close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
I.
Вимоги до структури магістерських робіт
Магістерська робота містить:
ВСТУП……………………………………………………………………...............
У вступі відобразити:
- Актуальність дослідження;
Значення освіти в сучасному світі велике, воно є найважливішим фактором
формування
якості
економіки
і
суспільства.
Виняткова роль належить школі. Вона повинна стати найважливішим чинником
гуманізації суспільно - економічних відносин. У школі необхідно виховати і
підготувати до життя людей, здатних бути відповідальними за долю країни,
забезпечити її інтенсивний розвиток.
- Мета дослідження;
Полягає в тому щоб навчити дітей, якомога доцільніше використовувати
комп'ютер для вирішення різного роду задач, які пов’язані з навчальним
процесом.
- Об'єкт дослідження;
Використання комп’ютерів та комп’ютерної техніки в школах з поглибленим
вивчення інформатики, зокрема, на уроках економіки.
- Предмет дослідження;
В наш час, інформаційно-комунікаційні технології росте дуже швидко.
Виходячи з цього, в школах буде доцільно навчання використання
комп’ютерної техніки, зокрема, потрібно навчити дітей використовувати
інформаційно-комунікаційні технології на найвищому рівні.
- Завдання дослідження;
 Простежити за ростом інформаційно-комунікаційних технологій та
навчити дітей використовувати обчислювальну техніку в навчанні
 Вивчити методику використання обчислювальної техніки в школах на
різних етапах, видах уроків.
- Методи дослідження;
Аналіз, синтез, індукція, дедукція, економічне моделювання
- Практичне значення одержаних результатів;
- Особистий внесок;
- Апробація роботи;
- Структура роботи.
Розділ I.ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ З ПИТАНЬ
1.1 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
1.2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
1.3 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ, ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
1.4 ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО
АНАЛІЗУ
1.4.1Фінансист
1.5 ЗВІТНА ВІДОМІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ МЕРЕЖІ
МАГАЗИНІВ
1.6
Розділ ІІ. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ(по темі роботи) ..........................
2.1. .....................................................................................................................
2.2. .....................................................................................................................
…… ...................................................................................................................
Висновки до ІI розділу ....................................................................................
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..........................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
(Обов’язково робити посилання в тексті на літературні джерела у
квадратнихдужках ................................................................................
ДОДАТКИ ...................................................................................................................
(Програмні коди, відео тощо)
1.1
Фінансовий аналіз
Фінансовий аналіз — має на меті оцінку інвестицій з погляду окремо
взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від
очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту,
задачею фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають
потреби в капіталі, виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових
потоків,
а
також оцінка проекту
з
погляду
ліквідності,
ефективності,
фінансового ризику.
1.2
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансовий стан підприємств слід розуміти як здатність підприємства
фінансувати
свою
діяльність.
Вона
характеризується
забезпеченістю
фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування
підприємства, доцільним їх розміщенням та ефективним використанням,
фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами,
платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим.
Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою
діяльність, забезпечуючи потреби виробництва, що постійно зростають,
свідчить про його стійкий фінансовий стан.
Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити
банкрутства підприємства, необхідно знати, як управляти фінансами, якою має
бути структура капіталу за складом і джерелом утворення, якою має бути
частка власних коштів, а якою – позичених.
Головна мета аналізу – своєчасне виявлення й ліквідація недоліків у
фінансовій діяльності та пошук резервів покращення фінансового стану
підприємства і його платоспроможності.
Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники та відповідні
служби підприємства, а й його засновники та інвестори з метою вивчення
ефективності
використання
ресурсів;
банки
–
для
оцінювання
умов
кредитування й визначення ступеня ризику; постачальники – для своєчасного
отримання платежів; податкові інспекції – для виконання плану надходження
коштів до бюджету тощо.
Практика проведення фінансового аналізу вже виробила його методику
на основі використання фінансових звітів (див. додатки, с. 577).
1.3
Аналіз структури капіталу, фінансової стійкості та
платоспроможності
Фінансовий стан підприємства визначають співвідношення структур його
активів і пасивів, тобто засобів підприємства та їх джерел. Основні завдання
аналізу фінансового стану – визначення якості фінансового стану, вивчення
причин його покращення або погіршення за певний період, підготовка
рекомендацій для підвищення фінансової стійкості та платоспроможності
підприємства. Ці завдання вирішують досліджуючи динаміку абсолютних та
відносних фінансових показників і розподіляють на такі аналітичні блоки:
• структурний аналіз активів і пасивів;
• аналіз фінансової стійкості;
• аналіз платоспроможності (ліквідності);
• аналіз необхідного приросту власного капіталу.
Інформаційними джерелами для розрахунку показників і проведення
аналізу є річна і квартальна бухгалтерська звітність: форма 1 "Баланс", форма 2
"Звіт про фінансові результати", форма 3 "Звіт про власний капітал", форма 4
"Звіт про рух грошових коштів", форма 5 "Примітки до річної фінансової
звітності", а також дані бухгалтерського обліку й необхідні аналітичні
розшифрування руху і залишків за синтетичними рахунками.
Основними способами аналізу фінансового стану є горизонтальний,
вертикальний, трендовий, коефіцієнтний і аналіз за чинниками. Під час
горизонтального аналізу визначають абсолютні та відносні зміни величин
різних статей балансу за певний період. Мета вертикального аналізу –
обчислення частки окремих статей у підсумку балансу, тобто визначення
структури активів і пасивів на певну дату. Трендовий аналіз полягає у
зіставленні величин балансових статей за кілька років (або інших суміжних
звітних періодів) для виявлення тенденцій, що переважають у динаміці
показників. Коефіцієнтний аналіз зводиться до вивчення рівнів і динаміки
відносних показників фінансового стану, які вираховують, як співвідношення
величин балансових статей, або інших абсолютних показників, одержаних на
основі звітності і даних бухгалтерського обліку. Аналіз за чинниками
використовують, коли на узагальнюючий показник мають вплив декілька
чинників і в подальшому розраховують вплив кожного з них.
Під час аналізу фінансових коефіцієнтів їх значення зіставляють з
базовими величинами, а також вивчають динаміку за звітний період і за кілька
суміжних звітних періодів.
Як базові величини використовують:
• теоретично обґрунтовані й одержані в результаті експертних опитувань
величини відносних показників, що характеризують оптимальні й критичні
значення з погляду стійкості фінансового стану підприємства;
•
посередні
за
тимчасовим
рядом
значення
показників
цього
підприємства, що належать до минулих, сприятливих щодо фінансового стану,
періодів;
• значення показників, розраховані за даними звітності найуспішнішого
конкурента;
• середньогалузеві значення показників.
Крім фінансових коефіцієнтів, в аналізі фінансового стану велику роль
відіграють абсолютні показники, розраховані на основі звітності. До них
належать: чисті активи (реальний власний капітал), власні оборотні активи,
показники забезпеченості запасів власними обіговими коштами. Зазначені
показники є критеріальними, оскільки за їх допомогою формулюють критерії,
що дають змогу визначити якість фінансового стану.
Для виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових
показників, а також рівня впливу різних причин на величину зміни показника
застосовують аналіз за чинниками, прийоми якого детально висвітлені у
спеціальній літературі.
1.4
ФІНАНСОВІ
ЗАСОБИ
ПРИЗНАЧЕНІ
ДЛЯ
ФІНАНСОВОГО
АНАЛІЗУ
1.4.1 Фінансист
Програма
призначена
Фінансист
для
аналізу
фінансового стану підриємства.
Аналіз проводиться на основі
стандартної
фінансової
звітності: Балансу та Звіту про
фінансові
результати.
Розраховується повний спектр
фінансових
коефіцієнтів
та
аналітичних
таблиць.
Є
можливість експорту даних та представлення їх у вигляді графіків та діаграм.
Користувачі програми це фінансові менеджери,фінансові аналітики та
інші
спеціалісти,
діяльність
яких
пов'язана
з
фінансовою
звітностю
підприємств. Програма може бути задіянастудентами та викладачами ВУЗів
відповідних спеціальностей в процесі навчання.
Основні можливості програми:

вхідні дані: баланс та звіт про фінансові результати, а також,
додаткові показники, які задає сам користувач

кількість періодів для аналізу до 30

вихідні
дані: повний
спектр
фінансових
коефіцієнтів,
аналітичний баланс, аналітичний звіт про фінансові результати, баланс
ліквідності

додавання своїх коефіцієнтів

побудова діаграм для будь-якого показника, як вхідного, так і
вихідного

експорт в MS Excel та MS Word

збереження даних в файл

генерація випадкових даних, що може бути використано
викладачами ВУЗів для підготовки тестових завдань та задач для перевірки
знань студентів
Третя версія відрізняється такими нововведеннями:

оновлено інтерфейс програми

додано можливість задати не тільки кількість періодів, а й дату
аналізу

оновлено аналітичний баланс, аналітичний звіт про фінансові
результати, баланс ліквідності

додано експорт в MS Word

додано можливість завдання точності розрахунків
Розмір файлу інсталяції 3 Mb. Робоча платформа - Windows (XP, Vista, 7,8)
Розповсюджується безкоштовно, при цьому автор не надає ніяких
гарантій та не несе відповідальності за можливі завдані збитки у зв'язку з
роботою програми.
Звітна відомість про результати роботи мережі магазинів
Скласти звітну відомість про результати роботи мережі магазинів за 3
літніх місяці, в якій відобразити такі дані:




сумарну виручку по кожному магазину;
сумарну виручку по мережі магазинів;
середню виручку кожного магазину;
відсоткове співвідношення сумарної (середньої) виручки кожного магазину у
загальній виручці всієї мережі магазинів;
 рейтинг магазинів по їх сумарній (середній) виручці;
 розподіл частот для множини сумарної (середньої) виручки магазинів
попадання в певні інтервали значень.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа