close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відділ соціально-економічних проблем праці
Проблеми
трудової та
соціальної
адаптації ВПО
Першочергові потреби ВПО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Фінансова (потреба у працевлаштуванні) – 69,5%
Гуманітарна (їжа та одяг) – 65,7%
Житлова – 62,8%
Медична – 49,8%
Соціальна – 13,5%
Психологічна 11%
Юридична –11%
Культурна – 7,3%
Політична – 6,2%
* За результатами соціологічного опитування «Оцінка потреб
ВПО в Україні та послуг для них», що проведене МГО
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров» у січні 2015 р
На низькому або не достатньому
рівні вирішуються проблеми
1.
2.
3.
4.
5.
Фінансова (працевлаштування) – 45%
Житлова – 41,2%
Гуманітарна (їжа, одяг) – 34,5%
Медична – 28,3%
Соціальна (участь у житті громади, толерантне
ставлення з боку громадян, рівний доступ до
благ і можливостей у соціумі) – 17%
6. Політична (участь у політичному житті держави,
прийнятті рішень, законотворчій діяльності) –
14,2%
7. Юридична (захист прав, представництво інтересів у
суді, юридичні консультації) – 13,4%
8. Психологічна та Культурна –9,7%
Стадії адаптаційного процесу
мігранта
 пристосування до нового
соціально-демографічного
середовища
 прийняття нового соціальноекономічного статусу території
 освоєння нових природних умов і
географічного розташування
населеного пункту
Заходи пом”якшення та
прискорення адаптації ВПО
Завдання тактичні






формування консультативних центрів,
тренінгів
інформативна підтримка для осіб що
проживають у зонах конфлікту та ВПО
(вебсайти, ЗМІ, телепрограми)щодо
можливсотей облаштування в нових місцях
полегшена реєстрація та відновлення
документів
матеріальна (грошова) підтримка
громадські роботи; активація безробітних і
стимулювання братися за будь яку роботу
використання дистанційної зайнятості
Завдання стратегічні



формування диверсифікованої системи
розселення населення по Україні
соціальна мобілізація, усвідомлення
переїзду як нового шансу
навчання та перенавчання ВПО
відповілдно до потреб регіональних
(локальних) ринків праці
Досвід Молдови
-
-
-
-
Було нормативно закріплено статус внутрішньо
переміщених
осіб
та
розроблено
документпосвідчення, який давав право на отримання
допомоги;
Уряд на початку 90-х не мав можливості ні
працевлаштувати переміщених осіб, ні створити нові
робочі місця;
Для ВПО законодавчо було встановлено пріоритет
працевлаштування та запропоновано безкоштовні
курси професійної перепідготовки, але пошук роботи
здійснювався самостійно;
Щоб розвантажити міський ринок праці, урядом було
передбачено
матеріальні
стимули
переселення
переміщених осіб до сільської місцевості (разова
фінансова допомога на сім’ю та додатково на кожного
члена, включаючи дітей)
Досвід Грузії
- ВПО,
що
були
переміщені
у
1990-х,
продовжують потерпати від довготермінового
безробіття (особливо це стосується жінок);
- Проблеми з працевлаштуванням стосуються
як осіб, що живуть у колективних центрах,
так і тих, хто був переміщений до спеціально
побудованих поселень;
- З боку держави не запропоновано якісних
схем перепідготовки ВПО чи програм, що
готували б їх до змін на ринку праці (це
стосується
як
низькокваліфікованих
працівників, так і осіб з високою
кваліфікацією)
Структурні дисбаланси регіональних ринків
праці-локації ВПО в Україні (на кінець 2014)
Частка структурного безробіття в зареєстрованому безробітті в цілому, %
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
м. К
иїв
івсь к
а
Харк
Одес
ь ка
сь ка
Луга
н
різьк
а
Зап о
Дон е
ць ка
Дн іп
роп е
тров
сь ка
0,00
Регіональний розподіл ринків праці України за
структурним безробіттям на кінець 2014 р.
Регіони з найменшим внеском
структурного безробіття у
заральний його рівень
Регіони з найвищим внеском
структурного безробіття у
заральний його рівень
Закарпатська
Вінницька
Тернопільська
Черкаська
Чернігівська
Запорізька
Чернівецька
Дніпропетровська
Волинська
м. Київ
Внесок професійного структурного
безробіття у регіональне, %
Дніп
ропет
ровська
Донецька
Запорізька
Луганська
Одеська
Харківська
м. Київ
Законодавці, вищі державні службовці,
керівники, менеджери
(управителі)
4,56
2,49
1,41
3,34
0,80
4,24
14,17
Професіонали
2,62
3,01
0,78
2,19
4,37
0,40
4,05
Фахівці
0,03
1,55
0,60
1,41
1,93
0,03
2,46
Технічні службовці
2,16
1,44
0,90
1,49
1,17
1,77
0,10
Працівники сфери торгівлі та послуг
2,25
2,32
0,47
1,87
1,59
0,23
5,48
Кваліфіковані робітники сільського та
лісового госпо-дарств,
риборозведення та рибальства
0,63
0,03
0,56
1,25
6,29
3,45
0,17
Кваліфіковані робітники з
інструментом
2,85
1,44
2,58
1,99
3,87
3,55
4,98
Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролювання
за роботою технологічного
устаткування, складання
устаткування та машин
3,80
0,34
1,79
7,38
3,10
3,10
3,92
Найпростіші професії та особи без
професії
7,91
0,06
1,79
5,99
0,40
3,40
6,03
26,80
12,70
10,89
26,91
23,52
20,17
41,38
Всього
Висновки
 Розробка стратегічних заходів
пом”якшення наслідків соціальної та
трудової адапатації ВПО
 Формування мовної карти розселення
ВПО
 Участь приватного сектору у вирішенні
проблеми побудови соціального житла на
умовах ДПП
 Реалізація підтримки , розселення та
допомоги до адаптації та інтеграції ВПО
на основі соціальної мобілізації
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа