close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1.
Назва модуля: Іноземна мова для професійного спрямування
(англійська, німецька)
2.
Код модуля: ТМІМ_6_1.2.6_2
3.
Тип модуля: факультативний
4.
Семестр: 4,5
5.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів ЄКТС – 2);
аудиторні години – 44 (семінарські заняття ‒ 44), самостійна робота – 28.
6.
Лектори: Комар Олена Станіславівна – викладач, Паладьєва Алла
Федорівна – викладач, Коваленко Сергій Олександрович – викладач
7.
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: особливості фонетичної будови іноземної мови; основні граматичні
категорії відповідно до потреб усного мовлення та читання; синтаксичні
особливості речень різної структури; лексичний мінімум у межах тем, визначених
програмою;
вміти: розуміти зміст висловлювань відповідно до тематики спілкування у
побутовій та фаховій сферах; читати тексти з метою одержання необхідної
інформації; анотувати тексти; спілкуватися в усній формі іноземною мовою,
передавати зміст прочитаного, прослуханого; працювати з довідковою
літературою.
8.
Спосіб навчання: аудиторні заняття
9.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: іноземна мова
10.
Зміст модуля: Практичне оволодіння фонетичною будовою іноземної
мови, що передбачає вивчення основних правил читання та транскрибування
звуків та вивчення інтонаційного ладу англійської мови. Лексика (побутова та
фахова). Навчання основних граматичних категорій. Вивчення часових форм
дієслів неозначеного, тривалого, доконаного та доконано-тривалого часу,
активного та пасивного стану, відповідно до потреб усного мовлення та читання.
Формування навичок і вмінь усного мовлення у побутовій та фаховій сферах
спілкування.
Формування вмінь та навичок читання та реферування фахової
оригінальної літератури з метою одержання необхідної інформації. Формування
навичок роботи зі словником та граматичними таблицями, що є необхідним для
самостійної роботи з фаховою літературою. Формування навичок основ
спілкування іноземною мовою в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.
11.
Рекомендована література:
Англійська мова:
1. Бріт Н. М., Заболотна О. А., Коваленко О.В. English.(Посібник з англійської
мови для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів
педагогічної освіти.- Умань: АЛМІ, 2005.-142с.
2. Голобородько О.А. English. Part II. History. Посібник з англійської мови для
студентів історичних спец. вищ. навч. закл. пед. освіти.-Умань:АЛМІ, 2008.80с.
3. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A self-study reference and practice
book for elementary students of English. Cambridge University Press, 1998.260c.[]
4. Raymond Murphy. English Grammar for intermediate students of English.
Cambridge University Press, 1998.-320c.
Німецька мова:
1. Веремюк Л.Л. “Deutsch für Histriker” – Умань: РЦВ «Софія»- 2008. – 152с.
2. Бориско Н. Ф. “”. – Київ: ТОВ “ВП Логос”, 2004. – 256 с.
3. Д.А. Євгененко, О.М. Білоус, О.О. Гуменюк, Б.В. Кучинський, О.І.Білоус.
Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та
учнів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання, виправлене та
доповнене, - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004 р. – 400 с.
12.
Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота
13.
Методи і форми оцінювання:
 поточний контроль (80 %): модульний контроль, тестування,
індивідуальне навчально-дослідне завдання;
 підсумковий контроль (20%): читання, переклад, анотація тексту,
аналіз граматичних структур, монологічне мовлення
14. Мова навчання: англійська, німецька
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа