close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Заявление отвода и самоотвода: ...обязанность адвоката?;pdf

код для вставкиСкачать
С П И С Ъ К
НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р КАЛИНКА КУЗМОВА
ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 Г.
В материали от
В списания с
В рецензирани
В други
конференции
Общ брой
импакт фактор
списания
списания
В България
В чужбина
27
1
6
20
8
14
Учебни помагала
Сортове и патенти
Учебници
Ръководства
Други
Защитени
Внедрени
4
Участие в научни форуми
В България
В чужбина
Устни доклади
Постери
Устни доклади
Постери
1
7
2
12
I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
1. В списания с импакт фактор
1. Vlahova V., K.Kouzmova, V.Popov, 2013. Application and effect of biofertiliseres combined
with ahgometeorological conditions on the phonological development of pepper (Capsicum
Annuum L.) I Научно-практический журнал "Вестник ИрГСХА" Irkutsk State Academy of
Agriculture, Russia, ISSN 1999-3765 (под печат) (IF РИНЦ 0,067)
2. В рецензирани списания
1. Кузмова К., Т. Чолаков, Хр. Ботева, К. Костадинов, 2010. Фенологично развитие на
ранни картофи под покрития от полипропилен. Научни трудове на Аграрен университет –
Пловдив, т.LV, кн. 2, стр. 143-148.
2. Червенкова З., К. Кузмова, 2010 Развитие на захарното цвекло в зависимост от
агрометеорологичните условия и поливния режим. Научни трудове на Аграрен университет
– Пловдив, т.LV, кн. 2, стр. 217-222.
3. Берова М., Цв. Стоилова, К.Кузмова, Н. Стоева, А. Василев, Зл. Златев, 2012, Растения
от вигна (Vigna Unguiculata L.) в условия на почвено засушаване. Аграрни науки, година
IV, брой 8, стр. 29-34.
4. Христев Х, А. Николов, Р. Иванова, К. Кузмова, 2013, Състояние на
ограждащите
конструкции на полуоткрита сграда за природосъобразно отглеждане
на
кокошкиносачки. Аграрни науки, Академично издание на Аграрния университет, Година V, брой
14, стр. 231-235.
5. Hristev, H., A. Nikolov, R. Ivanova, K. Kuzmova, 2013, Hygiene assessment of environment
for laying hens in a semi natural bulding in the summer. University of
Agricultiral
Sciences
and Veterinary Medicinale Iasi, Lucrari Stiintifice- Seria Zootehnie,
vol. 59, 284-287.
6. Vlahova V., Vl. Popov, K.Kouzmova, 2013. Impact of biofertilisers and agrometeorological
conditions on phonological growth of paper (Capsicum annuum L. )
in organic agriculture
Journal of Central European Agriculture (JCEA) – Scientific
Journal in agriculture (под
печат)
3. В други списания
1. Дочкова А.В. К. Кузмова, 2009. Въздействие на глобалното затопляне върху
екосистемите и селищните системи. Юбилейна научна конференция по Екология (Сборник
доклади), Пловдив, 1 ноември 2008, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”,
Пловдив, стр.560-568.
2. Спасова И.Ц. К.Кузмова, 2009. Наводненията като природно бедствие и мерки за
ограничаване на последствията в селищните системи. Юбилейна научна конференция по
Екология (Сборник доклади), Пловдив, 1 ноември 2008,Университетско издателство
„Паисий Хилендарски”, Пловдив, стр.569-578.
3. Вели И.Ф., К.Кузмова, 2009. Екстремни температури и въздействието им върху
екосистемите. Юбилейна научна конференция по Екология (Сборник доклади), Пловдив,
1 ноември 2008, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, стр.579-587.
4.Кузмова К., 2009. Воздействие изменчивости климата на аграрное производство
Республики Болгарии. Климат, екологии и сельское хозяйство Евразии (Сборник статей
международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования
Ирк.ГСХА, 25-29 май 2009, Иркутск, Россия), стр. 38-46.
5.Kouzmova K., D.Svetleva, 2009. Reactions of different Common bean cultivars
towards
mutagenic treatments and agrometeorological factors. Климат, екологии и сельское хозяйство
Евразии (Сборник статей международной научно-практической конференции, посвященной
75-летию образования Ирк.ГСХА, 25-29 май 2009, Иркутск, Россия), стр. 104-109.
6. Kostadinov K., K.Kouzmova 2010. Influence foliar spray on the dynamic of flowering
of
eggplant (Solanum melongena L.) under different weather conditions. „Иновационные
технологии и АПК”//Сборник докладов региональной научно-практической конференции
молодых ученых Сибирского федерального округа с международным участием, 12-14 мая
2010, Иркутск, Россия, p.54-60.
7. Kouzmova K., K.Kostadinov, 2010. Influence of follar spray on the frucrification of eggplant
(Solanum melongena L.) under different meteorological conditions. „Рациональное
природопользования и енергосберегающие технологии в агропромышленном комплексе”//
Сборник докладов международной-научно-практической конференции: 13-15 апреля 2010,
Россия, Иркутск, часть 1, p.35-41.
8.Славчева-Сиракова Д., К. Кузмова, 2010. Перспективные методы для
улучшения
агрометеорологического
обслуживания
сельскохозяйственното
производства
с
использованием интернета. „Иновационные технологии и
АПК”//Сборник
докладов
региональной научно-практической конференции молодых ученых Сибирского
федерального округа с международным участием: „Иновационные технологии и АПК, 1214 мая 2010, Иркутск, Россия, с. 83-91.
9. Popova A, N.Panayotov, K.Kouzmova, 2010. Evaluation of the development of Cape
gooseberry (Physalis Peruviana L.) plant under the environmental conditions of South Bulgaria.
International Conference BALWOIS - 2010, 24-29 May 2010, Ohrid, Republic of
Macedonia
(http://balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1336.pdf)
10. Slavcheva-Sirakova D., K.Kouzmova, 2010. Investigation of possible application to
automatic system for meteorological measurement for the agricultural production needs in
Bulgaria. International Conference BALWOIS - 2010, 24-29 May 2010, Ohrid, Republic
of
Macedonia (http://balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp- 1516.pdf)
11. Kouzmova K., M. Berova, K. Kostadinov, 2010. Influence of foliar spray on the net
production of photosynthesis of eggplant (Solanum melongena L.) under different weather
conditions. Вторая международная научно-практическая конференция „Формирования и
развитие биосферного хозяйства”, 8-9 октября 2010, Иркутск, p.
104-109.
12. Kostadinov K., M. Berova, K. Kouzmova, 2010. Influence of foliar spray on the chlorophyll
content of eggplant (Solanum melongena L.) under different weather conditions.Вторая
международная научно-практическая конференция
„Формирования
и
развитие
биосферного хозяйства”, 8-9 октября 2010, Иркутск, Россия, p. 104-109, p. 90-96.
13. Kostov K. G.Rachovska, K.Kouzmova, 2011. Effect of cultivar and climate on wheat
productivity under different environments in Bulgaria. AGRISAFE FINAL
CONFERENCE
“Climate change: challenges and opportunities in agriculture”, March
21–23, 2011, Budapest,
Hungary, Proceeding of Agricultural Research Institute of the
Hungarian Academy of Science,
ISBN:978-963-8351-37-1,p.308-311
(http://www.mgki.hu/_user/browser/File/agrisafe/Proceedings.pdf).
14. Dimitrova M., C.Moskova, K.Kouzmova, 2011. Influence of agrometeorological conditions
on phonological development of two weeds, common amaranth (Amaranthus
retroflexus
L.)
and (Amaranthus hybridus L.)., AGRISAFE FINAL CONFERENCE “Climate change: challenges
and opportunities in agriculture”, March 21–23, 2011,
Budapest, Hungary, Proceeding of
Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Science, ISBN: 978-963-8351-371, p. 378-381 (http://www.mgki.hu/_user/browser/File/agrisafe/Proceedings.pdf).
15. Krastev, Vl., D. Dimova, D. Svetleva, Gr. Pereira, K. Kouzmova, M. Andonova, 2012.
Characteristics of common bean mutant lines and cultivars grown under rainfed and
irrigated
conditions. First International symposium and XVII Scientific conference of
agronomists of
Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 203.
16. Стоилова Цв., М. Берова, К.Кузмова, 2012 – Изнесен доклад от Цветелина на
Международна научна конференция на тема: „130 години земеделска наука в Садово, 5-6
юни 2012, (под печат)
17. T. Stoilova, M. Berova, K. Kouzmova, 2013. Study on diversity of Phaseolus spp. landraces
with face to global climate change (под печат).
18. Rachovska G., K. Kuzmova, Uhr. Zl., 2012. Climatic changes influence on productivity
potential of Bulgarian common winter wheat varieties. Jubilee National Scientific
Conference
with International participation“ Traditions, Directions, Challenges”. Smolyan, October, 19-21,
2012, Volume II, part I “Natural scinence, Mathematics and Informatics, Published by Plovdiv
University “Paisii Hilendarski”,Filial Smolyan, p. 249-258.
19. Valcheva E., K. Kouzmova Effect of contaminated water on ecophysiological parameters of
maize (Zea Mays L.), Международной Научно-практической конференции
„Климат,
экология и сельское хозяйство Евразии”, 28-30 Май, 2013, Иркутск, Россия (под печат)
20. Петрова С., К. Кузмова Экологическая характеристика защищенной территории
„Чинар Дере”. Международной Научно-практической конференции „Климат, экология и
сельское хозяйство Евразии”, 28-30 Май, 2013, Иркутск, Россия (под печат)
II. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ
СИМПОЗИУМИ
A. Устни доклади
1. Кузмова К., 2009. Воздействие изменчивости климата на аграрное производство
Республики Болгарии. Докладвана на Международной научно-практической конференции,
посвященной 75-летию образования Ирк.ГСХА “Климат, экология и сельское хозяйство
Эвразии”, 25-29 май 2009, Иркутск, Россия) Сборник статей международной
научнопрактической конференции, посвященной 75-летию образования Ирк.ГСХА, 25-29 май
2009, Иркутск, Россия, стр. 38-46.
2. Popova A, N.Panayotov, K.Kouzmova, 2010. Evaluation of the development of Cape
Gooseberry (Physalis Peruviana L.) plant under the environmental conditions of South Bulgaria.
International Conference BALWOIS - 2010, 24-29 May 2010, Ohrid, Republic of
Macedonia
(http://balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1336.pdf)
Б. Постерни доклади
1.Kouzmova, K., D. Svetleva, 2009. Reactions of different common bean cultivars towards
mutagenic treatments and agrometeorological factors. International scientific conference „Climate,
ecology and agriculture of Evrazii, 25-29 May, Irkutsk, 2009,
p.104-109.
2.Kostadinov K., K.Kouzmova 2010. Influence foliar spray on the dynamic of flowering of
eggplant (Solanum melongena L.) under different weather conditions. „Иновационные
технологии и АПК”//Сборник докладов региональной научно-практической конференции
молодых ученых Сибирского федерального округа с международным участием, 12-14 мая
2010, Иркутск, Россия, p.54-60.
3.Kouzmova K., K.Kostadinov, 2010. Influence of follar spray on the frucrification of eggplant
(Solanum melongena L.) under different meteorological conditions.„Рациональное
природопользования и енергосберегающие технологии в агропромышленном комплексе”//
Сборник докладов международной-научно-практической конференции: 13-15 апреля 2010,
Россия, Иркутск, часть 1, p.35-41.
4. Славчева-Сиракова Д., К. Кузмова, 2010. Перспективные методы для улучшения
агрометеорологического
обслуживания
сельскохозяйственното
производства
с
использованием интернета. „Иновационные технологии и АПК”//Сборник докладов
региональной научно-практической конференции молодых ученых Сибирского
федерального округа с международным участием: „Иновационные технологии и АПК, 1214 мая 2010, Иркутск, Россия, с. 83-91.
5. Slavcheva-Sirakova D., K.Kouzmova, 2010. Investigation of possible application to automatic
system for meteorological measurement for the agricultural production needs
in
Bulgaria.
International Conference BALWOIS - 2010, 24-29 May 2010, Ohrid,
Republic of Macedonia
(http://balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp- 1516.pdf)
6. Kouzmova K., M. Berova, K. Kostadinov, 2010. Influence of foliar spray on the net production
of photosynthesis of eggplant (Solanum melongena L.) under different weather
conditions.
Вторая международная научно-практическая конференция „Формирования и развитие
биосферного хозяйства”, 8-9 октября 2010, Иркутск, p. 104-109.
7. Kostadinov K., M. Berova, K. Kouzmova, 2010. Influence of foliar spray on the chlorophyll
content of eggplant (Solanum melongena L.) under different weather
conditions.
Вторая
международная научно-практическая конференция
„Формирования
и
развитие
биосферного хозяйства”, 8-9 октября 2010, Иркутск, Россия, p. 104-109, p. 90-96.
8. Kostov K. G.Rachovska, K.Kouzmova, 2011. Effect of cultivar and climate on wheat
productivity under different environments in Bulgaria. AGRISAFE FINAL
CONFERENCE
“Climate change: challenges and opportunities in agriculture”, March
21–23, 2011, Budapest,
Hungary, Proceeding of Agricultural Research Institute of the
Hungarian Academy of Science,
ISBN:978-963-8351-37-1,p.308-311
(http://www.mgki.hu/_user/browser/File/agrisafe/Proceedings.pdf).
9. Dimitrova M., C.Moskova, K.Kouzmova, 2011. Influence of agrometeorological
conditions
on phonological development of two weeds, common amaranth (Amaranthus
retroflexus
L.)
and (Amaranthus hybridus L.)., AGRISAFE FINAL CONFERENCE
“Climate
change:
challenges and opportunities in agriculture”, March 21–23, 2011, Budapest, Hungary, Proceeding
of Agricultural Research Institute of the Hungarian
Academy of Science, ISBN: 978-9638351-37-1, p. 378-381
(http://www.mgki.hu/_user/browser/File/agrisafe/Proceedings.pdf).
10. Krastev, Vl., D. Dimova, D. Svetleva, Gr. Pereira, K. Kouzmova, M. Andonova. Characteristics of common bean mutant lines and cultivars grown under rainfed and
irrigated
conditions. I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic
of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22,
2012, Abstract, p. 203.
11. Valcheva E., K. Kouzmova Effect of contaminated water on ecophysiological parameters of
maize (Zea Mays L.), Международной Научно-практической конференции
„Климат,
экология и сельское хозяйство Евразии”, 28-30 Май, 2013,
Иркутск, Россия (под печат)
12. Петрова С., К. Кузмова Экологическая характеристика защищенной территории
„Чинар Дере”. Международной Научно-практической конференции „Климат, экология и
сельское хозяйство Евразии”, 28-30 Май, 2013, Иркутск, Россия (под печат)
III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ
A. Устни доклади
1. Стоилова Цв., М. Берова, К. Кузмова, 2012. Докладвана на Международна научна
конференция на тема: „130 години земеделска наука в Садово, 5-6 юни 2012, (под печат)
Б. Постерни доклади
1.Дочкова А.В. К. Кузмова, 2009. Въздействие на глобалното затопляне върху
екосистемите и селищните системи. Докладвана на Юбилейна научна конференция по
Екология (Сборник доклади), Пловдив, 1 ноември 2008, Университетско издателство
„Паисий Хилендарски”, Пловдив, стр.560-568.
2. Спасова И.Ц. К.Кузмова, 2009. Наводненията като природно бедствие и мерки за
ограничаване на последствията в селищните системи. Докладвана на Юбилейна научна
конференция по Екология (Сборник доклади), Пловдив, 1 ноември 2008, Университетско
издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, стр.569-578.
3.Вели И.Ф., К.Кузмова, 2009. Екстремни температури и въздействието им върху
екосистемите. Докладвана на Юбилейна научна конференция по Екология (Сборник
доклади), Пловдив, 1 ноември 2008, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”,
Пловдив, стр.579-587.
4. Кузмова К., Т. Чолаков, Хр. Ботева, К. Костадинов, 2010. Фенологично развитие
на
ранни картофи под покрития от полипропилен. Докладвана на Юбилейна научна
конференция с международно участие „Традиции и предизвикателства пред аграрното
образование, наука и бизнес”, 14-17 октомври 2010, Пловдив. Научни трудове на Аграрен
университет – Пловдив, т.LV, кн. 2, стр. 143-148.
5.Червенкова З., К. Кузмова, 2010 Развитие на захарното цвекло в зависимост от
агрометеорологичните условия и поливния режим. Докладвана на Юбилейна научна
конференция с международно участие „Традиции и предизвикателства пред аграрното
образование, наука и бизнес”, 14-17 октомври 2010, Пловдив. Научни трудове на Аграрен
университет – Пловдив, т.LV, кн. 2, стр. 217-222.
6. Rachovska G., K. Kuzmova, Uhr. Zl., 2012. Climatic changes influence on productivity
potential of Bulgarian common winter wheat varieties. Jubilee National Scientific
Conference
with International participation“Traditions, Directions, Challenges”. Smolyan, October, 19-21,
2012, Volume II, part I “Natural scinence, Mathematics and Informatics, Published by Plovdiv
University “Paisii Hilendarski”, Filial Smolyan, p. 249-258.
7. Христев Х, А. Николов, Р. Иванова, К. Кузмова, 2013, Състояние на ограждащите
конструкции на полуоткрита сграда за природосъобразно отглеждане на кокошки-носачки.
Докладвана на Втора международна конференция „Състояние и перспективи за развитие на
генетичните ресурси в животновъдството”, Хисаря12- 14 декември 2012 г. Аграрни науки,
Академично издание на Аграрния университет, Година V, брой 14, стр. 231-235.
IV. ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ
Общ брой цитати
(без автоцитати)
В Scopus и ISI
В други списания
В дисертации
28
-
28
-
I. ЦИТИРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В СТАТИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ (ЗА
ПЕРИОДА 2009-2014Г.):
На работата
1. Kostadinova P., T.I. Ahmed, K. Kouzmova, 2002. A study on the allelopathic
potential of Convolvulus arvensis leaves and roots. Journal of Environmental Protection and
Ecology, vol.3 (3), p.668-672.
1. (1) R. Soufan, A. Almouemar, 2009. Allelopatic effects of some weeds on growth of maize
(Zea mays L.). XXIII-eme colloque international sur la biologie des mauvaises herbes, Dijon,
France, 8-10 Septembre 2009
На работата
2. Tomov A., K.Kouzmova, 2005. Exploring possibilities of cultivation a unpolluuted
plant produce in Pb and Cd. Journal Central European agriculture, vol.6, № 2, p.121-126
2. (2) R. Soufan, A. Almouemar, 2009. Allelopatic effects of some weeds on growth of maize
(Zea mays L.). XXIII-eme colloque international sur la biologie des mauvaises herbes, Dijon,
France, 8-10 Septembre 2009Р 8pp
3. (3) Edem Christopher A. & Dosunmu Miranda I. Determination of heavy metals in cobs of
maize (Zea Mays L.) from Calabar south local government are of cross river state Nigeria,
IJRRAS Volume 13 (1), p. 346-348
4. (4) Musah Saeed Zango, Maxwell Anim-Gyampo* and Boateng Ampadu, Health Risks of
Heavy Metals in selected Food Crops cultivated in Small-scale Gold-mining Areas in Wassa-
Amenfi-West District of Ghana. Journal of Natural Sciences Research Vol.3, No.5, 2013,
www.iiste.org ISSN 2224-3186 (Paper) ISSN 2225-0921 (Online),
5. (5) Onyedika GO, Achusim UAC1, Ukiwe LN1, Ogukwe CE1, Emereibeole E2, and
Ogwuegbu MOC1 Physico-chemical Assessment of Rivers around Mineralized Marcasite Deposit,
International Journal of Scientific Research and Reviews ISSN: 2279–0543, IJSRR 2012, 1(3),
31-44
6. (6) Ibrahim, A.A., Jimoh, A.*, Okafor, J.O.,Abdulkareem, A.S. and Giwa, A, . Modeling Lead
Mobility in Soil: A Case Study of Lead Mining Activities in TungaTsauni, Gurara, Niger State,
Nigeria, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) Vol. 2 Issue 12,
December – 2013, р. 800-812
7. (7) Musah Saeed Zango, Maxwell Anim-Gyampo, Boateng Ampsdu, 2013. Health risk of heavy
metals in selected food crops cultivated in small-scale Gold-mining areas in Wasa-Amenfi-West
district of Ghana, Journal of Natural Sciences Research, ISSN 2224-3186 (Paper), ISSN 22250921 (Online), Vol. 3 No 5, p. 96-105.
ІI. ЦИТИРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В СТАТИИ НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ (ЗА
ПЕРИОДА 2008-2014Г.):
На работата
3. Кузмова К., П. Серафимов, 1999. Влияние на изменението на климата върху
агроклиматичните ресурси на Дунавската равнина. Научни трудове ВСИ, т.XLIV,
кн.1, с.57-60.
8. (1). Pavlova Sijka, Nenova Luba, 2009. Peculiarities in climate variations during last 30 years at
the region of IASS “Obraztsov chiflik – Rouse. Ecologica, vol. 16, iss..53, pp.15-19.
9. (2) Костадинов К., Т. Чолаков, 2011. Особености весенних осадков и их динамика за
многолетний период. Сборник статей международной научно-практической конференции
„Природа и сельскохозяйственная деятельность человека”, 23-27 мая 2011, г. Иркутск,
Россия, часть 1, стр. 59-65.
На работата
4.Кузмова К., 1999. Влияние на изменението на климата върху
агроклиматичните ресурси на Пловдивския регион. Екология и индустрия, т.2, №1-3,
Изд. Фонд. “Наука и анализи свързани с околната среда, С., с.49-51.
10. (1) Костадинов К., Т. Чолаков, 2011. Особености весенних осадков и их динамика за
многолетний период. Сборник статей международной научно-практической конференции
„Природа и сельскохозяйственная деятельность человека”, 23-27 мая 2011, г. Иркутск,
Россия, часть 1, стр. 59-65.
На работата
5. Пеев Б., К. Кузмова, Пл. Серафимов, 2000. Неблагоприятни изменения в
климата на Северна България. Растениевъдни науки, 37(8):558 – 561.
11. (1). Георгиев, Г., А. Алексиева, Р. Тодорова, 2009. Селекционните и технологичните
изследвания при соята и предизвикателствата на 21 век – обзор. Селскостопанска наука,
42(2):13-29.
12. (2). Павлова С., Г. Патенова, 2010 Екологична пластичност на нови сортове и линии
полски фасул при екстремни кличатични условия на ИЗС „Образцов чифлик”.
Растениевъдни науки, 37 (8), с.558-561.
13. (3). Павлова, Сийка и др. Екологична пластичност на нови сортове и линии полски
фасул при екстремни климатични условия на ИЗС "Образцов чифлик" / Сийка Павлова,
Генка Патенова. // Растениевъдни науки, XLVII, 2010, N 2 , с. 168-173.
14. (4) Pavlova S., V.Dochev, 2010. Physiological reaction of regional varieties common wheat
under conditions of ecological stress. Banat′s Journal of Biotechnology, 2010 I (2), p.27-32.
15. (5) Костадинов К., Т. Чолаков, 2011. Особености весенних осадков и их динамика за
многолетний период. Сборник статей международной научно-практической конференции
„Природа и сельскохозяйственная деятельность человека”, 23-27 мая 2011, г. Иркутск,
Россия, часть 1, стр. 59-65.
На работата
6. Костадинова П., И. Велчева, К. Кузмова, 2002. Основи на екологията,
Академично издателство при Аграрния университет, гр. Пловдив, 168с.
16. (1) Сирашки Г., Г.Герганов, М. Николова, Хр. Сирашки, В.Иванов, 2010. Изследване на
екологичното равновесие на планински райони. Списание Диалог, ИНИ, извънреден
тематичен, септември 2010, стр. 149-171.
На работата
7. Кузмова, К., 2003. Количествена оценка на зимуващи и пролетни сортове
грах по степен на ранозрелост. 120 години земеделска наука в Садово. Докл. от Юбил.
науч. сесия, 3, Садово-Пловдив, 21-22 май 2002, София. ДиМакс, 2003, с. 109-112. /с.
433./
17. (1) Косев, Валентин и др. Сравнително проучване на зимни и пролетни сортове фуражен
грах (Pisum sativum L.) / Валентин Косев, Сълю Сачански. // Растениевъдни науки, XLVII,
2010, N 5 , с. 428-433.
На работата
8. Кузмова, К., 2003. Световни агроклиматични аналози с България по
условията за отглеждане на граха. 120 години земеделска наука в Садово. Докл. от
Юбил. науч. сесия, 3, Садово-Пловдив, 21-22 май 2002, София. ДиМарк, 2003, с. 113118. / с. 433./
18. (1) Косев, Валентин и др. Сравнително проучване на зимни и пролетни сортове фуражен
грах (Pisum sativum L.) / Валентин Косев, Сълю Сачански. // Растениевъдни науки, XLVII,
2010, N 5 , с. 428-433.
На работата
9. Kuzmova, K., 2003. Effect of agrometeorological conditions on some vegetative and
reproductive behaviours of peas. Ecology and Future, II, 2003, № 1, р. 47-50. с. 346.
19. (1) Костадинов, К. Влияние на листното подхранване върху вегетативните прояви на
пипер (Capsicum annuum L.) / Костадин Пенчев Костадинов, Стоян Василев Филипов. //
Научни трудове на АУ - Пловдив, LV, 2010, N 1 , с. 341-346.
На работата
10. Москова Цв., К. Кузмова, М.Димитрова, 2007. Влияние на
агрометеорологичните условия върху фенологичното развитие на плевелния вид
ОБИКНОВЕН ЩИР (Amaranthus retroflexus L.), 2006. Растениевъдни науки , 44, стр.
344-348.
20. (1) Kirchev Hristofor, Alexander Matev, Vania Delibaltova, 2010. Phenological development
of Triticale (X Triticosecale Wittmack) Varieties depending on the climatic conditions in Plovdiv
region. BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010
На работата
11. Кузмова К., 2009. Воздействие изменчивости климата на аграрное
производство Республики Болгарии. Климат, екологии и сельское хозяйство Евразии
(Сборник статей международной научно-практической конференции, посвященной
75-летию образования Ирк.ГСХА, 25-29 май 2009, Иркутск, Россия), стр. 38-46.
21. (1) Georgieva Tonya, Plamen Zogorski, Dragica Spasova, 2010. Development amd
productivity of the Serbian Oat cultivars under agrometeorological conditions in Bulgaria.
BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010.
22. (2) Костадинов К., Т. Чолаков, 2011. Особености весенних осадков и их динамика за
многолетний период. Сборник статей международной научно-практической конференции
„Природа и сельскохозяйственная деятельность человека”, 23-27 мая 2011, г. Иркутск,
Россия, часть 1, стр. 59-65.
На работата
12. Kostadinov, K., K. Kuzmova, 2010. Influence foliar sprey on the dynamic of
flowering of eggplant (Solanum melongena) under different weather conditions. Материалы
региональной науч.-практ. конф. молодых ученных Сибирского федерального округа
с междунар. участием, Иркутск, 12-14 мая 2010, с. 54-60.
23. (1) Костадинов, К. , 2010. Влияние на листното подхранване върху вегетативните
прояви на пипер (Capsicum annuum L.) / Костадин Пенчев Костадинов, Стоян Василев
Филипов. // Научни трудове АУ - Пловдив, LV, 2010, N 1 , с. 341-346.
На работата
13. Кузмова К., 2003. Агрометеорология, Академично издателство на Аграрния
университет, Пловдив
24. (1) Влахова В., 2012. Влияние на биоторовете и агрометеорологичните условия върху
фенологичното развитие на пипар, отглеждан при биологично земеделие. Екология и
бъдеще, год. XI, No 4, стр. 51-56, Екологично списание за селскостопанска и горска наука,
София.
25. (2) Влахова В., 2013. Ефектът от биотор Байкал ЕМ-1У и агрометеорологичните
условия върху фенологичното развитие на пипер при биологично земеделие. Екология и
бъдеще, год. XII, No 3-4, стр. 77-84, Екологично списание за селскостопанска и горска
наука, София.
На работата
14. Пеев Б., К. Кузмова, 2001. Изменения в климата на Южна България,
Животновъдни науки, № 2, стр. 169-176.
26. (1) Костадинов К., Т. Чолаков, 2011. Особености весенних осадков и их динамика за
многолетний период. Сборник статей международной научно-практической конференции
„Природа и сельскохозяйственная деятельность человека”, 23-27 мая 2011, г. Иркутск,
Россия, часть 1, стр. 59-65.
27. (2) Влахова В., 2013. Ефектът от биотор Байкал ЕМ-1У и агрометеорологичните
условия върху фенологичното развитие на пипер при биологично земеделие. Екология и
бъдеще, год. XII, No 3-4, стр. 77-84, Екологично списание за селскостопанска и горска
наука, София.
На работата
15. Peev B., K. Kouzmova, 2002. Climatic changes in the agricultural regions of
Bulgaria,. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 3 (1), p.120-125.
28. (1) Костадинов К., Т. Чолаков, 2011. Особености весенних осадков и их динамика за
многолетний период. Сборник статей международной научно-практической конференции
„Природа и сельскохозяйственная деятельность человека”, 23-27 мая 2011, г. Иркутск,
Россия, часть 1, стр. 59-65.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа