close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Культура як предмет
дослідження кроскультурної психології
Визначення


1914 – культура – це комплекс,
який включає в себе знання,
вірування, мистецтво, мораль,
закони, звички та інші
характеристики людини як члена
суспільства.
(Енциклопедія Британіка)
Визначення


1961 – культура – це результат
розвитку при допомозі освіти,
дисципліни та ін., це
вдосконалення моральної та
інтелектуальної природи людини.
(Вебстеровський енциклопедичний
словник)
Визначення


2000 – Культура – це історично
визначений рівень розвитку
суспільства, творчих сил та
здібностей людини, виражений в
типах і формах організації
життєдіяльності людей, в їх
взаємовідносинах, а також у
створюваних ними матеріальних і
духовних цінностях.
(Великий енциклопедичний
словник)
Визначення


У вузькому сенсі слова КУЛЬТУРА –
це цивілізація, її мистецтва, науки,
система освіти.
В більш широкому – це колективне
програмування людської свідомості.
програмування


Яким чином відбувається це
програмування?
Людина як індивідуум и як член
групи (сім’ї, організації, нації) існує
в культурному середовищі, що
постійно змінюється, що є
результатом взаємодії багатьох
факторів (успадкованих та
набутих):
програмування







мови (вербальної та невербальної)
соціальних організацій (клас, сім’я,
фірми, компанії)
юридичних інститутів та законів
політичних та релігійних систем
економічних утворювань
технологічної та матеріальної культури
системи цінностей і переконань даного
суспільства.
культура


Під впливом культурного середовища
формується ідентичність як окремо
взятої людини, так і цілих спільнот.
Але культура – це ще й загальні фонові
знання (наприклад, національні, етнічні,
релігійні), які базуються на спільній
мові, стилі спілкування, звичках,
переконаннях, установках та цінностях.
Спільне і відмінне


Що є спільного та відмінного в
різних культурах?
Ті, хто говорить: “Ми всі однакові,
тому що ми всі люди”, заперечують
роль культури у формуванні
індивідуальних розбіжностей людей
і народів.
Спільне і відмінне

Ті, хто говорить: “Мі настільки
різні, що повинні бути
роз’єднаними”, створюють штучні
бар’єри в комунікації людей та
відмовляються визнавати ті
універсалії, які дійсно властиві всім
людям, незалежно від їх
культурної, расової, національної,
політичної та релігійної належності.
Спільне і відмінне

Отже, важливо навчитися
розрізняти культурно-детерміновані
аспекти поведінки людини від
індивідуально-обумовлених.
Система факторів за Йонкергоу

Ось як уявляє собі систему
факторів, що програмують
свідомість людини, нідерландський
крос-культурний психолог Ф.
Йонкергоу:


Культура базується на біологічній
природі людини, яка відповідає за
універсалії, властиві практично всім
національним культурам.
В той же час в культурі присутні ті
аспекти, які людина опановує або
які створює в процесі трудової
діяльності в соціумі.
програмування

Отже, особистість як носій
культури поєднуючи в собі як
успадковані, так і надбані
властивості, є результатом
біологічного та соціального
програмування, тобто на поведінку
і свідомість людини діють три групи
факторів:



біологічні (універсальні)
соціальні (культурно-обумовлені)
особистісні.
“Об’єктна” і “суб’єктна” культура


“Об’єктна” культура – це та, яка
стосується мистецтва, музики,
літератури, національної кухні та одежі,
а також різних соціальних, економічних,
політичних та мовних систем.
Це лише “надводна” частина айсбергу.
Розуміння “об’єктної” культури дає
знання про неї, але не формує
культурної компетенції, необхідної для
міжнаціонального спілкування.

“Під водою” знаходяться
неформальні і часто приховані
форми людських стосунків, вплив
яких на людину набагато
сильніший, ніж вплив складників
“об’єктної культури”.

Отже, труднощі крос-культурного
спілкування обумовлені, перш за
все, розбіжностями в “суб’єктній”
культурі, яка відображена в
підсвідомості людини.





Підсвідомість включає
знання, що людина отримує у відчуттях
(смак, слух, зір, дотик), в емоціях
(любов, страх, сексуальність, агресія)
невербальну, просторово-візуальну
інформацію про оточуюче середовище
культурні цінності і норми
все те, що відноситься до душі,
творчості, інтуїції, інсайту.
Функції культури


Функції культури – це сукупність
ролей, які виконує культура по
відношенню до спільнот людей, це
– сукупність способів здійснення
колективної життєдіяльності людей.
Всі функції культури є соціальними,
тобто забезпечують саме
колективну життєдіяльність.
Функції культури


забезпечення соціальної
інтеграції людей
Забезпечення форм інтегрованого
існування спільнот людей, таких
як організація людей у їх суспільній
діяльності (племена, етноси, нації,
виробничі та інші колективи,
спеціальності, професії, общини,
секти тощо)

Забезпечення основних засобів сумісної
життєдіяльності людей: культура
демографічного та соціального
відтворення членів суспільства (існує
через вироблені норми сексуальних
відношень, шлюбно-родинних
обов’язків, стандартів фізичного
розвитку, охорони репродуктивних
можливостей людини, а також
виховання, освіта, традиції тощо).

Культура адаптації спільнот до
природних та історичних умов
проживання (забезпечення
харчуванням, житлом, теплом,
охороною здоров’я, безпекою
суспільства).

Культура розвитку штучного
матеріально-просторового
середовища проживання спільнот
та забезпечення їх соціальними
благами (створення територіальної
інфраструктури зони проживання,
транспортних комунікацій,
енергозабезпечення, засобів
виробництва тощо).

Культура власності, влади і
соціальної престижності
(пов’язана з розвитком технологій,
засобів надбання багатства,
формування ієрархії соціальних
статусів: титули, регалії, престижні
зразки одежі, прикрас, стилістики
поведінки, етикету)

Культура пізнання та кумуляція
соціально значимих знань,
уявлень і досвіду (наука, релігія,
містика, езотерика, філософія,
народна мудрість, мистецтво,
метафоричність мислення і
суджень, ігрові форми поведінки)

Культура комунікації та обміну
інформацією і соціальним
досвідом між людьми (формування
понять, слів, знаків, символів, мов,
мови тіла,систем фіксації інформації
в графічній, звуковій, візуальній
або інших формах, архіви,
бібліотеки, банки даних тощо)

Культура фізичної і психічної
реабілітації та релаксації людини
(охорона здоровя, особиста гігієна,
традиції кулінарії, соціальні норми
відпочинку, системи вихідних,
відпусток, система інститутів
організованого відпочинку,
ігрового та інтелектуального
відпочинку тощо)
Роль культури в сучасному світі

Культура змінює оточуюче
середовище, суспільство, побут
людей, отже вона є невичерпним
джерелом нововведень.

У ХХ столітті відбувся розрив між
соціальним і культурним циклами. Темпи
культурних перемін стали значно
швидшими. В минулому соціальний цикл
був коротше за культурний. Людина,
народжуючись, заставала певну
структуру культурних цінностей, яка не
змінювалась протягом століть,
регулюючи життя декількох поколінь.
Зараз протягом одного життя минають
декілька культурних епох.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа