток підприємств.
06 квітня 2015 року
Офіційний веб-портал Державної фіскальної служби України: sfs.gov.ua
Інформаційно-довідковий департамент: 0-800-501-007
"Гаряча лінія" "Пульс ": 044-284-00-07 Акредитований центр сертифікації ключів: 044-284-00-10
Щодо здійснення заходів
адміністрування під час застосування
податкового компромісу
Податковий компроміс - це режим звільнення від
юридичної відповідальності платників податків
та/або їх посадових (службових) осіб за заниження
податкових зобов'язань з податку на додану
вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня
2014 року з урахуванням строків давності,
встановлених статтею 102 Податкового кодексу
України (далі - ПКУ).
Податковий компроміс розповсюджується виключно на
факти заниження податкових зобов'язань з податку на
додану вартість (у зв'язку із завищенням податкового
кредиту).
Під заниженням податкових зобов'язань слід розуміти
неправомірне формування платником податків даних
податкового обліку (формування податкового кредиту з
податку на додану вартість) у податкових періодах до 1
квітня 2014 року, що призвело до заниження належних
до сплати сум податкових зобов'язань.
Під строками давності згідно із статтею 102 Кодексу
розуміється
визначення
грошових
зобов'язань
протягом 1095 днів з дня, що настає за останнім днем
граничного строку подання податкової декларації, а
2
платника
податків
у
контролюючого
органу
податкового компромісу.
письмовій
про
намір
формі
до
досягнення
Абзацом третім пп. 3.1 п. 3 Методрекомендацій
передбачено,
що
"для
початку
застосування
процедури податкового компромісу платник податків,
який вирішив скористатися такою процедурою, може
подати протягом 90 днів з дня набрання чинності
Законом N 63 до контролюючого органу за основним
місцем свого податкового обліку заяву про намір
досягнення
податкового
компромісу
щодо
неузгоджених сум податкових зобов'язань з податку на
прибуток підприємств та/або ПДВ, визначених у
податкових повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває
процедура
судового
та/або
адміністративного
оскарження, а також по отриманих податкових
повідомленнях-рішеннях, по яких суми податкових
зобов'язань не узгоджені відповідно до норм Кодексу
(далі - Заява про компроміс по ППР)". Отже, вказане
положення відповідає приписам п. 7 Закону N 63 та
нового виду документа або нової його форми не
передбачає.
(Лист ДФС України від 06.03.2015 р. № 550/2/99-99-10-04-01-10)
19
Початок
застосування
процедури
податкового
компромісу - з дня набрання чинності Закону N 63
17.01.2015 та може тривати протягом 90 днів.
Процедура досягнення податкового компромісу триває
не більше 70 календарних днів з дня, наступного за
днем подання уточнюючого розрахунку або
відповідної заяви про застосування податкового
компромісу.
Контролюючий орган протягом 10 робочих днів з дня,
наступного за днем подання уточнюючого розрахунку,
Заяви про компроміс та Переліку (опису), приймає
рішення про необхідність або відсутність необхідності
проведення документальної позапланової перевірки.
Для колегіального розгляду такого рішення на
територіальному рівні повинна бути створена та
затверджена відповідним наказом спеціальна комісія з
фахівців підрозділів оподаткування юридичних осіб,
доходів і зборів з фізичних осіб, податкового та
митного
аудиту,
правової
роботи,
погашення
заборгованостей,
координаційно-моніторингові,
власної безпеки, слідчими підрозділами фінансових
розслідувань, оперативними підрозділами.
За підсумками колегіального розгляду такої комісії
складається
Протокол
(протокол
повинен
містити: повне найменування організації, назва
документа (Протокол), номер протоколу, дата
засідання, місце засідання, головуючий, присутні,
питання обговорення - текст протоколу,
підписи, основна частина - текст протоколу -
політики. Разом з уточнюючим розрахунком подається
перелік (опис) господарських операцій, щодо яких
здійснено уточнення показників податкової декларації.
4
17
Пунктом 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
№63 передбачено, що до затвердження форми
уточнюючого
розрахунку
для
застосування
податкового компромісу платник податків має право
подати уточнюючий розрахунок за діючою на час
подання формою як окремий документ з поясненням
мотивів його подання для застосування податкового
компромісу та з переліком (описом) операцій, щодо
яких здійснено уточнення показників податкової
декларації.
З метою реалізації цього положення пп. 3.4 п. 3
Методрекомендацій визначено, що до затвердження
форми уточнюючого розрахунку для застосування
податкового компромісу платник податків має право
подати уточнюючий розрахунок за діючою на час
подання формою як окремий документ із Заявою про
компроміс у довільній формі, в якій зазначається про
подання уточнюючого розрахунку, для застосування до
нього процедури досягнення податкового компромісу.
Отже, пояснення мотивів подання уточнюючого
розрахунку здійснюється у такій Заяві. Це положення
застосовується до розрахунків, що подаються до
затвердження Міністерством фінансів України форми
уточнюючих розрахунків спеціально для процедури
податкового компромісу.
Також вказано, що перелік (опис) операцій, щодо яких
здійснено уточнення показників податкової декларації,
подається у довільній письмовій формі (за відсутності
затвердженої у встановленому порядку) та повинен
містити дані, які дають можливість чітко ідентифікувати
кожну господарську операцію, щодо якої було
допущено завищення податкового кредиту та/або
витрат, що враховуються при визначенні об'єкта
оподаткування, що стало наслідком заниження
податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток
до бюджету. Наведені вище положення спрямовані на
реалізацію приписів Закону №63, у тому числі пункту 3,
щодо вирішення питання необхідності проведення
документальної позапланової перевірки.
Щодо Заяви про компроміс по ППР
Пунктом 7 Закону №63 встановлено, що досягнення
податкового компромісу по неузгоджених сумах
податкових зобов'язань з податку на прибуток
підприємств та/або ПДВ, визначених у податкових
повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура
судового та/або адміністративного оскарження, а також
визначених в отриманих податкових повідомленняхрішеннях, за якими податкові зобов'язання з податку
на прибуток підприємств та/або ПДВ не узгоджені
відповідно до норм Кодексу, здійснюється за заявою
18
якщо така декларація була подана пізніше, - за днем її
фактичного подання.
Одна із процедур податкового компромісу - це
добровільне
декларування
платником
податків
занижених податкових зобов'язань з податку на додану
вартість (далі - ПДВ) у відповідних податкових звітних
періодах до 1 квітня 2014 року.
Податкові
зобов'язання
згідно
із
процедурою
податкового компромісу сплачуються платником
податків до бюджету у розмірі 5 відсотків від суми
заниження податкового зобов'язання. При цьому
штрафні
санкції
до
платника
податків
не
застосовуються, а пеня відповідно не нараховується.
До затвердження форми уточнюючого розрахунку для
застосування податкового компромісу платник податків
подає уточнюючий розрахунок за діючою формою
разом із Заявою про компроміс (у довільній формі) та
Переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено
уточнення показників податкової декларації (у
довільній
формі).
Слід
зазначити,
що
до
автоматизації процесів приймання та обробки
зазначених документів усі документи подаються та
приймаються на паперових носіях.
При обробці зазначених документів в ІС "Податковий
блок" уточнюючий розрахунок отримує статус
"Податковий компроміс".
3
податків) ІС "Податковий блок".
Слід зазначити, що під досягненням компромісу
розуміється сплата платником податків до
бюджету сум податкових зобов'язань з ПДВ. Тому
якщо приймається рішення на колегіальному розгляді
щодо
відсутності
необхідності
проведення
документальної
позапланової
перевірки,
то
підрозділам оподаткування юридичних осіб (підрозділи
доходів і зборів з фізичних осіб) необхідно
забезпечити контроль за своєчасністю сплати
податкових зобов'язань, визначених в уточнюючих
розрахунках, по яких застосовується податковий
компроміс.
У разі якщо колегіальна комісія дійшла до
висновку
щодо
необхідності
проведення
документальної
позапланової
перевірки,
уточнюючий розрахунок повинен бути відображений в
ІС "Податковий блок" зі статусом "Податковий
компроміс з необхідністю проведення документальної
позапланової перевірки", при цьому нарахувань
податкових зобов'язань в ІКПП по таких документах не
відбудеться.
У випадку висновку щодо необхідності проведення
документальної позапланової перевірки підрозділи
оподаткування юридичних осіб (підрозділи доходів і
зборів з фізичних осіб) у той же день копіях Протоколу
з
відповідними
висновками
та
відповідною
резолюцією
керівника,
сформовані
реєстри
прийнятої такої звітності та копіями матеріалів, на
6
____________
1
Особи, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають
реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.
2
Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати
будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Останній місяць звітного (податкового) періоду, наприклад, для вересня 2013 року - 9, для 3-го кварталу 2013
року - 9, для трьох кварталів 2013 року - 9. Тип періоду: місяць - 1, квартал - 2, I півріччя - 3, три квартали - 4,
рік - 5. Тобто, наприклад, 3-ій квартал 2013 року має бути описано у відповідних колонках як: "9" "2013" "2".
3
____________
1
Особи, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника
податків, який присвоюється контролюючим органом.
2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у
паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером
паспорта.
3 Останній місяць звітного (податкового) періоду, наприклад, для вересня
2013 року - 9, для 3-го кварталу 2013 року - 9, для трьох кварталів 2013
року - 9. Тип періоду: місяць - 1, квартал - 2, I півріччя - 3, три квартали - 4,
рік - 5. Тобто, наприклад, 3-ій квартал 2013 року має бути описано у
відповідних колонках як: "9" "2013" "2".
Дата
подання
.
Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний
представник)
Головний бухгалтер (особа,
відповідальна
за ведення бухгалтерського
обліку)
Наведена інформація є
повною
і достовірною.
.
____________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)
____________
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище)
15
Фізична особа - підприємець
____________
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище)
Щодо встановлення додаткових вимог як до
переліку документів, що подаються платником
для застосування податкового компромісу, так і
до їх змісту (Заява про компроміс, Заява про
компроміс
по
ППР
для
неузгодженого
податкового зобов'язання).
Згідно з п.1 Закону №63 платник податків, який
вирішив
скористатися
процедурою
податкового
компромісу, під час дії податкового компромісу за такі
податкові періоди має право подати відповідні
уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з
податку на прибуток підприємств та/або ПДВ, в яких
визначає суму завищення витрат, що враховуються
при визначенні об'єкта оподаткування податком на
прибуток підприємств, та/або суму завищення
податкового кредиту з ПДВ.
Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з
податку на прибуток підприємств та/або податку на
додану вартість подаються за формою, встановленою
центральним
органом
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування
державної
фінансової
16
повинна бути поділена на такі частини:
СЛУХАЛИ,
ВИСТУПАЛИ,
ВИРІШИЛИ
(ПОСТАНОВИЛИ)) з висновками щодо необхідності
або
відсутності
необхідності
проведення
документальної позапланової перевірки. Звертаємо
увагу, що Протокол повинен містити в собі основні
реквізити наведеної типової форми.
Якщо колегіальна комісія дійшла до висновку щодо
відсутності
необхідності
проведення
документальної
позапланової
перевірки,
підрозділи
оподаткування
юридичних
осіб
(підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб) складають
проект відповідного рішення у вигляді листа у двох
примірниках, надають на підпис керівнику та
направляють
рекомендованим
листом
з
повідомленням про вручення чи вручають особисто
один його примірник платнику податків з чіткою
фіксацією дати такого вручення (його представнику). У
такому разі, день отримання платником податків
рішення
контролюючого
органу
є
днем
узгодження
податкового
зобов'язання,
яке
підлягає сплаті протягом 10 календарних днів з
дня, наступного за днем узгодження.
Відповідно до цього, уточнюючий розрахунок при
перегляді в ІС "Податковий блок" повинен прийняти
статус "Податковий компроміс без перевірки" та
узгоджені податкові зобов'язання по зазначеному
документу на 10 календарний день повинні бути
нараховані до ІКПП (інтегрована картка платника
5
встановлених статтею 102 цього Кодексу (пункт 1
підрозділу 9 2 розділу XX Кодексу), подання
уточнюючих розрахунків з ПДВ обмежується звітними
періодами (місяць, квартал), які припадають на період
з квітня 2011 року по березень 2014 року включно.
У разі уточнення показників декларації, які потребують
подання окремих додатків до декларації, уточнюючий
розрахунок з ПДВ подається платниками податку
разом з такими додатками.
Оскільки уточнення платником податків податкових
зобов'язань не впливає на розмір податкових
зобов'язань його контрагентів, то така звітність не
приймає участь у розрахунках системи співставлення
податкових зобов'язань та податкового кредиту
контрагентів.
Показники уточнюючих розрахунків з ПДВ з метою
застосування податкового компромісу не переносяться
до податкової звітності з ПДВ за звітний період, в
якому такі розрахунки подані, а відображаються в
особових рахунках платника податків.
реєстраційними документами)
041
Код за
042
Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта 2
043
ЄДРПОУ 1
Податкова адреса:
__________________
____________________
____________________
____________________
Поштовий
індекс
Телефон
Телефакс
E-mail
Відповідно до норм підрозділу 9 2 розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України просимо розпочати процедуру досягнення
податкового компромісу відповідно до поданого уточнюючого розрахунку:
Відомості про уточнюючий розрахунок
реєстраційний
номер
дата
подання
звітний (податковий) період 3
останній
місяць
рік
(Лист ДФС України від 02.02.2015 р. № 3217/7/99-99-15-01-04-17)
8
13
тип періоду
Мотиви
подання
підставі яких воно прийняте,
підрозділу податкового аудиту.
N
з/
п
Код
ЄДРП
ОУ 1
або
Реєстра
ційний
номер
обліков
ої
картки
платни
ка
податкі
в або
серія та
номер
паспор
та 2
Повне
наймен
ування
(прізви
ще,
ім'я, по
батьков
і)
платни
ка
податкі
в, з
яким
було
віднесе
но суми
до
складу
податкового
кредиту
та/або
витрат,
що
врахову
ються
при
визначе
нні
об'єкта
оподаткування
ІПН
платн
ика
ПДВ
по
опера
ціях
(взаєм
овідносинах
)
Реквізити договору
дат
а
ном
ер
ви
д
терм
ін дії
договору
предм
ет
договору
14
обсяг здійснених господарських операцій
Зміст
господар
ської
операції
(номенк
латура
постачання,
обсяг,
вид,
інформація
щодо
проведених
розрахунків
Реквізи
ти
первин
них
докуме
нтів, в
яких
зафіксо
вано
факт
здійсне
ння
господа
рської
операці
ї
(наклад
ні, акти
викона
них
робіт,
платіжн
і
доруче
ння
тощо)
Сума
завищенн
я
витра
т,
грн.
Сума
заниження
подат
ку
передається
до
Щодо порядку надання уточнюючого розрахунку з
ПДВ
До затвердження окремої форми уточнюючого
розрахунку платникам ПДВ, які бажають скористатись
податковим компромісом відповідно до вказаного
підрозділу Кодексу, слід використовувати форму
уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ
у зв'язку з виправленням самостійно виявлених
помилок, яка затверджена наказом Міністерства
фінансів України від 23.09.2014 N 966 та
зареєстрована у Міністерстві юстиції України 14
жовтня 2014 року за N 1267/26044. Уточнюючий
розрахунок подається разом з Заявою про компроміс
(приклад форми додається - додаток 1) та Переліком
(описом) операцій (приклад форми додається додаток 2), щодо яких здійснено уточнення показників
податкової декларації тимчасово на паперовому
носії.
З метою застосування податкового компромісу платник
подає окремий уточнюючий розрахунок з ПДВ разом із
Заявою про компроміс та Переліком (описом) операцій
за кожний окремий звітний період.
Оскільки
процедура
податкового
компромісу
застосовується за будь-які податкові періоди до 1
квітня 2014 року з урахуванням строків давності,
7
042
Реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків або
серія та
номер
паспорта 2
Податкова адреса:
__________________
___________________
043 ___________________
__________________
____________
1 Особи, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника
податків, який присвоюється контролюючим органом.
2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у
паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером
паспорта.
3 Останній місяць звітного (податкового) періоду, наприклад, для вересня
2013 року - 9, для 3-го кварталу 2013 року - 9, для трьох кварталів 2013 року 9. Тип періоду: місяць - 1, квартал - 2, I півріччя - 3, три квартали - 4, рік - 5.
Тобто, наприклад, 3-ій квартал 2013 року має бути описано у відповідних
колонках як: "9" "2013" "2".
Поштовий
індекс
Телефон
Телефакс
E-mail
Відповідно до норм підрозділу 9 2 розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України просимо розпочати процедуру досягнення
податкового компромісу відповідно до поданих уточнюючих розрахунків,
згідно з переліком:
N
з/п
Відомості про уточнюючий розрахунок
реєстра
ційний
номер
дата
подання
Додаткова інформація
N
з/п
звітний (податковий) період 3
останній
місяць
рік
10
тип періоду
Мотиви
подання
Дата
подання
.
Наведена інформація є
повною
і достовірною.
.
Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний
представник)
____________
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (особа,
відповідальна
за ведення бухгалтерського
обліку)
____________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)
11
Фізична особа - підприємець
____________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)
Додаток 1
(приклад)
Додаток 2
(приклад)
Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів,
дата, вхідний номер)
Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів,
дата, вхідний номер)
01
02
03
ПЕРЕЛІК
(ОПИС)
операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової
декларації
для застосування процедури досягнення податкового компромісу
Заяву
подано у:
місяці
року
02
03
Заяву
подано у:
місяці
року
Подається до:
(найменування контролючого органу за основним місцем обліку платника, до якого подається
заява)
Подається до:
04
(найменування контролючого органу за основним місцем обліку платника, до
якого подається заява)
04
ЗАЯВА
про податковий компроміс
01
Платник:
Платник:
(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними
документами)
041
Код за ЄДРПОУ 1
(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з
12
9
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа