close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Етнічність
Етнічність
У англійців є прислів’я: “It takes all sorts
to make a world” (світ складається з
різних людей).
 Важко уявити собі етнічну
різноманітність людства, строкату
суміш культур, мов та етносів.
 “Ми” в етнічному змісті існує лише
тому, що є “вони”, не схожі на нас.

Етнічність


В ХХІ столітті роль етнічності не
зменшується, а зростає, а етнічна свідомість
стає більш значимою політичною силою
(У. Коннор).
Розвиток людської цивілізації стимулює
зростання етнічної свідомості. Було
встановлено, що етнічна свідомість і етнічний
інтерес – це перемінні історичні величини, які
не можна викорінити з історичного контексту,
які знаходяться під впливом соціальних сил і
конкретних дій людей.
Етнічність
При цьому етнічні кордони мають
рухомий, соціально обумовлений
характер.
 На думку деяких дослідників, етнічні
кордони є базисом для формування
етнічної ідентичності.
 Етнос як соціальна група існує завдяки
існуванню об’єктивної можливості
“розпізнавання” цієї групи серед інших.

Етнічність
Проблеми етнічних кордонів вперше у
вітчизняній етнології були порушені
П. Кушнером, який, посилаючись на
праці чеського етнографа Л. Нідерле,
визначав етнічний кордон як кордон
області, щільно заселеної тим чи іншим
народом.
Етнічність
Головною ознакою його визначення є
мова та інші властивості етносу, які
визначають його суть. Кушнер говорить,
що етнос не існує поза часом і
простором, етнос є історичним,
мобільним, гнучким.
 Представники етносу постійно
вступають в контакти з представниками
інших народів, що також обумовлює
етногенез і етнічні кордони.

Етнічність

В 1969 році норвезький антрополог
Ф. Барт стверджував, що так звані “етнічні
кордони” існують лише завдяки
універсальній тенденції розділяти світ на
“своїх” і “чужих” на основі етнічної
належності.
Етнічність

Термін “етнічність” почав широко вживатись
в 70-х роках ХХ ст. До того його визначення
неможливо було знайти ані в підручниках, ані
в довідкових виданнях. Пізніше, в результаті
геополітичної ситуації, яка постійно
змінюється в країнах постколоніального світу,
та внаслідок політичної активізації етнічних
меншин в промислово розвинених країнах,
цьому терміну стали приділяти більше уваги.
Етнічність
Виникли різні підходи до пояснення
етнічності, що вивчають природу
соціальних і політичних змін, механізми
міжетнічної взаємодії, природу
міжетнічних конфліктів тощо.
 Наразі приділяється увага вивченню
таких категорій, як нація та її етнічні
фрагменти, транснаціональні культури,
етнічність і націоналізм.

Етнічність

Особливу увагу привертає феномен
етнічної ідентичності, активно
обговорюється її походження, а також
характер компонентів, що складають
специфіку саме етнічної ідентичності.
Структура етнічної ідентичності
Найповнішу характеристику етнічної
ідентичності можна знайти в роботах
М. Баррета, який виділив два її
основних блоки:
 когнітивний
 афективний

Когнітивний блок етнічності
До когнітивного блоку входять
наступні елементи:
 Знання про існування національної
групи. Для того, щоб відчути власну
ідентичність, індивіду потрібно
усвідомлення факту існування людей,
об’єднаних за національною ознакою.

Когнітивний блок етнічності

Категорізація себе як члена
національної групи. Знаючи, що існує
національна група, людині важливо
усвідомлювати свою належність до неї,
тобто категоризувати себе як члена
даної національної групи.
Когнітивний блок етнічності

Знання про національну територію.
Когнітивний блок етнічності

Знання про національні емблеми,
символи, інститути, звички,
традиції, історичні події та історичні
фігури, які символічно репрезентують
націю.
Перераховані фігури і символи не
залишаються незмінними, вони
змінюються в залежності від
історичного і соціально-культурного
контексту.
Когнітивний блок етнічності

Віра в спільне походження та спільну
спорідненість членів національної
групи. За наявності уявлень про
спільних предків національна спільнота
сприймається не тільки як така, що
пов’язана єдністю культури, мови тощо,
а й “голосом крові”.
Когнітивний блок етнічності

Віра в те, що існують типові
характеристики представників будьякої національної групи: національні
риси і національні стереотипи. Сюди
ж входить і віра в існування
особливостей національного характеру.
Когнітивний блок етнічності

Віра в тісний взаємозв’язок індивіда і
національної групи: помітний ступінь
подібності себе і національного типу.
Для встановлення ступеню такої
подібності, необхідна наявність
національного аутостереотипу.
Афективний блок етнічності
До афективного блоку входять наступні
елементи:
 Суб’єктивна актуальність
національної ідентичності.

Афективний блок етнічності

Ступінь прихильності до
національної ідентичності:
готовність відмовитись від неї і те
значення, яке надається членству в
даній національній групі.
Афективний блок етнічності

Відчуття належності до
національної групи.
Афективний блок етнічності

Ступінь прихильності і почуттів по
відношенню до національної
території.
Афективний блок етнічності

Соціальні відчуття національної
гордості, національного сорому,
національної провини тощо.
Афективний блок етнічності

Національна самоповага.
Етнічна самосвідомість

З поняттям етнічності тісно пов’язане
поняття етнічної самосвідомості, під
яким розуміють відносно сталу систему
усвідомлених уявлень і оцінок існуючих
етнодиференціюючих та
етноінтегруючих ознак етнічної
спільноти, тобто особливості
етнокультурного середовища.
Етнічна самосвідомість
Етнічна свідомість базується на
етнічній ідентичності.
 Ідентичність – психологічне уявлення
людини про своє Я, яке
характеризується суб’єктивним
відчуттям своєї індивідуальної
самототожності і цілісності (соціальний
статус, вік, стать, роль, норма, група,
культура, етнос тощо)

Ідентичність
В соціальних науках розрізняють
 соціальну ідентичність (соціальний
статус),
 культурну ідентичність (ототожнення
себе із культурною традицією),
 групову ідентичність (належність до
тієї чи іншої спільноти або групи)

Ідентичність
Етнічний образ
Етнічна самосвідомість (стереотипи, упередження,
ціннісні орієнтації )
Ядро
Етнічна ідентичність
Ідентичність
Отже, етнічний образ виникає в
етнічному самоусвідомленні і має
безпосереднє відношення до етнічної
ідентичності, що становить ядро цього
самоусвідомлення.
 Етнічний образ включає в себе
установки або стереотипи наших
етнічних уявлень про себе та інших
членів певного етносу, ціннісні
орієнтації та психологічні універсалії

Ідентичність

Етнічний образ включає в себе
установки або стереотипи наших
етнічних уявлень про себе та інших
членів певного етносу, ціннісні
орієнтації та психологічні універсалії,
що відрізняють homo sapience від інших
живих істот.
Ідентичність

Отже, під етнічною ідентичністю
розуміють результат процесу ємоційнокогнітивного самоототожнення суб’єкта
зі своєю етнічною групою, що
виражається у відчутті спільності з
членами цієї групи та сприйнятті її
основних характеристик як цінності.
Ідентичність
Існує три основних підходи до
розуміння етнічності:
 примордіалістський
 інструменталістський
 конструктивістський

Текст
Текст
Текст
Текс
т
Текс
т
Текс
т
Текст
Текст
Текст
Підходи
Примордіалістський (первинний,
первісний) (рус. - изначальный) –
домінував до 60-70 років ХХ століття.
Прихильники цього підходу розуміють
етнічність як об’єктивну даність,
первісну константу історії людства.
 До того як індивід стає членом
суспільства або нації, він володіє
відчуттям спільного походження,
тотожності або близькості до своїх.

Підходи (примордіалістський)

Усвідомлення групової належності
закладено в генетичному коді і є
продуктом ранньої людської еволюції,
коли здатність розпізнавати членів
спорідненої групи була необхідна для
виживання.
Підходи (конструктивістський)

Прихильники цього підходу
розглядають етнос як спільноту людей,
що поділяють уявлення про схожі риси
культури. Ці уявлення є результатом
зусиль еліт, етнічної інтелігенції,
направлених на формування етнічної
спільноти.
Підходи (інструменталістський)

Інструменталістський підхід розглядає
етнічність як засіб задоволення потреб в
подоланні відчуження, характерного для
сучасного суспільства масової культури,
споживацьких цінностей і прагматизму,
як шлях вирішення будь-яких
психологічних проблем.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа