close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Правительство москвы департамент здравоохранения;pdf

код для вставкиСкачать
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
¢£¤¥ ¦£§¤¨©ª£«¥ ¬­¬ ®¯°£±¥ ²°£³£ ´§£µ¨¶¨«·¨ ¸¥«³§ª ¦¥·¥§¨±ª
ÉÊËÌÍË ÎÌÍÏÐËÍ Ñ ÒÓ Ñ ÔÕ Ö × Ø
!"#$%&
%$'(%)& *(+!$,-)!$
.-'$%/%&"% &"0 %"!
1!2& ,!")%
1%-( ))% ! ' --%3%'4!
5$%,)%
6!78 -4"!79$#()&$%!
¦Þ²ÚÞ
¹§¥¨ ¦ªº¯¨±¥
®¹àá¹âÙ²ßÞ
ÄÅÆÇÈ
â¹®ßÙÛ
»¼½¾»½¿
¿À¿Á¿ÿ
4° Trofeo Buonconsiglio
UVWXYZ[\V]X^WZ ^_`VWX]]V\V aV bc^Wd^W[X`eX^ fc^\^
:;; <= >; [email protected] A;; BC >; [email protected] A;; EF >; <= A;; [email protected] >; BC A;; [email protected] EGHIJKKLIIJ MN>; <=
OPJHHGKGQJ HRQGLIS <IJIGHIGQTL
ghh i
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ €€‚ ƒ€„…€
~††‡ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
jŒ~Ž kkk
j ‹‚‘Š‚ ƒ‹
~††k ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
jŒŽ†— kkk
‡ ‘––•…€ ƒ•‹•Š
~††k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒ}Ž}} kkk
 “•–ƒƒ€ƒ “•‰‚‹
~††j ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
‡Œk™Ž— kkk
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › jŒkŽ†—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘•„•––€ x„{“€
~†} Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
jŒŽk™ —™~—‡
j ‰‹‰€•‹‚ •„•Š
~†™ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
‡Œk†Ž}† ™}†~™
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › jŒk™Žk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹‚ƒƒ€ •‹€x
~† xƒƒ …•‹‚Š
jŒkŽ™— ——~
j xŠ–‚Š €{„€
~† ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
jŒ}‡Ž† —j}k™
‡ „•Š‹‚ ƒ€„…€
~†~ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
‡ŒkŽj ™‡j
 ‰‚””•––‚ ’•“•‹€x
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
‡Œk™Ž} ™———
} „‹•Š–€ƒ ŠŠ
~†j ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
‡Œ~~Ž™ ™}—~}
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › jŒk™Ž}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘ƒ–‹Š•„‚ „{‹
~†—} x‚‚˜•‹Š{‚–‚
jŒkŽ† —™}k
j ƒxœ•˜€ƒ xœ€‹
~†—— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
jŒ~Žj~ —†
‡ ˜‚„–€ „•ƒƒ€
~†—— Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
‡ŒkjŽ™~ ™†j†}
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › jŒk†Ž~}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜‹•ƒ‚– •„•Š
~†—k „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
jŒjŽj †}~‡
j –‹•…€ƒ€‚„ ’•“•‹€x
~†—‡ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
jŒ‡jŽ~‡ †
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › jŒ~}Ž—‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‚Š–ŠŠ€ ƒ€‘‚Š
~†™j ‘‚“•Š Š{‚–‚
jŒ†Ž~~ kj™~
j ‘‹xœ•ƒŠ Š“€
~†™ ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
‡Œ~jŽ‡j —k}—}
‡ ˜‚””•‹ ‘‚‹•Š
~†™j ’{‘Š• Š{‚–‚ ƒ“
‡Œ~Ž} ™†—}}
 ‘‹xœ•ƒ• ‘‹€
~†™‡ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
‡Œj‡Ž™™ ™™™}
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › jŒ‡‡Ž††
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹‰•„„€Š€ ‘‹€Š
~†}‡ ƒ ‘•‹Š‚
‡Œ~Ž}— —†~
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › jŒŽ†}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ •Š“‹€””€ {‘‰•‹–
~† ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
‡Œ}‡Žj‡ —k—j
jkk lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr —k
–pušs ‰ylp › jŒ}Ž~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‹xœ€‚“€ …€––‚‹€
~†k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
‡Œ†Ž™} ——}
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘€xœ•„€Š Š“‹•
~††k Š‚––‚„€ Š{‚–‚ ƒƒ“
~Œ}Žk kkk
j –‚‘‘ƒ€Š€ „•ƒƒ€‚
~†† ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
jŒ~kŽ~ kkk
‡ xŠ–•‹€ ‘€‹Ÿ‚
~††~ ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
jŒ~‡Žjj kkk
 €‹‹“€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†† ƒ“ jkk~ –•‘
jŒ~}Žj† kkk
} ‚””€ ’‰€‚
~††k x‚‚˜•‹Š{‚–‚
jŒ~—Ž†† kkk
™ ”Š•––€ ‘––•‚
~††~ ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
jŒ~Ž™ kkk
— “…‚„€‚ ’•“•‹€x‚
~††j x‚‚˜•‹Š{‚–‚
jŒj~Ž‡k kkk
 ”€‹‚Š€ ‘––•‚
~†† x‚‚˜•‹Š{‚–‚
jŒj‡Žj— kkk
† ˜‚––‚ Š“‹•
~†† ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
jŒjŽj~ kkk
~k xœ•‹{‰€Š ‘€xœ•„•
~††~ ‹œ‚“€€{‘ Š{‚–‚ jkk
jŒ‡~Ž~ kkk
~~ Š‹“€ ‘––€
~††k …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
jŒ‡Žk™ kkk
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › ~Œ}~Ž~™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ x””‚„ €‚…ŠŠ€
~† ƒ“ jkk~ –•‘
jŒkŽ™† †~†
j ’ƒŠ “…€“•
~†† Š‚––‚„€ Š{‚–‚ ƒƒ“
jŒ~kŽ†™ ~
‡ €{’’‹€“ ƒ–•’Š‚
~†† Š‚––‚„€ Š{‚–‚ ƒƒ“
jŒ~~Ž™ ‡kj
 ƒ˜•„‚””‚ “Š€•„•
~†™ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒ~Ž†~ j‡†™
} “ ‚‹‚ ‘ƒƒ€‘‚
~†† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒ~}Ž}} jkk—
™ Ÿ‹…{–ƒŸ• Š“‹•ƒ
~† –¡… €ŠŠƒ‰‹{xŸ
jŒjkŽj —†j™
— ”•Š––€ €Š„{x
~†™ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒjkŽ†k —†‡
 ‘‹–€Š•„„€ ‹€xx‹“‚
~†} ‹œ‚“€€{‘ Š{‚–‚ jkk
jŒjŽk™ —}k—
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
† ’“•„„€ €‚…ŠŠ€
~†} ‹Š””{‹‹
jŒ‡kŽ‡ —‡™††
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
¦Þ²ÚÞ x‚Š•„€®¹àá¹âÙ²ßÞ
â¹®ßÙÛ
~~ xŠ•… Š€x‚„
~†— …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
jŒŽ~ ™—™~~
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › ~Œ}~Ž~‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜•‹–€ƒ•––€ “Š€•„•
~† ƒ‚Šx€Š‚ ƒx ƒ‹„
~Œ}Ž‡k †‡†‡†
j ‘‹x‚ ’…„„€
~† ƒ•––•’‹–€ „€‰•‹–ƒ
jŒ~™Ž—} ~j™}
‡ ‹€‚„•––€ “Š€•„•
~† ƒ€ƒ Š{‚–‚ …•‹‚Š ƒ
jŒjkŽ~™ —†j
 –€„€ ‹€xx‹“‚
~†‡ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
jŒjkŽ} —†~j
} ‰‹‰€•‹€ ƒ‘{•„•
~†k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
jŒjŽ™ ——
™ ‘•xx ƒ–•’Š‚
~†j xŠ {€ƒ˜ ‰‚„‚Š
jŒ‡kŽ~~ —k‡j
— ‹”€‚„ ’€„€˜˜‚
~†‡ ƒ“ jkk~ –•‘
jŒ‡~Ž†} —‡~‡™
 ’„ã{€ ‘ƒƒ€““ ‹€xx‹“‚
~†j ƒ“ jkk~ –•‘
jŒ‡™Ž† —k~~
† ƒxœ€•ƒ‹‚ ‘€‹x‚
~†j ‹œ‚“€€{‘ Š{‚–‚ jkk
jŒkŽj‡ ™†‡}—
~k ƒ‹–‚‹€ “Š€•„•
~†‡ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒ~Ž~™ ™†}™
~~ “‚˜˜€‚ Š€x‚„
~†~ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
jŒjŽ†j ™j~~
~j ‰€––‚Š „{€€
~† ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
jŒ}Ž—~ ™—k™‡
~‡ ‹‚– ‹€xx‹“‚
~†j ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒ}jŽk} ™}†j
~ x€‘˜€ ‘‹x‚
~† ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
‡Œk™Žj— }†™™~
~} x„€‹€ ƒ–•’Š‚
~†‡ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
‡Œk—Ž†} }†~j—
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › ~Œ}‡Žj—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “•„„ ˜€•– “‹€Š‚
~†— ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
jŒ~jŽj™ }™j
j ‘””‹•––‚ ‘––•‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒ~}Žjj ‡—™—
‡ ‘‹{„„€ €Š‘‹€
~†— ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
jŒ~†Ž}™ ~~™j
 ‹€‚„–‚ ‘€xœ•„•
~†—} …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
jŒjŽ‡j —}
} x‹„€Š ‘€xœ•„•
~†—} ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
jŒj—Ž†~ —™}k
™ ‘Š’‹‚€ ‘€xœ•„•
~†—™ ƒ€ƒ Š{‚–‚ …•‹‚Š ƒ
jŒjŽ‡ —™~k—
— ƒ•‹‹ „‚‹•Š”‚
~†— –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
jŒj†Ž™ —}™—}
 ‹‚˜•„–‚ ‘‹x‚
~†—} ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒ‡kŽ‡™ —}‡‡‡
† ’€„‹Š ˜‚„‚
~†—™ ƒ“ jkk~ –•‘
jŒ‡Ž~† —~™k
~k x‚‹–€Š ‹‚‰•‹–‚
~†—™ ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
jŒ‡Žj† —~}}†
~~ –‚ƒ€ “…€“•
~†—} ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒ‡Ž‡™ —~}j—
~j x‚‹“€‚„€ xœ‹€ƒ–€Š
~†—} Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
jŒjŽ—} ™†}†
~‡ x‚‘˜Š‚ ‘‹x‚
~†—} ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
jŒ‡Ž‡† ™†‡j}
~ –‹€Š‚––€ ƒ€‘‚Š•
~†—† ƒ“ jkk~ –•‘
jŒ}Ž~— ™}—
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › ~Œ}}Žkk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’€‚‹• €{ƒ•˜˜•
~†—j ƒ‚Šx€Š‚ ƒx ƒ‹„
jŒjkŽk™ j~k
j ”Š•––€ ‹€xx‹“‚
~†—k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒj—Žk —j~k
‡ –‚Š‚Š ‘‚‹•Š‚
~†—‡ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
jŒj—Ž™ ————™
 ‰•‹–‚„ ’‹Šx•ƒx‚
~†— Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
jŒj†Ž†— —™™j
} ‰‹„“€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†—~ ƒ•––•’‹–€ „€‰•‹–ƒ
jŒ‡~Ž} —}™
™ Š‚‹ ‘ƒƒ€‘‚
~†—~ …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
jŒ‡™Ž~ —‡}j}
— ‰‚…€ ‘‹x‚
~†—~ „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
jŒ‡Žk —j~
 x„‚…€ ƒ–•’Š‚
~†—~ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒkŽ}™ —~™j
† ‹‚˜•„–‚ ‘ƒƒ€‘‚
~†—k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒ~Ž —~k}
~k x‹„‚––‚ ‘ƒƒ€‘‚
~†— ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
jŒ}}Ž— ™}‡†
~~ “• x€„„€ ƒ–•’Š‚
~†—~ ƒ‚xˆ jkk~ ƒ‹„ w ˜“
‡Œk†Ž†† ™k}‡k
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › ~Œ}—Ž~†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ƒxœ{ƒ–•‹ ‹‚‰•‹–
~†™— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒ~Ž—j ™†
j –‹–‹‚––€ ‘‹x‚
~†™} „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
jŒ~Žk™ ‡
‡ ˜‹xŸ¡€•ƒ•‹ ‘‹Ÿ{ƒ
~†™ ƒ{ x€–䊕– œ„„
jŒ‡kŽj~ —k~—
 x‚Š–€ ‘{‹‚
~†™† ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
jŒ‡~Žk~ ——™k
} ’…„„€ ‘ƒƒ€‘€„€Š‚
~†™— ˜‚„ˆ ƒŠ€{„€Š•ƒ•
jŒ‡~Ž} ——~—}
™ ‰ƒƒ€ ‘‹x‚
~†™† –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
jŒjŽ~ —jj——
— …€x•Š–€Š€ „“‚
~†™ …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
jŒjŽk —j~™~
 “•„’€Š€ “Š€•„•
~†™— x‚‚˜•‹Š{‚–‚
jŒ}Žk —k††k
† x€‘€Š‚ Š“‹•
~†™— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒŽ~ ™†™~
~k ‰‚ƒ€‚ „•ƒƒŠ“‹‚
~†™ ƒˆƒˆ…ˆ ‰‚”•Š
jŒ}™Ž~ ™™}‡j
~~ ‘””„€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†™— „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
jŒ}—Ž—‡ ™}†‡—
~j ˜ƒã{„‚––‚ ‹‚‰•‹–‚
~†™™ ‚Š“‰„{ ƒˆxˆ  ‹„
‡ŒkjŽ— ™~j†
~‡ ’•‹‹•––€ ‹•Š”‚
~†™™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
‡Œk‡Ž~k ™kk‡
~ €‹‹“€ xœ‹€ƒ–€Š
~†™™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
‡Œk‡Ž— ™‡—
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › jŒk~Ž†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‹‹€x‚Š• ‹€xx‹“‚
~†™ ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
jŒ~~Žj™ †j}}—
j ‰•‹–‚Š€ ƒ–•’Š‚
~†™j ‘‚“•Š Š{‚–‚
jŒjkŽj ™™‡k
‡ „‚‹•Š”€Š€ Š–‚Š€‚
~†™j ƒ ‘•‹Š‚
jŒj†Žj† ~‡—†
 x‹€ƒ–‚’‚‹€ ’‰‹€”€‚
~†™j „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
jŒj†Ž}† ~j~}
} …xx‹€ €Š ‘‹x‚
~†™~ „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
jŒ‡}Ž~™ —‡kk
™ ‰‚Š’Š–• x‚‹‹“‚
~†™ ƒ•––•’‹–€ „€‰•‹–ƒ
jŒ‡}Žj‡ —j™}
— €‹x€ ˜€•–‹‚
~†™k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒ~Ž† —}j‡~
 •‹‚Š””‚ “€•‚
~†™~ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
jŒjŽ~† —†k™
† •ŠŠ‹‚ „‰•‹–‚
~†™~ ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
‡ŒkŽ~~ ™}†
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › jŒk}Ž~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‚ƒ€ Š“‹•
~†}™ ‘‚“•Š Š{‚–‚
jŒŽ}‡ —™™™
j …€Š Š“‹•
~†}† ‘‚“•Š Š{‚–‚
jŒ™Ž‡ —}}†‡
‡ ‹‘•„„€Š€ {€“‚
~†}} ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
jŒ}}Ž} —~™}
 –‚…””€ ƒ–•’Š‚
~†}— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
‡Œk™Ž‡ ™—‡‡†
jkk lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › jŒ~†Ž~—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‚Š”” €‚‹€‚
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
‡Œ~‡Ž‡~ —~††‡
å æh }k ryvy tpuunvnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‚ƒ€Š ‘‹–
~††k ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒ‡™Žkj kkk
j ”‘‰‚Š€ €“
~††k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ~Žk‡ kkk
‡ x‰‹ƒ „€x•
~††~ ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
kŒŽj‡ kkk
“•„„ ˜•ŠŠ xœ€‹
~††k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
ƒçèyontˆ kkk
}k ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒ‡jŽ}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‚…””€ ƒ–•’Š€
~† ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ~Ž‡ —‡j}
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
j “Š€•„€ „•ƒƒŠ“‹
~†— Š{‚––‚‹€
kŒ‡Ž™ —™™™
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
¦Þ²Úޖ‹•Š–€Š€ ®¹àá¹âÙ²ßÞ
â¹®ßÙÛ
 “Š”‚ ’•“•‹€x
~†} …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
kŒ}Ž}} —~jk
} ˜‚„€ ‘‚Š€x
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ—Ž—k ™kj†
}k ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒ‡jŽ—j
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹‚ƒƒ€ •‹€x
~† xƒƒ …•‹‚Š
kŒ}Ž —jkk—
j xŠ–‚Š €{„€
~† ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ†Žj ™™‡†™
}k ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒ‡‡Ž~}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’‚Š–Š ŠŠ
~†—† ‹ˆŠˆ …„ƒ{Š
kŒkŽ}† ~™—k
j x…„„‹‚ „{‹ ’•“•‹€x
~†—— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒŽ™ —}™~
‡ ƒ„…„é‚ „•ƒƒŠ“‹
~†—} ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ†Ž—k ™™—kk
}k ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒ‡‡Ž}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ …ŠŠ{xx€ ˜‚„
~†—k x‚‚˜•‹Š{‚–‚
kŒ~Ž kj™
j ‘‚ƒŠ ‘‹€Š•„„
~†—k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ}Ž}— —j~
‡ Š‹“‚Š ‘‹€ŠŠ
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ}~Ž†— ™}~‡
 ‹Š ‹’’•„„
~†—~ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ}‡Ž} ™‡~——
}k ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒ‡Ž‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‹•Š–€Š€ ŠŠ
~†™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Žk —‡—
j x˜•„„€ ŠŠ‘‹€
~†™} –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
kŒ}‡Ž™™ ™~™‡
}k ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › kŒ‡™Ž‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Š‚‹ Š•„
~†™k ‘‚“•Š Š{‚–‚
kŒŽ†} k†‡
j ’•„ƒ–•“ ƒ‚Šé ‘‹€•
~†™ Š{‚–‚ x„{‰ ‘‚Š–•x‹
kŒ}Ž}} —†™
‡ ‘‚Š–ŠŠ€ ƒ€‘‚Š
~†™j ‘‚“•Š Š{‚–‚
kŒ}Ž™} —†™†‡
 ‘‹xœ•ƒ• ‘‹€
~†™‡ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ}kŽk† —j™j†
}k ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › kŒkŽj™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ xƒ‹Š“• ‘‹€‹”€
~†} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ}kŽk —†~
}k ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › kŒjŽ~†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ xƒ‹Š“ ƒŠ“‹
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œk™Žj ™‡™}
j ‰–Š•„‚ €{„€
~†™ ‚Š“‰„{ ƒˆxˆ  ‹„
~Œ~}Ž~j }™~™‡
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒjŽj}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “€ƒƒ•Š “Š€•„•
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡kŽ†~ †~‡†
j ‰‚xx‹“€ Š“‹•
~†— ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
kŒ‡~Ž}} †}k
‡ ’xxœ€ Š€x‚„
~†— ƒ‚Šx€Š‚ ƒx ƒ‹„
kŒ‡~Ž} ™†—
 ‘––•…€ Š“‹•
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡Žj— j‡
} ˜‚””‚‰‚Š ‘––€
~†™ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ‡Ž—™ ~j—j
™ ‘•„‚––€ “Š€•„•
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡}Ž —†™jj
— “€ €{ƒ•˜˜• “…€“•
~†— ‰‚„”Š‚ Š{‚–‚
kŒ‡Ž†} —j}j†
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒjŽk}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –{‹€Š ‘‹x‚
~† Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
kŒ‡~Ž‡k †™~—
j ƒœŸ{‹“”€{Ÿ ‘Ÿƒ€‘
~†j ƒ‚xˆ jkk~ ƒ‹„ w ˜“
kŒ‡™Ž~} ——}†‡
‡ ‰•xxœ•‹„• ‘€xœ•„•
~†k xƒƒ …•‹‚Š
kŒ‡™Ž‡ ——~k‡
 ”‘‰•„„€ ˜‚„‚
~†~ ƒ•––•’‹–€ „€‰•‹–ƒ
kŒ‡™Ž™ —™—j
} ’Š€Š€ ‘€xœ•„•
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡Ž~ —‡}}
™ –‹•Š–€Š€ xœ‹€ƒ–€Š
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡†Ž†} —kj~‡
— ”Š‚„ ‘{‹‚
~†k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒkŽ™ ™†‡j
 x„€‹€ ƒ–•’Š‚
~†‡ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ}Ž† ™~™™j
† “•…€€„€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†j ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ™Ž—~ ™kk}~
~k ‹€””‚„€ ‘‹x‚
~†‡ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ—Žj‡ }†‡†k
~~ x€‘˜€ ‘‹x‚
~† ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒŽk }—†}}
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒjŽk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “‚‘€Š€x€ “Š€•„•
~†— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡™Ž} —†k~j
j ‰‘˜€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡Ž~ —}‡j
‡ {„€Š ‘‹x‚
~†—} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡†Ž~™ —‡}
 ˜–{””‚ •Š‹€x‚
~†—™ xŠ ‘€Šx€‚
kŒ‡†Ž‡} —‡~†
} x‹‹•‹€ “…€“•
~†—} ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
kŒ~Ž™™ ™†~‡~
™ ’€Š‚––€ ‘––€
~†—— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Žk ™™†~
— •‹‚„ Š“‹•
~†—} ƒ“ jkk~ –•‘
kŒŽk ™™}
 ‚ƒ–€Š€ ’•“•‹€x‚
~†—— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒŽ}™ }†‡k
€Šx‘€„„€ ‰‹€•„•
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
ƒçèyontˆ kkk
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒj†Žk—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’€ƒƒŠ•€“•‹ œ•€Š”
~†—k ƒˆƒˆ…ˆ ‰‚”•Š
kŒ‡jŽj† †kkj
j Š•‹€ ‘€xœ•„•
~†—j ƒ „ˆ Š{‚–‚ €{Š‚Š•
kŒ‡}Ž™† ~}~
‡ “Š”€ “…€“•
~†— ƒ „ˆ Š{‚–‚ €{Š‚Š•
kŒ‡™Ž— —†k‡
 ‹€––€ ’‹Šx•ƒx‚
~†—‡ Š–‹•ƒ Š xƒ–•„’‹
kŒ‡—Ž‡™ ——~k
} –‘Š€Š€ ‘€‹Ÿ‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡—Ž† ——}~
™ ‘Š‚ €Š„{x
~†—‡ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Ž‡‡ —}~
— ”Š•„„ Š“‹•
~†—~ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒkŽk— —j}
 ’•‹‹‹€ “…€“•
~†—~ „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
kŒkŽj‡ —jj™k
‰‚…€ ‘‹x‚
~†—~ „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
ƒçèyontˆ kkk
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒ‡kŽ~†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‚‘ƒ€ Š“‹•
~†™™ ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
kŒ‡Ž— ™k‡
j •ŠŠ‹€ €{ƒ•˜˜•
~†™† xŠ ‘€Šx€‚
kŒ‡}Žj }™—k
‡ €‹‚„“€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†™™ ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
kŒ‡—Ž—~ kk}
 ã{€‚ •‘Š{•„•
~†™† ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ‡Žj— ——
} “•x‹„€ ‘‹x‚
~†™} ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒjŽ™† —k—~†
™ ‰‹€ƒ‚Š ’‰€‚
~†™† ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡Ž}™ ™†‡k—
— ‘•””•Š „‚‹•Š”‚
~†™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Žj ™†}
 ’•‹‹•––€ ‹•Š”‚
~†™™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒŽ‡™ ™jj
† x€‘€Š‚ Š“‹•
~†™— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ†Ž†~ ™k†
~k €‹‹“€ xœ‹€ƒ–€Š
~†™™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ}kŽ—™ }†—™
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › kŒ‡~Ž~}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
~ xŠ–‚Š€ €Š˜‚„‚
~†™~ xŠ ¦Þ²ÚÞ
‘€Šx€‚
kŒ‡™Ž™} ††‡
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
®¹àá¹âÙ²ßÞ
â¹®ßÙÛ
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › kŒ‡jŽ—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜ƒƒ•‹€Š€ €‚‹€‚
~†} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ™Žk —k™
j …Š”€ •„…€‚
~†}† ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ†Ž— ™}™‡™
‡ ƒx‹“€„€ Š“‹•
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ}~Ž}™ ™j†—}
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › kŒ‡‡Ž†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ €{“€x•Š“‹• ‰‚Š€’x€‚
~†}k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ~Ž† k—~
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › kŒ‡Ž†‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ €ƒxœ€ €{ƒ•˜˜•
~†— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒkŽ }}
j ‹€œ€ „‰•‹–‚
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒŽ†k ———†}
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr —k
–pušs ‰ylp › kŒ‡—Ž—j
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ”Š‚–– {„€•„‘‚
~† ƒ ‘•‹Š‚
kŒ}Žkk ™}k‡
}k ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒŽ}}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ x‚‹‹“€Š€ ’‹Šx‚
~†‡j Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ}jŽ—† ‡†~
å êhh ëì
~kk |srls tpuunvnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –•‰„“€ €{„€
~††~ ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~Œ~kŽj— kkk
j ˜€–‚Š€ xœ€‹
~††k ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~Œ~}Ž—} kkk
‡ „‚‹•Š”‚––‚ •„•‚Š‚‹
~††~ ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
~Œ~—Žj kkk
 ‘––•…€ ƒ•‹•Š
~††k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œj—Žj‡ kkk
~kk |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › ~Œk‡Ž‡‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‚Š•––€ …„•‹€
~†} x‚‚˜•‹Š{‚–‚
~Œ~jŽ ™†™
~kk |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › ~Œk‡Ž‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹€œ•––‚ •„•Š
~† ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~Œj~Žkk —j—
j „•‚Š“€Š€ ‘€x‚„
~†k ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~Œj~Ž~j —~‡~
‡ ‰‚””•––‚ ’•“•‹€x
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ™Ž‡j }†™~j
~kk |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › ~ŒkŽ——
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ƒ•‘˜‹•‰‚Š€ •‹€Ÿ
~†—— –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
~Œ‡†Ž—} ™†‡j
~kk |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › ~Œk™Ž~k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ƒxŠ–‘‰{‹„‚ x‹€ƒ–€Š
~†—k ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~ŒjŽ™k —~‡j
j “•“‚„ ‰‹‰‹
~†—k „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
~Œ‡jŽjj —~™—™
‡ ‹Š ‹’’•„„
~†—~ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~ŒŽ} ™‡jj†
 Š‹“‚Š ‘‹€ŠŠ
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ}‡Ž†j }kj‡
~kk |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › ~Œ~~Ž~k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Š‚‹ Š•„
~†™k ‘‚“•Š Š{‚–‚
~Œ‡™Ž— —‡†™
~kk |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › ~Œ}‡Ž}~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰•…€„xã{ Š–‚Š€•––
~†‡~ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
‡ŒkkŽ™ ™j†kk
~kk |srls uylžnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ €‹‹“€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†† ƒ“ jkk~ –•‘
~Œ~jŽj kkk
j ‰‚„”Š ‘‹x‚
~††j ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
~Œ~Žj™ kkk
‡ ƒŠ–€{„€Š ’‰€‚
~††k …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
~Œj™Ž kkk
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒ}}Žj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “‹{ƒ€Š ƒ€‘‚Š•
~†— ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
kŒ}†Ž‡k †‡jj~
j ’‹€””‹€Š ‘‹x‚
~†† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œk†Ž‡ —†~™
‡ ‰‚xx‹“€ Š“‹•
~†— ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
~Œ~kŽ—† —k†k
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒ}}Ž†}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‹x‚ ’…„„€
~† ƒ•––•’‹–€ „€‰•‹–ƒ
~Œ~Ž† —k——
j ‹”€‚„ ’€„€˜˜‚
~†‡ ƒ“ jkk~ –•‘
~ŒjjŽ}™ ™——™†
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒ}—Ž
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “•„„ ˜€•– “‹€Š‚
~†— ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~ŒkŽj} †™‡
j –‹€Š‚––€ ƒ€‘‚Š•
~†—† ƒ“ jkk~ –•‘
~Œ‡jŽk‡ ™j}
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒ}Žk~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹€œ€ ‘––•‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ~~Ž™ k†—
j ’€‚‹• €{ƒ•˜˜•
~†—j ƒ‚Šx€Š‚ ƒx ƒ‹„
~Œ~Ž}j —‡—†
‡ ‰{––{‹€Š€ ‘––•‚
~†— Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
~Œj~Ž} —k—
 “•„„ ŠŠ ‘‹x‚
~†—‡ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj—Ž™† ™™~}‡
} Š‚‹ ‘ƒƒ€‘‚
~†—~ …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
~Œ‡Ž†— ™~kj
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒ}†Žj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ x‚Š–€ ‘{‹‚
~†™† ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
~ŒjŽ™ —kkk}
j …€x•Š–€Š€ „“‚
~†™ …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
~Œ‡Žj ™k‡j
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › ~Œk~Žk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ „‚‹•Š”€Š€ Š–‚Š€‚
~†™j ƒ ‘•‹Š‚
~Œ~—Ž—‡ —†}k™
j ’€„•xx€ …€Šx•Š”‚
~†™ xƒƒ …•‹‚Š
~Œj—Ž}k —k™j†
‡ –œ„•‹ œ•„‘{–œ
~†™~ ƒˆƒˆ…ˆ ‰‚”•Š
~Œj†Ž} ™†k~†
 ’‚‹Š•„„€ ƒ…€Š‚
~†™‡ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~Œ‡kŽ‡k ™‡†
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
} ƒ•‹‹ Š–‚Š€‚ß­¦¦Ý
~†™k ‘‚“•Š
Š{‚–‚
~Œ‡~Žkk ™—†~j
´¹à๲­ÞßÞ
®Ý²¸ÛÞ
¦Þ²ÚÞ
®¹àá¹âÙ²ßÞ
â¹®ßÙÛ
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › ~Œk}Žj—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ”Š{ƒ‚ ‹•Š–‚
~†}} ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~Œ‡}Žj} ™}j}
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › ~Œk†Ž—~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “Š€•„€ ‹‚‰•‹–‚
~†} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ~Ž— }‡j
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › ~Œ~‡Ž
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “„‰‚Š€ {‘‰•‹–‚
~† „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
~Œ}~Žk} ™™†‡
~kk |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr —k
–pušs ‰ylp › ~Œ~Ž‡™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ œ‚’‘ŠŠ •‹€xœ
~†‡ ƒx €ŠŠƒ‰‹{xŸ
~Œ‡jŽk }~‡—
å æh í
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‹–€Š ‹‚
~†† ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
kŒ‡jŽ} kkk
j „Š“‚ …„•Š–€Š
~††j ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
kŒ‡Ž}‡ kkk
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒjŽk‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‹‰€•‹‚ •„•Š
~†™ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ‡Ž—} ™k™†
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒjŽj~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‹‚Š ƒ–•’Š€
~†j ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒ‡Žjj j‡—
j „•Š‹‚ ƒ€„…€
~†~ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒjŽ‡ ™™™
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒjŽ™—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
‰ƒ„€ •„•Š
~†—} xƒƒ …•‹‚Š
ƒçèyontˆ kkk
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒj†Žk™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‹•…€ƒ€‚„ ’•“•‹€x
~†—‡ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ‡Ž ‡‡~
j ‰{ƒ–‚ xœ€‹
~†—k ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡Žj —}††
‡ “•“‚„ ‰‹‰‹
~†—k „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
kŒ‡Ž‡— —}—‡™
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒj†Ž™~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‚Š–‹{„€ ‘‹€ •„•Š
~†™† ‘‚“•Š Š{‚–‚
kŒ‡Žkk ——†j~
j ‰•‹–‚„“€ „{‹
~†™— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡Ž}~ ™k}‡
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › kŒ‡kŽk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’•„ƒ–•“ ƒ‚Šé ‘‹€•
~†™ Š{‚–‚ x„{‰ ‘‚Š–•x‹
kŒkŽj —™}~
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › kŒ‡jŽ}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ „„€Š „•ƒƒŠ“‹
~†}† xƒƒ …•‹‚Š
kŒ}~Ž}} ™‡—j}
}k tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › kŒ‡Ž
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Š•‹€ ‚‹€•––
~†} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒkŽ™‡ —™}
}k tyrtyooy uylžnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ „„•‹‚ Š“‹•
~††k ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
kŒ‡~Ž™ kkk
j “• –‚Š€ ‹€xx‹“‚
~††k ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡‡Ž~j kkk
‡ ˜•‹€Š€ ƒ–•’Š‚
~††k ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡‡Žj kkk
 ƒŠ–€{„€Š ’‰€‚
~††k …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
kŒjŽ~‡ kkk
}k tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒjŽjj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ „””‹‚ ‹{“ä
~†— ‹€…€•‹ Š{‚–‚ …•Š•–
kŒj™Ž‡† †~———
j ’•‹‹‹€ ƒ€‘‚Š•
~† ƒ‚Šx€Š‚ ƒx ƒ‹„
kŒjŽj }—™}
‡ ’xxœ€ Š€x‚„
~†— ƒ‚Šx€Š‚ ƒx ƒ‹„
kŒjŽk }jj
 Š“‹“• „€‘ –œ€‚
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒjŽ— }k—j
} „‚ ƒ–•’Š‚
~†† ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒjŽj k‡†
™ €{’’‹€“ ƒ–•’Š‚
~†† Š‚––‚„€ Š{‚–‚ ƒƒ“
kŒj†Žjj j
— x””‚„ €‚…ŠŠ€
~† ƒ“ jkk~ –•‘
kŒj†Ž‡ j‡—
 ‘‹–€Š•„„€ ‹€xx‹“‚
~†} ‹œ‚“€€{‘ Š{‚–‚ jkk
kŒ‡jŽ~~ —}j
† ”•Š––€ €Š„{x
~†™ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡‡Ž}j —jj}}
~k ‘•„‚––€ “Š€•„•
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡Ž —k‡j}
}k tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒjŽ~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’•‹‹‚––€ ‚‘‹
~† ‹€…€•‹ Š{‚–‚ …•Š•–
kŒj™Ž} †jj—
j ˜•‹–€ƒ•––€ “Š€•„•
~† ƒ‚Šx€Š‚ ƒx ƒ‹„
kŒj™Ž—‡ †~‡j~
‡ xŠ–‚Š Š€x‚„
~†k ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒj—Ž‡j †‡
 ‹€‚„•––€ “Š€•„•
~† ƒ€ƒ Š{‚–‚ …•‹‚Š ƒ
kŒ‡kŽ™ —†™™—
} „„‚Š€ ˜–‹€xŸ
~† x‚‚˜•‹Š{‚–‚
kŒ‡kŽ†™ —
™ ‘•xx ƒ–•’Š‚
~†j xŠ {€ƒ˜ ‰‚„‚Š
kŒ‡kŽ†† ——™—
— Š„•ƒƒ‚ „•ƒƒŠ“‹‚
~†~ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡jŽ~ —}‡~™
 ‹•Šƒ€ ˜€•‹’‹Šx•ƒx‚
~†j ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡jŽ—j —™k‡
† ƒ•‹‹–‚‹• “‚‘•Š€x‚
~†k Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
kŒ‡‡Ž™~ —j™j—
~k ‰•xxœ•‹„• ‘€xœ•„•
~†k xƒƒ …•‹‚Š
kŒ‡†Ž~ ™j‡kj
}k tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒjŽ}—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜–{””‚ •Š‹€x‚
~†—™ xŠ ‘€Šx€‚
kŒ‡jŽ} —}—~™
j ‰‘˜€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡‡Ž}k —‡‡‡
‡ ‹‚‰•‹–€ •Š‹€x‚
~†— ƒ „ˆ Š{‚–‚ €{Š‚Š•
kŒ‡Žkk —jj™}
 ’€„‹Š ˜‚„‚
~†—™ ƒ“ jkk~ –•‘
kŒ‡Ž~— —~†k}
} {„€Š ‘‹x‚
~†—} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Ž‡ —~™™
™ ‘Š’‹‚€ ‘€xœ•„•
~†—™ ƒ€ƒ Š{‚–‚ …•‹‚Š ƒ
kŒ‡}Žj— ™†™™‡
— €Šx‘€„„€ ‰‹€•„•
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡™Ž ™™™j~
 “‚‘€Š€x€ “Š€•„•
~†— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Žkj ™™j
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
}k tyrtyooy uylžnop
k
–pušs
‰ylp › kŒj}Ž‡â¹®ßÙÛ
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý w xympzsrny
®Ý²¸ÛÞ ‘ylmpr ¦Þ²ÚÞ
®¹àá¹âÙ²ßÞ
~ {ƒ˜•‹–€ ‹•Š• ~†—~ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒjŽ— ~™
j ˜•“‹””‚„€ Š“‹•
~†— „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
kŒj†Ž‡ ™‡}
‡ ‰{ƒ–‚ •Š‹€x‚
~†—j ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡kŽ} ‡~k
 –‘Š€Š€ ‘€‹Ÿ‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡jŽ}~ —k™
} ‹€œ€ ‘––•‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡jŽ™~ ——j†
™ ”Š•„„ Š“‹•
~†—~ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡jŽ—† ——kj
— ‘Š‚ €Š„{x
~†—‡ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡‡Ž™k —}}‡™
 ƒ‹‹ ‘{‹‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡}Žkk —j}~
† ‰•xx‹€ ˜€•‹€‚‹€‚
~†—~ „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
kŒ‡}Žjk —j~kj
~k ‰‹„“€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†—~ ƒ•––•’‹–€ „€‰•‹–ƒ
kŒ‡}Ž—} —k††‡
~~ “‹€Š ‘‹x‚
~†—k Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡}Ž†† —k}jk
~j “Š”€ “…€“•
~†— ƒ „ˆ Š{‚–‚ €{Š‚Š•
kŒ‡™Ž} ™†‡j
}k tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒj}Ž†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜„xœ•– „•îŠ“•‹
~†™— ƒx €ŠŠƒ‰‹{xŸ
kŒj™Ž†— †™‡j†
j ƒ‹‹ „{x€Š‚
~†™} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡jŽ kk™
‡ ‰ƒƒ€ ‘‹x‚
~†™† –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
kŒ‡—Ž ™†‡†~
}k tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › kŒj™Ž™†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‚‹‹€•„„‚ ‘‹x‚
~†™j ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
kŒj†Ž †
j ‰•‹–‚Š€ ƒ–•’Š‚
~†™j ‘‚“•Š Š{‚–‚
kŒ‡jŽ‡ jj—
‡ …xx‹€ €Š ‘‹x‚
~†™~ „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
kŒ‡}Žkk —™j}—
}k tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › kŒj—Ž—‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜€„€ ‘{‹€”€‚
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡™Ž~™ —™™—
}k tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › kŒj†Ž
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’‹––€Š€ •‘€„€‚
~†™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡—Ž™™ —†‡~
j ‰•Š€Š€ {‘‰•‹–‚ …„•Š–€Š‚
~†† ƒ˜‚‹–€Š x„{‰ …•‹‚Š
~Œk‡Žj} —j~
å êhh ï
~kk unlmn tpuunvnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –•‰„“€ €{„€
~††~ ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~ŒkŽ™† kkk
j ‘‹–€Š ‹‚
~†† ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
~Œ~jŽk† kkk
‡ „Š“‚ …„•Š–€Š
~††j ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~Œ~™Ž‡k kkk
 ”‘‰‚Š€ €“
~††k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~ŒjŽ kkk
} ‹‚‘Š‚ ƒ‹
~††k ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~Œj—Ž™† kkk
™ ‹‰{€‚ ˜‚„
~†† Š–‹•ƒ Š xƒ–•„’‹
~ŒjŽk} kkk
— x‰‹ƒ „€x•
~††~ ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~Œ‡‡Ž†— kkk
~kk unlmn tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › ~ŒkŽ}†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘{ƒƒ€ ƒ‰€Š
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~ŒkŽ—™ †‡†‡}
j x‹„•– ’•“•‹€x
~† ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
~Œ~Ž‡† ™j™
‡ ’‹xƒƒ‚ „{‹
~†™ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~Œ~™Ž™} j™™
 –‚…””€ ƒ–•’Š€
~† ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj‡Ž}} ——‡k—
} “Š€•„€ „•ƒƒŠ“‹
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œj™Žj —†™
™ “Š”‚ ’•“•‹€x
~†} …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
~Œ‡™Ž} ™™†k}
~kk unlmn tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › ~ŒkŽ™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ƒ˜€‹‚„‚ „•Š“ 邁Š
~†‡ ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
~Œ‡jŽ~™ ™††
j ‰‚ƒ•––€ ‹‚‰•‹–
~†k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ}Ž™j }‡j
~kk unlmn tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › ~Œk™Ž‡k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ „„„„ ”‘€‹
~†—} ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ}kŽ— }†—k
j ‰ƒ„€ •„•Š
~†—} xƒƒ …•‹‚Š
~Œ}†Ž‡k }}}—
~kk unlmn tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › ~Œk—Žj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜‹•ƒ‚– •„•Š
~†—k „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
~Œj~Ž— j‡~k
j –‚‘ƒ€ •„•Š
~†—~ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ‡Žk ™}j†}
~kk unlmn tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › ~ŒkŽ™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Ÿ{‹” Š“é
~†™† ƒ{ x€–䊕– œ„„
~Œ~—Ž™} ™k
j ‘‚Š–‹{„€ ‘‹€ •„•Š
~†™† ‘‚“•Š Š{‚–‚
~Œj}Ž™™ k‡
‡ x˜•„„€ ŠŠ‘‹€
~†™} –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
~Œ}~Ž} ™~—~
~kk unlmn tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › ~Œ~™Ž™k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ „„€Š „•ƒƒŠ“‹
~†}† xƒƒ …•‹‚Š
~Œ™Ž† —~™kj
~kk unlmn tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › ~ŒjkŽ}k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Š•‹€ ‚‹€•––
~†} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ‡Ž† —}}
j ‹‰•„„€Š€ ‘‹€Š
~†}‡ ƒ ‘•‹Š‚
~Œ‡Ž ——j‡
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘€xœ•„€Š Š“‹•
~††k Š‚––‚„€ Š{‚–‚ ƒƒ“
kŒ}Ž~† kkk
j ‘€‚Š€ €‚…ŠŠ€
~††k ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
~Œk}Ž~ kkk
‡ –‚‘‘ƒ€Š€ „•ƒƒ€‚
~†† ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~Œk—Ž†† kkk
 “…‚„€‚ ’•“•‹€x‚
~††j x‚‚˜•‹Š{‚–‚
~Œ~~Ž~ kkk
} ”€‹‚Š€ ‘––•‚
~†† x‚‚˜•‹Š{‚–‚
~Œ~‡Ž~‡ kkk
™ „„•‹‚ Š“‹•
~††k ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~Œ~‡Ž~† kkk
— xŠ–•‹€ ‘€‹Ÿ‚
~††~ ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~Œ~Ž†k kkk
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒ}™Ž~}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘x„{ƒ‚ ‹‚‰•‹–‚
~† ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~Œk}Žj™ ™kk
j ’•‹‹‹€ ƒ€‘‚Š•
~† ƒ‚Šx€Š‚ ƒx ƒ‹„
~Œk™Ž‡} ™j—
‡ ˜‹€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†— ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
~Œk—Ž™ j—
 ’ƒŠ “…€“•
~†† Š‚––‚„€ Š{‚–‚ ƒƒ“
~ŒkŽjk j‡‡~
} ’‹€””‹€Š ‘‹x‚
~†† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œk†Ž~† ~~}‡
™ ƒ˜•„‚””‚ “Š€•„•
~†™ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œk†Ž—~ k}
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
— ‘––•…€ Š“‹•ß­¦¦Ý
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚
Š ®¹àá¹âÙ²ßÞ
~Œ~kŽ™j —†}~k
´¹à๲­ÞßÞ
®Ý²¸ÛÞ
¦Þ²ÚÞ
â¹®ßÙÛ
† –‹•…€ƒŠ •Š‹€x‚
~†— ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
~Œ~Ž™™ —~‡‡
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒ}™Ž}‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ƒœŸ{‹“”€{Ÿ ‘Ÿƒ€‘
~†j ƒ‚xˆ jkk~ ƒ‹„ w ˜“
~Œk—Ž}— ‡™™~
j ‘‹€‚ „{x
~†‡ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~ŒkŽk ‡k‡
‡ ”Š‚„ ‘{‹‚
~†k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~ŒjkŽj~ —k——
 ”‘‰•„„€ ˜‚„‚
~†~ ƒ•––•’‹–€ „€‰•‹–ƒ
~ŒjkŽ—k —kk}k
} x‹xxœ€‚„‚ …„•Š–€Š‚
~†k ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
~Œj~Ž~k ™†—k
™ “‚˜˜€‚ Š€x‚„
~†~ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj™Ž™ ™}‡‡
— –‹•Š–€Š€ xœ‹€ƒ–€Š
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~ŒjŽ† ™‡}‡~
 ƒ‹–‚‹€ “Š€•„•
~†‡ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œj†Ž}~ ™‡~}}
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒ}—Ž™}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‚‹€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†—† x‚‚˜•‹Š{‚–‚
~Œ~‡Ž —k—
j ‹€‚„–‚ ‘€xœ•„•
~†—} …„“Š‚ „€‰•‹–ƒ 
~Œ~}Ž™ —™~—™
‡ ƒ„€””‚Š€ ‘ƒƒ€‘‚
~†—† ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ~—Žk ——†j
 x‹„€Š ‘€xœ•„•
~†—} ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
~Œ~—Ž‡ —}~
} ‹‚˜•„–‚ ‘‹x‚
~†—} ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ~Ž}— —‡‡—
™ “Š€•„€ ƒ–•’Š‚
~†— ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
~Œ~†Žkj —j†}™
— ƒ•‹‹ „‚‹•Š”‚
~†— –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
~Œ~†Ž —j}‡
 „…Š€ ‘‹x‚
~†— ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~ŒjŽ— ™}~™‡
† ’€Š‚––€ ‘––€
~†—— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj†Ž‡™ ™}~
~k x‹‹•‹€ “…€“•
~†—} ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~Œj†Ž™ ™~}}
~~ –‚ƒ€ “…€“•
~†—} ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ‡~Ž—† ™jk™
x‚‘˜Š‚ ‘‹x‚
~†—} ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
ƒçèyontˆ kkk
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒ}†Ž~—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜•“‹””‚„€ Š“‹•
~†— „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
~Œk—Ž ——‡—
j ‰„“•ƒƒ‹€ x„{“€‚
~†—~ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œk—Ž —jjk
‡ ’€ƒƒŠ•€“•‹ œ•€Š”
~†—k ƒˆƒˆ…ˆ ‰‚”•Š
~ŒkŽ~} ™j‡
 …€“„ „•ƒƒŠ“‹‚
~†—k ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
~Œ~jŽ†† ~k™™
} Š•‹€ ‘€xœ•„•
~†—j ƒ „ˆ Š{‚–‚ €{Š‚Š•
~Œ~}Ž—™ —~kj
™ ’•‹‹‹€ “…€“•
~†—~ „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
~Œ~Žj} —}™~—
— ƒxœ€…‚Š ƒŠ“‹‚
~†—k ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
~ŒjkŽ —‡~}
 ”Š•––€ ‹€xx‹“‚
~†—k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œj~Ž~} —j†~
† ‰•xx‹€ ˜€•‹€‚‹€‚
~†—~ „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
~Œj‡Ž† —k}‡‡
~k “•„„ ŠŠ ‘‹x‚
~†—‡ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj}Žj— ™†‡†~
~~ x‚Š–‹‚ ‘{‹€”€‚
~†—k ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~Œj—Ž~j ™—†~
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › ~ŒkkŽ
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ •ŠŠ‹€ €{ƒ•˜˜•
~†™† xŠ ‘€Šx€‚
~Œk†Ž‡ ™}}‡
j –‹–‹‚––€ ‘‹x‚
~†™} „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
~Œ~jŽ†— jj†
‡ ƒxœ{ƒ–•‹ ‹‚‰•‹–
~†™— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ~}Ž—j —†jk
 €‹‚„“€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†™™ ’‚Š“”€‚Š• ‘ˆ‰•Š–•
~ŒjkŽ~‡ —}j—
} ‘•””•Š „‚‹•Š”‚
~†™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ‡‡Žj} ™~}
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › ~ŒkjŽ}™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ xŠ–‚Š€ €Š˜‚„‚
~†™~ xŠ ‘€Šx€‚
~Œ~~Ž~j —†™
j x‹€ƒ–‚’‚‹€ ’‰‹€”€‚
~†™j „•‚ƒ˜‚‹– ƒˆxˆ  ‹ˆ„
~Œj~Ž‡k —™†}k
‡ ’€„•xx€ …€Šx•Š”‚
~†™ xƒƒ …•‹‚Š
~Œj‡Ž}~ —†~‡
 ‰‚Š’Š–• x‚‹‹“‚
~†™ ƒ•––•’‹–€ „€‰•‹–ƒ
~ŒjŽk —k}
} „‚ŠŠ‚ ‘{‹‚
~†™‡ ƒ“ jkk~ –•‘
~ŒjŽ~ —~~
™ ƒ•‹‹ Š–‚Š€‚
~†™k ‘‚“•Š Š{‚–‚
~Œ‡jŽ‡} ™——j
— xƒƒŠ•„„€ ‹‘Š“‚
~†™k ‘‚“•Š Š{‚–‚
~Œ‡‡Žj} ™—k
 €‹x€ ˜€•–‹‚
~†™k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ‡}Žk ™}‡k‡
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › ~Œk}Ž}™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ”Š{ƒ‚ ‹•Š–‚
~†}} ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~Œj†Ž† —‡j™k
j –‚…””€ ƒ–•’Š‚
~†}— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ‡~Ž†‡ —~‡~}
‡ …€Š Š“‹•
~†}† ‘‚“•Š Š{‚–‚
~Œ‡}Ž‡j ™——†
 ƒx‹“€„€ Š“‹•
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ—Ž}† ™k†‡}
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › ~Œk—Ž™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ €{“€x•Š“‹• ‰‚Š€’x€‚
~†}k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ‡Ž‡ —~™‡k
~kk unlmn uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › ~Œ~jŽ
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’‹––€Š€ •‘€„€‚
~†™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj—Ž~— ‡~kj
j €ƒxœ€ €{ƒ•˜˜•
~†— ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj†Ž†~ k}™†
å æh i
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ {ƒƒ€ €‚‹€
~††‡ ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒj†Žj kkk
j –‚ƒ€Š ‘‹–
~††k ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒ‡‡Ž‡j kkk
‡ “•„„ ˜•ŠŠ xœ€‹
~††k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡†Žj kkk
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒj™Žkj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘€””{ Š•„
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒj†Ž† j‡‡
j ƒ• Š•ƒ•
~† ƒ“ jkk~ –•‘
kŒ‡jŽj‡ k—‡j
‡ ‘•„•––€ x„{“€
~†} Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
kŒ‡jŽ}† —†k
 ’„€‹“ „•ƒƒ€
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡‡Ž™ —™™
} ”Š‚Š€ ƒ–•’Š€
~†† ƒ“ jkk~ –•‘
kŒ‡‡Ž†‡ —™™—
™ ˜‚„€ ‘‚Š€x
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡}Ž— —j—jj
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒj}Ž
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’xxœ€Š€ ŠŠ
~† ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡~Ž—} ~}~j
j ’„‰‰€ „‚‹€
~†‡ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡~Žk ~‡
‡ ‰‹‚Š ƒ–•’Š€
~†j ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒ‡~Ž† k†j™
 –•ƒ– “•ƒ€‹•• ~†‡ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡Ž† —}k‡™
} ƒ˜€‹‚„‚ „•Š“ 邁Š
~†‡ ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒ‡}Ž™ —j†
™ „‹•Š–€ƒ ŠŠ
~†j ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡}Ž†~ —jk™†
— x‹…€‚ ŠŠ
~†k Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒkŽkj ™™™
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
 ‰‚ƒ•––€ ‹‚‰•‹–
~†k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚
Š ®¹àá¹âÙ²ßÞ
kŒŽ‡‡ }‡k
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
¦Þ²ÚÞ
â¹®ßÙÛ
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒj™Ž‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‚‹“‚Š€ ’•“•‹€x
~†—† ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡~Ž—} j†™~
j ‘ƒ–‹Š•„‚ „{‹
~†—} x‚‚˜•‹Š{‚–‚
kŒ‡jŽkk j‡~‡
‡ ’•‹‹‹€ ˜‚„
~†—™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Ž™— —}†—‡
 Š‹“‚Š ‘‹”€
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡—Žk~ —~~—k
} …•‹‚Š•ƒ€ xœ€‹
~†—— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡Ž—‡ ™kk†
™ ƒ„…„é‚ „•ƒƒŠ“‹
~†—} ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡†Ž†™ ™}†~™
— „„„„ ”‘€‹
~†—} ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ~Žj ™‡}†j
 ‰xŸ Š“‹•ƒƒ
~†—— ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒŽ—† }‡†™
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒj™Ž—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ …•Š–{‹€Š ‹‚‰•‹–
~†—j  w {“€Š•
kŒ‡~Ž }k—k
j …ŠŠ{xx€ ˜‚„
~†—k x‚‚˜•‹Š{‚–‚
kŒ‡Žk‡ —™†}
‡ ‘‚ƒŠ ‘‹€Š•„„
~†—k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡Ž™‡ ——‡‡j
 ‰{ƒ–‚ xœ€‹
~†—k ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡}Ž‡k —}™
} ˜‚””€ ƒ‰‹€Š
~†—k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡†Ž} ™—™™k
™ ƒx€ƒx€ ƒ‚Š€
~†—j ƒ“ jkk~ –•‘
kŒkŽj} ™™}‡
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒj—Žj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‹•Š–€Š€ ŠŠ
~†™ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Ž~‡ —†~j
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › kŒjŽ‡k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰€––Š–• •‘Š{•„
~†™~ ‚Š“‰„{ ƒˆxˆ  ‹„
kŒ‡Žk jj™—
j •ŠŠ‹‚ ŠŠ
~†™ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡Žjk —k
‡ ‘‹xœ•ƒŠ Š“€
~†™ ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
kŒkŽ†™ ™†k†j
 –ƒ€Š ’‹Šx
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ™Ž—j ™k}—
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › kŒj†Ž‡}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‚ƒ•––€ €ŠŠ
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒjŽk~ ™†™
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › kŒ‡jŽ}j
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰–Š•„‚ €{„€
~†™ ‚Š“‰„{ ƒˆxˆ  ‹„
kŒ}}Ž}‡ }}™‡
j xƒ‹Š“ ƒŠ“‹
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ}}Ž™† }‡†}
}k lmnop onqprs tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr —k
–pušs ‰ylp › kŒ‡}Ž~k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‹xœ€‚“€ …€––‚‹€
~†k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ}~Žj† ™‡
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‚””€ ’‰€‚
~††k x‚‚˜•‹Š{‚–‚
kŒj—Ž†k kkk
j “• –‚Š€ ‹€xx‹“‚
~††k ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒj†Žkk kkk
‡ ˜•‹€Š€ ƒ–•’Š‚
~††k ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒj†Ž~† kkk
 xœ•‹{‰€Š ‘€xœ•„•
~††~ ‹œ‚“€€{‘ Š{‚–‚ jkk
kŒj†Ž†~ kkk
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒjjŽ}‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘x„{ƒ‚ ‹‚‰•‹–‚
~† ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒj}Ž~ †™~
j „‚ ƒ–•’Š‚
~†† ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒj}Ž†™ ™——
‡ ˜‹€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†— ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒj™Žk} ™
 Ÿ‹…{–ƒŸ• Š“‹•ƒ
~† –¡… €ŠŠƒ‰‹{xŸ
kŒj™Ž}k }k~†
} Š“‹“• „€‘ –œ€‚
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒj™Ž† ‡}k™
™ “ ‚‹‚ ‘ƒƒ€‘‚
~†† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒj—Žk ‡~†
— ’“•„„€ €‚…ŠŠ€
~†} ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
kŒj†Ž‡™ —™—‡—
 „ ‰‹‰•‹ €x‚‘‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡kŽj™ —}}
† –‹•…€ƒŠ •Š‹€x‚
~†— ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
kŒ‡kŽ —‡k}
~k ‰‚ƒx€Š€ ‰‹€•„•
~†† ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡~Ž} —~‡‡
~~ ˜ƒã{„• ‹‚‰•‹–‚
~†™ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡‡Ž ™—j†
~j „€•‹€ ‰€€‚ Š“‹•
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡—Ž†‡ }†‡††
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒjjŽ}j
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ xŠ–‚Š Š€x‚„
~†k ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒj™Žjk }†}
j ‹•Šƒ€ ˜€•‹’‹Šx•ƒx‚
~†j ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒj—Ž} k™j
‡ ‰‹‰€•‹€ ƒ‘{•„•
~†k ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒjŽ —†k—‡
 Š„•ƒƒ‚ „•ƒƒŠ“‹‚
~†~ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒjŽ}— —j
} ƒx‹–•””€Š€ ‘––•‚
~†‡ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒjŽ™j —™™
™ ’Š€Š€ ‘€xœ•„•
~† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒj†Žj— —™†‡†
— ‘‹€‚ „‰•‹–‚
~†j ’‹•• –€‘• ƒ“
kŒ‡kŽk— —†j
 ’„ã{€ ‘ƒƒ€““ ‹€xx‹“‚
~†j ƒ“ jkk~ –•‘
kŒ‡kŽj† —‡
† –„€‰{• x„{“€‚
~†j ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡kŽ}‡ —‡—™
~k ƒxœ€•ƒ‹‚ ‘€‹x‚
~†j ‹œ‚“€€{‘ Š{‚–‚ jkk
kŒ‡kŽ~ —‡k†‡
~~ ‚Š‹–‚ „‰•‹–‚
~† ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ‡kŽ†k —jk
~j ‹€””‚„€ ‘‹x‚
~†‡ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡Ž™} }j™™
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒjjŽ†j
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ”Š‚„„€ Š“‹•
~†—† ‘€x€ Š{‚–‚ ‹€…
kŒj}Ž‡} †k~
j ƒ„€””‚Š€ ‘ƒƒ€‘‚
~†—† ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒj—Ž™k ‡k‡
‡ ”‚xx–•„„€ ƒ–•’Š‚
~†—} ƒ „ˆ Š{‚–‚ €{Š‚Š•
kŒjŽ— —†™‡†
 x‚‹–€Š ‹‚‰•‹–‚
~†—™ ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
kŒ‡kŽ†j —~j—
} „…Š€ ‘‹x‚
~†— ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡~Ž—† —jk†
™ ‰„ƒ€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡jŽ~} —~j†~
— x‚‹“€‚„€ xœ‹€ƒ–€Š
~†—} Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
kŒ‡jŽ~ —k—~†
 •‹‚„ Š“‹•
~†—} ƒ“ jkk~ –•‘
kŒ‡‡Ž™™ ™k†‡
† {•‹‹ ‘€‹Ÿ‚
~†—} ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡Ž™~ }†‡™‡
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒj‡Ž™}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰{ƒ–‚ •Š‹€x‚
~†—j ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒj—Žkk —}†‡
j –‚Š‚Š ‘‚‹•Š‚
~†—‡ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒj—Ž}™ }~‡
‡ ’‚‹–€ ‘‹x‚
~†—j ƒ“ jkk~ –•‘
kŒj†Ž~j ~j~™
 ‹‚˜•„–‚ ‘ƒƒ€‘‚
~†—k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒj†Ž kjj
} ‰•‹–‚„ ’‹Šx•ƒx‚
~†— Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
kŒj†Ž—‡ —†}†
™ ‰{ƒ•––€ ‘€‹Ÿ‚
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡kŽ™~ ——j™j
— ƒ‹‹ ‘{‹‚
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡kŽ—™ —™™
 –‚‹xœ€Š€ ’‹Šx•ƒx‚
~†—‡ ‚Š“‰„{ ƒˆxˆ  ‹„
kŒ‡~Žk† —™k™†
† x‹„‚––‚ ‘ƒƒ€‘‚
~†— ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡~Ž}— —†~‡
~k “‹€Š ‘‹x‚
~†—k Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡~Ž™} ——j
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
~~ x‚Š–‹‚ ‘{‹€”€‚
~†—k ˆ˜ˆ¦Þ²ÚÞ
Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“®¹àá¹âÙ²ßÞ
kŒ‡jŽk— —‡—}
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
â¹®ßÙÛ
~‡ x„€‘Š Ÿ„{ƒ
~†—~ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡jŽ— —j‡™
~ –€”€Š€ “…€“•
~†—‡ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡‡Ž}k —k}†—
~} x„‚…€ ƒ–•’Š‚
~†—~ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡Žk™ ™†‡™
‰•‹–‚„€Š€ “•Š€ƒ
~†—j ƒ“ jkk~ –•‘
ƒçèyontˆ kkk
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒjŽkj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ x‚Š– ––€„€‚
~†™† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒjŽ™j ‡†j—
j ‰‹Š ˜‚„‚
~†™} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒjŽ~ ‡‡—
‡ ˜‹xŸ¡€•ƒ•‹ ‘‹Ÿ{ƒ
~†™ ƒ{ x€–䊕– œ„„
kŒj†Ž™k ~~†
 ƒ‹‹ „{x€Š‚
~†™} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡kŽk™ —††k—
} “•„’€Š€ “Š€•„•
~†™— x‚‚˜•‹Š{‚–‚
kŒ‡jŽ‡— —jk}
™ ”‘‰‚Š Š€x‚„
~†™— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡jŽ~ —~~‡
— ‰‚ƒ€‚ „•ƒƒŠ“‹‚
~†™ ƒˆƒˆ…ˆ ‰‚”•Š
kŒ‡‡Ž™ —~k‡
 ‰‹Š „{x
~†™— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡Žkk —k™—
† ˜„„…€x€Š€ „{x
~†™} ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡Žk ™‡~
~k ˜•–‹€ ’‚‹–{Š–‚
~†™} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒjŽ~† }™†‡‡
~~ x‚’„•‹ …€–‚
~†™† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ†Ž†† k}k
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › kŒjŽ™™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‹‹€x‚Š• ‹€xx‹“‚
~†™ ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
kŒj™Ž™— †j™‡
j „‚ŠŠ‚ ‘{‹‚
~†™‡ ƒ“ jkk~ –•‘
kŒ‡jŽ} —}—
‡ ¡•‰•‹ •Š‹€x‚
~†™‡ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡‡Žkj —™j
 ‹€” ‘‹€‚
~†™k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡}Ž™ ™†~†j
} •ŠŠ‹‚ „‰•‹–‚
~†™~ ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
kŒ‡†Ž~ ™j}—‡
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › kŒj}Ž}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹{€•‹‚ „‚‹•Š”‚
~†} „€‰•‹–ƒ –œä‹{ƒ ƒ“
kŒ‡Ž™ ™}™
j „‚Š Š•„‚
~†}† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒkŽk† ™‡j
‡ …Š”€ •„…€‚
~†}† ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡Ž }}‡‡
 ‰‚Šx‚Š” “€•‚
~†}™ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒŽ~† }—}†j
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › kŒj™Ž‡~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜–•‹Š€–€ ’‰‹€”€‚
~†}‡ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡™Ž—™ —~}—j
}k lmnop onqprs uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › kŒj—Ž~™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜€ƒ‚Š€ ’‹Š”
~† ƒƒ… ‰‹€î•Š
kŒ‡jŽ~† ‡—
j ‰‚Š”” €‚‹€‚
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡Ž~k —†™
‡ ‹ƒƒ‚ “‚‘•Š€x‚
~† ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡Ž~~ ™‡kkj
 ‹€œ€ „‰•‹–‚
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒŽ—™ ™k™—†
} ‰•Š€Š€ {‘‰•‹–‚ …„•Š–€Š‚
~†† ƒ˜‚‹–€Š x„{‰ …•‹‚Š
kŒ™Ž†k }—†~k
å êhh ~kk ryvy tpuunvnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ €€‚ ƒ€„…€
~††‡ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
~ŒjkŽk† kkk
j „‚‹•Š”‚––‚ •„•‚Š‚‹
~††~ ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
~Œj—Ž—~ kkk
~kk ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › ~Œ~kŽ™k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’‹xƒƒ‚ „{‹
~†™ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~ŒjŽ†k ‡~}—
j ”¡ŠŸœ{€”•Š €Š •„•‚Š‚‹ ~†— x€…–{‹ƒ “• ŸŸ•‹
~Œ‡Ž‡ —~‡™
‡ ”Š‚Š€ ƒ–•’Š€
~†† ƒ“ jkk~ –•‘
~Œ‡†Ž —k—~‡
~kk ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › ~Œ~jŽkk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Šƒ•„‘€ „‹
~†k –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
~Œ}~Ž—™ ™j
~kk ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › ~Œ~jŽj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜‚„–€ „•ƒƒ€
~†—— Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
~Œ‡Ž™ —‡~~‡
j x…„„‹‚ „{‹ ’•“•‹€x
~†—— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~ŒkŽ™— —~—††
‡ ‰xŸ Š“‹•ƒƒ
~†—— ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
jŒkjŽk }†jj™
~kk ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › ~Œ~™Ž™~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Ÿ{‹” Š“é
~†™† ƒ{ x€–䊕– œ„„
~Œj—Ž}~ —}
~kk ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › ~ŒjkŽ}™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ •ŠŠ‹‚ ŠŠ
~†™ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ‡†Žj ~~
~kk ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › ~Œj}Ž‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‚ƒ•––€ €ŠŠ
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ}jŽ†k —}™™†
~kk ryvy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › ~Œj†Žk~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ xƒ‹Š“• ‘‹€‹”€
~†} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ}kŽ† kjk
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘€‚Š€ €‚…ŠŠ€
~††k ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
~Œk†Žk~ kkk
j ‰‚„”Š ‘‹x‚
~††j ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
~Œj—Ž} kkk
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › ~Œk~Ž††
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “€ƒƒ•Š “Š€•„•
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œk™Ž†~ †j™—
j ˜‚””‚‰‚Š ‘––€
~†™ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~Œ~}Ž†‡ ~™~
‡ ‰‚ƒx€Š€ ‰‹€•„•
~†† ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~Œj™Ž~ —~†™
 „€•‹€ ‰€€‚ Š“‹•
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ‡Žj ™j—‡k
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › ~Œk~Ž™†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –{‹€Š ‘‹x‚
~† Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
~Œk†Ž~ —
j “•xxœ€Š‚ „‚‹•Š”‚
~†k ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
~Œ~~Žjk ™™‡
‡ ƒx‹–•””€Š€ ‘––•‚
~†‡ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ~—Ž™ —†™~
 x‹xxœ€‚„‚ …„•Š–€Š‚
~†k ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
~Œj‡Ž†k —‡}j
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
} ƒ•‹‹–‚‹• “‚‘•Š€x‚
~†k Š{‚–‚¦Þ²ÚÞ
‘ƒ–•‹ …•‹‚Š®¹àá¹âÙ²ßÞ
~Œj}Žj— —j‡—
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
â¹®ßÙÛ
— ‰€––‚Š „{€€
~† ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
~Œ‡Žk— ™j†k
‚Š‹–‚ „‰•‹–‚
~† ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
ƒçèyontˆ kkk
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › ~Œk‡Žk™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‚ƒ–€Š€ ’•“•‹€x‚
~†—— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ™Ž‡k }†‡j‡
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › ~Œk‡Ž†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹€––€ ’‹Šx•ƒx‚
~†—‡ Š–‹•ƒ Š xƒ–•„’‹
~ŒjjŽ} ——j
j ƒxœ€…‚Š ƒŠ“‹‚
~†—k ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
~Œj}Žj— —†}
‡ –€”€Š€ “…€“•
~†—‡ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~Œj—Ž‡† —‡~™™
 ‰•‹–‚„€Š€ “•Š€ƒ
~†—j ƒ“ jkk~ –•‘
~Œ‡‡Ž—‡ ™j~—
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › ~Œk™Ž~™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –‚‘ƒ€ Š“‹•
~†™™ ‘ƒ–•‹ €xƒ ‰‹•ƒx€
~Œ~—Ž—~ }~‡—
j ã{€‚ •‘Š{•„•
~†™† ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~ŒjjŽ‡} k‡k
‡ ‰‹€ƒ‚Š ’‰€‚
~†™† ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
~Œ‡jŽ™ —~‡}
 ”‘‰‚Š Š€x‚„
~†™— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ‡}Ž~} ™†}‡j
} “•x‹„€ ‘‹x‚
~†™} ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ‡Žkj ™—†™
™ ˜ƒã{„‚––‚ ‹‚‰•‹–‚
~†™™ ‚Š“‰„{ ƒˆxˆ  ‹„
~Œ‡Ž~™ ™—kk
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › ~Œk†Žj
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ •‹‚Š””‚ “€•‚
~†™~ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ‡‡Žjj —‡~†
j ¡•‰•‹ •Š‹€x‚
~†™‡ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ‡}Žjk —j——‡
‡ Š•„€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†™j Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ‡†Ž— ™†‡—k
 ‹€” ‘‹€‚
~†™k ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ™Ž~™ ™}j™k
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › ~Œ~~Ž
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜€„€ ‘{‹€”€‚
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj}Ž— ~kk
j ‹‘•„„€Š€ {€“‚
~†}} ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~Œ‡jŽ‡ ——‡
‡ ˜ƒƒ•‹€Š€ €‚‹€‚
~†} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~ŒjŽ}† —kk™}
 „‚Š Š•„‚
~†}† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ}jŽ— ™‡—}—
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › ~Œ~†Žj—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “•éx‚ ƒ–•˜œŠ
~†† ƒƒ… ‰‹€î•Š
~Œ‡Ž ‡}
~kk ryvy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › ~Œ~Ž}—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ x‚‹‹“€Š€ ’‹Šx‚
~†‡j Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒkkŽ†~ kk}
å æh ëì
}k |srls tpuunvnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ {ƒƒ€ €‚‹€
~††‡ ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
kŒ‡jŽ™† kkk
j ˜€–‚Š€ xœ€‹
~††k ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ‡Ž‡‡ kkk
‡ ‹‰{€‚ ˜‚„
~†† Š–‹•ƒ Š xƒ–•„’‹
kŒ~Žj~ kkk
}k |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒj†Ž™†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‚Š•––€ …„•‹€
~†} x‚‚˜•‹Š{‚–‚
kŒ‡jŽ†} †k~k™
j ƒ• Š•ƒ•
~† ƒ“ jkk~ –•‘
kŒ‡—Ž† —‡}
‡ ’„€‹“ „•ƒƒ€
~†} ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
kŒ‡†Ž~k —}†‡
 ‘€””{ Š•„
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡†Ž}‡ —}~k
}k |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒj†Ž}k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹€œ•––‚ •„•Š
~† ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ‡—Ž ——†‡
j „•‚Š“€Š€ ‘€x‚„
~†k ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ‡—Ž†~ ——~™
‡ ’xxœ€Š€ ŠŠ
~† ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ‡†Žj —k‡
 –•ƒ– “•ƒ€‹•• ~†‡ ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
kŒ~Ž~ —~™‡—
} x‹…€‚ ŠŠ
~†k Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ†Žk ™k~k™
™ Šƒ•„‘€ „‹
~†k –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
kŒ}jŽk† }™™‡‡
}k |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒ‡kŽ‡k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Š‹“‚Š ‘‹”€
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ—Ž™j ™‡™j†
j …•‹‚Š•ƒ€ xœ€‹
~†—— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒŽj ™j—}†
}k |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒ‡kŽ—†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ƒxŠ–‘‰{‹„‚ x‹€ƒ–€Š
~†—k ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
kŒ‡†Ž†j ——~j†
j –‚‘ƒ€ •„•Š
~†—~ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ—Ž~ ™k~
}k |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒ‡~Ž}‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰•‹–‚„“€ „{‹
~†™— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ}Ž™ ™†‡}
}k |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › kŒ‡jŽ~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –ƒ€Š ’‹Šx
~†™ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~ŒkjŽkj }j†kj
}k |srls tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒ}kŽ}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰•…€„xã{ Š–‚Š€•––
~†‡~ ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œj™Ž}† }j™‡
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒj}Žj†
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “‹{ƒ€Š ƒ€‘‚Š•
~†— ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
kŒj—Ž~ †k†‡†
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒj}Ž™™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “•xxœ€Š‚ „‚‹•Š”‚
~†k ƒxœ€‚ Š{‚–‚ ƒƒ“
kŒ‡jŽ~‡ —†™‡
j ˜•„€””‹‚ ’‰€‚
~†k –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
kŒkŽj ™j™~
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒj™Ž}k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‚‹€ „•ƒƒŠ“‹‚
~†—† x‚‚˜•‹Š{‚–‚
kŒ‡jŽ™— ~~~
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
j ‘””‹•––‚ ‘––•‚
~†— Š{‚––‚‹€
kŒ‡Ž™j —™}}
´¹à๲­ÞßÞ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
¦Þ²Úޖ‹•Š–€Š€ ®¹àá¹âÙ²ßÞ
â¹®ßÙÛ
 {•‹‹ ‘€‹Ÿ‚
~†—} ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
~Œk}Ž—† kjk
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒj™Ž‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰„“•ƒƒ‹€ x„{“€‚
~†—~ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡kŽ—— —~†}
j ‰{––{‹€Š€ ‘––•‚
~†— Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
kŒ‡—Ž—j —~~j†
‡ ’‚‹–€ ‘‹x‚
~†—j ƒ“ jkk~ –•‘
kŒkŽk™ ™™†—}
 ‘‹xœ•„ xœ‹€ƒ–€Š
~†—j Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ~Ž™k ™†}
} –‚‹xœ€Š€ ’‹Šx•ƒx‚
~†—‡ ‚Š“‰„{ ƒˆxˆ  ‹„
kŒjŽk ™j™—
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒj—Ž}j
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ x‚Š– ––€„€‚
~†™† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡jŽ}† ‡
j ‰‹Š ˜‚„‚
~†™} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡}Ž}j ————
‡ ‰‹Š „{x
~†™— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡Ž} ™‡‡‡—
 ˜•–‹€ ’‚‹–{Š–‚
~†™} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ}jŽ~k }jj~
} x‚’„•‹ …€–‚
~†™† Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ}—Ž™ —†
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › kŒjŽ™k
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ –œ„•‹ œ•„‘{–œ
~†™~ ƒˆƒˆ…ˆ ‰‚”•Š
kŒkŽ~ —k——}
j ’‚‹Š•„„€ ƒ…€Š‚
~†™‡ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ~Ž~k ™†}™
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }}
–pušs ‰ylp › kŒj†Ž†j
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹{€•‹‚ „‚‹•Š”‚
~†} „€‰•‹–ƒ –œä‹{ƒ ƒ“
kŒ}jŽ— }™™
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™k
–pušs ‰ylp › kŒ‡~Ž‡
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “Š€•„€ ‹‚‰•‹–‚
~†} Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
kŒ‡™Ž‡~ ™}™k
j ˜–•‹Š€–€ ’‰‹€”€‚
~†}‡ ƒ˜‚‹– ‘Š•‘•Š– ƒ‹
kŒ}~Ž™j ™k—
}k |srls uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › kŒ‡jŽ~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‹ƒƒ‚ “‚‘•Š€x‚
~† ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
kŒ}™Ž—— }——†}
å êhh í
~kk tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › ~ŒkjŽk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘{ƒƒ€ ƒ‰€Š
~†— Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œk}Ž} †—j~
j x‹„•– ’•“•‹€x
~† ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
~Œ~‡Žk ††}
~kk tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › ~Œk~Ž—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’„‰‰€ „‚‹€
~†‡ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œj}Ž—— —jk‡k
~kk tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › ~Œk‡Ž†~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰‚‹“‚Š€ ’•“•‹€x
~†—† ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~Œ~}Ž†™ ~‡™
~kk tyrtyooy tpuunvnop w xympzsrny ‘ylmpr }k
–pušs ‰ylp › ~Œk†Ž}}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‰€––Š–• •‘Š{•„
~†™~ ‚Š“‰„{ ƒˆxˆ  ‹„
~Œ‡Ž†k —‡j
~kk tyrtyooy uylžnop w xympzsrny {v|pr j}
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ”Š•––€ ‘––•‚
~††~ ‹Š””{‹‹ x‚Š•„€
~Œ~‡Žkj kkk
j ˜‚––‚ Š“‹•
~†† ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
~Œ~Ž~ kkk
~kk tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr j}
–pušs ‰ylp › kŒ}Ž‡™
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ „””‹‚ ‹{“ä
~†— ‹€…€•‹ Š{‚–‚ …•Š•–
kŒ}Ž} †‡kk‡
~kk tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡k
–pušs ‰ylp › kŒ}Ž™j
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ’•‹‹‚––€ ‚‘‹
~† ‹€…€•‹ Š{‚–‚ …•Š•–
kŒ}—Ž} †~—
j ‘‹€‚ „{x
~†‡ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~ŒkŽ—† ‡k‡
‡ –€„€ ‹€xx‹“‚
~†‡ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~Œk—Ž† k†‡~
 „„‚Š€ ˜–‹€xŸ
~† x‚‚˜•‹Š{‚–‚
~Œk†Ž‡— ——‡—
} –„€‰{• x„{“€‚
~†j ˜‚„ˆ ‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
~ŒjjŽ†~ ™}—†
™ ˜•„€””‹‚ ’‰€‚
~†k –•ŠŠ€ƒ x„{‰ ˜•ƒxœ€•
~Œj‡Ž~ ™}
~kk tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ‡}
–pušs ‰ylp › kŒ}}Žjk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ‘‹{„„€ €Š‘‹€
~†— ƒˆƒˆ ‰‰€Š‚ ƒˆ‹ˆ„
~Œ~jŽj —™‡—k
j ‹‚‰•‹–€ •Š‹€x‚
~†— ƒ „ˆ Š{‚–‚ €{Š‚Š•
~Œ~™Ž‡ —jjj‡
‡ “Š€•„€ ƒ–•’Š‚
~†— ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
~Œj‡Ž‡} ™™jj—
~kk tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr k
–pušs ‰ylp › kŒ}™Ž—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ …€“„ „•ƒƒŠ“‹‚
~†—k ˜‹x‚ „€…•Š” ƒ‹„ ƒ
~Œ~jŽ‡† —kk
j ‰{ƒ•––€ ‘€‹Ÿ‚
~†— ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
~Œ~Žk~ —j‡
~kk tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr }
–pušs ‰ylp › kŒ}Žkk
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˜„xœ•– „•îŠ“•‹
~†™— ƒx €ŠŠƒ‰‹{xŸ
kŒ}†Ž™} †—j‡
~kk tyrtyooy uylžnop w xympzsrny ‘ylmpr ™}
–pušs ‰ylp › ~Œk†Ž†~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ “•éx‚ ƒ–•˜œŠ
~†† ƒƒ… ‰‹€î•Š
~Œ}†Ž™ }~
å ðñòóôôõòòó ö÷æh i
unlmyttpmmy ø}k lmnop onqprs w xympzsrny ‘~kkw~~†
–pušs ‰ylp › ~ŒjŽ††
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
~Œ}‡Ž— †k}†
j ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
~Œ}‡Ž™ †k}‡
‡ ã{˜‚„€ƒ ƒƒ“
~Œ}™Žj™ }™
 ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒk~Ž~ j
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
—†—j
´¹à๲­ÞßÞ } ˜‚„ˆ
ß­¦¦Ý‹ˆŠˆ –‹•Š–‚
®Ý²¸ÛÞ
¦Þ²ÚÞ jŒk†Žk† ®¹àá¹âÙ²ßÞ
â¹®ßÙÛ
unlmyttpmmy ø}k lmnop onqprs w xympzsrny ‘~jkw~}†
–pušs ‰ylp › ~Œ‡Žk—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ ˆ˜ˆ Š{‚–‚ ‘€‹ ƒƒ“
jŒkŽ† j}j†
j Š{‚–‚ ‘ƒ–•‹ …•‹‚Š
jŒkŽ† j†™
‡ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒk™Ž ~}~—
 Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒ~Žk —™™†
unlmyttpmmy ø}k lmnop onqprs w xympzsrny ‘~™kw~††
–pušs ‰ylp › ~ŒŽ†—
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ x‚‚˜•‹Š{‚–‚
jŒkŽ†— ‡††™
j Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒk†Ž~ ~j}†
‡ ƒƒ ‰{‚Šx‚Šƒ€„€‚ Š
jŒ‡™Žj ™—~}
unlmyttpmmy ø}k lmnop onqprs w xympzsrny ‘jkwj—†
–pušs ‰ylp › jŒk~Ž™~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~ Š{‚––‚‹€ –‹•Š–€Š€
jŒ}Ž~† ™j—
å ùúóññðôðûó ñüûðõòý
þ
ÿ ÿÿ
ÿÿ ÿ
þ
ÿ ÿ
ÿ þ
ÿ
ÿ þ
ÿ þ
þ þ
þþþ
ÿ ÿ
þþ
þ
ÿ ÿ
þþ
þþ
ÿ
þ
þ
þ
þ
ÿ þ
þ
þ
ÿÿ !
þ
! ÿ þ
ÿÿ þ
þ
ÿ þ
ÿ
" þ
þ
ÿ ÿ ÿÿ
þ
ÿ ÿ
ÿ
ÿ
ÿ ÿ
þ
#ÿ
!
ÿ ÿ ÿ ÿ
ÿ ÿ þ
! ÿ "ÿÿ
ÿ
þ
ÿÿ$
%
ÿ
þ & þ
' ÿÿ$
þ
ÿ ÿ
þ
ÿ
ÿ "
þ
ÿ ÿ
þ
ÿ ÿ
þ
þ
$$
þ
!# þ
ÿ ÿ
þþþ
ÿ þ
& ÿ
ÿ ÿ
þ
ÿÿ
þ
"
"ÿ
ÿ òóòðñòðû õ
ÿ()*+, -. /,0.*12 ./0+.11*
,0.*12 03* 3455, 6411, ./0+.7.,5. ,58.5*
ÿ()*+, -. /,0.*12 94+1*0.9451.
ÿ()*+, 1,148* -. 418*1. ./0+.11.
ÿ()*+, -. 418*1. (5-*+ ./0+.11.
*+0*51(48* -. 418*1. (5-*+ ./0+.11.
ÿ()*+, -. 418*1. ./0+.11. ,58.5*
:
þ :
*+0*51(48* -. 418*1. ./0+.11. ,58.5*
ÿ()*+, -. 418*1. 94+1*0.9451.
ÿ()*+, -. 418*1. 4//*51.
*+0*51(48* -. 418*1. 4//*51.
ÿ()*+, -. 418*1. 4//*51. 4- (54 ;4+4
ÿ()*+, 1,148* -. ./0+.7.,5. 488* ;4+*
ÿ()*+, -. ./0+.7.,5. 488* ;4+* -. 418*1.
(5-*+ :
þ
¦ÙÚÙÛ¹ÜÝÞ²Ù
²­ÞßÞ
´¹à๲­ÞßÞ
þ
þ
þþ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
ß­¦¦Ý
®Ý²¸ÛÞ
¦Þ²ÚÞ
®¹àá¹âÙ²ßÞ
ÿ()*+, 1,148* -. ;4+* -./9(141*
ÿ()*+, -. ;4+* -./9(141* -4 418*1. (5-*+ ÿ()*+, -. 4//*57* -488* ;4+*
*+0*51(48* -. 4//*57*
ÿ()*+, -. /<(48.6.03*
ÿ()*+, -. +.1.+.
ÿ ÿ
ÿ
%
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ ÿ
ÿ ÿ
$$
& ÿ
ÿ ÿ
ÿÿ " ÿ ÿ
ÿÿ
ÿ ÿ
ÿÿ ÿ
ÿ þ ÿ ÿ
ÿ ÿÿ
!# ÿ ÿ þ & ÿ ÿ ÿ
ÿ "
ÿ ÿ ÿ
"ÿÿ
ÿ
ÿ ÿÿ
ÿ
ÿ ! ÿ ÿ ÿ
ÿ ÿ
"ÿ
ÿ ÿ ÿ
! ÿ ÿÿ !
ÿ ÿ "
ÿ ÿ
ÿ ÿÿ$
#ÿ
!
' ÿÿ$
¸£µ=§ª¶>³ ? ¦Ý² ? ¦¥·¥§¨©ª£«¥ ݳ¨±ª¨«¨ ²°£³£ ? ®³¨·ª£ Þ±ª¤µª¯£ ¸°§@¨ ²£§· ? AABCD Û£¤¨ ª«l£ml¥·¥§«°£³£nª³
EFGH IJKJLIIM N OPQ IJKLRLSIM N THOH ISLURJVISUR N WHXYZ IMKURIKMII[
X\]^_``P PG aFb_\`^c dFGGP W^c`Fe_cfF T_g_GF N aFb_\`^c WF^\cfF h_i^_d_]jF fHM[kLIMM
"*)).5*
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
â¹®ßÙÛ
:
4/03.
,148*
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þþ
þ
þ
þ
þ
þ
⨵µ¨ ·¥± ºª³£
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа