close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Шила гIямру" ("Сельская жизнь") № 15 от 10.04.2015 г.

код для вставкиСкачать
Ассаламу гIялайкум, дубурланти!
Дахадаевла районна жамигIятла - политикала газета
«Сельская жизнь»
№ 15 (8139)
2015-ибил дус.
Апрельла 10.
ЖумягI.
«Дагъистайс – даршудеш,
дагъистанлантас – эркинти гIямру»
ХIера дурхъаси ва мурхьси мягIнала
ил жила удир «Дахадаевла район»
МО-ла бекI Ж. Р. ГIямаровла сипталичил 2015-ибил дусла апрельла 6-личир районна центр Уркухъла шилизир
бягIуси мажлисра дурхъаси мавлидра
детерхур.
гIямру гьарзадирнилис ил къуллукъличи каъни бекIлибиубси мурадлизи
халбарибсири, -- буриб Ж. ГIямаровли
мажлисла бутIакьянчибачи дугьаилзули. – Ашкарливан, шалгIеббухъунси
дуслизир Дагъиста мер-мусаличиб
терроризмличил бархбасунси такь-
Бурес гIягIнили саби, районна руководствола илгъуна сипта уркIиуркIилабад гIеббурцули, Дагъиста
бусурмантала динна управлениели дахадаевлантачи чула вакилтала халаси
кьукья бархьиб. Сунези МяхIячкъала
шагьарла
мижитунала
имамти
МяхIяммад-ХIяжи Даудов, МяхIяммадШамиль Мирзаев, Огни шагьарла
мижитла имам МяхIяммад-Рабазан
Ражабов, Ахъушала, Лавашала, Хайдакьла, Республикала цархIилти районтала гIялимти каберхурси. ХIурматла
гIяхIлала кьукьялис Дагъиста муфтийла цаибил заместитель ГIяхIмад-ХIяжи
Кахаевли бекIдеш дариб.
Районна культурала ва бамсриихънила парклизиб бетерхурси мажлис
гьаргбариб «Дахадаевла район» МОла бекI Ж. Р. ГIямаровли.
-- Ишгъуна халаси балбуц дураберкIес
пикрибарибхIели,
нушани селисалра гьалаб Дагъистайзиб
даршудеш, миллатунала уржибдеш
мяхIкамдирнилис, дагъистанлантала
сирчидешла цалра анцIбукь белгибиубли ахIен. Ил багьанданра гIямрулис
диргаладулхъути экстремизмла ва
терроризмла кьявга агарбирниличи
лерилра сунела къайгъни-цIакьани
дяхIчиаибси республикала Халал Р.
ХI. ГIябдуллатIипов лебтанилра нушани цауркIли гIевуцес ишбархIи чараа-
Динна агьлу, халкьличи дугьабилзухIели, бикIули бирар: «АхIерти узби
ва рузби!» Адамлара ХIявалара букьурла къур диахIелли, илди лебталалра хала бегIти бетарули ахIену?
Биха викIес чемабуркъаб чисалра.
Гьамадли ахIен. Чараагарси анцIбукь
бяхIягалли, вегIла кисара букIули биалли, калунси ца секIал саби, урезиурехи унабурхIла гIелар датурли, берцудила някъ гьабуцни.
ИшбархIи районна жамигIятличи,
узи-уршиличи, уркIецIила бегIтачи,
хIяким-каримличи дугьаизахъес ца
анцIбукьли чебуркъахъуб.
Бускран МяхIяммадов ХIябибуллагь
бахъли вагьесра асубирар. Ил пергер далайчи сай. Шила культурала
КIялгIяла директорли узули сай. КIел
урши ва ца рурси абикьур, бяркъличи бушиб. Уршби хъайчикабатур.
Урши Заур Орловская областьлизив
сунела кулпетличил хIерирули сай.
АкIуб илис марзла уршира. Дусра-
гардеш акIубли саби.
Ашкарлигу – цадешличиб халаси цIакь
лебси ахIен…
Мажлисличир
имцIатира-сера
дурибти чеабиуси наслу
экстремизмла ва терроризмла асарлизибад мяхIкамбирниличил, жагьилтазир ва гIулухъабазир ВатIайчи дигила,
халатала хIурмат бирнила, ши, район,
республика ва арагIеб улка вавалидяхъяхъес, илдала хIурмат чихъбарес
къайгънабиркьути
гIяхIгъубзназибад
гIибрат кайснила хIялалти къиликъуни
адилкьниличил сарри дархдасахъунти…
Ил пикри иргъахъули, мажлисличив гъайухъунси Дагъиста муфтийла цаибил заместитель ГIяхIмадХIяжи
Кахаевлира
балбуцла
мурхьси мягIналичи цалабикибтала
пикри бяхIчиаиб: «ИшбархIила халаси иш балбуц бегI гьалабси яргализиб адамти рухIлашалси ва адаблашалси умудешличи, гIядатласи дин
гIеббурцути бусурмантала умматла
цадеш мяхIкамбирниличи жибируси
дурхъаси баркьудилизи бейгIес вирар.
УркIи-уркIиларад баркалла дикIулра
гIяхIси сипталичил дураухъунси районна бекI Ж. ГIямаровлис, ил гIевуцили
музабухъунтас ва районнизиб паргъатдеш бихIути лебилра дахадаевлантас!»
Ахирличир мажлисла бутIакьянчибани Дагъистайзир даршудеш, балгундеш ва эркиндеш калахънила мурадличил балга-дугIя дариб. ГIур илдани
Уркухъла бекI мижитлизиб халаси мавлид дураберкIиб.
Гьабати кумекла някъ
сера виубкъи, я вашес, я гъайикIес, я
укес сунела сай бажардииркули ахIен.
Тухтуртала пикри: уршилис операция барес чевкъар – дулекI зягIипли
саби. Кьабулбикиб. Нешла дулекIла
бутIа уршилис бирбуб. Дурхъадешличи
(гьаннала къиянти операциябала багьни хIедалуси хIергар) хIерхIеили, чула
саби бекIбиуб. Ца балагь чебарбукалли, урегал яргаличил хIердикIути сари,
бикIар халати. Ил хъумартеси ца гьатIи
анцIбукьличи лагбяхъиб. ДурхIяла дудеш Заурра зягIипдешли варгиб. Белики, никIа уршиличи къаршидикибти
балагьунала асарра биэс. Тухтуртани
Заурлисра ишгъуна пикри аргъахъиб:
лигубала мехIе дарсдарни. Операцияла багьа – хIябал миллион. Чинарад
дургути илдицад арц гIядатла адамли?
Иш белкIличил дугьаизахъес я ду-
деш ХIябибуллагьли я неш Разини
гьирварибси ахIенра. Заурра уршилис ца бутIа бедибси Залинара нуни
бучIахъули
калунтири.
Къиянтази
бикибхIелира, илдачила хъумхIертес
чеблализи халбирули, дугьаилзулра,
рахли дила тIамала аргъесил ахъалли. Ма викIес гьамадси саби биха
викIесичиб.
Дигахъира иличила пикрибухъи
яшав-даража лебти, гIяхIбаркьуни, сахаватти адамти. Дунъяличиб кавлусира
«баркалла» ибсиличи лайикьбикеси
гIяхIси баркьуди саби.
Ахирличиб ца гьатIи – някъ гьабатес кьасла бегIти нушала районна
«Шила гIямру» газетала редакциялизи
дугьабизурли дигахъира.
Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,
Бускрила ши.
Багьа 5 къуруш 96 кепек.
МягIничерти
масъулти хIердариб
Ишдусла апрельла 6-личиб районна администрацияла заседаниебала заллизиб
«Дахадаевла район» МО-ла депутатунала 6-йс бикIибси Собраниела 30-ибил
сессия бетерхур.
Гьала-гьала сессияличив 2014-ибил
дуслизиб Россияла МВД-ла Дахадаевла
районнизибси отделли барибси хIянчила
отчетличил депутатунала гьалав ОВД-ла
начальник Н. ГI. ГIисаев гъайухъун.
ГIур депутатуни «Дахадаевла район»
МО-ла 2015-ибил дусла бюджетла, ДРла Халалла цацадехIти Указуни тамандирнила масъултала чебкадси районна
администрацияла финансовое управление руководитель Н. Р. БяхIмудовла
багьахъниличи лехIахъиб.
Яргаличилси докладчик, «Дахадаевла
район» МО-ла депутатунала Собраниела
председатель ГI. М. Ибрагьимовли депутатуни ва сессияличи жибарибти гIяхIли
«Дахадаевла район» МО-ла Уставлизи
кадерхахъес пикридарибти дарсдешуначил ва чеимцIадешуначил тянишбариб.
Ахирличир районна Собраниела депутатунани сессияличир хIердарибти масъултала черкад хIукмурти кьабулдариб.
Районна
администрациялизиб
2015-ибил дусла апрельла 6-личиб
«Дахадаевла район» МО-ла администрацияла яргаличилси совещание дураберкIиб. Илала бузерилизир
районна учреждениеби-организациябала руководительтани, райадминистрацияла аппаратла хIянчизартани,
районна школабала директортани ва
шимала муниципалитетунала бургани
бутIакьяндеш дариб.
Совещаниеличиб 2015-ибил дуслизир ЕГЭ-ла ва ГИА-ла имтихIянти дурцниличи районна школабала выпускникуни хIядурбирнила шайчиб бируси
хIянчила хIекьлизибси докладличил
– районна администрацияла багьудила отделла начальник ГIябдулхIямид
Жамалов ва гъамбикIуси ЧебяхIси
Чедибдеш 70 дус бирнила байрамличи бируси хIядурдешла шайчибси
оргкомитетла бузерила хIекьлизибси
багьахъниличил – районна администрацияла бекIла заместитель, оргкомитетла председатель Алжанбек Алжанбеков гъайбухъун…
Совещание бузахъи «Дахадаевла
район» МО-ла бекI Ж. Р. ГIямаровли.
Сессия бетурхар
2015-ибил дусла апрельла 13-личиб
сягIят 10-личиб районна администрацияла заседаниебала заллизиб «Дахадаевла район» МО-ла депутатунала 6-йс
бикIибси собраниела 31-ибил яргаличил
ахIенси сессия бетурхар. Иличир ишди
гIергъити суалти хIердирули сари:
1. «Дахадаевла район» МО-ла администрацияли 2014-ибил дуслизиб
барибси хIянчила ва 2015-ибил дусла мурадунала хIекьлизиб.
Докладчик – «Дахадаевла район» МО-ла администрацияла бекI
Ж. Р. ГIямаров.
2. Жура-журала.
«Дахадаевла район» МО-ла депутатунала Собраниела председатель
ГI. М. ИБРАГЬИМОВ.
2
2015-èáèë äóñ,
апрельла 10, ¹ 15
Распоряжение
Главы администрации МО
«Дахадаевский район»
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в проведении
муниципальных выборов в 2015 году и
в соответствии с ФЗ от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на
участие в референдуме граждан РФ»,
Законом РД от 6 июля 2009 года №
50 «О муниципальных выборах в РД»
и в целях реализации рекомендаций
изложенных в распоряжении Главы
РД от 10.02.2015 г. № 8-рг:
1. Образовать районный штаб по
оказанию содействия избирательным
комиссиям в подготовке и проведении
1. Абдурашидов М. А. -- зам. главы администрации МО «Дахадаевский
район» (руководитель штаба).
2. Ибрагимов А. М. -- председатель
Собрания депутатов МО «Дахадаевский район» (по согласованию).
3. Абдулкадиров М. М. -- председатель Совета старейшин МО «Дахадаевский район».
4. Магомедов Б. Х-Г. -- руководитель аппарата администрации МО
«Дахадаевский район».
5. Абдуллабеков М. Г. -- ведущий
специалист администрации МО «Дахадаевский район» по работе сельскими
администрациями.
6. Абдулмеджидов З. Ю. -- началь-
муниципальных выборов и утвердить
его состав согласно приложению
2. Районному штабу:
-- обеспечить координацию деятельности государственных органов и органов местного самоуправления МО
«Дахадаевский район» и поселений
района;
-- обеспечить взаимодействие с политическими, общественными объединениями, печатными и электронными
средствами массовой информации в
целях разъяснения населению Закона РД от 16 сентября 2014 г. № 67
и о порядке формирования предста-
Гьачамцун ахIен Кубачила искусствобала школала никIа пагьмукартани чула хIячурби (урцуйзи ва къаркъализи някьиш, гьимиртачил бумхни,
суратбикIни) районна ва республикала
выставкабачи гьаладихьибти.
ХIера, мартла 28-личиб ДР-ла
культурала
министерстволизибси багьудила-методикала центрли
«ХIебла гIяжаибдешуни» ибси уличил
гIергъисигъуна конкурс дураберкIиб.
Р. ХIямзатовла уличилси республикала
библиотекализиб бетерхурси ил выставкаличир Кубачила искусствобала
школала бучIанталара (7 -- 16 дусмала
гIямрула) сагати хIянчурби лерри.
ТIалабкарси жюрили конкурсличи гьалабихьибси гьарил творческий
хIянчи чебетаахъили кьиматлабариб,
гIяхIтазирад гIяхIтигъунти чердикIиб.
Илди сарри Къараева Айзанатли,
ЯхIъяева Издагли, Канпиева Зумали
ва Абакарова ПатIиматли гьимиртачил бумхахъес бурсибарибти рур-
вительных органов МО «Дахадаевский
район».
3. Районным средствам массовой информации (газета «Сельская жизнь» и
ТДР) обеспечить публикацию информаций решений и иных актов избирательных комиссий, итогов голосования
и результатов выборов.
4. Рекомендовать ОМВД РФ по Дахадаевскому району (Исаев Н.А.) и
пожарной части (Мусаев С.М.) обеспечить охрану общественного порядка,
общественную и пожарную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений,
избирательных комиссий, помещений
для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. ОМАРОВ.
с. Уркарах, 23.03.2015 г. № 75-р.
Приложение
к распоряжению Главы МО
«Дахадаевский район» № 75-р от 23.03.2015 г.
Состав
районного штаба по оказанию содействия избирательным
комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов
ник полиции ОМВД РФ по Дахадаевскому району.
7. Магомедов А. Г. -- председатель
ТИК Дахадаевского района (по согласованию).
8. Абдурахманов Г. А. --нач. отдела
информации и информационных технологий администрации МО «Дахадаевский район».
Аргъбаибти масъулти
Гьалабван «Дахадаевла район» МОла багьудила отделлизиб школабала
библиотекарьтала семинар-совещание
бетерхур. Илар челукьути кIел масъала
хIердариб: школабас чедаахъибти федеральный тяхIярла учебникунала сияхI
низамличи бушни ва хIиллакартачила,
динна экстремистуначила гъайбикIуси
литература бучIанти-ургаб тIинтIбарни.
Цаибил суалла черкад гъайрухъунси методикала центрла хIянчизар Са-
Шила гIямру
бият Кьурбановала пикри хIясибли,
2013-ибил дусла «Россияла Федерацияла багьудила хIекьлизибси Закон»
хьулчилибуцили, районна багьудила
учреждениебазирти лерилра учебникунала черкадти баянти школабала
сайтаназир диахъес хIяжатли сари.
Багьудила отделла методист Жаният ГIяхIмадхановани школабазиб
дурабуркIуси бяркъла хIяракат терроризмличи ва динна экстремизмличи къаршити
далдуцуначил
чебицIахъес
гIягIнили биъниличила,
дурхIни ил зараллизибад
мяхIкамбарес
багьандан,
классла руководительтани
иргъахънила
хIянчи
жигарчеббарес
9. Гаджимаммаев М. Г. --ведущий
специалист администрации МО «Дахадаевский район» по юридическим вопросам.
10. Кадиев М.О. -- работник УФСБ
РФ по РД (по согласованию).
11. Машанаев Г. М. -- депутат Собрания депутатов МО «Дахадаевский
район» (по согласованию).
аргъбаили биъниличила гIячихъбариб.
5 – 11-ибти классунала бучIантачил
«ХIилла – вайдеш», «Терроризм
тIашиэхIе»,
«Се
саби
хIилла?»
бикIути ва цархIилти пособиебала
черкад
бяркълашалти
ихтилатуни
зумали дурадуркIес чебиркур, эгер
чебалкIуси наслу нушаб ахIерли биалли. Нушала районнизир терроризмла ва чеббулкIахъуси динна асурти
тIинтIхIедиахъес багьандан, учительтира, цабутIаван, дурхIнала бегIтира
цауркIли къайгъилизибикес гIягIнили
саби. Библиотекабала хIянчизартани
белчIудила учреждениебазир дурхIнас
патриот бяркъ бедлугути бучIантала
конференцияби, литературала вечерти, конкурсуни, суратунала выставкаби дурадуркIни манпагIятси хIянчили
бетарар.
Ил масъалала хIекьлизир гъайдикIути
жузи школабала библиотекабазир
камли сари, хIебиалли, Уркухъла дахъал шалубар лицейла библиотекарь
Разият Ибрагьимовала маслигIят – Интернетлизибад ил журала литература
кайсни – цархIилтасра багалабирар.
Пагьмучебти никIаби чедибикиб
сбала, МяхIяммадов Расулли къаркъализи някьиш дирнила устадеш
касахъибти уршбала «Дила ши»,
«Кубачила къала», «Къала-Кьурейш»
бикIути хIянчурби.
Комиссияла бутIакьянчибани цауркIли Кубачила искусствобала шко-
лалис цаибил даражала Диплом ва
дурхъати савгъатуни дедес лайикьли
чебаиб.
Илкьяйда 1-ибил мер сархиб «Покрывало-кафедральные окна» бикIуси
рурсбала цахIнабси бемхалира, сабира Юсупова ХIялиматли, ХIясанова
Эльмирани ва ХIусейнова Маннабани
балкьаахъурси.
«Кубачила къала» бикIуси макет пикрибарибси учIан МяхIяммадов Заурра
цаибил даражала Дипломличил шабагъатлабвариб.
Кубачила искусствобала школала бучIанти чула сархибдешуначиб
тIашхIебилзан: илди-ургаб жагали
суратбикIес балутира леб. ИшбархIи
илди апрельла 23-личиб нушала тахшагьар МяхIячкъалализиб дурабуркIуси
«Ну ва наб дигуси жуз» бикIуси
дурхIнала суратунала конкурсличир
бутIакьяндеш дарес хIядурбикIули
саби.
Нушала корр.
ЧебяхIси Чедибдешлис – 70 дус
«Унеу хъяблаб»
гьунибиур
ВегIла мер-мусаличир тарихличила
гъайдикIути ишаратуни лерни лебгIеб
дигеси саби. Хъярбукла учительтани
ва бучIантани дургъбачил дархдасунти
далдуцуни имцIаливан «Унеу хъяблабси» ургъаннис памятник тIашбатурси
майдайчир детурхахъули бирар.
Дургъбазиб хьунул адамтани кабихьибси пай гьанбиркахъуси Хадижатлис багъишлабарибси памятник шилизибра леб.
Гьар дус Чедибдешла БархIила
митинг дураберкIес «Унеу хъябла» КIишала гимназияла ва школала бучIантира башути саби. Ашкарли,
ишдус кIелра шила мугIяллимтала ва
дурхIнала цахIнабси ихтилат бетурхар,
бучIанти-ургар уржибдеш дебакадирар.
Хъумуртули ахIен
Меусишала шилизибад 213 адам
ЧебяхIси ВатIа дергълизиб бургъули калун. 171-ли жан кьурбандариб, 41 адамлис сабри чарбухъес кьадарбиубси.
ИшбархIи мицIирти-ургав дявила цалра бутIакьянчи кали хIейалра, илдачила хъумуртахъули ахIен шила библиотекарь, Дагъиста культурала рурибси
хIянчизар ЖумягI Асадуллаевани. Илар
чедаэс вирар суратунала стендуни, «Илди ВатIан багьандан алхун»,
«МугIяллимти – дявила бутIакьянчиби»,
«Дергъла гамъаби» бикIути выставкаби,
чебаъла цархIилти гIягIниахъала.
Гьанна школала бучIантала бутIакьяндешличил ЖумягIли ЧебяхIси Чедибдеш 70 дус бирнила байрамлис патриот бяркълашал чебалкIуси наслулис
багалабиэси балбуц (дявила назмурти,
далуйти, инсценировкаби) хIядурбирули
сари.
Адабласи чебла
Бакьнила урга даражала школализир 2014 – 2015-ибил белчIудила
дусла бяркълашалти имцIатигъунти
ихтилатуни ЧебяхIси Чедибдешличил
дархдасахъи сари. Ил темала черкад
5 – 11-ибти классуназир руководительтани классла абхьибти сягIятуни,
бучIантала конференцияби, дявила назмуртала конкурсуни дурадеркIиб.
«Ишдус ил лебгIеб халаси байрам саби, -- викIи вахъхIила учитель,
5-ибил классла руководитель Хажа
ИсмягIилов. – Кахси дергълизир
29 бакьланни бутIакьяндеш дариб,
бахъалгъунти дергъла авлахъличиб
калун. Илди гьанбикахъни, илдала
хIурматбарни нуша мицIиртала адабласи чебла саби. Гьаларти дусмазирван, майла 9-личир вавнала халубачил
дай шилизибси ургъаннис тIашбатурси
памятникличи дурадулхъехIе…»
И. ИБРАГЬИМОВ.
Сообщение
17 апреля 2015 года с 10 часов в
здании Кайтагского районного суда
РД в с. Уркарах Дахадаевского района Председателем Верховного суда
РД Мирзаевым Р. М. проводится выездной прием граждан -- жителей Дахадаевского района РД.
По 16 апреля 2015 года в районном
суде ведется предварительная запись
граждан.
Желающие попасть на прием могут
обратиться в приемную судьи Омарова М. О.
Выездной прием граждан преследует цель оказания содействия жителям
района в вопросах своевременного
разрешения проблем, возникающих в
сфере судопроизводства.
Проход граждан на территорию
суда 17.04.2015 года осуществляется
только при наличии документов, удостоверяющих личность самого лица.
Кайтагский районный суд РД.
3
2015-èáèë äóñ,
Решение
Собрания депутатов муниципального
образования «Дахадаевский район»
О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Дахадаевский район», проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан в
проект Решения и порядка участия граждан в его обсуждении
1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального района
«Дахадаевский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Дахадаевский
район» (приложение №1).
2. Опубликовать текст проекта
Решения Собрания депутатов муниципального района «Дахадаевский
район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района «Дахадаевский район» в районной газете «Сельская жизнь» до
13.04.2015 г.
3. С целью организации работы по
учету предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района создать рабочую группу Собрания депутатов муниципального района численностью
4 депутата в составе согласно прило-
Шила гIямру
апрельла 10, ¹ 15
жению №2.
4. Установить, что предложения
граждан по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района
«Дахадаевский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Дахадаевский
район» принимаются в письменном
виде комиссией Собрания депутатов
муниципального района с 13.04.2015
г. до 28.04.2015 г. по адресу: Дахадаевский район, с.Уркарах, здание администрации муниципального района,
кабинет председателя Собрания депутатов муниципального района, с 9.00
до 16.00 часов в рабочие дни.
5. Для обсуждения проекта Решения
Собрания депутатов муниципального района с участием жителей руководителю рабочей группы, указанной
в пункте 3 настоящего решения, ор-
ганизовать проведение публичных
слушаний 04.05.2015г. в 11.00 в зале
совещаний здания администрации муниципального района по адресу: Дахадаевский район, с.Уркарах
6. Утвердить Порядок проведения
публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Дахадаевский
район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района «Дахадаевский район» (приложение № 3).
7. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до 08.05.2015 г.
в районной газете «Сельская жизнь».
8. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
18.05.2015 г. по вопросам:
1) учета предложений граждан по
проекту Решения;
2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Дахадаевский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Дахадаевский
район» с учетом мнения населения.
9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом Решения Собрания депутатов
муниципального района «Дахадаевский район» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
района «Дахадаевский район» и вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Р. ОМАРОВ.
Решение
Проект
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дахадаевский район»
С целью приведения Устава муниципального образования «Дахадаевский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Собрание
депутатов муниципального Дахадаевского района РЕШИЛО:
Внести следующие изменения и
дополнения Устав муниципального в
образования «Дахадаевский район»:
1. Часть 6 изложить в новой редакции:
«1. К вопросам местного значения
муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение
проекта бюджета муниципального
района, утверждение и исполнение
бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро - и газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселениях, входящих в состав муниципального района, и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального района; разработка и
осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов;
9) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
11) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
12) предоставление помещения для
работы на обслуживаемом административном участке муниципального
района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции»;
13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
14) организация мероприятий меж
поселенческого характера по охране
окружающей среды; иные вопросы
местного значения, предусмотренные
частью 14 для городских поселений,
не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в
соответствии с частью 3 статьи14,на
территории сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.
15) организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого
осуществляет органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий
для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных
организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;
16) создание условий для оказания
медицинской помощи населению на
территории муниципального района
(за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
18) утверждение схем территориального
планирования
муниципального района, утверждение
подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципального района документации
по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе»;
20) формирование и содержание
муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
21) содержание на территории муниципального района меж поселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
23) организация библиотечного
обслуживания населения меж поселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов;
24) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по
Продолжение на 4 стр.
4
2015-èáèë äóñ,
апрельла 10, ¹ 15
Решение
Шила гIямру
Проект
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дахадаевский район»
Продолжение. Начало на 3 стр.
организации досуга и услугами организаций культуры;
25) создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального
района, за счет средств бюджета муниципального района;
27) организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории муниципального района, а также осуществление
муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района;
30) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
31) создание условий для развития
сельскохозяйственного производства
в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
33) организация и осуществление
мероприятий меж поселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах,
ус-тановленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;
35) осуществление муниципального
лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков
для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании
искусственного земельного участка
в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011г. № 246-ФЗ;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района.
38) присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе
заключать соглашения с органами
местного самоуправления отдельных
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих
полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджеты соответствующих
сельских поселений в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения
ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений
определяется Уставом муниципального района и (или) нормативными
правовыми актами представительного
органа муниципального района.
Для осуществления переданных в
соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного
самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального района.
Статья 7. Права органов местного
самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
муниципальных районов.
40. часть 1 дополнить пунктом 8
следующего содержания;
8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
«О донорстве крови и ее компонентов».
41. Часть 1 дополнить пунктом 9
следующего содержания;
9) совершение нотариальных действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в
расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;
42. часть 1 дополнить пунктом 10
следующего содержания;
10) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными
законами.
в) абзац второй части 2 дополнить
предложением следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений
определяется Уставом муниципального района и (или) нормативными
правовыми актами представительного
органа муниципального района.»;
Статья 9. Осуществление органами
местного
самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий.
43. часть 1 статьи 9 изложить в
следующей редакции:
«1. Полномочия органов местного
самоуправления, установленные федеральными законами и законами
Республики Дагестан, по вопросам,
не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам
местного самоуправления»
Статья 16. Публичные слушания.
44. Пункт 3 части 3 статьи 16
После слов «проекты межевания
территорий», дополнить словами
«за исключением, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»
Статья 18. Опрос граждан
45. Часть 4 статьи 18 дополнить
словами «в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации»
Статья 23. Собрание депутатов муниципального района.
46. часть 1 статьи 23 изложить в
следующей редакции:
1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов
Собраний депутатов указанных поселений, избираемых Собраниями депутатов сельских поселений из своего
состава в соответствии со следующей
нормой представительства:
от городского поселения «поселок
Кубачи» -- 2 депутата;
от сельского поселения «сельсовет
«Аштынский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Бускринский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
Гуладтынский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село Дибгалик» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Дибгашинский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Дуакарский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село Зильбачи» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село Зубанчи» -- 1 депут;
от сельского поселения «сельсовет
«Ицаринский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село Калкни» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Карбучимахинский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Кищинский» -- 2 депутата;
от сельского поселения «сельсовет
«Кудагинский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село Кунки» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село Меусиша» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Сутбукский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Трисанчинский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Урагинский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Ураринский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет
«Уркарахский» -- 2 депутата;
от сельского поселения «село Харбук» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село
Хурш-ни» -- 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет « Цизгаринский» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село Чишили» -- 1 депутат;
от сельского поселения «село Морское» -- 1 депутат;
2. Общая численность депутатов
Собрания депутатов муниципального района составляет 55 депутата, 25
глав сельских поселений 1 городского поселения
и 29 депутата
от сельских (городского) поселений.
Срок полномочий Собрания депутатов муниципального района составляет 5 лет.
Статья 24. Структура Собрания депутатов муниципального района.
47. статья 24 изложить в следующей редакции:
1. Собрание депутатов муниципального района является выборным
органом местного самоуправления
муниципального образования и осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации, Конституции Республики
Дагестан, законодательства Республики Дагестан, Устава муниципального района «Дахадаевский район»
и Регламента Соб-рания депутатов.
2. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
3. Председатель Собрания депутатов избирается депутатами Собрания депутатов на срок полномочий
Собрания депутатов тайным голосованием в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, принятым
Собранием депутатов (или Собрание
депутатов может принять решение о
проведении открытого голосования).
4. Председатель Собрания депутатов муниципального района издает
постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности
Собрания депутатов муниципального
района, подписывает решения Собрания депутатов муниципального
района, не имеющие нормативного
характера.
5. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и
контроля вправе создавать постоянные и временные комиссии.
Структура, порядок формирования,
полномочия и организация работы
комиссий определяются Регламентом Собрания депутатов.
6. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов
определяются и регулируются федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан и
настоящим Уставом.
7. Депутаты Собрания депутатов,
избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими
партиями (их региональными отделениями или иными структурными
подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции), за
исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131ФЗ. Фракция включает в себя всех
депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов.
Порядок деятельности фракций
устанавливается Регламентом Собрания депутатов.
Статья 27. Досрочное прекращение
полномочий Собрания депутатов му-
2015-èáèë äóñ,
Шила гIямру
апрельла 10, ¹ 15
Решение
Проект
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дахадаевский район»
ниципального района.
48. часть 3 статьи 27 изложить в
следующей редакции:
В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов
муниципального района, Собрания
депутатов поселений, входящих в состав муниципального района, обязаны в течение одного месяца избрать
в состав Собрания депутатов муниципального района других депутатов.
Статья 28. Депутат Собрания депутатов муниципального района.
49. Статья 28 часть 6 изложить в
следующей редакции
а) пункт 1 признать утратившим
силу.
б) пункт 2 изложить в следующей
редакции
Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат
Собрания депутатов муниципального
района не вправе:
1. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующих субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном правовым актом в соответствии с федеральными законами и
Законами Республики Дагестан, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией.
Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания
депутатов муниципального района
50. дополнить частью 3 следующего содержания:
В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов
муниципального района, Собрания
депутатов поселений входящих в состав муниципального района, обязаны в течение одного месяца избрать
в состав Собрания депутатов муниципального района других депутатов.
51. дополнить частью 4 следующего содержания:
Полномочия депутата Собрания
депутатов муниципального района
прекращаются досрочно в случае
прекращения его полномочий соответственно в качестве главы сельского поселения, депутата Собрания
депутатов сельского поселения в составе муниципального района.
Статья 30. Глава Муниципального
района
52. в статье 30:
а) часть 2 признать утратившим
силу.
б) часть 2 изложить в новой редакции:
Глава муниципального района избирается представительным органом
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса,
сроком на 5 лет и возглавляет администрацию муниципального района.
Порядок проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы муниципального района устанавливается Собранием депутатов
муниципального района. Порядок
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий
конкурса, сведений о дате, времени
и месте его проведения не позднее
чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.
Общее число членов конкурсной
комиссии в муниципальном районе
устанавливается Собранием депутатов муниципального района.
В муниципальном районе половина
членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов муниципального района, а другая половина – Главой Республики Дагестан.
в) часть 8 изложить в следующей
редакции
Осуществляющий свои полномочия
на постоянной основе Глава муниципального района не вправе:
1. заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующих субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза зарегистрированного
в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном правовым актом в соответствии с
федеральными законами и Законами
Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
г) дополнить частью 14 следующего
содержания:
В случае, если избранный из состава Собрания депутатов муниципального района глава муниципального района, полномочия которого
прекращены досрочно на основании
решения Собрания депутатов муниципального района об удалении его
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Собрание
депутатов муниципального района не
вправе принимать решение об избрании из своего состава главы муниципального района до вступления решения суда в законную силу.
Статья 36. Муниципальный контроль.
53. Указанную статью изложить в
следующей редакции;
1. «Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами,
принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан».
2. Органы местного самоуправления,
уполномоченными на осуществление
муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее
-- Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ), является администрация
муниципального района, которая в
праве организовывать и осуществлять
муниципальный контроль по вопросам предусмотренным федеральными
законами.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
3. Структура, полномочия, функции и порядок деятельности администрации муниципального района по
осуществлению муниципального контроля, а также определение перечня
должностных лиц администрации муниципального района и их полномочий осуществляются в соответствии с
настоящим Уставом и иным муниципальным правовым актом.
4. К полномочиям администрации
муниципального в области муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление
муниципального контроля на территории муниципального района;
2) организация и осуществление
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по
осуществлению контроля наделены
органы местного самоуправления;
3) разработка административных
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности. Разработка и
принятие указанных административных регламентов осуществляются в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики
Дагестан;
4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности, показатели и
методика проведения которого утверждается Правительством Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами Республики Дагестан полномочий.
Статья 42. Система муниципальных
правовых актов муниципального района.
54. в части 2 статьи 42 слова «Муниципальные правовые акты» заменить
словами «Муниципальные нормативные правовые акты»
Статья 46. Приостановление и отмена муниципальных правовых актов
55. Часть 1 указанной статьи 46
дополнить абзацем следующего содержания;
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим)
его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, выданного
в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного
предписания
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица
местного самоуправления обязаны
сообщить
Уполномоченному
при
Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей в
трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления
– не позднее трех дней со дня принятия ими решения»;
Статья 47. Муниципальное имущество и порядок его формирования
56. Указанную статью 47 изложить
в новой редакции;
5
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального
района составляют находящиеся в
муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов,
а также имущественные права муниципального района.
2. Муниципальная собственность
признается и защищается государством наравне с иными формами
собственности.
3. В собственности муниципального
района может находиться:
1) имущество предназначенное для
решения вопросов местного значения;
2) имущество предназначенное для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Республики
Дагестан, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
3) имущество предназначенное для
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии
с нормативными правовыми актами
Собрания депутатов муниципального
района;
4) имущество необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к
вопросам местного значения;
5) имущество предназначенное для
решения вопросов местного значения
в соответствии с частью 3 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.
4. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 3 настоящей
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества)
либо отчуждению. Порядок и сроки
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 52. Бюджет муниципального
района (местный бюджет).
57. статью 52 изложит в следующей редакции:
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района
(районный бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, входящих
в состав муниципального района (без
учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муниципального района.
2. Составление и рассмотрение
проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Продолжение на 6 стр.
6
2015-èáèë äóñ,
апрельла 10, ¹ 15
Решение
Шила гIямру
Проект
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дахадаевский район»
Продолжение. Начало на 6 стр.
4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на должность из числа лиц,
отвечающих
квалификационным
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет
о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
После опубликования не более
чем через 15 дней проект бюджета,
отчет о его исполнении выносится
на публичные слушания. Результаты
публичных слушаний подлежат опубликованию.
Статья 53. Доходы бюджета муниципального района.
58. статью изложить в следующей редакции
1. Формирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.
Статья 54. Расходы бюджета муниципального района
59. статью 54 изложить в следующей редакции:
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного самоуправления данного
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального района
осуществляется за счет бюджета в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде1. Для обсуждения проекта Решения
Собрания проводятся публичные слушания.
2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и
обработку предложений граждан,
поступивших в отношении проекта решения Собрания осуществляет
председатель рабочей группы Собрания депутатов муниципального района.
3. В публичных слушаниях вправе
принять участие каждый житель муниципального района.
4. На публичных слушаниях по проекту Решения Собрания выступает с
докладом и председательствует председатель рабочей группы (далее –
председательствующий)
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий
определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний
обеспечивается право высказать свое
мнение по проекту Решения Собрания.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости
рации.
Статья 67. Ответственность Собрания депутатов муниципального района перед государством.
60. Статья 67 дополнить частью 6
следующего содержания:
6. Депутаты представительного органа муниципального образования,
распущенного на основании части 3
настоящей статьи, вправе в течение10
дней со дня вступления в силу закона Республики Дагестан о роспуске
представительного органа муниципального образования обратиться в
суд с заявлением для установления
их вины за не проведение представительным органом муниципального
образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.
Статья 69. Удаление главы муниципального района в отставку.
61. статья 69 дополнить пунктом 4
следующего содержания:
4) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными
организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и
других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению
межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
62. статью 69 дополнить пунктом
14 и 15 следующего содержания;
14 Глава муниципального района,
в отношении которого Собранием
депутатов муниципального района
принято решение об удалении его в
отставку, в праве обратиться с заявлением об обжаловании указанного
решения в суд в течение 10 дней со
дня официального опубликования
такого решения.
15 Решение Собрание депутатов
муниципального района об удалении главы муниципального района
в отставку подписывается председателем Собрания депутатов муниципального района.
Статья 71. Контроль и надзор за
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
63. Указанную статью изложить в
следующей редакции;
1. Органы прокуратуры Российской
Федерации осуществляют надзор
за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов
Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов.
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора)
за деятельностью органов местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации,
включая территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (далее – органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции
контроль (надзор) за исполнением
органами местного самоуправления и
должностными лицами местно самоуправления Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов
муниципальных образований и иных
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов
местного значения и осуществлении
полномочий по решению указанных
вопросов и иных полномочий, зак-
Порядок
Приложение № 3
проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Дахадаевский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Дахадаевский район»
от количества желающих выступить,
председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2. Председательствующий вправе
принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их
в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым
не было предоставлено слово, вправе
представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные
замечания и предложения по проекту
Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания
и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.
7. Поступившие от населения замеча-
ния и предложения по проекту Решения, в том числе в ходе проведения
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний
в форме итогового документа подписывается председательствующим и
подлежат опубликованию в районной
газете.
9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании
Собрания депутатов муниципального
района.
После завершения рассмотрения
замечаний и предложений граждан, а
также результатов публичных слушаний Собранием депутатов муниципального района принимается Решение «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Дахадаевский район».
репленных за ними в соответствии
с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а
также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, уставов муниципальных образований.
3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом
контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления настоящему Уставу, нормативным правовым
актам Собрания депутатов, обеспечивают исполнение муниципальных
правовых актов и их соответствие
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан и законы
Республики Дагестан.
II. Утвердить актуальную редакцию
измененных статей Устава муниципального района «Дахадаевский
район».
III. Главе муниципального района
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее
Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Дахадаевский район»
на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан.
IV. Главе муниципального района
опубликовать Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Дахадаевский район» в течение семи дней со
дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан
после его государственной регистрации.
V. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования, произведенного после
его государственной регистрации.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Р. ОМАРОВ.
Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов
муниципального района «Дахадаевский
район»
от 06.04.2015г № 01-06-VI-CД-5
Состав
рабочей группы Собрания депутатов муниципального района
по учету предложений граждан
по проекту Решения Собрания
депутатов муниципального района «Дахадаевский район» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Дахадаевский район»
Руководитель рабочей группы
(Председатель Собрания депутатов
муниципального района) – Ибрагимов А. М.
Члены рабочей группы: (депутаты
Собрания депутатов муниципального
района):
1. Алиев Ш. М.
2. Сулеманов М. М.
3. Шахбанов М. Р.
2015-èáèë äóñ,
Дергъла кIиибил дус сабри. Нушала бургъантас гIядабси, сецад
хIегулихьар, шагьурти-шимира дархьдатурли, гIеладяхI хихдикIес чебуркъубси. Душма цIакьси гьужумли
сегъунтилра гьалабизуни чехIейулри.
Чинаралра хIи чяхIдикIулри, немецунала ва нушала бургъантала жаназуни,
хIябладарес бетхIеурли, гьуни-гьунчир
авлахъла жанивартас кавлулри. Биса,
гаши, кьясдеш, урехи... ГIе, гIе, урехира. МехIурцун хIярхIубала заблиув
урехи хIебалас или гапикIар...
БархIехълис
нушачи батальонна командирла хъарбаркь баиб: жан
ахIерахIедарили,
душма
танкани Прудки шила дублар тIашаэс! КIел бархIи
гьалаб бургъантани биркъубли
мурхьси
къанав
лебри.
Иличибад
циила
тяйдили нушала кIиибил рота окопунази дигIянбикилри. ХIядурдарилри
кам-гьамти ярагъ, гьатIира камти
янсав-хIярхIя. Ил дуги окоплизиб
беркIира. ЛехIли. Кахли. Се кьадарлил хIебалули. Дугила цIябдеш тяйдибирули, замана-замана закидяхI рангрангла ракетаби урцулри. Гьужумличи
гъаргъси душма танканала гуръала чедихулри. Рах-магли гьарахълибад пулемет тIякьярбиркIес бехIбирхьулри,
ва хIярхIуби шятIдикIули бургала чедирад ардашулри.
Шала
пIякьдикибмад,
шилизи бихуси гьунчир цаибти танкани
дакIудиуб. Багьлали дашули, халати ва кахти жанивартиван челис-че
гъамдикIулри.
Илдала ахъ-гIяшдирути хIярабазирад
цIара гавра ду-радиркесдяхIиб. Гъамлиб ва гьарахълиб ванза баргбердиб. Ну¬шала командир лехIлири,
буйрухъбарес къалабаикIули ахIенри:
танкани
гIяхIилван
гъамдиахъес
далтулри. ИлхIели хIярхIуби дугI
архIедашахъес умут лебри. Ахирра
командарла лишан хIясибли ротализир лерти кIел туп цуг-цугли гурдухъун. Гьалаб башуси немецунала ца
танк тIашбизур. Гав черарбякьунхIели,
илабад цIудара палтарчебти душманти
дурабулхъесбяхIиб.
Вянкьярбухъунси пулеметли илди ванзаличи кабацIахъесра хIебатур. КIиэсил
танк дуцIлири. Тупла хIярхIуби иличи
чехIелтIусигъуна сабри.
Гьалли дила мякьлавси туркмен урши, окопра бархьбатурли,
танкличивяхI хъусухъун. Илала балуй
някълизиб ахъбуцили граната лебри.
-- ТIаш! ХIу чинари, Рашидов? -вявбяхъиб командирли.
Танклизибси пулеметлизирад хIярхIуби кайгесдяхIиб. Илдани туркмен
ургъанна гьалабси гIянжи пухIиулри.
Гъамиэс вецIалцад ганз лерай, илини
граната лайбакIиб. Немецунала танкли
ца рахаж баткаиб. Рашидов гIелавяхI
хъусухъун. Иш гьакIлис кьяшмалара
ца някълара кумекличил.
ГIеларад ляркьути немецунала
танкани тIашдизур: гьунчир чус чула
кIелра даргаибти танкани диргаладулхъулри. Рахли илди, гьунира бархьбатурли, кIел ца шайчирад, хIябэсил
цархIил шайчибад датдихьиб. Илдачи тупазирад ва гранатометуназирад
лишанасилри. КIел танкличир цIа алкун, ца, занзбала зумати кьадубазибад бикили, нушачи гъамси дубурла
гIелаб бегъуб. Ашкарли, ил къанав
агарихIибад дурабикес асубири.
-- Ну аркьяс ил агарбарес, гьалмагъ
командир! - иб баягъи хъуцIарлизивад
вяхъибси ургъанни.
-- Юх, хIед асухIебирар. Сай
гIяхIуласи чи лева? -- дугьаизур ил.
Дила бекIлизиб лямцIгъуна пикри
багьарбиуб: «Дергълизи ну урхIла гьунартачи хIерикIес вакIибси ахIенрагу?
Окоплизи дигIяникили даимлис ууси-
Шила гIямру
апрельла 10, ¹ 15
7
ЧебяхIси Чедибдешлис – 70 дус
рав? ГIямрура бебкIара адамлис гьачам сари лугути...»
-- Гьалмагъ командир, ихтияр бара
набзи! – ира някълаб гранатала ар
чIумабирули.
-- Гьари гьайбара, багьадур Семен!
– викIар чIумали командир.
Хъусра викIули, харчизурли дуцIра
улхъули, ну-къанав агарихIи ваибхIели,
танк шилизи аркьуси ласбулхъличи
чебяхIихъулри. Илаб ахъси ахIенси
муза сабри, нушала ротара тяп хъат-
кьапIалиурад цIуба гъез чедиуси,
къугъаси чехьери лерри.
-- Гьу, сена аги, багьадур? - пишряхъили хьарбаиб илини. ГIур андаличи биштIаси хъат кабихьиб. - Гьанна
гIяхIулхъад, буцIардеш чебарбякьи
саби.
Ил сарри Татьяна, батальоннизи сагали ракIибси тухтур.
ХIябал бархIила гIергъи детауртачила набзи аргъахъиб. Ит бархIи
бархIехълис нушала ротализиб вецIал
ХIуни хIебалусирив?
-- ГIе, вегIла дард лебхIели, урхIла
чехIебиу бикIути бархьли саби. Ил
гъариб рурсила гIямру, уртахъ, чедаэсван лугIянти ахIен. ХIушачил
ил севан дяхIшалали риублихьар,
уркIиличиб халаси пашмандеш лебси саби. АкIубси уршиличи хIеризес
хIебикили, рикIар, мурул кАвшибси сай… Брестла мякьлаб кабикибси дергълизив... Пикрибара, сегъуна
анцIбукь сабил?..
Илала гIергъи ну Татьяначи гьатIира пахруличил
хIерикIира.
КIиэсил баз азарханализиб бяхъибти бахъбаиб.
Кункти дяхъурбала бегIти
фронтлизи арбашулихьар,
сагати камхIеб|ирулри.
Дергъла аги-хIял аргъбархIиван дарсдикIулри.
Гьачам нушала чебашулри, гьачам душманти чебашулри. Илгъуна
бархибдешлизиб азархана цархIил
мерличи
гечбарес
гIягIнилиригу,
бажардихIебикиб.
ГIянручIла манзил гьеркличиикибси
ургъан вакIиб. Илала гъай хIясибли,
ца сягIятла бухIнаб шилизи немецунала мотоциклистунала рота лябкьулри. Хъярхъли азархана бархьбатес
гIягIнилири. Лерти кIелцун автомашиналичи нуша дяхъибти кадатурра.
Ухъна тухтурра ацIиб, амма Татьяна
нушачил ракIес кьабулхIерикиб.
-- Ну кавлас, шилизив дила урши
левал. Илра вархьватурли, чиналра
хIякьяс!
-- Уршиличи гIур чаррухъес рирудну, раши нушачил, - тиладиухъун ухъна тухтур.
-- ХIушаб гьунби гIяхIдираб, - някъ
гьакIбариб Татьянани.
КIел жумягIлис гIергъи сайри ну ил
шилизи гIелавяхI чарухъунси. ИлхIейс
къакъмуш ветаурли цагIяхIил аракайублири.
Ши чебаибси адам шилизи
вакIилра викIеси тяхIяр аги. Юртанала мерличир цIудара га сарри, мермерличир цIухдарибти луцри калири. Келпичуназибад барибси школа
тамай гъятIбиъличи шуркабухъири.
Шила адамтазибад лебалти тIулбачиб
бейгIес вири.
- Аллагьли танбихIлабараб саби,
хIиллакарти! -- рикIулри Марина Маркова, вергуси виштIасира сарра.
Илала хIевала хьар буцили дерхьурти дяхI-някъла бегIти кIел дурхIяра
лебри.
-- Чинара Татьяна? -- дурабакиб
дила.
-- Агара, -- симкьрухъун ил. – Чилра агара... Лебилра шила дублабси къанавлизи хуриван кабушили
лайкабакIиб.
-- Илала урши? -- хьарбиулра
гIурра.
Маринали дубхIехъиб ва дуклавси
виштIасиличи хIулби гIяшдуциб.
Немецунани, шилизи бакIибмад,
азархана
баргаилри,
юртанази
цIадушилри. Игъбарлисван, Маринала: юртлиуб мурхьси кур буилри.
ДурхIнира сарра ил ила дигIянрикес
бажардирикилри. Татьяна я курлизи
карацIес я гьаррухъес ралкьхIеурли
лерай, немацуни чесабаилри. Илди
Татьяначи гужбарес алавбакIилри.
ИлхIели гьалав-гьалав сунечи гъамиубси немецла бекIлизи хапбарили
илини барда бяхъилри. Тамай жиндралабиубти фашистунани илмадан
Татьянара цархIилти адамтира гьакабарили шила дублаб кабушилри…
Прудки шилизир нуша ца бархIи
сарри тIашдизурти. Хьунул-дурхIя
хIербиахъес кIел юртра тIашдатурли,
гьавяхъибси душмайс гIергъи гьужумличи ардякьунра...
Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ.
Душма танк тIашаэс
(повестьлизибад бутIа)
лабван чебаэси.
Замана камсири. Яра душмай
ну яра нуни душма танк агардарес
гIягIнилири.
ХIера, танк ил музаличибяхI батбихьиб. ЛайбакIира граната -- шандан
чIумаси уббухъун. Камси тIашванра
бизурли, ил гIурра бевбухъун. КIиэсил
граната иличи хIебаили баргбердаб.
«ВегIебш, цIахдешгу! -- децIагиб
наб, ва цулби кьярждухъун. – Се бируси?»
Илгъуна агилизив ну я командирла
я уртахъунала гьала укьес хIейраси.
БяхIчиаили автоматлизивад иртескайира. Чина хабара, танк илди чехIесиб,
гIур набчибяхI ласбухъун. Се сабри
илис дила автомат? Граната гIур аги.
Иличи шакбикибти немецунани ну
мицIир-мицIирли вячIес пикрибарилри, сенахIенну хIярхIуба набчи иртули
ахIенри.
«Вебшес ва музала итатIибси
вацIализи ваэс», -- урехилирил,
гIякьлулирил гIббуриб набзи.
Гьачамличиб-гьачам танк гъамбикIулри. Мер-мерличирти шина кIуври
ва кьадуби гIелар далтули, вебшилри ну диркьличивад. ВацIализи ваэс
шуцIали мертрла гьуни сабри калунси. Хапли гурла тIама бетахъибсиван
бизур. Шуряхъира. Муръухьулала кIел
кьадала ургабси билхIлализи фашистунала танк хIяра гьабли кяйгIули…
ГIе, ил билхIлали мар-марли кьяриулри. Агь, кьудратла вегI аллагь! Сегъуна
буилил адамла игъбар?
ДекIли гьигьикIули, ну диркьаличи
герухъунра ва автомат танкла чебхьлаличи бяхIчиаира: «Гьанна немацуни
дурабулхъес кабирур. Илдази нуни
неш гьанриркахъис! Танкла чебхьла
гьаргхIебуб: ил нура хIерикIахъули,
билхIлализиб агарсиван бетахъиб.
Дубурла гIелаб дергъ цIакьбикIулри.
Ну харчизурра, амма кьяшмаубси ванза парчбухъун. Халаси цIакьли
ахъуцили
лайвакIира.
Къакълизи
буцIарагиб ва дунъя цIяббиуб...
ХIулби абхьибхIели, набчи гъамли
бекIличи
цIуцIбатурси
цIуба
адам буилри мицIирли калунти. Душма цалра танк шилизи хIебархьилри.
Дяхъи-хъаслизи бикибти гъал бургъан,
илдачил варх нура, азарханализир датурлири. Душманра дян-гаили, нушала
батальон 20 километрла мурхьбикилри.
Гьала-гьала наб
децIагиб:
«СейкIибара дила командир? НуникIун
танк батхIеира, набра гьанагарли, ил
билхIла
кьяраиб.
Нуни агарбарибсилизи халхIебарибу
гьатIи? Эгер сунени
гьанхIебушалли, бурес хIейрус. Асубирар вирххIеэс. Къянала хабурти сари
или, юлдашунира
чебдукарбирхIур...»
ДугIла сарри
дила
шишимти:
гIур наб дила батальоннизи чарухъес
кьадархIебиуб...
Жагьил адамла дяхъурби хялаван
кункли сагъдирар, бикIули бирар, ну
жявли гIяхIулхъес вехIихьира. Нушаб
къуллукъ бирути Татьянара ухъна тухтурра сабри.
Аркьулри бурхIни. Татьянали бяхъибтас анцIхIбулкьахъи. Гьариллис
гIяхIси дев бурес, пиш-ряхъес, децI
иргъути хабуртачи лехIризес замана
бурги. Нушра иличи, дурхIни чула не-
шличиван, бурсикадиубра.
Гьачам Татьяна азарханализи
хIеракIиб.
-- Сен ишбархIи ил агарси? -хьарбаира ухъна тухтурлизи.
-- Илала урши хъябшикили сай, уртахъ, жагIял ракIес асубирар.
-- Чила? Татьянала урши? –
хьарикIулра ну, сенахIенну ил чехьери
хъаллариънила хIекьлизиб чилилра балуси ахIенри. ХIятта чумал гIулухъали
иличи дигIяна дигайра дихьибтири.
-- Илала кIел баз виубси Михаил лев.
8
2015-ибил дус,
Шила гIямру
апрельла 10, № 15
ТIабигIятличила, ванзаличила пикруми
Арцантани нуша
дархьдалтулра
Ванза нушаб чили-биалра
пешкешбарибси ахIен, ил хала
бегIтачибад баибси саби: илбагьандан нушанира ил гIебалкIуси наслулизи лайикьси даражаличиб баахъес чебиркур.
Сепайда, гIергъиси замана ванза
къугъабаресила, гIяхIбухъахъесила
мерлар,
иличи
лергIер
уркIецIиагартили детаурлира. Ил сабабли
нушала ванзаличир мицIир жанра
камкадикIули сари. Масала, даршудеш дигути жаннизи халдирути
лагьни шимазир дахъал дирутири.
Заклизи царугли ахъдиалри, илдала дахъдешли ванзаличиб дяхIцIила
къири куртIбулхъахъи.
КIишантани илди хьурадирахъес шилизир шел дерхIлацад ахъти кIел цIур тIашдатуртири. Янила
бурхIназир садакьалис или, илдас
ризкьи дархли кадуршутири. Лагьни
зарал агарти арцантира сари. Илдани арши биршибси сумрачибад,
гьундурачирад, дургIелабазибад чус
бергала кайсу. Адамтани илди лачинтази датахъес кьасбиру. Илдала
къугъати куц-кабизличи дурхIнала
гъирадулхъи.
Къакъбуни гьар-ур сана бяхIурмазир, муръухьулала кьадубазир,
кьар ахъти мераначир гьала хIебла
савлилизир ва бархIехъуназир, пергер макьамти каили, дучIули дири.
ЛехIирхъес дигесли бири. Гьанбиркур, хала нешличил хъучи арцIи
берцIес вякьунхIели, къакъбала гидгурани бицIибси пукьа баргибсири.
Илар 15 гидгари лерри. Разидешла
хабар бурес дуцIли хала нешличи
ветаира.
Хала неш набчи гIибкьли хIерризур:
-- Ца къакъбани вецIну шура гидгари дирути сари. Лерилра дарили кали саби ил хIуни баргибси.
Илди касадли, бунагь бирар, илдала духIнар жибхIни хIядурдиубли
Иш белкIлизиб нушала хъалибаргличила, хаслира дудешличила
бурес дигулра. Къиянти дусмазир
бегIтани авал урши-рурси адикьурра, гIямрула гьунчи дархьира.
ЧебяхIси ВатIа дергъла ва
гIергъити дусмазир къияндухъести
дахъал хIянчи дарира: колхозла хъуми далцира, делгIира, арши иршира,
мура удира, дуки-гьуни дарира.
Гьанбиркур, гьачам узира нура
Мамедкъалализи
гьелис
ризкьи
кахъес дархьира. Унци-уркурличир
леркутири. ГIяштила шилизибад Мамедкъалализира гIелабяхIра гьуни
халаси саби, хьурали ахъес гьамадли ахIен. Вамсурси нуни, гIеладяхI
чардулхъухIели, узизи тиладибарира: «Асубирару уркурличи айэс?
Вамсурлира…» Ил кьабулхIейкиб:
«Уркура бячахъес дигулрив? Нуша
танбихIладирура, яхIбара…»
ЧарухъунхIели, кьяшми изесдяхIиб, кIел бархIи чиналра дурав-
дургар, вари къячмалкад! Дирар
хIябцIали гидгарила дегIти пукьнира. Илдас кIел дарх думгути пукьни
ирули бирар. Илди камли къаршидиркур. ЖибхIни диштIали лералли,
аршилизи гIяйкадирар, илхIели чучи
къаршити арцантани чехIедиу, халакадиур…
Хала нешла ибил барили, къакъбала пукьаличи къячхIейкира. ЧардулхъухIели, хала нешла къакъличиб кьарла мах лебри. Ил рамсурли
тIашризур, алавчарли хIерризур. Ил
манзил тIабигIят чебиргъахъули,
къакъбуни дучIесдяхIиб.
Хала нешли гIурра набзи иб:
«ИкIди
макьамти,
гIяярличирад
чардухъунхIели, хIуни баргибси пукьализир чула гидгури чедаили, разидешла хабурти сари…»
Къакъбунала макьамтачи лехIирхъес бикибси гьанналис 30 дус
гьалаб сабри. «Кьубати» бикIуси
ургубалаб. ИтхIели илар урхьуван
ругертани дирули, дерхъибти арши
сарри.
ЦацахIели гIяяркьянабани къакъбуни садихули бири. Наб децIиги,
илди кадуршутачи гьимидулхъи.
Нушачир кIанрибира дири. Дурсри тамандиубхIели, кIанрибала пукьни чедаэс муракьянабачи дашира.
КIанрили сунела пукьа муракьянани
бегIла гIелабси къялкъя гьакIбарайчи
бархьхIебалта. ЦацахIели биалли,
гидгури багьандан сунела жанра
ахIерахIедири. Гьайгьай, муракьянабани, кIанри чебиули, илгъуна
уркIецIиагарси хIянчи хIебири, илала пукьа-алав кьарра датурли,
шалгIеббулхъи.
ТIабигIят палакатбирухIели, хIебла илди арцанти камкадаили сари.
Дубурла шими урдатурли, чула нешдудеш кабихьибти хIябри цундарили, халкьра дурала мер-мусаличи
гечбирули саби. Гьу, арцанти-декIар
адамти агарихIир дуару? Рахли агъу-
«Дудеш хъумуртули ахIенра…»
хъес хIейубра.
ГIур дудеш колхозла маслис
букIун ветаур, чумра дуги гузетличир деркIира, чумра бархIи забмаркализив дукив калунра. Юх,
итхIели къияндешуначи я халати
я никIаби гIярзхIебикIи, асубирар
илгъуна пикри нушазиб бекIлил
хIебиэсра…
ГIяштила «Правда» колхоз миллионер бетаур, Дагъистайзир дахъал мицIираг адилкьантала хабардерхур. 1971-ибил дуслизив хала
букIун МусахIяжиев Гьилал Социалист Бузерила Игит ветаур, гIяхIцад
зяхIматчиби, дояркаби пачалихъла
шайзирадти ордентачи, медальтачи,
грамотабачи лайикьбикиб.
Сепайда, дудеш гIямрулизивад
жявли арякьун: ахъибти къиян-
ÓЧÐÅÄÈÒÅËÜ: «Äàõàäàåâëà
ðàéîí» МО-ла àäìèíèñòðàöèÿ
Ãàçåòà 2009 èáèë äóñëà äåêàáðüëà
28-ëè÷èá ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿáàëà,
áàðõáàñëà âà êóëüòóðàëàñè áóêüóð
ìÿõIêàìáèðíèëà øàé÷èá õIåðóäè
áóçàõúóñè Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáàëà
ÄÐ-ëèçèáñè Óïðàâëåíèåëèçèá áåëêIóíñè
ñàáè. ÁåëêIëà íîìåð -- ÏÈ ¹ÒÓ 5 -- 0047.
ла дармунтази илабси тIабигIятра
гIелабушили биалли?
Гьар-ур кIишантала хъулир ризкьили
дицIибти
усурби
дири.
Гьанна агара. Агара, сенахIенну
ГIярасайлизирад
«Камазуни»
дицIили декь дикули сабхIели. Илгъуна даражаличи ванза бикахъибси гIяйибкар чи сая? Жаваб чили
луга?
ИшхIелла манзил вайси ахIен
давлачебтас. Илдала чус дигуси
асес арц лер. Арц диалли, дурхъали диалра, се-дигара асес вирар.
Челябкьлаличилара
пикридухъес
гIягIнисигу? Аргъ-бархIи, тIабигIят
дарсхIедиубли дуару? ХIебиалли,
гIямрула шуртIрира мурталра цаван
кахIевлан.
Нушала хала дудешуни, хIебла
бурхIназиб цаибси гъарш каили,
хъу делгIес бехIбирхьи. КIишантани
ил дурхъаси гIядат гIергъити дусмазиб бархьбатурли саби, делгIути
хъуми хIяйвантала арилизи дедили сари. Индиялизибван нушачибра
хIяйван Аллагь бетаурли хIебиалли?
МицIираг бецIли кабушалра, илала
вегI айхъули ахIен.
Гьалабван хIеруди агарли ургубалаб бемгурси кьял дуги беркIес
калири: буцIани кьялра къачара кадушиб. Илала вегI, белики
цIахбизурли бииши, дигIяникиб, чизилра хIебагьахъур.
Халкьли пикрибирули ахIен,
адамтасван ванзалисра къуллукъ
гIягIнили
биъни.
ЛайкабакIибси
ванза ахирра-ахир, мицIир жаннира бархьбатурхIели, бебкIес асубирар. Ишаб, пикрибаралли, хъу
хIебузахънилис, мицIираг камкадиънилис нуша сарра гIяйибла дегIти.
ХIябилра гIяхIил бииши, нуша духули пикридухъахIелри: хъу-къада дузахъули, хIяйван-къача адилкьули,
ванза нясхIебирули, гьундури-гумурби къулайдирули… Сецад лера дарести?
ИлхIели нушала гIямру эркинни
дири, яшав гIяхIбулхъи, дурхIнала
челябкьлара жагаси бири. Ашкарли, илхIели арцантанира нуша
дархьхIедалтира.
БяхIяммад ХIЯЖИЕВ,
КIишала ши.
жапали илала арадеш букьбуири.
Бархьли бурасли, нуни ил анцIбукь
децIличил-декIар бурули ахIенра.
Сен дикIадалли, нушала пачалихъ
барсбиубхIели,
Совет
хIукумат
агарбарибхIели, бузерила адамлис
лергIер децIагести дарсдешуни детаур. ТIутIули буъла перестройка! Дирхаирая, илди дарсдешуни чехIедаъни
дила дудешлис халаси игъабрли
бетаур: илала уркIили, сабира колхозла
хIянчили
дебшлабарибси,
гьанхIедурци…
Ардякьун дусми. Дила хъалибаргра халакабаиб. Набчира дусмани
уркIецIихIебариб.
Аммаки
ишбархIира дудеш, тяп мицIирсиван,
мурталра дила хIулбала гьалав сай.
Расул БАЛГЪУЕВ,
бузерила ветеран.
БекI редактор -- Р. ХI. ГIялиев
Tel/fax: 2-45-12, e-mail: [email protected]
Газета дурабулхъуси саби жумягI бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан. Индекс -- 63314.
Печатьлизи къулбасбарес кабизахъурси
замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси замана -- 16.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас рецензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи
чардирути ахIен.
Гъуладтир –
хъубяхIруми
Цаибил гъаршла байрам нушаб адни-адначибад баибси бузерила дурхъаси гIядат ва шадлихъ саби. Биалра,
гIергъити дусмазиб иличила хъумкартутира къаршибиркули саби. БекIлибиубси
сабабра, ашкарли, делгIути ванзурби
камкадиънилизиб бургар.
Аммаки мартла 28-личиб гъуладтанти
хъубяхIрумала байрамличи дурабухъун. Илдачи гIяхIлад бакIиб Ахъушала
районна жура-журала шимазибадти
вакилтира. «Гъуладти» СПК-ла агроном ХIяжигIялила Сулайбай, умхIира
дукIлизи дабгили, цаибси гъарш каиб.
Лебри Совет хIукуматла манзил, итхIели
хъалигъунти унцачил яра тракторличил
гъарш кайахъули бири.
Пергер ихтилатчи ХIяса МяхIяммадли
авлахъла хинкIра балкьаахъур. ГIур
гIядатлидетаурти хIязани ва ихтилатуни
дехIдихьиб.
ДуцIбухъунти жагьилтазибад Ахъушала районна ГIузламахьилизивадси
гIяхIял ЖабрагIилла ГIямар гьалаухъун, школала бучIанти-ургаб уршбазивад ГIялиев Ильяс, рурсбазирад
ГIябдулкьадирова Басират чедибикиб.
ХъумхIертур урчи дузабличи дархьесра, ГIябдуряхIма урши СягIидуллагьла
ябу бегIла къалабасили уббухъун. Гира
гьарахъ иргьнилис Кьадила урши Кьурбан цаибил ветаур.
Лерилра абзаназир 1 – 3-ибти мерани сархибти шила администрацияла
шайзибад арцла премиябачил шабагъатлабариб.
Дерхъили дакIаб дегIнуби, гIяхIси
дусли разивараб хъубзара адамра.
БелкIла ахирличир даргала пагьмучевси поэт Амир Гъазила ишди дугьбира лайикьли сари:
Хала дудешунала
ГIядатуни дуркьмайаб,
Дудешунала амру
ДурхIнани дурабуркIаб!
Марлира, ванзаличи диги лерси адамли пикридарести сари поэтла илди
дугьби.
Ш. МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
Гъуладтила ши.
Буралаби
*** Гье гIяхIил чедакIалли, биринжра гIяхIти ляркьян, неш гIяхIси риалли, рурсира гIяхIси рирар.
*** ДяхIличиб баришдеш, уркIиличир – гьими-кьяс.
*** ЛехIкахъибси (вацали) житали
вацни дурцу.
*** Гьими – пягъила мухIлилизибад
саби башуси.
*** Хяса учидикалли, илдазирад
дубурти детарар.
Дучибси – Кь. ГIЯХIМАДОВ,
Кьункьила ши.
«Дахадаевла район» МО-ла администрацияла багьудила отделли,
УргIарила урга даражала школала
дирекцияли ва педагогический коллективли, бухъянси манзиллизир
УргIарила школала учительницали
рузули калунси
Вершинина
Валентина Николаевна
гIямрулизирад шалгIеррухъниличил
бархбасахъи, илала хъалибарглизи
ва узи-уршилизи халаси пашмандеш
балахъули саби.
1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.
Òèðàæ -- 1500 ýêç.
Газетализи кадирхъути материалтала
ÄÐ-ëà ìèëëàòëàñè ïîëèòèêàëà, èíôîðìàöèÿëà âà
автортала пикрумачил редакцияла пи- äóðàëàòè áàðõáàñóíàëà øàé÷èáñè ìèíèñòåðñòâîëà
кри цугхIебикесра асубирар.
ãàçåòàáàëà-æóðíàëòàëà òèïîãðàôèÿëèçèá êàáÿõúèáñè
Àâòîðòàíè ÷óëà ìàòåðèàëòàëà
õIåêüäåøëèñ âà áàðõüäåøëèñ
æàâàá ëóãóñè ñàáè.
ñàáè.
Àäðåñ: 367018, ÌÿõIÿ÷êúàëà øàãüàð,
ðóòäèíîâëà óëè÷èëñè êüàêüà, 61.
Íàñ-
Рåäàêöèÿëà ва издательла àäðåñ: Äàõàäàåâëà ðàéîí, Óðêóõúëà øè, òåë. 2-10-27.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа