close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

,тоIIАоФикАцI4fi _ IIдЕвЕнlп ЕАд АктнЕ А

код для вставкиСкачать
,тоIIАоФикАцI4fi _ IIдЕвЕнlп ЕАд
сТшТоЕодЕН Емднс п,ц 51.12.2014 год.
п
31-Ё.2013г-
вGъI,000
BGN,000
31.12-2014
Прпмжlшt
АктнЕ
Нсrшqrlщл I]rsTlIEи
мндIнни и оборупла*rе
I4MoT l.t, ЁьораяfенIля,
нкrнgи
Дълт.оФайни нсматсрrrмrдrr
Фrлrrянсови акtивц
цсIЕЕущI
Н*rч.]ёJ**р*""*
* дру*
_
_.__
*одr*
4з 010
45 691
t192
7792
6 2zб
А-!щЕrрсддрЕЕгЕrвфЕ:,,
5в)уэ
обIцо нетеlсущв дIЁЕЕЕп
109 251
9 705
58
2л
1I5 411
Теrсущш шсгцв!I
Мптерпапrrи запас!I
Т*пуrц*, търтодФrя и
дЕIfu
взеlr,tднtlя
Пари.п.ш федства
? 4эб
ts
79?
45 467
20
м4
1
Общотек5rш aIEEEE
21з
49 116
Сyм* жа аЁIаЕi
пАсиЕ
548
s0
158 367
145 595
BGNt000
BGNl000
собgrтецка.щrад
освовец
Реттлсlр
ЕlIIптЕд
lлдl ar.I
ш}
кл,Iитвл
Ревервп
Финдпсов рЁзултдт
Натрупавr псчалби,/sагфи
19 842
10
27
_
Печааба/заrуба за подцlата
ББ
(1 101)
46 256
gгекчщи d}инД{сФЁя пsеидЕ
Нgгскутrп+ търт,ФЕскк и дФугЕ задъАжсния
Пасrrзи по ФтсрачЁнц дfflъци
19
и2
19 842
27 520
5 141
q.Jq
ý 1з5
(6 ?э6)
Собgrвсп*ам*.r
|-l
842
9
1t
1и
4 616
52 503
1
1з
74
IIerHcyr.T- ЕдсЕвп
Е5t
з9 5Е4
71 5?+
5?,67з
39
Т*Jщпа+вп
'I'rsгlр* tъРговски и ДРуги ]lа1lъJt7rсцJия
!дrгьтm
sадъдкеЕIля
I+
1ý
51
Эддаrжешл reъд Есрсоцrrм
16
з{Б
(}тсрочеrш з*дължеrtия
77
эл
з88
722Ез
5з 508
Тtryrrт- пасЕЕЕ
tfьдд персоIIаJIд
I58 з67
съсн-вrлтец
БЕртА
Заверпл Gъrл.дош*дi
милкА
и5
595
"ТОIIАОФI,Ш;ШТИЯ - IIЛЕВЕН" ЕАД
отtшт ЗА ВсЕоЕшАтнI:tя АохоА
за пGрЁцАд OLO1JL!2.ДI14 год.
2014п
2013г.
Прзtжввс
БGгflкl0
вGI\I,O0t}
18
81 655
87 209
76 z72
76 862
545
15
Стодш
1з
8 878
ДFуlw
4 825
1 45+
64
24з
81 719
87 45?
20
76 878
7+ 075
?1
6? 058
60 366
22
2 000
1 898
4 584
Пзжом
IIсrнв rруходп tт пllоlЖбП
Проаутчиа
Услугrл
tlрлжоллI
фннднсовн
19
Общо прlliЁодIl
Pa-TxoATr
FезхолЕ
п о лfiл€.нoмlErEleclЁ'Ir
еJtемеrлг}r
Изпсrлsяltнл сурФвrrни, матЕрЕдлrjr
Разходп за
въЕщи
Iд
кошс}ъ{дтЕвЕ
уЕлугЕ
Разхоли за дмоIlтrf,rlщЕIr
?3
41,9,|
Раstю^и за ýдплдти Е осягурсвм Еа IIерсоЕirлд
24
2 996
Обезшетrка IJа лItтпвЕI
25
30
65
Друrо разхоАд
26
5 597
4 111
6 J4{t
5 4z2
6 662
5 906
Сулtм с юректвл,ев хвра.ftтер
Баrадсова стойцоgr' на пIюдilдени
аЁ
гиFн фе* rтролуктцня)
Z7
Разходд кiшIfтадц:tирадд Ё ЁlойЁоЁI:rн нд *кfffвх,I
Обцо разход| без разr*олп за лsЕъцп
Печалбg/загчба
(484)
5 414
2 814
88 635
82 з11
fбибl
преlш рд.Еходд зд ддЕъцп
в zач.Реqrлzzr аr лрдлffiя ла дълltцжЁнп
РявхрладляЕъry
(з19)
4о
ф
|Рпнансовн рЁtэхом
эи5
5141
дfi:r:ЕЕдI
(цs0t
52Б
446
-68Ф
79
4 616
съетавптел:
Заверпл
мI,IдкА
,,тогIl\о
продължв-тмвrrд-отчЕт^
ПЕРРIОМ
зА всЕоБхвАтния
01-01,-Зl,rе2014
_ _
доЕод зА
r"
2014г.
ЕGI\tr'ш0
!,руr
всеоdхвлтен дохол/лруlн
20Lt
r
BGъIi000
асюбмдruа
заrуба
Компонснтfi, конто Ес
ýе
рекдlll:нфвч*цtат в
печалбп нли заrуби
ПpeorreHrta на задълженилтЕ по плiшове с
дефш*ир*tш
Аохоли
лОруг всеобхЕ дтЕЕ, дохол,/лlry.,t ьсеобrrватпа
*аryба за подпЕатдrЁёто
ОЁщо рсеоБхдатед
Преяс-гал.rпlщ
ивА}I Ат.
Съставгrcд;
БЕртА
Зашерил gDгд-дрКддА:
<rт
дflкъЦП
iд l1DNЕдтg
(11)
(1ф_________
(19)
I,тоIIлоФикАIIIrя - IIлЕЕЕнtt Едд
отЧЕТ зА IIАЕиЧния потФк кьм 3LЁ.2014г.
n
20lJг.
вGN,000
вGN,O{ю
?40
104 501
30.121014
ПарпЙh
потФцtr от оператЕЕпа дейвоег
Постt пления оr клиеЁт!t
6+
(51 05э)
IЬдщаяr.rя на доставчици
Г[лдщшлпя на пеFqёнмд и зд социsлFIо осIfiп)яЕанё
(2 161)
(3 091)
(2ээ)
(1 10з)
I]Iлдтени корfiорflтЁпIпt дш,гьцЕ
Ддyгп цлшrтднияt ЕЁтно
Нетш
цfilsцIt оfr
потцЕ от ЕпЕееtяцtrонllд
Покуrrшл пп дълто4lаЁrгти аггнвя
ДриНеrrэ
парrшп
10 б27
(1 479)
_.ц.э94) .
rr,rащд*ия (HeTrro)
(?
срGдgIвf,
7сз)
Пяритятл поrЕцЕ от фпддgоrа лейпоgт
Постъплсmя по полJнЁнп зfемfl
цдрпщ
(з0)
iрsлс:lЕЕ пЕцоrЕЕ*fiIr rrь* фявавсоцяц дс,fuост
5? ?61
(zп4't
з#,z
ежьшадяптп ва 1
1?.в
3aBeP*rt
(59lдl)
(1 172)
665
милкА
(12 446)
(46 674)
(9 518)
Нстпо 1rвсличеlrffё (цщлsпечяе) па парпшптв срtдёЕЕа l| fi*tr}цlrцЕте
Съqавктел;
_t*-4)
l9 0Е5
47 1BL
Плащання пФ тrФл}r,{Ённ здемJд
Ппрrrтни гютоцн 9а п{lтЕ.ся$анё м зOд,ъл}кеция по фпнансов лизинт
ГIм,rвнн тfrксп п д{хЕи Еърtу заёми
Нgrq
(Е0 э98)
и8
l,топлоФикАция - IIдЕвEHr, ЕАд
отЧЕт зА соБсТВЕНкя кАIIитАлкь}r 31.12.20t4
Фвgiалсов
осаавен
ffiIIэпад
lrcctJlIET
отмЕЕilп-l'
iтдлaдJf
BGNl000
Сдцдовнtчмоltх"д%
19
шя
1!l
и2
BGNr000
Леледл от
досJlе.лэаllт
Е оqсЕкЕ
BGNt000
год.
Петыбв/
Общт
раrflпаЕ
BGNl0ol}
16
!02
t 984
16
202
1
Друg
jпезЁрдЕ
ваtубя
IЁлftr
т
О6'що
сrбсrrеr
fiflллIал
Irервод
ЕGN,000
вGN,000
BGNlOD0
4 616
Проvеrпr в ндчалIIЕтЕ саJtдд, порадJiI прсm{iЕна Е
,слlетоводIlаtв
,roiJ{T}fцal феЕпiд I! др,
Са.цдо сдqд шро!децн а
счег. ЕолЕтцIЁ4 п гЕецIfiхл
.{Ie s,а,Lба /эа ryба за перхода
_
gs rесмба
в собстт'еlrяяftалЕЕЕr,
АруЕд оltlетЕпf,
CoбcrTeH rдIIЕтад rьш
МИЛКА КОСТО
9s4
9 334
19
ш2
{6)
51з5
4616
(6 fut6)
(1616)
4 616
Р*злре.4аrешrе
Заверил Ёьглдок]rа"4;
s25
52ý03
{6д16)
(5l
LбLп
1 98+
9 11{
{6 2t6}
{6 15б
-
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа