close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УРОК №2
Тема. Похідні й непохідні прийменники.
Мета: пояснити поняття непохідних та похідних прийменників;
формувати вміння розрізнення їх за будовою, вживання
з
відмінковими формами, редагування речень; виховувати компетентну
мовну особистість.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія й фразеологія. Прийменники-синоніми й антоніми.
Синтаксис. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів
речення.
Культура мовлення й стилістика. Особливості вживання деяких
прийменників з іменниками. Прийменники-синоніми як засіб
милозвучності мови (в-у, з-зі-із-зо).
Текст (риторичний аспект). Використання прийменника в мовленні
для відтворення логічних зв’язків. Стилістичне використання повтору
прийменника в народнопоетичній творчості.
Міжпредметні зв’язки. Використання прийменниково-іменникових
конструкцій у художніх і наукових текстах (література, історія,
географія, фізика, хімія).
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: словники, підручник (М.Пентилюк, І.Гайдаєнко),
навчальні посібники із орфографії, пунктуації, мовного розбору,
таблиця, схема, картки, презентація.
Перебіг уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання практичного характеру
ІІІ.Актуалізація засвоєних знань
1.«Передай запитання»(розминка)
Загальне значення: службова частина мови, яка виражає залежність
одного повнозначного слова від іншого у словосполученні
Морфологічна ознака: незмінність
Синтаксична роль: не має
2.Диктант швидкої дії
Завдання:
1) записати речення;
2) виразно прочитати, правильно інтонуючи, назвати
прийменники і охарактеризувати;
3) назвати орфограми, пояснити за допомогою орфографічних
правил;
4) пояснити пунктограми за допомогою пунктуаційних правил.
Там, на землі, щось падало, цвіло,
було рожеве, синє і зелене.
Мені вітри позичили крило,
я бачив землю за віки від мене.
Л.Костенко
ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку
V. Мотивація учіння школярів
1.«Коло друзів». Висловити побажання своїм однокласникам, собі й
вчителеві. (Можна поставити учнів у коло. В такому випадку
побажання говорять сусідові, який стоїть праворуч або ліворуч,
«ланцюжком».)
VІ. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу
1.Моделювання схеми за коментарем вчителя
Будова
Прості: з, за, до, через та ін.
Складні, що утворені поєднанням простих прийменників: понад,
попід, посеред, задля, заради, з-за, з-поміж та ін.
Складені прийменники утворені від кількох слів: поруч із; згідно з;
незалежно від; у зв'язку з; у вигляді; з метою; на чолі; незважаючи на
та
Складні прийменники звичайно пишуть разом (поза, поперед), лише
такі, що починаються із з (із), пишуть через дефіс: з-за (із-за), з-над, зпід, з-поміж, з-перед. Складені прийменники пишуть окремо.
Група за походженням
Непохідні прийменники — найдавніші, їхнє походження вже не
простежується: в (у), до, без, від(од), для, з (із, зі, зо, ізо), за, між, по,
при.
Похідні прийменники утворені від інших частин мови:
• іменників: кінець, край, протягом;
• прислівників: близько, позаду, мимо;
• поєднанням іменників та прислівників із непохідними
прийменниками: назустріч, услід, унаслідок, під час, в напрямі,
неподалік від, відповідно до, залежно від.
2.Рубрика «Візьміть на замітку»
На адресу і за адресою
В українській мові досить поширені конструкції іменника в
орудному відмінку з прийменником за, що вказують на обставинні
відношення,
спосіб
дії: за наказом, за планом, за прикладом, за звичаєм, за знаком і т.
ін. Напр.: «Всі запорожці за цим знаком поскидали свої шапки» (О.
Довженко). Але ці самі відношення виражаються й за допомогою інших
конструкцій. У багатьох газетах, радіо- й телепередачах помилкові з
погляду
синтаксичних
норм
вислови
на
зразок за пропозицією, за нашою думкою майже витіснили нормативні
відповідники на пропозицію, на нашу думку.
Вислови на адресу і за адресою мають різне значення. Перший
означає напрямок дії: «Листи надсилайте на адресу… По довідки
звертайтеся на адресу…». Другий указує місце, де відбувається дія:
«Консультаційний
пункт міститься (або розташований, але
незнаходиться) за адресою; зустріч
із
народним
депутатом
відбудеться за адресою…».
VІІ. Осмислення, узагальнення, систематизація знань
1.Розподільний диктант. Прийменники розподіліть у дві колонки:
а – непохідні, б – похідні:
за, понад, у, зі, коло, до, попри, над, поруч, біля, під, близько, на, в,
навпроти, під, поперед
2. Робота у групах( вправи 371(2), 372(1), 373(1, 2))
3. «Фразеологічна пауза». Поясніть будову прийменників, їх
походження
Гратися з вогнем. Без жартів. Всупереч здоровому глузду.Геть зперед очей.Тримати при собі. Жити собі на втіху. За всяку ціну. Заради
шматка хліба.
4. Колективне редагування. Визначте вид кожної з допущених
помилок.
НЕПРАВИЛЬНО
Правильно
У девять годин.
О дев'ятій годині.
Говорити за рідне місто.
Говорити про рідне місто.
Підручник по українській мові.Підручник української мови.
Оцінки по диктанту.
Оцінки за диктант.
Із за помилки коп'ютера.
Через комп'ютерну помилку.
Учитель по фаху.
Учитель за фахом.
Надіслати по пошті.
Надіслати поштою.
* Робота з індивідуальними картками
1.Установіть, із якими значеннями вживаються прийменники,
розподіліть їх на групи: а – ті, що виражають просторові
відношення, б – часові.
Поспішав услід за вітром, виконував упродовж року, чекати з дня на
день, йти коло броду, виросло з-під снігу, берези поміж осиками, квіти
на стежці, небо понад гаєм, робити услід за батьком, птахи понад
явором, росте при дорозі, бігла з-поперед усіх, у процесі обговорення,
у напрямі до парку. за сім метрів до фінішу, виконати через місяць,
було проти ночі.
2.Відредагуйте вирази.
Два раза в тиждень; сміятися над собою; говорити по-українськи; їхати
по вулиці; сталося із-за необережності; перетворюватися в пар; стояти
у входу; прийти в час ночі; турбуватися о мамі.
3. Прочитайте прислів'я. Випишіть антонімічні прийменники.
Розберіть за членами речення 3 речення.
1. Не той молодець, що за водою пливе, а той, хто проти води. 2. До
себе обома руками, а від себе ані пальцем. 3. В очі лисицею, а позаочі
вовчицею. 4. Кіт на вербі, а пес під вербою. 5. Тікав від диму, а впав у
вогонь.
4. Доберіть до фразеологізмів фразеологізми-антоніми. Укажіть
ужиті в них антонімічні прийменники.
1. Збити зі шляху. 2. Вилізти на шию. 3. Увійти в гру. 4. Вирвати з душі.
• 3 кожною парою антонімічних фразеологізмів складіть речення,
запишіть їх.
VІІІ. Підсумки уроку
1. «Мікрофон». Здійснення самоконтролю роботи за питаннями
– Що ви з’ясували?
– Чи вдалося досягнути мети? Яким чином?
– Виконання яких завдань викликало труднощі?
– Що виявилося найважливішим?
– Над чим варто ще попрацювати?
– Чи справдилися очікування від уроку?
ІХ. Повідомлення домашнього завдання
1.Обов’язковий мінімум: §31, вправа 375.
2.Тренувальний рівень: §31, виписати прийменниково-іменникові
конструкції у наукових текстах.
3.Творчий рівень: вправа 377.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа