close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
1 курсу (МЕНЕДЖМЕНТ) денна форма
ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №1-2 (ТА ЗАЛІКУ)
З ДИСЦИПЛІНИ Іноземна мова
Змістовий модуль 1.
1. About my family and myself (Я і моя сім'я)
2. An air trip (Подорожування літаком)
3. Travelling by train (Подорожування потягом)
4. At the customs (Проходження митного контролю)
5. Getting acquainted (Знайомство з партнерами)
6. The sentence word order (Порядок слів у реченні)
7. The parts of speech (Частини мови)
8. The classification of nouns (Класифікація іменників)
9. The gender of nouns (Рід іменників)
10. The regular plural of nouns (Множина іменників)
11. The irregular plural of nouns (Неправильна множина іменників)
12. Singular and plural invariable nouns (Іменники, які вживаються тільки в однині або
множині)
13. Countable and uncountable nouns (Злічувальні та незлічувальні іменники)
14. The genitive case of nouns (Родовий відмінок іменників)
Змістовий модуль 2.
1. At the hotel (У готелі)
2. Getting about town (Прогулянка містом)
3. Shopping abroad (Шоппінг )
4. In a restaurant (У ресторані)
5. Telephone conversation (Розмова по телефону)
6. The indefinite article (Неозначений артикль)
7. The definite article (Означений артикль)
8. The zero article (Відсутність артикля)
9. The cardinal and ordinal numerals (Кількісні та порядкові числівники)
10. The formation of adverbs from adjectives (Утворення прислівників від прикметників)
11. Word order of adverbs and adjectives (Порядок прислівників і прикметників у реченні)
12. The comparison of adjectives and adverbs(Ступені порівняння прикметників і
прислівників)
Рекомендована література
Базова
1. Буданов С. І., Борисова А. О. Ділова англійська мова. Business English / С. І. Буданова, А. О.
Борисова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 288с.
2. Murphy Raymond. English Grammar in Use / Raymond Murphy. – Cambridge University Press,
1999. – 350p.
3. Smith Tricia. Market Leader. Business Law / Tricia Smith. - Financial Times, 2004. - 165p.
4. Возна М. О., Гапонів А. Б., Акулова О. О., Хоменко Н. С., Гуль В. С. Англійська мова для
перекладачів і філологів. І курс. Підручник для студентів та викладачів ВНЗ / М. О. Возна, А.
Б. Гапонів, О. О. Акулова, Н. С. Хоменко, В. С. Гуль. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. –
480с.
5. Гаращук Л. А., Левицький А. Е. Enjoy Practising Phonetics! Навчальний посібник з практичної
фонетики для студентів факультету іноземних мов / Л. А. Гаращук, А. Е. Левицький. –
Вінниця: ПП Видавництво «Фоліант», 2004. – 256с.
6. Треблєва О. Є., Волкова О. Ю. Енциклопедія англійських тем / О. Є. Треблєва, О. Ю.
Волкова. – Х.: Торсінг, 2002. – 448с.
7. Черноватий Л. М., Карабан В. І. Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник
для студентів молодших курсів вищих закладів освіти / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. –
Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 432с.
Допоміжна
1. Врабель Т. Т. Основи ділової англійської мови: Навчальний посібник / Т. Т. Врабель. –
Ужгород: ЗакДУ, 2010. – 256с.
2. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: Для абитуриентов, слушателей курсов,
студентов филологических факультетов. Ч.1. 2-е изд., испр. / Т. Гужва. – К.: Тандем, 1996. –
352с.
3. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: Для абитуриентов, слушателей курсов,
студентов филологических факультетов. Ч.2. 2-е изд., испр. / Т. Гужва. – К.: Тандем, 1997. –
336с.
Інформаційні ресурси
1. http://www.alleng.ru/d/engl_en/eng010.htm
2. http://englishwell.org/12457-new-round-up-5.html
3.http://vk.com/doc203243204_208921139?hash=cf23c1814b7c1fb202&dl=c88571a63eb3e
998bc
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа