close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КРОС-КУЛЬТУРНА
ПСИХОЛОГІЯ
ККП 1
• Предметом крос-культурної психології є
поведінка людини в контексті культури.
• Наша увага акцентується на двох
основних аспектах: описанні
різноманітності поведінки людей в світі
та спробі пов’язати індивідуальну
поведінку з культурним оточенням.
ККП (визначення)
• “Крос-культурне дослідження в
психології – це точне, систематичне
порівняння психологічних перемінних в
різних культурних умовах, з метою
визначення причин та умов
різноманітної поведінки”.
(Екенсбергер, 1972)
ККП (визначення)
• “ККП зосереджується на емпіричному
дослідження представників
різноманітних культурних груп з різним
досвідом, який приводить до
передбачуваних і важливих
розбіжностей в поведінці. У більшості
таких досліджень групи, що вивчаються,
говорять різними мовами та належать
до різних політичних систем”. (Бріслін,
Лоннер, Торндайк, 1973)
ККП (визначення)
• “Метою ККП є порівняльне вивчення
того, як культура і психіка доповнюють
одна одну”.
• (Шведер &Саліван, 1993)
ККП (визначення)
• “ККП – це вивчення ролі культури в
духовному житті людей”.
• (Коул, 1996)
ККП 2
• Всі ці різноманітні визначення ККП
базувались на терміні “культура”.
• Культура може визначатись як “спосіб
життя, спільний для групи людей”.
ККП
• Але деякі інші аспекти залишились поза
увагою цих визначень, а саме ті, що
стосуються не лише різноманітности,
а й одноманітності, а також того, що
може бути універсальним в
психологічному відношенні для усіх
людей.
КПП
• Визначення Д.Беррі, А.Пуртінга, М.Сигала та
П.Дасена:
• “ККП – це наука про схожість та розбіжності в
індивідуальному психологічному
функціонуванні в різних культурних та
етнокультурних групах, про
взаємовідношення між психологічними та
соціокультурними, екологічними та
біологічними перемінними, а також про
можливі зміни цих перемінних”.
КПП (задачі)
• ККП вивчає:
• схожості та розбіжності в психології
індивідів, що належать до різних культурних
та етнічних груп;
• зв’язки психологічних розбіжностей із
соціокультурними, екологічними та
біологічними особливостями;
• сучасні зміни цих розбіжностей.
• Фокус робиться на вивченні того в поведінці
людини, що залишається універсальним, не
дивлячись на розбіжності в культурі.
Мета ККП
• 1. “Переніс та перевірка” – психологічні
теорії та факти, отримані в одній
культурі, перевіряються в іншій. Саме
таким чином вивчались етнопсихологічні
характеристики.
• 2. Дослідження інших культур з метою
вивчення етнопсихологічних
характеристик, яких бракує в культурі
дослідника.
Мета ККП
• 3. Інтегрування даних, отриманих в
різних культурах, з метою створення
універсальної психології, валідної для
більшої кількості культур, створення
метатеорій високого філософського
рівня.
Мета ККП
• Отже, у відповідності з вищесказаним,
психологія міжкультурних розбіжностей
визначається таким чином:
• ПМР – це вивчення розбіжностей в
психології індивідів, що належать до
різних культурних та етнічних груп.
ПМК
• Міжкультурні розбіжності важливо вивчати за
таких причин:
• 1. МКР дозволяють чіткіше усвідомити
особливості своєї культури;
• 2. знання МКР дозволяє ефективніше
взаємодіяти з представниками іншої культури;
• 3. знання МКР уможливлює запобігання
міжетнічної напруженості та допомагає в
ситуаціях етнічних конфліктів.
Тезаурус наукових категорій ПМР
•
•
•
•
Культура
Етнічна ідентичність (етнічність)
Етноцентризм
Етнічна толерантність (інтолерантність)
Тезаурус
• До наукових категорій належать такі
поняття, як
• Ментальність та менталітет
(національний, індивідуальний)
• раса, етнос, нація, імперія, цивілізація,
народ.
Поняття менталітету
• Вперше термін “менталітет” було вжито
американським письменником
Р.Емерсоном у 1882р.
• Подальший розвиток надали Декарт,
Кант.
• К. Юнг обґрунтував близьке поняття
“архетип”.
Менталітет
• Французькі філософи М.Блондель та
Ж.Гофре вважають, що ментальність –
це сукупність образів та уявлень, якою
керуються в своїй поведінці члени
соціальної групи і в котрій виражено їх
розуміння світу в цілому та власного
місця в ньому.
Менталітет
• Розрізняють
• Національний менталітет – своєрідне
бачення особистістю оточуючого світу
та специфіка реагування особистості на
цей світ, що детермінується
економічними та політичними умовами в
історичному аспекті (І.Г.Дубов)
Менталітет
• Індивідуальний менталітет –
привласнені специфічні засоби
сприйняття та особливості “світу думок
та уявлень”, що виражаються в
специфічних для даної спільноти
формах поведінки та видах діяльності.
Менталітет
•
•
•
•
•
До структури менталітету входять:
система архетипів та домінуючі потреби;
знання, вірування, стилі мислення;
оцінка, норми, умонастрій;
форми і способи поведінки.
Менталітет
• Менталітет проявляється в стереотипах
поведінки та прийняття рішень,
традиціях, звичках тощо.
Раса
• Раса – сукупність наслідкових
природних характеристик.
• Поняття виникло в Західній Європі в 1819 ст. виключно як біологічна категорія.
• Наразі підлягає критиці з двох причин:
Раса
• Існування між людськими популяціями
змішувань, відсутність фіксованих
кордонів між расами.
• Існування значно більших варіацій в
самій “расовій групі”, ніж між групами.
Етнос
• Більш важливим для нас є поняття етносу.
• “Етнос – це стійка сукупність людей, що
склалась на певній території та
характеризується спільними, відносно
стабільними особливостями культури
(включаючи мову) та психіки, а також
усвідомленням своєї єдності та відмінності від
усіх інших утворень (самосвідомість),
фіксованих в самоназві (етнонімі)”.
(Ю.В.Бромлей)
Етнос
• Франк відмічає, що етнос – це
природне, соборне утворення. Етнос
не потребує державності, оскільки він
базується не на штучно
сконструйованих юридичних нормах, а
на самобутніх звичках, що склались
стихійно, та притаманних даній спільноті
підсвідомих уявленнях – архетипах.
Нація
• “Нація – це сукупність людей, що
говорять на одній або спорідненій мові;
що мають, як правило, спільне етнічне
походження та поєднані спільними
політичними інститутами. Це політична
єдність, яка прагне до незалежності на
основі ідей ствердження національної
культури та необхідності її захисту з
боку держави”.
Нація
• Основна ознака нації – це наявність
“національної ідеї”, ідеального зразка,
критично відрефлексованого і здатного
мобілізувати членів спільноти до
спільних дій, до подвигу.
• Інша ознака – нація по своїй природі
поліетнічна, або точніше – надетнічна.
Нація потребує державного та
юридично-правового оформлення.
Нація
• Третя ознака нації – наявність
поліфонічної культури, яка претендує на
світову значимість.
Нація
• Нація знаходиться між етносом та
імперією. На відзнаку від етносу нація
формується не зовсім стихійно і не без
елементів насильства. Нація
відрізняється від імперії, яка не
потребує в соборній єдності.
• На відзнаку від імперії вона будується
за моделями і формами “природної” або
“соборної” спільноти.
Імперія
• В понятті “імперія” підкреслюється
могутній, агресивний характер,
зовнішня експансія державного
утворення.
Цивілізація
• Нарешті, вища форма існування людських
спільнот, “мегасуспільство” – це цивілізація.
• Цивілізація – головна форма людської
організації простору і часу, що виражається
якісними точками відліку, які знаходяться в
особливостях духовної природи народів і
складають самобутній культурноісторичний тип.
Цивілізація
• Цивілізація відзначається наявністю
спільних рис об’єктивного характеру,
таких як мова, історія, релігія, звичаї,
інститути, а також суб’єктивної
самоідентифікації людей.
Цивілізація
• Наразі на землі існують такі цивілізації:
• європейсько-христианська,
мусульманська, буддистська,
конфуціанська, японська.
• Культурна самоідентифікація людей
може змінюватись, і врезультаті
змінюються склад та кордони тієї чи
іншої цивілізації.
Цивілізація
• Цивілізації динамічні: у них бувають
підйом та занепад, вони розпадаються
та зливаються, можуть змішуватись,
перехрещуватись одна з одною.
• Цивілізації можуть зникати (грецька,
римська, єгипетська, Атлантида).
Народ
• Народ - спільнота людей, пов’язана
спільним народженням або
походженням.
• Поняття “народності” відноситься до
малочислених етнічних груп, які не
мають власної державності або
адміністративного представництва.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа