close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы
«Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы
Управление образования акимата Костанайской области
Региональный научно-практический центр «Костанай дарыны»
БАЙҚАУЛАР, ПӘН ОЛИМПИАДАСЫ, ФЕСТИВАЛЬДАР
ЕРЕЖЕЛЕРІ
ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСОВ, ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД,
ФЕСТИВАЛЕЙ
Қостанай қаласы
2014 жыл
«Инновациялық педагогикалық идеялардың жәрмеңкесі»
облыстық конкурстың Ережесі
Жалпы ережелер
1.1. Берілген
ереже
«Инновациялық
педагогикалық
идеялардың
жәрмеңкесі» конкурсының мақсатын, міндеттерін және мазмұнының бағытын
анықтайды, ұйымдастыру мәселелерін реттейді.
1.2. Конкурс педагогтармен әдістемелік жұмысты жүргізудің белсенді
формалардың бірі болып табылады және ғылым мен педагогикалық практиканың
нәтижелерінде негізделген педагогтардың білімдері мен дағдыларын
актуаландыруға, заманауи білім беру технологияларын іске асыруға бағытталған.
1.3. Конкурс білім және тәрбие саласында іздеуге және инновациялық
педагогикалық идеяларды зерттеуге танымдық қызығушылықты арттыруға
бағытталған.
2.
Мақсаттары:
2.1. Педагогикалық мамандықтың абыройын арттыру, кәсіби шеберліктің
жоғары деңгейі туралы ұғымды және музыка, бейнелеу өнері, технология, сызу
пәндері мұғалімдерінің шығармашылық потенциалы бар екенін қалыптастыру.
2.2. Мектептік білім беру және тәрбие салаларында инновациялық
педагогикалық тәжірибені анықтау.
3.
Міндеттері:
3.1. Музыка, бейнелеу өнері, технология, сызу пәндерінің дарынды
педагогтарын анықтау, нәтижелері эксперименттік жұмыстың шеңберінде
қолдануға келетін және педагогикалық нәтижелердің облыстық конкурсқа
ұсынуға болатын олардың шығармашылық қызметтерін қолдау және
ынталандыру.
3.2 Оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімді дәстүрлі емес формаларды және
технологияларды анықтау.
3.3 Музыка, бейнелеу өнері, технология, сызу пәндерін оқытудың сапасына
және тиімділігіне әсер ететін инновациялық әдістемелік ұсыныстарды,
әзірлемелерді және тағы басқа материалдарды енгізудің негізінде білім беру
үдерісінің сапасын арттыру.
4. Конкурстың қатысушылары:
Конкурсқа музыка, бейнелеу өнері, технология, сызу пәндерінің облыс
мұғалімдері қатыса алады.
5. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі:
Конкурс 2 кезең бойынша өткізіледі:
1 кезең сырттай (күндізгі кезеңге ұсынылған электрондық
материалдардың іріктелуі өткізіледі)- 2014 ж. 28 қарашаға дейін
2 кезең - күндізгі (Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Қостанай дарыны» ӨҒПО базасында, Я.Гашек к., 1 мекен-жайы бойынша
конкурстың қатысушылары қағаз тасымалдаушылары мен презентациялары бар
сөз сөйлеулері өткізіледі)- 2014 ж. 5 желтоқсанда.
1.
6. Конкурстық материалдарға қойылатын талаптар.
6.1Конкурсқа ұсынылған материалдар сипаттамасының кәсіби маңыздылығы
болу керек. Конкурсқа педагогикалық шығармашылықтың өзіндік нәтижесі
болатын, инновациялық сипаттамасымен ерекшеленетін жұмыстард ы ұсынуға
болады.
6.2. Конкурсқа қатысу үшін [email protected] электрондық мекен-жайға
міндетті түрде өтінімді және Word форматында материалдарды (шрифт Times
New Roman 14, бір жарым интервал) ( №1 қосымша) жіберу керек, соның
ішінде:
 тақырыбы, авторы, білім ұйымының атауы бар титул парағы;
 жобаның, немесе әзірлеменің сипаттамасы, өзектілігі;
 практикалық қолдану туралы мәліметтер (нәтижелігі, болжауы);
 қолдану бойынша әдістемелік ұсыныстар;
 жобаның, немесе әзірлеменің жаңашылдығы, инновациялығы.
7. Қорытындыларды шығару, жеңімпаздарды марапаттау
7.1 Конкурстың нәтижелері туралы ақпарат «Қостанай дарыны» ӨҒПО сайтында
орналастырылады.
7.2 1,2,3 орындарға ие болған үздік идеялардың авторлары «Қостанай дарыны»
ӨҒПО грамоталарымен марапатталады. Конкурстың қатысушыларына
Сертификат ұсынылады.
№ 1 қосымша
«Педагогикалық идеялардың жәрмеңкесі»
облыстық конкурстың қатысушысының өтінімі
Қатысушының аты-жөні
Пән, материалдың атауы
Жұмыс орны, лауазымы, санаты
Мекен-жайы,телефоны
Электрондық пошта
Положение областного конкурса
«Ярмарка инновационных педагогических идей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и содержательную
направленность конкурса «Ярмарка инновационных педагогических идей»,
регулирует организационные вопросы.
1.2. Конкурс является одной из активных форм методической работы с
педагогами и направлен на актуализацию знаний, умений педагогов, основанных
на достижениях науки и педагогической практики, реализацию современных
образовательных технологий.
1.3. Конкурс призван повысить познавательный интерес к поиску и
исследованию инновационных педагогических идей в сфере образования и
воспитания.
2. Цели
2.1. Повышение престижа педагогической профессии, формирование
представления общественности о высоком уровне профессионального мастерства
и наличии творческого потенциала учителей музыки, изо, технологии и черчения.
2.2. Выявление инновационного педагогического опыта в сфере
школьного образования и воспитания.
3. Задачи
3.1. Выявление талантливых педагогов музыки, изо, технологии и
черчения; поддержка и поощрение их творческой деятельности, результаты
которой могут быть применены в рамках экспериментальной работы и
представлены на областном конкурсе педагогических достижений.
3.2. Выявление эффективных нетрадиционных форм и технологий
организации учебного процесса.
3.3. Повышение качества образовательного процесса на основе внедрения
инновационных методических рекомендаций, разработок и других материалов,
влияющих на эффективность и качество обучения по музыке, изо, технологии и
черчению.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учителя музыки, изо, технологии и
черчения области.
5. Организация и порядок проведения конкурса
Конкурс проходит в 2 этапа:
1этап заочный (проводится отбор представленных на конкурс
электронных материалов на очный тур) - до 28 ноября 2014г;
2 этап - очный (выступления участников конкурса с презентацией, место
проведения - г. Костанай, ул. Я. Гашека, №1, РНПЦ «Костанай дарыны»
Управления образования акимата Костанайской области) - 5 декабря 2014г.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Характер представленных на конкурс материалов должен иметь
профессиональную значимость.
На конкурс могут быть представлены работы, являющиеся результатом
самостоятельного педагогического творчества, отличающиеся инновационным
характером.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение №1)
по электронному адресу [email protected] и разместить материалы в формате
Word, (шрифт Times New Roman 14, полуторный интервал), которые включают
в себя:
 титульный лист с темой, автором, организацией образования;
 описание проекта или разработки, актуальность;
 сведения о практическом применении (результативность, прогноз);
 методические рекомендации по использованию;
 новизна, инновационность проекта или разработки.
7. Подведение итогов, награждение победителей
7.1. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте РНПЦ
«Костанай дарыны».
7.2. Авторы лучших идей, занявшие 1,2,3 места, будут награждены
грамотами РНПЦ «Костанай дарыны». Участникам конкурса вручается
Сертификат.
Приложение№ 1
Заявка участника областного конкурса
« Ярмарка педагогических идей»
Фамилия, имя, отчество участника
Предмет, название материала
Место работы, должность, категория
Адрес, телефоны
Электронная почта
«Орыс тілі және әдебиет пәні бойынша үздік электрондық ОӘЖ» облыстық
конкурсы туралы Ереже
1.Жалпы ережелер
1. Берілген Ереже орыс тілі және әдебиет пәні бойынша үздік электрондық
ОӘЖ» облыстық конкурсты ұйымдастыру мен өткізу, оған қатысу тәртібін,
анықтайды (бұдан әрі- конкурс).
2. Конкурс Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай
дарыны» ӨҒПО жанындағы жалпы орта білім беру мазмұнын әдістемелік
қамтамасыз ету бөлімінің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі.
2. Конкурстың мақсаттары мен міндеттері
Мақсаты: білім беру бағдарламаларын, авторлық курстарды, пән бойынша
ОӘЖ әзірлеуде педагогтардың шығармашылық бастамаларын анықтау және
қолдау.
Міндеттері:
- мұғалімдердің өзіндік дамуы мен жетілуі үшін жағдайларды жасау;
- оң педагогикалық тәжірибені таратуға жәрдем көрсету;
- орыс тілі және әдебиет пәндері бойынша электрондық ОҚЖ облыстық
банкін құру.
3. Конкурстың қатысушылары
Қазақ және орыс тілде оқытатын мектептегі орыс тілі және әдебиет
пәнідерінің мұғалімдері.
4. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу
1.Конкурсты өткізудің кезеңдері.
1 кезең — мектептік, сәуір, 2014 ж. жұмыстар орыс тілі және әдебиет пәнідері
мұғалімдерінің ӘБ қарастырылады.
2 кезең — аудандық/қалалық, 2014 ж. тамыз. Тамыз конференцияның
шеңберінде секцияларда қорытындылар шығарылады.
3 кезең — облыстық, 2014 ж. Білім беру мазмұнын әдістемелік қамтамасыз ету
кабинетінің отырысында қорытындылар шығарылады.
2.ОӘЖ сапасын бағалаудың критерийлері.
Конкурсқа «Ақпараттық технологиялар. Электрондық басылым.
Электрондық оқу басылымы. 2006 ж.» Қазақстан Республикасының
мемлекеттік стандарты мен оқу-әдістемелік жиынтығын дайындауға қойылатын
талаптарға сәйкес авторлық жұмыстар ұсынылады.
Оқу-әдістемелік жиынтық –бұл оқу пәні бойынша оқушының білім
мазмұнын түсінуін қамтамасыз етуге бағытталған оқу және әдістемелік
басылымдардың бірыңғай жинағы. Оқу-әдістемелік жиынтық барлық білім беру
сатыларына арналған бірыңғай коммуникативті-когнитивтік концепцияларын
есепке ала отырып дайындалуы керек.
ОӘЖ құрылымына оқулық, оқу құралы, жұмыс дәптері, оқу-анықтамалық
құралы, оқу-практикалық басылым, оқу-көрнекі басылым, оқу-әдістемелік
басылым, нұсқаулық-әдістемелік басылым кіреді.
5. Конкурстың қорытындыларын шығару
Конкурстың жеңімпаздары (1,2,3 орындарға ие болғандар) «Қостанай
дарыны» ӨҒПО атынан грамоталармен және сыйақылармен марапатталады. Басқа
қатысушылар Конкурсқа қатысушысының Сертификатын алады.
Положение об областном конкурсе
«Лучший электронный УМК по русскому языку и литературе»
1.
Общие положения
Настоящее положение регламентирует
порядок, условия участия и
проведения областного конкурса «Лучший электронный УМК по русскому языку
и литературе» (далее — конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с планом работы отдела методического
обеспечения содержания общего среднего образования Регионального научнопрактического центра «Қостанай дарыны» управления образования акимата
Костанайской области.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: выявление и поддержка творческих инициатив педагогов в разработке
образовательных программ, авторских курсов, УМК по предмету.
Задачи:
- создание условий для саморазвития и самореализации учителей;
- содействие распространению положительного педагогического опыта;
- создание областного банка электронных УМК по русскому языку и
литературе.
3. Участники конкурса
Учителя русского языка и литературы в школе с казахским и русским
языками обучения.
4. Организация и проведение конкурса
1. Этапы проведения конкурса.
1 этап — школьный, апрель 2014 г. Работы рассматриваются на МО
учителей русского языка и литературы.
2 этап — районный/городской, август 2014 г. Итоги подводятся на секции в
рамках августовской конференции.
3 этап — областной, октябрь 2014 г. Итоги подводятся на заседании
кабинета МОСО.
2. Критерии оценки качества УМК.
На конкурс представляются авторские работы, выполненные в
соответствии с требованиями государственного стандарта Республики
Казахстан «Информационные технологии. Электронное издание. Электронное
учебное издание. 2006 г.» и общими требованиями к разработке учебнометодического комплекса.
Под учебно-методическим комплексом понимается совокупность
единичных учебных и методических изданий, направленных на обеспечение
освоения
обучающимися содержания образования по учебному предмету.
Учебно-методический комплекс должен быть разработан с учетом единой
коммуникативно-когнитивной концепции для всех ступеней образования.
Структура УМК может включать учебник, учебное пособие, рабочую
тетрадь, учебно-справочное пособие, учебно-практическое издание, учебнонаглядное издание, учебно-методическое издание, учебно-методическое пособие,
инструктивно-методическое издание.
5. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса (1, 2, 3 места) награждаются грамотами РНПЦ
«Қостанай дарыны» и денежными призами. Всем участникам
вручается
Сертификат участника конкурса.
Математика пәні мұғалімдерінің
педагогикалық шеберлігінің облыстық конкурсы туралы
Ереже
1. Жалпы ережелер
Біздің қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі білім беруді жетілдіру
мақсаттарының бірі – білім берудің сапасын арттыру болып табылады.
Инновациялық технологияларды, оқытудың заманауи құралдарын енгізбегенше,
мұғалім мамандығының мәртебесін көтеру, озат озық тәжірибені тауып, оны тарту,
педагогтың кәсібилігін көтеру мүмкін емес. Кәсіби шыңдалуға бағытталған
педагог, өзін көрсету үшін педагогикалық шеберлігін көтеруді және өз
жұмысының тәжірибесін көпшілікке таратуға ұмтылады.
Бұл міндетті шешуде педагогикалық шеберлік конкурстары үлкен рөл
атқарады. Педагогтардың шеберлік конкурсы мұғалімдерді педагогикалық
шығармашылыққа ынталандыруда маңызды рөл атқарады. Оның сыртында, ол
өзімен бірге адамның әртүрлі қажеттілігін қанағаттандыруда шексіз мүмкіндік
береді. Бұл тек қана жарыс емес, сонымен қатар басқа оқытушылармен,
ұйымдастырушылармен, қазылар алқасымен кәсіби дәрежеде қарым-қатынас
жасауға мүмкіндік береді.
1. Мақсат: білім беру мазмұнын жаңарту бойынша математика
мұғалімдерінің шығармашылық қызметін дамыту, кәсіби шеберлігін жетілдіру,
білім алушылардың ҰБТ-да түрлі деңгейдегі математикалық олимпиадаларда,
турнирлар мен конкурстарда жоғары нәтижелерге жетуіне ықпал етуге бағыттау.
2. Конкурстың міндеттері:
 талантты педагогтарды айқындау, оларды қолдау және мадақтау;
 педагогтардың әлеуметтік мсәртебесі мен кәсібилігін арттыру;
кәсіби педагогикалық шығармашылықты ынталандыру;
 үлгілі инновациялық педагогикалық қызметті айқындау және тарату;
 облыстың білім беру мекемелерінде математикалық білімнің сапасын
арттыру.
2. Конкурсты ұйымдастыру мен өткізу
1. Облыстық конкурс екі кезең бойынша өткізіледі:
1) Бірінші – аудандық (қалалық) 2014 жылдың наурыз айында өткізіледі,
аудандық (қалалық) кезеңнің қорытындысы бойынша екі жеңімпаз облыстық
кезеңге қатысуға жіберіледі;
2) Екінші– облыстық кезең 2 тур бойынша өткізіледі (күндізгі және
сырттай): күндізгі тур – 2014 жылдың 15 мамырында «Қостанай дарыны» ӨҒПОнда, сырттай турдың материалдары 2014 жылдың 25 сәуіріне дейін «Қостанай
дарыны» ӨҒПО-на жіберіледі.
2. Конкурстың ұйымдастыру-әдістемелік бөлімін қамтамасыз ету үшін
ұйымдастыру комитеті құрылады, оның құрамы білім беру бөлімінің басшылары
бекітеді.
3. Ұйымдастыру комитетінің атқаратын функциялары:
1) конкурсты өткізу уақыты мен орнын, тәртібін белгілейді;
2) конкурстың қазылар алқасын анықтайды, жұмыс тәртібі мен регламентін,
оның қызметінің координациясын жүзеге асырады;
3) конкурсқа қатысушылардың бәріне бірдей жағдай жасауды қамтамасыз
етеді;
4) берілген ақпараттың құпиялығын сақтайды, қарастырылған мерзімге
дейін конкурстың қорытындысы жайлы ерте мәлімет жариялауға жол бермейді;
5) конкурсты ұйымдастыру мен өткізу барысында заңдылық пен тәртіпті
сақтауды қамтамасыз етеді;
6) конкурсты ұйымдастыру мен өтілуін ақпаратты қолдауды қамтамасыз
етеді.
4. Конкурсқа қатысушылардың қызметін бағалау, жеңімпаздарды анықтап
және оларды марапаттау үшін ұйымдастыру комитеті қазылар алқасын құрып,
олардың жұмыс регламентін бекітеді. Қазылар алқасының құрамына білім беру
жүйесінде үлкен тәжірибесі мен ғылыми жұмысы бар, конкурстық
(шығармашылық) сайыстарда эксперттік біліктілігі бар мамандар алынады.
5. Қазылар алқасының шешімі хаттамаға енгізіледі және қарапайым
көпшілік дауыспен қабылданады. Дауысқа салуда қазылар алқасы төрағасының
дауысы шешуші болып есептеледі.
6. Конкурстың қатысушыларына үш блокқа бөлінген тапсырмаларды
орындауға беріледі:
1) Математикалық (күндізгі тур) – пән бойынша мұғалімдердің тестілеуі
(тест 15 тест тапсырмаларынан құрылған)және үш дәстүрлі емес есептерді
шығаруы кіреді.
2) Әдістемелік (сырттай тур) – сабақтың әзірлемесін ұсыну (шрифт – Times
New Roman, шрифттің өлшемі – 14), сабақтың презентациясы (30 слайдқа дейін).
Өз пәні бойынша жұмыс бағдарламасына сәйкес конкурсқа ұсынылған
әдістемелік әзірлеменің тақырыбы, яғни 2013-2014 оқу жылында өткізілген сабақ.
3) «Мастер-класс» (сырттай тур) – педагогикалық қоғамға арналған мақала
түрінде өздігінен білім алу бойынша қатысушының шығармашылық есептемесі.

Жариялауға шығатын материалдарды рәсімдеуге қойылатын
талаптар:
Міндетті түрде сыртқы мұқабасында көрсетіледі:
 тәжірибенің тақырыбы;
 тегі, аты, әкесінің аты;
 қатысушының жұмыс орнының толық атауы, оның лауазымы;
 Жолақтар: 20 мм –төменгі, сол жағынан, оң жағынан,жоғарғы.
Электрондық вариант: Word 6.0, 7.0 немесе 8.0, шрифт – Times New Roman,
шрифттің өлшемі – 14. Суреттің өлшемі 60 х 60 мм.аспауы керек. Конкурсқа
ұсынылған материалдардың саны және көлемі 7-10 басылған парақ, қосымшасыз,
А4 форматында.
 Міндетті түрде қолданылған дерекнамалардың бастапқы деректері
көрсетілуі керек.
7. Конкурстың облыстық кезеңінің финалы 15 мамырда өткізіледі.
Басталуы сағ.10.00-де. Финалдың конкурстық тапсырмалары:
 1 конкурстық тапсырма «Визитка».
Форматы: педагогтың кәсіби және жеке қабілеттерін шығармашылық түрде
көрсету. Регламент: 10 минуттан артық емес.
 2 конкурстық тапсырма. Пән бойынша мұғалімдерді тестілеу (тест 15
тест тапсырмаларынан құрылған) және үш дәстүрлі емес тапсырмаларды шешу.
 3 конкурстық тапсырма. «Мастер-класс». Регламент 15 минуттан
артық емес.
3. Конкурстың қатысушылары
Конкурстың 1-ші және 2-ші кезеңдеріне облыстың жалпы және орта білім
беру ұйымдарының өнерпаз мұғалімдері қатысады. Конкурстың 2-ші кезеңіне 2ші кезеңнің жеңімпаздары қатысады. Педагогикалық жұмыстың өтілі,
қатысушылардың жасы шектеусіз.
4. Қорытындыларды шығару
1. Барлық конкурстардың іс-шараларының нәтижесінде қазылар алқасы
жеңімпаздарды (1 орын), жүлдегерлерді (2,3 орындар) және лауреаттарды (4,5
орындар) анықтайды.
2. Жеңімпаздар,
жүлдегерлер
мен
лауреаттар
конкурстың
қорытындыларын шығару салтанатты рәсімінде марапатталады.
Конкурстың барлық қатысушыларына сертификаттар, жеңімпаздар мен
жүлдегерлерге – дипломдар және сыйлықтар беріледі.
Положение
об областном конкурсе педагогического мастерства
учителей математики
1.
Общие положения
Одной из целей совершенствования образования на современном этапе
развития нашего общества является повышение качества образования. Без
внедрения инновационных технологий, современных средств обучения,
повышения престижа профессии учителя, выявления и распространения
передового опыта, повышения профессионализма педагога этого достичь
невозможно. Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится
заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического
мастерства и распространения опыта своей работы.
В решении этой задачи большую роль играют конкурсы педагогического
мастерства. Конкурс педагогического мастерства играет существенную роль в
стимулировании педагогического творчества учителей. Кроме того, он несет в
себе неограниченную возможность удовлетворения разнообразных потребностей
человека. Это не только соревнование, но и возможность общения с другими
преподавателями, организаторами, членами жюри на профессиональном уровне.
Цель: развитие творческой деятельности учителей математики по
обновлению содержания образования, совершенствование профессионального
мастерства, направленного на содействие достижения обучающимися высоких
результатов ЕНТ, математических олимпиадах разного уровня, турнирах и
конкурсах.
Задачи конкурса:
 выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
 повышение социального статуса и профессионализма педагогов;
 стимулирование профессионального педагогического творчества;
 выявление и распространение образцов инновационной педагогической
деятельности;
 повышение качества математического образования в образовательных
учреждениях области.
Организация и проведение конкурса
1. Областной конкурс проводится в два этапа:
2. Первый – районный (городской) проводится в марте 2014 года, по итогам
районного (городского) этапа два победителя направляются для участия в
областном этапе;
3. Второй – областной этап проводится в 2 тура (очный и заочный): очный
тур - 15 мая 2014 года на базе РНПЦ «Костанай дарыны», материалы заочного
тура высылаются до 25-го апреля 2014 года в РНПЦ «Костанай дарыны».
4. Для организационно-методического обеспечения конкурса создаётся
Оргкомитет, состав которого утверждается руководителем отдела образования.
В функции организационных комитетов входит:
1. Установить процедуру, порядок, место и дату проведения конкурса;
2. Определить состав жюри конкурса, порядок и регламент его работы,
осуществлять координацию его деятельности;
3. Обеспечить равные условия всем участникам конкурса;
4. Соблюдать конфиденциальность предоставленной информации, не
допускать разглашения сведений о результатах конкурса ранее предусмотренного
срока;
5. Обеспечить соблюдение законности и порядка во время организации и
проведения конкурса;
6. Обеспечивать информационное
сопровождение
организации и
проведения конкурса.
7. Для оценки деятельности участников конкурса, определения победителей
и их награждения Оргкомитет создаёт жюри и утверждает регламент его работы.
В состав жюри могут входить специалисты, имеющие большой опыт
практической и научной работы в системе образования, владеющие навыками
экспертизы конкурсных (творческих) состязаний.
8. Решения жюри протоколируются и считаются принятыми простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя жюри
считается решающим.
Участникам конкурса предлагается выполнить задания разбитые на три
блока:
1) Математический (очный тур) – включает тестирование учителей по
предмету (тест из 15 тестовых заданий) и решение трёх нестандартных задач.
2) Методический (заочный тур) – представить разработку урока (шрифт –
Times New Roman, размер шрифта – 14), презентацию данного урока (до 30
слайдов). Тематика методической разработки представленной на конкурс в
соответствии с рабочей программой по своему предмету, т.е. реально
проведённый урок в 2013-2014 учебном году.
3) «Мастер-класс» (заочный тур) - творческий отчёт участника по
самообразованию в виде статьи для педагогической общественности.
Требования к оформлению материалов для публикации:
На титульном листе материалов обязательно указываются:
 тема опыта;
 фамилия, имя, отчество;
 полное название места работы участника и его должность;
 Поля: 20 мм – снизу, слева, справа, сверху. Электронный вариант: Word
6.0, 7.0 или 8.0, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Рисунок следует
выполнять размером не менее 60 х 60 мм. Количество и объем представленных на
конкурс материалов ограничивается 7-10 печатными листами без приложений,
формата А4.
 Обязательно указывается исходные данные используемых источников.
Финал областного этапа конкурса будет проходить 15 мая. Начало в 10.00 часов.
Конкурсные задания финала:
 Конкурсное задание 1. «Визитка».
Формат: творческое представление профессиональных и личностных
интересов педагога. Регламент: продолжительность не более 10 минут.
 Конкурсное задание 2. Тестирование учителей по предмету (тест из 15
тестовых заданий) и решение трёх нестандартных задач.
 Конкурсное задание 3. «Мастер-класс». Регламент не более 15 минут.
2.
Участники конкурса
На 1-ом и 2-ом этапах конкурса принимают участие творчески работающие
учителя организаций общего и среднего образования области. На 2-ом этапе
конкурса участвуют учителя - победители 1-го этапа. Стаж педагогической
работы, возраст участников не ограничиваются.
3.
Подведение итогов
В результате всех конкурсных мероприятий жюри определяет победителя
(первое место), призеров (2,3 места) и лауреатов (4, 5 места).
Имена победителя, призеров и лауреатов оглашаются на торжественной
церемонии подведения итогов конкурса.
Всем участникам
Конкурса вручаются сетрификаты, победителям и
призёрам – дипломы и призы.
Приложение № 1
Представление в оргкомитет конкурса
Указать наименование организации (организация образования, орган
управления образованием или сам претендент) направляет для участия в конкурсе
______________________________________________________________________
_______
ФИО
______________________________________________________________________
_______
место работы _______________________, должность _________________,
категория _________ , стаж работы в данной должности ____________________
Указать основные достижения участника конкурса (5-7 предложений)
Дата
Подпись
«Педагогикалық идеялардың аукционы»
мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілері мен педагогтарының кәсіби
шеберлігінің конкурсы туралы
Ереже.
1. Жалпы ережелер Общие положения
1.1. Облыстық мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілері мен
педагогтарының кәсіби шеберлігінің конкурсы (бұдан әрі - Конкурс) мектепке
дейінгі білім беру саласында іздеуге танымдық қызығушылықты және
инновациялық педагогикалық идеяларды зерделеуге уәжделендіруге бағытталған.
1.2. Конкурс дарынды педагогтарға қолдау көрсетуге, инновациялық
педагогикалық
тәжірибені
таратуға,
мектепке
дейінгі
ұйымдардың
педагогтарының кәсіпқойлығының абыройын арттыруға бағытталған.
2. Мақсаттары және міндеттері
1. Заманауи балабақшаның үздік білім технологияларын анықтау және әрі
қарай ақпараттық-әдістемелік қолдау, білім мазмұнын жаңарту бойынша
педагогикалық ұжымдарды дамыту және білім үдерісін басқару үшін белгіленген.
2. Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтары мен тәрбиешілердің кәсіби
шеберлігінің нәтижелерін дәріптеу.
3. Міндеттер
1. Инновациялық педагогикалық және басқару тәжірибесін тарату;
2.Шығармашылық бастамаларды және мектепке дейінгі ұйымдардың
инновациялық қызметінің нәтижелерінің қоғамдық бейімділігі;
3.Идеялардың аккумуляциясы және инновациялық қызметтің тәжірибесі
бойынша педагогикалық күштерді біріктіру.
4. Конкурстың қатысушылары
Конкурсқа қатыса алады: мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары,
мектепке дейінгі ұйымдардың әдіскерлері, тәрбиешілер.
5. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу
5.1 Облыстық конкурс 2 кезең бойынша өткізіледі:
1.Аудандық/қалалық кезең - 24.02. бастап 28.02.2014 ж. дейін
Облыстық кезеңге конкурстық жұмыстарды қабылдау 3.03.2014ж. бастап
6.03.2014ж. дейін
2. Сырттай кезеңнің қорытындысы бойынша үздік конкурстық жұмыстар
облыстық кезеңге қатысу үшін шақырылады 12.03.2014ж.
5.2. Конкурстық материалдардың әрбір өтінім-парағы конкурстың
қатысушысымен толтырылады. Егер материалдар авторлық ұжыммен ұсынылған
болса, сонда материалдардың әрбір парағы ұжымның әрбір мүшесімен бөлек
толтырылады.
5.3. Конкурсқа ұсынылған барлық өтінімдер тіркеледі.
5.4. Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін
материалдар конкурсқа жіберілмейді.
5.5. Конкурсқа қатысушыларының жұмыстары электрондық және қағаз
тасымалдаушыларда ұсынылуы қажет.
5.6. Конкурсқа ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды.
6. Конкурстың мазмұны
6.1. Конкурсқа мектепке дейінгі ұйымдардың инновациялық тәжірибесі бар
әзірлемелер қабылданады
(сабақтар, концепциялар, эксперименттік және
инновациялық алаңдардың бағдарламалары, жұмыс тәжірибелерінің сипаттамасы,
үйірмелер жүйесінің бағдарламалары және әзірлемелері, тәрбиелік іс-шаралар
және т.б.) мектепке дейінгіқызметтің тақырыптары бойынша.
6.2. Конкурстық материалдардың мазмұны келесі талаптарға сай болу керек:
- Жұмыстың тақырыбы конкурстың шарттарына сәйкес болуы;
- Таңдалған тақырыптың өзектілігі және инновациялығы;
- Материалдардың байланысы және тұтастығы, Взаимосвязь и целостность
материалов, баяндаудың логикасы;
- Конкурстық жұмысты рәсімдеу тәртібі;
- Практикалық маңыздылығы.
6.3. Конкурсқа ұсынылған материалдарды сүйемелдеу керек:
1. Мөрі және қолы қойылған білім бөлімімен бекітілген өтінім (1 қосымша);
2. Аудандық
(қалалық)
кезеңнің
қорытындысы
(қорытындыда
хаттаманың № және аудандық (қалалық) кезеңінің отырысын өткізу мерзімі
міндетті түрде жазылуы керек)
7. Жеңімпаздарды анықтау және марапаттау
7.1. Облыстық кезеңнің нәтижелері бойынша анықталады:
1 конкурстың жеңімпазы (Гран-при)
3 дипломант (1,2,3 орындар)
3 номинация.
7.2. Үздік жұмыстардың авторлары, яғни Гран-при, 1,2,3 орындардың
иегерлері Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Костанай дарыны»
ӨҒПО білім мазмұнын әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің атынан
грамоталармен және ақшалы сыйлықтармен, 3 қатысушы номинанттардың
дипломдарымен, 5 қатысушы «Педагогикалық идеялардың аукционы» мектепке
дейінгі ұйымдардың педагогтарының кәсіби шеберлігінің конкурсының
сертификаттарымен марапатталады.
7.3. Дауыс беру нәтижелері, конкурстың қазылар алқасының шешімі
конкурстық комиссияның отырысының хаттамасына енгізіледі.
7.4. Конкурстық жұмыстардың ең үздік тезистері [email protected]
сайтында жарияланады.
Номинациялар:
 «Мектепке дейінгі ұйымның үздік басшысы»
 «Мектепке дейінгі ұйымның үздік әдіскері»
 «Мектепке дейінгі ұйымның үздік тәрбиешісі»
8.Жұмыстарды бағалаудың негізгі критерийлері
 Инновациялық идеяның өзектілігі;
 Мазмұнның жаңашылдығы, ұсынылған идеяның танымдық құндылығы;
 Жүйелігі
(үдерістің логикасы, оның барлық бөлімдерінің байланысы,
тұтастығы);
 Материалды ұсынудың инновациялық формасы;
 тәрбиелік және дамыту аспектілері;
 тиімділігі (белгілі нәтижеге қол жеткізу);
 рәсімдеу бойынша қойылған талаптарға сәйкес келуі.
9. Конкурсты қаржыландыру
Конкурсты қаржыландыру бекітілген шығындар сметасына сәйкес
жүргізіледі.
Іссапар шығындары (жол сапар, тамақтану, тұру) жіберуші жақтың есебінен
төленеді.
Положение о конкурсе профессионального мастерства
воспитателей и педагогов дошкольных организаций
«Аукцион педагогических идей».
1. Общие положения
1.Конкурс профессионального мастерства воспитателей и педагогов
дошкольных организаций области (далее конкурс) призван повысить
познавательный интерес к поиску и исследованию инновационных
педагогических идей в сфере дошкольного образования.
2.Конкурс
направлен
на
поддержку
талантливых
педагогов,
распространение инновационного педагогического опыта, повышение престижа
профессиональности педагогов дошкольных организаций.
2. Цели и задачи
1.Выявление и
дальнейшая информационно–методическая поддержка
лучших образовательных технологий современного детского сада.
2.Популяризация достижений профессионального мастерства воспитателей
и педагогов дошкольных организаций.
3.Распространение инновационного педагогического и управленческого
опыта;
4.Поддержка творческой инициативы и общественное призвание
результатов инновационной деятельности дошкольных организаций.
5.Объединение усилий педагогического сообщества по аккумуляции идей и
опыта инновационной деятельности.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие руководители дошкольных организаций,
методисты дошкольных организаций, воспитатели.
4. Организация и проведение конкурса
1. Областной конкурс проводится в 2 этапа:
1) районный/городской этап- с 24.02. по 28.02.2014 г., прием конкурсных
работ на областной этап с 3.03.2014г. по 6.03.2014г.
2) по итогам заочного этапа авторы лучших конкурсных работ будут
приглашены для участия в областном этапе 12.03.2014г.
2. Каждый лист–заявка конкурсных материалов подписывается участником
конкурса. Если материалы представлены авторским коллективом, то каждый лист
материалов подписывается каждым из его членов отдельно.
3. Все заявки на областной Конкурс регистрируются.
4. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются материалы,
не отвечающие требованиям к конкурсным работам.
5. Работы участников конкурса должны быть представлены на электронном
и бумажном носителях.
6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
5. Содержание конкурса
1. На конкурс принимаются разработки, отражающие инновационный опыт
дошкольных организаций (занятия, концепции, описание опыта работы,
программы экспериментальных и инновационных площадок, программы и
разработки систем кружков, воспитательные мероприятия и пр.) по тематике
деятельности дошкольных организаций.
2. Содержание конкурсных материалов должны соответствовать следующим
требованиям:
- соответствие темы работы условиям конкурса;
- актуальность и инновационность выбранной темы;
- взаимосвязь и целостность материалов, логика изложения;
- культура оформления конкурсной работы;
- практическая значимость.
3. Представляемые на конкурс материалы должны сопровождаться:
1) заявкой от отделов образования, заверенной подписью и печатью
(приложение 1);
2) заключением районного (городского) этапа (в заключении обязательно
должны быть указаны № протокола и дата проведения заседания
районного/городского этапа).
6. Определение победителей и награждение
1. По результатам областного этапа определяются:
1 победитель конкурса (Гран-при);
3 дипломанта (1,2,3 место);
3 номинации.
2. Авторы лучших работ, занявшие Гран-при, 1,2,3 места, награждаются
грамотами РНПЦ «Костанай дарыны» Управления образования акимата
Костанайской области и денежными призами. 3 участника получают диплом
номинанта, 5 участников награждаются Сертификатом областного конкурса
профессионального мастерства педагогов дошкольных организаций «Аукцион
педагогических идей».
3. Результаты голосования, решение конкурсного жюри заносятся в
протокол заседания конкурсной комиссии.
4. Лучшие тезисы конкурсных работ будут размещены на сайте:
[email protected]
Номинации:
«Лучший руководитель дошкольной организации»
«Лучший методист дошкольной организации»
«Лучший воспитатель дошкольной организации»
7. Основные критерии оценивания работы
 Актуальность инновационной идеи;
 новизна содержания, познавательная ценность представленной идеи;
 системность (логика процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность);
 инновационная форма подачи материала;
 воспитательный и развивающий аспекты;
 эффективность (достижение определенного результата);
 соответствие требованиям по оформлению.
8. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса производится в соответствии с утвержденной
сметой расходов.
Командировочные расходы (проезд, питание, проживание) оплачиваются за
счет направляющей стороны.
«Excel бағдарламасында модульдік тәжірибені құру және тәжірибе,
лабораториялық жұмыстар мен практикумдарды өткізуде PASCО
жабдықтарын қолдану бойынша» әдістемелік фестиваль туралы Ереже
1.
Жалпы ережелер
1. Әдістемелік фестиваль дарынды педагогтарды қолдауға, инновациялық
педагогикалық тәжірибені, инновациялық педагогикалық идеяларды таратуға,
педагог мамандығының абыройын арттыруға бағытталған.
2. Мақсаттары және міндеттері
Фестивальдің мақсаты: педагогтарға өз зияткерлік еңбегінің жетістіктерін
көрсетуге мүмкіндік беру және оң педагогикалық тәжірибені тарату.
Міндеттері:
- тәжірибе, лабораториялық жұмыстар мен физпрактикумдарды өткізуде PASCО
жабдықтарын қолдану бойынша жұмысты жандандыру;
- кәсіби құзыреттілікпен оңтайлы меңгеруді көрсететін дарынды,
- шығармашылық педагогтарды анықтау;
-тәжірибе, лабораториялық жұмыстар мен физпрактикумдарды өткізуде PASCО
жабдықтарын қолдану бойынша саласындағы мамандарды ынталандыру.
3. Қатысушылардың санаты
Фестивальға қазақ және орыс тілде оқытатын әртүрлі білім ұйымдарының
жұмыс өтіліне, біліктілік санатына, жасына қарамастан «Физика» пәнінің
оқытушылары қатыса алады.
4.
Ұйымдастыру және өткізу тәртібі
1. Фестивальдің ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының «Қостанай дарыны» ӨҒПО жанындағы білім мазмұнын
әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі болып табылады.
2. Ұйымдастырушы Фестивальді дайындау және өткізу бойынша
ұйымдастырушылық жұмысты координациялау және жүргізу үшін ұйымдастыру
комитетін құрайды.
3. Ұйымдастыру комитеті фестивальді өткізудің бағдарламасын, оның
ақпараттық қолдауын қамтамасыз етеді.
5.
Фестивальді өткізу мерзімі
Облыстық фестиваль екі кезең бойынша өткізіледі:
1 кезең – сырттай (ұсынылған материалдардың сараптамасы өткізіледі) –
2014 жылығы 25 қаңтардан бастап 15 ақпанға дейін
2 кезең – финал (күндізгі) – 2014 жылғы 25 ақпанда Қостанай облысы
әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» ӨҒПО базасында өткізіледі.
6. Құжаттарды тапсыру тәртібі
Конкурсқа қатысу үшін өтінімді 2014 жылғы 25 қаңтарға дейін берілген
мекен-жай бойынша тапсыру керек: Қостанай қ., Гашек к., 1, № 3 каб., e-mail to:
[email protected]
Фестивальға қатысу үшін өтінім:
1. Қатысушының толық аты-жөні, білім ұйымының атауы (мектеп, қала,
ауыл, аудан), облыс; лауазымы, байланыс телефоны, e-mail .
2. Қатысушының сауалнамасы (1қосымша).
3. Қатысушының түрлі-түсті фотосуреті (басылған: 4 х 6 см, цифрлық:
формат TIF немесе JPG, өлшемі 300 dpi артық емес).
4. «Тәжірибе, лабораториялық жұмыстар мен физпрактикумдарды өткізуде
PASCО жабдықтарын қолдану» тақырыбына презентациялар.
Конкурстық
презентациялар міндетті түрде берілген тақырып бойынша
дайындалу керек.
5. Презентацияда
тәжірибе,
лабораториялық
жұмыстар
мен
физпрактикумдарды өткізуде PASCО жабдықтарын қолдану бойынша құралдарды
әзірлеуде жеке үлесін қосқаны туралы айту керек.
6. Конкурстық жұмыстарда екеуден кем емес PASCО жабдықтарын
қолданумен
өткізілген
лабораториялық
жұмыстардың,
немесе
физпрактикумдардың сипаттамасы берілуі керек.
7. Қағазда дайындалған конкурстық материалдардың мәтіндері келесі
параметрлерге сәйкес болуы керек: жоғарғы ені– 2 см, төменгі ені – 2 см,сол жақ
ені– 2 см,он жақ ені – 1 см, шрифттің өлшемі – 14, Times New Roman, жоларалық
интервал –бір,қызыл жолы– 1 см. Форматтау –ені бойынша.
Фестивальға ұсынылған тәжірибе, лабораториялық жұмыстар мен
физпрактикумдарды өткізуде PASCО жабдықтарын қолдану бойынша
жұмыстардың сипаттамасы рецензиядан өткізілмейді және қайтарылмайды.
Ұйымдастыру комитетіне 2014 жылғы 15 ақпаннан кейін және қойылған
шарттарға
сәйкес
келмейтін
жіберілген
конкурстық
материалдар
қарастырылмайды.
Конкурстық материалдарды конкурстың қазылар алқасы қарастырып, екінші
(күндізгі) кезеңінің қатысушыларын анықтайды.
Сырттай кезеңінің қорытындылары бойынша Ұйымдастыру комитеті әдістемелік
фестивальдің финалына шыққан қатысушыларға 2014 жылғы 20 ақпанға дейін
шақыруларды жібереді.
7. Әдістемелік фестивальдің бағдарламасы
Әдістемелік фестивальдің финалына дайындалуда оның қатысушыларына
үй тапсырмасын орындау қажет:
- «Мен және менің пәнім» атты өзіндік презентациялауды дайындау.
Регламент – 5 минут, берілген уақыттың ішінде финалист пәннің негізгі
педагогикалық идеяларын, олардың рухани-адамгершілік идеяларын ашу керек;
- кәсіби портфолионы ұсыну (өзіндік презентациялауды көрсететін
фотографиялар, видео, презентациялар және сабақтың үзіндісі). Регламент – 25
минут, соның ішінде сабақтың үзіндісін көрсету – 20 минут, және 5 минутқа дейін
сұрақтарға жауап беру үшін;
- шығармашылық конкурс.
8. Конкурстың қазылар алқасы
Қазылар алқасының құрамына «Қостанай дарыны» ӨҒПО қызметкерлері,
Қостанай педагогикалық институтының оқытушылары кіреді.
Барлық конкурстық тапсырмаларды қазылар алқасы критерийлерге сәйкес
бағалайды.
Қазылар алқасы барлық тапсырмаларда финалистің шеберлігін, оның
кәсіпқойлығын бағалайды.
9. Конкурстық тапсырмаларды бағалаудың критерийлері
1. «Мен және менің пәнім» атты өзіндік презентациялау:
1. Өзіндік презентациялаудың мазмұны (негізгі педагогикалық идеялар,
өмірлік басымдылықтар, балаларға, әріптестерге, мамандыққа қарым-қатынасы);
2. Педагогикалық мәдениеті (сөйлеу мәдениеті, мінез-құлқы, сыртқы бетәлпеті,әртістігі);
3. Материалды ұсыну формасы (көпшілік алдына шығудың ерекшелігі).
2. Кәсіби портфолионы ұсыну:
1. Педагог жұмыс жасайтын әдістемелік портфолио мен шығармашылық
тақырыптың сәйкестілігі;
2. Таңдалған тақырыптың өзектілігі мен нақтылығы;
3. Дәлелділігі;
4. Портфолио материалдарының байланысы және тұтастығы, айқындығы,
қисындылығы;
5. Педагог қызметінің мониторингы;
6. Практикада қолдану мүмкіндігі.
10. Конкурсты қаржыландыру
Фестивальді қаржыландыру (қазылар алқасының мүшелеріне төлеу, шығын
материалдарды, жеңімпаздарға сыйлық сатып алу) Қостанай облысы әкімдігі
білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғыми-практикалық
орталығының есебінен жүргізіледі.
Финалға қатысушылардың іссапар шығындарын (жол жүруі, тамақтануы,
тұруы) білім бөлімдері мен демеуші-ұйымдардың есебінен төленеді.
№1 қосымша
Фестивальға қатысушының сауалнамасы
1. Тегі _________________________________
Аты ________________________
Әкесінің аты_______________________
2. Туған күні, орны ___________________________________
3. Байланыс телефоны (жұмыс, үй, ұялы)
____________________________________________________________________
4. Базалық білімі (оқу орнының толық атауы)
____________________________________________________________________фа
культет___________________________________________________
диплом бойынша мамандығы:____________________________________
5. Қосымша кәсіби білімі (оқу орнының толық атауы, факультет, мамандығы)
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Жұмыс орнының толық атауы
______________________________________________________________________
________________________________________________________
7. Жалпы педагогикалық жұмыстың өтілі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Осы ұйымдағы жұмыс өтілі
__________________________________________________________________
9. Атағы, марапаттары
__________________________________________________________________
10. Публикациялары (мерзімі, басылым, публикацияның атауы)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Фестивальға қатысу не себеп болды
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Положение о методическом фестивале
«Создание модульного эксперимента в программе Excel и использование
оборудования PASCО при проведении экспериментов, лабораторных работ и
практикумов»
1. Общие положения
1. Методический фестиваль направлен на поддержку талантливых
педагогов,
распространение
инновационного
педагогического
опыта,
инновационных педагогических идей, престижа профессии педагога.
2. Цели и задачи
Цель
фестиваля:
предоставление
возможности
педагогам
продемонстрировать
результаты
своего
интеллектуального
труда
и
распространение передового педагогического опыта.
Задачи:
активизация работы по использованию оборудования PASCО при
проведении
экспериментов,
лабораторных
работ
и
физпрактикумов;
выявление
талантливых,
творчески
работающих
педагогов,
демонстрирующих оптимальное владение профессиональными компетенциями;
поощрение специалистов в области использования оборудования PASCО
при проведении экспериментов, лабораторных работ и физпрактикумов.
3.Категории участников
В фестивале участвуют преподаватели предмета «Физика» учреждений
образования любого типа школ с казахским и русским языками обучения
независимо от стажа работы, квалификационной категории, возраста.
4. Порядок организации и проведения
1. Организатором фестиваля является отдел методического обеспечения
содержания образования РНПЦ «Костанай дарыны» управления образования
акимата Костанайской области.
2. Для координации и осуществления организационной работы по
подготовке и проведению фестиваля организатор создает организационный
комитет.
3.Организационный комитет составляет программу проведения фестиваля,
обеспечивает его информационную поддержку.
5. Сроки проведения фестиваля
Областной фестиваль проводится в два этапа:
1 этап – заочный (проводится экспертиза представленного материала) - с 25
января по 15 февраля 2014 г.
2 этап – финал (очный) - 25 февраля 2014 г. проводится в г. Костанае на базе
КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай Дарыны»
Управления образования акимата Костанайской области.
6. Порядок подачи документов
Для участия в фестивале необходимо в срок до 25 января 2014 года
направить заявки по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1, каб. № 3, e-mail to:
[email protected]
Заявка на участие в фестивале:
1. Ф.И.О. участника, наименование организации образования (школа,
город (село, поселок, район), область; должность, контактный телефон, e-mail.
2. Анкета участника (Приложение 1).
3. Цветная фотография участника (печатная: размер 4 х 6 см, цифровая:
формат TIF или JPG, размер не менее 300 dpi).
4.Презентация на тему: «Использование оборудования PASCО при
проведении экспериментов, лабораторных работ и физпрактикумов.»
Конкурсные презентации должны быть строго на заданную тему.
5. В презентации необходимо рассказать о личном вкладе в создание
пособий по использованию оборудования PASCО при проведении экспериментов,
лабораторных работ и физпрактикумов.
6. В конкурсных работах должно быть предложено описание не менее двух
лабораторных работ или физпрактикумов
с использованием оборудования
PASCО.
7. Тексты конкурсных материалов, составленные на бумажном носителе,
должны соответствовать следующим параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее
поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см, размер шрифта – 14, Times
New Roman, межстрочный интервал – одинарный, красная строка – 1 см.
Форматирование - по ширине.
Описание лабораторных работ или физпрактикумов с использованием
оборудования PASCО, представленные на фестиваль, не рецензируются и не
возвращаются.
Конкурсные материалы, направленные в Оргкомитет позднее 15 февраля
2014 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
Конкурсные материалы рассматривает жюри конкурса и определяет
участников второго (очного этапа).
По итогам заочного этапа Оргкомитет направляет приглашение участникам,
вышедшим в финал методического фестиваля, в срок до 20 февраля 2014 года.
7. Программа методического фестиваля
При подготовке к финалу методического фестиваля его участникам
необходимо выполнить домашнее задание:
- подготовить самопрезентацию «Я и мой предмет». Регламент – 5 минут, в
течение которых финалист должен раскрыть ведущие педагогические идеи
предмета, их духовно-нравственную направленность и т. д.;
- представить профессиональное портфолио (фотографии, видео,
презентацию, иллюстрирующую самопрезентацию, и фрагмент занятия).
Регламент – 25 минут, в том числе на представление фрагмента занятия – 20
минут, и до 5 минут для ответов на вопросы;
- творческий конкурс.
8. Жюри фестиваля
В состав жюри могут входить сотрудники Управления образования акимата
Костанайской области, РНПЦ «Костанай дарыны», преподаватели Костанайского
государственного педагогического института.
Все конкурсные задания жюри оценивает в соответствии с критериями.
Во всех заданиях жюри оценивает педагогическое мастерство финалиста,
его профессионализм.
9. Критерии оценки конкурсных заданий
1. Самопрезентация «Я и мой предмет»:
1) содержание самопрезентации (ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии);
2) педагогическая культура (культура речи, поведения, внешний вид,
артистизм);
3) форма подачи материала (оригинальность выступления).
2. Представление профессионального портфолио:
1) соответствие содержания портфолио методической и творческой темам,
над которыми работает педагог;
2) актуальность и реалистичность выбранной темы;
аргументированность;
взаимосвязь и целостность, логичность и ясность материалов портфолио;
мониторинг деятельности педагога;
возможность использования на практике.
10. Финансирование фестиваля
Финансирование фестиваля (оплата труда членов жюри, привлеченных
специалистов, приобретение расходных материалов, призы победителям
осуществляется за счет средств РНПЦ «Костанай дарыны» Управления
образования акимата Костанайской области.
Расходы по командированию участников финала фестиваля (проезд,
питание, проживание) берут на себя соответствующие отделы образования или
организации-спонсоры.
Приложение №1
Анкета участника фестиваля
3)
4)
5)
6)
1. Фамилия _________________________________
Имя ________________________
Отчество ___________________________
2. Дата, место рождения ______________________________________________
3. Контактные телефоны (рабочий, домашний, мобильный)
____________________________________________________________________
4. Базовое образование (полное название учебного заведения)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________факу
льтет___________________________________________________
специальность по диплому:____________________________________
5. Дополнительное профессиональное образование (полное название учебного
заведения,
факультет,
специальность)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Полное название места работы_____________________________________
7. Общий педагогический стаж работы
__________________________________________________________________
8. Стаж работы в данном учреждении
__________________________________________________________________
9. Звания, награды
__________________________________________________________________
10. Публикации (дата, издание, название публикации)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Что побудило Вас к участию в фестивале
__________________________________________________________________
«Бастауыш сынып мұғалімнің үздік электрондық портфолиосы» облыстық
сырттай конкурсы туралы Ереже
1.Жалпы ережелер
1.1. Берілген Ереже Қостанай облысының жалпы білім беретін білім
ұйымдарының педагогтары арасында өткізілетін «Бастауыш сынып мұғалімнің
үздік электрондық портфолиосы» конкурсының (бұдан әрі - Конкурс) мақсаттары
мен міндеттерін, конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібін, оны ұйымдастыру,
әдістемелік қамтамасыз етуді анықтайды (бұдан әрі - Ереже).
2.Конкурстың мақсаты
2.1.Конкурс педагогтың кәсіби маңызды нәтижелерін талдау және ұсыну,
мұғалімнің кәсіби өсуінің монитоингін қамтамасыз ету мақсатында өткізіледі.
3.Конкурстың міндеттері
3.1. Конкурстың негізгі міндеттері:
- АКТ құралдарын меңгерудегі педагогтардың дағдыларын жетілдіру;
- жеке шығармашылықты және шеберлікті қолдау;
- оң педагогикалық тәжірибені тарату;
- облыстың үздік мұғалімдерінің қызметінің нәтижелері туралы банк
мәліметтерін құру.
4.Конкурстың қатысушылары
4.1. Конкурсқа аудандық/қалалық Конкурстың жеңімпазы, 1 орынға ие
болған және берілген Ережеде белгіленген мерзімге дейін өтінімді және
портфолионың материалдарын ұсынған бастауыш сынып мұғалімі қатыса алады.
5. Конкурсты өткізу және ұйымдастыру
5.1.Облыстық конкурс 2 кезең бойынша өткізіледі:
1. Аудандық/қалалық кезең– 01-04.04.2014ж. (қоса)
2. Облыстық кезең:
Өтінімдерді қабылдау: 07-11.04.2013ж. (қоса)
Конкурстық жұмыстарды қабылдау: 14.04.2014ж.
Қорытындыларды шығару: 26.04.2014ж.
[email protected] сайтында жариялау: 30.04 2014ж.
5.2. Қатысушы өз портфолиосын белгіленген мерзімге дейін
[email protected] электрондық мекен-жайға жіберуі керек.
5.3.Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін
материалдар конкурсқа қатысуға тыйым салынады.
5.4.Өз жұмыстарын ұсынған авторлар ұсынған жұмыстардың авторлық
құқықтары өздерінікі, оларды жариялау басқа тұлғаларға жатпайтыны және
ешкімнің авторлық құқықтары бұзылмайтыны туралы кепіл береді.
5.5. Конкурсқа материалдарды ұсыну автордың Ғаламтор желісінде оларды
жариялауға келісім беретінін білдіреді.
5.6. Конкурсқа ұсынылған портфолионың құрылымы:
1. Жалпы мәліметтер.
2. Педагогтың өздігінен білім алуы.
3. Педагогтың жетістіктері.
4. Әдістемелік жұмыс.
5. Оң педагогикалық тәжірибені тарату.
6. Бастауыш білім беру деңгейінде білім алушылардың жетістіктері.
7. Сыныптан тыс жұмыс.
1. Жалпы мәліметтер
 Тегі, аты, әкесінің аты
 Білімі
 Мамандығы
 біліктілігі
 педагогикалық жұмыстың өтілі
 лауазымы, мұғалім оқытатын пәндер
2. Педагогтың өздігінен білім алуы
 өздігінен білім алудың тақырыбы, оның материалдары
 біліктілікті арттыру курстары
 біліктілікті арттыру курстарындағы шығармашылық жұмыстар
 конференцияларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге қатысу
 эксперименттік жұмыстарға қатысу
3. Педагогтың жетістіктері
 грамоталар
 алғыс хаттар
 марапаттар
 атақтар
4. Әдістемелік жұмыс
 аудан/қала жалпы білім беретін ұйымдарының әдістемелік бірлестіктеріне
қатысу
 оқу бағдарламалары (мемлекеттік, авторлық)
 қорытынды және аралық аттестациялаудың бағдарламасы
 оқытушымен әзірленген бақылау, тексеру жұмыстары, тестілер,
лабораториялық жұмыстар
 әдістемелік әзірлемелер
5.ОПТ тарату
 ашық сабақтар
 семинарларда, конференцияларға қатысу, баяндамалардың мәтіндері
 публикациялар
6. Білім алушылардың жетістіктері
 олимпиадаларға, конкурстарға, конференцияларға қатысудың нәтижелері
 соңғы 3 жыл ішінде оқушылардың білім сапасының көрсеткіштері
 білім, тәсілдер, дағдыларды текмеру бойынша талдау-есептемелері
 ағымдағы жылдың оқушылардың рейтингі
7. Сыныптан тыс жұмыс
 үйірмелердің,
факультативтердің, таңдау бойынша курстардың
бағдарламалары
 пәндік апталар, олимпиадалар,конкурстар
 олимпиадалардың, зияткерлік марафондардың тапсырмалары
 ашық сабақтардың, тәрбиелік іс-шаралардың сценарийлері
6. Қорытындыларды шығару және жеңімпаздарды марапаттау
6.1.Қазылар алқасының құрамына «Қостанай дарыны» ӨҒПО жанындағы
білім мазмұнын әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің әдіскерлері, ЖОО
оқытушылары кіреді.
6.2. 1,2,3 орындарға ие болған педагогтар «Қостанай дарыны» ӨҒПО атынан
грамоталармен және сыйақылармен марапатталады, басқалары «Бастауыш сынып
мұғалімнің үздік электрондық портфолиосы» конкурсының қатысушысының
сертификаттарын алады.
6.3. Конкурсты ұйымдастырушыларында қосымша номинацияларды енгізу
құқығы бар. Тең дауыс беруде комиссия төрайымының дауысы шешуші болып
табылады.
6.4.Дауыс беру нәтижелері, қазылар алқасының шешімі комиссия
отырысының хаттамасына енгізіледі.
6.5. «Бастауыш сынып мұғалімнің үздік электрондық портфолиосы»
конкурсын өткізу туралы ақпарат [email protected] сайтында жарияланады.
«Бастауыш сынып мұғалімнің үздік электрондық портфолиосы»
конкурсына қатысу үшін өтінім
Microsoft Office Excel электрондық таблицаның форматында
Мектеп
,
Мұғал
№
байлан
ім-нің
ыс
Өңі
аты Санат Өті
п
(мекенр
жөні
ы
лі
/
жайы ,
(толы
п
телефо
қ)
н,
эмайл)
Пән
бойынша
курстардан
өту
(курстарды
ң атауын,
өту жылын
көрсету)
Тестіле
рді,
Атт
оқулық
еста Авторл
тарды
ция
ық
Мара
және
лау- жұмыс паты
т.б.сара
дан
тар
птау-ға
өту
қатысу
(жыл)
МО _______________________________
Аудан/қала білім бөлімінің басшысының қолы
Положение о заочном областном конкурсе
«Лучшее электронное портфолио учителя начальных классов»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о конкурсе «Лучшее электронное портфолио
учителя
начальных
классов»
(далее
конкурс)
среди
педагогов
общеобразовательных организаций Костанайской области (далее - Положение)
определяет цели и задачи, порядок организации и проведения конкурса, его
организационное, методическое обеспечение.
2. Цели конкурса
2.1.Конкурс проводится с целью анализа и представления значимых
профессиональных
результатов
педагога,
обеспечения
мониторинга
профессионального роста учителя.
3. Задачи конкурса
3.1.Основными задачами конкурса являются:
- совершенствование навыков педагога в овладении средствами ИКТ;
- поддержка индивидуального творчества и мастерства;
- распространение передового педагогического опыта;
- создание банка данных результатов деятельности лучших учителей
области.
4. Участники конкурса
4.1.Для участия в конкурсе допускается учитель начальных классов победитель в районном/городском конкурсе, занявший 1 место и подавший заявку
в срок, указанный в настоящем положении и предоставивший материалы
портфолио.
5. Организация и проведение конкурса
5.1.Областной конкурс проводится в 2 этапа:
1. Районный/городской этап – с 01-04.04.2014г. (включительно)
2. Областной этап:
Прием заявок: 07-11.04.2013г. (включительно)
Прием конкурсных работ: 14.04.2014г.
Подведение итогов: 26.04.2014г.
Размещение информации на сайте [email protected]: 30.04 2014г.
5.2.Участник отправляет своё портфолио в указанный срок на электронный
адрес: [email protected]
5.3.Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются материалы,
не отвечающие требованиям к конкурсным работам.
5.4.Авторы, предоставившие свои работы, гарантируют, что авторские права
на данные работы принадлежат именно им, исключительное право на их
публикацию не передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских прав.
5.5.Предоставление материалов на конкурс означает согласие автора на их
размещение в сети Интернет.
5.6.Структура портфолио, представляемого на конкурс:
1. Общие сведения.
2. Самообразование педагога.
3. Достижения педагога.
4. Методическая работа.
5. Распространение положительного педагогического опыта.
6. Достижения обучающихся начального уровня образования.
7. Внеклассная работа.
1.Общие сведения
 фамилия, имя, отчество
 образование
 специальность
 квалификация
 стаж педагогической работы
 занимаемая должность, предметы, преподаваемые учителем
2.Самообразование педагога
 тема самообразования и материалы по ней
 курсы повышения квалификации
 творческие работы на курсах повышения квалификации
 участие в конференциях, круглых столах, семинарах
 участие в экспериментальной работе
3.Достижения педагога
 грамоты
 благодарности
 награды
 звания
4. Методическая работа
 участие в методическом объединении общеобразовательной организации,
района/города
 учебные программы (государственные, авторские)
 программы итоговых и промежуточных аттестаций
 контрольные, проверочные работы, тесты, лабораторные работы,
разработанные преподавателем
 методические разработки
5.Распространение ППО
 открытые занятия
 выступления на семинарах, конференциях, тексты докладов
 публикации
6.Достижения обучающихся
 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях
 показатели качества знаний обучающихся за последние 3 года
 отчеты-анализы по проверке знаний, умений, навыков
 рейтинг обучающихся текущего учебного года
7. Внеклассная работа
 программы кружков, факультативов, курсов по выбору
 предметные недели, олимпиады, конкурсы
 задания олимпиад, интеллектуальных марафонов
 сценарии открытых уроков, воспитательных мероприятий
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1.В состав жюри входят методисты отдела МОСО при РНПЦ «Қостанай
Дарыны», преподаватели вузов.
6.2.Авторы лучших портфолио, занявшие 1,2,3 места, награждаются
грамотами РНПЦ «Қостанай Дарыны» и денежными призами, все остальные Сертификатом участника областного конкурса «Лучшее электронное портфолио
учителя начальных классов».
6.3.Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить
дополнительные номинации. При равенстве голосов голос председателя комиссии
является решающим.
6.4.Результаты голосования, решение конкурсного жюри заносятся в
протокол заседания конкурсной комиссии.
6.5.Лучшие портфолио будут размещены на сайте [email protected]
Заявка
участника областного заочного конкурса
«Лучшее электронное портфолио учителя начальных классов»
в формате электронной таблицы Microsoft Office Excel
Школа,
контакт
№
ные
ФИО
Рег данные
п
учите
ион (адрес,
/
ля
телефо
п
н,
эмайл)
МП ____________
ОО
Прохожден
ие курсов
по предмету
Катег Ста
(указать вид
ория
ж
курсов, год
прохождени
я)
Участи
Про
ев
хож
эксперт
ден Авторс
Нагр
изе
ие
кие
ады тестов,
атте работы
учебни
стац
ков, т.д.
ии
(год)
Подпись руководителя отдела образования акимата рай/гор
«Бастауыш сынып мұғалімдерінің олимпиадасы» облыстық сырттай кезеңі
туралы Ереже
1. Жалпы ережелер
1.1. Берілген Ереже Қостанай облысының жалпы білім беретін білім
ұйымдарының педагогтары арасында өткізілетін олимпиаданың (бұдан әрі Олимпиада) мақсаттары мен міндеттерін, пәндік олимпиаданы ұйымдастыру және
өткізу тәртібін, оны ұйымдастыру, әдістемелік қамтамасыз етуді анықтайды
(бұдан әрі - Ереже).
1.2. Олимпиаданың негізгі мақсаттары мен міндеттері зияткерлік
жарыстарға қатысуды ынталандыру, дарынды педагогтарды анықтау және қолдау,
олардың шығармашылық қызметтерін уәжделендіру, кәсіби шеберлігін дамыту.
1.3.Олимпиада бастауыш білім беру деңгейінің жалпы білім беретін пәндер
бойынша өткізіледі (математика, дүние тану, қазақ тілі, орыс тілі).
2. Олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу тәртібі
2.1.Олимпиада: www.kostdaryn.kzсайтында жарияланған және бекітілген
кестеге сәйкес өткізіледі.
2.2. Олимпиадаға аудандық/қалалық Олимпиаданың жеңімпазы, 1 орынға ие
болған және берілген Ережеде белгіленген мерзімге дейін өтінімді ұсынған
бастауыш сынып мұғалімі қатыса алады.
2.3. Педагогтарға арналған олимпиадалар кестеде белгіленген уақытқа
сәйкес бір күнтізбелік күнде Қостанай облысының барлық территориясында
өткізіледі.
2.4.Олимпиадаға қатысу үшін әрбір қатысушының (бұдан әрі - Қатысушы)
жеке электрондық мекен-жайы болуы керек.
2.5.Олимпиаданың шектеулі уақыты бар, берілген уақыттың ішінде
қатысушы тапсырмаларға жауап беруі керек.
3. Олимпиадаға қатысу тәртібі
3.1.Сырттай олимпиаданың тапсырмаларын қатысушы белгіленген уақытта
өздігінен онлайн тәртібінде www.kostdaryn.kz сайтында алады.
3.2. Тапсырмаларды алғаннан кейін, қатысушы жауаптарын белгіленген
уақытқа дейін [email protected] электрондық мекен-жайына жібереді.
3.3.Олимпиада уқыт бойынша шектеулі, осы уақыт ішінде қатысушы
тапсырмаларға жауап беруі керек. Өту үшін уақыт мерзімі Олимпиаданың
сипаттамасында белгіленген.
3.4. Олимпиаданың ең көп ұпайлар саны тапсырмалардың құрамына
байланысты жинақталады. Тапсырмалардың және мүмкін болатын ең көп
ұпайлардың саны Олимпиаданың сипаттамасында бар.
3.5.Тапсырмаларды ұжымдық шешуге, Қатысушының басқа қатысушыларға
тапсырмаларды беруге тыйым салынады. Осы тармақшаны бұзған жағдайларда
Ұйымдастырушының Қатысушының нәтижелерін жоюға құқығы бар.
3.6. Олимпиаданың нәтижелері www.kostdaryn.kz сайтында кестеде
белгіленген уақытқа сәйкес жарияланады.
3.7.Олимпиаданың әрбір қатысушысы www.kostdaryn.kz сайтында алған
ұпайлары бар сертификаттарды алып және басып шығара алады.
4. Олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу:
4.1.Олимпиада 2 кезең бойынша өткізіледі:
1. Аудандық/қалалық кезең: 03-07.11.2014ж. (қоса).
2. Облыстық кезең:
Өтінімдерді қабылдау: 10-14.11.2014ж.
Жұмыстарды қабылдау: 18.11.2014ж.
Қорытындыларды шығару: 22.11.2014ж.
www.kostdaryn.kz сайтында жариялау: 24.11.2014ж.
4.2.Өтінімді ұсыну мерзімі қабылдау мерзімі бойынша белгіленеді.
[email protected] электрондық мекен-жайға жіберілген және талаптарға сәйкес
рәсімделген барлық өтінімдер тіркеледі.
5.Жеңімпаздарды анықтау тәртібі және марапаттау
5.1.Қазылар алқасының құрамына «Қостанай дарыны» ӨҒПО жанындағы
білім мазмұнын әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің әдіскерлері, ЖОО
оқытушылары кіреді.
5.2. 1,2,3 орындарға ие болған педагогтар «Қостанай дарыны» ӨҒПО атынан
грамоталармен және сыйақылармен марапатталады, басқалары «Бастауыш сынып
мұғалімдерінің
олимпиадалары»
облыстық
кезеңінің
қатысушысының
сертификаттарын алады.
5.3. Конкурсты ұйымдастырушыларында қосымша номинацияларды енгізу
құқығы бар. Тең дауыс беруде комиссия төрайымының дауысы шешуші болып
табылады.
5.4.Дауыс беру нәтижелері, қазылар алқасының шешімі комиссия
отырысының хаттамасына енгізіледі.
5.5. «Бастауыш сынып мұғалімдерінің олимпиадасы» облыстық кезеңінің
өткізу туралы ақпарат www.kostdaryn.kz сайтында жарияланады.
«Бастауыш сынып мұғалімдерінің олимпиадасы»
облыстық кезеңіне қатысу үшін
өтінім
Microsoft Office Excel электрондық таблицаның форматында
Мектеп
,
Мұғал
№
байлан
ім-нің
ыс
Өңі
аты Санат Өті
п
(мекенр
жөні
ы
лі
/
жайы ,
(толы
п
телефо
қ)
н,
эмайл)
Пән
бойынша
курстардан
өту
(курстарды
ң атауын,
өту жылын
көрсету)
Тестіле
рді,
Атт
оқулық
еста Авторл
тарды
ция
ық
Мара
және
лау- жұмыс паты
т.б.сара
дан
тар
птау-ға
өту
қатысу
(жыл)
МО _______________________________
Аудан/қала білім бөлімінің басшысының қолы
Положение об областной заочной
«Олимпиаде учителей начальных классов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об олимпиаде (далее олимпиада) среди педагогов
общеобразовательных организаций Костанайской области (далее - Положение)
определяет цели и задачи, порядок организации и проведения предметной
Олимпиады, ее организационное, методическое обеспечение.
1.2. Основными целями и задачами олимпиады является стимулирование к
участию в интеллектуальных состязаниях, выявление и поддержка талантливых
педагогов,
стимулирование
их
творческой
деятельности,
развитие
профессионального мастерства.
1.3. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам начального
уровня образования (математика, познание мира, русский язык, казахский
язык).
2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проходит по утвержденному графику, который публикуется
на сайте www.kostdaryn.kz.
2.2. Для участия в олимпиаде допускается учитель начальных классов победитель районной/городской олимпиады, занявший 1 место и подавший заявку
в срок, указанный в настоящем Положении.
2.3.Олимпиады для педагогов проводятся в один календарный день в
установленное графиком время по всей территории Костанайской области.
2.4.Для того чтобы принять участие в олимпиаде, каждый участник (далее
Участник) должен иметь свой электронный адрес.
2.5.Олимпиада имеет ограничение по времени, в течение которого
Участнику необходимо дать ответы на задания.
3. Порядок участия в Олимпиаде
3.1.Задания заочной олимпиады Участник получает самостоятельно в
режиме онлайн на сайте www.kostdaryn.kz в указанное время.
3.2. После получения заданий, Участник дает ответы и отправляет до
определенного времени на электронный адрес [email protected]
3.3.Олимпиада имеет ограничение по времени, в течение которого
Участнику необходимо дать ответы на задания. Количество времени на
прохождение указывается в описании олимпиады.
3.4.Максимальное количество баллов олимпиады формируется в
зависимости от состава заданий. Количество заданий и максимальный возможный
балл указывается в описании олимпиады.
3.5.Запрещается коллективное решение заданий, а так же передача
Участником заданий другим участникам. В случае нарушения данного пункта
Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты Участника.
3.6.Результаты олимпиады публикуются на сайте www.kostdaryn.kz в
указанное в графике время.
3.7.Каждый Участник олимпиады может получить на сайте
www.kostdaryn.kz и распечатать сертификат участника с количеством набранных
баллов.
4. Организация и проведение олимпиады:
4.1.Олимпиада проводится в 2 этапа:
Районный/городской этап: 03-07.11.2014г. (включительно).
Областной этап:
Прием заявок: 10-14.11.2014г.
Прием работ: 18.11.2014г.
Подведение итогов: 22.11.2014г.
Размещение на сайте: www.kostdaryn.kz 24.11.2014г.
4.2.Дата предоставления заявки устанавливается по дате получения. Все
заявки, присланные на электронный адрес [email protected] и оформленные в
соответствии с требованиями, регистрируются.
5. Порядок определения победителей и награждение
5.1.В состав жюри входят методисты отдела МОСО при РНПЦ «Қостанай
дарыны», преподаватели вузов.
5.2.Педагоги, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами РНПЦ
«Қостанай дарыны» и денежными призами, остальные получают сертификаты
участника областной заочной «Олимпиады учителей начальных классов».
5.3.Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить
дополнительные номинации. При равенстве голосов голос председателя комиссии
является решающим.
5.4.Результаты голосования, решение жюри заносятся в протокол заседания
комиссии.
5.5. Информация о проведении областной заочной «Олимпиады учителей
начальных классов» будет размещена на сайте www.kostdaryn.kz
Заявка
участника областной заочной «Олимпиады учителей начальных классов»
в формате электронной таблицы Microsoft Office Excel
Школа,
контакт
№
ные
ФИО
Рег данные
п
учите
ион (адрес,
/
ля
телефо
п
н,
эмайл)
Прохожден
ие курсов
по предмету
Катег Ста
(указать вид
ория
ж
курсов, год
прохождени
я)
Участи
Про
ев
хож
эксперт
ден Авторс
Нагр
изе
ие
кие
ады тестов,
атте работы
учебни
стац
ков, т.д.
ии
(год)
МП _______________________________
Подпись руководителя отдела образования рай/гор ОО
«География пәнінің үздік кабинеті - 2014» облыстық конкурсы туралы
Ереже.
1. Жалпы ережелер
1. Берілген Ереже «География пәнінің үздік кабинеті - 2014» облыстық
конкурсты өткізудің тәртібін және шарттарын анықтайды (бұдан әрі конкурс).
2. Конкурстың ұйымдастырушылары «Қостанай дарыны» ӨҒПО білім
мазмұнын әдістемелік сүйемелдеу бөлімі я.
Конкурстың мақсаты: оқу кабинетінің базасында жабдықтандыру және
қызметті ұйымдастыру бойынша жемісті тәжірибені анықтау.
Конкурстың қатысушылары: облыстық білім ұйымдарының география
пәні кабинеттерінің меңгерушілері, география пәні мұғалімдері.
Конкурсты өткізу мерзімі.
1. Конкурстың аудандық, қалалық кезеңдері 2014 жылдың наурыз айында
өткізіледі, өңірдің барлық мектептері қатыса алады.
2.Конкурстың облыстық кезеңі. Аудан, қала білім бөлімдері өңірде 1-інші
орынға ие болғандардың материалдарын 2014 жылғы 15 сәуірге дейін «Қостанай
дарыны» ӨҒПО жібереді.
3.Кабинеттердің көпшілік алдында презентациясы және қорытындыларды
жариялау 2014 жылғы 24 сәуірде «Қостанай дарыны» ӨҒПО өткізіледі.
Конкурстың мазмұны.
Конкурстық жұмыс презентация түрінде дайындалып, оның ішінде:
- кабинеттің оқу-әдістемелік концепциясының қысқаша сипаттамасы (бұл
оқу-әдістемелік ортасының үлгісі, концептуалдық ережелер, немесе негізгі
идеялардың жай сипаттамасы болуы мүмкін);
- осы идеялар жүзеге асырылатынын көрсететін фотоматериалдар;
- басқа материалдар.
Презентацияның көлемі 20 слайдтардан артық болмауы керек.
Жұмыстарды бағалау критерийлері.
- Функционалдық (оқу-әдістемелік ортаның әрбір элементі функционалдымаңызды болу керек, яғни өз рөлі болып, білім беру үдерісінде қолдану керек);
- Сәйкестілікке қойылатын талаптар (оқу кабинетінің оқу-әдістемелік
ортасы оқу бағдарламаның ерекшеліктеріне, кәсіби бағыттарының талаптарына,
білім алушылардың антропометриялық параметрлеріне сәйкес болу керек);
- Коммуникациялық (оқу кабинетінің оқу-әдістемелік ортасы ақпараттық
жеткілікті және қолайлығы, көру және есту байланыстары, оқу барысында еркін
түрде қимылдауға және қозғалуға мүмкіндіктері болу керек);
- Үйлесімдік талаптары (оқу кабинетінің ақпараттық-пәндік ортасын құру
білім үдерісінің барлық субъектілерінің қатысуымен жүргізілуі керек;
- Идеялардың ерекшелігі, кабинетінің оқу-әдістемелік ортасын
ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдемелердің тереңділігі.
2. Материалдарға қойылатын талаптар.
Материалдар қағаз және электрондық түрде ұсынылады. Материалдар
автормен толық өнделіп, аты-жөні жазылуы керек.
Парақтың параметрлері–ені:жоғарға– 2см, төменгі– 2см, сол жағы-2см, оң
жағы– 2см. Таблицалар, тізбелер және т.б. мәтіннен артық шықпауы керек.
Шрифт – Тimes New Roman, 14.
Жол аралық интервал – жалаң.
3. Қажетті құжаттар.
Конкурсқа қатысу үшін өтінімді үлгі бойынша ұйымдастыру комитетінің
мекен-жайына жіберу керек:
«География пәнінің үздік кабинеті - 2014»
облыстық конкурсына қатысу үшін
Өтінім.
1. Аудан мектеп.
2.Мектеп директорының, география пәні мұғалімінің аты-жөні (толық).
3.Пошта мекен-жайы толық.
4.Жіберілетін материалдардың тізімі.
5.Өтінімге және есептемеге аудан, немесе қала бөлімінің басшысының қолы
қойылуы керек.
«География пәнінің үздік кабинеті - 2014»
облыстық конкурсының аудандық (қалалық) кезеңдерін өткізу туралы
есептеме.
№ Өңірдегі
География Конкурс- Мультимедиа География
Кабинетп барлық
кабинетқа
бар
кабинеттері
тері
п мектептер тері
бар қатысқан география
жоқ
жүлделі
(НМ, ОМ). өңірдегі
мектепкабинеттері. мектептер
орындарға
мектептер- тердің
(Санын және (Санын және ие болған
дің саны
саны
мектептерді
мектептерді мектептер.
көрсету).
көрсету).
Қорытындыларды шығару.
Конкурстың қатысушылары Сертификаттармен, жеңімпаздар – «Қостанай
дарыны» ӨҒПО грамоталарымен марапатталады.
Байланыс контактылары. «Қостанай дарыны» ӨҒПО, Қостанай қ., Гашек ксі, 1 үй тел.392068. В.М. Смазнова
«Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартын іске асыру
жағдайларында білім беру үдерісін жобалау»
география пәні мұғалімдеріне арналған өңірлік ғылыми-практикалық
конференциясы туралы Ереже.
2014 жылғы 7 қарашада «Қостанай дарыны» ӨҒПО «Мемлекеттік жалпыға
міндетті орта білім беру стандартын іске асыру жағдайларында білім беру үдерісін
жобалау» мәселесі бойынша
өңірлік ғылыми-практикалық конференцияны
өткізеді.
Конференцияға ЖОО-ның оқытушылары, ББ әдіскерлері, білім
ұйымдарының басшылары және география пәні мұғалімдері, сонымен қатар,
қойылған мәселеге мүдделі тұлғалар қатыса алады.
Конференцияның бағдарламасында келесі мәселелер қарастырылады:
 Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартын іске асыру
жағдайларында география пәнін оқытудағы өзекті мәселелер.
 Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартының
контекстіндегі оқу-тәрбиелік үдерісінде қолданылатын заманауи формалар,
әдістер және білім беру технологиялары;
 Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартын іске асыру
жағдайларында мазмұнның және әдістемелік жұмыстың формаларын жаңарту;
 Жүйелік-қызметтік тәсілдеме Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім
беру стандартын іске асырудың негізі ретінде;
 Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартын енгізу
жағдайларында педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамыту;
 Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартының
талаптарының аясында сабақ;
 Оқу тапсырмаларының жаңа сапасы;
 Жоспарланған нәтижелерді бағалау жүйесін құрудағы тәсілдемелер;
 Портфолио оқушылардың жеке жетістіктерін бағалаудың әдісі ретінде;
 Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартын енгізуге
педагогтардың дайындықтарын қалыптастыру;
 Заманауи талаптарды есепке ала отырып оқу-жоспарлау құжаттарды
жобалау;
 Жеке білім беру бағдарламалары: ұғымы, құрылымы, оқушылардың
қызметін ұйымдастыру.
Қажетті құжаттар.
Конференцияға қатысу үшін төмендегі берілген үлгі бойынша ұйымдастыру
комитетінің мекен-жайына өтінімді жіберу керек:
«Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартын іске асыру
жағдайларында білім беру үдерісін жобалау» мәселесі бойынша өңірлік
ғылыми-практикалық конференцияға қатысу үшін
Өтінім
1. Аты-жөні толық
2. Жұмыс орны, лауазымы
3. Пошта мекен-жайы толық
4. Жоспарланған баяндаманың тақырыбы.
Материалдарға қойылатын талаптар.
Материалдар қағаз және электрондық түрде ұсынылады. Материалдар
автормен толық өнделіп, аты-жөні жазылуы керек. Автордың аты-жөні мәтіннің
басында атаудың астында жазылады, келесі жолдан бастап жұмыс орнын,
лауазымын көрсету керек. Парақтың параметрлері–ені:жоғарға– 2см, төменгі–
2см, сол жағы-2см, оң жағы– 2см. Таблицалар, тізбелер және т.б. мәтіннен артық
шықпауы керек. Шрифт – Тimes New Roman, 14.
Жол аралық интервал – жалаң. Материалдардың көлемі- А-4 қағазында 5
беттен артық болмауы тиіс.
Мазмұнына қойылатын талаптар.
Баяндамаларда көрсетілуі керек: өзектілігі, келешектігі және ғылымиәдістемелік дәлелдеу, жаңашылдығы және практикалық маңыздылығы; педагог
тәжірибесінің пайда болуы, қалыптасуы; қалыптасудың динамикасы және жұмыс
жүйесінің дамуы; көрсеткіштері бар параметрлердегі педагогикалық қызметінің
қорытынды нәтижелері, жұмыс тәжірибесін дамытудың келешегі; заманауи
психологиялық-педагогикалық теориялармен және технологиялармен байланысы;
нақты педагогикалық іс-әрекеттің жүйесі, ұйымдастыруы, жұмыстың мазмұны,
формалары, тәсілдері және әдістері.
Жұмыстың атауын таңдағанда тақырып талқыланып жатқан
мәселелердің белгілі бір аспектілерін қарастыру керек, бірақ олардың
тұжырымдамасының көшірмесі болмауы керек екенін есте сақтағаныңыз
жөн.
Конференцияға қатысу үшін өтінімдерді, сараптамадан өткізу үшін
материалдарды 2014 жылғы 15 қазанға дейін «Қостанай дарыны» ӨҒПО
білім мазмұнын әдістемелік сүйемелдеу бөліміне жіберу керек.
Байланыс контактылары. «Қостанай дарыны» ӨҒПО, Қостанай қ.,
Гашек к-сі, 1 үй тел.392068. В.М. Смазнова
Положение
об областном конкурсе «Лучший кабинет географии - 2014».
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
областного конкурса «Лучший кабинет географии -2014» (далее конкурс).
2. Организаторы конкурса
РНПЦ
«Қостанай дарыны», отдел
методического сопровождения содержания образования.
Цель
конкурса: выявление успешного опыта по оснащению
и
организации деятельности на базе учебного кабинета.
Участники конкурса: заведующие кабинетами географии организаций
образования области, учителя географии.
2. Сроки проведения конкурса.
Районный, городской этап конкурса проводится в течение марта месяца
2014 года, участие принимают все школы региона.
Областной этап конкурса. Районные, городские отделы образования до
15 апреля 2014 года
направляют в РНПЦ «Қостанай дарыны» материалы
кабинета, занявшего 1-ое место в регионе.
Публичная презентация кабинетов и подведение итогов состоятся 24 апреля
2014 года в РНПЦ «Қостанай дарыны».
3. Содержание конкурса.
Конкурсная
работа должна быть выполнена в виде презентации,
содержащей:
- краткое описание концепции учебно–методической среды кабинета
(возможно, это будет модель учебно–методической среды, концептуальные
положения, или простое описание основных идей);
- фотоматериалы, отражающие реализацию этих идей;
- другие материалы.
Объем презентации не должен превышать 20 слайдов.
4. Критерии оценки работ.
- Функциональность (каждый элемент учебно – методической среды
должен быть функционально - значимым, то есть иметь предназначение, и
использоваться в ходе образовательного процесса);
- требование соответствия (учебно – методическая среда учебного кабинета
должна соответствовать
особенностям учебной программы, требованию
профессиональной
направленности,
антропометрическим
параметрам
обучающихся);
- коммуникационные (учебно – методическая среда учебного кабинета
должна
обладать достаточностью и комфортностью информационных,
зрительных и слуховых связей, наличием необходимой свободы движения и
перемещения в ходе обучения;
- требование
совместимости (создание информационно – предметной
среды учебного кабинета должно происходить при совместной работе всех
субъектов образовательного процесса;
- оригинальность идей, глубина педагогического подхода к организации
учебно - методической среды кабинета.
5. Требования к материалам.
Материалы представляются в бумажном и в электронном вариантах.
Материалы должны быть тщательно отредактированы и подписаны автором.
Параметры страницы – поля: верхнее – 2см, нижнее – 2см, левое -2см, правое –
2см. Таблицы, схемы и др. не должны выходить за рамки текста. Шрифт – Тimes
New Roman, 14.
Междустрочный интервал – одинарный.
Необходимые документы.
Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить заявку по
форме:
Заявка
На участие в областном конкурсе «Лучший кабинет географии - 2014».
1. Район, школа.
2.Фамилия, имя, отчество директора школы, учителя географии.
3.Полный почтовый адрес
4.Перечень, направляемых материалов.
5.Заявка
и отчет должны быть подписаны
руководителем
образования акимата района или города.
Отчет
о проведении районного (городского) этапа областного конкурса
Лучший кабинет географии – 2014».
№ Всего школ Кол – во Кол – во Наличие
Школы, где
п в регионе школ
в школ,
мультимедиа кабинеты
п (ОШ, СШ). регионе,
которые в кабинетах географии
имеющие приняли географии.
отсутствуют.
кабинеты участие в (Указать
(Указать
географии конкурсе количество и количество и
школы).
школы).
отдела
«
Школы, в
которых
кабинеты
заняли
призовые
места.
Подведение итогов.
Участники конкурса награждаются Сертификатами, победители - Грамотами
РНПЦ «Қостанай дарыны».
Контакты.
РНПЦ «Қостанай дарыны», г. Костанай, ул. Гашека, д. 1 тел.392068.
Смазновой В.М.
Положение
о региональной научно – практической конференции
для учителей географии
«Проектирование образовательного процесса в условиях реализации
Государственного общеобязательного стандарта среднего образования».
7 ноября 2014 года РНПЦ «Қостанай дарыны» проводит региональную
научно-практическую
конференцию
по
проблеме:
«Проектирование
образовательного процесса в условиях реализации
Государственного
общеобязательного стандарта среднего образования».
Для участия в конференции приглашаются преподаватели Вузов, методисты
ОО, руководители и учителя географии организаций образования, а также все
лица, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме.
Программа конференции предполагает обсуждение следующих вопросов:
 Актуальные вопросы преподавания географии в условиях реализации
Государственного общеобязательного стандарта среднего образования.
 Современные формы, методы и образовательные технологии,
используемые в учебно-воспитательном процессе в контексте Государственного
общеобязательного стандарта среднего образования;
 Обновление содержания и форм методической работы в условиях
реализации
Государственного
общеобязательного
стандарта
среднего
образования;
 Системно – деятельностный
подход как основа реализации
Государственного общеобязательного стандарта среднего образования;
 Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях
введения Государственного общеобязательного стандарта среднего образования;
 Урок в свете требований Государственного общеобязательного стандарта
среднего образования;
 Новое качество учебного задания;
 Подходы к построению системы оценки планируемых результатов;
 Портфолио
как метод оценивания индивидуальных достижений
обучающихся;
 Формирование готовности педагогов к введению Государственного
общеобязательного стандарта среднего образования;
 Проектирование учебно - планирующей документации с учетом
современных требований;
 Индивидуальные образовательные программы:
понятие, структура,
организация деятельности обучающихся.
Необходимые документы.
Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета
направить заявку на участие в конференции по форме:
Заявка
На участие в областной научно – практической конференции по проблеме:
«Проектирование образовательного процесса в условиях реализации
Государственного общеобязательного стандарта среднего образования».
4. Фамилия, имя, отчество
5. Место работы, занимаемая должность
6. Полный почтовый адрес
7. Тема предполагаемого выступления.
Требования к материалам.
Материалы представляются в бумажном и в электронном вариантах.
Материалы должны быть тщательно отредактированы и подписаны автором.
Инициалы, фамилию автора поместить в начале текста под заголовком, на
следующей строке указать место работы, должность.
Параметры страницы – поля: верхнее – 2см, нижнее – 2см, левое -2см, правое –
2см. Таблицы, схемы и др. не должны выходить за рамки текста. Шрифт – Тimes
New Roman, 14.
Междустрочный интервал – одинарный. Объем материалов – до 5 страниц текста
на бумаге формата А - 4.
Требования к содержанию.
В выступлениях должны быть отражены: актуальность, перспективность и
научно – методическое обоснование; новизна и практическая значимость;
условия возникновения, становления опыта педагога; динамика становления и
развития системы работы; конечный результат педагогической деятельности в
параметрах, имеющих показатели, возможные перспективы развития опыта
работы; связь с современными
психолого-педагогическими теориями и
технологиями; сущность опыта, его технология;
система конкретных
педагогических действий, организация, содержание, формы, приемы и методы
работы.
При выборе названия работы следует помнить, что тема должна
раскрывать определенные аспекты обсуждаемых вопросов, но не должна
дублировать их формулировку.
Заявки на участие в конференции, материалы следует направить до
15 октября 2014 года в отдел методического сопровождения содержания
образования РНПЦ «Қостанай дарыны» для экспертизы.
Контакты. РНПЦ «Қостанай дарыны», г. Костанай, ул. Гашека, д. 1
тел.392068. Смазновой В.М.
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің
облыстық пән олимпиадасы туралы
ЕРЕЖЕ.
1.
Жалпы ережелер
1.1 Осы ереже пән мұғалімдерінің облыстық олимпиадасының мақсаттары
мен міндеттерін, сонымен қатар олимпиаданың өткізу тәртібін анықтайды.
1.2 Пән олимпиадасы «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық
орталығының жалпы орта білім беру мазмұнын әдістемелік қамтамасыз ету
бөлімінің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі.
2. Олимпиада мақсаты мен міндеттері
2.1 Мақсаты: педагогтардың ғылыми-әдістемелік деңгейлерін анықтау,
кәсіби және ақпараттық құзыреттілік деңгейлерін арттыру үшін қажетті
жағдайлар жасау;
2.2 Міндеттері:- шығармашылық белсенділікті арттыру, кәсіби шеберлік
деңгейді арттыруға уәж жасау, шығармашылықпен айналысатын мұғалімдерді
қолдау және мадақтау;
педагог кәсібінің беделін арттыру;
ғылыми білімді насихаттау.
3. Олимпиада кезеңдері
Бірінші кезең – аудандық/қалалық. Бұл кезең қазан айына дейін
ұйымдастырылуы қажет. Мұғалімдерге берілетін тапсырмаларды «Қостанай
дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығының жалпы орта білім беру
мазмұнын әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі дайындайды. Осы кезеңде жеңімпаз
деп табылған мұғалімдер облыстық пән олимпиадасына ұсынылады.
Екінші кезең – облыстық: бұл кезең қазан айында өткізіледі.
4.Олимпиада қатысушылары
4.1 Олимпиаданың 1-нші және 2-нші кезеңдеріне шығармашылықпен жұмыс
жасайтын жалпы орта білім беру ұйымдарының 50 жасқа дейінгі пән мұғалімдері
қатысады.
4.2 Олимпиаданың 2-нші кезеңіне 1-нші кезеңнің жүлдегер-мұғалімдері
қатысады.
5. Олимпиаданың жұмыс органдары
5.1 Олимпиаданы дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру
жұмыстарын үйлестіру және жүзеге асыру үшін облыстық білім беру
басқармасының бұйрығымен ұйымдастыру комитеті құрылады. Облыстық
ұйымдастыру комитетінің құрамына білім беру басқармасы басшысының
орынбасары, жоғары оқу орнының оқытушылары, жоғары білікті әдіскерлер
кіреді.
5.2 Облыстық ұйымдастыру комитетінің төрағасы білім беру басқармасы
басшының орынбасары болып табылады.
5.3 Облыстық ұйымдастыру комитеті «Қостанай дарыны» ӨҒПО-ның
әдістемелік бөлімімен бірлесе отырып:
1) олимпиаданың барлық кезеңдерін өткізудің жалпы тәртібін анықтайды;
2) олимпиададағы тікелей басшылық жасауды жүзеге асырады;
3)олимпиаданы өткізудің қажетті ғылыми-әдістемелік деңгейін қамтамасыз
ету үшін пәндер бойынша әдістемелік комиссияларды құрайды;
4) пәндік қазылар алқасының жұмысын ұйымдастырады;
5) қатысушылардың жұмысын бағалауда даулы сәттерді талқылайды және
қажетті жағдайда тиісті ішінара түзетулер енгізеді, облыстық олимпиаданың
қорытындысын талқылайды және қорытындылайды, білім беру басқармасының
бұйрығы жобасын әзірлеуге қатысады;
5.4 Олимпиаданың бірінші және екінші кезеңдеріне басшылық жасау
мақсатында аудандық/қалалық облыстық ұйымдастыру комитеттері құрылады.
Олардың құрамын тиісті білім органдары бекітеді.
6. Олимпиаданың қазылар алқасы
Облыстық олимпиаданың пәндік қазылар алқасы төрағадан (төрайымнан)
және оның мүшелерінен тұрады. Олимпиаданың қазылар алқасының төрағасы
(төрайымы) мен оның мүшелерін облыстық ұйымдастыру комитетінің
ұсынысымен білім беру басқармасы бекітеді.
Қазылар алқасының құрамына жоғары оқу органдарының атқарушылары,
жоғары білікті әдіскерлер, тәжірибелі мұғалімдер енеді.
7. Олимпиада қатысушыларының тапсырмаларды орындауына
талдау жүргізу тәртібі туралы
7.1 Жұмыстарды бағалауда барынша әділдікті қамтамасыз ету үшін
әрбір
турдан кейін барлық олимпиада қатысушыларымен тапсырмалардың талдауы
жүргізіледі. Мақсаты – жұмыстарды бағалауда олимпиадаға қатысушылар мен
қазылар алқасы мүшелерінің арасында толық өзара түсінушілікке қол жеткізу
болып табылады.
8. Олимпиаданың қорытындысын
шығару және қатысушыларды марапаттау.
8.1 Олимпиаданың ашылуы, қорытындылауы және қатысушыларды
марапаттау рәсімі салтанатты, мерекелік жағдайда өткізіледі.
8.2 Аудандық олимпиаданың жеңімпаздары пәндік қазылар алқасының
шешімі бойынша тиісті білім органдарының дипломдарымен, мадақтау
қағаздарымен марапатталады.
8.2 Облыстық олимпиаданың жеңімпаздары мен жүлдегерлері қазылар
алқасының шешімі бойынша І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатталады.
«21 ғасыр мектебі: білімнің дамуындағы мәселелері мен үрдістері»
ғылыми-практикалық конференция
1. Негізгі ереже
1.1. «21 ғасыр мектебі: білімнің дамуындағы мәселелері мен үрдістері» атты
облыстық ғылыми-практикалық конференциясының (бұдан әрі – Конференция)
ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасы «Қостанай
дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК.
1.2. Конференцияның өткізілу мақсаты заманауи білім дамуындағы
мәлелелер мен үрдістердің мәнін түсіну, жалпылау негізіндегі инновацияны
актуаландыру және Қостанай облысының педагогикалық қызметкерлерінің
нәтижелі тәжірибелерімен бөлісу.
1.3. Конференцияның міндеттері:
- жаңа білім технологияларын анықтау және біртума оқыту методикасы мен
тәрбие, білім сапасының дамуына мүмкіндік туғызу;
- білім беру тәжірибесіне жаңа педагогикалық және басқару технологиясын
енгізу;
- Қостанай облысының білім жүйесіне жағымды педагогикалық
тәжірибелерінің деректер жинақтамасын толтыру;
- жеке тұлға ретінде педагогтың шығармашылық өз ойын білдіруіне жағдай
жасау.
2. Конференцияға қатысушылар
Конференцияға мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру, қосымша
білім беру ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері, инновациялық әрекетпен
айналысатын және апробациялауда, немесе жұмыс нәтижелерін жалпылауда
жетістіктерге жеткен облыстық, қалалық және аудандық білім құрылымының,
біліктілікті арттыру институтының, педагогикалық кадрларды қайта даярлау
әдіскерлері мен мамандары қатыса алады.
3. Конференцияны өткізудің жағдайлары және тәртібі
Конференцияны ұйымдастыру және өткізу үшін құрамы бекітілген
ұйымдастыру комитеті және қазылар алқасы құрылады.
Конференцияны күндізгі тәртіпте өткізілуі жоспарлануда.
Конференцияны өткізу орны ұйымдастырушылармен анықталады.
Конференцияны өткізу мерзімі - 2014 жылғы сәуір айында
Конференцияда келесі секциялардың жұмысы қарастырылады:
Мектепке дейінгі және бастауыш білім берудегі мәселелерді шешудің жаңа
тәсілдемелері;
Негізгі және қосымша білім берудің интеграциясының құралдары арқылы
оқушының білім кеңістігін кеңейту;
Білім үдерісіндегі жаңа ақпараттық технологиялар;
Мұғалімнің білім кеңістігін жобалау оның педагогикалық шеберлігінің
элементі ретінде;
Мектепті дамытудың үлгісі: білім берудегі жетістіктердің негізінде ғылыми-
практикалық іздеулер;
Мұғалімнің кәсіпқойлығы: заманауи тәсілдемелер.
Заманауи адамның базалық құзыреттілігін қалыптастыру жаңа мектептік
білім беру үлгісінің негізгі міндеттердің бірі.
Конференцияға қатысу үшін белгіленген мерзім бойынша Ұйымдастыру
комитетіне қандай да бір секцияның тақырыбына сәйкес электрондық
тасымалдаушыда, немесе мына [email protected] электрондық мекен-жайға
өтінімді және баяндаманы жіберу керек.
Ұсынылған материалдардың демонстрациялық сүйемелдеуі болу керек.
Конференциядағы барлық сөйлеулердің регламентациясы бар. Регламент – сөз
сөйлеуге 7-10 минут беріледі.
Конференцияның қорытындысы бойынша барлық қатысушыларға
педагогикалық
ғылыми-практикалық
конференцияның
қатысушысының
сертификаты беріледі.
4. Материалды рәсімдеуге қойылатын талаптар
Баяндама көлемі А-4 форматында басылған текст 6 беттен аспауы керек,
соңғы бет кем дегенде төрттің үшінші бөлігі ғана толтырылуы керек.
Параметрлері: Times New Roman қаріпі, 14 көлемде, қайіп арасындағы интервал
–
жалаң,
енінен
түзетілген,
бағыты
кітаби.
Жиегі – жоғарғысы – 2,5 см.; төменгісі – 2 см.; сол жағы – 3 см.; оң жағы – 2 см.
Колонтитулдың шетінен бастап: жоғарғысы - 1,2 см.; төменгісі - 1,25 см.
Автордың аты-жөні, әкесінің аты: майлылығы орташа, оң жақтан пішімдеу
керек.
Келесі тармақ: мақаланың аталуы – басты әріптермен, майлылығы орташа
қаріпте, ортасынан пішімделу.
Файл атауы – бастапқы автордың тегі.
Кесте - Microsoft Word редакторында дайындалған (сканерден өткізілмеген
және сурет түрінде емес) қара-ала атқаруында. Кестелер жұмыс жиегі бойынша
орналасуы тиіс.
Кестенің нөмірі мен аталуы пішімделуі: қаріп қалыпты, көлемі 11 пт,
ортасынан түзету. Назар аударыңыз, кесте тақырыбының соңында нүкте
қойылмасын! Кестенің ішінде – қаріп қалыпты, көлемі 11 пт, интервал – жалаң.
Сілтемелер
Мәтінде әдебиеттерге сілтемелер және негіздемелер келесі жолдармен
әрленген:
Мақала мәтіні.. [1, 256 б.] мақала мәтіні... [2, 5 б.] және т.с.
Әдебиет тізімі
Әдебиет тізімі мақаланың соңында орналасады. Шрифтің көлемі 12 пт.,
енінен түзетілген.
[1] Автордың/авторлардың тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері, атауы,
басылымның шығуы, баспаның атуымен қоса жазылады.
Әдебиет тізімін рәсімдеудің үлгілері:
Кітаптар үшін:
[1] Зуб А.Т. Управление организационными кризисами. М.:
Университетский гуманитарный лицей, 2003.
[2] Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К. Этика бизнеса. М.: Дело, 2000.
Журналдардағы мақалалар, еңбек жинақтарындағы және басқа да
ұжымдық басылымдар үшін:
[3] Маринко Г.И. Культура управления знаниями // Философия науки и
научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С. Л.
Катречко. М.: Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338.
[5] Воронина Т. П., Молчанова О. П. Особенности управления
инновационной организацией // Вестник Московского университета. Сер. 21.
Управление (государство и общество). № 2. 2004. С. 66–82.
INTERNET материалдары үшін:
[8] Сурин А.В. 10 лет подготовки управленческих кадров в Московском
университете: опыт и проблемы.
- http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf (жақшада Интернетте
материалдарды қараған күні көрсетіледі).
Научно-практическая конференция
«Школа 21 века: проблемы и тенденции развития образования»
1.Общие положения
1.1. Организатором областной научно-практической конференции «Школа
XXI века: проблемы и перспективы развития образования» (далее – Конференция)
является КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай дарыны»
управления образования акимата Костаанйской области.
1.2. Конференция проводится с целью осмысления существующих проблем
и тенденций развития современного образования, актуализации инноваций на
основе обобщения и распространения положительного опыта педагогических
работников Костанайской области.
1.3. Задачи Конференции:
- выявление новых образовательных технологий и оригинальных методик
преподавания и воспитания, способствующих развитию качества образования;
- внедрение новых педагогических и управленческих технологий в
образовательную практику;
- пополнение банка данных о положительном педагогическом
опыте в системе образования Костанайской области;
- создание условий для творческого самовыражения личности педагога.
2. Участники Конференции
В Конференции могут принять участие педагогические
работники
организаций дошкольного и среднего общего образования, дополнительного
образования, методисты и специалисты областных, городских и районных
структур образования, институтов
повышения квалификации
и
переподготовки педагогических кадров, занимающиеся инновационной
деятельностью и имеющие успехи в апробации или обобщении результатов
работы.
3. Условия и порядок проведения Конференции
Для
организации
и
проведения
конференции
формируются
организационный комитет и жюри.
Проведение Конференции планируется в очном режиме.
Место проведения Конференции определяется организатором.
Сроки проведения Конференции - апрель 2014 года
На Конференции предусматривается работа секций:
1. Новые подходы в решении проблем дошкольного и начального
образования;
2. Расширение образовательного пространства ученика средствами
интеграции основного и дополнительного образования;
3. Новые информационные технологии в образовательном процессе;
4. Проектирование учителем образовательного пространства как элемент
его педагогического мастерства;
5. Модель развития школы: научно-практический поиск на основе
успешности в образовании;
6. Профессионализм учителя: современные подходы.
7. Формирование базовых компетентностей современного человека как одна
из ключевых задач новой модели школьного образования.
Для участия в Конференции необходимо в установленные сроки представить в
Оргкомитет заявку и доклад по одной из тем секций на электронном носителе или
отправить на e-mail: [email protected]
Представляемые
материалы
должны
иметь
демонстрационное
сопровождение.
Все выступления на конференции являются регламентированными. Регламент
– 7-10 минут на выступление.
По результатам конференции всем участникам вручается сертификат
участника педагогической научно-практической конференции.
4. Требования к оформлению материалов
Объем доклада не должен превышать 6 страниц печатного текста формата
А-4, последняя страница должна быть заполнена не менее чем на три четверти.
Параметры: шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал –
одинарный,
выравнивание
по
ширине,
ориентация
книжная.
Поля – верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 2 см.
От края до коллонтитула: верхнего - 1,2 см.; нижнего - 1,25 см.
Фамилии и инициалы авторов: полужирный шрифт, форматирование по
правому краю.
Следующая строка: название статьи – заглавными буквами, полужирным
шрифтом, форматирование по центру.
Имя файла – фамилия первого автора.
Таблицы - выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и
не в виде рисунка), в черно-белом исполнении. Таблицы должны располагаться в
пределах рабочего поля.
Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 11
пт, выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце названия таблицы
точка не ставится! Содержимое таблицы – шрифт обычный, размер 11 пт,
интервал – одинарный.
Ссылки
В тексте ссылки на литературу и источники оформляются следующим
образом:
Текст статьи текст статьи .. [1, с. 256]. Текст статьи ... [2, с. 5] и т. п.
Список литературы
Список литературы размещается в конце статьи. Размер шрифта 12 пт.,
форматирование выравниванием по ширине страницы.
[1] Фамилия и инициалы автора/авторов, название, выходные данные,
включая название издательства и т. д.
Примеры оформления списка литературы:
Для книг:
[1] Зуб А.Т. Управление организационными кризисами. М.:
Университетский гуманитарный лицей, 2003.
[2] Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К. Этика бизнеса. М.: Дело, 2000.
Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных
публикациях:
[3] Маринко Г.И. Культура управления знаниями // Философия науки и
научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник/ Отв. ред. С. Л. Катречко.
М.: Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338.
[5] Воронина Т. П., Молчанова О. П. Особенности управления
инновационной организацией // Вестник Московского университета. Сер. 21.
Управление (государство и общество). № 2. 2004. С. 66–82.
Для материалов из INTERNET:
[8] Сурин А.В. 10 лет подготовки управленческих кадров в Московском
университете: опыт и проблемы.
- http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf (в скобках указывается
дата просмотра материала в Интернет).
Тірек мектептердің (ресурстық орталықтар) арасында «Сапалы білімге қол
жеткізуді қамтамасыз ету үшін жағдайларды жасау» атты конкурсты өткізу
туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
Конкурстың мақсаты – тірек мектептерде кәсіби педагогикалық қызметтің
мәртебесін арттыру.
Конкурстың міндеттері:
 Белсенді жұмыс жасайтын көшбасшыларды айқындау және қоғамдық
қолдау;
 Білім
берудегі
инновациялық
үдерістерді
дамытудағы
жеке
педагогтардың және педагогикалық ұжымдардың үлесін көпшіліктің тануы;
 педагогикалық және басқару тәжірибені тарату;
 білім беру ұйымдарының инновациялық қызметінің нәтижесін
көпшіліктің тануы мен шығармашылық бастамаға қолдау жасау;
 инновациялық қызметтің тәжірибесі мен педагогикалық қоғамдастықты
аккумуляциялау бастамасы бойынша күшейтуді біріктіру күші.
2. Конкурстың қатысушылары
1. Конкурсқа қатысу үшін шақырылады:
 инновациялық және тәжірибелік жобаларды, бағдарламаларды, бастамаларды
жүргізетін білім ұйымдары, тірек мектептер;
 тірек мектептердің (ресурстық орталықтар) даму үдерісін жүргізетін білім
ұйымдарының басшылары;
 оқу орнының деңгейінде білім нәтижесінің сапасын арттыруға зор үлесін
қосқан тірек мектептердің (ресурстық орталықтар) педагог қызметкерлері.
3. Ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі
1. Конкурстың ұйымдастырушысы «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығы» КМҚК
2. Конкурсты дайындау және өткізу бойынша ұйымдастыру жұмысын
үйлестіру мен жүргізу үшін ұйымдастырушы Ұйымдастыру комитетін құрайды.
3. Ұйымдастыру комитеті Конкурсты өткізу бағдарламасын, оның
ақпараттық қолдауын әзірлейді.
4. Педагогтардың педагогикалық жобалар конкурсы Қостанай қ., Қостанай
облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығы» КМҚК базасында өткізіледі.
4. Конкурстың бағыты және номинациялары:
Көрнекті педагогқа
 оқушының жетістігін қамтамасыз ететін үздік мұғалім тәжірибесі;
 оқушының дамуына әсер ететін нәтижелі міндеттерді құру бойынша үздік
мұғалім тәжірибесі;
 үздік сабақ;
Мемлекеттік білім беру стандартын іске асыру  оқушыда пәндік және әмбебап әрекеттерді сәтті қалыптастыру;
 оқушының белсенді әрекетін талап ететін «оқу жағдайаттары» негізінде
құрылған үздік сабақ;
 оқушының дағдыларын дамытуды қамтамасыз ететін үздік әмбебап
тәсілдер;
 стандартты енгізуге бағытталған авторлық педагогикалық тәсілдер;
Ғылым және білім беру технологиялар саласындағы инновациялар үшін  үздік инновациялық жоба;
 педагогика саласындағы үздік ғылыми зерттеу;
 білім беру үдерісі үшін үздік бағдарламалық қамтамасыз ету;
 тірек мектептерде-ресурстық орталықтағы үздік оқулық.
Конкурстың қорытындысы бойынша:
Қорытынды бойынша барлық үміткер-қатысушылар грамоталарға ие
болады.
4 үздік жұмыстың авторлары сыйақылармен марапатталады.
Конкурсқа қатысушылардың 5 үздік жұмысы «Қостанай дарыны» ӨҒПО
журналында тегін жарияланады.
5. Конкурсты өткізу мерзімі
Облыстық конкурс екі кезең бойынша өткізіледі.
Өтінімдерді қабылдау 2014 жылғы 03-14 қараша айының аралығында.
1 кезең – сырттай 2014 жылғы 17-30 қараша айының аралығында
(Конкурсқа ұсынылған жұмыстардың сараптамасы өткізіледі)
2 кезең – финал (күндізгі) - 2014 жылғы 8-14 желтоқсан айының
аралығында Қостанай қ., Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК базасында
өткізіледі.
6. Құжаттарды тапсыру тәртібі
Конкурсқа қатысу үшін 2014 жылғы 14 қарашаға дейін
білім беру
бөлімдері Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны»
өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК, Ұйымдастыру комитетінің
мекен-жайына келесі құжаттарды тапсыру керек:
 Ұсыныс жасау (№1 қосымша);
 Білім бөлімінен қолы және мөрі қойылған берілген нысан бойынша
өтінім (№ 2 қосымша);
 Қатысушының түрлі-түсті фотосуреті (басылған: өлшемі 4 х 6 см,
цифрлық:
формат TIF немесе JPG, өлшемі 300 dpi артық емес);
 Инновацияның сипаттамасы (мәтіндік формат) баспа немесе
электрондық түрде ұсынылады;
 Жобаны практикалық іске асыруды көрсету (PPT форматында
презентациялау, avi форматында бейнеролик);
 Қағаз тасымалында құрылған конкурс материалының мәтіндері мына
параметрлерге сәйкес болуы керек: жоғары жағы – 2 см, төменгі жағы – 2 см, сол
жағы – 2 см, оң жағы – 1 см, қаріп өлшемі -14, Times New Roman,жоларалық
интервал -жалқы, қызыл жол -1 см. Форматталуы ені бойынша түзетіледі.
Стилдік ресімделуі -әдеттегідей. Кесте - Microsoft Word редакторінде, қара түсте
орындау қажет. Кесте жұмыс жол шегінде орналасуы қажет. Кесте нөмірін
форматтау және оны тақырыбы: қарпі әдеттегідей, өлшемі 11 пт, ортасында
орналасқан. Назар аударыңыздар, кесте тақырыбының
соңына нүкте
қойылмайды! Кесте ішіндегі қаріп әдеттегідей, ауқымы 11 пт, интервал-жалқы.
Титулдық парақ мына ақпаратты енгізу керек:
жоба тақырыбы, педагогтың толық аты-жөні, лауазымы, білім беру
ұйымының атауы, қала (ауыл, аудан), облыс.
Сілтемелер
Мәтінде әдебиетке сілтеме және негіздері мына қалыпта ресімделеді:
Жоба мәтіні ... [1, с. 256]. Жоба мәтіні ... [2, с. 5] және т. т.
Әдебиет тізімі
Әдебиет тізімі жұмыс соңында орналастырылады. Қаріп ауқымы 14
пт, форматтау беттің ені бойынша түзетіледі.
[1] автордың/ авторлардың тегі, аты-жөні, атауы, баспа атауын енгізе
отырып кіріс мәліметтері және т. б.
Әдебиет тізімін ресімдеу мысалдары:
Кітап үшін:
[1] А.Т. Зуб, Ұйымдасқан дағдарысты басқару. М.: Университеттік
гуманитарлық лицейі, 2003.Бизнес этикасы. М.: Іс, 2000.
Журналдардағы, еңбек жинақтарындағы және басқа да ұжымдық
жарияланымдардағы мақалалар үшін:
[3] Г.И.Маринко, Білімді басқару мәдениеті// ғылым және ғылымитехникалық өркениет философиясы: Юбилейный жинағы / Жауапты ред. С. Л.
Катречко. М.: Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338.
[5] Т. П. Воронина, О. П. Молчанова,инновациялық ұйымды басқару
ерекшелігі// Мәскеу университетінің жаршысы. 21 сер. Басқару (мемлекет және
қоғам). № 2. 2004. С. 66–82.
INTERNET материалдары үшін:
[8] А.В.Сурин
Мәскеу университетінде 10 жыл басқару кадрларын
дайындау:
тәжірибе
және
проблемалар.
http://ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf
(жақша
ішінде
Интернетте
материалдарды қарастыру датасы көрсетіледі).
 Конкурсқа ұсынылған жобалар рецензияланбайды және қайтарылмайды.
 Ұйымдастыру комитетіне жіберілген конкурстық материалдар, 2013
жылдың 1 қарашасынан кешіктірілсе (пошта штемпелі бойынша), сондай -ақ
олардың ішінде қойылған талапты бұзушылық болса қарастырылмайды.
 Конкурс материалдарын конкурстың қазылар алқасы қарастырады және
бір кезеңнің кемінде 21 қатысушысын анықтайды (әр бағыт бойынша 7 артық
емес)
 Сырттай конкурс кезеңі қорытындысы бойынша ұйымдастыру комитеті
Конкурстың финалына шыққан қатысушыларға шақыру қағазын 2014 жылғы 05
желтоқсанға дейін жібереді.
7. Сөз сөйлеу нысаны:
Инновациялық тәжірибені презентациялау еркін түрде жүргізіледі (мастеркласс, стендтік баяндама, портфолио және т.с.) — 7-10 минут.
8.
Жобаны бағалаудың негізгі критерийлері:
- инновациялық идеялардың өзектілігі;
- мазмұн жаңалығы, ұсынылған идеялардың танымдық құндылығы;
- жүйелілік (үдеріс логикасы, оның барлық бөлімдерінің өзара байланысы,
тұтастық);
- жобаны көрсетудің инновациялық нысаны ;
- тәрбиелік және дамытушылық аспектілері;
- тиімділік (нақты нәтижеге жету);
- трансляциалануы (білім беру ұйымдарында идеяларды қолдану мүмкіндігі;
- үнемділік;
- ресімдеу бойынша талаптарға сәйкестігі.
№ 1 қосымша
Конкурстың ұйымдастыру комитетіне ұсыныс
Ұйым атын көрсету (білім беру ұйымдары, білімді басқару органдары немесе
үміткердің өзі ) конкурсқа қатысу үшін жібереді
____________________________________________________________________
Аты-жөні
____________________________________________________________________
жұмыс орны _______________________, лауазымы _________________, осы
лауазымдағы еңбек өтілі ____________________
Конкурсқа қатысушының негізгі жетістіктерін көрсету (5-7 сөйлем )
Күні
қолы
№ 2 қосымша
«Сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін жағдайларды жасау»
конкурсына қатысуға өтінім
___________________________________________________________білім бөлімі
1. Инновациялық жобалар конкурсына таныстырушының паспорты
1.1. Жоба тақырыбы
1.2. Автор (авторлар): Аты-жөні,
лауазымы, байланыс телефоны.
1.3. Білімі, еңбек өтілі, біліктілік
санаты туралы мәлімет
1.4. Жұмыс орны (мекеменің толық
атауы, мекен-жайы, телефоны, факс,
e-mail)
1.5. Жоба ұсынылатын конкурс
бағыты
2. Жоба сипаттамасы
2.1. Жобаның мақсаттар, міндеттері
2.2. Негізгі проблемасы, оның
өзектілігі
2.3. Жобаның мазмұны мен
құрылымы.
2.4. Ғылыми жаңалық және
тәжірибелік маңыздылығы
2.5. Сандық және сапалық
көрсеткіштерде көрсетілген
нәтижелер
2.6.Жобамен жұмысты жалғастыру
перспективаларының айқындылығы,
бұл үшін қажетті жағдайлар
дәлелділігі.
Күні
Қолы
Положение о конкурсе среди опорных школ (ресурсных центров)
«Создание условий для обеспечения доступа
к качественному образованию»
1. Общие положения
Цель Конкурса - повышение престижа профессиональной педагогической
деятельности в опорных школах.
Задачами Конкурса являются:
 выявление и общественная поддержка активно работающих педагогов;
 общественное признание личного вклада отдельных педагогов и
педагогических коллективов в развитие инновационных процессов в образовании;
 распространение инновационного педагогического и управленческого
опыта;
 поддержка творческой инициативы и общественное признание
результатов инновационной деятельности образовательных учреждений;
 объединение усилий педагогического сообщества по аккумуляции идей и
опыта инновационной деятельности.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
 Образовательные учреждения, опорные школы (ресурсные центры)
осуществляющие инновационные и экспериментальные проекты, программы,
инициативы.
 Руководители учреждений образования, осуществляющие организацию
процесса развития опорных школ (ресурсных центров).
 Педагогические работники образовательных опорных школ (ресурсных
центров), имеющие на уровне учебного заведения несомненный вклад в
повышение качества образовательного результата.
3.Порядок организации и проведения
3.1.Организатором Конкурса является КГКП «Региональный научнопрактический центр «Костанай-дарыны»
3.2.Для координации и осуществления организационной работы по
подготовке и проведению Конкурса организатор создает организационный
комитет.
3.3.Организационный комитет составляет программу проведения Конкурса,
обеспечивает его информационную поддержку.
3.4. Конкурс педагогических проектов педагогов области проводится в г.
Костанае на базе КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай
Дарыны» Управления образования акимата Костанайской области.
4. Направления и номинации Конкурса:
Выдающемуся педагогу
· Лучший учительский опыт, обеспечивающий успех ученика;
· Лучший учительский опыт по созданию продуктивных задач,
развивающих ученика;
· Лучший урок;
Реализация государственного образовательного стандарта
· Успешное формирование предметных и универсальных способов действий
у ученика;
· Лучший урок, построенный на основе «учебных ситуаций»,
инициирующих активное действие ученика;
· Лучшие универсальные приемы, обеспечивающие развитие умений
ученика;
· Авторские педагогические приемы, ориентированные на внедрение
стандарта;
За инновации в области науки и технологии образования
· Лучший инновационный проект;
· Лучшее научное исследование в области педагогики;
· Лучшее программное обеспечение для образовательного процесса;
· Лучшее методическое обеспечение в опорных школах ресурсных центрах
По итогам Конкурса:
Все Претенденты-участники Конкурса по итогам получат грамоты.
Авторы 4 лучших работ награждаются: денежным призом.
Пять лучших работ участников конкурса, будут бесплатно опубликованы в
одном из журнале РНПЦ «Костанай-дарыны».
5.Сроки проведения Конкурса
Областной конкурс проводится в два этапа:
Прием заявок с 03-14 ноября 2014 года
1 этап – заочный (проводится экспертиза представленных на Конкурс
материалов) – 17-30 ноября 2014 г.
2 этап – финал (очный) — 8-14 декабря 2014 года проводится в г. Костанае
на базе КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай Дарыны»
Управления образования акимата Костанайской области.
6.Порядок подачи документов
Для участия в Конкурсе отделами образования в срок до 14 ноября 2014
года направляются в КГКП «Региональный научно-практический центр
«Костанай Дарыны» Управления образования акимата Костанайской области, в
адрес Оргкомитета следующие документы:
 Представление (приложение №1)
 Заявка от отдела образования по прилагаемой форме, заверенная
подписью и печатью. (Приложение № 2).
 Цветная фотография участника (печатная: размер 4 х 6 см, цифровая:
формат TIF или JPG, размер не менее 300 dpi).
 Описание (текстовой формат) представляется в печатном и электронном
виде.
 Демонстрация практической реализации проекта (презентация в
формате PPT, видеоролик в формате avi).
 Тексты конкурсных материалов, составленные на бумажном носителе,
должны соответствовать следующим параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее
поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см, размер шрифта – 14, Times
New Roman, межстрочный интервал – одинарный, красная строка – 1 см.
Форматирование выравниванием по ширине. Стилевое оформление – обычное.
Таблицы - выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не в
виде рисунка), в черно-белом исполнении. Таблицы должны располагаться в
пределах рабочего поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт
обычный, размер 11 пт, выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце
названия таблицы точка не ставится! Содержимое таблицы – шрифт обычный,
размер 11 пт, интервал – одинарный.
Титульный лист должен включать следующую информацию: название
проекта, полные ФИО педагога, должность, наименование организации
образования, город (село, поселок, район), область.
Ссылки
В тексте ссылки на литературу и источники оформляются следующим
образом:
Текст проекта ... [1, с. 256]. Текст проекта ... [2, с. 5] и т. п.
Список литературы
Список литературы размещается в конце работы. Размер шрифта 14 пт.,
форматирование выравниванием по ширине страницы.
[1] Фамилия и инициалы автора/авторов, название, выходные данные,
включая название издательства и т. д.
Примеры оформления списка литературы:
Для книг:
[1] Зуб А.Т. Управление организационными кризисами. М.:
Университетский гуманитарный лицей, 2003.
[2] Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К. Этика бизнеса. М.: Дело, 2000.
Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных
публикациях:
[3] Маринко Г.И. Культура управления знаниями // Философия науки и
научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С. Л.
Катречко. М.: Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338.
[5] Воронина Т. П., Молчанова О. П. Особенности управления
инновационной организацией // Вестник Московского университета. Сер. 21.
Управление (государство и общество). № 2. 2004. С. 66–82.
Для материалов из INTERNET:
[8] Сурин А.В. 10 лет подготовки управленческих кадров в Московском
университете:
опыт
и
проблемы.
http://ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf (в скобках указывается дата
просмотра материала в Интернет).
 Проекты, представленные на Конкурс
не рецензируются и не
возвращаются.
 Конкурсные материалы, направленные в Оргкомитет позднее 14 ноября
2014 г. (по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
 Конкурсные материалы рассматривает жюри Конкурса и определяет не
более 21 участника очного этапа.
По итогам заочного этапа Оргкомитет направляет приглашение участникам,
вышедшим в финал Конкурса, в срок до 05 декабря 2014 г.
7. Форма выступления:
Презентация инновационного опыта в произвольной форме (мастер-класс,
стендовый доклад, портфолио и т.п.) — 7-10 минут.
8.
Основные критерии оценки Проекта
Основными критериями оценки являются:
- актуальность инновационной идеи;
- новизна содержания, познавательная ценность представленной идеи;
-системность (логика процесса, взаимосвязь всех его частей,целостность);
- инновационная форма подачи проекта;
- воспитательный и развивающий аспекты;
- эффективность (достижение определенного результата);
- транслируемость (возможность применения идеи в организациях
образования);
- экономичность;
- соответствие требованиям по оформлению
Приложение № 1
Представление в оргкомитет конкурса
Указать наименование организации (организация образования, орган
управления образованием или сам претендент) направляет для участия в конкурсе
____________________________________________________________________
ФИО
____________________________________________________________________
место работы _______________________, должность _________________,
стаж работы в данной должности ____________________
Указать основные достижения участника конкурса (5-7 предложений)
Дата
Подпись
Приложение № 2
Заявка
на участие конкурсе среди опорных школ (ресурсных центров)
«Создание условий для обеспечения доступа к качественному образованиию»
Отдел
образования__________________________________________________________
1. Паспорт представляемого на конкурс инновационного проекта
1.1. Тема проекта.
1.2. Автор (авторы): Ф.И.О.,
занимаемая должность, контактный
телефон.
1.3. Сведения об образовании,
стаже работы, квалификационной
категории
1.4. Место работы (полное
наименование учреждения, адрес,
телефон, факс, e-mail)
1.5. Направление конкурса, на
которое представляется проект.
2. Характеристика проекта
2.1. Цели, задачи проекта.
2.2. Основная
актуальность
проблема,
ее
2.3. Содержание и структура
проекта.
2.4.
Научная
новизна
практическая значимость.
и
2.5. Полученные результаты с
указанием их количественных и
качественных показателей.
2.6. Определенность перспектив
продолжения работы над проектом,
обоснованность необходимых для
этого условий.
Дата
Подпись
Шағын жинақты мектеп мұғалімдерінің арасында «Шағын жинақты
мектептің қосарланған сыныптарындағы пәндер бойынша оқу материалын
жоспарлаудың Үздік әдістемелік әзірлемесі» атты конкурсы туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. Берілген Ереже шағын жинақты мектеп мұғалімдерінің арасында «Шағын
жинақты мектептің қосарлы сыныптарындағы пәндер бойынша оқу материалын
жоспарлаудың Үздік әдістемелік әзірлемесі» атты конкурсын (бұдан әрі- Конкурс)
өткізудің шараларын анықтайды.
2. Конкурсқа ШЖМ барлық педагог қызметкерлері қатыса алады.
3. Конкурс білім беру үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді
жетілдіру және оқытушылардың жұмыс тәжірибесімен алмасу мақсатында
өткізіледі.
2.Конкурстың мақсаты мен міндеттері
 Педагогтардың әдістемелік әзірлемелері негізінде бірыңғай ақпараттық-білім
кеңістігін кеңейту.
 Педагогтардың біліктілігін арттыру, оқытудың сапасын арттыру мен білім
үдерісіне технологияларды енгізу мәселелері бойынша оларды ғылымиәдістемелік жұмысқа тарту.
 Педагогикалық шеберлігінің тәжірибесімен алмасу үшін әдістемелік
әзірлемелер жинағын құру.
 Білім үдерісінде әдістер мен заманауи ақпараттық технологияларды қолдану
бойынша тәжірибемен алмасу.
 Шағын жинақты мектептің қосарлы сыныптарында қызметті ұйымдастыру мен
мазмұнын жетілдіру.
 Озық педагогикалық тәжірибені айқындау мен тарату.
 Білім үдерісін қосымша оқу-әдістемелік және дидактикалық материалдармен
қамтамасыз ету.
 ЖШМ білім беруді дамыстуға бағытталған тиімділігі бар білім беру
бағдарламаларын анықтау.
3. Конкурстың қатысушылары
К участию в Конкурсе приглашаются учителя совмещенных классов, методисты
отделов образования, курирующие МКШ.
4. Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар.
1. Конкурсқа 1 бет сауалнама-өтінім, сабақтың сценарийі, 1-3 бетте
жазылған түсініктеме хат, 5 беттен артық емес қосымшалар (қажет болса), 1 бетоқу меңгерушісінің, немесе әдіскердің рецензиясын ұсыну керек.
2. Сабақтың сценарийі Microsoft Word-да ұсынылады. Мұнда сабақтың
барысы жәнен мұғалім мен оқушылардың жұмысы, сабақтың барлық кезеңдері
көрсетіледі. Конкурстық материалдардың мәтіндері берілген параметрлерге
сәйкес болу керек: жоғары жағы – 2 см, төменгі жағы – 2 см, сол жағы – 2 см, оң
жағы – 1 см, қаріп өлшемі -14, Times New Roman,жоларалық интервал -жалқы,
қызыл жол -1 см. Форматталуы ені бойынша түзетіледі. Стилдік ресімделуі әдеттегідей. Кесте - Microsoft Word редакторінде, қара түсте орындау қажет.
Кесте жұмыс жол шегінде орналасуы қажет. Кесте нөмірін форматтау және оны
тақырыбы: қарпі әдеттегідей, өлшемі 11 пт, ортасында орналасқан. Назар
аударыңыздар, кесте тақырыбының соңына нүкте қойылмайды! Кесте ішіндегі
қаріп әдеттегідей, ауқымы 11 пт, интервал-жалқы. Әдебиет тізімі, журналдағы
мақалалар, еңбек жинақтары, ұжымдық басылымдар, INTERNET-тен
алынған материалдар көрсетілуі керек.
3. Сабақ бойынша түсініктеме хатта жазылады: жұмыс қай бағытта
орындалған, сабақтың тақырыбы, сыныптың сипаттамасы. Сабақтың кезеңдері,
сабақта қолданылатын әдістер, жабдықтар, оқытудың белсенді формалары,
компьютерлік технологиялар, ғаламтор, мультимеди тақталар және тағы басқа
ақпараттық-коммуникативтік
технологиялар
туралы
сипаттама
беріледі.
4.Қосымшаларда болуы
мүмкін:
- білім берудің заманауи тәсілдері мен әдістердің сипаттамасы;
оқушылардың шығармашылық қызметтерін ұйымдастыру сипаттамасы;
педагогикалық
идеялар
мен
бастамалардың
сипаттамасы;
оқытудың
жаңа
әдістері
мен
технологиялары;
- заманауи нәтижелі тәсілдер мен ақпараттық технологияларды қолдану әдістерін
сипаттау;
педагогикалық білім беру технологиларын қамтамасыз ету бойынша
материалдар;
- сабақ тиімділігін бағалау әдістері.
Рецензияда сабақтың талдауы, оның нәтиежелігі, келісті әдістер мен
тәсілдердің дұрыс қолдануы беріледі.
Материалдар 5 файлдан артық емес архивтендіріледі. Фотоматериалдар мен
суреттердің көлемі қысылады.
Конкурсқа әртүрлі сабақ типінің авторлық әзірлемелері ұсынылуы мүмкін:
презентациялар, сабақтан тыс іс-шаралар, оқыту және тест материалдары.
Әдістемелік материалдар әртүрлі болуы мүмкін:
- білім беру бағдарламасы;
- әдістемелік құралдар;
- әдістемелік ұсыныстар;
- әдістемелік нұсқаулар;
- әдістемелік әзірлемелер;
-оқулық.
5 Әдістемелік ұсыныстарды бағалау критерийлері:
- өзектілігі;
- ғылымилық;
- практикалық бағыты;
- кәсіби бағыты;
- инновациялық мінездеме;
- ресімдеу сапалығы;
-көлемі;
- кәсіпорнының білім беру бағдарламасына сәйкестілігі;
- білім беру саласындағы заманауи ғылыми-әдістемелік әдебиетке талдамалық
қатынасты қарастыратын кәсібиліктің жоғары деңгейі;
- ұсынылған материалдардың ерекшелігі;
- басқа жағдайларға бейімделуін есепке ала отырып, берілген әзірлемелерді
практикалық қолдану мүмкіндігі және т.б.
5. Конкурстық жұмыстарды бағалау критерийлері.
Ұсынылған материалдардың мазмұнына қойылатын талаптар:
- педагогтың заманауи әдістер мен тәсілдерді меңгеруі;
- педагогтың шығармашылығы;
- оқытуда жүйелік-қызметтік қатынасты қолдану;
- педагогикалық әдістер мен тәсілдердің нақты сипаттауы;
- сабақтың нәтижелігін, берілген мақсат пен міндеттерге сәйкестілігін көрсету;
- білім алушылардың белсенді қызметі үшін жағдайларды жасау, оқушылардың өз
бетімен білім алудың дағдылары, қажетті мысалдар мен дәлелдерді табу;
- білім алушылардың белсенді ұжымдық шығармашылық қызметі;
- сабақта заманауи ақпараттық технологияларды, бос білім берудің кеңістігін
қолдану;
- педагогтың әмбебап оқу әрекеттерін жүйелік өндеу;
- педагогтың оқытудың шынайы деңгейіне шығу және оның жоғары нәтижелерге
қол жеткізуі.
6. Конкурстың қорытындылары бойынша ынталандыру
Конкурсқа ұсынылған жобалар рецензияланбайды және қайтарылмайды.
 Ұйымдастыру комитетіне жіберілген конкурстық материалдар 2014 ж. 21
наурыздан кейін жіберілген, сонымен қатар талаптары бұзылған жұмыстар
қарастырылмайды.
 Конкурстық материалдарды қазылар алқасы қарастырады және күндізгі
кезеңнің 21 қатысушыдан артық емес анықтайды. (әрбір бағыт бойынша 7-ден
артық емес).
Сырттай кезеңнің қорытындылары бойынша Ұйымдастыру комитеті Конкурстың
финалына шыққан қатысушыларға 2014 жылғы 16 сәуірге дейін шақырулар
жібереді.
7. Сөз сөйлеу нысаны:
Инновациялық тәжірибені презентациялау еркін түрде жүргізіледі (мастеркласс, стендтік баяндама, портфолио және т.с.) — 7-10 минут.
8.
Жобаны бағалаудың негізгі критерийлері:
- инновациялық идеялардың өзектілігі;
- мазмұн жаңалығы, ұсынылған идеялардың танымдық құндылығы;
- жүйелілік (үдеріс логикасы, оның барлық бөлімдерінің өзара байланысы,
тұтастық);
- жобаны көрсетудің инновациялық нысаны ;
- тәрбиелік және дамытушылық аспектілері;
- тиімділік (нақты нәтижеге жету);
- трансляциалануы (білім беру ұйымдарында идеяларды қолдану мүмкіндігі;
- үнемділік;
- ресімдеу бойынша талаптарға сәйкестігі.
8. Ұйымдастыру комитеті
Ұйымдастыру комитетінің функциясы:
 Конкурсты дайындау және өткізуге тікелей басшылық ету;
 ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз ету;
 қазылар алқасы құрамын бекіту
 Конкурсты өткізу және қорытындысы туралы ақпаратты ұсыну
Қазылар алқасының функциясы:
 Жобаларды бағалау критерийлерін бекіту (инновациалық идеялар).
 Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтау;
Ұйымдастыру комитетіне ұсыныс жасау.
9. Конкурс жеңімпаздарын марапаттау
Екінші тур (күндізгі) нәтижесі бойынша анықталады
1 конкурс жеңімпазы (Гран - при)
3 дипломант (1,2,3 орын)
Барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі.
10. конкурстың кезеңдері
- 24 ақпан – 21 наурыз 2014 ж. – қатысушылардың өтінімдерін қабылдау.
- 1 кезең – сырттай 28 наурыз 2014 ж. – 16 сәуір 2014 ж. – іріктеу кезеңі:
конкурстың жүлдегерлерін анықтау бойынша эксперттік комиссияның жұмысы.
- 2 кезең – финал (күндізгі) 21-26 сәуір айының аралығында 2014 ж. –
конкурстың қорытындыларын шығару, жеңімпаздарды марапаттау.
12. Конкурстың материалдары берілген мекен-жай бойынша жіберіледі:
Қостанай қ., Я Гашек к-сі, 1, Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Қостанай
дарыны»
өңірлік
ғылыми-практикалық
орталығы
e-mail:
[email protected]
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди учителей малокомплектных школ
«Лучшая методическая разработка по планированию ученого материала по
предметам в совмещенных кассах
малокомплектной школы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса среди
учителей
малокомплектных школ «Лучшая методическая
разработка по
планированию ученого материала по предметам в совмещенных классах
малокомплектной школы» - далее (конкурс).
1.2. В конкурсе могут принимать участие все педагогические работники
МКШ.
1.3. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методического
обеспечения образовательного процесса и обмена опытом работы преподавателей.
2. Цели и задачи конкурса
 Расширение единого информационно-образовательного пространства на
основе методических разработок педагогов.
 Повышение квалификации педагогов, вовлечение их в научноисследовательскую работу по проблемам повышения качества преподавания и
внедрение технологий в образовательный процесс.
 Создание сборника методических разработок для обмена опытом
педагогического мастерства.
 Осуществление обмена методиками и опытом применения современных
информационных технологий в образовательном процессе.
 Совершенствование организации и содержания деятельности в
совмещенных классах малокомплектных школа;
 Выявление и распространение передового педагогического опыта;
 Обеспечение образовательного процесса дополнительными учебнометодическими и дидактическими материалами;
 Выявление эффективно работающих образовательных программ,
направленных на развитие образования в МКШ.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учителя совмещенных классов,
методисты отделов образования курирующие МКШ.
4. Требования к конкурсным работам.
4.1. На конкурс представляются анкета-заявка 1 страница, сценарий,
пояснительная записка 1-3 страницы и приложения (при необходимости),
рецензия на урок завуча или методиста - 1 страница.
4.2. Сценарий предоставляется в Microsoft Word. В нём показывается ход
урока и работа учителя и детей, все этапы урока. Тексты конкурсных материалов,
должны соответствовать следующим параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее
поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см, размер шрифта – 14, Times
New Roman, межстрочный интервал – одинарный, красная строка – 1 см.
Форматирование выравниванием по ширине. Стилевое оформление – обычное.
Таблицы - выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не в
виде рисунка), в черно-белом исполнении. Таблицы должны располагаться в
пределах рабочего поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт
обычный, размер 11 пт, выравнивание по центру. Содержимое таблицы – шрифт
обычный, размер 11 пт, интервал – одинарный.
Указывать список литературы и статей в журналах, сборниках трудов и др.
коллективных публикациях, материалов из INTERNET.
4.3. В пояснительной записке по уроку указывается: по какому
направлению представлена работа, тема урока, характеристика класса.
Описываются этапы урока, методики, применяемые на уроке, используемая
аппаратура, описываются активные формы обучения, компьютерные технологии,
использование интернета, мультимедийных досок и другие информационнокоммуникативные технологии. Кратко анализируется работа детей на уроке и
результаты урока.
4.4. В
приложениях
могут
быть:
описание современных приемов и методов образования;
описание организации творческой деятельности учащихся;
описание педагогических идей и инициатив;
новые методики и технологии обучения;
описание результативных современных приемов и методов использования
информационных технологий;
материалы по методическому обеспечению;
методики оценки эффективности уроков;
В рецензии анализируется урок, анализируется результативность его,
правильность
применения
соответствующих
методик
и
приёмов.
На Конкурс могут быть представлены авторские разработки различных
типов уроков-презентаций, внеклассных мероприятий, обучающие и тестирующие
материалы.
Методические материалы могут быть разных видов:
- образовательная программа
- методические пособия
- методические рекомендации
- методические указания
- методические разработки
- учебник.
4.5 Критерии оценки методических разработок:
- актуальность;
- научность;
- практическая направленность;
- профессиональная направленность;
- инновационный характер;
- качество оформления;
- объем;
- соответствие образовательной программе учреждения;
- высокий уровень профессионализма, предусматривающий аналитический
подход к современной научно-методической литературе в области образования;
- оригинальность представленных материалов;
- возможность практического использования данной разработки с учетом
адаптации к другим условиям и т.д.
5. Критерии оценки конкурсных работ.
Требования к содержанию представленного материала учитывают:
владение
педагогом
современными
методиками
и
приёмами;
- творчество педагога;
использование
системно-деятельностного
подхода
в
обучении;
четкое
описание
педагогических
методов
и
приемов;
- показ результативности уроков, соответствие урока заявленным целям и задачам;
- создание условий для активной деятельности обучающихся, умение учащихся самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры, аргументы;
активная
коллективная
творческая
деятельность
обучающихся;
- использование современных информационных технологий, использование
свободного образовательного пространства на уроке;
- системная отработка педагогом универсальных учебных действий;
- выход педагога на реальный уровень обучения и достижение им высоких
результатов.
6. Поощрение по итогам Конкурса
Проекты, представленные на Конкурс
не рецензируются и не
возвращаются.
 Конкурсные материалы, направленные в Оргкомитет позднее 21 марта 2014 г.
(по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
 Конкурсные материалы рассматривает жюри Конкурса и определяет не более
21 участника очного этапа.
По итогам заочного этапа Оргкомитет направляет приглашение участникам,
вышедшим в финал Конкурса, в срок до 16 апреля 2014 г.
7. Форма выступления:
Презентация инновационного опыта в произвольной форме (мастер-класс,
стендовый доклад, портфолио и т.п.) — 7-10 минут.
9.
Основные критерии оценки Проекта
Основными критериями оценки являются:
- актуальность инновационной идеи;
- новизна содержания, познавательная ценность представленной идеи;
-системность (логика процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность);
- инновационная форма подачи проекта;
- воспитательный и развивающий аспекты;
- эффективность (достижение определенного результата);
- транслируемость (возможность применения идеи в организациях
образования);
- экономичность;
- соответствие требованиям по оформлению.
9. Организационный комитет
9.1 Функции оргкомитета:
 непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса;
 организационно-методическое обеспечение;
 утверждение состава жюри;
 предоставление информации о проведении и итогах Конкурса.
9.2 Функции жюри:
 утверждение критериев оценки Проектов (инновационных идей).
 определение победителей и призеров;
 внесение предложений в оргкомитет.
10. Награждение победителей Конкурса
По результатам второго (очного) тура определяются
1 победитель конкурса (Гран - при)
3 дипломанта (1,2,3 место)
Все участники поучат сертификаты
11. Этапы конкурса
- 24 февраля – 21 марта 2014 г. - прием заявок от участников.
- 1 этап – заочный 28 марта 2014 г. – 16 апреля 2014 г. – отборочный этап: работа
экспертной комиссии по определению призеров конкурса.
- 2 этап – финал (очный) 21-26 апреля 2014 г. – подведение итогов конкурса,
награждение победителей.
12. Материалы для конкурса направляются по адресу:
Город Костанай, ул. Я Гашека 1, Региональный научно-практический центр
«Костанай дарыны» Управления образования акимата Костанайской области email: [email protected]
«12-жылдық білімге көшу барысында шағын жинақты ауыл мектептеріндегі
оқу-тәрбие үдерісінің үздік инновациялық моделі» конкурсы туралы
Ереже
1.Жалпы ережелер
Шағын жинақты мектептер арасындағы «12-жылдық білімге көшу
барысында шағын жинақты ауыл мектептеріндегі оқу-тәрбие үдерісінің үздік
инновациялық моделі» конкурсы (бұдан әрі – Конкурс) – 12-жылдық білім
беруге көшу жағдайларында облыс педагогтарын білім беру мен тәрбиелеу
саласындағы инновациялық педагогикалық идеяларды іздеу мен зерттеуге деген
танымдық қызығушылығын арттыруға шақырады.
Конкурс талантты педагогтарды қолдауға, инновациялық педагогикалық
тәжірибені таратуға, педагог мамандығының мәртебесін көтеруге бағытталған.
2.Мақсаты мен міндеттері
Озық тәжірибені тарату және педагогтардың өз еңбегінің нәтижесін
көпшілікке көрсетіп, қоғамда танымал болу қажеттілігін қанағаттандыру
мақсатында өткізіледі.
Міндеттері:
 12-жылдық білім беруге көшу барысында ШЖМ-дегі инновациялық
педагогикалық және басқару тәжірибесін тарату;
 Білім беру ұйымдарының инновациялық қызметінің нәтижесін көпшіліктің
тануы мен шығармашылық бастамаға қолдау жасау;
 ШЖМ-де 12-жылдық білім беруге көшу барысында инновациялық
қызметтің тәжірибесі мен педагогикалық қоғамдастықты аккумуляциялау
бастамасы бойынша күшейтуді біріктіру күші.
3. Қатысушылардың категориясы: эксперимент тәртібінде жұмыс
жасайтын ШЖМ педагогтары, білім бөлімдерінің ШЖМ әдіскерлері.
Конкурсқа қатысуға шақырылады:
1) инновациялық
және
тәжірибелік
жобаларды,
бағдарламаларды,
бастамаларды жүргізетін білім ұйымдары;
2) даму үдерісін жүргізетін білім ұйымдарының басшылары;
3) оқу орнының деңгейінде білім нәтижесінің сапасын арттыруға зор үлесін
қосқан білім ұйымдарының педагог қызметкерлері.
4. Мазмұны және өткізу формасы
Конкурсқа ұсынылған инновациялық жобалардың тақырыбы берілген
бағыттарға сәйкес болу керек:
 12-жылдық оқытуға көшу барысында ШЖМ-дің білім беру
менеджменті: білім берудегі менеджментті жетілдіру, соның ішінде бірлескен
басқару принциптерін, білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру.
 12-жылдық оқытуға көшу барысында ШЖМ-де «e-learning»
электрондық оқыту: электрондық білім беру ресурстарын дамытуға көмек
болатын оқытушылармен әзірленген жобалар.
 Орта білім беру: ауыл шағын жинақты мектептің білім мазмұны
жаңартылған 12-жылдық оқыту моделіне көшуді жүргізу.
Конкурсқа жобаның негізгі құрылымын көрсететін және жобаға
қатысушылардың қызметін ашатын педагогикалық жобалар ұсынылады. Мәтіндік
құжатта толық түсініктемелері бар жобаның қысқаша құрылымы беріледі. Мұнда
аса көңіл бөлінеді:
1. Білім беруге, педагогикалық идеялар мен бастамаларға заманауи
қатынастар;
2. Оқушылардың өздігінен оқу және шығармашылық қызметін
ұйымдастыру;
3. Авторлық әдістер және оқыту технологиялары;
4. Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;
5. Жобаның мақсаттарына жетудің тәсілдері мен амалдарын бағалау және
оның тиімділігі.
5. Ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі
1. Конкурстың ұйымдастырушысы «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығы» КМҚК
2. Конкурсты дайындау және өткізу бойынша ұйымдастыру жұмысын
үйлестіру мен жүргізу үшін ұйымдастырушы Ұйымдастыру комитетін құрайды.
3. Ұйымдастыру комитеті Конкурсты өткізу бағдарламасын, оның
ақпараттық қолдауын әзірлейді.
4. Педагогтардың педагогикалық жобалар конкурсы Қостанай қ., Қостанай
облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығы» КМҚК базасында өткізіледі.
6. Конкурсты өткізу мерзімі
Облыстық конкурс екі кезең бойынша өткізіледі:
1 кезең –сырттай 2014 жылғы 28 сәуір -16 мамыр айының аралығында
(Конкурсқа ұсынылған жұмыстардың сараптамасы өткізіледі)
2 кезең – финал (күндізгі) - 2014 жылғы 16-21 маусым айының
аралығында Қостанай қ., Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК базасында
өткізіледі.
7.Құжаттарды тапсыру тәртібі
Конкурсқа қатысу үшін 2014 жылғы 28 сәуірге дейін білім беру бөлімдері
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК, Ұйымдастыру комитетінің мекенжайына келесі құжаттарды тапсыру керек:
 Ұсыныс жасау (№1 қосымша);
 Білім бөлімінен қолы және мөрі қойылған берілген нысан бойынша өтінім
(№ 2 қосымша);
 Қатысушының түрлі-түсті фотосуреті (басылған: өлшемі 4 х 6 см, цифрлық:
формат TIF немесе JPG, өлшемі 300 dpi артық емес);
 Инновацияның сипаттамасы (мәтіндік формат) баспа немесе электрондық
түрде ұсынылады;
 Жобаны практикалық іске асыруды көрсету (PPT форматында
презентациялау, avi форматында бейнеролик);
 Қағаз тасымалында құрылған конкурс материалының мәтіндері мына
параметрлерге сәйкес болуы керек: жоғары жағы – 2 см, төменгі жағы – 2 см, сол
жағы – 2 см, оң жағы – 1 см, қаріп өлшемі -14, Times New Roman,жоларалық
интервал -жалқы, қызыл жол -1 см. Форматталуы ені бойынша түзетіледі.
Стилдік ресімделуі -әдеттегідей. Кесте - Microsoft Word редакторінде, қара түсте
орындау қажет. Кесте жұмыс жол шегінде орналасуы қажет. Кесте нөмірін
форматтау және оны тақырыбы: қарпі әдеттегідей, өлшемі 11 пт, ортасында
орналасқан. Назар аударыңыздар, кесте тақырыбының
соңына нүкте
қойылмайды! Кесте ішіндегі қаріп әдеттегідей, ауқымы 11 пт, интервал-жалқы.
Титулдық парақ мына ақпаратты енгізу керек:
жоба тақырыбы, педагогтың толық аты-жөні, лауазымы, білім беру
ұйымының атауы, қала (ауыл, аудан), облыс.
Сілтемелер
Мәтінде әдебиетке сілтеме және негіздері мына қалыпта ресімделеді:
Жоба мәтіні ... [1, с. 256]. Жоба мәтіні ... [2, с. 5] және т. т.
Әдебиет тізімі
Әдебиет тізімі жұмыс соңында орналастырылады. Қаріп ауқымы 14 пт,
форматтау беттің ені бойынша түзетіледі.
[1] автордың/ авторлардың тегі, аты-жөні, атауы, баспа атауын енгізе отырып
кіріс мәліметтері және т. б.
Әдебиет тізімін ресімдеу мысалдары:
Кітап үшін:
[1] А.Т. Зуб, Ұйымдасқан дағдарысты басқару. М.: Университеттік гуманитарлық
лицейі, 2003.Бизнес этикасы. М.: Іс, 2000.
Журналдардағы, еңбек жинақтарындағы және басқа да ұжымдық
жарияланымдардағы мақалалар үшін:
[3] Г.И.Маринко, Білімді басқару мәдениеті// ғылым және ғылыми-техникалық
өркениет философиясы: Юбилейный жинағы / Жауапты ред. С. Л. Катречко. М.:
Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338.
[5] Т. П. Воронина, О. П. Молчанова,инновациялық ұйымды басқару ерекшелігі//
Мәскеу университетінің жаршысы. 21 сер. Басқару (мемлекет және қоғам). № 2.
2004. С. 66–82.
INTERNET материалдары үшін:
[8] А.В.Сурин Мәскеу университетінде 10 жыл басқару кадрларын дайындау:
тәжірибе және проблемалар. - http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf
(жақша ішінде Интернетте материалдарды қарастыру датасы көрсетіледі).
 Конкурсқа ұсынылған жобалар рецензияланбайды және қайтарылмайды.
 Ұйымдастыру комитетіне жіберілген конкурстық материалдар, 2014
жылдың 28 сәуірден кешіктірілсе (пошта штемпелі бойынша), сондай -ақ
олардың ішінде қойылған талапты бұзушылық болса қарастырылмайды.
 Конкурс материалдарын конкурстың қазылар алқасы қарастырады және бір
кезеңнің кемінде 21 қатысушысын анықтайды (әр бағыт бойынша 7 артық емес)
 Сырттай конкурс кезеңі қорытындысы бойынша ұйымдастыру комитеті
Конкурстың финалына шыққан қатысушыларға шақыру қағазын 2014 жылғы 15
мамырға дейін жібереді.
8. Сөз сөйлеу нысаны:
Инновациялық тәжірибе тұсаукесері еркін нысанда (мастер -класс,стендтік
баяндама, портфолио және т. б. )– 7-10 минут
9. Жобаны бағалау критерийлері
Бағалаудың негізгі критерийлері:
- инновациялық идеялардың өзектілігі;
- мазмұн жаңалығы, ұсынылған идеялардың танымдық құндылығы;
- жүйелілік (үдеріс логикасы, оның барлық бөлімдерінің өзара байланысы,
тұтастық);
- жобаны көрсетудің инновациялық нысаны ;
- тәрбиелік және дамытушылық аспектілері;
- тиімділік (нақты нәтижеге жету);
- трансляциалануы (білім беру ұйымдарында идеяларды қолдану мүмкіндігі;
- үнемділік;
- ресімдеу бойынша талаптарға сәйкестігі.
10. Ұйымдастыру комитеті
Ұйымдастыру комитетінің функциясы:
 Конкурсты дайындау және өткізуге тікелей басшылық ету;
 ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз ету;
 қазылар алқасы құрамын бекіту
 Конкурсты өткізу және қорытындысы туралы ақпаратты ұсыну
2 Қазылар алқасының функциясы:
 Жобаларды бағалау критерийлерін бекіту (инновациалық идеялар).
 Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтау;
Ұйымдастыру комитетіне ұсыныс жасау.
11. Конкурс жеңімпаздарын марапаттау
Екінші тур (ішкі) нәтижесі бойынша анықталады
1 конкурс жеңімпазы (Гран - при)
3 дипломант (1,2,3 орын)
3 номинация
Номинациялар:
«Білім саласында инновацияны енгізген жетістігі үшін»
«Тиімді менеджер»
«Білім технологиясы саласындағы инновациялық қызмет»
12. Конкурсты қаржыландыру
 Конкурсты қаржыландыру бекітілген шығын сметасына сәйкес өндіріледі.
 Іссапар шығыны іссапарға жіберуші тараптар есебінен төленеді (жол сапар,
тамақтану, тұру).
Положение
о конкурсе среди малокомплектных школ
«Лучшая инновационная модель учебно-воспитательного процесса в
сельской малокомплектной школе при переходе на 12-летнее обучение»
1.Общие положения
Конкурс среди малокомплектных школ «Лучшая инновационная модель
учебно-воспитательного процесса в сельской малокомплектной школе при
переходе на 12-летнее обучение» - педагогов области (далее Конкурс) призван
повысить познавательный интерес к поиску и исследованию инновационных
педагогических идей в сфере образования и воспитания при переходе на 12летнее обучение в МКШ.
Конкурс направлен на поддержку талантливых педагогов, распространение
инновационного педагогического опыта, повышение престижа профессии
педагога.
2. Цели и задачи
Целью
Конкурса
является
предоставить
возможность
педагогам
демонстрировать результаты своего интеллектуального труда широкому кругу
людей, с целью распространения успешного педагогического опыта и
удовлетворения потребности в общественном признании.
Задачи:
 распространение инновационного педагогического и управленческого опыта
при переходе на 12-летнее обучение в МКШ;
 поддержка творческой инициативы и общественное признание результатов
инновационной деятельности организаций образования;
 объединение усилий педагогического сообщества по аккумуляции идей и
опыта инновационной деятельности при переходе на 12-летнее обучение в
МКШ.
3. Категория участников: руководители, педагоги МКШ работающие в
режиме эксперимента, методисты МКШ отделов образования.
К участию в Конкурсе приглашаются:
4) Организации
образования,
осуществляющие
инновационные
и
экспериментальные проекты, программы, инициативы в режиме МКШ.
5) Руководители организаций образования, осуществляющих процессы
развития.
6) Педагогические работники организаций образования, имеющие на уровне
учебного заведения несомненный вклад в повышение качества
образовательного результата.
4. Содержание и форма проведения
Тематика представляемого на конкурс инновационного проекта должна
соответствовать одному из направлений:
 менеджмент образования МКШ при переходе на 12-летнее обучение:
совершенствование менеджмента в образовании, в том числе
внедрение
принципов корпоративного управления, совершенствование системы мониторинга
развития образования.
 электронное обучение «e-learning» МКШ при переходе на 12-летнее
обучение: проекты, создаваемые преподавателями, способствующие развитию
электронных образовательных ресурсов; проекты по автоматизации учебного
процесса.
 среднее
образование:
Осуществление
перехода
сельской
малокомплектной школе
на 12-летнюю модель обучения с обновлением
содержания образования.
На конкурс представляются педагогические проекты, содержание которых
отражает основную структуру проекта и раскрывает деятельность
задействованных в проекте участников. В текстовом документе приводится
краткая структура проекта с подробными комментариями, в которых делается
акцент на применение в проекте:
6. Современных подходов к образованию, педагогических идей и инициатив;
7. Организации самостоятельной учебной и творческой деятельности
учащихся;
8. Авторских методик и технологий обучения;
9. Современных информационно-коммуникационных технологий;
10.Способов и средств оценки достижения цели проекта и его эффективности.
5. Порядок организации и проведения
5.1.Организатором Конкурса является КГКП «Региональный научнопрактический центр «Костанай-дарыны»
5.2.Для координации и осуществления организационной работы по
подготовке и проведению Конкурса организатор создает организационный
комитет.
5.3.Организационный комитет составляет программу проведения Конкурса,
обеспечивает его информационную поддержку.
5.4. Конкурс педагогических проектов педагогов области проводится в
г. Костанае на базе КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай
Дарыны» Управления образования акимата Костанайской области.
6. Сроки проведения Конкурса
Областной конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заочный (проводится экспертиза представленных на Конкурс
материалов) – 28 апреля-16 мая 2014 г.
2 этап – финал (очный) — 16-21 июня 2014 года проводится в г. Костанае
на базе КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай Дарыны»
Управления образования акимата Костанайской области.
7. Порядок подачи документов
Для участия в Конкурсе отделами образования в срок до 28 апреля 2014
года направляются в КГКП «Региональный научно-практический центр
«Костанай Дарыны» Управления образования акимата Костанайской области, в
адрес Оргкомитета следующие документы:
 Представление (приложение №1)
 Заявка от отдела образования по прилагаемой форме, заверенная
подписью и печатью. (Приложение № 2).
 Цветная фотография участника (печатная: размер 4 х 6 см, цифровая:
формат TIF или JPG, размер не менее 300 dpi).
 Описание инновации (текстовой формат) представляется в печатном и
электронном виде.
 Демонстрация практической реализации проекта (презентация в формате
PPT, видеоролик в формате avi).
 Тексты конкурсных материалов, составленные на бумажном носителе,
должны соответствовать следующим параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее
поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см, размер шрифта – 14, Times
New Roman, межстрочный интервал – одинарный, красная строка – 1 см.
Форматирование выравниванием по ширине. Стилевое оформление – обычное.
Таблицы - выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не в
виде рисунка), в черно-белом исполнении. Таблицы должны располагаться в
пределах рабочего поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт
обычный, размер 11 пт, выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце
названия таблицы точка не ставится! Содержимое таблицы – шрифт обычный,
размер 11 пт, интервал – одинарный.
Титульный лист должен включать следующую информацию: название
проекта, полные ФИО педагога, должность, наименование организации
образования, город (село, поселок, район), область.
Ссылки
В тексте ссылки на литературу и источники оформляются следующим
образом:
Текст проекта ... [1, с. 256]. Текст проекта ... [2, с. 5] и т. п.
Список литературы
Список литературы размещается в конце работы. Размер шрифта 14 пт.,
форматирование выравниванием по ширине страницы.
[1] Фамилия и инициалы автора/авторов, название, выходные данные,
включая название издательства и т. д.
Примеры оформления списка литературы:
Для книг:
[1] Зуб А.Т. Управление организационными кризисами. М.:
Университетский гуманитарный лицей, 2003.
[2] Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К. Этика бизнеса. М.: Дело, 2000.
Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных
публикациях:
[3] Маринко Г.И. Культура управления знаниями // Философия науки и
научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С. Л.
Катречко. М.: Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338.
[5] Воронина Т. П., Молчанова О. П. Особенности управления
инновационной организацией // Вестник Московского университета. Сер. 21.
Управление (государство и общество). № 2. 2004. С. 66–82.
Для материалов из INTERNET:
[8] Сурин А.В. 10 лет подготовки управленческих кадров в Московском
университете:
опыт и
проблемы. http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf (в скобках указывается
дата просмотра материала в Интернет).
 Проекты, представленные на Конкурс
не рецензируются и не
возвращаются.
 Конкурсные материалы, направленные в Оргкомитет позднее 28 апреля
2014 г. (по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
 Конкурсные материалы рассматривает жюри Конкурса и определяет не
более 21 участника очного этапа (не более 7 по каждому направлению).
По итогам заочного этапа Оргкомитет направляет приглашение участникам,
вышедшим в финал Конкурса, в срок до 15 мая 2014 г.
8. Форма выступления
Презентация инновационного опыта в произвольной форме (мастеркласс,стендовый доклад,портфолио и т.п.) — 7-10 минут.
9. Основные критерии оценки Проекта
Основными критериями оценки являются:
- актуальность инновационной идеи;
- новизна содержания, познавательная ценность представленной идеи;
-системность (логика процесса, взаимосвязь всех его частей,
целостность);
- инновационная форма подачи проекта;
- воспитательный и развивающий аспекты;
- эффективность (достижение определенного результата);
- транслируемость (возможность применения идеи в организациях
образования);
- экономичность;
- соответствие требованиям по оформлению.
10. Организационный комитет
10.1 Функции оргкомитета:
 непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса;
 организационно-методическое обеспечение;
 утверждение состава жюри;
 предоставление информации о проведении и итогах Конкурса.
10.2 Функции жюри:
 утверждение критериев оценки Проектов (инновационных идей).
 определение победителей и призеров;
 внесение предложений в оргкомитет.
11. Награждение победителей Конкурса
По результатам второго (очного) тура определяются
1 победитель конкурса (Гран - при)
3 дипломанта (1,2,3 место)
3 номинации
Номинации:
«За успехи внедрения инноваций в области образования»
«Эффективный менеджер»
«Инновационная деятельность в области технологии образования»
12. Финансирование конкурса
 Финансирование Конкурса производится в соответствии с утвержденной
сметой расходов.
 Командировочные расходы (проезд, питание, проживание) оплачиваются за
счет направляющей стороны.
Приложение №1
Заявка
на участие в областном конкурсе среди малокомплектных школ
«Лучшая инновационная модель учебно-воспитательного процесса в
сельской малокомплектной школе при переходе на 12-летнее обучение»
Отдел
образования__________________________________________________________
1. Паспорт представляемого на конкурс инновационного проекта
1.1. Тема проекта.
1.2. Автор (авторы): Ф.И.О.,
занимаемая должность, контактный
телефон.
1.3. Сведения об образовании, стаже
работы, квалификационной категории
1.4. Место работы (полное
наименование учреждения, адрес,
телефон, факс, e-mail)
1.5. Направление конкурса, на которое
представляется проект.
2. Характеристика проекта
2.1. Цели, задачи проекта.
2.2. Основная проблема, ее
актуальность
2.3. Содержание и структура проекта.
2.4. Научная новизна и практическая
значимость.
2.5. Полученные результаты с
указанием их количественных и
качественных показателей.
2.6. Определенность перспектив
продолжения работы над проектом,
обоснованность необходимых для
этого условий.
Дата
Подпись
Приложение №2
Методические рекомендации по подготовке
инновационного педагогического проекта
Педагогический проект – реализованный или планируемый к
реализации педагогический проект, от масштабного до локального. Они
могут быть представлены на конкурс от автора или проектной группы,
главный критерий в том, что бы проект объединял и консолидировал усилия
большего круга заинтересованных лиц, которые решают социальнокультурные, психолого-педагогические задачи, иным, чем это принято в
традиционной практике способом. Структура конкурсных работ, должна
раскрывать:
важность
и
целесообразность
реализации
проекта,
проблематику, цели, задачи, роли и действия участников проекта, сроки,
оценку условий и ресурсов, желаемый результат.
Требования к структуре написания проекта, лишь пожелания и ориентир,
Вы самостоятельно можете включить любые разделы, какие посчитаете
необходимыми для яркого представления конкурсной работы.
Примерная структура написания проекта:
 Предпосылки и необходимость данного проекта (проблематика).
Опишите, почему Вы выбрали данную тему, почему считаете необходимым
осуществление предоставленного проекта. В чем его особенность.
 Целевая группа. Укажите Вашу целевую группу, на которую
ориентирован проект (ученики школы, родители и т.д).
 Цель проекта. Укажите основную цель проекта, чего Вы хотите достичь
в результате проекта.
 Задачи. Перечислите задачи, которые Вы ставите перед собой для
достижения поставленной цели.
 Пошаговые действия. Опишите подробно, каким образом Вы
планируете осуществлять указанные выше задачи.
 Технология процесса и необходимые материалы. Укажите, какие
средства Вам будут необходимы для осуществления указанных действий, какие
методы Вы собираетесь предпринимать (если речь идет об образовательных
мероприятиях), какие средства Вам будут необходимы, какие способы оценки
действий Вы используете.
 Ресурсы. Опишите имеющиеся ресурсы. Оцените, какие еще ресурсы вам
необходимы, каким образом можно привлечь дополнительные ресурсы.
 Ожидаемый результат. Опишите, чего Вы ожидаете в результате
осуществления описанных выше действий. Каков должен быть результат для
целевой группы, для Вас.
 Оценка результатов проекта и мониторинг. Укажите, как можно
оценить результаты проекта. Какие способы оценки проекта Вы собираетесь
использовать. Как можно оценить полезность осуществленных действий и
соответствуют ли Ваши ожидания результатам проекта.
 План действий. Составьте график работ, в соответствии с которым Вы
будете действовать в ходе реализации проекта.
 Бюджет. Представьте примерный бюджет проекта, с указанием каждой
статьи планируемых расходов. Исходите из реальности сумм и ресурсов по
каждому направлению.
Представление проекта
Защита педагогического проекта:
Краткое обоснование основных идей технологии, описание достижений в
работе,
доказательство
результативности
деятельности
учащихся,
свидетельствующие об эффективности использования педагогической технологии.
1) дается краткая характеристика учащихся класса, обосновываются
результаты предварительной диагностики, прогнозируется развитие
учеников;
2) кратко характеризуются основные идеи проекта;
3) описываются достижения в использовании проекта;
4) доказывается результативность деятельности, свидетельствующая об
эффективности проекта;
5) определяются проблемы и перспективы в использовании проекта.
Рефлексия:
2) проводится дискуссия по результатам представления педагогических
проектов.
Сапалы білім – ұлт болашағы» инновациялық педагогикалық жобалар
конкурсы туралы ереже
1. Жалпы ережесі:
Облыс педагогтарының инновациялық педагогикалық жобалар
конкурсы (бұдан әрі-Конкурс) білім және ғылым саласында ізденуге және
инновациялық педагогикалық идеяларды зерделеуге танымдық қызығушылығын
арттыруға шақырады
Конкурс талантты педагогтарды қолдауға, инновациялық педагогикалық
тәжірибені таратуға, педагогтың мамандық мәртебесін арттыруға бағытталған.
2.Мақсаты мен міндеттері:
Мақсаты:
Педагогтарға қоғамдық мерейде табысты педагогикалық
тәжірибені тарату және қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында адамдардың кең
ауқымына өзінің зияткерлік еңбегінің нәтижелерін көрсетуге мүмкіндік береу.
Мақсаттары:
 инновациялық педагогикалық және басқару тәжірибесін тарату;
 білім беру ұйымдарының инновациялық қызмет нәтижелерінің
шығармашылық бастамалары мен қоғамдық мерейін қолдау;
 Идеяларды және инновациялық қызмет тәжірибесін жинақтау бойынша
педагогикалық қоғамдастық күшін біріктіру.
3. Қатысушылар категориясы:
облыс педагогтары, эксперименттік
алаңдар.
Конкурсқа қатысуға шықырылады:
1.
Инновациялық және эксперименттік жобаларды, бағдарламаларды,
бастамаларды іске асыратын білім ұйымдары.
2.
Даму үдерісін іске асыратын білім ұйымдарының басшылары.
3.
Білім нәтижесінің сапасын арттыруда оқу орны деңгейде анық үлесі
бар білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері
4. Өткізу мазмұны мен нысаны
Инновациялық жобалар конкурсынамына ұсынылатын тақырып мына
бағыттардың біріне сәйкес келуі керек:
 білім менеджменті: білім беруде менеджментті жетілдіру, соның ішінде
бірлескен басқару принциптерін, білім беруді дамыту мониторинг
жүйесін жетілдіруді енгізу.
 «e-learning» электрондық оқыту: мұғалімдермен құруылатын электрондық
білім ресурстарын дамытуға мүмкіндік беретін жобалар, оқу үдерісін
автоматтандыру бойынша жобалар.
 Орта білім: білім мазмұны жаңартылған 12 жылдық оқыту моделіне көшуді
іске асыру
Конкурсқа мазмұнында жобаның негізгі құрылымын көрсететін және
жобаға қатысатын қатысушылардың қызметін ашатын педагогикалық жобалар
ұсынылады. Құжат мәтінінде жобада қолдану акценті жасалынатын нақты
түсініктемесімен қысқаша жоба құрылымы жүргізіледі:
1. Білімге заманауи ыңғай, педагогикалық идеялар және бастамалар;
2. Оқытудың авторлық әдістемелрі және технологиялары;
3. Заманауи ақпараттық- коммуникациялық технология
4. Жобаның мақсатының жету әдістері және бағалау тәсілі және оның
тиімділігі
5. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі
5.1 Конкурс ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігінің білім
басқармасы болып табылады..
5.2.Ұйымдастырушы конкурсты дайындау және өткізу бойынша
ұймдастыру жұмысын үйлестіру және іске асыру үшін ұйымдастыру комитетін
құрайды.
5.3. Ұйымдастырушы комитеті конкурсты өткізу бағдарламасын
құрастырады, оны ақпараттық қолдауын қамтамасыз етеді.
5.4. Облыс педагогтарының
инновациялық педагогикалық жобалар
конкурсы Қостанай қ. Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай
дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК базасында өткізіледі.
6. Конкурсты өткізу мерзімі
Облыстық конкурс екі кезеңнен өтеді:
1 кезең – сырттай (Конкурсқа ұсынылған материалдарды сараптамалау
жүргізіледі) -қараша 2013 ж.
2 экезең – финал (іштей) — 2013 жылғы 4-5 желтоқсанда Қостанай қ.
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК базасында өткізіледі.
7. Құжаттарды беру тәртібі
Конкурсқа қатысу үшін білім бөлімдерімен 2013 жылдың 1 қарашасына
дейін Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны»
өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК, ұйымдастыру комитетінің мекен
жайына мына құжаттар жіберіледі:
 Ұсыныс (№1 қосымша)
 Берілген нысан бойынша білім бөлімінен қол және мөрмен бекітілген
өтінім (№ 2 қосымша)
 Қатысушының түсті фотосуреті (басылған: көлемі 4х6 см, цифрлі: TIF
немесе JPG форматты, көлемі 300 dpi кем емес).
 Инновация жазылымы (мәтіндік формат) басылған және электрондық түрде
ұсынылады.
 Жобаның практикалық іске асырылуын көрсету (PPT форматтағы
тұсаукесері, avi форматтағы бейне ролик ).
 Қағаз тасымалында құрылған конкурс материалының мәтіндері мына
параметрлерге сәйкес болуы керек: жоғары жағы – 2 см, төменгі жағы – 2 см, сол
жағы – 2 см, оң жағы – 1 см, қаріп өлшемі -14, Times New Roman,жоларалық
интервал -жалқы, қызыл жол -1 см. Форматталуы ені бойынша түзетіледі.
Стилдік ресімделуі -әдеттегідей. Кесте - Microsoft Word редакторінде, қара түсте
орындау қажет. Кесте жұмыс жол шегінде орналасуы қажет. Кесте нөмірін
форматтау және оны тақырыбы: қарпі әдеттегідей, өлшемі 11 пт, ортасында
орналасқан. Назар аударыңыздар, кесте тақырыбының
соңына нүкте
қойылмайды! Кесте ішіндегі қаріп әдеттегідей, ауқымы 11 пт, интервал-жалқы.
Титулдық парақ мына ақпаратты енгізу керек: жоба тақырыбы, педагогтың
толық аты-жөні, лауазымы, білім беру ұйымының атауы, қала (село, поселок,
аудан), облыс.
Сілтемелер
Мәтінде әдебиетке сілтеме және негіздері мына қалыпта ресімделеді:
Жоба мәтіні ... [1, с. 256]. Жоба мәтіні ... [2, с. 5] және т. т.
Әдебиет тізімі
Әдебиет тізімі жұмыс соңында орналастырылады. Қаріп ауқымы 14 пт,
форматтау беттің ені бойынша түзетіледі.
[1] автордың/ авторлардың тегі, аты-жөні, атауы, баспа атауын енгізе
отырып кіріс мәліметтері және т. б.
Әдебиет тізімін ресімдеу мысалдары:
Кітап үшін:
[1] А.Т. Зуб, Ұйымдасқан дағдарысты басқару. М.: Университеттік
гуманитарлық лицейі, 2003.Бизнес этикасы. М.: Іс, 2000.
Журналдардағы, еңбек жинақтарындағы және басқа да ұжымдық
жарияланымдардағы мақалалар үшін:
[3] Г.И.Маринко, Білімді басқару мәдениеті// ғылым және ғылымитехникалық өркениет философиясы: Юбилейный жинағы / Жауапты ред. С. Л.
Катречко. М.: Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338.
[5] Т. П. Воронина, О. П. Молчанова,инновациялық ұйымды басқару
ерекшелігі// Мәскеу университетінің жаршысы. 21 сер. Басқару (мемлекет және
қоғам). № 2. 2004. С. 66–82.
INTERNET материалдары үшін:
[8] А.В.Сурин
Мәскеу университетінде 10 жыл басқару кадрларын
дайындау: тәжірибе және проблемалар.
http://ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf
(жақша
ішінде
Интернетте
материалдарды қарастыру датасы көрсетіледі).
 Конкурсқа ұсынылған жобалар рецензияланбайды және қайтарылмайды.
 Ұйымдастыру комитетіне жіберілген конкурстық материалдар, 2013
жылдың 1 қарашасынан кешіктірілсе (пошта штемпелі бойынша), сондай -ақ
олардың ішінде қойылған талапты бұзушылық болса қарастырылмайды.
 Конкурс материалдарын конкурстың қазылар алқасы қарастырады және
бір кезеңнің кемінде 21 қатысушысын анықтайды (әр бағыт бойынша 7 артық
емес)
 Сырттай конкурс кезеңі қорытындысы бойынша ұйымдастыру комитеті
Конкурстың финалына шыққан қатысушыларға шақыру қағазын 2013 жылдың 20
қарашасына дейінгі мерзімде жібереді.
8. Сөз сөйлеу нысаны:
Инновациялық тәжірибе тұсаукесері еркін нысанда (мастер -класс,стендтік
баяндама, портфолио және т. б. )– 7-10 минут
9. Жоба бағасының негізгі критерилері
Бағалаудың негізгі критерилері болып табылады:
- инновациялық идеялардың өзектілігі;
- мазмұн жаңалығы, ұсынылған идеялардың танымдық құндылығы;
- жүйелілік (үдеріс логикасы, оның барлық бөлімдерінің өзара байланысы,
тұтастық);
- жобаны көрсетудің (подачи)инновациялық нысаны ;
- тәрбиелі және дамытушылық аспектілері;
- тиімділік (нақты нәтижеге жету);
- трансляциалануы (білім беру ұйымдарында идеяларды қолдану мүмкіндігі;
- үнемділік;
- ресімдеу бойынша талаптарға сәйкестігі.
10. Ұйымдастыру комитеті
10.1 Ұйымдастыру комитетінің функциясы:
 Конкурсты дайындау және өткізуге тікелей басшылық ету;
 ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз ету;
 қазылар алқасы құрамын бекіту
 Конкурсты өткізу және қорытындысы туралы ақпаратты ұсыну
10.2 Қазылар алқасының функциясы:
 Жобаларды бағалау критерилерін бекіту (инновациалық идеялар).
 Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтау;
 Ұйымдастыру комитетіне ұсыныстарды енгізу
11. Конкурс жеңімпаздарын марапаттау
Екінші тур (ішкі) нәтижесі бойынша анықталады
1 конкурс жеңімпазы (Гран - при)
3 дипломант (1,2,3 орын)
3 номинация
Номинациялар:
«Білім саласында инновацияны енгізген жетістігі үшін»
«Тиімді менеджер»
«Білім технологиясы саласындағы инновациялық қызмет»
12. Конкурсты қаржыландыру
 Конкурсты қаржыландыру бекітілген шығын сметасына сәйкес өндіріледі.
 Іссапар шығыны іссапарға жіберуші тараптар есебінен төленеді (жол
сапар, тамақтану, тұру)
№ 1 қосымша
Конкурстың ұйымдастыру комитетіне ұсыныс
Ұйым атын көрсету (білім беру ұйымдары, білімді басқару органдары немесе
үміткердің өзі ) конкурсқа қатысу үшін жібереді
______________________________________________________________________
_______
Аты-жөні
______________________________________________________________________
_______
жұмыс орны _______________________, лауазымы _________________, осы
лауазымдағы еңбек өтілі ____________________
Конкурсқа қатысушының негізгі жетістіктерін көрсету (5-7 сөйлем )
Күні
қолы
№ 2 қосымша
Инновациялық педагогикалық жобалар облыстық конкурсына қатысуға
өтінім
________________________________________________________________білім
бөлімі
1. Инновациялық жобалар конкурсына таныстырушының паспорты
1.1. Инновациялық жоба тақырыбы
1.2. Автор (авторлар): Аты-жөні,
лауазымы, байланыс телефоны.
1.3. Білімі, еңбек өтілі, біліктілік
санаты туралы мәлімет
1.4. Жұмыс орны (мекеменің толық
атауы, мекен-жайы, телефоны, факс,
e-mail)
1.5. Жоба ұсынылатын конкурс
бағыты
2. Инновациялық жоба сипаттамасы
2.1. Жобаның мақсаттар, міндеттері
2.2. Негізгі проблемасы, оның
өзектілігі
2.3. Инновациялық жобаның мазмұны
мен құрылымы.
2.4. Ғылыми жаңалық және
тәжірибелік маңыздылығы
2.5. Сандық және сапалық
көрсеткіштерде көрсетілген
нәтижелер
2.6.Жобамен жұмысты жалғастыру
преспективаларының айқындылығы,
бұл үшін қажетті жағдайлар
дәлелділігі.
Күні
Қолы
3 қосымша
Инновациялық педагогикалық жобаларды дайындау бойынша әдістемелік
ұсыныстар
Педагоикалық жоба – іске асқан немесе іске асырылуға жоспарланған
педагогикалық жоба, кең көлемдіден жергіліктіге дейін (от масштабного до
локального). Олар конкурсқа автордан немесе жобалық топтан ұсынылуы мүмкін,
басты критерийі, жоба дәстүрлі тәжірибе тәсілінде қабылданғаннан ғөрі, басқаша,
әлеуметтік-мәдени, психологиялық-педагогикалық тапсырмаларды шешетін
қызығушылық танытқан тұлғалардың көп ортасын біріктірсе және күш салуды
нығайтса дегенде.
Конкурстық жұмыс құрылымы жобаның іске асыруылу маңыздылығын
және
мақсаттылығын,
мәселелерін,
мақсаттарын,
міндеттерін,
жоба
қатысушыларының ролдері мен әрекетін, мерзімін, жағдай бағасын және
ресурстарын, қалаған нәтижесін ашу керек.
Жобаны жазу құрылымына қойылатын талаптар тек ұсыныс және бағдар,
Сіздер өз еріктерінше конкурстық жұмыстың ашық көрінуі үшін қажет деп
санаған кез келген бөлімді енгізуіңізге болады.
Жоба жазудың құрылым мысалы
 Осы жобаның алғы шарттары және қажеттілігі (проблематикасы)
Баянда, Сіз осы тақырыпты неге таңдадыңыз, неге ұсынылған жобаны іске
асыру қажет деп санайсыз. Оның ерекшелігі неде.
 Нысаналы топ. Жоба бағытталған өзіңіздің мақсатты тобыңызды
көрсетіңіз (мектеп оқушылары, ата-аналар және т. т.)
 Жоба мақсаты. Жобаның негізгі мақсатын көрсет, жоба нәтижесінде Сіз
не нәрсеге қол жеткізгіңіз келеді.
 Міндеттері. Қойылған мақсатқа жету үшін өз алдыңызға қойған
міндеттерді атап айт.
 Әр қадар әрекеті. Сіз жоғарыда айтылған міндеттерді іске асыруды қалай
жоспарлайтыныңызды нақты көрсет.
 Үдеріс технологиясы және қажетті материалдар. Көрсетілген әрекетті
іске асыру үшін Сізге қандай құралдар қажет болады, қандай әдістерді
қолданатын боласыз, қандай құралдар сізге қажет, сіз әрекетті бағалаудың қандай
әдісін қолданатыныңызды көрсетіңіз.
 Ресурстар. Бар ресурстарды жазыңыз. Бағалаңыз, сізде қандай ресурстар
қажет, қосымша ресурстарды қалай тартуға болады.
 Күтілетін нәтижелер. Сипатта, жоғарыдағы көрсетілген әрекетті іске
асыру нәтижесінде Сіз нені күтесіз. Мақсатты топ үшін, Сіз үшін нәтиже қандай
болу керек.
 Жоба нәтижелерінің бағасы және мониторинг. Көрсетіңдер, жоба
нәтижелерін қалай бағалауға болады. Сіз жобаның қандай бағалау тәсілін
қолданбақсыз. Іске асқан әрекеттің пайдалылығын қалай бағалауға болады және
Сіздің күтетініңіз жоба нәтижелеріне сәйкес келе ме.
 Әрекет жоспары. Жобаны іске асыру барысында Сіздің әрекетіңізге
сәйкес жұмыс кестесін құрастырыңдар.
 Бюджет. Жоспарланған әр шығынды көрсете отырып жобаның болжамды
бюджетін ұсыныңдар. Әр бағыт бойынша шынайы сомалар мен ресурстарды
негізге алыңдар.
Инновациялық педагогикалық жобаның ұсыныстары
Инновациялық педагогикалық жобаны қорғау:
Технологияның негізгі идеяларына кысқаша негіздеме, жұмыстағы
жетістіктерді суреттеу, педагогикалық технологияның қолдану тиімділігі ьуралы
куәландыратын, оқушылар қызметі нәтижелілігінің дәлелі.
1.Сынып оқушыларына қысқа мінездеме беріледі, алдын алушылық
диагностикасының нәтижелері негізделеді, оқушылардың дамуы
болжанады.
2.Жобаның негізгі идеялары қысқаша сипатталады;
3.Жобаны қолданудағы жетістіктер суреттеледі;
4.Жобаның тиімділігі туралы куәландыратын қызметтің нәтижелілігі
дәлелденеді,
5.жобаны қолдануда кездесетін проблемалар мен перспективалар
анықталады
Рефлексия:
Ұсынылған педагогикалық жобалар бойынша дискуссия жүргізіледі.
Конкурста сәтілік тілейміз!
«Үздік зерттеуші» конкурс туралы Ереже
1. Жалпы ережелер
«Үздік зерттеуші» конкурсы республика мектептерінде 12-жылдық білім
беруге көшу аясында Республикалық эксперименттік алаңдарының білім
алушылары үшін өткізіледі.
Конкурс эксперименттік сыныптарда педагогтардың зерттеулік қызмет
технологияларын қолдануын айқындауға, білім алушылардың ғылыми іздеулерді
жобалау, зерттеу және үлгілеу дағдыларын дамытуға бағытталған.
2.Мақсаты мен міндеттері
Конкурстың мақсаты эксперименттік алаңдарының білім алушыларын
сыртқы мәселелер мен оқушыларды жан-жақты тәрбиелеуге, білім беруге және
олардың өзіндік кәсіби орнын белгілеуге әсер ететін практикалық тұрғыда
міндеттерді шешуге бағытталған. Мұғалімнің шығармашылық қарымынан бастап
оқушының шығармашылық дамуын көрсету.
Міндеттері:
 Білім алушының эстетикалық, экологиялық және рухани тәрбиелеудің
мәселелерін шешуге бағытталған 12-жылдық білім беру бойынша Республикалық
эксперименттік алаңдарының қызметін жандандыру ;
 Білім үдерісіне заманауи педагогикалық технологияларды енгізу;
 Оқушылардың шығармашылық қарымын дамыту ;
 Педагогикалық практикаға зерттеулік әдістерді енгізу;
 Білім беру үдерісіне қатысушыларының ақпараттық-технологиялық
дағдыларын жетілдіру;
 Білім беру үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;
3.Өткізу мазмұны және формасы
Конкурс екі кезең бойынша өткізіледі – сырттай және күндізгі формада.
Басымды бағыты: 12-жылдық білім беру үлгісін іске асыру жағдайларында
оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру.
4.Ұйымдастыру және өткізу тәртібі
4.1.Конкурстың ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы»
КМҚК болып табылады.
4.2. Олимпиаданы дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру
жұмыстарын үйлестіру және жүзеге асыру үшін ұйымдастырушы Қостанай
облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығының базасында ұйымдастыру комитетін құрайды.
4.3. Ұйымдастыру комитеті конкурсты өткізу бағдарламасын әзірлеп, оны
ақпараттық қолдауын қамтамасыз етеді.
Конкурс 12-жылдық білім беру үлгісін апробациялау бойынша облыстың
Республикалық эксперименттік алаңдарының білім алушылары үшін Қостанай қ.,
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК базасында өткізіледі.
5. Фестивальді өткізу мерзімі
Фестиваль екі кезең бойынша өткізіледі:
1 кезең –сырттай 2014 жылғы 15 сәуірден бастап 29 сәуірге дейін
(Конкурсқа ұсынылған жұмыстардың сараптамасы өткізіледі)
2 кезең – финал (күндізгі) - 2014 жылғы 30 сәуірден бастап 15 мамырға
дейін Қостанай қ., Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай
дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК базасында өткізіледі.
6. Құжаттарды тапсыру тәртібі
Конкурсқа қатысу үшін 2014 жылғы 10 сәуірге дейін білім беру бөлімдері
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК, Ұйымдастыру комитетінің мекенжайына келесі құжаттарды тапсыру керек:
 Мектеп директорының қолы және мөрі қойылған берілген нысан
бойынша өтінім (№ 1 қосымша),
 Зерттеулік жұмыс, Microsoft Word бағдарламасында рәсімделген, қосалқы
материалдары бар (презентация, үйлестіру материалдары және т.б.) (баспа және
электрондық түрде).
 Бейне материалдар қатысушының «Визит карточкасы» (5 минуттан артық
емес).
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қостанай қ., Гашек к., 1
2014 жылғы 10 сәуірден кейін ұйымдастыру комитетіне жіберілген,
сонымен қатар қойылған талаптарға сәйкес келмейтін материалдар
қарастырылмайды.
Конкурстың материалдарын қазылар алқасы қарастырады және күндізгі
кезеңнің қатысушыларын анықтайды.
Сырттай кезеңнің қорытындысы бойынша Ұйымдастыру комитеті 2014
жылғы 13 мамырға дейін конкурстың финалына шыққан қатысушыларға
шақыруларды жібереді.
7. Мәтіндік файлдарға қойылатын талаптар.
 Материалдар қазақ, немесе орыс тілдерінде ұсынылуы қажет.
 Беттің форматы: А4, барлық жиектері (төменгі, жоғарғы, сол жағы, оң жағы) 2
см.
 Шрифт «Times New Roman», өлшемі 14-ші. Тармақаралы интервал –бір.
 Тақырыбы мен тақырыпшалары кейінгі және алдыңғы мәтіннен бос
жолдармен бөлінуі керек.
 Келесі ерекшелендіру құралдарын қолдануға ғана болады: Қаралау қаріп
(bold), курсив(italic), асты сызылган қаріп (underline), жоғарғы және төменгі
индекстерді. Басқа ерекшелендіру құралдарын қолдануға болмайды.
 Таблицаларда шектердің бір ғана стилін қолдануға болады – тұтас сызықтар
(таблицаларды
WORD редакторындағы немесе
OPENOFFICE барлық
ережелерге сәйкес рәсімдеу керек).
 Схемалар бірыңғай графикалық объектілер түрінде орындау керек (яғни,
тізбелердің барлық графикалық элементтерін топтастыру керек).
 Егер мәтінде гиперсілтемелер болса, оларды гиперсілтеме түрінде рәсімдеу
керек.
 Құжаттың соныңда әдебиет тізімі мен Ғаламтор-ресурстары жазылады.
Тармақшаларды нөмірлеу керек. Мәтіндегі әдебиетке сілтемелер шаршы
жақшаларда белгіленеді [1].
 Медиаресурстарға кіретін барлық графикалық объектілерді оңтайландыру
керек (суреттерді қысқаны жөн – «Электрондық пошта» (дюймге 96 нүкте)
немесе «Интернет және экран үшін».
 Мәтіннің құрылымы
 Автордың аты-жөні (толық), оқу орны (парақтың сол жағында жазылады)
 Жобаның атауы (шрифт 14, мәтін ортада жазылады)
 Жобаның мәтіні (шрифт 14, парақтың ені бойынша жазылады)
 Электрондық материалдарды келесі нысан бойынша ұсынылады :
1 файл – жоба мәтіні RTF форматында
2 файл – жеке мәліметтер (аты- жөні, туған күні, оқу орны, байланыс телефоны,
e-mail) автор туралы мәліметтер RTF форматында.
3 файл – фотосуреттер, сызбалар, суреттер JPG форматында ұсынылады. Әрбір
фотосуреттер, сызбалар, суреттер жазылуы және нөмірленген болуы керек.
8. Конкурстың бағдарламасы
Жобаның жұмысын презентациялау. Регламент – 15 минут, берілген
уақыттың ішінде финалдың қатысушысы зерттеудің басымды идеяларын,
өзектілігін, жаңашылдығын ашуы керек. Жұмыстың мазмұны таңдалған
тақырыпқа сәйкес болуы керек.
-таңдалған тақырыптың өзектілігі және нақтылығы.
-дәлелділігі.
-зерттеулік жобаның кезеңдерінің байланысы мен тұтастылығы, баяндаудың
айқындығы және логикасы.
-практикада қолдану мүмкіндігі.
9. Конкурстың қазылар алқасы
Конкурстың қазылар алқасы құрамына Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының «Қостанай дарыны» ӨҒПО қызметкерлері, Қостанай мемлекеттік
педагогикалық институтының оқытушылары, «Өрлеу» АҚ ҰБАО филиалы
«Қостанай облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру
институтының» қызметкерлері кіреді
Конкурстың барлық тапсырмаларын қазылар алқасы қойылған
критерийлерге сәйкес бағалайды.
10. Конкурстық тапсырмаларды бағалау критерийлері
10.1. Конкурстық жұмыстар келесі критерийлерге сәйкес бойынша бес
ұпай жүйесі бойынша бағаланады:
 Мақсат пен міндеттерді белгілеу, зерттеу тақырыбының өзектілігін
дәлелдеу;
 Таңдалған тақырыптың дәлелділігі;
 Жинақталған материалдардың жеткіліктілігі;
 Материалдарды өндеу және түсіну тереңділігі, әдебиетті қолдану;
 Практикалық маңыздылығы;
 Шығарылған қорытындылардың маңыздылығы мен дәлелділігі;
 Рәсімдеу сапасы.
10.2. Конкурсқа қабылданбайды:
 Ұжымдық жұмыстарколлективные работы;
 Тек әдебиеттік мәліметтер және әртүрлі ұйымдармен, ведомствовалармен
ұсынылған мәліметтердің негізінде жасалған реферат жұмыстары;
 Осыдан бұрын облыстық конкурстарда дипломдармен марапатталған
жеңімпаздардың жұмыстары.
10.3. Конкурсқа ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды.
11. Қорытындылырды шығару және марапаттау
12. Фестивалді қаржыландыру
Фестивалді қаржыландыру (қазылар алқасының мүшелеріне, шақырылған
мамандарға төлеу, шығын материалдарын, Фестивальдің жеңімпаздарына,
жүлдегерлеріне, қатысушыларына сыйлық алу) Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының есебінен төленеді. Финалға қатысушылардың іссапар
шығындарын (жол сапары, тамақтану, тұру) келісті білім бөлімдері, немесе
демеуші ұйымдар төлейді.
№ 1 қосымша
Облыстық конкурсқа қатысуға өтінім
Білім беру ұйымы________________________________________________
Қатысушы туралы мәліметтер
◦ Аты-жөні (толық)
________________________________________
◦ Туған күні___________________________________________________
◦ Оқу орны____________________________________________________
◦ Оқу орнының мекен-жайы, телефоны ______________________________
◦ Үй мекен-жайы, телефон ________________________________________
◦ Білімі туралы мәліметтер_______________________________________
__________________________________________________________________
9.Зерттулік
жұмыстың
тақырыбы
________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
10.Жариялауға болатын қосымша ақпарат беру ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
«Лучший исследователь»
Конкурс обучающихся экспериментальных классов, площадок по апробации
модели 12-летнего обучения
1. Общие положения
Конкурс «Лучший исследователь» для обучающихся Республиканских
экспериментальных площадок проводится в преддверии перехода к 12-летнему
образованию в школах республики.
Конкурс направлен на выявление использования педагогами в
экспериментальных классах технологий исследовательской деятельности,
развития у обучающихся навыков
проектирования, исследования и
моделирования научных изысканий.
2. Цели и задачи
Целью конкурса является привлечение обучающихся экспериментальных
площадок к изучению внешних проблем и практическому участию в решении
задач, способствующих разностороннему воспитанию, образованию обучающихся
и их профессиональному самоопределению
.Демонстрация тандема от
творческого потенциала учителя к творческому развитию учащегося.
Задачи:
 Активизация деятельности Республиканских экспериментальных площадок
по 12-летнему образованию, направленной на решение вопросов
эстетического, экологического и нравственного воспитания обучающихся;
 Внедрение современных педагогических технологий в образовательный
процесс;
 Развитие творческого потенциала учащихся;
 Внедрение исследовательского метода в педагогическую практику;
 Совершенствование информационно-технологических навыков участников
образовательного процесса;
 Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного
процесса;
3. Содержание и формы проведения
Конкурс проводится в два этапа - заочной и очной форме.
Приоритетное направление: формирование функциональной грамотности
учащихся в условиях реализации модели 12-летнего образования.
4. Порядок организации и проведения
4.1.Организатором конкурса является КГКП «Региональный научнопрактический центр «Костанай дарыны» управления образования акимата
Костанайской области.
4.2.Для координации и осуществления организационной работы по
подготовке и проведению конкурса организатор создает организационный комитет
на базе Регионального научно-практического центра «Костанай дарыны»
Управления образованием акимата Костанайской области.
4.3.Организационный комитет составляет программу проведения конкурса,
обеспечивает его информационную поддержку.
Конкурс для обучающихся Республиканских экспериментальных площадок
области по апробации модели 12-летнего образования проводится в г. Костанае на
базе КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай Дарыны»
Управления образования акимата Костанайской области.
5. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап – заочный с 15 апреля по 29 апреля 2014 года (проводится
экспертиза представленных на Конкурс материалов)
2 этап – финал (очный) - с 30 апреля по 15 мая 2014 проводится в г.
Костанае на базе КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай
Дарыны» управления образования акимата Костанайской области.
6. Порядок подачи документов
Для участия в конкурсе отделами образования в срок до 10 апреля 2014
года направляются в КГКП «Региональный научно-практический центр
«Костанай Дарыны» Управления образования акимата Костанайской области, в
адрес Оргкомитета следующие документы:
 Заявка по прилагаемой форме, заверенная подписью и печатью директора
школы (Приложение № 1),
 Исследовательская работа, оформленная в программе Microsoft Word с
сопровождающими материалами (презентация, раздаточный материал и др.) (в
печатном и электронном виде).
 Видеоматериалы «Визитная карточка» участника (не более 5 минут).
Адрес Оргкомитета: г. Костанай, ул. Гашека, 1
Материалы, направленные в Оргкомитет позднее 10 апреля 2014 г. (по
почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
Материалы конкурса рассматривает жюри конкурса и определяет
участников очного этапа.
По итогам заочного этапа Оргкомитет направляет приглашение участникам,
вышедшим в финал конкурса, в срок до 13 мая 2014 г.
7. Технические требования к текстовым файлам.
◦ Материалы должны быть представлены на казахском или русском языках.
◦ Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) 2 см.
◦ Шрифт «Times New Roman», размер 14-ого кегля. Междустрочный
интервал – одинарный.
◦ Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и
предыдущего текста пустыми строками.
◦ Разрешается использовать только следующие средства выделения:
полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline),
верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста
использовать не следует.
◦ В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную
линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с
таблицами в редакторе WORD или OPENOFFICE).
◦ Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все
графические элементы схемы должны быть сгруппированы).
◦ Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как
гиперссылки.
◦ Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце
документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу оформляются
в квадратных скобках [1].
◦ Все графические объекты, входящие в медиаресурс, должны быть
оптимизированы (рекомендуется сжимать рисунки с качеством вывода –
«Электронная почта» (96 точек на дюйм) или разрешением «для Интернета и
экрана».
◦ Структура текста
 ФИО автора (полностью), место учебы (располагают с левой стороны
страницы)
 Название проекта (шрифт 14, текст располагают по центру)
 Текст проекта (шрифт 14, располагают по ширине страницы)
◦ Материалы в электронном варианте представляются в следующем
формате:
1 файл – текст проекта в формате RTF
2 файл - личные сведения (фамилия имя отчество, год рождения, место
учебы, контактный телефон, e-mail) сведения об авторе в формате RTF.
3 файл - фотографии, чертежи, картинки должны быть в формате JPG.
Каждая фотография, чертёж или картинка должна быть подписана и
пронумерована.
8. Программа конкурса
Презентация проектной работы. Регламент – 15 минут, в течение которых
участник финала должен раскрыть приоритетные идеи, актуальность, новизну
исследования. До 5 минут для ответов на вопросы . Соответствие содержания
работы выбранной теме .
-Актуальность и реалистичность выбранной темы.
-Аргументированность.
-Взаимосвязь и целостность этапов исследовательского проекта,
логичность и ясность изложения.
-Возможность использования на практике.
9. Жюри конкурса
В состав жюри Конкурса могут входить сотрудники
Управления
образования акимата Костанайской области, РНПЦ «Костанай дарыны»,
преподаватели Костанайского государственного педагогического института,
сотрудники филиала АО НЦПК "Өрлеу" ИПК ПР по Костанайской области.
Все конкурсные задания Жюри оценивает в соответствии с критериями.
10. Критерии оценки конкурсных заданий
10.1. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по
следующим критериям:
 постановка цели и задач, обоснование актуальности темы исследования;
 обоснованность выбора методики;
 достаточность собранного материала;
 глубина проработанности и осмысления материала, использование
литературы;
 практическая значимость;
 значимость и обоснованность выводов;
 качество оформления.
10.2. На Конкурс не принимаются:
 коллективные работы;
 реферативные работы, содержание которых основано лишь на
литературных данных или только на сведениях, предоставленных различными
организациями и ведомствами;
 работы, ранее отмеченные дипломами победителей и призёров на
областных конкурсах.
10.3.
Работы,
присланные
на
Конкурс,
не
возвращаются.
11. Подведение итогов и награждение
12. Финансирование Фестиваля
Финансирование Фестиваля (оплата труда членов жюри, привлеченных
специалистов, приобретение расходных материалов, призы победителю, призерам
и участникам Фестиваля) осуществляется за счет средств Управления образования
акимата Костанайской области.
Расходы по командированию участников финала Фестиваля (проезд,
питание, проживание) берут на себя соответствующие отделы образования или
организации-спонсоры.
Приложение 1
Заявка
на участие в областном конкурсе
Образовательное учреждение ______________________________________
Сведения о конкурсанте
◦ Ф. И. О. (полностью)
________________________________________
◦ Дата рождения
___________________________________________
◦ Место учебы _________________________________________________
◦ Адрес места учебы, телефон
________________________________
◦ Домашний адрес, телефон
____________________________________
◦ Сведения об образовании ______________________________________
__________________________________________________________________
9.Тема
исследовательской
работы________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
10.Дополнительные
данные,
которые
считаете
нужным
сообщить______________________________________________________
Областная олимпиада школьников
по предмету «Самопознание»
Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения
Областной олимпиады по предмету «Самопознание».
1.Общие положения
Областная олимпиада по предмету «Самопознание» (далее «Олимпиада»)
проводится с целью нравственно-духовного образования детей и подростков
через формирование ценностных ориентаций, развитие творческого потенциала,
поощрение стремления к самовыражению в творческой деятельности, проявлению
личностных
качеств,
гражданской
позиции,
стремления
к
самосовершенствованию и самопознанию.
В ходе проведения Олимпиады решаются следующие задачи:
 развитие
познавательного интереса учащихся к самопознанию,
приобщение их нравственно-духовным ценностям;
 активизация творческого потенциала детей, развитие творческой
инициативы;
 формирование у учащихся высоких нравственных качеств;
 развитие умений и навыков решения жизненных задач.
2. Учредители и организаторы Олимпиады
Учредителем и организатором Олимпиады является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
3. Участники Олимпиады
Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 7-9 классов, которые
достигли успехов в изучении предмета «Самопознание», являются авторами
интересных творческих работ и проектов, сформировали собственное портфолио.
4. Порядок проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа.
Первый этап – региональная Олимпиада.
Второй этап – республиканская Олимпиада.
Каждый этап предполагает два тура. Первый тур – написание эссе. Второй
тур – выполнение тестовых заданий. Время выполнения программы каждого тура
– 2 (два) астрономических часа.
Олимпиада проводится на казахском и русском языках.
Пакет, содержащий темы эссе и тестовые задания, поступает в управление
образования за сутки до даты проведения первого этапа.
Для координации и осуществления организационной работы по подготовке
и проведению Олимпиады создается Республиканский оргкомитет.
Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и
проведением Олимпиады, утверждает состав жюри, программу проведения
Олимпиады, разрабатывает тестовые задания и темы эссе, подводит итоги
Олимпиады и награждает победителей и призеров.
Жюри Олимпиады проверяет и оценивает работы участников, определяет
победителей и призеров.
Отбор участников второго этапа производится региональными
управлениями образования. С этой целью следует обеспечить информационное
сопровождение и разработать механизм широкого охвата учащихся, желающих
принять участие в Олимпиаде на уровне школы, района, города. По итогам
проведенных олимпиад производится отбор участников первого этапа, т.е.
региональной Олимпиады.
Для достижения объективности и честности в оценивании работ участников
Олимпиады необходимо обеспечить конфиденциальность информации, связанной
с содержанием пакета заданий.
Победители первого тура Олимпиады приглашаются для участия во втором
туре в ННПООЦ «Бөбек».
5. Критерии оценивания работ участников Олимпиады
Критерии оценивания эссе:
 отражение в содержании нравственно-духовных ценностей;
 творческая самостоятельность;
 проявление активной жизненной позиции
 умение свободно выражать свои мысли и чувства.
Критерии оценивания тестовых заданий:
1. понимание смысла и значения гуманистических ценностей, нравственнодуховных качеств человека;
2. умение анализировать ситуации и принимать верные решения;
3. умение различать положительные и отрицательные черты характера;
4. понимание своей роли в семье, коллективе, обществе;
5. знание принципов здорового образа жизни;
6. понимание значимости культуры, традиций, языка в жизни общества.
6. Образец заявки
Заявка
на участие в Республиканской олимпиаде по предмету «Самопознание»
Название региона___________________________________________________
Фамилии, имена участников с указанием возраста, класса, номера школы
__________________________________________________________________
Контактный телефон ______________ факс _________________________
Дата приезда, маршрут следования, № поезда, вокзала, время прибытия
__________________________________________________________________
Подпись начальника управления образования
Печать, дата
7. Награждение участников Областной олимпиады
Участникам Областной олимпиады будут вручены специальные дипломы.
«ІЗГІЛІК - ӨМІР НӘРІ» атты оқушылардың әлеуметтік
жобалар облыстық фестивалінің Ережесі
Берілген Ереже «ІЗГІЛІК - ӨМІР НӘРІ» атты оқушылардың әлеуметтік
жобалар облыстық фестивалін дайындау және өткізу реттілігін анықтайды.
Фестиваль Халықаралық бала күніне арналған «Біз XXI ғасырдың
балаларымыз. Біздің құқықтарымыз және мүмкіндіктеріміз» онкүндіктің
шеңберінде өткізіледі.
1. Жалпы ережелер
1.1. «ІЗГІЛІК - ӨМІР НӘРІ» атты оқушылардың әлеуметтік
жобалар облыстық фестивалі (бұдан әрі - Фестиваль) қоғамға қызмет
көрсетуге бағытталған, өздігінен жетілуге, өзін-өзі тануға және тұлғаның
әлеуметтік белсенділігін дамытуға мүмкіндік беретін, оқушылардың
қайырымдылық қызметін ынталандыру және уәжделендіру мақсатында өткізіледі.
Фестивальді өткізу барысында келесі міндеттер шешіледі:
- жасөспірімдердің және жастардың әлеуметтік белсендігін дамыту;
- оқушыларда адамгершілік қасиетттерді қалыптастыру;
- тез арада шешуді талап ететін әлеуметтік мәселелерге мемлекеттік және
қоғамдық ұйымдардың, бизнес-құрылымдардың назарын аудару.
1.2. Әлеуметтік маңызды жоба ұғымы нені білдіреді:
- Қоғам үшін маңызды;
- Жобаның мақсаты және оның нәтижесі;
- Өзіндік әлеуметтік қызметінің тәжіребесін алу;
2. Фестивальді өткізу реті
2.1. Өңірден жүзеге асырылған және әлеуметтік маңызды нәтижесі бар
міндетті түрде ұжымдық, немесе жеке екі әлеуметтік жобаны дайындау керек.
2.2. Презентацияларды және жобаның сипаттамасын Фестиваль ережесінің
(4 тармақша) талаптарына сәйкес телефон арқылы растаумен 2013 жылғы 15
қарашаға дейін мына e-mail бойынша [email protected], немесе қолға:
Қостанай қ., Гашек к.,1 №3 кабинет Ж.К. Байбулатоваға жіберулеріңіз керек.
2.3. 2013 жылғы 18 қарашадан 22 қарашаға дейін білікті және тәуелсіз әділ
қазылар алқасы жобаларды бағалап, жеңімпаздарды анықтайды.
2.4. Фестивальдің нәтижелері «Қостанай дарыны» сайтында жарияланады,
біздің сайт kostdaryn.kz және білім бөлімдеріне жіберіледі.
2.5. Марапаттау рәсімі білім басқармасында өткізіледі.
3.Қатысушыларды іріктеу
3.1. Орта және жоғары мектеп жастағы оқушылар жеке, немесе топтық
әлеуметтік жобаларды дайындаған Фестивальдің қатысушылары бола алады.
Өңірден екі жобаны ұсынуға болады.
3.2. Жобаларды іріктеу критерийлері:
- әлеуметтік бағыты;
- тақырыптың өзектілігі;
- практикалық маңыздылығы.
4. Жобаны сипаттауға қойылатын талаптар
4.1. Жобалар электрондық түрде POWER POINT презентациялар
форматында, немесе бейнеролик түрінде және мәтіндік сипаттамасы А4
форматында 5 парақтан артық емес, шрифт Times New Roman, 14 кегль, жол
арасының интревалы бір түрінде қабылданады.
4.2.Сипаттаманың тараулары:
- Титул парағы:
1) Жобаның атауы
2) Жоба авторының, немесе авторлардың аты-жөні
3) Жоба авторларының жасы
4) Жобаның жетекшісі
5) Өңір, мектеп
- Жобаның өзектілігі (200 сөзден артық емес).
- Жоба бағытталған категориялар және алушылардың саны.
- Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (фото, бейне материалдарды қолдану
арқылы).
- Жобаның қорытындылары және нәтижелері (таблицалар, диаграммалар,
пікірлер ).
5. Қазылар алқасының құрамы
Положение областного фестиваля социальных проектов учащихся
«ІЗГІЛІК - ӨМІР НӘРІ»
Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения
областного фестиваля социальных проектов учащихся «ІЗГІЛІК- ӨМІР НӘРІ».
Фестиваль проводится в рамках декады, посвященный Всемирному дню
ребенка «Мы дети XXI века. Наши права и возможности».
2. Общие положения
1.1. Областной фестиваль социальных проектов учащихся «ІЗГІЛІК- ӨМІР
НӘРІ» (далее Фестиваль) проводиться с целью поощрения и стимулирования
благотворительной деятельности учащихся, направленной на служение обществу,
способствующей самосовершенствованию, самопознанию и развитию социальной
активности личности.
В ходе проведения Фестиваля будут решены следующие задачи:
- развитие социальной активности подростков и молодежи;
- формирование у учащихся высоких нравственных качеств;
- привлечение пристального внимания государственных и общественных
организаций, бизнес - структур к социальным проблемам, требующим
незамедлительного решения.
1.2. Под социально значимым проектом подразумевается
- Значимый для социума;
- Цель проекта и его результат;
- Получение опыта самостоятельной социальной деятельности.
2. Порядок проведения Фестиваля
2.1. От региона необходимо подготовить два социальных проекта
коллективного или индивидуального характера, реализованных и имеющих
социально значимый результат.
2.2. Презентации и описания проекта направить по e-mail:
[email protected] с подтверждением телефонным звонком до 15 ноября
2013 года в соответствии с требованиями положения Фестиваля (пункт 4) или
нарочным по адресу: г. Костанай, ул. Гашека 1, каб. №3 для Байбулатовой Ж.К..
2.3. С 18 по 22 ноября 2013 года компетентное и независимое жюри будет
оценивать проекты и определять победителей.
2.4. Результаты Фестиваля будут размещены на сайте «Костанай дарыны»
наш сайт kostdaryn.kz, и направлены в отделы образования.
2.5. Награждение состоится в управлении образования.
3. Отбор участников
3.1. Участниками Фестиваля могут стать учащиеся среднего и старшего
школьного возраста, подготовившие социальные проекты как индивидуального,
так и группового характера. От региона может быть представлены два проекта.
3.2. Критерии отбора проектов:
- социальная направленность;
- актуальность темы;
- практическая значимость.
4. Требования к описанию проекта
4.1. Проекты принимаются в электронном виде в формате презентации в
POWER POINT или видеоролика и текстового описания объемом не более 5
страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный
интервал одинарный.
4.2. Разделы описания:
- Титульный лист:
6) Название проекта
7) ФИО автора или авторов проекта
8) Возраст авторов проекта
9) Руководитель проекта
10) Регион, школа
- Актуальность проекта (не более 200 слов).
- Категории и количество получателей на кого направлен проект.
- Поэтапное осуществление проекта (с использованием фото, видео
материалов).
- Итоги и результаты проекта (таблицы, диаграммы, отзывы).
«Девианттық мінез-құлықтары бар оқушылармен жұмыс жасау
бойынша үздік түзету бағдарламасы» атты әлеуметтік-психологиялық
қызмет (ӘПҚ) көрсету арасында конкурсты өткізу туралы
Ереже
Берілген Ереже «Девианттық мінез-құлықтары бар оқушылармен жұмыс
жасау бойынша үздік түзету бағдарламасы» атты әлеуметтік-психологиялық
қызмет (ӘПҚ) көрсету арасында конкурсты өткізу мен дайындаудын тәртібін
анықтайды.
1.
Жалпы ережелер
1.1 «Девианттық мінез-құлықтары бар оқушылармен жұмыс жасау бойынша
үздік түзету бағдарламасы» атты Конкурс білім беру қызметкерлерінің кәсіби-
тұлғалық құзыреттілігін ынталандыру және уәжделендіру, білім ұйымдарының
әлеуметтік педагогтары мен психологтары кіретін әлеуметтік-психологиялық
қызмет көрсетудің оң педагогикалық тәжірибесін анықтау мақсатында өткізіледі.
1.2 Ұйымдастырушы: Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы (бұдан әрі «Қостанай
дарыны» ӨҒПО).
1.3 Қатысушылар категориясы: әлеуметтік педагогтар, мектеп психологтары.
2.
Конкурстың мақсаты мен міндеттері
2.1 Конкурсты өткізу мақсаты талантты, шығармашылықпен жұмыс істейтін,
кәсіби құзыреттілікті үйлесімді меңгеруді көрсететін әлеуметтік педагогтар мен
психологтарды анықтау және уәжделендіру.
2.2 Міндеттері:
 Дамуда және мінез-құлықтарында ауытқулары бар оқушыларды анықтау
мен әлеуметтік-психологиялық сүйемелдеу бойынша әлеуметтік
педагогтар мен мектеп психологтарының психологиялық-педагогикалық
идеялармен, тәжірибемен, жобалармен, шығармашылық қызметпен
алмасуға жәрдем көрсету.
 Қостанай облысының жалпы орта білім беру ұйымдарының педагогпсихологтарының құзыреттілік деңгейін анықтау, үздік мамандарды
қолдау және ынталандыру;
 Білім беру үдерісін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің озық
тәжірибесін анықтау.
3.
Үміткерлерді іріктеу тәртібі.
Конкурсқа қатысатын мамандарға 2014 жылғы 21 ақпанға сағат 18:00-ге
дейін ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына авторлық бағдарлама тіркелген
өтінімді тапсыру керек. Өтінім берілген Ережемен бекітілген нысанға сәйкес
толтырылып, бірінші басшының қолы және мөрі қойылады (1қосымша).
4. Конкурсты өткізу тәртібі.
4.1. Облыстық конкурс екі кезең бойынша өтеді: I тур –сырттай (3 наурыз), II
тур –күндізгі (17 сәуір).
4.2. Сырттай турдың аяқталуы бойынша қазылар алқасы екінші турға
қатысушыларды іріктейді. І тур нәтижелері www.kostdaryn.kz сайтында
жарияланады және аудан, қала білім бөлімдеріне хат жіберіледі.
1-ші тур (сырттай)
Конкурстың облыстық кезеңінің қатысушылары тіркелу үшін ұйымдастыру
комитетіне келесі құжаттарды тапсырады:
 Конкурсқа қатысу үшін өтінім ( 1 қосымша);
Өтінімге тіркеледі:
 Жүйенің компоненттерін, немесе механизмдерін ашатын қосымша
материалдары тіркелкен ӘПҚ жұмыс жүйесін сипаттау (түзету бағдарламалары).
Бағалау критерийлері:
 Әлеуметтік педагогиканың мазмұнын, психология әдістерін меңгеруі;
 Кәсіби шеберлігі.
 Психологтың және әлеуметтік педагогтың жұмыс жүйесін сипаттау;
 Девианттық мінез-құлықтары бар оқушылармен ӘПҚ жұмыс жасаудың
тиімді формалары;
 Жұмыс нәтижелері бойынша статистикалық, салыстырмалы мәліметтердің
болуы;
Сөз сөйлеу уақыты 5-7 минут.
Ерекше шаралар:
Конкурсқа практикада қолданылған және практикалық қолданудың
нәтижелері бар жұмыстар ғана ұсынылады.
Өтінім мен құжаттарды e-mail: [email protected] ұсыну қажет .
2-ші тур (күндізгі)
 Өзіндік
презентациялау
«Әлеуметтік-психологиялық
қызмет
көрсетудің жұмыс жүйесі»
Бағалау критерийлері:
- әлеуметтік педагогиканың мазмұнын, психология әдістерін меңгеруі;
- ғылыми-әдістемелік мазмұнның жаңашылдығы;
- Кәсіби шеберлігі.
Сөз сөйлеу уақыты 5-7 минут.
 Девианттық мінез-құлықтары бар оқушылармен жұмыс жасау
бойынша авторлық түзету бағдарламасын ұсыну.
Бағалау критерийлері:
- психологтың және әлеуметтік педагогтың жұмыс жүйесін сипаттау;
- девианттық мінез-құлықтары бар оқушылармен ӘПҚ жұмыс жасаудың
тиімді формалары;
-жұмыс
нәтижелері
бойынша
статистикалық,
салыстырмалы
мәліметтердің болуы;
Сөз сөйлеу уақыты 5-7 минут.
 психологиялық-педагогикалық жағдаяттарды шешу «Ең креативтік
әлеуметтік-психологиялық қызмет»
Бағалау критерийлері:
- мәселелерді конструктивтік шешу;
- жауаптардың сыпайылығы, қысқа айтушылығы;
- көндіру дағдысы.
5. Конкурсты ұйымдастыру
8. Конкурсты дайындау және өткізу бойынша ұйымдастыру жұмысты жүргізу
үшін конкурстың ұйымдастыру комитеті құрылады. Ұйымдастыру комитеті мен
қазылар алқасының құрамы «Қостанай дарыны» ӨҒПО директорының
бұйрығымен бекітіледі.
9. Ұйымдастыру комитеті Конкурстың қорытынды кезеңін дайындау мен
өткізуді тікелей жетекшілік етеді, қазылар алқасының құрамын, Конкурстың ІІ
турын өткізудің бағдарламасын бекітеді. Конкурстың қорытындысын шығарып,
жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттайды.
6. Қорытындыны шығару және жеңімпаздарды марапаттау
6.1 Қорытындыны шығару және жеңімпаздарды марапаттау Конкурсты
өткізу күні, оның аяқталуы бойынша 2014ж. 17 сәуірде өтеді.
6.2 Қатысушылардың жұмыс қорытындылары бойынша қазылар алқасы
жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды. Марапаттау «Қостанай дарыны»
өңірлік ғылыми-практикалық орталығымен жүргізіледі.
6.3 Жүлделі орындарды иленген жеңімпаздар мен жүлдегерлер «Қостанай
дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы атынан грамоталармен, бағалы
сыйлықтармен марапатталады.
6.4 Екінші күндізгі турдың қатысушыларына сертификаттар беріледі.
7. Қаржыландыру
7.1 Іс-шараны қаржыландыру бекітілген сметаға сәйкес жүргізіледі.
7.2 Іссапар, тәулік шығындары (тамақтану, тұру), ұйымдастыру жарнасы
жіберуші жақтың есебінен төленеді.
1қосымша
«Девианттық мінез-құлықтары бар оқушылармен жұмыс жасау бойынша үздік түзету бағдарламасы» атты
әлеуметтік-психологиялық қызмет (ӘПҚ) көрсету арасында конкурсқа қатысу үшін
Өтінім
Білім беру
ұйымының атауы
«№2 орта
мектебі»ММ
Ауыл/қала
Әулиекөл
Әлеуметтік-психологиялық
қызмет көрсетудің құрамы
Байланыс
телефоны
e. mail
Психолог: Иванова Татьяна
Петровна
Үй: 8714….
Ұялы т.:…..
[email protected]
Әлеуметтік педагог:
Молдағалиева Құралай
Садыққызы
Дом: 8714...
Раб. Тел: ...
[email protected]
Авторлық
бағдарламаның атауы
Өтінімге қосымша:
1.
2.
3.
Мектеп директоры: ______________________
Қолы және мөр
(қолдың мәнісін ашу)
Мерзімі:______________
Положение
о проведении конкурса среди социально-психологических служб (СПС)
на «Лучшую коррекционную программу по работе с учащимися
девиантного поведения» (далее - конкурс)
Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения
конкурса среди социально-психологических служб (СПС) на «Лучшую
коррекционную программу по работе с учащимися девиантного поведения».
4.
Общие положения
4.1 Конкурс на «Лучшую коррекционную программу по работе с учащимися
девиантного поведения» проводится для поощрения и стимулирования,
профессионально-личностной
компетентности
работников
образования,
выявления положительного педагогического опыта социально-психологических
служб, которую входят социальные педагоги и психологи организаций
образования.
4.2 Организатор: региональный научно-практический центр «Костанай
дарыны» управления образования Костанайской области (далее РНПЦ «Костанай
дарыны»).
4.3 Категория участников: социальные педагоги, психологи школ.
5.
Цели и задачи конкурса
5.1 Целью проведения конкурса является выявление и мотивация
талантливых, творчески работающих социальных педагогов и психологов,
демонстрирующих оптимальное владение профессиональными компетенциями,
их поддержка и поощрение.
5.2 Задачи:
 содействие обмену психолого-педагогическими идеями, опытом,
проектами, результатами творческой деятельности социальных педагогов и
психологов школ по выявлению и социально-психологическому
сопровождению учащихся, имеющих отклонения в развитии и поведении.
 определение уровня компетентности педагогов-психологов организаций
общего среднего образования Костанайской области, поддержка и
поощрение лучших специалистов;
 выявление передового опыта психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса.
6.
Порядок выдвижения кандидатов.
Специалистам, желающим принять участие в Конкурсе, необходимо в срок до
18:00 часов 21 февраля 2014 года подать в адрес оргкомитета заявку, к которой
приложить авторскую программу. Заявка заполняется в соответствии с
установленной настоящим Положением формой, заверяется подписью и печатью
первого руководителя (Приложение 1).
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Областной конкурс проводится в два этапа: I тур – заочный (3 марта), II
тур – очный (17 апреля).
4.2. По окончании заочного тура жюри проводит отбор участников во второй
тур. Результаты I тура будут опубликованы на сайте www.kostdaryn.kz и
отправлено письмо в районные, городские отделы образования
1-й тур (заочный)
Участники областного этапа конкурса представляют в оргкомитет для
регистрации следующие документы:
 заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
К заявке прилагаются:
 Описание системы работы СПС с приложением дополнительных
материалов (коррекционных программ), раскрывающих либо характеризующих
работу компонентов системы или механизмов их взаимодействия.
Критерии оценки:
 владение содержанием, методами психологии, социальной педагогики;
 профессиональное мастерство.
 описание системы работы психолога и социального педагога;
 эффективность формы работы СПС с учащимися девиантного поведения;
 наличие статистических, сравнительных данных по результатам работы;
Время выступления 5-7 минут.
Особые условия:
На Конкурс представляются только те работы, которые апробированы
на практике и имеют результаты практического применения.
Заявку и документы необходимо отправлять на e-mail: [email protected]
2-й тур (очный)
 Самопрезентация «Система работы социально-психологической
службы»
Критерии оценки:
- владение содержанием, методами психологии, социальной педагогики;
- креативность научно- методического содержания;
- профессиональное мастерство.
Время выступления 5-7 минут.
 Представление авторской коррекционной программы по работе с
учащимися девиантного поведения.
Критерии оценки:
- описание системы работы психолога и социального педагога;
- эффективность форм работы СПС с учащимися девиантного поведения;
- наличие статистических, сравнительных данных по результатам работы;
Время выступления 5-7 минут.
 Решение психолого-педагогических ситуаций «Самая креативная
социально-психологическая служба»
Критерии оценки:
- конструктивное решение проблемы;
- корректность, лаконичность ответов;
- способность убеждать.
5. Организация конкурса
8.Для осуществления организационной работы по подготовке и проведению
Конкурса создается оргкомитет конкурса. Состав оргкомитета и жюри
утверждается приказом директора «Костанай дарыны».
9. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и
проведением заключительного этапа Конкурса, утверждает состав жюри,
программу проведения II тура Конкурса. Подводит итоги Конкурса и награждает
победителей и призеров.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1 Подведение итогов и награждение состоится в день проведения Конкурса
по его окончанию 17 апреля 2014г.
6.2 По итогам работы конкурсантов жюри определяет победителей и
призеров. Награждение проводится региональным научно-практическим центром
«Костанай дарыны».
6.3 Победители и призеры, занявшие призовые места
награждаются
грамотами, ценными призами регионального научно-практического центра
«Костанай дарыны».
6.4 Участникам второго очного тура выдаются сертификаты участника.
7. Финансирование
7.1 Финансирование мероприятия осуществляется согласно утвержденной
смете.
7.2 Командировочные, суточные расходы (питание, проживание) участников,
оргвзнос производится за счет направляющей стороны.
Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе среди социально-психологических служб
на «Лучшую коррекционную программу по работе с учащимися девиантного поведения»
Наименование
организации
образовании
Село/город
ГУ «Средняя школа Аулиеколь
№2
Состав социальнопсихологической службы
Контантый
телефон
e. mail
Психолог: Иванова Татьяна
Петровна
Үй: 8714….
Ұялы т.:…..
[email protected]
Социальный педагог:
Молдагалиева Куралай
Садыковна
Дом: 8714...
Раб. Тел: ...
[email protected]
Название авторской
программы
Приложения к заявке:
1.
2.
3.
Директор школы: ______________________
Подпись и печать
(расшифровка подписи)
Дата:______________
«2014 жылдың Үздік психологы»
облыстық конкурсын өткізу туралы
ЕРЕЖЕ
1.Жалпы ережелер
1.1 Аталған ереже білім беру ұйымдарының психологтарына арналған
Республикалық конкурсты ұйымдастыру мен өткізу Ережесінің негізінде
жасалған. (бұдан әрі- Конкурс).
1.2 Конкурсты дайындау мен өткізуді «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық орталығы жүзеге асырады.
1.3.Облыстық конкурс «2014 жылдың Үздік психологы» кәсіби-шебері
атағын айқындау үшін 5 психологты таңдап, Республикалық конкурсқа
қатысушыларды іріктеу туры болып табылады.
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері
2.1 Конкурстың мақсаты:
2.1.1. Шығармашыл жұмыс істейтін, кәсіби құзыреттілікті оңтайлы
игергенін көрсете алатын талантты психологтарды айқындау, оларды қолдау
және мадақтау.
2.1. 2. Психологтардың кәсіби деңгейін және шығармашыл потенциалын
арттыру, білім беру психологиясының практикалық қызметін дамыту, отандық
білім берудің бәсекелестігін, пәрменділігін, ізгілік бағытты көтеруге
итермелейтін білім беру қызметінің құрамы ретінде психологиялық ілімді
насихаттау.
2. 2. Конкурстың міндеттері:
 Мамандырылған білім беру бөлімдері психологтарының шығармашл
қызметтерінің нәтижелерімен, жобаларымен, тәжірибесімен, психологиялықпедагогикалық идеяларымен алмасу.
 Қостанай облысынан «Жылдың Үздік психологы» Республикалық
конкурсына қатысушыларды іріктеу.
 Қостанай облысының жалпы білім беретін ұйымдарының педагогпсихологтарының құзыреттілік деңгейін анықтау, үздік мамандарды қолдау мен
марапаттау;
 Білім беру үдерісінде психологиялық-педагогикалық озық тәжірибені
қолдауды тасымалдау.
3. Үміткерлерді іріктеу тәртібі
Конкурсқа қатысу 3 номинацияда анықталады:
 3 жылға дейін тәжірибесі бар мектеп психологтары;
 4-7 жылға дейін тәжірибесі бар мектеп психологтары;
 8 және одан жоғары тәжірибесі бар мектеп психологтары.
Конкурсқа қатысқысы келетін маманға 24 қыркүйектің сағат 18:00 дейін
ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына эссе және авторлық бағдарламасы
тіркелген өтінімді тапсыру керек. Өтінім берілген Ережемен бекітілген нысанға
сәйкес толтырылып, бірінші басшының қолымен және мөрмен расталады ( 1
қосымша).
100
4.Конкурсты өткізу тәртібі.
4.1. Облыстық конкурс екі кезең бойынша өтеді: I кезең –сырттай
(24қыркүйекте), II кезең –күндізгі (9 қазан).
1-ші тур (сырттай)
Конкурстың облыстық кезеңінің қатысушылары ұйымдастыру комитетіне
тіркелу үшін келесі құжаттарды тапсырады:
 Конкурсқа қатысу үшін өтінім (2 қосымша);
Өтінімге тіркеледі:
 «Мен және менің мамандығым», «Психолог – болашақтың мамандығы»,
«Психолог және мен», «Менің кәсіби ұстанымым» тақырыптарына эссе.
Эссе көлемі 1,5 – 2 басылған парақ, WORD, 14 шрифт Times New Roman.
 «Психологиялық қобдиша»: ерекше әдістемелік әзірлемелер;
 Психология бойынша элективтік курсының үздік бағдарламасы;
 Оқушылармен дамыту жұмыстарын өткізудің үздік сценарийі;
 Ата-аналарға, педагогтарға арналған психологиялық іс-шаралардың Үздік
әзірлемесі.
 «Мен және менің мамандығым», «Психолог – болашақтың мамандығы»,
«Психолог және Мен», «Менің кәсіби ұстанымым» тақырыптарына Үздік
эссе.
Ерекше шаралар:
Конкурсқа практикада қолданылған және практикалық қолданудың
нәтижелері бар жұмыстар ғана ұсынылады.
Өтінім мен құжаттарды e-mail: [email protected] ұсыну қажет .
2-ші тур (күндізгі) басқыштық құрылымды игереді:
I басқыш– 3 жылға дейін еңбек өтілі бар психологтар.
Конкурстық тапсырмаларды орындау барысында психологтар кәсіби деңгей
эрудициясын, зияткерлік және жалпы мәдени дамуын көпшілік алдында сөйлеу
мәдениетін көрсетеді.
II басқыш – 4-7 жыл еңбек өтілі бар психологтар.
Кәсіби шеберлігін (балалармен, педагогтармен, ата-аналармен жұмыс істей
білуі), оқу үдерісінің қызметінде проблемалық жағдайларды шеше білуі,
психология бойынша теориялық білімі, жалпы мәдениеті мен эрудициясы
қарастырылады.
III басқыш – 8 және одан жоғары еңбек өтілі бар психологтар.
Аталған категорияға қатысушылар кәсіби шеберлігінің практикалық деңгейін,
білім беру мазмұнын игеру дәрежесі, әдістемелік дайындығы, өз қызметін
жобалай білуі, инновациялық технологияларды меңгеру деңгейі.
 «Өзіндік тұсау кесер» (презентация)
Бағалау критерийлері:
- психологияның әдісін, мазмұнын игеру;
-сахналық шеберлігі;
- креативтілігі;
101
-кәсіби шеберлігі.
Сөз сөйлеу уақыты 5-7 минут.
 «Үздік
креативті психолог»
жағдаяттарды шешу
Бағалау критерийлері:
психологиялық-педагогикалық
- проблеманы конструктивтік шешуі;
- жауаптардың дәлдігі, сыпайылылығы;
-дәлелдеу қабілеті.
5. Қорытынды шығару және жеңімпаздарды марапаттау
Конкурс жеңімпаздары 14-15 қарашада ҚР БҒМ «Дарын» республикалық
ғылыми-практикалық орталығы өткізетін қорытынды кезеңге жіберіледі.
2 қосымша
«2014 жылдың Үздік психологы»
облыстық конкурсына қатысу үшін өтінім
1
2
3
4
5
6
7
8
Тегі
Аты
Әкесінің аты
Облыс
Қала
Ауыл
Жұмыс орны
Лауазымы
9
Жұмыс өтілі
педагогикалық –
психологиялық -
Базалық білімі (оқу
10. орнының толық атауы),
факультет, мамандығы
11. Қосымша кәсіби білімі
12. Атағы, марапаттары
13.
Басылымдар (мерзімі,
баспа, басылымдар атауы)
Байланыс телефоны
Е-maiI
Бұрын «Қостанай
Дарыны» ӨҒПО-мен
1
өткізілген іс-шараларға
16
2
қатыстыңыз ба?
3
(семинарлар, конкурстар,
фестивальдар) Оларды атау.
14
15
Республикалық
Конкурс
http://daryn.kz/blogs/view/4/1317
туралы
102
Ережемен
таныстым
___________________________ аты-жөні (өтінішкер қолы)
Білім беру ұйымының басшысы _________
м.о.
Положение о проведении областного конкурса
«Лучший психолог – 2014 года»
1.Общие положения
1.1. Данное Положение разработано на основе Правил организации и
проведения республиканского конкурса для психологов организаций
образования (далее – Конкурс)
1.2. Подготовка и проведение конкурса осуществляется Региональным
научно-практическим центром «Костанай дарыны».
1.3. Областной Конкурс является отборочным туром для выявления 5
психологов – участников Республиканского Конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший психолог – 2014 года».
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
2.1.1.Выявление талантливых, творчески работающих психологов,
демонстрирующих оптимальное владение профессиональными компетенциями,
их поддержка и поощрение.
2.1.2. Создание условий для повышения профессионального уровня и
реализации творческого потенциала психологов, развитие службы практической
психологии образования, пропаганда психологических знаний как обязательной
составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению
гуманистической направленности, эффективности, конкурентоспособности
отечественного образования.
2.2 Задачами Конкурса являются:
 обмен психолого-педагогическими идеями, опытом, проектами,
результатами творческой деятельности психологов специализированных
организаций образования
 отбор участников Республиканского конкурса «Лучший психолог года»
от Костанайской области;
 определение
уровня
компетентности
педагогов-психологов
организаций общего среднего образования Костанайской области, поддержка и
поощрение лучших специалистов;
 трансляция
передового
опыта
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
3. Порядок выдвижения кандидатов.
Участие в Конкурсе определяется в трех номинациях:
 школьные психологи с опытом работы до 3 лет;
 школьные психологи с опытом работы от 4-7 лет;
 школьные психологи с опытом работы от 8 и более лет.
Специалисту, желающему принять участие в Конкурсе, необходимо в срок
до 18:00 часов 24 сентября подать в адрес оргкомитета заявку, к которой
приложить эссе и авторскую программу. Заявка заполняется в соответствии с
103
установленной настоящим Положением формой, заверяется подписью и
печатью первого руководителя (Приложение 1).
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Областной конкурс проводится в два этапа: I этап – заочный (24
сентября), II этап – очный (9 октября).
1-й тур (заочный)
Участники областного этапа конкурса представляют в оргкомитет для
регистрации следующие документы:
 заявка на участие в конкурсе (приложение 2);
К заявке прилагаются:
 эссе на одну из тем: «Я и моя профессия», «Психолог – профессия
будущего», «Психолог и я», «Моё профессиональное кредо». Объем эссе 1,5 – 2
печатных страниц, WORD, 14 шрифт Times New Roman.
 «Психологическая шкатулка»: оригинальные методические разработки;
 Лучшая программа элективного курса по психологии;
 Лучший сценарий проведения развивающей работы со школьниками;
 Лучшая разработка психологических мероприятий для родителей,
педагогов.
 Лучшее эссе на тему «Я и моя профессия», «Психолог - профессия
будущего», «Психолог и Я», «Мое профессиональное кредо».
Особые условия:
На Конкурс представляются только те работы, которые
апробированы на практике и имеют результаты практического
применения.
Заявку
и
документы
необходимо
отправлять
на
e-mail:
[email protected]
2-й тур (очный) имеет ступенчатую структуру:
I ступень – психологи со стажем работы до 3 лет.
В ходе выполнения конкурсных заданий психологи демонстрируют:
уровень профессиональной эрудиции, интеллектуального и общекультурного
развития, культуру публичного выступления.
II ступень – психологи со стажем работы от 4-7 лет.
Предусматривает
задания
направленные
на
демонстрацию
профессионального мастерства (умение работать с детьми, педагогами,
родителями), решение проблемных ситуаций в процессе учебной деятельности,
теоретических знаний по психологии, общую культуру и эрудицию.
III ступень – психологи со стажем работы от 8 и более лет.
Участники данной категории демонстрируют практический уровень
профессионального мастерства, степень овладения содержанием образования,
методическую подготовленность, умение проектировать свою деятельность,
уровень владения инновационными технологиями.
 «Самопрезентация»
Критерии оценки:
- владение содержанием, методами психологии;
- сценическое мастерство;
- креативность;
- профессиональное мастерство.
104
Время выступления 5-7 минут.
 Решение психолого-педагогических ситуаций «Самый креативный
психолог»
Критерии оценки:
- конструктивное решение проблемы;
- корректность, лаконичность ответов;
- способность убеждать.
5. Подведение итогов и награждение победителей
Победители конкурса отправляются на заключительный этап, который
проводится республиканским научно-практическим центром «Дарын» МОН РК
14-15 ноября.
Приложение 2
Заявка
на участие в областномконкурсе «Лучший психолог – 2014 года»
1
2
3
4
5
6
7
8
Фамилия
Имя
Отчество
Область
Город
Село
Место работы
Должность
9
Стаж работы
педагогический –
психологический -
Базовое образование
(полное название учебного
10
заведения), факультет,
специальность
Дополнительное
11 профессиональное
образование
12
Звания, награды
Публикации (дата,
13 издание, название
публикации)
14
Контактные телефоны
15
Е-maiI
Участвовали Выранее в
мероприятиях, проводимых
1
РНПЦ «КостанайДарыны»?
16
2
(семинары, конкурсы,
3
фестивали)Отметить, в
каких.
Ознакомлен(а)
с
Положением
о
http://daryn.kz/blogs/view/4/1317
___________________________ Ф.И.О.
105
Республиканском
Конкурсе
(подпись заявителя)
Руководитель организации образования _________
м.п.
Қостанай облысының дарынды балаларға арналған мамандырылған
білім ұйымдары мен инновациялық мектептердің мұғалімдері арасында
жаратылыстану-математикалық циклі пәндері бойынша облыстық
олимпиаданы өткізудің Ережелері
1. Жалпы ережелер
1. Берілген Қостанай облысының дарынды балаларға арналған
мамандырылған білім ұйымдары мен инновациялық мектептердің мұғалімдері
арасында жаратылыстану-математикалық циклі (математика, физика,
химия,биология) пәндері бойынша облыстық олимпиаданы (бұдан әрі
Олимпиада) өткізудің Ережелері «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығының жұмыс жоспарына сәйкес әзірленді және Облыстық
олимпиаданың мақсаты мен міндеттерін, ұйымдастырушылық-әдістемелік
қамтамасыз етуді, өткізу тәртібі мен қаржыландыруды, жеңімпаздарды
айқындау мен марапаттауды айқындайды.
2. Облыстық олимпиада жыл сайын сәуір айында «Қостанай дарыны»
өңірлік ғылыми-практикалық орталығымен өткізіледі.
3. Облыстық олимпиаданың негізгі мақсаты заманауи мұғалімнің жоғары
білікті адам, оңтайлы, бәсекелесуге қабілетті маман екенін бейнесін
қалыптастыру.
4. Облыстық олимпиаданың негізгі міндеттері:
1) оқытушылық
қызметке
жаратылыстану-математикалық
циклі
мұғалімдерінің уәжін арттыру;
2)мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттыру үшін қолайлы
жағдайларды жасау;
3) педагог тұлғасының өзіндік жетілуі мен дамуы үшін қолдау жасау;
4) мамандықтың үздік өкілдерін уәжделендіру және ынталандыру.
2. Облыстық олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу тәртібі
5. Облыстық олимпиадаға Қостанай облысының дарынды балаларға
арналған мамандырылған білім ұйымдары мен инновациялық мектептерінің
мұғалімдері қатысады (пәндер: математика, химия, география, физика).
6. Облыстық олимпиада бір күнде өткізіледі.
7. Облыстық олимпиаданың тапсырмалары «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық орталығымен әзірленеді.
8. Облыстық олимпиаданы өткізу тілі – қазақ, орыс (қатысушының
таңдауы бойынша).
9. Қостанай облысының дарынды балаларға арналған мамандырылған
білім ұйымдары мен инновациялық мектептері бір командадан ұсынады (әр пән
бойынша бір қатысушы).
10. Облыстық олимпиадаға тіркелу және рұқсат алу аудан/қала әкімдіктері
білім бөлімдерінің, дарынды балаларға арналған мамандырылған мектептердің
106
өтінімдері негізінде жүргізіледі.
11. Өтінімде өңір, қатысушының толық аты-жөні, мектеп, пән,
тапсырмаларды қай тілде орындайтыны туралы мәлімет жазылуы керек.
3. Облыстық олимпиаданың қазылар алқасы
12. Қазылар алқасының құрамы «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығымен бекітіледі.
13. Облыстық олимпиаданың қазылар алқасы:
1) қатысушылардың жазба жұмыстарын өткізеді, олардың нәтижелерін
бағалайды;
2) шешім бойынша Облыстық олимпиаданың жеңімпаздары мен
жүлдегерлерін анықтайды;
4. Облыстық олимпиаданы қаржыландыру
14. Облыстық олимпиаданы өткізудің шығындары «Қостанай дарыны»
өңірлік ғылыми-практикалық орталығының қаржы қаражатынан төленеді.
15. Іссапар шығындары (екі жаққа жол жүруі, тамақтану, тұру) жіберуші
жақтың есебінен төленеді.
5. Облыстық олимпиаданың жеңімпаздары
мен жүлдегерлерін марапаттау
16. Әрбір пән бойынша бір бірінші, екі екінші, үш үшінші орындар
беріледі.
Облыстық олимпиаданың жеңімпаздары мен жүлдегерлері «Қостанай
дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығының дипломдарымен
марапатталады.
18. Ең көп жүлделі орындарға ие болған мектеп Кубок пен сертификатқа
ие болады.
Правила проведения
Областной олимпиады по предметам естественно-математического цикла
(математика, физика, химия, биология) среди учителей
специализированных организаций образования для одаренных детей и
инновационных школ Костанайской области
1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения Областной олимпиады по предметам
естественно-математического цикла (математика, физика, химия,биология)
среди учителей специализированных организаций образования для одаренных
детей и инновационных школ Костанайской области (далее Областная
олимпиада) разработаны в соответствии с планом работы Регионального
научно-практического центра «Қостанай дарыны» и определяют цели и задачи
Областной олимпиады, организационно – методическое обеспечение, порядок
проведения и финансирования, участия в Областной олимпиаде, определения и
награждения победителей.
2. Областная олимпиада представляет собой ежегодное мероприятие и
проводится в апреле Региональным научно-практическим центром «Қостанай
дарыны».
3. Основной целью Областной олимпиады является формирование образа
107
современного учителя как высокообразованного человека, мобильного,
конкурентоспособного специалиста.
4. Основными задачами Областной олимпиады являются:
1) повысить мотивацию учителей естественно-математического цикла к
преподавательской деятельности;
2) создать оптимальные условия для развития профессиональных
компетенций учителей;
3) содействовать самореализации и саморазвитию личности педагога;
4) стимулировать и поощрить лучших представителей профессии.
2. Порядок организации и проведения
Областной олимпиады
5. В Областной
олимпиаде
принимают
участие
учителя
специализированных организаций образования для одаренных детей и
инновационных школ Костанайской области (предметы: математика, химия,
география, физика).
6. Областная олимпиада проводится в один день.
7. Задания Областной олимпиады разрабатываются Региональным
научно-практическим центром «Қостанай дарыны».
8. Язык Областной олимпиады – казахский, русский (по выбору
участника).
9. Специализированные организация образования для одаренных детей и
инновационные школы Костанайской области представляет по одной команде
(по 1 участнику на каждый предмет).
10. Регистрация и допуск на Областную олимпиаду осуществляется на
основании заявки отделов образования акиматов районов и городов,
специализированных школ для одаренных детей.
11. В заявке должны быть указаны регион, Ф.И.О. участника, школа,
предмет, язык, на котором участник желает выполнять задания.
3. Жюри Областной олимпиады
12. Состав жюри утверждается Региональным научно-практическим
центром «Қостанай дарыны».
13. Жюри Областной олимпиады:
1) проводит проверку письменных работ участников, оценивает их
результаты;
2) решением определяет победителей и призеров Областной олимпиады;
4. Финансирование Областной олимпиады
14. Расходы, связанные с проведением Областной олимпиады,
осуществляются из финансовых средств Регионального научно-практического
центра «Қостанай дарыны».
15. Командировочные расходы (проезд в оба конца, питание, проживание)
несет направляющая сторона.
5. Награждение победителей и призеров
Областной олимпиады
16. По каждому предмету присуждаются одно первое, два вторых и три
третьих места.
Победители и призеры Областной олимпиады поощряются дипломами
Регионального научно-практического центра «Қостанай дарыны».
108
17. Школа, набравшая наибольшее
награждается Кубком и сертификатом.
количество
призовых
мест,
10-11 сынып оқушылары арасында «Заманауи қоғамда жыныстық белгі
бойынша гендерлік таптаурын мен кемсітушіліктерді жеңу проблемалары»
тақырыбы бойынша зерттеулік жұмыстар конкурсын өткізу туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. Берілген Ереже 10-11 сынып оқушылары арасында «Заманауи қоғамда
жыныстық белгі бойынша гендерлік таптаурын мен кемсітушіліктерді жеңу
проблемалары» (бұдан әрі - Конкурс) тақырыбы бойынша зерттеулік жұмыстар
конкурсының мақсаты мен міндеттерін, өткізу тәртібін және қаржыландыруды
айқындайды.
2. Конкурстың ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы"
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны болып табылады (бұдан әрі –
«Қостанай дарыны» ӨҒПО).
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері
3. Конкурстың негізгі мақсаты жоғары сынып оқушыларында гендерлік
саясаттың саласында ғылыми-әдістемелік және оқу-танымдық қызметке
қызығушылықты дамыту, заманауи мәселелерді түсінуге және оларды шешуге
қатысу.
4. Міндеттері:
- гендерлік саясатты зерделеуде қызығушылықты айқындау мен дамытуға
мүмкіндік беретін қолайлы білім беру ортасын жасау;
- қабілетті және дарынды оқушыларда гендерлік саясаттың саласында
белсенді танымдық қызметке деген қызығушылықты дамыту;
- облыстың білім беру кеңістігінде гендерлік таптаурынды жою
мәселелері бойынша әлеуметтік жобаларды іске асыру және жетілдіру.
3. Конкурстың қатысушылары
5. Конкурсқа облыстың жалпы білім беретін және инновациялық
мектептерінің, дарынды балаларға арналған мамандырылған білім беру
ұйымдарының 10-11 сынып оқушылары қатысады.
4. Конкурсты өткізу тәртібі
6. Конкурс ғылыми жобаларды қорғау формасында өтеді. Конкурсқа тек
жеке жобалар қабылданады
(ұжымдық жобалар және рефераттар
қабылданбайды!).
7. Қорғау уақыты 5-7 минут.
8. Конкурсты өткізу тілі –қазақша,орысша.
9. Конкурс үш кезеңнен құрылған:
1-ші кезең (мектептік) – 2014 жылғы 20 қазанға дейін. Мектептік кезеңнің
жеңімпаздары 2-ші кезеңге қатысады;
2- ші кезең (аудандық/қалалық) – 2014 жылғы 10 қарашаға дейін.
Аудандық/қалалық кезеңнің жеңімпаздары 3-ші кезеңге қатысады;
3- ші кезең (облыстық) – 2014 жылғы 10 желтоқсанға дейін. Облыстық
109
кезеңде жобаны қорғау электрондық презентациялау түрінде өтеді.
5. Конкурсты қаржыландыру
10. Конкурсты қаржыландыру «Қостанай дарыны» ӨҒПО қаражат
есебінен төленеді.
6. Қорытындыларды шығару, жеңімпаздар
мен жүлдегерлерді марапаттау
11.Конкурстың
қорытындысы
бойынша
әрбір
параллельдің
жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталады.
12.Барлық
қатысушыларға
сертификаттар,
жеңімпаздар
мен
жүлдегерлерге –дипломдар және сыйақылар ұсынылады.
13.Жеңімпаздардың ғылыми жобалары «Қостанай дарын.kz» ғылымиәдістемелік журналында басылып шығарылады.
14.Конкурстың
қорытындылары
www.kostdaryn.kz
сайтында
жарияланады.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса исследовательских работ «Проблема преодоления
гендерных стереотипов и дискриминации по половому признаку в
современном обществе» среди учащихся 10-11 классов
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения,
финансирования конкурса исследовательских работ «Проблема преодоления
гендерных стереотипов и дискриминации по половому признаку в современном
обществе» среди учащихся 10-11 классов (далее – Конкурса).
2. Организатором Конкурса является Коммунальное государственное
казенное предприятие «Региональный научно-практический центр «Қостанай
дарыны» Управления образования акимата Костанайской области (далее –
РНПЦ «Қостанай дарыны»).
2. Цели и задачи Конкурса
3. Основной целью Конкурса является стимулирование развития у
старшеклассников интереса к научно-исследовательской и учебнопознавательной деятельности в области гендерной политики, приобщения к
пониманию проблем современности и участию в их решении.
4. Задачи:
- создание благоприятной образовательной среды, способствующей
выявлению и развитию интереса к изучению гендерной политики;
- развитие в способных и одаренных школьниках интереса к активной
познавательной деятельности в области гендерной политики;
- инициирование и реализация в образовательном пространстве области
социальных проектов по проблеме преодоления гендерных стереотипов.
3. Участники Конкурса
5. В Конкурсе принимают участие учащиеся 10-11 классов
общеобразовательных и инновационных школ, специализированных
организаций образования для одаренных детей области.
110
4. Порядок проведения Конкурса
6. Конкурс проводится в форме защиты научных проектов. На Конкурс
принимаются только индивидуальные проекты (коллективные проекты и
рефераты не принимаются!).
7. Время защиты 5-7 минут.
8. Язык Конкурса – казахский, русский.
9. Конкурс проводится в три этапа:
1-ый этап (школьный) – до 20 октября 2014 года. Победители школьного
этапа представляются на 2-ой этап;
2-ый этап (районный/городской) – до 10 ноября 2014 года. Победители
районного/городского этапа представляются на 3-ой этап;
3-ый этап (областной) – до 10 декабря 2014 года. На областном этапе
защита проекта проходит в виде представления электронной презентации.
5. Финансирование Конкурса
10. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств РНПЦ
«Қостанай дарыны»
6. Подведение итогов, награждение
победителей и призеров
11. По итогам Конкурса определяются призеры в каждой параллели.
Количество призеров по каждой параллели будет определяться отдельно.
12. Всем участникам вручаются сертификаты, победителям и призерам –
дипломы и денежные премии.
13. Научные проекты победителей будут опубликованы в научнометодическом журнале «Дарын.kz».
14. Итоги Конкурса размещаются на сайте www.kostdaryn.kz
6-8 сынып оқушыларының рейтингтік олимпиадасын өткізу туралы
1. Жалпы ережесі
1. Қостанай облысы жалпы оқу орындарының 6-8 сынып оқушылары
арасында физика, математика, биология және география бойынша рейтингтік
олимпиадасын өткізудің осы ережесі «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығының жұмыс жоспарына сәйкес әзірленген және
рейтингтік олимпиаданың мақсаттары мен міндеттерін, өткізу тәртібі мен
қаржыландырылуын, Рейтингтік олимпиадаға қатысуын, жеңімпаздарды
анықтау және марапаттауды айқындайды.
2. Рейтингтік олимпиада жыл сайынғы іс-шара және «Қостанай дарыны»
өңірлік ғылыми-практикалық орталығымен қазан айында өткізіледі.
3. Рейтингтік олимпиаданың негізгі мақсаты дарынды балаларды ерте
анықтау, орта буындағы қабілетті оқушыларды қолдауды және алға жылжуын
қамтамасыз ету.
4. Рейтингтік олимпиаданың негізгі мақсаттары болып:
1) дарынды балаларды айқындау, дамыту және кәсіби бағдары үшін
оңтайлы жағдайды құру;
2) орта буын оқушыларының жаратылыстану-математикалық цикл
пәндерін зерделеуге қызығушылығын, тереңдетілген теориялық білімді және
111
практикалық іскерлігін арттыру;
3) дарынды бала тұлғасының өздігінен іске асырылуына және өздігінен
дамуына көмектесі;
4) дарынды, қабілетті балаларды ынталандыру және мадақтау.
5) Қостанай облысы оқушыларының олимпиадалық құрама резервін
қалыптастыру.
2. Рейтингтік олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу тәртібі
5. Рейтингтік олимпиадада жалпы білім беретін мектептер, лицейлер,
гимназиялардың (пәндер: математика, биология, география, физика) 6-8 сынып
оқушылары қатысады.
6. Рейтингтік олимпиада қатысушыларының қалауы бойынша қазақ және
орыс тілдерінде жүргізіледі.
7. Рейтингтік олимпиада бір турда өтеді.
8. Рейтингтік олимпиада тапсырмалары жоғарыда айтылған пәндер
бойынша мемлекеттік білім мазмұнына сәйкес «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық орталығымен әзірленеді.
9. Қостанай облысының әр ауданы бір команданы ұсынады (әр пән
бойынша 1 қатысушы): Арқалық, Қостанай, Лисаковск, Рудный қалалары,
дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептер 1 командадан
ұсынады (әр пән бойынша 2 қатысушыдан).
10. Рейтингтік олимпиадаға тіркелу және рұқсат беру аудан және қала
әкімдіктері
білім
бөлімдерінің,
дарынды
балаларға
арналған
мамандандырылған мектептердің өтінімі негізінде іске асырылады.
11. Өтінімде қатысушының аты-жөні, өңірі, мектеп, сынып, пән,
қатысушының қалауынша тапсырманы орындау тілі, қатысушыны дайындаған
мұғалімнің аты-жөні көрсетілуі керек.
3. Рейтингтік олимпиада қазылар алқасы
12. Қазылар алқасының құрамы «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығының ұсынысы бойынша Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасымен бекітіледі.
13. Рейтингтік олимпиада қазылар алқасы:
1) қатысушылардың жазба жұмысына тексеріс жүргізеді, олардың
нәтижесін бағалайды;
2) шешімімен олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлерін анықтайды;
3) Рейтингтік олимпиада қатысушыларымен орындалған тапсырмаларға
талдау жүргізеді.
4. Рейтингтік олимпиаданы қаржыландыру
14. Рейтингтік олимпиаданы өткізуге байланысты шығындарды
«Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығының қаржылық
қаражатынан жүзеге асырылады.
 Іссапар шығыны (екі жаққа жолы және тамақтануы) іссапарға
жіберуші тараптар есебінен.
5. Рейтингтік олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау
16. Әр пән бойынша бір бірінші орын, бір екінші орын және бір үшінші
орын беріледі.
17. Рейтингтік олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлері Қостанай
112
облысы әкімдігі білім басқармасының
сыйлықтармен марапатталады.
грамоталарымен
және ақшалай
Правила проведения Рейтинговой олимпиады учащихся 6-8 классов
1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения Рейтинговой олимпиады по физике,
математике, биологии и географии среди учащихся 6-8 классов
общеобразовательных учебных заведений Костанайской области (далее
Рейтинговая олимпиада) разработаны в соответствии с планом работы
Регионального научно-практического центра «Қостанай дарыны» и определяют
цели и задачи Рейтинговой олимпиады, организационно – методическое
обеспечение, порядок проведения и финансирования, участия в Рейтинговой
олимпиаде, определения и награждения победителей.
2. Рейтинговая олимпиада представляет собой ежегодное мероприятие и
проводится в октябре Региональным научно-практическим центром «Қостанай
дарыны».
3. Основной целью Рейтинговой олимпиады является раннее выявление
одаренных детей, обеспечение поддержки и продвижения наиболее способных
школьников среднего звена.
4. Основными задачами Рейтинговой олимпиады являются:
1) создание оптимальных условий для выявления, развития и
профессиональной ориентации одаренных детей;
2) повышение интереса учащихся среднего звена к изучению предметов
естественно – математического цикла, углубление теоретических знаний и
практических умений;
3) содействие самореализации и саморазвитию личности одаренного
ребенка;
4) стимулирование и поощрение наиболее способных, одаренных
учащихся.
5) формирование резерва олимпийской сборной школьников
Костанайской области
2. Порядок организации и проведения Рейтинговой олимпиады
5. В Рейтинговой олимпиаде принимают участие учащиеся 6-8 классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий (предметы: математика,
биология, география, физика).
6. Рейтинговая олимпиада проводится на казахском и русском языках, по
желанию участника.
7. Рейтинговая олимпиада проводится в один тур.
8. Задания Рейтинговой олимпиады разрабатываются Региональным
научно-практическим центром «Қостанай дарыны», в соответствии с
содержанием государственных образовательных программ по вышеназванным
предметам
9. Каждый район Костанайской области представляет по одной команде
(по 1 участнику на каждый предмет); города Аркалык, Костанай, Лисаковск,
Рудный, специализированные школы для одаренных детей представляют по
одной команде (по 2 участника на каждый предмет).
113
10. Регистрация и допуск на Рейтинговую олимпиаду осуществляется на
основании заявки отделов образования акиматов районов и городов,
специализированных школ для одаренных детей.
11. В заявке должны быть указаны регион, фамилия и имя участника,
школа, класс, предмет, язык, на котором участник желает выполнять задания,
Ф.И.О. учителя, подготовившего участника.
3. Жюри Рейтинговой олимпиады
12. Состав жюри утверждается Управлением образования акимата
Костанайской области по представлению Регионального научно-практического
центра «Қостанай дарыны».
13. Жюри Рейтинговой олимпиады:
1) проводит проверку письменных работ участников, оценивает их
результаты;
2) решением определяет победителей и призеров олимпиады;
3) проводит анализ выполненных заданий с участниками Рейтинговой
олимпиады.
4. Финансирование Рейтинговой олимпиады
14. Расходы, связанные с проведением Рейтинговой олимпиады,
осуществляются из финансовых средств Регионального научно-практического
центра «Қостанай дарыны».
15. Командировочные расходы (проезд в оба конца и питание) несет
направляющая сторона
5. Награждение победителей и призеров Рейтинговой олимпиады
16. По каждому предмету присуждаются одно первое, одно второе и одно
третье места.
Победители и призеры Рейтинговой олимпиады поощряются
грамотами Управления образования акимата Костанайской области и
денежными призами.
2014 оқу жылында мүмкіндіктері шектеулі балаларды сүйемелдеуде үздік
маман атағына конкурсы туралы ережесі мына номинацияда:
2014 оқу жылының Ең үздік логопеді
2014 оқу жылының Ең үздік дефектологі
2014 оқу жылының Ең үздік психологі
2014 оқу жылының Арнайы білім беру және арнайы психология
саласындағы ең үздік идея.
1. Жалпы ережесі
Осы конкурс бірінші рет өткізілуде және денсаулық мүмкіндігі шектеулі
балалардың проблемасымен айналысатын креативтік оқытушыларды, медицина
қызметкерлерін, студенттерді, ата-аналарды, үкіметтік емес ұйымдарды және
БАҚ айқындауға бағытталған.


Конкурс мына номинациялар бойынша өткізіледі:
2014 жылғы ең үздік логопед
2014 жылғы ең үздік дефектолог
114


2014 жылғы ең үздік арнай психолог
2014 жылғы арнайы білім беру және арнайы психология саласындағы ең
үздік идея
2. Мақсаттары мен міндеттері
Мақсаттары:
1. Арнайы, инклюзивтік білім беру мен арнайы психология саласында
мамандардың
кәсіби
қызметін
марапаттау
және
педагогикалық
шығармашылықты дамыту үшін мотивациялық поляны құру.
2. Кәсіби сабақтастықты дамыту, денсаулық мүмкіндігі шектеулі баланы
сүйемелдеу проблемасында ведомства аралық және әлеуметтік серіктестікті
нығайту.
3. Денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелейтін ата-аналар
бастамашылығын арттыру.
Міндеттер:
Арнайы, инклюзивті білім беру және арнайы психология саласындағы
педагогикалық тәжірибені зерделеу;
Білім үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;
Педагогтар,
психологтар,
ата-аналар
тәжірибесінде
заманауи
инновациялық білім технологиясын енгізу және тарату.
Денсаулығы шектеулі балалар проблемасына қоғамдастық назарын
маңыздандыру;
Білім үдерісі қатысушылары ақпараттық-технологиялық дағдыларын,
бірлестік нысандарын жетілдіру;
Денсаулықғы шектеулі баланы сүйемелдеу проблемасында әлеуметтік
серіктестік және ведомства аралық әрекеттестіктің инновациялық нысандарын
насихаттау.
Денсаулығы шектеулі балаларды сүйемелдеу процесінде атаналарды
тартуды белсенділігін арттыру.
Арнайы педагогикалық және психологиялық білімді ата-аналар арасында
тарату.
Мектептің оқу-тәрбие үдерісіне ата-аналардың қосылу моделін анықтау.
3. Өткізу мазмұны мен нысаны
Денсаулығы шектеулі балаларды сүйемелдеу саласындағы ең үздік маман
атағы конурсының жұмысы мектепке дейінгі ұйымдары, балалар үйінің,
мектеп-инетрнаттарының, инклюзивті түзету сыныптары, педагогтарының,
психологтарының, ПМПК, аурухана және емхана, психологиялықпедагогикалық түзету кабинеттері қызметкерлерінің, мүмкіндігі шектеулі
балалардың ата-аналарының, медицина қызметкерлерінің, үкіметтік емес
ұйымдар және БАҚ өкілдерінің жұмыс тәжірибесінің, идеяларының өзі-өзінің
тұсаукесері нысанында өтеді.
4.Ұйымдастыру және өткізу тәртібі
4.1. Денсаулығы шектеулі балаларды сүйемелдеу саласындағы ең үздік
маман атағы конкурсының ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасы болып табылады.
4.2.Конкурсты дайындау және өткізу бойынша ұйымдастыру жұмысын
үйлестіру және жүзеге асыру үшін ұйымдастырушы Қостанай облысы әкімдігі
білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық
115
орталығы базасында ұйымдастыру комитетін құрайды.
4.3. Ұйымдастыру комитеті конкурсты өткізу бағдарламасын
құрастырады, оны ақпараттық қолдауан қамтамасыз етеді.
4.4.Денсаулығы шектеулі балаларды сүйемелдеу саласындағы ең үздік
маман атағының конкурсы Қостанай қ, Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы
базасында өткізіледі.
5. Конкурсты өткізу мерзімі
Конкурс екі кезеңнен тұрады:
1 кезең – сырттай (конкурсқа ұсынылған материалдарға сараптама
жүргізіледі)- 2014 жылғы 30 наурызға дейін
2 кезең – финал (күндізгі) 2014 жылғы 9 сәуірде Қостанай облысы әкімдігі
білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық
орталығы» КМҚК базасында өткізіледі.
6. Құжаттарды тапсыру тәртібі
Денсаулығы шектеулі балаларды сүйемелдеу саласындағы ең үздік маман
атағы конкурсына қатысу үшін өтінімді 2014 жылдың 25 ақпанына дейін
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық орталығы» КМҚК мекен- жайына, қатысу номинациясы
көрсетіле отырып ұйымадасытру комитетіне жіберіледі.
«ЕҢ ҮЗДІК ИДЕЯ» номинациясына қатысуға авторлық ұжымдар, сондайақ кітаптар, монографиялар, оқу және әдістемелік жинақтар жіберіледі.
Бір автор/авторлық ұжымның бірнеше номинацияда қатысуы үшін
құжаттар жинағы жіберілуі қажет. Әр авторлық ұжым мүшесіне жеке өтінім
толтырылады.
Материалдармен қоса Microsoft Word бағдарламасында ресімделген
мастер-класс әзірлемесі немесе идеялар әзірлемесі (тұсаукесер, үлестірме
материалдар және т. б.) (басылған және электрондық түрде).
Қатысушының «Визит карточкасы» бейне материалы (5 минуттан артық
емес). Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қостанай қ., Гашек көшесі, 1.
Ұйымдастыру комитетіне 2014 жылдың 20 ақпанынан кешіктіріліп
жіберілген (пошталық штемпель бойынша), сонымен қатар талаптарға сәйкес
келмеген материалдар қарастырылмайды.
Жіберілген материалдар рецензияланбайды және қайтарылмайды, олар
лицензиялануға ұсынылуы мүмкін
Конкурс материалдарын конкурс қазылар алқасы қарастырады және
іштей кезең қатысушыларын анықтайды.
Сыртай кезең қорытындысы бойынша ұйымдастыру комитеті Конкурс
финалына шыққан қатысушыларына шақырту жібереді.
7. Мәтіндік файылдарға техникалық талаптар.
Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынылуы керек.
Бет форматы: А4, барлық жиектері (төменде, жоғарыда, сол және оң)2 см
«Times New Roman» қаріпі, өлшемі 14-кегль. Жол аралық интервал - дара
Тақырып және тақырыпшалар алдағы және кейінгі мәтіндерден бос
жолдар арқылы бөлініп тұруы керек.
 Тек келесі құралдарды қолдануға рұқсат етіледі: жартылай қара қаріп
(bold), курсив (italic), асты сызылған қаріп (underline), жоғарғы және төменгі
116
индекстер. Мәтіндерді бөліп көрсетуде басқа ешқандай құралдарды қолдану
қажет емес.
 Кестеде тек шекаралықтың бір ғана стилін қолдануға болады – біртұтас
сызық (кестені WORD немесе OPENOFFICE редакторында жұмыстың барлық
ережелері бойынша ресімдеу қажет )
 Сұлбалар бірыңғай графикалық объектті болу керек (яғни барлық
графикалық элементтер сызбасы топтастырылған болк керек).
 Егер мәтінде гиперссылка болса, оларды гиперссылка ретінде ресімдей
қажет.
 Әдебиет тізімін және интернет-ресурстарды құжаттың соңында
орналасыру керек. Тармақтар 1 нөмірленеді. Мәтінде әдебиетке
нұсау
төртбұрышты жақшамен ресімделеді [1].
 Медиаресурсқа
кіретін
барлық
графикалық
объектілер
оңтайландырылған («Электрондық пошта» сапалы енгізілген суретті
сығыстыруға ұсыныс беріледі (дюймге 96 нүкте )) немесе «Интернет және
экран үшін» рұқсат етілген болуы керек
 Мәтін құрылымы
5. Автордың аты -жөні (толық), жұмыс орны (беттің сол жағына
орналастырылады)
1) Мастер-класс атауы ( 14 қаріп, мәтін ортасына орналастырылады)
2) Мастер – класс мәтіні (14 қаріп, мәтін ені бойынша орналастырылады)
 Материалдар электрондық нұсқада мына формат бойынша ұсынылады:
1 файл – Мастер-класс мәтіні RTF форматында
2 файл — жеке мәліметтері (тегі, аты, әкесінің аты, жұмыс орны,
байланыс телефоны, e-mail) RTF форматта автор туралы мәлімет.
3 файл — фото суреттер, суреттер (картина) JPG фоматында болуы керек.
Әр бейне сурет, сызба немесе сурет нөмірленген және қол таңбаланған болуы
керек.
8. Финалисттер конкурсын өткізу бағдарламасы.
Конкурстың финалына дайындық кезінде оның қатысушыларына үй
тапсырмасын орындау қажет:
 «Менің мамандығым» өзі-өзінің тұсаукесері. (Менің идеям және соның
ішінде мен) Регламент- 5 минут, сол уақыт ішінде жеңімпаз жетекші
педагогикалық идеяларды, өмірлік басымдылықтар, денсаулығы шектеулі
балаларға, әріптестеріне, ата-аналарына, серіктестіктеріне қатысы.
 Мастер-классты өткізу (кәсіби конкурс қатысушылары үшін)
Регламент – 25 минут, соның ішінде мастер-классты өткізуге 20 минут
және 5 минут сұрақтарға жауап беруге
Барлық тапсырмаларда қазылар алқасы финалисттың педагогикалық
шеберлігін, оның кәсібилігін бағалайды.
9. Конкурс қазылар алқасы
Конкурс қазылар алқасы құрамына Қостанай облысы әкімдігі білім және
денсаулық сақтау басқармасының, «Қостанай дарыны» ӨҒПО қызметкерлерін,
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының оқытушыларын,
жаттығушы мамандар және ата-аналар қоғамдастығының өкілдерін, ДМШ
тұлғаларын, БАҚ редакциясының өкілдерін енгізуге болады.
Барлық конкурстық тапсырмаларды қазылар алқасы критериларға сәйкес
117
бағалайды.
10. Конкурстық тапсырмалар бағасы
 Өзі-өзінің тұсаукесері – ең жоғарғы ұпай – 10
 Мастер-классты өткізу– ең жоғарғы ұпай– 25.
11. Конкурстық тапсырмаларды бағалау критерилері
11.1. «Сәлеметсіздер ме, балалар!» өзі-өзінің тұсаукесері, (Менің идеям):
 Өзі-өзінің тұсаукесер мазмұны (жетекші педагогикалық идеялар, өмірлік
басымдылықтар, денсаулығы шектеулі балаларға, әріптестеріне, атааналарына, серіктестіктерге қатынасы);
 Педагогикалық мәдениет (сөйлеу, жүріс-тұрыс мәдениеті, сыртқы түрі
әртістік мәдениеті, тартымды, әсерлі бола білуі).
 Таныстыру формасы (ерекшелігіне көңіл бөлу).
11.2. Мастер-классты өткізу:
 Алынған тақырып және бағыт мастер-класс мазмұнының сәйкестігі
 Алынған тақырыптың өзектілігі және шынайылылығы
 Аргументтігі
 Мастер-класс кезеңдерінің өзара байланысы және біртұтастығы, мазмұн
қисыны мен айқындылығы
 Тәжірибеде қолдану мүмкіндігі
12. Конкурсты қаржыландыру.
Конкурсты қаржыландыру (қазылар алқасы мүшелерінің еңбек ақысы,
мамандарды тарту, шығыс материалдарын сатып алу, жеңімпаздарға жүлделер
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының қаражат есебінен
іске
асырылады.
Конкурс финалының қатысушыларын іссапарға жіберу бойынша шығынды
(жол сапар, тамақтану, тұру) сәйкес білім беру бөлімі немесе ұйымдастырушы демеушілер өзіне алады.
Положение о конкурс на звание лучшего специалиста в области
сопровождения детей с ограниченными возможностями развития
2014 учебного года в следующих номинациях:
Лучший логопед 2014 учебного года
Лучший дефектолог 2014 учебного года
Лучший специальный психолог 2014 учебного года
Лучшая идея в области специального образования и специальной
психологии 2014 учебного года .
1. Общие положения
Данный конкурс проводится направлен на выявление
креативных
преподавателей,
медицинских
работников,
студентов,
родителей,
представителей НПО (неправительственных организаций) и СМИ,
занимающихся проблемами детей с ограниченными возможностями развитияя.
118
Конкурс проводится в следующих номинациях:
 Лучший логопед 2014 учебного года
 Лучший дефектолог 2014 года
 Лучший специальный психолог 2014 года
 Лучшая идея в области специального образования и специальной психологии
2014 года
2. Цели и задачи
Цели:
1.Поощрение профессиональной деятельности специалистов в области
специального, инклюзивного образования и специальной психологии и
создание мотивационного поля для развития педагогического творчества.
2.Развитие
профессиональной
преемственности,
укрепление
межведомственного взаимодействия и социального партнерства в проблемах
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями развития.
3.Повышение инициативы родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями развития.
Задачи:
 Изучение педагогического опыта в области специального,
инклюзивного образования и специальной психологии;
 Совершенствование
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса;
 Внедрение и распространение современных инновационных
образовательных технологий в практику педагогов, психологов, родителей;
 Актуализация внимания
сообщества
на проблемах детей с
ограниченными возможностями развития;
 Совершенствование
форм
сотрудничества,
информационнотехнологических навыков участников образовательного процесса;
 Пропаганда инновационных форм межведомственного взаимодействия
и социального партнерства в проблемах сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями развития;
 Активизация вовлечения родителей в процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями развития;
 Распространение среди родителей специальных педагогических и
психологических знаний;
 Определение модели
включенности родителей в
учебновоспитательный процесс школы.
3. Содержание и форма проведения
Работа Конкурса на звание лучшего специалиста в области
сопровождения детей с ограниченными возможностями развития пройдет в
форме самопрезентации идеи, опыта работы педагогов, психологов детских
дошкольных организаций, детских домов, школ- интернатов, инклюзивных,
коррекционных классов, сотрудников
ПМПК,
больниц и поликлиник,
кабинетов психолого- педагогической
коррекции, родителей детей с
ограниченными возможностями, медицинских работников, студентов и
представителей неправительственных организаций и СМИ.
119
4. Порядок организации и проведения
4.1.Организатором Конкурса на звание лучшего специалиста в области
сопровождения детей с ограниченными возможностями развития является
Управление образования акимата Костанайской области.
4.2.Для координации и осуществления организационной работы по
подготовке и проведению Конкурса организатор создает организационный
комитет на базе Регионального научно-практического центра «Костанай
дарыны» Управления образованием акимата Костанайской области.
4.3.Организационный комитет составляет программу проведения
Конкурса обеспечивает его информационную поддержку.
4.4. Конкурс на звание лучшего специалиста в области сопровождения
детей с ограниченными возможностями развития проводится в г. Костанае на
базе КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай Дарыны»
Управления образования акимата Костанайской области.
5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заочный (проводится экспертиза представленных на Конкурс
материалов)- до 30 марта 2014 г.
2 этап – финал (очный) 9 апреля 2014 года проводится в г. Костанае на базе
КГКП «Региональный научно-практический центр «Костанай Дарыны»
Управления образования акимата Костанайской области.
6. Порядок подачи документов
Для участия в Конкурсе на звание лучшего специалиста в области
сопровождения детей с ограниченными возможностями развития в срок до 25
февраля 2014 года в адрес КГКП «Региональный научно-практический центр
«Костанай Дарыны» Управления образования акимата Костанайской области,
Оргкомитета направляются заявки .
Разработка идеи или разработка мастер-класса, оформленная в программе
Microsoft Word с сопровождающими материалами (презентация, раздаточный
материал и др.) (в печатном и электронном виде).
 Видеоматериалы «Визитная карточка» участника (не более 5 минут).
Адрес Оргкомитета: г. Костанай, ул. Гашека, 1
Материалы, направленные в Оргкомитет позднее 25 февраля 2014 г. (по
почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и могут
быть рекомендованы к лицензированию.
Материалы Конкурса рассматривает жюри Конкурса и определяет
участников очного этапа.
По итогам заочного этапа Оргкомитет направляет приглашение
участникам, вышедшим в финал Конкурса.
7. Технические требования к текстовым файлам.
 Материалы должны быть представлены на казахском или русском
языках.
 Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) 2 см.
 Шрифт «Times New Roman», размер 14-ого кегля. Междустрочный
интервал – одинарный.
120
 Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и
предыдущего текста пустыми строками.
 Разрешается использовать только следующие средства выделения:
полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline),
верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста
использовать не следует.
 В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную
линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с
таблицами в редакторе WORD или OPENOFFICE).
 Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е.
все графические элементы схемы должны быть сгруппированы).
 Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как
гиперссылки.
 Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце
документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу
оформляются в квадратных скобках [1].
 Все графические объекты, входящие в медиаресурс, должны быть
оптимизированы (рекомендуется сжимать рисунки с качеством вывода –
«Электронная почта» (96 точек на дюйм) или разрешением «для Интернета и
экрана».
 Структура текста
ФИО автора (полностью), место работы (располагают с левой стороны
страницы)
Название мастер-класса (шрифт 14, текст располагают по центру)
Текст мастер-класса (шрифт 14, располагают по ширине страницы)
 Материалы в электронном варианте представляются в следующем
формате:
1 файл – текст мастер-класса в формате RTF
2 файл - личные сведения (фамилия имя отчество, год рождения, место
работы, контактный телефон, e-mail) сведения об авторе в формате RTF.
3 файл - фотографии, чертежи, картинки должны быть в формате JPG.
Каждая фотография, чертёж или картинка должна быть подписана и
пронумерована.
8. Программа проведения конкурса финалистов.
При подготовке к финалу Конкурса его участникам необходимо
выполнить домашнее задание:
Самопрезентация «Здравствуйте,дети».(«Моя идея ») Регламент – 5-7
минут, в течение которых финалист должен раскрыть ведущие педагогические
идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям с ограниченными
возможностями развития, коллегам, родителям, партнерам.
Проведение мастер-класса( для участников
профессионального
конкурса)
Регламент – 25 минут, в том числе на проведение мастер-класса не более
20 минут, и до 5 минут для ответов на вопросы.
Во всех заданиях жюри оценивает педагогическое мастерство финалиста,
его профессионализм.
9. Жюри конкурса
121
В состав жюри Конкурса могут входить сотрудники
Управления
образования и здравоохранения акимата Костанайской области, РНПЦ
«Костанай дарыны», преподаватели Костанайского государственного
педагогического института, практикующие специалисты и представители
родительского сообщества, лица с ОВР, представители редакций СМИ.
Все конкурсные задания Жюри оценивает в соответствии с критериями.
10. Оценка конкурсных заданий
 Самопрезентация – максимальный балл – 10
 Проведение мастер-класса– максимальный балл– 25.
11. Критерии оценки конкурсных заданий
11.1. Самопрезентация «Здравствуйте, дети» , («Моя идея »):
 Содержание
самопрезентации (ведущие педагогические идеи,
жизненные приоритеты, отношение к детям с ограниченными возможностями
развития, коллегам, родителям, партнерам, профессии);
 Педагогическая культура (культура речи, поведения, внешний вид,
артистизм, умение быть привлекательным, обаятельным);
 Форма подачи материала, (оригинальность выступления).
11.2. Проведение мастер-класса:
Соответствие содержания мастер-класса
выбранной теме и
направлению.
 Актуальность и реалистичность выбранной темы.
 Аргументированность.
 Взаимосвязь и целостность этапов мастер-класса, логичность и ясность
изложения.
 Возможность использования на практике.
11.Финансирование Конкурса.
Финансирование Конкурса (оплата труда членов жюри, привлеченных
специалистов, приобретение расходных материалов, призы победителям
осуществляется за счет средств Управления образования акимата Костанайской
области.
Расходы по командированию участников финала Конкурса (проезд,
питание, проживание) берут на себя соответствующие отделы образования или
организации-спонсоры.
Өзге ұлт өкілдері балаларының қазақ тілін зерделеу бойынша
ЕРЕЖЕ.
Ережесі
Қазіргі кезеңде қазақ тілін мектеп жастағы басқа ұлтты оқушыларға
оқыту мәселесінің көкейтестілігі аса маңызды. Қазақ тілінің мектептік білім
беру мазмұнында жүргізілуіне қарамастан, тілдің оқытылуына бағдарлама –
әдістемелік және дидактикалық қамсыздандырудың дайындығы, кадрлар
мәселесінің шешілуі, біз балалармен қазақ тілін меңгеруінің төменгі деңгейін
растауға мәжбүрліміз.
Мұның себебі – мектеп оқушыларының қазақ тіліне деген
қызығушылығының төмендігі, отбасында қазақ тілінде сөйлеспеуі, білім беру
122
мекемелерінің тілді оқытуға белсенділігінің нашарлығы.
Білім беру басқармасы мен «Қостанай дарыны» аймақтық ғылымипрактикалық орталығы өзге ұлт өкілдерінің балаларына қазақ тілін оқытудың
ережесі дайындалды. Ол мониторингтің мақсат, міндеті, жүзеге асыру
механизмі мен ынталандыру формасын көрсетеді.
Конкурстың негізгі мақсаты: тілге бейімі бар дарынды оқушыларды
қолдау, көп тілді меңгерген жеке тұлғаның қазақ тілінде мәдени ортада қарымқатынас жасауына ықпал етуін қалыптастыру.
Конкурс міндеті:
 мектеп оқушыларының қазақ тілін оқуына қызығушылығын
қалыптастыру;
 қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне, тіліне деген дұрыс
көзқарасты дамыту.
 қазақ тіліне бейімі бар дарынды балаларды анықтауға жағдай жасау
және әлеуметтік-педагогикалық тұрғыдан қолдау.
 қазақ тіліне бейімі бар оқушыға мәдени ортада қазақ тілінде қарымқатынас жасауға шынайы мүмкіндік беру.
4 -5 сынып оқушыларының қазақ тілін меңгерудегі коммуникативтік
құзіреттілігі:
Қазақ тілін меңгеру индикаторлары
Түсіну
Тыңдалым
Оқушы күнделікті қарым-қатынас жағдайында өзі, отбасы және өз ортасы
туралы анық айтылған әңгімеден таныс сөздер мен қарапайым тіркестерді
түсінеді. Оқушы өзіне қатысты айтылатын маңызды тақырыптардан, мысалы,
оның тұрғылықты мекен жайы, мектебі, Отаны, Астана туралы, сатып алған
нәрселері жайлы жиі қолданылатын сөздер мен жекелеген тіркестерді түсінеді.
Көлемі шағын хабарлама мен хабарландыруларда әңгіме не туралы болып
жатқанын түсінеді. Мысалы: оқушы аталып жатқан аттарды, сандарды,
уақытты; жеңіл өлеңдер мен әндерді; бұйрықтар мен өтініштерді түсініп және
оны орындайды; пікірлесуші атының кім екенін, қайда тұратынын сұраған
немесе айтқан жағдайда түсінеді; әңгімелердегі, ертегілердегі, басқа да
мәтіндердегі сөздер мен сөйлемдерді түсінеді. Оқушы суреттердің көмегімен
оқыған мәтінді әңгімелеп бере алады; қоғамдық жазбаларды оқи алады және
мектепте, қоғамдық көлікте, дүкенде, саябақта, хайуанаттар паркінде, театрда
нені істеуге болатынын немесе болмайтынын айта алады. Төртінші сынып
оқушысы балалар ойынының ережесін және ойын алаңындағы жазуларды оқи
алады.
Оқу
Төртінші сынып оқушысының оқитын сөзі минутына 100-ден кем
болмауы керек. Оқушы аттар мен сөздерді, сондай-ақ хабарландырулар мен
плакаттардағы және каталогтардағы қарапайым сөздерді түсінеді. Ол сонымен
бірге қарапайым мәтіндерді түсінеді. Күнделікті қарым қатынастағы қарапайым
мәтіндерден, жарнамадан, даңғылдардағы жазулардан, ас мәзірінен,
хабарландырудан, кестеден өзіне қажетті нақты ақпаратты таба алады. Мысалы:
төртінші сынып оқушысы таныс аттарды, қарапайым мәтіндегі сөздер мен сөз
123
тіркестерін, қысқа сөйлемдерді, суретті шағын әңгімені, көлемі шағын өлеңді,
хабарландырудағы, жарнамалардағы, даңғылдардағы, сөздер мен сөз
тіркестерін оқи алады және түсінеді, ас мәзіріндегі тағамдар туралы қажетті
мәліметті түсініп, пайдалана алады.
Сөйлеу
Сұхбат
Оқушы егер пікірлесуші күрделі емес сұрақ қойса диалогқа қатыса алады.
Оқушы өзіне таныс және оны қызықтыратын тақырыптар төңірегінде
қарапайым сұрақтар қоя алады. Өзіне таныс тақырыптар мен қызмет түрлерінің
аясында ақпарат алмасу қажет болған қалыпты жағдайларда қарым-қатынас
жасай алады. Мысалы: төртінші сынып оқушысы сәлемдесе және қоштаса
алады, таныса алады, өзінің атын айтып және пікірлесушінің атын сұрап біле
алады, пікірлесушінің өзі туралы сұрақтарына жауап бере алады, алғысын
білдіре алады, түстерді, жануарларды, тағамдарды, өзін қоршаған заттарды атай
алады, қарапайым сұрақтар қоя алады. Оқушы дүкенде сауда жасау кезінде
қарым-қатынас жасай алады, досының атын, мекен жайын, оған не ұнайтынын
айтып, таныстыра алады.
Монолог
Оқушы қарапайым сөз тіркестері мен сөйлемдерді қолданып өзі туралы,
өзінің отбасы, өзі білетін адамдар, тұратын жері, Қазақстан, Астана туралы, ауа
райы, жыл мезгілдері жайында әңгімелей алады. Бала өзінің жеке түйсінулері,
басынан кешкен оқиғалары туралы қарапайым әңгіме құрап, қысқаша оқиғаны,
мысалы, ертегіні, көрген фильмін әңгімелеп бере алады. Мұндай әңгіме 4-5
жай сөйлемнен тұруы керек. Лексикалық қоры – 160 – 200 сөз. Мысалы:
төртінші сынып оқушысы жай сөйлемдерді қолдана отырып өзі туралы, отбасы,
өзі білетін адамдар жайлы әңгімелей алады, не істеуді ұнататынын немесе
ұнатпайтынын айта алады; таныс сөздерді қолдану арқылы өз ойын білдіре
алады; өлең, шағын әңгіме немесе ертегі айтып бере алады; 1000-ға дейін санап
бере алады.
Хат
Оқушы қазақ тілінде баспа немесе үлкен әріптермен өз тегін атын, мекен
– жайын, құттықтауларды жаза алады. Оқушы баспа немесе үлкен әріптермен
қарапайым және қысқа хабарламалар, мәтіндер (мысалы 40-45 сөзден тұратын
диктант, 4-5 сөйлемнен тұратын қысқа шығарма) жаза алады. Жазу
жылдамдығы минутына 50 таңбаны құрауы керек. Мысалы: бала мазмұны
күрделі емес шағын шығарма, мазмұндама, Жаңа жылмен, Наурызбен, туған
күнмен құттықтаулар, өзінің тұрған жерін хабарлау үшін хат жаза алады,
жекелеген мәтіндерді қатесіз көшіре алады, сатып алуға қажет заттардың тізімін
жаза алады. Төртінші сынып оқушысы көрсеткіштердің аттарын, жазуларын,
мәтіндерін көшіріп, оларды керек жағдайда саябақта, көшеде, мектепте,
дүкенде, хайуанаттар паркінде қолдана алады.
6-7 сыныптар үшінқазақ тілін меңгертудегі оқушылардың
коммуникативті құзыреттілігі
Қазақ тілін меңгерудің индикаторлары
Түсіну
Тыңдалым
124
Оқушы күнделікті сөйлеу тіліндегі қазақ тілінің мазмұнын түсінеді. Өзіне
белгілі тақырыпты мәтінінің мазмұнын түсінеді. Мектепте өткен көркем
шығармалардың, газет басылымындағы очерктердің, ғылыми мақалалардың
мазмұнын түсінеді. Мысалы, оқушы өзіне белгілі тақырыптың сөздік қорын,
сөйлемдерді, өтініштерді, белгілерді, бұйрықтарды, нұсқаулықтарды түсінеді,
оларды орындай алады немесе кейінге қалдырады. Кез келген қоғамдық
жазбаларды, мақалаларды, іскер қағаздарды оқи алады, онда не туралы
айтылғандығын түсінеді, және оны өзгелерге жеткізе алады.
Оқу
Оқушы минутына жылдамдықпен 160 сөзден артық оқи алады. Көркем
шығарма, ғылыми еңбек, газет-жорнал беттеріндегі мақала, каталог, жарнама,
хабарландырулардың мәтініндегі мазмұнын түсінеді. Өзіне таныс емес
мәтіндердің мазмұнын да түсінеді. ( 12 – 15 сөйлемдер) белгілі немесе маңызды
тақырыптардағы өзіне керек хабарламаны күнделікті сөйлесу мәтінінен,
мәзірлемеден, хабарландырудан, кестелерден, жоспарлардан және т.б. таба
алады. Мысалы, жоғары сынып оқушысы белгілі тақырып немесе маңызды
тақырыптардың ақпараттық жарнама немесе басқа да қоғамдық
жазбалардағы мәтіннің мазмұнын түсінеді және оны оқи алады, сондай-ақ
оны қолдана алады. Көркем шығармалардан, ғылыми мақалалардан, басқа да
жазба дереккөздерінен керек хабарламаны таба алады және оқи алады.
Сөйлеу
Сұхбат
Сөйлеуші оқушыға маңызды әрі таныс тақырып көлемінде сұрақ қойса,
онда ол оқушы сұхбатқа еркін қатыса алады. Ақпарат алмасуда аса қажет ететін
өзіне таныс тақырып я ақпарат көздерін, кең түрде таныс әрі ақпарат алмасуды
қажет ететін жағдайларда қарым-қатынас жасай алады. Мысалы, жоғарғы
сынып оқушысы өзін таныстыра алады, өзінің сөйлеушісі жайында
қызықтырған ақпаратын ала алады, кең таныс әрі өзін қызықтырған
тақырыпта сауалдарға жауап бере алады. Оқушы қоғамдық орындардағы
адамдармен қарым-қатынас жасай алады (дүкен, дәріхана, кітапхана, мектеп
және т.б.). Жоғарғы сынып оқушысы өзінің ғылыми жұмысын қорғап,
дискуссияны құрастырып ұйымдастыра алады.
Монолог
Оқушы өзі жайында, отбасы, достары, мектебі, Отаны жайында және
басқа да маңызды тақырыптарда сөйлесе алады. Оқушы оқыған кітап, көрілген
фильм, қоғамдық қатынас, тарихи жағдай жайында өз пікірін, көзқарасын
білдіре алады. Оның мәтіні 8-9 сөйлемнен тұруы тиіс. Лексикалық қоры 360 –
390 сөз. Мысалы, жоғарғы сынып оқушысы өзінің лексикалық қорын пайдалана
отырып, белгілі тақырыпта сөйлей алады; өзінің әсерін айта алады,
көзқарасын баяндап, 10-12 сөйлемді мәтін мазмұнын айта алады.
Хат
Оқушы біреудің баяндауында, сонымен қатар өз бетінше қазақ тілінде
еркін жаза алады. Диктант мәтіні 90-95 сөзден құрылуы тиіс. Жазу
жылдамдығы минутына 80-90 белгі. Оқушы таныс, я болмаса ұсынылған
тақырыпта 8-9 сөйлем мазмұндама немесе шығарма жаза білуі тиіс. Мысалы,
жоғарғы сынып оқушысы әңгіме жаза біледі, құттықтау қағаздарын
толтырып, өмірбаяндық, іс-қағаздарын жаза алады (өтініш, түсініктеме хат,
125
мінездеме және т.б.). Өз ойын жазбаша түрде білдіріп, таныс не болмаса өзін
қызықтырған тақырыпта эссе жаза алады.
Өзге ұлт өкілдерінің оқушыларына қазақ тілін оқытудың нәтижиелі
мониторинг процедурасын өткізу шарттары
Жақсы нәтижеге жеткен оқушыларды анықтау мониторинг процедурасы
қазақ тілін игеру барысында жүргізіледі.
Мониторинг өткізу талаптары:
 қазақ тілін игеру нәтижесінің фиксациялық жүйесі;
 мақсаттық қойылымдарға сәйкес құрылымдығы;
 алынған нәтижиелер;
 алынған ақпараттың жеделдігі мен жеткіліктілігі.
 Мониторинг әдістері:
 оқушылардың сабақтағы және сабақтан тыс қызметтерін бақылау;
 сұрақ – жауап, сұхбат, сауалнама;
 қазақ тілі білімін бақылау – ашық сабақтар.
Қазақ тілін білуге ашық конкурс – байқау 3 кезеңде жүргізіледі:
1. Кезең – мектепшілік
2. Кезең - аудандық (қалалық)
3. Кезең – қорытынды (облыстық)
Қорытынды кезең - қазақ тілін білушілер арасындағы ашық облыстық
конкурс – байқау - жылына 1 рет «Қостанай дарыны» ӨҒПО жүргізеді.
Облыстық кезең 2 турдан тұрады:
1 тур – жазбаша
2 тур ауызша (тыңдау, оқу, монолог, диалогтан тұрады.)
Аудандық (облыстық) кезеңнен жеңіп шыққан басқа ұлт өкілдерінің
оқушылары облыстық деңгейдегі байқауға қатысады. 4-5 және 6-7 сынып
оқушылары арасындағы байқау жеңімпаздары облыс әкімі Грантына
ұсынылады ( бір І орын-30 000 теңге, екі ІІ орын-20 000 теңге, үш ІІІ орын- 10
000 теңге, бес ынталандыру гранттары – 7 000 теңге)
Білім деңгейін анықтайтын ашық конкурс – байқауға қойылатын
талаптар:
 Конкурстың тапсырмалары орыс мектебіндегі қазақ тілі жөніндегі
жалпы білім беретін бағдарламаның мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес
жасалуы қажет;
 Қалалық және аудандық білім бөлімінің өкілдері мектеп әкімшілігі мен
мұғалімдер, жергілікті атқарушы орган өкілдері ауылдық, аудандық (қалалық)
кезеңде әділ – қазылар алқасы құрамына кіруі қажет;
 Облыстық кезең конкурсының қазылар алқасы құрамына Білім
басқармасының, Тілдер бойынша басқармасының, «Қостанай дарыны» ӨҒПО
өкілдері, ЖОО, мектептер және мектеп педагогтары енгізіледі.
 Қолда бар индикаторларға сәйкес әділқазылар мүшелері қазақ тілінде
оқитын оқушылардың коммуникативтік мүмкіндіктер деңгейін объективті
бағалауы тиіс.
 Қазақ тілі бойынша білімнің ашық байқау-конкурсы қазылар
алқасының шешімі қазақ тілінің үздік білгірлеріне облыс әкімінің Грантын
126
тағайындау бойынша білім саласындағы жергілікті атқарушы органдарының
қаулысы
үшін
негізгі
болуы
керек.
127
Бағалау парағы
Қатысушының аты –жөні ___________________ сыныбы__________________
Әділ - қазылар алқасының аты – жөні _________________________________
Индикаторлар
Жоғарғы деңгей
Критерийлер
Жоғарғы деңгей
Индикаторлар
Индикаторлар
Жоғарғы деңгей
1.Лексикалық қор
2.Ауызекі сөйлеу тілін
түсіну
3.Жазба тілін түсіну
4.Тез оқи білу
5.Түсініп оқи білу
6.Диалог түрінде
жұмыс істей білу
7. Монологты құра білу
8. Жазба жұмысын жаза
білу
9.Жазбаша жаза білу
10. Аудара білу
11. Қазақ тілі этика
тілінің ережелерін біле
отыра сақтау
Өзге ұлт өкілдері балаларының қазақ тілін білу ашық конкурс-байқауының қатысушылары алған, аударма
бағалаулар ШӘКІЛІ
Бағалау
Ұпай
Жоғарғы деңгей
9-10
Жеткілікті жоғарғы деңгей
7-8
Жеткілікті деңгей
5-7
Жеткіліксіз деңгей
3-4
Төменгі деңгей
1-2
Ашық облыстық кезең білім конкурс – байқауын жүргізу уақыты: I конкурс – сәуір 2014 жыл
128
ПОЛОЖЕНИЕ
об изучении казахского языка детьми неказахской национальности.
Обоснование
На современном этапе актуальна проблема обучения детей неказахской
национальности школьного возраста казахскому языку. Несмотря на введение в
содержание школьного образования казахского языка, подготовку программнометодического и дидактического обеспечения обучения языку, решение
кадровой проблемы, мы вынуждены констатировать низкий уровень владения
детьми казахским языком. Причины такого состояния дел – отсутствие у
школьников мотивации к изучению казахского языка, отсутствие качественной
языковой среды в семье и образовательном учреждении, режим пассивного
обучения языку.
Данное Положение об изучении казахского языка детьми неказахской
национальности определяет цель, задачи, процедуру мониторинга, механизм
реализации, формы поощрения вышеназванной категории детей.
Цель и задачи
Цель: Формирование полиязычной личности учащегося, способной к
межкультурной коммуникации и взаимодействию на казахском языке.
Задачи:
 создание мотивации у школьника к изучению казахского языка;
 развитие положительного отношения к языку, истории и культуре
казахского народа;
 создание условий для выявления, развития и социально-педагогической
поддержки лингвоодаренных детей;
 предоставление лингвоодаренному ребенку реальной возможности
участия в межкультурном общении на казахском языке;
 обеспечение осознанной, заинтересованной деятельности школьника по
изучению казахского языка и формирование тем самым самостоятельности
обучающегося, его личностной характеристики;
 внедрение в практику преподавания и изучения казахского языка
перспективной образовательной идеологии;
 обеспечение выпускнику средней школы социальной мобильности в
обществе.
Коммуникативные компетенции школьника во владении казахским
языком среди учащихся 4-5 классов
Индикаторы владения казахским языком
Понимание
Аудирование
Ученик понимает знакомые слова и простые фразы в четко звучащей речи
в ситуациях повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и
ближайшем окружении. Школьник понимает отдельные фразы и наиболее
употребительные слова в высказываниях, касающихся важных для него тем
(например, информацию о месте, где он живет, о школе, о Родине, об Астане, о
покупках и т.д.). Понимает, о чем идет речь в простых и небольших по объему
сообщениях и объявлениях. Например: школьник понимает называемые имена,
числа, время; простые стихи и песни; команды и умеет их выполнять;
129
просьбы; понимает, когда собеседник спрашивает, как его зовут, где он живет
или говорит о том, как его зовут и где он живет; узнает и понимает слова и
предложения в рассказах, сказках, других текстах. Школьник умеет
проиллюстрировать с помощью рисунков содержание прочитанного текста;
умеет прочитать общественные надписи и сказать, что можно или нельзя
делать в школе, общественном транспорте, магазине, парке, зоопарке,
театре. Четвероклассник умеет прочитать инструкцию к детской игре,
надписи на поле игры
Чтение
Четвероклассник читает не менее 100 слов в минуту. Ученик понимает
имена, слова, а также простые предложения в объявлениях, плакатах или
каталогах. Он также понимает простые тексты. Может найти конкретную
информацию в простых текстах повседневного общения в рекламах,
проспектах, меню, объявлениях, расписаниях. Например: четвероклассник
читает и понимает знакомые имена, слова и фразы в простых текстах;
короткие предложения; короткие рассказы с картинками; короткие
стихотворения; слова и фразы в объявлениях, рекламах, проспектах; меню и
пользоваться необходимой информацией о блюдах
Говорение
Диалог
Ученик может принимать участие в диалоге, если собеседник задает
несложные вопросы. Школьник может сам задавать простые вопросы в рамках
известных или интересующих его тем. Умеет общаться в типичных ситуациях,
требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых ему
тем и видов деятельности. Например: четвероклассник умеет поздороваться и
попрощаться, умеет представиться: назвать свое имя и узнать имя своего
собеседника, умеет отвечать на вопросы собеседника, как его зовут и где он
живет, умеет поблагодарить своего собеседника, умеет называть цвета,
животных, продукты питания, окружающие предметы, умеет задавать
простые вопросы. Школьник умеет общаться в магазине, делая покупки; умеет
представить человека (друга): назвать его имя, где он живет, что ему
нравится.
Монолог
Школьник, умеет, используя несложные фразы и предложения, рассказать
о себе, своей семье и людях, которых знает; о месте, где живет, о Казахстане, об
Астане, о погоде, о временах года. Ребенок может строить несложные связные
высказывания о своих личных впечатлениях, событиях; рассказать короткую
историю (например, сказку, сюжет просмотренного фильма). Рассказ при этом
должен состоять из 4-5 простых предложений. Лексический запас – 160-200
слов. Например: четвероклассник умеет говорить, используя слова взрослых
или услышанные в записи как образец; умеет, используя простые предложения,
кратко рассказать о себе, своей семье и людях, которых знает; умеет
рассказать о том, что ему нравится и не нравится делать; умеет выражать
свою мысль, используя знакомые слова; умеет рассказать стихотворение,
небольшой рассказ или сказку; умеет считать до 1000.
Письмо
Ученик умеет писать печатными и прописными буквами на казахском
130
языке свое имя, фамилию, адрес, открытки (например, поздравление с
праздником). Школьник умеет писать печатными и прописными буквами
простые и короткие сообщения, тексты (например, диктанты из 40-45 слов,
изложения и мини-сочинения из 4-5 предложений). Скорость письма должна
составлять 50 знаков в минуту. Например: ребенок умеет писать несложные по
содержанию мини-сочинения, изложения, подписать поздравительную
открытку с Новым годом, Наурызом, Днем рождения; написать записку,
чтобы сообщить о своем местонахождении; умеет переписывать отдельные
тексты без ошибок; умеет подписывать картинки; умеет написать список
необходимых товаров для покупок. Четвероклассник умеет списывать
названия, надписи, тексты указателей и использовать их при нужных
ситуациях в парке, на улице, в школе, в магазине, в зоопарке
Коммуникативные компетенции школьника во владении казахским
языком среди учащихся 6-7 классов
Индикаторы владения казахским языком
Понимание
Аудирование
Ученик понимает фразы в четко звучащей речи в ситуациях
повседневного общения, когда говорят на известную ему тему. Школьник
понимает содержание текстов на важную тему (например, о семье, о
Казахстане, о столице Астане, о школе, о покупках, о друзьях и т.д.). Понимает
содержание сообщений в СМИ, объявлениях, рекламных проспектах и т.д.
Например: ученик понимает содержание информации в четко звучащей речи на
известную ему тему, понимает команды, просьбы, предложения и умеет их
выполнять или отклонить. Умеет прочитать инструкцию, общественные
надписи и т.д.
Чтение
Школьник читает не менее 150 слов в минуту. Понимает содержание
текстов в объявлениях, рекламных буклетах, каталогах, газетных и журнальных
статьях. Он также понимает содержание текстов (до 10 предложений) на
известную ему тему. Может найти необходимую информацию в несложных
текстах повседневного общения в рекламах, меню, объявлениях, расписаниях и
т.д. Например, школьник читает и понимает содержание текстов на
известную тему, содержание информации в рекламных и других общественных
надписях и умеет пользоваться ею
Говорение
Диалог
Школьник может принимать участие в диалоге, если собеседник задает
ему вопросы по известной или важной для него теме. Умеет сам задавать
вопросы в рамках известных или интересующих тем. Умеет общаться в
типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информаций в
рамках известных ему тем или видов деятельности. Например, ученик умеет
поздороваться, попрощаться, представиться и узнать информацию о своем
собеседнике, умеет отвечать на вопросы в рамках известных ему тем.
Школьник умеет общаться с людьми в общественных местах (магазин,
аптека, библиотека, школа и т.д.)
131
Монолог
Школьник умеет рассказать о себе, своей семье, друзьях, школе, Родине и
других известных ему темах. Семиклассник умеет высказать свое мнение о
прочитанной книге, просмотренном фильме. Рассказ должен состоять из 6-7
предложений. Его лексический запас – 310-330 слов. Например, ученик умеет
говорить на знакомую ему тему, используя при этом свой лексический запас;
умеет рассказать о своих впечатлениях, умеет высказать свою точку зрения,
умеет пересказать текст из 6-8 предложений.
Письмо
Ученик умеет бегло писать на казахском языке как под диктовку, так и
самостоятельно. Текст диктанта должен состоять из 70-75 слов. Скорость
письма – 60 знаков в минуту. Школьник должен уметь писать изложения или
сочинения на известную ему тему (текст изложения или сочинения из 6-7
предложений. Например, ученик умеет писать небольшие рассказы,
подписывать поздравительные открытки, написать автобиографию, деловую
бумагу (заявление, объяснительную записку, характеристику и т.д.). Умеет
письменно изложить свои мысли на известную или интересующую его тему.
Концептуальные идеи обновления
 Подхода к обучению школьников казахскому языку
 Организация эффективного процесса речевого общения и
коммуникации школьников неказахской национальности на
казахском языке.
 Процесса обучения
Игра – наиболее естественный и результативный для школьников вид
деятельности. Эффективным будет обучение детей неказахской национальности
казахскому языку через игру. Педагоги должны моделировать процесс обучения
в виде интерактивной игры на казахском языке (ролевые, коммуникативные,
лексико-грамматические, подвижные игры).
Изучение казахского языка должно строиться в режиме активного
погружения в язык, этому в наибольшей степени будет способствовать
использование педагогами современных образовательных технологий и
интерактивных методик, в том числе компьютерных и информационных
технологий.
 среды
Создание в образовательном учреждении качественной обучающей среды:
 вещно-пространственной среды – например, в школе все
информационные стенды, выпускаемые газеты, радио и телеинформации,
таблицы-указатели должны идти на казахском языке – школьник
автоматически заучивает эти слова: и не только, что они означают, но и
как пишутся;
 речевой среды – например, педагоги (не только учителя казахского языка)
каждый день должны здороваться и прощаться с учеником на казахском
языке, благодарить, давать команды, просьбы, читать стихи, рассказы,
сказки, песни, задавать школьнику вопросы; демонстрировать на
казахском языке фильмы, мультфильмы, включать записи песен, стихов,
сказок, рассказов и других художественных произведений.
132
 конечных результатов обучения детей школьного возраста
казахскому языку
Условия проведения процедуры мониторинга результативности изучения
казахского языка учащимися неказахской национальности
Выявление учащихся, добившихся позитивных результатов в овладении
казахским языком, производится в ходе процедуры мониторинга.
Требования к проведению мониторинга:
 системность фиксации результатов владения казахским языком;
 структурированность в соответствии с целевыми установками;
 объективность процедуры оценивания;
 валидность полученных результатов;
 оперативность и достаточность полученной информации.
Методы мониторинга:
 наблюдение в урочной и внеурочной деятельности за учащимися;
 опросы, интервьюирование, анкетирование;
 открытые конкурсы-смотры знания казахского языка.
Открытый конкурс-смотр знания казахского языка проводится в 3
этапа:
I этап – школьный;
II этап – районный (городской);
III этап – заключительный (областной).
Заключительный этап – открытый областной конкурс-смотр знаний
среди знатоков казахского языка, проводится РНПЦ «Костанай дарыны» 1
раз в год. Областной этап будет состоять из 2-х туров:
I тур – письменный;
II тур – устный (включает в себя аудирование, чтение, монолог, диалог).
В областном этапе конкурса принимают участие ученики
неказахской национальности, признанные лучшими на уровне района
(города). Победители данного смотра знаний среди учащихся 4-5 и 6-7
классов номинируются на Грант Акима области (одно I место – 30 000
тенге, два II места – по 20 000 тенге, три III места – по 10 000 тенге, пять
поощрительных гранта – по 7 000 тенге ).
Требования к открытому конкурсу-смотру знаний:
 конкурсные задания должны быть составлены в соответствии с
требованиями Госстандарта, общеобразовательных программ по казахскому
языку в русской школе;
 в состав жюри на сельском, районном (городском) уровне необходимо
включить представителей местных исполнительных органов, РГОО,
родительской общественности, администрации и педагогов школ;
 в состав жюри областного этапа конкурса будут включены представители
Управления образования, Управления по языкам, РНПЦ «Костанай дарыны»,
вузов, школ, общественности;
 члены жюри должны объективно оценивать уровень коммуникативных
возможностей учащихся на казахском языке в соответствии с имеющимися
индикаторами;
 решение жюри открытого конкурса-смотра знаний по казахскому языку
должно стать основанием для постановления местных исполнительных
133
органов в области образования по назначению Гранта Акима области
лучшим
знатокам
казахского
языка.
134
Оценочный лист
Ф.И участника_______________Класс_____________
Ф.И.О. члена жюри____________________________
Индикаторы
1.Лексический запас
2. Понимание
содержания
разговорной речи
3. Понимание
содержания
письменной речи
4. Умение бегло
читать
5. Умение осознанно
читать
6. Умение работать в
диалоговом режиме
7. Умение строить
монологическую речь
8. Навыки
грамотного письма
9. Умение строить
письменную речь
10. Умение
переводить
11. Осознанное
владение правилами
этикета на казахском
языке
Высокий уровень
Критерии
Достаточно
Достаточный
высокий уровень
уровень
Недостаточный
уровень
Низкий уровень
Шкала перевода оценок, полученных участниками открытого конкурса-смотра знания казахского языка
учащимися неказахской национальности, в баллы
Оценки
Баллы
Высокий уровень
9-10
Достаточно высокий уровень
7-8
Достаточный уровень
5-6
Недостаточный уровень
3-4
Низкий уровень
1-2
Сроки проведения областного этапа открытого конкурса-смотра знаний:
136
I конкурс – апрель 2014 года;
«KATEV» Халықаралық қоғамдық қорының 2014 жылдың
Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу орындары
оқушыларының арасында
«Жарқын болашақ» VI республикалық «KATEV» қазақ тілі
олимпиадасын өткізу ережелері
1. Жалпы ережелер
1. Осы ережелер Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу
орындары оқушыларының арасында өтетін «Жарқын болашақ» VI
республикалық «KATEV» қазақ тілі олимпиадасының (бұдан әрі «Жарқын
болашақ» олимпиадасы) мақсаттары мен міндеттерін, ұйымдастыру және өткізу
тәртібін белгілейді.
2. «Жарқын болашақ» олимпиадасы «KATEV» Халықаралық қоғамдық
қоры (бұдан әрі – «KATEV» ХҚҚ) тарапынан жыл сайын өткізілетін олимпиада
болып табылады.
2. «Жарқын болашақ» олимпиадасының мақсаттары мен міндеттері:
3. «Жарқын болашақ» олимпиадасының мақсаты:
- мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту;
- қазақ халқының мәдени, әдеби және рухани қазыналарын кеңінен
насихаттау;
- оқушылардың шығармашылық, ізденушілік қабілеттерін, мәдени
дүниетанымын дамыту.
4. «Жарқын болашақ» олимпиадасының негізгі міндеттері:
- оқушылардың қазақ халқының тіліне, әдебиетіне, салт-дәстүрлеріне,
тарихына және мәдениетіне деген қызығушылығын арттыру және оларды
үйреніп білуге ынталандыру;
- тұлғаның өз-өзін дамытуына және өзіндік қабілеттерін жетілдіруіне
жағдай жасау;
3. «Жарқын болашақ» олимпиадасын ұйымдастыру және өткізу тәртібі
5. «Жарқын болашақ» олимпиадасына оқыту тіліне қарамастан,
мемлекеттік және мемлекеттік емес жалпы білім беретін мектептердің,
лицейлердің, гимназиялардың 7–11-сынып оқушылары қатыса алады.
6. «Жарқын болашақ» олимпиадасы 5 конкурсты қамтиды: «Тілшіәдебиетшілер» (қазақ тіл білімі мен әдебиеті), «Жас ғалымдар» (ғылыми
жоба), «Жазушылар» (жазбаша шығармашылық жұмыс), «Сөз шеберлері»
(мәнерлеп оқу), «Әнші-бұлбұлдар» (ән айту). (5 конкурстың ережелері №3
қосымшада берілген)
7. «Жарқын болашақ» олимпиадасы үш кезеңнен тұрады:
1-кезең – аудандық кезең. Ол қараша - желтоқсан айларында өтеді;
2-кезең – облыстық кезең. Ол 10 қаңтар – 10 наурыз аралығында өтеді;
3-кезең – республикалық кезең (финал). 2014 жылы сәуір айында Астана
қаласында өтеді.
8. «Жарқын болашақ» олимпиадасының бірінші кезеңін жергілікті
ұйымдастыру комитеттері өткізіп, қорытындысын қаңтардың 1-іне дейін
облыстық ұйымдастыру комитетіне жібереді.
9. Облыстық, Астана және Алматы қалалық «Жарқын болашақ»
олимпиадасын жергілікті қазақ-түрік лицейлері өткізеді және оның
қорытындысын наурыздың 15-іне дейін республикалық ұйымдастыру
комитетіне жібереді (№4 қосымшадағы үлгі бойынша).
10. Республикалық кезеңге облыстық кезеңде 1-орын алған оқушылар
ғана қатысады. Әрбір облыстан республикалық кезеңге ұсынылатын оқушы
саны төмендегідей:
11.
Конкурс атауы
Тобы
Оқушы саны Барлығы
«Тілшіәдебиетшілер»
«Жас ғалымдар»
«Жазушылар»
«Сөз шеберлері»
«Әнші-бұлбұлдар»
қазақ және өзге
ұлт
қазақ және өзге
ұлт
қазақ және өзге
ұлт
қазақ және өзге
ұлт
қазақ және өзге
ұлт
әр топтан 1
оқушы
әр топтан 1
оқушы
әр топтан 1
оқушы
әр топтан 1
оқушы
әр топтан 1
оқушы
2 оқушы
2 оқушы
2 оқушы
2 оқушы
2 оқушы
12. Бір команда 5 конкурстың барлығына немесе бірнешеуіне қатыса алады.
Республикалық кезеңге ұсынылатын оқушы саны 10 оқушыдан аспау керек
және республикалық кезеңге баратын оқушыларды финал өтетін қалаға апарып
әкелуге әр облыстан 1 немесе 2 топ жетекшісі (1–5 оқушыға 1 жетекші, 6–10
оқушыға 1 не 2 жетекші) тағайындалады.
13. «Жарқын
болашақ»
олимпиадасының
«Тілші-әдебиетшілер»
конкурсының 1,2-кезеңдерінің тапсырмаларын жергілікті ұйымдастыру
комитеті, ал 3-кезеңнің тапсырмаларын «KATEV» ХҚҚ қазақ тілі бірлестігі
дайындайды.
14. Алдыңғы «Жарқын болашақ» олимпиадаларының республикалық
кезеңінің жеңімпаздары қатыса алмайды.
4. Қаржыландыру
15. «Жарқын болашақ» олимпиадасының 1-3-кезеңдерін тиісті білім
органдары қаржыландырады.
16. Оқушының олимпиадаға қатысуға байланысты шығынын жіберіп отырған
мекеме көтереді.
17. «Жарқын
болашақ»
олимпиадасын
ұйымдастыру
комитетіне
қатысушылардың мәдени демалысын ұйымдастыруға, ынталандыру сыйлығын
алуға қосымша қаражат бөлу жүктеледі.
5. Ұйымдастыру комитеті және қазылар алқасы
18. «Жарқын болашақ» олимпиадасының облыстық және республикалық
ұйымдастыру комитетінің құрамын «KATEV» ХҚҚ бекітеді.
19. Республикалық ұйымдастыру комитетінің төрағасы – «KATEV» ХҚҚның вице-президенті.
20. Ұйымдастыру комитетінің қызметі:
138
- олимпиаданы ұйымдастырады және оны өткізуге тікелей басшылық
жасайды;
- қазылар алқасы құрамын (облыстық, республикалық) бекітеді;
21. Республикалық ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: Астана қаласы,
Қошқарбаев көшесі, 34- үй. Тел: 8(717) 42-78-27; e-mail: [email protected]
6. «Жарқын болашақ» олимпиадасының қазылар алқасы:
22. Облыстық кезеңнің қазылар алқасын «KATEV» ХҚҚ тағайындайды;
23. «Жарқын болашақ» олимпиадасының әрбір конкурсының қазылар
алқасы: төраға, 2 мүше және хатшыдан тұрады;
24. Қазылар алқасының міндеттері:
- қатысушылардың жұмысын тексереді, олардың нәтижесін шығарады;
- қатысушылардың білімі мен өнерін бағалаудағы даулы мәселелерді
талқылайды және қажетті түзетулер енгізеді;
- жеңімпаздарды анықтайды және жүлделі орындарды бөледі;
- жеңімпаз оқушылардың мұғалімдерін марапаттау жөнінде ұсыныс
енгізеді;
- «KATEV» ХҚҚ-ға республикалық кезеңнің қорытындысы бойынша
есеп береді;
7. «Жарқын болашақ» олимпиадасын қорытындылау
және қатысушыларды марапаттау
25. «Жарқын болашақ» олимпиадасының ашылуы және қатысушыларды
марапаттау рәсімі мерекелік жағдайда өткізіледі.
26. «Жарқын болашақ» олимпиадасының әрбір конкурсы бойынша 6
жүлделі орын (бірінші орын – біреу, екінші орын – екеу, үшінші орын – үшеу)
белгілеу ұсынылады. Жүлделі орын саны олимпиадаға қатысқан оқушылардың
санына қарай өзгеруі мүмкін. Аудандық, облыстық кезеңнің жүлделі орын
санын «KATEV» ХҚҚ белгілейді. Республикалық кезеңде қатысушылардың 5%ына – 1-орын, 10%-ына – 2-орын, 15%-ына – 3-орын беріледі.
27. «Жарқын болашақ» олимпиадасының жеңімпаздары ұйымдастыру
комитетінің І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломымен марапатталады және оларға бағалы
сыйлық табыс етіледі (аудандық, облыстық кезеңнің жеңімпаздары тиісті білім
органдарының дипломдарымен, грамоталарымен марапатталады.).
28. «Жарқын болашақ» олимпиадасының республикалық кезеңіне
қатысып, жүлделі орын алған 11-сынып оқушыларына Сүлейман Демирел
атындағы университеттің шешімімен білім гранты беріледі. Грант саны мен
олардың иегерлерін Сүлейман Демирел атындағы университет белгілейді.
29. Жеңімпаздардың мұғалімдеріне грамота беріледі.
30. «Жарқын болашақ» олимпиадасын өткізуде белсенді жұмыс атқарғаны
үшін қазылар алқасы мен ұйымдастыру комитетінің мүшелері Құрмет
грамотасымен марапатталады.
139
«KATEV» Халықаралық қоғамдық қорының 2013 жылдың
11 қарашасындағы №201/86 бұйрығына №3 қосымша
«Жарқын болашақ» VI республикалық «KATEV» қазақ тілі
олимпиадасының
5 конкурсы бойынша ережелер
1. «Тілші-әдебиетшілер» конкурсы
1. Қазақ тілін ана тілі және шет тілі ретінде үйренген оқушылардың қазақ
тілі мен әдебиетінен білімін бағалау жарысы.
2. Мақсаты – қазақ тілі мен әдебиетін терең меңгерген оқушыларды
ынталандыру.
3. Шарты: қатысушылар 2 бөлімнен тұратын және тест сұрақтарынан
құралған сынақ тапсырады: 1-бөлімнің тапсырмалары қазақ тілі пәнінен (5–11сынып, қазақ және орыс тобы) құрастырылады (барлығы 50 тест сұрағы). 2бөлімнің тест сұрақтары қазақ әдебиеті пәнінен (5–11-сынып, қазақ және орыс
тобы) құрастырылады (барлығы 50 тест сұрағы).
4. Әр сұрақтың бір дұрыс жауабы бар. Белгіленген төрт қате жауап бір
дұрыс жауапты жояды.
5. Сынаққа берілетін уақыт мөлшері – 120 минут.
6. Сынаққа қатысты қосымша түсініктемелер сынақ алдында айтылады.
2. «Жазушылар» конкурсы
1. Қазақ тілін ана тілі және шет тілі ретінде үйренген оқушылардың
шығармашылық қабілетін бағалау жарысы.
2. Мақсаты – жасөспірімдерді отансүйгіштік, ерлік, қаhармандық рухында
тәрбиелеу, жазуға талапты балалардың қабiлет-қарымын ұштау, қазақ тіліне
деген қызығушылықтарын арттыру, шығармашылық ізденіске жұмылдыру.
3. Шарттары:
- Оқушы өз ойын қара сөзбен және өлең түрінде жаза алады.
Туындылардың әдеби-көркемдік жағы, тәрбиелік-танымдық мазмұны
бағаланады;
- Эссе көлемі (А-5 форматындағы) 3 беттен кем болмау керек;
- Жазбаша жұмысқа берілетін уақыт – 120 минут.
- Эссе тақырыптары: қазақтың тілі (әдебиеті, тарихы, мәдениеті),
тәуелсіз Қазақстанның жетістіктері, еліміздегі ұлтаралық, дінаралық келісімнің
маңыздылығы, бірлік пен татулық, ерлік пен батырлық, руханият, әдептілік
қағидалары, зиянды әдеттер т.б.
- Ұйымдастыру комитеті аталмыш тақырыптардың біреуін таңдауға
құқылы.
3. «Жас ғалымдар» конкурсы
1. Қазақ тілін ана тілі және шет тілі ретінде үйренген оқушылардың қазақ
тілі мен әдебиетіне қатысты бір тақырыпты қазақ тілінде ғылыми жақтан
түсіндіру қабілетін бағалау жарысы.
2. Мақсаты – оқушылар арасында қазақ тілі мен әдебиетін насихаттау.
3. Шарттары:
- Ғылыми жоба тақырыбы қазақ тілі мен әдебиетіне (тарихы, теориясы,
өзекті мәселелері т.б.) қатысты болу керек.
140
- Қорғаушының ғылыми жобаны тіл табиғатын сақтап жеткізуі, тың
тақырыпты таңдауы, жаңалығы бағаланады.
- Ғылыми жұмыс стандарттағы ғылыми жобаның жазылу шарттарына
сәйкес дайындалуы керек (ғылыми жетекші мен сарапшының пікірі болуы
керек).
- Қорғаушы өз жұмысын қорғағанда, компьютер, проектр, плакат секілді
құралдарды қолдана алады.
- Қорғаушыға берілетін ең көп уақыт мөлшері – 15 минут (қазылар
алқасының қосымша сұрағы мен оның жауабына кететін уақытты қоса
есептегенде).
- «Жас ғалымдар» конкурсы бойынша бағалау ұпайлары:
1) Ғылыми жобаны тіл
1) ғылыми жоба
табиғатын сақтап
талаптарына сай
Жұмысқа
жеткізу, тақырыбын аша орындалуы
қатысты
білуі.
2) дизайны
қосымша
2) Тың тақырып,
3) Уақытты дұрыс
сұраққа жауабы
жаңалығы
қолдану
5 ұпай
5 ұпай
5 ұпай
4. «Сөз шеберлері» конкурсы
1. Қазақ тілін ана тілі және шет тілі ретінде үйренген оқушылардың қазақ
тілінде мәнерлеп оқып, өзіндік қабілетін көрсететін жарысы.
2. Мақсаты – қазақ тілінде мәнерлеп сөйлеуге машықтану, сөздің мәнін жете
түсіну, оның табиғатын тану және көркем шығармаларды мәнерлеп, нақышына
келтіріп оқу арқылы оқушыны ауызекі сөйлеуге төселдіру.
3. Шарттары:
- Қатысушы 1 шығарманы немесе шығармадан үзіндіні (прозалық немесе
поэзиялық) жатқа мәнерлеп оқиды.
- Шығарманың тақырыбы ұлттық құндылықтарды (тарих, тіл, отан, ұлттық
тәрбие т.б.) насихаттау керек;
- Қатысушылар қазақ ұлттық киімімен шығу керек.
- Мәнерлеп оқуға берілетін ең көп уақыт мөлшері – 5 минут. (5 минуттан
асқан жағдайда ұпай шегеріледі.)
- Сөз шеберлері» конкурсы бойынша бағалау ұпайлары:
1) Дауысы мен дене
1) киімі
Шығарманың
әрекеттерінің
2) жатқа
сөздерін анық және
үйлесімділігі
оқуы
тіл табиғатын сақтап
2) Сахнада өзін ұстау
3) әуені
жеткізу
мәнері
(фон)
5 ұпай
5 ұпай
5 ұпай
5. «Әнші-бұлбұлдар» конкурсы
1. Қазақ тілін ана тілі және шет тілі ретінде үйренген оқушылардың қазақ
тілінде ән айтып, өзіндік қабілетін көрсететін жарысы.
2. Мақсаты – қазақ халық әндері мен қазақ сазгерлерінің шығармаларын
насихаттау және талантты жастарды анықтау, оларды көпшілікке таныту.
3. Шарттары:
- Қатысушылар қазақ халық әндері мен қазақ сазгерлерінің
шығармаларынан бір ән (дәстүрлі немесе эстрадалық) орындайды.
141
- Әнді орындаушы сахнаға жалғыз өзі шығу керек. (Бишілерге, екінші
дауыстағы басқа орындаушыларға рұқсат етілмейді.)
- Ұлттық құндылықтарды (тарих, тіл, отан, ұлттық тәрбие т.б.)
насихаттайтын ән болу керек;
- Әнді орындаушының вокалдық қабілеті бағаланады және әуен
(минусовка) сапалы болу керек.
- Ән жанды дауыспен орындалу керек және орындаушы әннің сөздерін
анық және тіл табиғатын сақтап жеткізе білу керек.
- Ән мен саздың, қимылдың үйлесімділігіне, әнді көрерменге жеткізе
білуіне және сахнадағы өзін-өзі ұстау мәнеріне назар аударылады.
- Әнді орындаушы қазақ ұлттық киімімен шығу керек.
- «Әнші-бұлбұлдар» конкурсы бойынша бағалау ұпайлары:
Әннің сөзін
1) Ән мен саздың және
анық және тіл
қимылдың үйлесімділігі 1) вокалы
табиғатын
2) Сахнада өзін ұстау
2) әуені
сақтап жеткізу
мәнері
3) киімі
5 ұпай
5 ұпай
5 ұпай
«KATEV» Халықаралық қоғамдық қорының
2013 жылдың 11 қарашасындағы №201/86
бұйрығына №4 қосымша
Қызылорда облысы бойынша
«Жарқын болашақ» VI республикалық «KATEV» қазақ тілі олимпиадасының
финалына қатысатын оқушылардың тізімі
(үлгі)
С
Ұлықы
Тегі,
Конкурс Тақы Мұғал
№
Мектеп
н Ұлт
з
аты
атауы
рып
імі
ы
п
Қызылорда
облысы,
«Сөз
М.Ша
Жаңақорған
Ибрагим
ханов Әсетов
1
ауданы,
11 Қазақ ұл шеберлер
ов Қанат
«Төрт а Айна
і»
Бірлік ауылы,
ана»
№55 орта
мектебі
«Сөз
Өзге
шеберлер
2
ұлт
і»
3
Қазақ
142
«Тілшіәдебиетш
ілер»
Өзге
ұлт
«Тілшіәдебиетш
ілер»
5
Қазақ
«Әншібұлбұлда
р»
6
Өзге
ұлт
7
Қазақ
4
8
Өзге
ұлт
9
Қазақ
1
0
Өзге
ұлт
«Әншібұлбұлда
р»
«Жас
ғалымдар
»
«Жас
ғалымдар
»
«Жазушы
лар»
«Жазушы
лар»
Топ жетекшісі:
Ұялы телефоны:
Астанаға келу уақыты: ___ сәуір, сағат ___:___ / Астанадан кету уақыты: ___
сәуір, сағат ___:___
№... пойыз, №... вагон
2014 жылы 20-22 сәуір аралығында экология пәнінен өтетін VII
Республикалық мектеп оқушыларының олимпиадасы туралы
ЕРЕЖЕ
Олимпиада – республика аймақтарындағы экологиялық білім
жағдайының мониторинг құралы, мектеп білімініңмазмұнынтұрақты даму
аясында жетілдіруді қалыптастыратын құрал.
Олимпиада мақсаты: Оқушыларды табиғатқа деген сүйіспеншілікке,
терең патриоттық сезімге тәрбиелеу, ғылыми – зерттеу және белсенді өмір
ұстанымын дамыту. Олимпиада республика аймақтарында экологиялық
білімдер сапасы мониторингін өткізуді және тұрақты даму мақсатында орта
білім модернизациясын қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
Осы мақсатпен экология-химия және география пәндері кафедрасы
бірнеше жыл экология пәнінен қалалық, облыстық, республикалық оқушылар
олимпиадаларын өткізіп келеді. 2007 жылдың 20-22 сәуір аралығында экология
143
пәнінен I Республикалық оқушылар олимпиадасы болды, олимпиадаға Қазақстан
Республикасының 13 облысы, 23 қаласынан 120 оқушы қатысты. 2008 жылдың
18-20 сәуір аралығында экология пәні бойынша кезекті II Республикалық
оқушылар олимпиадасы өтті, бұл жолы республикамыздың 12 облысынан 91
оқушы қатысты. 2009 жылдың 17-19 сәуір аралығында экология пәні бойынша
III Республикалық оқушылар олимпиадасы өтті, оған 13 облыстан 150 оқушы
қатысты. 2010 жылдың 23-25 сәуірінде экология пәнінен кезекті IV
Республикалық оқушылар олимпиадасы өтті, бұл жолы республикамыздың 13
облысынан 220 оқушы қатысты. 2011 жылдың 22-24 сәуірінде экологиядан
мектеп оқушыларының V Республикалық мерейтойлық олимпиадасы өткізіліп,
оған Қазақстан Республикасының барлық облыстарынан 132 оқушы қатысты.
Біз Қазақстан орта мектептерінің 9-11 - сынып оқушылары экология пәні
бойынша өткізілетін келесі VII Республикалық оқушылар олимпиадасына
белсене қатысады деген сенімдеміз.
Олимпиада міндеттері :
- Жеке адамның адамгершілік, құндылық қасиеттері күрделі де жылдам
өзгеріп отырған әлемді байқап түсіну мүмкіншіліктерін кеңейтуге, заманның
құбылыстарына бейімделуге жағдай жасайтын гуманитарлық негізі бар тұлғаны
қалыптастыру;
- Қоршаған ортаны қорғау аясындағы ғылыми зерттеу жұмыстарының
дағдыларын дамыту;
- Экологиялық білімнің және оның қолданбалы аспектілерінің теориялық
негіздерін білу үшін білім мен ғылымды интеграциялау;
- Табиғатты қорғауда азаматтық жауапкершілікке тәрбиелеу, қазіргі және
болашақ ұрпақ үшін оны сақтау және жақсарту;
- Жаратылыстық және табиғатты қорғау пәндері бойынша белсенді түрде
білім мен тәрбие жұмыстарын жүргізген педагогтарды мадақтау.
Олимпиаданың ұйымдастыру комитеті:
Төрағасы: Сарыбеков М.Н. - ҚР Білім және ғылым министрлігінің вицеминистрі
Төраға орынбасары: Кәрімжанов Б.С. - ҚР БжҒМ-нің мектепалды және
орта білім беру департаментінің директоры
Тең төрағалары:
Ескендіров М.Ғ. - Семей мемлекеттік педагогикалық институтының
ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор
Кирабаева Ш.А - Республикалық ғылыми-практикалық «Дарын»
орталығының директоры
Панин М.С. – СМПИ-дың ғылыми жұмыстар және халықаралық
байланыстар жөніндегі проректоры, экология – химия және география пәндері
кафедрасының меңгерушісі, биология ғылымдарының докторы, профессор
Ұйымдастыру комитетінің мүшелері:
Сейсембина Н.У. - Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының
бастығы
Алтынбекова Г.К. - Семей қ. білім бөлімінің бастығы
Стеблецова И.С. - Шығыс Қазақстан аймақтық «Дарын» ғылымипрактикалық орталығының директоры
Жакеева Г.С. - Семей қ. «Дарын» ғылыми-практикалық орталығының
144
директоры
Сатаева А.Р. - Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің
экология және қоршаған ортаны қорғау кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.д.,
профессор
Ильдербаев О.З. - Семей мемлекеттік медициналық университетінің
молекулярлық биология кафедрасының профессоры, м.ғ.д.
Аралханов
М.С.
–
Қазақ
инновациялық
гуманитарлық–заң
университетінің стратегиялық даму және ғылым проректоры, б.ғ.д.
Тазабаева К.А. - Қазақ инновациялық гуманитарлық–заң университетінің
ақпараттық технологиялар мен экономика факультетінің деканы, б.ғ.к., доцент
Ибраева Л.С. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының доценті, жаратылыстық ғылымдар факультетінің деканы, х.ғ.к.
Қалиева С.К. - СМПИ-дың жалпы биология кафедрасының меңгерушісі,
б.ғ.к., доцент
Белгібаев М.Е. – СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының профессоры, г.ғ.д.
Артамонова Е.Н. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының доценті, х.ғ.к.
Ұйымдастыру комитетінің міндеттері:
- олимпиаданың дайындық кезеңін ұйымдастыру;
- олимпиаданың өткізілетін уақыты мен орнын анықтау;
- олимпиаданы өткізуге ғылыми әдіснамалық жетекшілік жасау;
- олимпиаданың қазылар алқасын құру;
- олимпиаданың қорытындыларын жасау, жеңімпаздарын марапаттау,
- олимпиаданың барлық кезеңдерінің өткізілуіне бақылау жасау;
- ғылыми және педагогикалық ортада олимпиаданың ашылу салтанатын
өткізу.
Олимпиаданың қазылар алқасы:
Қазылар алқасы төрайымы:
Евлампиева Е.П. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының доценті, ғылым, халықаралық байланыстар және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру бөлімінің бастығы, б.ғ.к.
Қазылар алқасы төрайымының орынбасары:
Төлеуғалиева С.С. – Әлеуметтік – гуманитарлық пәндер кафедрасының
доценті (Семей қ.) «Қайнар» университетінің әдістемелік қамтамасыз ету,
менеджмент сапасы, магистратура бөлімінің бастығы, б.ғ.к.
Қазылар алқасы мүшелері:
Сапарова Г.С. – СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының доценті, педагог мамандардың біліктілігін арттыру және қайта
даярлау аймақтық орталығының меңгерушісі, б.ғ.к.
Карипбаева Н.Ш.- СМПИ-дың жалпы биология кафедрасының доценті,
б.ғ.к.
Хромов В.А. - СМПИ-дың жалпы биология кафедрасының доценті, б.ғ.к.
Қуанышбаева М.Г. - СМПИ-дың жалпы биология кафедрасының доценті,
б.ғ.к.
Полевик В.В. - СМПИ-дың жалпы биология кафедрасының аға
оқытушысы
145
Зверкович Р.М. - СМПИ-дың жалпы биология кафедрасының аға
оқытушысы
Бурулько В.П. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы
Нұрқасымова Б.Н. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы Нұрмұханбетова А.Н. - СМПИ-дың экологияхимия және география пәндері кафедрасының оқытушысы, жаратылыстық
ғылымдар факультеті деканының орынбасары, экология магистрі
Дюсенбекова А.К. - «Назарбаев интеллектуальдық мектебі» (Семей қ.) АҚ
биология мұғалімі
Байгапанова Г.С. - «№18 ОБМ» ММ (Семей қ.) биология мұғалімі
Коновалова С.Н. - «№1 ОБМ» ММ (Семей қ.) биология мұғалімі
Алиманова Ж.Ж .– «Шәкәрім атындағы дарынды балаларға арналған үш
тілде оқытатын облыстық мамандандырылған мектеп» ММ (Семей қ.) химия
мұғалімі, экология магистрі
Қазылар алқасының құрамына сонымен қоса, оқушыларға жетекшілік
ететін республиканың орта және жалпы білім беретін мектептерінің
мұғалімдері де кіреді.
Қазылар алқасының міндеттері :
- олимпиаданың сұрақтары мен тапсырмаларын дайындау;
- оқушылардан сұрау және білімдерін бағалау;
- олимпиадаға қатысушылардың білімін бағалау бойынша даулы
мәселелерді шешу;
- олимпиаданы қорытындылау және жеңімпаздарды анықтау;
- олимпиада жеңімпаздарын ұйымдастыру комитетімен бірлесіп
марапаттау;
Қазылар алқасының барлық шешімдеріне хаттама жасалынып,
ұйымдастыру комитетіне ұсынылады. Олимпиаданың тапсырмаларын қазылар
алқасы мен ұйымдастыру комитеті жарияламауға жауапты. Егер оның
жарияланғаны белгілі болса, қазылар алқасының мүшелерінің басым
көпшілігінің тексеруімен ол жұмысқа 0 балл қойылады.
Аппеляциялық комиссия:
Қасымова Ж.С. (комиссия төрайымы) - СМПИ-дың экология-химия
және география пәндері кафедрасының доценті, б.ғ.к.
Поливкина Е.Н. (төрайым орынбасары) - СМПИ-дың экология-химия
және география пәндері кафедрасының аға оқытушысы, б.ғ.к.
Бурулько В.П. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы
Нұрмұханбетова А.Н. - СМПИ-дың экология-химия және география
пәндері кафедрасының оқытушысы, жаратылыстық ғылымдар факультеті
деканының орынбасары, экология магистрі
Аппеляциялық комиссияның міндеттері:
- нәтижелері жаярланған кейін олимпиада қатысушыларының
талаптарын қанағаттандыру;
- қойылған бағаны дәлелдеу үшін жюри, сараптаушы комиссияның кез
келген мүшелерін өзінің жұмысына тарту;
146
- турдың қорытынды бағасы туралы (оны көтеру, және төмендету
жағдайында) шешім шығару;
- аппеляциялық комиссия шешімінің хаттамасын жазу және оның
нәтижесін олимпиада қатысушысына (қол қою арқылы) жеткізу.
Сараптау комиссиясы:
Ибраева Л.С. (комиссия төрайымы) - СМПИ-дың экология-химия және
география пәндері кафедрасының доценті, жаратылыстық ғылымдар
факультетінің деканы, х.ғ.к.
Калентьева Н.В. - (төрайым орынбасары) – Семей қаласы Мемлекеттік
медициналық университетінің биохимия және химия пәндері кафедрасының
оқытушысы, б.ғ.к.
Тазабаева К.А. - Қазақ инновациялық гуманитарлық–заң университетінің
ақпараттық технологиялар мен экономика факультетінің деканы, б.ғ.к., доцент
Евлампиева Е.Н. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының доценті, ғылым, халықаралық байланыстар және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру бөлімінің бастығы, б.ғ.к.
Карипбаева Н.Ш. - СМПИ-дың жалпы биология кафедрасының доценті,
б.ғ.к.
Сараптаушы комиссиясының міндеттері:
- экологиялық жобаның сараптамасын жүргізу;
- институт кафедраларының мамандарының – рецензенттердің алдыңғы
бағалауда жіберілген объективтік емес қате бағасын түзету;
- ұсынылған жобаның көрсетілген талаптарға сәйкестігін және оның
бағасы туралы қорытынды шешім қабылдау;
- қорытынды бағалау парағын құру және оны өз отырысында бекіту.
Жұмыс тобының құрамы:
Жұмыс тобының төрайымы:
Артамонова Е.Н. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының доценті, х.ғ.к.
Жұмыстарды атқару тобының төрайымының орынбасары:
Каримова А.В. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының оқытушысы, химия магистрі
Жұмыс тобының мүшелері:
Поливкина Е.Н. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы, б.ғ.к.
Нуржуманова Ж.М. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы, в.ғ.к.
Онтагарова Д.Р. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к.
Баяхметова Б.Б. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы, х.ғ.к.
Нұрқасымова Б.Н. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы
Жылқышинова Д.С. - СМПИ-дың экология-химия және география
пәндері кафедрасының аға оқытушысы, география магистрі
Мукаев Ж.Т. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының аға оқытушысы, география магистрі
147
Мельник М.С. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының оқытушысы, «Экология» мамандығы бойынша жаратылыстық
ғылымдар магистрі
Акимжанова Х.Г. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының оқытушысы, «Химия» мамандығы бойынша педагогикалық
ғылымдар магистрі
Махмутова Л.С. - СМПИ-дың экология-химия және география пәндері
кафедрасының ассистенті, «География» мамандығы бойынша педагогикалық
ғылымдар магистрі
Олимпиада қатысушылары :
VII Республикалық оқушылардың экологиялық олимпиадасы ҚР
облыстары мен қалаларының Білім департаменттерінің 9, 10,11- сынып
оқушылары үшін жыл бойы өткізілген олимпиадалар циклін аяқтайды.
Республикалық олимпиадаға іріктеу турының жеңімпаздары жіберіледі.
Олимпиадаға қатысуға ұйымдастыру комитетінің талаптарына сай
келетін, шығармашылық жұмыстарын жеке экологиялық жоба түрінде ұсынған
оқушылар қатыса алады (қосымшаларды қара).
Олимпиаданы қаржыландыру:
Семей мемлекеттік педагогикалық институты қаржыландырады:
- ақпараттық хаттарды тарату, көшірмелер жасау шығындары, олимпиада
ережесі және тәртібі;
- олимпиада турларын өткізу үшін тапсырмалар мәтіндерін дайындау
шығындары;
- дипломдарды, мақтау грамоталарын, алғысхаттарды жасату;
- кездесулер ұйымдастыру.
Олимпиадаға қатысушылар мен оларды әкелетін адамдардың жол
жүру, жататын орын, тамақтану шығындары жіберуші жақ есебінен
(аудандық, облыстық департаменттер, мектеп басшылары, ата-аналар)
жүргізіледі.
Олимпиаданы қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау:
Олимпиада жеңімпаздары 4 турдың қорытындысы бойынша жоғары балл
жинағандар бола алады және олар Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министрлігінің, «Дарын» республикалық, аймақтық, қалалық
ғылыми – практикалық орталығының, Семей мемлекеттік педагогикалық
институтының 1,2,3 - дәрежелі дипломдарымен марапатталады.
Олимпиаданы өткізу тәртібі:
Олимпиада 4 тур бойынша өткізіледі.
1- тур алдын ала олимпиадаға ары қарай қатысу үшін экологиялық
жобаларын іріктеп алып, дайындалған зерттеу жұмыстарына институт
кафедраларының сол салаға сәйкес мамандары пікір жазады.
Дайындалған жобаларды қабылдау
2014 жылдың 20 наурызына дейін
Мекенжайы: 071410 Қазақстан Республикасы, Семей қаласы, Тәңірбергенов
көшесі 1, Семей мемлекеттік педагогикалық институты, экология-химия және
география пәндері кафедрасы, тел. (8-7222) 42-29-37, 42-49-41 (Панин Михаил
Семенович, б.ғ.д.,профессор), 87755382781 (Кәрімова Айгуль Валентиновна) 64
-37-58
148
Белгіленген мерзімнен кеш ұсынылған жобалар қаралмайды!
Шығармашылық жұмыстарды бағалау өлшемдері:
1. Тақырыптың өзектілігі және таңдауының негізділігі.
2. Тәжірибелік құндылығы.
3. Қолдану әдістемелерінің дұрыс алынуы.
4. Нәтижелерінің объективтілігі,
5. Орындалған зерттеудің толықтығы мен сапасы немесе әдеби талдауы.
6. Қорытындыларының дәлелділігі.
7. Ерекшелігі.
8. Өзіндік еркіндік дәрежесі.
9. Күрделілігі.
10. Сапалылығы: жұмыс құрылымы, қосымшалары
( * - тек зерттеу жұмыстарына)
2 тур – теориялық (бетпе-бет) – «Эрудит» - Семей мемлекеттік
педагогикалық институтында тест түрінде өткізіледі
Олимпиадаға қатысушылардың білімдері экология негіздері бойынша
тестілеу әдісімен өткізіледі. Тестілеудің жоғары бағасы орындалған тест
сұрақтарының санына байланысты. Жас ерекшеліктеріне байланысты 9,10,11 –
сынып оқушыларына жеке тест беріледі. Тест сұрақтарының 60 % - ы базалық
білім деңгейі негізінде (ботаника, зоология, жалпы биологиядан) және 40 %- ы
биологиялық және қолданбалы экология және тұрақты даму мәселелері
бойынша. Тапсырмаларды орындауға 9 – сыныпқа 40 мин, 10 – сыныпқа 60
мин, 11 – сыныпқа 90 мин беріледі. Олимпиадаға қатысушылар тест
жауаптарын (дөңгелектеу, +, белгілерінің біреуімен белгілейді), егер қатысушы
жауапқа түзету жасаса, онда қате белгілегенін сызып тастап, дұрысын белгілеуі
керек. Олимпиаданың тест тапсырмаларын қазылар алқасының мүшесі жинап
алады. Теориялық кезең аяқталғаннан кейін тест тапсырмаларының дұрыс
орындалғандығы тест жауаптары бланкілеріне сәйкес тексеріледі.
3 тур практикалық – “Дұрыс шешімін тап ”– ептілікке және жалпы
дамуға, экология пәнінен келесі бағыттар бойынша тапсырмалар:
- ғаламдық экология және тұрақты даму;
- жалпы экология (өмір сұру үшін күрес және оның формалары), қоректік
тізбектер (негізгі топтарына сипаттама және олардың таксондарын анықтау),
экологиялық сукцессия (түрлері, үрдістерді модельдеу), популяциясы
(құрылымы, популяция динамикасы), биоценоз экологиялық жүйе (олардың
морфологиялық белгілеріне байланысты тірі организмдердің мекендеу орнын
анықтау), экологиялық пирамидалар (пирамидалардың құрылысы) және т.б;
- Қазақстан Республикасы экологиясы;
- топырақтың, өсімдіктердің, жануарлардың экологиясы.
4 тур – экологиялық жобаны қорғау бетпе –бет өткізіледі.
Олимпиадаға қатысушылардың үш турда жоғары балл жинағандары қатысады
(қорғау ұзақтығы 5 минуттан 7 минутқа дейін). Ұсынылған материалды
меңгеруі, оны мазмұндау стилі, тақырыпты ақпараттық жағынан терең жеткізуді
және зерттеген мәселесі бойынша оқу және ғылыми әдебиеттерін пайдалануы,
жоба бойынша қазылар алқасының қойған сұрақтарына нақты жауап беруі және
экологиялық білім сапасы бойынша қорғайтын жобасына сәйкес қойылатын
149
сұрақтарға берген жауаптары бағаланады.
Жобаны жасау мазмұнына қойылатын талаптар:
Жоба объективті бағалануы үшін бірыңғай түрде жасалады.
1. Жұмыстың негізгі мазмұны компьютерде теріліп А4 форматына
әдебиеттер тізімін қосқанда 20 беттен аспайтындай жазылуы қажет. Қосымша
бөлек тігіледі.
2. Жобаның сыртқы беті берілген үлгі бойынша жасалуы керек (үлгіні
қараңыз)
3. Жобада келесі бөлімдер ұсынылуы қажет:
- кіріспе, онда қарастырылатын мәселенің өзектілігі көрсетіледі;
- қойылған мәселені шешу үшін біреудің бұрын орындаған жұмысына
талдау жасау;
- жұмыстың орындалған жері, уақыты, егер жұмыс ұжым болып
орындалса, оны көрсету;
- қолданылған әдістемеге қысқаша түсінік беріп оның авторларына
міндетті түрде сілтеме жасау;
- жүйеленген қорытындысының статистикалық жағынан есептелген
зерттеулердің нәтижелері, оларды талқылау;
- жұмыс бойынша негізгі қорытынды;
- жобаның негізін нақты пайдалану (енгізу);
- пайдаланылған әдебиеттер;
- қосымша: фотографиялар, схемалар, сызбалар, кестелер, статистикалық
есептеулер, табиғи объектілер, видеофильмдер, жұмыстарды тексеру
барысында олардың экологиялығы, яғни, оларды субъективті және объективті
қатынаста бағалау, онда субьект ретінде тірі жүйе, ал объект ретінде оған әсер
ететін қоршаған орта, сонымен қоса басқа тірі жүйелер қатысады.(популяция,
экожүйелер).Сәйкесінше кез келген экологиялық зерттеудің қорытындысы тірі
жүйенің қоршаған ортада тіршілік етуінің қолайлылығын бағалау болып
табылады. Осыдан ескерілетіні – экология - тірі ағзалар жүйесі туралы ғылым
екендігі.
Стендті жасауға қойылатын талаптар:
- стендті мүмкіншілігінше А-1 форматында жасау;
- егер бірнеше стенд ұсынылатын болса, онда біреуінде жұмыстың атауы
және оның мақсаты
көрсетілуі тиіс;
- барлық стендтер (стендтегі суреттер) нөмірленуі және атауы болуы тиіс;
- барлық жазулары баспа шрифтімен қара, көк немесе жасыл түспен
орындалуы тиіс, стендтегі берілгендер анық және 5-6 метр жерден көрінетін
болуы керек;
- графиктер, диаграммалар, кестелер 3 түрлі түстен артық түспен
берілмеуі тиіс;
- стендті бекіту (скотч, рейка, кнопка) қарастырылуы қажет.
150
Қосымша
(Бірінші бет қалай жазылуы керектігінің үлгісі)
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Шығыс Қазақстан облысы
№ 50 орта мектебі
Тақырыбы: Ақтау қаласының ауыз суларына экологиялық сипаттама.
Авторы:
Жанболатова Томирис, 11- сынып
оқушысы
Жетекшісі:
биология пәнінің оқытушысы
Қасымова Күләнда Медеуқызы
Ғылыми кеңесшісі:
б.ғ.к. Ахметов Арман Ерланұлы
Семей 2014ж.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Республиканской олимпиады школьников по экологии
Олимпиада - инструмент мониторинга состояния экологического
образования в регионах республики, средство формирования содержания
школьного экологического образования, его модернизации в интересах
устойчивого развития.
Цель олимпиады: развитие у учащихся познавательных интересов к
естественным наукам, формирование навыков научно-исследовательской
деятельности, пропаганда экологических знаний, воспитание глубокого
патриотического чувства, основанного на бережном отношении к природе, а
также формирование активной жизненной позиции.
151
Задачи олимпиады:
● развитие у учащихся навыков научно-исследовательской работы в
области охраны окружающей среды;
● интеграция образования и науки для получения теоретических основ
экологических знаний и их прикладных аспектов;
● воспитание гражданской ответственности за состояние природы, ее
сохранение и улучшение в интересах ныне живущих и будущих поколений;
●
повышение
квалификации
учителей,
ведущих
активную
просветительскую и воспитательную работу в области экологического
образования и воспитания учащихся.
Оргкомитет олимпиады:
Председатель: Абенов М.А. – вице-министр образования и науки
Республики Казахстан
Заместитель Председателя: Жонтаева Ж.А. – директор Департамента
дошкольного и среднего образования МОН РК
Сопредседатели:
Бектемесов М.А. – ректор Семипалатинского государственного
педагогического института, доктор физико-математических наук, профессор
Кирабаева Ш.А. – директор Республиканского научно-практического
центра «Дарын»
Панин М.С. – проректор по научной работе и международным связям
СГПИ, доктор биологических наук, профессор
Члены оргкомитета:
Айтпаева Ж.Ж. – директор Восточно-Казахстанского регионального
научно-практического центра «Дарын»
Алтынбекова Г.К. – начальник отдела образования, физической культуры
и спорта г. Семей
Артамонова Е.Н. – доцент кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, к.х.н.
Ахметова М.М. – начальник управления образования ВосточноКазахстанской области
Бельгибаев М.Е. – профессор кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, д.г.н.
Ибраева Л.С. – декан факультета естественных наук СГПИ, доцент
кафедры эколого-химических и географических дисциплин, к.х.н.
Ильдербаев О.З. – профессор кафедры молекулярной биологии
Государственного медицинского университета г. Семей, д.м.н.
Калиева С.К. – заведующая кафедрой общей биологии СГПИ, к.б.н.,
доцент
Сатаева А.Р. – и.о. профессора кафедры экологии и защиты окружающей
среды Семипалатинского государственного университета имени Шакарима,
д.б.н.
Тазабаева К.А. – декан факультета информационных технологий и
экономики
Казахского
гуманитарно-юридического
инновационного
университета, к.б.н., доцент
Тулеугалиева С.С. – советник ректора СГПИ, доцент кафедры экологохимических и географических дисциплин, к.б.н.
152
-
Обязанности оргкомитета:
организация подготовительного этапа олимпиады;
определение сроков и места проведения олимпиады;
научное и методологическое руководство проведением олимпиады;
формирование жюри олимпиады;
подведение итогов и награждение победителей олимпиады;
контроль за проведением олимпиады на всех этапах;
презентация олимпиады в широкой среде научной и педагогической
общественности.
Жюри олимпиады:
Председатель жюри:
Евлампиева Е.П.– начальник отдела науки, международных связей и
академической мобильности СГПИ, и.о. доцента кафедры эколого-химических
и географических дисциплин, к.б.н.
Заместитель председателя жюри:
Касымова Ж.С. – доцент кафедры химии Семипалатинского
государственного университета имени Шакарима, к.б.н.
Члены жюри:
Алиманова Ж.Ж. – учитель химии ГУ «Областная специализированная
школа имени Шакарима для одаренных детей с обучением на трёх языках»,
магистр экологии (г. Семей)
Бурулько В.П. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ
Дюсенбекова А.К. – учитель биологии АО «Назарбаев интеллектуальные
школы» (г. Семей)
Зверкович Р.М. – ст. преподаватель кафедры общей биологии СГПИ
Ишмухаметова А.М. – учитель биологии ГУ «СОШ № 31» (г. Семей)
Коновалова С.Н. – учитель биологии ГУ «СОШ № 1» (г. Семей)
Куанышбаева М.Г. – доцент кафедры общей биологии СГПИ, к.б.н.
Онтагарова Д.Р. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, к.п.н.
Полевик В.В. – ст. преподаватель кафедры общей биологии СГПИ
Сапарова Г.С. – заведующая Региональным центром повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров СГПИ, доцент кафедры
эколого-химических и географических дисциплин, к.б.н.
Хромов В.А. – доцент кафедры общей биологии СГПИ, к.б.н.
В состав жюри также войдут учителя средних и общеобразовательных
школ республики, сопровождающие учащихся.
Обязанности жюри:
- разработка вопросов и заданий олимпиады;
- проведение опроса и оценка знаний учащихся;
- решение конфликтных вопросов по оценке знаний участников олимпиады;
- подведение итогов и определение победителей олимпиады;
- награждение победителей совместно с оргкомитетом олимпиады.
Все решения жюри оформляются соответствующими протоколами и
представляются в оргкомитет олимпиады. Ответственность за неразглашение
153
заданий олимпиады несут члены жюри и оргкомитета. При явных признаках
разглашения, установленных при проверке работы большинством членов жюри,
соответствующая работа получает 0 баллов.
Апелляционная комиссия:
Нурмуханбетова А.Н. (председатель комиссии) – заместитель декана
факультета естественных наук СГПИ, преподаватель кафедры экологохимических и географических дисциплин, магистр экологии
Бурулько В.П. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ
Поливкина Е.Н. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, к.б.н.
Обязанности апелляционной комиссии:
- рассмотрение претензий участников олимпиады после объявления
результатов;
- привлечение к своей работе любых членов жюри, экспертной комиссии для
обоснования выставленной оценки;
- вынесение решений об окончательной оценке за тур (как в случае ее повышения, так и понижения);
- оформление протокола решения апелляционной комиссии и доведение до
сведения участника олимпиады (под роспись).
Экспертная комиссия:
Ибраева Л.С. (председатель комиссии) – декан факультета естественных
наук СГПИ, доцент кафедры эколого-химических и географических дисциплин,
к.х.н., доцент
Калентьева Н.В. (заместитель председателя) – преподаватель кафедры
биохимии и химических дисциплин Государственного медицинского
университета г. Семей, к.б.н.
Карипбаева Н.Ш. – доцент кафедры общей биологии СГПИ, к.б.н.
Сатаева А.Р. – и.о. профессора кафедры экологии и защиты окружающей
среды Семипалатинского государственного университета имени Шакарима,
д.б.н.
Тазабаева К.А. – декан факультета информационных технологий и
экономики
Казахского
гуманитарно-юридического
инновационного
университета, к.б.н., доцент.
Обязанности экспертной комиссии:
- экспертиза экологического проекта;
- исправление допущенного ошибочного оценивания в случае установления
необъективности предварительной оценки рецензентами – специалистами
кафедр института;
- принятие окончательного решения о соответствии представленного проекта
указанным требованиям и его оценке;
- составление итогового оценочного листа и утверждение его на своем
заседании.
Состав рабочей группы:
Председатель рабочей группы:
Артамонова
Е.Н.
–
доцент
154
кафедры
эколого-химических
и
географических дисциплин СГПИ, к.х.н.
Заместитель председателя рабочей группы:
Каримова А.В. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, магистр химии
Члены рабочей группы:
Акимжанова Х.Г. – преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, магистр педагогических наук по
специальности «Химия»
Баяхметова Б.Б.– ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, к.х.н.
Жилкишинова Д.С. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, магистр географии
Кобегенова А.И. – преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, магистр химии
Махмутова Л.С. – ассистент кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, магистр педагогических наук по
специальности «География»
Мельник М.С. – преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, магистр естественных наук по
специальности «Экология»
Нуржуманова Ж.М. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, к.в.н.
Нуркасымова Б.Н. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ
Нурмуханбетова А.Н. – заместитель декана факультета естественных
наук, преподаватель кафедры эколого-химических и географических дисциплин
СГПИ, магистр экологии
Поливкина Е.Н. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, к.б.н.
Рахимова Г.К. – ст. преподаватель кафедры эколого-химических и
географических дисциплин СГПИ, магистр географии
Обязанности рабочей группы:
- организационно-издательское обеспечение (размножение, рассылка
информационных писем и положения, размножение заданий олимпиады,
выпуск дипломов, благодарственных писем и др.);
- организационно-техническое обеспечение олимпиады;
- организация встречи и проводов участников олимпиады;
- организация и проведение экскурсии.
Участники олимпиады:
VII Республиканская олимпиада по экологии завершает цикл олимпиад
школьников, которые проводятся Департаментами образования городов,
районов и областей Республики Казахстан в течение учебного года для
учащихся 9, 10, 11 классов. К участию в Республиканской олимпиаде
допускаются победители отборочных туров.
Для участия в олимпиаде школьники предоставляют творческую работу в
форме индивидуального экологического проекта, оформленного в
соответствии с требованиями оргкомитета (см. приложения).
155
Финансовое обеспечение олимпиады:
Семипалатинский
государственный
педагогический
институт
финансирует:
- расходы на размножение, рассылку информационных писем и
положения, а также проведение олимпиады;
- расходы на подготовку текстов заданий для проведения туров
олимпиады;
- выпуск дипломов, похвальных грамот, благодарственных писем;
- организацию встречи.
Расходы на проезд, проживание, питание участников олимпиады и
сопровождающих лиц осуществляются за счет отправляющей стороны
(департаментов районов, городов и областей, руководства школ,
родителей).
Подведение итогов олимпиады и награждение победителей:
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству
набранных баллов по итогам четырех туров и награждаются дипломами I, II,
III степеней: Министерства образования и науки Республики Казахстан
(преимущественное
право
на
получение
государственного
образовательного
гранта),
Семипалатинского
государственного
педагогического института.
Порядок проведения олимпиады
Олимпиада проводится в четыре тура.
1 тур - предварительный – отбор экологических проектов для дальнейшего
участия в олимпиаде, рецензирование работ специалистами кафедр института в
соответствие с профилем выполненных исследований.
Критерии оценки творческих работ:
1. Актуальность темы и обоснованность ее выбора.
2. Практическая ценность*.
3. Корректность применяемых методик*.
4. Объективность результатов*.
5. Полнота и качество выполненного исследования или литературного анализа.
6. Аргументированность выводов.
7. Оригинальность.
8. Степень самостоятельности.
9. Сложность.
10. Качество оформления: структура работы, приложения.
(* - для исследовательских работ)
2 тур - теоретический (очный) – «Эрудит» – проводится в форме
тестирования в Семипалатинском государственном педагогическом институте.
Оценка за тестирование соответствует количеству выполненных тестов. 60%
тестовых заданий ориентировано на базовый уровень знаний (из области
ботаники, зоологии и общей биологии) и 40% - биологической и прикладной
экологии и проблем устойчивого развития. На выполнение задания отводится: 9
класс - 60 минут, 10 класс – 75 минут, 11 класс – 90 минут.
3 тур - практический - «Найди верное решение» – задания на смекалку
и общее развитие, прикладные задачи по экологии в следующих направлениях:
156
- общая экология (борьба за существование и ее формы, цепи питания
(характеристика ключевых звеньев и определение их таксонов),
экологическая сукцессия (виды, моделирование процессов), популяции
(структура, динамика популяций), биоценоз, экологические системы
(определение мест обитания живых организмов по их морфологическим
признакам), экологические пирамиды (построение пирамид) и др.);
- экология почв, растений, животных;
- экология Республики Казахстан;
- глобальная экология и устойчивое развитие.
4 тур - очный тур защиты экологических проектов участников
олимпиады, набравших по результатам трех предыдущих туров
максимальное количество баллов (продолжительность выступления от 5 до 7
минут). Оценивается владение представляемым материалом, стиль его
изложения, глубина информационной проработки темы и использование
учебной и научной литературы по исследуемой проблеме, четкость ответов на
вопросы жюри по проекту, а также ответов на вопросы из области
экологических знаний в рамках темы защищаемого проекта.
Требования к содержанию и оформлению проекта:
Для объективности оценки проекты оформляются по единой форме.
1. Основное содержание работы должно быть оформлено в компьютерном
(машинописном) виде на листах формата А4, объемом не более 20 стр.,
включая список литературы. Приложения прикладываются отдельно.
2. Оформленный проект должен иметь титульный лист (см. образец).
3. В проекте должны быть представлены следующие разделы:
- введение, в котором указывается актуальность рассматриваемой проблемы;
- анализ работ, уже выполненных когда-либо и кем-либо для решения
поставленной проблемы;
- место и время выполнения работы, если работа выполнена коллективом, то
обязательно точно обозначить круг работ, которые выполнил участник,
представляющий работу;
- краткое описание использованных методик с обязательными ссылками на их
авторов;
- систематизированные,
статистически
обработанные
результаты
исследований, их обсуждение;
- основные выводы по работе;
- фактическое использование результатов проекта (внедрение);
- использованная литература;
- приложения: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими
выкладками, натурные объекты, видеофильмы и т.д.
Примерные требования к оформлению стендов:
- желательно делать стенды формата А1;
- если представлено несколько стендов, то на одном из них должно быть
указано название работы и ее цель;
- все стенды (рисунки на стендах) должны быть пронумерованы и иметь
названия;
157
- все надписи должны быть выполнены печатным шрифтом черного, синего
или зеленого цвета, все изображенное на стендах должно быть различимо с
расстояния не менее 5-6 м;
- не следует использовать на графиках, диаграммах, таблицах более трех
цветов;
- необходимо предусмотреть способы крепления стендов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(Как оформить титульный лист)
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область
Средняя общеобразовательная школа № 50
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПИТЬЕВЫХ ВОД г. АКТАУ
Автор:
Ахметов Кайрат, ученик 11 б класса
Руководитель: учитель биологии
Искаков Арман Канатович
Научный консультант:
к.х.н. Петров Филипп Андреевич
Семей 2014 г
158
«Тұңғыш Президент және менің Отаным» байқауының
ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы қағидалар
1.1. «Тұңғыш Президент және менің Отаным» байқауының (әрі қарай –
«Байқау») ұйымдастырушысы Тұңғыш Президенттің Тарихи-мәдени орталығы
болып табылады.
1.2. Байқауға оқу орындарының шәкірттері қатысады.
1.3. Байқаудың тақырыбы: «Тұңғыш Президент және менің Отаным».
2. Байқаудың міндеттері мен мақсаттары
2.1. Тұңғыш Президенттің Тарихи-мәдени орталығының экспозициялық
материалдарын танып-білу арқылы отансүйгіштік тәрбие беру.
Тәуелсіз Қазақстанның және ауыр индустрияның алыбы – Қазақстан
Магниткасының
қалыптасу
жолын
еліміздің
Тұңғыш
Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың өмірбаяны арқылы ашып көрсету.
Еліміздің
Тұңғыш
Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың
мысалында
отансүйгіштікті, Отанына және ұнатқан ісіне деген сүйіспеншілікті барынша
әсерлеп көрсету.
Оқушыларды қызықтырып, назарларын Қазақстан тарихына аудару.
Орталықтың жұмысын кеңінен насихаттау.
2.2. Байқаудың мақсаттары:
Қазақстан тарихын және Тұңғыш Президенттің өмірбаянын жақсы
білетіндердің арасынан жеңімпаздарды анықтау.
Орталықтың экспозициялық залдарына экскурсиялар жүргізу.
Байқау жеңімпаздарын бағалы сыйлықтармен және мақтау қағаздарымен
марапаттау.
3. Байқауды өткізу тәртібі
3.1. І кезең - Тұңғыш Президенттің Тарихи-мәдени Орталығының
экспозициялық залдарына экскурсиялар жүргізу, тестілеу.
3.2. ІІ кезең – Шығармашылық байқау: көркемөнерлік, ақындық,
музыкалық өнер көрсету.
3.3. ІІІ кезең – «Тұңғыш Президенттің өмірі мен еңбек жолының
мысалында үйде, мектепте және басқа да әлеуметтік институттарда
көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру» тақырыбындағы хабарламалық
интернет-парақтың тұсаукесері.
4. Марапаттау тәртібі
4.1. Жеңімпаздар және олардың жетекшілері «Тұңғыш Президент және
менің Отаным» байқауының барлық кезеңдерінде бағалы сыйлықтармен және
мақтау қағаздарымен марапатталады.
4.2. Байқаудың барысы және нәтижесі облыстық және республикалық
БАҚ-да кеңінен жария етіледі.
5. Ұйымдастыру комитеті және байқау комиссиясы
5.1. Байқауды дайындау және өткізу үшін құрамын Тұңғыш Президенттің
Тарихи-мәдени Орталығының әкімдігі бекіткен ұйымдастыру комиссиясы
құрылады.
5.2. Ұйымдастыру комитеті:
Байқауды өткізудің мақсаты мен тәртібін айтып, түсіндіреді;
159
байқау тапсырмаларын бағалаудың шарттарын белгілейді;
даулы мәселелерді шешеді;
байқаудың құжаттарын жүргізеді.
5.3. Байқауды ұйымдастыру комитетінің шешімдері тізімдегі құрамының
жартысынан көбі дауыс берсе, қабылданған болып есептеледі.
5.4. Байқау комиссиясының құрамы Қарағанды облысының әкімдігімен
келісіліп, қалыптастырылады.
6. Байқауды өткізудің кезеңдері мен мерзімдері
6.1. Байқауды өткізудің келесі кезеңдері мен мерзімдері белгіленеді:
1 КЕЗЕҢ
Іріктеу, 2014 ж. 30 наурызға дейін. Экскурсиялық материалдарды білуді
тестілеу кезеңнің аяқталуы болып саналады.
2 КЕЗЕҢ
2014 ж. 1 мамырға дейін. Бұл кезеңге тестілеуді сәтті өткізген
қатысушылар жіберіледі.
3 КЕЗЕҢ
Қорытындылау, 2014 ж. 15 мамырға дейін. Байқаудың бұл кезеңіне
алдыңғы екі кезеңнің нәтижесінде ең көп ұпай алған үміткерлер қатысады.
7. Өткізу орыны
Тұңғыш Президенттің Тарихи-мәдени Орталығы;
Теміртау қ., Республика даңғылы, 40;
тел: 8 (7213) 91 43 94;
e-mail: [email protected]
ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса «Тұңғыш Президент және менің Отаным»
1. Общие положения
1.1. Учредителем конкурса “Тұңғыш Президент және менің Отаным”
(далее – “Конкурс”) является Историко-культурный центр Первого Президента.
1.2. Участниками конкурса являются учащиеся учебных заведений.
1.3. Тема конкурса: “Тұңғыш Президент және менің Отаным”.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование патриотического воспитания в процессе изучения
экспозиционных
материалов
Историко-культурного
центра
Первого
Президента.
Раскрытие пути становления Независимости Казахстана и гиганта
тяжелой индустрии - Казахстанской Магнитки через призму биографии Первого
Президента страны Назарбаева Н.А.
Наглядная демонстрация патриотизма, любви к Родине и любимому делу,
на примере Первого Президента страны Н.А. Назарбаева.
Заинтересовать и привлечь внимание учащихся к истории Республики
Казахстан. Популяризация деятельности центра.
2.2. Задачи конкурса:
Определение победителей среди знатоков истории Казахстана и
биографии Первого Президента.
160
Проведение экскурсий по экспозиционным залам Центра.
Награждение победителей грамотами и ценными призами.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. I этап - Прохождение экскурсий в экспозиционных залах Историкокультурного центра Первого Президента, тестирование.
3.2. II этап - Творческий конкурс: художественный, поэтический,
музыкальный.
3.3. III этап - Презентация информационной интернет страницы на тему:
“Формирование лидерских качеств в семье, школе и других социальных
институтах на примере жизни и деятельности Первого Президента”.
4. Порядок награждения
4.1. Победителей и их руководителей на всех этапах конкурса “Тұңғыш
Президент және менің Отаным” награждают грамотами и ценными призами.
4.2. Ход и итоги конкурса будут широко освещаться в СМИ области и
Республики.
5. Оргкомитет и конкурсная комиссия
5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, состав
которого утверждается администрацией “Историко-культурного центра Первого
Президента”.
5.2. Оргкомитет:
разъясняет задачи и порядок проведения Конкурса;
устанавливает критерии оценивания конкурсных заданий;
решает спорные вопросы;
ведет документацию конкурса.
5.3. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него
проголосовало более половины списочного состава.
5.4. Состав конкурсной комиссии формируется в согласовании с акиматом
Карагандинской области.
6. Этапы и сроки проведения конкурса
6.1. Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения Конкурса:
1. ЭТАП
Отборочный, до 30 марта 2014 г. Завершением этапа является
тестирование на знание экскурсионного материала.
2 ЭТАП
До 1 мая 2014 г. К данному этапу допускаются участники, успешно
прошедшие тестирование.
3 ЭТАП
Заключительный, до 15 мая 2014 г. В данном этапе конкурса участвуют
кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам двух
предыдущих этапов.
7. Место проведения
Историко-культурный центр Первого Президента;
г.Темиртау, проспект Республики, 40;
тел: 8 (7213) 91 43 94;
e-mail: [email protected]
161
Бастауыш сынып оқушыларына арналған «Атамекен»
облыстық зияткерлік – танымдық ойынының
ережесі
1. Жалпы ережелер
1. Осы ережелер қазақ тілінен 1-4 сынып оқушыларына
араналған
зияткерлік-танымдық ойынының (бұдан әрі – ойын) өткізу тәртібін,
мақсаттарын, талаптарын анықтайды.
2. Аталған ойын жалпыға мәлім зияткерлік ойындардың ережелері
негізінде өткізіледі.
3. Осы ойынның ұйымдастырушысы «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми
- практикалық орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
(бұдан әрі – «Қостанай дарыны» ӨҒПО) болып болып табылады.
4. Ойын бір мезгілде бірыңғай тапсырмалар бойынша өтеді.
5. Ойынның өткізу уақытын «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығы бекітеді.
2. Ойынның мақсаттары мен талаптары
6. Ойынның мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының негізгі пәндерді
оқуда танымдық белсенділігін арттыру және ынтасын көтеру; қабілетті
балаларды анықтау және оларға одан әрі қолдау көрсету.
7. Талаптары: оқушылардың математика, қазақ және орыс тілдері,
дүниетану пәндері бойынша білімдерін тереңдету; оқушылардың зияткерлік
ойындарға қызығушылығын арттыру.
3. Ойынның ұйымдастырылуы
8. «Қостанай дарыны» ӨҒПО бұйрығы негізінде ойынды дайындау және
өткізу үшін облыстық ұйымдастыру комитеті бекітіледі.
9. Ұйымдастыру комитеті:
 жалпы барлық ойын өткізу кезеңдерін анықтайды;
 тікелей басшылықты жүзеге асырады;
 ойын қорытындысын сараптайды және талдайды;
 ойынның
тақырыбын
анықтап,
тапсырмалар
дайындайды;
жұмыстардың бағалау өлшемдерін
анықтайды, ойын басталуына дейін
тапсырмалардың құпиялығы үшін жауап береді;
 жұмыстардың тексеруіне қатысады;
 жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды.
10. Ойынды ұйымдастыру және өткізу үшін мектептік, аудандық/қалалық
үйлестірушілер тағайындалады.
11.Үйлестірушілер білім бөлімінің әдіскерлері, мектеп директорларының
оқу-тәрбиелік немесе ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша орынбасарлары,
мұғалімдер бола алады. Аудандық үйлестірушілер мектеп жарысының
басталуына дейін 10-15 күн бұрын сынып бойынша қатысушылардың санын
әрбір қатысушыға тапсырмаларды әзірлеу үшін «Қостанай дарыны» ӨҒПО
сұраныс жібереді.
12. Үйлестірушінің міндеттері:
- мектепте, ауданда/қалада ойынды ұйымдастыру
- ойынға қатысу сұранысын уақытында жіберу
- үйлестірушілерге арналған ережеде көрсетілген барлық нұсқауларды
162
орындау.
4. Зияткерлік ойынның қатысушылары
13. «Атамекен» зияткерлік - танымдық ойынына Қостанай облысы
мемлекеттік және орыс тілінде оқытатын жалпы білім беретін мектептерінің 1-4
сынып оқушылары қатыса алады.
5. Ойынды өткізу реті
14. Ойынға қатысу үшін аудандық/қалалық үйлестірушілерден өтінім (1
қосымша) қабылданады.
15. Ойынға қатысу ерікті, ақылы.
16. Зияткерлік ойынға қатысу үшін әрбір қатысушыдан 300 (үш жүз)
теңге көлемінде төлем жиналады, жиналған сомадан 10%-ын алып тастап
қалған қаржыны 10 (он) күннен кешіктірмей ұйымдастырушының банкілік
шотына жіберілуі тиіс.
17. Мектеп үйлестірушілері зияткерлік ойынның мектептік турын
өткізеді.
18. Тапсырмалар
үйлестірушілер мен қатысушылардың
көзінше
ашылады.
19. Тапсырмалар математика, қазақ тілі, орыс тілі және дүниетану
пәндерінен ойынның атына сәйкес Отан, Қазақстан тақырыбы бойынша 60
сұрақтан тұрады.
20. Тапсырмалардың орындалу уақыты 120 минут.
21. Уакыт біткеннен соң мектеп үйлестірушісі жауап парақтарын
жинайды, қатысушы туралы мәліметтің дұрыстығын тексереді, конверттерге
салады және аудандық үйлестірушіге тапсырады.
22. Қала/аудандық үйлестіруші өзі жауапты қала/аудан бойынша жауап
парақтарын жинақтап, қатысушылар тізімімен бірге «Қостанай дарыны» ӨҒПО
жібереді.
23. Ұйымдастыру комитеті жауап парақтарын тексеріп, қатысушы
деңгейін анықтайды.
24. Ойын соңында ұйымдастыру комитеті жүлдегерлерді анықтайды.
6. Жеңімпаздарды марапаттау
25. Зияткерлік ойынның жүлдегерлері дипломдармен, сыйлықтармен
марапатталады. Барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі.
7. Зияткерлік ойынның қаржыландыруы
26. Аудан немесе қала үйлестурушісі ұйымдастырушының банк шотына
берілген сұраныс бойынша ойынға қатысу жарнасын аударуы қажет. Ойынға
қатысу құны - 300 теңге (бұл соманың 10 %-ы
мектеп, аймақ
үйлестірушілеріне).
27. Түскен каржы ойынды ұйымдастыру және өткізіу: тапсырмаларды
көшіру, сертификаттар, дипломдар мен жауап парақтарын дайындау,сыйлықтар
сатып алу және тапсырмаларды дайындаушылар мен тексерушілер жұмысы
үшін жұмсалады.
163
қосымша №1
«Атамекен» зияткерлік – танымдық ойынына
қатысу үшін сандық сұраныс
№ Аудан,
қала
Мектеп Барлық
саны
қатысуш
ы
1
1
2
2
3
3
4
4
кл.- кл.- кл.- кл.- кл.- кл.- кл.- кл.қаз. орыс қаз. орыс каз. оры қаз. орыс
с
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной интеллектуально-познавательной игре
для младших школьников «Атамекен»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
интеллектуально-познавательной игры
«Атамекен» (далее – игра) для
учащихся начальных классов общеобразовательных школ.
2. Игра проводится на основе правил общеизвестных интеллектуальных
игр.
3. Организатором игры выступает коммунальное государственное
казенное предприятие «Региональный научно-практический центр «Қостанай
дарыны» (далее – РНПЦ «Қостанай дарыны»).
4. Игра проводится в единые сроки по единым заданиям.
5. Сроки проведения игры утверждаются РНПЦ «Қостанай дарыны».
2. Цели и задачи игры
6. Цель игры: развитие познавательной активности и повышение интереса
детей младшего школьного возраста к основным предметам; выявление
способных детей и дальнейшая их поддержка.
7. Задачи: углубление знаний школьников по математике, казахскому
языку, русскому языку, познанию мира; популяризация интеллектуальных игр
среди школьников.
3. Организация игры
8. Для координации и осуществления организационной работы по
подготовке и проведению игры приказом РНПЦ «Қостанай дарыны»
утверждается областной оргкомитет.
9. Оргкомитет:
 определяет общий порядок проведения игры на всех ее этапах;
 осуществляет непосредственное руководство;
 анализирует и обобщает итоги;
 разрабатывает содержание заданий; определяет критерий оценки работ,
отвечает за конфедициальность заданий до начала игры;
 участвует в проверке работ;
 определяет победителей и призеров.
164
10. Для организации игры назначаются школьные, районные/городские
координаторы.
11. Координаторами могут быть методисты отделов образования,
заместители директоров школ по учебно-воспитательной или научнометодической работе, учителя. За 10-15 дней до проведения школьного тура
районные координаторы направляют заявки в РНПЦ «Қостанай дарыны» с
указанием количества участников по каждому классу для подготовки заданий на
каждого участника.
12. Координатор обязан:
 организовать интеллектуальную игру в школе, районе/городе
 своевременно составить заявку на участие в конкурсе
 соблюдать выполнение всех указаний, изложенных в Инструкции для
координаторов
4. Участники интеллектуальной игры
13. В данной игре могут принимать участие учащиеся 1-4 классов с
государственным и русским языками обучения организаций образования
Костанайской области.
5. Порядок проведения игры
14.Заявки на участие учащихся в интеллектуально-познавательной игре
по своему региону подают районные, городские координаторы в РНПЦ
«Қостанай дарыны».
15.Участие в игре добровольное, платное.
16. Оплата производится на банковский счет организатора не позднее, чем
за 10 (десять) банковских дней до начала интеллектуальной игры, в размере
300 (триста) тенге на каждого участника за исключением 10 % от данной
суммы.
17. Школьные координаторы проводят школьный тур интеллектуальной
игры.
18. Пакет с заданиями вскрывается в присутствии координатора и
участников.
19. Задания состоят из 60 вопросов по математике, казахскому языку,
русскому языку и познанию мира согласно названию игры о Казахстане, о
Родине.
20. На выполнение заданий отводится 120 минут.
21. По истечении отведенного времени школьный координатор собирает
бланки ответов, проверяет правильность заполнения данных участника,
опечатывает их в конверт и сдает районному координатору.
22. Районный координатор, в свою очередь, собрав все конверты с
указанием наименования школы, района/города, отправлет их в РНПЦ
«Қостанай дарыны».
23. Оргкомитет производит проверку листов ответов и определяет рейтинг
участника.
24. По окончании игры оргкомитет определяет призеров.
6. Награждение победителей
25. Победители интеллектуальной игры будут награждены дипломами,
призами. Всем участникам будут выданы сертификаты.
165
7. Финансирование интеллектуальной игры
26. На банковский счет организатора координатор города/района
перечисляет взносы участников за игру согласно поданной заявке. Стоимость
участия в игре – 300 тенге (из них 10% остается у координаторов школ,
регионов).
27. Поступленные на счет средства расходуются на организацию и
проведение игры: разработку, копирование заданий, подготовку заданий,
организацию проверки работ, изготовление сертификатов, бланков ответов,
дипломов и приобретение призов.
Приложение №1
Заявка
на участие в интеллектуально-познавательной игре «Атамекен»
№ Район,
город
Количест
во школ
Всего
участнико
в
1
1
кл.- кл.каз. рус.
2
2
3
3
4
4
кл.- кл.- кл.- кл.- кл.- кл.каз. рус. каз. рус. каз. рус.
«Қазақстан – жаңа әлемде»
республикалық балалар сурет конкурсын өткізу ережесі
1. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Дарын»
республикалық ғылыми-практикалық орталығы «Қазақстан – жаңа әлемде»
атты республикалық балалар сурет конкурсын өткізеді.
2. Осы ереже Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы,
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес құрастырылған.
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері
3. Конкурстың негізгі мақсаты:
- сурет өнеріндегі дарынды балаларды анықтау және әрбір оқушының
жеке қабілетін дамыту.
4. Конкурстың міндеттері:
- балалардың жеке шығармашылық және көркемдік қабілеттерін
жетілдіру;
- туған елдің салт-дәстүрі мен мәдениетін құрметтеуге баулу;
- отансүйгіштікке тәрбиелеу.
3. Конкурсқа қатысушылар
5. Конкурсқа бейнелеу өнерінде ерекше шеберлігімен танылған Астана,
Алматы қалаларының және облыстық конкурстар мен байқаулардың
жеңімпаздары 6-17 жас аралығындағы мектеп оқушылары қатыса алады.
4. Конкурсты өткізу тәртібі және шарттары
6. Конкурс 3 кезеңде өткізіледі:
1 кезең – облыстық – 10 мамырға дейін;
166
2 кезең – іріктеу – 18 маырға дейін;
3 кезең – (республикалық) -1 маусымда.
7. Конкурс төмендегідей бағыттарда өткізіледі:
кескіндеме;
мүсін өнері;
қолданбалы көркем өнер.
Жұмыс тақырыптары: «Тәуелсіз ел армандары», «Дәстүріңнен айналайын,
қазағым!», «Қазақстан – 2030», «Табиғат тамашалары».
8. Жұмыстың орындалу техникасы мен безендірілуі: пейзаж, натюрморт,
керамика, тоқымашылық т.б.
9. Осыған дейін республикалық конкурстарға ұсынылып жарияланған
жұмыстар конкурсқа қабылданбайды.
10. Конкурсқа қатысу туралы сұранысты «Дарын» республикалық
ғылыми-практикалық орталығына ағымдағы жылдың 20 мамырына дейін
тапсырады.
5. Жұмыстарды безендіру талаптары
11. Жұмыстар көлемі 42х33, 58х46, 68х55 мөлшердегі рамалар
форматында қабылданады.
12. Іріктеу кезеңіне әрбір облыстан, Астана және Алматы қалаларынан,
Назарбаев Зияткерлік мектептерінен ең үздік деп табылған 3 жұмыс жіберіледі.
13. Жұмыстар талапқа сай дайындалып, келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс:
орындаушының аты-жөні, білім беру ұйымы, жас мөлшері, оқып жүрген
мектебі, сыныбы және мекенжайы.
6. Конкурс жұмыстарын бағалау және марапаттау
14. Оқушылардың ұсынған жұмыстарын ұйымдастыру комитетінің ҚР
суретшілер одағының мүшелерінен құрылған қазылар алқасы бағалайды.
15. Қазылар алқасының мүшелері жұмыстарды төмендегі өлшемдермен
10 ұпайлық жүйе бойынша бағалайды:
- композиция;
- бояуы;
- тақырыпқа сәйкестігі;
- жұмыстың безендірілуі.
16. Конкурс жүлдегерлері «Дарын» РҒПО-ның дипломдарымен
марапатталады.
17. Таңдаулы жұмыстар Астана қаласының бірқатар мәдени
орталықтарына қойылады.
Правила
проведения Республиканского конкурса детского рисунка
«Қазақстан – жаңа әлемде»
1.Общие положения
1. Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства
образования и науки РК проводит республиканский конкурс детского рисунка
«Қазақстан – жаңа әлемде» (далее - Конкурс).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики
Казахстан «Об образовании», Государственной программой развития
167
образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
2. Цель и задачи Конкурса
3. Основной целью Конкурса является:
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и
дальнейшее развитие индивидуальных способностей каждого учащегося.
4. Задачи конкурса:
- развитие художественных и творческих способностей одаренных
школьников;
- привитие любви и уважение к культуре и традициям народов
Казахстана;
- формирование чувства патриотизма подрастающего поколения.
3. Участники Конкурса
5. В Конкурсе могут принять участие дети школьного возраста от 6 до 17
лет, проявившие особые способности в изобразительном искусстве, призеры
областных конкурсов и смотров.
4. Условия и порядок Конкурса
6. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – областной до 10 мая;
2 этап –отборочный до 18 мая;
3 этап - заключительный (республиканский) 1 июня.
7. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) живопись;
2) скульптура;
3) декоративно-прикладное искусство.
Предлагаемые темы: «Тәуелсіз ел армандары», «Дәстүріңнен
айналайын, қазағым!», «Қазақстан – 2030», «Табиғат тамашалары».
8. Техника исполнения работы: пейзаж, натюрморт, керамика, вязание,
малая пластика и т.п.
9. Работы, ранее выставленные на республиканских конкурсах или
выставках, не принимаются.
10. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в Оргкомитет
Конкурса до 15 мая текущего года.
5. Требования к оформлению работ
11. Работа должна быть выполнена на формате для рамы размером 42х33,
58х46, 68х55.
12. От каждой Назарбаев Интеллектуальной школы, области и городов
Астаны, Алматы на отборочный тур предоставляется в каждой номинации по
три лучшие работы.
13. Работы должны быть эстетично оформлены и содержать следующие
данные: Ф.И.О., название работы, наименование учебного учреждения,
возраст, школа, класс и домашний адрес.
6. Работа жюри и награждение
14. Для оценивания представленных работ учащихся оргкомитетом
формируется жюри из состава ведущих представителей Союза художников РК.
15. Члены жюри выставляют оценки по 10-балльной системе по
следующим критериям:
- композиция;
168
- колорит;
- соответствие тематике Конкурса;
- оформление работы.
16. Призеры Конкурса награждаются дипломами РНПЦ «Дарын».
17. Лучшие работы выставляются в одном из культурных центров
г.Астаны.
Қазақстанда 6 сынып оқушылары арасында
«Жанды классика» жас мәнерлеп оқушылар
Халықаралық байқауын өткізудің
ережесі
1. Жалпы ережелер
1. Осы Ереже білім беру мекемелерінің 6 сынып оқушылары арасында
«Жанды классика» жас мәнерлеп оқушылар халықаралық байқауынының (әрі
қарай Байқау) маңызы мен міндеттерін, ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз
етілуін,өткізудің тәртібі мен қаржыландырылуын және жеңімпаздар мен
сыйлық иегерлерін анықтайды,.
2. «Жанды классика» жас мәнерлеп оқушылар халықаралық байқауы –
орыс және әлемдік классиканың прозалы шығармаларынан үзінділерді
дауыстап мәнерлеп оқудан (декламенация) жарыс.
3. Байқаудың ұйымдастырушысы Ресей Федерациясының баспа және
бұқаралық байланыс Федералды агенттігі болып табылады.
4. Байқау жыл сайын ҚР Білім және ғылым министрлігімен, ҚР Мәдениет
және ақпарат министрлігінің бақылауымен өткізіледі.
5. Байқаудың басты мақсаты мен міндеттері мәнерлеп оқуды балалар
арасында насихаттау, балалардың ой өрісін кеңейту, балалардың баспа
ақпараттарын адекватты қабылдау дағдыларын дамыту, отбасылық оқу
дәстүрлерін қайта өркендету, кітапханаларға қоғамның қызығушылығын,
халықтың сауаттылық деңгейін арттыру, талантты балаларды анықтау және
қолдау, балалар мен жасөспірімдердің қазіргі әдебиетке қызығушылықтарын
арттыру.
2. Байқауды ұйымдастыру және өткізудің тәртібі
6. Байқауға Қазақстан Республикасының жалпы білім беру мектептерінің
лицейлерінің және гимназияларының алтыншы сынып оқушылары қатыса
алады.
7. Байқауды ұйымдастыру және өткізу бойынша нұсқаулықты ҚР Білім
және ғылым министрлігі және ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің
өкілдерінен, мектептердің орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдерінен,
ЖОО-ның мұғалімдерінен, жазушылардан, кітапханашылардан, ғалымдардан,
мәдениет және өнер қайраткерлерінен, қоғам қайраткерлерінен құрылған
Қазылар алқасы мен Ұйымдастыру комитеті әзірлей алады.
8. Байқауды облыстарда, Астана және Алматы қалаларында ұйымдастыру
мен өткізу бойынша нұсқаулықты Облыстық ұйымдастыру комитеттері мен
білім, ғылым және мәдениет органдарының өкілдерінен, мектептердің орыс тілі
мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдерінен, жазушылардан, кітапханашылардан,
мәдениет және өнер қайраткерлерінен, қоғам қайраткерлерінен құрылған
169
Облыстық Қазылар алқасы (Қалалық ұйымдастыру комитеттері және Астана
мен Алматы қ.қ. қазылар алқасы) әзірлей алады.
9. Байқау 3 турдан тұрады:
1) облыстық тур, сонымен бірге Алматы және Астана қ.қ. - 23 сәуір
(Дүниежүзілік кітап пен авторлық құқық күнінде), өткізу орны — кітапханалар,
кітап дүкендері, мәдениет орталықтары;
2) іріктеу – республикалық, мамырдың бірінші онкүндігінде Алматы
қаласында ҚР Ұлттық кітапханасында өткізіледі;
3) қорытынды – Байқаудың халықаралық финалы, 1 маусымда, Балаларды
Халықаралық қорғау күнінде Мәскеу қаласында өткізіледі.
10. Байқаудың ережесі бұзылса Ұйымдастыру комитетінің/облыстық
ұйымдастыру комитеттерінің шешімімен (қатысушылар/қатысушы топ)
Байқауға қатыстырылмауы мүмкін.
11. Байқау барысында орыс және әлемдік классиканың (әдебиеттен
мектеп бағдарламасына кірмеген) кез келген шығармаларынан үзіндіні жатқа
айтуға немесе баспа мәтінін пайдалану арқылы дауыстап мәнерлеп оқуға
болады. Мәнерлеп оқуға әр қатысушы 5 минут уақыт. Мәнерлеп оқу барысында
музыкалар, декорациялар, костюмдер пайдаланылуы мүмкін. Қатысушы өзінің
жазба дауысын қолдануға құқық берілмейді. Байқаудың әр қатысушысы
мәнерлеп оқуын жеке орындайды және жарыс барысында басқа кісінің көмегін
қолдана алмайды.
12. Байқауға қатысу үшін мектеп директоры өзінің қарасты аудан және
қала білім басқармаларына өтінім беруі керек.
13. Байқаудың қорытынды турына тіркелу және рұқсат алу облыстық,
Астана, Алматы қалаларының білім басқармаларының, Республикалық білім
беру мекемелерінің, білім берудің автономды мекемелері «Назарбаев зияткерлік
мектептерінің» ағымдағы жылдың 20 сәуіріне дейін ұйымдастыру комитетіне
жазбаша өтінім жіберу негізінде жүргізіледі. Өтінімде оқушының толық атыжөнін, мектептің толық атауын, аймағын, шығарманың аты мен авторын,
сонымен бірге жетекшінің толық аты-жөні мен телефон номерін көрсету керек.
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Астана қаласы,Жеңіс даңғылы
16/1, тел. 8-7172 - 445-348, тел/факс 87172- 445-352, e-mail [email protected]
14. Облыстық, астана, Алматы қалаларының білім басқармалары,
Республикалық білім беру мекемелерінің, білім берудің автономды мекемелері
«Назарбаев зияткерлік мектептері» Байқауды ұйымдастыру комитетіне
Байқаудың І, ІІ кезеңдердің қорытындысы бойынша хаттамалар мен есебі
тапсырады.
15. Байқаудың іріктеу турына қатысушылардың қорытынды тізімі
«Дарын» РҒПО-ның сайтында шығарылады: www.daryn.kz
3. Қазылар жұмысы
16. Мәнерлеп оқудың барысы келесі көрсеткіштермен бағаланады:
 Шығарма мәтінін таңдау;
 Сауатты сөйлей білу;
 орындау артистизмі;
 мәтіннің көріністік жүйесіне және мағыналық құрылымына ене білу
тереңдігі.
170
17. Қатысушының шығарманың үзіндісін орындауды бағалау 10 баллдық
шәкілімен жүргізіледі.
4. Марапаттау
18. Байқаудың әр қатысушысы қатысқандығы туралы сертификат алады.
19. Байқаудың мектепішілік турының жеңімпазы мен сыйлық иегері
атағына ең жоғары ұпай жинаған 2 қатысушы иеленеді. Мектепішілік турдың
жеңімпаздары мен сыйлық иегерлері Байқаудың аудандық турының
қатысушылары болып есептеледі.
20. Байқаудың аудандық турының жеңімпазы мен сыйлық иегері атағына
ең жоғары ұпай жинаған 2 қатысушы иеленеді. Аудандық турдың
жеңімпаздары Байқаудың облыстық, сонымен бірге Астана, Алматы қалалық
турының қатысушылары болып есептеледі.
21. Облыстық (Астана және Алматы қ.қ.) турдың жеңімпаздары мен
сыйлық иегерлері атағына ең жоғары ұпай жинаған 2 қатысушы иеленеді.
Байқаудың облыстық турының жеңімпазы мен сыйлық иегері республикалық
турдың қатысушылары болып есептеледі.
22. Республикалық турда ең жоғары ұпай жинаған жеңімпаздары мен
сыйлық иегерлері Білім және ғылым министрлігінің және Мәдениет және
ақпарат министрліктерінің І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен, грамоталармен
және құнды сыйлықтармен марапатталады. Республикалық турдың
жеңімпаздары мен сыйлық иегерлерінің арасынан Мәскеу қаласында өткізілетін
Байқаудың халықаралық финалына қатысуға 5 адамнан тұратын Қазақстанның
командасы құрылады.
23. Халықаралық финалдың жеңімпаздары мен сыйлық иегерлері
Байқаудың медальдарымен және «Орленок» балалар жазғы лагеріне туристтік
жолдамамен марапатталады.
5.Қаржыландыру
24. Республикалық турға Іссапар шығындары (екі жақтың жол
ақысы,жатақ орын және тамақ) жіберуші жақтан төленеді.
25. Мәскеу қаласында өтетін байқаудың қорытынды турына
республикалық турдың жеңімпаздары мен сыйлық иегерлері шақырушы
жақтың есебінен жіберіледі.
Положение
о проведении Международного конкурса
юных чтецов«Живая классика»в Казахстане
среди учащихся 6 классов
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, организационнометодическое обеспечение, порядок проведения и финансирования, участия и
определения победителей и призеров международного конкурсаюных чтецов
«Живая классика» среди учащихся 6 классов учреждений образования (далее Конкурс).
171
2. Международный
конкурс юных чтецов «Живая классика» соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламация) отрывков
из прозаических произведений русской и мировой классики.
3. Организатором Конкурса является Федеральное агентство по печатии
массовым коммуникациям Российской Федерации.
4. Конкурс проводится ежегодно под патронатом Министерства
образования и науки Республики Казахстан, Министерства культуры и
информации Республики Казахстан.
5. Основными целью и задачами Конкурса является пропаганда чтения
среди детей, расширение читательского кругозора детей, развитие у детей
навыков адекватного восприятия печатной информации, возрождение традиций
семейного чтения, повышение общественного интереса к библиотекам,
повышение уровня грамотности населения, выявление
и поддержка
талантливых детей, повышение интереса к современной литературе у детей
и юношества.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
6. Участниками Конкурса могут быть учащиеся шестых классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий Республики Казахстан.
7. Руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее — Оргкомитет) и Жюри, формируемые
из представителей Министерства образования и науки РК, Министерства
культуры и информации, учителей русского языкаи литературы школ,
преподавателей вузов, писателей, библиотекарей, ученых, деятелей культуры
и искусства, общественных деятелей.
8. Руководство по организации и проведению Конкурса в областях,
городах Астана и Алматы осуществляют Областные организационные
комитеты и Областные жюри (Городские оргкомитеты и жюри гг. Астана и
Алматы), формируемые из представителей органов образования, науки
и культуры, учителей русского языка и литературы школ, писателей,
библиотекарей, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей.
9. Конкурс проводится в 3 тура:
1) областной тур, а также в гг. Астана и Алматы - 23 апреля
(во Всемирный день книги и авторского права),
место проведения —
библиотеки, книжные магазины, культурные центры;
2) отборочный – республиканский, проводится в Национальной
библиотеке Республики Казахстан в первой декаде мая в г. Алматы;
3) заключительный - Международный финал Конкурса, проводится
1 июня, в Международный день защиты детей в г. Москве.
10. При нарушении Положения Конкурса решением Оргкомитета /
областных организационных комитетов (участникам / группе участников)
может быть отказано в участии в Конкурсе.
11. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки
из любых произведений русской и мировой классики (которые не входят
в школьную программу по литературе), декламируемые по памяти либо
с использованием печатного текста. Длительность выступления каждого
участника — до 5 минут. Во время выступления могут быть использованы
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права
172
использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает
самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других
лиц.
12. Для участия в Конкурсе директор школы должен подать заявку в
соответствующие районные и городские управления образования.
13. Регистрация и допуск на заключительный тур Конкурса
осуществляется на основании письменной заявки областных, городов Астаны,
Алматы управлений образования, Республиканских организаций образования,
Автономных организаций образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»в
оргкомитет до 20 апреля текущего учебного год. В заявке необходимо указать
фамилия, имя учащегося, полное наименование школы, регион, название и
автора произведения, а также данные и контактный телефон сопровождающего
лица.
Адрес оргкомитета: г. Астана, проспект Победы 16/1, тел. 8-7172 - 445348, тел/факс 87172- 445-352, [email protected]
14. Областные, городов Астаны, Алматы управления образования,
Республиканские организации образования, Автономные организации
образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»представляют в оргкомитет
Конкурса протоколы и отчеты по итогам I,II этапов Конкурса.
15. Окончательный список участников отборочного тура
Конкурса
размещается на официальном сайте РНПЦ «Дарын»: www.daryn.kz
3. Работа жюри
16. Выступления оцениваются по следующим параметрам:
 выбор текста произведения;
 грамотная речь;
 артистизм исполнения;
 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста.
17. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
4. Награждение
18. Каждый участник Конкурса получает сертификат об участии.
19. Победителями и призерами школьного тура Конкурса считаются
2 участника, набравших наибольшее количество баллов. Победители
школьного тура становятся участниками районного тура Конкурса.
20. Победителями и призерами районного тура конкурса считаются
2 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Победители районного
тура становятся участниками областного тура конкурса, а также городов
Астана и Алматы.
21. Победителями и призеры областного (гг. Астана и Алматы) тура
конкурса считаются 2 участника, набравшие наибольшее количество баллов.
Победители и призеры областного тура конкурса становятся участниками
республиканского тура.
22. Победителями и призерами республиканского тура, набравшие
наибольшее количество баллов,
награждаются дипломами I,II,IIIстепени
Министерства образования и науки, Министерства культуры и информации РК,
грамотами и ценными призами. Из числа победителей и призеров
173
республиканского тура формируется команда Казахстана из 5 человек для
участия в международном финале конкурса в г. Москве.
23. Победители и призеры Международного финала награждаются
медалями Конкурса и туристическими путевками в детский летний лагерь
«Орленок».
5.Финансирование
24. Командировочные расходы (проезд в оба конца, проживание,
питание) участников на республиканский тур конкурса и их руководителей
несет направляющая сторона.
25. На заключительный тур Конкурса
победители и призеры
республиканского тура направляются в г.Москву за счет приглашающей
стороны.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған
«Тәуелсіз Қазақстанға балалардың көзімен қарағанда»
балалар шығармашылық жұмыстары
(шығарма, суреттер, очерктер) конкурсын өткізуі туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
Біздің еліміздің жан-жақты дамуы көптеген ұлттар өкілдерінің
тұрақтылығы және бейбітшілік тіршілік етуімен байланысты. Тәуелсіздік алған
жылдар ішінде біздің жас мемлекетіміз әлеуметтік және экономикалық даму
барысында әр түрлі салаларда көптеген нәтижелерге жетті. Қазақстандық
отансүйгіштік қасиетті тәрбиелеу, туған мемлекеттің тарихын, мәдениетін
құрметтеу Қазақстандағы жалпы білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі болып
табылады.
«Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігік күніне арналған «Тәуелсіз Қазақстанға балалардың
көзімен қарағанда» атты балалар шығармашылық жұмыстары (шығарма,
суреттер, очерктер) конкурсын өткізеді.
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері
1. Конкурстың негізгі мақсаты: оқушылардың отансүйгіштік қасиетін
және мәдениетін қалыптастыру, олардың тұлғалық және шығармашылық
мүмкіндігін ашу үшін жағдай жасау болып табылады.
2. Конкурстың міндеттері:
 адамгершілік құндылықтарына үйренген тұлғаны қалыптастыру;
 туған мемлекеттің тарихы, мәдениетін үйренуіне қызығушылығын
дамыту;
 қазақстандық отансүйгіштік қасиетті қалыптастыруға тәрбиелеу;
 Қазақстан
халықтарының
мәдениетіне
және
дәстүрлеріне
сүйіспеншілігін қалыптастыру және оларды құрметтеуге үйрету.
3. Конкурстың ұйымдастыру комитеті
3. Конкурстың ұйымдастыру комитетінің құрамына «Қостанай дарыны»
ғылыми-практикалық орталығының әкімшілік өкілдері мен әдіскерлері кіреді.
Мекен жайы: Қостанай қ., Гашек көш., 1 үй, тел: 8(7142) 391231; факс 8(7142)
174
267709, e-mail:[email protected], [email protected]
4. Конкурсты өткізу тәртібі
4. Конкурс екі кезең бойынша өткізіледі:
1 кезең – аудандық, қалалық – 2013 жылдың 20 қарашасынан 03
желтоқсанға дейін;
2 кезең – облыстық – 2013 жылдың 05-10 желтоқсан аралығында.
5. Конкурстың мазмұны
5. Конкурсқа келесі бағыттар бойынша жұмыстар ұсынылады:
- суреттер;
- шығармалар;
- очерктер.
6. Ұсынылған тақырыптар: «Біз бақытты жастармыз», «Рәміздердің
қабылдануы туралы не білемін», «Мен Президент болсам...», «Туған жерім –
тал бесігім», «Дружба народов – гарантия мира и стабильности», «Символы
независимости», «Если бы я был Президентом ... », «Нет в мире краше родного
края нашего».
6. Конкурсқа қатысушылар
7. Конкурсқа жалпы орта білімдік ұйымдарының 2-8 сыныптар
оқушылары қатысады.
8. Конкурсқа аудан, қаладан әр номинация бойынша екі жұмыстан (1орын алған оқушылардың жұмыстары: 1 жұмыс қазақ тілінде, 1 жұмыс орыс
тілінде, 2 сурет) ұсынылады.
7. Жұмысты безендіру талаптары
9. Шығарма конкурсына қатысушылардың дәптерінің толтырылуы: Т.А.,
сыныбы, мектептің аталуы, ауданы/қаласы, мұғалімнің Т.А.Ә.а.;
10. Суреттер А3, А4 форматындағы қағазда орындалуы қажет (гуашь,
акварель, графикалық материал).
10.1 Суреттер эстетикалық безендірілуі керек және келесі мәліметтер
болуы қажет: оқушының Т.А., жасы, сыныбы, мектептің аталуы, ауданы/қаласы.
11. Очерктер көлемі баспа түрінде 6 беттен аспауы керек.
11.1 Конкурсқа қатысушының жұмысында Т.А., сыныбы, мектептің
аталуы, ауданы/қаласы, мұғалімнің Т.А.Ж.. көрсетілуі қажет.
8. Конкурстың ұйымдастырылуы
12. Аудандық, қалалық кезендеріндегі жеңімпаздарының жұмыстары
келесі мекенжай бойынша «Қостанай дарыны» ӨҒПО ұйымкомитетіне
жіберіледі: Қостанай қ., Я Гашек көш., 1 үй, т: 8 (7142) 391231 (жұмыстарды
электрондық пошта арқылы жіберуге болмайды).
9. Конкурстың қорытындылары
13. Конкурстың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздар мен
жүлдегерлерді анықтайды.
14. Конкурстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері Қостанай облысы
әкімдігінің білім басқармасының мадақтамалары және ақшалай сыйлықтармен
марапатталады.
15. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер туралы ақпарат «Қостанай дарыны»
өңірлік ғылыми-практикалық орталығының сайтына беріледі.
175
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детских творческих работ (сочинений, рисунков,
очерков) «Независимый Казахстан глазами детей»,
посвященного ко Дню Независимости Республики Казахстан
1. Общие положения
Всестороннее развитие нашего государства связано со стабильностью и
мирном сосуществовании представителей многих национальностей. За годы
независимости наше молодое государство достигло многих результатов в
различных сферах, способствующих социальному и экономическому прогрессу.
Воспитание казахстанского патриотизма, бережного отношения к истории,
культуре родного государства являются неотъемлемой частью общей системы
образования в Казахстане.
Региональный научно-практический центр «Қостанай дарыны» проводит
конкурс детских творческих работ (сочинений, рисунков, очерков)
«Независимый Казахстан глазами детей», посвященный Дню Независимости
Республики Казахстан.
2. Цели и задачи конкурса
1.Основной целью конкурса является: формирование патриотизма и
культуры учащихся, создание условий для раскрытия их личностного и
творческого потенциала.
2. Задачи конкурса:
 формировать
личность,
ориентированную
на
гуманитарные,
нравственные ценности;
 развитие интереса к изучению истории, культуры родного государства;
 воспитание казахстанского патриотизма;
 привитие любви и уважения к культуре и традициям народов
Казахстана.
3. Оргкомитет конкурса
3. Оргкомитет конкурса представлен Региональным научно-практическим
центром «Қостанай дарыны», в состав кототого входят представители
администрации и методисты РНПЦ «Костанай дарыны». Адрес: г. Костанай,
ул. Гашека, 1, тел; 8(7142) 391231; 8(7142) 267709 -факс, e-mail:
[email protected], [email protected]
4. Порядок проведения конкурса
4. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – районный, городской – до 2 декабря 2013 года;
2 этап – областной – с 5 до 10 декабря 2013 года.
5. Содержание конкурса
5. На конкурс представляются работы по следующим направлениям:
- рисунки;
- сочинения;
- очерки.
6. Предлагаемые темы: «Біз бақытты жастармыз», «Рәміздердің қабылдануы
туралы не білемін», «Мен Президент болсам...», «Туған жерім – тал бесігім»,
«Дружба народов – гарантия
мира и стабильности», «Символы
176
независимости», «Если бы я был Президентом ... », «Нет в мире краше родного
края нашего».
6. Участники конкурса
7. В конкурсе принимают участие учащиеся 2-8 классов организаций
образования общего среднего образования.
8. В конкурс предоставляются не более двух работ (работы учащихся,
занявших 1-место, 1 работа на казахском языке, 1 – на русском языке, 2
рисунка) по каждой номинации с региона.
7. Требования к оформлению работ
9. Тетрадь участника конкурса сочинений должна быть оформлена с
указанием Ф.И., класса, наименования школы, района/города, Ф.И.О. учителя.
10. Рисунки должны быть выполнены на бумаге в формате А3, А4.
(гуашь, акварель, графический материал).
10.1 Работы должны быть эстетично оформлены и содержать следующие
данные: Ф.И., возраст, класс, наименование школы, район/город.
11. Очерки предоставляются в печатном виде, объемом не более 6 страниц
печатного текста.
11.1 Титульный лист должен быть оформлен с указанием Ф.И. участника,
класса, наименования школы, района/ города, Ф.И.О. учителя.
8. Организация проведения конкурса
12. Работы победителей районного, городского этапов направляются в
оргкомитет РНПЦ «Қостанай дарыны» по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека 1,
т: 8 (7142) 391231 (Работы по электронной почте не отправлять).
9. Подведение итогов конкурса
13. По итогам конкурса жюри определяет победителей и призеров.
14. Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами
управления образования акимата Костанайской области и денежными
премиями.
15. Имена победителей и призеров будут размещены на сайте
Регионального научно-практического центра «Қостанай дарыны».
«ПОНИ» Халықаралық турнирінің жалпы
ережесі.
Зияткерлік ерекшеліктерді, шығармашылық мүмкіндіктерді дамыту және
жан-жақты логикалық мәдениетті қалыптастыру мақсатында, мектепке дейінгі
және бастауыш мектеп жастағы балалар үшін алғашқы рет «Дарын»
республикалық ғылыми-практикалық орталығы «ПОНИ» халықаралық
турнирінің өңірлік ұйымдастыру комитетімен бірлесіп Қазақстанда зияткерлік
турнирді өткізуге жоспарлап отыр.
«ПОНИ» халықаралық турнирі көп деңгейлі.
«ПОНИ – мектепке даярлық» турнирінде мектепке дейінгі ересек
балалар қатысады (5-7 жас). Баланың интеллектуалдық мүмкіндіктерін,
шығармашылық потенциалын ашуға және дербестігі мен тәуелсіздігін әрі қарай
дамыта отырып, құрдастары мен үлкендердің арасында мойындалуға
көмектеседі.
177
 «Білімгер»
- атты бірінші кезеңіне танымдық тапсырмалар кіреді, мұнда
балалар
болмыстың
әртүрлі
салаларындағы
білімдерін
көрсетіп,
қалыптастырылған қарапайым математикалық және логикалық дағдыларын,
байқампаздығын, зейінін, зеректігін ортаға салады.
 «Речецветик» - атты екінші кезеңінде балалар өздерінің ауызша ақылпарасатын және лингвистикалық сезгіштігін көрсете алатын тапсырмалар
жинақталған.
 «Бояуша» - атты үшінші кезеңіне көркем-этетикалық бағыттағы
тапсырмалар кіреді, оларды орындауда бала өзінің шығармашылық қиялдарын,
бейнелеу өнері, оның түрлері мен жанры туралы қиял елестерін ортаға салатын
тапсырмалар кіреді.
«ПОНИ– бірінші сынып оқушысына» турнирінің тапсырмалары сөздік
қорды дамытуға, зейінің тәрбиелеуге, логикалық талдауды және нақты
дәлелдеме беруге дем беріп,
қоршаған ортаның математикалық
заңдылықтарын қалыптасыруға негізделген.
«ПОНИ-бастауыш мектеп» турниріне 2-4 сынып оқушылары
қатысады. Турнирдің негізгі мақсаты –әртүрлі пән салаларында оқушылардың
қабілеттерінің деңгейін анықтауға қолдау көрсету, оқушының әріқарай білім
жолының жеке траекториясын құруда ата-аналарға көмек беру.
Турнир үш пәндік-бағдарлау кезеңдері бойынша өткізіледі.
 Лингвистикалық кезең: «Тіл білімінің әйгілі елі»
 Математикалық кезең: «Пони Пифагорда қонақта»
 Жаратылыстану кезең: «Біз және қоршаған әлем»
Әр кезеңнің тапсырмаларының күрделілігі әртүрлі, бұл қатысушылардың
білім деңгейлері мен шығармашылық қабілеттерін көрсететін икемді бағалау
жүйесін құруға көмектеседі.
«ПОНИ 5-6 сыныптарға» турнирінде оқушы тапсырма бойынша үйде
жұмыс істейді. Ғаламтор қоры мен әдебиетті қолдануға тыйым салынбаған,
керісінше мақұлданған. Топтастырылған тапсырмаларға жауап табу үшін, іздеу
жүйесімен жұмыс істеуге тура келеді. Мұнда сұрақтын жауабын тек
шығармашылық тұрғыдан келген оқушы таба алады (іздеу жүйесінде сұрақ
құрастыру, алынған жауапты саралау және т.с.с.).
Турнирдің негізгі мақсаттары:
 Интеллектуалды тұрғыдан дамуға ниеттендіру;
 Ақпарат іздеу жұмыстарынның эффектілігін тұрақтау;
 Білім алу ошағы ретінде, саралау мен қорытыуды талап ететін
ғаламтор қорын қолдану дағдысын ұйымдастыру;
 Ғылыми –танымал әдебиетті оқуға дағдыландыру.
Турнир екі этаптан тұрады:
І кезең «ПОНИ –жаңа ғылымдар»
Осы кезеңнің басты мақсаты – 5-6 сыныптардан бастап оқытылатын
гуманитарлық және жаратылыстану ғылыми бейінді пәндерді меңгеруге
қызығушылықты уәжделендіру.
Тапсырмалар үш тарау бойынша бөлінген. Бірінші тарау өсімдіктер
биологиясына, кейбір зоология мен анатомияның тақырыптарына арналған.
178
Екінші тарау табиғаттану курсында зерделетін физиканың негіздеріне арналған.
Тапсырмаларда бесінші сыныпқа арналған сұрақтар белгіленбеген. Сол
уақытта, бесінші сыныпқа арналған турнирдің қорытындылары бөлек
номинацияда жүргізіледі.
ІІ кезең «ПОНИ – белгілер әлемінде»
Тапсырмалар математика мен лингвистика бойынша кешенді олимпиада
түрінде дайындалған. Негізгі мақсаты – дәл немесе гуманитарлық ғылымдарға
бір жақты бағдарлауды жеңіп шығуға көмектесу, математикалық және
лингвистикалық ойлаудың терең тұтастығын көрсету.
Турнир үш этаптан тұрады:
І этап – 31 желтоқасан 2013 жыл (тапсырыс 20 желтоқсанға дейін)
ІІ этап – 10 ақпан 2014 жыл (тапсырыс 25 қаңтарға дейін )
ІІІ этап – 19 наурыз 2014 жыл (тапсырыс 01 наурызға дейін )
Қосымша ақпаратты мына сайтта www.urker.goo.kz алуға болады.
Конкурс өз еркі бойынша, ата-аналардың және демеушілердің жарналары
есебі негізінде өткізіледі.
Барлық қатысушыларға
сертификаттар, жеңімпаздарға және
жүлдегерлерге І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдар беріледі.
Қатысушылардың тізімі және жауаптары бар бланктерді EXCEL
форматында нәтижелерді уақтылы тексеру және өндеуді жүргізу үшін
«Қостанай дарыны» ӨҒПО кесте бойынша ұсыну қажет.
Бір кезеңге әр қатысушыдан ұйымдастыру жарнасы 500 теңге құрайды.
Ақшаны аударуда барлық шығындар жіберуші жақтың есебінен төленеді.
Мәлімдемені толтыру нұсқасы (Турнир этаптарын,аталуын белгілеу):
Мекемеде Турнирді Тапсырмалар
Мекеменің
Мекеме
ұйымдастырушының саны
Мекеме адресі,телефоны, директорының
(үйлестіруші) атыаты
электрондық
(толық)
атыжөні
(толық), Қаз. Орыс.
адресі
жөні
байл.телефоны
Турнирде бір этап бойынша әрбір қатысушы үшін төлем ақы 500 теңгені
құрайды. Ұйымдастырушылық төлемдер мына жолдар арқылы төленеді: банк
немесе пошта бөлімшелерінде ақшасыз мына деректемелер арқылы төленеді:
ҮРКЕР ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ КЛУБЫ ҚҚ
БИН 111140007441
Ақша бірлігі: Ұлттық бірлікте/Innationalcurrency: KZ
Шот номері: KZ794322203398C00657
Банк деректемелері: Астана қ., Филиал ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан)
Код:432
БИК: VTBAKZKZ
БИН: 100941016837
Төлем бойынша тағайындау: ПОНИ үшін ұйымдастырушылық жарна.
Қосымша ақпаратты мына сайтта www.urker.goo.kz алуға болады
179
Положение Международного интеллектуального турнира
«ПОНИ»
В целях выявления интеллектуальных особенностей, развития
творческого потенциала и формирования всесторонней логической культуры
для детей дошкольного и младшего школьного возраста Республиканский
научно-практический центр «Дарын» впервые совместно с региональным
оргкомитетом международного турнира «ПОНИ» (Пойми! Открой! Найди!
Исследуй!) планирует провести интеллектуальный турнир в Казахстане.
Международный турнир «ПОНИ» многоуровневый.
В турнире «ПОНИ – готовься к школе!» участвуют дети старшего
дошкольного возраста (5-7 лет). Участие в турнире раскрывает
интеллектуальные особенности и творческий потенциал ребёнка, развивает в
нем независимость и самостоятельность, позволяет получить признание
взрослых и сверстников.
Турнир состоит из трёх этапов:
 Первый этап «Знайка»включает в себя серию заданий познавательного
характерика, в которых дети показывают свою осведомлённость в разных
областях действительности, сформированность элементарных математических
и логических навыков, наблюдательности, внимание и смекалку.
 Второй этап «Речецветик»содержит серию заданий, при решении
которых дети могут проявить вербальный интеллект и лингвистическую
интуицию.
 Третий этап «Палитра»включает в себя серию заданий художественноэстетической направленности, при решении которых ребёнок может проявить
творческое воображение, представления об изобразительном искусстве, его
видах и жанрах.
«ПОНИ – первокласснику»
Задания турнира направлены на развитие словарного запаса, воспитание
наблюдательности, стимулирование способности к логическому анализу и
убедительной аргументации, формирование понимания математических
закономерностей окружающего мира.
Турнир проходит в три этапа. Тематически этапы не выделены, но
уровень сложности заданий возрастает от этапа к этапу в соответствии с
развитием учебных навыков первоклассника.
«ПОНИ – начальная школа»
В турнире принимают участие школьники 2-4 классов.
Основная цель турнира – содействие выявлению уровня способностей
учащихся в различных предметных областях, помощь родителям в
выстраивании индивидуальной траектории дальнейшего образовательного пути
школьника.
Турнир проходит в три предметно ориентированных этапа:
 Лингвистический этап: «Великая страна Языкознания»;
 Математический этап: «Пони в гостях у Пифагора»;
 Естественнонаучный этап: «Мы и окружающий мир».
180
Задания внутри каждого этапа имеют различный уровень сложности, что
позволяет создать гибкую систему оценок, отражающую уровень знаний и
творческих способностей участников.
«ПОНИ для 5-6 классов»
Особенности выполнения заданий.
Школьники работают над заданием дома. Использование литературы и
Интернет-ресурсов не только не запрещено, но даже приветствуется. При этом
задания составлены так, что найти готовый ответ на вопрос с помощью
поисковой системы можно только при творческом подходе к процедуре поиска
(грамотная постановка поискового запроса, анализ полученного ответа и т.д.).
Основные цели турнира:
 развитие потребности в интеллектуально насыщенном досуге;
 формирование навыков эффективного информационного поиска;
 формирование отношения к сети Интернет, как к источнику знаний,
требующих осмысления и анализа;
 стимулирование привычки к чтению научно-популярной литературы.
Турнир состоит из двух этапов:
І этап «ПОНИ – новые науки»
Главная задача данного этапа – стимулирование интереса к освоению
предметов гуманитарного и естественнонаучного профиля, изучение которых
начинается в 5-6 классах.
Задания распределены по трем разделам. Первый раздел посвящен
биологии растений, некоторым вопросам анатомии и зоологии. Второй раздел
посвящен основам физики, изучение которых происходит в курсе
природоведения. В задании не выделяются вопросы для пятого класса. В то же
время, итоги турнира для пятиклассников будут подводиться в отдельной
номинации.
ІІ этап «ПОНИ – в мире знаков»
Задание подготовлено в жанре комплексной олимпиады по математике и
лингвистике. Главная цель – помочь школьнику в преодолении односторонней
ориентации на точные или гуманитарные науки, продемонстрировать глубокую
общность математического и лингвистического мышления.
Турнир проходят в три предметно-ориентированных этапа.
І этап – до 31 декабря 2013 года (заявки до 20 декабря)
ІІ этап – 10 февраля 2014 года (заявки до 25 января 2014)
ІІІ этап – 19 марта 2014 года (заявки до 01 марта 2014)
Задания выдаются кординатору за 2 дня до начала каждого этапа.
В регионы по мере комплектации заданий (высылаются координатору рег
иона).
Конкурс проводится на добровольной основе за счет спонсорских и
родительских взносов.
Всем участникам будут выданы соответствующие сертификаты,
181
победителям
и
призерам
дипломы
І,
ІІ
,ІІІ
степени.
Бланки с ответами и списки участников в формате EXCEL (в разрезе
классов,школ,районов) необходимо предоставить в РНПЦ «Қостанай дарыны»
по графику для своевременной проверки и обработки результатов.
Размер организационного взноса за участие в турнире составляет 500
тенге за каждого участника по одному этапу. Все расходы по пересылке денег
оплачиваются за счёт отправителя.
Форма заявки (с указанием названия и этапа Турнира):
Кол-во
Адрес,
ФИО (полностью)
ФИО
заданий
телефон,
организатора
Наименование
(полностью)
электронная
(координатора)
учреждения
директора
почта
Турнира учреждения, Каз. Рус.
учреждения
учреждения
конт.тел.
Организационные взносы оплачиваются:
безналичным расчетом через банк или почтовое отделение по следующим
реквизитам:
ОФ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ ҮРКЕР
БИН 111140007441
Валюта: В национальной валюте/Innationalcurrency: KZ
Номер счета: KZ794322203398C00657
Реквизиты Банка: Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана
Код:432
БИК: VTBAKZKZ
БИН: 100941016837
Назначение платежа: Оргвзнос за ПОНИ.
Дополнительная информация на сайте: www.urker.goo.kz
Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу орындарының
8-11 сынып оқушылары арасында өтетін дәстүрлі «Ясауитану»
республикалық білім байқауы туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. Осы ереже Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу
орындарының 8-11 сынып оқушылары арасында өтетін дәстүрлі «Ясауитану»
республикалық білім байқауының мәртебесін, мақсаттары мен міндеттерін
айқындайды.
2. Байқаудың өтетін уақытын мұражай өз жұмыс жоспарына сәйкес
белгілейді.
3. Байқаудың мақсаты мен міндеттері:
1) Қазақ халқының рухани тұтастығын қалыптастырған, Түркі
халықтарының рухани ұстазы Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың хикметтері мен
182
ілімін насихаттау;
2) Өскелең ұрпақты ұлы баба мұрасын терең меңгеріп, зерттеуге
ынталандыру;
3) Жас өркеннің интеллектуалдық пайым-парасатын арттыру;
4) Жас буынды ар-имандылыққа, елдік санаға баулу;
5) Ұлы баба өнегесімен шәкірттерді көркем мінезге, адамгершілікке,
ізгілікке баулу;
6) Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген тарихи тұлғалардың өмірі
мен қызметін терең білуге жол ашу;
7) Тарихи-мәдени ескерткіштерді, жәдігерлерді насихаттау.
2.Республикалық және облыстық сайыстардың
өткізілу тәртібі
ІІ.І. Республикалық сайыстың өткізілу тәртібі
1. Дәстүрлі «Ясауитану» республикалық білім байқауына оқыту тіліне
қарамастан, мемлекеттік және мемлекеттік емес жалпы білім беретін оқу
орындарының 8-11-сыныптарының оқушылары қатыса алады.
Республикалық Ясауитану байқауына қатысып жүлделі (бас жүлде, 1,2,3
орындарды) орындарды иеленген оқушылар екінші ретбайқауға қатыса
алмайды.
Республикалық және облыстық байқаулар қазақ тілінде өтеді.
Республикалық және облыстық сайыстарда жатқа айтылатын хикметтерді
байқаудың ұйымдастыру алқасы анықтайды.
Байқаудың билет сұрақтары мен хикметтер веб-сайтында жарияланады.
Республикалық сайысқа үш деңгейден тұратын іріктеуден үздік шыққан
оқушылар қатыса алады.
І деңгей орта мектептерде іріктеу сыныан жеңіп шыққан 2 оқушы
аудандық іріктеу сайысына жіберіледі.
ІІ деңгей аудандық іріктеуден үздік шыққан 5 оқушы облыстық іріктеу
сайысына қатысады.
ІІІ деңгей облыстық іріктеу сайысынан үздік шыққан бес оқушы
Республикалық сайысқа қатысуға жолдама алады.
ІІ.ІІ. Облыстық іріктеу сайыстың өткізілу тәртібі
1. Облыстық іріктеу сайысы республикалық байқаудан екі апта бұрын
өткізілуі тиіс.
2. Облыстық іріктеу сайысы «Әзірет Сұлтан» қорық-мұражайы бекіткен
осы Ереже негізінде ұйымдастырылады. Оған мүмкіндігінше арнайы өкіл
арнайы келіп қатысады.
3. Облыстық байқауда қойылатын билет сұрақтары республикалық
байқаудың талаптарымен сәйкес келуі тиіс.
4. Облыстық байқауда, сонымен қатар Астана, Алматы, Түркістан
қалалық байқауларында жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар байқаудың
республикалық кезеңіне қатысады.

Облыстық іріктеу турының өтетін мерзімі Ұйымдастыру комитетімен
(қорық-мұражаймен) келісіледі.
ІІ.ІІІ. Іріктеу турларына қатысу тәртібі
 www.azretsultan.kz веб-сайтында жарияланған 25 хикметті жаттаған
оқушылар қатысады
183
 www.azretsultan.kz веб-сайтында жарияланған сұрақтар негізінде
Республикалық, облыстық іріктеу турлары өткізіледі

Билет сұрақтары төменгі мәселелерді қамтуы тиіс
1. Қожа Ахмет Ясауи туралы
а) Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен қызметі
ә) Қожа Ахмет Ясауидің ілімі мен мұрасы
б) Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінің мән-мағынасы
в) Қожа Ахмет Ясауидің шәкірттері мен ізбасарларының өмірі мен
шығармалары
г) Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінің тәрбиелік мәні
1. Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің тарихы
а) кесененің салыну тарихы
ә) құрылыс ерекшеліктері
б) кесенедегі жазулар және олардың мағынасы
в) кесенені жөндеу, қайта қалпына келтіру жұмыстарының тарихы
г) Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне арнайы сыйға тартылған көне
жәдігерлердің символдық мәні (лауха/ту/, шырағдан, есік, тайқазан т.б.)
3. Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне жерленген тарихи тұлғалардың өмірі,
қызметі, тарихтағы орны
3. Жұмыс органдары
1. Дәстүрлі «Ясауитану» республикалық білім байқауының ұйымдастыру
жұмыстарын «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы
құрған ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады.
2. Ұйымдастыру комитетінің құрамына қорық мұражайдың жауапты
қызметкерлері, Ясауитанушы ғалымдар, т.б. тұлғалар кіреді.
3.
Дәстүрлі
«Ясауитану»
республикалық
білім
байқауының
республикалық ұйымдастыру комитеті:
1) Байқауды өткізудің жалпы тәртібін белгілейді;
2) Тікелей басшылық жасауды жүзеге асырады;
3) Байқаудың қорытындыларына талдау жасайды және жинақтап
қорытады;
4) Байқау материалдарын баспасөзде жариялайды;
4. Ясауи байқауына қатысушылардың білімін барлық деңгейде қазылар
алқасы анықтайды.
4. Байқаудың қазылар алқасы мен оқушыларға
қойылатын талаптар
IV. І. Қазылар құрамына қойылатын талаптар:
1) Ясауи бабамыздың хикмет ілімін және дүниетанымдық философиясын
зерттеп жүрген маман болуы тиіс.
2) Кесенедегі эпиграфикалық жазулар және т.б. рухани мұралармен жете
таныс маман болуы тиіс.
3) Қазақ тарихы мен тарихи ескерткіштерді зерттеп жүрген маман болуы
тиіс.
4) Тарихи-мәдени жәдігерлермен тікелей жұмыс жасайтын және мұражай
саласының білгірі болуы тиіс.
5) Қазылар алқасы 5 адамнан тұрады.
4. Ұйымдастырушы орган – «Әзірет Сұлтан» қорық мұражайының
184
директоры байқау қазыларының төрағасы болып табылады.
ІV.II. Байқауға қатысушы оқушыларға қойылатын талаптар
1) Байқау 8-11 сыныптардың оқушылары арасында өтеді.
2) Әр облыстан және Астана мен Алматы қалаларынан алдын-ала
іріктеуден өткен 5 оқушы, Түркістан қаласынан 3 оқушы қатысады.
3) Сайысқа қатысатын оқушылар сахнаға мектеп этикасына сәйкес
келетін формамен шығады.
4) Байқауға қатысатындар туралы тапсырыс
облыстық, қалалық,
аудандық білім бөлімдері арқылы ұйымдастыру комитетіне 2013 жылдың 1
сәуіріне дейін жіберілуі тиіс.
5) Байқауға қатысушы оқушыларды облыстық, қалалық немесе аудандық
білім бөлімінің жауапты бір өкілі бастап келуі керек.
5. Байқаудың жұмысын қорытындылау және қатысушыларды
марапаттау
1. Дәстүрлі «Ясауитану» республикалық білім байқауының ашылуы,
қорытындысы және қатысушыларды марапаттау рәсімі салтанатты жағдайда
өткізіледі.
2. Дәстүрлі «Ясауитану» республикалық білім
байқауының
жеңімпаздары дипломдармен, қаржылай сыйлықтармен марапатталады.
3. Республикалық «Ясауитану» білім байқауына қатысушылардың
барлығы арнайы – дипломдармен марапатталады.
4. Дәстүрлі «Ясауитану» республикалық білім байқауы бойынша жеті
жүлделі орын: бір бас жүлде, бір бірінші, екі екінші, үш үшінші орын, он
ынталандыру сыйлығы белгіленеді.
6. Байқаудың сценариі
V. І. Республикалық сайыс үш кезеңнен тұрады:
І кезең.
Сайысқа қатысушылар жеребе бойынша бірнеше топқа бөлініп, әр топ
кезекпен сынға түседі. Байқауға қатысушылардың алдын-ала берілген
хикметтерді қай деңгейде жаттағанын анықтау мақсатында сайысты жүргізуші
хикметтен үзінді айтып, ары қарай кез-келген бір қатысушыға, тоқтаған жерден
жалғастырып әкетуді бұйырады. Ол бір немесе бірнеше шумақты жаңылыспай
айтқаннан кейін, жүргізуші келесі бір сайыскерге хикметті үзілген жерінен іліп
алып, кідірмей жалғастырып кетуді сұрайды. Жүргізуші осылай жас
сайыскерлерден жиырма хикметті кездейсоқ ретпен түгелдей сұрап шығуы тиіс.
Бұл сында кідіріп тоқтап қалған, хикметті ұмытып қалған, қателесіп хикмет
ретінен жаңылған қатысушының бір балы шегеріліп отырады. Сайыс
барысында қатысушыларға үш рет қателескенге дейін мүмкіндік беріледі. Үш
рет қателескен оқушы сайыстан шығады. Бірінші кезең қатысушылардың
жартысы (1/2) шығып қалғанша жалғасады. Сайыскерлерге қазылар алқасы 10
балдық бағалау жүйесі бойынша баға береді.
І кезеңде еш мүдірмей, қатесіз айтып шыққан хикметшіге 10 балл
қойылады. 1 рет мүдірген сайыскерге 9 балл қойылады. 2 рет қателескен
қатысушыға 8 балл беріледі.
І кезеңнің мақсаты – оқушылардың хикметтерді қаншалықты деңгейде
игергендігін, жүрекке сіңіргендігін анықтау, зейін мен зерде қабілетін сынға
салу.
185
ІІ кезең
Қатысушылардың іріктеу кезеңінен өткендері сахнаға көтеріледі.
Сайыскерлер алдыңғы кезеңдегідей бірнеше топқа бөлінеді. Бұл сында
оқушылар Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен шығармаларына, хикметтердегі
ұғымдарға, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен ондағы жәдігерлерге қатысты
алдын-ала дайындалған сұрақтарға жауап береді. Жауап беру кезінде
хикметтермен байланыстырып отыру қажет. Бұл кезеңнің мақсаты Әзірет
Сұлтан Қожа Ахмет Ясауидің өмірі, шығармашылығы, хикметтегі ұғымдар,
кесененің және ондағы жәдігерлердің тағылымдық мәні
жайлы
қатысушылардың білімдерін сарапқа салу. Сұрақтар билет түрінде болады
(техникалық мүмкіндікке байланысты компьютердегі ұяшықтарда жасырылуы
мүмкін). Әр билетте екі сұрақтан болады. Қажеттілігіне қарай қатысушыларға
қазылар тарапынан қосымша сұрақтар қойылуы мүмкін. Екі сұраққа да дұрыс
толыққанды жауап берген сайыскерлерге жоғарғы балл қойылады. Ұпай саны
10 балдық жүйемен бағаланады.
ІІІ кезең
Бұл кезеңде оқушылар электронды ұяшықтарда жасырылған тірек
сөздерді таңдап, сол сөздер кездесетін барлық хикмет шумақтарын айтып
шығулары тиіс. Мүмкіндігінше, түгел айтып берген оқушыларға ең жоғарғы
ұпай қойылады. Жаңылысқан, түгел айта алмаған сайыскерлерге тиісінше,
орташа және төмен бағалар қойылады. Бұл кезеңнің мақсаты – оқушылардың
ойлау деңгейін, хикметтердегі рухани ұғымдарды қаншалықты түйсінгендігін
айқындау.
Үш кезеңнен кейін сайыскерлердің барлық кезеңдегі жинаған ұпайлары
қосылып, қорытындысында жоғарғы нәтиже көрсеткен сайыскер жеңімпаз
атанады. Осы жүйемен қалған қатысушылар да жүлделі орындарға ие болады.
7. Байқаудың жүлде қоры
Бас жүлде – 100 000 (жүз мың) теңге.
Бірінші орын (біреу) – 75 000 (жетпіс бес мың) теңге.
Екінші орын (екеу) – 50 000 (елу мың) теңге х 2 = 100 000 (жүз мың)
теңге.
Үшінші орын (үшеу) –30 000 (отыз мың) теңге х 3 = 90 000 (тоқсан мың)
теңге.
Ынталандыру сыйлығы (он) - 10 000 (он мың) теңге х 10 = 100 000 (жүз
мың) теңге.
Барлығы: 465 000 (төрт жүз алпыс бес мың) теңге.
8. Байқаудың шығындары
1. Байқауға қатысушылардың келу-қайту жол шығындары өз есептерінен
төленеді.
2. Байқауға қатысушылардың қонақ үй, таңғы, түскі, кешкі ас-суы
ұйымдастырушылар есебінен төленеді.
3. Қатысушыларға және мұғалімдерге мақтау қағаздары мен сыйсияпаттар беріледі.
4. Үздік хикметшіге Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ-нің оқу гранты
берілуі мүмкін.
5. Байқауды ұйымдастырушы:
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы, Түркістан
186
қаласы, Тәуке хан даңғылы, 70 үй, тел.: 8 /72533/ 3-11-59, факс: 4-12-22, Е.mail:
[email protected]
веб-сайт: www.azretsultan.kz
187
188
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа