close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Варіант 1
Завдання 1-19 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна
правильна..
1. Основи вчення Старого Заповіту викладено в
А посланнях Апостолів
Б Пісні над піснями
В Нагірній проповіді
Г десяти Божих заповідях
2. ЇЇ профіль карбували на монетах, її називали десятою музою, її ім`я
А Єлена
Б Каліпсо
В Сапфо
Г Деметра
3. Історія та культурний спадок Давньої Греції і Давнього Риму - це
А античність
Б фольклор
В міфологія
Г героїчний епос
4. Провідна тема вірша Ду Фу «При місяці згадую брата…»А туга за батьківщиною
Б засудження війни
В краса природи
Г братерська любов
5. Герой «Пісні про Роланда» Карл –
А вітчим Роланда
Б сарацинський король
В батько Роланда
Г сюзерен Роланда
6. Провідником в уявній подорожі Данте Пеклом і Чистилищем є
А Гомер
Б Вергілій
В Горацій
Г Август
7. Назва збірки «Канцоньєре» перекладається як
А книга сонетів
Б книга псалмів
В книга віршів
Г книга пісень
8. У класицистичній літературі такі жанри, як комедія, сатира, байка
передбачали використання
А «високого» стилю
Б «середнього» стилю
В «низького» стилю
Г «змішаного» стилю
9. Закон трьох єдностей у драматургії класицизму передбачає
дотримання єдності
А місця, часу, дії
Б часу, характерів, місця
В дії, часу, героїв
Г часу, місця, сюжету
10. Століття, яке увійшло в історію культури під назвою «Доба
Просвітництва» - це
А XVI ст.
Б XVII ст.
В XVIII ст.
Г XIX ст.
11. Оберіть прізвища письменників-просвітників:
А Данте, Сервантес
Б Кальдерон, Мольєр
В Руссо, Свіфт
Г Байрон, Гейне
12. Жанр твору Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» – це
А драма
Б поема
В повість
Г новела
13. Укажіть твір, написаний Гете під час адвокатської практики в м.Вецлар,
який зробив ім`я автора відомим у Європі:
А «Прометей»
Б «Герман і Доротея»
В «Страждання юного Вертера»
Г «Фауст»
14. «Художник – не професія, художник – спосіб життя…». Ці слова
належать
А Гофману
Б Байрону
В Гейне
Г Міцкевичу
15. Назвіть ім`я поета-мрійника, що викрив малюка Цахеса (казка
Гофмана «Крихітка Цахес…»)
А Балтазар
Б Пафнутій
В Фабіан
Г Проспер
16. Укажіть, яке з тверджень є правильним щодо суті романтизму:
А протиставлення ідеальних уявлень буденній реальності
Б наявність правил та канонів
В тенденція до типізації
Г гуманізм та зображення гармонійно розвиненої людини
17. «Енциклопедією російського життя» В.Бєлінський назвав твір
А «Мертві душі»
Б «Герой нашого часу»
В «Євгеній Онєгін»
Г «Шинель»
18. Першою частиною журналу Печоріна у творі М.Лермонтова є повість
А «Бела»
Б «Максим Максимович»
В «Фаталіст»
Г «Тамань»
19. Зображення людського характеру в дії через участь у подіях і стосунках
з людьми – це
А епос
Б лірика
В драма
Г трагедія
Завдання 20 передбачає встановлення послідовності . Визначте
правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ, і впишіть до
таблиці відповідні ЦИФРИ
20 . Установіть послідовність подій в епосі «Пісня про Роланда»
А нарада короля Марсилія в Сарагосі
Б помста за Роланда
А Б В Г
В посольство Ганелона та його зрада
Г смерть Роланда
Завдання 21-23 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть
цифри до таблиці (два варіанти зайві)
21. Установіть відповідності між автором і твором.
А Гомер
1. « Ревізор»
Б П.Кальдерон
2. «Вільгельм Телль»
В Ф.Шиллер
3. «Пригоди Робінзона Крузо»
Г М.Гоголь
4. «Дубровський»
А
Б
В
Г
5. «Іліада»
6. «Життя – це сон»
22. Установіть відповідність між жанром і твором
А роман
1. «Гамлет»
Б трагедія
2. «К Чаадаеву»
В вірш
3. «Мазепа»
Г поема
4. «Герой нашого часу»
5. «Вільгельм Телль»
6. «Крихітка Цахес»
А
Б
В
Г
23. Установіть відповідність між літературною добою та митцем
А античність
1. Ж.Б.Мольєр
Б Відродження
2. В.Шекспір
В Середньовіччя
3. Вольтер
Г Просвітництво
4. О.Пушкін
5. Дж.Рюдель
А
Б
В
Г
6. Сапфо
Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка
24. Напишіть твір-роздум на тему «Чи потрібні сьогодні донкіхоти?»
Варіант 2
Завдання 1-19 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна
правильна.
1. Книги великих і малих пророків входять до
А Корану
Б Авести
В Старого Заповіту
Г Нового Заповіту
2. Основою античної літератури є
А творчість Гомера
Б Біблія
В усне слово
Г філософія Платона
3. Віршовий розмір, ким написані твори Гомера
А гекзаметр
Б амфібрахій
В анапест
Г хорей
4. Найбільшим за обсягом жанром персько-таджицької поезії є
А бейт
Б рубаї
В газель
Г касида
5. Хто з китайських філософів стверджував, що людина зобов`язана
працювати на землі на благо суспільства
А Конфуцій
Б Дао
В Лі Бо
Г Ду Фу
6. Пісня ранкової зорі, яка прославляє взаємну щасливу любов на
світанку – це:
А канцона
Б альба
В сирена
Г пасторелла
7. В якій країні і коли виникла рицарська лірика
А у Франції на межі ХІ-ХІІст.
Б у Германії у ХІІІст.
В в Іспанії у ХІ ст..
Г в Англії в кінці ХІІ ст.
8. Оберіть прізвища митців доби Ренесансу:
А Сервантес, Шекспір, Мікеланджело, Петрарка
Б Вергілій, Леонардо да Вінчі, Лі Бо, Ду Фу
В Овідій, Боккаччо, Омар Хайям, Данте
Г Гомер, Мольєр, Кальдерон, Гофман
9. Укажіть назву театру, який заснував Мольєр
А «Сучасний театр»
Б «Блискучий театр»
В «Славетний театр»
Г «Класичний театр»
10. У Веймарі перед будівлею Національного театру стоїть
пам`ятник
А Гете й Гейне
Б Гете й Гофману
В Гете й Шиллеру
Г Гете й Байрону
11. Країна, де А.Міцкевич перебував на засланні
А Росія
Б Австрія
В Франція
Г Італія
12. Укажіть, який вірш Д.Байрона вважають останнім
А «Прометей»
Б «Корсар»
В «В день мого тридцятишестиліття»
Г «Паломництво Чайльд Гарольда»
13. Укажіть, які твори не належать перу Е.Т.А.Гофмана
А «Золотий горнець»
Б «Лускунчик»
В «Володар мух»
Г «Володар бліх»
14. Персонажами твору «Герой нашого часу» є
А Вагнер, Бела, Максим Максимович
Б Вулич, Максим Максимович, Ольга
В Казбич, ундина, Максим Максимович
Г Вернер, Тетяна, Грушницький
15. Кого Гоголь відобразив як «героя нашого часу»:
А чиновника Акакія Башмачкіна
Б пройдисвіта і афериста Хлестакова
В спритного ділка Чичикова
Г козака Тараса Бульбу
16. Оберіть поетичні твори О.С.Пушкіна
А «До моря», «Зимовий ранок», «Руслан і Людмила»
Б «Мазепа», «Паломництво Чайльд Гарольда»
В «Чому троянди немов не живі», «Гімн»
Г «Гробниця Потоцької», «Гражина»
17. Поєднання контрастних, протилежних за значенням слів, які за
логікою не поєднуються, називається
А оксюмороном
Б антитезою
В афоризмом
Г рефреном
18. Образ бунтівного, самотнього героя, пригніченого
неможливістю змінити своє становище і світ, притаманний
творам
А романтизму
Б класицизму
В бароко
Г Просвітництва
19. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору
В ті дні, коли в садах Ліцея
Я безтурботно розцвітав,
Читав охоче Апулея,
А Ціцерона не читав,
В ті дні, при співах лебединих,
В повитих тайною долинах,
Край вод прозорчастих мені
З`явилась муза навесні…
А «Гамлет» Шекспіра
Б «Мазепа» Байрона
В «Фауст» Гете
Г «Євгеній Онєгін» Пушкіна
Завдання 20 передбачає встановлення послідовності . Визначте
правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ, і впишіть
до таблиці відповідні ЦИФРИ
20. Установіть хронологічну послідовність написання творів
А «Божественна комедія» Данте
Б «Шинель» Гоголя
В «Простак» Вольтера
А Б В Г
Г «Одіссея» Гомера
Завдання 21-23 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть
цифри до таблиці (два варіанти зайві)
21. Установіть відповідності між автором і твором
А Данте Аліг`єрі
1. «Маскарад»
Б Вергілій
2. «Вільгельм Телль»
А
В Ф.Шиллер
3. «Нове життя»
Б
Г М.Лермонтов
4. «Буколіки»
В
5. «Одіссея»
Г
6. «Книга пісень»
22. Установіть відповідність між жанром і твором
А. повість
1. «Герой нашого часу»
Б роман
2. «Станційний наглядач»
А
В героїчний епос
3. «Смерть поета»
Б
Г вірш
4. «Міщанин-шляхтич»
В
5. «Енеїда»
Г
6. «Пісня про мого Сіда»
23. Установіть відповідність між літературною добою і митцем
А Відродження
1. Вольтер
Б Просвітництво
2. Ф.Петрарка
А
В античність
3. Данте
Б
Г початок ХІХ ст..
4. Горацій
В
5. О.Пушкін
Г
6. П.Кальдерон
Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка
24.Напишіть твір-роздум на тему «Багато говорити і багато
сказати – це не одне й те саме» (Софокл) (доведіть або спростуйте
цю тезу на матеріалах вивчених творів)
Варіант 3
Завдання 1-19 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна
правильна.
1. Що є спільним між фіванським циклом міфів («Цар Едіп») та
троянським циклом
А трагічний фінал
Б тема війни
В мотив пророцтва
Г тема братовбивста
2. Оберіть книги, які входять у Новий Заповіт
А П`ятикнижжя Мойсеєво, Книги пророцькі
Б Діяння апостолів, Чотири Євангелія
В Книги навчальні, Послання апостолів
Г Книги історичні, Одкровення Іоанна Богослова
3. Кого з поетів філософ Платон назвав «учителем усієї Греції»
А Гомера
Б Тіртея
В Есхіла
Г Софокла
4. Автором «Пісні про хліб і шовк» є
А Конфуцій
Б Лі Бо
В Ду Фу
Г Ван Вей
5. Герой твору «Пісня про Роланда» Ганелон є втіленням
А лицарської звитяги і доблесті воїна
Б мудрості і благородства владаря
В підступності і пихатості зрадника
Г васальної вірності і відданості сюзерену
6. Яке мистецтво стало взірцем для митців доби Відродження
А античне
Б середньовічне
В міфологічне
Г фольклорне
7. Справжнє ім`я Дон Кіхота з Ламанчі, героя твору Сервантеса
А Дон Галаор
Б Кикоть
В Роланд
Г Сід Руд Діас
8. «Звихнувся час…» - слова з монологу
А привида батька Гамлета
Б короля Клавдія
В принца Гамлета
Г Фортінбраса
9. Який час Гете створював «Фауста»
А десять років
Б п`ятнадцять років
В двадцять років
Г майже усе життя
10. Позначте ім`я головного героя драми Кальдерона «Життя – це
сон»
А Сигізмундо
Б дон Педро
В Лаерт
Г Франсіско
11. Укажіть справжнє ім`я Мольєра
А Жан Батіст Гренуй
Б Джон Гріффін
В Жан Батіст Поклен
Г Семюель Клеменс
12. Укажіть, хто з цих авторів НЕ жив у добу Просвітництва
А Д.Дефо
Б Д.Дідро
В Ж.Ж.Руссо
Г Г.Гейне
13. Уславлення патріотизму й боротьби за національне визволення –
ідейний пафос твору
А «Євгеній Онєгін»
Б «Вільгельм Телль»
В «Фауст»
Г «Простак»
14. У романі О.Пушкіна слова «Вони зійшлися. Тьма і промінь, // Пісні
і проза, лід і пломінь…» характеризують стосунки
А Ленського і Ольги
Б Онєгіна і Тетяни
В Онєгіна і Ленського
Г Тетяни і Ленського
15. Літературний напрям, представником якого був А.Міцкевич
А класицизм
Б сентименталізм
В романтизм
Г реалізм
16. Тему «маленької людини» НЕ розкрито в образі
А Акакія Башмачкіна
Б Самсона Виріна
В Максима Максимовича
Г Григорія Печоріна
17. Конкретна особа, факти життя або риси характеру якої покладено
в основу образу літературного героя, називається
А персонажем
Б псевдонімом
В прототипом
Г автонімом
18. Передісторія героїв і подій, покладена в основу літературного
сюжету, називається
А зав`язкою
Б експозицією
В епіграфом
Г епілогом
19. Прочитайте уривок із твору і визначте його автора:
Мрією не тішусь я пустою
Днів не жаль, що більш не розцвітуть.
Я жадаю волі та спокою!
Я б хотів забутись і заснуть!
А М.Лермонтов
Б О.Пушкін
В.Дж.Байрон
Г Г.Гейне
Завдання 20 передбачає встановлення послідовності . Визначте
правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ, і впишіть до
таблиці відповідні ЦИФРИ
20. Установіть хронологічну послідовність виникнення літературних
напрямів
А бароко
Б сентименталізм
А Б В Г
В реалізм
Г класицизм
Завдання 21-23 мають на меті встановлення відповідності. До
кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник,
позначений ЦИФРОЮ, і впишіть цифри до таблиці (два варіанти
зайві)
21. Установіть відповідності між роками життя та митцем
А 1547 – 1616
1. Кальдерон
Б 1600-1681
2. Боккаччо
А
В 1798 – 1855
3. Міцкевич
Б
Г 1809 – 1852
4. Сервантес
В
5. Гоголь
Г
6. Лермонтов
22. Установіть відповідності між жанром і твором
А трагедія
1. «Бахчисарай»
Б поема
2. «Ромео і Джульєтта»
В героїчний епос
3. «Мцирі»
Г сонет
4. «Шинель»
А
Б
В
Г
5. «Лускунчик і Мишачий король»
6. «Пісня про нібелунгів»
23. Установіть відповідності між літературним напрямом або добою і
митцем
А бароко
1. Мольєр
Б античність
2. Кальдерон
В реалізм
3. Гоголь
Г Відродження
4. Есхіл
А
Б
В
Г
5. Шекспір
6. Гете
Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка
24.Хто винен у тому, що Печорін став «моральним калікою»? Чому,
на вашу думку, він нічого не змінює в своєму житті? Відповідь
аргументуйте
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа