close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України
ДПТНЗ “ Сумський хіміко - технологічний ліцей”
“ Прості енергетичні
рішення проти зміни
клімату ”
Підготував :
Керівник гуртка
технічної творчості
Колесник В.О.
Енергоспоживання в Україні для
потреб ЖКГ
Газ 10 млрд.м.куб
Електроенергія
21 млрд. кВт/год
Вугілля
1,5 млн.тон
2
Викиди парникових газів
спричинені діяльність людини в
Україні
Викиди СО2
267 млн. тон
Викиди СН4
111 млн.тон
Викиди N2O
10,8 млн.тон
3
Механізм впливу парникових
газів на планету Землю
4
Актуальність дослідження
Житлово – комунальним
господарством споживається:
Електроенергії – 10 млрд.кВт/год;
Природного газу – 14 млрд.куб.м;
Вугілля – 1,5 млн.тон;
Відновлювальні джерела – 0,87
млн.тон у.п.
5
Актуальність дослідження
Найбільші втрати теплової енергії
пов’язані:
 З втратою енергією у споживача 30 %;
 При транспортуванні теплової
енергії - до 25 %;
 При виробництві на котельні - до
22 %.

6
Постановка цілей і задач
дослідження


Отримати уявлення про різні види енергії,
дослідити шляхи її отримання,
продемонструвати її використання у побуті і
значущість забруднюючих факторів для
ко ж н о г о в и д у е н е р г і ї ( Б р и г а д а 1 ) ;
Розробити форму обліку неефективного
використання різних видів енергії у побуті.
Виявити найбільш поширені випадки
перевитрати енергії у о селях містян
(
Б
р
и
г
а
д
а
2
)
7
Постановка цілей і задач
дослідження


Обчислити величину викидів парникових
газів зумовлених неефективним
використання різних видів енергії у побуті
( Б р и г а д а
3 ) ;
Розробити рекомендації по скороченню
неефективного використання енергії в
сумських домівках(Бригад 4).
8
Енергія, її види та
шляхи отримання.
Підготували: учні Бригади №1
Доповідає:
Оголошення ролей учасників
бригади №1
Калініченко – бригадир, розподілення задач між
учнями, контроль виконання завдання.
Біліченко - дослідження різних видів енергії
(дослідник);
Хаметов - дослідження процесів виготовлення
теплової енергії (дослідник);
Панін - дослідження процесу виготовлення
електричної енергії (дослідник);
Ромащенко – дослідження енергоємності ЖКГ
України (дослідник);
Турчин – підготовка презентації (секретар).
10
Мета роботи

Дослідити способи отримання
різних видів енергії. Оцінити
шкоду спричинену навколишньому
середовищу в процесі виробництва
різних видів енергії.
11
Визначення енергії, одиниці
вимірювання


Енергія – це здатність тіла виконувати
роботу(одиниці вимірювання джоулі).
Робота - це фізична величина, яка
визначає енергетичні витрати при
переміщенні фізичного тіла, чи його
деформації .
12
Класифікація різних видів енергії
Енергія
Електрична
Теплова
Хімічна
Механічна
13
Структура отримання
електроенергії в Україні
14
Об’єми споживання
електроенергії ЖКГ України
9,1 млрд. кВт/год = 32.8 ПДж
Для порівняння
На 1 удар серця людини витрачається 1 Дж енергії
32,8 ПДж= 18,5
32,8
18,5 років забезпечувати
серцебиття 45
45 млн. українців
15
Викиди пов’язані з виробленням
електроенергії
Викиди СО2
51тис. тон
Викиди N2O
74,5 тис. тон
16
Об’єми споживання теплової
енергії для потреб ЖКГ
49 млн.Гкал /рік =57 млрд. кВт/год =
= 205 ПДж
Для порівняння
На 1 удар серця людини витрачається 1 Дж енергії
205 ПДж= 115 років забезпечувати
серцебиття 45 млн. українців
17
Викиди пов’язані з виробленням
теплової енергії
Викиди СО2
1,5 тис.тон
Викиди СН4
7,5 тис.тон
Викиди N2O
2 тис.тон
18
Висновки

За результатами дослідження наша група
прийшла до висновку, що виготовлення
електричної енергії супроводжується
найбільшими викидами парникових газів у
порівнянні з іншими видами енергії.
19
Дослідження
використання енергії у
побуті сумчан
Підготували: учні Бригади №2
Доповідає:
Оголошення ролей учасників
бригади №2







Савенко – бригадир. Організація і розподілення ролей
учнів бригади.
Котляров – вивчення переліку приладів, що працюють в
режимі очікування;
Кулішова – вивчення переліку приладів, що працюють в
режимі очікування, складання форми звітності;
Емельяненко – вивчення найбільш поширених випадків
неефективного використання енергії у побуті;
Харченко – складання форми, обробка статистичних
даних;
Дудка – обробка статистичних даних:
Бондарев – оформлення презентації.
21
Мета дослідження

Виявити найбільш поширені
випадки не ефективного
використання різних видів енергії
22
Актуальність дослідження

Втрати енергії є одною із головних причин
збільшення її споживання. Тому важливо
знати де саме втрачається енергія і як цьому
запобігти.
23
Напрямки дослідження



Розробити форму фіксування втрат
електричної, теплової енергії та води у
побуті;
Виявити об’єми споживання електричної
енергії в режимі очікування;
Обробка даних.
24
Планування дослідження





Виконати пошукові роботи по визначенню
приладів, що споживають енергію у режимі
очікування;
На прикладі осель одногрупників виявити
прояви втрат енергії;
Скласти звітні форми;
Провести вимірювання;
Виконати підрахунок.
25
Що таке режим очікування?
Режим очікування – це режим роботи
електроприладу, при якому він не виконує
своєї функції, а лише очікує сигналу на
п оч ат о к ї ї в и ко н а н н я .
Н ап р и к л а д : Те л е в і зо р н е в і д о бр а ж а є
зображення, в нижньому куті горить лампа
індикації очікування. Телевізор очікує
сигналу з пульту на початок роботи.

26
Що таке не ефективне
використання енергії ?

У ко н т е кс т і н а ш о го у р о ку п і д
неефективним використання енергії ми
розуміємо її не раціональне витрачання в
тих випадках, коли можна обійтися без
застосування того чи іншого джерела
е н е р г і ї , а б о кол и ц е д же р е л о
використовується в надмірних кількостях.
27
Схема проведення дослідження
Об’єкт дослідження:
Втрати або не ефективне використання
енергії;
Метод дослідження: статистичний;
Група піддослідних: 12 чоловік;
Термін: 14 днів

28
Результат моніторингу
Одиниці вимірювання Вт
29
Статистичне дослідження не
ефективного використання енергії
у побуті
Одиниці вимірювання, шт.
30
Висновки




Встановлено, що найпоширенішими є не
ефективне використання електричної енергії;
51% електричної енергії витрачається на не
раціональне освітлення житлових і
нежитлових приміщень;
Телевізор є найбільшим споживачем енергії в
режимі очікування (1170 Вт/год) ;
Сумарне споживання електроенергії в режимі
очікування склало 4373,5 Вт/год.
31
Розрахунок викидів парникових газів
спричинених побутовою технікою, що
працює в режимі очікування
Підготувала Бригад №3
Доповідає: Дідоренко Юлія
Оголошення ролей учнів Бригади
№3





Дідоренко Юлія – бригадри, розподілення
задач між учасниками бригади, контроль
виконання задач.
Одінцов – Вивчення методики розрахунку
Заговора – Формулювання задачі;
Кучма – Проведення розрахунку по
визначеним формулам;
Шелест – підготовка презентації.
33
Мета роботи

Визначити кількість викидів
парникових газів, як наслідку
споживання елект ро енергії в
режимі очікування .
34
Актуальність роботи

Виконання розрахунків викидів парикових
газів спричинених роботою побутової
техніки в режимі очікування допоможе
учням краще усвідомити шкоду від
п од і б н о го в и ко р и с т а н н я е н е р г і ї
35
Планування розрахунку





Отримання даних від учнів Бригади №2
Вивчення методики розрахунку;
Формулювання задачі;
Проведення розрахунку по визначеним
формулам;
Висновки;
36
Формулювання задачі

Визначити кількість енергії (Е),що споживається
побутовими приладами режимі очікування 12
учасників дослідницької групи протягом року.
Визначити масу вугілля (mв), що необхідно
спалити на електростанції для забезпечення
роботи побутових приладів в режимі очікування.
Обчислити масу вуглекислого газу (СО2) (mco2),
що виділиться в результаті згорання вугілля. За
умови, що коефіцієнт використання енергії
вугілля 60%, питома теплота згорання вугілля Q =
27000000 Дж/кг. Дано: Кількість енергії (Э)
спожитої в режимі очікування 4373,5 Вт/час за 14
д
н
і
в
.
37
Умова за задачі
38
Висновок

Використання побутових приладів у режимі
очікування шкодить навколишньому
середовищу і збільшує об’єм споживання
е л е к т р о е н е р г і ї ;
39
Дослідження шляхів
скорочення використання
електроенергії у побуті
Підготувала Бригада №4
Доповідає : Дєгтярев Сергій
Оголошення ролей учнів бригади






Дегтярев Сергій – бригадир, організація роботи бригади,
розподіл ролей і контроль результатів, підготовка
презентації.
Леонська Маргарита – дослідження історії виникнення
лампи накалювання її конструкції і принципу роботи;
Яременко Марина – вивчення конструкції і принципу
роботи люмінесцентної лампи;
Лісний Роман – вивчення конструкції і принципу роботи
свілодіодної лампи;
Ворушев – порівняльний аналіз ламп різних конструкцій,
розробка загальних рекомендацій по збереженню енергії у
побуті;
Сердюк - розробка загальних рекомендацій по
збереженню енергії у побуті
41
Мета дослідження
До слідити один з шляхів
скорочення споживання енергії;
 Р о з р о б и т и р е ко м е н д а ц і ї п о
збереженню енергії у побуті.

42
Історія виникнення лампи
накалювання

У 1854 р. німецький винахідник
Генріх Гебель розробив першу
«сучасну» лампочку.
43
Конструкція і принцип роботи
лампи накалювання
1 - колба, 2 – порожнина колби
(вакуумована або наповнена
газом), 3 - тіло розжарення, 4, 5 електроди (струмові вводи); 6 гачки-власники тіла розжарення,
7 - ніжка лампи, 8 - зовнішнє
ланка під’єднання струму, 9 корпус цоколя, 10 - ізолятор
цоколя (скло); 11 - контакт денця
цоколя.
44
Технічні та економічні
характеристики лампи
накалювання
 Потужність
100 Вт;
 Напруга
220-230 В;
 Світловий потік
1200 Лм;
 Час роботи
1000 год;
 Вартість
6 грн./шт;
 Безпечність
Безпечна.
45
Історія виникнення
люмінесцентної лампи
У 1893 році на
всесвітній виставці в
Чикаго, штат
І л л і н о й с , То м а с
Едісон вперше показав
л ю д с т в у
люмінесцентне
о с в і т л е н н я .
46
Конструкція та принцип роботи
люмінесцентної лампи
Схема підключення
л і н і й н о ї Л Л з
електромагнітним
баластом. а-мережевий
вхід 220В, b-дросель, dстартер, c-компенсаційний
конденсатор, ебіметалевий електрод, fк о н д е н с а т о р
47
Технічні та економічні
характеристики люмінесцентних
ламп






Потужність
Напруга
Світловий потік
Час роботи
Вартість
Безпечність
20 Вт;
220-230 В;
1060 Лм;
10000 год;
9 грн./шт;
Високий рівень
небезпеки (ртуть,
ультрафіолетове
випромінювання
48
Історія виникнення світлодіодних
ламп



1907 рік англійський інженер
Х.Д. Раунд зафіксував слабке
с в і т і н н я ;
1923 рік Ло сєв Олег
Володимирович дослідження
світіння кристалів карбіду
к
р
е
м
н
і
ю
1968 – перша світлодіодна
л
а
м
п
а
49
Конструкція і принцип роботи
світлодіодної лампи
50
Технічні та економічні
характеристики люмінесцентних
ламп






Потужність
Напруга
Світловий потік
Час роботи
Вартість
Безпечність
10 Вт;
110-230 В;
800 Лм;
50000 год;
280 грн./шт;
Умовно безпечна (
лампи білого світла
пригнічують виділення
деяких корисних
гормонів в організмі
людини).
51
Висновки
З точки зору здоров’я і економії найбільш
перспективними є світлодіодні лампи;
 Люмінесцентні лампи є найбільш
небезпечними і “брудними”;
 Лампи накалювання найменш ефективні, але
безпечні.
Ми рекомендуємо поступово переходити на
жовте світлодіоне освітлення.

52
Рекомендації, щодо збереження
енергії у побуті





Збереження електричної енергії:
1. Використання світлодіодних ламп при
освітленні житлових приміщень;
2. Підвищення рівня самодисципліни для
своєчасного вимикання світла;
3. Оснащення не житлових приміщень
детекторами руху та шуму, для своєчасного
вмикання і вимикання світла у коридорах та на
вулиці;
4. Вимикання побутовою техніки, що може
працювати у режимі очікування перед виходом
роботу або навчання;
53
Рекомендації, щодо збереження
енергії у побуті




Збереження теплової енергії:
1. Усунення щілин у вікнах;
2. Монтаж вентилів на трубу подачі опалення з
метою регулювання притоку теплоносія;
3. Використання техніки „ударного провітрювання
” – за принципом краще відкрити вікно навстіж на
5 хв, а ніж провітрювати у режимі „ зимового
провітрювання ” весь день.
54
Рекомендації, щодо збереження
енергії у побуті





Збереження води:
1. Своєчасна ліквідація прокапувань кранів;
2. Купання під душем ;
3. Миття посуду в ощадному режимі;
4. Оснащення зливного бачка унітазу
механізмом часткового зливання
55
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа