close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...по традиции, читает один из священнослужителей перед

код для вставкиСкачать
Н
.
П
При закрытых царских вратах и завесе:
ерей:
Б
е Б
р:
е
е
р
е
е
.
нь.
Чтец:
р
т е.
ерей:
...
ее т
р
р т
е
Чтец:
е
ч н ш...
тц
т
.
нь. Г
луй. (12 раз)
л н
н ш
у
гу.
л н
у
н ш
л н
гу н ш
у
л
у
л
ч
н
г
г
г
г
н
.
-
ч
н
н
ь
ну.
н
у
г
ш
ш
ь
н г
у
н
ч
у
ну
у
у
ш
ь
ч
л
л
.
н г у
л
у
н
н
.
н
л
н .
у
л
л
г
ч
чн
н
.
н
ь
.
.
у
г
н
у
ь
учу
ш
л
.
г
у
ч
лу
л
гу.
М 50:
лу
н
у
у.
П
н
е
нн
у
л
ш
. лу у
нн
.
ч
.
у
г
н
ч
г н
г
у
н ч -
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
н
г
у
ш
.
у
лу
л
л
гу у
ун ч
.
у
л г
н
н
л г
.
г
л г
г
л ш .
нн
л н
у л
н ш н
ль
-
уш нн
л
у
.
н
уш н
у н
г
гн
н
-
л ш
у
л
н
л
ь
.
К
Ы,
К Й
6:
Канон, по традиции, читает один из священнослужителей перед Плащаницей.
П
Ь 1:
р:
рм
м р
:
те
р
ем е
тр
ц
ре
р
Г
е
е
е
те
тр ц
м
м -
м
р
.
(Два-
жды)
ерей:
р
р
е е Б
е :
е
Г
р :
е е.
й/
,/
г
р
Г
р :
л
р
н
е е Б
е :
ш
г
й/
л
р :
у
н
у
е
ш
л
н
л н
://
е е.
лн ш / ш л
л
у //
н ч льн ч . (4 раза)
л
тц
р
/
н
й
н
нь
у. (4 раза)
л
н
л
ну
ш
л
л
р :
г
е е.
шл
р
ш
е
н П
ч у
н
н
у
е е Б
е :
н
н
ь
р
н
г
л
т м
л :/
н //
ч . (Дважды)
.
лн ш / ш л
2
н
н
н
л :/
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
н
л
й
ш
н
е
р
л
ш
л
р
е
л
р :
ч .
е
. м
н
л
ш
н
н
л
,
м р
те
ц
ре
е
е
е
те
тр ц
м
П
-
6:
р
Г
н //
ч .
р
ем е
-
л :/
г
л
К
н //
.
й
ш
тр
л
лн ш / ш л
н
л
г
м -
м
р
.
Ь 3:
р:
рм
е е
:
т
р
е
е
е
ем
ем
е т
т/ р
м
е
е
ер
мм
м
м
е е Г
р -
щ .
(Два-
жды)
ерей:
р
р
е :
е е Б
е
г
н
р :
н
р
// н
р
,// н
Г
р :
н л
л
л
н
г
./
/
нн
-
. (4 раза)
е
е е.
ч ь
/
лу
н
./
у
ь
е е Б
е :
у н
е е.
л н
,
ш л
у н у н л
е
л
р :
г
н
. (4 раза)
е е Б
е :
л
ь
н
р
г
нн
л
р
е е.
л
ь
ь
/
г
л
тц
т м
3
л
.
л
нн
ч . (Дважды)
н
/
//
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р
Г
р :
ч
н
/
е
л
р
е
/
е
ь
е
е
е т
м
г
нн
л
е
ч .
ер
мм
м
м
е е еГ
р -
щ .
луй. (Трижды)
,
Г
й
льш г
нг л
л
л
//
н
е
Г
гу
/
л
ш /
у
гу н ш
нг л
н
у
у!
н
//
./
е
р
.
й
л
н
ш
т м
л
н
н
л !/
. м
льш г
1:
н
тц
г
-
6:
ем
Г
,/
ем
т /р
ч .
л
л
е
р
е
ь
ь
е е,
нн
.
л
,
-
г
л
/
К
г
. м
лу
// н
т
,/
л
л
ч
н
ь
ь
Г
р :
/
лу
// н
р
ь
гу
/
л
ш /
н
н
л !/
у
гу н ш
П
н
ш
./
у
у!
Ь 4:
р:
рм
Н
:
ре те
е Б
м
Б
е т е
е
т щ
е:
е
р
щ
ре е
щ м
е
ерей:
р
е :
е е Б
е
е
е е.
4
е
р
е
ер
е . (Дважды)
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р
ь
р :
нь н ь
у
н
у
р
л/
л
л
л
л г л
ч
н
е е Б
р :
,/ г
ш
у
е :
р
л
н
л
л
ш //
. (4 раза)
е
е е.
лучш г
ш г
/
,/
у
л
уш
//
л
-
. (4 раза)
р
е е Б
е :
р
е
е е.
л
р :
г
н
ч
льн
/ ч л
л //
тц
р
г
н
р
ч
льн
е
р
/ч л
льн
,
м
Б
. м
л //
е Б
г
р
шн
г
е
т щ
е
ре е
щ м
П
л н
.
6:
е т е
щ
.
н /у
е:
е
л н
.
/ч л
К
ре те
е
ч
. (Дважды)
н /у
шн
е
г
н
Н
г
л н
.
л //
л
р :
шн
т м
л
р :
н / у
е
е
р
-
е
ер
е .
Ь 5:
р:
рм
:
Б
е
е
ет
е:
ем
е
ре
р
те
Не е е р
мм
й
т мерт
р
щ
т
р
т
т
т
тре е
щ
-
р
е /
л
н
. (Дважды)
ерей:
р
р
е е Б
е :
р :
Н
ш
е
е е.
н
л
5
н
/
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
г
л
л
н
ш г
г
р
л нн
ь
р
/
/
л н
н
г л
н
//
н
л л
л нн
н н -
// н
уш
е е.
ш
н
н
/
ь. (4 раза)
е
л л
л г ш / н н
л
л н
чн
р :
г
н
н
е е Б
е :
л г
е е.
ш
нн л
р
е
н
р :
л
у
./
. (4 раза)
е е Б
е :
р
н
н
л н
нн
л
н
//
й/
/ у ну
нь
гну
ч
-
н
л н
л
й/
л н. (Дважды)
тц
р
т м
чн
р :
.
ш
л л
н
н
н
л н
нн
н
//
/ у ну
нь
гну
ч
-
н
л н
л
й/
л н.
е
р
р
е
чн
р :
е
. м
ш
л л
н
н
.
н
л н
нн
н
//
/ у ну
нь
гну
ч
н
л н
л н.
К
Б
е
е
ет
е:
ем
,
ре
е
р
6:
те
мм
Не е ер
й
т мерт
р
щ
т
р
т
П
т
т
щ
тре е
р
е
/
.
Ь 6:
р:
рм
:
т
т
е
ер
ер е
6
т
:
й
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р
тр
ерт
т
щ
ет
ре е
ер
е.
т
р
е
м
е
т
т
т
р е те.
(Два-
жды)
ерей:
р
р
е е Б
е :
р :
Б
н
л
л
е
е е.
н н
л л
л
/
р
р :
г
е е Б
Ч л
нн
н н
й
нн
л
л
л
н
е е Б
е :
у
р :
л
,//
чну
н
ч
н ч льн
-
/
л н
/
-
н
гл
. (Дважды)
.
чну
г
л н
н
ч л
н
н ч льн
/
ч
/
л н
/
л
н л
н
е
е
//
.
е
у
л
-
л
ч л
//
л ч
р :
у
л
н н
л
н
н
н
н
т м
у
н
л нн
,/
тц
р :
н
н
н л
-
е е.
г
л н
г
ь / л нн
е
гл
ь
. (4 раза)
н н
л ч
р
г у
н
чн
р
. (4 раза)
/
н л н
н
е е.
,/ н
р
.//
л
е
у
ш н
р
л
,/ н
л
н л
е :
ч
й
н
р
/
р
н н
чну
г
7
. м
.
н
ч л
н
н ч льн
ч
/
л н
/
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
л ч
гл
л н
н
/
л
н л
н
//
.
К
т
т
,
е
р
6:
ер
ер е
тр
ерт
т
щ
ет
:
й
ре е
ер
е.
т
р
е
// м
Г
т
е
т
т
р -
т
е те .
н
л
луй. (Трижды)
К
Б
ну
К,
6:
л ч
/
/
г
н
л г
н
ш
/
г
у
у ну
ь
н
н
./
н ./
нн
н
лн
-
луч
/
у
/
/
л
у
у ну
г
л -
/
П
н й
ь
ш
н
// н й
//
/
н г
н у
-
л
г
у
ь
г
нн
н г
н
л
/
л
-
н.
н
н
/
н й/
:
К
н г
л г л
н
К
ш
/ л чу
н
ш
л
у
ь
н
н
л г -
н.
Ь 7:
р:
рм
:
Не
ре е
тр
е
ещ
ме е
ет
е
е е
р
е
щ
. (Дважды)
ерей:
8
й
е мерт
:
ре
е
те
е
Б
е,//
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р
е е Б
е :
р
р :
е
е е.
У
/
нн г
гн
нн
//
р
р
р :
Б г
ь/
л
е е Б
е :
г
л г л
е
л /
/
р
р :
, л г л
е е Б
З
н
у
нь /
г
р
н
р :
г
л
н
лучн
г
, л г л
т м
лучн
н
е
р
н
р :
г
е
ш н
лучн
л
е
н
. м
Не
ре е
тр
,
е
.
ет
е
е е
н
е
.
Ь 8:
9
н
.
й
е мерт
щ
р:
н
6:
р
П
/
/
ещ
ме е
н
г
, л г л
К
н
.
/
л
/
/
у
//
н
.
, л г
р
н
.
/
л
/
/
у
//
н
. (Трижды)
/
л
ш н
н
е е.
тц
р :
/
н
у
р
//
л
н
, л г л
е
//
н
н
у
л
ш н
-
. (Трижды)
чн
е е Б
е :
н
н
е е.
/
//
р
н
е
ш
н
. (Трижды)
/
л
е :
н
н
е е.
нн
р
/
:
ре
е
е
те
Б
е,//
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
У
рм :
е
й
е
мерт еце
ме
тр
р ем ет
ще
ц
т
ем
ет
й
.
е
йте
р
тр ц
:
м
те
е ре
те
е
-
. (Дважды)
ерей:
р
р
е е Б
е
уш
П
ч
/
у
е :
р :
н
е е.
й
/
у
й
е е Б
е :
й/
е е Б
чу
н
л
ль
г
л
чу
н
ль
г
!/
л г
л
ч
!/
е
чу
// л
л г
л
ч
!/
й
й/
Г
н
г
л г
л
ч
н
л
н
,
10
/
6:
-
.
ч нн г
н
!/
й/
л г л
// л
К
й/
шн
г
!/
.
. м
!/
./
н
л г л
е
-
.
ч нн г
н
!/
/
шн
// л
!/
. (Дважды)
л
./
н
л г л
т
!/
л
ч нн г
г
е
н
г
нн
-
й
н
р
л
ль
г
шн
// л
й
н
л
./
л
нн
р :
:/
е е.
м тц
л
р
нн
е
й
Б
р :
/
л
нн
р
г ,/
у
. (4 раза)
е :
р :
. (4 раза)
,/
н
л г
/
е е.
н
р
н
ь уч н
р :
й/
л г л
// л
е
н г
р
шн
./ г
нн
р
л
й
н
р
шу
/
.
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р:
У
й
:
е
р
е
т
мерт еце
м
ще
ме
тр
р е м ет
ц
йте /
ем-
ет
й
.
е тр ц
е ре
П
те
те
е
.
Ь 9:
В начале 9-й песни, по традиции, отверзаются царские врата. Совершающий полунощницу иерей с диаконом, совершив каждение вокруг Плащаницы.
р:
рм
Не р
:
й
е е
еме е
т
р щ
е
е
:/
т
е ре т
е
щ
р
е
е
ре е е
р
Б
-
/ ер
. (Дважды)
Чтец:
р
р
е е Б
е :
е
е е.
нн
р :
,/
,/ у л
н ч льн
нн
л
р
р
е е Б
е :
р :
З
н
/
г
р
л чу . (4 раза)
е
е е.
у
р :
л н
/ н
К
е
-
ну
е е.
ь/
/
у
л н
М
г //
л
н
нь
н //
н
/
г
л
ну. (Дважды)
т м
ь/
/
н
/
тц
р :
ш
л н
н //
р
у
. (4 раза)
е е Б
е :
-
ч л
н
л чу
р
у
М
/
ч
й/
н ,
л
н
ш
н :/ н н
,/
// н
л н
.
л
н
н
/
нь
11
ну.
н
/
г
л
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
е
р
р
е
у
р :
е
ь/
л н
. м
.
л
/
н
н
н //
н
/
г
/
нь
л
ну.
К
,
6:
При пении катавасии 9-й песни иерей с диаконом поднимают Плащаницу и вносят
в алтарь. Вслед за этим царские врата закрываются. Плащаницу полагают на святой престол, где она должна оставаться до отдания Пасхи.
Не р
й
е е
еме е
т
р щ
е
:/
е
щ
Чтец:
р
р
...
-
ер
ч н ш...
р т
е
р:
ре е е
.
ее т
р
е
Б
т е.
ерей:
е
т
е ре т
е
е
тц
т
е
.
нь.
Ь,
П
р:
г
у
н
ш л
л
л
2:
н й/
н
н
./ г
л
ч
,/
ерей:
м
р:
й
Б
луй
р
м
е
е
-
у //
н -
:
цей м
т
ей м
м
-
(трижды, на каждое прошение.)
м
е
е
е
ей.
м
е м
ще м
м
м
т
т м
мей тр
е
е
е
ец Б
р
12
те
е т
т
е
р е
те (или
ей
р
т е е
т те.
.
е е
е
тр
ей ем м тр
ей
м
р
тей ем
е (имярек)
ем
р т
ем
ще
ей ем е
т е
е
тце
ре
ще
р
е
е
ем
е или ре
р т
ще м
т
ш
й.
ще м
р
е
г
.
К
е
Г
ерей:
н
н ш л
м
у
л
М
ерей:
р
е
ем
.
тц
те
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р:
нь.
ерей:
е е
р:
л
р
те Б
е У
е
н н .Г
е
е
т
т
т
й Б
т
е
Б
р:
Че
Г
е
е
ете
м
е е
е
м
ме т
т м
ре
т
е
т
ец.
луй. (Трижды)
13
.
Ы.
К Й
е
е
е е.
луй. (Трижды) Бл г л
П
ерей:
е
е
е
т
м
ет
щет
е-
й
p т
тере
ет
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
З У
ЬН
.
Н
Предстоятель принимает в левую руку Крест с пасхальным трисвещником, в
правую – кадило.
Ровно в 12 часов (по местному времени) при закрытых царских вратах и завесе
священнослужители поют первый раз стихиру:
е
т
т ре:
ре е
/
е
е
р
те
е/
т м ер цем// е е
е
т
Не е е /
ем
т .
При каждом пении стихиры предстоятель в предшествии диакона со свечой совершает каждение вокруг престола.
Открывается завеса.
Во второй раз стихиру поют немного громче:
е
т
т ре:
ре е
е
е
р
те
т м ер цем
е
е е
е
т
Не е е
ем
т .
Открываются царские врата, и остаются открыты до конца Светлой Седмицы.
В третий раз стихира поется громко и до половины:
е
т
т ре:
ре е
р
ер
е
е
р
те
е
е
т
Не е е
ет:
н
н
л
/ч
К
ЫЙ
//
л
.
:
Духовенство выходит из алтаря.
Начинается крестный ход, во время которого все непрерывно поют стихиру:
:
ре е
е
е
р
те
ем
е
е
т
т м ер цем
е е
Не е е
т .
В крестном ходе впереди несут фонарь, за ним несут парой запрестольный Крест
и запрестольный образ Божией Матери (таким образом, чтобы тот, кто смотрит
на приближающийся крестный ход, видел их расположенными также, как в алтаре
(запрестольный Крест – справа, образ Божией Матери – слева)). Далее идут двумя
рядами, попарно, хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со своими
свечами и кадильницами и за ними священники, младшие впереди. В последней паре
священников идущий справа несет Евангелие, идущий слева – икону Воскресения. Завершает шествие предстоятель с трисвещником и Крестом. Там, где один священник, допускается мирянам нести на пеленах иконы Воскресения Христова и Евангелие. (Артос на этом крестном ходе не носят, поскольку он еще не освящен.)
Крестный ход в обычном порядке идет вокруг храма при непрерывном трезвоне.
14
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Обойдя храм, крестный ход останавливается пред закрытыми западными дверями храма. Носящие святыни останавливаются около дверей лицом к западу в следующем порядке: фонарь (по центру, непосредственно перед дверями), затем (от
южной стороны к северной) запрестольный Крест, Евангелие, икона Воскресения,
запрестольный образ Божией Матери, по сторонам становятся хоругвеносцы и
свещеносцы. Предстоятель и сослужащие священники становятся пред святынями
по чину.
Трезвон прекращается.
Настоятель, приняв от диакона кадило, при полной тишине совершает каждение
святынь, духовенства, певцов и предстоящих и, в заключение, диакона.
Диакон принимает кадило, кадит предстоятеля и возвращает ему кадильницу.
Предстоятель, трижды (а не один раз) крестообразно назнаменовав кадилом
затворенные церковные двери, возглашает велегласно:
ерей:
тей
е
е
р:
щ ей
р
е
т
е
р щей
Нер
мерт
р
е
ей
р
це
.
нь.
П
е
т
е е
р
:
Ь
:
т
е
ре е
т
р
мерт
мерт
щ м
. (Трижды)
р:
/
у
е
т
г
:
ь
ет Б
щ
р т
т
р
е
/
е
т
г
:
е
т
ет
м
е
т
г
т
т
т ет
ре
ц
т
т
ц
.
ь
//
ц
Б
р
е
ц
.
р:
/
у
//
.
:
е е
ц
ь
/
е
т
.
р:
у
т
.
р:
у
//
. (Трижды)
ре
е
р -
г
.
15
ь
//
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
е
т
:
ей е
е
е
т
р Г
р
р:
у
е
т
г
:
т м
т
г
:
е
м
/
ь
//
/
ь
//
ь
//
.
р
е
е
. м
р:
.
/
у
е
т
г
:
р
.
т
р:
.
.
р:
е
е е
.
тц
у
ем
ре е
у
мерт
мерт
мерт
г
р
.
Открываются двери храма. Все входят в храм и поют праздничный тропарь:
:
/
у
г
ь
//
.
И поют, пока диакон не выйдет на великую ектению.
Духовенство входит в алтарь.
К
:
р:
у
л
Г
:
К
.
лу . (На каждое прошение)
:
шн
н
г
у
уш н ш
л г
л
у
н
у
л
н ш
н ш
нн
ш
н
г
н
П
ш
л
ч
л
й)
е
-
(или:
или:
н
л
.
н
г
16
р
л
у
н н ш
(или
ш
имярек)
ч
г
н
.
н
нн
н н
.
л
н
.
й
л г г
нь
л
у
н
л
у
.
н
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
у
л
.
л г
н
у
л
л
.
у ш
у
л
.
у
н
лу
у
П
П
н
уг
н
у
гн
у
у
н
угу
н
З
л
н
.
л
н
у
ч
ну
у
н н
у
П
л г л
нну
л
.
.
ну
л
ч
у н шу
г -
ну ш
н ш
р:
л
л г
у М
ь
л н нн
у
гу
уг
.
.
ерей:
ет е е
т м
е
р:
е т
р
е
е
е
е
тц
-
.
нь.
К
П
Ь ЫЙ,
1:
Пасхальный канон поется полностью хором: и ирмосы, и припевы, и тропари, и
катавасии.
На каждой песни канона совершается каждение.
При соборном служении каждение совершают все иереи поочередно (а при большом числе иереев – попарно).
П
рм
ре е
:
:
р
е :
т
е.
у л ш
//
у
л
,//
мерт
н
т
у н
у
/
у
/
н
чн
.
л
/
л
р
. (6 раз)
ре е
ну
е е
.
/
у
Г
. (Четырежды)
/ н
ну
т
Н
щ
мерт
чу
/
р
е
ре е
н
е :
ет м
т ем
ре е е,/
ч
р
р
т мерт
Б
р
е
Ь 1:
/
ь
. (6 раз)
17
л
н
у
/
/
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
К
ре е
:
:
е
р
ет м
е.
т мерт
Б
Г
т ем
ре е е,/
е
щ
е е
г
т
. (Трижды)
/
у
р
ь
//
. (Трижды, поскору)
К
:
М
Для произнесения ектений и совершения каждений диакон (со свечой в руке) во
всех случаях исходит из алтаря царскими вратами (во всю Светлую седмицу).
:
у
р:
Г
:
у
лу
Г
н н
у
у
П
П
н
уг
ч
у
П
нну
л
ну
л
ч
у н шу
г -
у
гу
уг
.
.
ерей:
ер
т
ее т
е
р
р т
е
тц
е
-
.
нь.
П
р
:
те
еем е
ем
Нем е т ер
р
е :
т
ре е
Н н
н
е :
р
ем
. (Четырежды)
р -
.
/ н
у
л
ь/
ре е
мерт
н
//
.
г
/
ме е е
. (6 раз)
т
ч
е т
т
мерт
ну
у
р
е
лн ш
/
н
Ь 3:
ет е
т ,/
р
.
ну ш
н ш
,
р:
л г л
у М
ь
р:
р
л г
луй.
:
рм
.
луй.
З
р:
л
/
н
ч
. (6 раз)
18
,//
н ь/
л
шу
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
К
р
те
ем
еем е
т ,/
:
е
ет е
е т
ме е е
т
Нем е т ер
р
ем
р -
. (Трижды)
/
у
г
у
Г
л
у
лу
Г
н н
л г
.
луй.
:
у
у
П
П
н
уг
ч
л г л
нну
л
ну
л
ч
у н шу
г -
ну ш
у
гу
уг
.
.
ерей:
е
Б
е е
р
р:
П
н ш
,
е
у
у М
ь
р:
е
ем
е
тц
т м
.
нь.
,
П К
р:
ш
л н
у
г
/
М
л ш у
г /
й
Н
т
е
ш
нь
нг л
у
/
ь
н
-
н у н
ч л
/
г
н
ь у
г
г
ч л -
й.
П
:
/
ч
ь //
ч
4:
у
л н
рм
.
луй.
З
р:
//
:
М
:
:
ь
. (Трижды, поскору)
К
р:
-
Б
е т е
ет
м
щ :
е
ей
Ь 4:
тр
й
ет
е
ем р
е . (Четырежды)
19
ет
м
е
ре е р
т
/
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р
р
е :
т
ре е
у
у
мерт
л/
/
/
н
ш н
р
р
е :
ч
мерт
н
гн
л
/
//
т
н
ч
/ н
/
нн
ь/ П
ч
у
льн
/
нн
ч г
ш
/
К
т
ет
м
щ :
е
е
ей
тр
й
ет
е
ет
-
ре е р
т
ь
//
. (Трижды, поскору)
Г
:
М
у
л
.
луй.
у
лу
Г
н н
л г
.
луй.
:
у
уг
р:
у
П
П
ь
н
,
Б
т м
р:
м
е
ем р
г
:
ерей:
л
:
К
р:
/
е . (Трижды)
у
З
г
л н. (4 раза)
/
:
/
. (4 раза)
//
е т е
-
.
нн /
р:
н
/
Б
н н//
н
лн
мерт
л
Н
ч н
г
л г л
н
ре е
Б г
гн
у/
.
л н
н
р
/
н /н ш П
ре е
г
е :
ч л
у
. (4 раза)
н л
р
нну
у н
т
/
.
ч
у
у М
н ш
П
л г л
нну
л
ну
л
ч
у н шу
ну ш
у
гу
уг
.
.
Че
е
е
ец Б
р
е
е е
е
нь.
20
е
ем
.
г -
тц
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
П
рм
Утре
:
Ь 5:
ем тре
ем
ме т м р
це
р
т
р м
р
е
це
р
е-
// П
у
ем
щ . (Четырежды)
р
р
е :
т
ре е
Б
н
у
л
у
т
ре е
у
н
/
у
/
л
н г
чну . (6 раз)
р
е :
.
л г у
/
р
мерт
мерт
н н
у/
ну
.
/
у
л
у
н
г
нн
-
ч н
// П
у
р
е-
льну . (6 раза)
К
Утре
:
ем тре
ем
ме т м р
це
р
т
р м
р
е
це /
ем
щ . (Трижды)
/
у
г
:
р:
З
у
лу
Г
у
П
уг
ь
,
н н
л г
.
П ч
у
н
у М
П
н ш
л г л
у
нну
гу
л
ну
л
ну ш
ч
у н шу
.
.
т
т
р:
.
луй.
у
ерей:
л
луй.
:
р:
:
М
у
Г
:
//
. (Трижды, поскору)
К
р:
ь
р
ре е т
е
р
нь.
21
е
е
е
е
е
.
е
м
е
тц
г уг
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
П
рм
е е
:
ре
е
ер
т
р
т
р
е :
ем
р
ре
т
ре е
н
л
р
щ
/
ч
Ь 6:
е
т р
мерт
н
те
е
тр
ере
е е
. (Четырежды)
.
н
/
л
н
г
/ л -
//
л
н
. (6 раз)
р
р
е :
т
ре е
мерт
/
/
н
л
л
г
нн
у/
л н
л
е е
е
н г
т
ем
р
щ
/
р
ре
е
т р
г
те
.
тр
:
Г
р:
(Трижды)
у
Г
//
.
н н
л г
.
луй.
у
П
уг
П ч
у
н
у М
ь
,
П
н ш
л г л
у
гу
нну
л
ну
л
ну ш
ч
у н шу
г уг
.
.
е
р м р
т м
р:
л
лу
у
ерей:
ь
луй.
:
р:
е е
:
М
у
З
ере
. (Трижды, поскору)
К
:
//
е
/
р:
г
:
ре
ер
у
/
. (6 раза)
К
т
.
е е
е
р
нь.
22
е
е
ем
.
тц
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
К
г
К,
н
лу /
8:
ш л
н /н
л
у
н
лн
у
у
у
н
л
у
г
н
/
н
н
/ л
ь
ш г
н
л н
у
г
шн
н
л
н
н //
ш
л н
у/ К
у
у
у
л
н г н
/
н
/
ь
у
г
л
у
у./
./
-
г
л -
г /
-
уш . (Трижды)
/
л
ч /
н
ь. (Трижды)
П
Ь 7:
т ещ
й
т
у
н
//
ну
у
ь
л /
/
л н
К
тр
л -
н
/
е
ш г
.
г л
е
л
л
н
мерте
уг
л
г н ш/
тр
-
/
ш /
П
/
н
/
:
г
н
л ч
у у/
чн й//
н г
н
н
рм
ш
v
н
н
.
./
н
у
л
уг н ! П
г
у/
ш
у
н н
н
:
лн
у/
/
/
ш
К
ш
уш л
ль
н
у й //
у
мерт
е /
(Четырежды)
23
Че
е
е
тр
ет е
тце
Б
ет
т
ре р
е .
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р
р
е :
т
ре е
н
г
л
П
р
л
ну //
р
ре е
мерт
р
л н
т
л
л
//
н
/
н г /
н г
нн
н н г
н
л
-
н /
н
н
г
. (4 раза)
К
тр
:
т ещ
мерте
е
н г
л нн г . (4 раза)
/
н
н
/
.
нн
ь/
у
уш н
н
мерт
нну
гу /
ш . (4 раза)
/
г
ре е
н
л г
г
нн г //
льн
у
.
у
чн г н ч л /
е :
у
уч н
т
л г л
ч у/ г
л н ш
ну
р
.
у
у/
у
е :
мерт
й
тр
т
мерт
е
Че
е
е /
е
тр
ет
ет е
тце
т
Б
ре р
е .
(Трижды)
/
у
г
:
р:
З
у
лу
у
уг
у
П
П
н
ь
н н
л г
.
у
П
л г л
нну
л
ну
у М
л
ч
у н шу
ну ш
у
гу
г уг
.
.
ер
р т
т
р:
ч
н ш
,
Б
.
луй.
:
ерей:
л
луй.
Г
р:
:
М
у
Г
:
//
. (Трижды, поскору)
К
р:
ь
е
е
е
р
нь.
24
е
ре р
е
.
е
тц
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
П
рм
ей
:
ре е
й
т й е
р
р
е :
ре е
н
/
н
р
е :
т
е
мерт
г
н
н
ре е
н
г
ч
р
ре
е :
р
р
.
/
. (4 раза)
/П
у
уш /
нн
н
П
нн /
л г л
ре е
. (4 раза)
:
й
р
т й е
т
р
е
ш
е е.
К
ей
ь/
е
л
т р е т
м р
т
е
.
г
:
р:
З
(Трижды)
ь
//
л
.
луй.
у
лу
Г
н н
л г
.
луй.
:
у
уг
р:
-
:
М
у
Г
:
Г
. (Трижды, поскору)
К
р:
р
е т т р е т /
/
у
-
л г л
л
//
нн г
л /
це Б
ч
е :
/
н
,//
т
е т т р е т /
. (4 раза)
мерт
л
-
/
г
ч
/
Г
.
г //
т
р
. (Четырежды)
н г
ч
/
р
т р е т
м р
т
л
т
р
е
р
Ь 8:
у
П
П
н
ь
,
ч
у
П
л г л
нну
л
у М
н ш
ну
л
ну ш
у
гу
.
25
.
ч
у н шу
г уг
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
ерей:
м
т
е
р:
е
р
р
р т
е
е
е
тц
.
нь.
П
:
л ч
уш
/
Ь 9:
ш г
н
н
г
//
н
.
р:
рм
ет
:
ет
те е
Ч
й
.
т
р
е
т
ер
й
й
Б
ме:
е
р
Г
е е
це /
е.
т
е
е т
е
.
р:
р
е :
р
рм
м
т
/н
:
у
н н /
е
т
р
е
л
/
./
г
н /н
н ./
г .
е
тр
т р
.
/н
у л
у н н /
л
:
/ л
н
м
тр
у
у л
//
т
ре
рм
у
г
е
е :
тр
ц .
./
р
ре
//
ре е
/ л
/
н /н
-
н ./
-
н
г .
(
р
е-
ец Б
й/
м)
р
р
е :
т
ем
р
ерт
й ре
нн г
р :
н
н л
/
у
р
м р .
.(
ре
р
л
ч
л
н
р
: р
н г /
н /
г
е
е :
л
е
//
ш г
г гл
/
у
!/
нч н
н
н
т
е
у
м)
е Б
т ей:
й
й
мерт
Ч
ре е
й:/
26
е
р
й
тр
е е
е е
те
.
т
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р
нн г
р :
н
н л
/
.(
р
!/
н
н /
ее
р
нн г
н л
л
н г /
н /
е
т
й
т
П
н
е
р
н
р
е :
н
р :
л
ч
у
е
ш г
/
г гл
!/
нч н
н
-
у
ш
ре т
!/
у
те
.
т
е
у
л
ч
мерт
е е е
л
нн
р
те
й
//
мерт
-
.
ш
!/
н
н
у
ч
л
//
н
-
г .
е
П
нч н
г .
ре е
т
ре е
р
г
т
н
л !/ П
ч
ш г
н
р
е:/
н
т
П
р :
н
м
нн
й/
р
й
ре е.
л
ч
ч
/
л !/ П
е :
р
/
л
// у
л
р
е.
н
р
р
/ ц р
)
р
/ г
н
е
// у
р те е
р
р :
р :
у
л
е
р
н
р
н
н г /
н
е
е :
е :
!/
нч н
н
т
л
н л
. (З
ерт
р
у
мерт
нн г
у
р
г гл
м)
/ г
р
ш г
е .
р :
гл
ч
/
//
е
е
е :
л
л
н
т
р
н г /
н /
г
у
р
л
е
л
л !/ П
р
е е
т
нн
ш
р
ет
:/
р
т
.
н
27
!/
у
ч
л
//
н
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
ч
р
н
н
е
е :
е
р
г .
е
м
е
П
р :
те
ер
л
л !/ П
ч
р
р
н
т
е т
ер
П
р :
р
м
/
тр
р
н
р
рм
л
т
т
!/
й
р
/
нн
й
Б -
у
л
//
Б
н
-
е
й
ре е
ш
!/
н
у
у
л
ч
ре
тр
у л
н н /
г
//
е
т
н
-
р
/
е
./
г
у
н ./
г .
е
тр
т р
.
/н
:
н /н
н
м
тр
/ л
л
//
т
ре
у
-
ц .
у
рм
е
ч
/н
е
Нер
ш
м
:
е :
н
г .
./
р
//
.
н
е
е :
т
е
т р
П
л
г .
л !/ П
р
р
н
ре р
е е
у
ч
нн
е
й
!/
.
й
ч
ш
н
е :
р :
нн
е т
г .
л
н
р
р
.
й
н
л !/ П
ч
м
н
е
е :
//
у л
н н /
//
л
н
28
ре е
/ л
/
н /н
н ./
г .
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
К
ет
:
ет
й
те е
е Ч
т
т
е
ер
.
р
й
Б
ме:
й
е
р
це /
Г
е е
е.
т
г
у
Г
р:
//
:
М
:
:
ь
. (Трижды, поскору)
К
р:
е-
. (Единожды)
/
у
-
л
.
луй.
З
у
лу
Г
н н
л г
.
луй.
:
у
уг
у
П
П
н
ч
П
л г л
л
ну
л
ч
у н шу
ну ш
н ш
,
у
гу
г уг
.
.
ерей:
т
Не е
т
р:
нну
у М
ь
р:
у
е
тц
р
е
т
е
е е
.
нь.
К
л
Й:
П
у ну /
л
/
/
н л н
г
//
р:
г
л
. (Трижды)
ЫП
МЫ,
нь
у
н
./
нь
г /
гу.
29
н
-
ь/П
л
.//
нг л
н
1:
л
шн
г
л /
н
н
л
/
л
г
н
гу.
л
г .//
/
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Чтец:
Стихиры Праздника, глас 1:
те
те
е т
м
е т
е-
.
льну
н
ь //
л
.
те
е тр
ем
те
т р
е .
ьу
р
/у
н шу
те
т м
л н
ч л
нь
//
е
н
це
л н.
те
тр
/
н ч
те
е
л
н
/
ч л
/
г
н
луч н
ш
.
/
/
л
л
г
м-
тГ
л
л
ч
л
е
н
.
те
е
н
л
р
ц
Б г л
н
//
м
е
/
К
/
/
л
л
ш
//
.
ЫП
ре
:
/
П
/
е.
/
т
н
н
ет Б
р
нн
н
нн
/ П
ль / П
н
П
,
т
т
р
.
н ь
/ П
ч
чн
н
н
5.
/ П
н
н
./ П
л
/ П
.// П
.
30
/
н
./
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
т
е
:
ет
м
/
/
т
н
л
у /
у
ц
е е
ш
т
м
у
т
е
т
н
/П
ц
Б
.
у глу
у/
ш г
н
у
-
/
г
л //
е
/ ч
ш
уч н
р Г
р
г .
ем
е е-
.
.П
н П
/
л н
уг
/
/
г
н
лн
е
уг
ч
./
ч
н
П
/н
!/
-
гл г л /
л
е
.
р
.
нь /
./
/
/
н н
/
н
уг
уг
/
-
/
ь
//
/
у
г
/
у
н
г /
т м
. м
н
!/ П
н ь/
тц
е
ц
нг л / н
л нн г
ей е
/
/
/
гл г л ш / ч
л ч
:
ре
н / у
/
ну
н
у л
т
/
/
.
:
е
н
н
н
н
т
л г
л г
/
р
т.
н
н
уй
г
е
г
.
ь
//
. (Трижды, поскору)
Во время пения стихир Пасхи священнослужители начинают христосоваться
между собою в алтаре.
Священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на солею.
Предстоятель выходит с Крестом и трисвещником, произносит от себя краткое
общее приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным осенением Крестом и трисвещником на три стороны возглашая:
ерей:
р
:
т
ре е
ну
!
31
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р:
/
у
г
ь
//
. (Трижды, неспешно)
Предстоятель относит Крест с трисвечником в алтарь и выходит на амвон для
чтения Огласительного слова свт. Иоанна Златоустого.
З
Ь
ерей:
е
т
З
т
тц
е
те
ще т
.
ще
Г
е
ще т
.
е
т
ет
е
е
м
т
р
т
е
м
ер
.
р
т .Н
т
е
ет ре ре е
р
р
ет
й
р ще
й
.
:
.
р
р
.
ем
рете Не
мерте
.
.
р
ет
р
те е
е
ре е р
т
ем
.
ре е
т
те
т
р
р
ер
е. р
т
т
е
е
т мерт
. м
32
.
е
т т
.Н
т
е
е
т
м й.
е ре
е-
р ем й
р
т
е е е
е. Г е т
е
т
р
ер
е
.
т
е
.
мерт
й
.
т
т
р
р р
т
ре е
Н
те
-
ре е р
ет.
ц
т
ер
Б
ре е р
е
р
т те
е
т
.
е.
е
е
т р
р т
мерт
е
ет
м те
е т е
т
р
р т
й
.Н
р
.
ер
т
т р
т .
-
е е
р
рет
:
:
ер
щее
р
е
ре
:
е ец
е
ет
ме
йте.
е т
р
ще
т
мерт . У
е
.
ем
ер :
е
-
е
т ет
м
.
ще т
ер
ет
е
р
-
т ер
е
е
мерт
е
е
те
. ще
.
е
м
т
й
т
е
р
те
т
тр
т Г
е
ет
т
е
ет
р й.
е т м
е е
р
й
е
м
ет
те
е
ет
е
е
е це
т те.
р
т
е
ет. ще т
т й
м
мере
е
е
р
ет
м те. Б
е
т
р
мет
е
р
т
е
т й
т. ем е
р
мет
р ем ет
р ем ет
м
р
реет
ет р
м е тщете
е
е
р
р
р
й
е
е
е р
е
е т
е т
е
.
е
т
е
й
ре е
й
тр
т
т т
м
т
ет
е
р
ще т
т
е
е
т й
т Б
р
т ер
т
е
т
т
т
трет ем
е
р
е
е т
т р е т
т
р
т
те
:
р
р
т
.
т .
м
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
П
р:
З
Ь
У
л
л нну
ч
н
нн Зл
н ш
р:
ш
л г
ь
л
у
у
/н
//
л
-
н
л
л
/
н
у
г
у-
.
:
К
:
8:
ь гн /
/н
ун
ш
,
лу н
л
Г
л
л
у л ш
луй.
лу . (Трижды, на каждое прошение)
л
р
л
е,
н
н ш
н н ш
П
нн йш
нн
или:
йш
ш
л
(или:
имярек),
н ш й.
л
г
н
н н ш
л г ч
л н
л
л
ч
нн
н
ч
.
л
г
л
л
л н
н
н
ш
л
л
у
н
л
н
г
н
г
н
н
л
.
н
н
г
г .
л
л
н
ч
у
л
г
л
ерей:
л
.
т
Че
е
т м
р:
н
е
ец Б
е
р
е е
е
е
ем
.
нь.
К
:
р:
лн
у
н
Г
:
р:
З
у
н
р:
у н шу
лу
.
нг л
.
н н
л г
.
луй.
г
ш нн
й
:
л
:
Ь
лу .
Г
:
П
н
г
шн у
.
. (На каждое прошение.)
н
н н
н
33
н
л
уш
л
н ш
у
тц
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
н
л н г
н
уш
н ш
нч н
шн
ч
у П
у М
н ш
л
ч
н
г
н
П
н
у
П
ь
у
уг
р:
г
ш н
н ш
г
н ш
у
н
н ш г
у
л г л
у
нну
гу
у
.
.
нч
л н н
.
л ну
ну
у
н
.
н
н
л
ш
ч
у н шу
г уг
.
.
ерей:
Б
Че
е
т м
ец Б
е
р:
р
е
е е
е
е
ем
тц
.
нь.
ерей:
р
р:
ем.
у
:
Гл
у.
н ш
л н
р:
.
.
ерей:
е
е т
ем тц
р:
е ем
т
т
е
т м
Б
е
р
е е
е
.
е
-
нь.
:
у
р:
ь.
Бл г л
ерей:
.
й
е
р:
р
т
Б
е
нь. У
л
ерей ер
у
н
н
ре т тр
р
р:
е
т
ре е
ет
т ре
мерт
м
р
ре т м
т
е
ре
т
тере
р
е
е
ну
е
.
у
-
мерт
е
т
мерт
м:
р
.
Ь ЫЙ
тр
й
е
мерт
т
м
П
.
м:
мерт
й:
т
л
ем
г
П
й
р
.
м
у
ерей
е
й Б
ет
мерт
м
ет
р
т
Б
м
Че
й
щ м
ре
е
т
р е
ец.
И осеняет предстоящих Крестом и трисвещником на три стороны, громко произнося при каждом осенении:
ерей:
р
:
т
ре е!
ну
!
34
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р:
/
у
г
чн
н
л
г
М
:
н
н ш г
М
-)
(т т
л н
г
н
н
у
.
П
(
//
.
н
р:
ь
г
П
нн
)) /
г
н
р
у
ш г
у
/
/
н
( м ре ),/ ( р
-)
г
н //
н
н г
ЫП
З П
ЬН
т
у / н
г /
н
н ш г
(м тр
ну н шу
н
ш г
л
л
Ь Ы
л
н
-
.
:
:
Ч
Часы Пасхальные поются полностью.
ерей:
Б
е Б
р:
е
е
р
е
нь.
//
г
ш /
у у/
н
н
у
г
шн
/
П
н
/
/
г
л н
у
л /
ну
у
н
ь
/
у
/
ь
П К
г /
н
л н
/
ш
у
л
К
//
у
у/ К
н г н
г л
-
л н
н
г н ш/
л н
ь
. (Трижды)
н
н
.
/
у
у
е
./
у
у
у./
г
л -
г /
-
уш . (Трижды)
,
у
4:
М
л ш у
/
ш
нг л
ч
/
35
-
н у н
ч л
у
нь
/
г
ь у
н
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
й
ь //
ч
ь
н
г
н
лу/
К,
ч л -
8:
ш л
н /н
л
П
н
н
,
г
лн
л
н
т м
г
л
н ш г
н
р
ну
ч
г
е
. м
нн
г
г
й //
-
л
ч
.
л н
у
чн
Г
/
ш
нн
н
ш
.
е
ь
у
/
// л г л
нн
.
луй. (40 раз)
тц
е
Ч
//
.
н
шн г
е
-
нн й.
г
н
г/
у
н
е
.
л
тц
чн
л
уш
н П
н
8:
л
йн
уш л
/
!/
ш
П
у
ль
у
у й //
н
т м
. м
шу
л н
г
л
т
л н
шу
н
т м
л г л
тец
Г
нь.
//
е
р
.
у
н
р:
г
й.
К
ерей:
г
шу
н н
у у
г
у
л ч
ч .
е р те Б
е
/
у
г
. (Трижды)
36
.
м
й
ь
.
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
тц
е
е
т м
. м
Бл г л
й
м
м
р:
.
Ы
К
ре т м е тр
ре й
тере
е
ет
р
.
М
ерей
е
ет
мерт
ре
е
р
Б
ЫЙ
П
:
:
т
Че
т
е
йБ
тец
м
т
м
е
ре
т
т
-
ец.
нь.
Такой чин полагается совершать на Светлой седмице вместо 1-го, 3-го, 6-го и 9-го
часа, полунощницы и повечерия.
37
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Б
:
Бл г л
Б
ерей:
е
е
р:
НН
л
е
.
р т
тц
П
Ь
:
У Г
т
е
р
.
нь.
:
Иерей, стоит пред престолом с Крестом и трисвещником в левой руке и кадилом
в правой, а диакон на горнем месте со свечой.
е
т
е е
р
:
т
е
ре е
т
р
мерт
мерт
мерт
р
щ м
. (Трижды)
р:
/
у
р -
г
ь
//
. (Трижды)
Иерей кадит престол спереди и поет с духовенством:
е
т
:
ре
е
ет Б
щ
р т
т
р
е
т
ц
.
р:
/
у
т
г
ь
//
.
Иерей кадит престол с южной стороны и поет с духовенством:
е
т
:
е
ет
м
е
т
т ет
р:
т
ц
.
/
у
г
ь
//
.
Иерей кадит престол с восточной стороны и поет с духовенством:
е
т
:
т
е е
т
ре
ц
т
ц
Б
р
ц
.
р:
/
у
е
г
ь
//
.
Иерей кадит престол с северной стороны и поет с духовенством:
е
т
:
ей е
е
е
т
р Г
р
38
ем
е е
м
.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р:
/
у
г
ь
//
.
Иерей продолжает каждение алтаря, иконостаса и молящихся и поет с духовенством:
е
т
:
тц
т м
.
р:
/
у
е
т
г
:
е
е
е
. м
/
т
г
:
р
//
.
т
р:
ь
.
р:
е
//
.
р
у
ь
ре е
у
мерт
мерт
мерт
г
р
.
Иерей, совершая каждение молящихся, приветствует их пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!»
К
:
р:
у
л
Г
:
К
.
лу . (На каждое прошение)
:
шн
н
г
у
уш н ш
л г
л
у
н
у
л
н ш
н ш
нн
ш
ч
н
г
л
л г
у
ч
л
й)
р
л
е
-
(или:
или:
н
у
н н ш
л
.
н
г
у
н
л
.
у
н
н
н
.
н
л
П
ш
л
(или
у
ш
имярек)
н
г
н
.
н
нн
н н
.
л
н
.
й
л г г
нь
л
у
л
.
39
л
н
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
л
н
.
у ш
у
л
.
у
н
угу
н
З
гн
у
лу
у
уг
у
П
П
н
у
ч
у
ну
у
н н
П
л г л
нну
л
.
.
ну
л
ч
у н шу
ну ш
н ш
р:
л
л г
у М
ь
л н нн
у
гу
г уг
.
.
ерей:
ет е е
т м
е
р:
е т
р
е
е
е
е
тц
-
.
нь.
ЫП
1-Й:
т
1:
р
е :
т
т т е:
те Г
л
е :
т
2:
е :
т
3:
ц те Б
тр
е
г
т
е :
л
е т е
е е
ет
е е
ет
й.
г
н .
тц
р
м
н .
ем
е
ме
.
ем
е
е
.
т е е р
л
йте
н .
:
л
е :
ем
г
ме
р
е
е
л
.
н .
те Г
е
р
ем
г
те
р
е
т м
. м
е
.
г
н .
40
р
е
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
К
:
у
р:
Г
:
З
р:
:
М
л
.
луй.
у
лу
Г
н н
л г
.
луй.
:
у
уг
у
П
П
н
ч
ь
р:
у
П
нну
л
у М
ну
л
ч
у н шу
ну ш
н ш
,
у
гу
г уг
.
.
ерей:
ер
т
е
р:
л г л
ее т ц р т
р
е
е
тц
-
.
нь.
2-Й:
т
1:
р
е :
Б
е ще р
н
лл лу
т
т т е:
Б
е
н
. (Единожды)
ще р
м
р
н
е :
лл лу
т
е
.
ем
т
й
е
це
-
. (Единожды)
е
т
е е
е Б
.
н
лл лу
е
н
3:
е :
це
е.
н
е :
ет
. (Единожды)
е
р
й
ем
лл лу
т
р
н
2:
е
р
.
н
. (Единожды)
41
е
е
т
е е
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
тц
е
е
т м
. м
н
П
р
.
н
л
е
н
л
н
н
н ш г
/
л
н
М
/н
л
/
г н
н
ч л
ч
/
ь
//
л
-
л
у
/
н
у
у у
н .
К
:
у
р:
Г
:
З
р:
у
лу
.
н н
л г
.
луй.
:
у
уг
у
П
П
н
ь
р:
ч
у
П
л г л
нну
л
у М
ну
л
ч
у н шу
г -
ну ш
н ш
,
у
гу
уг
.
.
Б
Че
т м
р:
л
луй.
Г
ерей:
:
М
е
е
ец Б
е
р
е е
е
е
ем
тц
.
нь.
3-Й:
т
р
ре
1:
г
т
р
.
ь
ет Б
е
р
щ
т
т
р
е
/
г
е
т т
.
р :
2:
//
. (Единожды)
ре
т т е:
у
т
т
/
ц
р
р
р :
у
т
ет Б
ь
//
. (Единожды)
ет
м
е
т
т ет
т
ц
-
.
р
/
р :
42
ь
//
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
у
т
г
. (Единожды)
т
3:
р
р
е
ц
ре
е е
ц
т
т
р
ц
т
ре Б
/
р :
у
г
Б
м.
ь
//
. (Единожды)
М:
:
у
ь
.
л г л
Входный стих:
г
чн
П
л
.
:
«Приидите, поклонимся...» не поется (кроме архиерейских богослужений), но сразу:
П
ЬП
З
,
К
р:
/
у
г
ш
л н
у
,
г
у
/
л ш у
г /
нь
/
г
/
ь //
ь
н
-
н у н
ч л
н
ь у
г
г
ч л -
й.
тц
е
е
т м
. м
AК П
г
н
лу/
З
К
A
р
н /н
уй
ш
ль
у
уш л
/
!/
н
л
8:
П
н
у
,
ш л
л
у й //
е
.
К
ерей:
ш
нг л
ч
й
Г
/
у
ч
//
4:
М
л н
:
ь
.
П К
р:
4:
н
л
.
.
Г
луй.
те
е
Б
р
е
е е
.
43
ем
тц
т м
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
:
Г
р:
л г ч
Г
:
.
л г ч
у л ш н .
р:
у л ш н .
:
.
р:
нь.
:
М
л
лл лу
е
т м
. м
е
. лл лу
лл лу
ерей:
.
.
р
Чтец:
ем.
у
:
у
Чтец:
у.
ь.
н гл
м й:
нь г
л
р:
у
-
ь/
у
-
нь.
Чтец:
л г
р:
нь г
л
Чтец:
ь/
нь.
нь г
л
.
.
л
н
л
р
.
л
:
.
. (Трижды)
тц
е
л
ь/
нь.
нь г
ь/
44
л
у
ь г .
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р:
у
:
л
у
Чтец:
ь.
н й
:
нь.
н
лч н
.
.
(Деян., зач. 1)
Чтец:
у
л
л
уч
.
н
у
ь
л
нн у
л
н
н .
л ш
лу-
М н
н
у
ш
ш
ч
н
н
л
ь
у
ш
ш
у
-
л
у у ун
у
лу
М
л
у
ерей:
н
л
л
л
у н
л .
рт .
Чтец:
у
:
Чтец:
у.
у
Гл
р:
ь.
ет ерт й: лл лу
лл лу
лл лу
Чтец:
у
р:
Чтец:
лл лу
ь
н
лл лу
лл лу
:
Бл г л
л
Б
м
т
лл лу
.
.
н .
лл лу
л
лл лу
л
л г
нг л
нн .
м
лл лу
лл лу
ш
лл лу
Г
р:
ерей:
ч
гл г л
шу
н
у
н
л
н ш
у л
ь
л
н
н
гл г л
н
г
нн
л
н
ш у
н
н
н
ч
л
. П
н
ч
у
нь
н
нь
н ч
.
.
л
т
г
е
т те е
е т
45
л
н г
т
щем
льн г
е
м
е
т
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
е
е
:
е
е
е
Г
е
р
т .
нь.
т р й
ерей:
у
ерей:
р
р:
ь
у л ш
:
.
у.
нн
г
нг л
л
т р й
нг л
ем.
у
р:
г
ч н
.
л
.
ерей:
н
.
(Ин., зач. 1)1
:
н ч л
л
ш
ч л
1
л
гу
г н ч
.
ь
ь
г
л
.
н
гу.
ь.
ь
г н
.
ьч л
л н
При соборном служении Евангелие, по традиции, читают на разных языках: на церковнославянском, русском, а также на древних, на которых распространялась апостольская проповедь – на
греческом, латинском, и на современных языках, наиболее известных в данной местности. Обычно
предстоятель читает на греческом или русском языке, протодиакон – на церковнославянском.
Иереи читают Евангелие, стоя у престола на своих обычных местах, а предстоятель у горнего места, диакон – на амвоне, прочие же диаконы на различных местах, «ставше от святаго престола
до западных врат церковных». Ради народа, стоящего в церковной ограде, один из диаконов или священник может читать Евангелие на паперти, обратясь лицом к народу; разумеется, он должен
читать на церковнославянском или русском языке. Евангелие обычно делится на 3 статии:
1-я статия – стихи 1–5;
2-я статия – стихи 6–13;
3-я статия – стихи 14–17.
Порядок чтения пасхального Евангелия на нескольких языках следующий. После того, как
протодиакон испросит благословение: «Благослови, владыко, благовестителя...», предстоятель
дает благословение: «Бог молитвами...», и возглашает: «Премудрость, пр сти, услышим святаго
Евангелия». Все иереи и диаконы, заканчивая протодиаконом, по очереди повторяют это возглашение – каждый, по возможности, на том языке, на котором он будет читать Евангелие. Потом предстоятель произносит: «Мир всем». (Это возглашение никто из священнослужителей не
повторяет.) Певцы отвечают: «И духови твоему». Предстоятель возглашает: «От Иоанна святаго Евангелия чтение», и затем все иереи и диаконы по очереди повторяют это, по возможности, на том языке, на котором будет прочтено Евангелие. После того как все священнослужители (последним – протодиакон) сделали это возглашение, певцы поют: «Слава Тебе, Господи,
слава Тебе». Предстоятель: «Вонмем»; то же – все священнослужители (последним – протодиакон), каждый на языке, на котором будет читать Евангелие. Предстоятель начинает 1-ю статию, за ним повторяют ее иереи и диаконы, и последним – протодиакон. В таком же порядке читаются 2-я и 3-я статии.
Во время чтения Евангелия в начале каждой статии по извещению из храма на колокольне
производится так называемый «перебор», т. е. ударяют по одному разу во все колокола, от малых к большим. По окончании Евангелия – краткий трезвон. Когда протодиакон закончит 3-ю
статию, певцы поют: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе».
46
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
г
у
нн.
у
у.
у
ль
н
нн
ь
г н
г
л
н
л
ь
ь
л
н
у
н
л
н .
ь
н
:
г
Г
н г
гл -
л г
ь
н
.
нМ
-
ь.
шл н
н ш г
.
н ш
л
Г
л
л
л
у л ш
луй.
луй. (Трижды, на каждое прошение)
:
л
л
е,
н
н ш
н н ш
нн
или:
л
г
нн
ш
н
ш
н н ш
н ш
н ш
л
л
ч
л
н
ч
.
нн
н
-
л
л
г
н
л
л
н
н
н
.
н
н
г
ч
у
г
у
н
н
л
н
л
г
г .
н
л
ерей:
.
н
нн
нн
ш
л
л
л
-
(или:
.
л
л н
П
н ш
л г ч
л
ш
имярек),
л н
л
.
т
Че
т м
р:
н
луй.
лу н
г
.
луй.
:
р
у
ь
ь
л
Г
р:
у
ш
лу .
у л ш
р:
ль
г
:
уш
Г
л
н
.
К
р:
у г
у
л
:
г .
н
л г
л
ш . л
н
нн
г
ь л г
.
у
н
лн н
г
ьч
г
н
у
.
г н
лнь л г
г л
г
у
у
н .
л
л
р:
ль
г ч л
ш
ль
е
е
ец Б
р
е
е е
е
е
нь.
К
Ы
47
:
ем
.
тц
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
:
л
р:
гл ш нн
Г
.
лу . (На каждое прошение)
:
н
гл ш нн
гл
л
л
ь
.
н
лу
н
н
у
гл
ль
.
л г
ш
р:
л н
.
.
.
ерей:
т
м
т
т ре е т
е
р:
р
е
е
е
е
е
е м
е
тц
.
нь.
К
:
т р й
ер
.
н .
нг л
гл ш нн
лу
л
гл ш нн
гл ш нн
:
й:
л
т р й:
Ы
.
.
гл ш нн
л
:
.
гл ш нн
н
,П
л
н
у
-
.
(Если служит один диакон, то все прошения возглашает подряд:
Диакон:
Е
.)
р:
Г
:
р:
З
лу .
у
лу
Г
н н
л г
.
лу .
:
у
ь.
ерей:
ет е е
т м
е
р:
е т
р
е
е
е
е
тц
-
.
нь.
К
Ы
:
р:
у
Г
,
л
:
.
лу . (На каждое прошение)
:
шн
г
у
л
н
л г
i
уш н ш
н
у
48
.
н н
.
л г г
л
н
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
нь
у
л
.
н
З
р:
гн
у
лу
Г
ну
у
н н
л г
.
.
лу .
:
у
ь.
ерей:
ер
е
т м
р:
е
е
р
м
р
е е
е
е
ем
тц
.
нь.
М К
р:
у
ч н
Ь:
П
йн
у
у
нь
:
л
н н
г
н ш г
у
г
г
ре
ще
е
е
е
ем
р:
н
р
н ш г
ш г
н н
н
м тр
й
м
е
й
е
р
е
р
е
н
ь
е
р
ет цер
т
р
нн
ш г
г
.
т
р
П
(Высоко-) П
(митрополита (титул)),
(имярек), (архи-)
ще
л
:
н
г
ерей:
й
.
г
М
й
,
К
м
е
е
й
е
р т
ет Г
т
р м
Б
р т
.
нь.
нг ль
ч н
. лл лу
К
:
р:
лн
л
лл лу
лл лу
П
.
.
нн
н
у
л г г
нь
у
л
у
л
.
н
.
н
Г
н -
лу . (На каждое прошение)
л
З
н
:
Ь
у н шу
Г
:
р:
л
гн
лу
н н
луй.
49
ну
у
л г
л
.
.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
:
н
г
ш нн
р:
н
г
шн у
.
. (На каждое прошение)
:
нг л
н
н н
н
л н
л н
г
н
у
П
П
н
уш
ш н
л
н ш
н ш
шн
ч
л
г
н
н ш г
.
у
н
.
н
н
.
П
л г л
нну
л
ну
л
ч
у н шу
г -
ну ш
н ш
р:
.
.
у М
ь
у
у
нч
л н н
у
у
н ш
у
н ш г
нч н
н
уг
н
г
уш
ч
у
н
у
гу
уг
.
.
ерей:
Ще р т м
т м
е
р
Б
е
м
т
,
р щ м
Н м е
м
е е
м,
е
р
,
ре-
,
е
.
р:
нь.
ерей:
р
р:
ем.
у
:
у.
л
уг
р:
уг
н
н
л
г
.
у
/
у
н у ну /
н
-
льну .
:
у
н
.
Ы:
М
:
у
н г
г
л
л
н
у
н
нн
ш .
л
.
г
у
нн .
н
у
.
у
н
ш
П н
П л
нь
ну
П
.
н
.
г
г
50
ш г
ч л -
ш г
г
г
у
М
н
л
нн
н у н
у
ш г н н
г
-
н ш г
ш г
г
ш
ш
нн
ч л
н
чш
н г
г
н
у
н г
.
нн
у
.
н
нн г
н
н
г
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
г
л
н
гл г л
ш г
ль у
л н
г
ь.
.
.
ну
у
н
л н
у
ну
н
н
н
-
у у
г
.
нь.
К
К
:
н
н
:
н
н ш н
н -
.
р:
ерей:
л
ь
Б
/
у
т Г
ерей:
ем
у
р
т
Б
тц
р
т е
м .
.
Г ре2 ме м ер ц .
р:
ерей:
.
е
т
р:
л н
у.
Б
р мГ
р:
.
н
н
у у у //
ерей:
е
ь/
н
е
у н
ще
р:
л н
н
ще
нн
н /
ерей:
р
шн
нн
м те
шн
те
льн
ще
ь
/
у
-
.
ще.
/
/
ну
лнь н
л г л
л
л
н
-
.
ее т
е
е т
р
е е е
м м е
т
е
е ре-
.
р:
нь.
ерей:
йте т е
ем
р:
нь.
ерей:
т
р:
2
Горе
т
е
е е р
/
е ре
Н
З
ет
е
м
.
ще
л г л
к Горнему, духовному, ввысь
51
е
.
/
л г
/
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
л
ерей:
н ш.
р
ре
ей Б
р
тей
це
е е
ш
у
ре
р
К( М
нг л
у
тей
р
З
р:
ре
н
/
ерей:
у
г
ер
м
тей
тр
ре
ще
р й
е т
у
// л
н
л
у л
н н /
г
н /н
н ./
г .
тц
е
м ре
е
ей
е
(имярек), (архи-)е
т м
щ
р
м цер
м
р
щ
/
/ л
е
р
!/
н
н
Г
це
.
л
//
р:
у
/
/н
./
ей
…»)
н
гну
ей
.
«
л г
!/
е
-
(Высоко-)
(митрополита (титул)),
м ре це
е
т
е т
е
р
-
.
.
ерей:
м е
е т
е
е
е
р:
е
ем
т
е
е м
т
е
е
е
ем ер цем
т
тц
е
т
т
е
ре-
р
.
нь.
ерей:
тм
р:
у
Б
:
П
н нн
ч л
у
нн
гн ш
л
нн
нну
н
л г
ь
н
у
.
у
л г у н
г
у
у
л
н г
л
гн
лу
Г
н
л
н
н
:
м .
лу . (На каждое прошение)
:
З
ем
:
Ь
ну ш
Г
р:
р т
.
К
р:
е
н
л нн
н
л
н
у
л
.
.
ну
н н
.
л г
.
луй.
г
ш нн
н
52
г
шн у
.
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р:
. (На каждое прошение)
:
нг л
н
н н
н
н
л н
л н
г
уш
ч
н
л
г
уш
ш н
г
нч н
шн
н
н н
уг
н
р:
г
.
у
.
н
у
гу
н
н
ш
уг
.
.
ерей:
ер
е е Не е
Б
е
тц
:
ч
н ш
ем
н
л
ерей:
н
ее т
р
р:
н
е
н ь
л н
т
н
н
н ш
лу
лг
н
н
г .
р т
е
р
н н
ьн
л
уш н
мет
н
н шн у н
н ш
е
:
П
у
л . л
е
т :
М
тц
т
е
.
нь.
ерей:
р
р:
ем.
у
:
у.
Гл
ш
л н
р:
.
.
ерей:
Б
т
ще р т м
Н м е
е
р:
е
е е
м
р
е
ре
е
ем
т м
е
Б
р
м
е
т
р щ м
м
.
нь.
:
н
ерей:
.
т
р:
т м.
н
./
/
н
ь/
у
/
л
у
г
-
нь.
П
р:
.
л н н
.
у
у
.
у
нч
н ш г
н ш
у
у
ч
ь
н ш
н ш
н ш
н ш г
н
л
П
л
З
К
чн
53
:
н г
у
.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
лл лу
лл лу
лл лу
.
П
:
:
у
.
р:
/
у
г
ерей:
ер
е
е
й
ее т
м е ре
е
р
:
р
е е м
ре
т
е
р
е ер
йе м
е т
т
м
м
т
Б
е е е
ем
-
. ще ер
е т
ре ре е
р
.
м
е е е
т
еБ
й
р
ем
м
м
е
ем
м
т
е
е ре
це е
т
м
р
м
м
Г
р
р т
е
Г
т
.
мт й
е
е
й м
е т й
м
т
т е е
м
т т
. м
е ер
т
м
е
р
е
е
м р ре
е е:
е
е
//
. (Единожды)
Г
р
ь
е
е
й
ем.
ет м е р
те
е
ще
е
т
.
Во время Причащения людей:
р:
л
чн
н г
у
.
После Причащения людей:
р:
лл лу
ерей:
лл лу
Б
лл лу
.
е
т
р:
е
е.
/
у
г
ерей:
е
//
ь
//
. (Единожды, протяжно)
е
р:
ь
р
е
е
.
нь.
/
у
г
. (Единожды, протяжно)
К
:
З К
ш
нн
ч
шн
р:
Г
:
р:
З
у
н
л г
н
н
.
лу
н н
л г
.
лу .
нь
уг
н
н
лу .
Г
:
:
Ь
ь
ш н
ь
н ш
н
у
гу
54
г
ш н
.
ш
уг
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
р:
.
ерей:
е
ще
т м
е
р:
е
е
р
е е
е
ем
е
тц
-
.
нь.
ерей:
м р м
р:
ем.
н
:
Г
р:
н .
у
л
.
Г
лу .
З
ерей:
Б
М
:
М
й
щ
Г
щ
т
р
т
щ
е т е
ем
е
ет
е
м
м
е
м
е
е е
ре
:
щ
е ер
те
м
ер е
е
е
е
е
Б -
р мiр
ем
-
ем
ее т
е
р
.
т
е
р
щ
ще
р
е
е
е
т
е
т м
р:
е
е
р й цер
е
й
м.
й т е е
е
ем
тц
тц
.
нь.
М
:
Г
р:
Г
ерей:
Б
у
:
л
.
лу .
е
е
т
е
й
р
Г
е е т
е
ц
Г
р
е
ей
е
е
р
ем
е
ем Бе
е
ет
е е
р
е е
м
е
т
т
й ей
м
р
е
мiр
.
р
ре
м
м
е т
е
м
ре
й
те
й е
щ
т
м
ере-
ре
т
м
т
р
е
те
м
Г
т
т е
р
е
р
т
м
м
р
ре е е
це
-
е
е
р
р -
ре те
т
т
е
55
т
е м ре
е
тц
е м
р
т .
щ
е
м
ре е
р
м е т е
е
м:
щ
е
т
ре е
м
е
щ
р
м
ей
т е
р
е т
ем
ей
м
р
е е
е
е
м
т
е
ер
е
ц
е
те
т
р
р
е ер
е
т
р
ем
.
е е
м
е-
ре
т м
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Б
м
р:
т
р щ м
м
м
е
р
е
рт
ей
р
. м
. (Трижды.)
е
.
нь.
ерей р
т рт
ще
р :
Б
ет
ще
м
щ ет
тц
т
р:
е
ем
/
у
ерей:
г
Б
р:
-
ь
//
. (12 раз)
е
е
е
еГ
е
р
т
е
е
е
е
ем
е-
.
нь.
ерей:
р
т
р:
ре е
у
мерт
й
м
т
е
й
р
тере
е
Ь Ы
тр
ре
т
р
.
ре т м
р
мерт
г
П
ерей
мерт
е
м:
мерт
й:
т
мерт
т
м
.
П
мерт
й Б
ет
м
ет
р
т
й
м
Б
щ м
ре
Че
р -
т
е
е
ец.
И осеняет предстоящих Крестом и трисвещником на три стороны, громко произнося при каждом осенении:
ерей:
р
т
:
ре е!
ну
!
р:
/
у
г
чн
н
л
(
(т т
М
:
н
н ш г
М
-)
г
П
)) /
нн
г
н
у
ш г
у
н
н //
л н
г
н
н
у
.
г
П
//
. (Трижды, поскору)
н
р:
ь
р
/
/
( м ре ),/ ( р
н
-)
н
56
у / н
г /
н
н г
н ш г
(м тр
ну н шу
г
ш г
л
л
.
т
л
н
-
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
М
П
К
ерей:
Б
е Б
р:
,
М
е
е
.
р
е
нь.
//
:
Г
р:
у
г
у
л
ь
-
. (Трижды)
.
луй.
р
р Г
т
е
е е
е р
е
е
е
е
е
р
е
те
м
е
Б
. м
у
ерей:
те
щ
ще
т
тц
ц
т
т
щ
е
.
е
т
м
м
е
е
е е
е
рет
-
ще
Бе
р щ м
е
р щ ем
це
е
ем
м
м
е
:
т е-
щ
м тцем
р
.
Ы
.
Б е
м е
е
е
ц
м
,
.
л
Г
ее
р
т
е е
М
Г
й
т
е е
т м
м
ем
е
те
е
е е ер
е е:
е
е
р
ем
е
ре
те Б
е е
е р
ет й
:
.
/
Г
ерей:
е
те
ете
ц
е
т
т
те
т :
ер
т
е
57
р
ей
м
ее т
р
м ер -
е
е
-
р т
е
. м
.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа