close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
23 січня 2015 року N 10
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за N 156/26601
ПОРЯДОК
формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок
1. Цей Порядок встановлює процедуру накопичення, обробки, систематизації,
зберігання, збереження і використання інформації з Єдиного державного
реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі Єдиний реєстр обладнання), а також визначає механізм внесення (виключення)
даних про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок до (з)
Єдиного реєстру обладнання.
Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься
до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для
підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України,
зберігається та використовується на митній території України, підлягає
внесенню до Єдиного реєстру обладнання.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі
України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі Закон).
3. Єдиний реєстр обладнання ведеться в електронному вигляді за формою,
наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
Реєстраційний код обладнання - система цифрових знаків, що складається з
двох частин: порядкового номера, який присвоюється при прийнятті рішення
про включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, і дати (у форматі:
00.00.0000) прийняття рішення про включення обладнання до Єдиного реєстру
обладнання.
4. Формування та ведення Єдиного реєстру обладнання покладається на ДФС,
яка:
визначає організаційні та методологічні засади формування та ведення Єдиного
реєстру обладнання;
забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп'ютерної системи та
збереження інформації, що міститься у Єдиному реєстрі обладнання;
забезпечує збереження документів, на підставі яких проводиться включення
інформації до Єдиного реєстру обладнання;
забезпечує доступ до інформації, що міститься у Єдиному реєстрі обладнання;
забезпечує формування та надання витягів з Єдиного реєстру обладнання.
5. ДФС забезпечує розміщення Єдиного реєстру обладнання на своєму
офіційному веб-порталі, доступ до якого є відкритим та загальнодоступним.
6. Відомості включаються до Єдиного реєстру обладнання на підставі
відомостей, що надаються суб'єктами господарювання. Для внесення
обладнання до Єдиного реєстру обладнання або для внесення змін до
відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, або для виключення
обладнання з Єдиного реєстру обладнання суб'єкт господарювання подає
відповідні заяви за формами, наведеними в додатках 2, 3 та 4 до цього Порядку.
У разі зміни будь-яких відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання,
крім змін, пов'язаних із зміною права власності на обладнання, суб'єкт
господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного
реєстру обладнання, має подати до ДФС заяву про внесення змін до відомостей,
що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Заяви надсилаються до ДФС поштою або подаються особисто керівником або
представником суб'єкта господарювання (з документальним підтвердженням
особи та її повноважень).
До заяв додаються документи, що підтверджують ввезення обладнання на
митну територію України або наявність права власності на обладнання, перехід
права власності або документи, що підтверджують факт знищення обладнання.
Документи до заяв подаються у копіях, завірених підписом керівника та
печаткою суб'єкта господарювання (за наявності).
Заявник є відповідальним за достовірність відомостей, зазначених у заяві про
внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
7. У разі подання суб'єктом господарювання не в повному обсязі документів,
зазначених у пункті 6 цього Порядку, та/або надання документів з
недостовірними даними, та/або у разі їх невідповідного оформлення ДФС
протягом 5 робочих днів з дня надходження таких документів звертається до
суб'єкта господарювання з письмовою пропозицією про усунення виявлених
недоліків протягом 5 робочих днів з дня отримання цієї пропозиції.
8. Розгляд заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про
внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про
виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання проводиться у строк,
який не може перевищувати - 15 робочих днів з дня надходження заяви.
9. Внесення відомостей до Єдиного реєстру обладнання, внесення змін до
відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, виключення
обладнання з Єдиного реєстру обладнання здійснюється ДФС шляхом видання
відповідного наказу.
10. Повідомлення про результати розгляду документів щодо внесення
відомостей до Єдиного реєстру обладнання, внесення змін до відомостей, що
містяться в Єдиному реєстрі обладнання, виключення обладнання з Єдиного
реєстру обладнання здійснюється ДФС шляхом надсилання копії відповідного
наказу заявникові протягом 2 робочих днів з дня прийняття відповідного
рішення супровідним листом за підписом керівника відповідного структурного
підрозділу ДФС.
11. Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, надаються у вигляді
витягу з Єдиного реєстру обладнання за формою, наведеною у додатку 5 до
цього Порядку.
Витяг з Єдиного реєстру обладнання видається юридичній особі або фізичній
особі - підприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за письмовим
запитом протягом 2 робочих днів з дня подання такого запиту.
Витяг містить відомості з Єдиного реєстру обладнання, які є актуальні на дату
його формування. Витяг діє до внесення змін до Єдиного реєстру обладнання.
Запит про отримання витягу з Єдиного реєстру обладнання подається
керівником або представником суб'єкта господарювання (з документальним
підтвердженням особи та її повноважень), органами державної влади
(посадовими особами) або надсилається поштою до ДФС.
У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Єдиному реєстрі
обладнання (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - суб'єкта господарювання; код за ЄДРПОУ, реєстраційний
номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта). Запит
обов'язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.
Витяг з Єдиного реєстру обладнання підписується керівником відповідного
структурного підрозділу ДФС та надсилається супровідним листом запитувачу
поштою або видається особисто керівнику або представнику запитувача (з
документальним підтвердженням особи та її повноважень).
12. Внесення відомостей до Єдиного реєстру обладнання, внесення змін до
відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, виключення
обладнання з Єдиного реєстру обладнання, видача витягу з Єдиного реєстру
обладнання проводяться на безоплатній основі.
Використання даних Єдиного реєстру обладнання державними органами
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Порядок і умови надання ДФС відомостей з Єдиного реєстру обладнання
державним органам встановлюються договорами про взаємодію чи
інформаційне співробітництво.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку формування та ведення
Єдиного державного реєстру
обладнання для промислового
виробництва сигарет та цигарок
(пункт 3)
Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва
сигарет та цигарок
Реєстр Суб'єкт Місцезн
аційни господар аходжен
й
ювання
ня для
номер (повне юридич
найменув них осіб
ання)
або
місце
реєстрац
ії для
фізични
х осіб
юри фіз
дич ич
на на
особ осо
а
ба
Код за
ЄДРП
ОУ,
реєстр
аційни
й
номер
обліко
вої
картк
и
платн
ика
подат
ків
або
Обладн
ання
ввезено,
зберігає
ться,
викорис
товуєть
ся або є
у
власнос
ті
Підс
тава
ввезе
ння
обла
днан
ня на
митн
у
тери
торі
ю
Укра
їни
або
набу
Мод Місцезн
ель аходжен
та
ня
серій обладна
ний
ння
номе
р
обла
днан
ня
Дата
вклю
ченн
я
обла
днан
Виклю
чення
обладн
ання з
Єдино
го
реєстр
у
обладн
ання
внес під д
ення ста а
змін ва т
до
а
відо
(П.
І.
Б.)
1
2
3
серія
та
номер
паспо
рта*
4
5
ття
прав
а
влас
ності
на
обла
днан
ня
6
7
8
9
ня до
Єдин
ого
реєст
ру
обла
днан
ня
мост
ей,
що
містя
ться
в
Єдин
ому
реєст
рі
обла
днан
ня
10
11
12
1
3
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган
державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті.
Додаток 2
до Порядку формування та ведення
Єдиного державного реєстру
обладнання для промислового
виробництва сигарет та цигарок
(пункт 6)
ЗАЯВА
про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок
1.
____________________________________________________________________________
Заявни
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкт
господарювання)
2. __________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце реєстрації (для фізичних осіб))
3.
(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
4.
Обладнання
ввезено,
зберігається,
власності________________________
використовується
або
є
(необхідне підкреслити)
5. __________________________________________________________________________________
(підстава ввезення обладнання на митну територію України або набуття права власності на
обладнання)
6. Модель ___________________________________________________________________________
серійний номер обладнання _________________________________________________________
7. Місцезнаходження обладнання
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію Україн
або право власності на обладнання.
Дата _________
Заявник _______________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)
М. П. (за наявності)
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган Державної
фіскальної служби і мають відмітку в паспорті.
Додаток 3
до Порядку формування та ведення
Єдиного державного реєстру
обладнання для промислового
виробництва сигарет та цигарок
(пункт 6)
ЗАЯВА
про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі
обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
1.
____________________________________________________________________________
Заявни
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкт
господарювання)
2. __________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце реєстрації (для фізичних осіб))
3.
(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
4. Номер та дата наказу про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнанн
____________________________________________________________________________________
5. Реєстраційний номер Єдиного державного реєстру обладнання, до якого вносяться змін
____________________________________________________________________________________
6. Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання до внесення змі
____________________________________________________________________________________
7. Відомості, що мають бути відображені в Єдиному реєстрі обладнання після внесення змі
____________________________________________________________________________________
До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію Україн
або право власності на обладнання в разі переходу права користування таким обладнанням.
Дата _________
Заявник _______________
(підпис)
М. П. (за наявності)
____________
____________________
(ініціали, прізвище)
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган Державної
фіскальної служби і мають відмітку в паспорті.
Додаток 4
до Порядку формування та ведення
Єдиного державного реєстру
обладнання для промислового
виробництва сигарет та цигарок
(пункт 6)
ЗАЯВА
про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок
1.
____________________________________________________________________________
Заявни
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкт
господарювання)
2. __________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце реєстрації (для фізичних осіб))
3.
(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
4. __________________________________________________________________________________
(номер та дата наказу про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання до переходу
права власності на нього або його знищення)
5. Модель ___________________________________________________________________________
серійний номер обладнання ____________________________________________________________
6. Місцезнаходження обладнання
____________________________________________________________________________________
7. Підстава для виключення (перехід права власності або знищення обладнання
____________________________________________________________________________________
(необхідне підкреслити)
До заяви додається документ, що підтверджує перехід права власності або знищення обладнання.
Дата _________
Заявник _______________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)
М. П. (за наявності)
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган Державної
фіскальної служби і мають відмітку в паспорті.
Додаток 5
до Порядку формування та ведення
Єдиного державного реєстру
обладнання для промислового
виробництва сигарет та цигарок
(пункт 11)
ВИТЯГ
з Єдиного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та
цигарок
____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єк
господарювання)
(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)
до Єдиного державного реєстру обладнання внесено відомості про обладнання промислово
виробництва
сигарет
та
цигаро
модель _____________________________________________________________________________
серійний номер обладнання ___________________________________________________________
на підставі наказу Державної фіскальної служби України від ___________________
____________,
реєстраційний номер _________________________________________________________________
обладнання
ввезено,
зберігається,
використовується
або
є
у
власнос
____________________________________________________________________________________
(необхідне зазначити)
Місцезнаходження обладнання: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата видачі ___ ____________ 20__ року.
_____________________
(посада)
____________
_____________________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган Державної
фіскальної служби і мають відмітку в паспорті.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа