close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
З метою реалiзацiї завдань освітньої i професійної підготовки, що
визначені освiтньо-квалiфiкацiйною характеристикою молодшого спеціаліста зі
спеціальності
5.01020401
«Народна
художня
творчість»,
спецiалiзацiї
«Видовищно-театралізовані заходи» на підставі галузевого стандарту вищої
освіти до відбору вступників у вищий навчальний заклад, ставляться відповідні
вимоги щодо належного рівня їх базової чи повної загальноосвітньої
підготовки, володіння навичками основ сценічної мови, сценічної майстерності
та сценічної пластики, враховується наявність творчої уяви, участь у культурномасовій роботі, дані про наявність організаторських здібностей.
Складові компоненти вступного творчого випробування
Вступне творче випробування складається із практичної частини
(І. Виконання уривка з прози, вірша, байки, пісні, танцю, показ акторського
етюда. ІІ. Розробка композиції одного із свят) та теоретичної частини –
відповідей на питання теоретично-професійної спрямованості (співбесіда).
Система знань, умінь і навичок вступників оцінюється за 12-бальною
шкалою (для вступників, що мають базову загальну середню освіту) та за
шкалою від 100 до 200 балів (для вступників із повною загальною середньою
освітою, які мають право взяти участь у вступному випробуванні на вакантні
місця другого курсу, та вступників, що вступають на заочну форму навчання).
Відповідно до Правил прийому до ОКЗ «Харківське училище культури» у
2015 році (додаток № 5) мінімальна кількість балів для допуску до участі в
конкурсі становить 4 бали за 12-бальною шкалою і 124 за шкалою від 100 до
200 балів.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
вступного творчого випробування
Вступник повинен:
- продемонструвати вміння художньо мислити, фантазувати;
- проявити здібності організатора;
- правильно орієнтуватися в питаннях сучасного театрального життя,
літератури, музики, мистецтва, кіно і телебачення;
- виявити глибину і чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.
І. Виконання:
- вірша, уривка з прози, байки;
- пісні, танцю (за вибором вступника).
Показ акторського етюда (за заданою екзаменатором темою).
ІІ.
Розробка
композиції
одного
із
свят
(тематика
за
вибором
екзаменатора).
Критерії оцінювання знань, умінь та навичок вступника
із спеціальності 5.01020401 „Народна художня творчість”
спецiалiзацiї «Видовищно–театралiзованi заходи»
ОКЗ «Харківське училище культури»
Рiвень
виконавських
умінь і
навичок
12бальна
шкала
100 -200 бальна
шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та
навичок вступника
1
106 –
111,4
2
112 –
117,4
Вступник не виконав жодного з необхідних
завдань за умовами, передбаченими програмою
вступного творчого випробування. Не має
ніякого
уявлення
про
жанрові
ознаки
літературних творів.
Вступник має непрофесійний голосовий
апарат.
Музичні дані (слух, ритм) – відсутні.
Відсутня загальна та спеціальна культура
вступника.
Вступник виконав виключно одне з
необхідних завдань за умовами, передбаченими
програмою вступного творчого випробування.
Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки
літературних творів, словесна дія – відсутня.
Показ етюда відсутній.
Вступник має дефект мовлення. Музичні
дані наявні, але слух не розвинений, музичноритмічні завдання не виконує. Артистичні дані
виявити неможливо.
Вступник виявив низький рівень знань з
питань теоретично-професійної спрямованості.
НИЗЬКИЙ
3
СЕРЕДНІЙ
4
прохідний
бал
5
118 –
123,4
Вступник посередньо виконав одне з
необхідних завдань за умовами, передбаченими
програмою вступного творчого випробування.
Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки
літературних творів, зовсім не володіє
словесною дією.
Показ етюда відсутній.
Вступник має дефект мовлення.
Музичні дані наявні, але слух не розвинений,
задовільно виконує музично-ритмічні завдання.
Артистичні дані виявити неможливо.
Вступник не знає різних жанрів художнього
матеріалу, специфіки режисури театралізованих
видовищ.
Вступник підготував і посередньо виконав не
124
прохідний всі необхідні завдання за умовами,
бал –
передбаченими програмою вступного творчого
132,6 випробування (наприклад відсутні байка, проза
інше). Не має ніякого уявлення про жанрові
ознаки літературних творів, не володіє
словесною дією.
У показі етюда не виявлена посередня уява і
фантазія.
Вступник має здоровий голосовий апарат.
Музичні дані наявні, але слух недостатньо
розвинений, ритмічний малюнок відтворюється
абітурієнтом неточно. Координація рухів
задовільна.
У вступника відсутні спеціальні знання з
питань теоретично-професійної спрямованості.
133,5 –
Вступник підготував і посередньо виконав не
142,1 всі необхідні завдання за умовами,
передбаченими програмою вступного творчого
випробування (наприклад, відсутні байка і
проза). Має слабкі уявлення про жанрові ознаки
літературних творів, посередньо володіє
словесною дією.
У показі етюда виявлена посередня уява і
фантазія.
Вступник має здоровий голосовий апарат.
Музичні дані наявні, але слух недостатньо
розвинений, ритмічний малюнок відтворюється
вступником неточно. Координація рухів
задовільна.
Вступник дає неповну відповідь на питання
6
ДОСТАТНІ
Й
7
8
співбесіди.
143 –
Вступник підготував і посередньо виконав всі
151,9 необхідні завдання за умовами, передбаченими
програмою вступного творчого випробування.
Не має чіткого уявлення про жанрові ознаки
літературних творів, недостатньо володіє
словесною дією.
У показі етюда виявлена лише органічна дія
у запропонованих обставинах. Творча уява і
фантазія не розвинені.
Вступник має здоровий голосовий апарат.
Музичні дані (слух, ритм) середні, але достатні
для подальшої роботи. З незначними помилками
відтворює музично-ритмічні завдання
викладача-екзаменатора. Координація рухів
неточна.
Відсутні знання про професійні функції
режисера. Загальний культурний рівень у межах
шкільної програми гуманітарного циклу
дисциплін – задовільний.
152,5 –
Вступник підготував і посередньо виконав
161,1 всі
необхідні
завдання
за
умовами,
передбаченими програмою вступного творчого
випробування. Не має чіткого уявлення про
жанрові
ознаки
літературних
творів,
недостатньо володіє словесною дією.
У показі етюда виявлена лише органічна дія у
запропонованих обставинах. Творча уява i
фантазія не розвинені.
Вступник має здоровий голосовий апарат.
Музичні дані (слух, ритм) задовільні. З
незначними помилками відтворює музичноритмічні завдання викладача – екзаменатора.
Координація рухів не завжди ясна та чітка.
Загальний культурний рівень – достатній, але у
відповідях на питання теоретично-професійної
спрямованості допускає помилки.
162 –
Вступник підготував на достатньому рівні та
170,5 виконав не всі необхідні завдання за умовами,
передбаченими програмою вступного творчого
випробування (наприклад, відсутні описова
проза або байка). Має уявлення про жанрові
ознаки літературних творів, недостатньо володіє
словесною дією.
У показі етюда виявлена творча уява і
9
ВИСОКИЙ
10
фантазія, органічна дія у запропонованих
обставинах.
Вступник має здоровий, але обмежений у
діапазоні голосовий апарат. Музичні дані (слух,
ритм) задовільні. З незначними помилками
відтворює
музично-ритмічні
завдання
викладача-екзаменатора. Координація рухів ясна
та чітка.
Вступник
виявив
недостатній
рівень
мислення, недостатнє розуміння розвитку
національної культури, дав неповні відповіді на
питання співбесіди.
171,5 –
Вступник підготував на достатньому рівні та
180
виконав всі необхідні завдання за умовами,
передбаченими програмою вступного творчого
випробування. Має уявлення про жанрові ознаки
літературних творів, володіє словесною дією.
У показі етюда виявлена достатньо
розвинена творча уява і фантазія, органічна дія у
запропонованих обставинах.
Голос має якості, які надають можливість
вважати його професійно придатним для
фахівця.
З
незначними
помилками
відтворює
музично-ритмічні
завдання
викладачаекзаменатора. Координація рухів ясна та чітка.
Має добру пам’ять та артистичні здібності.
Вступник має чіткі уявлення про свої інтереси
та уподобання, чітко уявляє своє місце у
професії.
181 –
Вступник підготував на достатньому рівні
189,5 та виконав всі необхідні завдання за умовами,
передбаченими програмою вступного творчого
випробування. Має уявлення про жанрові ознаки
літературних творів, володіє словесною дією.
У показі етюда виявлена розвинена творча
уява і фантазія, органічна дія у запропонованих
обставинах.
Вступник має здоровий голосовий апарат.
Достатньо вірно виконує музично-ритмічні
завдання. Відрізняється музичністю під час
виконання пісні і танцю.
Має добру пам’ять та артистичні здібності.
Вступник достатньо проінформований у
галузі культури та мистецтв. На достатньому
рівні володіє матеріалом з питань теоретичнопрофесійної спрямованості.
11
12
190,5 –
Вступник підготував і на високому рівні
199
виконав всі необхідні завдання за умовами,
передбаченими програмою вступного творчого
випробування. Має уявлення про жанрові ознаки
літературних творів, володіє словесною дією.
У показі етюда виявлена творча уява і
фантазія, органічна дія у запропонованих
обставинах.
Вступник має здоровий голосовий апарат.
Без
помилок
виконує
музично-ритмічні
завдання.
Має добру пам’ять та яскраві артистичні
здібності. Відрізняється музичністю, певною
емоційністю під час виконання пісні і танцю.
Має високий рівень творчого мислення, добре
обізнаний в галузі культури та мистецтв.
Вступник підготував і на високому рівні
200
виконав всі необхідні завдання за умовами,
передбаченими програмою вступного творчого
випробування. Має уявлення про жанрові ознаки
літературних творів, володіє словесною дією.
У показі етюда виявлена розвинена творча
уява і фантазія, органічна дія у запропонованих
обставинах.
Вступник має здоровий голосовий апарат,
природно красивий голос широкого діапазону.
Без помилок виконує музично-ритмічні
завдання.
Відрізняється
музичністю,
емоційністю, натхненністю виконання пісні і
танцю.
Має високий рівень творчого мислення,
добре обізнаний в галузі культури та мистецтв.
Має багатий творчий потенціал. Дав вичерпні
відповіді на питання теоретично-професійної
спрямованості.
ОРІЄНТОВАНІ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО
ВИПРОБУВАННЯ
І практична частина
Вимоги до вступників при виконанні художнього читання творів:
При роботі над творами необхідно:
- виявити тему, ідею (головна думка автора)
- схарактеризувати композицію твору
- поділити твір на епізоди
- виявити завдання епізодів
- знайти головний конфлікт твору.
При читанні прози оцінюється:
- чіткість дикції
- культура мовлення
- свобода звучання голосу
- дієвість слова (донести думку автора)
- емоційність виконання
- вплив на слухачів
- м’язова свобода.
При читанні вірша оцінюється:
- збереження форми вірша,
- органічне життя у віршованій формі,
- створення образу героя вірша
При читанні байки оцінюється:
- передача характерів героїв байки
- почуття гумору
- дотримання ритму в байці
- точність думки і громадянської позиції у виконанні
- невимушеність спілкування з глядачем.
Примітка: Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за
жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої
здібності та творчий діапазон.
Вимоги вступного випробування до виконання танцю:
- пластичність
- виразність
- ритм
- яскравість
- побудова танцю
- координація руху тіла.
Вимоги вступного випробування до виконання пісні:
- наявність слуху
- наявність голосу
- виразність
- сила голосу.
Примітка: танець і пісню вступник обирає самостійно.
Вимоги вступного випробування вступника
при роботі над акторським етюдом:
- Написати сюжет етюда за темою, запропонованного екзаменатором.
- Скласти композицію етюда: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розвязка.
- Етюд передбачає наявність конфлікту.
- Етюд повинен бути дійовий.
- При виконанні етюда вступник повинен органічно діяти в
запропонованих умовах.
- Проявити творчу уяву і фантазію.
- Органічно відчувати ритм етюда і зміну ритму.
- Діючи в етюді, вступник повинен відтворити необхідну атмосферу
запропонованих умов.
- Фінал етюда – це обов’язково вихід з конфлікту.
Теми практичних етюдів з режисури та акторської майстерності,
для вступників
Матеріали до етюдів:
1. Вступник як дійова особа – (художник, лікар, двірник, циркач, повар,
спортсмен, скульптор, клоун, музикант, дресирувальник, модель, носильник,
портретист, злодій, тварина, письменник, режисер, фотограф, телеведучий).
2. Запропоновані обставини – (на річці, у ресторані, на подвір’ї, у
парку, у лікарні, у магазині, на риболовлі, на полюванні, у лісі, пошуки скарбів,
на даху, у зоопарку, ремонт квартир, на зупинці, на дитячому майданчику, у
підземному переході, у парку атракціонів, на майданчику для вигулювання
собак, у машині, в музеї, на городі).
3. Предмети – (картина, лист, свічка, маска, телефон, ялинка, ключі,
вікно, ліхтар, торт, газета, стіл, стілець, валіза, швабра, телефонна будка, туфлі,
фотографія, м’яка іграшка, лялька, прикраса, вітрина, гроші, карти, дзеркало,
чайник, будильник).
ІІ практична частина
Вимоги вступного випробування
Розробити композицію проведення свята, запропонованого
екзаменатором.
Тематика композицій:
Громадянські та державні свята
1. День незалежності України.
2. День Захисника Вітчизни.
3. День Перемоги.
4. Міжнародний жіночий день 8 березня.
Шкільні свята
1. День знань.
2. Свято букваря.
3. Останній дзвоник.
4. Випускний вечір.
5. Міжнародний день захисту дітей.
Молодіжні свята
1.День студента.
2.День святого Валентина.
3.Свято гумор.
Фольклорні та релігійні свята
1. Андріївські вечорниці.
2. Вечорниці на Катерину.
3.Різдво Хрестове.
4. Щедрий вечір.
5. Масляна.
6. Івана Купала.
Сімейно - побутові свята
1. Новий рік
2.Сімейні ювілеї
3. Весілля
Професійні свята
1. День театру
2. День учителя
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
(співбесіда)
1. Назвіть українські свята (державні, народні та ін.), які з них найулюбленіші
для вас?
2. Які свята проходять у вашому місті, районі (селі), чим вони цікаві для вас?
3.Чи доводилось вам брати участь в організації свята (вечора) у школі чи клубі?
Ваша роль у цих заходах?
4. Назвіть драматичні театри вашого міста. Розкажіть про їх творчу діяльність.
5. Виконавцем яких ролей ви себе бачите?
6. Що ви знаєте про виникнення режисури як професії?
7. Що вам відомо про систему К.С. Станіславського?
8. Назвіть провідних режисерів минулого і сучасності (країна, історична доба).
9. У якому масовому дійстві ви були учасником?
10. Які останні вистави ви бачили? Який, на ваш погляд, їх мистецький впив на
суспільство?
11. Назвіть відомих Вам українських режисерів ХХ ст.?
12. Яких класиків української літератури XIX-XX століття ви знаєте?
13. Назвіть письменників і поетів українського Відродження.
14. Назвіть українських композиторів?
15. Що Вам відомо про видатного українського режисера Леся Курбаса та його
театр «Березіль»?
16. Хто з художників XIX-XX століття вам відомий?
17. Якими, на вашу думку, професійними якостями повинен володіти режисер
театралізованих заходів?
18. Назвіть керівників аматорських колективів та режисерів професійних
театрів вашого міста.
19. Кого з популярних виконавців гумористичного жанру ви знаєте?
20. Розкажіть про ваші інтереси й уподобання.
21. Назвіть мистецькі епохи, напрямки, стилі.
22. Які народні обряди ви знаєте?
23. Які види масових театралізованих заходів вам відомі? Які з них Вам більше
подобаються і чому?
24. Розкрийте зміст поняття «шоу-програма».
25. Яким ви уявляєте своє місце в своїй майбутній професії?
Рекомендовані твори українських письменників для практичної частини
вступного творчого випробування
Проза
1. Карпенко-Карий І.К. «Хазяїн».
2. Квітка-Основяненко Г.Ф. «Маруся».
3. Кобилянська О.Ю. «Земля».
4. Косинка Г.М. «В хаті Штурми».
5. Коцюбинський М.М. «Інтермеццо», «Дорогою ціною».
6. Куліш П.О.«Чорна рада».
7. Марко Вовчок «Інститутка».
8. Нечуй-Левицький І.С.«Микола Джеря».
9. Остап Вишня «Як ми колись учились».
10.Франко І.Я. «Добрий заробок».
11.Хвильовий М.Г. «Я (Романтика)».
Вірш
1. Грабовський П.А. «До матері».
2. Леся Українка «Красо України, Подолля!».
3. Костенко Л.В. «Як пощастило дівчинці в сімнадцять».
4. Малишко А.С. «Білі каштани».
5. Олесь О.І. «Айстри».
6. Рильський М.Т.«Яблука доспіли, яблука червоні».
7. Сосюра В.М. «»Любіть Україну».
8.Тичина П.Г. «Ви знаєте, як липа шелестить…»
9. Симоненко В.А. « Лебеді материнства».
10.Франко І.Я. «Гріє сонечко».
Байка
1.Глазовий П.П. «Від орла до солов’я», «Заячі пригоди», «Звірячий цар».
2.Глібов Л.І.«Щука», «Лисиця-жалібниця», «Вовк та Ягня», «Жаба і Віл».
3.Гребінка Є.П. «Школяр Денис», «Вовк і Огонь».
4.Гулак –Артемовський П.П. «Пан та Собака».
5. Дудар Є.М. «Слон і Мухи».
6.Косматенко А.П. « Кіт і пацюки».
7. Шашкевич М.Д. «Лис і вовк», «Дві ворони», «Лебедка і ворони».
Рекомендована література:
1. Андріанова Н.М. Шляхи розвитку українського театру. –К., 1960. - 66 с.
2. Барабан Л.І., Дятчук В.В. Український тлумачний словник театральної
лексики – К.:СВС,1999. 345 с.
3. Бокань В. Ч., Польовий Х.В. Історія культури України. -К., 2001.- 34 с.
4. Василько В. В. Фрагменти режисури. –К.: Мистецтво, 1967. -56 с.
5. Воропай В. Т. Звичаї нашого народу. –К., 1991. -98 с.
6. Деркач С.М. Становлення масових свят та видовищ як жанру мистецтва в
Україні. – К., 1998. – 88 с.
7. Житницький А.З. Драматургія масових театралізованих заходів. Навч. посіб.
2-е видання, перероблене і виправлене. – Х.: Тимченко, 2005.- 89 с.
8. Захава Б. Мастерство актёра и режиссёра. – М.: Молодая гвардия, 961. - 289 с.
9. Корифеї українського театру: Зб. Статей – К., 1982. – 298 с.
10. Курбас Лесь. Спогади сучасників. – К., 1969. – 45 с.
11. Масол Л.М., Ничкало С.А., Оніщенко О.І. Художня культура. – К. Вища
школа, 2006. – 89 с.
12. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К., 1992. – 78 с.
13. Обертинська А.П. Історія масових свят: навч.посібник. – К., 1999. - 98 с.
14. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. –М.: Искусство, 1961. - 67 с.
15. Терещенко М. Театральні горизонти. –К.: Мистецтво, 1981. -87 с.
16. Юра Г. Життя і сцена. –Г.: Мистецтво, 1965. – 58 с.
Періодичні видання:
«Український театр»
«Кіно-Театр»
«Просценіум»
«Театрально-концертний Київ»
«Театр»
«Театральная жизнь»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа