close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Положення про здійснення фінансового
моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне
регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції
України»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати
шляхом державного регулювання.
14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).
Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню
в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на
боротьбу з фінансуванням тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
Згідно із частиною другою статті 5 Закону суб’єктами первинного
фінансового моніторингу є, зокрема, нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та
об’єднання, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім
осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин).
Статтею 6 Закону встановлені обов’язки та права суб’єкта первинного
фінансового моніторингу, серед яких обов’язок забезпечувати виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснювати
ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта
та уточнення інформації про клієнта, забезпечувати реєстрацію фінансових
операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проводити оцінку ризиків
своїх клієнтів тощо. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою
виконання покладених на нього законом завдань має право звертатися із
запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів,
правоохоронних органів, Національного банку України, юридичних осіб, які в
установленому законодавством порядку інформують про результати розгляду
такого запиту.
Статтями 8-10 Закону визначені особливості спеціально визначених
суб’єктів первинного фінансового моніторингу,
повноваження щодо
ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, а також відмови суб’єкта
первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції.
У зв’язку з цим та з метою реалізації вимог статті 14 Закону, якою
визначено повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу
(зокрема, яким є Мін’юст) Мін’юстом розроблено проект наказу «Про
затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами
первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за
діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» (далі – проект
Наказу), яким визначено порядок організації і проведення фінансового
моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
2.
3.
2. Визначення цілей державного регулювання
Проект Наказу спрямований на виконання вимог Закону та врегулювання
порядку здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного
фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких
здійснює Мін’юст - нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань,
суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що
надають послуги в рамках трудових правовідносин) щодо додержання ними
вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
4.
5.
6.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей
Обраний спосіб - прийняття наказу Мін’юсту «Про затвердження
Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного
фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких
здійснює Міністерство юстиції України» є оптимальним способом досягнення
цілей державного регулювання, оскільки, розроблений з метою виконання
вимог статті 14 Закону. Альтернативних способів запропонованому проекту
Наказу немає.
Прийняття проекту Наказу врегулює механізм здійснення фінансового
моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне
регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Мін’юст у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
Проектом Наказу пропонується затвердити Положення про здійснення
фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Мін’юст (далі Положення).
В разі прийняття проекту Наказу, відповідно до Положення,
здійснюватимуть фінансовий моніторинг суб’єкти первинного фінансового
моніторингу,
повноваження щодо державного регулювання та нагляду за
діяльністю яких належить Мін’юсту .
Таким чином, дія Положення поширюватиметься на таких суб’єктів
первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, адвокатські бюро
та об’єднання, фізичних осіб – суб’єктів господарювання, що надають
юридичні послуги, юридичних осіб – суб’єктів господарювання, що надають
юридичні послуги.
Відповідно до Положення визначаються особливості призначення
працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, вимога
щодо затвердження його посадової інструкції, а також проходження
відповідного навчання.
Положенням встановлено вимогу розроблення правил та програми
проведення фінансового моніторингу. Визначено окремо зміст правил та
програми проведення фінансового моніторингу. Встановлено, що перелік
запобіжних заходів мають бути спрямовані на посилення ідентифікації клієнтів
до встановлення ділових відносин з особами або компаніями країн,
систематичне повідомлення про фінансові операції з клієнтами відповідних
країн, попередження представників не фінансового сектору про те, що
операції з фізичними або юридичними особами у відповідних країнах можуть
містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму.
Положенням передбачено особливості здійснення ідентифікації та
верифікація клієнта (представника клієнта) до/або під час встановлення ділових
відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених Законом), але до
проведення фінансової операції, а також вивчення фінансової діяльності та
перелічені заходи щодо проведення ідентифікації клієнта (особи) та вивчення
його фінансової діяльності.
Крім того Положенням встановлено підстави розроблення критеріїв
класифікації ризику клієнтів, а також заходів, що застосовуються до клієнтів з
підвищеним, високим ризиком.
Встановлено строк збереження суб’єктом (відокремленим підрозділом)
фінансового моніторингу документів щодо ідентифікації осіб, які є учасниками
фінансової операції, а також всієї документації про здійснення такої операції.
Окрім того, Положенням визначена процедура зупинення фінансових
операції, що включає підстави прийняття рішення про зупинення, строки
зупинення, інформування щодо зупинення.
Також визначені положення щодо підготовки персоналу суб’єкта
первинного фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і
способів досягнення цілей оцінюється як високий.
7.
5. Обґрунтування можливості досягнення результатів прийняття
запропонованого регуляторного акта
8.
Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта
відсутній.
Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових
матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.
Впровадження проекту Наказу надасть можливість належного виконання
вимог Закону та врегулювання порядку здійснення фінансового моніторингу
суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та
нагляд за діяльністю яких здійснює Мін’юст - нотаріусів, адвокатів,
адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають
юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових
правовідносин) щодо додержання ними вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
6.
Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного
акта
Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:
Об’єкт впливу
Держава
Витрати
Додаткових
витрат не
потребує
Вигоди
забезпечення сфери запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення
Громадяни
Дія акта не поширюється
Суб’єкти
господарювання,
які надають юридичні
послуги,
нотаріуси, адвокати,
адвокатські бюро та
об’єднання
Можливі
незначні
затрати часу
та коштів,
зокрема на
підготовку
документів
при
здійсненні
фінансового
моніторингу
врегулювання
порядку
здійснення
фінансового моніторингу суб’єктами
первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання та нагляд за
діяльністю яких здійснює Мін’юст нотаріусів, адвокатів,
адвокатських
бюро та об’єднань,
суб’єктів
господарювання,
що
надають
юридичні послуги (крім осіб, що
надають послуги в рамках трудових
правовідносин) щодо додержання ними
вимог
законодавства
у
сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження
зброї
масового
знищення.
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного
акта
Термін дії регуляторного акта необмежений, оскільки строк дії Закону,
на виконання якого розроблено цей регуляторний акт, необмежений у часі.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Показниками результативності регуляторного акта є належне виконання
суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів первинного
фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу з
основних положень регуляторного акта – високий, оскільки проект Наказу
розміщено на офіційному веб-сайті Мін’юсту.
Проект Наказу поширюється на суб’єктів первинного фінансового
моніторингу, регулювання та нагляд за якими здійснює Мін’юст.
Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових
матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами первинного
фінансового моніторингу, пов'язані з виконанням вимог регуляторного акта –
можливі незначні затрати часу та коштів, зокрема на виготовлення копій
документів.
Показниками результативності регуляторного акта є:
кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, на яких
поширюється дія регуляторного акта, що встали на відповідний облік;
кількість порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
допущених суб’єктами первинного фінансового моніторингу при здійсненні
фінансового моніторингу;
кількість виявлених суб’єктами первинного фінансового моніторингу
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть
бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.
9. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись
шляхом аналізу статистичних даних за показниками, визначеними у восьмому
розділі Аналізу регуляторного впливу.
Для визначення результативності цього регуляторного акта послідовно
буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.
Базове відстеження буде проведене після набрання чинності цього
регуляторного акта.
Повторне відстеження буде здійснено через півтора року після набрання
чинності регуляторного акта.
Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається
здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності цього акта.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством юстиції
України (01001 м. Київ, вул. Городецького, 13, тел./факс 044- 486-94-38).
Міністр юстиції України
Павло ПЕТРЕНКО
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа