close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОДЕСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
ЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ODESSA
STATE
ENVIRONMENTAL
UNIVERSITY
проф. Польовий А.М.
"Наукове
обґрунтування
ресурсозберігаючої
екологічно чистої технології
вирощування
зрошуваних
сільськогосподарських
культур з врахуванням впливу
метеорологічних
умов,
спрямованої на отримання
стабільних
та
екологічно
чистих урожаїв"
"The
scientific
substantiation
savingsresources
non-polluting
technology of cultivation of
irrigated agricultural crops in
view of influence of the
meteorological
conditions,
directed on reception of stable
and non-polluting crops "
На основі математичного моделювання продуційного
процесу рослин розроблені методи кількісної оцінки
втрат урожаю зрошуваних культур при неврахуванні
погодних умов при визначенні термінів та норм
вегетаційних поливів, оптимальних строків і норм
основного, припосівного внесення добрив та строків і
доз підживлення мінеральними добривами.
Розроблені моделі формування урожайності зрошуваних
культур,
які
дозволяють
отримувати
оцінки
антропогенного забруднення ґрунтів за рахунок
внесення мінеральних добрив, фітомеліорантів та
застосування
хімічних засобів
захисту
рослин.
Пропонуються моделі, які дозволяють в залежності від
забруднення ґрунтів та метеорологічних умов надати
кількісну оцінку вмісту токсичних важких металів, в
першу чергу найбільш токсичних, таких як кадмій, ртуть,
свинець в урожаї зрошуваних сільськогосподарських
культур
Врахування погодних умов при вирощуванні зрошуваних
культур за допомогою ресурсозберігаючої екологічно
чистої
технології вирощування дозволить повисити
рівень урожайності на 25-30 % при скороченні в окремі
роки витрат води для зрошування на 30-35 % і економії
запасів мінеральних добрив на 20-30 %. Останнє
приведе до зменшення накопичення канцерогенних
речовин у ґрунті та покращення екологічної чистоти
урожаїв.
On the basis of mathematical modelling production
process of plants the methods are developed, allowing
to receive quantitative estimations of losses of a crop
of irrigated cultures at not the account of weather
conditions at definition of terms and norms vegetative
поливов, optimum terms and norms of entering of the
basic, preseeding application of fertilizers and terms
and dozes of top dressing by mineral fertilizers.
The developed models of formation of productivity of
irrigated cultures allow to receive estimations of
anthropogenous pollution почв due to entering mineral
fertilizers, phytomeliorants and applications of
chemical means of protection of plants. The models
allowing depending on pollution
почв and
meteorological conditions to state a quantitative
estimation of the contents of toxic heavy metals, first of
all the most toxic, such as cadmium, mercury, lead, in
a crop of irrigated agricultural crops are offered.
The account of weather conditions at cultivation of
irrigated cultures with the help savings-resources will
allow non-polluting technology of cultivation rise a level
of productivity on 25-30 % at reduction in separate
years of charges of water for an irrigation on 30-35 %
and economy of stocks of mineral fertilizers on 20-30
%. The last will lead to to reduction of accumulation of
cancerogenic substances in ground and to
improvement of ecological cleanliness of crops.
Блок-схема моделі формування урожаю зрошуваних сільськогосподарських культур
The block diagram of model of formation of a crop of irrigated cultures agricultural
Блок вхідної інформації
The block of the entrance information
Блок радіаційно-теплового режиму
The block of radiating and thermal regime
Блок фотосинтезу
The block of
photosynthesis
Блок
водного режиму
The block of a water regime
Блок дихання і старіння рослин
The block of respiration and
ageing of plants
Блок
осолонцювання
The block saline-alkali
Фонд вільних вуглеводів
Fund of free carbohydrates
Маса листя: функціонуючого,
пожовклого, відмерлого
Weight leaves: functioning, yellowed,
dying off
Репродуктивні органи:
функціонуючі, дозріваючі
Reproductive bodies: functioning, ripening
Блок
засолення
The block salinization
Блок накопичення важких металів
The block of accumulation of heavy
metals
Фонд вільного азоту
Fund of free nitrogen
Блок росту - The block of growth
потреба органів рослини
увуглеводах та азоті
Requirement of plants for
carbohydrates and nitrogen
Блок формування
площі листя
The block of formation of the
area of leaves
Блок мінерального
живлення
The block of a mineral feed
Маса зерна
Weight of a grain
ріст діленням та
розтягненням
Growth by division and growth
by a stretching
Маса стебел:
зелених, пожовклих
Weight of stalks: green, faded
Вміст білка у зерні
The contents of protein in a
grain
Маса коріння:
функціонуючого, відмерлого
Weight of roots: functioning, mortmass
Вміст важких металів у зерні
The contents of heavy metals in a
grain
Оцінка зміни кількості, якості та екологічної чистоти урожаю зрошуваної озимої пшениці
в різні за умовами зволоження роки
Estimation of change of quantity, quality and ecological purity of a crop of an irrigated winter
wheat in various on conditions of humidifying years
Ефективність взаємодії зрошення та внесення добрив в залежності від
вологості ґрунту перед поливом
Efficiency of interaction of an irrigation and application of fertilizers depending
on soil moisture before watering
Оцінка зміни рівня урожайності сільськогосподарських культур при різних
нормах зрошення та різній якості зрошуваних вод
Estimation of change of a level of productivity of agricultural crops at various
norms of an irrigation and various quality of irrigating waters
Урожайність озимої пшениці в залежності від змінної вологості ґрунту
Productivity of a winter wheat depending on variable humidifying ground
Вологість ґрунту , % НВ – Humidity of ground, % FC
Урожай, %
Yield, %
Відношення
зерно:
солома
The relation a
grain:
straw
Початок
вегетації
The beginning
of
vegetation
Фаза інтенсивного
росту
The phase started
intensive growth
Колосіння
Earing
Молочна
стиглість
Milky ripeness
70
70
70
70
100
0.55
40
40
40
40
71.3
0.57
70
40
70
70
67.7
0.46
70
70
40
70
83.8
0.51
70
70
70
40
87.1
0.49
Кількість і якість урожаю озимої пшениці в залежності від термінів внесення
добрив
Quantity and quality of a crop of a winter wheat depending on terms of application
of fertilizers
Терміни внесення добрив – Terms of application of fertilizers
Осінь
Autumn
Рання
весна
Early
spring
Фаза інтенсивного
росту
The phase started
intensive growth
Фаза колосіння
Phase earing
Урожай, т/га
Yield, t/ha
Вміст білка у
зерні, %
The contents of
protein, %
P90 K30
–
–
–
2.87
12.0
N90 P90 K30
–
–
–
4.95
11.4
N195 P90 K30
–
–
–
6.22
14.0
N90 P90 K30
N105
–
–
7.11
14.7
N90 P90 K30
–
N105
–
7.58
16.0
N90 P90 K30
–
N75
N30
7.48
15.5
N60 P90 K30
N30
N75
N30
7.49
13.3
Ресурси вологи та урожайність озимої пшениці в різні за зволоженням роки
Resources of a moisture and productivity of a winter wheat in different on
conditions of humidifying years
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа